Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở Công ty xây dựng công trinh giao thông 873

Tài liệu Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở Công ty xây dựng công trinh giao thông 873: ... Ebook Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở Công ty xây dựng công trinh giao thông 873

doc61 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 21/10/2013 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở Công ty xây dựng công trinh giao thông 873, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khã kh¨n gian khæ cña ®Êt n­íc , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mµ tiÒn th©n lµ §oµn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc ban x©y dùng sè 64 ®· sím ®Þnh h­íng cho m×nh h­íng ®i ®óng ®¾n trong c«ng cuéc chuyÓn biÕn cña c¶ ®Êt n­íc khi b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Lµ mét trong nhiÒu nh÷ng c«ng ty kh¸c trùc thuéc sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 , c«ng ty kh«ng nh÷ng ®· tù kh¼ng ®Þnh ®­îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ ®· vµ ®ang cã nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¸c trªn mäi mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong m«i tr­êng kinh doanh nh­ : nguån lao ®éng dåi dµo , gi¸ c¶ søc lao ®éng rÎ ,c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n , vÒ c¬ së vËt chÊt ®­îc chÝnh phñ quan t©m gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt , ®­îc sù quan t©m kÞp thêi cña tæng c«ng ty vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o….th× ngµnh x©y dùng vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y dùng l¹c hËu , lçi thêi , vµ ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ sù c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trong néi bé ngµnh , mµ b¾t ®Çu c¹nh tranh gay g¾t ngay tõ khi míi b¾t ®Êu ®Êu thÇu , kÝ hîp ®ång. ChÝnh v× nhËn thÊy t×nh h×nh næi cém hiÖn nay trong ngµnh x©y dùng nh­ vËy nªn em ®· ®i sau t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh thùc tËp nh»m t×m ra c¸ch thøc ®Èy m¹nh h¬n n÷a n¨ng lùc c¹nh tranh tronh ®Êu thÇu c¶ c«ng ty XDCTGT873 . §ã chÝnh lµ lÝ do gióp em quyÕt t©m nghiªn c­ua ®Ò tµi nµy , ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873” .Víi kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873, ®­îc sù h­íng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Hµ vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó , anh chÞ ë c«ng ty x©y dông c«ng tr×nh giao th«ng 873, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy . Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò , kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt vµ suy nghÜ ch­a thÊu ®¸o, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®¸nh gi¸ vµ gãp ý cña c« gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«! Hµ Néi ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2005 Ch­¬ng i MéT Sè VÊN §Ò LÝ LUËN C¥ B¶N VÒ §ÊU THÇU Vµ C¹NH TRANH TRONG §ÊU THÇU I/ Khái quát chung về đấu thầu Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu Thuật ngữ đấu thầu đã trở nên quen thuộc ở Việt Nam trong hơn chục năm gần đây mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới bởi thuật ngữ này gắn liền với một hoạt động chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường .Đấu thầu là quá trình thực hiện một hoạt động mua bán đặc biệt mà người mua yêu cầu một hoặc nhiều người bán cung cấp những bản chào hàng cho một dịch vụ , công trình hoặc một hàng hoá cần mua nào đó và trên cơ sở những bản chào hàng , người mua sẽ lựa chọn cho mình một hoặc một vài người bán tốt nhất . Đấu thầu giúp cho người mua mua được hàng hoá , công trình hay dịch vụ mình cần một cách tôt nhất hay nói một cách khác là sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả nhất. Theo từ diển Tiếng Việt (do Viện ngôn ngữ khoa học biên soạn , xuất bản năm 1998) đấu thầu được giải thích là “ đọ công khai ,, ai nhận làm nhận bán với điều kiện tốt nhất thì được giao cho làm hoặc được bán hàng. Theo quy chế đấu thầu của Việt Nam ban hành theo nghị định số 88/ 1999/NĐ- CP ngày 01/09/1999 , thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu. Trên cơ sở những khái niệm đó về đấu thầu mà chúng ta có thể thấy những đặc điểm cơ bản của đấu thầu như sau: Thứ nhất đấu thầu với bản chất là một hoạt động mua bán . Tuy nhiên đây là một hoạt động mua bán đặc biệt , vì khi đó người mua (hay còn gọi là bên mời thầu ) có quyền lựa chọn cho mình người bán (hay còn được gọi là nhà thầu ) tốt nhất một cách công khai và theo một quy trình nhất định . Thứ hai , đấu thầu mang tính cạnh tranh gay gắt , do vậy mà hoạt động này chỉ có trong nền kinh tế thị trường khi xã hội đã phát triển đến một mức tương đối ổn định . Lúc nầy người ta phải cạnh tranh với nhau để giành khách hàng . tức là những người mua , còn khách hàng được tuỳ ý lựa chọn người bán phù hợp với yêu cầu và chủng laọi hàng hoá mà mình cần mua. Nguyên tắc và phương thức đấu thầu Nguyên tắc đấu thầu Trong đấu thầu , có một số nguyên tắc mà cả bên mời thầu lẫn nhà thầu đều phải tìm hiểu và tuân thủ một cách nghiêm túc khi tham gia dự thầu , đó là những nguyên tắc : hiệu quả , cạnh tranh , công bằng và minh bạch . Hiệu quả :được tính cả trên hai phương diện : hiệu quả về mặt thời gian và hiệu quả cả về mặt tài chính .Về thời gian , sẽ được đặt lên hàng đầu khi yêu cầu về tiến độ là cấp bách . Còn nếu thời gian không yêu cầu phải cấp bách thì quy trình đấu thầu phải được thực hiện từng bước theo đúng kế hoạch để lựa chọn nhà thầu đạt hiệu quả về mặt tài chính . Cạnh tranh :là nguyên tắc nổi bật trong đấu thầu . Nó đòi hỏi bên mời thầu phải tạo điều kiện cho các nhà thầu được tham gia một cách tối đa. Công bằng : khi tham gia dự thầu các nhà thầu đều phải được đối xử như nhau ( thông tin đều được cung cấp như nhau ).Tuy nhiên , nguên tắc này chỉ là tương đối , vì có một số nhà thầu vẫn được ưu tiên và điều này được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu . Minh bạch : Không được phép có bất kì sự khuất tất nào đó làm nảy sinh nghi ngờ của bên mời thầu đối với nhà thầu và có điều gì đó khiến các nhà thầu nghi ngờ lẫn nhau. 2.2.Phương thức đấu thầu Dựa vào cách thức nộp hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu yêu cầu , người ta chia phương thức đấu thầu thành 3 loại cơ bản : Một túi hồ sơ , một giai đoạn Hai túi hồ sơ một giai đoạn Hai giai đoạn , một túi hồ sơ 2.2.1.Một túi hồ sơ , một giai đoạn Khi đưa ra yêu cầu thực hiện theo phương thức một túi hồ sơ , một giai đoạn tức là nhà thầu phải bỏ cả hai đề xuất : đề xuất kĩ thuật và đề xuaats tài chính vào chung một túi hồ sơ và túi đó được niêm phong . Bên mời thầu được bóc và chấm thầu riêng cho tưnừg đề xuất . Phương thức này thường được sử dụng với đầu thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá. Khi đó các bên tham dự thầu đều biết rõ về giá của nhau. 2.2.2.Hai túi hồ sơ , một giai đoạn Lúc này hai đề xuất kĩ thuật và tài chính được bỏ vào cùng hai túi hồ sơ và hai túi đều được niêm phong . Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà bên mời thầu yêu cầu hoặc phải nộp hai túi cung một lúc , hoặc túi tài chính nộp sau. Trong quá trình đánh giá , nếu những nhà thầu không đạt tiêu chuẩn kĩ thuật thì hồ sơ tài chính được trả lại còn nguyên niêm phong . Hiện tại ở Việt Nam phương thức này chỉ cho phếp áp dụng với đầu thầu tuyển chọn tư vấn còn đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng háo thì không được áp dụng. 2.2.3.Hai giai đoạn , một túi hồ sơ Là phương thức mà bên mời thầu yêu cầu các nhà thầu nộp đề xuất kĩ thuật hoặc có thể cả đề xuất tài chính và sẽ loại bỏ luôn nhưnữg nhà thầu có đề xuất kĩ thuật không khả thi .Kết thúc giai đoạn 1 lựa chọn những nhà thầu có đề xuất kĩ thuật hoàn thiện và tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2 bằng cách yêu cầu các nhà thầu vượt qua giai đoạn 1 nộp đề xuất tài chính có kềm theo dự án cụ thể . Phương thức này thường được áp dụng với công việc có nhiều phương án thực hiện mà bên mời thầu chưa biết lựa chọn phương án nào . Và thường đó là những công trình xây dựng mà hai bên kí kết với nhau theo loại hợp đồng “chìa khoá trao tay” – là loại hợp đồng mà nhà thầu phải thực hiện tất cả các công việc từ : lập dự án , lắp đặt , thi công xây lắp , vận hành chạy thử ..vv.Sau đó mới bàn giao cho bên mời thầu. 3. Các loại hình ®Êu thầu Dựa vào đặc điểm hay bản chất của đấu thầu (là hoạt động mua bán ) có thể chia đấu thầu làm bốn loại hình : Đấu thầu tuyển chọn tư vấn : trong lĩnh vực đầu tư , tư vấn được hiểu là việc cung cấp những kinh nghiệm , chuyên môn cần thiết cho chủ đầu tư trong quá trình xem xét , kiểm tra và ra quyết định ở tất cả các giai đoạn của một dự án đầu tư. Như vậy đấu thầu tuyển chọn tư vấn là quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cung cấp kinh nghiệm , kiến thức và chuyên môn cho bên mời thầu một cách tốt nhất hay nói một cách khác là lựa chọn nhà thầu tư vấn có chất lượng dịch vụ tốt và giá cả hợp lí. Đấu thầu xây lắp : là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công trình trong lĩnh vực xây lắp như xây dựng công trình , hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị cho các công trình , hạng mục công trình . Chúng ta se xem xét cụ thẻ hơn về đấu thầu xây lắp ở phân sau đây . Đấu thầu mua sắm hàng hoá và các dịch vụ khác : Đây chính là quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá , dịch vụ đạt yêu cầu về chất lượng và có giá cả hợp lí nhất . Đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án: Khi chủ đầu tư có ý tưởng về một dự án dầu tư nhưng do một hạn chế nào đó(có thể là hạn chế về tài chính hoặc kĩ thuật )mà không thể tiến hành chuẩn bị đầu tư , thực hiện đầu tư và có thể là cả vận hành kết quả đầu tư thì chủ đầu tư có thể tổ chức đấu thầu để chọn một đối tác thực hiện ý tưởng của mình và sau đó có thể bàn giao dự án vào một thời điểm thoả thuận giữa hai bên . Đói với loại hình này , đối tượng mà bên mời thầu muốn mua là toàn bộ một dự án chứ không phải một phần công việc cụ thể nào. Do giới hạn của đề tài nên dưới đây chúng ta chỉ đi cụ thể vào đấu thầu xây lắp – loại hình đấu thầu cơ bản của các công ty xây dựng . 3.1.Đặc điểm của đấu thầu xây lắp Đấu thầu xây lắp là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong lĩnh vực xây lắp như xây dựng công trình ,hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị cho các hạng mục công trình.Chính vì có nộI dung như vậy mà đấu thầu xây lắp thường mang những đặc điểm cơ bản như sau: Chñ yÕu cã ë giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n khi mµ nh÷ng ý t­ëng ®Çu t­ ®­îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi sÏ trë thµnh hiÖn thùc.Tuy nhiªn khi sang ®Õn giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t­ nÕu chñ ®Çu t­ cã nhu cÇu söa ch÷a n©ng cÊp th× ®Êu thÇu x©y l¨ps vÉn xuÊt hiÖn. Nhµ thÇu x©y dung lu«n ph¶i lµm viÖc t¹i mét ®Þa ®iÓm cè ®Þnh cã ghi trong hå s¬ mêi thÇu Nhµ thÇu t­ vÊn cã thÓ lµ mét c¸ nh©n song nhµ thÇu x©y dung ph¶i lµ mét tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ViÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña nhµ thÇu x©y dung dùa trªn hai néi dung chÝnh , ®ã lµ: vÒ tµi chÝnh vµ kÜ thuËt . Vµ n¨ng lùc tµi chÝnh bao giê còng ®­îc quan t©m tr­íc tiªn lµ do bëi ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña ®Êu thÇu x©y l¾p lµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn tr­íc mét phÇn c«ng viÖc b»ng vèn cña m×nh, chÝnh v× thÕ mµ nh÷ng ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh lµ rÊt quan träng. 3.2. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù tæng qu¸t nh­ sau: Ph©n chia gãi thÇu ®S¬ tuyÓn ®hå s¬ mêi thÇu®Më thÇu®XÐt thÇu ®Trao thÇu Theo nghÞ ®Þnh 88CP vµ nghÞ ®Þnh 14CP ®Êu thÇu ë n­íc ta bao gåm c¸c giai ®o¹n: ChuÈn bÞ ®Êu thÇu®Tæ chøc ®Êu thÇu®XÐt thÇu®ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu®C«ng bè tróng thÇu®Hoµn thiÖn h¬pù ®ång vµ kÝ h¬pù ®ång Mçi giai ®o¹n nµy l¹i bao gåm nhiÒu b­íc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: ChuÈn bÞ ®Êu thÇu S¬ tuyÓn Th«ng b¸o mêi thÇu LËp hå s¬ mêi thÇu Tæ chøc ®Êu thÇu Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu LËp tæ chuyªn gia xÐt thÇu X©y dung tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ XÐt thÇu §¸nh gi¸ s¬ bé §¸nh gi¸ chi tiÕt B¸o c¸o kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu TÝnh ph¸p lÝ Quy tr×nh KÕt qu¶ ®Êu thÇu C«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu Tªn nhµ thÇu GÝa tróng thÇu Lo¹i hîp ®ång Hoµn thiÖn hîp ®ång Chi tiÕt ho¸ C¸c xem xÐt kh¸c Ký hîp ®ång 3.3. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p Th­êng th× mét bé hå s¬ dù thÇu x©y l¾p se bao gåm c¸c n«i dung kÌm theo nh­ sau( theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­): §¬n dù thÇu B¶n phô lôc hîp ®ång B¶o l·nh dù thÇu Danh s¸ch thÇu phô D÷ liÖu liªn danh §¨ng kÝ kinh doanh Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc nhµ thÇu +th«ng tin chung +sè liÖu tµi chÝnh +hå s¬ kinh nghiÖm kÌm theo c¸c b¶n sao hîp ®ång +b¶n kª thiÕt bÞ thi c«ng , thÝ nghiÖm kiÓm tra +bè trÝ nh©n lùc +bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh c«ng tr­êng +s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng BiÖn ph¸p thi c«ng chØ ®¹o tæng thÓ vµ c¸c h¹ng môc BiÖn ph¸p an toµn giao th«ng , an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng TiÕn ®é thi c«ng GÝa dù to¸n thÇu BiÓu dù kiÕn gi¸ trÞ thanh to¸n hîp ®ång MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång MÉu hîp ®ång kinh tÕ 3.4. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ChØ cã mét ph­¬ng ph¸p duy nhÊt ®­îc ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ vµ lùa chän nhµ thÇu x©y l¾p, ®ã lµ: ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¸nh gi¸.§ång thêi viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p còng ®­îc tiÕn hµnh trªn hai b­íc c¬ b¶n nh­ sau: 3.4.1. §¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu Bªn mêi thÇu sÏ xem xÐt tÝnh hîp lÖ vµ sù ®¸p øng c¬ b¶n cña tõng hå s¬ dù thÇu ®èi víi c¸c quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu nh»m x¸c ®Þnh c¸c hå s¬ dù thÇu ®ñ t­ c¸ch ®Ó xem xÐt tiÕp . C¸c hå s¬ dù thÇu ®­îc coi lµ ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu khi tho¶ m·n yªu cÇu , ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña hå s¬ mêi thÇu , kh«ng cã nh÷ng sai lÖch hoÆc h¹n chÕ vÒ tµi liÖu lµm ¶nh h­ëng lín tíi quy m«, chÊt l­îng hoÆc viÖc thùc hiÖn gãi thÇu , kh«ng h¹n chÕ quyÒn h¹n cña bªn mêi thÇu hoÆc nghÜa vô cña nhµ thÇu . C¸c n«i dung chÝnh sau ®©y th­êng ®­îc xem xÐt , kiÓm tra : GiÊy ®¨ng kÝ kinh doanh Sè l­îng b¶n chÝnh , b¶n sao chôp hå s¬ dù thÇu theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu §¬n dù thÇu ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ cã ch÷ kÝ hîp lÖ cña ng­êi ®­îc uû quyÒn kÌm theo giÊy uû quyÒn Sù hîp lÖ cña b¶o l·nh dù thÇu BiÓu giÊ chµo , biÓu gi¸ ph©n tÝch mét sè ®¬n gi¸ chÝnh( nÕu cã) N¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu C¸c phô lôc , tµi liÖu kÌm theo kh¸c theo yªu cÇu hå s¬ mêi thÇu C¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã) 3.4.2. §¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu Sau khi ®¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu kh«ng bÞ lo¹i sÏ ®­îc bªn mêi thÇu tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chi tiÕt theo hai b­íc: B­íc 1 : ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kÜ thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n Dùa trªn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc duyÖt , bªn mêi thÇu tiÕn h¸nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vÒ mÆt kÜ thuËt trªn c¬ së chÊm ®iÓm. C¸c hå s¬ ®¹t yªu cÇu theo sè ®iÓm tõ tèi thiÓu trë lªn nh­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sÏ ®­îc chän vµo danh s¸ch ng¾n ®Ó tiÕp tôc ®¸nh gi¸ trong b­íc hai. B­íc 2: ®¸nh gi¸ vÒ tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ C¨n cø gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu , bªn mêi thÇu tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c hå s¬ dù thÇu theo c¸c n«i dung vµ tr×nh tù sau: Söa lçi: ®©y lµ viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt do lçi sè häc , lçi ®¸nh m¸y , lçi nhÇm ®¬n vÞ. Theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh , tr­êng hîp hå s¬ dù thÇu cã lçi sè häc sai kh¸c qu¸ 15% theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi th× hå s¬ dù thÇu sÏ kh«ng ®­îc xem xÐt tiÕp. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch : bæ sung hoÆc ®iªï chØnh c¸c néi dung chµo thõa hoÆc chµo thiÕu so víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu , bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hå s¬ dù thÇu . ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét dång tiÒn chung: c«ng viÖc nµy sÏ ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi nÕu cã tû gi¸ do bªn mêi thÇu quy ®Þnh t¹i hå s¬ mêi thÇu §­a vÒ mét mÆt bµng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸: ViÖc ®­a vÒ mét mÆt bµng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ bao gåm nh÷ng néi dung ®­îc nªu trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc duyÖt . XÕp h¹ng theo gi¸ ®¸nh gi¸ c¸c nhµ thÇu . Nhµ thÇu nµo cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt sÏ ®­îc ®Ò xuÊt lµ ®¬n vÞ tróng thÇu. II/ Thùc tiÔn cña c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Vai trß cña chñ thÇu x©y dùng Cïng víi qu¸ tr×nh më cöa vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ , c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng ngµy cµng nhiÒu . Do vËy mµ sù ®ãng gãp tham gia cña c¸c chñ thÇu x©y dùng cµng trë nªn quan träng vµ cã vÞ trÝ hÕt søc ®Æc biÖt.Hä lµ c¸c nhµ thÇu x©y dùng , cã thÓ lµ c¸ nh©n , tæ chøc trong n­íc hîc n­íc ngoµi cã ®¨ng kÝ kinh doanh , cã t­ c¸ch ph¸p lÝ hoÆc ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Ó kÝ vµ thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu tróng thÇu). ChÝnh bëi lÏ ®ã nÕu mét c«ng tr×nh cã xuÊt ph¸t ®iÓm lµ nguyªn nh©n , lµ lÝ do x©y dùng do chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh th× kÕt qu¶ lµ viÖc hoµn thµnh c«ng tr×nh l¹i do c¸c chñ thÇu quyÕt ®Þnh . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , khi mµ chu cÇu c¶i t¹o , n©ng cÊp x©y míi c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng , c«ng tr×nh x©y dùng ngµy mét cao , th× vai trß cña chñ thÇu x©y dùng cµng trë nªn quan träng. §©y chÝnh lµ nh©n tè quan träng , quyÕt ®Þnh ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng vµ nh÷ng g× cã liªn quan tíi c«ng tr×nh.Mét nhµ thÇu x©y dùng kh«ng chØ cÇn cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng mµ cßn cÇn cã l­¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm víi s¶n phÈm mµ m×nh t¹o ra, cã nh­ vËy chóng ta míi cã thÓ t¹o ra nh÷ng c«ng tr×nh cßn m·i víi thêi gian vµ còng lµ c¬ héi . lµ ®iÓm tùa ®Ó nhµ thÇu cã c¬ héi v­¬n lªn . Ngµy nay , trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , khi mµ môc tiªu lîi nhuËn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu th× h¬n ai hÕt c¸c nhµ thÇu x©y dùng ph¶i lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm còng nh­ lµ ng­êi ®øng mòi chÞu sµo cho nh÷ng hËu qu¶ do c«ng tr×nh cña m×nh g©y ra. N¨ng lùc , kinh nghiÖm vµ tr¸ch nhiÖm lu«n lu«n ®Ì nÆng trªn vai c¸c nhµ thÇu x©y dùng khi tiÕp nhËn mét c«ng tr×nh. H×nh thøc c¹nh tranh cña c¸ doanh nghiÖp trong ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu x©y l¾p lµ lo¹i h×nh ®Êu thÇu ®· kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta vµ cã sù tham gia ®«ng ®¶o cña nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc còng nh­ t­ nh©n . ChÝnh v× thÕ mµ mÆc dï thÞ tr­êng x©y dùng c«ng tr×nh lµ v« cïng réng lín vµ cã søc hÊp dÉn , song ®Ó cã thÓ t×m ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c vµ uy tÝn nhÊt ®Þnh , c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i liªn tôc ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ ®èi s¸ch c¹nh tranh phï hîp ®Ó tån t¹i trong cuéc chiÕn c¹nh tranh khèc liÖt trªn th­¬ng tr­êng. Tuy nhiªn , víi ®Êu thÇu x©y l¾p , do ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt c«ng tr×nh mµ n¨ng lùc tµi chÝnh lµ yÕu tè ®­îc quan t©m hµng ®Çu khi xÐt tuyÓn hå s¬ dù thÇu. ChÝnh v× vËy mµ h×nh thøc c¹nh tanh chñ yÕu vµ phæ biÕn cña c¸c nhÇ thÇu x©y dùng vÉn lµ c¹nh tranh vÒ gi¸. B»ng c¸ch hoµn thiÖn bé m¸y nh©n sù vµ m¸y mãc thiÕt bÞ kÜ thuËt hiÖn ®¹i , bá thÇu víi møc gi¸ hîp lÝ , c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ®­îc thÕ m¹nh trong c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Bëi ®Êu thÇu lµ mét ho¹t ®éng c¹nh tranh c«ng b»ng vµ minh b¹ch , do ®ã nhÇ thÇu chØ cã thÓ c¹nh tranh víi nhau vÒ gi¸ mµ th«i. V× bá gi¸ thÊp hîp lÝ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®­a nhµ thÇu ®Õn víi th¸ng lîi trong cuéc c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c. Mµ ®Ó cã ®­îc gi¸ dù thÇu thÊp l¹i kh«ng bÞ lç vèn ®ã lµ mét bµi to¸n nan gi¶i mµ chØ cã nh÷ng nhµ thÇu cã n¨ng lùc thùc sù míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. Ngoµi ra trong ®Êu thÇu cßn cã mét môc tiªu tèi quan träng n÷a mµ chñ ®Çu t­ lu«n dÆt lªn hµng ®Çu , ®ã lµ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ c¶ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ thêi gian. NghÜa lµ nhµ thÇu ®­îc chän sÏ ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu víi gi¸ thÊp nhÊt vµ thêi gian th­ch hiÖn gãi thÇu ph¶i ®¶m b¶o ®Ó dù ¸n ph¸t huy t¸c dông. C¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ThËt ra th× cho ®Õn nay ch­a cã bÊt k× c¸ nh©n hay doanh nghiÖp nµo ®­a ra mét tiªu thøc chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp , v× ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i chuyªn m«n vµ chuyªn nghiÖp h¬n n÷a trong c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ kh¶o s¸t th¨m dß thÞ tr­êng .Tuy vËy ®Ó cã thÓ ­íc l­îng ®­îc kh¶ n¨ng th¾ng thÇu , c¸c doanh nghiÖp dùa trªn mét sè tiªu thøc cã thÓ n¾m b¾t ®­îc , ®ã lµ: Tæng nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî tæng tµi s¶n =----------------------- Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn sau thuÕ HÖ sè doanh lîi = ------------------------- Tæng tµi s¶n Sè c«ng tr×nh th¾ng thÇu Tû lÖ th¾ng thÇu = ---------------------------------- Tæng sè c«ng tr×nh tham dù thÇu Dùa vµo viÖc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu trªn ®©y mµ chóng ta cã thÓ n¾m b¾t ®­îc “thùc lùc” thËt sù trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp tham dù ®Êu thÇu. H¬n n÷a ®©y còng lµ nh÷ng chØ tiªu n»m trong mèi quan t©m chung cña c¸c nhµ ®Çu t­ khi hîp t¸c lµm ¨n víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng . Cã ®iÒu nµy lµ do ®Æc ®iÓm næi bËt cña ®Êu thÇu x©y l¾p mµ chóng ta ®· nãi ë trªn , ®ã lµ “ ®Æt nÆng” vÊn ®Ò tµi chÝnh.ChÝnh v× thÕ mµ c¸c doanh nghiÖp cµng cã chØ tiªu tµi chÝnh ®¶m b¶o bao nhiªu th× l¹i cµng ®­îc sù chó ý cña nhµ ®Çu t­ bÊy nhiªu , v× ®ã lµ lÝ do ch¾c ch¾n ®¶m b¶o c«ng tr×nh cña hä ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ , cã chÊt l­îng vµ kÞp thêi , ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra. Mét doanh nghiÖp x©y dùng sÏ kh«ng thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ víi sù c¹nh tranh kh«ng khoan nh­äng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nÕu nh­ nã kh«ng cã thùc lùc vÒ tµi chÝnh vµ ®­îc ®¶m b¶o bëi nh÷ng c«ng tr×nh mµ nã ®· tham gia.Sè l­îng c«ng tr×nh, dù ¸n mµ c«ng ty ®· tham gia thùc hiÖn lµ tiªu chÝ c¬ b¶n vµ s¸t thùc nhÊt ®¶m b¶o víi nhµ ®Çu t­ vÒ uy tÝn , kinh nghiÖm còng nh­ ®é thµnh c«ng vµ nh÷ng ®¶m b¶o khac kÌm theo khi doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn c«ng tr×nh, chÝnh v× thÕ , mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ lµ doanh nghiÖp “chiÕm” ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c , ®iÒu ®ã còng ®«ng nghÜa mét ®iÒu r»ng : doanh nghiÖp ®ã cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y dùng 4.1. Kinh nghiÖm nhµ thÇu §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lo¹i bá Hå s¬ s¬ s¬ tuyÓn víi c¸c dù ¸n ®Êu thÇu x©y l¾p cã ®ßi hëi Hå s¬ s¬ s¬ tuyÓn . Môc ®Ých cña viÖc s¬ tuyÓn lµ chän ra c¸c nhµ thÇu cã ®ñ kinh nghiÖm vµ gi¸ thÇu thÊp h¬n trong sè c¸c nhµ thÇu tham gia s¬ tuyÓn . ChÝnh v× thÕ , kinh nghiÖm lµ mét trong sè nhiÒu yÕu tè quan träng ®èi víi nhµ thÇu x©y dùng. §©y còng lµ mét ®ßi hái chÝnh ®¸ng cña chñ ®Çu t­ v× c«ng tr×nh x©y dùng lµ nh÷ng s¶n phÈm quan träng vµ lµ thø “hµng ho¸” ®Æc biÖt kh«ng thÓ th­êng xuyªn thay ®æi , hay x©y dùng míi .Mét nhµ thÇu míi b­íc ch©n vµo thÞ tr­êng , vèn liÕng dï nhiÒu , nh­ng kinh nghiÖm non nít th× còng kh«ng thÓ giµnh th¾ng lîi trong cuéc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c võa cã l¬Þ thÕ h¬n h¼n vÒ kinh nghiÖm mµ tµi chÝnh còng kh«ng hÒ thua kÐm. Kinh nghiÖm thùc tÕ cña nhµ thÇu th­êng ®­îc quan t©m trªn sè n¨m kinh nghiÖm vµ lÜnh vùc kinh doanh cïng c¸c dù ¸n cã liªn quan còng nh­ c¸c dù ¸n kh¸c ®· tõng thùc hiÖn. Râ rµng mét nhµ thÇu víi kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n v÷ng vµng sÏ cã rÊt nhiÒu ­u thÕ trong buæi ®Çu c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.ChÝnh v× lÏ ®ã mµ hiÖn nay muèn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y