Công ty Cổ phần du lịch Hapro

Tài liệu Công ty Cổ phần du lịch Hapro: ... Ebook Công ty Cổ phần du lịch Hapro

doc25 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 22/10/2013 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Công ty Cổ phần du lịch Hapro, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Từ xa xưa, con người đã muốn tìm hiểu sự bí ẩn của những vùng đất khác nhau. Xã hội ngày càng phát triển, con người đã cải thiện được cuộc sống của mình và đã có tài sản tích trữ. Cùng với sự tăng nên của cuộc sống là tăng áp lực công việc nên mọi người do đó họ phát sinh nhu cầu nghỉ ngơi sau những ngày dài làm việc và học tập. Chính từ nhu cầu đó mà ngành du lịch phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Ngày nay, ngành du lịch là một ngành công nghiệp hun khói của các nước trên thế giới, có rất nhiều tập đoàn du lịch lớn trên thế giới như khách sạn Hilton… Việt nam chúng ta cũng không ngoại lệ, tuy ngành du lịch chúng ta còn non trẻ nhưng nó đang có những bước phát triển rõ rệt cùng với sự phát triển của xã hội Vệt nam. Ngành du lịch đã có những đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân như: tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm…. Hiện nay, có rất nhiều loại hình dịch vụ du lịch như: nghỉ dưỡng, thăm qua, thăm thân, nghỉ mát, thể thao… Để đáp ứng nhu cầu này ngành du lịch cần có nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài Nước. Dưới đây em xin trình bày báo cáo tổng hợp mà em đã tìm hiểu được qua một thời gian thực tập tại công ty cæ phÇn du lÞch hapro Bản báo cáo này còn rất nhiều thiếu sót mong thầy và công ty giúp đỡ em để em hoàn thành bản báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn! I. Khái quát về Công ty cæ phÇn du lÞch hapro 1. Giới thiệu về công ty - Tên công ty : Công ty cổ phần Du lịch Hapro - Tên giao dịch đối ngoại : Hapro Travel Joint Stock Conpany - Tên viết tắt : Hapro Travel JSC 2. Loại hình doanh nghiệp. - Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3. Ngành nghề kinh doanh. + Công ty kinh doanh những ngành nghề sau: - Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa & quốc tế ( bao gồm cả thông tin du lịch) - Tổ chức hội chợ, hội nghị hội thảo cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. - Vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng, tuyến cố định.. - Đại lý bán vé máy bay - Đại lý đổi ngoại tệ - Các dịch vụ khác có liên quan đến du như : đặt phòng, làm visa, hộ chiếu 4. Chức năng nhiệm vụ. Công ty có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các loại tour du lịch phù hợp với thị trường khách của công ty và bán chúng ra thị trường đó. 5. Sản phẩm của doanh nghiệp. Sản phẩm của công ty chủ yếu là các chương trình du lịch trong và ngoài nước. II. Tổ chức lao động của doanh nghiệp. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HAPRO TRAVEL JSC Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Giám đốc Điều hành Ban kiểm soát Chủ tịch Hội đồng 04 thành viên Trưởng ban Kiểm soát 02 uỷ viên SƠ ĐỒ NHÂN SỰ HAPRO TRAVEL JSC Q. Giám đốc Phùng Văn Khải. Phòng Kế toán – Tài chính Kế toán trưởng Phòng Inbound Kiêm nhiệm Phòng Outbound Và Nội địa Phó GĐ phụ trách Kinh doanh Phó GĐ phụ trách Thương hiệu Kế toán trưởng Phòng Điều hành Phòng Nghiên cứu Páht triển và PR Kiêm nhiệm Phòng Tổ chức Hành chính – Lao Động. Héi ®ång Qu¶n trÞ : 05 ng­êi. Ban KiÓm so¸t : 03 ng­êi. Tæ chøc theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty : Ban Gi¸m ®èc : - Q. Gi¸m ®èc §iÒu hµnh (C.E.O) - Phã Gi¸m ®èc thø nhÊt. - Phã Gi¸m ®èc thø hai. - KÕ to¸n tr­ëng. C¸c Phßng chøc n¨ng : 1- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - Lao ®éng tiÒn l­¬ng 2- Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. 