Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Giầy Thăng Long

Tài liệu Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Giầy Thăng Long: ... Ebook Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Giầy Thăng Long

doc56 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 05/09/2013 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Giầy Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc A:MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bão tiến bộ khoa học công nghệ thì vai trò của con người trong tổ chức càng được coi trọng và phát triển,giờ đây tổ chức nào mà có NNL được trang bị nhưng kiến thức và kĩ năng mới để đáp ứng nhu cầu của công ty nói riêng và của toàn xã hội nói chung thì tổ chức đó ngày càng phát triển hơn nữa đặc biệt là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh,màvấn đề cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là NNL. Khi mµ c«ng ty võa míi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn GiÇy Th¨ng Long cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn quan t©m trong ®ã chó träng ®Æc biÖt tíi vÊn ®Ò con ng­êi trong tæ chøc, v× thÕ mµ c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®µo t¹o cho mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy c«ng ty th­êng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t triÓn nh©n lùc lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ NNL cña DN. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL, víi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ vµ b»ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu thø cÊp, víi nh÷ng tµi liÖu em ®· s­u tÇm ®­îc vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh ®µo t¹o cña c«ng ty vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò ch­a hoµn thiÖn vÒ ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸ch thøc tiÕn hµnh ,do ®ã em ®· chän ®Ò tµi :” Ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy Th¨ng Long ®Ó c«ng t¸c ®µo t¹o cña c«ng ty hoµn thiÖn h¬n n÷a. Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm cã 3 phÇn: PhÇn I : Lý thuyÕt chung vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. PhÇn II : Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL trong c«ng ty cæ phÇn GiÇy Th¨ng Long. PhÇn III : Mét sè ®ãng gãp ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL trong c«ng ty cæ phÇn GiÇy Th¨ng Long. B: Néi Dung PhÇn I: Lý thuyÕt chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc I>/ Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1./ Mét sè kh¸i niÖm vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. C¸c kh¸i niÖm gi¸o dôc ,®µo t¹o ,ph¸t triÓn ®Òu ®Ò cËp tíi mét qu¸ tr×nh t­¬ng tù : qu¸ tr×nh cho phÐp con ng­êi tiÕp thu c¸c kiÕn thøc ,häc c¸c kü n¨ng míi vµ thay ®æi c¸c quan ®iÓm hµnh vi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸c c¸ nh©n .§iÒu ®è còng cã nghÜa lµ gi¸o dôc ,®µo t¹o , ph¸t triÓn ®­îc ¸p dông ®Ó lµm thay ®æi viÖc nh©n viªn biªt g× , lµm nh­ thÕ nµo , vµ quan ®iÓm cña hä ®èi víi c«ng viÖc ,hoÆc mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®ång nghiÖp víi nhau. Gi¸o dôc: lµ qu¸ tr×nh häc tËp tÝch luü vÒ tri thøc, kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó con ng­êi biÕt sèng hoµ nhËp víi m«i tr­êng vµ sèng ngµy cµng tèt h¬n, ®Ó chuÈn bÞ con ng­êi cho t­¬ng lai tham gia vµo mét ho¹t ®éng nµo ®ã trong mu«n mÆt ®êi sèng KT - XH hoÆc ®Ó chuÈn bÞ thay ®æi c«ng viÖc. §µo t¹o: Lµ qu¸ tr×nh häc tËp c¬ b¶n ®Ó con ng­êi cã ®ñ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ®­îc mét thao t¸c, mét ho¹t ®éng, mét c«ng viÖc nµo ®ã. Ph¸t triÓn: Lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp v­ît ra khái ph¹m vi c«ng viÖc tr­íc m¾t cña ng­êi lao ®éng, nh»m më ra cho hä nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h­íng t­¬ng lai cho tæ chøc. Qua viÖc nghiªn cøu kh¸i niÖm vÒ gi¸o dôc, ®µo t¹o, ph¸t triÓn NNL chóng ta cã thÓ thÊy: §Ó ho¹t ®éng ®µo t¹o, ph¸t triÓn mang l¹i hiÖu qu¶ th× mäi tæ chøc DN trong m«i tr­êng c¹nh tranh ®Òu ph¶i biÕt quan t©m ®ång bé ®Õn hÖ thèng ba chiÕn l­îc c¬ b¶n nhÊt: ChiÕn l­îc vÒ c¬ cÊu tæ chøc ChiÕn l­îc ®æi míi c«ng nghÖ ChiÕn l­îc con ng­êi C¶ ba chiÕn l­îc nµy ®Òu rÊt quan träng. Song tÊt c¶ ®Òu thõa nhËn chiÕn l­îc con ng­êi lµ chiÕn l­îc trung t©m, lµ “ chiÕn l­îc cña mäi chiÕn l­îc”, lµ tiÒn ®Ò b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kh¸c. ChiÕn l­îc con ng­êi nh»m ph¸t huy yÕu tè con ng­êi. §Æc biÖt ph¸t huy kh¶ n¨ng trÝ tuÖ v« tËn cña con ng­êi. Thµnh c«ng cña chiÕn l­îc con ng­êi lµ nÒn t¶ng bÒn v÷ng cho sù thùc thi c¸c chiÕn l­îc kh¸c. ChiÕn l­îc con ng­êi thùc hiÖn tr­íc hÕt ë hÖ thèng gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL. §Çu t­ cho gi¸o dôc, ®µo t¹o, ph¸t triÓn nh©n lùc lµ ®Çu t­ tèn kÐm nh­ng lµ ®Çu t­ kh«n ngoan nhÊt, cã lîi nhÊt. