Đánh giá thị trường cung về hội họp ở các khách sạn 4 – 5 sao tại TP.HCM

Tài liệu Đánh giá thị trường cung về hội họp ở các khách sạn 4 – 5 sao tại TP.HCM: ... Ebook Đánh giá thị trường cung về hội họp ở các khách sạn 4 – 5 sao tại TP.HCM

pdf47 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đánh giá thị trường cung về hội họp ở các khách sạn 4 – 5 sao tại TP.HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát vaø muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Du lòch keát hôïp hoäi hoïp laø loaïi hình du lòch coøn töông ñoái môùi ñoái vôùi ngaønh du lòch Vieät Nam noùi chung vaø ngaønh du lòch thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng. Ñoái vôùi nhieàu quoác gia treân theá giôùi, trong ñoù coù Vieät Nam, loaïi hình du lòch naøy ñang trôû neân quan troïng vaø ñang ñöôïc chuù troïng khai thaùc. Tuy nhieân, ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, loaïi hình du lòch hoäi hoïp naøy chæ môùi chaäp chöõng phaùt trieån, neân coâng taùc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa noù vaãn coøn mang tính rôøi raïc, chöa thaät söï ñöôïc taäp trung vaø ñaåy maïnh. Chính vì vaäy, vieäc nghieân cöùu ñeà taøi naøy coù taàm quan troïng raát lôùn vì noù seõ mang laïi nhieàu lôïi ích cho vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh. Theo ñaùnh giaù cuûa Hieäp hoäi Du lòch Chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông (PATA), nguoàn lôïi töø du lòch hoäi hoïp mang laïi cao gaáp 3-8 laàn so vôùi caùc loaïi hình du lòch khaùc, maø thaønh phoá Hoà Chí Minh coù nhieàu ñieåm maïnh vaø cô hoäi ñeå phaùt trieån loaïi hình du lòch naøy vì taïi hoäi chôï IT & CMA laàn thöù 11 ñöôïc toå chöùc ôû Bangkok ( Thai Lan), Vieät Nam ñaõ ñöôïc bình choïn laø ñieåm ñeán ñöôïc öa chuoäng nhaát Chaâu AÙ, vaø trong naêm 2004 WTO ñaõ cöû chuyeân gia sang thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå khaûo saùt vaø giuùp xaây döïng chieán löïôc phaùt trieån loaïi hình du lòch naøy cho thaønh phoá. Cho neân, toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi “ Ñaùnh giaù thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh “ laøm ñeà taøi toát nghieäp vôùi hy voïng ñöôïc ñoùng goùp moät phaàn nhoû vaøo vieäc hoaøn thieän thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh • Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Ñeà taøi höôùng vaøo vieäc ñaùnh giaù thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñeå qua ñoù coù nhöõng giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän thò tröôøng cung naøy vaø giuùp cho thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khaû naêng caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc nöôùc ñöùng ñaàu veà lónh vöïc du lòch hoäi hoïp trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. 2 2. Phaïm vi nghieân cöùu: Vì thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trong nhöõng thò tröôøng ñöôïc ñaùnh giaù laø coù theá maïnh vaø coù nhieàu tieàm naêng, ñoàng thôøi vì du lòch hoäi hoïp laø moät loaïi hình du lòch coøn raát môùi, löôïng thoâng tin vaø soá lieäu raát ít neân ñeà taøi chæ giôùi haïn trong phaïm vi ñaùnh giaù nguoàn cung veà hoäi hoïp cho thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3. Noäi dung ñeà taøi: Keát caáu cuûa ñeà taøi goàm 3 chöông, khoâng keå phaàn môû ñaàu vaø phaàn keát luaän. Chöông 1: Cô sôû lyù luaän chung veà du lòch hoäi hoïp, nhöõng lôïi ích cuûa vieäc khai thaùc thò tröôøng hoäi hoïp, vaø caùc tieâu chuaån cuûa khaùch saïn ñeå phuïc vuï cho thò tröôøng hoäi hoïp. Chöông 2: Ñaùnh giaù thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû Vieät Nam maø cuï theå laø thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh trong nhöõng naêm qua. Töø ño,ù ruùt ra nhöõng ñieåm maïnh, toàn taïi cuûa thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, cuõng nhö nhöõng cô hoäi vaø ñe doïa taùc ñoäng ñeán thò tröôøng naøy hieän nay vaø trong thôøi gian tôùi. Chöông 3: Caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh . 3 CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ DU LÒCH HOÄI HOÏP VAØ THÒ TRÖÔØNG CUNG CHO HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH NAØY 1..1. Khaùi nieäm veà du lòch hoäi hoïp: Maëc duø khoâng ai bieát chaéc raèng loïai hình du lòch keát hôïp hoäi hoïp xuaát hieän töø khi naøo vaø nhö theá naøo nhöng ngaøy nay loïai hình du lòch naøy ñaõ trôû neân quan troïng trong ngaønh coâng nghieäp du lòch theá giôùi noùi rieâng vaø ngaønh kinh teá theá giôùi noùi chung . Du lòch hoäi hoïp laø chöõ vieát taét cuûa töø Meeting trong MICE, laø loaïi hình du lòch ñaõ ñöôïc nhieàu quoác gia treân theá giôùi chuù troïng khai thaùc. Meetings laø nhöõng cuoäc hoäi hoïp maø nhöõng ngöôøi tham döï ñeàu laø thaønh vieân cuûa moät toå chöùc nhö caùc toå chöùc chính phuû, phi chính phuû,caùc toå chöùc quoác teá,hieäp hoäi, doanh nghieäp, hoï thöôøng baøn luaän veà nhöõng coâng vieäc lieân quan ñeán toå chöùc nhö hoäi nghò coå ñoâng, hoäi nghò ban giaùm ñoác 1.2. Lôïi ích cuûa vieäc khai thaùc thò tröôøng hoäi hoïp: • Trong ngaønh coâng nghieäp du lòch, theo ICCA (Hieäp hoäi Hoäi nghò vaø Ñaïi hoäi quoác teá) thì: - Töø thaäp kyû 90 ñeán nay, Du lòch hoäi hoïp laø moät loaïi hình du lòch phaùt trieån vôùi toác ñoä raát nhanh vaø laø lónh vöïc phuïc hoài nhanh nhaát sau caùc ñôït khuûng hoaûng - Laø loaïi hình du lòch maø möùc chi tieâu cuûa du khaùch cao - Lôïi nhuaän cuûa du lòch hoäi hoïp thöôøng cao hôn töø 3-8 laàn so vôùi tour bình thöôøng • Nhöõng lôïi ích cuï theå: 4 - Thu huùt ñöôïc moät soá löôïng lôùn ñoái töôïng coù khaû naêng thanh toaùn cao - Ñem laïi coâng aên vieäc laøm vaø thu nhaäp cho nhieàu ngöôøi, nhieàu ngaønh - Taïo cô hoäi cho vieäc quaûng baù ra theá giôùi - Ñem laïi nhieàu cô hoäi hôïp taùc ñaàu tö phaùt trieån cho ñaát nöôùc - Coù khaû naêng khaéc phuïc hoaëc haïn cheá tính thôøi vuï trong hoaït ñoäng du lòch • Ñoái vôùi Vieät Nam, Du lòch hoäi hoïp khoâng chæ mang laïi nhöõng lôïi ích nhö treân maø qua hoaït ñoäng thöïc tieãn, Du lòch hoäi hoïp seõ giuùp ngaønh Du lòch Vieät Nam vöôn leân hoäi nhaäp vôùi theá giôùi ñang phaùt trieån veà nhieàu lónh vöïc nhö kinh teá, thöông maïi, vaên hoaù. (trích töø taïp chí du lòch soá 03/2004 veà du lòch hoäi hoïp cuûa Oâng Toân Thaát Hoaø- Phoù Toång Giaùm ñoác Caâu laïc boä Du lòch Theá giôùi – Coâng ty lieân doanh khaùch saïn Sai Goøn Inn) 1.3. Ñaëc tröng cuûa thò tröôøng hoâi hoïp: Ñaëc tröng cuûa loaïi hình du lòch hoäi hoïp laø ñoái töôïng du khaùch thuoäc haïng sang, chuû yeáu laø caùc thöông nhaân, chính khaùch, coù yeâu caàu cao veà phöông tieän, phong caùch phuïc vuï vaø chaát löôïng chöông trình du lòch, saün saøng chi ñeå thöôûng thöùc caùc dòch vuï cao, tieän nghi toát vaø saûn phaåm ñaét tieàn. Beân caïnh ñoù, du khaùch hoäi hoïp thöôøng ñi vôùi soá löôïng raát lôùn. Do ñoù du lòch hoäi hoïp laø thò tröôøng raát quan troïng trong kinh doanh du lòch. Treân cô sôû nghieân cöùu thò tröôøng du lòch hoäi hoïp, caàn thieát phaûi xaùc ñònh nhu caàu cuûa thò tröôøng ñoù, nhöng khoâng phaûi du khaùch hoäi hoïp naøo cuõng gioáng nhau, maø hoï raát khaùc nhau veà nhu caàu, löùa tuoåi, giôùi tính, thu nhaäp, ngheà nghieäp, vaên hoùa, loái soáng, thaùi ñoä mua saém, thôøi gian mua saém, caùch öùng xöû ñoái vôùi caùc kích thích tieáp thò; chieán löôïc chia caét moät 5 thò tröôøng lôùn thaønh caùc thò tröôøng nhoû theo caùc tieâu thöùc nhaát ñònh, ñöôïc goïi laø phaân khuùc thò tröôøng . Ñoái vôùi moãi phaân khuùc thò tröôøng, ta coù theå ñöa ra nhöõng saûn phaåm, dòch vuï, tieän nghi vaø söï phoái hôïp caùc hoïat ñoäng tieáp thò khaùc nhau ñeå laøm thoaû maõn nhu caàu, sôû thích cuûa töøng phaân khuùc moät caùch toát nhaát. Ngoaøi ra, vieäc toå chöùc du lòch thöôøng ñöôïc laäp keá hoaïch tröôùc moät thôøi gian daøi, laøñieàu kieän thuaän lôïi ñeå haïn cheá tính thôøi vuï trong kinh doanh du lòch, khai thaùc muøa thaáp ñieåm. 