3- Phßng ThÞ tr­êng ngoµi n­íc - Inbound 4- Phßng ThÞ tr­êng trong n­íc - Outbound vµ Néi ®Þa. 5- Phßng §iÒu hµnh - H­íng dÉn. 6- Phßng Qu¶ng c¸o vµ Ph¸t triÓn.. 7- XÝ nghiÖp HAPRO TRAVEL TAXI : Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty HAPRO TRAVEL, chóng t«i cã tÝnh ®Õn viÖc thµnh lËp mét xÝ nghiÖp taxi mang tªn HAPRO TRAVEL TAXI víi sè l­îng xe dù kiÕn sÏ t¨ng dÇn tõ 150 ®Õn 300 xe trong vßng 2 n¨m kÓ tõ khi chÝnh thøc thµnh lËp. 2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. - Chøc n¨ng - NhiÖm vô – QuyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc, vµ KÕ to¸n tr­ëng do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ qui ®Þnh. C¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty do Héi ®ång Qu¶n trÞ bæ chiÖm. Chøc n¨ng - NhiÖm vô – QuyÒn h¹n cña c¸c Phã Gi¸m ®èc vµ c¸c L·nh ®¹o Phßng do Gi¸m ®èc §iÒu hµnh qui ®Þnh trªn c¬ së Chøc n¨ng – NhiÖm vô vµ QuyÒn h¹n ®· ®­îc H§QT qui ®Þnh. 2.1 Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh – Lao ®éng, tiÒn l­¬ng : Chøc n¨ng Bé m¸y gióp viÖc cña Ban Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò Tæ chøc vµ ThÓ chÕ. NhiÖm vô Gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nh©n lùc, nh©n sù, chÝnh s¸ch, chÕ ®é tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm cña ng­êi lao ®éng theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®èi ngo¹i cña C«ng ty vµ c¸c c«ng viÖc thuéc vÒ hµnh chÝnh kh¸c… d­íi sù chØ ®¹o cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty. 2.2 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n . Chøc n¨ng : - Bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh vµ tham m­u kinh doanh cña Ban Gi¸m ®èc. NhiÖm vô : - ThiÕt lËp kÕ ho¹ch Tµi chÝnh - Kinh doanh hµng n¨m, lËp B¸o c¸o tµi chÝnh theo luËt ®Þnh, thùc hiÖn c¸c t¸c vô vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n theo yªu cÇu kinh doanh cña C«ng ty phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ Tµi chÝnh – KÕ to¸n – ThuÕ… 2.3 Phßng thÞ tr­êng Quèc tÕ – Inbound. Chøc n¨ng - Kinh doanh trªn c¬ së cung øng c¸c s¶n phÈm du lÞch, dÞch vô du lÞch cho kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam (Bao gåm c¶ kh¸ch quèc tÕ khai th¸c tõ c¸c Sø qu¸n vµ c¸c Tæ chøc Quèc tÕ cã trô së trªn l·nh thæ ViÖt Nam). NhiÖm vô : X©y dùng HÖ thèng d÷ liÖu vµ th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ Kh¸ch s¹n vµ Nhµ Hµng trªn toµn bé c¸c tuyÕn, ®iÓm du lÞch trong c¶ n­íc. X©y dùng thÞ tr­êng Inbound ngoµi vµ trong n­íc, nghiªn cøu vµ x©y dùng s¶n phÈm ®Æc thï mang th­¬ng hiÖu Hapro cã tÝnh c¹nh tranh cao, cã tr×nh ®é tæ chøc chuyªn nghiÖp phï hîp víi c¬ cÊu kh¸ch hµng trong giai ®o¹n míi. X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trung vµ dµi h¹n dùa trªn c¬ së x©y dùng chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm víi c¸c tiªu chÝ : §éc ®¸o - §a d¹ng - C¹nh tranh vµ chuyªn nghiÖp. §Æc biÖt Phßng ThÞ tr­êng Quèc tÕ cßn ®¶m nhiÖm thªm mét chøc n¨ng kinh doanh kh¸c lµ : Cung cÊp c¸c s¶n phÈm MICE Quèc tÕ. 2.4 Phßng ThÞ tr­êng trong n­íc : Outbound vµ Néi ®Þa. Chøc n¨ng : - Kinh doanh trªn c¬ së cung øng c¸c s¶n phÈm du lÞch, dÞch vô du lÞch cho kh¸ch du lÞch lµ ng­êi ViÖt Nam cã nhu cÇu ®i du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. §Æc biÖt Phßng thÞ tr­êng trong n­íc cßn ®¶m nhiÖm thªm mét chøc n¨ng kinh doanh kh¸c lµ : Cung cÊp c¸c s¶n phÈm MICE Néi ®Þa. NhiÖm vô : - X©y dùng HÖ thèng d÷ liÖu vµ th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c ®ãn kh¸ch Outbound ViÖt Nam ë c¸c nÒn kinh tÕ thµnh viªn APEC, ASEAN vµ mét sè thµnh viªn quan träng cña tæ chøc WTO nh»m phôc vô cho ph¸t triÓn L÷ hµnh th«ng qua viÖc phôc vô c¸c chuyÕn ®i Xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi mµ C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch HAPRO TRAVEL lµ mét thµnh viªn. X©y dùng vµ xóc tiÕn b¸n c¸c s¶n phÈm du lÞch Outbound vµ Néi ®Þa trªn c¬ së x©y dùng mét thÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa bÒn v÷ng mµ nßng cèt lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi. X©y dùng hÖ thèng b¸n lÎ c¸c tour du lÞch dùa trªn c¬ së hÖ thèng b¸n lÎ s½n cã cña Tæng C«ng ty HAPRO. X©y dùng chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i thÝch hîp lµm ®ßn bÈy thu hót vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng Outbound vµ Néi ®Þa vèn ®ang bÞ xÐ nhá trong t×nh h×nh hiÖn nay. 2.5 Phßng §iÒu hanh – H­íng dÉn. Chøc n¨ng : - Tæ chøc thùc hiÖn viÖc cung øng dÞch vô cho kh¸ch hµng dùa trªn yªu cÇu cô thÓ cña c¸c phßng kinh doanh vÒ : Kh¸ch s¹n – Nhµ hµng - VËn chuyÓn – Vµ c¸c dÞch vô bæ trî kh¸c theo tõng yªu cÇu cô thÓ. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng dÞch vô mang tÝnh chuyªn nghiÖp cña C«ng ty. NhiÖm vô : - X©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng dÞch vô cña c¸c HÖ thèng cung øng dÞch vô du lÞch trªn toµn tuyÕn, ®iÓm du lÞch trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc cung øng dÞch vô cho kh¸ch hµng cña c¶ ba thÞ tr­êng c¬ b¶n : Inbount – Outbound vµ Néi ®Þa (Bao gåm c¶ c¸c dÞch vô MICE Quèc tÕ vµ Néi ®Þa). X©y dùng C¬ së d÷ liÖu vÒ kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty, trªn c¬ së ®ã x©y dùng chÝnh s¸ch HËu m·i cho tõng ®èi t­îng kh¸ch sao cho phï hîp ®Ó hä trë thµnh kh¸ch hµng trung thµnh cña C«ng ty. X©y dùng ®éi ngò H­íng dÉn céng t¸c viªn m¹nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu H­íng dÉn viªn chuyªn nghiÖp, chÊt l­îng cao cña c¸c phßng Kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu hµnh khai th¸c cã hiÖu qu¶ sè l­îng xe chuyªn dông sÏ ®­îc ®Çu t­ khi C«ng ty ®­îc thµnh lËp. 2.6 Phßng Qu¶ng c¸o – Ph¸t triÓn vµ Quan hÖ c«ng chóng. Chøc n¨ng : - Lµ bé phËn tham m­u, gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò TH¦¥NG HIÖU : X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p qu¶ng c¸o ng¾n, trung vµ dµi h¹n dùa trªn chiÕn dÞch hoÆc chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty. Nghiªn cøu ph¸t triÓn hÖ thèng b¸n lÎ cña C«ng ty dùa trªn c¬ së khai th¸c hÖ thèng b¸n lÎ cã s½n cña Tæng C«ng ty. Nghiªn cøu ph¸t triÓn b¸n lÎ trªn m¹ng Internet dùa trªn c¬ së x©y dùng mét Website du lÞch mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao. Nghiªn cøu ph¸t triÓn HÖ thèng §¹i lý b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm du lÞch t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng, tØnh thµnh phô cËn n¬i cã sù ho¹t ®éng hoÆc cã v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng C«ng ty. Nghiªn cøu më V¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc Chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ khu vùc HuÕ hoÆc §µ n½ng. Nghiªn cøu c¸c h×nh thøc liªn kÕt, hîp t¸c kh¸c nhau víi c¸c ®èi t¸c lµ c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng thÞ tr­êng kh¸ch Inbound. NhiÖm vô : - X©y dùng, b¶o hµnh vµ duy tr× sù ho¹t ®éng trang Web cña C«ng ty víi nh÷ng th«ng tin mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao. TiÕn hµnh khai th¸c b¸n hµng trªn m¹ng. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn hÖ thèng b¸n lÎ cña C«ng ty. X©y dùng hÖ thèng c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o s¶n phÈm du lÞch cña C«ng ty dùa trªn c¬ së c¸c chiÕn dÞch kinh doanh hoÆc chiÕn l­îc kinh doanh cña c¶ ba m¶ng thÞ tr­êng c¬ b¶n : Inbound – Outbound vµ Néi ®Þa. Trùc tiÕp tham gia kinh doanh trªn c¬ së khai th¸c m¹ng vµ khai th¸c hÖ thèng ®¹i lý b¸n lÎ. Trùc tiÕp qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi nãi chung vµ cña C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Hapro Tours nãi riªng b»ng h×nh thøc “PR” chuyªn nghiÖp vµ hiÖn ®¹i. III. Kết quả hoạt động kinh doanh. 