Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE

Tài liệu Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE: ... Ebook Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE

doc121 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1180 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I : MÔÛ ÑAÀU 1.1 Boái caûnh cuûa vaán ñeà: Trong 10 naêm qua neàn kinh teá Vieät nam ñaõ ñaït nhieàu thaønh quaû ñaùng keå : möùc taêng tröôûng GDP ñaït trung bình 7,8%/naêm, rieâng möùc taêng tröôûng GDP coâng nghieäp ñaït töø 13 ñeán 14%. Tuy nhieân , so vôùi caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc kinh teá Vieät nam vaãn coøn ôû möùc phaùt trieån raát thaáp. Moät trong nhöõng yeáu keùm ñoù laø heä thoáng kieán truùc haï taàng nhö ñöôøng saù , caàu coáng , beán caûng , saân bay, heä thoáng cung caáp nöôùc, ñieän vaø thoâng tin… Vì vaäy ñeå phaùt trieån , Vieät Nam ñang coù keá hoaïch ñaåy nhanh vieäc caûi taïo vaø xaây döïng môùi heä thoáng haï taàng naøy. Noùi rieâng, vieäc caûi taïo vaø xaây döïng maïng löôùi ñieän bao goàm heä thoáng truyeàn taûi ñieän, heä thoáng phaân phoái vaø haï theá ñöôïc xem laø moät trong nhöõng nhieäm vuï chính trong keá hoaïch phaùt trieån cuûa Boä Coâng Nghieäp töø nay ñeán naêm 2010. Laõnh vöïc naøy ñaõ vaø ñang thu huùt nhieàu söï quan taâm töø caùc coâng ty lôùn nöôùc ngoaøi mong muoán ñöôïc hôïp taùc vaø ñaàu tö ôû Vieät Nam . Keá hoaïch phaùt trieån cung öùng ñieän taïi Vieät Nam cuõng cho thaáy raèng nhu caàu veà caùp ñieän seõ gia taêng ñaùng keå trong nhöõng naêm tôùi. Keá hoaïch xaây döïng maïng löôùi ñieän quoác gia cho ñeán naêm 2010 ñöôïc theå hieän nhö sau : Ñôn vò :Km Maïng löôùi truyeàn taûi 1996 2010 220kV 4.047 15.500 110kV 15.257 45.000 6-35 kV 45.218 135.000 Ñeå ñaùp öùng nhu caàu neâu treân, theo öôùc tính ngaønh ñieän caàn moät löôïng voán ñaàu tö khoaûng haøng traêm trieäu USD ñeå mua caùp ñieän ñaùp öùng cho keá hoaïch caûi taïo vaø môû roäng maïng löôùi ñieän do Boä Naêng Löôïng ñeà ra. Hieän nay haøng naêm ngaønh ñieän phaûi tieâu toán haøng trieäu USD ñeå nhaäp khaåu caùp ñieän töø caùc nöôùc Myõ, UÙc, Haøn Quoác, Ñaøi Loan … vôùi chi phí cao vaø toán moät löôïng ngoaïi teä khaù lôùn. Trong boái caûnh ñoù Nhaø nöôùc ñaõ coù nhieàu chính saùch ñoåi môùi nhaèm thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå hôïp taùc saûn xuaát, chuyeån giao coâng ngheä vaø thuùc ñaåy saûn xuaát trong nöôùc phaùt trieån. Hieän ngaønh ñieän cuõng coù keá hoaïch lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi ñeå saûn xuaát caùp ñieän nhaèm giaûm bôùt vieäc nhaäp caùp töø nöôùc ngoaøi, tieát kieäm ñöôïc moät löôïng ngoaïi teä ñaùng keå cho nhaø nöôùc. Döï aùn lieân doanh saûn xuaát caùp ñieän döôùi teân goïi Coâng Ty Lieân Doanh VINA-GT CABLE ñöôïc hình thaønh giöõa Coâng Ty Ñieän Löïc TP. HCM vaø 2 Coâng Ty nöôùc ngoaøi laø PT.GT Kabel Indonesia Tbk vaø Globalindo Investments Private Limited. Ñaây laø döï aùn coù toång voán ñaàu tö öôùc tính sô boä khoaûng 14,5 trieäu USD. Trong ñoù phía Vieät Nam döï kieán goùp voán 3 trieäu USD. Saûn phaåm chính cuûa döï aùn laø caùc loaïi caùp ñoàng vaø nhoâm coù ñöôøng kính töø 70 - 300mm2, chuû yeáu phuïc vuï cho nhu caàu caûi taïo heä thoáng ñieän Quoác Gia vaø moät phaàn nhoû xuaát khaåu sang caùc nöôùc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Quoác. Vôùi nhu caàu veà caùp ñieän cuûa ngaønh Ñieän löïc nhö treân cho thaáy thò tröôøng tieàm naêng veà laõnh vöïc naøy raát lôùn. Hieän nay trong nöôùc cuõng ñaõ coù moät soá doanh nghieäp nhaø nöôùc cuõng nhö tö nhaân ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng trong laõnh vöïc naøy, cuõng nhö moät soá nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng ñaõ tham gia vaøo thò tröôøng naøy. Do ñoù söï caïnh tranh ñeå giaønh laáy thò tröôøng cuõng raát lôùn. Hieän taïi döï aùn ñang ñöôïc nghieân cöùu sô boä. Tuy nhieân laõnh ñaïo phía ñoái taùc Vieät Nam hieän vaãn coøn nhieàu phaân vaân vôùi caùc caâu hoûi sau: + Möùc ñoä hieäu quaû cuûa döï aùn coù ñuû ñeå haáp daãn phía Vieät Nam tham gia lieân doanh khoâng vaø neân tham gia goùp voán ôû möùc ñoä naøo ? + Khaû naêng maø lieân doanh chieám lónh ñöôïc moät thò phaàn ñaùng keå ñeå caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp saûn xuaát caùp trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhö theá naøo? + Nhöõng ruûi ro naøo lieân doanh coù theå gaëp phaûi ? + Trieån voïng chung cuûa döï aùn ? Trong boái caûnh treân , ñeà taøi “Ñaùnh giaù trieån voïng vaø hieäu quaû ñaàu tö cuûa döï aùn Coâng Ty Lieân Doanh saûn xuaát caùp ñieän VINA-GT CABLE” ñaõ ñöôïc hình thaønh nhaèm goùp phaàn laøm roõ hôn moät soá vaán ñeà ñeå laõnh ñaïo Coâng Ty Ñieän Löïc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh coù theå sôùm ra quyeát ñònh coù neân lieân doanh vaø ñaàu tö hay khoâng. 1.2 Caùc muïc tieâu cuûa luaän vaên : Töø caùc vaán ñeà trong quaûn lyù neâu treân, luaän vaên döï kieán taäp trung vaøo caùc muïc tieâu sau: Ñaùnh giaù veà thò tröôøng. Xaùc ñònh möùc ñoä hieäu quaû taøi chính cuûa döï aùn vôùi caùc phöông aùn goùp voán khaùc nhau. Nhaän ra caùc yeáu toá ruûi ro chuû yeáu veà maët taøi chính cuûa döï aùn ñoái vôùi moãi phöông aùn. Ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn ñoái vôùi neàn kinh teá quoác gia. 1.3 Phöông phaùp nghieân cöùu Phöông phaùp thöïc hieän: Tröôùc heát luaän vaên toång quan nhöõng cô sôû lyù thuyeát cuõng nhö kinh nghieäm veà xaây döïng lieân doanh , phaân tích döï aùn, phaân tích ruûi ro … ñeå vaän duïng cho tröôøng hôïp cuï theå cuûa VINA-GT CABLE. Veà döõ lieäu: Döõ lieäu thöù caáp thu thaäp töø Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Vieät Nam vaø Coâng Ty Ñieän Löïc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh cuõng nhö baùo caùo ôû moät soá lieân doanh thuoäc khu vöïc TP.Hoà Chí Minh, caùc baøi baùo coù lieân quan veà lieân doanh vaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam. c) Moâ hình hoaù phöông phaùp nghieân cöùu: Thu thaäp döõ lieäu Vaän duïng lyù thuyeát vaø kinh nghieäm veà phaân tích döï aùn Phaân tích taøi chính döï aùn Ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn Phaân tích ruûi ro Keát luaän vaø kieán nghò 1.4 Phaïm vi nghieân cöùu : Ñaây laø döï aùn lieân doanh ñaàu tö. Luaän vaên haïn cheá xem xeùt vaán ñeà treân caùc quan ñieåm cuûa phía Vieät Nam vaø caùc quyeát ñònh chuû yeáu lieân quan ñeán Coâng Ty Ñieän Löïc TP. HCM. Döï aùn cuõng giôùi haïn phaïm vi thò tröôøng trong khu vöïc TP.HCM vaø caùc tænh phía Nam. Veà noäi dung khoa hoïc, luaän vaên chuû yeáu xem xeùt khía caïnh taøi chính, kinh teá vaø chæ moät phaàn veà toå chöùc cuûa döï aùn lieân doanh. 1.5 Noäi dung cuûa luaän vaên: Giôùi thieäu toång quan veà tình hình lieân doanh vaø caùc phöông phaùp phaân tích döï aùn. Giôùi thieäu toång quan veà döï aùn. Xaây döïng caùc phöông aùn lieân doanh sao cho phuø hôïp vôùi naêng löïc veà taøi chính. Phaân tích taøi chính cuûa döï aùn döïa treân caùc phöông aùn goùp voán khaùc nhau. Phaân tích ruûi ro cuûa döï aùn. Ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn. Ñaùnh giaù trieån voïng chung cuûa döï aùn. 1.6 YÙ nghóa cuûa ñeà taøi: Ñoái vôùi caù nhaân: vieäc thöïc hieän ñeà taøi phaân tích ñaùnh giaù moät döï aùn thöïc teá seõ giuùp cho ngöôøi laøm toång hôïp ñöôïc caùc lyù thuyeát ñaõ hoïc vaø vaän duïng moät caùch khoa hoïc vaøo trong moät döï aùn thöïc tieãn, goùp phaàn naâng cao trình ñoä nhaän thöùc vaø khaû naêng phaân tích ñaùnh giaù döï aùn. Ñoái vôùi chuû ñaàu tö: treân cô sôû phaân tích ñaùnh giaù caùc khía caïnh cuûa döï aùn seõ giuùp cho Coâng Ty Ñieän Löïc TP. HCM coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén trong vieäc ñaàu tö hay khoâng ñaàu tö vaøo döï aùn vaø neáu coù ñaàu tö vaøo döï aùn cuõng seõ goùp phaàn haïn cheá ñöôïc caùc ruûi ro coù theå coù. CHÖÔNG II: TOÅNG QUAN VEÀ HÔÏP TAÙC LIEÂN DOANH & ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ DÖÏ AÙN 2.1 Toång Quan Veà Hôïp Taùc Lieân Doanh Ôû Vieät Nam 2.1.1 Khaùi quaùt veà coâng ty Lieân doanh Lieân doanh laø moät hình thöùc ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ñöôïc phaùp luaät Vieät Nam coâng nhaän vaø ñöôïc ñieàu chænh bôûi luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Moät coâng ty lieân doanh ñöôïc thaønh laäp vôùi söï tham gia cuûa moät beân laø moät hay nhieàu phaùp nhaân Vieät Nam vaø beân kia laø moät hay nhieàu thaønh vieân nöôùc ngoaøi. Ñaëc ñieåm cuûa Coâng ty Lieân doanh: Laø moät coâng ty TNHH Laø moät phaùp nhaân Vieät Nam Töï chuû veà taøi chính: voán phaùp ñònh cho moãi beân lieân doanh ñoùng goùp (phía Vieät Nam ít nhaát laø 30%). Lôïi nhuaän vaø ruûi ro ñöôïc phaân chia theo tæ leä goùp voán hoaëc theo thoûa thuaän. 2.1.2 Muïc ñích vaø yù nghóa cuûa vieäc lieân doanh: a. Ñoái vôùi phía Vieät Nam Caùc doanh nghieäp Vieät Nam ña phaàn laø caùc coâng ty nhoû coù voán thaáp vaø trình ñoä khoa hoïc coâng ngheä laïc haäu, trình ñoä quaûn lyù non keùm, caùc kyõ thuaät quaûng caùo, tieáp thò, chieâu thò coøn haïn cheá. Do ñoù saûn phaåm coù chaát löôïng thaáp, ít ñöôïc bieát ñeán vì vaäy khoù coù khaû naêng caïnh tranh treân thöông tröôøng. Do vaäy vieäc hôïp taùc lieân doanh nhaèm muïc ñích: Taêng cöôøng voán Caûi tieán maùy moùc thieát bò, chuyeån giao coâng ngheä môùi cuûa nöôùc ngoaøi. Naâng cao trình ñoä cuûa ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù. Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Caûi tieán caùc kyõ thuaät quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maõi ñeå ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng. Naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm b. Ñoái vôùi phía nöôùc ngoaøi Do lôïi theá so saùnh vaø trình ñoä phaùt trieån kinh teá, trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä giöõa nöôùc ngoaøi vaø Vieät Nam khoâng gioáng nhau, vì vaäy ñoái vôùi phía nöôùc ngoaøi vieäc lieân doanh nhaèm khai thaùc caùc lôïi theá so saùnh cuûa caùc beân nhaèm muïc ñích gia taêng lôïi nhuaän. Thò tröôøng lao ñoäng ôû Vieät Nam reû (so vôùi nöôùc ñaàu tö), do ñoù chi phí saûn xuaát ra saûn phaåm giaûm, lôïi nhuaän taêng. Khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä cuûa Vieät Nam nhìn chung coøn laïc haäu, do ñoù vieäc lieân doanh seõ taïo ra cô hoäi cho phía nöôùc ngoaøi baùn maùy moùc, thieát bò coâng ngheä cho phía Vieät Nam. Thò tröôøng Vieät Nam laø moät thò tröôøng lôùn ñaày tieàm naêng do ñoù vieäc lieân doanh nhaèm muïc ñích khai thaùc thò tröôøng. Ngoaøi ra do tình hình baát oån ñònh veà an ninh chính trò ôû nhieàu khu vöïc treân theá giôùi, do ñoù vieäc lieân doanh ñeå chuyeån voán ra nöôùc ngoaøi nhaèm muïc ñích chia seõ ruûi ro, baûo toaøn voán. c. Ñoái vôùi nhaø nöôùc Vieät Nam Vieäc lieân doanh thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng ñem laïi nhieàu lôïi ích cho nhaø nöôùc Vieät Nam nhö: Ñaåy maïnh toác ñoä phaùt trieån neàn kinh teá thoâng qua vieäc taïo ra nhöõng xí nghieäp môùi hoaëc taêng qui moâ cuûa caùc ñôn vò kinh teá. Giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoù khaên veà kinh teá vaø xaõ hoäi trong nöôùc nhö thaát nghieäp, laïm phaùt. Taïo ra moâi tröôøng caïnh tranh laø ñoäng löïc kích thích neàn kinh teá taêng tröôûng veà löôïng cuõng nhö veà chaát. Ñaåy maïnh quaù trình hoäi nhaäp kinh teá vôùi khu vöïc vaø quoác teá. Tieáp nhaän kyõ thuaät, coâng ngheä vaø kinh nghieäm quaûn lyù tieân tieán cuûa nöôùc ngoaøi. Roõ raøng vôùi caùc muïc vaø yù nghóa cuûa vieäc lieân doanh nhö ñaõ neâu treân thì lieân doanh laø moät hình thöùc raát coù lôïi cho caû 3 phía: phía doanh nghieäp Vieät Nam, phía doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vaø caû ñoái vôùi phía nhaø nöôùc Vieät Nam. 2.2 Caùc Vaán Ñeà Ñaët Ra Vaø Baøi Hoïc Kinh Nghieäm: Roõ raøng vôùi caùc lôïi ích nhö ñaõ trình baøy ôû treân thì lieân doanh laø moät hình thöùc ñaàu tö lyù töôûng, coù lôïi cho nhieàu phía vaø phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Vieät Nam hieän nay. Tuy nhieân trong thöïc teá sau moät thôøi gian vaän haønh ñaõ phaùt sinh ra nhieàu vaán ñeà truïc traëc ôû moät soá lieân doanh laøm cho hình thöùc ñaàu tö naøy daàn daàn khoâng coøn chieám öu theá nöõa. Chaúng haïn nhö trong thôøi gian ñaàu töø khi coù luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, tyû leä caùc döï aùn lieân doanh thöôøng chieám ñeán 80% trong toång soá döï aùn coøn 20% coøn laïi laø hình thöùc hôïp taùc kinh doanh vaø 100% voán nöôùc ngoaøi. Caøng veà sau naøy khuynh höôùng caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi choïn hình thöùc ñaàu tö 100% voán nöôùc ngoaøi caøng taêng. Trong naêm 1999 tyû leä döï aùn ñaàu tö 100% voán nöôùc ngoaøi ñaõ leân ñeán 48%. Tuy nhieân cuõng coù nhieàu lieân doanh hoaït ñoäng raát hieäu quaû. Vì vaäy caàn tìm hieåu caùc nguyeân nhaân khoâng thuaän lôïi daãn ñeán caùc traéc trôû trong lieân doanh ñeå ruùt ra caùc baøi hoïc kinh nhieäm caàn traùnh hoaëc phaûi chuù yù khi muoán thaønh laäp lieân doanh. 