Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Taxi Mai Linh Hà Nội

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Taxi Mai Linh Hà Nội: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Taxi Mai Linh Hà Nội

doc27 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 9download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Taxi Mai Linh Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu HiÖn nay nhê ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, cïng víi sù kiÖn mang tÝnh b­íc ngoÆt trong tiÕn tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam: Ngµy 07/11/2006, ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña Tæ chøc th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). Gia nhËp WTO cã thÓ coi lµ sù khëi ®Çu cña mét giai ®o¹n c¶i c¸ch míi toµn diÖn c¶ vÒ kinh tÕ, ph¸p luËt, hµnh chÝnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o, v¨n hãa. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sÏ n¨ng ®éng h¬n, c¬ cÊu kinh tÕ sÏ ph¶i ®iÒu chØnh theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng, kÐo theo chuyÓn dÞch vÒ lao ®éng, ®µo t¹o. VÒ mÆt nµo ®ã, sù ph¸t triÓn s«i ®éng, víi nhÞp ®iÖu cao h¬n sÏ ®em l¹i nh÷ng c¬ héi vµ c¶ nh÷ng yÕu tè bÊt ®Þnh cao h¬n. Rñi ro trong kinh doanh, trong ®Çu t­ sÏ nhiÒu h¬n vµ ®ßi hái n¨ng lùc dù b¸o, xö lý vÒ chÝnh s¸ch vµ t×nh huèng nhanh nh¹y vµ quyÕt ®o¸n h¬n. Cïng víi viÖc thùc hiÖn nhÊt qu¸n vµ l©u dµi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh doanh, mµ rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã c¬ héi ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña m×nh. C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nh­ vËy. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cho thuª xe vµ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng Taxi, ®©y lµ lÜnh vùc cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng. T¹i Hµ Néi, cïng víi xu thÕ ®« thÞ hãa vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, møc sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao, kÐo theo lµ c¸c nhu cÇu c¬ b¶n, trong ®ã cã nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ tr­êng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng ë Hµ Néi ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ theo chiÒu h­íng tÝch cùc. Trong nh÷ng lo¹i h×nh ®ã (xe bus, taxi, tµu háa) th× Taxi lµ mét lo¹i h×nh phæ biÕn, nã võa thuËn tiÖn l¹i võa phï hîp ®iÒu kiÖn giao th«ng ë n­íc ta. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn Mai Linh ®· nhËn thøc ®óng ®¾n vÊn ®Ò nµy, m¹nh d¹n ®Çu t­ cã chiÒu s©u, tõng b­íc chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ l©u dµi. Sau giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp, t«i ®· cã ®­îc c¸i nh×n kh¸i qu¸t nhÊt vÒ C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi: lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn, ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, bé m¸y tæ chøc qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ t×m hiÓu vÒ nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy, c« ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi, cïng sù gióp ®ì cña mäi ng­êi ë C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi ®· gióp t«i hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. I. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Cæ PhÇn Mai Linh Hµ Néi: C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty cæ phÇn Mai Linh (c«ng ty mÑ) h¹ch to¸n ®éc lËp. - Tªn c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi (chuyÓn ®æi tõ Chi nh¸nh C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi). Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0102001845 cÊp ngµy 21/02/2001 Tªn giao dÞch: ML – HN JOIHT STOCK COMPANY Tªn viÕt t¾t: MAILINH – HANOI J.S.C - §Þa chØ: 370 TrÇn Kh¸t Ch©n, ph­êng Thanh Nhµn, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 9722.722 Fax: 9722.723 Email: mlhn@mailinhcorp.com.vn - Gi¸m ®èc: ¤ng NguyÔn Huy Vinh * Chøc n¨ng vµ néi dung ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi: C«ng ty ®¨ng ký kinh doanh c¸c lo¹i h×nh sau: _ VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi. _ VËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®­êng bé b»ng xe Taxi vµ xe Bus _ VËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng Taxi n­íc (xuång m¸y) _ Söa ch÷a, b¶o d­ìng « t«, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i _ L÷ hµnh néi ®Þa _ §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay trong n­íc vµ quèc tÕ _ §¹i lý b¸n lÎ x¨ng dÇu _ Söa ch÷a, ®ãng míi ph­¬ng tiÖn thñy, bé Vèn ®iÒu lÖ: 11.788.000.000 ®ång C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi lµ tiÒn th©n cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH Du lÞch – Th­¬ng m¹i – VËn t¶i Hµnh kh¸ch Mai Linh. - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Tr¶i qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c«ng ty lu«n lµ l¸ cê ®Çu trong nh÷ng c«ng ty thµnh viªn cïng hÖ thèng Mai Linh ho¹t ®éng t¹i khu vùc miÒn B¾c. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã uy tÝn nhÊt vÒ dÞch vô Taxi vµ xe cho thuª t¹i khu vùc miÒn B¾c mµ ®Æc biÖt lµ khu vùc Hµ Néi. Cho ®Õn nay, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña m×nh vµ tõng b­íc ®i lªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng t¹i thµnh phè Hµ Néi (1995), ho¹t ®éng cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong mét ph¹m vi nhá hÑp, ®Çu tiªn chi nh¸nh – tiÒn th©n cña c«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi ®Æt t¹i 15 phè Phñ Do·n - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. ChØ cã 12 m2 víi tæng céng cã 5 nh©n viªn. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lóc ®ã lµ kinh doanh dÞch vô du lÞch. Hßa cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, th¸ng 6 n¨m 1997, c«ng ty Mai Linh (C«ng ty mÑ) quyÕt ®Þnh më thªm ngµnh nghÒ kinh doanh - Bæ sung ngµnh nghÒ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Taxi t¹i ®Þa bµn Hµ Néi. Trong thêi ®iÓm nµy, t¹i ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi ®· cã 12 c«ng ty kh¸c còng ®ang ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Taxi. §ã lµ c¸c c«ng ty ®· næi tiÕng vµ kh¸ quen thuéc víi ng­êi d©n thñ ®« nh­: Taxi Hµ Néi, Taxi CP, Taxi 12, Taxi H­¬ng Lóa, Taxi Thñ §«, Taxi 52… Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· xem xÐt hoµn c¶nh vµ m«i tr­êng kinh doanh quyÕt ®Þnh dêi vÒ 60A TrÇn Nh©n T«ng víi diÖn tÝch thuª lµm v¨n phßng còng chØ cã 24 m2 vµ còng chØ cã 15 c¸n bé c«ng nh©n viªn, ph­¬ng tiÖn ®­îc ®Çu t­ lóc ®ã lµ 40 xe KIA 4 chç ngåi cña Hµn Quèc. V× ra ®êi sau c¸c c«ng ty kh¸c nªn thêi gian ®Çu c«ng ty kinh doanh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. S¶n phÈm dÞch vô míi nªn ch­a lµm cho ng­êi d©n thñ ®« quen ngay ®­îc, v¶ l¹i sù c¹nh tranh cña c¸c h·ng ®Ó dµnh thÞ phÇn trong ®ã cã c¶ mét sè h·ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty, nh­ng víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi ph­¬ng ch©m “HÕt lßng phôc vô bµ con c« b¸c”, v× kh¸ch hµng phôc vô vµ bao giê còng ®­a lîi Ých kh¸ch hµng lªn trªn hÕt. C«ng ty ®· ngµy cµng cã ®­îc niÒm tin cña kh¸ch hµng vµ ngµy cµng t¨ng ®­îc thÞ phÇn t¹i thñ ®«. V× vËy chi nh¸nh cña c«ng ty ngµy cµng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Tõ chç chØ cã 40 xe KIA n¨m 1997 ®Õn n¨m 1998 c«ng ty Mai Linh ®· ®Çu t­ thªm 65 xe KIA 4 chç, n©ng tæng sè ®Çu xe ho¹t ®éng t¹i Hµ Néi lªn 105 xe. §Õn n¨m 1999, c«ng ty tiÕp tôc nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®­a lo¹i xe 7 chç ngåi vµo ho¹t ®éng cô thÓ lµ ®· ®Çu t­ 30 xe DAHSU 7 chç. N©ng tæng sè ®Çu xe lªn 135 xe phôc vô kh¸ch hµng thñ ®«. NhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®· trë thµnh kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty, nh÷ng ng­êi ®· yªu mÕn c«ng ty vµ ®· ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quý b¸u cho C«ng ty. Nh»m thÝch nghi vµ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng xe Taxi. Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 C«ng ty liªn tôc ®æi míi ph­¬ng tiÖn, thay h¬n 50% chñng lo¹i xe hiÖn ®ang kinh doanh xe KIA (cña Hµn Quèc) b»ng xe TOYOTA COROLA (cña NhËt B¶n). Cô thÓ lµ ®· ®æi 80 KIA vµ mua 80 xe TOYOTA COROLA 4 chç míi. - T×nh h×nh hiÖn nay: §¸nh gi¸ tæng thÓ tõ n¨m 1999 c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh. C¸c s¶n phÈm (dÞch vô) cña C«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng thñ ®« Hµ Néi. Doanh thu ®· t¨ng ®¸ng kÓ, víi ph­¬ng ch©m kinh doanh “An toµn – nhanh chãng – mäi lóc, mäi n¬i” vµ víi khÈu hiÖu “Lu«n ©n cÇn phôc vô bµ con c« b¸c” TÊt c¶ v× lîi Ých cña kh¸ch hµng. §Ó c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c h·ng kh¸c