1. Thị trường khách. Trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, thì trên mọi lĩnh vực kinh doanh, khách hàng là người quan trọng nhất cho sự thành công. Nhất là ngành du lịch bởi vì hàng hoá chủ yếu là dịch vụ. Đối với công ty lữ hành hanoitourist họ đã chọn cho mình một mảng thị trường: 1.1. Thị trường Outbound. Nguồn khách chính của thị trường này là khách trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận. Các chương trình du lịch được xây dựng ra nước ngoài chủ yếu là sang Trung Quốc, Thái Lan. Hai thị trường này có số lượng khách đông nhất, chiếm khoảng 60% tổng số khách đi du lịch nước ngoài, trung bình mỗi đoàn từ 10 đến 15 người, với thời gian lưu lại bình quân là 6 ngày. 1.2. Thị trường Inbound. Đối với thị trường này, trung tâm chủ yếu đón khách từ Pháp, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, khách đến từ Pháp và Thái Lan chiếm khoảng 80% ( khách Pháp là khách truyền thống của Công ty). Đến nay, ngoài các thị trường truyền thống như Trung Quốc, các nước ASEAN và Tây Âu, Công ty đã mở rộng và thu hút khách từ các thị trường mới như Đông Bắc Á, Nhật Bản và Mỹ…nhằm tăng cường khách Inbound. Cơ cấu khách năm 2008 TT Quốc tịch Lượt khách 1 Trung Quốc 4096 2 Pháp 2568 3 Tây Âu 1030 4 Mỹ 815 5 Nhật 792 6 Australia 689 7 Hàn Quốc 650 8 Các nước khác 553 1.3. Thị trường nội địa. Khách hàng là người Hà Nội và các vùng lân cận có thu nhập trung bình trở lên. Họ là những người có thu nhập ổn định. Hiện nay, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao cho nên cùng với sự phát triển của đời sống thì nhu cầu đi du lịch ngày càng tăng theo. Do đó, thị trường nội địa ngày càng lớn mạnh. 2. Kết quả kinh doanh. TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2006 2007 2008 I Doanh thu Tỷ đồng 177.7 202.4 209.1 1 Inbound 84.9 97.7 100.6 2 Outbound 70.8 80.5 82.9 3 Các khoản khác 22.0 24.2 25.6 II Số khách Người 27.382 31.193 32.433 1 Inbound 15.450 17.768 18.302 2 Outbound 8.089 9.305 9.581 3 Nội địa 3.842 4.120 4.55 III Nộp ngân sách Tỷ đồng 23.62 27.35 28.25 Qua số liệu trên ta thấy trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008 hoạt động kinh doanh của Công ty đã có những thành tựu đáng kể. Doanh thu từ năm 2006 đến năm 2008 liên tục tăng, trong đó doanh thu năm 2006 tăng 120.1% so với năm 2003; năm 2007 tăng 115.5% so với năm 2006. Doanh thu từ khách quốc tế chiếm tỷ lệ cao nhất, lượng khách du lịch từ nước ngoài vẫn là nguồn khách chính của Công ty. Năm 2006 lượng khách du lịch từ nước ngoài chiếm 51.21% tổng số khách du lịch trong khi năm 2007 chiếm 49.2% và năm 2008 chiếm tới 56,43%. Điều đó chứng tỏ khách Inbound là nguồn khách tiềm năng của Công ty, Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công nghệ phục vụ cũng như việc quảng cáo để thu hút được lượng khách này nhiều hơn nữa nhằm nâng cao tổng doanh số của mình. Khách nội địa chiếm một tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng số khách và tăng không đáng kể qua các năm, năm 2006 là 12.7% năm 2007 là 13.2% năm 2008 là 14,03%. Công ty cần chú trọng hơn nữa lượng khách này vì trong tương lai đây sẽ là một nguồn khách tiềm năng. Năm 2007 tỷ lệ tăng doanh thu của Công ty giảm so với năm 2006 ( từ 181,5% xuống 26%) đó là do Công ty đã gặp phải sự cạnh tranh từ các công ty khác trên địa bàn Hà Nội. Do vậy Công ty cần tăng cường và phát huy thế mạnh của mình nhằm thu hút được nhiều khách hơn không những chỉ khách nước ngoài mà còn khách trong nước. Cùng với sự tăng lên của tổng doanh thu thì tổng số tiền phải nộp ngân sách của Công ty năm 2006cũng tăng lên, tăng 