2.2.1 Caùc vaán ñeà ñaët ra: - Quan heä giöõa ñoái taùc Vieät Nam vaø ñoái taùc nöôùc ngoaøi: Thoâng thöôøng khi xaây döïng döï aùn, phía nöôùc ngoaøi mong muoán tìm ñoái taùc Vieät Nam coù ñuû theá vaø löïc, nhaát laø coù moái quan heä toát vôùi caùc Boä Ngaønh lieân quan ñeå lieân doanh nhaèm muïc ñích giaûi quyeát caùc vaán ñeà vöôùng maéc veà maët thuû tuïc haønh chaùnh. Hoaëc moät soá nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi lôïi duïng söï “thieáu hieåu bieát” cuûa phía ñoái taùc Vieät Nam ñeå truïc lôïi. Ngöôïc laïi, phía Vieät Nam thöôøng coù taâm lyù quaù tin töôûng vaøo phía ñoái taùc nöôùc ngoaøi, hoaëc do caû neå neân daãn ñeán tình traïng thöôøng phaûi “nhöôøng nhòn” phía nöôùc ngoaøi khi baøn veà phöông aùn saûn xuaát lieân doanh, chieán löôïc saûn phaàm cheá ñoä taøi chaùnh keá toaùn, phaân chia ruûi ro, lôïi nhuaän… Ngoaøi ra cuõng phaûi keå ñeán trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa moät soá boä phaän caùc caùn boä quaûn lyù cuûa Vieät Nam coøn keùm neân khi baøn baïc veà nhöõng vaán ñeà treân thöôøng khoâng hieåu nhau vaø khoâng thoáng nhaát ñöôïc vôùi nhau. - Söï thao tuùng cuûa moät soá nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi khi hoï khai khoáng, khai taêng voán, trì hoaõn tieán ñoä goùp voán vaø söï a dua cuûa moät soá caùn boä quaûn lyù Vieät Nam vôùi muïc ñích tö lôïi ñaõ laøm cho phía nöôùc ngoaøi deã daøng thao tuùng lieân doanh, daãn ñeán tình traïng loã laõ, nôï naàn cuûa caùc lieân doanh vaø phaûi giaûi theå lieân doanh. - Tình traïng loã laõ taïi nhieàu lieân doanh do vieäc quaûn lyù ñieàu haønh keùm hieäu quaû hoaëc do söï baát ñoàng veà phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc marketing… cuõng laøm cho caùc beân ñoái taùc chaùn naûn vaø tìm caùch ruùt lui khoûi lieân doanh. - Moät soá nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi lôïi duïng öu theá veà voán lôùn cuûa coâng ty meï ôû nöôùc ngoaøi, khi ñaõ chieám lónh ñöôïc thò tröôøng vaø thoâng thaïo caùc thuû tuïc haønh chaùnh, tìm ñuû moïi caùch ñeå nuoát chöûng phía ñoái taùc Vieät Nam, eùp phía Vieät Nam ra khoûi lieân doanh ñeå laäp coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi. - Tyû leä goùp voán cuõng laø moät nguyeân nhaân daãn ñeán caùc trôû ngaïi trong vieäc lieân doanh. Thoâng thöôøng ñoái vôùi phía Vieät Nam thöôøng coù voán thaáp chieám tyû leä 30%-40% voán vaø chuû yeáu goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát. Trong khi ñoù phía nöôùc ngoaøi coù voán lôùn thöôøng chieám tyû leä 60%-70% vaø goùp voán baèng tieàn maët hoaëc maùy moùc thieát bò. Do ñoù vôùi tyû leä ñoàng voán aáy thì cô caáu hoäi ñoàng quaûn trò cuõng theo tyû leä goùp voán. Do ñoù phía nöôùc ngoaøi thöôøng chieám ña soá trong hoäi ñoàng quaûn trò, vì vaäy phía nöôùc ngoaøi chi phoái caùc hoaït ñoäng lieân doanh cuõng laø ñieàu deã hieåu. Ngoaøi ra, khi lieân doanh coù nhu caàu taêng voán hoaït ñoäng ñeå môû roäng qui moâ do tình hình caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng thì phía Vieät Nam khoâng coù khaû naêng ñaùp öùng. Vì vaäy vieäc duy trì lieân doanh khi ñoù seõ heát söùc khoù khaên. - Vaán ñeà veà thöông hieäu cuõng laø moät trong nhöõng nhaân toá gaây trôû ngaïi trong lieân doanh. Quan ñieåm lieân doanh buoäc caùc coâng ty lôùn phaûi laøm cho thöông hieäu cuûa mình ñöôïc thì tröôøng bieát ñeán, ñieàu naøy baét buoäc caàn caùc khoaûn ñaàu tö lôùn vaøo quaûng caùo vaø marketing maø baûn thaân lieân doanh khoâng theå gaùnh vaùc. Phaàn lôùn caùc coâng ty ñeàu phaûi nhôø ñeán söï baûo trôï cuûa caùc coâng ty meï laø caùc coâng ty ña quoác gia hoaït ñoäng treân nhieàu laõnh vöïc. Tuy nhieân vieäc tung moät löôïng tieàn lôùn vaøo caùc bieän phaùp marketing, quaûng caùo daãn ñeán nhöõng khoaûn loã naëng trong lieân doanh. Nhöng nhìn nhaän veà vaán ñeà naøy caùc beân ñeàu coù quan ñieåm khaùc nhau. Ñoái vôùi phía nöôùc ngoaøi thì nhöõng khoaûn loã naøy khoâng ñaùng keå so vôùi khoaûn laõi coù ñöôïc töø söï khaúng ñònh thöông hieäu vaø saûn phaåm chieám lónh thò tröôøng. Coøn ñoái vôùi phía Vieät Nam thì raát khoù chaáp nhaän khi taøi saûn lieân doanh cöù hao moøn daàn vaø vieäc quaûng caùo cho thöông hieäu thöïc chaát khoâng phaûi thöông hieäu cuûa mình maø chæ mang laïi lôïi ích cho coâng ty meï. - Vaán ñeà naâng giaù ñaát ñai, nhaø xöôûng, beán baõi khi goùp voán lieân doanh cuõng laø moät khoù khaên ñoái vôùi phía ñoái taùc Vieät Nam trong lieân doanh (chæ aûnh höôûng ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc). Khi lieân doanh ñaïi ña soá doanh nghieäp nhaø nöôùc ñeàu ñem quyeàn söû duïng ñaát, nhaø xöôûng, beán baõi laøm voán ñeå goùp vaøo lieân doanh. Hoï ñònh giaù thaät cao nhaèm muïc ñích naâng soá voán goùp cuûa mình leân. Ñieàu naøy thoaït nhìn coù veû coù lôïi ñoái vôùi phía Vieät Nam nhöng thöïc chaát thì raát baát lôïi. Xeùt veà thöïc chaát thì caùc giaù trò naøy ñeàu laø caùc giaù trò theå hieän beân giaáy tôø maø doanh nghieäp khoâng ñöôïc höôûng lôïi gì traùi laïi phaûi nhaän nôï vôùi nhaø nöôùc vaø phaûi traû daàn haøng naêm. Do ñoù caøng muoán naâng giaù trò taøi saûn, tyû leä goùp voán vaø giaù thueâ ñaát leân bao nhieâu thì doanh nghieäp caøng phaûi laõnh cuïc nôï baáy nhieâu vaø phaûi coù nghóa vuï traû nôï. - Vaán ñeà veà maùy moùc thieát bò, coâng ngheä cuõng laø moät nguyeân nhaân nöõa cuûa nhöõng trôû ngaïi. Khi lieân doanh moät soá Coâng ty nöôùc ngoaøi goùp voán baèng maùy moùc thieát bò coâng ngheä. Tuy nhieân sau khi lieân doanh ñöôïc thaønh laäp, moät soá Coâng ty nöôùc ngoaøi ñöa vaøo Vieät Nam caùc maùy moùc thieát bò cuõ hoaëc caùc maùy moùc thieát bò môùi nhöng coâng ngheä ñaõ laïc haäu nhieàu naêm so vôùi theá giôùi maø sau moät thôøi gian phía Vieät Nam môùi phaùt hieän ra. Nguyeân nhaân cuûa vieäc naøy laø do phía Vieät Nam thieáu toå chöùc giaùm ñònh hoaëc coù giaùm ñònh nhöng khoâng ñuû caùc thoâng tin caàn thieát. Vaán ñeà naøy ñaõ gaây ra nhieàu tranh caõi vaø daãn ñeán nhöõng raïn nöùt trong lieân doanh. - Cuoái cuøng vaán ñeà veà vaên hoùa toå chöùc vaø phong caùch quaûn lyù cuõng laø moät nguyeân nhaân khaùc daãn ñeán nhöõng khoù khaên trôû ngaïi trong caùc lieân doanh. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây dö luaän baùo chí cuõng ñaõ ñeà caäp raát nhieàu veà vaán ñeà naøy. 2.2.2 Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra ñöôïc: Qua vieäc phaân tích caùc khoù khaên trôû ngaïi treân, caàn phaûi ruùt ra moät soá baøi hoïc kinh nghieäm caàn traùnh cho phía Vieät Nam khi muoán xaây döïng lieân doanh. - Khi ñònh giaù taøi saûn, giaù thueâ ñaát… phaûi ñònh giaù töông ñoái chính xaùc vaø traùnh naâng giaù quaù cao vaø phaûi caàn nhaéc ñeán khaû naêng traû nôï ngaân saùch nhaø nöôùc. - Phaûi xem xeùt nghieân cöùu choïn löïa cho thaät kyõ ñoái taùc, phaûi coù ñuû caùc thoâng tin caàn thieát veà ñoái taùc. Tieâu chuaån choïn löïa ñoái taùc coù theå ñöôïc phaân thaønh 2 nhoùm boå sung vaø töông ñoàng. Nhoùm nhaân toá boå sung bao goàm: tieàm löïc quaûn lyù, khaû naêng taøi chính vaø khaû naêng saûn xuaát. Nhoùm nhaân toá töông ñoàng bao goàm phong caùch quaûn lyù, khaû naêng coâng ngheä vaø quan heä toát ñeïp vôùi ñoái taùc. Choïn ñuùng ñoái taùc seõ goùp phaàn quan troïng trong thaønh coâng cuûa lieân doanh. - Phaûi heát söùc chuù troïng ñeán vaán ñeà chaát löôïng cuûa caùn boä quaûn lyù ñöa vaøo lieân doanh. Phaûi caân nhaéc vaø choïn löïa thaät kyõ nhöõng caùn boä quaûn lyù coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, coù naêng löïc quaûn lyù vaø trình ñoä chuyeân moân cao ñoàng thôøi phaûi gioûi ngoaïi ngöõ ñeå coù theå quaûn lyù vaø ñieàu haønh lieân doanh toát vaø coù theå ñaøm phaùn vôùi phía nöôùc ngoaøi moät caùch deã daøng thoáng nhaát quan ñieåm veà caùc phöông thöùc saûn xuaát, chieán löôïc quaûng caùo, tieáp thò saûn phaåm, caùc cheá ñoä taøi chính keá toaùn, phaân chia ruûi ro vaø lôïi nhuaän… Ngoaøi ra caùc caùn boä quaûn lyù Vieät Nam cuõng phaûi coù baûn lónh chính trò vöõng vaøng. Khoâng a dua theo phía nöôùc ngoaøi maëc cho phía nöôùc ngoaøi thao tuùng lieân doanh, saün saøng baûo veä lôïi ích cho phía Vieät Nam. Beân caïnh ñoù cuõng phaûi khoâng ngöøng boài döôõng vaø naâng cao trình ñoä quaûn lyù cuûa caùc caùn boä quaûn lyù ñöa vaøo lieân doanh thoâng qua caùc khoùa ñaøo taïo vaø huaán luyeän. - Khi chuaån bò lieân doanh caàn phaûi hoaïch ñònh roõ raøng caùc muïc tieâu, phaïm vi, laõnh vöïc lieân doanh. Phaûi xaùc ñònh roõ raøng muïc ñích cuûa vieäc lieân doanh, nhu caàu, lôïi ích vaø caùi giaù phaûi traû cho vieäc lieân doanh ñeå töø ñoù coù söï chuaån bò hình thaønh caùc chieán löôïc kinh doanh, phöông thöùc saûn xuaát cho phuø hôïp. Phaûi coù söï ñaøm phaùn, trao ñoåi vaø thoáng nhaát veà caùc chieán löôïc phaùt trieån cuûa lieân doanh vôùi phía ñoái taùc nöôùc ngoaøi tröôùc khi thaønh laäp lieân doanh ñeå coù ñöôïc söï chuaån bò caàn thieát khi coù nhöõng vaán ñeà phaùt sinh maâu thuaãn trong quaù trình lieân doanh hoaït ñoäng. - Phaûi coù bieän phaùp giaùm ñònh vieäc goùp voán baèng maùy moùc thieát bò ñeå traùnh vieäc phía ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñònh giaù quaù cao maùy moùc thieát vì traùnh vieäc phía nöôùc ngoaøi ñöa vaøo caùc maùy moùc thieát bò coâng ngheä laïc haäu gaây toån thaát cho lieân doanh. - Phaùt trieån vaên hoùa toå chöùc cuûa lieân doanh nhaèm xaây döïng moái quan heä laøm vieäc toát, taïo ra söï coäng höôûng, cuõng nhö phaùt trieån moät phong caùch quaûn lyù chung trong lieân doanh. Ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc: - Taêng cöôøng khaâu quaûn lyù caùc chi phí. Caàn qui ñònh giôùi haïn cuï theå veà cheá ñoä tieàn löông ñoái vôùi chuyeân gia nöôùc ngoaøi trong lieân doanh, qui ñònh veà cheá ñoä coâng taùc phí khi ñi ra nöôùc ngoaøi ñeå traùnh vieäc phía nöôùc ngoaøi keâ khai naâng giaù tieàn löông vaø keâ khai khoáng caùc khoaûn coâng taùc phí quaù lôùn maø lieân doanh phaûi gaùnh vaùc. - Phaûi coù cheá ñoä quaûn lyù vieäc quaûng caùo tieáp thò vaø choáng caïnh tranh thieáu laønh maïnh, baùn phaù giaù nhaèm muïc ñích chieám lónh thò tröôøng gaây thieät haïi cho beân lieân doanh nhöng laïi coù lôïi ñoái vôùi caùc coâng ty meï ôû nöôùc ngoaøi. - Ban haønh qui cheá quaûn lyù ñoái vôùi caùc boä ñöôïc ñieàu ñoäng sang lieân doanh. 2.3 Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích & Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Döï Aùn Trong lónh vöïc thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö, ñeå phaân tích tính khaû thi cuûa döï aùn veà maët taøi chính/kinh teá, ngöôøi ta thöôøng söû duïng ba nhoùm phöông phaùp phaân tích laø: giaù trò töông ñöông, suaát thu lôïi vaø tyû soá lôïi ích – chi phí. Luaän vaên cuûa chuùng ta chæ söû duïng hai nhoùm phöông phaùp ñaàu tieân. 