l¸­p th× tr­íc tiªn nhµ thÇu x©y dùng ph¶i t¹o cho m×nh mét hå s¬ kinh nghiÖm v÷ng ch¾c , ®ñ søc thuyÕt phôc c¸c nhµ ®Çu t­ ngay tõ buæi ban ®Çu, cã nh­ vËy míi cã thÓ ®­êng hoµng tiÕn vµo “vßng trong” tiÕp tôc cuéc chiÕn cïng c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 4.2. Sè liÖu tµi chÝnh Qua ®­îc “vßng lo¹i” tøc lµ ®¸nh gi¸ hå s¬ s¬ tuyÓn , c¸c nhµ thÇu b©y giê míi thùc sù b­íc vµo cuéc c¹nh tranh khèc liÖt khi bªn mêi thÇu tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu, mµ trong ®ã n¨ng lùc tµi chÝnh lµ yÕu tè ®­îc xem xÐt hµng ®Çu vµ còng lµ yÕu tè chñ ®¹o t¹o ra sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhµ thÇu, cßn n¨ng lùc kÜ thuËt , thËt ra ®· vµo ®Õn vßng nµy th× hÇu hÕt c¸c nhµ thÇu ®Òu ®¶m b¶o rÊt tèt vÒ mÆt kÜ thuËt, do vËy “tµi chÝnh “ chÝnh lµ yÕu tè trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi cuéc c¹nh tranh trong lóc nµy. PhÇn lín c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ®­îc tiÕn hµnh víi sè vèn kh«ng nhá , mµ chñ thÇu l¹i ph¶i chi phÇn nhiÒu sè vèn ®ã cho viÖc tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh, th­êng lµ chØ ®Õn khi hoµn thµnh ®­îc 80% c«ng viÖc nhËn thÇu th× chñ ®Çu t­ míi thanh to¸n cho nhµ thÇu theo ®ît hoÆc theo tho¶ thuËn tõ tr­íc .ChÝnh v× thÕ mµ chñ thÇu x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh :vèn tù cã, vèn vay, lîi nhuËn ba n¨m liªn tiÕp , thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng trong doanh nghiÖp.. theo ®óng c¸c yªu cÇu mµ bªn mêi thÇu ®­a ra. §¶m b¶o ®­îc nh÷ng ®iÒu nµy nhµ thÇu cã thÓ t¹o niÒm tin trong lßng ®èi t¸c lµ c¸c nhµ ®Çu t­ , ®ång thêi bªn mêi thÇu còng ®­îc ®¶m b¶o vÒ m¹t tiÕn ®é , chÊt l­îng , còng nh­ chi phÝ ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh. Nh­îc b»ng nhµ thÇu kh«ng thÓ ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ bªn mêi thÇu ®· nªu ra trong hå s¬ mêi thÇu th× sÏ kh«ng cã t­ c¸ch ®Î tham gia goi thÇu nµy. §ã lµ ®iÒu hiÓn nhiªn kh«ng thÓ chèi c·i , v× tÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh lµ nh÷ng tiªu chÝ c¬ b¶n cho thÊy kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t­ cÇn hîp t¸c víi mét doanh nghiÖp “®ang sèng” chø kh«ng cÇn lµm ¨n víi mét doanh nghiÖp ®øng tr­íc nguy c¬ ph¸ s¶n, nî nÇn chång chÊt , ®êi sèng c«ng nh©n viªn kh«ng ®­îc ®¶m b¶o th× hä lµm sao cã thÓ yªn t©m tËn t©m tËn lùc víi c«ng viÖc ®­îc giao. B¶n chÊt cña ®Çu t­ lµ bá vèn vµ sinh lîi nhuËn, vèn Ýt mµ lîi nhuËn caovµ ®ång vèn bá ra lu«n an toµn lu«n lµ mong muèn lín nhÊt vµ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ ®Çu t­ . “Chän mÆt göi vµng” nªn nhµ ®Çu t­ ®­¬ng nhiªn ph¶i quan t©m tíi yÕu tè tµi chÝnh cña nhµ thÇu.Vµ ®ã cung lµ lÝ do khiÕn cho n¨ng lùc tµi chÝnh trë thµnh yÕu tè c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu x©y dùng. 4.3.GÝa dù thÇu Víi b¶n chÊt lµ quan hÖ gi÷a ng­êi mua – ng­êi b¸n , nªn chñ ®Çu t­ – ng­êi mua th× lu«n muèn mua hµng víi gi¸ thÊp nhÊt , cßn ng­êi b¸n- nhµ thÇu x©y dùng th× muèn b¸n ®­îc hµng vµ b¸n víi gi¸ cao nhÊt cè thÓ.ChÝnh v× thÕ mµ gi¸ dù thÇu trë thµnh nh©n tè quan träng bËc nhÊt trong c¹nh tranh vÒ ®Êu thÇu gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng .Cã rÊt nhiÒu nhµ thÇu trong cuéc c¹nh tranh ®ã cã nh÷ng ®iÒu kiÖn t­¬ng ®ång vÒ kinh nghiÖm, tµi chÝnh vµ n¨ng lùc kÜ thuËt , tuy nhiªn nhµ thÇu giµnh phÇn th¾ng chÝnh lµ nhµ thÇu bá thÇu víi møc gi¸ thÊp nhÊt trong sè ®ã vµ ®ã lµ møc gi¸ hîp lÝ.Nãi hîp lÝ bëi v× , ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mãc ngoÆc gi÷a nhµ thÇu vµ bªn mêi thÇu trong mét sè tr­êng hîp(nh­ c¸c c«ng tr×nh cña nhµ n­íc) th× ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu ®· quy ®Þnh møc gi¸ bá thÇu thÊp nhÊt còng kh«ng chªnh lÖch qu¸ 15% so víi møc gi¸ mµ chñ ®Çu t­ ®­a ra, nªu v­ît qu¸ con sè ®ã sÏ bÞ lo¹i trùc tiÕp hå s¬ dù thÇu. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i tÝnh to¸n chi tiÕt vµ cÆn kÏ c¸c lo¹i chi phÝ ph¸t sinh , ®Ó cã thÓ cã ®­îc møc gi¸ dù thÇu tèt nhÊt vµ chóng ta th× sÏ ®­îc chøng kiÕn mét cuéc ch¬i c«ng b»ng h¬n. 4.4. Møc ®é ®¸p øng c¸c môc tiªu cña chñ ®Çu t­ C¸c yªu cÇu mµ chñ ®Çu t­ ®­a ra trong hå s¬ mêi thÇu ®ßi hái c¸c nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c néi dung còng nh­ thø tù s¾p xÕp c¸c néi dung trong ®ã , ®Æc biÖt bªn mêi thÇu quan t©m nhiÒu ®Õn môc tiªu quan träng , ®ã lµ : hiÖu qu¶. Víi môc tiªu nµy yªu cÇu chñ ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o c¶ vÒ mÆt chi phÝ hîp lÝ lÉn thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc.Bªn c¹nh ®ã nhµ thÇu còng cÇn ph¶i tham dù ®Êu thÇu mét c¸ch trong s¸ng , c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ ®¶m b¶o kh«ng cã g× thiªn vÞ hay khuÊt tÊt. Nãi tãm l¹i bèn môc tiªu mµ c¶ bªn mêi thÇu lÉn nhµ thÇu ®Òu quan t©m , ®ã lµ lµm sao ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, c¹nh tranh , c«ng b»ng vµ minh b¹ch. Ngoµi ra v× lµ kh¸ch hµng nªn bªn mêi thÇu cã quyÒn bá tiÒn ra mua s¶n phÈm hîp ý m×nh, cho nªn nhµ thÇu v× thÕ ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu mµ bªn mêi thÇu ®­a ra , nh­îc b»ng kh«ng thÓ lµm ®­îc hoÆc lµm ®óng theo nh÷ng yªu cÇu ®ã nhµ thÇu cã thÓ kh«ng tham gia dù thÇu hoÆc sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i ®ã. Nh­ vËy bªn c¹nh viÖc xem xÐt nh÷ng yÕu tè vÒ gi¸ , kinh nghiÖm vµ tµi chÝnh , viÖc ®­a ra nh÷ng môc tiªu tèi cÇn thiÕt vµ b¾t buéc ®èi víi c¸c nhµ thÇu nh»m t¹o ra mét s©n ch¬i lµnh m¹nh cho c¸c nhµ thÇu khi tham dù vµo cuéc ®Êu thÇu còng lµ mét trong sè nh÷ng tiªu chÝ cã tÇm quan träng ¶nh h­ëng lín tíi søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c¸c nhµ thÇu. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ®Êu thÇu x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 I/ Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mµ tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ d· cã 25 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn .MÆc dï tr¶i qua nhiÒu b­íc th¨ng trÇm cña thêi k× chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nh÷ng lóc c«ng ty kh«ng cã viÖc lµm, c¸n bé c«ng nh©n viªn thËt sù hoang mang dao ®éng (vµo thêi k× n¨m 1988)®ã lµ nh÷ng n¨m c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ trªn ®Êt Lµo kh«ng cßn nhiÖm vô, v× thÕ l·nh ®¹o c«ng ty ph¶o suy nghÜ lµ ph¶i lµm g× ®©y ®Ó nu«i sèng h¬n 200 CBCNV, tõ nh÷ng suy nghÜ ch¨n trë mµ c«ng ty ®· tho¸t khái c¬n khñng ho¶ng vµ bÕ t¾c , tõng b­íc ®· æn ®Þnh vµ t×m ®ñ viÖc lµm cho CBCNV trong c«ng ty vµ ®· kh¼ng ®Þnh m×nh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh , d¸p øng c¹nh tranh d­îc n÷ng quy luËt kh¾c nghiÖt cña dc¬ chÕ thÞ tr­êng . 1- Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian qua Tõ khi thµnh lËp ®oµn kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®Õn n¨m 1987, lµ thêi k× s¶n xuÊt theo c¬ chÕ bao cÊp, kÕ ho¹ch ho¸. Trong thêi k× nµy nhiÖm vô n¨m ®Òu do cÊp trªn giao mµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng gióp n­íc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo .Do sù phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô quèc tÕ cao c¶ . ®¸nh gi¸ sù cèng hiÕn cña tËp thÓ vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty , nhµ n­íc d©n chñ nh©n d©n Lµo vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· tÆng th­ëng nhiÒu hu©n ch­¬ng c¸c lo¹i. §ã võa lµ minh chøng cho sù nç lùc cè g¾ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty , l¹i võa lµ niÒm tù hµo cña toµn c«ng ty.N¨m 1988- 1992 do xo¸ bá quan liªu bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ theo ®­¬ng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ ®Ò x­íng cña l·nh ®¹o . §©y còng lµ mét thö th¸ch lín ®èi víi c«ng ty . KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m kh«ng ®­îc bao cÊp mµ C«ng ty ph¶i tù lo c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n b«k c«ng nh©n viªn . Cã thÓ nãi nh÷ng n¨m nµy c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× ch­a cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÞ tr­êng vµ ch­a g©y ®­îc uy tÝn víi chñ ®Çu t­. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch to lín ®ã c«ng ty ®· cã sù chuyÓn biÕn trong viÖc ®Þnh h­íng s¶n xuÊt , më réng ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng , thay ®æi m« h×nh s¶n xuÊt , bæ sung c¬ chÕ qu¶n lý cho phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt . ChÝnh v× thÕ b­íc ®Çu chuyÓn sang x©y dùng c¬ b¶n , song do kh¶ n¨ng s½n cã cña c«ng ty lµ cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc v÷ng vµng , ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh c«ng t¸c , tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm cho nªn ngay tõ khi míi chuyÓn sang x©y dùng c¬ b¶n c«ng ty ®· g©y ®­îc uy tÝn ®èi víi chñ ®Çu t­. ThÞ tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng më réng , c¬ së v¹t chÊt , trang thiÕt bÞ ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn , b­íc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®­îc bøoc ®i vµ sù tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn cho sù t¨ng tr­ëng cña c¸c n¨m tiÕp theo. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay , s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®­îc duy tr× æn ®Þnh mµ cßn cã sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng v­ît bËc c¶ vÒ quy m« kh«Ý l­îng vµ gi¸ trÞ hoµn thµnh .§©y lµ giai ®o¹n mµ c«ng ty ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét h­íng ®i ®óng lµ chuyÓn h¼n sang x©y dùng c¬ b¶n tõ ®ã ®· cã kÕ ho¹ch æn ®Þnh vÒ tæ chøc , t¨ng c­êng c¸n bé kü thuËt , mua s¾m thiÕt bÞ , më réng thÞ tr­êng s¶n xuÊt , cho nªn gi¸ trÞ s¶n l­îng hµng n¨m ®Òu t¨ng tr­ëng , thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn , tõ ®ã c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ v÷ng vµng cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng .VÒ gi¸ trÞ s¶n l­îng hoµn thµnh hµng n¨m kh«n._.g chØ v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao mµ cßn hoµn thµnh n¨m sau cao h¬n n¨m truø¬c tõ 1,3 ®Õn 1,5 lÇn .§©y la mét sù nç lùc cña toµn thÓ c¸c bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ lµ mét thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ , lµ nguån cæ vò ®éng viªn tinh thÇn h¨ng h¸i tham gia x©y dùng , tham gia lao ®éng cña c«ng ty. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 2.1 S¬ ®å bè trÝ c¸c phßng ban vµ ®éi s¶n xuÊt Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng Phßng kÕ häach kü thuËt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng vËt t­ thiÕt bÞ Phßng hµnh chÝnh qñan trÞ §éi XD sè 1 §éi XD sè 2 §éi XD sè 3 §éi XD sè 4 §éi XD sè 5 §éi XD sè 6 §éi XD sè 7 §éi XD sè 8 §éi XD sè 9 §éi XD sè 10 C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù L·nh ®¹o Sè ng­êi -Gi¸m ®èc 1 - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch néi chÝnh 1 -Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh tÕ kü thuËt 1 -Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt 1 B) C¸c phßng nghiÖp vô: 5 phßng 23 I / Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng 4 -Tr­ëng phßng 1 - Phã phßng 1 - Chuyªn viªn +c¸n sù 2 II/ Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt 7 -Tr­ëng phßng 1 -Phã phßng phô tr¸ch kÕ ho¹ch 1 -Phã phßng phô tr¸ch kÜ thuËt 1 -Chuyªn viªn 4 III/ Phßng thiÕt bÞ vËt t­ 3 -Tr­ëng phßng 1 -Phã phßng 1 -Chuyªn viªn 1 IV/ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 6 -Tr­ëng phßng(KÕ to¸n tr­ëng) 1 -Phã phßng 1 -Chuyªn viªn 4 V/ Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ 11 (3 gi¸n tiÕp + 8 ng­êi phôc vô trùc tiÕp) -Tr­ëng phßng 1 -Chuyªn viªn + c¸n sù 2 +Phôc vô trùc tiÕp kh¸c 8 C) C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 10 ®¬n vÞ I/ §éi s¶n xuÊt -§éi tr­ëng 1 -----§éi phã 1 -Kü thuËt 1-2 -KÕ to¸n thèng kª 1 -C«ng nh©n ®¬n vÞ II/ Tr¹m trén bª t«ng asphan 1®¬n vÞ -Tr¹m tr­ëng 1 - Kü thuËt 1 -KÕ to¸n 1 2.2. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 2.2.1.Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña phßng kÕ ho¹ch, kü thuËt TiÕp cËn thÞ tr­êng vµ kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ +Thu thËp th«ng tin vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ n­íc, Bé vµ c¸c ngµnh +T×m hiÓu th«ng tin vÒ gi¸ , c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch +Tham m­u cho l·nh ®¹o kÝ kÕt c¸c hîp ®ång nhËn thÇu hoÆc ®Êu thÇu ®¶m b¶o ®ñ chi phÝ vµ cã lîi nhuËn C«ng t¸c giao nhiÖm vô cho c¸c ®éi s¶n xuÊt +Th­êng trùc hîp ®ång kho¸n +X©y dùng chØ tiªu vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o ®­îc nhiÖm vô C«ng t¸c chØ ®¹o , qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh +LËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é hµng th¸ng , quý cho tõng ®¬n vÞ , tõng c«ng tr×nh , tõng dù ¸n + LËp kÕ ho¹ch nhu cÇu vèn cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ kiÓm tra thÈm ®Þnh cho vay vèn +Theo dâi , khai th¸c , sö dông , qu¶n lÝ b¶o qu¶n , b¶o d­ìng , söa ch÷a vËt t­ , xe m¸y , thiÕt bÞ + B¸o c¸o s¶n l­îng theo ®Þnh k× cho tæng c«ng ty C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt , chÊt l­îng vµ nghiÖm thu thanh to¸n +KÕt hîp víi kü thuËt , c¸c ®¬n vÞ lËp vµ thèng nhÊt hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng néi bé +KiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu , ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt +ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ b¶o qu¶n , b¶o d­ìng , kiÓm tra c«ng t¸c söa ch÷a , duy tu m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty +Nghiªn cøu , h­íng dÉn c¸c quy tr×nh , quy ph¹m kü thuËt cho c¸c ®¬n vÞ + Nghiªn cøu h­íng dÉn c¸c quy tr×nh , quy ph¹m kü thuËt cho c¸c ®¬n vÞ +Nghiªn cøu phæ biÕn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng míi , kinh nghiÖm thi c«ng + Cïng víi ®éi nghiÖm thu kÜ thuËt , nghiÖm thu khèi l­îng tõng thêi ®iÓm +LËp hå s¬ khèi l­îng hoµn thµnh , ®¬n gi¸ thanh quyÕt to¸n , hå s¬ hoµn c«ng khi c«ng tr×nh kÕt thóc +NghiÖm thu víi chñ c«ng tr×nh vµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt + Tham gia c«ng t¸c ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n , thi n©ng bËc 2.2.2. Chøc n¨ng , nhiÖm vô c«ng t¸c cña phßng TCCB-L§ C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé +Tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ c¬ cÊu tæ chøc , ®Þnh biªn trong tõng giai ®o¹n phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh +X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng , ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng doanh nghiÖp +X©y dùng tiªu chuÈn viªn chøc , tæ chøc thi tuyÓn viªn chøc +TiÕp nhËn , s¾p xÕp , bè trÝ , ®Ò b¹t c¸n bé +§µo t¹o , quy ho¹ch c¸n bé +Qu¶n lÝ hå s¬ +§¸nh gi¸ tæng hîp b¸o c¸o C«ng t¸c lao ®éng , tiÒn l­¬ng +X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt +ThÈm duyÖt ®Þnh møc lao ®éng víi cÊp trªn vµ h­íng dÉn cho c¸c ®¬n vÞ thi hµnh +Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖp vô theo ngµnh däc +Tæng hîp , x©y dùng kÕ ho¹ch ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng hµng n¨m +Theo dâi qu¶n lÝ tiÒn l­¬ng , sæ l­¬ng , quy chÕ tr¶ l­¬ng C«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng +B¶o hé lao ®éng , an toµn lao ®éng +ChÕ ®é chÝnh s¸ch vµ b¶o hiÓm x· héi +C«ng t¸c kh¸c thuéc chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng 2.2.3. Chøc n¨ng , nhiÖm vô c«ng t¸c cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ChuÈn bÞ vµ cung øng vèn ®Çu t­ +C¨n cø kÕ hoach s¶n xuÊt kinh doanh trong k×, chuÈn bÞ lËp, kÕ ho¹ch vay vèn ng©n hµng vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c +KÕ ho¹ch thu håi nî , cung øng vèn cho c¸c ®¬n vÞ +Qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ vèn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc +Thu håi vèn ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh ®· xong c¸c thñ tôc thanh quyÕt to¸n ®èi víi chñ ®Çu t­ C«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ nguån vèn +Mäi nguån vèn tõ A khi thanh to¸n xong ®Òu ph¶i chuyÓn vÒ tµi kho¶n c«ng ty, do phßng trùc tiÕp qu¶n lÝ +Cho c¸c ®¬n vÞ vay vèn trong møc quy ®Þnh t¹i hîp ®ång giao kho¸n vµ quy chÕ cña c«ng ty +H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi , cËp nhËt chøng tõ chi phÝ theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh +KiÓm tra chøng tõ cña c¸c ®¬n vÞ ph¶i ®¶m b¶o ®óng , khi hoµn thµnh ph¶i cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ +Gi¶i quyÕt vay vèn khi ®ît chøng tõ tr­íc ®· ®­îc hoµn chØnh chøng tõ ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ + Xö lÝ vi ph¹m trong chÕ ®é kÕ to¸n +§èi chiÕu c«ng nî vµ thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh v¬Ý A, thu håi vèn nhanh nhÊt khi c«ng tr×nh hoµn thµnh + B¸o c¸o thèng kª tµi chÝnh ®èi víi c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan theo ®óng luËt ®Þnh 2.2.4. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña phßng vËt t­ thiÕt bÞ Tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ , qu¶n lÝ vËt t­ , thiÕt bÞ , xe, m¸y cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh +X©y dùng kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ , kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ xe m¸y phôc vô s¶n xuÊt +Tæ chøc chØ ®¹o kiÓm tra theo dâi nghiÖp vô ®èi víi viÖc sö dông , b¶o qu¶n vËt t­ ,thiÕt bÞ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt +X©y dùng nÒ nÕp qu¶n lÝ nghiÖp vô thèng nhÊt tõ tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt .Thèng kª sè liÖu , hå s¬ l­u tr÷ , b¸o c¸o thèng kª theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o vµ quy ®inh cña cÊp trªn +C«ng t¸c söa ch÷a duy tu m¸y mãc thiÕt bÞ +X©y dùng quy tr×nh x¸c ®Þnh h­ háng , nguyªn nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi g©y ra tõ ®ã tæ chøc söa ch÷a kÞp thêi vµ triÖt ®Ó Hµng n¨m tæng kÕt qu¸ tr×nh qu¶n lÝ , sö dông thiÕt bÞ vËt t­ vµ ®Ò suÊt ph­¬ng ¸n söa ®æi c¬ cÊu qu¶n lÝ vËt t­ , thiÕt bÞ cho phï hîp víi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . 2.2.5.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c«ng t¸c cña phßng hµnh chÝnh C«ng t¸c hµnh chÝnh +X©y dùng c¸c néi quy , quy ®Þnh ho¹t ®éng cña c¬ quan v¨n phßng c«ng ty +TiÕp ®ãn kh¸ch cña c«ng ty hµng ngµy +X©y dùng chi phÝ th­¬ng xuyªn cña v¨n phßng c«ng ty +TiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng v¨n ,v¨n b¶n ®i ®Õn theo quy ®Þnh cña c«ng ty ,®¸nh m¸y vµ photo c¸c tµi liÖu +Qu¶n lÝ hå s¬ l­u tr÷ t¹i c¬ quan +Qu¶n lÝ vµ ®ãng dÊu v¨n b¶n theo ®óng víi quy chÕ sö dông con dÊu Qu¶n trÞ +X©y dùng kÕ ho¹ch tu bæ , söa ch÷a c¸c tµi s¶n nhµ v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c m¸y phôc vô v¨n phßng +Mua s¾m c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng +Qu¶n lÝ b¶o qu¶n ®iÖn n­íc ®Þªn tho¹i C«ng t¸c b¶o hiÓm y tÕ + LËp kÕ ho¹ch mua b¶o hiÓm y tÕ hµng n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn +Liªn hÖ kh¸m , ®iÒu trÞ bÑnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn +Thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm y tÕ theo chÕ ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn +Tæ chøc cÊp cøu , theo dâi søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong khèi v¨n phßng c«ng ty Qu¶n lÝ, ®iÒu ®éng xe « t« con theo quy ®Þnh +KÕ ho¹ch söa ch÷a ®Þnh k× +X¸c ®Þnh sè Km vµ nhiªn liÖu tiªu thô hµng th¸ng vµ thanh to¸n Tæ chøc qu¶n lÝ bÕp ¨n tËp thÓ Ch¨m sãc v­ên hoa c©y c¶nh , vÖ sinh m«i tr­êng c¬ quan c«ng ty Qu¶n lÝ nh©n , hé khÈu trong danh s¸ch cña tËp thÓ c«ng ty C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh trËt tù c¬ quan +Phèi hîp víi ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c an ninh vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c. +B¶o vÖ an toµn tµi s¶n, ph­¬ng tiÖn vµ con ng­êi cña c¬ quan 2.3. Chøc n¨ng , nhiÖm vô c«ng t¸c cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt 2.3.1 Chøc n¨ng Hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c chØ tiªu giao kho¸n ®­îc l·nh ®¹o c«ng ty giao.Qu¶n lÝ mäi mÆt ë ®¬n vÞ cÊp ®é s¶n xuÊt 2.3.2. NhiÖm vô Phèi hîp víi c«ng ty x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt cho phï hîp víi ®¬n vÞ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m c«ng ty giao cho ®éi Thùc hiÖn c¸c quy chÕ cña c«ng ty . Qu¶n lÝ vaatj t­ , xe m¸y , kÜ thuËt , nh©n lùc , n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ theo h­íng dÉn cña c«ng ty Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª sè liÖu , b¸o c¸o thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh thñ tôc c«ng ty B¶o ®¶m ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn Thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®óng vµ ®ñ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn Tæ chøc , phèi hîp víi c«ng ty båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh khi thi c«ng vµ trong thêi gian khai th¸c sö dông theo quy ®Þnh Tæ chøc qu¶n lÝ tèt, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o khi thùc hiÖn nhiÖm vô , hoµn thµnh c¸c chØ tiªu giao kho¸n cña c«ng ty, ®¶m b¶o ®êi sèng ng­ßi lao ®éng, gi÷ tÝn nhiÖm cho ®¬n vÞ §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é ®· giao . II/ T×nh h×nh ®Êu thÇu ë c«ng ty thêi gian qua Quy tr×nh ®Êu thÇu cña c«ng ty C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp , do vËy mµ c«ng ty tù tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p th¨m dß thi tr­êng vµ t×m kiÕm kÝ kÕt nh÷ng hîp ®ång lµm ¨n hiÖu qu¶ ®Ó “ nu«i sèng” vµ ph¸t triÓn c«ng ty. Tham gia vµo c«ng viÖc cã tÝnh chÊt sèng cßn nµy , ho¹t ®éng ®Êu thÇu lµ mét ph­¬ng thøc t×m kiÕm ®èi t¸c lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ nhanh chãng nhÊt . Th­êng th× tõ lóc tiÕp nhËn hå s¬ mêi thÇu cho ®Õn khi hoµn tÊt hå s¬ dù thÇu mÊt kho¶ng trªn d­íi mét th¸ng. C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty nãi chung, ®Æc biÖt lµ phßng KÕ ho¹ch – kÜ thuËt nãi riªng lu«n lu«n cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn hå s¬ dù thÇu mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Do vËy mét quy tr×nh ®Êu thÇu khÐp kÝn sÏ ®­îc b¾t ®Çu nh­ sau: Kh¶o s¸t thÞ tr­êng®Nép ®¬n dù thÇu®Mua hå s¬ mêi thÇu®LËp hå s¬ dù thÇu®Tham gia ®Êu thÇu®Hoµn thiÖn vµ kÝ hîp ®ång 1.1. Kh¶o s¸t thÞ tr­êng §©y lµ b­íc ®i ®Çu tiªn trong toµn bé quy tr×nh ho¹t ®éng cña ®Êu thÇu . Kh¶o s¸t thÞ tr­êng tøc lµ t×m kiÕm th«ng tin , tranh thñ c¬ héi , chíp ®óng thêi c¬ vµ theo s¸t môc tiªu ®Ó cã thÓ tiÕp cËn mét c¸ch nhanh nhÊt víi th«ng tin mµ m×nh quan t©m.Trong ®Êu thÇu x©y dùng , nhµ thÇu kh«ng chØ chó ý tíi c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ( v× ngµy nay sè l­îng c¸c ®ît ®¸u thÇu ®­îc ®¨ng t¶i trªn ®ã kh¸ nhiÒu ) mµ mçi nh©n viªn trong doanh nghiÖp cßn cã vai trß nh­ lµ mét “thiÕt bÞ” th¨m dß tin tøc , hç trî ®¾c lùc cho môc tiªu vµ h­íng ®i chung cña toµn thÓ c«ng ty.Bëi lÏ vËy mµ dï ®· b­íc ch©n vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c«ng ty kh«ng chØ ®øng v÷ng mµ cßn v­¬n lªn kh«ng ngõng do biÕt n¾m b¾t th«ng tin nhanh vµ giµnh ®­îc nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ. Tuy nhiªn viÖc t×m kiÕm th«ng tin l¹i ®ßi hái chóng ta ph¶i cã kh¶ n¨ng ®Ó sµng läc th«ng tin , sao cho th«ng tin t×m ®­îc trë nªn thùc sù cã Ých ®èi víi ho¹t ®éng vµ môc tiªu cña c«ng ty.§iÒu nµy rÊt cÇn thiÕt mét ®éi ngò c¸n bé cã kiÕn thøc s©u s¸t vÒ ­u nh­îc ®iÓm cña c«ng ty vµ kiÕn thøc vÒ ®Êu thÇu. Cã nh­ thÕ chóng ta míi cã thÓ t×m kiÕm ®­îc ®èi t¸c lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 1.2. §¬n dù thÇu Th­êng lµ víi nh÷ng gãi thÇu ®Êu thÇu theo ph­¬ng thøc h¹n chÕ th× nhµ thÇu ph¶i t×m hiÓu nguån tin b»ng c¸ch kh¸c chø kh«ng ph¶i th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng , khi ®ã mµ nhµ thÇu cã thÓ nép ®¬n dù thÇu ®Ó qua vong s¬ tuyÓn . §èi víi lo¹i h×nh ®Êu thÇu nµy doanh nghiÖp th­êng sÏ cã lîi thÕ h¬n do Ýt ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®èi thñ.Tuy nhiªn nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ c«ng ty sÏ n¾m ch¾c phÇn th¾ng bëi v× ®iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc sÏ cã c¸c ®èi thñ thùc sù lîi h¹i , ngang søc ngang tµi c¹nh tranh víi nhau. 1.3.Hå s¬ mêi thÇu Thùc chÊt ®©y lµ mét bé hå s¬ tµi liÖu do bªn mêi thÇu lËp nh»m ®­a ra nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ hoÆc c¸c yªu cÇu cho nhµ thÇu vÒ gãi thÇu mµ hä ®Þnh tham gia. Nã lµ c¬ së ®Ó nhµ thÇu cã thÓ lµm hå s¬ dù thÇu vµ còng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. C«ng ty XDCTGT873 hµng n¨m tiÕp nhËn kho¶ng trªn d­íi choc bé hå s¬ mêi thÇu vµ ®ã th­êng lµ c¸c c¬ héi lµm ¨n t«t cho c«ng ty.Nghiªn cøu kÜ hå s¬ mêi thÇu lµ bb­íc ®i ®Çu tiªn cña viÖc lËp nªn hå s¬ dù thÇu. Muèn th¨ng ®­îc c¸c nhµ thÇu kh¸c trong cuéc c¹nh tranh khèc liÖt nµy tr­íc hÕt cÇn ph¶i lµm ®óng vµ lµm ®ñ c¸c yªu cÇu mµ bªn mêi thÇu ®Æt ra, cã nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ tiÕp tôc b­íc ®i trªn “sµn ®Êu”. 