Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015

Tài liệu Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015: ... Ebook Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015

pdf83 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 MUÏC LUÏC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1. Moät soá lyù luaän cô baûn veà chieán löôïc .................................................trang 1 1.1.1 Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa chieán löôïc ................................................. 1 1.1.2 Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh .............................................................. 3 1.1.3 Quy trình hoaïch ñònh chieán löôïc ....................................................... 4 1.1.3.1 Xaùc ñònh muïc tieâu .................................................................. 4 1.1.3.2 Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng ............................................. 4 1.1.3.3 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) ....................... 4 1.1.3.4 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) ....................... 5 1.1.3.5 Ma traän SWOT ....................................................................... 5 1.1.3.6 Löïa choïn chieán löôïc ............................................................... 6 1.2 Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh du lòch ....................................................................... 6 1.2.1 Khaùi nieäm du lòch ................................................................................ 6 1.2.2 Saûn phaåm du lòch ................................................................................ 6 1.2.3 Vai troø cuûa ngaønh du lòch trong neàn kinh teá ...................................... 7 1.3 Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm phaùt trieån ngaønh du lòch .......................... 8 Keát luaän ........................................................................................................ 9 CHÖÔNG II : THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH TÆNH BAØ RÒA- VUÕNG TAØU 2.1.Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu .............. 10 2.1.1. Taøi nguyeân töï nhieân ......................................................................... 10 2.1.2. Taøi nguyeân nhaân vaên ........................................................................ 12 2.2. Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ............................... 15 2.2.1. Khaùch du lòch .................................................................................... 15 2.2.2. Doanh thu du lòch .............................................................................. 17 2.2.3. Doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï du lòch ........................................ 18 2.2.4. Hoaït ñoäng löu truù ................................................................................ 18 2 2.2.5. Cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch ........................................................... 19 2.2.6. Caùc dòch vuï hoã trôï ............................................................................. 22 2.2.7. Ñaàu tö cho ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ............................. 23 2.2.8. Nguoàn nhaân löïc du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu .............................. 24 2.2.9. Caùc yeáu toá khaùc ................................................................................ 24 2.3. Nhaän ñònh ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ..................................................... 28 2.3.1. Nhöõng ñieåm maïnh (S) ........................................................................ 28 2.3.2. Nhöõng ñieåm yeáu (W) .......................................................................... 29 2.3.3. Nhöõng cô hoäi ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch (O) .................................... 30 2.3.4. Nhöõng thaùch thöùc (T) .......................................................................... 31 Keát luaän ............................................................................................................ 32 CHÖÔNG III : ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC VAØ MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH TÆNH BR-VT ÑEÁN NAÊM 2015 3.1. Muïc tieâu, ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán 2015 .............................................................. 33 3.1.1. Moät soá chæ tieâu döï baùo cho giai ñoaïn 2005-2015 .................................. 33 3.1.2. Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh BR-VT ñeán naêm 2015 ............ 34 3.1.3. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch Tænh BR-VT ñeán naêm 2020 ................... 34 3.1.3.1. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch theo ngaønh .......................................... 35 3.1.3.2. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch theo laõnh thoå ...................................... 35 3.2. Xaây döïng chieán löôïc ngaønh du lòch Tænh BR-VT ...................................... 36 3.2.1. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) ........................................ 36 3.2.2. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) ...................................... 37 3.2.3. Ma traän SWOT ..................................................................................... 38 3.3. Löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ............................................................................... 40 3.3.1. Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theo höôùng thu huùt khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc ............................................................................................. 40 3.3.2. Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung theo höôùng phaùt trieån saûn phaåm ....... 41 3 3.3.3. Chieán löôïc lieân doanh, lieân keát phaùt trieån du lòch ................................. 42 3.3.4. Chieán löôïc giöõ gìn, toân taïo vaø phaùt trieån taøi nguyeân du lòch ................. 43 3.4. Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän chieán löôïc ................................... 44 3.4.1. Giaûi phaùp veà ñaàu tö .............................................................................. 44 3.4.2. Giaûi phaùp veà voán .................................................................................. 45 3.4.3. Giaûi phaùp ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch, naâng cao naêng löïc caïnh tranh .............................................................................................. 46 3.4.4. Giaûi phaùp veà thò tröôøng, xuùc tieán phaùt trieån du lòch ............................. 47 3.4.5. Giaûi phaùp veà cô cheá chính saùch ............................................................ 48 3.4.6. Giaûi phaùp veà ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ................................... 49 3.4.7. Giaûi phaùp oån ñònh traät töï an toaøn xaõ hoäi, an toaøn cho khaùch du lòch .... 51 3.4.8. Giaûi phaùp phaùt trieån du lòch beàn vöõng .................................................. 52 3.5. Kieán nghò ...................................................................................................... 54 3.5.1. Kieán nghò ñoái vôùi Trung Öông ............................................................... 54 3.5.2. Kieán nghò ñoái vôùi ñòa phöông ................................................................ 55 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC 4 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: Ngaøy nay, nhöõng quoác gia coù lôïi theá veà ñieàu kieän töï nhieân, lòch söû, vaên hoùa… raát chuù troïng veà phaùt trieån du lòch. Vieät Nam chuùng ta cuõng theá, vôùi nhöõng ñieàu kieän öu ñaõi veà töï nhieân ñòa lyù, vôùi beà daày lòch söû xaây döïng nöôùc vaø choáng ngoaïi xaâm, vôùi neàn vaên hoùa ña daïng… chuùng ta coù theå trôû thaønh moät cöôøng quoác du lòch cuûa theá giôùi trong töông lai. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh du lòch cuûa chuùng ta phaùt trieån vôùi toác ñoä khaù cao vaø töøng böôùc khaúng ñònh laø ñieåm ñeán lyù töôûng cuûa nhieàu khaùch du lòch. Nhu caàu ñi du lòch cuûa ngöôøi daân trong nöôùc cuõng tyû leä thuaän vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Nhu caàu ñi du lòch khoâng coøn ñôn thuaàn laø ñi nghæ döôõng maø coøn coù theâm nhu caàu thöôûng ngoaïn, khaùm phaù, hoïc hoûi, nghieân cöùu… nhaèm taêng theâm voán kieán thöùc vaø thoûa maõn nhu caàu höôûng thuï veà maët tinh thaàn. Vôùi nhöõng ñoøi hoûi ngaøy moät khaét khe hôn veà du lòch, chuùng ta caàn thieát phaûi coù nhöõng chieán löôïc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saün coù cuûa mình. Söï lôùn maïnh cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam trong töông lai luoân phaûi gaén chaët vôùi söï lôùn maïnh du lòch taïi nhieàu ñòa phöông trong caû nöôùc. Vôùi xu höôùng phaùt trieån ñoù, ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng caàn phaûi coù chieán löôïc cuï theå phuø hôïp vôùi neùt ñaëc thuø vaø tieàm naêng saün coù cuûa ñòa phöông mình. Vôùi nguyeän voïng ñoùng ghoùp nhöõng kieán thöùc maø em ñaõ ñöôïc ñaøo taïo nhaèm giaûi quyeát khoù khaên cuûa ngaønh du lòch Tænh nhaø taïo tieàn ñeà cho vieäc phaùt trieån ngaønh naøy trong nhöõng naêm tieáp theo, em xin choïn ñeà taøi nghieân cöùu :” Ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2015” laøm ñeà taøi cho luaän vaên thaïc syõ cuûa mình. 2.Muïc tieâu nghieân cöùu: Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø phaân tích tieàm naêng vaø thöïc traïng ngaønh du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, nhaän ñònh ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, nhaän ñònh nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc, töø ñoù ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cho ngaønh naøy. Beân caïnh ñoù, ñeà taøi cuõng ñöa ra caùc giaûi phaùp, caùc kieán nghò ñeå thöïc hieän chieán löôïc. 5 3.Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Ñeà taøi nghieân cöùu hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, coù xem xeùt ñeán caùc moái quan heä phaùt trieån cuûa ngaønh trong phaïm vi caû nöôùc. Ñeà taøi khoâng ñi saâu phaân tích nhöõng vaán ñeà mang tính chuyeân moân maø chæ phaân tích nhöõng vaán ñeà toång quaùt phuïc vuï cho vieäc xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. 4.Phöông phaùp nghieân cöùu: Trong ñeà taøi naøy em chuû yeáu söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu nhö: phöông phaùp nghieân cöùu moâ taû, phöông phaùp thoáng keâ döï baùo, phöông phaùp so saùnh, phöông phaùp toång hôïp. 5.Keát caáu cuûa luaän vaên: Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, luaän vaên goàm coù 3 chöông nhö sau: Chöông I: Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi. Chöông II: Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. Chöông III: Ñònh höôùng chieán löôïc vaø moät soá giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2015. 6 CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1.Moät Soá Lyù Luaän Cô Baûn Veà Chieán Löôïc: 1.1.1.Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa chieán löôïc : Hieän nay coù nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau veà chieán löôïc. Theo Fred R.David thì “chieán löôïc laø nhöõng phöông tieän ñeå ñaït ñeán nhöõng muïc tieâu daøi haïn”; Trong quaûn trò kinh doanh thì “chieán löôïc laø moät taäp hôïp nhöõng muïc tieâu vaø caùc chính saùch cuõng nhö caùc keá hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù” [12,14]; Theo Alfred Chandler-ñaïi hoïc Harvard-thì “chieán löôïc laø söï xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn laâu daøi cuûa toå chöùc, ñoàng thôøi laø söï vaïch ra vaø löïa choïn moät caùch thöùc, moät quaù trình haønh ñoäng vaø phaân boá caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù; Coøn theo phöông phaùp C3 thì “ chieán löôïc cuûa moät doanh nghieäp laø moät heä thoáng nhöõng phöông phaùp mang tính chaát laâu daøi nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng”. Tuy caùch tieáp caän coù khaùc nhau nhöng noäi dung bao goàm : - Xaùc ñònh caùc muïc tieâu ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa toå chöùc - Ñöa ra vaø choïn löïa caùc phöông aùn thöïc hieän - Trieån khai vaø phaân boå caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. Vai troø cuûa chieán löôïc : Chuùng ta deã raøng thaáy ñöôïc vai troø quan troïng cuûa chieán löôïc trong vieäc phaùt trieån kinh teá. Caùc quoác ra treân theá giôùi töø laâu ñaõ bieát vaän duïng chieán löôïc vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá vaø ñaõ coù nhöõng böôùc nhaûy thaàn kyø. Coù theå neâu ra moät soá tröôøng hôïp ñieån hình nhö sau: - Nhaät Baûn: Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai, neàn kinh teá nöôùc Nhaät gaàn nhö kieät queä nhöng chæ sau hôn hai thaäp kyû ñaõ trôû thaønh moät cöôøng quoác kinh teá vaø coâng nghieäp ñöùng thöù hai treân theá giôùi (sau Myõ). Kyø tích ñoù coù ñöôïc laø do nhieàu nguyeân nhaân caû veà khaùch quan laãn chuû quan, nhöng yù nghóa quyeát ñònh laø nhöõng noã löïc cuûa con ngöôøi. Nhaät ñaõ coù nhöõng chieán löôïc ñuùng ñaén taäp trung vaøo caùc lónh vöïc sau: Chieán löôïc tích luõy voán ôû möùc raát cao lieân tuïc trong maáy thaäp kyû. Chieán löôïc xaây döïng cô caáu saûn xuaát höôùng maïnh vaøo coâng nghieäp trong ñoù taäp trung vaøo coâng nghieäp cheá taïo vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi (naêng löôïng, luyeän kim, cô khí ñieän töû, hoùa chaát) vaø höôùng maïnh vaøo xuaát khaåu, trôû thaønh nöôùc ñi ñaàu aùp duïng chieán löôïc höôùng ngoaïi; Thöïc thi caùc chieán löôïc khoa hoïc vaø coâng ngheä thoâng qua caùc chính 7 saùch hieäu quaû, khoân ngoan; Vaän duïng chieán löôïc quaûn lyù keát hôïp caùc yeáu toá hieän ñaïi vôùi caùc yeáu toá truyeàn thoáng vaø ñaëc ñieåm daân toäc, keát hôïp theá maïnh cuûa phöông Taây vôùi truyeàn thoáng phöông Ñoâng; Chieán löôïc ôû taàm vó moâ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc phaùt trieån nhö chính saùch thueá, giaù caû… - Haøn Quoác: Sau cuoäc chieán tranh 1950-1953, kinh teá nöôùc naøy bò taøn phaù naëng neà nhöng sau moät soá naêm taùi thieát vaø xaây döïng hoï ñaõ trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp môùi, moät con roàng cuûa Chaâu AÙ laø nhôø nhöõng chieán löôïc ñuùng ñaén nhö sau: Chieán löôïc höôùng maïnh vaøo xuaát khaåu; Chieán löôïc phaùt trieån maïnh coâng nghieäp naëng vaø coâng nghieäp hoùa chaát, tranh thuû ñi vaøo coâng ngheä hieän ñaïi ñeå vöøa töøng böôùc thay theá nhaäp khaåu vöøa töøng böôùc taïo nguoàn xuaát khaåu môùi; Chieán löôïc hieän ñaïi hoùa noâng thoân, chuù troïng hoã trôï saûn xuaát löông thöïc; Chieán löôïc hoã trôï khuyeán khích caùc coâng ty trong nöôùc môû roäng saûn xuaát, kinh doanh; Chieán löôïc thu huùt voán ñaàu tö töø beân ngoaøi, vay voán vaø mua quyeàn saûn xuaát. - Malaysia, Indonesia vaø Thailand: Hoï ñaõ theo ñuoåi nhöõng chieán löôïc trung gian keát hôïp vôùi caùc khía caïnh oån ñònh vaø ñònh höôùng kinh doanh vôùi vieäc thay ñoåi caùc möùc ñoä can thieäp. Do ñöôïc thöøa höôûng nguoàn taøi nguyeân phong phuù, caùc nöôùc naøy ñaõ taäp trung khai thaùc vaø cheá bieán nguyeân lieäu thoâ. Hoï theo ñuoåi chieán löôïc xuaát khaåu thoâng qua hôïp taùc ngoaïi thöông vaø ñaàu tö tröïc tieáp. Nhöõng nöôùc naøy cuõng theo ñuoåi chính saùch baûo hoä vaø kích thích moät soá ngaønh coâng nghieäp nhaát ñònh phaùt trieån, nhöõng yeáu toá quan troïng trong quan ñieåm chieán löôïc cuûa hoï laø môû cöûa thöông maïi, thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, oån ñònh chính trò vaø oån ñònh kinh teá vó moâ. Trong thaäp kyû 80, chieán löôïc oån ñònh vaø môû cöûa neàn kinh teá laø cô sôû lyù töôûng ñeå thu huùt ñaàu tö töø Nhaät vaø caùc NIC. Hoï ñaõ noåi leân laø moät neàn kinh teá taêng tröôûng nhanh nhaát theá giôùi vaø thaønh coâng cuûa hoï laø söï dung hoøa nhöõng chính saùch vôùi nhöõng ñaëc thuø kinh teá. - Vieät Nam: Neàn kinh teá chuùng ta cuõng gaëp raát nhieàu khoù khaên vì chieán tranh nhöng vôùi chieán löôïc oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñeán naêm 2000 ñöôïc thoâng qua taïi ñaïi hoäi VII vaø moät soá vaên kieän khaùc, chuùng ta ñaõ vöôït qua nhöõng khoù khaên böôùc ñaàu vaø töøng böôùc ñaït ñöôïc nhöõng thaéng lôïi nhaát ñònh. Töø ñoù ñeán nay chuùng ta cuõng ñaõ vaïch ra nhöõng chieán löôïc cuï theå nhö: giöõ vöõng oån ñònh chính trò, cuûng coá quoác phoøng, môû cöûa neàn kinh teá thu huùt ñaàu tö, ñaåy maïnh xuaát khaåu, ñaàu tö coù choïn löïa, naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc… Thaønh töïu maø chuùng ta ñaït ñöôïc laø raát quan troïng vaø theå hieän ñöôøng loái ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc. 8 1.1.2.Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh: Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh laø loaïi chieán löôïc maø noäi dung cuûa noù cuõng bao goàm caùc yeáu toá chòu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä chính trò, xaõ hoäi, caùch thöùc phaùt trieån cuûa moät ñaát nöôùc, hoaøn caûnh lòch söû vaø trình ñoä phaùt trieån ngaønh. Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh cuõng phaûi xaùc ñònh muïc tieâu chính caàn ñaït ñeán döïa treân nguoàn löïc, cô caáu kinh teá, phöông thöùc vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá, trong ñoù phaûi xem xeùt con ngöôøi laø nhaân toá quan troïng mang tính quyeát ñònh. Khi xaây döïng chieán löôïc chuùng ta phaûi xeùt ñeán tính ña daïng vaø khaùc nhau giöõa caùc chieán löôïc do nhieàu yeáu toá aûnh höôûng, trong ñoù chuû yeáu laø: - Söï khaùc bieät giöõa nhöõng neùt cô baûn cuûa noäi dung chieán löôïc seõ ñöôïc theå hieän phuï thuoäc vaøo cheá ñoä chính trò xaõ hoäi maø quoác gia ñoù ñaõ löïa choïn nhö: Tö Baûn Chuû Nghóa, Quaân Chuû Laäp Hieán, Xaõ Hoäi Chuû Nghóa, Daân Chuû Nhaân Daân… - Hoaøn caûnh lòch söû vaø trình ñoä phaùt trieån ôû töøng giai ñoaïn cuûa ñaát nöôùc gaén vôùi nhöõng yeâu caàu thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaët ra trong giai ñoaïn ñoù, nhö: Chieán löôïc thôøi kyø haäu chieán tranh, khoâi phuïc kinh teá, giai ñoaïn tieàn ñeà cho coâng nghieäp hoùa… ÔÛ nhöõng nöôùc phaùt trieån, hoï raát chuù troïng ñeán nhöõng chieán löôïc öùng vôùi nhöõng giai ñoaïn cuï theå trong tieán trình phaùt trieån. - Muïc tieâu chính caàn ñaït ñeán cuûa chieán löôïc: Do ñoù ñaõ xuaát hieän nhöõng chieán löôïc nhö chieán löôïc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, giaûm tyû leä thaát nghieäp, chieán löôïc thöïc hieän nhieäm vuï coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc… - Gaén vôùi nguoàn löïc, ta coù theå caùc loaïi chieán löôïc öùng vôùi nhöõng noäi dung khaùc nhau: Chieán löôïc noäi sinh (döïa vaøo noäi löïc), chieán löôïc ngoaïi sinh (döïa vaøo ngoaïi löïc) hoaëc chieán löôïc hoãn hôïp, chieán löôïc döïa vaøo caùch maïng khoa hoïc coâng ngheä… - Caên cöù vaøo cô caáu kinh teá, ta coù theå xaây döïng caùc chieán löôïc nhö: chieán löôïc öu tieân phaùt trieån moät soá ngaønh then choát, chieán löôïc thay theá nhaäp khaåu, chieán löôïc höôùng veà xuaát khaåu, chieán löôïc hoãn hôïp… - Caên cöù vaøo phöông thöùc vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá (moâ hình quaûn lyù), ta coù theå coù caùc chieán löôïc keá hoaïch hoùa taäp trung, chieán löôïc theo cô cheá thò tröôøng hoaëc chieán löôïc phaùt trieån theo cô cheá thò tröôøng nhöng coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc. - Con ngöôøi laø nhaân toá cô baûn ñoùng vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi vieäc thöïc hieän chieán löôïc. Moïi chieán löôïc ñöôïc xaây döïng laø nhaèm phaùt trieån ñaát nöôùc, ñaùp öùng nhu 9 caàu cuûa con ngöôøi. Phaûi phaùt huy ñöôïc nhaân toá con ngöôøi nhö laø moät chuû theå, moät ñoäng löïc cô baûn cuûa chieán löôïc. 1.1.3.Quy trình hoaïch ñònh chieán löôïc: 1.1.3.1.Xaùc ñònh muïc tieâu: Muïc tieâu laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ nhöõng keát quaû cuï theå maø doanh nghieäp mong muoán ñaït ñöôïc trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh vaø laø cô sôû, neàn taûng cho vieäc xaây döïng, hình thaønh chieán löôïc. Muïc tieâu phaûi phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø phaûi xaùc ñònh ñöôïc thôøi ñieåm baét ñaàu, thôøi ñieåm keát thuùc cuõng nhö nhöõng caên cöù ñeå xaùc ñònh thöù töï öu tieân trong vieäc phaân boå nguoàn löïc. 1.1.3.2.Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng: Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi: bao goàm moâi tröôøng vó moâ vaø moâi tröôøng vi moâ: • Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ: bao goàm caùc yeáu toá nhö yeáu toá chính trò, phaùp luaät, kinh teá, vaên hoùa-xaõ hoäi, coâng ngheä…trong quaù trình xaây döïng chieán löôïc chuùng ta khoâng theå boû qua phaân tích caùc yeáu toá naøy. • Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ: ñaây laø caùc yeáu toá taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán ngaønh nhö yeáu toá nhaø cung caáp, khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh, caùc ñoái thuû tieàm naêng, caùc saûn phaåm thay theá. Phaân tích moâi tröôøng beân trong: ñaây laø caùc yeáu toá trong noäi boä doanh nghieäp, caùc yeáu toá naøy ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Caùc yeáu toá nhö tình hình saûn xuaát, taøi chính, kyõ thuaät, nhaân söï, phaân phoái, tieáp thò… seõ giuùp cho nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc thaáy ñöôïc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. 1.1.3.3.Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE): Ma traän naøy cho pheùp caùc nhaø chieán löôïc toùm taét vaø ñaùnh giaù caùc thoâng tin kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa, nhaân khaåu, ñòa lyù, chính trò, luaät phaùp, chính phuû, coâng ngheä vaø caïnh tranh. Coù 5 böôùc trong vieäc phaùt trieån moät ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: - Lieät keâ caùc yeáu toá beân ngoaøi chuû yeáu. - Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0.0 (khoâng quan troïng) ñeán 1.0 (raát quan troïng) cho moãi yeáu toá. Toång soá caùc möùc phaân loaïi ñöôïc aán ñònh cho caùc nhaân toá naøy phaûi baèng 1.0. - Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng ñeå cho thaáy caùch thöùc maø caùc chieán löôïc hieän taïi cuûa coâng ty phaûn öùng vôùi yeáu toá 10 naøy. Trong ñoù, 4 laø phaûn öùng toát, 3 laø phaûn öùng treân möùc trung bình, 2 laø phaûn öùng trung bình vaø 1 laø phaûn öùng ít. - Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm veà taàm quan troïng. - Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. Soá ñieåm trung bình laø 2.5, neáu toå chöùc coù toång soá ñieåm nhoû hôn 2.5 töùc laø chieán löôïc cuûa toå chöùc ñeà ra khoâng taän duïng toát caùc cô hoäi hoaëc khoâng traùnh ñöôïc caùc moái ñe doïa töø beân ngoaøi, coøn neáu lôùn hôn 2.5 töùc laø chieán löôïc hieän taïi cuûa toå chöùc phaûn öùng raát toát vôùi caùc cô hoäi vaø moái ñe doïa hieän taïi. 1.1.3.4.Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE): Ñeå phaùt trieån moät ma traän IFE thì nhaän xeùt tröïc giaùc laø caàn thieát, vì vaäy veà maët hình thöùc cuûa phöông phaùp khoa hoïc phaûi ñöôïc dieãn dòch ñeå cho thaáy raèng ñaây laø kyõ thuaät hieäu quaû nhaát. Ma traän naøy cho pheùp toùm taét vaø ñaùnh giaù nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu quan troïng. Caùch xaây döïng ma traän naøy cuõng töông töï nhö caùch xaây döïng ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE). Rieâng ôû böôùc thöù 3 thì phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá nhö sau: 1 (laø ñieåm yeáu nhaát), 2 (ñieåm yeáu nhoû nhaát), 3 (ñieåm maïnh nhoû nhaát), 4 (ñieåm maïnh lôùn nhaát). 1.1.3.5.Ma traän ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, nguy cô (SWOT): Ma traän naøy giuùp cho nhaø quaûn trò phaùt trieån 4 loaïi chieán löôïc sau: - Caùc chieán löôïc SO (ñieåm maïnh-cô hoäi): Söû duïng nhöõng ñieåm maïnh beân trong cuûa toå chöùc ñeå taän duïng nhöõng cô hoäi beân ngoaøi. - Caùc chieán löôïc ST (ñieåm maïnh-nguy cô): Söû duïng ñieåm maïnh cuûa toå chöùc ñeå traùnh khoûi hay giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa nhöõng moái ñe doïa töø beân ngoaøi. - Caùc chieán löôïc WO (ñieåm yeáu-cô hoäi): Nhaèm caûi thieän nhöõng ñieåm yeáu beân trong baèng caùch taän duïng nhöõng cô hoäi beân ngoaøi. - Caùc chieán löôïc WT (ñieåm yeáu-nguy cô): Laø nhöõng chieán löôïc phoøng thuû nhaèm giaûm thieåu nhöõng ñieåm yeáu beân trong vaø traùnh khoûi nhöõng moái ñe doïa töø moâi tröôøng beân ngoaøi. Ñeå laäp moät ma traän SWOT phaûi traûi qua 8 böôùc nhö sau: 1. Lieät keâ caùc ñieåm maïnh chuû yeáu beân trong cuûa toå chöùc. 2. Lieät keâ nhöõng ñieåm yeáu chính beân trong cuûa toå chöùc. 11 3. Lieät keâ caùc cô hoäi lôùn beân ngoaøi cuûa toå chöùc. 4. Lieät keâ caùc moái ñe doïa chuû yeáu beân ngoaøi toå chöùc. 5. Keát hôïp S-O vaø ghi keát quaû vaøo oâ töông öùng. 6. Keát hôïp S-T vaø ghi keát quaû. 7. Keát hôïp W-O vaø ghi keát quaû. 8. Keát hôïp W-T vaø ghi keát quaû cuûa chieán löôïc naøy. Muïc ñích cuûa moãi coâng cuï keát hôïp laø ñeå ñeà ra caùc chieán löôïc khaû thi coù theå choïn löïa, chöù khoâng phaûi choïn löïa hay quyeát ñònh chieán löôïc naøo laø toát nhaát. Vieäc löïa choïn chieán löôïc naøo phuø hôïp laø coøn phuï thuoäc vaøo muïc tieâu cuûa töøng toå chöùc. 1.1.3.6.Löïa choïn chieán löôïc: Caên cöù vaøo chöùc naêng, muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa mình maø toå chöùc löïa choïn caùc phöông aùn chieán löôïc phuø hôïp trong soá nhöõng chieán löôïc ñöôïc hình thaønh. Ngoaøi ra chieán löôïc coøn phaûi ñaùp öùng hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi maø toå chöùc yeâu caàu. Vieäc löïa choïn chieán löôïc ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi toå chöùc seõ laø “kim chæ nam” cho söï thaønh coâng cuûa toå chöùc ñoù. 1.2.Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh du lòch: 1.2.1.Khaùi nieäm du lòch: Hieän nay coù raát nhieàu taùc giaû ñöa ra khaùi nieäm du lòch , ta coù theå neâu ra moät soá khaùi nieäm nhö sau: theo toå chöùc du lòch theá giôùi (WTO) thì “Du lòch bao goàm nhöõng hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi ñi ñeán moät nôi khaùc ngoaøi nôi cö truù thöôøng xuyeân cuûa mình trong thôøi haïn khoâng quaù moät naêm lieân tuïc ñeå vui chôi, vì coâng vieäc hay vì muïc ñích khaùc khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kieám tieàn ôû nôi maø hoï ñeán”; Ñoái vôùi Vieät Nam, khaùi nieäm du lòch ñöôïc neâu trong Phaùp Leänh Du Lòch Vieät Nam coâng boá ngaøy 20/2/1999 nhö sau:”Du lòch laø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ngoaøi nôi löu truù thöôøng xuyeân cuûa mình nhaèm thoûa maõn nhu caàu tham quan, giaûi trí, nghæ döôõng trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh”; Coøn theo caùc chuyeân gia Quoác teá veà du lòch hoïc (AIEST):”Du lòch laø söï toång hoøa caùc hieän töôïng vaø quan heä do vieäc löõ haønh vaø taïm thôøi cö truù cuûa nhöõng ngöôøi khoâng ñònh cö daãn tôùi. Soá ngöôøi naøy khoâng ñònh cö laâu daøi vaû laïi cuõng khoâng laøm baát kyø hoaït ñoäng naøo ñeå kieám tieàn”. Vôùi tö caùch laø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa du lòch hoïc, khaùi nieäm du lòch phaûn aùnh caùc moái quan heä baûn chaát beân trong, laøm cô sôû cho vieäc nghieân cöùu caùc xu höôùng vaø caùc quy luaät phaùt trieån cuûa noù. 12 1.2.2.Saûn phaåm du lòch: Khaùi nieäm: coù nhieàu khaùi nieäm veà saûn phaåm du lòch, noù tuøy thuoäc vaøo caùch tieáp caän cuûa taùc giaû. Ta coù theå laáy moät ví duï veà khaùi nieäm saûn phaåm du lòch nhö sau:” Saûn phaåm du lòch laø söï keát hôïp nhöõng dòch vuï vaø phöông tieän vaät chaát treân cô sôû khai thaùc caùc tieàm naêng du lòch nhaèm cung caáp cho khaùch moät khoaûng thôøi gian thuù vò, moät kinh nghieäm du lòch troïn veïn vaø söï haøi loøng”- Töø ñieån du lòch cuûa nhaø xuaát baûn Berlin 1984 [13,101]. Ñaëc tính: Saûn phaåm du lòch coù caùc ñaëc tính nhö sau: - Saûn phaåm ñöôïc baùn cho du khaùch tröôùc khi hoï nhìn thaáy saûn phaåm. - Saûn phaåm du lòch raát deã bò baét tröôùc. - Saûn phaåm ñöôïc hình thaønh töø caùc ngaønh kinh doanh khaùc nhau. - Saûn phaåm du lòch luoân ôû xa khaùch haøng. - Saûn phaåm du lòch khoâng coù tính toàn kho. - Saûn phaåm du lòch thöôøng coù tính thôøi vuï vaø chòu aûnh höôûng raát lôùn töø caùc yeáu toá nhö chính trò, vaên hoùa, kinh teá, ñieàu kieän töï nhieân. - Trong thôøi gian ngaén thì löôïng cung laø coá ñònh. - Khaùch mua haøng thöôøng ít trung thaønh vôùi saûn phaåm. Thaønh phaàn: Caùch saép xeáp theo toå chöùc du lòch theá giôùi: - Di saûn thieân nhieân. - Di saûn naêng löôïng. - Di saûn veà con ngöôøi. - Hình thaùi xaõ hoäi. - Hình thaùi veà thieát keá chính trò, phaùp cheá. - Dòch vuï, cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát. - Nhöõng hoaït ñoäng kinh teá taøi tính. 1.2.3.Vai troø cuûa ngaønh du lòch trong neàn kinh teá: Hieän nay ngaønh naøy ñoùng ghoùp raát lôùn cho neàn kinh teá moãi nöôùc cuõng nhö toaøn caàu (chieám khoaûng 11% GDP toaøn caàu). Moät soá nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån maïnh nhö Taây Ban Nha vaø caùc nöôùc vuøng Caribeâ, thì tyû leä ñoùng ghoùp cuûa ngaønh naøy laø raát lôùn trong cô caáu GDP cuûa hoï. Ngaønh du lòch khoâng nhöõng mang laïi nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn maø coøn thu huùt raát nhieàu lao ñoäng, taïo ra nhieàu vieäc laøm môùi. 13 Taïi Vieät Nam, du lòch ghoùp phaàn tích cöïc thöïc hieän chính saùch môû cöûa, thuùc ñaåy söï ñoåi môùi vaø cuõng ghoùp phaàn thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc. Cuõng thoâng qua du lòch maø vieäc môû roäng giao löu vaên hoùa ñöôïc deã raøng hôn, thoâng qua ñoù laøm taêng söï ñoaøn keát hieåu bieát giöõa caùc vuøng, caùc daân toäc khaùc nhau. Vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá nhö hieän nay thì nhu caàu du lòch caøng trôû neân caàn thieát vaø quan troïng trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa moãi ngöôøi daân. Ngaønh du lòch ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, ña daïng hoùa saûn phaåm do nhu caàu ñoøi hoûi khaét khe hôn cuûa khaùch haøng. Khaùch haøng baây giôø khoâng ñôn thuaàn laø chæ ñi nghæ döôõng maø coøn coù nhu caàu tìm hieåu, khaùm phaù, hoïc hoûi, giao löu… taïi nhöõng nôi hoï muoán ñeán. Vì vaäy, vieäc ñaàu tö nghieân cöùu ngaønh naøy laø heát söùc quan troïng vaø caáp thieát. Ñaát nöôùc chuùng ta ñang laø ñieåm ñeán lyù töôûng cuûa nhieàu du khaùch nöôùc ngoaøi, theå hieän ôû toác ñoä taêng tröôûng naêm sau cao hôn naêm tröôùc, mang laïi nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn (gaàn 2 tyû USD) cho ñaát nöôùc. Cuõng thoâng qua ngaønh naøy chuùng ta ñang cho theá giôùi thaáy raèng: Vieät Nam ñang trong thôøi kyø ñoåi môùi, Vieät Nam ñang naêng ñoäng phaùt trieån kinh teá vaø saün saøng cho vieäc hoäi nhaäp vôùi theá giôùi. 1.3.Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm phaùt trieån ngaønh du lòch: Trong ñeà taøi naøy, em chæ muoán neâu ra moät soá baøi hoïc kinh nghieäm thu huùt khaùch du lòch cuûa caùc nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån trong khu vöïc. Caùc nöôùc nhö Thailand, Singapore, Malaysia, Macao, Indonesia, Trung Quoác… ñeàu coù ngaønh du lòch raát phaùt trieån. So vôùi löôïng khaùch du lòch ñeán Vieät Nam thì löôïng khaùch ñeán vôùi hoï taêng raát nhanh trong nhöõng naêm vöøa qua vaø doanh thu töø du lòch cuõng laø raát lôùn. Vieäc hoï thaønh coâng nhö vaäy laø do hoï coù nhöõng chieán löôïc phuø hôïp ñeå khai thaùc theá maïnh veà töï nhieân, lòch söû, vaên hoùa…vaø nhöõng ngheä thuaät loâi cuoán khaùch haøng.._. Chuùng ta cuõng deã raøng thaáy ñöôïc söï thaønh coâng cuûa hoï laø do hoï taïo ra nhieàu saân chôi nhaèm keùo daøi thôøi gian löu truù cuûa du khaùch,bieát keát hôïp caùc loaïi hình kinh doanh nhö mua saém, thöôûng thöùc ñaëc saûn cuûa ñòa phöông, giaûi trí…maø caùc nhaø thieát keá caùc Tour du lòch ñaõ boá trí hôïp lyù, baøi baûn töø tröôùc. Thaønh coâng cuûa hoï cuõng caàn phaûi xem xeùt ñeán khaâu ñieàu haønh, quaûn lyù, töø caáp chính quyeàn ñeán caùc doanh nghieäp tham ra khai thaùc du lòch. Hoï coù söï tham gia cuûa nhieàu ngaønh, nhieàu ñòa phöông nhaèm giaûm giaù tour du lòch thu huùt khaùch haøng, keát quaû laø nhöõng Tour du lòch giaù reû cuûa hoï ñaõ laøm cho chuùng ta maát ñi lôïi theá caïnh tranh. 14 Khai thaùc kinh doanh du lòch cuûa hoï cuõng khoâng ñôn thuaàn gioáng nhau: Malaysia, Hoàng Koâng keát hôïp du lòch vôùi mua saém (hoï coù nhöõng trung taâm mua saém raát lôùn). Singapore thu huùt khaùch du lòch baèng moâi tröôøng soáng toát vaø söï traùng leä cuûa mình, Indonesia phaùt huy theá maïnh töï nhieân (ñaûo Bali…), Macao thu huùt khaùch thoâng qua nhöõng tour du lòch ñaùnh baïc, Trung Quoác phaùt huy theá maïnh veà du lòch vaên hoùa, lòch söû, voõ thuaät vaø nhieàu moùn aên ngon hay nhö Thailand coâng nhaän du lòch Sex… Moãi quoác gia ñeàu choïn moät theá maïnh rieâng cho mình, theá maïnh ñoù coù ñöôïc laø do ñieàu kieän töï nhieân, vaên hoùa, lòch söû hình thaønh. Vieät Nam chuùng ta coù ñieàu kieän töï nhieân öu ñaõi, coù nhieàu baõi bieån ñeïp, coù nhieàu di saûn vaên hoùa cuûa theá giôùi vaø ñaëc bieät laø moät ñaát nöôùc coù boán ngaøn naêm vaên hieán vôùi lòch söû choáng ngoaïi xaâm haøo huøng… laø cô sôû ñeå phaùt huy theá maïnh du lòch. Chuùng ta luoân hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa nhöõng nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån treân theá giôùi cuõng nhö khu vöïc nhaèm aùp duïng cho nöôùc nhaø. Phaùt trieån du lòch cuûa moãi nöôùc phaûi gaén vôùi neùt ñaëc thuø cuûa nöôùc ñoù, chuùng ta khoâng theå sao cheùp ngaønh du lòch ñaùnh baïc cuûa Macao hay du lòch Sex cuûa Thailand cho du lòch cuûa chuùng ta. Keát Luaän: Qua nghieân cöùu chöông I chuùng ta thaáy : - Xaây döïng chieán löôïc phaûi baûo ñaûm tuaân thuû theo caùc böôùc nhö ñaõ neâu ôû treân, phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn, caùc ñaûm baûo veà nguoàn löïc, caùc chính saùch caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. - Noäi dung chieán löôïc ñöôïc xaây döïng raát phong phuù vaø ña daïng vôùi caùc loaïi hình khaùc nhau. Vì vaäy vieäc xaây döïng chieán löôïc phaûi ñöôïc xem xeùt gaén lieàn vôùi caùc yeáu toá aûnh höôûng. - Vieäc löïa choïn chieán löôïc phaûi phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø ñònh höôùng chung cuûa nhaø nöôùc vaø ñaëc thuø cuûa töøng ñòa phöông. - Kinh nghieäm töø nhöõng nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån treân theá giôùi vaø nhaát laø caùc nöôùc coù ñieàu kieän phaùt trieån ngaønh du lòch gioáng nhö chuùng ta seõ raát quan troïng, noù seõ giuùp cho chuùng ta raát nhieàu trong vieäc löïa choïn chieán löôïc phuø hôïp. 15 CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH TÆNH BAØ RÒA-VUÕNG TAØU 2.1.Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu: Theo soá lieäu cuûa Cuïc Thoáng Keâ Baø Ròa-Vuõng Taøu,Tænh thuoäc mieàn Ñoâng Nam Boä vôùi dieän tích 1975,14 Km2 , toång chieàu daøi bôø bieån 305 Km, daân soá naêm 2003 laø khoaûng 884.845 ngöôøi. Tænh naèm ôû vò trí raát ñaëc bieät, ñaây chính laø cöûa ngoõ cuûa caùc Tænh Mieàn Ñoâng Nam Boä höôùng ra bieån Ñoâng. Ñoù laø ñieàu kieän toát, hoäi tuï nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån nhanh vaø toaøn dieän caùc ngaønh kinh teá bieån nhö: Caûng bieån vaø vaän taûi bieån, khai thaùc cheá bieán thuûy saûn, khai thaùc daàu khí ngoaøi khôi vaø du lòch. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Tænh luoân ñaït möùc raát cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Toác ñoä taêng tröôûng GDP luoân ñaït möùc cao nhaát trong caùc Tænh mieàn Ñoâng Nam Boä vaø cao hôn raát nhieàu so vôùi toác ñoä taêng tröôûng trung bình cuûa caû nöôùc. GDP/ngöôøi cuõng raát cao so vôùi möùc trung bình cuûa caû nöôùc, xeáp thöù 3 caû nöôùc veà quy moâ GDP (sau TP Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi). So vôùi caùc Tænh khaùc trong caû nöôùc thì Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu coù xuaát phaùt ñieåm raát thuaän lôïi vaø neáu duy trì ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng nhö vaäy thì trong 10 naêm tôùi Tænh seõ trôû thaønh trung taâm kinh teá maïnh cuûa caû nöôùc. Töø laâu Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñaõ ñöôïc bieát ñeán laø trung taâm du lòch nghæ maùt, taém bieån cuûa Vieät Nam. Trong toång soá 305 km chieàu daøi bôø bieån thì khoaûng 156 km bôø bieån coù theå khai thaùc du lòch vì nhöõng baõi taém ñeïp caùt daøi thoai thoaûi nhö: Baõi Tröôùc, Baõi Sau, Baõi Daâu, Baõi Döùa, Long Haûi, Hoà Traøm, Baõi Coùc…Gaén lieàn vôùi caùc baõi taém laø hai khu röøng nguyeân sinh: Khu baûo toàn thieân nhieân Bình Chaâu, Phöôùc Böûu vôùi dieän tích 11293 ha vaø vöôøn quoác ra Coân Ñaûo (6043 ha) vôùi nhieàu loaøi caây vaø thuù quyù hieám phuø hôïp cho du lòch sinh thaùi bieån. Tieàm naêng phaùt trieån du lòch cuûa Tænh laø raát lôùn vì beân caïnh toác ñoä taêng tröôûng cao vaø oån ñònh cuûa neàn kinh teá, Tænh coøn coù lôïi theá töï nhieân öu ñaõi. Chuùng ta seõ thaáy ñöôïc tieàm naêng ñoù moät caùch roõ neùt khi phaân tích taøi nguyeân töï nhieân vaø taøi nguyeân nhaân vaên cuûa Tænh. 16 2.1.1.Taøi nguyeân töï nhieân: Taøi nguyeân röøng: Baø Ròa-Vuõng Taøu coù khoaûng 700 loaøi thöïc vaät thaân goã vaø thaân thaûo, laø röøng tieâu bieåu cho heä sinh thaùi nhieät ñôùi-ñaïi döông vôùi raát nhieàu goã quyù. Ngoaøi ra coøn coù raát nhieàu loaøi ñoäng vaät quyù hieám (khoaûng 200 loaøi), röøng vaø ñoäng vaät hoang daõ ñang coù nguy cô bò tieâu dieät vì tình traïng khai thaùc böøa baõi. Hieän nay toác ñoä troàng môùi khaù nhanh, trung bình moãi naêm troàng môùi khoaûng 1300-2000 ha, neáu toác ñoä naøy ñöôïc duy trì thì trong voøng 5-6 naêm tôùi dieän tích röøng seõ ñöôïc khoâi phuïc. Taøi nguyeân röøng taäp trung chuû yeáu ôû huyeän Xuyeân Moäc, Bình Chaâu vaø huyeän Coân Ñaûo. - Khu baûo toàn thieân nhieân Bình Chaâu-Phöôùc Böûu: Coù dieän tích treân 11000 ha, phía Nam coù 15 km bôø bieån bao boïc. Khu vöïc naøy coù caùc ñoài nuùi nhoû: Hoà Linh, Taàm Boà, Baø Ma, Moä Oâng vôùi ñoä cao trung bình töø 80-100 m. Suoái nöôùc noùng Bình Chaâu caùch bìa röøng 10 km veà phía Ñoâng Baéc. Ôû khu Beán Loäi coù moät raïch nöôùc khaù saâu, roäng 300 m, ngaên caùch giöõa ñaát lieàn vôùi baõi caùt ngoaøi bieån gaàn nhö laø moät oác ñaûo. Heä thöïc vaät phong phuù ña daïng goàm 29 chi, 5 loaøi vaø caùc loaøi thöïc vaät coù giaù trò döôïc lieäu nhö Ñoã Troïng, Cam Thaûo… Röøng coøn coù nhieàu loaøi ñoäng vaät nhö Voi, Soùc Bay, Khæ, Choàn, Nai, Taéc Keø, Keùt, Saùo, Hoaøng Anh, Goõ Kieán… khu vöïc Baøu Ngaùm taäp trung nhöõng ñaøn Vòt Trôøi, Le Le vaø nhieàu loaøi chim khaùc. Khu vöïc naøy ñang ñöôïc khai thaùc phuïc vuï cho nhu caàu du lòch sinh thaùi, neáu taän duïng toát khaû naêng cuûa mình khu vöïc naøy seõ laø moät trong nhöõng khu vöïc phuïc vuï du lòch sinh thaùi noåi tieáng cuûa caû nöôùc. - Suoái khoaùng noùng Bình Chaâu: Naèm giöõa vuøng röøng nguyeân sinh roäng hôn 1 km2 , nhieät ñoä cao nhaát treân beà maët ñaït ñeán 800C. Taïi ñaây, du khaùch coù theå luoäc tröùng hoaëc ngaâm chaân hoaëc taém trong caùc beå taém lieäu phaùp. Hieän nay ñaõ coù khu du lòch suoái khoaùng noùng Bình Chaâu khai thaùc khaù hieäu quaû nguoàn nöôùc suoái quyù hieám naøy. Vöøa qua nôi ñaây ñaõ ñöôïc bình choïn laø moät trong nhöõng khu du lòch sinh thaùi beàn vöõng cuûa theá giôùi. - Röøng quoác gia Coân Ñaûo: Naèm trong heä thoáng röøng ñaëc duïng cuûa Vieät Nam vôùi toång dieän tích laø 6043 ha (chieám 83,7% toång dieän tích töï nhieân cuûa huyeän Coân Ñaûo) vaø hôn 4 km haønh lang ñeäm treân bieån. Röøng quoác gia Coân Ñaûo coù möùc ñoä ña daïng sinh hoïc raát cao vôùi 882 loaøi thöïc vaät, 144 loaøi ñoäng vaät vaø 1300 loaøi sinh vaät bieån. Caùc khu röøng vaø caùc raïn san hoâ döôùi bieån chöùa ñöïng haøng nghìn loaøi sinh vaät 17 soáng phuï thuoäc vaøo nhau, coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau vaø söï toàn taïi cuûa baát kyø loaøi naøo cuõng ñeàu quan troïng ñoái vôùi toaøn boä heä sinh thaùi. Röøng quoác gia Coân Ñaûo laø röøng nguyeân sinh, thuoäc heä sinh thaùi röøng nhieät ñôùi haûi ñaûo, ñaëc tröng cuûa nhieàu vuøng sinh thaùi trong caû nöôùc nhö heä thöïc vaät caùc Tænh Mieàn Baéc, Nam Trung Boä, Ñoâng Nam Boä vaø Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. Taïi ñaây cuõng coù nhieàu loaøi ñoäng vaät ñaëc tröng (chæ coù ôû Coân Ñaûo) nhö Soùc Mun, Soùc Lôùn Buïng Vaøng, Caù Heo (Delphinus), Caù Nöôïc laø nhöõng loaøi ñang ñöôïc theá giôùi quan taâm baûo veä. Hoøn Tröùng laø moät saân chim lôùn, coù chim Ñieân maët xanh (chæ coù ôû Coân Ñaûo), OÙ Bieån, Gaåm gì traéng laø nhöõng loaøi chim hieám treân theá giôùi. Ngoaøi ra coøn coù 34 loaøi Oác, coù nhöõng loaøi coù giaù trò kinh teá nhö oác ñuïn, oác baøn tay, oác tai töôïng, oác gaám vaø 9 loaïi San Hoâ. Hieám coù nôi naøo coù ñöôïc veû ñeïp töï nhieân nhö Coân Ñaûo, moät vuøng ñoài nuùi nhaáp nhoâ treân bieån soi boùng xuoáng laøn nöôùc xanh bieác quanh naêm vôùi bôø bieån daøi khoaûng 200 km uoán löôïn theo nhöõng ngoïn nuùi cao thaáp khaùc nhau, coù nhieàu baõi taém ñeïp nhö: baõi Ñaát Doác, Baõi Caïnh, Ñaàm Traâu, Hoøn Cau, Hoøn Tre… vaø heä thoáng nhaø tuø noåi tieáng thôøi khaùng chieán maø ngöôøi daân chuùng ta ñeàu bieát. Moâi tröôøng taïi ñaây raát trong laønh, khoâng khí, nguoàn nöôùc, bôø bieån saïch seõ, nhieät ñoä bình quaân khoaûng 26-270C quanh naêm maùt meû. Taát caû ñieàu kieän treân giuùp cho huyeän Coân Ñaûo coù theá maïnh phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch phong phuù nhö du lòch taém bieån, nghæ ngôi, du lòch sinh thaùi, du lòch tham quan di tích lòch söû. Löôïng khaùch du lòch ñeán ñaây ngaøy caøng taêng (moãi naêm ñoùn tieáp khoaûng haøng traêm ngaøn löôït khaùch), vaø theo raát nhieàu chuyeân gia trong lónh vöïc du lòch thì huyeän Coân Ñaûo coù ñuû ñieàu kieän ñeå trôû thaønh trung taâm du lòch noåi tieáng cuûa Vieät Nam. Caùc baõi bieån: Vôùi ñòa hình töï nhieân cuûa mình, tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu coù theå khai thaùc caùc baõi bieån phuïc vuï du lòch nhö: Baõi Tröôùc, Baõi Sau, Baõi Daâu, Baõi Döùa, Baõi Nghinh Phong, Baõi taém Long Haûi (daøi 16 km-ñaây laø baõi taém ñeïp nhaát cuûa Tænh), Baõi Hoà Traøm (vôùi 20 km bôø bieån naèm gaàn röøng raát thích hôïp cho du khaùch nghæ ngôi, thö giaõn), Baõi bieån Hoà Coác (vôùi laøn nöôùc trong xanh, khung caûnh coøn hoang sô thu huùt raát ñoâng du khaùch vaøo dòp muøa heø) vaø nhöõng baõi taém raát ñeïp ôû huyeän Coân Ñaûo (caùc baõi taém ôû ñaây coøn hoang sô vaø raát ñeïp). 18 2.1.2.Taøi nguyeân nhaân vaên: Di tích lòch söû vaên hoùa, caùch maïng: Theo ‘Nguoàn: Baûo taøng toång hôïp Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu’, ñeán nay toaøn Tænh ñaõ coù 31 di tích ñöôïc Nhaø Nöôùc coâng nhaän xeáp haïng quoác gia vaø 152 di tích khaùc ñöôïc tieán haønh kieåm keâ, laäp hoà sô quaûn lyù, phaûn aùnh tieàm naêng ñích thöïc ñöôïc löu truyeàn qua nhieàu theá heä cuûa maûnh ñaát naøy (31 di tích ñöôïc xeáp haïng naèm trong phaàn Muïc Luïc cuoái ñeà taøi). - Nhoùm di tích lòch söû kieán truùc toân giaùo: + Thích Ca Phaät Ñaøi: Laø coâng trình kieán truùc ñieâu khaéc ñoäc ñaùo, quaàn theå bao goàm Thieàn Lang Töï, Baûo Thaùp hình baùt giaùc cao 18 m, Vöôøn Loäc Giaõ coù ngoâi nhaø baùt giaùc cao 15 m vaø Thích Ca Phaät Ñaøi-Pho töôïng Kim Thaàn Phaät Töû ngoài treân toøa sen cao 12,2 m. + Chuøa Long Baøn: Naèm taïi thò traán Long Ñieàn, ñöôïc xaây döïng vaøo naêm 1845, laø trung taâm truyeàn baù ñaïo Phaät vuøng Moâ Xoaøi-Baø Ròa trong thôøi kyø khai phaù ñaèng trong. + Nieát Baøn Tònh Xaù: Naèm taïi trung taâm baõi Döùa, xaây döïng naêm 1969, laø moät coâng trình ñoà soä toïa laïc treân dieän tích gaàn 1 ha. Phía trong coù töôïng Phaät Nhaäp Nieát Baøn naèm nghieâng daøi 12m vaø chuoâng Ñaïi Hoàng Chung ñuùc baèng ñoàng cao 2,8 m naëng 3500 kg, laø chuoâng lôùn nhaát taïi Vuõng Taøu, ñaây laø ñòa chæ noåi tieáng cuûa nhöõng ngöôøi thöôøng xuyeân ñi leã Phaät. + Töôïng Chuùa Gieâsu: Laø coâng trình kieán truùc toân giaùo quy moâ nhaát taïi Vieät Nam, naèm taïi nuùi Nhoû, cao 32 m, beä töôïng cao 10 m goàm coù 3 taàng, saûi tay daøi 18,4 m. Thaân töôïng roãng coù caàu thang xoaùy troân oác, hai beân beä töôïng laø hai khaåu ñaïi baùc coå (cheá taïo naêm 1902) cuûa Phaùp daøi 12 m. Veà kích thöôùc thì töôïng ñöôïc xem laø böùc töôïng Chuùa cao nhaát theá giôùi, lôùn hôn caû böùc töôïng Chuùa ôû Brazil, töôïng Chuùa ñöôïc xem nhö laø moät taùc phaåm ngheä thuaät lôùn mang ñaäm tính daân toäc vaø toân giaùo. + Baïch Dinh: Xaây naêm 1898 cho vieân toaøn quyeàn Ñoân Döông ngöôøi Phaùp (Paul Doumer), mang ñaäm kieán truùc cuûa Chaâu Aâu. Sau naøy nôi ñaây coøn ñöôïc duøng laøm nôi an trí cuûa vua Thaønh Thaùi (moät vò vua yeâu nöôùc). 