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong DN Mçi mét tæ chøc, mét con ng­êi ®Òu cã nhu cÇu ®µo t¹o kh¸c nhau,tuú thuéc viÖc hä sö dông qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®ã vµo viÖc g×. §èi víi tæ chøc : C¶i thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. Gi¶m bít ®­îc c¸c tai n¹n do biÕt c¸ch vËn hµnh m¸y mãc ,ý thøc ®­îc c«ng viÖc ph¶i lµm. T¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh mÏ ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty ¸p dông tiÕn bé khoa häc vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §èi víi c¸ nh©n ng­êi lao ®éng: Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng tay nghÒ cÇn thiÕt ®Ó b¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Gióp cho ng­êi lao ®éng thÓ hiÖn ®­îc b¶n th©n ,kh¼ng ®Þnh ®Þa vÞ , t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn nÊc thang nghÒ nghiÖp 3. Môc ®Ých cña ®µo t¹o, ph¸t triÓn NNL. Mçi mét ttá chøc ®Òu cã nh÷ng môc ®Ých riªng ,kh«ng tæ chøc nµo gièng tæ chøc nµo , ®iÒu ®ã phô thuéc vµo lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc còng nh­ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ vµ nguån lùc ph¸t triÓn ,mµ c¸c tæ chøc sÏ chän cho m×nh c¸c môc ®Ých kh¸c nhau sau ®©y lµ mét sè môc ®Ých chung cho c¸c tæ chøc vÒ viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL: N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc hoµn thiÖn . N©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn c«ng viÖc vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc. CËp nhËt c¸c kÜ n¨ng, kiÕn thøc míi gióp cho nh©n viªn, gióp hä cã thÓ ¸p dông thµnh c«ng c¸c thay ®æi c«ng nghÖ, kÜ thuËt m¹ng doanh nghiÖp. Cã t¸c ®éng khÝch lÖ ®éng viªn ng­êi lao ®éng khi mét nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o hä sÏ cã c¶m gi¸c ®­îc coi träng, sau khi ®­îc ®µo t¹o hä sÏ chñ ®éng n¾m b¾t vµ øng dông nh÷ng kÜ n¨ng míi mµ hä ®· häc ®­îc. §¸p øng ®­îc nhu cÇu ®µo t¹o vµ nguyÖn väng ph¸t triÓn cña ng­êi lao ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn ¸p dông tiÕn bé KHKT vµ qu¶n lý vµo doanh nghiÖp. Gi¶m bít gi¸m s¸t cña qu¶n lý. Cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. T¹o ra ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. T¹o cho ng­êi lao ®éng cã c¸ch nh×n, c¸ch t­ duy míi trong c«ng viÖc cña hä lµ c¬ së ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. ViÖc ®µo t¹o cã thÓ gióp cho nh©n viªn hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ môc tiªu vµ v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp, gi¸o dôc cho nh©n viªn cã ®­îc sù ®ång lßng víi doanh nghiÖp. 4. Mèi quan hÖ gi÷a ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL víi c¸c kh©u trong qu¶n lý NNL. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã quan hÖ rÊt mËt thiÕt víi c¸c kh©u trong viÖc qu¶n lý NNL, c¸c kh©u nµy sÏ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau, nã ®­îc thÓ hiÖn nh­ : - Quan hÖ tuyÓn dông nh©n viªn . Tõ viÖc xem xÐt tr×nh ®é ®· ®­îc ®µo t¹o cña ng­êi xin viÖc mµ c¸c tæ chøc sÏ quyÕt ®Þnh lùa chän ai.ViÖc ®µo t¹o mét mÆt ®­îc coi lµ tiªu chuÈn c¬ b¶n trong viÖc tuyÓn chän nh©n viªn , mÆt kh¸c bÊt kú nh©n viªn nµo khi ®­îc tuyÓn vµo doanh nghiÖp ®Òu ®­îc ph©n cÊp, ph©n lo¹i ®µo t¹o cho phï hîp víi c­¬ng vÞ tr­íc m¾t. - Quan hÖ víi s¾p xÕp c«ng viÖc. Mçi tr×nh ®é ,chuyªn m«n sÏ ®­îc bè trÝ nh÷ng c«ng viÖc phï hîp nhÊt. §iÒu mµ c«ng t¸c s¾p xÕp c«ng viÖc ph¶i xem xÐt tíi lµ lµm sao ®Ó s¾p xÕp nh÷ng vÞ trÝ c«ng viÖc kh¸c nhau cho phï hîp víi chuyªn m«n còng nh­ tr×nh ®é ®µo t¹o cña mçi nh©n viªn. - Quan hÖ víi lùa chän tin dïng. ViÖc lùa chän vµ tin dïng cña doanh nghiÖp gióp cho mét sè nh©n viªn ­u tó tiÕn thªm mét b­íc trªn c­¬ng vÞ c«ng t¸c.Khi mµ mét ng­êi cã tr×nh ®é cao, cã ®¹o ®øc tèt th× ch¾c ch¾n ng­êi ®ã sÏ ®­îc l·nh ®¹o tin dïng . - Quan hÖ víi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thµnh tÝch c«ng t¸c. Khi kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thµnh tÝch c«ng t¸c kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc th× ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o nh©n viªn. - Quan hÖ víi tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng. N©ng cao n¨ng lùc nghÒ nghiÖp cña nh©n viªn th× hiÖu qu¶ thµnh tÝch c«ng t¸c míi ph¶i ®­îc c¶i thiÖn, tõ ®ã cã thÓ n©ng co tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. 