Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng lẻ (LCD) bằng Container tại công ty Sotrans đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ Logistics trong giai đoạn hiện nay

Tài liệu Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng lẻ (LCD) bằng Container tại công ty Sotrans đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ Logistics trong giai đoạn hiện nay: ... Ebook Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng lẻ (LCD) bằng Container tại công ty Sotrans đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ Logistics trong giai đoạn hiện nay

pdf114 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng lẻ (LCD) bằng Container tại công ty Sotrans đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ Logistics trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1.Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: Hoaït ñoäng giao nhaän vaän taûi taïi nöôùc ta trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc. Ñoù laø söï gia taêng veà soá löôïng cuûa caùc coâng ty giao nhaän, söï caûi tieán veà chaát löôïng dòch vuï phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cung öùng dòchvuïlogistics cuûa caùc nhaø saûn xuaát kinh doanh trong nöôùc. Ñöùng tröôùc ñoøi hoûi ngaøy caøng khaét khe cuûa caùc khaùch haøng buoäc caùc nhaø cung öùng dòch vuï giao nhaän trong ñoù coù coâng ty Sotrans laø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc ñieån hình buoäc phaûi caûi tieán chaát löôïng dòch vuï nhaèm môû roäng vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Trong hoaït ñoäng cung öùng dòch vuï xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa, hoaït ñoäng xuaát haøng leû (LCL) baèng container taïi coâng ty trong thôøi gian qua chieám giöõ vò trí khaù quan troïng. Xeùt trong toaøn boä quy trình cung öùng dòch vuï logistics thì hoaït ñoäng xuaát haøng leû laø moät maéc xích khoâng theå thieáu ñöôïc. Hoaït ñoäng xuaát haøng leû taïi coâng ty trong thôøi gian qua maëc duø laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng chính nhöng xeùt veà goùc ñoä cung öùng dòch vuï ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics thì vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc. Xuaát phaùt töø quaù trình coâng taùc thöïc teá taïi coâng ty trong thôøi gian vöøa qua, cuõng nhö nhöõng khaûo saùt thöïc teá veà tieàm naêng thò tröôøng haøng xuaát leû trong thôøi gian tôùi, hoïc vieân maïnh daïn xaây döïng ñeà taøi toát nghieäp cao hoïc “Moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát haøng leû (LCL) baèng container taïi coâng ty Sotrans ñaùp öùng yeâu caàu cung öùng dòch vuï logistics trong giai ñoaïn hieän nay”. 2.Muïc ñích nghieân cöùu: Naém roõ baûn chaát vaø vai troø cuûa logistics ñoái vôùi saûn xuaát kinh doanh cuõng nhö baûn chaát vaø vai troø cuûa hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng trong toaøn boä quy trình cung öùng dòch vuï logistics. Phaân tích hoaït ñoäng vaø quy trình cung öùng dòch vuï haøng xuaát leû taïi coâng ty, tìm ra caùc khieám khuyeát ñeå coù theå caûi thieän. 3.Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Ñeà taøi taäp trung nghieân cöùu khaûo saùt theo hai höôùng: a.Ñaùnh giaù laïi quy trình chaøo baùn vaø cung caáp dòch vuï haøng xuaát leû taïi coâng ty ñeå tìm ra moät soá khieám khuyeát nhaèm hoaøn thieän hôn quy trình. 2 b.Phaân tích thò tröôøng tieàm naêng, khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa caùc nhaø cung caáp dòch vuï töông töï treân thò tröôøng, nhu caàu hieän coù ñeå ñeà ra ñònh höôùng cho söï phaùt trieån cuûa dòch vuï naøy trong töông lai. 4.YÙ nghóa khoa hoïc vaø thöïc teá cuûa ñeà taøi: Luaän aùn taäp trung phaân tích caùc quan ñieåm veà logistics, vai troø cuûa vaän taûi haøng leû trong toaøn boä daây chuyeàn cung öùng dòch vuï logistics töø ñoù naém roõ hôn baûn chaát, noäi dung cuûa quaù trình cung öùng dòch vuï logistics cho haøng xuaát leû vaø toaøn boä daây chuyeàn cung öùng dòch vuï logistics. Luaän aùn phaân tích , ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng cung öùng dòch vuï haøng xuaát leû taïi coâng ty ñeå tìm ra nhöõng khieám khuyeát. Treân cô sôû nhöõng khieám khuyeát ñoù, luaän aùn ñaõ ñöa ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän hoaït ñoäng vaø quy trình cung öùng dòch vuï haøng xuaát leû töø ñoù laøm cô sôû ñaåy maïnh hoaït ñoäng naøy trong nhöõng naêm tôùi. 5. Keát caáu ñeà taøi: Ñeà taøi ñöôïc keát caáu goàm 3 chöông: Chöông 1: Vai troø cuûa phöông thöùc vaän taûi haøng leû (LCL) ñoái vôùi hoaït ñoäng logistics. Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng leû taïi coâng ty kho vaän mieàn nam (Sotrans) Chöông 3: Nhöõng giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh xuaát haøng LCL baèng container taïi coâng ty ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics hieän nay. Vì thôøi gian nghieân cöùu vaø trình ñoä coù haïn, baøi vieát khoù traùnh khoûi nhöõng sô soùt, kính mong Thaày Coâ xem xeùt söûa chöõa ñeå baøi vieát ñöôïc hoaøn thieän hôn. Em xin chaân thaønh caûm ôn. Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 6 naêm 2006 3 CHÖÔNG 1 VAI TROØ CUÛA PHÖÔNG THÖÙC VAÄN TAÛI HAØNG LEÛ (LCL) BAÈNG CONTAINER ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG LOGISTICS Muïc tieâu cuûa chöông 1 ñeà taøi seõ trình baøy moät soá vaán ñeà chính sau ñaây: +Söï phaùt trieån cuûa vaän taûi container vaø vai troø cuûa vaän taûi container ñoái vôùi hoïat ñoäng logistics. +Vai troø cuûa giao nhaän vaän taûi haøng leû ñoái vôùi hoïat ñoäng logistics. +Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa vieäc ñoùng caùc loâ haøng leû vaøo container nhaèm giuùp cho caùc nhaø gom haøng ñaït hieäu quaû kinh teá cao nhaát. +Khaùi quaùt veà thò tröôøng giao nhaän vaän taûi haøng leû taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, tieàm naêng cuûa thò tröôøng naøy. +Ngoøai ra, chöông 1 cuûa ñeà taøi cuõng seõ trình baøy ñeán moät soá khía caïnh phaùp lyù lieân quan ñeán hoïat ñoäng xuaát haøng leû taïi Vieät Nam. 1.1.Giôùi thieäu veà söï phaùt trieån vaän taûi container Muïc tieâu cuûa phaàn naøy laø khaùi quaùt laïi lòch söû phaùt trieån cuûa vaän taûi container - neàn taûng cô baûn cuûa söï phaùt trieån logistics cuõng nhö giao nhaän vaän taûi haøng xuaát leû. Ñeå giaûi quyeát muïc tieâu, caùc noäi dung ñöôïc trình baøy trong hai phaàn chính sau ñaây: - Lòch söû phaùt trieån vaän taûi container. - Vai troø cuûa vaän taûi container ñoái vôùi hoïat ñoäng logistics. 1.1.1.Lòch söû phaùt trieån vaän taûi container Vieäc söû duïng caùc thuøng chöùa haøng lôùn coù theå duøng ñöôïc nhieàu laàn ñeå xeáp dôõ leân taøu nhanh choùng ñaõ coù töø thôøi La Maõ. Tuy nhieân, quaù trình container hoùa chæ môùi baét ñaàu töø tröôùc chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai. Coù nhieàu caùch phaân chia söï phaùt trieån vaän taûi container thaønh caùc giai ñoaïn. Tuy nhieân, caùch thöùc phaân chia söï phaùt trieån naøy theo caùc moác lòch söû gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi vaø chuaån hoùa quy caùch container, söï xuaát hieän vaø phaùt trieån caùc taøu chôû container, söï chuaån hoùa trong 4 quy trình xeáp dôõ vaän taûi container vaø cô sôû phaùp lyù quoác teá cho vieäc vaän taûi container ñöôïc xem laø hôïp lyù nhaát. Trong quaù trình tìm hieåu caùc taøi lieäu veà söï phaùt trieån cuûa vaän taûi container, hoïc vieân nhaän thaáy caùch phaân chia sau ñaây trong taùc phaåm “Giao nhaän vaän taûi haøng hoùa quoác teá” do PGS, TS Ñinh Ngoïc Vieän chuû bieân mang tính khoa hoïc cao, hoïc vieân maïn pheùp xin trích daãn trình baøy sau ñaây: 1.1.1.1.Giai ñoïan 1 (töø tröôùc chieán tranh theá giôùi laàn 2 ñeán naêm 1955) Ñaây laø giai ñoaïn baét ñaàu söû duïng container ñeå vaän chuyeån haøng hoùa treân theá giôùi. Vieäc söû duïng caùc thuøng ñeå vaän chuyeån haøng hoùa ñaõ coù töø tröôùc, tuy nhieân, chæ khi coù söï tieâu chuaån hoùa kích thöôùc caùc thuøng haøng ñeå coù theå söû duïng phöông tieän xeáp dôõ nhaèm giaûi phoùng taøu nhanh môùi ñöôïc coi laø söï ra ñôøi cuûa container hay laø baét ñaàu quaù trình container hoùa. Moät trong nhöõng yù ñoà ñeå tieán tôùi quaù trình container hoùa laø vieäc phaùt trieån vaø söû duïng thuøng Conex cuûa Haûi quaân Myõ trong chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2. Thuøng Conex laø moät thuøng tieâu chuaån 6 foot, ñöôïc coi laø tieàn thaân cuûa nhöõng container hieän ñaïi sau naøy. Ñeán nhöõng naêm 50 ñaõ coù 100.000 chieác thuøng Conex ñöôïc söû duïng. Trong thôøi gian naøy Container cuõng ñaõ ñöôïc söû duïng trong vaän taûi ñöôøng boä ôû Myõ. 1.1.1.2.Giai ñoaïn 2 (töø naêm 1955 ñeán naêm 1966) Giai ñoaïn naøy ñaùnh daáu moät böôùc ngoaët quan troïng trong quaù trình container hoùa treân theá giôùi. Ñaây laø thôøi kyø baét ñaàu aùp duïng container trong chuyeân chôû ñöôøng bieån quoác teá, laø thôøi kyø xuaát hieän taøu container, söû duïng ngaøy caøng nhieàu container loaïi lôùn, laø thôøi kyø baét ñaàu cuoäc caùch maïng container. Moät soá moác phaùt trieån quan troïng trong giai ñoaïn naøy laø: Naêm 1956: taøu chôû container ñaàu tieân treân theá giôùi ra ñôøi. Ñoù laø caùc taøu daàu cuûa Oâng Malcomb Mclean, ngöôøi saùng laäp haõng Sealand Service Inc., ñöôïc hoaùn caûi thaønh taøu chôû container, chaïy töø New York ñeán Houston, môû ra kyû nguyeân môùi trong vaän taûi quoác teá. Sau ñoù, haõng Sealand ñaõ ñoùng taøu chuyeân duïng chôû container (full container ship) ñaàu tieân vaø cho vaän haønh vaøo thaùng 10/1957 treân tuyeán U.S East 5 Coast- Puerto Rico. Ñeán naêm 1958 Myõ ñaõ coù 137.000 container, chaâu Aâu coù 280.000 container (1960). Naêm 1961: hình thaønh tuyeán vaän taûi container thöôøng xuyeân ñaàu tieân giöõa New York, Los Angeles vaø San Francisco; Naêm 1964: toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác teá (ISO) laàn ñaàu tieân coâng boá tieâu chuaån container loaïi lôùn; Naêm 1966: haõng Sealand môû tuyeán vaän taûi container quoác teá ñaàu tieân töø Myõ ñi Chaâu Aâu. 1.1.1.3.Giai ñoïan 3 (1967-1980) Giai ñoïan naøy coù caùc ñaëc ñieåm: Aùp duïng phoå bieán container theo tieâu chuaån ISO; Taêng nhanh soá löôïng container loaïi lôùn, phaùt trieån taøu container chuyeân duïng vaø thieát bò xeáp dôõ container; Nhieàu nöôùc ñaõ hình thaønh heä thoáng vaän taûi container; Caùc tuyeán buoân baùn quoác teá ñöôïc container hoùa cao; Baét ñaàu nghieân cöùu phaùt trieån phöông phaùp vaän taûi môùi - vaän taûi ña phöông thöùc. Sau ñaây laø moät soá moác phaùt trieån quan troïng: +Thaùng 6 naêm 1967: ISO thoâng qua tieâu chuaån container loaïi lôùn sery 1. +Thaùng 12/1967 thaønh laäp coâng ty container quoác teá coù truï sôû chính ôû Brussels. +Ñeán naêm 1972 haàu heát caùc tuyeán buoân baùn giöõa Baéc Myõ, Chaâu Aâu, Nhaät Baûn vaø Australia ñaõ ñöôïc container hoùa. +Ñeán naêm 1977 treân theá giôùi ñaõ coù 38 tuyeán container noái bôø bieån Ñoâng, Taây vaø caùc caûng vuøng hoà lôùn cuûa Myõ vôùi hôn 100 caûng khaùc treân theá giôùi. 