19 + Thaùp Ñeøn Haûi Ñaêng: Xaây töø naêm 1907, naèm treân ñænh nuùi Nhoû. Ñeøn thaùp chieáu xa 35 haûi lyù, döôùi chaân thaùp coù 4 khaåu ñaïi baùc coå thôøi Phaùp. Töø nôi naøy chuùng ta coù theå nhìn bao quaùt toaøn boä thaønh phoá Vuõng Taøu vaø vuøng Caàn Giôø, Baø Ròa. - Nhoùm di tích lòch söû caùch maïng: + Ñòa Ñaïo Long Phöôùc: Taïi xaõ Long Phöôùc naèm treân truïc ñöôøng 52, noái 2 xaõ Hoøa Long vaø Long Taân. Ñòa ñaïo ñöôïc xaây döïng naêm 1948, phaùt trieån thaønh nhieàu ñöôøng haàm saâu roäng, lieân hoaøn, daøi tôùi 20 km. Ñaây laø caên cöù khaùng chieán cuûa quaân daân Baø Ròa, laø moät ñieåm tham quan haáp daãn ñoái vôùi du khaùch. + Khu caên cöù khaùng chieán Baøu Sen cuûa Tænh vaø Mieàn trong thôøi kyø ñaùnh Myõ, ñaây cuõng laø ñòa chæ du lòch lyù töôûng cho du khaùch muoán tìm hieåu veà lòch söû khaùng chieán cuûa daân toäc ta. + Khu caên cöù Minh Ñaïm: Laø caên cöù baùm truï cuûa löïc löôïng caùch maïng Tænh qua hai cuoäc khaùng chieán. + Khu nghóa trang Haøng Döông Coân Ñaûo: Laø nôi an nghæ cuûa nhöõng ngöôøi chieán syõ caùch maïng kieân trung trong nhöõng naêm thaùng bò giam caàm ngoaøi Coân Ñaûo. + Beán Loäc An: Ñaây laø cöûa ngoõ ñoùn taøu chôû vuõ khí chi vieän cho chieán tröôøng Ñoâng Nam Boä, laø di tích lòch söû caùch maïng, laø moät huyeàn thoaïi veà ñöôøng Hoà Chí Minh treân bieån. + Ñòa ñaïo Haéc Dòch: Laø caên cöù caùch maïng quan troïng coù vò trí chieán löôïc cuûa chieán tröôøng Baø Ròa-Long Khaùnh. Laø caàu noái giöõa chieán khu Röøng Saùc vôùi chieán khu D, ñaây laø nôi giaùo duïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc, laø moät kyø tích veà khoa hoïc quaân söï cuûa quaân daân Baø Ròa-Vuõng Taøu trong hai cuoäc khaùng chieán. Do hieän nay di tích naøy khoâng coøn nguyeân veïn neân raát khoù cho coâng taùc baûo toàn, naâng caáp. Caùc leã hoäi vaên hoùa daân gian: Leã hoäi thöôøng gaén lieàn vôùi caùc nhaân vaät lòch söû, mang yù nghóa toân giaùo, taâm linh. Caùc leã hoäi haøng naêm thu huùt raát nhieàu khaùch haønh höông, thaêm vieáng. - Leã hoäi Caàu An taïi Ñình Thaàn Thaéng Tam trong 4 ngaøy (töø 17-20/2 aâm lòch), ñaây laø moät hoaït ñoäng vaên hoùa ñaëc saéc cuûa ngö daân mieàn bieån Vuõng Taøu. Leã hoäi cuõng toå chöùc nhieàu troø vui giaûi trí nhö muùa laân, haùt boäi… 20 - Hoäi leã Mieáu Baø: dieãn ra haøng naêm vaøo caùc ngaøy 16,17,18 thaùng 10 aâm lòch, ñaây laø leã hoäi cuùng teá caùc vò Thaàn Linh. - Hoäi leã ngheânh röôùc Caù Oâng ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 16-18/8 aâm lòch haøng naêm, trong ngaøy naøy raát nhieàu ghe thuyeàn thaép ñeøn chaïy voøng voøng ngoaøi bieån, ñaây laø leã hoäi cuûa caùc ngö daân Tænh. - Leã tri aân Lieät Syõ 27/7 taïi xaõ Phöôùc Long Thoï (Long Ñaát) nhaèm töôûng nhôù caùc anh huøng lieät syõ ñaõ hy sinh cho ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø trong hai cuoäc khaùng chieán, beân caïnh ñoù coøn mang tính giaùo duïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc cho caùc theá heä mai sau. - Leã hoäi ñeàn thôø Tieân Sö, ngöôøi ñaõ coù coâng truyeàn daïy ngheà cho daân gian, ñaây cuõng laø söï baøy toû khía caïnh ñaïo ñöùc “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa daân toäc ta. - Leã cuùng Thaàn Luùa, Thaàn Röøng cuûa ngöôøi daân toäc Chaâu Ro nhaèm caàu mong moät muøa vuï boäi thu. Caùc ngheà thuû coâng truyeàn thoáng: Laø nôi röøng chaân cuûa cha oâng thôøi khai hoang laäp aáp, trong suoát quaù trình lao ñoäng saùng taïo ñoù cha oâng ta ñaõ ñeå laïi raát nhieàu ngaønh ngheà thuû coâng truyeàn thoáng nhö troàng luùa nöôùc, ñuùc ñoàng, dieâm nghieäp, ñieâu khaéc, ñoùng ghe taøu, ngheà reøn, ñaùnh baét thuûy saûn… qua haøng theá kyû vaãn ñöôïc con chaùu löu truyeàn. Caùc laøng ngheà vaãn coøn daáu tích löu truyeàn ñeán ngaøy nay nhö laøng goám Long Myõ, ngheà moäc, ñuùc chuoâng ôû Long Ñieàn, chaïm ñaù ôû Hoøn Cau (Coân Ñaûo)… Caùc loaïi hình vaên hoùa ngheä thuaät daân gian, aåm thöïc: caùc ngheä thuaät nhö haùt boäi, dieãn tuoàng, haùt daân ca, keå chuyeän daân gian, ñaùnh ñaøn, thoåi saùo, ñua thuyeàn… caùc loaïi hình ngheä thuaät tieâu bieåu cuûa vuøng bieån Phöông Nam naøy vaãn chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå ñeå thu huùt khaùch du lòch. Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng laø nôi hoäi tuï cuûa nhöõng con ngöôøi ñeán töø moïi vuøng trong caû nöôùc neân phong caùch aåm thöïc cuõng raát phong phuù, ña daïng. Ôû ñaây coøn coù vaên hoùa aåm thöïc ñoäc ñaùo cuûa nhöõng ngö daân mieàn soâng nöôùc, nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc quaûng baù hình aûnh du lòch Tænh caàn phaûi khai thaùc neùt ñoäc ñaùo cuûa aåm thöïc vuøng naøy. 2.2.Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu: Trong boái caûnh theá giôùi coù nhieàu baát oån nhö hieän nay, Vieät Nam noåi leân laø moät ñieåm ñeán an toaøn ñoái vôùi du khaùch quoác teá, trong ñoù Baø Ròa-Vuõng Taøu laø moät ñieåm 21 heïn, ñieåm ñeán haáp daãn cuûa Vieät Nam. Bôûi vì nôi ñaây coù caûnh quan töï nhieân vaø taøi nguyeân nhaân vaên raát phong phuù. Trong nhöõng naêm vöøa qua ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñaõ coù nhöõng böôùc tieán raát ñeàu vaø chaéc chaén laø trong töông lai ngaønh du lòch cuûa Tænh seõ coøn phaùt trieån maïnh hôn nöõa. 2.2.1.Khaùch du lòch: Trong nhöõng naêm qua, löôïng khaùch du lòch ñeán Vieät Nam gia taêng töông ñoái ñeàu, toác ñoä taêng trung bình khoaûng 24%/naêm. Khaùch nöôùc ngoaøi ñeán Vieät Nam chuû yeáu laø töø khu vöïc Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông, Taây Aâu vaø Baéc Myõ. Ñaëc bieät laø keå töø khi chuùng ta bình thöôøng hoùa quan heä vôùi Myõ, löôïng khaùch quoác teá noùi chung vaø khaùch Myõ noùi rieâng ñeán Vieät Nam taêng nhanh. Ngaønh du lòch Vieät Nam cuõng chòu moät soá khoù khaên nhaát ñònh trong nhöõng naêm qua do tình hình theá giôùi nhö khuûng boá, thieân tai, dòch SARS…laøm cho ngaønh naøy chöa phaùt trieån töông xöùng vôùi tieàm naêng. Trong khoaûng thôøi gian 1996-2004, löôïng khaùch du lòch ñeán vôùi Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng coù nhieàu bieán ñoäng, cuï theå laø: giai ñoaïn 1996-2001 löôïng khaùch ñeán ñaây giaûm theo caùc naêm, giai ñoaïn 2001-2004 löôïng khaùch taêng trôû laïi vaø theo baùo caùo cuûa Sôû Du Lòch Tænh thì giai ñoaïn naøy toång löôït khaùch du lòch taêng trung bình khoaûng 7,46%/naêm trong ñoù khaùch quoác teá taêng 9,36%/naêm, khaùch trong nöôùc taêng 7,39%/naêm. Soá ngaøy löu truù cuûa khaùch cuõng coù söï taêng giaûm roõ reät trong giai ñoaïn naøy, soá lieäu thoáng keâ veà löôït khaùch du lòch vaø ngaøy löu truù cuï theå nhö sau: Chæ Tieâu Ñvt 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Löôït khaùch 3190 2978 2937 3050 3303 3906 4402 4712 5099 Quoác teá 315 320 187 190 141 146,8 162 172 199 Noäi Ñòa 1000 löôït 2875 2658 2750 2860 3162 3759 4240 4540 4900 Ngaøykhaùch 4589 4613 3933 4060 4488 4725 4930 5250 5405 Quoác teá 547 450 258 260 220 225 230 250 255 Noäi ñòa 1000 ngaøy 4042 4163 3675 3800 4268 4500 4700 5000 5150 (Nguoàn: Sôû du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu) Möùc chi tieâu bình quaân trong ngaøy (theo soá lieäu thoáng keâ öôùc tính): khaùch quoác teá chi tieâu cho du lòch taïi Tænh khoaûng 20USD/ngöôøi/ngaøy trong khi khaùch quoác teá ñeán Vieät Nam chi tieâu khoaûng 20-30 USD/ngöôøi/ngaøy. Cô caáu chi tieâu laø 60% cho löu truù vaø aên uoáng, 17% cho vaän chuyeån, 23% chi phí cho vui chôi giaûi trí vaø mua 22 haøng löu nieäm. Khaùch noäi ñòa cuõng chi tieâu taêng töø 60.000 ñ/ngöôøi/ngaøy naêm 2001 leân 70.000 ñ/ngöôøi/ngaøy naêm 2004. Khaùch noäi ñòa chi tieâu ít nhö vaäy laø do ña phaàn hoï ñi du lòch vaø veàtrong ngaøy, ñoù laø do du lòch cuûa Tænh chöa coù nhieàu khu vui chôi giaûi trí ñeå keùo daøi thôøi gian löu truù cuûa khaùch (ñaây laø nhöôïc ñieåm raát lôùn cuûa ngaønh du lòch Tænh). Khaùch nöôùc ngoaøi ñeán vôùi Baø Ròa-Vuõng Taøu chuû yeáu laø khaùch töø caùc quoác gia nhö Nhaät, Myõ, Chaâu Aâu vaø caùc nöôùc ASEAN. Tuy vaäy do chöa coù nhöõng khu vui chôi lôùn neân chuû yeáu khaùch haøng thöôøng veà trong ngaøy hoaëc löu laïi tænh 1ngaøy. Nhìn chung, khaùch quoác teá ñeán Tænh vôùi muïc ñích chuû yeáu nhö: - Tham quan du lòch, nghæ döôõng: 44,4% (ñoái vôùi khaùch Chaâu Aâu) - Thöông maïi: 31,1% (ñoái vôùi khaùch Chaâu AÙ) - Thaêm thaân nhaân: 19% (ñoái vôùi Vieät Kieàu) - Muïc ñích khaùc: 5,5% Qua ñoù chuùng ta coù theå phaàn naøo ñaùnh giaù ñöôïc ñoäng cô du lòch cuûa khaùch quoác teá vaø thò phaàn, soá lieäu cuï theå nhö sau (giai ñoaïn 1996-2003): % thò phaàn Khaùch theo chöông trình du lòch cuûa caùc coâng ty löõ haønh 100 Nhaät 42 Myõ 30 Chaâu Aâu 11 ASEAN 11 Hoàng Koâng 4 Caùc nöôùc khaùc 2 Khaùch löu truù (goàm caû khaùch coù hoaëc khoâng ñi theo coâng ty löõ haønh) 100 Ñaøi Loan 34,3 Hoàng Koâng 24,7 Nhaät 12 Haøn Quoác 5 Phaùp 7 Caùc nöôùc Chaâu AÙ khaùc 8 Caùc nöôùc Chaâu Aâu, Myõ, UÙc 9 (Nguoàn: Sôû du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu) 23 Löôïng khaùch noäi ñeán vôùi Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu chuû yeáu laø khaùch töø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, mieàn Ñoâng vaø mieàn Taây Nam Boä chieám 70% vaø caùc ñòa phöông khaùc chieám khoaûng 30%. Coù nhieàu yù kieán cho raèng ngaønh du lòch cuûa Tænh ñang daàn keùm haáp daãn so vôùi ngaønh du lòch cuûa caùc ñòa phöông khaùc nhöng thöïc teá thì Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu vaãn laø moät trong nhöõng ñòa phöông ñoùn nhieàu khaùch du lòch noäi ñòa nhaát. Ta coù theå laáy soá lieäu cuï theå veà du lòch cuûa caùc Tænh laân caän ñeå so saùnh: Bình Thuaän naêm 2000 laø 460.000 löôït khaùch vaø naêm 2004 laø 1.398.000 löôït, Ñaø Naüng naêm 2000 laø 208.485 löôït khaùch vaø naêm 2004 laø 412.647 löôït, Bình Döông naêm 2000 laø 203.802 löôït coøn naêm 2004 laø 335.000 löôït khaùch… 2.2.2.Doanh thu du lòch: Doanh thu töø du lòch cuûa Tænh luoân taêng trong voøng khoaûng gaàn 10 naêm trôû laïi ñaây, toác ñoä taêng tröôûng trong giai ñoaïn 2001-2005 ñaït khoaûng 12,8%/naêm, toác ñoä taêng tröôûng cao hôn so vôùi yeâu caàu maø nghò quyeát ñaïi hoäi Ñaûng Boä Tænh ñeà ra cuï theå laø vöôït 10% veà doanh thu trong keá hoaïch 5 naêm. Baûng soá lieäu doanh thu töø dòch vuï du lòch nhö sau (DVDL): Ñôn vò tính: Tyû Ñoàng 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Toång DT 550,6 700 803,8 893,3 880 987,1 872 1051,9 1115 Thu töø DVDL 340,6 402,8 429,2 429,8 477 547,8 626 716,9 798 Thöông Maïi 210 297,2 374,6 463,5 403 439,3 246 335 317 Taêng giaûm % 18,26 6,55 0,14 10,98 14,84 14,27 14,52 11,31 (Nguoàn: Sôû du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu) Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy ñöôïc toác ñoä taêng doanh thu töø dòch vuï du lòch cao hôn toác ñoä taêng löôït khaùch du lòch ñoù laø vì möùc chi tieâu cuûa khaùch haøng ngaøy moät taêng. Doanh soá kinh doanh töø dòch vuï du lòch chieám khoaûng 48-53% giai ñoaïn 1996- 2000 vaø taêng leân 55-71,8% giai ñoaïn 2000-2004. Neáu xeùt veà soá löôïng tuyeät ñoái thì doanh thu du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu raát cao so vôùi caùc ñòa phöông trong khu vöïc Nam Trung Boä, Nam Boä (Bình Thuaän naêm 2004 laø 361 tyû ñoàng, Ñaø Naüng naêm 2004 laø 369,4 tyû ñoàng, Bình Döông naêm 2004 laø 126,7 tyû ñoàng) Tuy nhieân, söï phaùt trieån nhanh veà du lòch cuûa moät soá ñòa phöông trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ ñaët ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu döôùi aùp löïc löïa choïn 24 chieán löôïc kinh doanh môùi. Vôùi tieàm naêng rieâng cuûa mình, Tænh seõ thuaän lôïi hôn caùc ñòa phöông khaùc trong vieäc löïa choïn öu tieân thu huùt khaùch haøng. Ñôn vò tính: Tyû ñoàng 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 LN 23,7 31,3 20,8 21 18 22 23 24,5 26,58 NNS 45,9 42,23 45,7 46,5 58 54 52 51,5 56 Theo soá lieäu treân cuûa Sôû Du Lòch Tænh thì lôïi nhuaän (LN) ñang coù xu höôùng taêng daàn vaø theo döï baùo thì naêm 2005 lôïi nhuaän seõ ñaït khoaûng 31 tyû ñoàng vaø seõ noäp ñöôïc cho nhaân saùch (NNS) 64 tyû ñoàng. Doõ raøng laø lôïi nhuaän coøn quaù thaáp so vôùi ñaàu tö vaø tieàm naêng phaùt trieån cuûa ngaønh naøy. 2.2.3.Doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï du lòch: Theo baùo caùo cuûa Sôû Du Lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu thì naêm 2004 coù 112 doanh nghieäp kinh doanh du lòch hoaït ñoäng treân ñòa baøn Tænh. Trong ñoù doanh nghieäp Nhaø Nöôùc laø 23, doanh nghieäp hoaït ñoäng theo luaät ñaàu tö: 12, doanh nghieäp hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp: 57, doanh nghieäp löõ haønh: 20 trong ñoù soá doanh nghieäp coù chöùc naêng löõ haønh quoác teá laø 9. Cuõng theo baùo caùo treân thì hieän nay coøn khoaûng 237 doanh nghieäp ñaêng kyù chöùc naêng kinh doanh nhöng chöa tieán haønh hoaït ñoäng. Ña soá caùc doanh nghieäp ñeàu mong muoán taêng cöôøng ñaàu tö naâng caáp caùc khu vui chôi giaûi trí, nhaø haøng, khaùch saïn nhaèm naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cho khaùch haøng. 