2.3.1 Nhoùm phöông phaùp giaù trò töông ñöông Nhoùm phöông phaùp giaù trò töông ñöông ñöôïc chia thaønh ba phöông phaùp laø: giaù trò hieän taïi, giaù trò haøng naêm vaø giaù trò töông lai; trong ñoù phöông phaùp giaù trò hieän taïi ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát. Noäi dung cuûa nhoùm phöông phaùp naøy laø qui ñoåi toaøn boä chuoãi doøng tieàn teä vaøo vaø doøng tieàn teä ra cuûa döï aùn ôû moät möùc chieát khaáu naøo ñoù, thöôøng laø MARR (Minimum Attractive Rate of Return), thaønh: Moät giaù trò hieän taïi roøng (NPV – Net Present Value) Moät chuoãi giaù trò ñeàu haøng naêm (AW – Annual Worth) Moät giaù trò töông lai (FW – Future Worth) Veà tieâu chuaån ñaùnh giaù, döï aùn ñöôïc xem laø ñaùng giaù khi NPV, AW, FW ≥ 0. Trong luaän vaên chuùng ta chæ söû duïng phöông phaùp giaù trò hieän taïi roøng neân phöông phaùp naøy ñöôïc giôùi thieäu sau ñaây. 2.3.1.1 Phöông phaùp giaù trò hieän taïi roøng Theo ñònh nghóa, giaù trò hieän taïi roøng laø toaøn boä thu nhaäp vaø chi phí cuûa döï aùn ñöôïc qui ñoåi thaønh moät giaù trò töông ñöông ôû hieän taïi. NPV ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù: Bt: lôïi ích ôû naêm t Ct: chi phí ôû naêm t i: suaát chieát khaáu yeâu caàu t: thöù töï naêm hoaït ñoäng cuûa döï aùn (naêm goác coù soá thöù töï baèng 0) N: soá naêm hoaït ñoäng cuûa döï aùn Khi NPV ≥ 0 thì döï aùn ñöôïc xem laø ñaùng giaù. Neáu coù nhieàu phöông aùn loaïi tröø nhau, phöông aùn naøo coù NPV döông lôùn nhaát seõ ñöôïc choïn. 2.3.2 Nhoùm phöông phaùp suaát thu lôïi Nhoùm phöông phaùp suaát thu lôïi coù hai phöông phaùp thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng laø: suaát thu lôïi noäi taïi (Internal Rate of Return – IRR) vaø suaát thu lôïi ngoaïi lai (External Rate of Return – ERR). ÔÛ ñaây chæ giôùi thieäu phöông phaùp suaát thu lôïi noäi taïi bôûi vì phöông phaùp naøy seõ ñöôïc aùp duïng trong caùc chöông sau. 2.3.2.1 Phöông phaùp suaát thu lôïi noäi taïi Suaát thu lôïi noäi taïi laø möùc laõi suaát maø neáu ñöôïc söû duïng laøm heä soá chieát khaáu ñeå qui ñoåi doøng tieàn teä cuûa döï aùn thì giaù trò hieän taïi cuûa thu nhaäp seõ caân baèng vôùi giaù trò hieän taïi cuûa chi phí. Coâng thöùc ñeå tính suaát thu lôïi noäi taïi: Trong ñoù: Bt: lôïi ích ôû naêm t Ct: chi phí ôû naêm t t: thöù töï naêm hoaït ñoäng cuûa döï aùn (naêm goác coù soá thöù töï baèng 0) N: soá naêm hoaït ñoäng cuûa döï aùn i: chính laø IRR seõ ñöôïc tìm ra Ñaùnh giaù döï aùn döïa theo IRR: Khi moät döï aùn coù IRR ≥ MARR thì ñöôïc coi laø ñaùng giaù. So saùnh caùc döï aùn theo IRR: Nguyeân taéc so saùnh laø theo gia soá voán ñaàu tö ∆. Giaû söû chuùng ta ñang coù hai döï aùn laø A vaø B, trong ñoù B coù voán ñaàu tö lôùn hôn A. Ñaúng thöùc duøng ñeå tính gia soá voán ñaàu tö ∆ laø: CF roøng (∆) = CF (B) – CF (A) Trong tröôøng hôïp döï aùn A ñaùng giaù, döï aùn B seõ ñöôïc coi laø ñaùng giaù hôn A khi IRR (∆) ≥ MARR, neáu nhö IRR (∆) < MARR thì döï aùn B khoâng ñaùng giaù. Trong tröôøng hôïp coù nhieàu döï aùn caàn thaåm ñònh, döï aùn coù voán ñaàu tö lôùn hôn seõ ñöôïc coi laø ñaùng giaù hôn neáu nhö suaát thu lôïi cuûa gia soá voán ñaàu tö laø IRR (∆) ≥ MARR. Caùc böôùc tieán haønh, ñaàu tieân chuùng ta saép xeáp caùc phöông aùn theo thöù töï voán ñaàu tö taêng daàn. Xeùt laàn löôït caùc döï aùn coù voán ñaàu tö töø nhoû ñeán lôùn ñeå choïn ra phöông aùn ñaùng giaù ñaàu tieân laøm phöông aùn “coá thuû” thöù 1 (defender 1). Tieáp theo chuùng ta so saùnh caùc phöông aùn coù voán ñaàu tö lôùn hôn vôùi phöông aùn defender 1 naøy, neáu phöông aùn naøo coù IRR (∆) ≥ MARR thì ñöôïc coi laø ñaùng giaù vaø seõ ñöôïc choïn laøm phöông aùn defender 2. Quaù trình so saùnh cöù tieáp tuïc cho ñeán phöông aùn cuoái cuøng, phöông aùn ñaùng giaù nhaát laø phöông aùn coá thuû sau cuøng. 2.3.3 Caùc quan ñieåm phaân tích taøi chính döï aùn Phaân tích taøi chính döï aùn ñöôïc xaây döïng theo nhöõng quan ñieåm khaùc nhau cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc coù lieân quan ñeán döï aùn. Coù hai quan ñieåm phaân tích laø quan ñieåm toång ñaàu tö (quan ñieåm ngaân haøng) vaø quan ñieåm chuû ñaàu tö. 2.3.3.1 Phaân tích theo quan ñieåm toång ñaàu tö Nhaø phaân tích xem döï aùn nhö laø moät hoaït ñoäng coù khaû naêng taïo ra nhöõng lôïi ích taøi chính vaø thu huùt nhöõng nguoàn chi phí taøi chính roõ raøng. Theo quan ñieåm naøy, coøn ñöôïc goïi laø quan ñieåm ngaân haøng, caùc nhaø phaân phoái xem xeùt toaøn boä doøng taøi chính chi cho döï aùn vaø caùc lôïi ích thu ñöôïc, ñi keøm vôùi chi phí cô hoäi cuûa nhöõng thaønh phaàn taøi chính ñoùng goùp vaøo döï aùn. Keát quaû phaân tích cho pheùp chuùng ta ñaùnh giaù tính khaû thi taøi chính cuûa döï aùn. Quan ñieåm toång ñaàu tö ñöôïc trình baøy nhö sau: A = Lôïi ích taøi chính tröïc tieáp – Chi phí taøi chính tröïc tieáp – Chi phí cô hoäi cuûa taøi saûn hieän coù 2.3.3.2 Phaân tích theo quan ñieåm chuû ñaàu tö Phaân tích theo quan ñieåm chuû ñaàu tö hay coå ñoâng, caùc nhaø phaân tích xem xeùt doøng taøi chính chi cho döï aùn vaø caùc lôïi ích thu ñöôïc, ñi keøm vôùi chi phí cô hoäi cuûa voán coå ñoâng ñoùng goùp vaøo döï aùn; coi voán vay laø khoaûn thu, traû voán vay vaø laõi laø khoaûn chi. B = A + Voán vay – Traû laõi vaø nôï vay Trong döï aùn naøy, moãi beân goùp voán theo traùch nhieäm ñaõ ghi trong hôïp ñoàng. Chuùng ta khoâng phaân tích nguoàn goác cuûa phaàn voán goùp naøy, vì caùc beân coi voán naøy nhö laø voán coå ñoâng vaø yeâu caàu suaát thu lôïi toái thieåu laø 15%. Do ñoù, luaän vaên chæ phaân tích döï aùn theo quan ñieåm chuû ñaàu tö döôùi goác ñoä toaøn döï aùn vaø döôùi goác ñoä caùc beân tham gia. 2.3.4 Phaân tích ruûi ro Vieäc phaân tích ruûi ro döï aùn nhaèm cung caáp thoâng tin veà caùc khaû naêng coù theå xaûy ra cuûa ñoä ño hieäu quaû. Ruûi ro laø söï sai leäch giöõa giaù trò öôùc tính vaø giaù trò thöïc teá. Caùc nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng cuûa döï aùn laø caùc soá lieäu döï baùo, khi noùi ñeán döï baùo laø phaûi luoân ñi keøm vôùi sai soá. Do ñoù, caùc döï aùn ñeàu coù ruûi ro nhaát ñònh tuøy thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng vaø ñoä tin caäy cuûa giaù trò döï baùo. Nguoàn goác cuûa ruûi ro laø do sai soá döï baùo; söï khoâng chaéc chaén lieân quan ñeán loaïi hình kinh doanh, neàn kinh teá; thay ñoåi veà thieát bò vaø coâng ngheä; vaø yeáu toá raát quan troïng phaûi keå ñeán laø thôøi gian döï aùn. Trong thöïc teá coù nhieàu phöông phaùp phaân tích ruûi ro. Trong ñoù phaân tích ruûi ro baèng caùch öùng duïng moâ phoûng Monte Carlo laø phöông phaùp xaùc suaát coù nhieàu öu ñieåm bôûi caùch ñeà caäp vaán ñeà cuûa noù mang tính toaøn dieän hôn, ñaëc bieät khi ñöôïc söï hoå trôï maïnh meõ cuûa maùy tính ñieän töû. Hieän nay noù ñöôïc aùp duïng roäng raõi treân theá giôùi trong coâng taùc thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. Chính vì vaäy phöông phaùp naøy ñöôïc löïa choïn ñeå phaân tích ruûi ro cho döï aùn. 2.3.4.1. Moâ phoûng Monte Carlo: Moâ phoûng Monte Carlo ñöôïc aùp duïng cho caùc heä thoáng maø caùc thaønh phaàn cuûa chuùng coù bieåu thò söï ngaãu nhieân. Moâ phoûng Monte Carlo laø moät coâng cuï ñeå phaân tích caùc hieän töôïng coù chöùa yeáu toá ruûi ro nhaèm tìm ra lôøi giaûi gaàn ñuùng. Noù ñôn giaûn trong vieäc thöïc hieän, ñaëc bieät khi söû duïng caùc maùy tính soá vaø khoâng yeâu caàu nhöõng coâng cuï toaùn hoïc phöùc taïp. Trong phaân tích döï aùn ñaàu tö, doøng tieàn teä laø moät toå hôïp phöùc taïp cuûa nhieàu tham soá coù tính chaát cuûa bieán ngaãu nhieân phaûi öôùc löôïng qua döï baùo nhö: saûn löôïng ñieän, giaù baùn ñieän, voán ñaàu tö, chi phí vaän haønh... Thöïc chaát cuûa moâ phoûng Monte Carlo laø vieäc toå hôïp caùc keát cuïc boä phaän, ñaõ ñöôïc löïa choïn moät caùch ngaãu nhieân cuûa caùc bieán ngaãu nhieân ñeå coù moät keát quaû thöïc nghieäm (trial outcome) cuûa ñaïi löôïng toång hôïp caàn phaân tích. Quaù trình ñoù ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn ñeå coù moät taäp hôïp ñuû lôùn caùc keát quaû thöïc nghieäm. Cuoái cuøng xöû lyù thoáng keâ ñeå coù caùc ñaëc tröng thoáng keâ ñaïi löôïng toång hôïp ñoù. Thuû tuïc moâ phoûng toång quaùt goàm: Böôùc thöù nhaát: Tìm caùch phaùt ra hay löïa choïn moät caùch ngaãu nhieân caùc keát cuïc cuûa bieán ngaãu nhieân vôùi yeâu caàu vieäc löïc choïn phaûi ñaûm baûo cho caùc keát ._.cuïc coù theå coù phaân phoái xaùc suaát gioáng nhö phaân phoái xaùc suaát ban ñaàu cuûa bieán ngaãu nhieân. Böôùc thöù hai: Sau khi coù caùc keát cuïc thaønh phaàn, chuùng ta deã daøng toå hôïp ñeå tính keát quaû döï aùn. Laäp laïi quaù trình ñoù nhieàu laàn chuùng ta seõ coù nhieàu giaù trò coù theå coù theå cuûa keát quaû döï aùn vaø duøng caùc pheùp tính thoáng keâ ñeå xaùc ñònh caùc ñaëc tröng thoáng keâ, nhö giaù trò trung bình, phöông sai ... cuûa ñaïi löôïng toång hôïp caàn phaân tích. 2.3.4.2. Phaân tích ruûi ro baèng caùch öùng duïng moâ phoûng Monte – Carlo: Quaù trình phaân tích ruûi ro cuûa moät döï aùn ñaàu tö coù theå ñöôïc chia ra thaønh caùc böôùc sau: Moâ hình Phaân tích Phaân phoái xaùc suaát Toaùn hoïc ñoä nhaïy xaùc ñònh caùc giôùi haïn phaïm vi Cho caùc bieán soá Daïng phaân phoái xaùc suaát Caùc ñieàu kieän Vaän haønh Phaân ích cho caùc bieán soá töông quan moâ phoûng keát quaû Hình 2 .1: Quaù trình phaân tích ruûi ro Böôùc 1: Moâ hình toaùn hoïc Moâ hình toaùn hoïc naøy xaùc ñònh caùc moái quan heä ñaïi soá giöõa caùc bieán soá baèng soá. Noù laø taäp hôïp caùc coâng thöùc xöû lyù moät soá bieán soá maø chuùng daãn ñeán söï ñaùnh giaù cuûa moät keát quaû ñöôïc yeâu caàu. Böôùc 2: Phaân tích ñoä nhaïy Phaân tích ñoä nhaïy cuõng chính laø moät phöông phaùp phaân tích ruûi ro seõ ñöôïc söû duïng tröôùc moâ phoûng Monte Carlo ñeå xaùc ñònh nhöõng bieán soá quan troïng nhaát trong moâ hình ñaùnh giaù döï aùn vaø giuùp ngöôøi phaân tích löïa choïn ñöôïc caùc bieán ruûi ro quan troïng (nhöõng bieán soá naøy giaûi thích haàu heát caùc ruûi ro cuûa döï aùn). Moät bieán soá ñöôïc coi laø quan troïng phuï thuoäc vaøo: Tyû leä cuûa noù trong toång lôïi ích hay chi phí Phaïm vi caùc giaù trò coù khaû naêng. Phaân tích ñoä nhaïy cho pheùp kieåm tra ñöôïc ñoä nhaïy cuûa keát quaû döï aùn (NPV hay IRR hay caùc keát quaû khaùc) theo bieán ñoäng cuûa töøng thoâng soá moät. Ñeå nhaän daïng caùc bieán soá ruûi ro, chuùng ta coù theå aùp duïng caùc kyõ thuaät Phaân tích moät chieàu. Böôùc 3 vaø 4: Xaùc ñònh caùc daïng phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán soá vaø caùc giôùi haïn phaïm vi cuûa chuùng Vieäc xaây döïng caùc phaân phoái xaùc suaát cho caùc bieán soá ruûi ro cuûa döï aùn ñöôïc tuyeån choïn trong giai ñoaïn phaân tích ñoä nhaïy bao goàm vieäc xaùc ñònh caùc giaù trò ñieåm vaø vieäc phaân phoái caùc troïng soá xaùc suaát cuûa noù. Caùc giôùi haïn bieân ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua söï quy ñònh caùc giaù trò nhoû nhaát vaø lôùn nhaát. Vôùi nhöõng phaân phoái daïng baäc thang cuõng caàn xaùc ñònh cuï theå nhöõng phaïm vi phuï ñöôïc naèm beân trong giôùi haïn. Xaùc ñònh caùc giôùi haïn phaïm vi cho caùc bieán soá döï aùn laø moät quaù trình khaûo saùt nhöõng döõ kieän coù saün töø hình aûnh caùc keát cuïc cuï theå. Nghieân cöùu nhöõng quan saùt lòch söû cuûa moät bieán soá ngöôøi ta coù theå tìm ñöôïc moät phaân phoái taàn soá (frequency distribution) cuûa noù. Caùc phaân phoái xaùc suaát ñieàu chænh tính coù theå ñuùng cuûa vieäc löïa choïn caùc giaù trò naèm trong caùc phaïm vi ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Chuùng laø nhöõng coâng cuï toaùn hoïc gaùn caùc troïng soá cho taát caû caùc keát cuïc coù theå. Vì vaäy chuùng kieåm soaùt ñöôïc vieäc löïa choïn ngaãu nhieân cuûa caùc giaù trò cho moät bieán soá ñaõ cho trong khi moâ phoûng döï aùn, moãi phaïm vi giaù trò ñöôïc xaùc ñònh phaûi ñöôïc gaén vôùi moät phaân phoái xaùc suaát. Böôùc 5: Caùc ñieàu kieän töông quan “Xu höôùng hai bieán soá cuøng bieán thieân vôùi nhau ñöôïc goïi laø söï töông quan vaø ngöôøi ta duøng heä soá töông quan ñeå ño xu höôùng naøy” (Brigham, 1992) Ñeå toái thieåu hoùa khaû naêng taïo ra nhöõng keát quaû sai laïc, neân nhaän ra vaø xaùc ñònh moái quan heä cuûa caùc bieán soá töông quan cao trong moät moâ hình, vì vaäy ñaûm baûo ñöôïc söï löïa choïn ngaãu nhieân caùc giaù trò