1.1.1.4.Giai ñoaïn 4 (töø naêm 1980 ñeán nay) Giai ñoaïn naøy ñöôïc ñaùnh daáu baèng vieäc thoâng qua coâng öôùc cuûa LHQ veà vaän taûi ña phöông thöùc quoác teá taïi Geneva naêm 1980, taïo cô sôû phaùp lyù cho vieäc phaùt trieån vaän taûi container vaø vaän taûi ña phöông thöùc treân phaïm vi toaøn theá giôùi. Vaän taûi container tieáp tuïc phaùt trieån maïnh meõ, ñaëc bieät ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Caïnh tranh trong vaän taûi container dieãn ra gay gaét. Nhieàu haõng vaän chuyeån lôùn thaønh laäp Lieân minh toaøn caàu ñeå khoáng cheá thò tröôøng. Moät soá moác phaùt trieån quan troïng trong giai ñoïan naøy laø: Naêm 1981: Caûng Rotterdam ñaõ thay theá vò trí caûng New York vaø trôû thaønh caûng container lôùn nhaát theá giôùi; Naêm 1983: Coâng ty Evergreen (Ñaøi Loan) baét ñaàu kinh doanh tuyeán vaän taûi container “voøng 6 quanh theá giôùi”; Naêm 1988: Coâng ty APL ñaõ ñoùng taøu container Panamax ñaàu tieân; Naêm 1989: Caûng Hongkong thay theá vò trí caûng Rotterdam vaø trôû thaønh caûng container lôùn nhaát theá giôùi; Naêm 1991: Coâng ty Sealand vaø Coâng ty Maersk hôïp nhaát tuyeán Thaùi Bình Döông cuûa hoï vaø thieát laäp moái quan heä hôïp taùc laâu daøi; Naêm 1993: “Nieân giaùm containerization International” coâng boá löôïng container thoâng qua caùc caûng treân theá giôùi/ naêm vöôït quaù 100 trieäu TEU; Naêm 1994: löôïng container thoâng qua caûng haøng naêm cuûa caûng Hongkong vaø cuûa caûng Singapore cuøng vöôït quaù 10 trieäu TEU; Naêm 1995: caùc coâng ty American President Lines, Mitsue O.S.K lines, Nedloyd vaø Orient Oversea Container Lines thaønh laäp taäp ñoaøn lieân minh toaøn caàu ñaàu tieân cuûa theá giôùi. Khoái löôïng haøng hoùa vaän chuyeån baèng container taêng daàn qua caùc naêm. Ñaëc bieät laø khu vöïc chaâu AÙ vaø Baéc Myõ. Toác ñoä taêng tröôûng cuûa vaän taûi container trong nhöõng naêm 80 ñaït 20%/ naêm. Nhö vaäy, vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa vaän taûi container, vaän taûi haøng leû coù cô sôû ñeå phaùt trieån. Vì maëc duø container chöùa ñöïng trong noù nhieàu loaïi haøng hoùa cuûa nhieàu chuû haøng khaùc nhau, nhöng noù ñöôïc xem laø moät ñôn vò vaän taûi duy nhaát. Vaän taûi container ñöôïc xem laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån cuûa vaän taûi haøng leû vaø hoaït ñoäng logistics. 1.1.2.Vai troø cuûa vaän taûi container ñoái vôùi hoaït ñoäng logistics Khaùi nieäm chung veà hoaït ñoäng logistics: Logistics laø quaù trình toái öu hoùa veà vò trí, vaän chuyeån vaø döï tröõ nguoàn taøi nguyeân töø ñieåm ñaàu tieân cuûa daây chuyeàn cung öùng cho ñeán tay ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng, thoâng qua haøng loaït caùc hoaït ñoäng kinh teá (Theo TS. Ñoøan Thò Hoàng Vaân - Logistics, nhöõng vaán ñeà cô baûn). Logistics trong hoaït ñoäng giao nhaän vaän taûi: Dòch vuï logistics chính laø söï phaùt trieån kheùo leùo cuûa dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc. Toaøn boä hoïat ñoäng vaän taûi coù theå ñöôïc thöïc hieän theo moät hôïp ñoàng vaän taûi ña phöông thöùc vaø söï phoái hôïp moïi chu chuyeån cuûa haøng hoùa do ngöôøi toå chöùc dòch vuï logistics ñaûm nhieäm. Ñieåm töông ñoàng laø ôû choã, treân cô sôû nhieàu hôïp ñoàng mua baùn giöõa ngöôøi mua 7 vaø ngöôøi baùn, ngöôøi toå chöùc dòch vuï logistics seõ nhaän haøng taïi cô sôû cuûa töøng ngöôøi baùn vaø gom haøng leû thaønh nhieàu ñôn vò göûi haøng taïi caùc nhaø kho hay nôi xeáp dôõ haøng hoùa tröôùc khi chuùng ñöôïc göûi tôùi nôi ñeán treân nhöõng phöông tieän vaän taûi khaùc nhau. Taïi nôi ñeán, ngöôøi toå chöùc dòch vuï logistics seõ thu xeáp ñeå taùch caùc ñôn vò göûi haøng ñoù vaø xeáp haøng hoùa thaønh caùc loâ haøng thích hôïp ñeå phaân phoái ñeán nhöõng ñòa chæ cuoái cuøng. Ngöôøi toå chöùc dòch vuï logistics khoâng chæ giao nhaän maø coøn laøm caùc coâng vieäc nhö: löu kho, daùn nhaõn hieäu, ñoùng goùi bao bì, thueâ phöông tieän vaän taûi, laøm thuû tuïc haûi quan vaø coù theå mua hoä baûo hieåm haøng hoùa cho chuû haøng. HÌNH 1.1: HEÄ THOÁNG LOGISTICS (LOGISTICS KINH DOANH) Logistics ñaàu vaøo Logistics ñaàu ra Ñaàu vaøo Löu kho baõi Nhaø maùy 1 Löu kho Ñòa ñieåm tieâu thuï Ñieåm cung caáp VNL Löu kho NVL Saûn xuaát Löu kho thaønh phaåm Thò tröôøng Vaän chuyeån Vaän chuyeån Vaän chuyeån Vaän chuyeån Nhö vaäy, trong lónh vöïc giao nhaän vaän taûi, logistics khoâng phaûi laø moät dòch vuï ñôn leû, maø luoân luoân laø moät chuoãi caùc dòch vuï veà giao nhaän haøng hoùa, nhö: laøm caùc thuû tuïc, giaáy tôø, toå chöùc vaän taûi, bao bì ñoùng goùi, ghi nhaõn hieäu, löu kho, löu baõi, phaân phaùt haøng hoùa ñi caùc ñòa ñieåm khaùc nhau, chuaån bò cho haøng hoùa luoân luoân saün saøng ôû traïng thaùi neáu coù yeâu caàu cuûa khaùch haøng laø ñi ngay ñöôïc. Chính vì vaäy, khi noùi tôùi logistics bao giôø ngöôøi ta cuõng noùi tôùi moät chuoãi heä thoáng caùc dòch vuï. Vôùi heä thoáng chuoãi dòch vuï naøy ngöôøi cung caáp dòch vuï logistics seõ giuùp khaùch haøng coù theå tieát kieäm ñöôïc chi phí cuûa ñaàu vaøo cuõng nhö ñaàu ra trong caùc khaâu vaän chuyeån, löu kho löu baõi vaø phaân phoái haøng hoùa. Container chôû haøng, theo ñònh nghóa cuûa Toå chöùc Tieâu chuaån quoác teá (ISO) laø moät thöù thieát bò vaän taûi: Coù tính chaát laâu beàn, chaéc, khoûe ñeå coù theå duøng ñi duøng 8 laïi, ñöôïc thieát keá ñaëc bieät taïo thuaän lôïi cho vieäc chuyeân chôû haøng hoùa qua moät hay nhieàu phöông thöùc vaän taûi maø khoâng phaûi chaát xeáp laïi giöõa chöøng, deã nhoài ñaày vaø ruùt roãng vaø coù theå tích beân trong lôùn hôn 1m3, container cuøng vôùi haøng hoùa xeáp trong ñoù taïo thaønh ñôn vò haøng hoùa trong suoát quaù trình vaän chuyeån. Caùc container ñöôïc chuaån hoùa vôùi kích thöôùc ñöôïc thoáng nhaát treân toøan caàu vaø ñöôïc phaân thaønh nhöõng loaïi rieâng bieät. Caùc nhaø saûn xuaát taøu thuûy vaän chuyeån container cuõng caên cöù vaøo kích thöôùc chuaån hoùa cuûa container ñeå coù theå thieát keá ra loaïi taøu chôû haøng ñaït hieäu quaû khai thaùc cao nhaát veà toác ñoä, veà khaû naêng chuyeân chôû cuõng nhö an toaøn haøng haûi. Container ñöôïc chuaån hoùa veà kích thöôùc vaø khaû naêng taûi troïng cuõng laøm cô sôû cho coâng taùc quy hoïach phaùt trieån caûng bieån ñaùp öùng cho nhu caàu boác dôõ haøng hoùa. Boác dôõ haøng hoùa vaø vaän taûi haøng haûi laø nhöõng hoaït ñoäng heát söùc quan troïng trong chuoãi dòch vuï logistics trong hoaït ñoäng giao nhaän vaän taûi. Vaän taûi container cuõng thoûa maõn ñöôïc moät soá yeâu caàu cuûa caùc nhaø saûn xuaát haøng hoùa hay caùc nhaø thu mua haøng hoùa. Vì kích thöôùc vaø taûi troïng cuûa container mang tính thoáng nhaát toaøn caàu, caùc nhaø saûn xuaát vaø ngöôøi mua haøng coù theå xem ñoù nhö laø moät ñôn vò tính toaùn trong vieäc mua baùn haøng hoùa. Coøn ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát, hoï coù theå döïa vaøo kích thöôùc cuûa container ñeå coù theå chuû ñoäng trong caùc coâng taùc : thieát keá, bao goùi, löu kho vaø xaây döïng caùc thieát bò kho baõi nhaèm ñaùp öùng moät caùch toát nhaát vieäc ñoùng goùi xuaát nhaäp haøng hoùa cuõng nhö haøi hoøa toái ña giöõa vieäc thu xeáp saûn xuaát vaø vaän taûi moät caùch nhòp nhaøng. Veà coâng taùc quaûn lyù cuûa caùc nhaø giao nhaän vaän taûi ñoái vôùi hoaït ñoäng logistics, tính nhaát quaùn vaø quoác teá cuûa vaän taûi container laø cô sôû ñeå caùc nhaø giao nhaän xaây döïng heä thoáng mang tính chuyeân nghieäp cao trong vieäc quaûn lyù toàn kho, löu tröõ vaø vaän taûi, cuõng nhö chuû ñoäng trong vieäc xaây döïng kho baõi, ñaàu tö caùc heä thoáng trang thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc boác dôõ haøng hoùa. Ñöùng veà goùc ñoä chung, chuùng ta coù theå nhaän thaáy vaän taûi container mang laïi nhieàu lôïi ích cho hoaït ñoäng cung öùng dòch vuï logistics trong giao nhaän vaän taûi. 9 Sôû dó vaän taûi baèng container phaùt trieån nhanh, laø vì noù ñöa laïi nhieàu lôïi ích: 1.1.2.1.Ñoái vôùi ngöôøi coù haøng: Baûo veä toát haøng hoùa, giaûm ñeán möùc thaáp nhaát tình traïng maát caép, hö hoûng, aåm öôùt, nhieãm baån, tieát kieäm chi phí bao bì. Coù nhöõng thöù haøng do chôû container bôùt ñöôïc khaù nhieàu goã, caùc toâng ñoùng hoøm, ñoùng kieän. Do thôøi gian xeáp dôõ haøng ôû caùc caûng giaûm thaáp, voøng quay taøu nhanh hôn, haøng luaân chuyeån nhanh, ñôõ toàn ñoïng, ñöôïc ñöa töø cöûa ñeán cöûa thuaän lôïi, thuùc ñaåy mua baùn phaùt trieån hôn. 1.1.2.2.Ñoái vôùi ngöôøi chuyeân chôû: Giaûm thôøi gian xeáp dôõ chôø ñôïi ôû caûng khieán taøu quay voøng nhanh hôn. Ngöôøi ta ñaõ tính toùan treân moät chuyeán taøu ñònh tuyeán, nhôø söû duïng container, chi phí xeáp dôõ ñaõ haï töø 55% xuoáng 15% trong toång phí kinh doanh, taän duïng ñöôïc dung tích taøu do giaûm nhöõng khoaûng troáng treân taøu, giaûm traùch nhieäm veà khieáu naïi toån thaát haøng hoùa. 1.1.2.3.Ñoái vôùi ngöôøi giao nhaän: Coù ñieàu kieän söû duïng container ñeå laøm dòch vuï thu gom, chia leû haøng hoùa vaø thöïc hieän vaän taûi ña phöông thöùc, ñöa haøng ñi töø cöûa ñeán cöûa, ñôõ tranh chaáp khieáu naïi do toån thaát haøng hoùa giaûm bôùt. Nhö vaäy, vaän taûi container mang laïi nhöõng lôïi ích thieát thöïc vaø quan troïng cho hoaït ñoäng logistics, giuùp hoaït ñoäng logistics phaùt trieån nhanh choùng vaø lieân tuïc trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Toùm laïi, trong hoaït ñoäng logistics, coù söï ñan xen nhòp nhaøng giöõa söï phoái hôïp chu chuyeån cuûa caùc doøng vaät chaát, doøng thoâng tin vaø doøng tieàn teä. Trong ñoù, container ñöôïc thieát keá ñaëc bieät vaø noù ñöôïc xem laø moät ñôn vò haøng hoùa (duø beân trong laø moät hay nhieàu loaïi haøng) ñoùng vai troø raát quan troïng cho doøng vaät chaát cuûa hoaït ñoäng logistics. Vì kích thöôùc vaø caùc tieâu chuaån khaùc cuûa container ñöôïc tieâu chuaån hoùa treân phaïm vi toaøn theá giôùi neân caùc beân tham gia trong chuoãi cung öùng dòch vuï logistics coù theå caên cöù vaøo ñoù maø tính toaùn ñaët haøng, baûo quaûn, naâng haï, löu kho haøng hoùa … moät caùch nhaát quaùn. Dòch vuï logistics theo Luaät thöông maïi Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua thaùng 6/2005 theo ñieàu 233 ñònh nghóa nhö sau: “Dòch vuï logistics laø hoaït ñoäng thöông 10 maïi, theo ñoù thöông nhaân toå chöùc thöïc hieän moät hoaëc nhieàu coâng vieäc bao goàm nhaän haøng, vaän chuyeån, löu kho, löu baõi, laøm thuû tuïc haûi quan, caùc thuû tuïc giaáy tôø khaùc, tö vaán khaùch haøng, ñoùng goùi bao bì, ghi kyù maõ hieäu, giao haøng hoaëc caùc dòch vuï khaùc coù lieân quan ñeán haøng hoùa theo thoûa thuaän vôùi khaùch haøng ñeå höôûng thuø lao”. Nhö vaäy, vai troø cuûa vaän taûi container caøng theå hieän roõ raøng hôn ñoái vôùi hoaït ñoäng logistics. Container coù theå xem laø ñôn vò vaän taûi thoáng nhaát toaøn caàu cho söï phaùt trieån cuûa thöïc tieãn vaø khoa hoïc logistics ñang hình thaønh vaø phaùt trieån maïnh meõ nhöõng naêm gaàn ñaây. Hoïat ñoäng vaän taûi container laø moät maéc xích quan troïng trong chuoãi logistics cuûa caùc nhaø cung öùng dòch vuï logistics. Trong ñoù, vaän taûi haøng leû laïi döïa treân vaø ngöôïc laïi cuõng chính laø cô sôû cho söï phaùt trieån cuûa vaän taûi container. Vaän taûi haøng leû laø moät khaâu cöïc kyø quan troïng vaø khoâng theå thieáu ñöôïc trong hoaït ñoäng vaän taûi container vaø toøan boä daây chuyeàn cung öùng dòch vuï logistics. 