1.4. Caùc tieâu chuaån cuûa khaùch saïn ñeå phuïc vuï khaùch hoäi hoïp: Neáu caên cöù vaøo nhöõng ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng khaùch hoäi hoïp thì moät khaùch saïn coù theå ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng naøy phaûi laø khaùch saïn 4-5 sao, coù caùc tieän ích ñuû tieâu chuaån phuïc vuï hoäi hoïp, hoäi nghò quoác teá, töùc laø coù ñaày ñuû caùc trang thieát bò maø khaùch caàn, coù dòch vuï hoaøn haûo, caùc tieän nghi trong khaùch saïn phaûi thoûa maõn ñöôïc toái ña caùc nhu caàu cuûa khaùch. 1.5. Thò tröôøng cung veà hoäi hoïp: Thò tröôøng cung veà hoäi hoïp cuûa khaùch saïn bao goàm caùc yeáu toá sau ñaây: 1.5.1. Phoøng hoäi hoïp: Caùc cuoäc hoäi hoïp ñeàu coù yeâu caàu laø phaûi bao goàm moät phieân hoïp chung taïi moät khaùn phoøng lôùn daønh cho moïi ngöôøi vaø moät soá nhöõng phieân hoïp nhoû hôn. Nhöõng phieân hoïp nhoû hôn naøy thöôøng dieãn ra taïi nhöõng phoøng hoïp ñöôïc ngaên ra töø khaùn phoøng lôùn daønh cho caùc nhoùm nhoû tham döï hoäi hoïp ñeå hoïp baøn veà nhöõng vaán ñeà chuyeân bieät hoaëc laø nhöõng phieân 6 hoïp nhoû dieãn ra ñoàng thôøi vôùi phieân hoïp chung ñeå thaûo luaän nhöõng chuû ñeà khaùc nhau taïi nhöõng phoøng hoïp nhoû khaùc. Caùc cuoäc hoäi hoïp caàn thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa khaùch veà caùc chöùc naêng cuûa cuoäc hoäi hoïp nhö: cuoäc hoäi hoïp baùn haøng khu vöïc vaø quoác gia, cuoäc hoäi hoïp giôùi thieäu saûn phaåm môùi, cuoäc hoäi hoïp veà kyõ thuaät chuyeân moân, cuoäc hoäi hoïp ban quaûn lyù, cuoäc hoäi hoïp veà huaán luyeän ñaøo taïo, cuoäc hoäi hoïp caùc coå ñoâng. 1.5.2. Caùc trang thieát bò, maùy moùc, dòch vuï vaên phoøng ñöôïc söû duïng trong phoøng hoäi hoïp: Khaùch hoäi hoïp thöôøng yeâu caàu caùc trang thieát bò, maùy moùc, dòch vuï vaên phoøng ñaày ñuû, hieän ñaïi coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu veà hoäi hoïp cho khaùch, cuï theå nhö thieát bò nghe nhìn ñaày ñuû; maùy moùc hieän ñaïi; duïng cuï vaên phoøng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch; beân caïnh ñoù caàn coù caùc dòch vuï hoã trôï nhö :dòch vuï thö kyù , dòch vuï vaên phoøng, dòch vuï baøn tieáp taân/ dòch vuï ñoùn tieáp; dòch vuï trang trí; logo Coâng ty vaø nhaát thieát phoøng hoäi hoïp phaûi ñöôïc trang bò aùnh saùng, thoâng gioù toát vôùi khoâng gian thích hôïp, deã daøng ra vaøo nhöõng phoøng hoäi hoïp maø khoâng bò xao laõng bôûi nhöõng hoaït ñoäng khaùc. 1.5.3. Caùc saûn phaåm– dòch vuï hoã trôï cho hoaït ñoäng hoäi hoïp cuûa khaùch saïn Nhöõng cuoäc hoäi hoïp hieám khi thieáu nhöõng function phuïc vuï thöùc aên, vì nhöõng khaùch hoäi hoïp thöôøng mua nhöõng chöông trình hoäi hoïp troïn goùi bao goàm nhöõng chi phí choã hoäi hoïp, aên uoáng, nhöõng söï kieän ñaëc bieät. Dòch vuï aên uoáng, dòch vuï phoøng oác phaûi luoân ñöôïc khaùch saïn saün saøng. Ngoaøi ra, caùc khaùch saïn cuõng phaûi coù khaû naêng ñaùp öùng caùc tieän nghi giaûi trí nhö: hoà bôi, casino, caâu laïc boä söùc khoûe, quaày bar. Yeáu toá phöông tieän vaän chuyeån phuïc vuï cho khaùch hoäi hoïp cuõng laø moät yeáu toá cung maø caùc khaùch saïn phaûi quan taâm. 7 Beân caïnh ñoù, khaùch hoäi hoïp thöôøng thích choïn nhöõng nôi thuaän tieän ñeán saân bay, gaàn ñöôøng lôùn. vaø ñoâi khi yeâu caàu nhöõng hoäi tröôøng trieån laõm. Trong phaïm vi quan saùt cuûa ñeà taøi, nhöõng yeáu toá sau ñaây ñöôïc ñeà caäp ñeán ñeå ñaùnh giaù thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh: - Phoøng hoäi hoïp cuûa khaùch saïn - Trang thieát bò, maùy moùc, dòch vuï ñöôïc söûduïng trong phoøng hoäi hoïp - Caùc saûn phaåm- dòch vuï hoã trôï - Ñoái töôïng khaùch hoäi hoïp trong vaø ngoaøi nöôùc Ñeå ñaùnh giaù thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, toâi xin ñöôïc ñaùnh giaù treân phöông dieän soá löôïng phöông tieän vaø treân phöông dieän hieäu quaû söû duïng phöông tieän cung veà hoäi hoïp. Theo Sôû Du lòch thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaønh phoá laø nôi taäp trung nhieàu khaùch saïn ñuû tieâu chuaån toå chöùc vaø khai thaùc du lòch hoäi hoïp, cuõng chæ coùkhoaûng 19.000 phoøng, trong ñoù coù 1.500 phoøng loaïi 5 sao laø cuûa caùckhaùch saïn thaønh vieân caâu laïc boä Mice. Moät soá khaùch saïn 5 sao nhö: Sheraton Saigon Hotel, Caravelle Hotel, New World Saigon Hotel thöôøng ñöôïc löïa choïn bôûi ngoaøi khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu hoäi hoïp cuøng caùc phöông tieän, trang thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï, caùc khaùch saïn naøy coøn coù khaû naêng toå chöùc caùc chöông trình giaûi trí, tham quan cho khaùch tröôùc vaø sau hoäi hoïp. Hieän nay, Du lòch hoäi hoïp ñang ñöôïc chuù yù vaø phaùt trieån vôùi toác ñoä töông ñoái nhanh treân toøan theá giôùi, vaø trong hoäi chôï IT & CMA laàn thöù 11 dieãn ra trong boái caûnh du lòch Chaâu AÙ chaäm hoài phuïc sau söï kieän SARS 8 vaø chieán tranh Iraq, khaåu hieäu hoäi chôï ñöa ra laø “Môû roäng bieân giôùi caùc cô hoäi hôïp taùc“ (Expanding your borders of your opportunities), ñaõ thu huùt nhieàu nhaø trieån laõm vaø toå chöùc hoäi nghò tham gia nhaèm muïc ñích tieáp caän thò tröôøng, môû roäng hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc ñoái taùc trong lónh vöïc Mice. Beân caïnh ñoù, vieäc Vieät Nam gia nhaäp vaøo caùc Hieäp hoäi, Toå chöùc veà kinh teá vaø du lòch theá giôùi nhö AFTA, APEC, PATA vaø saép tôùi laø gia nhaäp vaøo WTO, vaø nhaát laø sau söï kieän soùng thaàn ngaøy 26/12/04 vöøa qua ñaõ mang laïi nhöõng cô hoäi ñeå Vieät Nam phaùt trieån loïai hình du lòch hoäi hoïp, vaø cuõng chính vì lyù do ñoù maø hieän nay Vieät Nam ñöôïc coi laø” ñieåm ñeán an toaøn “vaø laø ñieåm môùi cuûa vuøng Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông. Tröôùc ñaây, nhöõng nhaø kinh doanh ngaønh coâng nghieäp du lòch maø cuï theå laø nhöõng nhaø kinh doanh ngaønh coâng nghieäp löu truù ôû Vieät Nam cho raèng nhöõng saûn phaåm – dòch vuï phuïc vuï cho thò tröôøng du lòch hoäi hoïp laø khoâng caàn thieát vaø khoâng phaûi laø thò tröôøng muïc tieâu ñeå khai thaùc kinh doanh. Vì vaäy, tieän nghi phuïc vuï cho thò tröôøng du lòch hoäi hoïp khoâng ñöôïc trang bò ñaày ñuû. Beân caïnh ñoù, haàu heát caùc nhaân vieân phuïc vuï veà maûng toå chöùc du lòch hoäi hoïp ñeàu khoâng phaûi laø nhöõng nhaø nghieân cöùu vaø laäp keá hoïach toå chöùc du lòch hoäi hoïp chuyeân nghieäp. Trong khi ñoù, loïai hình du lòch hoäi hoïp laïi ñoùng moät vai troø quan troïng trong toøan boä hieäu quaû kinh doanh cuûa khaùch saïn, bôûi vì ñaây laø thò tröôøng mang laïi nguoàn thu raát lôùn cho ngaønh khaùch saïn. Taïi nhöõng khaùch saïn lôùn, kinh doanh loïai hình du lòch hoäi hoïp ñem laïi 70%toång doanh thu cuûa khaùch saïn, nguyeân nhaân laø do khi khaùch saïn kinh doanh loïai hình du lòch hoäi hoïp thì ngöôøi tham döï du lòch hoäi hoïp thöôøng söû duïng raát nhieàu nhöõng saûn phaåm - dòch vuï khaùc nhau taïi khaùch saïn trong quaù trình löu truù, vì vaäy khaùch saïn thu ñöôïc raát nhieàu nguoàn lôïi töø nhöõng ngöôøi naøy, khoâng nhöõng chi phí phoøng maø coøn nhieàu chi phí khaùc nhö dòch vuï phoøng, giaët uûi, aên uoáng taïi caùc nhaø haøng cuûa khaùch saïn, giaûi trí thö giaõn taïi caùc bar, caâu laïc boä söùc khoûe, hoà bôi, massage cuûa khaùch saïn, söû