cuûa caùc bieán soá naøy trong giai ñoaïn moâ phoûng maø khoâng vi phaïm nhöõng ñieàu kieän ñaõ cuï theå hoùa. Böôùc 6: Vaän haønh moâ phoûng Giai ñoaïn vaän haønh moâ phoûng laø coâng vieäc khoù khaên maát nhieàu thôøi gian nhaát ñöôïc daønh cho maùy tính. Quaù trình treân laëp ñi laëp laïi cho ñeán khi ñuû nhöõng keát quaû caàn thieát ñeå xöû lyù thoáng keâ. Ñeå coù ñöôïc moät möùc ñoä chính xaùc caàn thieát, caàn phaûi thöïc hieän moät soá khaù lôùn nhöõng pheùp thöû Monte Carlo, coù khi ñeán haøng traêm laàn. Noùi chung soá pheùp thöû caøng lôùn, caùc keát cuïc trung bình caøng oån ñònh. Choïn soá laàn moâ phoûng bao nhieâu laø moät vaán ñeà phöùc taïp naèm ngoaøi phaïm vi cuûa luaän vaên naøy. Trong thöïc teá thöôøng söû duïng moät quy moâ ngaãu nhieân khoaûng vaøi traêm laàn vaän haønh moâ phoûng. Böôùc 7: Phaân tích caùc keát quaû Cuoái cuøng laø phaân tích vaø giaûi thích caùc keát quaû thu ñöôïc trong giai ñoaïn vaän haønh moâ phoûng. Moãi keát quaû taïo ra töôïng tröng cho xaùc suaát xaûy ra maø noù baèng: P(i) = 1/n Trong ñoù p(i) = xaùc suaát cuûa keát cuïc ñaõ cho n = kích thöôùc maãu Vì vaäy, xaùc suaát cuûa keát quaû cuûa döï aùn laø naèm döôùi moät giaù trò naøo ñoù thì ñôn giaûn laø soá keát quaû vôùi moät giaù trò thaáp hôn nhaân xaùc suaát cuûa moät laàn quan saùt. Baèng caùch veõ haøm phaân phoái xaùc suaát tích luõy cuûa caùc keát quaû, ngöôøi ta coù theå quan saùt möùc ñoä mong ñôïi cuûa keát quaû döï aùn öùng vôùi töøng giaù trò ñaõ cho baát kyø. Ruûi ro cuûa döï aùn ñöôïc bieåu thò qua haøm phaân phoái xaùc suaát tích luõy. Luaän vaên seõ söû duïng phaàn meàm Crystal Ball ñeå phaân tích ruûi ro. 2.3.4.3 Giôùi thieäu phaàn meàm Crystal Ball Crystal Ball laø moät phaàn meàm chaïy treân neàn Microsoft Excel duøng ñeå phaân tích ruûi ro vaø döï baùo, Crystal Ball do Decisioneering, Inc. – Denver, Hoa Kyø – phaùt trieån. Crystal Ball duøng kyõ thuaät moâ phoûng Monte Carlo treân caùc bieán khoâng chaéc chaén ñöôïc ngöôøi söû duïng ñònh nghóa nhö laø moät phaân phoái xaùc suaát phuø hôïp (döïa theo soá lieäu quaù khöù) ñeå döï baùo moät daõy keát quaû cuøng möùc ñoä tin caäy. Tröôùc khi thöïc hieän chaïy moâ phoûng chuùng ta chæ vieäc ñònh nghóa caùc bieán vaø caùc muïc tieâu döï baùo, choïn soá laàn thöû, cuoái cuøng thöïc hieän chaïy vaø taïo baùo caùo. Ñieàu quan troïng laø chuùng ta phaûi khai baùo phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán ñuùng vôùi baûn chaát thöïc teá. 2.3.5 PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH KINH TEÁ 2.3.5.1 Khaùi nieäm: Phaân tích kinh teá döï aùn ñaàu tö laø quaù trình phaân tích nhöõng lôïi ích maø döï aùn mang laïi cho xaõ hoäi caân ñoái vôùi nhöõng chi phí maø xaõ hoäi ñaõ boû ra cho döï aùn treân quan ñieåm söû duïng coù hieäu quaû nhaát nguoàn taøi nguyeân khan hieám cuûa quoác gia. Söï phaân tích naøy döïa treân giaù kinh teá (chi phí cô hoäi, giaù hieäu quaû – efficiency price) maø khoâng hoaøn toaøn döïa vaøo giaù thò tröôøng. 2.3.5.2 Söï khaùc nhau giöõa phaân tích kinh teá vaø phaân tích taøi chính Phaân tích kinh teá vaø phaân tích taøi chính coù nhöõng ñieåm gioáng nhau laø caû hai ñeàu söû duïng chæ tieâu NPV, IRR vaø ñoä nhaïy ñeå phaân tích (trong phöông phaùp phaân tích baèng giaù trò hieän taïi), treân cô sôû döï baùo chu chuyeån tieàn maët (Cash flow forecast). Ñieåm khaùc nhau theå hieän ôû nhöõng noäi dung sau: Baûng 2.1- Söï khaùc nhau giöõa phaân tích kinh teá vaø phaân tích taøi chính Phaân tích taøi chính Phaân tích kinh teá - Muïc tieâu phaân tích. - Giaù söû duïng ñeå phaân tích - Taøi trôï (Subsidies) - Thueá (Taxes) - Khoaûn nôï (Debt service – voán vay + laõi) - Toái ña hoùa lôïi nhuaän cho chuû ñaàu tö. - Giaù thò tröôøng (market price) - Laø khoaûn thu cuûa döï aùn. - Laø khoaûn chi cuûa doanh nghieäp. - Khoaûn nôï naøy laø khoaûn chi cuûa döï aùn. - Muïc tieâu cuûa phaân tích nhaèm toái ña hoùa lôïi ích cho xaõ hoäi. - Giaù kinh teá: chi phí cô hoäi cuûa voán, giaù thò tröôøng ñieàu chænh thaønh giaù kinh teá. - Laø khoaûn xaõ hoäi taøi trôï, laø khoaûn chi cuûa xaõ hoäi cho döï aùn. - Laø khoaûn ñoùng goùp cuûa döï aùn cho xaõ hoäi, ñaây laø khoaûn thu cuûa döï aùn xeùt treân quan ñieåm cuûa phaân tích kinh teá. - Khoaûn nôï ñöôïc xem nhö laø khoaûn tieàn chu chuyeån. 2.3.5.3 Phöông phaùp phaân tích kinh teá: Phaân tích kinh teá döï aùn ñaàu tö thöôøng ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau: Xaùc ñònh khoaûn chi cuûa döï aùn bao goàm chi phí ñaàu tö cô baûn vaø chi phí hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Xaùc ñònh nhöõng khoaûn thu cuûa döï aùn. Thieát laäp baûng döï baùo doøng löu kim (Cash flow forecast) Ñieàu chænh chi phí vaø lôïi ích theo giaù kinh teá. Xaùc ñònh NPV, IRR, ñoä nhaïy cuûa döï aùn, phaân tích lôïi ích – chi phí, tyû leä ñaàu tö – thu nhaäp roøng, giaù trò chuyeån ñoåi. CHÖÔNG III: GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN VINA-GT CABLE 3.1 BOÁI CAÛNH CUÛA DÖÏ AÙN Nhö ñaõ neâu ôû phaàn chöông I, tröôùc nhu caàu veà söï caûi taïo ñaàu tö naâng caáp heä thoáng löôùi ñieän vaø vieäc phaùt trieån löôùi ñieän ñöôïc xem laø moät trong nhöõng muïc tieâu chính cuûa ngaønh ñieän löïc töø nay ñeán naêm 2020, ñaõ thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi quan taâm vaø mong muoán ñaàu tö vaø hôïp taùc laâu daøi vôùi Vieät Nam. Rieâng trong lónh vöïc saûn xuaát caùp ñieän, keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän cuûa Toång Coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam ñaëc bieät laø khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam ñaõ cho caùc nhaø saûn xuaát caùp ñieän ñaùnh giaù veà moät nhu caàu lôùn trong töông lai vaø laø moät thò tröôøng ñaày höùa heïn. Hieän nay caùc nhaø saûn xuaát caùp trong nöôùc cuõng ñaõ ñaàu tö naâng caáp maùy moùc thieát bò ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, naâng cao naêng löïc saûn xuaát ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng vaø gia taêng lôïi nhuaän. Moät soá nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng ñaõ ñaàu tö nhaø maùy saûn xuaát caùp taïi Vieät Nam döôùi hình thöùc Lieân doanh chaúng haïn nhö Coâng ty Lieân doanh saûn xuaát caùp LG-VINA CABLE coù nhaø maùy saûn xuaát ôû Haûi Phoøng nhaèm muïc tieâu khai thaùc thò tröôøng naøy vaø tìm kieám lôïi nhuaän. Ñöùng tröôùc tình hình ñoù, ngaønh ñieän noùi chung vaø Coâng ty Ñieän löïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng ñaõ nhaän thöùc raát roõ veà tình hình nhu caàu trong nöôùc, maët khaùc muoán giaûm chi phí khi phaûi nhaäp khaåu caùp ñieän haøng naêm töø caùc nöôùc Myõ, UÙc, Haøn Quoác, Ñaøi Loan vôùi chi phí leân ñeán haøng chuïc trieäu USD. Trong boái caûnh nhaø nöôùc coù nhieàu chính saùch ñoåi môùi, khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø saûn xuaát trong nöôùc, khuyeán khích hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi ñeå hôïp taùc saûn xuaát, chuyeån giao coâng ngheä vaø naâng cao naêng löïc quaûn lyù, Coâng ty Ñieän löïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ maïnh daïn tìm kieám ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñeå lieân doanh saûn xuaát caùp ñieän phuïc vuï cho nhu caàu caûi taïo löôùi ñieän. Döï aùn Coâng ty Lieân doanh saûn xuaát caùp ñieän vôùi teân goïi VINA-GT CABLE ñöôïc hình thaønh trong boái caûnh nhö treân. Ñaây laø moät döï aùn Lieân doanh giöõa beân Vieät Nam laø Coâng ty Ñieän löïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø beân nöôùc ngoaøi laø hai coâng ty PT.GT Kabel Indonesia Tbk cuûa Indonesia vaø Coâng ty Globalindo Investment Private Limited cuûa Singapore. Döï aùn coù toång voán ñaàu tö öôùc tính 14,5 trieäu USD. Phía Vieät Nam döï kieán goùp khoaûng 3 trieäu USD, phía nöôùc ngoaøi döï kieán goùp voán khoaûng 4,5 trieäu USD, phaàn coøn laïi laø voán vay. Saûn phaåm chính cuûa döï aùn laø caùc loaïi caùp ñoàng vaø nhoâm coù ñöôøng kính töø 70-300 mm2, chuû yeáu phuïc vuï cho nhu caàu caûi taïo heä thoáng ñieän quoác gia vaø moät phaàn nhoû seõ xuaát khaåu sang caùc nöôùc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Quoác. 3.2 Thöïc traïng cuûa döï aùn – nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi: Hieän taïi döï aùn ñang ñöôïc nghieân cöùu sô boä. Caùc beân ñoái taùc vaãn coøn nhieàu vaán ñeà caàn phaûi nghieân cöùu saâu hôn. Ñaëc bieät ñoái vôùi phía ñoái taùc Vieät Nam vì ñaây laø moät laõnh vöïc hoaøn toaøn môùi meû, vôùi nhieàu vaán ñeà caàn ñaët ra: - Möùc ñoä hieäu quaû cuûa döï aùn nhö theá naøo, coù neân tham gia lieân doanh hay khoâng vaø neân tham gia goùp voán ôû möùc ñoä naøo? - Khaû naêng caïnh tranh cuûa lieân doanh vôùi caùc doanh nghieäp saûn xuaát trong nöôùc vaø caùc coâng ty Lieân doanh hoaëc cuûa nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng ôû Vieät Nam seõ nhö theá naøo? - Nhöõng ruûi ro chính cuûa döï aùn? - Trieån voïng chung cuûa döï aùn ra sao? Roõ raøng vôùi nhöõng vaán ñeà ñaët ra nhö treân thì döï aùn caàn phaûi ñöôïc nghieân cöùu vaø phaân tích saâu hôn. Luaän vaên naøy chæ taäp trung chuû yeáu vaøo vieäc ñaùnh giaù nhu caàu thò tröôøng, xaùc ñònh möùc ñoä hieäu quaû taøi chính vaø kinh teá cuûa döï aùn vôùi caùc phöông aùn goùp voán khaùc nhau, xaùc ñònh caùc yeáu toá ruûi ro chuû yeáu veà maët taøi chính kinh teá ñeå ñaùnh giaù trieån voïng chung cuûa döï aùn. Caùc vaán ñeà khaùc seõ khoâng ñeà caäp ñeán. 3.3 Giôùi thieäu caùc ñoái taùc lieân doanh: A) BEÂN VIEÄT NAM COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Coâng ty ñieän löïc thaønh phoá Hoà Chí Minh laø doanh nghieäp nhaø nöôùc, thaønh vieân trong Toång coâng ty ñieän löïc Vieät Nam, Coâng ty coù caùc doanh nghieäp vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc, hoaït ñoäng treân phaïm vi thaønh phoá Hoà Chí Minh; veà chuyeân ngaønh kinh doanh ñieän naêng phuïc vuï nhu caàu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi cuûa Thaønh phoá, bao goàm: Kinh doanh ñieän naêng vaø vaän haønh oån ñònh, an toaøn, lieân tuïc baûo ñaûm chaát löôïng löôùi ñieän phaân phoái. Thieát keá löôùi ñieän. Thí nghieäm vaø söûa chöõa ñieän thieát bò ñieän. Xaây laép ñieän. Saûn xuaát phuï kieän vaø moät soá thieát bò ñieän. Xuaát nhaäp khaåu vaät tö, thieát bò ñieän. Caùc dòch vuï khaùc. Truï sôû chính Ñòa chæ: 12 Nguyeãn Thò Minh Khai – Quaän 1 – TP. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi: 84.8.8292241 – 84.8.8292242 – 84.8.8228525 Fax: 84.8.822.375 – 848.8.8241616 Taøi khoaûn soá: 710B.00002 taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Chi nhaùnh 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh Ñaïi dieän bôûi: OÂng LEÂ MINH HOAØNG Chöùc vuï: Giaùm Ñoác B) CAÙC BEÂN NÖÔÙC NGOAØI: COÂNG TY PT GT KABEL INDONESIA TBK Laø moät taäp ñoaøn saûn xuaát vaø thöông maïi ñöôïc thaønh laäp theo luaät cuûa Indonesia. Hoaït ñoäng kinh doanh trong caùc laõnh vöïc sau: Saûn xuaát daây vaø caùp ñieän caùc loaïi. Saûn xuaát caùc thieát bò ñieän vaø khí cuï ñieän nhö maùy bieán theá phaân phoái, maùy caét trung haï theá, coâng tô ñieän, LA, FCO, söù caùch ñieän caùc loaïi… Baùn daây vaø caùp ñieän caùc loaïi. Baùn caùc thieát bò ñieän vaø khí cuï ñieän. Truï sôû chính: Ñòa chæ: Jln. Raya Bekasi KM23.1, Kabung Jakarta 13910 Indonesia Ñieän thoaïi: (62-21) 571-9420 Fax: (62-21) 571-3678 Taøi khoaûn ngaân haøng soá: 001-2-0133-3 (US$) taïi ngaân haøng Bank Dagang Nasional Indonesia – KPO, Jakarta. Ñaïi dieän bôûi: OÂng HERMAN NURSALIM Chöùc vuï: Giaùm ñoác chuû tòch COÂNG TY GLOBALINDO INVESMENTS PRIVATE LTD Laø moät coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñöôïc thaønh laäp theo Luaät cuûa Singapore. Chuyeân veà hoaït ñoäng thöông maïi trong caùc lónh vöïc: Mua baùn caùc thieát bò ñieän vaø khí cuï ñieän. Mua baùn daây vaø caùp ñieän caùc loaïi. Xuaát nhaäp khaåu vaät tö, thieát bò ñieän. Moät soá hoaït ñoäng kinh doanh khaùc. Truï sôû chính : Ñòa chæ: 100 Beach Road, # 25-06 Shaw Towers, Singapore 189702 Ñieän thoaïi: (65) 295-1126 Fax: (65) 296-9945 Taøi khoaûn soá: 360457-001 taïi ngaân haøng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore. Ñaïi dieän bôûi: OÂng CHRIS MARINGKA Chöùc vuï: Giaùm ñoác ñieàu haønh 3.4 Giôùi thieäu sô löôïc veà döï aùn lieân doanh: COÂNG TY LIEÂN DOANH DÖÏ KIEÁN THAØNH LAÄP 1. Teân: Teân cuûa Coâng ty Lieân doanh laø: “Coâng ty Lieân doanh saûn xuaát caùp ñieän VINA-GT CABLE” Teân tieáng Anh laø: “Vina-Gt Cable Industry Joint Venture Company”. Teân giao dòch quoác teá: “VINA-GT CABLE” 2. Truï sôû chính: Soá 6, ñöôøng 3/2, Phöôøng 15, Quaän 11, Thaønh phoá Hoà Chí Minh 3. Nhaø maùy saûn xuaát: Khu Coâng nghieäp Vónh Loäc, Huyeän Bình Chaùnh, Thaønh phoá Hoà Chí Minh 4. Muïc tieâu saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty Lieân doanh: Saûn xuaát caùc loaïi daây vaø caùp ñieän trung vaø haï theá ñeå cung öùng cho nhu caàu caûi taïo vaø môû roäng löôùi ñieän Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh thaønh khaùc taïi Vieät Nam cuõng nhö ñeå xuaát khaåu. 5. Voán: 5.1 Voán ñaàu tö: 11.229.300 USD Trong ñoù: - Voán coá ñònh: 9.524.300 USD - Voán löu ñoäng: 1.705.000 USD 5.2 Voán phaùp ñònh: Toång soá voán phaùp ñònh laø 7.500.000 USD Trong ñoù voán ñoùng goùp cuûa caùc beân: a- Coâng ty Ñieän löïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñoùng goùp 3.000.000 USD chieám 40% toång voán phaùp ñònh goàm: Tieàn thueâ ñaát 30 naêm: 1.650.000 USD Tieàn maët: 1.350.000 USD PT GT Kabel Indonesia ñoùng goùp: 3.000.000 USD chieám 40% toång voán phaùp ñònh goàm: Maùy moùc thieát bò: 2.000.000 USD Tieàn maët: 1.000.000 USD Globalindo Investment Private Limited ñoùng goùp: 1.500.000 USD chieám 20% toång voán phaùp ñònh döôùi hình thöùc tieàn maët. 5.3 Voán vay: Coâng ty Lieân doanh döï kieán seõ vay 3.729.300 USD töø caùc ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng vôùi laõi suaát döï kieán laø 7% (baûy phaàn traêm) moãi naêm, thôøi gian vay laø 5 naêm, baét ñaàu traû voán töø naêm thöù 3. 6. Chöông trình saûn xuaát cuûa Coâng ty Lieân doanh: Chöông trình saûn xuaát cuûa Coâng ty Lieân doanh ñöôïc theå hieän chi tieát trong baûng keá hoaïch saûn xuaát ôû chöông IV, sau ñaây laø moät soá chi tieát veà saûn löôïng döï kieán haøng naêm: Ñôn vò: Taán Naêm Naêm Naêm Naêm oån SX ñònh STT Saûn phaåm thöù 1 thöù 2 thöù 3 50% 70% 80% 90% 1 Caùp ABC 750 1050 1200 1.350 2 Caùp Al 1000 1400 1600 1.800 3 Caùp ACSR 600 840 960 1.080 4 Caùp ñoàng boïc haï theá 1200 1.800 5 Caùp ngaàm trung theá 1.800 2.700 7. Thôøi gian hoaït ñoäng: Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Lieân doanh laø ba möôi (30) naêm hoaëc laâu hôn neáu beân nöôùc ngoaøi vaø beân Vieät Nam cuøng thoûa thuaän vaø ñöôïc söï pheâ chuaån cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö trong giaáy pheùp ñaàu tö caáp cho Coâng ty Lieân doanh. 8. Quaûn lyù ñieàu haønh: 8.1 Quaûn lyù: Trong thôøi kyø ñaàu, Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Coâng ty Lieân doanh goàm 7 (baûy) thaønh vieân, cô caáu goàm: - Beân Vieät Nam: Coâng ty Ñieän löïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh 3 thaønh vieân. - Beân nöôùc ngoaøi: PT GT Kabel Indonesia 3 thaønh vieân Globalindo Investment Private Ltd: 1 thaønh vieân. 8.2 Ñieàu haønh: Theo ñieàu leä hoaït ñoäng cuûa Lieân Doanh, vieäc ñieàu haønh haøng ngaøy cuûa Coâng ty Lieân doanh seõ giao cho Toång giaùm ñoác vaø caùc Phoù Toång giaùm ñoác, trong ñoù: - Toång giaùm ñoác laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Phoù toång giaùm ñoác thöù nhaát laø ngöôøi Vieät Nam. - Phoù toång giaùm ñoác thöù hai laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Phoù toång giaùm ñoác thöù ba laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Phoù toång giaùm ñoác thöù tö laø ngöôøi Vieät Nam. 9. Löïc löôïng lao ñoäng: Toång soá lao ñoäng cuûa Coâng ty Lieân doanh döï kieán laø 193 ngöôøi (naêm oån ñònh coâng suaát). Trong ñoù: Ngöôøi Vieät Nam: 189 ngöôøi Ngöôøi nöôùc ngoaøi: 4 ngöôøi 10. Chuyeån giao coâng ngheä: Khi Coâng ty Lieân doanh ñöôïc thaønh laäp, PT GT Kabel Indonesia Tbk seõ cung caáp vieäc chuyeån giao coâng ngheä cho Coâng ty, huaán luyeän cho kyõ sö vaø coâng nhaân Vieät Nam ñeå daàn daàn thay theá chuyeân gia kyõ thuaät nöôùc ngoaøi, bao goàm caû vieäc huaán luyeän taïi nöôùc ngoaøi tröôùc khi xaây döïng nhaø maùy lieân doanh. 11. Thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm: - Döï kieán 80%: phuïc vuï cho nhu caàu caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän quoác gia, tröôùc heát laø cung öùng cho nhu caàu caûi taïo vaø môû roäng löôùi ñieän Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam, sau ñoù laø cho nhu caàu cuûa caùc ñòa phöông trong caû nöôùc. - Döï kieán 20%: phuïc vuï cho nhu caàu daân duïng noäi ñòa vaø moät phaàn nhoû seõ xuaát khaåu, chuû yeáu laø sang caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø thò tröôøng Trung Quoác. 12. Tyû leä chia lôïi nhuaän vaø chòu ruûi ro: Theo luaät aùp duïng taïi Vieät Nam, beân nöôùc ngoaøi vaø beân Vieät Nam seõ chia lôïi nhuaän vaø cuøng chòu ruûi ro cuûa Coâng ty theo tyû leä goùp voán cuûa moãi beân vaøo voán phaùp ñònh cuûa Coâng ty Lieân doanh. 3.5 SÔ LÖÔÏC VEÀ HÔÏP ÑOÀNG LIEÂN DOANH Hôïp ñoàng lieân doanh laø moät vaên baûn thoûa thuaän giöõa caùc beân trong vieäc tham gia lieân doanh vaø laø vaên baûn phaùp lyù ñieàu chænh haønh vi cuûa caùc beân tham gia hôïp ñoàng lieân doanh. Ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa caùc beân trong vieäc lieân doanh cuõng nhö giaûi quyeát caùc trôû ngaïi phaùt sinh trong quaù trình lieân doanh vaø ñeå laøm cô sôû ñeå giaûi quyeát caùc tranh chaáp trong lieân doanh, caùc beân caàn phaûi thoûa thuaän thaät chi tieát veà caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng. Trong giôùi haïn cuûa luaän vaên naøy chæ ñeà caäp ñeán moät vaøi ñieàu khoaûn chính caàn ñöôïc theå hieän roõ trong hôïp ñoàng bao goàm caùc ñieàu khoaûn qui ñònh veà caùc vaán ñeà sau: 3.5.1 Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Veà ñieàu khoaûn Hoäi ñoàng quaûn trò caàn neâu chi tieát caùc vaán ñeà sau: - Soá thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, trong ñoù neâu cuï theå moãi beân cöû bao nhieâu thaønh vieân. - Nhieäm kyø cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò. - Chöùc vuï Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Toång giaùm ñoác phaûi ñöôïc baàu laïi sau moãi nhieäm kyø. - Ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa phía Vieät Nam chöùc vuï chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Toång Giaùm ñoác Coâng ty phaûi ñöôïc luaân phieân thay ñoåi giöõa beân Vieät Nam vaø beân nöôùc ngoaøi trong moãi nhieäm kyø. Ví duï neáu Toång Giaùm ñoác laø ngöôøi nöôùc ngoaøi thì Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò laø ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôïc laïi. - Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò. - Quyeàn ñöôïc thay theá thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò. 3.5.2 Ban Toång Giaùm Ñoác Ban Toång Giaùm ñoác laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù vaø ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty lieân doanh. Do ñoù caùc ñieàu khoaûn veà Ban Toång giaùm ñoác caàn coù caùc ñieàu sau: - Soá löôïng thaønh vieân trong Ban Toång giaùm ñoác, moãi beân boå nhieäm bao nhieâu thaønh vieân. - Neáu Toång Giaùm ñoác laø ngöôøi nöôùc ngoaøi thì phoù Toång Giaùm ñoác thöù nhaát phaûi laø ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôïc laïi. - Quyeàn haïn chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng thaønh vieân trong Ban Toång Giaùm Ñoác. - Quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa Toång Giaùm Ñoác vaø caùc phoù Toång giaùm ñoác. - Thaåm quyeàn quyeát ñònh trong vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh khi coù yù kieán traùi ngöôïc giöõa Toång Giaùm Ñoác vaø Phoù Toång Giaùm ñoác thöù nhaát. 3.5.3 Cô caáu voán: Trong Hôïp ñoàng caàn theå hieän roõ: - Toång voán ñaàu tö, voán coá ñònh, voán löu ñoäng. - Voán phaùp ñònh. - Ñoùng goùp cuûa caùc beân nhö theá naøo vaø döôùi hình thöùc naøo. - Thôøi haïn goùp voán. - Cam keát goùp voán. - Toå chöùc giaùm ñònh vieäc goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát vaø maùy moùc thieát bò. - Boå sung voán trong tröôøng hôïp trò giaù goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát hoaëc maùy moùc thieát bò vaøo goùp voán coù giaù trò cao hôn giaù trò thöïc teá. - Caùc khoaûn vay voán, nguoàn vay, laõi suaát, vaø thôøi haïn vay. - Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa caùc beân trong tröôøng hôïp muoán chuyeån nhöôïng voán. 3.5.4 Tyû leä phaân chia lôïi nhuaän vaø ruûi ro: - Qui ñònh tyû leä phaân chia lôïi nhuaän vaø chòu ruûi ro theo tæ leä goùp voán hoaëc theo thoûa thuaän. - Qui ñònh tyû leä veà caùc khoaûn trích laäp caùc quó ñaàu tö phaùt trieån, quó phuùc lôïi, quó khen thöôûng… - Qui ñònh veà trình töï öu tieân phaûi giaûi quyeát khi xaûy ra ruûi ro. 3.5.5 Xöû lyù caùc tranh chaáp khi xaûy ra tranh chaáp Hôïp ñoàng: Trong Hôïp ñoàng caàn neâu roõ: - Luaät chuû ñaïo ñeå xem xeùt vaø giaûi quyeát khi xaûy ra tranh chaáp hôïp ñoàng. Moïi tranh chaáp veà Hôïp ñoàng ñeàu phaûi ñöôïc chi phoái bôûi caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Vieät Nam. - Trong tröôøng hôïp xaûy ra tranh chaáp vieäc giaûi quyeát tranh chaáp tröôùc heát phaûi thoâng qua thöông löôïng vaø hoøa giaûi. Caàn qui ñònh soá löôïng thaønh vieân cuûa moãi beân ñöôïc ñeà cöû vaøo Hoäi ñoàng hoøa giaûi vaø Hoäi ñoàng quaûn trò seõ ñeà nghò moät ñaïi dieän töø Boä Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö laøm trung gian hoøa giaûi. Quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng hoøa giaûi phaûi ñöôïc chaáp thuaän bôûi ña soá vaø khi ñaõ ñöôïc thoâng qua seõ raøng buoäc ñoái vôùi caùc beân. - Neáu khoâng ñaït ñöôïc hoøa giaûi thì caùc beân seõ göûi ñôn leân Trung Taâm troïng taøi quoác teá taïi Vieät Nam (caïnh phoøng Thöông Maïi vaø Coâng Nghieäp Vieät Nam) laøm troïng taøi ñeå phaân xöû. Quyeát ñònh cuûa cô quan troïng taøi naøy laø quyeát ñònh chung thaåm. Caùc beân phaûi coù nhieäm vuï thi haønh quyeát ñònh cuûa cô quan troïng taøi naøy. - Qui ñònh veà caùc ñieàu kieän chaám döùt Hôïp Ñoàng vaø thanh lyù taøi saûn sau khi chaám döùt Hôïp Ñoàng. CHÖÔNG IV: ÑAÙNH GIAÙ TRIEÅN VOÏNG VAØ HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ Chöông naøy seõ trình baøy veà tình hình cung vaø caàu caùp ñieän ôû caùc tænh phía Nam vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh, döïa treân tình hình cung caàu caùp ñieän ñeå xaùc ñònh nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø thò phaàn cuûa döï aùn. Tieáp ñeán seõ tieán haønh xaùc ñònh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, caùc yeáu toá chi phí vaø thu nhaäp cho döï aùn. Sau ñoù seõ ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn. Tieáp theo seõ xaùc ñònh caùc yeáu toá ruûi ro cuûa döï aùn vaø söû duïng moâ phoûng Monte Carlo ñeå xaùc ñònh xaùc suaát ruûi ro. Cuoái cuøng laø ñaùnh giaù trieån voïng phaùt trieån chung cuûa döï aùn. 4.1 NGHIEÂN CÖÙU VEÀ THÒ TRÖÔØNG Cung vaø caàu caùp ñieän ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam 4.1.1 Nhu caàu veà caùp ñieän Coù theå phaân nhu caàu söû duïng caùp ñieän laøm hai khu vöïc chính: - Khu vöïc ñieän löïc: söû duïng caùp ñieän phuïc vuï nhu caàu caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän Ñieän löïc. - Khu vöïc daân duïng: söû duïng caùp ñieän cho caùc coâng trình xaây döïng daân duïng, nhaø maùy, xöôûng saûn xuaát… Do muïc tieâu chính cuûa döï aùn laø saûn xuaát caùp ñieän phuïc vuï cho nhu caàu caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän. Vì vaäy, luaän vaên seõ taäp trung chuû yeáu ñaùnh giaù nhu caàu caùp ñieän trong khu vöïc ñieän löïc khoâng ñaùnh giaù nhu caàu caùp ñieän trong khu vöïc daân duïng vaø giôùi haïn phaïm vi nghieân cöùu thò tröôøng ôû caùc tænh phía Nam vaø khu vöïc TP. Hoà Chí Minh. Theo keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2000-2010, coù xeùt ñeán giai ñoaïn 2010 ñeán 2002 cuûa ngaønh ñieän, nhu caàu veà caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän nhö sau: (Xem Baûng 4.1 Keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø 2001-2020 trang 28) Töø baûng 4.1 treân coù theå thaáy raèng nhu caàu veà caùp ñieän phuïc vuï cho coâng taùc caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän trong moãi naêm töø nay ñeán naêm 2020 laø raát lôùn. Töø baûng treân ngaønh ñieän cuõng tính toaùn ra nhu caàu veà caùc loaïi caùp ñieän löïc caàn mua ñeå ñaùp öùng nhu caàu treân cho töøng naêm töø 2001-2020 nhö sau: (Xem baûng 4.2 vaø 4.3 Nhu caàu caùp ñieän töø naêm 2001-2020 trang 29). Ghi chuù: soá lieäu naêm 2001 laø soá lieäu thöïc teá cuûa naêm 2001. Caùc soá lieäu coøn laïi laø soá lieäu theo keá hoaïch öôùc tính . Baûng 4.1- Keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø naêm 2001-2020 (caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Baûng 4.2- Nhu caàu caùp ñieän cho keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø naêm 2001-2020 (caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh) (ñôn vò Km) Baûng 4.3- Nhu caàu caùp ñieän cho keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø naêm 2001-2020 (caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh) (ñôn vò taán) Töø baûng 4.3 chuùng ta coù theå laáy raèng nhu caàu veà caùp ñieän löïc trong töông lai ôû phía Nam vaø TP. Hoà Chí Minh laø raát lôùn vaø laø moät thò tröôøng ñaày höùa heïn ñoái vôùi caùc coâng ty saûn xuaát caùp. Tuy nhieân ñeå coù moät caùch ñaùnh giaù tính khaû thi veà maët thò tröôøng cuûa döï aùn, chuùng ta caàn phaûi xem xeùt theâm veà tình hình vaø khaû naêng cung öùng hieän taïi cuûa caùc coâng ty saûn xuaát caùp trong nöôùc. 