1.2.Phöông thöùc vaän taûi nguyeân container (FCL) vaø haøng leû (LCL) Vaän taûi haøng hoùa xuaát baèng ñöôøng bieån thöôøng ñöôïc thöïc hieän theo hai phöông thöùc: göûi haøng theo phöông thöùc nguyeân container FCL vaø haøng leû LCL. Trong thöïc teá cuõng coù moät phöông thöùc göûi haøng nöõa laø phöông thöùc toång hôïp: LCL/ FCL hoaëc FCL/LCL. Nhöng xeùt veà baûn chaát, phöông thöùc LCL/ FCL veà cô baûn cuõng laø phöông thöùc vaän taûi LCL, chæ khaùc ôû choã ngöôøi nhaän haøng laø moät ñôn vò duy nhaát. Töông töï, phöông thöùc FCL/ LCL cô baûn cuõng laø göûi haøng FCL, chæ khaùc ôû choã laø coù moät ñôn vò göûi haøng nhöng nhieàu ñôn vò nhaän haøng. Neân trong phaïm vi baøi vieát naøy, chuùng toâi xin maïn pheùp phaân ñònh trình baøy caùc phöông thöùc vaän taûi container theo hai phöông thöùc göûi haøng laø LCL/LCL vaø FCL/FCL, nhaèm muïc ñích coù cô hoäi phaân tích saâu hoaït ñoäng xuaát haøng LCL/LCL. 1.2.1.Phöông thöùc vaän taûi nguyeân container (FCL/FCL) 1.2.1.1.Khaùi nieäm phöông thöùc vaän taûi FCL/FCL Phöông thöùc vaän taûi FCL/FCL (Full Container Load) laø phöông thöùc göûi haøng ñoùng nguyeân moät container, thöôøng laø haøng cuûa moät chuû. Ngöôøi chuyeân chôû chòu 11 traùch nhieäm töø khi nhaän nguyeân veïn cho ñeán khi giao nguyeân veïn container. Traùch nhieäm aáy khoâng chæ baét ñaàu töø khi nhaän haøng leân taøu vaø keát thuùc khi dôõ haøng ra khoûi taøu nhö quy ñònh cuûa Quy taéc Hague maø coøn môû roäng töø khi nhaän container vaøo CY hay beán caûng cho ñeán khi giao xong cho ngöôøi nhaän haøng taïi CY cuûa mình hay ôû beán caûng ôû caûng ñích. 1.2.1.2.Quy trình vaän taûi FCL/FCL - Container do ngöôøi vaän taûi cung caáp hoaëc thueâ töø caùc coâng ty cho thueâ container, ñöôïc chuû haøng ñoùng haøng taïi kho rieâng hoaëc taïi baõi container. Sau ñoù, container ñöôïc nieâm phong keïp chì sau khi ñaõ laøm thuû tuïc haûi quan kieåm hoùa. - Chuû haøng hay coâng ty giao nhaän vaän chuyeån container ñaõ ñöôïc nieâm phong keïp chì ñeán baõi chöùa container (CY: container yard) cuûa ngöôøi vaän chuyeån ñeå chôø xeáp leân taøu. - Taïi caûng ñeán, ngöôøi vaän taûi saép xeáp vaø chòu chi phí vaän chuyeån container vaøo baõi chöùa cuûa mình. - Töø baõi container, ngöôøi nhaän haøng hoaëc coâng ty giao nhaän saép xeáp vaø chòu chi phí lo thuû tuïc haûi quan, vaän chuyeån veà kho rieâng vaø ruùt haøng. Quy trình göûi haøng FCL/ FCL coù theå ñöôïc toùm goïn trong sô ñoà sau: SÔ ÑOÀ 1.1: QUY TRÌNH VAÄN TAÛI FCL/FCL Haõng taøu caáp leänh giao voû container cho chuû haøng ñoùng haøng taïi kho rieâng hoaëc taïi baõi. Chuû haøng hay coâng ty giao nhaän vaän chuyeån container ñaõ ñöôïc nieâm phong keïp chì ñeán baõi chöùa container (C/Y) cuûa ngöôøi vaän chuyeån ñeå chôø xeáp haøng Taïi caûng ñeán, ngöôøi vaän taûi saép xeáp vaø chòu chi phí vaän chuyeån container vaøo baõi chöùa cuûa mình Taïi baõi chöùa container, ngöôøi nhaän haøng hoaëc coâng ty giao nhaän saép xeáp vaø chòu chi phí lo thuû tuïc haûi quan, vaän chuyeån veà kho rieâng vaø ruùt haøng 12 1.2.1.3.Traùch nhieäm cuûa caùc beân trong phöông thöùc vaän taûi FCL/FCL a.Ngöôøi göûi haøng (shipper). - Vaän taûi haøng cuûa mình töø kho hay nôi chöùa haøng ñeán baõi chöùa container cuûa caûng göûi. - Ñoùng haøng vaøo container, keå caû chaát xeáp vaø cheøn loùt. - Ghi kyù maõ hieäu (markings) vaø daáu hieäu chuyeân chôû. - Nieâm phong vaø caëp chì container theo quy cheá xuaát khaåu vaø thuû tuïc haûi quan. - Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán vieäc laøm treân. Vieäc ñoùng haøng vaøo container coù theå thöïc hieän taïi baõi chöùa container hoaëc taïi kho rieâng cuûa ngöôøi göûi haøng neáu coù yeâu caàu, nhöng ngöôøi göûi haøng phaûi ñaûm baûo an toaøn vaø chòu chi phí ñieàu ñoäng container ñi vaø veà baõi chöùa. b.Ngöôøi nhaän haøng (consignee). - Xin giaáy pheùp nhaäp khaåu vaø laøm thuû tuïc haûi quan cho loâ haøng. - Xuaát trình B/L hôïp leä cho ngöôøi vaän chuyeån ñeå nhaän haøng. - Nhanh choùng ruùt haøng taïi baõi chöùa hoaëc taïi kho cuûa mình ñeå hoaøn traû container roãng cho ngöôøi chuyeân chôû kòp thôøi, traùnh bò phaït. c.Ngöôøi vaän chuyeån (carrier). - Chaêm soùc, giöõ gìn, baûo quaûn haøng xeáp trong container keå töø khi nhaän töø ngöôøi göûi taïi baõi chöùa cuûa caûng göûi cho ñeán khi giao traû cho ngöôøi nhaän taïi baõi chöùa ôû caûng ñeán. - Xeáp haøng töø baõi chöùa ôû caûng göûi leân taøu chôû ñi, keå caû vieäc xaép xeáp haøng leân taøu. - Dôõ haøng töø taøu xuoáng baõi chöùa ôû caûng ñeán. - Giao haøng cho ngöôøi nhaän coù vaän ñôn hôïp phaùp. - Chòu moïi chi phí xeáp dôõ container leân xuoáng taøu. 13 1.2.2. Phöông thöùc vaän taûi haøng leû (LCL/LCL) 1.2.2.1.Khaùi nieäm phöông thöùc vaän taûi LCL/LCL Phöông thöùc vaän taûi LCL/LCL (Less Container Load) laø phöông thöùc göûi haøng leû, khoâng ñuû cho moät container vaøo chung moät container, töùc laø container chung chuû do ngöôøi chuyeân chôû gom laïi. Ngöôøi kinh doanh vaän chuyeån haøng leû ñöôïc goïi laø ngöôøi gom haøng (consolidator) seõ taäp trung caùc loâ haøng leû cuûa nhieàu chuû haøng roài saép xeáp, phaân loaïi, keát hôïp caùc loâ haøng leû ñoùng vaøo container, nieâm phong caëp chì theo quy ñònh cuûa thuû tuïc xuaát khaåu vaø haûi quan, xeáp container xuoáng baõi chöùa ôû caûng ñeán vaø giao haøng cho ngöôøi nhaän. Nhö vaäy, phöông thöùc vaän taûi LCL/LCL coù vai troø quan troïng, laø tieàn ñeà tieán tôùi phöông thöùc vaän taûi FCL/FCL. Trong ñoù, caùc khaâu gom haøng, chia nhoû dung tích container cuõng nhö caùc dòch vuï phuï theâm ñi keøm ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc nhaø gom haøng coù cô sôû phaùt trieån vaø lôïi theá caïnh tranh so vôùi caùc haõng taøu. Ñoàng thôøi, vaän taûi LCL/LCL cuõng ñem laïi nhieàu lôïi ích cho chuû haøng vaø cho xaõ hoäi… seõ ñöôïc trình baøy trong phaàn tieáp theo sau. 1.2.2.2.Quy trình vaän taûi LCL/ LCL - Ngöôøi gom haøng nhaän nhieàu loâ haøng cuûa nhieàu chuû haøng khaùc nhau göûi cho nhieàu ngöôøi nhaän khaùc nhau taïi traïm haøng leû (CFS). - Ngöôøi gom haøng ñoùng nhieàu loâ haøng leû cuûa nhieàu chuû haøng khaùc nhau vaøo cuøng moät container baèng chi phí cuûa mình. - Ngöôøi vaän chuyeån xeáp container leân taøu. - Taïi caûng ñeán, ñaïi lyù giao nhaän container ñöôïc dôõ töø taøu xuoáng, vaän chuyeån veà traïm laøm haøng leû ñeå ruùt haøng. - Caùc loâ haøng leû ñöôïc taùch ra rieâng bieät vaø giao cho ngöôøi nhaän (ngöôøi NK). Cuï theå veà quy trình vaän taûi LCL/LCL, coù caùc böôùc chi tieát nhö sau: 14 a.Giai ñoaïn nhaän haøng. Ngöôøi gom haøng theo yeâu caàu cuûa caùc chuû haøng tieán haønh nhaän caùc loâ haøng leû khaùc nhau töø caùc ñòa ñieåm khaùc nhau ñeå gom chung vaøo moät container haøng nguyeân. Trong giai ñoaïn nhaän haøng coù giai ñoaïn ñoùng haøng vaøo container. Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng maø ngöôøi ñoùng haøng caàn caân nhaéc kyõ ñeå traùnh laõng phí dung tích container full thöïc xuaát. Vieäc ñoùng vaø chaát xeáp haøng vaøo container ñoøi hoûi phaûi naém vöõng caùc yeáu toá sau: - Tình hình, ñaëc ñieåm cuûa haøng hoùa chuyeân chôû. - Tình hình, ñaëc ñieåm cuûa loaïi, kieåu container caàn söû duïng. - Thoâng thaïo kyõ thuaät chaát xeáp, cheøn loùt haøng hoùa trong container. Trong chuyeân chôû haøng hoùa ñoàng nhaát, coù bao bì, ngöôøi ta thöôøng ñöa vaøo söû duïng khaùi nieäm tyû troïng chaát xeáp haøng chuyeân chôû (cargo density) laøm cô sôû so saùnh, tìm choïn loaïi kieåu container thích hôïp ñaùp öùng ñöôïc phöông aùn chaát xeáp toái öu. Tyû troïng chaát xeáp haøng chuyeân chôû (coøn goïi laø heä soá dung tích container) laø moät ñaïi löôïng bieåu thò moät ñôn vò theå tích cuûa haøng chuyeân chôû, tính baèng meùt khoái (m3) hoaëc foot khoái (ft3) chieám bao nhieâu ñôn vò troïng löôïng cuûa noù tính baèng taán (MT) hoaëc pound (Lb). Coâng thöùc theå hieän: K1 = W/M Trong ñoù: W (weight) laø taûi troïng toái ña M (measurement) laø dung tích beân trong container Thí duï sau ñaây laø khaû naêng chaát xeáp cuûa moät soá kieåu loaïi container: BAÛNG 1.1: KHAÛ NAÊNG CHAÁT XEÁP CUÛA MOÄT SOÁ LOAÏI CONTAINER Loaïi container haøng khoâ Taûi troïng toái ña W Dung tích beân trong M Tyû troïng chaát xeáp W/M (MT) (Lb) (M3) (Ft3) (MT/M3) (Lb/Ft3) Côõ 20’ 18.72 41.270 33.04 1.101 0.600 37.480 Côõ 40’ 27.58 60.810 67.64 2.389 0.407 25.450 Kieåu 20’ maùi môû 18.37 40.500 30.29 1.070 0.606 37.850 Kieåu 20’ maùi baèng 17.81 39.280 26.98 953 0.606 41.220 (Nguoàn: Soå tay nghieäp vuï vaän taûi Container – PTSKT. Huyønh Taán Phaùt) 15 Neáu haøng chuyeân chôû trong töøng kieåu loaïi container ñaït ñöôïc tyû troïng chaát xeáp haøng noùi treân, ñieàu ñoù chöùng toû toaøn boä dung tích beân trong container (100%) ñaõ ñöôïc söû duïng ñaït hieäu quaû kinh teá cao nhaát. Maët khaùc, tyû troïng chaát xeáp haøng cuûa töøng kieåu loaïi container coù möùc cao thaáp khaùc nhau cuõng chöùng toû khaû naêng chaát xeáp haøng cuûa moãi kieåu loaïi container coù möùc cao thaáp khaùc nhau: ñoái vôùi haøng naëng, coù tyû troïng chaát xeáp cao thì söû duïng container côõ 20’ coù lôïi hôn container côõ 40’, ngöôïc laïi, ñoái vôùi haøng nheï coù tyû ._. troïng chaát xeáp thaáp thì söû duïng container côõ 40’ coù lôïi hôn. Tyû troïng chaát xeáp haøng laø con soá ñaûo ngöôïc cuûa heä soá chaát xeáp haøng (stowage factor); noù laø moät ñaïi löôïng bieåu thò moät ñôn vò troïng löôïng cuûa haøng chuyeân chôû chieám bao nhieâu ñôn vò theå tích cuûa noù. Coâng thöùc bieåu hieän heä soá chaát xeáp haøng chuyeân chôû: K2 = M/W Trong ñoù: M laø theå tích vaø W laø troïng löôïng cuûa haøng chuyeân chôû, thöôøng ñöôïc duøng trong vaän chuyeån haøng khoâng ñoàng nhaát ñeå phaân bieät haøng naëng haøng nheï laøm cô sôû tính toaùn keát hôïp ñeå taän duïng khaû naêng chuyeân chôû cuûa container. Theo yù kieán hoïc vieân, ñöùng veà phía caïnh sales vaø marketing, ngöôøi phuï traùch ñoùng haøng leû coù theå döïa vaøo baøi toaùn ñoùng haøng sau ñaây nhaèm giaûm thieåu dung tích coøn troáng trong container haøng FCL. Ñaây laø nhöõng khaùi nieäm raát cô baûn veà ñoùng haøng LCL vaøo container. Tuy nhieân, muïc ñích cuûa baøi toùan ñoùng haøng naøy chæ nhaèm aùp duïng vaøo quaù trình thoáng keâ löôïng haøng LCL ñoùng haøng tuaàn taïi coâng ty ôû chöông 2. Ñeå töø ñoù thaáy ñöôïc dung tích container full coøn troáng raát nhieàu, moät söï laõng phí dung tích raát lôùn. Maø nguyeân nhaân chính laø do khaû naêng gom haøng cuûa ñoäi nguõ sales-marketing coøn keùm. Töø phaân tích thöïc traïng ñoù, tính toùan caùc thieät haïi taøi chính do khoâng gom ñuû haøng, ñeå ñeà ra caùc giaûi xuaát ôû chöông 3 cho hoaït ñoäng sales –marketing, nhaèm taêng cöôøng gom haøng laáp ñaày caùc dung tích container coøn troáng ñoù, taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän cho coâng ty: Container 20’DC ñoùng ñöôïc : 5.896x2.35x2.385 = 33 m3 Container 40’DC ñoùng ñöôïc: 12.035x2.35x2.395 = 67.7 m3 Container 40’HC ñoùng ñöôïc: 12.035x2.35x2.697 = 78.3 m3 16 Goïi A (m3) laø löôïng haøng leû ñöôïc ñoùng haøng tuaàn, soá container ñöôïc ñoùng laø y, dung tích container coøn troáng laø x (m3). Vôùi ñieàu kieän ñaët ra laø laøm sao giaûm toái ña x, ta coù baûng yeâu caàu ñoùng haøng nhö sau: BAÛNG 1.2: LÖÔÏNG HAØNG LEÛ CAÀN ÑOÙNG ÑEÅ TOÁI THIEÅU DUNG TÍCH CONTAINER THÖØA y A (m3) 20’dc 40’dc 40’hc x (m3) Ñeå min x thì A Æ … (m3) A<33 1 0 0 33-A 33 33<A<67.7 0 1 0 67.7-A 67.7 67.7<A<78.3 0 0 1 78.3-A 78.3 78.3<A<111.3 1 0 1 111.3-A 111.3 x = 33 – A neáu 0<A<33 x = 67.7 – A neáu 33<A<66.7 x = 78.3 – A neáu 66.7<A<78.3 Ta coù: Vaäy ñeå x Æ 0 thì + A Æ 33 neáu A < 33 + A Æ 66.7 neáu 33 < A < 66.7 + A Æ 78.3 neáu 67.7 < A < 78.3 … Nhö vaäy, ñeå toái thieåu hoùa dung tích container coøn troáng trong caùc laàn ñoùng caùc loâ haøng leû vaøo container, ñöùng veà quan ñieåm marketing, ngöôøi gom haøng caàn coá gaéng gom theâm nhieàu haøng ñeán caùc moác laø 33, 66.7 hay 78.3 m3, töùc laø ñeå coù theå ñoùng ñaày haøng vaøo container, haïn cheá toái ña vieäc laõng phí dung tích container. Veà cô baûn, yeâu caàu cuûa haøng LCL laø cöù vaøo cuoái moãi tuaàn, haøng leû gom ñöôïc trong tuaàn ñoù phaûi ñöôïc ñoùng haøng ñeå