duïng nhöõng dòch vuï vaên phoøng, in aán, fax, internet, ñieän thoïai. Beân caïnh ñoù, kinh doanh loïai hình du lòch hoäi hoïp cho pheùp khaùch saïn döï ñoùan ñöôïc soá löôïng khaùch ñaët phoøng tröôùc vaø haàu heát thôøi gian löu laïi khaùch saïn cuûa moãi khaùch cuõng ñeàu ñöôïc 9 quyeát ñònh tröôùc, vì vaäy khaùch saïn deã daøng phaân coâng lòch laøm vieäc cho nhaân vieân chính xaùc hôn, khoâng coù tröôøng hôïp luùc thöøa luùc thieáu nhaân vieân phuïc vuï, giaûm chi phí lao ñoäng. Ngoøai ra, kinh doanh du lòch hoäi hoïp coù theå giuùp laáp nhöõng loã hoûng thu nhaäp trong nhöõng thaùng eá aåm. Hôn nöõa, moái quan heä giöõa chuû khaùch saïn vaø nhaân vieân ñöôïc duy trì toát hôn do loïai boû ñöôïc noåi lo laéng veà giai ñoïan kinh doanh trì treä vaø coâng aên vieäc laøm cuûa toøan boä nhaân vieân trong khaùch saïn ñöôïc baûo ñaûm vaø chaéc chaén. Theâm vaøo ñoù, kinh doanh loïai hình du lòch hoäi hoïp taïi khaùch saïn laø moät hình thöùc taùi kinh doanh tuyeät vôøi, vì taïi moãi hoäi nghò toå chöùc taïi khaùch saïn, khaû naêng moät soá löôïng lôùn du khaùch seõ trôû thaønh khaùch haøng quen thuoäc cuûa khaùch saïn laø raát cao. Neáu moãi khaùch ñeán tham döï hoäi nghò taïi khaùch saïn ñöôïc ñoái xöû vaø phuïc vuï toát, khoâng nhöõng hoï seõ quaûng baù veà coâng taùc toå chöùc hoäi nghò toát cuûa khaùch saïn ñoù maø hoï raát coù theå seõ tieáp tuïc ñeán ôû taïi khaùch saïn ñoù trong nhöõng laàn vieáng thaêm khaùc taïi thaønh phoá naøy . Ngaøy nay, nhu caàu toå chöùc hoäi hoïp ngaøy caøng taêng, khaùch haøng ngaøy caøng toû ra coù kinh nghieäm vaø ñoøi hoûi nhieàu hôn ôû caùc khaùch saïn. Tuy nhieân, cung vaãn khoâng ñaùp öùng ñöôïc caàu maëc duø treân theá giôùi hieän nay ñaõ coù nhöõng vaên phoøng baùn hoäi nghò nhaèm phuïc vuï cho thò tröôøng muïc tieâu quan troïng naøy. Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø trung taâm kinh teá – vaên hoaù- chính trò- xaõ hoäi lôùn cuûa Vieät Nam, neân vieäc phaùt trieån loaïi hình du lòch hoäi hoïp taïi thò tröôøng naøy laø ñieàu taát yeáu vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø heát söùc coù tieàm naêng . 10 CHÖÔNG 2 : ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG CUNG VEÀ HOÄI HOÏP ÔÛ CAÙC KHAÙCH SAÏN 4-5 SAO TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2.1. Tình hình thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû Vieät Nam trong nhöõng naêm qua : Loïai hình du lòch hoäi hoïp laø loïai hình töông ñoái môùi taïi nöôùc ta, maëc duø moät soá doanh nghieäp Vieät Nam cuõng töøng söû duïng du lòch hoäi hoïp vôùi hình thöùc toå chöùc caùc hoäi nghò khaùch haøng ôû nöôùc ngoøai, caùc chuyeán ñi du lòch keát hôïp hoäi thaûo . Theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia du lòch thì hoaït ñoäng du lòch mang laïi raát nhieàu nguoàn lôïi cho quoác gia. Thöïc vaäy, theo sau Myõ, Phaùp, Ñöùc trong maáy thaäp nieân gaàn ñaây, nhöõng quoác gia trong khu vöïc Chaâu AÙ – Thai Bình Döông nhö Trung Quoác, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Malaysia, Singapore ñaõ taäp trung xaây döïng vaø quaûng baù du lòch hoäi hoïp song haønh vôùi du lòch thuaàn tuùy. Söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa kinh teá – thöông maïi vaø möùc soáng ngöôi daân ngaøy caøng caûi thieän ñaõ gaén keát hoaït ñoäng du lòch, giaûi trí cuûa con ngöôøi vôùi coâng vieäc laøm aên. Haèng naêm, nhöõng söï kieän chính trò, kinh teá, theå thao, vaên hoaù mang taàm khu vöïc vaø quoác teá dieãn ra lieân tuïc vôùi maät ñoä daøy ñaëc ñaõ trôû thaønh maûnh ñaát maøu môû ñeå du lòch hoäi hoïp phaùt trieån . Vaø theo ñaùnh giaù cuûa Hieäp hoäi du lòch Chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông (PATA), nguoàn lôïi töø du lòch hoäi hoïp cao gaáp 3- 8 laàn so vôùi caùc loïai hình du lòch khaùc. Ñieàu naøy caøng trôû neân ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi ngaønh du lòch nöôùc nhaø. Theá nhöng, moät phaàn vì lyù do haï taàng du lòch cuõng nhö chuyeân moân chöa theo kòp, neân trong hôn moät thaäp nieân qua Vieät Nam chuùng ta ñaõ nhöôøng “saân chôi “ cho caùc nöôùc, vunøg laõnh thoå trong khu vöïc coù ñieàu kieän hôn. Vieät Nam chæ môùi phaùt trieån chaäp chöõng veà lónh vöïc naøy vôùi soá löôïng khaùch hoäi hoïp coøn haïn cheá. Nhöng hieän nay, Vieät Nam coù haøng loïat caùc khaùch saïn 4-5 sao ñaït tieâu chuaån quoác teá vôùi nhöõng hoäi tröôøng coù 11 söùc chöùa khoaûng 400–1.500 ngöôøi, ñaây laø cô sôû thuaän lôïi ñeå phaùt trieån lónh vöïc Meeting naøy. Baûng 2.1: Baûng thoáng keâ caùc khaùch saïn 4-5 sao ôû Vieät Nam coù khaû naêng phuïc vuï thò tröôøng khaùch hoäi hoïp STT TEÂN KHAÙCH SAÏN QUI MOÂ SOÁ PHOØNG HOÄI HOÏP SÖÙC CHÖÙA (khaùch) HAØ NOÄI 01 Sofitel Metropole 5sao 07 250 02 Hilton 5sao 09 600 03 Sheraton Hanoi 5sao 03 500 04 Daewoo 5sao 800 05 Somerset West Lake 5sao 06 Hanoi Nikko 5sao 200 07 Melia 5sao 03 1.200 08 Sofitel Plaza Hanoi 5sao 08 400 09 Horison 5sao 500 10 Fortuna 4sao 11 Guoman 4sao 12 Hanoi 4sao 04 300 13 Sunway 4sao 14 Lake Side 4sao THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 01 Sheraton Saigon 5sao 02 1.200 02 Caravelle 5sao 03 320 03 Sofitel Plaza 5sao 02 500 12 Saigon 04 Legend Saigon 5sao 02 500 05 Renaissance Riverside Hotel Saigon 5sao 03 200 06 New World Saigon 5sao 03 400 07 Equatorial Tp.HCM 5sao 02 1.000 08 Omni Saigon 5sao 01 320 09 Windsor Hotel Plaza 01 1.500 10 Park Hyatt Saigon Töông ñöông 5 sao 03 450 11 Cöûu Long 4sao 01 550 12 Ñoàng Khôûi 4sao 01 180 13 Beán Thaønh 4sao 02 400 14 Duxton Saigon 4sao 240 15 Amara Saigon 4sao 400 16 Novotel 4sao 01 300 17 Ñeä Nhaát 4sao NHA TRANG 01 Yasaka Saigon Nhatrang 4sao 600 ÑAØ LAÏT 01 Novotel Dalat 4sao 07 200 02 Sofitel Dalat Palace 5sao 200 HOÄI AN 01 Hoian Beach resort 4sao 400 PHAN THIEÁT 01 Novotel 5sao 04 300 13 Coralia Ocean Dunes HAÛI PHOØNG 01 Harbour View 4sao 200 PHUÙ QUOÁC 01 SaigonPhuquoc Resort 4sao 200 (Nguoàn: Ñieåm ñaëc bieät nöõa laø loïai hình du lòch hoäi hoïp khoâng chæ ñöôïc khai thaùc ôû nhöõng thaønh phoá lôùn, caùc trung taâm nhö thaønh phoá Hoà Chí Minh , Haø Noäi , maø ngay caû caùc ñòa phöông cuõng coù theå khai thaùc toát neáu coù söï ñaàu tö vaøo cô sôû haï taàng, cuõng nhö naâng caáp caùc dòch vuï. Haàu heát caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeàu coù khaû naêng phuïc vuï ñoái töôïng khaùch hoäi hoïp naøy. Cuï theå nhö veà trang thieát bò cho phoøng hoäi hoïp, caùc khaùch saïn haàu heát ñeàu coù trang bò maùy Fax, Scanner, photocopy, ñieän thoaïi, Internet, maøn hình LCD, TV, VCR, maùy Slide & Overhead, heä thoáng P/A, heä thoáng phieân dòch nhieàu thöù tieáng, micro, Flipchart, dòch vuï thö kyù,dòch vuï phieân dòch. Beân caïnh ñoù, caùc khaùch saïn coøn cung caáp caùc tieän nghi- dòch vuï khaùc nhö caâu laïc boä söùc khoûe, hoà bôi, caùc bar, nhaø haøng… ñeå phuïc vuï cho khaùch hoäi hoïp. Tuy nhieân, caùc khaùch saïn khi phuïc vuï loaïi khaùch hoäi hoïp naøy cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên. Tröôùc heát laø cô sôû haï taàng ô ûVieät Nam chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch hoäi hoïp, chuùng ta chöa coù nhöõng phoøng hoïp cao caáp phuïc vuï cuøng luùc treân 1.500 khaùch. Trong nhöõng muøa cao ñieåm, tìm moät khaùch saïn ñuû taàm côõ 4-5 sao ñeå phuïc vuï cuøng luùc haøng traêm khaùch hoäi hoïp vaø khaùch du lòch thuaàn tuùy cao caáp laø raát khoù khaên. Thöù hai, veà phöông tieän chuyeân chôû ôû Vieät Nam noùi chung coøn nhieàu haïn cheá, nhöõng loaïi xe du lòch chaát löôïng cao chöa ñuû ñaùp öùng nhu caàu, trong khi ñoù moãi khaùch hoäi hoïp ñeàu yeâu caàu phaûi ñöôïc