4.1.2 Tình hình cung caáp caùp ñieän Hieän nay treân thò tröôøng caùc tænh phía Nam vaø khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù nhieàu coâng ty vaø caùc cô sôû saûn xuaát caùp ñieän. Rieâng trong laõnh vöïc saûn xuaát caùp ñieän löïc (coù tieát dieän töø 70 mm2 trôû leân) chuû yeáu coù caùc coâng tysau: Doanh nghieäp nhaø nöôùc Coâng ty Daây vaø Caùp ñieän CADIVI Coù nhaø maùy saûn xuaát taïi Bieân Hoøa Doanh nghieäp tö nhaân Coâng ty TNHH Taân Cöôøng Thaønh Coâng ty TNHH Ñaïi Long Coâng ty TNHH Leâ Vaên Coâng ty TNHH Song Toaøn Caùc coâng ty naøy ñeàu ñaët taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Coâng ty lieân doanh: Coâng ty LG-Vina Cable coù nhaø maùy saûn xuaát taïi Haûi Phoøng. Trong caùc coâng ty neâu treân thì chæ coù hai coâng ty laø coâng ty daây vaø caùp ñieän CADIVI vaø coâng ty lieân doanh LG-VINA laø 2 coâng ty coù naêng löïc saûn xuaát lôùn, saûn phaåm ñaït tieâu chuaån chaát löôïng vaø chieám lónh moät phaàn thò phaàn lôùn. Trong laõnh vöïc caùp ñieän löïc thì Coâng Ty CADIVI chieám khoaûng 30-35% thò phaàn, Coâng Ty LG-VIVA chuû yeáu chieám lónh thò phaàn ôû mieàn Baéc, rieâng ôû mieàn Nam chieám khoaûng 15-20% thò phaàn. Caùc coâng ty saûn xuaát coøn laïi laø caùc coâng ty tö nhaân coù voán nhoû neân qui moâ saûn xuaát nhoû, saûn phaåm coù chaát löôïng keùm hôn vaø chieám thò phaàn raát ít, moãi Coâng Ty chæ chieám lónh khoaûng 4-5% thò phaàn. Tuy nhieân taát caû caùc coâng ty saûn xuaát caùp naøy hieän nay cuõng khoâng ñaùp öùng noåi cho nhu caàu cuûa ñieän löïc. Vì vaäy haøng naêm caùc coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh vaø Coâng ty Ñieän löïc 2 vaø caùc Ñieän löïc caùc tænh ngoaøi nguoàn mua caùp töø caùc coâng ty treân, vaãn phaûi nhaäp khaåu theâm moät löôïng lôùn caùp ñieän ñeå phuïc vuï cho nhu caàu caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän. Khoái löôïng caùp nhaäp khaåu chieám khoaûng töø 25-30% nhu caàu. Theo._.öôøng hôïp soá voán phaùp ñònh laø 7.500.000 USD thì phía Nöôùc Ngoaøi coù theå ñoùng goùp ôû 2 möùc laø 70% vaø 60%. Phöông aùn 2.1: goùp 70% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 5.250.000 USD Phöông aùn 2.2: goùp 60% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 4.500.000 USD Nhö vaäy coù toång coäng taát caû 5 phöông aùn goùp voán khaùc nhau. Trong ñoù phöông aùn 2.2 laø phöông aùn cô sôû ñaõ ñöôïc phaân tích vaø trình baøy trong caùc phaàn tröôùc. 4.8.2 Caùc phöông aùn vay voán: Vôùi toång soá voán ñaàu tö caàn laø 11.229.300 USD, döï aùn phaûi ñi vay theâm voán vôùi laõi suaát laø 7% moãi naêm. Ta giaû thieát laø tìm kieám ñöôïc nguoàn vay ñeå ñaûm baûo toång voán ñaàu tö caàn thieát. Töø 2 phöông aùn voán nhö treân ta xaùc ñònh ñöôïc soá tieàn caàn phaûi ñi vay cho moãi nhoùm phöông aùn nhö sau: Nhoùm Phöông aùn 1: Baûng keá hoaïch vay vaø traû laõi voán vay nhö sau: Naêm 0 1 2 3 4 5 Nôï ñaàu kyø 0 1.554.300 4.354.300 5.229.300 3.675.000 875.000 Laõi phaûi traû (7%/naêm) 0 108.801 304.801 366.051 257.250 61.250 Voán goác phaûi traû 1.554.300 2.800.000 875.000 Nôï phaùt sinh 1.554.300 2.800.000 875.000 Nôï cuoái kyø 1.554.300 4.354.300 5.229.300 3.675.000 875.000 0 Toång soá voán vay 5.229.300 Nhoùm Phöông aùn 2: Baûng keá hoaïch vay vaø traû laõi voán vay nhö sau: Naêm 0 1 2 3 4 5 Nôï ñaàu kyø 0 554.300 2.854.300 3.729.300 3.175.000 875.000 Laõi phaûi traû (7%/naêm) 0 38.801 199.801 261.051 222.250 61.250 Voán goác phaûi traû 554.300 2.300.000 875.000 Nôï phaùt sinh 554.300 2.300.000 875.000 Nôï cuoái kyø 554.300 2.854.300 3.729.300 3.175.000 875.000 0 Toång soá voán vay 3.729.300 Thay theá caùc soá lieäu treân vaøo caùc baùo caùo taøi chính vaø söû duïng coâng cuï phaàn meàm Excel ñeå hoå trôï tính toaùn, ta tính toaùn ñöôïc NPV cuûa lôïi nhuaän phaân chia cho phía Vieät Nam vaø phía nöôùc ngoaøi vaø tæ suaát lôïi nhuaän baèng lôïi nhuaän phaân chia treân toång soá voán goùp cuûa caùc beân trong caùc phöông aùn nhö sau: NPV(LN phaân chia) Tæ suaát lôïi nhuaän NPV cuûa phöông aùn IRR cuûa phöông aùn Ruûi ro cuûa phöông aùn Phöông aùn 1.1 4.593.438 29,13% 16,30% Vieät Nam 2.661.561 47,90% Nöôùc Ngoaøi 6.210.309 47,90% Phöông aùn 1.2 4.593.438 29,13% 16,30% Vieät Nam 3.548.748 47,90% Nöôùc Ngoaøi 5.323.122 47,90% Phöông aùn 1.3 4.593.438 29,13% 16,30% Vieät Nam 4.435.935 47,90% Nöôùc Ngoaøi 4.435.935 47,90% Phöông aùn 2.1 4.096.983 25,92% 19,10% Vieät Nam 2.953.068 31,20% Nöôùc Ngoaøi 6.890.491 31,20% Phöông aùn 2.2 4.096.983 25,92% 19,10% Vieät Nam 3.937.424 31,20% Nöôùc Ngoaøi 5.906.135 31,20% Keát quaû tính toaùn chi tieát ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc C. Nhìn vaøo keát quaû tính toaùn treân chuùng ta nhaän thaáy raèng : - NPV cuûa nhoùm caùc phöông aùn 1 lôùn hôn NPV cuûa nhoùm phöông aùn 2. Ruûi ro cuûa phöông aùn 1 cuûa thaáp hôn ruûi ro cuûa phöông aùn 2. Tæ suaát lôïi nhuaän cuûa phöông aùn 1 cuõng lôùn hôn phöông aùn 2. Chöùng toû raèng phöông aùn 1 töùc laø phöông aùn ñi vay nhieàu hôn seõ coù lôïi hôn. - NPV cuûa lôïi nhuaän phaân chia cuûa caùc beân Vieät Nam vaø Nöôùc Ngoaøi phuï thuoäc vaøo tæ leä voán goùp. Neáu tæ leä voán goùp caøng lôùn thì NPV cuûa lôïi nhuaän cuõng caøng lôùn. Nhöng tæ suaát lôïi nhuaän cuûa caùc beân thì vaãn baèng nhau. Vì lôïi nhuaän phaân chia tæ leä vôùi soá voán goùp. Töø ñaây chuùng ta coù theå keát luaän raèng , trong tröôøng hôïp coù khaû naêng huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán vay caøng lôùn thì caøng neân ñi vay vì seõ coù lôïi hôn vaø trong khaû naêng coù theå thöông löôïng ñöôïc thì tæ leä goùp voán caøng nhieàu caøng coù lôïi. Töø keát quaû phaân tích treân chuùng ta thaáy raèng trong giôùi haïn veà khaû naêng taøi chính cuûa phía Vieät Nam thì phöông aùn 1.3 laø coù lôïi nhaát. Tuy nhieân ñeå coù theå thoûa hieäp ñöôïc cho caû hai beân coù theå choïn phöông aùn 1.2. CHÖÔNG V: PHAÂN TÍCH KINH TEÁ DÖÏ AÙN 5.1 XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ CHUYEÅN ÑOÅI GIAÙ Vieäc ño löôøng lôïi ích vaø chi phí kinh teá ñöôïc xaây döïng treân thoâng tin coù ñöôïc trong khi phaân tích taøi chính, nhöng theâm vaøo ñoù chuùng ta caàn ñieàu chænh giaù cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng döï aùn veà giaù trò xaõ hoäi thöïc teá, töùc giaù trò kinh teá cuûa chuùng. Nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng döï aùn ñöôïc phaân thaønh hai loaïi laø haøng ngoaïi thöông vaø haøng phi ngoaïi thöông. - Haøng ngoaïi thöông bao goàm haøng nhaäp khaåu, haøng coù theå nhaäp khaåu, haøng xuaát khaåu vaø haøng coù theå xuaát khaåu vaø haøng coù tieàm naêng ngoaïi thöông. - Haøng phi ngoaïi thöông laø nhöõng thöù haøng hoùa khoâng mua baùn treân thò tröôøng quoác teá. Thoâng thöôøng haøng phi ngoaïi thöông bao goàm nhöõng thöù nhö ñieän löïc, caáp nöôùc, caùc dòch vuï coâng coäng, choã ôû khaùch saïn, v.v… Chuùng ta caàn xaùc ñònh caùc heä soá chuyeån ñoåi rieâng cho nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï naøy. 5.1.1. Giaù kinh teá vaø Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa haøng ngoaïi thöông 5.1.1.1 Khaùi nieäm Giaù taøi chính cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông: Giaù taøi chính cuûa nhaäp löôïng laø haøng ngoaïi thöông cho döï aùn coù theå ñöôïc tính baèng toång cuûa 4 thaønh phaàn laø: giaù CIF nhaäp khaåu, thueá nhaäp khaåu, chi phí vaän chuyeån töø caûng ñeán ñòa ñieåm döï aùn vaø cheânh leäch baùn buoân (ñoái vôùi döï aùn cuûa chuùng ta, ñoù laø chi phí laép ñaët thieát bò). Chi phí taøi chính = Giaù CIF + Chi phí vaän chuyeån noäi ñòa + Chi phí laép ñaët thieát bò + Caùc thueá nhaäp khaåu Giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông: Neáu chuùng ta so saùnh giaù kinh teá cuûa moät nhaäp löôïng ngoaïi thöông vôùi giaù taøi chính cuûa noù, ta coù: - Caùc thueá nhaäp khaåu laø chi phí taøi chính cuûa döï aùn nhöng khoâng phaûi laø chi phí ñoái vôùi neàn kinh teá, vì chuùng chæ lieân quan ñeán vieäc chuyeån giao thu nhaäp töø ngöôøi tieâu thuï sang chính quyeàn. - Chi phí laép ñaët thieát bò laø moät phaàn cuûa chi phí kinh teá cuûa haøng nhaäp khaåu. Tuy nhieân, chi phí laép ñaët thieát bò veà maët taøi chính ñoâi khi coù theå lôùn hôn chi phí kinh teá cuûa noù. - Töông töï, chi phí taøi chính cuûa vaän chuyeån noäi ñòa coù theå lôùn hôn chi phí kinh teá cuûa noù. Nhö vaäy, chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông goàm coù giaù CIF, chi phí kinh teá cuûa vieäc laép ñaët thieát bò vaø chi phí kinh teá cuûa vaän chuyeån noäi ñòa. Chi phí kinh teá = Giaù CIF + Chi phí kinh teá vaän chuyeån noäi ñòa + chi phí kinh teá cuûa laép ñaët thieát bò 5.1.1.2 Tính toaùn chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông Vieäc xaùc ñònh chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông ñöôïc tieán haønh baèng moät qui trình hai giai ñoaïn. Moät laø, caùc thaønh phaàn taøi chính cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc taùch bieät vôùi thueá nhaäp khaåu, caùc thöù thueá khaùc, caùc loaïi trôï giaù vaø caùc bieán daïng khaùc. Hai laø, thaønh phaàn ngoaïi teä trong caùc chi phí taøi chính seõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå phaûn aùnh giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä vaø ñöôïc dieãn taû theo maët baèng giaù caû cuûa haøng phi ngoaïi thöông. Phöông phaùp ñieàu chænh naøy ñaûm baûo raèng moät döï aùn söû duïng hay taïo ra ngoaïi teä seõ ñöôïc ñaùnh giaù ñeå phaûn aùnh chi phí cô hoäi cuûa ngoaïi teä. Ñoái vôùi haøng coù khaû naêng ngoaïi thöông, heä soá chuyeån ñoåi toång coäng cuûa moät maët haøng goàm coù hai phaàn: caùc heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh phaàn thaëng dö cuûa ngoaïi teä (FEP) ñeå bieán giaù taøi chính thaønh giaù theá giôùi (laø chi phí cô hoäi cuûa taøi nguyeân duøng ñeå saûn xuaát haøng hoùa ñoù) vaø bieán chi phí taøi chính cuûa vaän chuyeån noäi ñòa, laép ñaët thaønh chi phí kinh teá. phaàn thaëng dö töông ñoái cuûa chi phí kinh teá cuûa ngoaïi teä so vôùi giaù trò thò tröôøng cuûa noù, ñoù laø (Ee/Em – 1) Toùm laïi, vieäc bieán ñoåi giaù taøi chính cuûa moät maët haøng coù khaû naêng ngoaïi thöông sang giaù kinh teá ñöôïc thöïc hieän qua ba böôùc sau: Böôùc moät: Tính toaùn heä soá chuyeån ñoåi töø giaù