cïng ngµnh nghÒ. HiÖn nay c«ng ty ®· thay thÕ 24 xe KIA vµ ®Çu t­ 210 xe MATIZ vµ 30 xe JOLIE, 50 xe VIOS, 15 xe ZACE n©ng tæng sè ®Çu xe lªn 305 xe, tiÕn tíi c«ng ty ®ang chuÈn bÞ ®Çu t­ thªm dßng xe VIOS tËp trung vµo thÞ tr­êng kh¸ch VIP. Víi sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a ban l·nh ®¹o c«ng ty víi c¸c phßng ban cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng trong toµn c«ng ty, tÝnh ®Õn nay c«ng ty ®· cã 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, thêi gian ho¹t ®éng ch­a ph¶i lµ dµi nh­ng c«ng ty ®·, ®ang tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi vµ tù hµo vÒ thµnh qu¶ ®ã. HiÖn nay, C«ng ty ®ang lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh lµm ¨n hiÖu qu¶ nhÊt so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nghÒ. Xøng ®¸ng ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng con chim ®Çu ®µn cña ngµnh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Taxi Hµ Néi. Tãm l¹i, c«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®· ®­îc nhiÒu c¬ quan tæ chøc cña Nhµ n­íc tÆng th­ëng huy ch­¬ng, b»ng khen vÒ chÊt l­îng phôc vô, ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng mÕn mé. II. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn mai linh hµ néi. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty sè: 0102001845 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ TP Hµ Néi cÊp ngµy 21/02/2001 cã nhiÒu néi dung trong ®ã, C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi ®ang ho¹t ®éng lÜnh vùc sau: VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi. 1. MÆt hµng s¶n phÈm (dÞch vô) cña C«ng ty: S¶n phÈm, hµng ho¸ chñ yÕu cña C«ng ty lµ: Kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi, cho thuª xe « t« (Matiz, Vios Limo, Zace, Jolie...) Ngoµi ra, doanh thu cßn cã: B¸n xe «t« cò ®· qua sö dông. C¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô cña C«ng ty thu ®­îc ®Òu qua c¸c n¨m, Ýt cã sù biÕn ®éng. 2. VÒ s¶n l­îng: S¶n l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña C«ng ty chñ yÕu thÓ hiÖn: STT MÆt hµng §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1. Kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi L­ît hµnh kh¸ch 10.165 15.041 15.935 19.272 24.920 2. Cho thuª xe LÇn thuª 2.027 2.621 3.805 3.924 5.116 3. B¸n xe « t« cò ChiÕc 11 35 15 24 20 VÒ doanh thu xuÊt khÈu: Dùa theo néi dung giÊy phÐp kinh doanh cña C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi, C«ng ty kh«ng cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. V× thÕ c«ng ty kh«ng cã doanh thu xuÊt khÈu. VÒ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÓ hiÖn ë b¶ng sau: 4.1. Doanh thu: Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn c«ng ty CPMLHN lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng xe taxi vµ xe cho thuª nªn doanh thu chñ yÕu tõ c¸c nguån sau: - Doanh thu tõ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng xe taxi - Doanh thu tõ viÖc cho thuª xe Ngoµi ra cßn cã doanh thu tõ dÞch vô söa ch÷a, dÞch vô qu¶ng c¸o, dÞch vô b¸n vÐ m¸y bay, vµ c¸c dÞch vô kh¸c. §Ó cã c¸ch nh×n tæng qu¸t h¬n ta h·y xem b¶ng: (§¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng doanh thu 18.290 20.936 21.616 27.557 40.096 Doanh thu tõ Taxi 15.729 17.586 18.285 23.435 34.080 Doanh thu tõ cho thuª xe 915 1.047 988 1.339 2.005 Doanh thu tõ ho¹t ®éng kh¸c 1.646 2.303 2.343 2.783 4.011 Mäi sè liÖu trong bµi ®­îc lÊy tõ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2006. Qua b¶ng ta thÊy tæng doanh thu lu«n cã xu h­íng t¨ng, cô thÓ lµ: NÕu xÐt trªn tõng kho¶n môc cô thÓ th× tû lÖ t¨ng trung b×nh cña doanh thu tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng Taxi lµ : 4,35% §©y lµ mét con sè rÊt ®¸ng mõng cho C«ng ty Cp Mai Linh Hµ Néi v× ®©y lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô chÝnh cña C«ng ty, tuy vËy tû lÖ t¨ng doanh thu kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m. C«ng ty cÇn xem xÐt, ®iÒu chØnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch trong thêi gian tíi cho hîp lý, n¾m ®óng nhu cÇu thÞ tr­êng, ®¸nh gi¸ ®óng lîi thÕ, vÞ trÝ vµ th­¬ng hiÖu kinh doanh cña C«ng ty. §Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ sau khi nghiªn cøu thÞ tr­êng, ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc thùc tÕ cña C«ng ty ®Ó cã hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Trong