ñöa ñoùn baèng moät xe rieâng trong suoát thôøi gian ôû Vieät Nam. Thöù ba, veà khoaûn aên uoáng cuõng laø vaán ñeà ñaùng quan taâm, bôûi vì hoï chi tieâu raát cao, tìm moät thöïc ñôn töông xöùng, thay ñoåi khaåu vò haøng ngaøy khoâng phaûi laø ñôn giaûn. Thöù tö, veà caùc 14 dòch vuï giaûi trí thì nhìn chung vaãn coøn ngheøo naøn, chöa ñaùp öùng caùc nhu caàu ña daïng cuûa khaùch. Nhieàu cuoäc nghieân cöùu khaùc nhau cho thaáy du lòch hoäi hoïp coù moät taùc ñoäng tích cöïc leân caùc neàn kinh teá ñòa phöông nhôø vaøo du lòch hoäi hoïp maø noù seõ ñöa soá löôïng lôùn du khaùch ñeán moät thaønh phoá trong moät thôøi gian ngaén . Hieän nay, loïai hình du lòch hoäi hoïp ñang khieán moät soá doanh nghieäp du lòch Vieät Nam raát chuù yù vaø haøo höùng vaøo cuoäc. Ñieån hình laø Saøi goøn –Phuù Quoác resort ñaõ trieån khai vaøo khu du lòch cuûa mình. Oâng Phuøng Xuaân Mai–Giaùm ñoác Saøi goøn– Phuù Quoác resort cho bieát– hieän khu du lòch Saøi goøn– Phuù Quoác ñang xaây döïng moät hoäi tröôøng 150 choã ngoài theo tieâu chuaån quoác teá vaø ñaõ baét ñaàu chaøo baùn nhöõng tour du lòch keát hôïp hoäi hoïp, hoäi thaûo taïi ñaây cho caùc doanh nghieäp trong vaø ngoøai nöôùc. Lyù giaûi veà vieäc vì sao moät khu du lòch naèm ôû moät huyeän ñaûo xa xoâi nhö Saøi goøn– Phuù Quoác resort laïi daùm trieån khai loïai hình du lòch naøy, oâng Mai khaúng ñònh ñaây laø nhu caàu thöïc söï ñaõ ñöôïc naém baét qua khaûo saùt thöïc teá moät soá quoác gia trong khu vöïc. Theo OÂng Ñoáng Löông Sôn– Giaùm ñoác khaùch saïn Yasaka Saigon Nha trang - loïai hình du lòch hoäi hoïp laø theá maïnh kinh doanh lôùn nhaát cuûa khaùch saïn. Lôïi theá cuûa Yasaka Saigon Nha Trang laø thu huùt nhieàu nguoàn khaùch vì ñaây laø khaùch saïn lôùn nhaát Nha Trang hieän nay, ngoøai vò theá naèm tröôùc baõi bieån thô moäng thì caùc cô sôû phuïc vuï du lòch hoäi hoïp cuûa khaùch saïn nhö phoøng hoïp, nhaø haøng cuøng ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân nghieäp cuõng laø yeáu toá thu huùt khaùch. Trong thaùng 11/2003, ngoøai caùc cuoäc hoäi hoïp cho ñoái töông khaùch trong nöôùc, khaùch saïn ñaõ toå chöùc hai hoäi nghò quoác teá lôùn, ñoù laø hoäi nghò PIAP ( Policy Implementation Assistance Project) vaø hoäi nghò Australian Trade Commission.( Trích töø trang web: www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/382-37/p10-11-mice.htm) Coøn theo Oâng Nguyeãn Tuaán Anh, phuï traùch Mice cuûa Ban tieáp thò haønh khaùch thuoäc Toång coâng ty Haøng khoâng Vieät Nam(VNA),cho bieát hieän caùc ñòa ñieåm ñang ñöôïc khaùch haøng toå chöùc hoïat ñoäng du lòch hoäi hoïp trong khu vöïc laø Uùc, Thaùi Lan, Singapore vaø Indonesia. Tuy nhieân, theo taøi lieäu Oâng Anh coâng boá taïi Hoäi nghò “Taäp trung khai thaùc thò 15 tröôøng du lòch hoäihoïp: Phöông phaùp vaø kyõ thuaät kinh doanh “do Hieäp hoäi du lòch Chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông(PATA) vaø chi hoäi PATA Vieät Nam phoái hôïp toå chöùc taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy 10/12/2002, Vieät Nam coù hai thaønh phoá Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh trong toång soá naêm thaønh phoá trong khu vöïc ñöôïc choïn ñeå toå chöùc du lòch hoäi hoïp trong thôøi gian tôùi. Oâng cuõng cho bieát trong keá hoïach quaûng baù ñaát nöôùc vaø du lòch Vieät Nam cuûa VNA coù daønh haún moät keá hoïach rieâng ñeå phaùt trieån du lòch hoäi hoïp nhö laøm website, CD-ROM giôùi thieäu veà tieàm naêng du lòch hoäi hoïp, taäp tôø rôi veà du lòch hoäi hoïp cuûa VNA ñaõ coù 19 khaùch saïn coù ñuû khaû naêng phuïc vuï caùc hoïat ñoäng veà lónh vöïc Meeting naøy. Tuy nhieân,Vieät Nam ñang thieáu nhöõng nhaø toå chöùc dòch vuï chuyeân nghieäp hay ñuùng hôn laø thieáu nguoàn nhaân löïc phuïc vuï cho loïai hình du lòch hoäi hoïp, beân caïnh ñoù vieäc thieáu phoøng hoïp lôùn, vaø vieäc toå chöùc chöa coù söï phoái hôïp giöõa ngaønh du lòch vaø caùc ngaønh khaùc trong vieäc môùi khaùch ñeán hoäi hoïp laø nhöõng ñieåm yeáu cuûa Vieät Nam trong vieäc tieáp caän loïai hình du lòch môùi naøy. Moät ñieåm caàn löu yù nöõa laø maëc duø Vieät Nam coù tieàm naêng nhöng neáu khoâng quaûng baù, khoâng tieáp thò thì cuõng khoâng ai bieát ñeán, ñoù laø nhaän xeùt maø Oâng Anthony Wong- Giaùm ñoác coâng ty Asia Overland Services Tour & Travel, Malaysia–daønh cho caùc khaùch saïn Vieät Nam coù quan taâm ñeán vieäc khai thaùc loïai hình du lòch môùi meû naøy. Vì theá , caùc khaùch saïn taïi Vieät Nam neân chuù yù hôn nöõa ñeán hoïat ñoäng quaûng baù, tieáp thò ra nöôùc ngoøai maø cuï theå laø laøm theá naøo ñeå “moùc noái” ñöôïc vôùi caùc nhaø toå chöùc quoác teá, nhöõng chuyeân gia trong lónh vöïc du lòch hoäi hoïp. Chính caùc toå chöùc naøy seõ laø caàu noái quan troïng ñeå Vieät nam tieáp caän ñöôïc vôùi du khaùch song song vôùi vieäc hoã trôï kyõ thuaät ñeå Vieät Nam toå chöùc toát loïai hình du lòch ñaày tieàm naêng naøy .(thoâng tin naøy laáy ñöôïc töø caùc baùo Tuoåi treû ngaøy 11/12/2002, baùo Ñaàu tö ngaøy 17/12/2002 vieát veà noäi dung cuoäc hoäi thaûo “Taäp trung khai thaùc thò tröôøng du lòch hoäi hoïp: Phöông phaùp vaø kyõ thuaät kinh doanh “ do Hieäp hoäi du lòch Chaâu AÙ– Thaùi Bình Döông (PATA) vaø Chi hoäi PATA Vieät Nam phoái hôïp toå chöùc taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy 10/12/2002) 16 Ñeå thöïc hieän yù töôûng treân, trong nhöõng naêm gaàn ñaây Vieät Nam ñaõ tham gia hoäi chôï quaûng baù du lòch, hoäi thaûo vaø hoäi nghò Chaâu AÙ (IT&CMA) vôùi muïc ñích phaùt trieån vaø thu huùt nguoàn khaùch quoác teá loïai hình du lòch hoäi hoïp, bôûi ñaây laø loïai hình coøn môùi ôû nöôùc ta. Coøn caùc khaùch saïn coù heä thoáng ñieàu haønh do caùc taäp ñoaøn quaûn lyù thueâ nhö Sofitel Plaza Saigon, Equatorial, New World Saigon haøng naêm ñeàu cöû nhaân vieân chuyeân veà thò tröôøng ñi tieáp thò ôû cac hoäi chôï hoaëc chaøo baùn saûn phaåm cho caùc haõng löõ haønh chuyeân cung caáp dòch vuï naøy. Nhöõng chuyeán ñi nhö theá ít hay nhieàu cuõng mang ñeán cho moãi khaùch saïn vaøi traêm hoaëc vaøi nghìn löôït khaùch hoäi hoïp ñeán Vieät Nam haøng naêm . Taïi hoäi chôï IT&CMA laàn thöù 11 ñöôïc toå chöùc taïi Bangkok (Thaùi Lan) töø ngaøy 4- 6/11/2003, trong boái caûnh du lòch Chaâu AÙ chaäm hoài phuïc sau söï kieän Sars vaø chieán tranh Iraq. Khaåu hieäu hoäi chôï ñöa ra laø “Môû roäng bieân giôùi caùc cô hoäi hôïp taùc“ (Expanding your borders of your opportunities) ñaõ thu huùt nhieàu nhaø trieån laõm vaø toå chöùc hoäi nghò tham gia nhaèm muïc ñích tieáp caän thò tröôøng, môû roäng hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc ñoái taùc trong lónh vöïc hoäi hoïp. Taïi IT&CMA, Vieät Nam ñaõ ñöôïc bình choïn laø ñieåm ñeán ñöôïc öa chuoäng nhaát Chaâu AÙ, ñieàu naøy coù yù nghóa raát lôùn trong vieäc quaûng baù vaø thu huùt khaùch quoác teá. Nhieàu haõng löõ haønh quoác teá, caùc nhaø baùo tham gia hoäi chôï mong muoán ñöôïc ñeán Vieät Nam trong thôøi gian tôùi. Cuï theå ngay sau Hoäi nghò naøy, ñöôïc söï taøi trôï cuûa Toång coâng ty Haøng khoâng Vieät Nam (Vieät Nam Airlines), Coâng ty du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh (Saigon Tourist), Khaùch saïn Hilton Haø Noäi, Opera vaø New World, Vieät Nam chuùng ta ñaõ toå chöùc cho ñoøan nhaø baùo vaø caùc ñaïi dieän cuûa caùc coâng ty du lòch cuûa Anh, Phaùp, Nhaät, Myõ, Bæ, Hungary, Bruney vaø moät soá haõng thoâng taán quoác teá ñaõ ñeán Vieät Nam (Trích töø Taïp chí Du lòch soá 01/2004) Nhaän ñònh veà nhöõng thaùch thöùc cuûa lónh vöïc du lòch hoäi hoïp trong khu vöïc, caùc khaùch saïn cho raèng: coâng nghieäp du lòch hoäi hoïp khu vöïc Chaâu AÙ– Thaùi Bình döông caàn phaûi nhanh choùng ñoåi môùi, taêng cöôøng söùc caïnh tranh vaø ñaëc bieät trong coâng ngheä thoâng tin ñeå thu huùt khaùch trong lónh vöïc naøy . 