2.2.4.Hoaït ñoäng löu truù: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây soá löôïng khaùch saïn taêng raát ít nhöng soá khaùch saïn vaø soá phoøng ñaït tieâu chuaån 1-4 sao taêng nhanh chöùng toû chaát löôïng phuïc vuï ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Toång soá phoøng hieän coù theo baùo caùo cuûa Sôû Du Lòch laø 3235 phoøng trong ñoù khoaûng 1300 phoøng ñaït tieâu chuaån ñoùn khaùch quoác teá. Toång soá khaùch saïn, Resort laø 85 caùi, toång soá nhaø haøng laø 52 caùi, beân caïnh ñoù coøn coù raát nhieàu nhaø troï tö nhaân phuïc vuï khaùch haøng bình daân (khoâng thoáng keâ chính thöùc). Soá khaùch saïn töø 3 sao trôû leân laø 7, Tænh cuõng khuyeán khích caùc doanh nghieäp ñaàu tö xaây döïng bieät thöï phuïc vuï du lòch vaø cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc hôn 100 bieät thöï cao caáp caùc loaïi, coâng suaát söû duïng phoøng luoân ñaït möùc khaù cao trong voøng 5 naêm trôû laïi ñaây (luoân ñaït coâng suaát treân 75% giai ñoaïn 2000-2004). 25 Soá löôïng khaùch saïn lieân doanh ít nhöng coù quy moâ lôùn, tieän nghi phong phuù, ñaùp öùng nhu caàu cao cuûa khaùch quoác teá. Ñieån hình cho lieân doanh naøy laø lieân doanh Vuõng Taøu-Sammy, OSCAT AEA, Indochina Capital Coporation, Coâng ty TPC Saøi Goøn, Coâng ty Jolie Mod. Caùc khaùch saïn quoác doanh trong thôøi gian qua cuõng tieán haønh caûi taïo naâng caáp ñaït tieâu chuaån quoác teá nhö: Lam Sôn, Palace, Rex,Grand, Nghinh Phong, Thuøy Döông, Haûi Aâu, Leâkima…Caùc nhaø nghæ, nhaø khaùch phaàn lôùn laø thieáu tieän nghi, chuû yeáu laø chæ phuïc vuï khaùch trong ngaønh vaø khaùch bình daân. Caùc khaùch saïn tö nhaân phaùt trieån nhanh nhöng nhöôïc ñieåm laø maët baèng heïp, khoâng phuïc vuï aên uoáng, thieáu dòch vuï vui chôi giaûi trí… thöôøng phuïc vuï khaùch ñi rieâng leû, khaùch du lòch ba loâ vaø khaùch bình daân. Hieän coù khoaûng 15 khu du lòch ñang hoaït ñoäng, trong ñoù coù caùc khu du lòch ñaõ ñöôïc trang bò khaù ñoàng boä vôùi ñaày ñuû tieän nghi, cô sôû vaät chaát phuïc vuï nhö: Vuõng Taøu Paradise, Bieån Ñoâng, Cap Saint Jacques, Muõi Nghinh Phong, Laøng Bình An, Nghinh Phong, Höông Phong, Suoái Khoaùng Noùng Bình Chaâu, Kyø Vaân, Thuøy Döông. 2.2.5. Cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch: Giao thoâng: Töø Baø Ròa-Vuõng Taøu coù theå ñi tröïc tieáp ñeán caùc Tænh mieàn Ñoâng Nam Boä, Mieàn Taây Nam Boä thoâng qua heä thoáng ñöôøng boä, ñöôøng soâng vaø ñöôøng bieån. a.Ñöôøng boä: So vôùi nhieàu ñòa phöông khaùc trong caû nöôùc thì Tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu coù heä thoáng ñöôøng boä thuoäc loaïi khaù trong caû nöôùc. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi chính saùch ñaàu tö naâng caáp cô sôû haï taàng ñaõ laøm cho Tænh coù heä thoáng ñöôøng boä töông ñoái ñoàng boä, chaát löôïng toát vôùi toång chieàu daøi ñöôøng boä khoaûng 2700 km. So vôùi caû nöôùc thì maät ñoä ñöôøng giao thoâng cuûa Tænh khaù cao (2,25 km/1000 daân), 100% soá xaõ coù ñöôøng oâtoâ traûi nhöïa ñeán truï sôû. Hieän nay Tænh vaãn tieáp tuïc ñaàu tö raát lôùn ñeå caûi taïo vaø môû roäng caùc tuyeán ñöôøng chính: - Quoác loä 51: 4 laøn xe, loä giôùi 25,5 m ñaõ hoaøn thaønh - Quoác loä 55: ñi Xuyeân Moäc-Haøm Taân-Phan Thieát ñaõ naêng caáp xong vôùi chieàu daøi 52,6 km vaø seõ tieáp tuïc môû roäng trong giai ñoaïn tôùi. Ñaây laø tuyeán ñöôøng quan troïng trong vieäc giao löu khu vöïc ven bieån noái vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam vôùi caùc Tænh Nam Trung Boä. 26 - Quoác loä 56: daøi 32 km ñaõ ñöôïc naâng caáp vaø seõ tieáp tuïc môû roäng trong giai ñoaïn tôùi. - Ñöôøng cao toác Vuõng Taøu-Bieân Hoøa: khi hoaøn thaønh seõ phaù theá ñoäc quyeàn cuûa quoác loä 51. Döï aùn ñang ñöôïc thöïc hieän vaø seõ hoaøn thaønh trong thôøi gian tôùi (quy moâ vôùi 4 laøn xe, loä giôùi 23 m). - Tænh loä 44A: laø ñöôøng du lòch ven bieån khaù quan troïng ñang ñöôïc naâng caáp môû roäng. - Caùc tuyeán ñöôøng Phöôùc Böûu-Hoà Traøm, Myõ Xuaân-Ngaõi Giao-Hoaø Bình-Bình Chaâu ñaõ ñöôïc naâng caáp vaø seõ tieáp tuïc môû roäng trong töông lai. - Ñöôøng 51A: laø ñöôøng vaän taûi chính ôû phía Baéc cuûa thaønh phoá Vuõng Taøu hieän ñaõ ñöôïc naâng caáp vôùi loä giôùi 34 m - Ñöôøng 51B: ñaõ hoaøn thaønh ñaït chaát löôïng cao vôùi loä giôùi leân ñeán 59 m, 6 laøn xe. - Ñöôøng 51C: ñaõ hoaøn ._. hoaït ñoäng, thieát laäp ñöôøng daây noùng giaûi quyeát caùc söï coá lieân quan ñeán du lòch. 65 Töøng böôùc thöïc hieän chöông trình xaõ hoäi hoùa giaùo duïc du lòch toaøn daân, naâng cao vaên hoùa öùng xöû vôùi khaùch du lòch cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Phaûi cho ngöôøi daân hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa ngaønh du lòch trong quaù trình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, höôùng hoï ñeán muïc tieâu phaùt trieån chung cuûa ngaønh du lòch Tænh nhaø. Taêng cöôøng phoái hôïp lieân ngaønh döôùi söï chæ ñaïo taäp trung, thoáng nhaát cuûa ban chæ ñaïo phaùt trieån du lòch Tænh vaø UBNN Tænh, thoâng qua caùc nhieäm vuï cuï theå: - Du lòch vaø Coâng An-Ngoaïi Vuï: phoái hôïp taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho du khaùch, taêng cöôøng thu huùt nguoàn löïc quoác teá vaø kieàu baøo ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch. - Du lòch-Giao thoâng vaän taûi: phaùt trieån giao thoâng, naâng cao naêng löïc vaän chuyeån phaûi taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch phaùt trieån. - Du lòch-Böu chính vieãn thoâng: phaùt trieån cô sôû haï taàng thoâng tin hieän ñaïi, cung caáp dòch vuï ña daïng chaát löôïng cao, töøng böôùc haï giaù thaønh caùc loaïi dòch vuï taïo ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung, taïo ñieàu kieän naâng cao söùc caïnh tranh cuûa ngaønh du lòch noùi rieâng. - Du lòch-Taøi chính, thueá: giaûm thueá nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò chuyeân duøng trong ngaønh du lòch, ñeà suaát thueá giaù trò gia taêng hôïp lyù cho haøng hoùa trong ngaønh du lòch, tính toaùn thueá thueâ ñaát hôïp lyù taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp phaùt trieån. - Du lòch-Vaên hoùa thoâng tin, lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi: phoái hôïp toân taïo, baûo veä caùc di tích vaên hoùa lòch söû. Ñaåy maïnh vieäc ñöa caùc chöông trình leã hoäi truyeàn thoáng, ngheä thuaät daân gian vaøo hoaït ñoäng du lòch phuïc vuï du khaùch. Giaûi quyeát trieät ñeå caùc teä naïn xaõ hoäi, baûo ñaûm moâi tröôøng vaên hoùa, an toaøn cho khaùch du lòch. - Du lòch-Thöông maïi vaø caùc ñòa phöông: xaây döïng nhöõng khu phoá aåm thöïc, caùc trung taâm mua saém, taùi taïo caùc laøng ngheà truyeàn thoáng, ñaåy maïnh baùn haøng löu nieäm mang neùt vaên hoùa, neùt ñoäc ñaùo cuûa ñòa phöông. - Du lòch-Khoa hoïc coâng ngheä moâi tröôøng vaø theå thao: phoái hôïp thaåm ñònh tính khaû thi cuûa caùc döï aùn, giaûi quyeát nhöõng söï coá lieân quan ñeán moâi tröôøng, gìn giöõ vaø toân taïo moâi tröôøng töï nhieân. Xaây döïng caùc loaïi hình theå thao bieån phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Tænh, toå chöùc caùc giaûi ñaáu theå thao ñeå thu huùt khaùch du lòch./. 66 KEÁT LUAÄN Ñöôïc meänh danh laø ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi, vai troø cuûa ngaønh du lòch trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laø raát quan troïng. Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng nhö moät soá ñòa phöông coù ngaønh du lòch phaùt trieån cuõng ñaõ nhaän thöùc ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ngaønh du lòch trong cô caáu kinh teá cuûa mình. Beân caïnh ngaønh coâng nghieäp, ngaønh du lòch cuõng ñaõ ñöôïc Tænh quan taâm ñaëc bieät. Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh naøy trong giai ñoaïn tôùi laø raát roõ raøng, cuï theå, Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu mong muoán bieán ngaønh naøy thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn, laø moät trung taâm du lòch lôùn cuûa caû nöôùc cuõng nhö khu vöïc. Ñieàu naøy chæ trôû thaønh hieän thöïc khi ngaønh du lòch Tænh xaây döïng ñöôïc nhöõng chieán löôïc phaùt trieån rieâng, phuø hôïp vôùi tieàm naêng vaø lôïi theá cuûa mình. Tænh cuõng caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc cuûa mình. Ñaây laø nhieäm vuï khoù khaên ñaët ra cho caùc nhaø laõnh ñaïo, caùc nhaø quaûn lyù trong ngaønh du lòch cuûa Tænh nhaø. Xuaát phaùt töø thöïc teá ñoù, luaän vaên cuûa em ñaõ ñoùng ghoùp ñöôïc nhöõng vaán ñeà chính sau ñaây: 1. Heä thoáng hoùa nhöõng lyù luaän cô baûn veà du lòch, moät soá lyù luaän veà chieán löôïc, xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc. 2. Phaân tích thöïc traïng cuûa ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh, phaân tích caùc yeáu toá khaùc trong moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa ngaønh naøy töø ñoù nhaân ñònh nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc chính cuûa ngaønh du lòch Tænh. 3. Xaây döïng caùc chieán löôïc phaùt trieån chính, keát hôïp vôùi muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Tænh löïa choïn nhöõng chieán löôïc phuø hôïp nhaát. 67 4. Ñeà xuaát nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Trung Öông cuõng nhö ñòa phöông nhaèm thaùo gôõ nhöõng khoù khaên vöôùng maéc hieän taïi. Taïo cô sôû ñeå caùc chieán löôïc ñöôïc löïa choïn thaønh coâng. Luaän vaên cuûa em mang yù nghóa thieát thöïc, ñoù laø nhöõng vaán ñeà maø em ñaõ nghieân cöùu trong thôøi gian qua. Nhöõng chieán löôïc maø luaän vaên xaây döïng raát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hieän nay cuûa ngaønh du lòch Tænh, caùc giaûi phaùp neáu ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä seõ taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu phaùt trieån nhanh choùng vaø seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Tuy nhieân luaän vaên cuûa em cuõng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu xoùt nhaát ñònh do thôøi gian chuaån bò, kieán thöùc vaø quy moâ cuûa luaän vaên. Raát mong quyù Thaày Coâ thoâng caûm cho em. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Luaän vaên cuûa em chæ taäp trung nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà toång quaùt nhaèm ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2015 chöù khoâng ñi xaâu vaøo caùc vaán ñeà mang tính chuyeân moân. Chính vì theá ñeå ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn, laø trung taâm du lòch lôùn cuûa Vieät Nam cuõng nhö khu vöïc thì vieäc nghieân cöùu theâm nhieàu vaán ñeà mang tính chuyeân saâu laø raát caàn thieát. Em cuõng ñeà nghò ngaønh du lòch cuûa Tænh nghieân cöùu moâ hình phaùt trieån du lòch beàn vöõng, ñaây laø xu höôùng phaùt trieån hieän nay. 68 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Cuïc thoáng keâ Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Nieân giaùm thoáng keâ, 2004. 2. PGS.TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Th.S Phaïm Vaên Nam, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng keâ, 2003. 