lÜnh vùc t¹o doanh thu tõ ho¹t ®éng cho thuª xe liªn tiÕp v­ît chØ tiªu ®Ò ra, ®©y còng lµ mét ho¹t ®éng chñ yÕu t¹o ra doanh thu cho C«ng ty. N¨m 2004 tèc ®é t¨ng thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch lµ 18% gÊp ®«i hai n¨m tr­íc, cã thÓ thÊy trong c¸c n¨m tiÕp theo lÜnh vùc nµy cã c¬ héi ph¸t triÓn m¹nh. ThÊy ®­îc xu thÕ ®ã ®Ó C«ng ty cã c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­ phï hîp. §èi víi doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, tuy ®©y kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty nh­ng ho¹t ®éng nµy còng cã xu h­íng ph¸t triÓn, ®iÒu nµy còng cho thÊy ho¹t ®éng t¹o doanh thu kh¸c cña c«ng ty còng cã chiÒu h­íng t¨ng. Së dÜ chóng ta xem xÐt hai lÜnh vùc (vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng Taxi vµ dÞch vô cho thuª xe) lµ do ®©y lµ hai ngµnh hµng quan träng chiÕm tû träng lín trong doanh thu cña C«ng ty, sù biÕn ®éng cña hai ho¹t ®éng nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch doanh thu kinh doanh cña C«ng ty. Qua xem xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu ta thÊy C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng ®Ó t¨ng doanh thu. Lu«n lu«n v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra, tuy nhiªn kh«ng ®Òu. V× thÕ trong thêi gian s¾p tíi C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p tËn dông hÕt n¨ng lùc phôc vô cña m×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. T×m hiÓu kü nhu cÇu ®i l¹i cña kh¸ch hµng thñ ®«, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®óng ®¾n vµ t­¬ng xøng ®Ó cã kÕ ho¹ch hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng kÕ ho¹ch ®Æt ra qu¸ cao so víi viÖc thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã còng chó ý tíi c¸c lÜnh vùc t¹o ra doanh thu kh¸c nh­ doanh thu tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, doanh thu tõ ho¹t ®éng söa ch÷a, vµ nhÊt lµ ho¹t ®éng ®ang cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn hiÖn nay ®ã lµ kinh doanh du lÞch. Kh«ng ngõng ®Çu t­ s©u vµo lÜnh vùc mµ m×nh ®· cã thÕ m¹nh tõ tr­íc b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh­ n©ng cao tay nghÒ cña l¸i xe, cña thî söa ch÷a, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 4.2. Lîi nhuËn: (§¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 2006 LN tr­íc thuÕ 153 884 462 896 1.157 ThuÕ ph¶i nép 49 283 148 251 324 LN sau thuÕ 91 602 47 668 990 Qua b¶ng trªn ta thÊy, lîi nhuËn rßng cña C«ng ty thÊp so víi quy m« cña C«ng ty. §iÒu ®ã chøng tá, tuy doanh thu hµng n¨m C«ng ty ®¹t ®­îc lµ cao, song chi phÝ cho ho¹t ®éng t¹o ra doanh thu l¹i rÊt lín. Cô thÓ lµ chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh chiÕm tû träng lín, tû lÖ chi phÝ so víi doanh thu lÇn l­ît qua c¸c n¨m 2002, 2003, 2004 lµ 81%, 77%, 94%, n¨m 2005 vµ 2006 tû lÖ chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chiÕm trong doanh thu gi¶m ®i do c«ng ty ®· biÕt tiÕt kiÖm chi phÝ. Tuy vËy, trong ®ã chi cho nhiªn liÖu (x¨ng, dÇu) vµ tiÒn l­¬ng cho l¸i xe lµ lín nhÊt. §Ó t¨ng lîi nhuËn, C«ng ty kh«ng thÓ gi¶m ®­îc nh÷ng chi phÝ nµy, chi phÝ nhiªn liÖu lµ cè ®Þnh, nÕu gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng l¸i xe sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn lµm viÖc, kh¶ n¨ng phôc vô kinh doanh cña l¸i xe. C«ng ty chØ cã thÓ qu¶n lý sao cho nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt. 4.3. Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n trong n¨m: (§¬n vÞ : triÖu ®ång) ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 2006 Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n n¨m 23.922 20.051 30.280 33.265 57.135 Nh×n vµo gi¸ trÞ TSC§ qua c¸c n¨m 2002, 2003, 2004, ta thÊy c«ng ty ®· ®Çu t­ lín, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµo n¨m 2004. Cô thÓ lµ n¨m 2003, tuy TSC§ cã gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 16,2 % t­¬ng ®­¬ng 3.871 triÖu ®ång th× sang n¨m 2004 tû lÖ nµy t¨ng 51% so víi n¨m 2003 t­¬ng ®­¬ng víi 10.229 triÖu ®ång. Do n¨m 2004, 2006 C«ng ty ®Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo lo¹t xe míi nªn vèn cè ®Þnh t¨ng cao nh­ng søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh l¹i gi¶m ®¸ng kÓ. 4.4. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m: (§¬n vÞ : TriÖu ®ång) ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 2006 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2.861 3.589 4.425 5.201 6.572 Qua b¶ng trªn ta thÊy vèn l­u ®éng cña C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m 2002 2861 triÖu ®ång, n¨m 2003 lµ 3589 triÖu ®ång, n¨m 2004 lµ 4425 triÖu ®ång. Cã sù t¨ng lªn nµy lµ do sù t¨ng lªn cña c¸c kho¶n ph¶i thu: ph¶i thu kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c. 4.5. Tæng chi phÝ: (§¬n vÞ : TriÖu ®ång) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 Tæng chi phÝ 18.137 20.052 21.154 26.661 38.939 Chi phÝ b¸n hµng 489 579 732 422 55 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 15.679 17.805 3.912 20.476 23.120 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.686 1.303 1.145 2.560 5.009 Chi phÝ kh¸c 283 365 15.365 3.203 10.755 Chi phÝ cña C«ng ty t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 t¨ng cao. N¨m 2004 vµ 2006, chi phÝ kh¸c cña C«ng ty t¨ng rÊt nhanh trong ®ã chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ nh­îng b¸n tµi s¶n, chi tiÒn båi th­êng b¶o hiÓm tµi s¶n. Tõng b­íc kh¾c phôc khã kh¨n, C«ng ty ®ang tù v­¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh lo¹i h×nh giao th«ng c«ng céng nµy. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ®Çu t­ thªm nhiÒu xe míi, tuyÓn thªm l¸i xe, më réng thÞ tr­êng kinh doanh ra c¸c ®Þa bµn míi. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta cã thÓ thÊy mét c¸ch kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m võa qua, ®ång thêi cã thÓ h×nh dung ®­îc sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ®©y. 4.6. Sè lao ®éng b×nh qu©n: ChØ tiªu §¬n vÞ 2002 2003 2004 2005 2006 Sè lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 364 398 401 425 467 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n ng­êi/ 1th¸ng Ngh×n ®ång 841,1 876,2 881 898 931 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, t×nh h×nh ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng lµ kh¸ tèt. Tr­íc hÕt thÓ hiÖn ë viÖc lËp kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng trung b×nh th¸ng cho ng­êi lao ®éng lµ 1.100.000 ®ång/ 1ng­êi/1th¸ng. Trong 5 n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch ngµy cµng t¨ng lªn. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· vµ ®ang quan t©m ®Õn nh©n tè con ng­êi trong c«ng ty. Sè l­îng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng t¨ng t­¬ng øng víi viÖc c«ng ty ®Çu t­ thªm xe còng nh­ viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, sè liÖu tõ b¶ng trªn còng cho thÊy, C«ng ty ®· sö dông hîp lý nguån nh©n lùc, C«ng ty ®ang nç lùc ®Çu t­ mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n n÷a. Ta còng thÊy, thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng kh¸ cao, kÝch thÝch ®­îc tinh thÇn h¨ng say lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nguyªn nh©n lµ do doanh thu cña C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m, C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý. C¸c quü khen th­ëng, quü phóc lîi còng t¨ng qua c¸c n¨m lµm t¨ng hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña nh©n viªn. Thêi gian tíi C«ng ty vÉn nªn chó träng ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, cã chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý ®Ó doanh thu, lîi nhuËn t¨ng ®Òu mang l¹i sù phÊn khëi thi ®ua trong c«ng viÖc cña nh©n viªn C«ng ty. III. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi: 1. D©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô: 1.1. S¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô: Cung cÊp dÞch vô Taxi Kh¸ch hµng ký hîp ®ång sö dông Taxi Thu ng©n thu tiÒn vµ thÎ Taxi TËp hîp thÎ Taxi (t¹i phßng kÕ to¸n) Tæng hîp doanh thu (cuèi th¸ng) XuÊt ho¸ ®¬n dÞch vô Thanh to¸n tiÒn 1.2. ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt: D©y chuyÒn s¶n xuÊt cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cña C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: + B­íc 1: Kh¸ch hµng ký hîp ®ång sö dông dÞch vô Taxi cña C«ng ty. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ chÞu tr¸ch nhiÖm t×m hiÓu vµ tiÕp thÞ cho kh¸ch hµng biÕt vµ sö dông dÞch vô cña C«ng ty. + B­íc 2: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, gäi ®iÖn tho¹i ®Õn yªu cÇu c«ng ty cung cÊp dÞch vô. + B­íc 3: L¸i xe sÏ thu tiÒn vµ thÎ ®i Taxi cña kh¸ch sau ®ã nép tiÒn cho Thu ng©n. + B­íc 4: Sau ®ã thu ng©n l¹i nép tiÒn vµ thÎ Taxi vÒ phßng kÕ to¸n. + B­íc 5: Cuèi th¸ng, phßng kÕ to¸n tËp hîp thÎ Taxi ®· ®i cña kh¸ch hµng theo tõng c«ng ty. + B­íc 6: KÕ to¸n xuÊt ho¸ ®¬n ®Ó giao cho phßng kinh doanh tiÕp thÞ thu tiÒn cña kh¸ch hµng. + B­íc 7: Tõ ngµy 01-10 hµng th¸ng, phßng kinh doanh tiÕp thÞ sÏ nhËn ho¸ ®¬n, giao cho kh¸ch vµ kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. 2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô: 2.1. Ph­¬ng ph¸p cung cÊp dÞch vô: Ph­¬ng ph¸p cung cÊp dÞch vô cña C«ng ty lµ ng­êi l¸i xe trùc tiÕp cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. 2.2.§Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ: + C«ng ty sö dông c¸c lo¹i xe « t« sau ®Ó phôc vô kinh doanh dÞch vô Taxi: - Xe «t« 4 chç: Matiz, Toyota Vios - Xe «t« 7 chç: Toyota Inova, Jolie, Zace + C«ng ty sö dông trang thiÕt bÞ v¨n phßng: - M¸y tÝnh, m¸y in, m¸y photo. - Tñ, bµn ghÕ... 2.3. §Æc ®iÓm vÒ ph¹m vi cung cÊp dÞch vô: Ph¹m vi cung cÊp dÞch vô cña C«ng ty tËp trung chñ yÕu lµ ë thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. 2.4. §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng: C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò an toµn trong lao ®éng cho anh em nh©n viªn c«ng ty. §Æc biÖt lµ anh em l¸i xe, C«ng ty lu«n mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm th©n thÓ, b¶o hiÓm vËt chÊt. Thªm vµo ®ã lµ b¶o hiÓm cho hµnh kh¸ch ®Ó gi¶m thiÓu thiÖt h¹i khi cã tai n¹n x¶y ra. Lu«n tiÕn hµnh b¶o d­ìng xe «t«, tr¸nh ®Ó xe trong t×nh tr¹ng cò, háng ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh. IV. Tæ chøc kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh t¹i C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi: Tæ chøc s¶n xuÊt: - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: Cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng, s¶n phÈm chñ yÕu lµ dÞch vô. - Chu kú kinh doanh vµ kÕt cÊu chu kú kinh doanh: + Chu kú kinh doanh: Chu kú kinh doanh cña C«ng ty lµ 1 th¸ng. + KÕt cÊu chu kú kinh doanh: . Trong th¸ng, cung cÊp dÞch vô Taxi cho kh¸ch hµng . KÕ to¸n tËp hîp sè liÖu . Cuèi th¸ng, tËp hîp sè liÖu tõng kh¸ch hµng, xuÊt ho¸ ®¬n vµ chuyÓn cho phßng kinh doanh thu tiÒn cña kh¸ch hµng. C¬ cÊu tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty: - Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp: §ã chÝnh lµ bé phËn l¸i xe t¹i C«ng ty. §Õn n¨m 2006, tæng sè l¸i xe 361 ng­êi ®­îc chia thµnh 4 ®éi. Mçi ®éi mét khu vùc phôc vô kh¸ch hµng, ph©n chia ®Òu khu vùc qu¶n lý t¹i Hµ Néi. Mçi ®éi 1 ®éi tr­ëng vµ chia thµnh 4 tæ ®Ó qu¶n lý. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô cung cÊp ngay dÞch vô cho kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. - Bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp: + Bé phËn ®éi xe: Cã nhiÖm vô qu¶n lý l¸i xe vµ qu¶n lý xe Qu¶n lý giê giÊc lµm viÖc, t¸c phong, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn s¹ch ®Ñp + Bé phËn tæng ®µi: Cã nhiÖm vô nghe yªu cÇu cña kh¸ch vµ ®iÒu xe ®Õn ®Þa chØ yªu cÇu. - Bé phËn cung cÊp nguyªn vËt liÖu: X­ëng söa ch÷a Bé phËn nµy cã nhiÖm vô söa ch÷a, cung cÊp vËt t­ ®Ó thay thÕ cho nh÷ng xe ph¶i söa ch÷a. V. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi: 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh Phßng kinh doanh – tiÕp thÞ Phßng kÕ to¸n – tµi chÝnh Ban qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®éi xe X­ëng söa ch÷a §éi 3, ®éi 4 Bé phËn tæng ®µi Bé phËn xö lý tai n¹n §éi 1, ®éi 2 Héi ®ång qu¶n trÞ Bé phËn ®µo t¹o Kinh doanh tiÕp thÞ Phßng thanh tra – ph¸p chÕ Bé phËn TT -b¶o vÖ Ban c«ng t¸c chÝnh trÞ x· héi Ban kiÓm so¸t §¹i héi ®ång cæ ®«ng 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: - §¹i héi ®ång cæ ®«ng: §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty, quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m, th¶o luËn vµ th«ng qua b¶ng tæng kÕt n¨m tµi chÝnh, bÇu, b·i miÔn thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ kiÓm so¸t viªn. QuyÕt ®Þnh sè lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü, xem xÐt quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c biÕn ®éng lín vÒ tµi chÝnh, xem xÐt c¸c sai ph¹m cña Héi ®ång qu¶n trÞ g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. - Ban kiÓm so¸t: _ KiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi s¶n, c¸c b¶ng tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty vµ triÖu tËp §¹i héi ®ång khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. _ Tr×nh §¹i héi ®ång b¸o c¸o thÈm tra c¸c b¶ng tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty, b¸o c¸o vÒ nh÷ng sù kiÖn tµi chÝnh bÊt th­êng x¶y ra, b¸o c¸o vÒ nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý tµi chÝnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ. - Héi ®ång qu¶n trÞ: _ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt ë C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ç liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ nh÷ng sai ph¹m ®iÒu lÖ, vi ph¹m ph¸p luËt g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc h­ëng l­¬ng hoÆc thï lao theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång. - Ban c«ng t¸c chÝnh trÞ - x· héi: Phô tr¸ch c«ng t¸c §¶ng, Héi cùu chiÕn binh, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, Héi phô n÷ cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Lµ chñ tµi kho¶n cña C«ng ty më t¹i Ng©n hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông tµi kho¶n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - LËp vµ ký c¸c KÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ cña C«ng ty. - Tr×nh c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng, quý, n¨m lªn Héi ®ång qu¶n trÞ. - §Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty theo yªu cÇu cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc khi C«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. - QuyÕt ®Þnh kÕt to¸n vµ sö dông c¸c kho¶n chê ph©n bæ, dù phßng cña C«ng ty. - Phª duyÖt kÕ ho¹ch thu – chi quü phóc lîi vµ khen th­ëng cña C«ng ty. - DuyÖt chi toµn bé c¸c kho¶n chi cña C«ng ty. - Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ cña C«ng ty. - Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh Tæng hîp : _ Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô tuyÓn dông lao ®éng, bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé, l¸i xe ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña c«ng ty ®­îc liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Ngoµi ra, bé phËn nµy sÏ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh nh­ phô tr¸ch vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng ®oµn, ®Õn ng­êi lao ®éng. _ Bé phËn ®µo t¹o: Cã nhiÖm vô ®µo t¹o l¸i xe hµnh nghÒ Taxi trong c«ng ty. Tæ chøc c¸c khãa häc ng¾n h¹n vµ dµi h¹n kh¸c (vÝ dô: líp häc v¨n hãa doanh nghiÖp, qu¶n trÞ chÊt l­îng, ®µo t¹o båi d­ìng kü n¨ng qu¶n lý cho c¸n bé). - Phßng Kinh doanh - TiÕp thÞ : _ Bé phËn kinh doanh tiÕp thÞ: Cã nhiÖm vô chÝnh lµ më réng thÞ tr­êng, nghiªn cøu, ph©n tÝch thÞ tr­êng hiÖn t¹i, tõ ®ã dù b¸o xu h­íng trong t­¬ng lai cña thÞ tr­êng ®Ó tham m­u cho Gi¸m ®èc cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ chÝnh s¸ch kinh doanh cho phï hîp. Ngoµi ra, bé phËn cßn cã nhiÖm vô rÊt quan träng lµ ch¨m sãc kh¸ch hµng. - Bé phËn tæng ®µi: Nh©n viªn tæng ®µi cã nhiÖm vô nhËn c¸c ®Þa chØ tõ phÝa kh¸ch hµng sau ®ã chuyÓn t¶i tíi tÊt c¶ c¸c xe Taxi cña C«ng ty trong ph¹m vi quy ®Þnh th«ng qua hÖ thèng m¸y bé ®µm. Ngoµi ra, bé phËn nµy cßn cã nhiÖm vô thu nhËn c¸c th«ng tin ph¶n ¸nh tõ phÝa kh¸ch hµng sau ®ã chuyÓn ®Õn c¸c phßng ban cã liªn quan ®Ó xö lý, ph©n tÝch th«ng tin tõ ®ã cã nh÷ng tham m­u, ®Ò xuÊt cho Ban gi¸m ®èc trong vÊn ®Ò ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch kinh doanh cho phï hîp. - Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é KÕ to¸n – Thèng kª cña nhµ n­íc, qu¶n lý gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, gióp Gi¸m ®èc trong viÖc lËp KÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, tham m­u gióp Gi¸m ®èc mét sè vÊn ®Ò lín trong lÜnh vùc tµi chÝnh. - Ban qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®éi xe : C«ng ty ¸p dông ph­¬ng thøc qu¶n lý trùc tuyÕn, ®iÒu hµnh ph­¬ng tiÖn tËp trung. Trung t©m ®iÒu hµnh ®­îc trang bÞ hÖ thèng ph­¬ng tiÖn th«ng tin, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh hiÖn ®¹i nh­: M¸y v« tuyÕn, Camera, m¸y bé ®µm… ®Ó qu¶n lý mäi ho¹t ®éng l¸i xe vµ ph­¬ng tiÖn trªn ®­êng. Mèi liªn hÖ gi÷a trung t©m ®iÒu hµnh vµ l¸i xe ®­îc ®¶m b¶o mét c¸ch liªn tôc trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ph­¬ng tiÖn. - §éi xe : §éi 1, ®éi 2, ®éi 3 vµ ®éi 4. Tæng sè xe kinh doanh ë C«ng ty lµ 305 xe (gåm c¶ lo¹i xe 04 chç vµ 07 chç), ®­îc chia thµnh 04 ®éi. Mçi xe Taxi sÏ ®­îc biªn chÕ 02 ng­êi l¸i chÝnh. Ngoµi sè l­îng 305 xe, cã thªm 15 l¸i xe dù phßng thay thÕ c¸c l¸i xe chÝnh khi hä cã c«ng viÖc cÇn ph¶i nghØ. Thêi gian lµm viÖc trong ngµy ®­îc chia thµnh 02 ca (mçi ca 08 tiÕng) hÕt mçi ca lµm viÖc c¸c l¸i xe ph¶i ®­a xe vÒ b·i ®ç ®Ó thùc hiÖn giao ca. §Õn ca trùc xe khi ®­îc th«ng b¸o ®Þa chØ cña kh¸ch tõ bé phËn tæng ®µi vµ ®­îc sù ®ång ý cña ®éi tr­ëng, c¸c l¸i xe thùc hiÖn viÖc ®ãn tr¶ kh¸ch. - X­ëng söa ch÷a : - X­ëng: X­ëng ®­îc tæ chøc d­íi h×nh thøc ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, h¹ch to¸n b¸o sæ. NhiÖm vô cña x­ëng lµ söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt toµn bé c¸c xe Taxi cña C«ng ty, ®¶m b¶o cho ®oµn xe ho¹t ®éng ®­îc liªn tôc víi h×nh thøc bªn ngoµi lu«n s¹ch ®Ñp. Toµn x­ëng do mét qu¶n ®èc vµ mét kü s­ tr­ëng ®iÒu hµnh. Kü s­ tr­ëng còng ®­îc huy ®éng vµo c«ng t¸c b¶o tr×, söa ch÷a. (Kü s­ tr­ëng phô tr¸ch bé phËn kü thuËt). - Bé phËn kü thuËt : Cã nhiÖm vô theo dâi, gi¸m s¸t toµn bé t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c ®éi xe. LËp c¸c kÕ ho¹ch b¶o tr×, b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá, söa ch÷a võa, söa ch÷a lín vµ ®¹i tu. - Phßng thanh tra - ph¸p chÕ: - Bé phËn xö lý tai n¹n : Nh©n viªn xö lý tai n¹n cã nhiÖm vô thay mÆt cho C«ng ty gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c vô tai n¹n x¶y ra : Phèi hîp víi c¬ quan c«ng an trong viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, tháa thuËn víi c¸c bªn cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n, lµm c¸c thñ tôc víi c¬ quan b¶o hiÓm. - Bé phËn thanh tra - b¶o vÖ: Cã nhiÖm vô b¶o vÖ c¸c v¨n phßng, x­ëng söa ch÷a, c¸c b·i xe. KiÓm tra toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸c bé phËn trong toµn C«ng ty. VI. Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi: 1. Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè §Çu vµo: 1.1. YÕu tè ®èi t­îng lao ®éng: - C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng chñ yÕu cña C«ng ty CP Mai Linh Hµ Néi gåm cã: ChØ tiªu §¬n vÞ 2002 2003 2004 2005 2006 X¨ng mogas 92 lÝt 469.008 521.820 502.943 682.034 816.084 VËt t­ söa ch÷a: - Lèp chiÕc 69 52 34 81 75 - Läc giã chiÕc 58 62 55 52 96 - KÐt n­íc chiÕc 8 20 5 17 12 - Bãng ®Ìn pha chiÕc 94 116 72 150 325 - Cµng t¨ng c«n chiÕc 27 53 31 44 64 - Ca l¨ng tr­íc chiÕc 16 15 20 19 25 - §Ìn pha chiÕc 61 70 79 75 84 - G­¬ng chiÕc 53 62 55 68 61 - Gi¶m xãc chiÕc 84 105 93 101 96 - D©y c«n chiÕc 69 76 88 86 96 - Bé chia ®iÖn chiÕc 12 8 9 5 11 - M¸y ®Ò chiÕc 5 6 8 12 10 C«ng ty ký hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng t¹i mét sè c«ng ty trªn ®Þa bµn ®· ®­îc kh¶o s¸t gi¸ vµ chÊt l­îng. Gi¸ c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng ®· ®­îc niªm yÕt vµ cã gi¸ cô thÓ theo tõng lo¹i mÆt hµng. §¬n gi¸ ®­îc thÓ hiÖn b¶ng sau: ChØ tiªu §¬n vÞ §¬n gi¸ 2006 Ghi chó X¨ng mogas 92 §ång/lÝt 10.500 VËt t­ söa ch÷a: - Lèp §ång/chiÕc 240.000 - Läc giã §ång/chiÕc 40.000 - KÐt n­íc §ång/chiÕc 850.000 - Bãng ®Ìn pha §ång/chiÕc 25.000 - Cµng t¨ng c«n §ång/chiÕc 75.000 - Ca l¨ng tr­íc §ång/chiÕc 230.000 - §Ìn pha §ång/chiÕc 450.000 - G­¬ng §ång/chiÕc 300.000 - Gi¶m xãc §ång/chiÕc 320.000 - D©y c«n §ång/chiÕc 110.000 - Bé chia ®iÖn §ång/chiÕc 909.000 - M¸y ®Ò §ång/chiÕc 1.250.000 - YÕu tè lao ®éng trong C«ng tyCP Mai Linh Hµ Néi: + C¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty thÓ hiÖn b¶ng sau: ChØ tiªu §¬n vÞ 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng céng lao ®éng Ng­êi 364 398 401 425 467 L¸i xe Ng­êi 262 296 301 319 361 Tæng ®µi Ng­êi 23 23 24 24 25 §éi xe Ng­êi 21 21 20 22 21 X­ëng söa ch÷a Ng­êi 18 18 16 19 19 Qu¶n lý doanh nghiÖp Ng­êi 40 40 40 41 41 + Nguån lao ®éng trong C«ng ty: Chñ yÕu lµ tuyÓn tõ ®¬n vÞ kh¸c ®Õn hoÆc tuyÓn tõ c¸c trung t©m ®µo t¹o l¸i xe. + C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty: - ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng nh»m ®¶m b¶o cho c«ng ty cã ®­îc ®óng ng­êi ®óng viÖc vµo ®óng thêi ®iÓm cÇn thiÕt vµ linh ho¹t víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. §èi víi l¸i xe (nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt): C«ng ty th­êng xuyªn tuyÓn l¸i xe. L¸i xe vµo c«ng ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10319.doc
Tài liệu liên quan