xuaát. Neáu khoâng ñuû haøng vaãn phaûi ñoùng container cho haøng ñi vì ñoù laø yeâu caàu baét buoäc cuûa chuû haøng. Cho neân, coù moät soá tuaàn, löôïng haøng LCL khoâng ñuû ñoùng container, coâng ty seõ bò loã khi ñoùng haøng vì aùp löïc cuûa khaùch haøng. Ñeå haïn cheá thieät haïi naøy, coâng taùc sales vaø marketing phaûi gom theâm nhieàu haøng, giaûm thieåu toái ña dung tích container coøn troáng. Nhöõng vaán ñeà naøy seõ ñöôïc phaân tích kyõ trong phaàn phaân tích hoïat ñoäng 17 kinh doanh cuûa coâng ty taïi chöông 2 vaø nhöõng giaûi phaùp ñaåy maïnh sales- marketing ôû chöông 3. b.Giai ñoaïn vaän chuyeån: töø kho ñeán caûng, töø caûng ñeán caûng. Ngöôøi gom haøng ñoùng vai troø laø ngöôøi vaän taûi ñoái vôùi chuû haøng. Ngöôøi gom haøng coù traùch nhieäm löu kho baûo quaûn ñaûm baûo chaát löôïng haøng hoùa. Ñoàng thôøi tính toaùn ñoùng haøng hoùa vaøo container theo ñuùng yeâu caàu xeáp haøng cuûa loâ haøng. Sau ñoù, ngöôøi gom haøng coù traùch nhieäm vaän chuyeån container ñaõ ñaày haøng haï baõi container chôø boác leân taøu theo ñuùng yeâu caàu cuûa haõng taøu. Ngöôøi göûi haøng coù traùch nhieäm cung caáp chi tieát veà loâ haøng ñaõ ñöôïc thoâng quan cho ngöôøi gom haøng ñeå ngöôøi gom haøng toång hôïp laïi vaø cung caáp chi tieát toång hôïp cho haõng taøu. Ngöôøi chuyeân chôû coù theå laø ngöôøi vaän taûi coù taøu (chuû taøu) hoaëc ngöôøi vaän taûi khoâng taøu (ngöôøi giao nhaän). Ngöôøi vaän taûi thöïc phaùt haønh cho ngöôøi gom haøng vaän ñôn chuû (Master B/L). Trong quaù trình vaän taûi container haøng full (haøng nguyeân), coù hai tröôøng hôïp sau ñaây: - Neáu container haøng full laø container haøng leû tröïc tieáp, töùc laø caùc loâ haøng LCL trong container coù cuøng ñích ñeán cuoái cuøng (final destination), thì container haøng full chuyeån taûi taïi moät nöôùc thöù ba nhöng haøng hoùa khoâng ñöôïc dôõ ra, maø container haøng full chuyeån taûi vaø sau ñoù ñi tieáp ñeán caûng ñeán cuoái cuøng. - Ngöôïc laïi, neáu container haøng full laø container haøng leû chuyeån taûi, töùc laø caùc loâ haøng leû trong container coù nhöõng ñích ñeán cuoái cuøng khaùc nhau, thì container haøng full chuyeån taûi taïi moät nöôùc thöù ba. Taïi ñaây, caùc loâ haøng LCL trong container ñoù ñöôïc dôõ ra vaø ñoùng vaøo container khaùc treân cô sôû caùc loâ haøng LCL coù cuøng ñích ñeán cuoái cuøng (final destination) thì ñöôïc ñoùng chung laïi vôùi nhau. c.Giai ñoaïn giao haøng. Ñaïi lyù haõng taøu taïi nöôùc ñeán tieán haønh laøm caùc thuû tuïc giao container haøng nguyeân cho ñaïi lyù cuûa nhaø gom haøng. Khi ñoù ñaïi lyù cuûa nhaø gom haøng seõ tieán haønh caùc thuû tuïc giao töøng loâ haøng trong container haøng gom cho ñuùng caùc chuû haøng thöïc söï. Ngöôøi nhaän haøng thöïc teá phaûi laøm moïi thuû tuïc nhaäp khaåu cho loâ haøng khi göûi, xuaát trình giaáy tôø hôïp leä ñeå ngöôøi giao haøng leû giao haøng. 18 Toùm laïi, trong quy trình nghieäp vuï xuaát haøng FCL vaø LCL coù söï ñan xen chaët cheõ giöõa caùc doøng haøng hoùa, doøng thoâng tin vaø doøng tieàn teä laø 3 yeáu toá cô baûn trong quy trình cung öùng dòch vuï logistics töø ñaàu vaøo cho ñeán ñaàu ra cuûa quaù trình saûn xuaát. Trong ñoù, giai ñoaïn vaän taûi (caû vaän taûi FCL vaø LCL) laø giai ñoaïn quan troïng, giuùp giaûm chi phí kinh doanh hay khoâng, quyeát ñònh nguyeân phuï lieäu coù maët kòp thôøi cho saûn xuaát hay khoâng cuõng nhö saûn phaåm coù ñeán tay ngöôøi tieâu duøng ñuùng haïn ñònh vôùi möùc cöôùc phí vaän taûi thaáp nhaát hay khoâng. HÌNH 1.2: QUY TRÌNH HAØNG XUAÁT LCL House B/L : doøng haøng hoùa : doøng thoâng tin (1) : Ngöôøi nhaän haøng baùo thoâng tin veà haøng hoùa cho ñaïi lyù cuûa nhaø gom haøng. (2) : Ñaïi lyù baùo thoâng tin veà haøng hoùa cho nhaø gom haøng. (3) : Nhaø gom haøng kieåm tra thoâng tin haøng hoùa vôùi nhaø maùy vaø cung caáp booking haøng leû cho nhaø maùy. (4) : Nhaø gom haøng book choã FCL vôùi haõng taøu. (5) : Haõng taøu cung caáp booking haøng FCL cho nhaø gom haøng. Quy trình göûi haøng LCL/ LCL ñöôïc dieãn giaûi trong sô ñoà sau ñaây: Shipper Shipper Shipper consolidator Shipping lines Shipping lines agent consignee consignee consignee (1) (1) (1) (2) (3) (3) (3) Haøng hoùa LCL Haøng hoùa LCL (4) (5) Haøng hoùa FCL Haøng hoùa FCL Haøng hoùa FCL Haøng hoùa LCL Haøng hoùa LCL Master B/L House B/L 19 SÔ ÑOÀ 1.2: QUY TRÌNH GÖÛI HAØNG LCL/LCL Ngöôøi gom haøng nhaän nhieàu loâ haøng leû cuûa nhieàu chuû haøng khaùc nhau gom vaøo kho CFS Ngöôøi gom haøng ñoùng nhieàu loâ haøng leû cuûa caùc chuû haøng khaùc nhau vaøo cuøng moät container baèng chi phí cuûa mình Ngöôøi vaän chuyeån xeáp container leân taøu Taïi caûng ñeán, ñaïi lyù giao nhaän nhaän container ñöôïc dôõ töø taøu xuoáng, vaän chuyeån veà traïm haøng leû ñeå ruùt haøng Caùc loâ haøng ñöôïc taùch ra rieâng bieät vaø giao cho ngöôøi nhaän (ngöôøi NK) 1.2.2.3.Thuû tuïc vaø chöùng töø coù lieân quan trong phöông thöùc vaän taûi LCL Trong phöông thöùc vaän taûi LCL, coù caùc chöùng töø quan troïng sau ñaây: vaän ñôn ñöôøng bieån (House Bill of Lading hay HB/L), chöùng töø baûo hieåm (insurance documents), giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (certificate of origin), giaáy chöùng nhaän soá löôïng/ troïng löôïng/ chaát löôïng, giaáy chöùng nhaän khöû truøng, phieáu ñoùng goùi… + Vaän ñôn ñöôøng bieån: Vaän ñôn ñöôøng bieån (House Bill of Lading) laø moät chöùng töø chöùng minh cho moät hôïp ñoàng vaän taûi ñöôøng bieån, cho vieäc nhaän haøng hoaëc xeáp haøng cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø baèng vaän ñôn naøy, ngöôøi chuyeân chôû cam keát seõ giao haøng khi xuaát trình noù. Khi caáp vaän ñôn, ngöôøi chuyeân chôû, chuû taøu hoaëc ñaïi dieän cuûa hoï phaûi kyù vaøo vaän ñôn vaø ghi roõ tö caùch phaùp lyù. Trong thöïc teá, vaän ñôn thöôøng do ngöôøi chuyeân chôû, chuû taøu, thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû, chuû taøu hay thuyeàn tröôûng kyù. Vaän ñôn ñöôøng bieån coù 3 chöùc naêng quan troïng sau ñaây: -Laø bieân lai nhaän haøng ñeå chôû cuûa ngöôøi chuyeân chôû: Vaän ñôn ñöôøng bieån laø baèng chöùng hieån nhieân cuûa vieäc ngöôøi chuyeân chôû ñaõ nhaän haøng ñeå chôû. Vaän ñôn chöùng minh cho soá löôïng, khoái löôïng, tình traïng beân ngoaøi cuûa haøng hoùa 20 ñöôïc giao. Taïi caûng ñeán, ngöôøi chuyeân chôû cuõng phaûi giao cho ngöôøi nhaän theo ñuùng khoái löôïng vaø tình traïng nhö luùc nhaän ôû caûng ñi khi ngöôøi nhaän xuaát trình vaän ñôn phuø hôïp. -Laø chöùng töø sôû höõu (document of title) nhöõng haøng hoùa moâ taû treân vaän ñôn. Ai coù vaän ñôn trong tay, ngöôøi ñoù coù quyeàn ñoøi sôû höõu haøng hoùa ghi treân ñoù. Do coù tính chaát sôû höõu neân vaän ñôn laø moät chöùng töø löu thoâng ñöôïc (negotiable document). Ngöôøi ta coù theå mua, baùn, chuyeån nhöôïng haøng hoùa ghi treân vaän ñôn baèng caùch mua, baùn hay chuyeån nhöôïng vaän ñôn. -Laø baèng chöùng cuûa hôïp ñoàng vaän taûi (contract of carriage) ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa caùc beân. Maëc duø baûn thaân vaän ñôn ñöôøng bieån khoâng phaûi laø moät hôïp ñoàng vaän taûi vì noù chæ coù chöõ kyù cuûa moät beân, nhöng vaän ñôn coù giaù trò nhö moät hôïp ñoàng vaän taûi ñöôøng bieån. Noù khoâng nhöõng ñieàu chænh moái quan heä giöõa ngöôøi göûi haøng vôùi ngöôøi chuyeân chôû maø coøn ñieàu chænh moái quan heä giöõa ngöôøi chuyeân chôû vaø ngöôøi nhaän haøng hoaëc ngöôøi caàm vaän ñôn. Noäi dung cuûa vaän ñôn khoâng chæ ñöôïc theå hieän baèng nhöõng ñieàu khoaûn ghi treân ñoù maø coøn bò chi phoái bôûi caùc coâng öôùc quoác teá veà vaän ñôn vaø vaän taûi. Vaän ñôn container theo caùch göûi haøng leû (LCL/LCL) trong thöïc teá vaø tieáp thu cuûa taùc giaû töø taùc phaåm “Vaän taûi – giao nhaän quoác teá vaø baûo hieåm haøng haûi” cuûa taùc giaû Döông Höõu Haïnh, NXB Thoáng Keâ 2005, coù moät soá ñieåm löu yù sau ñaây: Trong chuyeân chôû haøng leû, neáu do ngöôøi chuyeân chôû thöïc ñaûm nhieäm hoï seõ kyù phaùt cho ngöôøi göûi haøng vaän ñôn haøng leû LCL/LCL, coù chöùc naêng töông töï nhö vaän ñôn theo caùch göûi FCL/FCL. Neáu ngöôøi ñaïi lyù giao nhaän (forwarding agent) ñöùng ra kinh doanh chuyeân chôû haøng hoùa seõ coù 2 loaïi vaän ñôn ñöôïc kyù phaùt: - Vaän ñôn thöïc cuûa ngöôøi chuyeân chôû (Master Ocean B/L): ngöôøi chuyeân chôû thöïc sau khi nhaän container haøng cuûa ngöôøi ñaïi lyù giao nhaän, seõ kyù phaùt cho ngöôøi naøy vaän ñôn theo caùch göûi haøng FCL/FCL. Treân vaän ñôn ghi teân ngöôøi göûi haøng laø ngöôøi ñaïi lyù giao nhaän taïi caûng göûi vaø teân ngöôøi 21 giao nhaän laø ñaïi lyù hoaëc ñaïi dieän cuûa ngöôøi ñaïi lyù giao nhaän taïi caûng ñích. Loaïi vaän ñôn naøy khoâng coù chöùc naêng thanh toaùn theo tín duïng chöùng töø. - Vaän ñôn cuûa ngöôøi giao nhaän, töùc vaän ñôn nhaø (House B/L): ngöôøi giao nhaän ñöùng treân danh nghóa ngöôøi thaàu chuyeân chôû, kyù phaùt cho chuû haøng leû vaän ñôn cuûa mình hoaëc theo maãu cuûa Hieäp hoäi caùc toå chöùc giao nhaän quoác teá FIATA, neáu hoï laø thaønh vieân cuûa toå chöùc naøy. Vaän ñôn coù ñuû caùc thoâng tin caàn thieát veà haøng hoùa, caùc beân… ngöôøi nhaän haøng laø nhaø nhaäp khaåu seõ phaûi xuaát trình vaän ñôn cho ñaïi lyù hoaëc ñaïi dieän cuûa ngöôøi giao nhaän haøng taïi caûng ñích. Thoâng thöôøng loaïi vaän ñôn naøy duøng trong thanh toaùn, mua baùn vaø giao dòch, nhöng ñeå traùnh tröôøng hôïp ngaân haøng coù theå töø choái chaáp nhaän thanh toaùn, neân nhaø xuaát khaåu thöôøng yeâu caàu nhaø nhaäp khaåu ghi theâm trong tín duïng thö “Vaän ñôn ngöôøi giao nhaän hoaëc vaän ñôn FIATA ñöôïc chaáp nhaän”. Ñoái vôùi chöùng töø vaän taûi ña phöông thöùc coù hai loaïi Bill of Lading cho vaän taûi ña phöông thöùc: Loaïi do Uûy ban haøng haûi quoác teá vuøng Baltic (BIMCO) soaïn thaûo, goïi taét laø COMBIDOC, vaø loaïi do Hieäp hoäi caùc ngöôøi giao nhaän quoác teá (FIATA) soaïn thaûo, goïi taét laø FIATA-BL. Noäi dung cô baûn cuûa hai loaïi vaän ñôn naøy gioáng nhau vì ñeàu caên cöù vaøo “Quy taéc thoáng nhaát veà chöùng töø vaän taûi lieân hôïp” cuûa phoøng thöông maïi quoác teá ICC ñöôïc Uûy ban maäu dòch vaø phaùt trieån cuûa Lieân hieäp quoác UNCTAD chöùng nhaän coù hieäu löïc töø ngaøy 1-1-1992. Ñoái vôùi hai loïai bill of lading treân, coù khaùch haøng yeâu caàu House Bill of Lading phaûi do FIATA phaùt haønh, nhöng coù khaùch haøng vaãn chaáp nhaän House Bill of Lading do nhaø gom haøng (consolidator) phaùt haønh. Nguyeân nhaân coù theå nhö sau: moät laø khaùch haøng khoâng phaân bieät ñöôïc caùc loaïi House Bill of Lading, hai laø vieäc thanh toùan cho caùc loâ haøng leû khoâng qua ngaân haøng neân hoï khoâng caâu neä vieäc nhaø gom haøng phaûi phaùt haønh House Bill of Lading theo maãu cuûa FIATA hay khoâng. 22 +Chöùng töø baûo hieåm (insurance documents): Goàm coù ñôn baûo hieåm (insurance policy) vaø giaáy chöùng nhaän baûo hieåm (insurance documents). +Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (certificate of origin - C/O): Laø chöùng töø do cô quan coù thaåm quyeàn caáp ñeå xaùc nhaän nôi saûn xuaát hoaëc khai thaùc ra haøng hoùa. Chöùng naêng vaø taùc duïng: Xaùc nhaän nguoàn goác, xuaát xöù cuûa haøng hoùa, laø chöùng töø noäp cho Haûi quan ñeå tuøy theo chính saùch cuûa Nhaø nöôùc vaän duïng caùc cheá ñoä öu ñaõi khi tính thueá. +Giaáy chöùng nhaän soá löôïng/ troïng löôïng/ chaát löôïng: Laø chöùng töø xaùc nhaän soá löôïng, troïng löôïng, chaát löôïng cuûa haøng hoùa thöïc giao. Qua ñoù ngöôøi mua coù theå kieåm tra soá löôïng, troïng löôïng, chaát löôïng haøng hoùa cuûa ngöôøi baùn ñaõ thöïc giao cho mình theå hieän treân chöùng töø. +Phieáu ñoùng goùi (packing list): Laø chöùng töø haøng hoùa lieät keâ taát caû caùc haøng hoùa ñöïng trong moät kieän haøng ñöôïc laäp khi ñoùng goùi haøng hoùa. Chöùc naêng: ñeå cho ngöôøi mua deã daøng kieåm tra caùc loaïi maët haøng coù trong moãi moät kieän haøng. 