3. TS. Nguyeãn Hoàng Giaùp, Kinh teá du lòch, NXB Treû, 2002. 4. Nguyeãn Höõu Lam, Quaûn trò chieán löôïc, phaùt trieån vò theá caïnh tranh, NXB Giaùo duïc, 1998. 5. Th.S. Traàn Ngoïc Nam - Traàn Huy Khang, Marketing du lòch, NXB Tp.Hoà Chí Minh, 2001. 6. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm, Thò tröôøng chieán löôïc, cô caáu, NXB TP.Hoà Chí Minh, 2003. 7. TS. Leâ Vaên Tyù, Chieán löôïc phaùt trieån saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng cao caáp ôû Nam Boä ñeán naêm 2005, 2000. 8. Nguyeãn Nhö YÙ, Ñaïi töø ñieån Tieáng Vieät, NXB vaên hoùa thoâng tin HN, 1998. 9. Fred R.David, Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, NXB Thoáng keâ, 2003. 10. Toång cuïc du lòch, Chieán löôïc phaùt trieån du lòch Vieät Nam giai ñoaïn 2001-2010. 11. UBNN Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Quyeát ñònh pheâ duyeät ”Quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu giai ñoaïn 1995-2010”, 1995. 12. UBNN Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Pheâ duyeät döï aùn ñieàu chænh quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, 2005. 13. Trung taâm quy hoaïch ñoâ thò noâng thoân mieàn nam, Ñieàu chænh quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, 2004. 14. Sôû Du Lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Baùo caùo tình hình thöïc hieän nhieäm vuï 5 naêm 2001-2005 ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, 2005. 15. Sôû Du Lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, Tình hình phaùt trieån du lòch treân ñòa baøn Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu giai ñoaïn 1996-2005, 2005. 16. Nieân giaùm thoáng keâ naêm 2005, NXB Thoáng keâ, 2005. 17. Moät soá saùch baùo, taïp chí chuyeân ngaønh vaø khoâng chuyeân ngaønh. 69 PHUÏ LUÏC TIEÂU CHUAÅN QUY HOAÏCH CAÙC KHU DU LÒCH VEN BIEÅN CUÛA WTO Nôi ôû: 1.Khaùch saïn: • Loaïi bình daân 10m2/1giöôøng • Loaïi khaù 19m2/1giöôøng • Loaïi sang 30m2/1giöôøng 2.Nhaø nghæ ven bieån 15m2/1giöôøng 3.Caên hoä: • Duøng cho laøm vieäc 36m2 • 1 buoàng nguû 53m2 • 2 buoàng nguû 80m2 • 3 buoàng nguû 110m2 Cô Sôû Haï Taàng: 1.Nöôùc sinh hoaït (Lít/ngöôøi/ngaøy): • Vuøng maùt meû 200-300 • Vuøng noùng böùc 500-1000 2.Heä thoáng coáng thoaùt 0,3ha/1000 ngöôøi 3.Ñöôøng xaù beán baõi: • Dieän tích baõi ñoã xe töø ½ ñeán ¼ dieän tích phoøng nguû • Dieän tích duøng cho giao thoâng töø 5-20% toång dieän tích khu du lòch Phöông Tieän: 1.Beå bôi trong khaùch saïn 3m2/1khaùch 2.Khoâng gian troáng 20-40m2/1giöôøng 3.Cöûa haøng 0,67m2/1giöôøng Khaû naêng taûi cuûa bieån: 1.Bình daân 10m2/ngöôøi 2-5ngöôøi/m daøi 2.Trung bình 15m2/ngöôøi 1,5-3,5ngöôøi/m daøi 3.Khaù 20m2/ngöôøi 1-2,5ngöôøi/m daøi 4.Sang troïng 30m2/ngöôøi 0,7-1,5ngöôøi/m daøi Tieän nghi baõi bieån: Cöù 500 ngöôøi caàn 1 nhaø veä sinh, 2boàn röûa maët vaø 4voøi taém 70 COÂNG THÖÙC DÖÏ BAÙO NHU CAÀU PHOØNG NGHÆ Soá löôïng phoøng nghæ ñöôïc tính theo coâng thöùc nhö sau: Soá phoøng caàn co ù= Soá löôïng khaùch x Soá ngaøy löu truù TB CS söû duïng phoøng x 365 x Soá giöôøng TB phoøng Soá giöôøng trung bình trong moät phoøng hieän nay cuûa heä thoáng khaùch saïn, nhaø nghæ taïi Baø Ròa-Vuõng Taøu laø 1,5-1,8 ñoái vôùi phoøng quoác teá vaø laø 2 ñoái vôùi phoøng noäi ñòa. Tuy nhieân xu höôùng ñi du lòch theo nhoùm cuûa khaùch noäi ñòa daãn ñeán soá ngöôøi nghæ trong moät phoøng hoaëc moät caên hoä thöôøng laø 3-4 ngöôøi. Trong thôøi gian tôùi, khoâng nhöõng soá phoøng taêng nhanh maø chaát löôïng ñaùp öùng cho du khaùch cuõng phaûi taêng cao. Nhö vaäy tính trung bình soá giöôøng trong 1 phoøng laø 1,5 ñoái vôùi phoøng quoác teá vaø 3 ñoái vôùi phoøng noäi ñòa. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN DÖÏ BAÙO Döï baùo caùc chæ tieâu cuûa ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu trong nhöõng naêm tôùi ñöôïc döïa treân nhöõng caên cöù cuï theå nhö sau: - Chieán löôïc phaùt trieån du lòch quoác gia ñaõ ñöôïc Chính Phuû thoâng qua. - Chieán löôïc ñaàu tö cuûa Nhaø Nöôùc vaøo keát caáu haï taàng. - Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, trong ñoù du lòch ñöôïc ñaùnh giaù laø moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa Tænh. - Tieàm naêng du lòch cuûa Tænh vaø nhöõng vuøng laân caän. - Hieän traïng taêng tröôûng du lòch cuûa Tænh vaø cuûa caû nöôùc, xu theá phaùt trieån ñoâ thò, cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát cuûa Tænh. - Caùc döï aùn ñaàu tö du lòch vaø söï hoã trôï cuûa caùc ngaønh lieân quan, töông quan phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh vôùi caùc vuøng laân caän. - Döï baùo ñöôïc tính toaùn theo 3 phöông aùn: phöông aùn thaáp, töùc laø ñöôïc tính toaùn döïa treân toác ñoä phaùt trieån hieän nay. Phöông aùn trung bình, töùc laø ñöôïc tính toaùn vôùi toác ñoä phaùt trieån cao hôn hieän nay. Phöông aùn cao, töùc laø ñöôïc tính toaùn vôùi toác ñoä raát cao. 71 ÑAÙNH GIAÙ TÍNH BEÀN VÖÕNG CUÛA DU LÒCH Coù hai phöông phaùp ñaùnh giaù tính beàn vöõng cuûa caùc ñieåm du lòch thöôøng ñöôïc söû duïng: döïa vaøo khaû naêng taûi cuûa ñieåm du lòch vaø döïa vaøo boä chæ thò moâi tröôøng. 1.Ñaùnh giaù döïa vaøo khaû naêng taûi: Khaû naêng taûi cuûa moät ñieåm du lòch ñöôïc hieåu laø soá löôïng ngöôøi cöïc ñaïi maø ñieåm du lòch coù theå chaáp nhaän, khoâng gaây suy thoaùi heä sinh thaùi töï nhieân, khoâng gaây xung ñoät xaõ hoäi giöõa coäng ñoàng ñòa phöông vaø du khaùch, khoâng gaây suy thoaùi kinh teá truyeàn thoáng cuûa coäng ñoàng baûn ñòa. Nhö vaäy coù 3 giaù trò khaû naêng taûi nhö sau: 1.1.Khaû naêng taûi sinh thaùi: laø soá löôïng ngöôøi söû duïng khu du lòch cöïc ñaïi maø khoâng taïo ra söï xuoáng caáp quaù möùc cuûa moâi tröôøng töï nhieân. Caùc hoaït ñoäng quaûn lyù coù theå can thieäp vaøo heä töï nhieân ñeå laøm taêng, giaûm hoaëc bình oån khaû naêng taûi. Nhöng söï can thieäp ñoù phaûi naèm trong ranh giôùi cuûa khaû naêng taûi beàn vöõng cuûa heä thoáng ñöôïc quaûn lyù. 1.2.Khaû naêng taûi xaõ hoäi: ñöôïc hieåu theo hai höôùng: - Laø soá löôïng du khaùch maø coäng ñoàng ñòa phöông chòu ñöïng ñöôïc. Soá löôïng naøy tuøy thuoäc vaøo giôùi haïn chaáp nhaän cuûa coäng ñoàng chöù khoâng phaûi soá du khaùch maø laõnh thoå du lòch coù theå thu huùt. - Veà phía du khaùch, soá löôïng du khaùch tyû leä thuaän vôùi nieàm vui, söï thoûa maõn do dòch vuï du lòch mang laïi vaø söï ñaùp öùng aân caàn cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Söï phaûn öùng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông tröôùc söï gia taêng khaùch du lòch seõ laøm löôïng du khaùch giaûm ñi. Nhö vaäy, vieäc thöïc hieän caùc chöông trình giaùo duïc coäng ñoàng vaø du khaùch coù theå laøm taêng söï hieåu bieát, laøm taêng söï thoâng caûm töø hai phía vaø laøm taêng khaû naêng taûi xaõ hoäi. 1.3.Khaû naêng taûi kinh teá: laø khaû naêng chaáp nhaän phaùt trieån du lòch maø khoâng laøm haïi ñeán caùc hoaït ñoäng kinh teá khaùc. Khaùi nieäm naøy khoâng chaët cheõ vì thieät haïi ôû caùc hoaït ñoäng khaùc coù theå ñöôïc buø laïi do nguoàn lôïi du lòch mang laïi. Tuy nhieân, do tính chaát phöùc taïp cuûa du lòch neân vieäc ñaùnh giaù khaû naêng taûi thöôøng raát khoù khaên vaø thöôøng ñöôïc aùp duïng cho nhöõng ñieåm du lòch ñôn giaûn: - Coù khoâng nhieàu caùc loaïi hình du lòch khaùc nhau. - Kích thöôùc nhoû. - Ñoä coâ laäp cao, taùch rôøi caùc khu vöïc hoaït ñoäng daân sinh khaùc. 72 - Ñoä ñoàng nhaát cuûa du khaùch. 2.Ñaùnh giaù döïa vaøo boä chæ thò moâi tröôøng cuûa WTO: Chæ thò moäi tröôøng laø pheùp ño ñoä nhaïy cuûa moâi tröôøng vaø phaùt trieån. Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä moät ñieåm du lòch cuï theå, WTO söû duïng hai boä chæ thò ñôn, ñöôïc cho ôû caùc baûng sau (Nguoàn: Manning E.W.1996[9,103-104]): Chæ Thò Caùch Xaùc Ñònh 1.Baûo veä ñieåm du lòch 1.Loaïi baûo veä ñieåm du lòch theo tieâu chuaån IUCN 2.Aùp löïc 2.Soá du khaùch vieáng thaêm ñieåm du lòch (tính theo naêm, theo thaùng cao ñieåm). 3.Cöôøng ñoä söû duïng 3.Cöôøng ñoä söû duïng thôøi kyø cao ñieåm (ngöôøi/ha). 4.Taùc ñoäng xaõ hoäi 4.Tyû soá du khaùch/daân ñòa phöông (kyø cao ñieåm). 5.Möùc ñoä kieåm soaùt 5.Caùc thuû tuïc ñaùnh giaù moâi tröôøng hoaëc söï kieåm soaùt hieän coù ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa ñieåm du lòch vaø maät ñoä söû duïng. 6.Quaûn lyù chaát thaûi 6.Phaàn traêm ñöôøng coáng thoaùt nöôùc ñöôïc xöû lyù (chæ soá phuï coù theå laø naêng löïc cô sôû haï taàng khaùc nhö: caáp nöôùc, nôi chöùa raùc). 7.Quaù trình laäp keá hoaïch 7.Coù caùc keá hoaïch phuïc vuï cho caùc ñieåm du lòch. 8.Caùc heä sinh thaùi tôùi haïn 8.Soá löôïng caùc loaøi hieám hoaëc ñang bò ñe doïa. 9.Söï thoûa maõn cuûa du khaùch 9.Möùc ñoä thoûa maõn cuûa du khaùch (döïa treân caùc phieáu thaêm doø). 10.Söï thoûa maõn cuûa ñòa phöông 10.Möùc ñoä thoûa maõn cuûa ñòa phöông (döïa treân caùc phieáu thaêm doø). Baûng 1: Caùc chæ thò chung cho ngaønh du lòch beàn vöõng 73 Heä Sinh Thaùi Caùc Chæ Thò Ñaëc Thuø 1.Caùc vuøng bôø bieån • Ñoä suy thoaùi (%baõi bieån suy thoaùi, xoùi moøn). • Cöôøng ñoä söû duïng (soá ngöôøi treân 1m baõi bieån). • Heä ñoäng vaät bôø bieån/döôùi bieån (soá loaøi chuû yeáu nhìn thaáy). • Chaát löôïng nöôùc (raùc, phaân, kim loaïi naëng). 2.Caùc vuøng nuùi • Ñoä xoùi moøn (%dieän tích beà maët bò xoùi moøn). • Ña daïng sinh vaät (soá loaøi chuû yeáu). • Loái vaøo caùc ñieåm chuû yeáu (soá giôø chôø ñôïi). 3.Caùc ñieåm vaên hoùa (caùc coäng ñoàng truyeàn thoáng) • Aùp löïc xaõ hoäi tieàm taøng (tyû soá thu nhaäp trung bình töø du lòch/soá daân ñòa phöông). • Tính muøa vuï (%soá cöûa haøng môû quanh naêm/toång soá). • Xung ñoät giöõa daân ñòa phöông vaø du khaùch(soá vuï vieäc ñöôïc baùo caùo). 4.Caùc ñaûo nhoû • Löôïng tieàn teä roø ræ (%thua loã töø thu nhaäp trong du lòch). • Quyeàn sôû höõu (% quyeàn sôû höõu nöôùc ngoaøi hoaëc khoâng thuoäc ñòa phöông ñoái vôùi caùc cô sôû du lòch). • Khaû naêng caáp nöôùc (chi phí, khaû naêng cung öùng). • Caùc thöôùc ño cöôøng ñoä söû duïng (ôû quy moâ toaøn ñaûo cuõng nhö ñoái vôùi caùc ñieåm chòu taùc ñoäng). Baûng 2: Caùc chæ thò ñaëc thuø cuûa ñieåm du lòch 74 Chæ Thò Caùch Xaùc Ñònh 1.Boä chæ thò veà ñaùp öùng nhu caàu cuûa du khaùch • Tyû leä soá khaùch quay laïi/toång soá khaùch. • Soá ngaøy löu truù bình quaân/soá du khaùch. • Tyû leä %caùc ruûi ro veà söùc khoûe (beänh taät,tai naïn) do du lòch/soá löôïng du khaùch. 2.Boä chæ thò ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa du lòch leân phaân heä sinh thaùi töï nhieân • %chaát thaûi chöa ñöôïc thu gom vaø xöû lyù. • Löôïng ñieän tieâu thuï/du khaùch/ngaøy (tính theo muøa). • Löôïng nöôùc tieâu thuï/du khaùch/ngaøy (tính theo muøa). • %dieän tích caûnh quan bò xuoáng caáp do xaây döïng/toång dieän tích söû duïng cho du lòch. • %soá coâng trình kieán truùc khoâng phuø hôïp vôùi coâng trình kieán truùc baûn ñòa (hoaëc caûnh quan)/toång soá coâng trình. • Möùc ñoä tieâu thuï caùc ñoäng thöïc vaät quyù hieám (phoå bieán-hieám hoi-khoâng coù). • %khaû naêng vaän taûi saïch/khaû naêng vaän taûi cô giôùi (tính theo troïng taûi). 