256,7%. Đây là một số tiền lớn nhưng lại là tín hiệu đáng mừng của Công ty, chứng tỏ Công ty đã hoạt động có hiệu quả và có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Tuy năm 2007 tỷ lệ này có giảm xuống 20,4% so với năm 2006 nhưng Công ty vẫn có khả năng khắc phục sự cạnh tranh để mở rộng hoạt động của mình, không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà còn tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh trong tương lai. Bảng thống kê tình hình của Công ty trong giai đoạn (2006 - 2008) Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Lượt khách Ngày khách Lượt khách Ngày khách Lượt khách Ngày khách Inbound 15420 61680 17733 70932 18264 73509 Outbound 4740 18960 5688 22752 5858 23434 Nội địa 3574 14294 4110 16440 4233 16933 Tổng 23742 94934 27531 110124 28355 113867 Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành “ công nghiệp hun khói”. Tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền bính đẳng tham gia vào hoạt động du lịch. Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam cũng như khó khăn trong điều kiện sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. Nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo thương xuyên của Ban giám đốc cùng những cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên nên kết quả kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong những năm qua là rất đáng khích lệ. Năm 2006 do tình hình trên thế giới tương đối ổn định so với năm 2003. Nền kinh tế thế giới có chiều hướng tăng đầu tàu là nền kinh tế Mĩ và chiến tranh đã có phần lắng xuống sau thời kỳ hết sức căng thẳng ở Trung Đông, khủng bố trên toàn cầu đặc biệt là nước Mĩ với sự kiện 11/9. Chính điều này làm cho nhu cầu đi du lịch trên thế giới có chiều hướng tăng trở lại. Đăc biệt là những nước có an ninh an toàn như Nước ta. Hành khách đã bớt đi tâm lý lo sợ khi đi máy bay do những sự kiện khủng bố liên tiếp xảy ra trên máy bay trước đó. Do vậy khách quốc tế đến Việt Nam tăng 20% năm 2006 so với năm 2003, lượt khách đạt 15420 với 61680 ngày khách. Năm 2007 do những quyết tâm cố gắng của toàn Công ty về công tác quản cáo, khuyến mại , xây dựng chương trình du lịch mới, hấp dẫn nên đã thu hút được một lượng khách lớn quay trở lại. Nhờ sự phát triển của nền kinh tế cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại, chính sách mở cửa, đơn giản hoá quản lý hành chính Nhà nước, năm 2007 Công ty đã phục vụ 27531lượt khách, tăng 115% so với năm 2006, trong đó: Khách Inbound là 17733 lượt, tăng 112% so với năm 2006 và số lượng khách tăng 128,5%. Khách Outbound là 5688 lượt , tăng 8% so với năm 2006 và số ngày khách tăng 7,7%. Khách nội địa là 4110 lượt, tăng 1,2% so với năm 2006 và số ngày khách tăng 8%. Năm 2008, tổng lượt khách là 28355 lượt tăng so với năm 2007 là 27531 khách tương ứng với tốc độ tăng 3.7%; số ngày khách cũng tăng là 3743 ngày tương ứng với tốc độ tăng 2,8%. Cũng trong năm 2008 do thế giới bị ảnh hưởng của nạn dịch như SARS quay lại, thiên tai lũ lụt, do đó ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng, vì thế lượng khách quốc tế giảm đi đáng kể, Công ty đón được 18264 lượt khách giảm so với năm 2007 là 531 lượt tương ứng với tốc độ giảm 1,15%, ngày khách cũng giảm 3,12%. Mặc dù lượng khách quốc tế giảm xuống song tình hình du lịch trong nước của khách nội địa lại tăng lên đáng kể. Năm 2008 Công ty đã đón được 4233 lượt khách, tăng so với năm 2007 là 29,12% và ngày khách tăng 35%. IV. Điều kiện kinh doanh. 