1.2.2.4.Traùch nhieäm cuûa caùc beân trong vaän taûi haøng LCL: a.Ngöôøi göûi haøng (shipper) - Vaän chuyeån haøng töø kho hay töø nôi chöùa haøng cuûa mình trong noäi ñòa ñeán giao cho ngöôøi gom haøng taïi traïm laøm haøng leû cuûa caûng göûi vaø phaûi chòu chi phí vaän chuyeån naøy. - Chuyeån caùc chöùng töø caàn thieát lieân quan ñeán thöông maïi, vaän taûi, thuû tuïc xuaát khaåu cho ngöôøi gom haøng. - Nhaän vaän ñôn vaø traû cöôùc haøng leû. b.Ngöôøi nhaän haøng (consignee) - Xin giaáy pheùp nhaäp khaåu vaø laøm thuû tuïc haûi quan cho loâ haøng nhaäp. - Xuaát trình vaän ñôn hôïp leä cho ngöôøi vaän taûi hoaëc ñaïi dieän cuûa hoï ñeå nhaän haøng. - Nhanh choùng nhaän haøng taïi traïm CFS. 23 c.Ngöôøi vaän chuyeån haøng leû (consolidator). Coù theå laø ngöôøi vaän chuyeån thöïc söï (effective carrier) töùc haõng taøu hoaëc coù theå laø ngöôøi thaàu vaän chuyeån haøng leû nhöng laïi khoâng coù taøu (NVOCC: non vessel operating common carrier). - Ngöôøi vaän chuyeån thöïc söï (haõng taøu) vaän chuyeån haøng leû vôùi tö caùch ngöôøi gom haøng, kyù phaùt vaän ñôn thöïc (Master B/L) LCL/LCL cho ngöôøi göûi haøng, xeáp haøng leân taøu, chuyeân chôû ñeán caûng ñích vaø dôõ haøng xuoáng caûng, giao haøng cho ngöôøi nhaän taïi traïm CFS caûng ñeán. - Ngöôøi thaàu vaän chuyeån haøng leû (NVOCC) thöôøng do coâng ty giao nhaän ñaûm traùch vôùi tö caùch ngöôøi gom haøng, laø ngöôøi chuyeân chôû theo hôïp ñoàng vaän chuyeån (contracting carrier) chöù khoâng phaûi laø ñaïi lyù (agent). Hoï chòu traùch nhieäm suoát quaù trình vaän chuyeån haøng töø khi nhaän haøng taïi caûng göûi ñeán khi giao traû haøng xong taïi caûng ñích. Vaän ñôn hoï kyù phaùt cho ngöôøi göûi haøng coù theå laø “vaän ñôn nhaø” (house bill of lading) do hoï soaïn thaûo hoaëc vaän ñôn do “Hieäp hoäi nhöõng ngöôøi giao nhaän quoác teá “ soaïn thaûo neáu hoï laø thaønh vieân cuûa hieäp hoäi naøy. Maët khaùc, vì khoâng coù phöông tieän vaän taûi ñeå töï kinh doanh chuyeân chôû neân hoï phaûi thueâ taøu cuûa ngöôøi chuyeân chôû thöïc teá chôû caùc loâ haøng leû ñaõ ñöôïc xeáp vaøo container vaø nieâm phong caëp chì. Quan heä giöõa hoï vaø ngöôøi chuyeân chôû thöïc laø quan heä giöõa ngöôøi thueâ taøu vaø ngöôøi chuyeân chôû. Ngöôøi chuyeân chôû thöïc boác container leân taøu, kyù phaùt cho ngöôøi thaàu chuyeân chôû “vaän ñôn chuû” (master ocean bill of lading), vaän chuyeån haøng ñeán ñích, dôõ haøng leân baõi chöùa vaøo giao haøng cho ñaïi lyù hoaëc ñaïi dieän ngöôøi thaàu chuyeân chôû. 24 1.3.Vai troø cuûa phöông thöùc vaän taûi haøng leû (LCL/LCL) ñoái vôùi hoaït ñoäng logistics. Logistics laø quaù trình quaûn lyù coù hieäu quaû nhaát doøng haøng hoùa, doøng thoâng tin, doøng tieàn teä. Nghieäp vuï gom haøng leû laø nghieäp vuï ñeå gom caùc loâ haøng nhoû leû ñeå thaønh moät ñôn vò vaän chuyeån laø ñaày moät container. Nhaø gom haøng cuøng vôùi heä thoáng kho baõi vaø ñaïi lyù cuûa mình quaûn lyù coù hieäu quaû thoâng tin cuûa khaùch haøng veà vieäc gom caùc loâ haøng nhoû leû töø nhieàu nhaø cung öùng khaùc nhau ñeå thu xeáp ñoùng vaøo container sao cho coù hieäu quaû nhaát. Nghieäp vuï gom haøng laø nghieäp vuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc tính toaùn hoã trôï caùc giaûi phaùp veà logistics cho khaùch haøng caû trong ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Phöông vaän taûi LCL laø moät maéc xích cöïc kyø quan troïng trong hoaït ñoäng logistics trong giao nhaän vaän taûi. Phöông thöùc vaän taûi LCL mang laïi nhieàu lôïi ích cho caû ba ñoái töôïng trong quy trình logistics, ñoù laø: chuû haøng, nhaø vaän chuyeån vaø toaøn xaõ hoäi. 1.3.1Vai troø ñoái vôùi chuû haøng. Phöông thöùc vaän taûi LCL mang laïi nhieàu lôïi ích cho chuû haøng ñaëc bieät khi chuû haøng laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa khi môùi baét ñaàu kinh doanh. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc lyù giaûi raèng caùc doanh nghieäp môùi khôûi nghieäp thöôøng coù quy moâ xuaát haøng hoùa khoâng lôùn, nhu caàu vaän chuyeån haøng hoùa moät laàn thöôøng khoâng söû duïng heát khoaûng khoâng gian cuûa moät container loaïi nhoû nhaát 20’ laø khoaûng 23- 25 meùt khoái haøng hoùa. Do vaäy, seõ laø khoâng hieäu quaû khi caùc doanh nghieäp naøy mua cöôùc cuûa caû moät container ñeå roài vaän chuyeån soá löôïng haøng hoùa coøn nhoû beù cuûa mình. Do tieát kieäm ñöôïc nhieàu chi phí töø vieäc söû duïng löu cöôùc haøng LCL, caùc doanh nghieäp coù theå giaûm giaù thaønh saûn phaåm xuaát khaåu. Töø ñoù taêng söùc caïnh tranh veà giaù cho haøng hoùa cuûa hoï, thò phaàn theá giôùi cuûa hoï ngaøy caøng lôùn vaø nhu caàu xuaát 25 nhaäp haøng hoùa laïi caøng taêng töø ñoù quay laïi goùp phaàn phaùt trieån tieáp tuïc dòch vuï vaän chuyeån haøng leû. Cuõng coù moät soá loaïi haøng hoùa coù dung löôïng haøng xuaát hoaëc nhaäp raát lôùn nhöng vì cöôøng ñoä xuaát khoâng cao hoaëc kích thöôùc haøng hoùa khoâng lôùn neân nhu caàu thueâ caû khoâng gian cuûa moät container trong moät laàn xuaát hoaëc nhaäp laø khoâng caàn thieát. Thuû tuïc vaän chuyeån haøng leû ngaøy nay ñaõ ñöôïc caùc Coâng ty Gom haøng thöïc hieän chuyeân nghieäp vaø giaûm giaù thaønh raát thaáp. Chính vì theá maø hoaït ñoäng naøy heát söùc tieän lôïi cho ngöôøi xuaát khaåu. Ngöôøi xuaát khaåu coù theå yeân taâm veà chaát löôïng haøng hoùa trong quaù trình vaän chuyeån cuõng nhö tính baûo ñaûm cho vieäc nhaän haøng hoùa cuûa ngöôøi nhaän haøng. Chuû haøng khi söû duïng phöông thöùc vaän taûi LCL/LCL coù ñöôïc thuaän lôïi laø chæ caàn giao dòch vôùi moät coâng ty giao nhaän laø coù theå göûi haøng ñi ñeán nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau treân khaép theá giôùi thay vì phaûi tìm kieám töøng haõng taøu khaùc nhau cho moãi loâ haøng LCL khaùc nhau cuûa hoï, vì moãi haõng taøu chæ cung caáp dòch vuï LCL cho moät soá tuyeán nhaát ñònh laø theá maïnh cuûa hoï. Ngoaøi ra, moät ngöôøi gom haøng cuõng coù theå cung caáp dòch vuï nhaän haøng - giao haøng taän nhaø cho chuû haøng maø dòch vuï naøy thì haõng taøu khoâng cung caáp. Nhö vaäy coù theå toùm goïn lôïi ích cuûa ngöôøi göûi haøng nhö sau: Ngöôøi göûi haøng chòu möùc cöôùc thaáp hôn vaø ñöôïc höôûng chaát löôïng dòch vuï toát hôn. Ngöôøi göûi haøng taêng lôïi nhuaän ñaàu tö. Nhöõng taøi saûn leõ ra phaûi ñaàu tö vaøo lónh vöïc logistics thì nay ñöôïc khai thaùc cho vieäc kinh doanh chính cuûa anh ta do vaäy hieäu quaû cao hôn. Ngöôøi göûi haøng coù theå taêng tính meàm deûo vaø phaûn öùng nhanh tröôùc nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng vì ngöôøi kinh doanh dòch vuï logistics ñaõ chuaån bò saün saøng ñoái phoù vôùi nhu caàu mang tính thôøi vuï, nhu caàu lôùn ñoät bieán, vaø nhö vaäy giuùp cho ngöôøi göûi haøng ñöùng vöõng treân thöông tröôøng maø vaãn tieát kieäm chi phí. Vaän chuyeån haøng leû ñaõ vaø ñang ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu cuûa baát kyø quoác gia naøo. Cuøng vôùi vaän chuyeån haøng nguyeân container, vaän chuyeån haøng leû ñaõ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu kinh doanh xuaát nhaäp khaåu heát söùc linh ñoäng vaø ña daïng cuûa caùc doanh nghieäp ôû moïi thaønh phaàn kinh teá. 26 1.3.2.Vai troø ñoái vôùi nhaø vaän chuyeån (caùc haõng taøu) Caùc haõng taøu khoâng caàn phaûi quan taâm nhieàu ñeán töøng loâ haøng rieâng leû ñeå coù theå tieát kieäm raát lôùn chi phí chöùng töø, thôøi gian vaø nhaân löïc. Beân caïnh ñoù, caùc haõng taøu cuõng coù theå naâng cao coâng suaát vaän chuyeån haøng theo phöông thöùc FCL nhôø caùc coâng ty gom haøng ñoùng caùc loâ haøng leû thaønh caùc loâ haøng nguyeân container vaø söû duïng cöôùc vaän chuyeån theo phöông thöùc FCL cuûa haõng taøu. Caùc haõng taøu cuõng coù theå tieát kieäm ñöôïc caùc chi phí cho caùc trang thieát bò, kho baõi vaø lao ñoäng trong vieäc theo doõi töøng loâ haøng LCL rieâng leû. Caùc haõng taøu cuõng traùnh ñöôïc caùc ruûi ro do khoâng thu ñöôïc tieàn cöôùc taøu theo phöông thöùc LCL töø raát nhieàu caùc khaùch haøng rieâng bieät nhoû leû khaùc nhau vì ruûi ro ñoù giôø ñaây do caùc nhaø gom haøng gaùnh chòu. 1.3.3.Vai troø ñoái vôùi coâng ty giao nhaän (caùc coâng ty gom haøng). Caùc coâng ty giao nhaän (gom haøng LCL) maëc duø ñoái dieän vôùi nhieàu ruûi ro, nhöng thaät söï thu lôïi nhuaän raát lôùn do khoaûn cheânh leäch cuûa tieàn cöôùc thu ñöôïc nhôø cung caáp dòch vuï xuaát haøng theo phöông thöùc LCL vaø tieàn cöôùc phaûi traû cho caùc haõng taøu theo phöông thöùc FCL. Beân caïnh ñoù, dòch vuï vaän chuyeån haøng LCL cuõng thöôøng ñi keøm vôùi maûng dòch vuï hoã trôï. Ñoù laø caùc dòch vuï tröôùc vaän chuyeån nhö thu xeáp ñi laáy haøng veà kho, bao goùi, ñoùng kieän, thu xeáp laøm thuû tuïc kieåm dòch, kieåm tra vaên hoùa, kieåm tra Haûi quan haøng hoùa. Vieäc xaây döïng heä thoáng cung caáp dòch vuï hoã trôï cho khaùch haøng caàn ñöôïc ñaàu tö veà kho taøng, beán baõi, thieát bò naâng dôõ, xe taûi… vaø con ngöôøi, chieám khoaûng ñaàu tö raát ñaùng keå nhöng neáu ñöôïc khai thaùc toát cuõng seõ mang laïi lôïi nhuaän ñaùng keå cho caùc coâng ty gom haøng. 1.3.4.Vai troø ñoái vôùi xaõ hoäi Ñoái vôùi toaøn xaõ hoäi, phöông thöùc vaän taûi LCL giuùp xaõ hoäi tieát kieäm ñöôïc chi phí cho vieäc vaän taûi xuaát khaåu haøng hoùa, töø ñoù giaûm giaù thaønh cho saûn phaåm xuaát khaåu vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng theá giôùi. 27 Tuy vaäy, moät nhaø gom haøng caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu sau ñaây: Thöù nhaát, moät nhaø gom haøng caàn phaûi coù ñaày ñuû cô sôû vaät chaát chaúng haïn nhö kho CFS, kho rieâng, caùc thieát bò boác dôõ container vaø haøng hoùa taïi caû caûng xeáp haøng vaø caûng dôõ haøng. Thöù hai, nhaø gom haøng caàn coù ñoái taùc hoaëc ñaïi lyù thaät toát taïi caùc nôi ñeán ñeå thöïc hieän vieäc chia nhoû haøng hoùa. Thöù ba, caàn phaûi coù khaû naêng veà chuyeân moân vaø taøi chính caàn thieát cuõng nhö traùch nhieäm baûo hieåm ñeå coù theå coù ñöôïc uy tín trong coäng ñoàng kinh doanh. Thöù tö, nhaân vieân caàn coù kinh nghieäm vaø kieán thöùc trong vieäc bao goùi vaø löu tröõ haøng hoùa trong container nhaèm toái ña hoùa khaû naêng söû duïng dung tích trong container. Thöù naêm, coâng ty gom haøng caàn phaûi coù moái quan heä laøm aên laâu daøi vôùi caùc haõng taøu ñeå ñaûm baûo khaû naêng mua dòch vuï vaän taûi theo phöông thöùc FCL töø caùc haõng taøu moät caùch nhanh choùng vôùi möùc giaù thoáng nhaát ñeå ñaûm baûo cho vieäc cung öùng dòch vuï vaän taûi theo phöông thöùc FCL mang laïi lôïi nhuaän. 