taøi chính sang giaù theá giôùi cuûa haøng hoùa ñoù, töùc laø giaù kinh teá chöa ñieàu chænh phaàn thaëng dö cuûa ngoaïi teä (FEP). Ñaây laø heä soá chuyeån ñoåi chöa ñöôïc ñieàu chænh theo giaù trò kinh teá cuûa ngoaïi teä, CFunadj. Böôùc hai: Xaùc ñònh giaù trò kinh teá cuûa ngoaïi teä (Ee) vaø FEP (Foreign Exchange Premium). Böôùc ba: AÙp duïng hai heä soá ñieàu chænh treân cho caùc giaù trò taøi chính ñeå tìm ra giaù trò kinh teá. 5.1.1.3 Xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh (CFunadj) Chuùng ta tính CFunadj töông öùng cho moãi thaønh phaàn trong caáu truùc giaù taøi chính. CFunadj cho thaønh phaàn giaù CIF taïi caûng Chuùng ta bieát raèng giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng laø trung bình coù troïng soá cuûa giaù cung vaø giaù caàu: Pe = WsPs + WdPd (5-1) Trong ñoù: Pe: giaù kinh teá Ps: giaù cung, laø chi phí cô hoäi cuûa taøi nguyeân duøng ñeå saûn xuaát Pd: giaù caàu, laø giaù maø ngöôøi tieâu duøng saün loøng traû cho nhöõng ñôn vò haøng hoùa hay dòch vuï. Ws: tyû troïng giaù cung Wd: tyû troïng cuûa giaù caàu Ws + Wd = 1; ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông Ws = 1, Wd = 0 Suy ra: Pe = Ps Nghóa laø, ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông giaù trò kinh teá chöa ñieàu chænh ñöôïc xaùc ñònh hoaøn toaøn bôûi chi phí kinh teá veà taøi nguyeân ñeå saûn xuaát ra noù vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng giaù cung cuûa noù. Do ñoù, giaù kinh teá chöa ñieàu chænh taïi caûng cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông baèng vôùi giaù CIF cuûa noù. Vaäy: b) CFunadj cho thaønh Chi phí vaän chuyeån noäi ñòa vaø Chi phí laép ñaët Chuùng ta bieát raèng chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng laø trung bình coù troïng soá cuûa giaù cung vaø giaù caàu: Pe = WsPs + WdPd Theo lyù thuyeát tính toaùn chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng khi coù thueá, ta coù: Ps = Pm Pd = Pm (1 + ts) Ú Pm = Pd /(1 + ts) Ú Ps = Pd /(1 + ts) Vôùi: Pm: giaù thò tröôøng chöa coù thueá Pd: giaù maø ngöôøi tieâu duøng saün loøng traû, töùc laø giaù maø döï aùn traû cho nhaø cung caáp haøng hoùa dòch vuï (giaù taøi chính) Ps: giaù cung Ts: thueá suaát thueá giaù trò gia taêng, ts = 10% Veà tyû troïng cuûa giaù cung vaø giaù caàu ôû ñaây raát khoù xaùc ñònh moät caùch chính xaùc neân chuùng ta giaû söû raèng Ws, Wd baèng nhau vaø baèng 0.5. Suy ra: Vaäy: CFunadj = 0.9545 5.1.1.4 Xaùc ñònh giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä vaø FEP a) Giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä Trong thò tröôøng coù bieán daïng do thueá nhaäp khaåu, thueá xuaát khaåu vaø trôï giaù xuaát khaåu gaây ra, chuùng ta bieát giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc gaàn ñuùng sau: Ee = WxEm (1 + K) (1 - tx) + WimEm (1 + T) (5-2) Vôùi: K: tyû leä trôï giaù xuaát khaåu trung bình cuûa quoác gia ñoù tx: thueá suaát thueá xuaát khaåu trung bình T: tyû leä thueá trung bình ñaùnh leân haøng nhaäp khaåu Ee: giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä Em: giaù thò tröôøng cuûa ngoaïi teä Tính toaùn caùc heä soá T, tx, K döïa vaøo soá lieäu thoáng keâ naêm 2001: Tính T: Theo soá lieäu cuûa Boä Thöông Maïi naêm 2001, toång thu töø thueá ñaùnh leân haøng nhaäp khaåu laø 1977,6 trieäu USD. Trong khi toång kim ngaïch nhaäp khaåu laø 16.000 trieäu USD. Do ñoù ta coù: Tính tx: Naêm 2001 toång thu thueá xuaát khaåu khoaûng 144,05 trieäu USD; toång kim ngaïch xuaát khaåu baèng 15.100 trieäu USD (xem baûng 5-1). Do ñoù ta coù: Tính K: Chính phuû Vieät Nam haàu nhö khoâng trôï giaù cho haøng xuaát khaåu neân K baèng 0. Giaù thò tröôøng töï do cuûa ngoaïi teä Em cuoái naêm 2001 moät USD ñoåi ñöôïc 15.100 VND/USD. Ta tính tyû troïng Wx, Wim theo soá lieäu thoáng keâ sau ñaây. Baûng 5.1- Kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam Naêm Ñôn vò Xuaát khaåu Nhaäp khaåu 1990 2.404,0 2.752,4 1991 2.078,1 2.338,1 1992 2.580,7 2.540,7 1993 2.958,2 3.924,0 1994 Trieäu 4.054,3 5.825,8 1995 USD 5.448,9 8.155,4 1996 7.255,9 11.143,6 1997 9.185,0 11.592,3 1998 9.361,0 11.495,0 1999 11.523,0 11.636,0 2000 14.450,0 15.640,0 2001 15.100,0 16.000,0 Toång coäng 86.399,1 103.043,3 W 0,46 0,54 Nguoàn: Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam(Website: Thay caùc heä soá vöøa tính ôû treân vaøo phöông trình (5-2) ta coù: Ee = WxEm (1 – tx) + WimEm (1 + T) = 0,46 x 15.100 (1 – 0,954%) + 0,54 x 15.100 (1 + 12,36%) = 16.041 VND/USD b) Phaàn thaëng dö cuûa ngoaïi teä FEP Theo ñònh nghóa ta coù: FEP (%) = (Ee/Em – 1) x 100 = (16.041/15.100 – 1) x 100 = 6.23% Phaàn thaëng dö töông ñoái cuûa giaù kinh teá so vôùi giaù thò tröôøng cho bieát phaàn lôïi ích taêng theâm cuûa neàn kinh teá öùng vôùi moãi ñôn vò ngoaïi teä. Ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông, phaàn lôïi ích taêng theâm naøy phaûi ñöôïc aùp duïng cho thaønh phaàn ngoaïi teä cuûa nhöõng maët haøng maø döï aùn cung caáp hay yeâu caàu. 5.1.1.5 AÙp duïng hai heä soá CFunadj vaø FEP cho caùc giaù taøi chính ñeå coù giaù kinh teá Toùm laïi ta coù baûng 6 coät duøng ñeå tính giaù trò kinh teá vaø CF cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông nhö sau: Baûng 5.2- Baûng tính toaùn heä soá chuyeån ñoåi giaù cho thieát bò Caùc thaønh phaàn trong giaù taøi chính FV CFunadj EVunadj %T FEP EVadj 1 2 3 4 5 6 CIF 1.950.000 1 1.950.000 100% 121.485 2.071.485 Thueá nhaäp khaåu 0 0 0 0% 0 0 Thueá VAT, TTÑB 0 0 0 0% 0 0 Boác dôõ vaø vaän taûi 10.000 0,9545 9.545 0% 0 9.545 Laép ñaët 40.000 0,9545 38.180 100% 2.492 40.672 Toång 2.000.000 2.121.708 CF taïi ñòa ñieåm döï aùn 1,0609 Trong ñoù: FV: giaù taøi chính CFunadj: heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh theo chi phí cô hoäi cuûa ngoaïi teä EVunadj: giaù kinh teá chöa ñieàu chænh theo chi phí cô hoäi cuûa ngoaïi teä %T: phaàn % ngoaïi teä trong chi phí taøi chính EVadj: giaù kinh teá sau khi ñieàu chænh CFadj: heä soá chuyeån ñoåi sau khi ñieàu chænh Ta coù coâng thöùc tính: (3) = (1) x (2) Þ EVunadj = FV x CFunadj (5) = (4) x (1) x %FEP Þ FEP = %T x FV x %FEP (6) = (3) + (5) Þ EVadj = EVunadj + FEP Suy ra: CFadj = SEV/SFV Trong baûng tính toaùn treân: - Chi phí vaän taûi vaø boâc dôõ chieám 0,5% toång trò giaù cuûa thieát bò. - Chi phí laép ñaët chieám 2% toång trò giaù cuûa thieát bò. - Thaønh phaàn ngoaïi teä (%T) chieám trong chi phí taøi chính cuûa giaù thieát bò taïi caûng (CIF) vaø cuûa chi phí laép ñaët laø 100%. - Chuùng ta giaû söû raèng thaønh phaàn ngoaïi teä trong Chi phí boác dôõ vaø vaän taûi noäi ñòa baèng 0%. Nhö vaäy: Heä soá chuyeån ñoåi giaù cho maùy moùc thieát bò CF = 1,0609 5.1.2 Xaùc ñònh giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng phi ngoaïi thöông - Caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông bao goàm: xaây döïng cô sôû haï taàng, trang thieát bò vaên phoøng, tieàn thueâ ñaát, chi phí chuaån bò, nguyeân vaät lieäu phuï, nhieân lieäu, baûo hieåm… - Caùc xuaát löôïng phi ngoaïi thöông bao goàm: giaù baùn saûn phaåm. Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông: Ñoái vôùi caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông nhö xaây döïng cô sôû haï taàng, trang thieát bò vaên phoøng, tieàn thueâ ñaát, chi phí chuaån bò, nguyeân vaät lieäu phuï, baûo hieåm thì caùch xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi CF nhö ñaõ trình baøy ôû muïc 5.1.1.3 CF = 0,9545 Rieâng ñoái vôùi nhaäp löôïng nhieân lieäu nhö ñieän thì chi phí taøi chính cuûa döï aùn laáy töông ñöông vôùi giaù theá giôùi. Do ñoù CF = 1. Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa xuaát löôïng phi ngoaïi thöông Töông töï nhö heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông vaø ñaõ trình baøy ôû muïc 5.1.1.3 CF = 0,9545 5.2 Toùm taét caùc heâ soá chuyeån ñoåi giaù: Töø caùc keát quaû tính toaùn treân chuùng ta coù baûng toùm taét caùc heä soá chuyeån ñoåi gaù nhö sau: Baûng 5.3- Baûng toùm taét caùc heä soá chuyeån ñoåi giaù CF Stt Khoaûn muïc Heä soá chuyeån ñoåi giaù CF Voán ñaàu tö 1 Maùy moùc thieát bò 1,0609 2 Xaây döïng cô sôû haï taàng 0,9545 3 Phöông tieän vaän taûi 1,0609 4 Trang thieát bò vaên phoøng 0,9545 5 Chi phí chuaån bò 0,9545 6 Thueâ ñaát 0,9545 Caùc khoaûn chi phí 7 Nguyeân vaät lieäu chính 1,0609 8 Nguyeân vaät lieäu phuï 0,9545 9 Nhieân lieäu 1 10 Baûo trì, söûa chöõa, phuï tuøng thay theá 1,0609 11 Giaù baùn saûn phaåm 0,9545 12 Caùc chi phí khaùc 0,9545 5.3 Ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn: Ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn ñöôïc xaây döïng döïa treân ngaân löu taøi chính cuûa döï aùn nhöng thay theá giaù taøi chính baèng giaù kinh teá cuûa caùc nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng vaø loaïi boû caùc khoaûn thueá. Baùo caùo ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc B Caùc soá lieäu chi tieát cuûa baùo caùo phaân tích kinh teá ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc… Keát quaû phaân tích kinh teá cho thaáy: NPVkt = 14.296.680 > 0 IRRkt = 58,36% > MARR = 15% Töø keát quaû phaân tích kinh teá ta thaáy raèng döï aùn hoaøn toaøn ñaùng giaù ñoái vôùi neàn kinh teá quoác gia. CHÖÔNG VI: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 6.1 KEÁT LUAÄN Döï aùn Coâng ty Lieân doanh saûn xuaát caùp ñieän VINA-GT CABLE phuø hôïp vôùi chuû tröông chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø qui hoaïch toång theå cuûa ngaønh ñieän löïc vôùi muïc tieâu ñeà ra laø taïo ra saûn phaåm saûn xuaát trong nöôùc ñuû chaát löôïng ñeå caïnh tranh vaø thay theá haøng nhaäp khaåu. Qua quaù trình thu thaäp caùc döõ lieäu, phaân tích caùc döõ lieän ñeå ñaùnh giaù veà thò tröôøng cuûa saûn phaåm, vaän duïng caùc lyù thuyeát veà phaân tích taøi chính vaø phaân tích kinh teá ñeå ñaùnh giaù tính khaû thi veà taøi chính kinh teá cuûa döï aùn, keát hôïp vôùi caùc coâng cuï moâ phoûng vaø phaân tích ruûi ro cuûa döï aùn ñeå ñaùnh giaù ruûi ro cuûa döï aùn, töø caùc keát quaû phaân tích giuùp chuùng ta ñöa ra caùc keát luaän sau: - Veà maët thò tröôøng: döï aùn hoaøn toaøn khaû thi veà maët thò tröôøng vì nhu caàu trong töông lai raát lôùn vaø saûn phaåm hoaøn toaøn coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm trong vaø ngoaøi nöôùc. - Veà maët coâng ngheä: döï aùn hoaøn toaøn khaû thi veà maët coâng ngheä. - Veà maët taøi chính: caùc keát quaû phaân tích cho thaáy NPV döông raát lôùn vaø IRR > MARR. Ngoaøi ra keát quaû phaân tích cuõng cho thaáy thôøi gian thu hoài voán cuûa döï aùn nhanh. Chöùng toû döï aùn khaû thi veà maët taøi chính. - Veà hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi: döï aùn cuõng ñem laïi nhieàu lôïi ích ñoái vôùi xaõ hoäi. - Veà maët kinh teá: keát quaû phaân tích cuõng cho thaáy NPV kinh teá döông raát lôùn vaø IRR kinh teá > MARR. Do ñoù coù theå keát luaän döï aùn hoaøn toaøn coù lôïi ñoái vôùi neàn kinh teá quoác gia. - Veà maët ruûi ro: keát quaû phaân tích ruûi ro cuõng cho thaáy döï aùn coù ñoä chaéc chaén cao, ñoä ruûi ro thaáp. Toùm laïi qua caùc phaân tích treân, keát quaû phaân tích cho thaáy raèng döï aùn hoaøn toaøn khaû thi veà thò tröôøng, coâng ngheä, taøi chính, kinh teá vaø ñoä ruûi ro cuõng thaáp. Do ñoù coù theå keát luaän raèng döï aùn coù raát nhieàu trieån voïng vaø raát coù hieäu quaû ñoái vôùi nhaø ñaàu tö cuõng nhö treân quan ñieåm bình dieän quoác gia. 6.2 Kieán nghò Qua phaân tích cho thaáy trieån voïng chung vaø hieäu quaû cuûa döï aùn raát cao. Do ñoù, chuùng toâi maïnh daïn kieán nghò leân caùc cô quan chöùc naêng: - Ñoái vôùi coâng ty Ñieän löïc TP. HCM, caàn nhanh choùng hoaøn taát caùc hoà sô thuû tuïc, baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi, baùo caùo nghieân cöùu khaû thi vaø hoaøn taát hôïp ñoàng vaø ñieàu leä coâng ty lieân doanh ñeå trình caùc hoà sô thuû tuïc leân Boä Keá hoaïch Ñaàu tö ñeå xin giaáy pheùp ñaàu tö. - Ñoái vôùi Toång coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam: caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh hoaøn taát caùc