1.Vốn điều lệ - Vốn điều lệ công ty : 15.000.000.000 ( Mười lăm tỷ Việt Nam đồng) - Số lượng cổ phần : 1.500.000 cổ phần - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông : 1.500.000 cổ phần - Mệnh giá cổ phần : 10.000 ( Mười ngàn đồng) 2.Lao động. Để bắt kịp với sự phát triển của đất Nước trong thời kỳ đổi mới. Công ty đã tuyển trọn những nhân viên giỏi và có đạo đức tốt. Hiện nay, đội ngũ của nhân viên đa số là đại học. Để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp công ty đã tổ chức nhiều khóa đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên và thông qua tổ chức công đoàn để tăng cườn sự đoàn kết như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao… 3. Công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật. Tất cả các nhân viên đều có một máy tính riêng của mình, phòng nào cũng có điện thoại để công ty có thể áp dụng công nghệ internet vào việc kinh doanh. V. Chiến lược kinh doanh của công ty. 1.ChiÕn l­îc kinh doanh. – kÕ ho¹ch 3 n¨m. 1.1. Môc ®Ých: - B¶o ®¶m an toµn vèn vµ ph¸t triÓn tõng b­íc, phÊn ®Êu ®¹t môc tiªu t¨ng tr­ëng hµng n¨m : N¨m thø NhÊt : 05%, t­¬ng ®­¬ng víi 750 triÖu ®ång. N¨m thø Hai : 10%, t­¬ng ®­¬ng víi 1,50 tû ®ång. N¨m thø Ba : 15%, t­¬ng ®­¬ng víi 2,25 tû ®ång so víi vèn ®iÒu lÖ. ChiÕn l­îc §Çu t­. §Çu t­ Con ng­êi: TuyÓn dông ngay tõ khi thµnh lËp nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n tèt, cã tèi thiÓu 02 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc c«ng t¸c chuyªn m«n cña hä. Song song víi viÖc tuyÓn chän nh©n sù, C«ng ty còng ®­a ra nh÷ng chÕ ®é ®·i ngé xøng ®¸ng, g¾n chÆt quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo quyÒn lîi chung cña C«ng ty nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cèng hiÕn cña tõng c¸ nh©n vµo sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty. §Çu t­ c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc: Trô së, v¨n phßng, bµn ghÕ, m¸y mãc, tiÖn nghi lµm viÖc, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c«ng cô lao ®éng nãi chung lµ nh÷ng yÕu tè mang tÇm chiÕn l­îc ®Ó cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó søc lao ®éng cña ng­êi lao ®éng. §Çu t­ x©y dùng nÒn t¶ng V¨n ho¸ doanh nghiÖp vµ M«i tr­êng lµm viÖc mµ ë ®ã ng­êi lao ®éng lµ chñ thÓ s¸ng t¹o, x©y dùng vµ hoµn thiÖn. ë ®ã ng­êi lao ®éng ®oµn kÕt, chia sÎ, g¸nh v¸c v× mét môc ®Ých cã ®­îc cuéc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ngµy cµng ®­îc n©ng cao. §Çu t­ ph¸t triÓn s¶n phÈm. §Çu t­ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc s¶n phÈm. TÝnh ®éc ®¸o : ChiÕn l­îc vÒ sù kh¸c biÖt trong s¶n phÈm ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ ®­îc coi nh­ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt gióp C«ng ty cã thÓ nhanh chãng chiÕm lÜnh ®­îc thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng du lich hiÖn nay. TÝnh ®a d¹ng : ChiÕn l­îc t¹o ra nh÷ng gãi dÞch vô kh¸c nhau víi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau tõ b×nh d©n ®Õn cao cÊp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña du kh¸ch còng lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng gióp c«ng ty thu hót ®­îc nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch tõ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, cã møc thu nhËp kh¸c nhau vµ cã nhu cÇu du lÞch kh¸c nhau. TÝnh c¹nh tranh : ChiÕn l­îc vÒ tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn cña sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Hapro Travel ®Æt ®iÒu kiÖn nµy lªn hµng ®Çu trong thêi kú ®Çu thµnh lËp C«ng ty. TÝnh chuyªn nghiÖp : X©y dùng s¶n phÈm du lÞch mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao chÝnh lµ x©y dùng mét s¶n phÈm trong ®ã cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn t©m lý du kh¸ch theo tr×nh tù 5 bËc ®Ó du kh¸ch cã thÓ ®¹t ®­îc môc ®Ých cao nhÊt lµ hoµn thiÖn b¶n ng· cña hä th«ng qua viÖc sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty. Tõ chiÕn l­îc nµy uy tÝn cña C«ng ty sÏ dÇn h×nh thµnh, lín