5. lµm thÕ nµo ®Ó b¶o ®¶m kÕt qña ®µo t¹o cã thÓ ®¸p øng c«ng viÖc. KÝch thÝch nh©n viªn chñ ®éng tham gia ®µo t¹o:ViÖc nh©n viªn chñ ®éng tham gia ®µo t¹o cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ®µo t¹o,tæ chøcnªn ®Ó cho nh©n viªn nhËn thøc ®­îc r»ng ®µo t¹o kh«ng nh÷ng cã lîi cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn cña tæ chøc mµ cßn cã lîi cho cßn ®­êng sù nghiÖp cña mçi ng­êi lao ®éng . Xem xÐt nhu cÇu kh¸c nhau cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o : Ng­êi ®­îc ®µo t¹o cã thÓ cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c biÖt trong qu¸ tr×nh tham gia ®µo t¹o nh­ nhu cÇu ®µo t¹o ,høng thó häc tËp ,kh¶ n¨ng häc tËp. V× vËy trong lóc x¸c lËp vµ thùc thi ph­¬ng ¸n ®µo t¹o, cÇn ph¶i xem xÐt t×nh h×nh chung cña c¶ doanh nghiÖp .H¬n n÷a ph¶i ®Ó ý ®Õn nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña tõng c¸ nh©n ®­îc ®µo t¹o , cè g¾ng ®Ó viÖc ®µo t¹o ®¸p øng ®­îc nh÷ng mong muèn cña nh÷ng häc viªn cã môc tiªu. T¹o ®iÒu kiÖn thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o:ViÖc ®µo t¹o kü n¨ng cã liªn quan tíi c«ng viÖc th× yªu cÇu ®èi víi thùc tÕ cµng cao.Do ®ã trong qu¸ tr×nh häc thi häc viªn ph¶i cã c¬ héi thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c phøc t¹p,vµ thùc hiÖn nh÷ng t×nh huèng th­êng b¾t gÆp trong c«ng viÖc .Tõ ®ã häc viªn míi n¾m b¾t ®­îc kü n¨ng,vµ cã nh÷ng bµi häc thiÕt thùc nhÊt. T¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc gióp ®ì lÉn nhau:C¸n bé qu¶n lý ph¶i quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o cña cÊp d­íi ,t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc gióp ®ì lÉn nhau ,ph¶i chñ ®éng ®µo t¹o,chØ ®¹o ®éng viªn cÊp d­ới trong c«ng viÖc. II >/ Tr×nh tù ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 1./ Giai ®o¹n I: Ph©n tÝch nhu cÇu ®µo t¹o. Môc ®Ých cña ph©n tÝch nhu cÇu ®µo t¹o: Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch nhu cÇu ®µo t¹o lµ ®Ó x¸c ®Þnh xem nh©n viªn nµo cÇn ®­îc ®µo t¹o, vµ néi dung cña viÖc ®µo t¹o lµ ®µo t¹o c¸i g× ? Khi nµo cÇn ®µo t¹o, cÇn ®­îc ®Çu t­ ë bé phËn nµo. Nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn ph©n tÝch nhu cÇu lao ®éng cña tæ chøc, c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vµ ph©n tÝch tr×nh ®é, kiÕn thøc, kÜ n¨ng hiÖn cã cña ng­êi lao ®éng. Nhu cÇu ®µo t¹o=Møc ®é mong muèn - Møc ®é thùc tÕ Møc ®é thùc tÕ Tr¹ng th¸i mong muèn HiÖu qu¶ thµnh tÝch c«ng t¸c thùc tÕ cña nh©n viªn Nhu cÇu ®µo t¹o Kü thuËt ,kiÕn thøc vµ n¨ng lùc hiÖn cã cña nh©n viªn Kü thuËt ,kiÕn thøc vµ n¨ng lùc cÇn cã cña nh©n viªn HiÖu qu¶ thµnh tÝch c«ng t¸c mong muèn cña nh©n viªn S¬ ®å ph©n tÝch nhu cÇu ®µo t¹o 1.2 Ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi doanh nghiÖp : Thø nhÊt lµ ph©n tÝch môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: Nã bao gåm môc tiªu ng¾n h¹n, môc tiªu trung h¹n, môc tiªu dµi h¹n, cã thÓ nãi ®©y lµ c¸c nh©n tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn nhu cÇu ®µo t¹o tæng thÓ cña doanh nghiÖp.Khi ®ã doanh nghiÖp sÏ ph¶i quyÕt ®Þnh ®µo t¹o c«ng nh©n míi hay kh«ng ®Ó ®¾p øng môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi . Thø hai lµ ph©n tÝch nhu cÇu nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp: §ã lµ sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc mµ doanh nghiÖp cÇn cã ®Ó thùc hiÖn ph¸t triÓn môc tiªu trong vµi n¨m tíi .Trong n¨m tíi doanh nghiÖp cÇn ®éi ngò lao ®éng nh­ thÕ nµo, chÊt l­îng sÏ cao h¬n NNL hiÖn cã cña c«ng ty hay kh«ng ,tõ ®ã c«ng ty sÏ ph¶i quyÕt ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng ®ã nh­ thÕ nµo . Thø ba lµ ph©n tÝch hiÖu suÊt cña doanh nghiÖp: ChØ tiªu cña viÖc ph©n tÝch hiÖu suÊt bao gåm gi¸ thµnh lao ®éng, s¶n l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, tû lÖ b¸o háng, t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ, chi phÝ duy tr×. ... HiÖu suÊt mµ doanh nghiÖp mong muèn ®­îc n©ng cao th«ng qua viÖc ®µo t¹o . 