1.4.Tieàm naêng thò tröôøng haøng xuaát LCL taïi TP.HCM vaø moät soá khu vöïc laân caän. 1.4.1.Lyù thuyeát xaùc ñònh thò tröôøng tieàm naêng. Tieàm naêng thò tröôøng cuûa vieäc cung caáp saûn phaåm hay dòch vuï cuûa moät doanh nghieäp bao giôø cuõng coù saün trong thò tröôøng döôùi moät hay nhieàu daïng nhaát ñònh. Xaùc ñònh thò tröôøng tieàm naêng cho doanh nghieäp chính laø vieäc phaân tích thò tröôøng tìm ra ñaâu laø thò tröôøng cho taát caû caùc doanh nghieäp, ñaâu laø thò tröôøng hieän taïi vaø ñaâu laø loã hoång cuûa thò tröôøng maø doanh nghieäp coù theå xaâm nhaäp. Thò tröôøng tieàm naêng ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch phaân tích naêng löïc cuûa caùc nhaø cung caáp hieän taïi trong cuøng ngaønh. Xem khaû naêng bao quaùt thò tröôøng cuûa hoï ñeán ñaâu, ñaâu laø thò tröôøng chính cuûa hoï, ñaâu laø nhöõng thò tröôøng maø hoï chöa coù khaû naêng vöôn tôùi. Song song ñoù laø vieäc phaân tích nhu caàu cuûa thò tröôøng ñoái vôùi saûn phaåm hay dòch vuï. Ñeå töø ñoù xaùc ñònh ñaëc ñieåm cuûa nhu caàu, quy moâ cuûa nhu caàu hieän taïi vaø khaû naêng môû roäng hay thu heïp cuûa nhu caàu trong töông lai. Ñeå phaân tích vaø toång hôïp ñöôïc caùc yeâu caàu treân, ñoøi hoûi nhaø cung caáp saûn phaåm hay dòch vuï phaûi tieán haønh coâng vieäc ñieàu tra khaûo saùt thöïc teá caùc nhaø cung caáp saûn phaåm hay dòch vuï vaø caùc ñoái töôïng coù nhu caàu ñoái vôùi caùc saûn phaåm hay dòch vuï ñoù. Lyù thuyeát xaùc ñònh thò tröôøng tieàm naêng laø cô sôû cho caùc khaûo saùt khaû naêng 28 cung öùng dòch vuï xuaát haøng leû cuûa moät soá ñoái thuû caïnh tranh tieâu bieåu cuõng nhö nhu caàu thöïc teá cuûa moät soá caùc doanh nghieäp ñaëc tröng coù nhu caàu ñoái vôùi loaïi dòch vuï naøy. 1.4.2.Khaùi quaùt chung veà caùc nhaø cung caáp dòch vuï xuaát haøng LCL. Trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï vaän chuyeån haøng leû ôû khu vöïc phía Nam chuû yeáu laø T.P Hoà Chí Minh hieän taïi coù 5 coâng ty ñang hoaït ñoäng töø naêm 1994 ñeán nay. Ñaây laø nhöõng coâng ty coù heä thoáng cung caáp dòch vuï hoaøn thieän. Coù theå keå ñeán moät soá caùc coâng ty sau ñaây: Sotrans, coâng ty Weixin Cargo LTD., Co, coâng ty Vyõ Thaønh, coâng ty Everich, coâng ty MPI. 1.4.3.Thò tröôøng tieàm naêng cuûa haøng xuaát LCL Thò tröôøng TP. Hoà Chí Minh haøng naêm xuaát khoaûng 1.5 trieäu TEU (ñôn vò vaän taûi haøng hoùa). Trong ñoù, LCL chieám khoaûng 0.1% töùc laø khoaûng 1500 TEU. Trong nhieàu naêm qua, toác ñoä phaùt trieån haøng xuaát baèng container Vieät Nam khoaûng 16% vaø toác ñoä naøy döï kieán oån ñònh trong nhöõng naêm tôùi. Trong ñoù, haøng xuaát LCL cuõng taêng theo toác ñoä nhö vaäy. Trong löôïng haøng LCL xuaát taêng leân thì coù 50% laø haøng cuûa caùc khaùch haøng cuõ coù ñôn vò cung caáp dòch vuï vaän taûi saün coù vaø 50% laø haøng cuûa khaùch haøng hoaøn toaøn môùi caàn moät ñôn vò cung öùng dòch vuï logistics môùi (nguoàn: Toång hôïp vaø döï baùo cuûa taùc giaû). 1.4.3.1.Tieàm naêng töø khu vöïc khaùch haøng chæ ñònh (nomination). Khaùch haøng ôû khu vöïc naøy haàu heát laø caùc nhaø maùy saûn xuaát gia coâng hoaëc baùn giaù FOB neân phaàn vaän chuyeån ñeàu do ngöôøi mua ôû nöôùc ngoaøi chæ ñònh haõng vaän chuyeån. Vì theá caùc coâng ty ñöôïc chæ ñònh ña soá laø ñaïi lyù cuûa caùc haõng giao nhaän nöôùc ngoaøi nhö Kuehne Nagel, Birkart, Panalpinal, Schenker, Geo Logistic, KWE, Nippon Express, ABX… Thoâng thöôøng, ngöôøi mua ôû nöôùc naøo seõ chæ ñònh haõng giao nhaän ôû nöôùc hoï hoaëc caùc haõng giao nhaän ña quoác gia. Khaùch haøng cuûa khu vöïc naøy thöôøng laø caùc nhaø maùy neân löôïng haøng xuaát raát lôùn nhöng caùc coâng ty giao nhaän, coâng ty gom haøng leû Vieät Nam raát khoù khaên trong vieäc xaâm nhaäp vaøo lónh vöïc naøy. Neáu muoán xaâm nhaäp vaøo khu vöïc khaùch haøng naøy, 29 baét buoäc caùc coâng ty xuaát haøng leû phaûi coù heä thoáng ñaïi lyù ñuû maïnh ñeå cuøng keát hôïp trao ñoåi thoâng tin nhaèm khai thaùc toát löôïng haøng chæ ñònh naøy. Trong giai ñoïan töø naêm 2010-2020, do chính saùch môû cöûa cuûa nhaø nöôùc ta, nhu caàu söû duïng dòch vuï logistics ôû Vieät Nam döï baùo seõ taêng, theo ñoù, nhu caàu söû duïng dòch vuï xuaát haøng leû cuõng nhö xuaát haøng LCL chæ ñònh cuõng seõ taêng. Hieän caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang ñoå voán vaøo ñeå ñaàu tö xaây ._.vôùi tình hình thò tröôøng hieän nay, ña soá löôïng haøng xuaát khaåu cuûa Vieät nam: giaøy deùp, may maëc, ñoà goã… (nhö phaân tích ôû chöông 2) ñeàu ñöôïc baùn theo giaù FOB, töùc laø khaùch haøng taïi chaâu Aâu quyeát ñònh vieäc vaän chuyeån. Coâng vieäc cuï theå coù theå ñöôïc tieán haønh nhö sau: + Nhaân vieân sales-marketing khai thaùc caùc moái quan heä hieän coù vôùi caùc khaùch haøng coù haøng chæ ñònh. Chuù yù khai thaùc thoâng tin veà caùc khaùch haøng cuûa hoï ôû nöôùc ngoaøi. + Tieán haønh cung caáp thoâng tin cho ñaïi lyù veà khaùch haøng, maët haøng, saûn löôïng… cuõng nhö möùc giaù cöôùc haøng xuaát cho caùc tuyeán. + Tieán haønh ñoân ñoác ñaïi lyù, thöôøng xuyeân cung caáp thoâng tin veà khaùch haøng cho ñaïi lyù taïo ñieàu kieän ñeå ñaïi lyù tieáp xuùc vaø khai thaùc khaùch haøng. +Taäp trung vaøo caùc khaùch haøng laø caùc haõng giao nhaän haøng leû khaùc: ñoái vôùi caùc khaùch haøng naøy phoøng marketing neân söû duïng keânh thoâng tin laø caùc taïp chí chuyeân ngaønh giao nhaän vaän taûi ñeå xaây döïng hình aûnh coâng ty, taäp trung truyeàn thoâng caùc theá maïnh ñeå caùc khaùch haøng coù theå nhaän bieát, töø ñoù giuùp cho ñoäi nguõ kinh doanh deã daøng hôn trong vieäc khai thaùc haøng hoùa töø ñoái töôïng khaùch haøng naøy. Caàn traùnh vieäc tieáp thò daøn traõi vöøa laõng phí nguoàn löïc vöøa khoâng hoã trôï nhieàu do hoaït ñoäng chaøo baùn dòch vuï haøng xuaát leû. 3.2.2.4.NHOÙM 4: GIAÛI PHAÙP VEÀ NHAÂN SÖÏ Nhaân söï bao giôø cuõng laø nhaân toá quan troïng quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa doanh nghieäp. Vaø cuõng coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi vieäc phaùt trieån haøng xuaát leû cuûa coâng ty. Ñeå phaùt trieån maïnh meõ hôn nöõa hoïat ñoäng giao nhaän haøng hoùa xuaát 101 nhaäp khaåu noùi chung vaø hoïat ñoäng xuaát haøng leû noùi rieâng, trong thôøi gian tôùi coâng ty caàn xaây döïng, phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä - nhaân vieân coù cô caáu ngaønh ngheà vaø trình ñoä phuø hôïp vôùi quy hoïach phaùt trieån coâng ty. Nhaân vieân coù ñuû phaåm chaát chính trò, trình ñoä chuyeân moân, khaû naêng ngoïai ngöõ ñaùp öùng yeâu caàu veà toå chöùc - quaûn lyù vaø saûn xuaát - kinh doanh. Löïc löôïng lao ñoäng ñöôïc tuyeån choïn ñaøo taïi laïi ñaûm baûo ñöôïc chuyeân moân hoùa cao, coù khaû naêng ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cuûa coâng ty trong caùc khaâu cuûa quy trình xuaát haøng leû: chaøo giaù, tieáp nhaän nhu caàu khaùch haøng, thöïc hieän caùc thuû tuïc tröôùc khi thoâng quan, hoaøn taát boä chöùng töø thanh toùan, dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng sau khi baùn haøng, giao haøng, thanh lyù hôïp ñoàng, giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Veà coâng taùc caùn boä: Boå nhieäm, saép xeáp caùn boä ñuùng ngöôøi, ñuùng vò trí, ñuùng taàm theo caùc tieâu chuaån caùn boä quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc vaø cuûa ñaëc thuø ngaønh giao nhaän vaän taûi. Töøng böôùc treû hoùa ñoäi nguõ caùn boä, coù chính saùch vaø giaûi phaùp thích hôïp ñeå giaûi phoùng boä phaän caùn boä baát caäp trình ñoä, ñoàng thôøi duy trì, söû duïng caùn boä coù kinh nghieäm vaø trình ñoä cao. Caàn boå tuùc thöôøng xuyeân, coù keá hoïach ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù ñeå naâng cao kieán thöùc veà kinh teá vó moâ, quaûn lyù haønh chính, quaûn lyù kinh doanh, phaùp luaät thò tröôøng… baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau; baûo baûo cho caùn boä caáp phoøng, ban vaø caáp töông ñöông trôû leân coù trình ñoä chính trò cao caáp, cöû nhaân chính trò. Cöû caùn boä tham gia coù choïn löïa caùc chöông trình daønh cho caùn boä laõnh ñaïo taïi caùc trung taâm ñaøo taïo quoác teá, caùc hieäp hoäi giao nhaän vaän taûi quoác teá vaø Vieät Nam. Ñoái vôùi caùc nhaân vieân taùc nghieäp tröïc tieáp tham gia cung caáp dòch vuï xuaát haøng leû cuûa coâng ty, coù theå cöû tham gia caùc khoùa ñaøo taïo beân ngoaøi. Vì thöïc teá hieän nay logistics chöa ñöôïc ñaøo taïo thaønh chuyeân ngaønh maø chæ môùi döøng laïi döôùi noäi dung cuûa moät moân hoïc trong chöông trình ñaøo taïi ngoaïi thöông vaø kinh 102 doanh quoác teá taïi tröôøng ÑH Kinh Teá TP.HCM, ÑH Ngoaïi thöông. Coù theå cöû nhaân vieân tham gia caùc khoùa hoïc maø caùc tröôøng Ñaïi hoïc phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Ñaïi lyù vaø Moâi giôùi Haøng haûi Vieät Nam (VISABA), Hieäp hoäi Giao nhaän Vieät Nam (VIFFAS), Hieäp hoäi ngöôøi göûi haøng ñöùng ra toå chöùc. Cuõng coù theå cöû nhaân vieân tham gia caùc khoùa hoïc logistics toå chöùc taïi Vieät Nam cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Vieän nghieân cöùu logisitcs nöôùc ngoaøi nhö: Ñaïi hoïc Cranfield (Anh), Vieän Coâng ngheä Georgia (Myõ), Vieän Logisitcs chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông TLIAP (Singapore), Ñaïi hoïc quoác teá RMIT… Caùc chöông trình ñaøo taïo cuûa caùc toå chöùc naøy keát hôïp phaùt trieån lyù luaän, hoïc taäp kinh nghieäm phaùt trieån cuûa caùc quoác gia, caäp nhaät söï phaùt trieån logistics treân theá giôùi, nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä môùi vaøo thöïc tieãn Vieät Nam. Cuõng coù theå göûi nhaân vieân ñi ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi (Ñan Maïch, Singapore, Hoàng Coâng …), ñoàng thôøi, chuù yù ñaøo taïo kieán thöùc chuyeân saâu vaø kyõ naêng thöïc haønh trong lónh vöïc logistics, ñaëc bieät öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø thöông maïi ñieän töû trong e-logistics. Veà chính saùch tuyeån duïng: Thöïc hieän nguyeân taéc daân chuû trong xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân. Ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân phaûi ñöôïc tuyeån duïng theo höôùng chuyeân moân hoùa, phaûi coù trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân töông xöùng vôùi yeâu caàu coâng taùc. Veà chính saùch ñaõi ngoä: a.Veà tieàn löông, tieàn coâng vaø caùc thu nhaäp khaùc: caàn baûo ñaûm phaàn löông coá ñònh ôû möùc ñuû khaû naêng taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng treân cô sôû hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø naêng suaát lao ñoäng khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao phuø hôïp vôùi cheá ñoä, chính saùch chung cuûa nhaø nöôùc; gaén quyeàn lôïi kinh teá cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi keát quaû hoïat ñoäng cuûa taäp theå vaø cuûa töøng caù nhaân baèng hình thöùc thöôøng vaø caùc loïai phaït haønh chính; caàn khuyeán khích caùn boä - nhaân vieân taïo theâm caùc nguoàn thu nhaäp hôïp phaùp ñeå caûi thieän möùc soáng gia ñình vaø goùp phaàn laøm giaøu cho xaõ hoäi, trong ñoù coù thu nhaäp töø mua coå phieáu cuûa coâng ty. 103 b.Thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch xaõ hoäi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng: theo cheá ñoä hieän haønh, bao goàm nghæ höu, nghæ cheá ñoä, boài döôõng ñoái vôùi caùc coâng vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi, nguy hieåm, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc, nghæ ngôi vaø giaûi trí… NHOÙM 5: PHAÙT TRIEÅN CONTAINER HAØNG LEÛ CHUYEÅN TAÛI TAÏI SINGAPORE Trong thôøi gian tôùi, coâng ty caàn gaáp ruùt xaây döïng container haøng leû chuyeån taûi taïi Singapore nhaèm khai thaùc toái ña hieäu quaû coâng taùc xuaát haøng leû: a. Muïc tieâu giaûi phaùp: - Khai taùc toát löôïng haøng leû do heä thoáng ñaïi lyù chæ ñònh. - Giaûm giaù cöôùc chuyeån taûi cho caùc loâ haøng xuaát leû. - Laø cô sôû ñeå ñaåy maïnh coâng taùc thu gom haøng leû. - Taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän cho coâng ty. b. Phöông phaùp thöïc hieän: - Laøm vieäc vôùi ñaïi lyù taïi Singapore : ABX Singapore ñeå xaây döïng baûng giaù cöôùc haøng leû chuyeån taûi töø