m¹nh vµ bÒn v÷ng. TÝnh hÖ thèng vµ khÐp kÝn cña chu tr×nh qu¶n lý s¶n phÈm : §©y chÝnh lµ chiÕn l­îc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm theo kiÓu ISO. ChiÕn l­îc X©y dùng vµ Khai th¸c thÞ tr­êng du lÞch g¾n liÒn víi ChiÕn l­îc Xóc tiÕn, X©y dùng vµKhai th¸c thÞ tr­êng th­¬ng m¹i cña Tæng C«ng ty. ThÞ tr­êng chiÕn thuËt : Outbound vµ Néi ®Þa vµ khai th¸c Inbound t¹i chç ®­îc coi lµ thÞ tr­êng chiÕn thuËt cÇn khai th¸c ngay trong giai ®o¹n ®Çu thµnh lËp C«ng ty dùa trªn c¬ së khai th¸c nguån kh¸ch néi t¹i cña Tæng C«ng ty, sau ®ã më réng nguån khai th¸c ra c¸c tæ chøc, c¬ quan, Së, Ban, Ngµnh vµ c¸c tÇng líp xÏ héi kh¸c nhau cña thµnh phè Hµ Néi còng nh­ c¸c TØnh phô cËn, khi uy tÝn cña C«ng ty ®· ®­îc x¸c ®Þnh trªn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng : Inbound ®­îc coi lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cña C«ng ty trong giai ®o¹n míi thµnh lËp, nh­ vËy viÖc tæ chøc x©y dùng, khai th¸c thÞ tr­êng nµy sÏ ®­îc tiÕn hµnh tõng b­íc song song víi viÖc kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu Hapro Travel trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. C¸c khu vùc thÞ tr­êng ®­îc C«ng ty ­u tiªn ph¸t triÓn vµ khai th¸c theo tr×nh tù nh­ sau : T©y ¢u - §«ng ¢u (Nga vµ Ucraina) – Mü – B¾c ¢u (Na-uy, Thuþ §iÓn, §an m¹ch) – Ch©u ¸ vµ §«ng Nam ¸ (Hµn Quèc – Trung quèc – NhËt b¶n vµ c¸c n­íc trong khèi ASEAN) Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc x©y dùng hÖ thèng kh¸ch hµng th­êng xuyªn. T¹o nguån kh¸ch hµng æn ®Þnh cho tõng mïa, vô, b¶o ®¶m doanh sè kinh doanh æn ®Þnh ®èi víi tõng ®èit­îng kh¸ch hµng. C¬ së thóc ®Èy viÖc më réng thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc tæ chøc ph¸t triÓn b¸n Ph­¬ng thøc b¸n : B¸n tËp trung ; B¸n hÖ thèng ; B¸n qua §¹i lý ; B¸n qua m¹ng… H×nh thøc b¸n : B¸n trùc tiÕp ; B¸n gi¸n tiÕp ; B¸n lÎ ; B¸n ®oµn… X©y dùng hÖ thèng ph©n phèi nhiÒu cÊp. ChiÕn l­îc Qu¶ng c¸o vµ Quan hÖ c«ng chóng – Marketing. X¸c ®Þnh ®©y lµ c«ng cô hç trî ph¸t triÓn b¸n v« cïng quan träng dùa trªn c¬ së x©y dùng th­¬ng hiÖu Hapro Travel trªn nÒn hËu thuÉn cña th­¬ng hiÖu HAPRO – Tæng C«ng ty th­¬ng m¹i Hµ Néi. Trang Web vµ HÖ thèng qu¶ng c¸o kÕt nèi víi trang Web chñ cña Tæng C«ng ty Hapro. C¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o s¶n phÈm L÷ hµnh cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh¸c cña Tæng C«ng ty. ThiÕt lËp hÖ thèng Quan hÖ c«ng chóng ®a d¹ng vµ chuyªn nghiÖp dùa trªn c¬ së t¹o nguån dù liÖu vÒ kh¸ch hµng th­êng xuyªn. 1 .ChiÕn l­îc kinh doanh – môc tiªu dµi h¹n. Ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn, x©y dùng Hapro Travel thµnh ®¬n vÞ L÷ hµnh ®Çu tiªn tæ chøc khai th¸c vËn chuyÓn vµ cung øng c¸c dÞch vô du lÞch kh¸c cho kh¸ch du lÞch trªn tuyÕn ®­êng xuyªn §«ng D­¬ng. Më ®­îc V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i mét sè thÞ tr­êng träng ®iÓm nh­ : Ph¸p – Anh – Mü - Nga (Bao gåm c¶ vïng ViÔn §«ng) nh»m t¹o ra mét m¹ng l­íi cung øng dÞch vô du lÞch toµn cÇu. X©y dùng vµ ®­a vµo vËn hµnh XÝ nghiÖp Hapro Travel Taxi nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch còng nh­ cñng cè vµ ph¸t huy th­¬ng hiÖu cho Tæng C«ng ty nãi chung vµ cho C«ng ty Hapro Travel nãi riªng. Đối với mảng thị trường nội địa công ty chủ yếu nhắm vào những người có thu nhập ổn định trung bình khá trở nên. Còn đối với khách nước ngoài công ty chủ yếu kết hợp với các đại lý trên toàn thế giới nhưng chủ yếu là ở Pháp, Thailan… Công ty có mục tiêu là trở thành một trong những công ty lữ hành hàng đầu của Việt nam. VI. Tổ chức hoạt động kinh doanh. Công ty xây dựng và thực hiện các tour du lịch. mỗi địa điểm du lịch trên lịch trình chuyến đi công ty đều liên kết với các dịch vụ du lịch tại đó để