1.3 Ph©n tÝch nhu cÇu cña c«ng viÖc : §Ó ph©n tÝch nhu cÇu cña c«ng viÖc cÇn ph¶i ph©n tÝch hai néi dung sau ®©y: Thø nhÊt lµ chøc tr¸ch c«ng t¸c cña chøc vô, nã bao gåm c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c vµ møc ®ä khã dÔ cña nã. Thø hai lµ yªu cÇu nhËn chøc vô, tøc lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tè chÊt cÇn cã ®Ó thùc hiÖn chøc tr¸ch c«ng t¸c nµy nh­: kiÕn thøc, kÜ thuËt vµ n¨ng lùc cÇn n¾m b¾t. Th«ng qua ph©n tÝch chøc tr¸ch c«ng t¸c vµ t­ c¸ch nhËm chøc cã thÓ ph¸n ®o¸n vµ x¸c ®Þnh xem nh÷ng nh©n viªn vèn cã cña doanh nghiÖp còng nh­ nh©n viªn míi tuyÓn dông cã cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o kh«ng vµ nªn ®µo t¹o theo tiªu chuÈn kh¸ch quan nµo . 1.4 Ph©n tÝch nhu cÇu c«ng nh©n : Khi ph©n tÝch nhu cÇu cña nh©n viªn th× ta th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p sau ®©y : Thø nhÊt lµ s¸t h¹ch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thµnh tÝch: doanh nghiÖp cÇn ph¶i th­êng xuyªn s¸t h¹ch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thµnh tÝch theo ®Þnhh kú hoÆc kh«ng theo ®Þnh kú . Thø hai lµ so s¸nh hiÖu qu¶ víi tiªu chuÈn sau khi tiÕn hµnh s¸t h¹ch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thµnh tÝch ta tiÕn hµnh so s¸nh víi kÕ ho¹ch vµ tiªu chuÈn ®¹t ra. Ta ph¶i so s¸nh lÇn l­ît ë c¸c ph­¬ng diÖn nh­ tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ tiªu chuÈn hiÖu suÊt .. . Thø ba lµ ph©n tÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn kho¶nh c¸ch. KÕt qu¶ mµ nh©n viªn ®¹t ®­îc cã c¸i g× ®· ®¹t ®­îc c¸i g× cßn ch­a ®­îc mµ nguyªn nh©n t­ ®©u lµ do c«ng nh©n kh«ng biªt lµm hay kh«ng muèn lµm hoÆc lµ do ®iÒu kiªn lµm viÖc cña hä ch­a ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. NÕu lµ nh÷ng nguyªn nh©n vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, n¨ng lùc cña c¸ nh©n th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o. Thø t­ lµ ph¸n ®o¸n møc ®é kho¶ng c¸ch: xem møc ®é tõ yªu cÇu ®Õn thùc hiÖn cã kho¶ng c¸ch nh­ thÕ nµo,kho¶ng c¸ch nµy lµ xa hay gÇn, tõ ®ã tµ sÏ x©y dùng néi dung vµ møc ®é ®µo t¹o. 1.4 C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu: Cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó lùa chän mét ph­¬ng ph¸p phï hîp khi x¸c ®Þnh nhu cÇu tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ cña mçi doanh nghiÖp: Thø nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra pháng vÊn: §©y lµ ph­¬ng ph¸p dïng c©u hái ®· chuÈn bÞ s½n ®Ó ®iÒu tra vÒ nhu cÇu ®µo t¹o cña nh©n viªn míi vµ nh÷ng nh©n viªn cã liªn quan kh¸c. Thø hai lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch t­ liÖu: Lµ ph­¬ng ph¸p sö dông nh÷ng v¨n b¶n, t­ liÖu cã s½n cã liªn quan tíi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ b¶n m« t¶ c«ng viÖc ®Ó ph©n tÝch nhu c©u ®µo t¹o chung. Thø ba lµ kh¶o thùc tÕ : Lµ ph­¬ng ph¸p th«ng qua hµnh vi c«ng t¸c thùc tÕ cña nh©n viªn ®­îc gi¸m s¸t trùc tiÕp t¹i hiÖn tr­êng lµm viÖc ®Ó ®­a ra ®¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu ®µo t¹o. Thø t­ lµ tr­ng c©u ý kiÕn: Lµ viÖc tr­ng cÇu ý kiÕn cña nh÷ng nh©n viªn cã liªn quan ®Ó biÕt nhu cÇu ®µo t¹o cña mét nh©n viªn nµo ®ã. 2./ Giai ®o¹n 2: So¹n th¶o néi dung kÕ ho¹ch ®µo t¹o ë giai ®o¹n nµy chñ yÕu lµ so¹n gi¸o tr×nh bao gåm môc tiªu ®µo t¹o, lùa chän ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o, lùa chän gi¸o viªn ®µo t¹o, x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o . Môc tiªu ®µo t¹o lµ g×? Khi mµ tæ chøc ®· x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu cÇn ®µo t¹o th× tæ chøc cÇn ph¶i xem ®µo t¹o lµ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cho ®éi ngò lao ®éng hay ®µo t¹o thªm ®éi ngò lao ®éng ®Ó cã ®ñ sè l­îng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp… So¹n th¶o c¸c gi¸o tr×nh cÇn gi¶ng d¹y : Dựa vào mục tiêu cần đào tạo là như thế nào mà ta sẽ soạn ra nội dung cần truyền đạt cho học viên ,cần lưu ý là giáo trình giảng dạy phải có nội diung chính xác,không được sai sót, phải đạt được yêu cấu đào tạo , phù hợp với mục đích đào tạo . Lựa chọn đối tượng cần đào tạo : Khi tổ chức nhận thâý rằng trình độ và kỹ năng của các cán bộ ở phòng ban này hay các công nhân ở phân xưởng này chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất hiện tại cung như trong tương lai của công ty ,thì họ chính là đối tượng cần dược lựa chọn để tiến hành đào tạo. Lựa chọn và đào tạo giáo viên: Khi có nhu cầu giáo viên giảng dạy thì tổ chức có thể thuê ngoài vì họ có kiến thức phong phú hơn,hiểu biêt nhiều hơn về các lĩnh vực hoặc là lựa chọn người có kinh nghiệm trong công ty để họ giảng dạy vì họ có kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhiều hơn , đối với sự lựa chọn người trong công ty thì họ phải được học qua một lớp nghiệp vụ giảng dạy để họ biết cách thức giảng dạy. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp giảng dạy : Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ hÖ thèng c¸c m«n häc vµ bµi häc ®­îc d¹y, cho thÊy kiÕn thøc nµo, kÜ n¨ng nµo cÇn ®­îc d¹y vµ d¹y trong thêi gian bao l©u. Tõ ®ã ta sÏ t×m hiÓu vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o thÝch hîp nhÊt. Soạn thời khoá biểu đào tạo : sắp xếp lịch trình cụ thể cho học viên ,nghĩa là học viên phải học ở đâu,vào lúc nào ,do ai giảng dạy…và để chuyển tải hết kiến thức cần thiết thì bắt đầu từ khi nao và kết thúc lúc nào. Dự tính kinh phi đào tạo: Dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n tõ hai giai ®o¹n trªn th× ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ cho viÖc häc vµ chi phÝ cho viÖc gi¶ng d¹y lµ bao nhiªu. Tõ ®ã ta sÏ quyÕt ®Þnh xem ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó ®µo t¹o lµ tèt nhÊt cho doanh nghiÖp lóc bÊy giê. 3./ Giai ®o¹n 3: TiÕn hµnh ®µo t¹o Sau khi ®· chuÈn bÞ mäi mÆt vÒ qu¸ tr×nh ®µo t¹o nh­: néi dung ®µo t¹o, kinh phÝ ®µo t¹o... Th× doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®­îc cho m×nh ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o tèt nhÊt víi m×nh do ®ã doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh qu¸ tr×nh ®µo t¹o, ®Ó ®¸p øng ®­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ë hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o tæ chøc cÇn ph¶i cö ra ai lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖmvµ theo dâi s¸t sao sù tiÕp thu cña häc viªn xem ,víi néi dung gi¶ng d¹y nh­ vËy cã phï hîp víi hä kh«ng ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho phï hîp . 4./ Giai ®o¹n4: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o lµ c«ng viÖc cuèi cïng trong c«ng t¸c ®µo t¹o. Muèn ®¸nh gi¸ xem néi dung ®µo t¹o cã hîp lý hay kh«ng cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng diÖn d­íi ®©y: Thø nhÊt lµ xem ph¶n øng cña häc viªn: nghÜa lµ sau khi kho¸ ®µo t¹o kÕt thóc ®Ò nghÞ häc viªn ®iÒn ngay vµo b¶ng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o, ghi l¹i møc ®é hµi lßng vµ ý kiÕn cña häc viªn vÒ hiÖu qu¶ ®µo t¹o. Thø hai, xem xÐt kÕt qu¶ häc tËp cña häc viªn: ta cã thÓ tæ chøc cho häc viªn thi hai lÇn: tr­íc vµ sau khi ®µo t¹o, qua kiÓm nghiÖm sÏ biÕt ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ thu ho¹ch ®­îc trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o cña häc viªn. Thø ba lµ quan s¸t sù thay ®æi hµnh vi cña nh©n viªn tr­íc vµ sau khi ®µo t¹o: mêi c¸n bé chñ qu¶n trùc tiÕp cña mçi häc viªn quan s¸t sù thay ®æi hµnh vi cña häc viªn tr­íc vµ sau khi ®µo t¹o ®Ó gi¸m ®Þnh xem häc viªn cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc vµ nh­ng kÜ thuËt míi ®· ®­îc häc vµo øng dông trong c«ng viÖc thùc tÕ nh­ thÕ nµo ? III. / C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o §Æc ®iÓm ­u ®iÓm Nh­îc §èi t­îng ¸p dông A./ §µo t¹o trong c«ng viÖc 1) §µo t¹o theo chØ dÉn c«ng viÖc Qu¸ tr×nh ®µo t¹o b¾t ®Çu tõ sù giíi thiÖu vµ gi¶ thÝch cña ng­êi d¹y vÒ môc tiÖu cña c«ng viÖc vµ chØ dÉn tØ mØ theo tõng b­íc vÒ c¸ch quan s¸t trao ®æi häc hái vµ lµm thö cho tíi khi thµnh th¹o d­íi sù h­íng dÉn vµ chØ dÉn cña ng­êi d¹y. - Gióp cho qu¸ tr×nh lÜnh héi kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®­îc dÔ dµng h¬n. - Kh«ng cÇn ph­¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ riªng cho häc tËp. - Can thiÖp vµo sù tiÕn hµnh c«ng viÖc. - Lµm h­ háng c¸c trang thiÕt bÞ - C«ng nh©n s¶n xuÊt - Nh©n viªn qu¶n lý ( gi¸m s¸t, qu¶n ®èc, tæ tr­ëng ) 2) §µo t¹o theo kiÓu häc nghÒ Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o b¾t ®Çu b»ng viÖc häc lý thuyÕt ë trªn líp, sau ®ã c¸c häc viªn ®­îc lµm viÖc d­íi sù h­íng dÉn cña c«ng nh©n lµnh nghÒ cho tíi khi thµnh th¹o míi th«i. - Kh«ng can thiÖp tíi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc thùc tÕ - ViÖc häc ®­îc dÔ dµng h¬n. - Häc viªn ®­îc trang bÞ mét l­îng kh¸ lín c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng. - MÊt nhiÒu thíi gian . - §¾t - Cã thÓ kh«ng liªn quan trùc tiÕp tíi c«ng viÖc - C«ng nh©n s¶n xuÊt - C¸c nghÒ mang tÝnh truyÒn thèng cã c«ng nghÖ kh«ng cao . 