thuû tuïc hoà sô phaùp lyù caàn thieát ñeå döï aùn coù theå sôùm ñi vaøo hoaït ñoäng. Ngoaøi ra kieán nghò vôùi Toång coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam coù chuû tröông chính saùch tieâu thuï saûn phaåm cuûa lieân doanh ñeå khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc, haïn cheá nhaäp khaåu saûn phaåm caùp ñieän töø nöôùc ngoaøi ñeå hoã trôï cho lieân doanh trong nhöõng naêm ñaàu môùi ñi vaøo hoaït ñoäng. - Ñoái vôùi Boä Keá hoaïch Ñaàu tö: sau khi caùc hoà sô thuû tuïc xin caáp giaáy pheùp ñaõ ñöôïc hoaøn taát vaø trình leân Boä Keá hoaïch Ñaàu tö, kieán nghò Boä keá hoaïch Ñaàu tö nhanh choùng thaåm tra hoà sô vaø caáp giaáy pheùp ñeå döï aùn coù theå sôùm trieån khai hoaït ñoäng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Barry Render & Ralph M. Stair JR., 1998 – Quantitative analysis – IRWIN Eugene F. Brigham, Sixth Edition, 1991 – Fundamentals of Financial Management – The Dryden Press James R. Evans, David L. Olson, 1998 – Introdution to Simulation and risk analysis – Prentia Hall, Inc. Glenn P. Jenkius – Saùch höôùng daãn phaân tích chi phí vaø lôïi ích cho caùc quyeát ñònh ñaàu tö – Harvard University. Phuï, Phaïm, 1993 – Kinh teá kyõ thuaät – Phaân tích vaø löïa choïn döï aùn ñaàu tö – Taäp I – Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Thaønh Phoá. Hoà Chí Minh. Rick Hesess, 1996 – Managerial Spreadsheet, Modeling and analysis – IRWIN. Thuyû, Nguyeãn Xuaân, 1995 – Quaûn Trò Döï Aùn Ñaàu Tö – Nhaø Xuaát Baûn Chính Trò Quoác Gia. Tuaán, Vuõ Coâng, 1998 – Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö – Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh Taäp theå giaûng vieân Khoa Quaûn Lyù Coâng Nghieäp, 1998 – Crystall Ball Döï baùo vaø phaân tích ruûi ro cho nhöõng ngöôøi söû duïng baûng tính - Khoa Quaûn Lyù Coâng Nghieäp – Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Caùc baøi baùo veà caùc Coâng Ty Lieân Doanh Caùc taøi lieäu veà caùc Coâng Ty Lieân Doanh Hoà sô Coâng Ty lieân doanh saûn xuaát caùp VINA-GT CABLE LYÙ LÒCH KHOA HOÏC Hoï vaø teân: ÑAËNG NGOÏC QUOÁC BAÛO Sinh ngaøy 17 thaùng 09 naêm 1971 taïi Saøi Goøn. Daân toäc: Kinh Toân giaùo: Thieân Chuùa Quoác tòch: Vieät Nam Ñòa chæ thöôøng truù: 149 Traàn Höõu Trang , Phöôøng 10, Quaän Phuù Nhuaän, TP.HCM. Ngoaïi Ngöõ: Tieáng Anh Quaù trình hoïc taäp: Toát nghieäp Ñaïi hoïc Baùch Khoa Thaønh phoá Hoà Chí Minh Chuyeân ngaønh Cung Caáp Ñieän Thaùng 9 naêm 1998: truùng tuyeån vaøo chöông trình Cao hoïc Quaûn trò Doanh Nghieäp cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM. 1998 – 2001: hoïc cao hoïc Quaù trình coâng taùc: Töø naêm 1995 ñeán nay: coâng taùc taïi Coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh tröïc thuoäc Toång coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam Caùc coâng vieäc ñaõ laøm: kyõ sö thieát keá coâng trình ñieän. Caùc chöùc vuï quaûn lyù ñaõ giöõ: Phoù phoøng Haønh Chaùnh Xí nghieäp Thieát keá ñieän Coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh. Thaønh tích coâng taùc: PHAÀN PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC A: CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA PHÖÔNG AÙN CÔ SÔÛ PHUÏ LUÏC B: CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH KINH TEÁ CUÛA PHÖÔNG AÙN CÔ SÔÛ PHUÏ LUÏC C: CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA CAÙC PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN VAØ PHAÂN TÍCH RUÛI RO CUÛA CAÙC PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN MUÏC LUÏC CHÖÔNG I : MÔÛ ÑAÀU 1 1.1 Boái caûnh cuûa vaán ñeà: 1 1.2 Caùc muïc tieâu cuûa luaän vaên : 2 1.3 Phöông phaùp nghieân cöùu 3 1.4 Phaïm vi nghieân cöùu : 4 1.5 Noäi dung cuûa luaän vaên: 4 1.6 YÙ nghóa cuûa ñeà taøi: 4 CHÖÔNG II: TOÅNG QUAN VEÀ HÔÏP TAÙC LIEÂN DOANH & ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ DÖÏ AÙN 5 2.1 Toång Quan Veà Hôïp Taùc Lieân Doanh Ôû Vieät Nam 5 2.1.1 Khaùi quaùt veà coâng ty Lieân doanh 5 2.1.2 Muïc ñích vaø yù nghóa cuûa vieäc lieân doanh: 5 2.2 Caùc Vaán Ñeà Ñaët Ra Vaø Baøi Hoïc Kinh Nghieäm: 6 2.2.1 Caùc vaán ñeà ñaët ra: 7 2.2.2 Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra ñöôïc: 9 2.3 Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích & Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Döï Aùn 10 2.3.1 Nhoùm phöông phaùp giaù trò töông ñöông 10 2.3.1.1 Phöông phaùp giaù trò hieän taïi roøng 11 2.3.2 Nhoùm phöông phaùp suaát thu lôïi 11 2.3.2.1 Phöông phaùp suaát thu lôïi noäi taïi 11 2.3.3 Caùc quan ñieåm phaân tích taøi chính döï aùn 12 2.3.3.1 Phaân tích theo quan ñieåm toång ñaàu tö 12 2.3.3.2 Phaân tích theo quan ñieåm chuû ñaàu tö 13 2.3.4 Phaân tích ruûi ro 13 2.3.4.1. Moâ phoûng Monte Carlo: 13 2.3.4.2. Phaân tích ruûi ro baèng caùch öùng duïng moâ phoûng Monte – Carlo: 14 2.3.4.3 Giôùi thieäu phaàn meàm Crystal Ball 16 2.3.5 PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH KINH TEÁ 16 2.3.5.1 Khaùi nieäm: 16 2.3.5.2 Söï khaùc nhau giöõa phaân tích kinh teá vaø phaân tích taøi chính 17 2.3.5.3 Phöông phaùp phaân tích kinh teá: 17 CHÖÔNG III: GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN VINA-GT CABLE 18 3.1 BOÁI CAÛNH CUÛA DÖÏ AÙN 18 3.2 Thöïc traïng cuûa döï aùn – nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi: 19 3.3 Giôùi thieäu caùc ñoái taùc lieân doanh: 19 3.4 Giôùi thieäu sô löôïc veà döï aùn lieân doanh: 21 3.5 SÔ LÖÔÏC VEÀ HÔÏP ÑOÀNG LIEÂN DOANH 24 3.5.1 Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 24 3.5.2 Ban Toång Giaùm Ñoác 25 3.5.3 Cô caáu voán: 25 3.5.4 Tyû leä phaân chia lôïi nhuaän vaø ruûi ro: 25 3.5.5 Xöû lyù caùc tranh chaáp khi xaûy ra tranh chaáp Hôïp ñoàng: 26 CHÖÔNG IV: ÑAÙNH GIAÙ TRIEÅN VOÏNG VAØ HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ 27 4.1 NGHIEÂN CÖÙU VEÀ THÒ TRÖÔØNG Cung vaø caàu caùp ñieän ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam 27 4.1.1 Nhu caàu veà caùp ñieän 27 4.1.2 Tình hình cung caáp caùp ñieän 30 4.1.3 Döï kieán naêng löïc saûn xuaát: 53 4.1.4- Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh 53 4.2 XEM XEÙT TÍNH KHAÛ THI VEÀ COÂNG NGHEÄ VAØ TRANG THIEÁT BÒ CUÛA DÖÏ AÙN 54 4.2.1- Ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm: 54 4.2.2 – Ñaëc ñieåm coâng ngheä: 55 4.2.3 – Ñaùnh giaù coâng ngheä 57 4.2.4 – Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng 58 4.2.5 – Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå 58 4.2.6 – Löïa choïn trang thieát bò 58 4.2.7 Bieän phaùp ñaûm baûo cung caáp yeáu toá ñaàu vaøo. 59 4.3 NHU CAÀU NHAÂN SÖÏ CUÛA DÖÏ AÙN: 59 4.3.1- Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng Ty Lieân Doanh: 59 4.3.2 Döï kieán nhaân söï 62 4.4. ñòa ñieåm vaø xaây döïng: 66 4.4.1- Vò trí xaây döïng: 66 4.4.2- Khaùi toaùn xaây döïng: 68 4.4.3 Chi phí ñaàu tö 70 4.4.4 Caùc chi phí saûn xuaát 73 4.4.4.1 Chi phí löông 73 4.4.4.2 Chi phí nguyeân vaät lieäu 73 4.4.4.3 Chi phí nhieân lieäu 74 4.4.4.4 Caùc chi phí khaùc 76 4.4.5 Toång voán ñaàu tö vaø nguoàn voán 76 4.4.5.1 Voán coá ñònh 76 4.4.5.2 Voán löu ñoäng 76 4.4.5.3 Caùc nguoàn voán 79 4.4.6 Doanh thu cuûa döï aùn 80 4.5 Phaân tích taøi chính 80 4.5.1 Ñaùnh giaù döï aùn theo phöông phaùp NPV vaø IRR: 80 4.5.2. Xaùc ñònh thôøi gian hoaøn voán (payback priod time): 81 4.5.3. Xaùc ñònh ñieåm hoøa voán QBE: 81 4.6 PHAÂN TÍCH RUÛI RO CUÛA DÖÏ AÙN 83 4.6.1. Phaân tích ñoä nhaïy: 83 4.6.2. Phaân tích tình huoáng: 90 4.6.3. Phaân tích ruûi ro: 91 4.7 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ XAÕ HOÄI: 95 4.7.1. Ñoùng goùp cho GDP: (xem baûng 4.38 Ñoùng goùp cho GDP) 95 4.7.2 Caân ñoái ngoaïi teä: (xem baûng 4.39 Caân ñoái ngoaïi teä) 95 4.7.3 Giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm: 95 4.7.4 Hieäu quaû ñoái vôùi xaõ hoäi: 95 4.7.5 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng: 95 4.8 XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN: 97 4.8.1 Caùc phöông aùn goùp voán: 97 4.8.2 Caùc phöông aùn vay voán: 98 CHÖÔNG V: PHAÂN TÍCH KINH TEÁ DÖÏ AÙN 101 5.1 XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ CHUYEÅN ÑOÅI GIAÙ 101 5.1.1. Giaù kinh teá vaø Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa haøng ngoaïi thöông 101 5.1.1.1 Khaùi nieäm 101 5.1.1.2 Tính toaùn chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông 102 5.1.1.3 Xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh (CFunadj) 102 5.1.1.4 Xaùc ñònh giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä vaø FEP 104 5.1.1.5 AÙp duïng hai heä soá CFunadj vaø FEP cho caùc giaù taøi chính ñeå coù giaù kinh teá 106 5.1.2 Xaùc ñònh giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng phi ngoaïi thöông 107 5.2 Toùm taét caùc heâ soá chuyeån ñoåi giaù: 107 5.3 Ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn: 108 CHÖÔNG VI: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 109 6.1 KEÁT LUAÄN 109 6.2 Kieán nghò 109 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 112 LYÙ LÒCH KHOA HOÏC 113 CAÙC BAÛNG TRONG LUAÄN VAÊN CAÙC HÌNH TRONG LUAÄN VAÊN Hình 2 .1: Quaù trình phaân tích ruûi ro 14 Hình 4.1.a: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ABC töø naêm 1996-2001 32 Hình 4.1.b: Bieåu ñoà nhu caàu caùp nhoâm töø 1996-2001 33 Hình 4.1.c: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ACSR töø 1996-2001 34 Hình 4.1.d: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ñoàng haï theá töø naêm 1996-2001 35 Hình 4.1.e: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ngaàm trung theá töø 1996-2001 36 Hình 4.2.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ABC cuûa CADIVI 39 Hình 4.2.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ABC cuûa LGVINA 39 Hình 4.2.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ABC cuûa caùc nhaø cung caáp KHAÙC 39 Hình 4.3.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp AL cuûa CADIVI 40 Hình 4.3.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp AL cuûa LGVINA 40 Hình 4.3.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp AL cuûa caùc nhaø cung caáp KHAÙC 40 Hình 4.4.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ACSR cuûa CADIVI 41 Hình 4.4.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ACSR cuûa LGVINA 41 Hình 4.4.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ACSR cuûa nhaø cung caáp KHAÙC 41 Hình 4.5.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ñoàng haï theá cuûa CADIVI 42 Hình 4.5.b: Ñoà thò xu höùông cung caáp caùp ñoàng boïc haï theá cuûa LGVINA 42 Hình 4.5.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ñoàng boïc haï theá caùc nhaø cung caáp KHAÙC 42 Hình 4.6.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ngaàm trung theá cuûa CADIVI 43 Hình 4.6.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ngaàm trung theá cuûa LGVINA 43 Hình 4.6.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ngaàm trung theá cuûa caùc nhaø cung caáp KHAÙC 43 Hình 4.7.a: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ABC 44 Hình 4.7.b: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp Al 44 Hình 4.7.c: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ACSR 45 Hình 4.7.d: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ñoàng haï theá 45 Hình 4.7.e: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ngaàm trung theá 45 Hình 4.8: Sô ñoà qui trình saûn xuaát caùp 56 Hình 4.9: Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty Lieân doanh 60 Hình 4.10: Sô ñoà toå chöùc cuûa nhaø maùy saûn xuaát. 61 Hình 4.11: Sô ñoà maët baèng boá trí nhaø xöôûng , vaên phoøng, kho baõi… 67 Hình 4.12: Söï thay ñoåi NPV theo suaát chieát khaáu i 85 Hình 4.13 : Söï thay ñoåi NPV theo saûn löôïng 86 Hình 4.14 Söï thay ñoåi NPV theo chi phí 87 Hình 4.15 : Söï thay ñoåi NPV theo giaù baùn 88 Hình 4.16 : Söï thay ñoåi NPV theo caùc bieán 89 Hình 4.17 : Phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán 93 Hình 4.18 : Keát quaû phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng Monte-Carlo 94 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCH0662.doc
Tài liệu liên quan