17 Tuy nhieân, do tình hình kinh teá theá giôùi suy thoùai, naïn thaát nghieäp, khuûng hoûang haøng khoâng, caùc chính saùch du lòch thay ñoåi, ngaân saùch, caùn caân chi phí caùc nöôùc thöôøng thaâm huït, beänh Sars, dòch cuùm gia caàm, vaø nguy cô khuûng boá ñaõ laøm tình hình du lòch hoäi hoïp nhieàu thay ñoåi. Chaâu AÙ– Thaùi Bình döông seõ coù nhieàu cuoäc hoäi hoïp caáp._. vuøng, qui moâ seõ nhoû hôn, thôøi gian hoäi hoïp vaø thôùi gian toå chöùc ñaêng kyù tham döï seõ ngaén hôn. Tình hình caïnh tranh seõ quyeát lieät hôn do söï gia taêng nhanh choùng cuûa caùc nhaø cung caáp . Caùch ñaây vaøi thaùng, tröôùc khi xaûy ra thaûm hoaï ñoäng ñaát vaø soùng thaàn taïi Chaâu AÙ, Oâng CBRE Richard Ellis, Toång Giaùm ñoác moät taäp ñoaøn kinh doanh baát ñoäng saûn haøng ñaàu cuûa Myõ ñaõ ñaùnh giaù Vieät Nam ñang ngaøy caøng trôû thaønh moät ñòa ñieåm haáp daãn veà du lòch hoäi hoïp. Caùc nhaø nghieân cöùu du lòch ñaët kyø voïng, chæ caàn 0,1%( 56.000 löôït) veà khaùch hoäi hoïp ñeán Vieät nam thì doanh thu cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam seõ hoaøn toaøn thay ñoãi. Vaø sau söï kieän soùng thaàn ngaøy 26/12/04 vöøa qua thì hieän nay, Vieät Nam ñöôïc caùc chuyeân gia du lòch döï baùo laø “Ñieåm saùng“ cho moät laøn soùng veà hoäi hoïp keát hôïp du lòch trong naêm 2005 vaø laø moät trong nhöõng ñieåm ñeán an toøan nhaát cuûa du lòch theá giôùi neân nhaát thieát caàn phaûi taän duïng ñeå phaùt huy theá maïnh nhaèm khai thaùc loïai hình du lòch hoäi hoïp. Vöøa roài, Caâu laïc boä toå chöùc caùc hoäi nghò vaø cuoäc hoïp Mice Vieät Nam vöøa ra maét website www.meetingsvietnam.com baèng tieáng Anh, nhaèm goùp phaàn quaûng baù hình aûnh vaø giôùi thieäu Vieät Nam nhö moät ñieåm saùng ñeå toå chöùc nhöõng buoåi hoäi thaûo, gaëp maët, trieån laõm mang taàm quoác teá. Caùc thaønh vieân tham gia hoäi hoïp bao goàm Haõng haøng khoâng Vieät Nam, Coâng ty du lòch Haø Noäi, Coâng ty du lòch Saigon vaø 23 khaùch saïn haøng ñaàu trong nöôùc. Theo Oâng Nguyeãn Tuaán Anh– ñaïi dieän cuûa Haõng haøng khoâng Vieät Nam, cho bieát “Ñaây laø trang web ñaàu tieân phuïc vuï caùc hoäi nghò taïi Vieät nam vaø laø dieãn ñaøn ñeå trao ñoåi thoâng tin, yù kieán veà vieäc toå chöùc hoäi nghò“. Toùm laïi, Vieät Nam chuùng ta coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên ñeå ñaåy maïnh vieäc khai thaùc thò tröôøng du lòch hoäi hoïp nhö sau: Thuaän lôïi: • Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø moät ñieåm ñeán an toaøn vaø thaân thieän 18 • Vieät Nam giaøu taøi nguyeân du lòch, laø vuøng ñaát coøn khaù môùi laï ñoái vôùi nhieàu khaùch quoác teá –new destination. • Cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho Mice ñaõ coù möùc ñoä phaùt trieån -Phaùt trieån veà haøng khoâng -Caùc khaùch saïn quoác teá 4-5 sao -Caùc khu tham quan du lòch , caùc khu nghæ döôõng (resorts) Khoù Khaên: • Keát caáu haï taàng vaø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät coøn thieáu vaø coøn thaáp so vôùi yeâu caàu cuûa thò tröôøng du lòch hoäi hoïp: -Cô sôû haï taàng veà giao thoâng: Saân bay, beán caûng, heä thoáng ñöôøng saù phaùt trieån chöa ñaït yeâu caàu. -Thieáu phöông tieän vaän chuyeån: tính tieän nghi vaø chuyeân duøng -Thieáu cô sôû phuïc vuï hoäi hoïp vôùi quy moâ lôùn • Luaät phaùp vaø quy cheá chính saùch chöa ñaày ñuû , chöa hoaøn chænh • Chöa coù caùc toå chöùc xuùc tieán vaø quaûng baù tieáp thò mang tính chuyeân nghieäp • Thieáu ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân chuyeân ngaønh. 2.2. Ñaùnh giaù thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh : Trong boái caûnh neàn kinh teá toøan caàu hieän nay, caùc ngaønh ngheà khoâng coøn hoïat ñoäng rieâng leû maø lieân laäp vôùi nhau. Trong moät chöøng möïc naøo ñoù, du lòch taùc ñoäng ñeán thöông maïi, thöông maïi laïi taùc ñoäng ñeán ñaàu tö vaø trong raát nhieàu tröôøng hôïp, ñaàu tö laïi taïo baøn ñaïp cho du lòch . Theo caùc doanh nghieäp du lòch trong nöôùc thì:”Thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng nhö caùc thaønh phoá lôùn treân theá giôùi, khi ñieàu kieän thieân nhieân khoâng cho pheùp phaùt trieån maïnh du lòch sinh thaùi thì caàn phaûi ñaåy maïnh phaùt trieån loïai hình du lòch hoäi hoïp”. Vaø trong phaïm vi cuûa luaän vaên naøy, toâi xin chæ ñeà caäp ñeán thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå nghieân cöùu, töùc laø nghieân cöùu lónh vöïc Meeting cuûa Mice, ñeå qua ñoù coù theå ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh phoøng hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao naøy. 19 2.2.1. Thò tröôøng cung veà hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh: 2.2.1.1.Phoøng hoäi hoïp: Söï kieän khaùch saïn quoác teá 5 sao Sheraton Saigon ñi vaøo kinh doanh trong naêm 2003 vôùi caùc cô sôû vaät chaát haï taàng hieän ñaïi, ñaëc bieät caùc phoøng hoäi thaûo, hoäi hoïp coù söùc chöùa treân 1000 khaùch ñaõ trôû thaønh ñieåm thu huùt cuûa loïai hình kinh doanh du lòch hoäi hoïp. Vaø trong thôøi gian hoïat ñoäng vöøa qua, nhieàu cuoäc hoäi hoïp, hoäi thaûo daønh cho caùc ñoái töôïng khaùch cao caáp trong vaø ngoøai nöôùc ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi ñaây, ñieàu ñoù chöùng minh chieán löôïc thu huùt ñoái töôïng khaùch hoäi hoïp cuûa khaùch saïn hoøan toøan coù cô sôû. Beân caïnh ñoù, nhöõng khaùch saïn quoác teá 5 sao khaùc nhö New World Saigon, Caravelle , Sofitel Plaza Saigon, hieän coù phoøng hoäi hoïp, hoäi thaûo coù söùc chöùa töø 500- 700 khaùch, cuõng khoâng ngöøng ñöa ra caùc chöông trình thu huùt nguoàn khaùch hoäi hoïp . Vaø trong tình hình caïnh tranh maïnh meõ hieän nay, nhieàu khaùch saïn ñaõ vaø ñang ñaàu tö naâng caáp chaát löôïng, ña daïng hoùa dòch vuï, môû roäng qui moâ kinh doanh nhö khaùch saïn Rex cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh coù 4 phoøng hoäi nghò lôùn, nhoû, coù söùc chöùa khoûang 600 khaùch, vaø trong ñeà aùn môû roäng saép tôùi seõ xaây döïng theâm trung taâm hoäi hoïp coù söùc chöùa khoûang 800 khaùch ñaït tieâu chuaån quoác teá 5 sao ñeå phuïc vuï thò tröôøng khaùch hoäi hoïp ñaày tieàm naêng trong nhöõng naêm tôùi. Coøn khaùch saïn Majestic ñöa vaøo hoïat ñoäng cô sôû môùi sau thôøi gian môû roäng khaùch saïn, keát hôïp môû roäng soá phoøng kinh doanh vôùi taêng theâm dòch vuï trong ñoù coù vieäc môû moät taàng daønh rieâng phuïc vuï khaùch thöông nhaân, rieâng dòch vuï phuïc vuï hoäi hoïp coù theâm phoøng hoäi hoïp coù söùc chöùa 500 khaùch.Vaø vôùi Khaùch saïn Ñeä Nhaát sau thôøi gian söûa chöûa, naâng caáp ñaõ naâng haïng töø 3 sao leân 4 sao phuïc vuï Sea Games 22 cuõng seõ coù theâm caùc cô sôû hieän ñaïi phuïc vuï khaùch hoäi hoïp. Khaùch saïn Duxton Saigon cuõng xaây döïng theâm hoà bôi. Sau khi khaùch saïn Sheraton Saigon ñi vaøo hoïat ñoäng, thò phaàn cuûa khaùch saïn cao caáp taïi thaønh phoá coù thay ñoåi ñaùng keå vôùi vò trí daãn ñaàu thuoäc veà 03 khaùch saïn Sheraton Saigon, New World Saigon vaø Caravelle, 10 khaùch saïn töø 4- 5 sao ñaõ tham gia vaøo lónh vöïc hoäi hoïp, ñaåy maïnh hoïat ñoäng 20 tieáp thò treân lónh vöïc hoäi hoïp nhaèm töøng böôùc hình thaønh vaø khaúng ñònh vò trí cuûa thaønh phoá trong phaân khuùc thò tröôøng quan troïng naøy . Baûng 2.2: Thò tröôøng cung veà phoøng hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh STT TEÂN KHAÙCH SAÏN HAÏNG SAO QUI MOÂ VAØ SOÁ LÖÔÏNG PHOØNG HOÏP Döôùi 20 choã 20-50 choã 50-100 choã