3) KÌm cÆp vµ chØ b¶o Gióp cho ng­êi häc cã thÓ häc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc tr­íc m¾t vµ c«ng viÖc t­¬ng lai th«ng qua sù kÌm cÆp, chØ b¶o cña nh÷ng ng­êi qu¶n lý giái h¬n - ViÖc tiÕp thu lÜnh héi c¸c kÜ n¨ng kiÕn thøc cÇn thiÕt kh¸ dÔ dµng. - Cã ®iÒu kiÖn lµm thö c¸c c«ng viÖc thËt - Kh«ng thùc sù ®­îc lµm c«ng viÖc ®ã mét c¸ch ®Çy ®ñ. - Häc viªn cã thÓ bÞ l©y nhiÔm mét sè ph­¬ng ph¸p, c¸ch thøc lµm viÖc kh«ng tiªn tiÕn. - C¸n bé qu¶n lý 4) Lu©n chuyÓn vµ thuyªn chuyÓn c«ng viÖc Lµ ph­¬ng ph¸p chuyÓn ng­êi qu¶n lý tõ c«ng viÖc nµy sang c«ng viÖc kh¸c ®Ó nh»m cung cÊp cho hä nh÷ng kinh nghiÖm lµm viÖc ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. - §­îc lµm thËt nhiÒu c«ng viÖc - Häc tËp thùc sù - Më réng kÜ n¨ng lµm viÖc cña häc viªn. - Kh«ng hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ mét c«ng viÖc - Thêi gian ë l¹i mét c«ng viÖc hay mét vÞ trÝ lµm viÖc qu¸ ng¾n - Lao ®éng qu¶n lý B/ §µo t¹o ngoµi c«ng viÖc 1)Tæ chøc c¸c líp c¹nh xÝ nghiÖp Doanh nghiÖp cã thÓ më c¸c líp ®µo t¹o víi c¸c ph­¬ng tiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ cho häc tËp bao gåm hai phÇn lý thuyÕt vµ thùc hµnh - Häc viªn ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ vµ cã hÖ thèng c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt vµ thùc hµnh. - CÇn cã c¸c ph­¬ng tiÖn vµ trang thiÕt bÞ riªng cho häc tËp - Tèn kÐm - C«ng nh©n s¶n xuÊt 2) Cö ®i häc ë c¸c tr­êng chÝnh qui Doanh nghiÖp cö ng­êi ®i hoc t¹i c¸c tr­êng d¹y nghÒ hoÆc qu¶n lý, ë ®©y häc viªn sÏ häc ®Çy ®ñ h¬n nh­ng tèn nhiÒu thêi gian vµ kinh phÝ - Kh«ng can thiÖp tíi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi kh¸c, bé phËn. - Häc viªn ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ vµ cã hÖ thèng c¶i c¸ch kiÕn thøc lý thuyÕt vµ thùc hµnh. - Chi phi kh«ng cao khi cö ®i nhiÒu ng­êi ®i häc - Tèn kÐm - §èi víi mäi ®èi t­îng 3) Bµi gi¶ng, c¸c héi nghÞ hoÆc héi th¶o ë ®©y sÏ th¶o luËn theo tõng chñ ®Ò d­íi sù h­íng dÉn cña ng­êi l·nh ®¹o nhãm, qua ®ã häc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt. - §¬n gi¶n, dÔ tæ chøc - Kh«ng ®ßi hái ph­¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ riªng. - Tèn kÐm nhiÒu thêi gian - Ph¹m vi hÑp - §èi víi mäi ®èi t­îng 4) §µo t¹o theo kiÓu ch­¬ng tr×nh ho¸ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh C¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt s½n trªn ®Üa mÒm cña m¸y tÝnh, ng­êi häc chØ thùc hiÖn theo c¸c h­íng dÉn cña m¸y tÝnh . - Cã thÓ sö dông ®Ó ®µo t¹o rÊt nhiÒu kÜ n¨ng mµ kh«ng cÇn ng­êi dËy - Häc viªn cã ®iÒu kiÖn häc hái c¸ch gi¶i quyÕt c¸ch t×nh huèng gièng thùc tÕ mµ chi phÝ l¹i thÊp h¬n nhiÒu . - Cung cÊp cho mäi häc viªn cã c¬ héi häc tËp trong thêi gian linh ho¹t, néi dung häc tËp ®a d¹ng vµ tuú thuéc vµo sù lùa chän cña c¸c c¸ nh©n, vµ ®Æc biÖt lµ cung cÊp tøc thêi nh÷ng ph¶n håi víi c©u tr¶ lêi cña ng­êi häc lµ ®óng hay sai ë ®©u th«ng qua viÖc cung cÊp lêi gi¶i ngay sau c©u tr¶ lêi cña b¹n - ViÖc häc tËp diÔn ra nhanh h¬n - Ph¶n ¸nh nhanh nh¹y h¬n vµ tiÕn ®é häc vµ tr¶ bµi lµ do häc viªn quyÕt ®Þnh - Tèn kÐm, nã chØ hiÖu qu¶ vÒ chi phÝ khi sö dông cho sè l­îng lín häc viªn - Yªu cÇu nh©n viªn ®a n¨ng ®Ó vËn hµnh - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý 5) §µo t¹o theo ph­¬ng thøc tõ xa Ng­êi häc vµ ng­êi d¹y kh«ng trùc tiÕp gÆp nhau t¹i mét thêi ®iÓm vµ cïng thêi gian th«ng qua ph­¬ng tiÖn nghe nh×n trung gian. - Cung cÊp cho häc viªn mét l­îng lín th«ng tin trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. - C¸c th«ng tin cung cÊp cËp nhËt vµ lín vÒ mÆt sè l­îng. - Ng­êi häc chñ ®éng trong bè trÝ kÕ ho¹ch häc tËp - §¸p øng ®­îc nhu cÇu häc tËp cña c¸c häc viªn ë xa trung t©m ®µo t¹o - Chi phÝ ®µo t¹o cao - §Çu t­ cho viÖc chuÈn bÞ bµi gi¶ng rÊt lín - ThiÕu sù trao ®æi trùc tiÕp gi÷a häc viªn vµ gi¸o viªn - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý 6) §µo t¹o theo kiÓu phßng thÝ nghiÖm Bao gåm c¸c cuéc héi th¶o häc tËp cã sö dông c¸c kÜ thuËt: bµi tËp, t×nh huèng, diÔn kÞch, m« pháng trªn m¸y tÝnh. - Häc viªn ngoµi viÖc ®­îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt cßn cã c¬ héi ®­îc ®µo