phục vụ nhu cầu của khách. Để bán các tour du lịch công ty phải thực hiện chương trình marketing hỗn hợp như: Quảng cáo bằng tờ rơi, qua mạng,… đặc biệt công ty coi xây dưng uy tín về thương hiệu là quan trọng nhất. VII. Đánh giá chung 1. Điểm mạnh và cơ hội Với một cơ sở vật chất lớn mạnh, một nguồn vốn lớn và lưu động cho phép Công ty có thể thay đổi hoạt động và chiến lược kinh doanh của mình một cách dễ dàng. Do đó hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty được nâng cao, nâng được uy tín trên trường quốc tế. Toàn Công ty là một tập thể thống nhất, có sự đồng lòng nhất trí cao giữa cán bộ nhân viên. Các chiến lược kinh doanh cũng như các sản phẩm kinh doanh lữ hành tại Công ty đều được tạo ra bởi sự kết hợp ý kiến giữa một đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ đầy năng động, thông minh, sang tạo cùng với một đội ngũ cán bộ nhân viên lâu năm giàu kinh nghiệm. Không chỉ dừng lại ở đó. Công ty còn luôn cố gắng thoả mãn nhu cầu của mọi khách hang bằng các mức giá hợp lý, các chương trình du lịch được xây dựng theo nhu cầu của khách. Công ty đã tiếp cận, tạo được mối quan hệ lâu dài với một số hang và công ty du lịch nước ngoài như La maison (Pháp), Naratravel L.td (Thái Lan), Withus travel – Int/1 Networt (Hàn Quốc), Công ty Hồng Quảng của Trung Quốc và một số hang của Singapore, Hà Lan. Ngoài ra các chính sách quảng cáo khuyếch trương của Công ty luôn thu hút được sự chú ý, phản hồi từ phía khách hang. 2. Một số hạn chế cần khắc phục Bên cạnh những lợi thế đã nêu trên thì Công ty vẫn còn một số han chế cần có biện pháp khắc phục. Cụ thể là: - Trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên không đồng đều, đại bộ phận là sinh viên mới ra trường, còn ít tuổi đời cũng như tuổi nghề. - Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh lữ hành ngày càng trở lên gay gắt. - Thị trường khách du lịch ngày càng hạn chế do bị chia sẻ với nhiều công ty khác VIII. Mục tiêu và những biện pháp phát triển của công ty. 1. Mục tiêu. Không ngừng đổi mới, mở rộng các loại hình dịch vụ kinh doanh để tăng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời tiếp tục củng cố và đề ra các phương hướng, biện pháp mang tính khả thi cao đem lại hiệu quả tốt. Công ty dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc quyết tâm phấn đấu đoàn kết dân chủ và nhất chí cao trong công ty để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp lớn mạnh của thủ đô và cả nước. Đảm bảo đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên. Tạo chỗ đứng của công ty trên thị trường. 2. Một số biện pháp để phát triển. - Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty: + Xây dựng quy trình làm việc cho tất cả các dịch vụ kinh doanh, các dịch vụ hành chính của trung tâm. + Tổ chức cho nhân viên có điều kiện làm việc và học tập tốt nhất. + Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, định mức chi phí cho sản phẩm. Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho hợp lý đối với cán bộ công nhân viên. Mở rộng kinh doanh của công ty ra cả nước và quốc tế. Thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật. Tăng cường hoạt động marketing hỗn hợp. KẾT LUẬN Công ty cổ phần du lịch Hapro là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lữ hành. Công ty có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên thạo việc,có mối quan hệ rộng. Do vậy được thực tập ở công ty là rất tốt với bản thân em, nó giúp cho em trau dồi kiến thức về du lịch Việt Nam đặc biệt là mảng kinh doanh lữ hành. Em thấy để đáp ứng được yêu cầu làm việc của công việc em yêu thích này thì cần trau dồi nhiều hơn nữa. . Sinh viên thực hiện. Nguyễn Minh Đức Môc lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5892.doc
Tài liệu liên quan