Treân 100 choã GHI CHUÙ 01 Sheraton Saigon 5 sao 2 * 02 Caravelle 5 sao 3 * 03 Sofitel Plaza Saigon 5 sao 3 1 2 * 04 Legend Saigon 5 sao 1 1 2 * 05 Renaissance Riverside Hotel Saigon 5 sao 1 * 06 New World Saigon 5 sao 3 2 3 * 07 Equatorial Tp.HCM 5 sao 1 2 * 08 Omni Saigon 5 sao 3 1 * 09 Windsor Hotel Plaza 3 1 * 10 Park Hyatt Saigon 2 1 3 1 * 11 Cöûu Long 4 sao 1 1 * 12 Ñoàng Khôûi 4 sao 1 1 13 Beán Thaønh 4 sao 2 2 3 2 14 Duxton Saigon 4 sao 1 1 2 3 * 15 Amara Saigon 4 sao 1 1 1 1 16 Novotel 4 sao 1 1 * 17 Ñeä Nhaát 4 sao 2 1 6 Ghi chuù: * : Coù theå chia laøm nhieàu phoøng nhoû (Nguoàn Sôû Du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh) (Phuï luïc 1) Vôùi qui moâ vaø soá löôïng phoøng hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh theå hieän ôû baûng 2.2 cho thaáy caùc khaùch saïn ñaõ baét ñaàu nhaém vaøo lónh vöïc hoäi hoïp. Maëc duø vôùi qui moâ vaø soá löôïng phoøng hoïp nhö theá laø coøn nhieàu haïn cheá, chöa ñuû ñeå caïnh tranh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc veà lónh vöïc hoäi hoïp naøy, nhöng noù ñaõ chöùng minh 21 ñöôïc phaàn naøo veà trieån voïng phaùt trieån du lòch hoäi hoïp ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh trong töông lai. Caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khaû naêng kinh doanh loaïi hình du lòch hoäi hoïp hieän nay ñöôïc bieåu hieän qua baûng 2.3 nhö sau: Baûng 2.3: Söùc chöùa ôû caùc phoøng hoäi hoïp hieän nay ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh STT TEÂN KHAÙCH SAÏN TEÂN PHOØNG HOÏP DIEÄN TÍCH m2) SOÁ CHOÃ NGOÀI Daïng Daïng lôùp Daïng Nhaø haùt hoïc chöõ U GHI CHUÙ 01 Sheraton Saigon The Grand Ballroom Grand Ballroom & Pre- Function Area 760 1120 1100 540 850 5 sao 02 Caravelle Caravelle Ballroom Opera Room Lam Son Room 300 196 128 320 160 200 240 120 140 100 65 44 5 sao 03 Sofitel Plaza Saigon Diamond Hall Emerald 400 86 500 350 120 100 40 40 5 sao 04 Legend Saigon Kikyo Ballroom I+II=III Lotus Ballroom I+II+III 390 220 300 170 170 90 5 sao 05 Renaissance Riverside Hotel Saigon Grand Melinh Room 220 192 102 70 5 sao 22 06 New World Saigon Ben Thanh Hall 1+2+3 Grande Indochine Grand Mekong Room 1+2+3 336 371 279 400 300 110 300 180 80 279 220 100 5 sao 07 Equatorial Tp.HCM Grand Ballroom Meeting Room 2+3 502 206 800 300 150 150 70 45 5 sao 08 Omni Saigon Grand Ballroom A,B & C 346 320 180 5 sao 09 Windsor Hotel Plaza Jade Ballroom 1500 1500 750 10 Park Hyatt Saigon Ballroom 550 450 240 112 Thieát keá theo tieâu chuaån 5 sao nhöng chöa xeáp haïng 11 Cöûu Long Prima Hall 461 550 290 4 sao 12 Ñoàng Khôûi Belle- Vue 185 180 100 4 sao 13 Beán Thaønh Meeting Room 1 Meeting Room 2 420 310 400 200 200 150 100 70 4 sao 14 Duxton Saigon Ballroom 1&2 288 240 140 70 4 sao 15 Amara Saigon 400 250 4 sao 16 Novotel Orchid Ballroom 291 300 150 4 sao 17 Ñeä Nhaát 4 sao ( Nguoàn Sôû Du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh) (Phuï luïc 2) 23 Baûng 2.3 theå hieän khaû naêng kinh doanh loaïi hình du lòch hoäi hoïp hieän nay ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Tuy nhieân, vôùi söùc chöùa hieän nay ôû caùc phoøng hoäi hoïp taïi caùc khaùch saïn ôû thaønh phoá thì cuõng coøn nhieàu haïn cheá, cuï theå nhö phoøng hoäi hoïp chæ coù theå chöùa ñöôïc toái ña 1.500 khaùch, neáu vöôït quaù con soá ñoù thì khoâng theå ñöôïc. Chính vì vaäy maø thaønh phoá Hoà Chí Minh caàn thieát phaûi hoaøn thieän hôn nöõa veà thò tröôøng cung phoøng hoäi hoïp, maø cuï theå laø naâng söùc chöùa cuûa caùc phoøng hoäi hoïp cuûa caùc khaùch saïn leân nöõa thì môùi coù theå coù khaû naêng caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc nöôùc kinh doanh hoäi hoïp trong khu vöïc. Nhö vaäy, böôùc ñaàu vôùi vieäc caûi thieän vaø taêng cöôøng ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø caùc cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï du lòch hoäi hoïp, hieän nay thaønh phoá coù moät heä thoáng khaùch saïn 4-5 sao ñaït tieâu chuaån quoác teá nhö: Sheraton Saigon Hotel & Tower, Caravelle Hotel, Sofitel Plaza Hotel, New World Saigon Hotel, Renaissance Riverside Saigon Hotel, Equatorial Hotel, Legend Saigon Hotel, Duxton Saigon Hotel, Rex Hotel, Majestic Hotel ….( theå hieän ôû baûng 2.3) coù khaû naêng cung caáp caùc phoøng hoïp ñaït tieâu chuaån cao vôùi söùc chöùa töø 300 – 1.500 choã vôùi caùc phöông tieän trang thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï hoäi hoïp, hoäi thaûo. Tuy nhieân, khoù khaên lôùn nhaát hieän nay laø caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän ñeàu thieáu phoøng neân nhieàu ñoaøn khaùch ñaõ phaûi dôøi ñòa ñieåm toå chöùc sang caùc quoác gia laân caän. Baûng 2.4 sau ñaây laøbaûng danh saùch caùc khaùch saïn seõ ñöôïc ñöa vaøo phuïc vuï hoäi hoïp trong töông lai (phuï luïc 3: baèng tieáng Anh): 24 Baûng 2.4: Danh saùch khaùch saïn phuïc vuï hoäi hoïp trong töông lai Khaùch saïn/Trung taâm Toång voán (trieäu USD) Soá phoøng Qui moâ Thôøi gian hoaït ñoäng Ghi chuù Windsor Plaza hotel 50 400 5 10/2004 Hyatt Park hotel 58 400 5 2005 Majestic hotel 10 300 5 2007 Soá phoøng hieän taïi:176 Qui moâ hieän taïi: 4 sao Royal City hotel 42 585 4 2008 Soá phoøng hieän taïi:130 Qui moâ hieän taïi: 3 sao Continental hotel 10 200 5 2007 Soá phoøng hieän taïi:83 Qui moâ hieän taïi: 3 sao Grand hotel 8 200 4 2007 Soá phoøng hieän taïi: 107 Qui moâ hieän taïi: 4 sao Eden Complex Center 120 510 5 Ñang mua ñaát Phoøng trieån laõm Rex hotel 25 320 5 10/2006 Söùc chöùa phoøng hoäi nghò :1200 khaùch Soá phoøng hieän taïi:230 Qui moâ hieän taïi: 4 sao Toång Coäng 2915 (Nguoàn Sôû Du lòch thaønh phoá Hoà Chí Minh / 2004) (Phuï luïc 3) Nhö vaäy, qua baûng 2.4 cho thaáy khaùch saïn Windsor Plaza vaø khaùch saïn Park Hyatt hieän nay ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng. Beân caïnh ñoù, vieäc naâng caáp khaùch saïn Ñeä Nhaát leân thaønh 4 sao ñaõ giuùp cho soá khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay coù khaû naêng phuïc vuï khaùch hoäi hoïp ñöôïc naâng leân toång coäng laø 17 khaùch saïn (nhö ñaõ trình baøy ôû baûng 2.3), ñieàu ñoù caøng thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa loaïi hình du lòch hoäi hoïp taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caøng chöùng minh raèng thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc veà lónh vöïc hoäi hoïp naøy. Theâm vaøo ñoù,vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, quaûn lyù moâi tröôøng vaø caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo vieäc ñieàu haønh kinh doanh cuõng ñöôïc caùc khaùch saïn quan taâm. Ñaõ coù 15 khaùch saïn treân ñòa baøn 25 thaønh phoá trieån khai coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14000. Nhìn chung , heä thoáng cô sôû löu truù treân ñòa baøn thaønh phoá tieáp tuïc khaúng ñònh vò theá haøng ñaàu trong caû nöôùc , trong ñoù caùc khaùch saïn töø 4-5 sao coù khaû naêng caïnh tranh ñöôïc vôùi khaùch saïn caùc nöôùc trong khu vöïc veà giaù caû vaø chaát löôïng . 