Singapore ñi khaép taát caû caùc caûng treân theá giôùi. - Tính toùan giaù cöôùc haøng leû töø TP. Hoà Chí Minh ñi ñeán Singapore. Treân cô sôû ñoù xaây döïng baûng giaù cöôùc haøng leû töø TP. Hoà Chí Minh ñi khaép taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi. - Tính toùan chi tieát vieäc thanh toùan, phaân chia lôïi nhuaän vôùi ñaïi lyù… laøm cô sôû vöõng chaéc cho container haøng leû chuyeån taûi phaùt trieån. c. Lôïi ích ñaït ñöôïc döï kieán. - Taát caû caùc loâ haøng leû cuûa coâng ty seõ ñöôïc coâng ty chuû ñoäng khai thaùc, traùnh tình traïng bò ñoäng do coâng taùc co-load vôùi caùc forwarders khaùc: bò ñoäng veà giaù cöôùc haøng leû, veà thôøi gian chuyeån taûi… - Treân cô sôû khai thaùc toát löôïng haøng leû cuûa mình, coâng ty chuû ñoäng trong ñaøm phaùn phaân chia lôïi nhuaän, trao ñoåi haøng hoùa vôùi caùc ñaïi lyù, khai thoâng nguoàn haøng nhaäp cuûa ñaïi lyù töø nöôùc ngoøai chæ ñònh ngöôïc laïi cho coâng ty, laø cô sôû cho hoaït ñoäng chaøo baùn dòch vuï haøng nhaäp phaùt trieån. Cuõng nhö taïo ra nhieàu raøng 104 buoäc vôùi ñaïi lyù, traùnh tröôøng hôïp ñaïi lyù ñôn phöông keát thuùc hôïp ñoàng ñaïi lyù, thaønh laäp lieân doanh hay coâng ty 100% voán nöùôc ngoøai taïi Vieät nam nhö tröôøng hôïp chuùng ta ñaõ phaân tích ôû caùc chöông tröôùc. - Giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà maáu choát cuûa ñoùng haøng leû vaøo container, laáp ñaày container haøng leû ñoùng haøng tuaàn cuûa coâng ty, giaûm tröïc tieáp vaø roõ raøng nhöõng thieät haïi veà taøi chính khoâng ñaùng coù, cuï theå nhö sau: BAÛNG 3.1 :DOANH THUDÖÏ KIEÁN TAÊNG DO PHAÙT TRIEÅN CONTAINER HAØNG LEÛ CHUYEÅN TAÛI TAÏI SINGAPORE TUAÀN DUNG TÍCH THÖÏC ÑOÙNG (CBM) SOÁ CONTAINER ÑOÙNG DUNG TÍCH CHUAÅN (CBM) DUNG TÍCH THÖØA (CBM) LÔÏI ÍCH TAØI CHÍNH 38 18.82 1X20’DC 33 14.8 636.4 39 14.5 1X20’DC 33 18.5 795.4 40 15.7 1X20’DC 33 17.3 743.9 41 66.7 1X40’HC 78.3 11.6 498.8 42 50.5 1X40’DC 67.7 17.2 739.6 43 21 1X20’DC 33 12 516 44 3 0 - - - 45 20.5 1X20’DC 33 12.5 537.7 46 0 0 - - - 47 65.5 1X40’HC 78.3 12.8 550.4 TOTAL 5568.6 (Döï kieán giaù cöôùc 1cbm töø Hochiminh ñi Italia: usd 43/ cbm) Nhö vaäy, con soá cuï theå trong voøng 10 tuaàn neáu phaùt trieån ñöôïc container haøng leû chuyeån taûi qua Singapore laø 5568.6 USD. Maëc duø con soá naøy coøn khieâm toán, tuy nhieân, nhöõng lôïi ích voâ hình maø coâng ty ñaït ñöôïc laø voâ cuøng to lôùn, cuï theå nhö sau: - Thöù nhaát, nhôø phaùt trieån container haøng xuaát leû chuyeån taûi taïi Singapore, coäng vôùi löôïng haøng leû freehand khai thaùc ñöôïc, coâng ty hoøan toøan chuû ñoäng vaø ôû theá thöôïng phong trong giao dòch vôùi ñaïi lyù. Haïn cheá ñöôïc tình traïng ñaïi lyù gaây aùp löïc leân coâng ty hay tröôøng hôïp xaáu nhaát laø taùch ra hoaït ñoäng rieâng (nhö moät soá haõng taøu ñaõ laøm gaàn ñaây: Maersk Sealand, CMA-CGM… vaø saép tôùi coù theå laø NYK, MOL…) . Maëc duø khoâng ñöôïc phaân tích ôû treân, nhöng lôïi nhuaän coù ñöôïc löôïng haøng maø heä thoáng ñaïi lyù 105 chæ ñònh cho coâng ty trong nhöõng naêm vöøa qua trung bình treân 30.000 usd/ thaùng , giöõ ñöôïc ñaïi lyù, töùc laø giöõ ñöôïc khoûan lôïi nhuaän ñaùng keå naøy. - Thöù hai, nhôø phaùt trieån container haøng leû chuyeån taûi, coâng ty coù cô sôû ñaåy maïnh hoïat ñoäng sales-marketing, laøm cô sôû khai thaùc toát hôn cô sôû vaät chaát hieän coù taïi coâng ty, cuï theå: + Hieän taïi coâng ty coù 1 kho ngay taïi truï sôû coâng ty 1B Hoøang Dieäu, Q.4 ñang söû duïng ñeå cho thueâ, dieän tích khoûang 300 m3 nhöng chæ ñem laïi doanh thu khoûang 15.000.000 vnd / thaùng. + Con soá naøy quaù khieâm toán, trong khi neáu phaùt trieån ñöôïc hoaït ñoäng xuaát haøng leû, coù theå taän duïng kho naøy laøm kho CFS thì lôïi ích ñaït ñöôïc seõ lôùn hôn nhieàu. Phaàn naøy xin ñöôïc trình baøy khi hoïc vieân coù ñieàu kieän nghieân cöùu tieáp, coøn hieän taïi chæ xin döøng ôû möùc ñoä xaùc ñònh ñöôïc cô hoäi nhö treân. c. Nhöõng khoù khaên khi thöïc hieän giaûi phaùp. - Nhaân löïc sales-marketing cho hoïat ñoäng xuaát haøng leû coøn thieáu vaø yeáu - Phaùt trieån container haøng xuaát leû baèng caùch keát hôïp vôùi ABX Singapore taát nhieân laø khai thaùc heát ñöôïc löôïng haøng chæ ñònh cuûa heä thoáng ABX vaøo container haøng xuaát leû naøy. Nhöng vaán ñeà ñaët ra laø löôïng haøng xuaát leû cuûa caùc ñaïi lyù khaùc thì sao: SDV, Sankyu, Interglobal, Top Express… , cho neân laõnh ñaïo coâng ty caàn laøm vieäc cuï theå vôùi caùc ñaïi lyù naøy, ñeå coù theå ñoùng haøng cuûa hoï vaøo container haøng leû chuyeån taûi qua Singapore. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3: Ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng leû ñaùp öùng yeâu caàu cung öùng dòch vuï logistics taïi coâng ty, coù raát nhieàu vieäc maø coâng ty caàn phaûi quan taâm thöïc hieän. Trong ñoù, phaûi thaáy roõ ñöôïc vai troø cuûa coâng taùc hieän ñaïi hoùa vaø chuyeân nghieäp hoùa quy trình cung öùng dòch vuï. Töø ñoù, laøm cô sôû naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Ñoàng thôøi, caàn chuù troïng xaây döïng vaø duy trì moái quan heä chieán löôïng vôùi ñaïi lyù maø giaûi phaùp laø thaønh laäp caùc lieân doanh vôùi ñaïi lyù. Duy trình ñöôïc ñaïi lyù chính 106 laø duy trình ñöôïc löôïng haøng xuaát leû chæ ñònh caàn thieát laøm neàn taûng cho container haøng xuaát leû. Tuy nhieân, coâng taùc sales vaø marketing cuõng phaûi ñöôïc ñaàu tö ñuùng möùc, taäp trung vaøo nhöõng ñoái töôïng khaùch haøng cuõng nhö nhöõng phöông phaùp sales vaø marketing nhaèm khai thaùc saûn löôïng haøng xuaát leû ñaõ ñöôïc trình baøy vaø phaân tích saâu xuyeân suoát trong luaän vaên. Moät giaûi phaùp môùi cuõng ñöôïc ñeà ra laø xaây döïng caùc container haøng leû chuyeån taûi nhaèm haïn cheá tình traïng laõng phí dung tích container coøn troáng khi xuaát haøng. Nhìn chung, vieäc phaùt trieån container haøng leû chuyeån taûi qua Singapore cuûa Sotrans laø coâng vieäc gaëp nhieàu khoù khaên vaø vaán ñeà caàn giaûi quyeát. Tuy nhieân, ñoù laø vieäc laøm taát yeáu trong giai ñoïan hieän nay, vì noù ñaûm baûo hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït hieäu quaû cao nhaát, laø cô sôû ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát haøng leû trong nhöõng naêm tieáp theo. Ñeå trong töông lai, khi noùi ñeán Sotrans, ñaëc bieät laø Xí Nghieäp Ñaïi lyù Giao nhaän Vaän taûi Quoác teá, ngöôøi ta khoâng chæ bieát vaø traân troïng Xí nghieäp Nhö laø moät xí nghieäp ñaïi lyù cho caùc Haõng giao nhaän vaän taûi quoác teá hoaït ñoäng coù hieäu quaû, maø coøn laø moät nhaø gom haøng lôùn vaø ñaày uy tín. KIEÁN NGHÒ Ñeå caùc giaûi phaùp trôû thaønh hieän thöïc caàn kieán nghò: Ñeå hoïat ñoäng giao nhaän xuaát haøng leû taïi coâng ty ngaøy caøng hoøan thieän vaø phaùt huy naêng löïc taän duïng tieàm naêng thöïc teá taïi coâng ty trong nhöõng naêm tôùi, khaéc phuïc nhöõng khieám khuyeát trong quy trình xuaát haøng leû noùi rieâng vaø hoïat ñoäng giao nhaän vaän taûi haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu noùi chung, chuùng toâi xin kieán nghò vôùi doanh nghieäp vaø nhaø nöôùc moät soá ñieåm nhö sau: a.Ñoái vôùi doanh nghieäp. Ñeå hoaït ñoäng xuaát haøng leû taïi coâng ty ñöôïc oån ñònh caàn phaûi coù löôïng haøng leû oån ñònh töø ñaïi lyù. Trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vôùi chính saùch môû cöûa cuûa nhaø nöôùc cho caùc coâng ty nöôùc ngoaøi vaøo ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ôû ôû nhieàu ngaønh ngheà trong ñoù coù ngaønh vaän taûi bieån, nguy cô maát ñi caùc ñaïi lyù hieän coù cuûa coâng ty khaù cao. Do ñoù, coâng ty caàn tính tôùi khaû naêng laäp doanh nghieäp lieân 107 doanh vôùi ñaïi lyù chöù khoâng laø ngöôøi ñaïi dieän cho ñaïi lyù nhö tröôùc ñaây . (Xem hình 6: Sô ñoà toå chöùc trong töông lai cuûa coâng ty kho vaän mieàn nam). Doanh nghieäp caàn chuyeån höôùng töø hoaït ñoäng xuaát haøng LCL thuaàn tuùy sang laø moät maét xích vaø cô sôû quan troïng cho hoaït ñoäng logistics. Hoaït ñoäng xuaát haøng LCL thuaàn tuùy mang tính chaát tìm kieám lôïi nhuaän taïi caùc doanh nghieäp giao nhaän vaän taûi hieän nay ñang phaùt trieån maïnh meõ. Nhöng thöïc teá hieän nay neáu chæ toå chöùc gom haøng vaø tìm kieám lôïi nhuaän thuaàn tuùy thì chöa theå ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics. Doanh nghieäp caàn nhaän thöùc ñöôïc raèng hoaït ñoäng xuaát haøng LCL laø moät maéc xích raát quan troïng cho hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï logistics. Doanh nghieäp caàn chuaån hoùa quy trình xuaát haøng LCL cuõng nhö caàn ñaàu tö cô sôû vaät chaát trang thieát bò cho hoaït ñoäng naøy ñeå tieán tôùi laø moät theá maïnh trong quaù trình thieát keá chaøo baùn dòch vuï logistics cho caùc doanh nghieäp tröïc tieáp kinh doanh. +Taäp trung taän duïng theá maïnh veà xuaát haøng LCL cuûa coâng ty ñeå phaùt trieån moâ hình logistics cho nhöõng coâng ty nhoû vaø vöøa. Hieän taïi coâng ty coù theá maïnh raát lôùn ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát haøng LCL laø coù heä thoáng kho baõi roäng lôùn thích hôïp cho vieäc ñaàu tö xaây döïng nhaø xöôûng chuyeân duøng cho hoaït ñoäng xuaát haøng LCL: xaây döïng kho CFS, xaây döïng kho rieâng laø nôi bao goùi ñoùng kieän cho haøng hoùa… Beân caïnh ñoù, coâng ty cuõng coù lôïi theá laø heä thoáng ñaïi lyù maïnh treân khaép theá giôùi coù löôïng haøng LCL chæ ñònh ñeàu ñaën. Chính löôïng haøng LCL chæ ñònh naøy laø cô sôû raát quan troïng cho vieäc duy trì vaø phaùt trieån caùc container haøng LCL xuaát ñi caùc nöôùc treân theá giôùi, laø cô sôû ñeå haï giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuïe3. Khi ñaõ phaùt trieån ñöôïc hoaït ñoäng xuaát haøng LCL thuaàn tuùy sang ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics, coâng ty caàn taän duïng lôïi theá naøy ñeå xaây döïng moâ hình cung caáp dòch vuï logistics cho caùc coâng ty vöøa vaø nhoû, trong ñoù xuaát haøng theo phöông thöùc LCL laø moät maéc xích quan troïng. Dòch vuï logistics ñöôïc 108 thieát keá ñeå cung caáp cho caùc coâng ty tröïc tieáp saûn xuaát thöôøng mang caùc ñaëc ñieåm sau ñaây: +Dòch vuï logistics mang tính chaát moät-moät: töùc laø coâng ty thieát keá rieâng moãi moät saûn phaåm logistics cho duy nhaát moät khaùch haøng ñeå ñaùp öùng vaø phuïc vuï toái ña cho nhu caàu veà logistics cuûa khaùch haøng ñoù. +Dòch vuï logistics mang tính chaát troïn goùi: töùc laø khoâng chæ cung caáp toaøn boä caùc dòch vuï cho hoaït ñoäng xuaát khaåu - nhaäp khaåu cuûa khaùch haøng maø saûn phaåm logistics do coâng ty cung caáp coøn mang ñònh höôùng tö vaán cho khaùch haøng veà thu mua nguyeân lieäu, baûo quaûn vaø cung öùng nguyeân lieäu cho daây chuyeàn saûn xuaát theo höôùng coù lôïi nhaát, vaø ñoàng thôøi thieát keá ñöôïc hieäu quaû cuûa vieäc toàn kho vaø xuaát xöôûng thaønh phaåm. Muoán thöïc hieän ñöôïc, coâng ty caàn chuaån hoùa vaø naâng cao tính chuyeân nghieäp cho hoaït ñoäng giao nhaän vaän taûi noùi chung vaø hoaït ñoäng xuaát haøng LCL noùi rieâng vì hoaït ñoäng xuaát haøng LCL laø moät maéc xích quan troïng trong toaøn boä daây chuyeàn cung öùng dòch vuï logistics cho caùc coâng ty nhoû vaø vöøa. b.Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc. Ñeå hoaït ñoäng xuaát haøng LCL ñöôïc phaùt trieån ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics hieän nay, chuùng toâi maïnh daïn kieán nghò vôùi nhaø nöôùc moät soá ñieåm sau ñaây: +Xaây döïng tính phaùp lyù ñoàng boä cho hoaït ñoäng xuaát haøng LCL baèng container,laøm cô sôû cho hoaït ñoäng naøy phaùt trieån vöõng chaéc trong nhöõng naêm tôùi. +Trong giai ñoïan hoäi nhaäp kinh teá quoác teá hieän nay, ñaëc bieät laø trong quaù trình ñaøm phaùn gia nhaäp WTO, luoân coù yeâu caàu ñaët ra laø chuùng ta phaûi môû cöûa thò tröôøng giao nhaän vaän taûi cho caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi tröïc tieáp vaøo ñaàu tö chöù khoâng baûo hoä nhö tröôùc kia chæ cho caùc doanh nghieäp naøy hoaït ñoäng taïi Vieät Nam döôùi daïng vaên phoøng ñaïi dieän, söû duïng moät coâng ty giao nhaän trong nöôùc laøm ñaïi lyù. Trong giai ñoïan môùi, nhaø nöôùc caàn coù chính saùch baûo hoä khaùc cho 109 hoïat ñoäng naøy taïi Vieät Nam trong nhöõng naêm tôùi, döôùi ñaây laø kinh nghieäm cuï theå cuûa Trung Quoác trong vieäc baûo hoä thò tröôøng naøy: +Cuoái thaùng 8 naêm 2002 Trung Quoác ñaõ ban haønh vaên baûn phaùp luaät quy ñònh raát chaët cheõ ñieàu kieän veà ñoái taùc nöôùc ngoaøi kinh doanh dòch vuï naøy ôû quoác gia coù hôn 1 tyû daân. Quy ñònh naøy ñaõ bò nhieàu ñoái taùc nöôùc ngoaøi phaûn ñoái maïnh meõ. +Caùc ñoái taùc nöôùc ngoøai cho raèng theo cam keát cuûa Trung Quoác khi gia nhaäp WTO thì ñaát nöôùc naøy ñoàng yù trong naêm 2003 seõ cho pheùp nöôùc ngoaøi lieân doanh trong caùc dòch vuï giao nhaän, logistics vaø phaân phoái haøng hoùa, vaø ñeán naêm 2004 thì seõ cho pheùp nöôùc ngoaøi thaønh laäp coâng ty 100% voán cuûa hoï ôû Trung Quoác ñeå kinh doanh caùc dòch vuï treân. Trong vaên baûn phaùp luaät môùi ban haønh thaùng 8 naêm 2002, Trung Quoác chæ ñoàng yù cho lieân doanh trong lónh vöïc giao nhaän, logistics vaø phaân phoái haøng hoùa trong caùc naêm 2003-2004 song chæ ôû trong 8 thaønh phoá chöù khoâng phaûi toaøn quoác. Trung Quoác ñaõ haïn cheá hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi kinh doanh trong lónh vöïc naøy vaø caám hoï khoâng ñöôïc hoaït ñoäng ôû caùc khu vöïc ngoaøi 8 thaønh phoá noùi treân. +Caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi cuõng vöôùng phaûi khoù khaên veà quy ñònh voán ñaêng kyù khi thaønh laäp moät coâng ty kinh doanh logistics ôû Trung Quoác. Nhaø nöôùc Trung Quoác quy ñònh moät lieân doanh trong lónh vöïc logistics phaûi coù voán toái thieåu usd 5.000.000 neáu nhö vaäy coi nhö loaïi boû caùc doanh nghieäp nhoû cuûa nöôùc ngoaøi xin lieân doanh trong lónh vöïc naøy vaø ñaây cuõng laø moät gaùnh naëng giaùng vaøo ñaàu caùc coâng ty logistics lôùn cuûa nöôùc ngoaøi muoán laäp caùc chi nhaùnh ôû Trung Quoác. Nhö vaäy, baèng caùch naøy Nhaø nöôùc coù theå haïn cheá ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö nhoû nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc naøy, vì thöïc teá, moät coâng ty naêng ñoäng coù voán ít seõ laøm aên coù hieäu quaû hôn moät coâng ty ít naêng ñoäng maëc duø coù voán lôùn. 110 Phuï luïc 01 BAÛNG CAÂU HOÛI (Daønh cho Coâng ty xuaát nhaäp khaåu) Kính gôûi: Coâng ty ……………………………………………………………………… Toâi teân laø Traàn Minh Khoâi, hoïc vieân lôùp Cao hoïc 12 ngaønh Kinh doanh Ngoaïi thöông cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Tp.HCM. Toâi ñang thöïc hieän luaän aùn toát nghieäp: “ Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh xuaát haøng LCL baèng container ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics hieän nay taïi coâng ty Sotrans”. Nhaèm naét baét ñöôïc tình hình thöïc teá saûn xuaát kinh doanh taïi doanh nghieäp, chuùng toâi thöïc hieän ñieàu tra vôùi baûng caâu hoûi sau. Mong quyù coâng ty taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ. Ñeå choïn caâu traû lôøi, xin Anh/ Chò ñaùnh daáu x vaøo caâu traû lôøi mình ñaõ löïa choïn. ƒ Teân coâng ty: Ñòa chæ: ƒ Loaïi hình doanh nghieäp: † Doanh nghieäp nhaø nöôùc † Coâng ty coå phaàn † Coâng ty TNHH † Coâng ty lieân doanh † Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi † Vaên phoøng ñaïi dieän † Loaïi hình khaùc, xin neâu roõ loaïi hình .. ................................................................. ƒ Quy moâ voán (VNÑ) † Döôùi 1 tyû ñoàng † Töø 1 tyû ñeán döôùi 5 tyû ñoàng † Töø 5 tyû ñeán döôùi 10 tyû † Töø 10 tyû ñeán döôùi 100 tyû † töø 100 tyû trôû leân ƒ Soá lao ñoäng hieän taïi: ...................ngöôøi Caâu 1: Maët haøng kinh doanh hieän nay cuûa doanh nghieäp (coù theå choïn nhieàu ñaùp aùn) † Giaøy da † Haøng deät may † Ñoà go㠆 Goám † Maët haøng khaùc, xin neâu roõ ................. ................................................................. Caâu 2: Kim ngaïch xuaát khaåu LCL cuûa Coâng ty qua caùc naêm: Xuaát khaåu LCL Naêm Giaù trò CBM 2001 2002 2003 2004 Caâu 3: Tyû troïng haøng xuaát leû trong kim ngaïch xuaát khaåu haøng naêm † 0-15% † 15-50% † 50-75% † 75-100% 111 Caâu 4: Xin cho bieát caùc thò tröôøng xuaát khaåu LCL cuûa coâng ty (coù theå choïn nhieàu ñaùp aùn) † Chaâu AÙ † Chaâu AÂu † Chaâu Myõ † Khaùc:.... ............................... Caâu 5: Caùc ñieàu kieän thöông maïi doanh nghieäp ñang aùp duïng (coù theå choïn nhieàu ñaùp aùn): † FOB † CIF † FCA † CIP † CFR † CPT † Ñieàu kieän thöông maïi khaùc (xin ghi roõ): .............................................................. Caâu 6: Neáu hieän nay Coâng ty ñang xuaát khaåu theo caùc ñieàu kieän thöông mai nhoùm F, xin cho bieát lyù do (coù theå choïn nhieàu ñaùp aùn): † Do ñoái taùc quyeát ñònh † Do Coâng ty ñaõ quen nhö theá † Do ko mua ñöôïc cöôùc phí vaän taûi giaù thaáp † Do haïn cheá ruûi ro † Nguyeân nhaân khaùc (xin ghi roõ):............................................................................ ....................................................................................................................................... Caâu 7: Hieän nay coâng ty coù phoøng giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu khoâng? † Coù † Khoâng Caâu 8: Hieän nay Coâng ty coù söû duïng dòch vuï xuaát LCL cuûa Sotrans khoâng? † Coù † Khoâng Caâu 9: Neáu coù, nguyeân nhaân naøo Coâng ty söû duïng dòch vuï cuûa Sotrans (coù theå choïn nhieàu): † Giaù caïnh tranh † Do khaùch haøng chæ ñònh † Chaát löôïng dòch vuï toát † Ñeå ñöôïc höôûng hoa hoàng † Hieäu quaû logistics cao † Khaùc (xin neâu roõ)................. ................................................................................ Caâu 10: Coâng ty söû duïng dòch vuï xuaát LCL rieâng leõ hay troïn goùi (door to door) † Rieâng leõ † Troïn goùi Caâu 11: Neáu Sotrans tieán haønh khaûo saùt vaø cung caáp dòch vuï xuaát haøng leû troïn goùi ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logisitcs coâng ty anh/ chò coù uûng hoä khoâng † Coù † Khoâng Xin cho bieát teân vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc cuûa Anh/ Chò ñeå coù theå trao ñoåi theâm khi caàn thieát. Hoï teân....................... .................................................................................................... Soá ñieän thoaïi ............ .................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa quyù Coâng ty vaø söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh chò ñaõ giuùp toâi coù theå hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình. Chaøo thaân aùi 112 BAÛNG CAÂU HOÛI (Daønh cho Coâng ty giao nhaän LCL) Kính gôûi: Coâng ty ……………………………………………………………………… Toâi teân laø Traàn Minh Khoâi, hoïc vieân lôùp Cao hoïc 12 ngaønh Kinh doanh Ngoaïi thöông cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Tp.HCM. Toâi ñang thöïc hieän luaän aùn toát nghieäp: “ Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh xuaát haøng LCL baèng container ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp dòch vuï logistics hieän nay taïi coâng ty Sotrans”. Nhaèm naét baét ñöôïc tình hình thöïc teá saûn xuaát kinh doanh taïi doanh nghieäp, chuùng toâi thöïc hieän ñieàu tra vôùi baûng caâu hoûi sau. Mong quyù coâng ty taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ. Ñeå choïn caâu traû lôøi, xin Anh/ Chò ñaùnh daáu x vaøo caâu traû lôøi mình ñaõ löïa choïn. ƒ Teân coâng ty: Ñòa chæ: ƒ Loaïi hình doanh nghieäp: † Doanh nghieäp nhaø nöôùc † Coâng ty coå phaàn † Coâng ty TNHH † Coâng ty lieân doanh † Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi † Vaên phoøng ñaïi dieän † Loaïi hình khaùc, xin neâu roõ loaïi hình .. ................................................................. .............................................................................................................................. ƒ Quy moâ voán (VNÑ) † Döôùi 1 tyû ñoàng † Töø 1 tyû ñeán döôùi 5 tyû ñoàng † Töø 5 tyû ñeán döôùi 10 tyû † Töø 10 tyû ñeán döôùi 100 tyû † töø 100 tyû trôû leân ƒ Dòch vuï cung caáp: † Giao nhaän † Vaän chuyeån noäi ñòa † Vaän chuyeån quoác teá † Dòch vuï CFS † Dòch vuï khaùc, xin neâu roõ ................... ................................................................. ............................................................ ................................................................. ƒ Soá lao ñoäng hieän taïi: ...................ngöôøi ƒ Saûn löôïng haøng xuaát leû qua caùc naêm: Saûn löôïng haøng xuaát leû Naêm Taán Cbm 2001 2002 2003 2004 113 Caâu 1: Xin cho bieát quan nieäm veà hoaït ñoäng xuaát haøng leû cuûa Coâng ty: † Ñôn thuaàn laø baùn cöôùc kieám lôøi † Thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa ñaïi lyù † Laø moät khaâu quan troïng trong toaøn boä daây chuyeàn cung öùng dòch vuï logistics haøng xuaát † Quan nieäm khaùc, xin neâu cuï theå:........ ................................................................. Caâu 2: Xin cho bieát hieän taïi coâng ty cung öùng dòch vuï haøng xuaát leû ôû möùc ñoä naøo: a. Bao goàm töøng khaâu rieâng leõ (coù theå choïn nhieàu ñaùp aùn): † Bao bì, ñoùng goùi † Dòch vuï CFS † Vaän chuyeån noäi ñòa † Dòch vuï kho baõi † Vaän chuyeån quoác teá † Laøm thuû tuïc haûi quan † Dòch vuï khaùc (xin ghi roõ):.... ................................................................................ b. Moät chuoãi caùc hoaït ñoäng treân Caâu 3: Coâng ty coù ñöôïc khaùch haøng xuaát leû laø do (coù theå choïn nhieàu ñaùp aùn): † Coâng ty lieân heä tröïc tieáp vôùi khaùch haøng † Khaùch haøng lieân heä ñeán coâng ty † Thoâng qua caùc Forwader khaùc † Theo chæ ñònh cuûa nöôùc ngoaøi † Hình thöùc khaùc (xin neâu roõ) ................................................................................ Caâu 4: Ñeå thu huùt khaùch haøng xuaát leû yeáu toá naøo laø quan troïng nhaát † Giaùdòch vuï † Giaù trò coäng theâm † Chaát löôïng dòch vuï † Khaùc Caâu 5: Cô caáu haøng xuaát leû cuûa coâng ty † Haøng leû chuyeån taûi: ....................................... (%) † Haøng leû xuaát tröïc tieáp.................................... (%) Caâu 6: Coâng ty coù tö vaán cho khaùch haøng trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï haøng xuaát leû khoâng? † Coù † Khoâng Neáu coù, xin cho bieát hình thöùc cung caáp thoâng tin cho khaùch haøng † Email † Ñieän thoaïi † Fax † KH töï truy caäp vaøo Website cuûa coâng ty Xin cho bieát teân vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc cuûa Anh/ Chò ñeå coù theå trao ñoåi theâm khi caàn thieát. Hoï teân....................... .................................................................................................... Soá ñieän thoaïi ............ .................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa quyù Coâng ty vaø söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh chò ñaõ giuùp toâi coù theå hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình. Chaøo thaân aùi 114 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA2144.pdf
Tài liệu liên quan