luyÖn nh÷ng kÜ n¨ng thùc hµnh - N©ng cao kh¶ n¨ng kÜ n¨ng lµm viÖc víi con ng­êi còng nh­ ra quyÕt ®Þnh. - Tèn nhiÒu c«ng søc tiÒn cña vµ thêi gian ®Ó x©y dùng lªn c¸c t×nh huèng mÉu. - §ßi hái ng­êi x©y dùng lªn t×nh huèng mÉu ngoµi giái lÝ thuyÕt cßn ph¶i giái thùc hµnh - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý 7) §µo t¹o kÜ n¨ng xö lý c«ng v¨n giÊy tê Ng­êi häc cã tr¸ch nhiÖm xö lý nhanh vµ ®óng c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o, lêi dÆn dß cña cÊp trªn. .. §Ó häc c¸ch ra quyÕt ®Þnh nhanh . - §­îc lµm viÖc thËt sù ®Ó häc hái - Cã c¬ héi rÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm viÖc vµ ra quyÕt ®Þnh - Cã thÓ ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña bé phËn - Cã thÓ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i - §èi víi lao ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh, th­ kÝ, trî lý . PhÇn II:thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNl trong c«ng ty cæ phÇn giÇy th¨ng long. I: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long: 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ h×nh cña c«ng ty cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long. Ngµy 14/04/1990, Bé tr­ëng C«ng nghiÖp nhÑ (nay thuéc Bé C«ng nghiÖp)®· ra quyÕt ®Þnhsè 210/Q§/TCL§ thµnh lËp Nhµ m¸y GiÇy Th¨ng Long, trùc thuéc tæng c«ng ty Da GiÇy ViÖt Nam. §Õn n¨m 1994, Nhµ m¸y GiÇy th¨ng long chuyÓn thµnh tªn C«ng Ty GiÇy Th¨ng Long. Tuy lµ Mét C«ng TY trùc thuéc Tæng C«ng Ty GiÇy Da ViÖt Nam nh­ng c«ng ty GiÇy Th¨ng Long l¹i la mét ®¬n vÞ ho¹ch to¸n tæng hîp, cã tªn giao dÞch lµ: THANG LONG SHOES COMPANY, trô së ®Æt t¹i 410 ®­êng Tam Trinh –Mai §éng -Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi, NhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu giÇy, dÐp vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm tõ da. Thêi gian ®Çu míi thµnh lËp, sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng ty lµ 300 ng­êi víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt hµng gia c«ng mòi giÇy cho c¸c n­íc XHCN vµ chñ yÕu lµ thÞ tr­êng Liªn X«, Sè vèn ban ®Çu cña c«ng ty la 5tû ®ång, mµ toµn bé sè vèn nµy lµ do ng©n S¸ch Nhµ N­íc cÊp, tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 4000m2. KÓ tõ sau sù sôp ®æ vµ tan r· cña hÖ thèng c¸c n­íc XHCN –b¹n hµng chñ yÕu cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long –c«ng ty ®· thùc sù l©m vµo khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh»m duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn chung cña c«ng ty. Thªm vµo ®ã c«ng ty l¹i míi thµnh lËp l¹i qu¸ trÎ. Vèn do Nhµ n­íc cÊp vµ ®Çu t­ cho c«ng nghÖ thiÕt bÞ cßn qu¸ thÊp, l¹c hËu, nh·n hiÖu s¶n phÈm cßn xa l¹ ®èi víi thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, c¬ cÊu tæ chøc cßn ch­a hîp lý…, tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· ph¶i nç lùc quyÕt t©m h¬n bao giê hÕt ®Ó ®­a c«ng ty qua khã kh¨n vµ ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t tõ viÖc t×m hiÓu nhu cÇu sö dông néi ®Þa vµ ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu cho c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi (do tËn dông ®­îc nguån nh©n c«ng rÎ) vÉn lèn, c«ng ty ®· chñ ®éng trong nguån vèn kinh doanh b»ng viÖc vay l·i cña Ng©n hµng hay c¸c nhµ ®Çu t­, thËm chÝ c«ng ty cßn huy ®éng c¶ nguån vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó m¹nh d¹n ®Çu t­ thiÕt bÞ vµ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®­a c«ng nghÖ xÝch l¹i gÇn nhau trªn mét c¬ cÊu s¶n xuÊt mÒm dÎo, uyÓn chuyÓn, linh ho¹t, nh¹y c¶m víi thÞ tr­êng vµ ng­êi tiªu dïng. Cho ®Õn nay c¬ së s¶n xuÊt vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long d· dÇn ®­îc hoµn thiÖn víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch ®­îc Tæng c«ng ty duyÖt, tù ®i t×m b¹n hµng vµ tù ho¹ch to¸n thu chi ®éc lËp. Vµ ®Õn n¨m 2005 C«ng ty GiÇy Th¨ng Long ®· chÝnh thøc chuyÓn sang thµnh c«ng ty cæ phÇn trë thµnh C«ng ty Cæ PhÇn GiÇy Th¨ng Long, trong thêi ®IÓm nµy c«ng ty ®ang dÇn dÇn hoµn thiÖn bé m¸y cña m×nh v¬Ý chøc n¨ng vµ nhiªm vô míi. Tæng sè vèn ®Çu t­ cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long tÝnh tíi ngµy 31/12/2001 lµ 30, 5 tû VND, trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh: 19, 609 tû - Vèn l­u ®éng: 10, 724 tû VND * Vèn l­u ®éng ®­îc chia theo nguån h×nh thµnh: nguån vèn kinh doanh chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc, vèn ng©n s¸ch cÊp qua c¸c n¨m ®Òu chiÕm trªn 40% t«ng vèn. n¨m thÊp nhÊt lµ 1999 chiÕm 40%, n¨m cao nhÊt lµ n¨m 1997 chiÕm 47, 32%. V«n vay chiÕm tû träng nhá trong tæng sè vèn, phÇn cßn l¹i ®­îc trÝch tï c¸c quü dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * Vèn chia theo nguån vèn h×nh thµnh: vèn l­u ®éng chiÕm tû träng lín vµ khèi l­îng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, ®ã lµ v× ®Æc ®iÓm cña c«ng ty ph¶i sö dùng ®Ó mua nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. C«ng nghÖ cña c«ng ty: ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt ®¬n ®Æt hµng vµ ngµy cµng n©ng cao uy tÝn chÊt l­îng cña m×nh c«ng ty GiÇy Th¨ng long ®· tËp trung vµo viÖc ®Çu t­ míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, më réng quy m« s¶n xuÊt. HiÖn nay c¸c d©y chuyÒn m¸y mãc, m¸y gß giÇy cò ®· ®­îc thay thÕ b»ng m¸y mãc míi hoµn toµn, ®­îc nhËp chñ yÕu tõ §µi Loan vµ Hµn Quèc. Th¸ng 7/1996, c«ng ty ®­îc bé c«ng nghiÖp phª duyÖt ®· ®Çu t­ vµ ®­a vµo sÈn xuÊt d©y chuyÒn thÓ thao. tõ ®ã tíi nay, c«ng ty còng ®· ®Çu t­ thªm mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt tõ 800. 000 ®«i /n¨m lªn tíi 2. 000. 000®«i/n¨m. C¸c quy tr×nh kü thuËt c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu chÊt l­îng do phßng kü thuËt ®Æt ra lu«n ®­îc tu©n thñ nghiªm ngÆt trong qu¸ trinh s¶n xuÊt nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm víi mÉu m· ®Ñp, chÊt l­îng cao, ®¸p øng kh¸ch hµng víi gi¸ c¶ hîp lý. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long. 2.1. Chøc n¨ng: S¶n xuÊt giÇy dÐp vµ c¸c s¶n phÈm tõ da. XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. +XuÊt khÈu: GiÇy dÐp vµ c¸c s¶n phÈm tõ da. + NhËp khÈu: VËt t­ nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. 2.2. NhiÖm vô: Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ ®éng vµ tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Nghiªm cøu thùc cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cai chÊt l­îng c¸c mÆt hµng do c«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh nh¨m t¨ng c­êng søc m¹nh c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Tu©n thñ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn, ®ång thêi tù t¹o nguån vèn cho cho s¶n xuÊt kinh doanh cña, ®Çu t­ më réng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi gi÷a xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n­íc. VÒ chÊt l­îng c«ng ty ®ang cè nghiªm cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao víi môc ®Ých lµ t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Hµng n¨m c«ng ty qu¶ lý, ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn ®Ó theo kÞp sù thay ®æi cña ®Êt n­íc. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty GiÇy Th¨ng Long. C«ng ty giÇy Th¨ng Long tæ chøc theo c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng. §©y lµ mét c¬ cÊu qu¶n lý, mµ toµn bé c«ng viÖc qu¶n lý ®­îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh liªn hÖ ®­êng th¼ng gi÷a cÊp trªn víi cÊp d­íi(tøc lµ mçi phßng, ban, xÝ nghiÖp cña c«ng ty chØ nhËn quyÕt ®Þnh tõ mét thñ tr­ëng cÊp trªn theo nguyªn t¾c trùc tiÕp). C¸c bé phËn chøc n¨ng nµy kh«ng ra lÖnh mét c¸ch trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi mµ nghiªm cøu, chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh cho l·nh ®¹o, qu¶n lý viÖc thùc hiÖn h­íng dÉn viÖc kiÓm tra ;gi¸m s¸t chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu trong ph¹m vi chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh. Bé m¸y tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty ®­îc chia thµnh c¸c phßng ban sau: 3.1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«mg cã quyÒn dù häp vµ quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan cao nhÊt cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i c¸c cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. 3.2. Ban kiÓm so¸t: Ban kiÓm so¸t do héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®IÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, them ®Þnh b¸o c¸o tµI chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c theo ®Iòu lÖ cña c«ng ty quy ®Þnh. Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan cao nhÊt cña C«ng ty cã toµn quyÒ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc29414.doc
Tài liệu liên quan