2.2.1.2. Caùc tieän nghi veà trang thieát bò- maùy moùc vaø dòch vuï ñöôïc söû duïng ñeå phuïc vuï cho khaùch hoäi hoïp: Hieän nay, caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ngoaøi vieäc cung caáp khaù ñaày ñuû cho caùc ñoái töôïng khaùch hoäi hoïp nhöõng tieän nghi veà phoøng oác, phoøng hoäi hoïp, phoøng hoäi thaûo, hoï coøn cung caáp nhöõng dòch vuï nhö giaët uûi, aên uoáng taïi caùc nhaø haøng cuûa khaùch saïn, giaûi trí thö giaõn taïi caùc bar, caâu laïc boä söùc khoûe, hoà bôi, massage cuûa khaùch saïn. Khoâng chæ theá, hoï coøn cung caáp nhöõng trang thieát bò ñöôïc söû duïng cho hoäi hoïp nhö: cho thueâ maùy vi tính, maùy vi tính xaùch tay; cung caáp heä thoáng döõ lieäu vaø internet toác ñoä cao; maùy chuïp aûnh; maøn hình vaø maùy Overhead; maùy chieáu LCD; nhieàu heä thoáng maùy thu baêng video; thieát bò kieåm tra, giaùm saùt ,thoâng baùo vaø löu tröõ caùc döõ lieäu; microphone. Beân caïnh ñoù, caùc khaùch saïn coøn cung caáp caùc dòch vuï hoã trôï theâm nhö:dòch vuï thö kyù , dòch vuï vaên phoøng (buùt vieát, teäp giaáy ñaët treân giaù ñeå thuyeát trình, baûng traéng vaø buùt maøu chuyeân ñeå ñaùnh daáu), in aán, photocopy, fax, maùy scan, ñieän thoaïi (trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi), dòch vuï heä thoáng aâm thanh. Ngoaøi ra, coøn cung caáp dòch vuï baøn tieáp taân/ dòch vuï ñoùn tieáp; dòch vuï trang trí; logo Coâng ty; nöôùc suoái; cafée hay böõa aên nheï luùc giaûi lao. Haàu heát caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh hoaït ñoäng veà lónh vöïc hoäi hoïp ñeàu coù khaû naêng cung caáp cho khaùch hoäi hoïp caùc dòch vuï troïn goùi (Meeting Package), theo ñoù tuøy theo nhu caàu, yù thích cuûa khaùch maø caùc khaùch saïn cung caáp töøng loaïi Meeting Package thích hôïp. Thoâng thöôøng, caùc khaùch saïn seõ cung caáp boán loaïi Meeting Package nhö sau: - Package I: Cuoäc hoäi hoïp nöûa ngaøy maø khoâng coù böõa tröa 26 - Package II: Cuoäc hoïp nöûa ngaøy maø coù böõa tröa - Package III: Cuoäc hoïp caû ngaøy bao goàm caû böõa tröa - Package IV: Cuoäc hoïp caû ngaøy khoâng bao goàm böõa tröa. (Phuï luïc 4) Tuøy theo moãi khaùch saïn maø Meeting Package coù noäi dung cung caáp cho khaùch hoäi hoïp caùc saûn phaåm- dòch vuï khaùc nhau (phuï luïc 6). Nhöng nhìn chung, caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh chæ cung caáp cho phoøng hoäi hoïp nhöõng saûn phaåm- dòch vuï nhö: phoøng hoïp vôùi caùc trang thieát bò nghe nhìn nhö OHD, maøn hình, Slide Projestor, baûng, microphone; giaáy buùt; nöôùc suoái; cafée luùc giaûi lao; coù hoaëc khoâng coù böõa tröa; dòch vuï tieáp taân/ dòch vuï ñoùn tieáp; dòch vuï hoa; dòch vuï trang trí; logo coâng ty. Tuy nhieân, coù nhieàu khaùch saïn ôû thaønh phoá khoâng coù trang bò ñaày ñuû caùc trang thieát bò cho phoøng hoäi hoïp, maø khi khaùch hoäi hoïp coù nhu caàu thì hoï thueâ toaøn boä caùc trang thieát bò daønh cho phoøng hoäi hoïp töø A ñeán Z ôû caùc cöûa haøng cho thueâ trang thieát bò phoøng hoäi hoïp. Caùc trang thieát bò phuïc vuï cho phoøng hoäi hoïp maø caùc cöûa haøng coù theå cung caáp bao goàm: - Sound system (heä thoáng aâm thanh) bao goàm: • Amply • Micro, Micro khoâng daây, Micro baøn, Micro tröïc tieáp ñoäc laäp (Uni-directional microphone), Micro ñöùng. - Lighting (aùnh saùng) bao goàm caùc loaïi ñeøn, keå caû ñeøn pha. - Lecterns (buïc giaûng) bao goàm buïc lôùn vaø buïc nhoû, vaø neân ñöôïc thieát keá teân vaø logo cuûa khaùch saïn treân ñoù. - Screens (maøn hình) bao goàm 02 loaïi sau: • Loaïi treo saùt töôøng • Loaïi treo treân giaù 03 chaân 27 - Slide projectors (maùy chieáu Slide): caàn phaûi cung caáp cho khaùch veà nhaõn hieäu, kích côõ cuûa maùy - Rearview projection (loaïi chieáu haäu): cuõng caàn phaûi cung caáp cho khaùch bieát veà nhaõn hieäu - Motion picture projectors (maùy chieáu hình aûnh chuyeån ñoäng): caàn thieát cung caáp cho khaùch bieát veà kích côõ, coù aâm thanh hay im laëng, traéng ñen hay coù maøu. - Overhead projectors (maùy chieáu Overhead): caàn cung caáp cho khaùch veà nhaõn hieäu cuûa maùy. - Videotape projectors (ñaàu maùy video) - TV: caàn cung caáp cho khaùch veà kích côõ, nhaõn hieäu - Projector Stands (maùy chieáu ñöùng): caàn cung caáp cho khaùch bieát veà nhaõn hieäu, kieåu loaïi, kích côõ. - Opaque projectors (maùy chieáu môø) - Spare parts (loaïi ñeøn phuï duøng trong maùy chieáu) - Multimedia presentations (thieát bò ña phöông tieän): bao goàm thieát bò maøn hình vaø thieát bò aâm thanh - Simultaneous Interpretation (Heä thoáng phieân dòch ñoàng thôøi): duøng trong cuoäc hoïp maø caùc thaønh vieân tham döï bao goàm nhieàu quoác gia. Thieát bò naøy ñoøi hoûi phaûi ñöôïc chuyeân bieät vaø mang tính caù nhaân. - Thieát bò kieåm tra, giaùm saùt, thoâng baùo, löu tröõ caùc döõ lieäu - Computer (Maùy vi tính), Laptop (maùy vi tính caù nhaân) - Caùc duïng cuï vaên phoøng nhö: • Phaán, baûng ñen • Baûng traéng, vieát duøng cho baûng traéng • Giaù baûng ñen, giaù veû • Giaáy vaø teäp giaáy ñaët treân giaù ñeå thuyeát trình • Pointers (ball-point pen) Hieän nay, caùc trang thieát bò, maùy moùc, duïng cuï vaên phoøng duøng trong phoøng hoäi hoïp cuûa caùc khaùch saïn coù theå noùi laø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch hoäi hoïp. 28 Beân caïnh ñoù, caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh coøn cung caáp cho khaùch hoäi hoïp caùc saûn phaåm – dòch vuï hoã trôï cho hoaït ñoäng toå chöùc hoäi hoïp nhö: nhaø haøng, caùc khu vui chôi giaûi trí, caâu laïc boä söùc khoûe, casino, cöûa haøng quaø löu nieäm, quaày bar, … nhö: - Dòch vuï an ninh - Dòch vuï ñoùn tieáp taïi phoøng hoäi hoïp, hoäi thaûo - Dòch vuï trang trí - Dòch vuï kyõ thuaät taïi phoøng hoäi hoïp, hoäi thaûo - Dòch vuï vui chôi giaûi trí nhö thö giaõn taïi caùc bar, caâu laïc boä söùc khoûe, hoà bôi, massage, vuõ tröôøng. - Dòch vuï phoøng, giaët uûi - Dòch vuï aên uoáng taïi nhaø haøng cuûa khaùch saïn nhö dòch vuï kieåu Myõ, dòch vuï kieåu Nga, dòch vuï kieåu Phaùp, dòch vuï ñaët tröôùc, dòch vuï Buffet. - Dòch vuï vaên phoøng nhö: in aán, sao chuïp, fax, internet, ñieän thoaïi - Dòch vuï baûo hieåm - Dòch vuï keøm theo töùc laø cung caáp cho khaùch hoäi hoïp caùc hoaït ñoäng boå sung nhö: • Trình dieãn thôøi trang • Mua saém • Du lòch • Caùc hoaït ñoäng daønh cho treû em - Dòch vuï troïn goùi cho khaùch haøng - Dòch vuï xaây döïng chöông trình theo yeâu caàu cuûa khaùch Nhieàu khaùch saïn quoác teá, vaên phoøng cho thueâ coù nhöõng quaày bar phuø hôïp vôùi nhu caàu giao dòch, nhöng chuû yeáu daønh cho khaùch löu truù, hoaëc hoäi hoïp taïi choã. Chöa hình thaønh ñöôïc nhöõng club rieâng daønh cho doanh nhaân coù theû hoäi vieân. Khaùch thöôøng phaûi ngoài chung vôùi nhieàu thaønh phaàn khaùc. 29 Nhöng nhìn chung, caùc khaùch saïn taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ cung caáp khaù ñaày ñuû nhöõng tieän nghò veà trang thieát bò vaø dòch vuï phuïc vuï cho thò tröôøng khaùch hoäi hoïp, nhöng so vôùi caùc khaùch saïn phuïc vuï hoäi hoïp ôû caùc nöôùc ñöùng ñaàu veà lónh vöïc naøy trong khu vöïc thì cuõng chöa thaám vaøo ñaâu, chuû yeáu laø caùch toå chöùc cuûa chuùng ta chöa chuyeân nghieäp, noùi ñuùng hôn laø chuùng ta chöa coù kinh nghieäm ñeå phuïc vuï nhöõng cuoäc hoäi hoïp lôùn taàm côõ, khi toå chöùc phuïc vuï nhöõng cuoäc hoäi hoïp naøy, nhaân vieân khaùch saïn coøn gaëp nhieàu luùng tuùng, theâm vaøo ñoù do thieáu nhaân löïc khi toå chöùc nhöõng cuoäc hoäi hoïp lôùn neân haàu heát caùc khaùch saïn ñeàu thueâ löïc löôïng baùn thôøi gian nhö sinh vieân, roài huaán luyeän nhanh choùng ñeå hoï coù theå phuïc vuï hoäi hoïp, chính vì vaäy maø caùc thao taùc phuïc vuï cuûa nguoàn nhaân löïc phuïc vuï cho hoäi hoïp cuûa khaùch saïn bò khaäp khieãng ,khoâng ñoàng nhaát nhau. Chính vì vaäy, maø caùc khaùch saïn cuûa chuùng ta caøng caàn phaûi hoaøn thieän hôn nöõa ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng nhu caàu, sôû thích ngaøy moät ña daïng cuûa thò tröôøng khaùch hoäi hoïp naøy. Ngoaøi ra, dòch vuï ñöa ñoùn taïi saân bay, vaän chuyeån khaùch cuõng laø vaán ñeà voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Khaùch hoäi hoïp yeâu caàu chaát löôïng dòch vuï raát cao caáp, ñoâi khi coøn