3.Boä chæ thò ñaùnh giaù taùc ñoäng leân phaân heä kinh teá • Soá voán ñaàu tö töø du lòch cho caùc phuùc lôïi xaõ hoäi cuûa ñòa phöông so vôùi toång giaù trò ñaàu tö töø caùc nguoàn khaùc. • %choã laøm vieäc trong ngaønh du lòch daønh cho ngöôøi ñòa phöông so vôùi toång soá lao ñoäng ñòa phöông. • %GDP cuûa kinh teá ñòa phöông bò thieät haïi do du lòch gaây ra hoaëc coù lôïi do du lòch mang laïi. • %chi phí vaät lieäu xaây döïng ñòa phöông/toång chi phí vaät lieäu xaây döïng. • %giaù trò haøng hoùa ñòa phöông/toång giaù trò haøng hoùa tieâu duøng cho du lòch. 4.Boä chæ thò ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa du lòch leân phaân heä xaõ hoäi-nhaân vaên • Chæ soá Doxey (phuï luïc ôû trang sau). • Söï xuaát hieän caùc loaïi beänh dòch lieân quan ñeán du lòch. • Teä naïn xaõ hoäi lieân quan ñeán du lòch. • Hieän traïng caùc di tích lòch söû-vaên hoùa cuûa ñòa phöông (so vôùi daïng nguyeân thuûy). • Soá ngöôøi ñi aên xin/toång soá daân ñòa phöông. • Tyû leä % maát giaù ñoàng tieàn vaøo muøa cao ñieåm du lòch. • Ñoä thöông maïi hoùa cuûa caùc sinh hoaït vaên hoùa truyeàn thoáng (leã hoäi, phong tuïc taäp quaùn…) xaùc ñònh thoâng qua caùc chuyeân gia. 75 Baûng 3: Heä thoáng chæ thò moâi tröôøng duøng ñeå ñaùnh giaù nhanh tính beàn vöõng cuûa ñieåm du lòch(PRA-participatory rapid appraisal: ñaùnh giaù nhanh coù söï tham gia cuûa coäng ñoàng) Chæ soá Doxey duøng ño ñaïc moái quan heä giöõa du khaùch vaø daân ñòa phöông trong voøng ñôøi caùc ñieåm du lòch: 1.Phôûn phô: • Haêng say phaùt trieån du lòch • Caûm giaùc hai beân cuøng thoûa maõn • Nhieàu cô hoäi ñeå ñòa phöông tham gia • Nhieàu nguoàn tieàn vaø quan heä hay 2.Höõng hôø: • Ngaønh coâng nghieäp du lòch môû roäng • Du khaùch laø hieän töôïng thöôøng nhaät • Quan taâm nhieàu hôn ñeán kieám lôøi • Quan heä con ngöôøi trôû neân hình thöùc hôn 3.Böùc boái: • Ngaønh coâng nghieäp du lòch gaàn ñaït ñeán ñieåm baõo hoøa • Coù nhu caàu veà söï môû roäng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät • Coù söï can thieäp vaøo loái soáng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông 4.Ñoái khaùng: • Böùc boái trôû neân loä lieãu hôn • Khaùch du lòch bò coi nhö daáu hieäu cuûa nhöõng gì xaáu xa • Lòch söï cuûa hai beân tieán veà con ñöôøng ñoái khaùng 5.Giai ñoaïn cuoái: • Moâi tröôøng thay ñoåi khoâng theå traùnh khoûi • Nguoàn löïc thay ñoåi 76 • Neáu ñieåm du lòch ñuû lôùn ñeå ñöông ñaàu vôùi loaïi hình du lòch oà aït noù seõ phaùt trieån theâm moät thôøi gian nöõa. CAÙC DI TÍCH ÑÖÔÏC XEÁP HAÏNG TT Teân Di Tích Quyeát ñònh CN Naêm CN Loaïi Hình Ñòa Ñieåm Cuõ Ñòa Ñieåm Môùi 1 Caên cöù caùch maïng Baøu Sen 1058 QÑ/UTB 28/7/83 Caùch Maïng Huyeän Chaâu Thaønh, Ñoàng Nai Xaõ Xaø Bang huyeän Chaâu Ñöùc, BRVT 2 Khu nhaø troøn 112 VH/QÑ 5/7/87 Lòch Söû Thò traán Baø Ròa, Chaâu Thaønh Thò xaõ Baø Ròa, tænh BRVT 3 Bia hình thaùnh giaù 1288 VH/QÑ 16/11/88 Lòch Söû Xaõ Long Taân, Chaâu Thaønh Xaõ Long Taân, Long Ñaát 4 Nhaø löu nieän Voõ Thò Saùu 1998 VH/QÑ 6/12/89 Lòch Söû Xaõ Ñaát Ñoû huyeän Long Ñaát Thò traán Ñaát Ñoû, Long Ñaát 5 Nieát Baøn Tònh Xaù 1987 VH/QÑ 14/12/89 Toân Giaùo Phöôøng 1 ñaëc khu VT-CÑ 66/7 Haï long TP Vuõng Taøu 6 Ngoâi nhaø soá 42/11 ñöôøng Traàn Phuù 1987 VH/QÑ 14/12/89 Caùch Maïng 42/11 Traàn Phuù phöôøng 6 ñaëc khu VT-CÑ Soá 1 ñöôøng Traàn Xuaân Ñoä phöôøng 6 VT 7 Thích Ca Phaät Ñaøi 1987 VH/QÑ 14/12/89 Toân Giaùo Phöôøng 5 ñaëc khu VT-CÑ Ñöôøng Traàn Phuù F.5 VT 8 Ñòa ñaïo xaõ Long Phöôùc 34 VH/QÑ 9/1/90 Caùch Maïng Xaõ Long Phöôùc huyeän Chaâu Thaønh, tænh ÑN Xaõ Long phöôùc thò xaõ Baø Ròa tænh BR-VT 9 Chuøa Long Baøn 680/QÑ 19/4/91 Kieán truùc ngheä thuaät Thò traán Long Ñieàn huyeän Long Ñaát tænh Ñoàng Nai 333 ñöôøng Voõ Thò Saùu huyeän Long Ñaát tænh BR-VT 77 10 Ñình Thaéng Tam, laêng Caù Oâng mieáu Baø 457/QÑ 25/3/91 Toân Giaùo Ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm F2 ñaëc khu VT-CÑ 777 Hoaøng Hoa Thaùm F2 TP Vuõng Taøu 11 Truï sôû UB Vieät Minh naêm 1954 457/QÑ 25/3/91 Caùch Maïng 250 Ba Cu F1 ñaëc khu VT-CÑ Soá 1 ñöôøng Ba Cu F1 TP Vuõng Taøu 12 Nhaø soá 18/5 457/QÑ 25/3/91 Caùch Maïng 18/5 ñöôøng Leâ lôïi F7 VT-CÑ 36/29 Nguyeãn An Ninh VT 13 Nhaø soá 18 Leâ Lôïi 1371/QÑ 3/8/91 Caùch Maïng 18 ñöôøng Leâ lôïi F1 VT-CÑ 18 Leâ lôïi F1 TP Vuõng Taøu 14 Ñeàn oâng Traàn 1371/QÑ 3/8/91 Kieán truùc ngheä thuaät Thoân 5 xaõ Long Sôn, ñaëc khu Vuõng Taøu-Coân Ñaûo. Thoân 5 xaõ Long Sôn TP Vuõng Taøu, tænh BR-VT 15 Chuøa Linh Sôn 1371/QÑ 3/8/91 Kieán truùc ngheä thuaät 61 ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm F2 ñaëc khu Vuõng Taøu-Coân Ñaûo 104 ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm F2 TP Vuõng Taøu 16 Traän ñòa phaùo vaø haàm thuûy loâi 938/QÑ 4/8/92 Caùch Maïng Ñöôøng Traàn Phuù F5 Tp. Vuõng Taøu tænh BR-VT Ñöôøng Traàn Phuù F5 Tp. Vuõng Taøu 17 Phöôùc Laâm Töï 983/QÑ 4/8/92 Kieán truùc ngheä thuaät Ñöôøng Nguyeãn An Ninh toå 34 F6 Tp.Vuõng Taøu Ñöôøng Nguyeãn Baûo toå 85 F6 Tp.Vuõng Taøu 18 Nhaø soá 86 ñöôøng Phan Chu Trinh 983/QÑ 4/8/92 Lòch Söû 86 ñöôøng Phan Chu Trinh F2 Tp.Vuõng Taøu 5 ñöôøng Phan Chu Trinh Tp Vuõng Taøu 19 Thaéng caûnh 938/QÑ 4/8/92 Kieán 12 Traàn Phuù F1 6 ñöôøng Traàn 78 Baïch Dinh truùc ngheä thuaät Tp.Vuõng Taøu Phuù F1 Tp Vuõng Taøu 20 Ñoàn nhaø maùy nöôùc 983/QÑ 4/8/92 Caùch Maïng Ngaõ tö gieáng nöôùc Vuõng Taøu 14 ñöôøng 30/4 F7 Vuõng Taøu 21 Khu caên cöù Minh Ñaïm 57VH/QÑ 18/1/93 Caùch Maïng Huyeän Long Ñaát tænh Baø Ròa-VT Huyeän Long Ñaát BR-VT 22 Traän ñòa phaùo treân nuùi Tao Phuøng 57VH/QÑ 18/1/93 Caùch Maïng Phöôøng 2 thaønh phoá Vuõng Taøu tænh BR-VT Phöôøng 1 thaønh phoá Vuõng Taøu 23 Khu vöïc aêng ten parabol 937 QÑ/BT 23/7/93 Lòch Söû Phöôøng 5 thaønh phoá Vuõng Taøu Phöôøng 5 thaønh phoá Vuõng Taøu 24 Khu caên cöù Nuùi Dinh 2015 QÑ/BT 16/12/93 Lòch Söû Huyeän Chaâu Thaønh BR-VT Xaõ Taân Thaønh, Chaâu Thaønh 25 Traän ñòa phaùo Caàu Ñaù 921 QÑ/BT 20/7/94 Lòch Söû Ñöôøng Haï Long F1 TP Vuõng Taøu Ñöôøng Haï Long F1 VT 26 Ñòa ñaïo Xaõ Kim Long 961 QÑ/BT 20/7/94 Lòch Söû Caùch Maïng Xaõ Kim Long huyeän Chaâu Ñöùc tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu Xaõ Kim Long huyeän Chaâu Ñöùc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 27 Chieán thaéng Bình Giaõ( Chi khu quaân söï Ñöùc Thaïnh ngaõ ba Bình Giaõ, ngaõ ba Soâng Caàu, ngaõ ba Quaûng Giaùo) 2754 QÑ/BT 15/10/94 Lòch Söû Huyeän Chaâu Thaønh tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu Huyeän Chaâu Ñöùc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 79 28 Dinh Coâ 65 QÑ/BT 16/1/95 Kieán truùc thaéng caûnh Thò traán Long Haûi huyeän Long Ñaát tænh BR-VT Aáp Haûi Sôn thò traán Long Haûi huyeän Long Ñaát tænh BR- VT 29 Beán Loäc An 9 1568 QÑ/BT 20/4/95 Lòch Söû Xaõ Phöôùc Böûu huyeän Xuyeän Moäc BR-VT Xaõ Phöôùc Thuaän huyeän Xuyeân Moäc 30 Ñòa ñaïo Haéc Dòch 4/2001/ QÑ- BVHTT 19/1/01 Lòch Söû Xaõ Haéc Dòch vaø xaõ Soâng Hoaøi huyeän Taân Thaønh tænh BR- VT Xaõ Haéc Dòch, Soâng Hoaøi huyeän Taân Thaønh, BR-VT 31 Khu di tích nhaø tuø Coân Ñaûo 54 VH/QÑ 1987 Lòch Söû Quaän Coân Ñaûo, ñaëc khu Vuõng Taøu- Coân Ñaûo Huyeän Coân Ñaûo tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 80 DANH MUÏC CAÙC DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ CHÍNH CUÛA BAØ RÒA-VUÕNG TAØU 1.Trung taâm du lòch thaønh phoá Vuõng Taøu vaø phuï caän: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán Ñaàu Tö (tyû ñoàng) 1 Naâng caáp baõi taém Thuøy Vaân Thuøy Vaân 30 180,24 2 Cuïm caùp treo nuùi Lôùn, Nhoû Nuùi Lôùn-Nhoû 106,03 1200 3 Ñöôøng leân Nuùi Nhoû Nuùi Nhoû 2,7 20,95 4 Haï taàng khu du lòch 155-156 Thuøy Vaân Thuøy Vaân 7,37 9 5 Caâu laïc boä du thuyeàn UDEC 0,04 3 6 Khu ñieàu döôõng du lòch Thuøy Vaân Thuøy Vaân 0,42 9 7 Khu du lòch Bieån Xanh Vuõng Taøu 10 46,65 8 Khu du lòch sinh thaùi Chí Linh-Cöûa Laáp Chí linh-Cöûa Laáp 825 600 9 Khu du lòch chôi golf: saân golf, khaùch saïn, bieät thöï… Thuøy Vaân 100 150 10 Khu du lòch nghæ döôõng, giaûi trí, theå thao bieån Thuøy Vaân 120 450 11 Khu dòch vuï du lòch daàu khí Baõi Tröôùc 15 81 12 Khu du lòch nuùi Nöùa Long Sôn 160 80 13 Toân taïo caûnh quan thaønh phoá, xaây döïng caùc khu phoá aåm thöïc, khu mua saém, caâu laïc boä giaûi trí veà ñeâm Vuõng Taøu 20 Toång Coäng 1347 2846 81 2.Cuïm du lòch Long Haûi-Phöôùc Haûi: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Khu du lòch nuùi Minh Ñaïm Minh Ñaïm 280 561 2 Baûo taøng saùp Phöôùc Haûi 3 15 3 Khu theå thao toång hôïp Phöôùc Haûi 40 120 4 Khu giaûi trí theå thao bieån Phöôùc Haûi 40 80 5 Khu bieåu dieãn xieác, aûo thuaät Phöôùc Haûi 7 15 6 Saân golf 18 loã Höông Sen Phöôùc Haûi 97,5 70 7 Khu du lòch sinh thaùi Loäc An Loäc An 200 100 8 Döï aùn Beán Thaønh-Caàu Tum Phöôùc Haûi 13,39 56,47 9 Khu du lòch Ñeøo Nöôùc Ngoït Phöôùc Haûi 46,5 778,98 10 Khu nghæ döôõng ngöôøi cao tuoåi Phöôùc Haûi 47,5 400 11 Khu du lòch Kawasami Phöôùc Haûi 13,28 159,06 12 Khu du lòch sinh thaùi Tuyeát Minh Phöôùc Haûi 2,004 1 13 Khu du lòch Haûi Döông Phöôùc Haûi 2,478 4,5 14 Khu du lòch Thanh Long Phöôùc Haûi 12,11 6,48 15 Khu du lòch Sao Mai Phöôùc Haûi 0,89 7,29 16 Khu du lòch Saøi Goøn-Phöôùc Haûi Phöôùc Haûi 2,6 4,98 17 Khu du lòch Nguyeân Phong Phöôùc Haûi 4 15 Toång Coäng 812,3 2395 82 3.Cuïm du lòch nuùi Dinh-Baø Ròa: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Coâng vieân giaûi trí kyõ thuaät cao “Theme Park” Nuùi Dinh 200 2100 2 Khu du lòch nuùi Dinh (giai ñoaïn 1) Nuùi Dinh 720 260 3 Khu dòch vuï du lòch ñoâ thò Phuù Myõ Phuù Myõ 10 20 Toång Coäng 930 2380 4.Cuïm du lòch Bình Chaâu-Hoà Linh: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Vöôøn Phöôùc Böûu thu nhoû Phöôùc Böûu 170 130 2 Phaùt trieån du lòch sinh thaùi taïi khu baûo toàn thieân nhieân Bình Chaâu Phöôùc Böûu 11222 15 3 Khu du lòch suoái khoaùng Bình Chaâu, môû roäng thaønh khu ñieàu döôõng Bình Chaâu 35 130 4 Khu du lòch Hoà Traøm-Hoà Linh Hoà Traøm 960 500 5 Du lòch ven bieån Beán Caùt-Hoà Traøm Beán Caùt 425 154,2 6 Khu du lòch Laùng Haøng Laùng Haøng 30 15 7 Khu du lòch, bieät thöï ven bieån Ven Bieån 291 872 Toång Coäng 13.168 1816 5.Cuïm du lòch Hoøa Bình-Baàu Laâm: TT Teân Döï AÙn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) 1 Khu du lòch sinh thaùi thaùc Hoøa Bình Thaùc Hoøa Bình 200 100 2 Traïi nuoâi caù saáu keát hôïp vôùi xieác Baàu Laâm 10 25 3 Phaùt trieån röøng nhieät ñôùi doïc soâng Ray keát hôïp vôùi du lòch sinh thaùi Xuaân Sôn 25 Toång Coäng 210 150 6.Xaây döïng ñoäi taøu du lòch: TT Teân Döï AÙn Soá Löôïng Voán ÑT (tyû ñoàng) Giai Ñoaïn Ñaàu Tö 1 Naâng caáp taøu Coân Ñaûo 9, 10 2 10 2003-2005 2 Taøu du lòch chuyeân chôû khaùch 3 50 2010 3 Thuyeàn buoàm du lòch 4 40 2020 4 Taøu du lòch khaùch saïn 4-5 sao 2 140 2020 5 Trung taâm dòch vuï beán caûng 3 15 2010 6 Ñoäi cöùu hoä 3 5 2010 Toång Coäng 17 260 83 7.Cuïm du lòch Coân Ñaûo: TT Teân Döï Aùn Ñòa Ñieåm Quy Moâ (ha) Voán ÑT (tyû ñoàng) A Khu trung taâm dòch vuï du lòch Coân Ñaûo-Vöôøn quoác gia Coân Ñaûo 5987 1000 1 Môû roäng khu bieät thöï Coân Ñaûo Coân Ñaûo 1,25 18 2 Khu bieät thöï ATC Coân Ñaûo 1,1 15 3 Khu du lòch Coân Ñaûo 20 8 4 Khu du lòch giaûi trí theå thao 4 2 5 Khu nghæ maùt cao caáp Coân Ñaûo 20 127 6 Thuûy cung Coân Ñaûo 40 700 7 Caùp treo Coân Ñaûo - 200 8 Khu du lòch sinh thaùi vöôøn Quoác Gia Coân Ñaûo Coân Ñaûo 5900 30 B Khu trung taâm dòch vuï haøng khoâng Coû Oáng-Vònh Ñaàm Tre 165 530 9 Saân golf cao caáp 18 loã Coû Oáng 100 100 10 Khu du lòch vònh Ñaàm Traàu Ñaàm Traàu 15 30 11 Trung taâm dòch vuï cao caáp, Casino Ñaàm Tre 50 400 C Khu trung taâm dòch vuï caûng Beán Ñaàm-Hoøn Baø-Caùc ñaûo veä tinh 50 170 12 Trung taâm dòch vuï du lòch Beán Ñaàm Beán Ñaàm 5 30 13 Khu du lòch Hoøn Baø Hoøn Baø 15 60 14 Khu du lòch sinh thaùi Hoøn Baûy Caïnh Hoøn Baûy Caïnh 30 80 D Khu du lòch töôûng nieäm vaø lòch söû 10 15 Toân taïo khu di tích caùch maïng, taùi taïo moâ hình baèng töôïng saùp Thò Traán Coân Ñaûo 10 Toång Coäng 6205 2050 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA2166.pdf
Tài liệu liên quan