ñoøi hoûi phaûi ñöôïc ñöa ñoùn baèng moät xe rieâng trong suoát thôøi gian ôû taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, nhöng xe chuyeân duøng cao caáp hieän nay moãi khi coù nhu caàu, caùc khaùch saïn phaûi huy ñoäng xe töø nhieàu nguoàn, tuy nhieân nhöõng loaïi xe du lòch chaát löôïng cao hieän nay cuûa chuùng ta chöa ñuû khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu khaùch. Ñaây laø vaán ñeà haïn cheá cuûa caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh trong vieäc phuïc vuï nguoàn khaùch hoäi hoïp. 2.2.1.3.Veà coâng taùc quaûng caùo, quaûng baù loaïi hình du lòch hoäi hoïp taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh: Hieän taïi, coù theå thaáy, do khaâu toå chöùc thöôøng coù söï chuaån bò sôùm vaø khaù toát veà nhieàu maët (tuyeân truyeàn quaûng baù, nhaân löïc, cô sôû vaät chaát) neân vieäc phuïc vuï cho khaùch cuõng ñaõ chu ñaùo, khoâng bò quaù taûi vaø coù tính chuyeân nghieäp hôn, hieäu quaû kinh teá töø nhöõng hoaït ñoäng naøy cuõng thu ñöôïc ngaøy caøng cao hôn. Nhöng neáu so vôùi khu vöïc thì ñaây chöa ñuû khaû 30 naêng ñeå caïnh tranh vì chuùng ta chöa toå chöùc ñöôïc nhieàu söï kieän ñaëc saéc, coù chaát löôïng cao ñeå phuïc vuï cho du khaùch; chuùng ta coøn haïn cheá trong coâng taùc tuyeân truyeàn quaûng baù; beân caïnh nguoàn nhaân löïc ñeå phuïc vuï trong lónh vöïc naøy chöa ñuû vaø chöa coù chuyeân nghieäp . Beân caïnh ñoù, do caùc khaùch saïn hoaït ñoäng veà lónh vöïc hoäi hoïp moät caùch ñôn leû, chöa phaùt huy ñöôïc hieäu quaû, cho neân cuõng caàn phaûi coù moät trung taâm, toå chöùc chuyeân nghieäp coù chöùc naêng toå chöùc vaø ñieàu phoái chung hoaït ñoäng kinh doanh caùc hoäi hoïp, hoäi thaûo cho thaønh phoá nhaèm phaùt huy ñöôïc hieäu quaû vaø phaùt trieån töông xöùng vôùi tieàm naêng du lòch thaønh phoá Hoà Chí Minh. Cho neân môùi ñaây, ngaøy 15/02/2004, ñeå goùp phaàn ñaåy maïnh hoïat ñoäng kinh doanh loïai hình du lòch hoäi hoïp taïi Vieät Nam vaø ñeå lieân keát thu huùt nguoàn khaùch hoäi hoïp, thì moät toå chöùc chuyeân veà loïai hình naøy vôùi teân goïi Vieät Nam Meeting and Incentive Club (VMIC) ñaõ ra ñôøi vaø ñi vaøo hoïat ñoäng vôùi söï tham gia cuûa doanh nghieäp haøng khoâng, löõ haønh, khaùch saïn, khu du lòch quoác teá lôùn treân toøan quoác maø Saigon Tourist vaø Vietnam Airlines laø hai thaønh vieân chuû löïc. Toå chöùc naøy hoïat ñoäng nhaèm muïc ñích laø toå chöùc lieân keát giöõa caùc khaùch saïn vaø caùc coâng ty du lòch nhö Vieät Nam Airlines, Saigon Tourist, Ha Noi Tourist vaø khoûang 25 khaùch saïn vaø resort lôùn trong caû nöôùc, coâng boá ñaõ coù moät website môùi www.meetingsvietnam.com ñöôïc thieát keá nhaèm cung caáp caùc thoâng tin chi tieát nhöõng ñòa ñieåm lyù töôûng toå chöùc hoäi hoïp treân khaép Vieät Nam( business news/vna mice launch.htm caäp nhaät ngaøy 16/02/2004). Website naøy thöïc söï laø moät coâng cuï hieäu quaû trong tình hình buøng noå thò tröôøng hoäi hoïp hieän nay. Theo lôøi moät thaønh vieân cuûa toå chöùc naøy, thì lôïi theá khi tham gia vaøo Vietnam Meeting and Incentive Club laø vieäc nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc quaûng baù tieáp thò ra thò tröôøng quoác teá, chia seû caùc chi phí veà haøng khoâng, löu truù, vaän chuyeån, cuõng nhö tranh thuû chia seû nguoàn khaùch.Vaø ngaøy 10/04/2004, Trung taâm toå chöùc hoäi thaûo, söï kieän vaø du lòch (CITE–Center of Incentive Tour & Events), tröïc thuoäc Beán Thaønh Tourist, ñaõ ñöôïc thaønh laäp. Ñaây laø trung taâm toå chöùc hoäi thaûo, hoäi hoïp keát hôïp vôùi du lòch chuyeân nghieäp ñaàu tieân taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh - Vieät Nam. Vaø cuõng nhö VMIC, CITE cuõng ñaõ phaàn naøo goùp phaàn quaûng baù 31 hình aûnh du lòch hoäi hoïp cho Vieät Nam noùi chung vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng . Nhö vaäy, coù theå thaáy raèng thaønh phoá Hoà Chí Minh coù theå seõ trôû thaønh moät thò tröôøng phaùt trieån du lòch hoäi hoïp lôùn thöù 2 trong caû nöôùc, sau Haø Noäi. Thoâng thöôøng nguoàn khaùch hoäi hoïp ñeán thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay chuû yeáu seõ laø caùc doanh nhaân, thöông nhaân, hoï thöôøng keát hôïp vieäc du lòch vôùi muïc ñích thöông maïi, ñaàu tö thoâng qua vieäc tham döï caùc hoaït ñoäng hoäi thaûo, hoäi hoïp hoaëc moät chuyeán thöïc haønh ngoaïi khoùa (thöôøng ñoái töôïng laø sinh vieân, hoïc sinh); Coøn ôû Haø Noäi, nguoàn khaùch Mice chuû yeáu seõ laø caùc toå chöùc, hieäp hoäi, Caáp chính phuû . Vaø theo caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh thì löôïng khaùch quoác teá ñeán thaønh phoá Hoà Chí Minh tham döï caùc hoäi hoïp keát hôïp du lòch ñang coù chieàu höôùng taêng maïnh trong nhöõng thaùng cuoái naêm 2004. Caùc “ñaïi gia“ veà ngaønh löu truù thuoäc ñaúng caáp thöôïng haïng nhö khaùch saïn Sheraton Saigon Hotel, New World Saigon Hotel, Rex Hotel cuõng toå chöùc nhieàu cuoäc hoäi hoïp khaùch haøng cuûa caùc coâng ty lôùn, vôùi quy moâ khaùch quoác teá töø 100-150 khaùch/hoäi hoïp. Rieâng khaùch saïn Sofitel Plaza Saigon coøn toå chöùc nhieàu söï kieän nhö Leã keát naïp “nhöõng ngöôøi lính ngöï laâm phaùo thuû“, ñoùn beáp tröôûng Yannick Delpech – ngöôøi ñaït danh hieäu ngoâi sao Michelin treû nhaát töø tröôùc ñeán nay. Theo ñaïi dieän phoøng kinh doanh khaùch saïn Caravelle cho bieát: Thôøi ñieåm tröôùc muøa Giaùng sinh, löôïng khaùch thuoäc loaïi hình ñaëc thuø neâu treân cuõng ñaët kín choå. Sôû dó coù nhöõng tín hieäu ñaùng möøng nhö vaäy laø do Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø “ñieåm ñeán an toaøn“ cho caùc taäp ñoaøn ñeán ñaây môû caùc cuoäc hoäi hoïp vaø taïo ñieàu kieän cho caùc nhaân vieân cuûa hoï du lòch taïi choã. Vaø theo Baø Leâ Hoaøng Yeán – Giaùm ñoác Trung taâm CITE cho bieát “ Xu höôùng cuûa caùc taäp ñoaøn , coâng ty ña quoác gia hieän nay laø toå chöùc caùc hoäi nghò khaùch haøng moãi naêm moät nöôùc nhaèm muïc ñích khuyeách tröông thöông hieäu, ñoàng thôøi xem nhö ñaây laø “moùn quaø“ ñoái vôùi khaùch haøng cuûa mình. Chính vì vaäy thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc coi laø thò tröôøng du lòch hoäi hoïp raát coù tieàm naêng“. Ñaëc bieät, trong khu vöïc ASEAN hieän nay vieäc boû visa giöõa caùc nöôùc cuõng ñaõ taïo ñieàu kieän raát lôùn ñeå thu huùt khaùch hoäi hoïp 32 Maëc duø, caùc soá lieäu treân cho thaáy trieån voïng du lòch hoäi hoïp cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh ñang coù chieàu höôùng phaùt trieån nhöng do haïn cheá veà maët quaûng caùo, quaûng baù du lòch neân vaãn chöa theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Ñieàu ñoù cho thaáy caàn phaûi xaây döïng moät chieán löôïc quaûng caùo, quaûng baù toát hôn, chuyeân nghieäp hôn ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi. Hieän nay, caùc hoïat ñoäng marketing cho thò tröôøng khaùch hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaãn ñöôïc thöïc hieän baèng nhieàu hình thöùc nhö taïo caùc website veà khaùch saïn, tham döï hoäi chôï, tham gia caùc chöông trình xuùc tieán du lòch vôùi caùc haõng haøng khoâng, caùc coâng ty löõ haønh trong nöôùc cuõng nhö quoác teá vaø caû caùc coâng ty toå chöùc trieån laõm. Tuy nhieân, vieäc quaûng baù cuõng nhö caùc hoaït ñoäng marketing cho du lòch hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh trong thôøi gian qua chæ môùi döøng laïi ôû vieäc giôùi thieäu veà thò tröôøng cung phoøng hoäi hoïp ôû caùc khaùch saïn chöù chöa xuùc tieán ñöôïc vieäc phaùt trieån du lòch hoäi hoïp, neân ñaây._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA2164.pdf
Tài liệu liên quan