1.4. Tham gia ®Êu thÇu C«ng viÖc nµy thùc ra lµ nép hå s¬ dù thÇu , tham dù buæi më thÇu vµ nghe th«ng b¸o kÕt qu¶. Nõu c«ng ty th¾ng thÇu th× cã thÓ chuyÓn sang b­íc sau cïng , ®ã lµ: 1.5. Hoµn thiÖn vµ kÝ hîp ®ång §©y lµ c«ng viÖc cuãi cïng cña quy tr×nh ®Êu thÇu, trong ®ã cã mét phÇn quan träng ®ã chÝnh lµ th­¬ng th¶o. Tuy nhiªn hÇu hÕt mäi cuéc th­¬ng th¶o chØ mang tÝnh h×nh thøc , bëi v× c¶ bªn mêi thÇu vµ ngay c¶ nhµ thÇu ®Òu hiÓu r»ng trong sè r©t s®«ng nh÷ng ng­êi b¸n hµng ®ã , hä chÝnh lµ ng­êi kh¶ dÜ phï hîp nhÊt víi yªu cÇu cña bªn mêi thÇu vµ bªn mêi thÇu còng biÕt r»ng nhµ thÇu chÊp nhËn ®uù¬c nh÷ng ®iÒu ®ã nghÜa lµ hä ®· cã tÝnh to¸n kÜ l­ìng , do vËy nªn th­¬ng th¶o th­êng kh«ng kÐo dµi vµ nhanh chãng ®i ®Õn kÝ kÕt hîp ®ång. 2. Thùc tr¹ng ®Êu thÇu diÔn ra ë c«ng ty XDCTGT 873 thêi gian qua Víi h¬n 25 n¨m ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng , c«ng ty ®· cã kh«ng Ýt kinh nghiÖm tham dù vµo c¸c cuéc ®Êu thÇu do Nhµ n­íc lÉn c¸c c¬ quan qu¶n lÝ dù ¸n kh¸c tæ chøc , vµ thùc tÕ ®· cho thÊy mét bÒ dµy thµnh tÝch vµ còng lµ nh÷ng kinh nghiÖm mµ c«ng ty ®· ®¹t d­îc trong thêi gian qua. B¶ng 1: Tæng kÕt kinh nghiÖm nhËn thÇu cña c«ng ty STT TÝnh chÊt c«ng viÖc Sè n¨m kinh nghiÖm Thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc 1 Thi c«ng nhµ d©n dông 16 §· thi c«ng ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh ®ùoc chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ ®¹t chÊt l­îng cao nh­ : Nhµ lµm viÖc së giao th«ng Hµ B¾c, Tr¹m nghiÖm vô c«ng an Qu¶ng Ninh, Tr¹m nghiÖm vô c«ng an §µ N½ng … 2 X©y dùng chuyªn ngµnh Kh¶o s¸t thiÕt kÕ giao th«ng Thi c«ng cäc c¸t , xö lÝ nÒn b»ng ®Êt yÕu Thi c«ng x©y dùng cÇu ®­êng bé 29 7 16 §· tham gia kh¶o s¸t thiÕt kÕ trong vµ ngoµi n­íc nh­ n­íc b¹n Lµo , ®É ®­îc ®¸nh gi¸ ®Ët chÊt l­îng cao §­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ c«ng tr×nh xö lÝ nÒn ®Êt yÕu QL 1A Km 25- Km42 §­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ ®­ßng cao tèc B¾c Th¨ng Long – Néi Bµi , n©ng cÊp QL 1A (R 100), N©ng cÊp QL1A ®o¹n Hµ Näi – CÇu GÜe… §Ó cã ®­îc bÒ dµy thµnh tÝch nh­ vËy , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mµ trùc tiÕop lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu trong suèt c¶ mét chÆng ®­êng dµi. Kh«ng chØ kh«ng ngõng häc hái v­¬n lªn mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cßn rÊt cã ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ ®oµn kÕt ®ång lßng trªn mäi khÝa c¹nh cña lÜnh vùc c«ng t¸c. C¸c kÕt qu¶ ®ath ®­îc nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong lÜnh vùc ®Êu thÇu lµ minh chøng cho sù ®ång t©m , ®ång lßng ®ã: B¶ng 2: KÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c n¨m 2002-2004 cña c«ng ty XDCTGT 873 DiÔn gi¶i N¨m 2003 N¨m 2004 C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp C«ng tr×nh th¾ng thÇu +Do tæng c«ng ty giao +Do c«ng ty ®Êu thÇu C«ng tr×nh chØ ®Þnh thÇu 14 11 2 9 3 9 9 2 7 0 C«ng tr×nh n¨m kÕ ho¹ch Do tæng c«ng ty giao Do c«ng ty ®Êu thÇu ChØ ®Þnh thÇu 5 1 3 1 9 2 7 0 Cã thÓ thÊy n¨m 2003 lµ mét n¨m gÆt h¸i ®­îc kh¸ nhiÒu thµnh c«ng cña c«ng ty trªn ph­¬ng diÖn tham gia dù thÇu v¸ th¾ng lîi trong ®Êu thÇu . Së dÜ cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· lµm rÊt t«t c¸c quy tr×nh cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ mäi nguån lùc ®­îc ph©n bæ moat c¸ch hµi hoµ , hîp lÝ ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn mét c¸ch t«t nhÊt c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ lîi nhuËn trong n¨m 2003 thu vÒ cho c«ng ty ®· gia t¨ng ®¸ng kÓ , thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng còng v× thÕ mµ ®¹t ®­îc con sè kh¸ cao , trung b×nh xÊp xØ 1,4 triÖu ®ång/ ng­êi/ th¸ng. Sang ®Õn n¨m 2004 , bÊt ®Çu cã nh÷ng ®iÒu luËt th¾t chÆt h¬n trong ®Êu thÇu , víi mong muèn t¹o ra s©n ch¬i c«ng b¨ng cho c¸c nhµ thÇu , ®Êu thÇu han chÕ thu hÑp dÇn vµ do ®ã c«ng ty cang ph¶i ra søc c¹nh tranh h¬n n÷a víi c¸c c«ng ty kh¸c. Bªn c¹nh ®ã sè c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp víi gi¸ trÞ lín lµ mét trë ng¹i ®¸ng kÓ cho viÖc tËp hîp nguån lùc tham gia ®Êu thaµu vµ tiÕp nhËn nh÷ng c«ng tr×nh míi. Do vËy mµ sè c«ng tr×nh th©øng thÇu cña c«ng ty cã dÊu hiÖu chõng l¹i. §ång thêi nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ còng mang l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n cho toµn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. Nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn nhiªn vËt liÖu hay nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong c«ng viÖc mµ do kh«ng tÝnh to¸n kÜ l­¬ng còng lam c«ng ty phai chÞu nh÷ng thua lç kh«ng ®¸ng cã. Tuy thÕ , c«ng ty vÉn xøng ®¸ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn trong tæng c«ng ty vµ lµ mét ®èi thñ ®ang gêm cho bÊt k× nhµ thÇu nµo kh«ng cïng chiÕn tuyÕn. Nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m bao giê còng lµ thêi ®iÓm bËn rén cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §Ó cã thÓ ch¾c ch¾n cã mét kÕt qu¶ mü m·n khi tham gia dù thÇu , ®ßi hái mäi ng­êi ph¶i nç lùc vµ cè g¾ng hÕt m×nh trong c«ng viÖc còng nh­ chuyªn m«n. H¹ch to¸n ®éc lËp gióp c«ng ty cã nhiÒu kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ tù quyÕt h¬n , ®ång thêi còng ®Æt c«ng ty ®øng tr­íc t×nh tr¹ng ph¶i tù th©n vËn ®éng ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch mµ chÝnh b¶n th©n c«ng ty ph¶i tù gi¶i quyÕt mét m×nh. ®Êu thÇu lµ ho¹t ®éng kÕt hîp nhiÒu lo¹i kiÕn thøc trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, kh«ng ®¬n gi¶n lµ mua mét bé hå s¬ mêi thÇu vµ cø thÕ ë t¹i chç so¹n tho¶ mäi ®iÒu nh­ h­íng dÉn vµ ®em ®i dù thÇu, nã lµ c¶ mét c«ng cuéc th¨m dß , kh¶o s¸t vµ t×m kiÕm thùc sù. Cã nh­ vËy míi cã thÓ b¸n hµng vui vÎ mµ kh«ng sî thua lç. §­¬ng nhiªn mäi cuéc ch¬i ®Òu cã nh÷ng kÎ th¾ng , ng­êi b¹i , vµ trªn lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y dùng kh«ng nhµ thÇu nµo cã thÓ khoe khoang m×nh lµ kÎ bÊt kh¶ chiÕn b¹i , cã trËn th¾ng vµ lÏ dÜ nhiªn còng ph¶i chÊp nhËn c¶ nh÷ng lÇn thua. C«ng ty XDCTGT 873 còng vËy , còng ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng lÇn chÊp nhËn thua s¸t nót tr­íc c¸c nhµ thÇu kh¸c, tuy nhiªn mçi cuéc thua lµ mét lÇn vì v¹c nhiÒu ®iÒu , lµ bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®èi víi c¸c nhµ lµm kinh tÕ. Vµ ®­¬ng nhiªn vµo lÇn ®Êu thÇu sau c«ng ty cã thÓ tù tin h¬n khi gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c mµ m×nh ®· tõng gÆp ph¶i. H¬n 25 n¨m l¨n lén trªn th­¬ng tr­êng , b¶n th©n c«ng ty XDCTGT 873 ®· t¹o ®­îc vÞ thÕ vµ niÒm tin v÷ng ch¾c vÒ b¶n th©n c«ng ty víi c¸c nhµ ®Çu t­ còng nh­ lµ mét ®èi thñ nÆng kÝ tr­ã­c c¸c c«ng ty , doanh nghiÖp kh¸c. Kinh nghiÖm tham dù ®Êu thÇu vµ lµm thÇu víi c«ng ty còng kh«ng ph¶i qu¸ míi mÎ n÷a song ch­a bao giê vµ ch­a khi nµo t©pj thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty hµi lßng víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc , víi mong muèn v­¬n lªn vµ v­¬n lªn kh«ng ngõng , c«ng ty XDCTGT 873 lu«n ë trong t­ thÕ s½n sµng ®Ó tiÕp nhËn vµ t¹o dùng nh÷ng thêi c¬ , th¸ch thøc míi . 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 3.1. Vèn vµ bè trÝ c¬ cÊu vèn Nh÷ng n¨m trong c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp , nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu phô thuéc vµo vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp . Nh÷ng n¨m chuyÓn sang c¬o chÕ thÞ tr­ßng nhÊt lµ 5 n¨m gÇn ®©y , nguån vèn c«ng ty th­ßng xuyªn ®­îc bæ sung b»ng nhiÒu h×nh thøc trong ®ã chñ yÕu lµ vèn vay gãp phÇn vµo viÖc më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt . §ång thêi víi sè vèn ®ùoc giao c«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ ®Õn nay kh«ng nh÷ng ®ùoc b¶o toµn mµ cßn ®em l¹i sù t¨ng tr­áng ®¸ng kÓ cho c«ng ty. TÝnh ®Õn th¸ng 1/2004 th× : Tæng sè vèn ®ùoc Nhµ nøoc giao lµ 49521,16 tr ®ång Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 11557,22 + Vèn ng©n s¸ch : 60,53 +Vèn vay : 11496,69 Vèn l­u ®éng : 1534,44 C¸c lo¹i vèn kh¸c : B¶ng sau ®©y sÏ cho thÊy cô thÓ h¬n vÒ t×nh h×nh nguån vèn t¹i c«ng ty thêi gian qua: B¶ng 3 : B¸o c¸o n¨ng lùc vèn cña c«ng ty XDCTGT 873 §¬n vÞ: tr ®ång STT Néi dung 2000 2001 2002 2003 1 Tæng nguån vèn 56129 46463 55059 54820 2 Vèn chñ së h÷u 14028 14015 13988 14028 3 Vèn l­u ®éng 3261 4504 6630 3261 4 Nguån vèn kinh doanh 12921 12921 13092 12921 Bªn c¹nh viÖc khÐo lÐo huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c c«ng tr×nh , viÖc bè trÝ c¬ cÊu vèn mét c¸ch hîp lÝ còng lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c«ng ty, v× nhê ®ã mµ c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh vµ sö dông mét c¸ch hîp lÝ h¬n c¸c nguån vèn cã ®ùoc: B¶ng 4 : ChØ tiªu bè trÝ c¬ cÊu vèn cña c«ng ty §¬n vÞ : % ChØ tiªu 2000 2001 2002 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn TSC§/Tæng TS TSL§/ Tæng TS 21 79 33 66 28 72 2 . Bè trÝ c¬ cÊu NV Nî ph¶i tr¶/Tæng NV Vèn CSH/ Tæng NV 75 25 70 30 74 25 Râ rµng lµ víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh râ rµng vµ minh b¹ch nh­ thÕ nµy , c«ng ty XDCTGT 873 kh«ng nh÷ng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bªn vuÏng cña c«ng ty m×nh mµ cßn cã søc thuyÕt phôc c¸c nhµ ®Çu t­ khac trong qu¸ tr×nh tham gia dù thÇu. 3.2. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ §©y còng lµ yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu mµ c«ng ty tiÕn hµnh. Bëi ®ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu cho c¸c c«ng ty x©y dùng. Víi m¸y mãc thiÕt bÞ hoµn chØnh , ®ång bé vµ c«ng nghÖ phï hîp hiÖn lµ ­u tiªn sè mét trong mäi cuéc c¹nh tranh . Vµ ®iÒu ®ã ph¶i ®­îc ®¶m b¶o lµ chÊt l­îng thi c«ng t«t nhÊt cã thÓ vµ gi¸ thµnh hay chi phÝ bá ra lµ hîp lÝ nhÊt.n¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy, c«ng ty ®· chó träng tíi viÖc th­êng xuyªn ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ chiÒu s©u , n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng thùc tÕ ®èi víi mét sè thiÕt bÞ ®ång bé cho d©y chuyÒn thi c«ng th¶m theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn . §Õn nay toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m cã gi¸ trÞ lªn tíi hµng chôc tØ ®ång . Nh÷ng thiÕt bÞ mµ c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m trong thêi gian qua ®· ®­îc ph¸t huy tèi ®a vÒ c«ng suÊt vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt , c«ng nghÖ . §ång thêi c«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt h¬n n÷a trong c¸c n¨m tíi. Bªn c¹nh ®ã c¸c lo¹i vËt liÖu thi c«ng ®Òu ph¶i tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hµnh nãi chung vµ cña hå s¬ mêi thÇu nãi riªng , lu«n cã ®Çy ®ñ c¸c chøng chØ thÝ nghiÖm vÒ chÊt l­îng vµ ®­îc sù ®ång ý cho phÐp cña kü s­ t­ vÊn vµ chñ ®Çu t­. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ lµ “c«ng cô” ®Ó hoµn thiÖn c«ng tr×nh , v× thÕ c«ng cô ph¶i lu«n d­îc ®¶m b¶o trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt th× nhµ thÇu míi cã thÓ ph¸t triÓn vµ më r«ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh. Doanh nghiÖp x©y dùng lµ nh÷ng doanh nghiÖp nÆng vÒ tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh , v× thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc xem nh­ “c¸i cÇn c©u c¬m” cña nhµ thÇu , vËy nªn ®ã lµ ph­¬ng tiÖn gióp nhµ thÇu cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh , rót ng¾n thêi gian hoµn thiÖn c«ng tr×nh – lµ mét trong nh÷ng môc tiªu mµ c¶ bªn mêi thÇu lÉn nhµ thÇu ®Òu mong muèn ®¹t ®­îc .H¬n n÷a ®Æc tÝnh cña c«ng tr×nh x©y dùng lµ thiªn vÒ thi c«ng thùc tÕ , do ®ã víi chØ søc ng­êi kh«ng chóng ta sÏ v« cïng khã kh¨n khi hoµn thiÖn c«ng tr×nh, chóng ta cÇn tíi m¸y mãc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn hç trî kÜ thuËt kh¸c . VËy nªn cïng víi sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu, sù quan t©m cña chñ ®Çu t­ tíi m¸y mãc , thiÕt bÞ c«ng nghÖ còng kh«ng ngõng t¨ng cao , vµ ®ã lµ mét trong sè nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n khiÕn cho nã trë thµnh ®èi t­îng cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu cu¶ c¸c c«ng ty. 3.3. Nguån lùc vÒ con ng­êi Hay lµ chóng ta vÉn quen gäi víi c¸i tªn n«m na lµ “ nguån nh©n lùc” . §©y lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt cho c«ng cuéc ®Êu thÇu . Ngay tõ nh÷ng b­íc ®Çu khi b¾t ®Çu mét quy tr×nh ®Êu thÇu ng­êi ta ®· ph¶i sö dùng rÊt nhiÒu tíi c¸c kh¶ n¨ng cña con ng­¬× , do vËy mµ nh©n lùc trë thµnh thø biÕn “vËt lùc” trë nªn cã Ých vµ phï hîp. ¶nh h­ëng cña nguån nh©n lùc tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu biÓu hiÖn râ nÐt nhÊt trªn c¸c mÆt , ®ã lµ: tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi thi c«ng s¶n xuÊt , kinh nghiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, viÖc bè trÝ nguån nh©n lùc vµ kh¶ n¨ng qu¶n lÝ. Víi h×nh thøc qu¶n lÝ theo kiÓu trùc tiÕp vµ c¸c phßng ban lµm nhiÖm vô tham m­u gióp viÖc vµ phôc vô yªu cÇu thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ. Ban l·nh ®¹o C«ng ty XDCTGT 873 lµ nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc phÈm chÊt t«t ®· ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n ë c¸c tr­êng ®¹i häc chuyªn nghiÖp , c¸c líp qu¶n lÝ kinh tÕ , chÝnh trÞ , ®ång thêi ®· qua chØ ®¹o thùc tiÔn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ còng nh­ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n . MÆt kh¸c c«ng ty th­êng xuyªn quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç. §Õn nay c«ng ty kh«ng chØ cã nh÷ng c¸n bé c«t c¸n mµ cßn cã ®éi nhò c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ s½n sµng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt x©y dùng. Do sím nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nguån nh©n lùc ®èi víi ho¹t ®éng sèng cßn cña c«ng ty – lµ ho¹t ®éng ®Êu thÇu cho nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty XDCTGT 873 ®· lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph©n bæ, bè trÝ nguån nh©n lùc mét c¸ch hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh ®­îc hoµn thiÖn mét c¸ch xuÊt s¾c nhÊt . 4. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT 873 4.1.GÝa dù thÇu §©y lµ ph­¬ng thøc c¹nh tranh phæ biÕn vµ chñ yÕu mµ bÊt k× doanh nghiÖp x©y dùng nµo còng ¸p dông vµ c«ng ty còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ.ChÝnh v× lµ ph­¬ng thøc c¹nh tranh phæ biÕn nªn sù c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu ngµy cµng diÔn ra gay g¾t h¬n bao giê hÕt , khiÕn cho sù c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ngµy mét thªm s«i ®éng. C«ng ty XDCTGT 873 víi kinh nghiÖm h¬n 25 n¨m trong ngµnh x©y dùng va còng cã tõng Êy kinh nghiÖm tham gia dù thÇu ®· lu«n x¸c ®Þnh c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu lµ biÖn ph¸p chñ yÕu , do ®ã c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ ®­a ra gi¸ dù thÇu ph¶i ®­îc chó träng ®Æc biÖt , h¹n chÕ sai sãt ®Õn møc tèi ®a ®Ó cã thÓ n¾m ch¾c th¾ng lîi trong tay. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh do thiÕu sãt vÒ mÆt kh¶o s¸t thÞ tr­êng mµ ®Õn khi b¾t tay vµo lµm c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thËm chÝ cã thÓ ph¶i chÊp nhËn thua lç ®Ó gi÷ v÷ng ch÷ tÝn trªn th­¬ng tr­êng. Bªn mêi thÇu víi môc tiªu hiÖu qu¶ ®Æt lªn hµng ®Çu , do ®ã gi¸ dù thÇu vµ tiÕn ®é thi c«ng ®­îc quan t©m nhiÒu nhÊt. Th«ng b¸o vÒ mÉu biÓu tæng hîp vÒ ®¬n gi¸ vµ gi¸ dù thÇu lu«n ®­îc bªn mêi thÇu yªu cÇu cô thÓ trong hå s¬ mêi thÇu. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c , c«ng ty lu«n cö ng­êi ®i kh¶o s¸t hiÖn tr­êng , x¸c minh c¸c lo¹i chi phÝ vµ nh÷ng ph¸t sinh cã thÓ ®èi víi c«ng tr×nh , ®Ó cã thÓ tÝnh s¸t gi¸ nhÊt vµ ®­a ra ®­îc møc gi¸ bá thÇu phï hîp. MÆc dï vËy nh­ bÊt k× mét cuéc c¹nh tranh nµo kh¸c , bªn c¹nh ph­¬ng thøc c¹nh tranh c¬ b¶n bao giê còng cã mét “mÑo” nhá vµ trong ®Êu thÇu x©y dùng “ mÑo” ®ã chÝnh lµ “th­ gi¶m gi¸”.§©y lµ h×nh thøc mµ c¶ nhµ thÇu lÉn chñ ®Çu t­ ®Òu c¶m thÊy v« cïng dÔ chÞu v× bªn mêi thÇu th× cã thÓ mua ®­îc hµng víi gi¸ thÊp h¬n cßn nhµ thÇu th× n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu h¬n do chµo hµng víi gi¸ thÊp h¬n tr­íc ®©y. Së dÜ ®iÒu nµy ®­îc chÊp nhËn v× cã thÓ tr­íc khi nép hå s¬ dù thÇu nhµ thÇu thÊy gi¸ m×nh ®­a ra vÉn cßn h¬i cao do tÝnh to¸n sai lÖch ë kh©u nµo ®Êy, lóc ®ã hå s¬ l¹i ®· hoµn thµnh xong råi , kh«ng cÇn chØnh söa nhµ thÇu cã thÓ viÕt mét th­ gi¶m gi¸ trong ®ã nãi râ gi¸ cÇn gi¶m lµ bao nhiªu phÇn tr¨m . §©y lµ h×nh thøc mµ c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®Òu ¸p dông triÖt ®Ó , do c¸c ­u ®iÓm næi bËt cña nã. Ngoµi ra cã ®iÒu nµy lµ cßn bëi trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu cã rÊt nhiÒu ng­êi tham gia , chÝnh v× thÕ mµ gi¸ dù thÇu cã rÊt nhiÒu ng­êi biÕt . §èi thñ c¹nh tranh cã thÓ lÊy ®­îc th«ng tin nµy vµ ®­a ra gi¸ thÊp h¬n , n¾m v÷ng ®­îc ®iÒu nµy nªn l·nh ®¹o c«ng ty bao giê tr­íc khi niªm phong hå s¬ dù thÇu míi viÕt th­ gi¶m gi¸ ®Ó ®¶m b¶o bÝ mËt tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c còng nh­ t¨ng thªm kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cho doanh nghiÖp cña m×nh. ChÝnh v× thÕ bªn c¹nh gi¸ dù thÇu , th­ gi¶m gi¸ còng ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá lµm nªn th¾ng lîi cña nhµ thÇu tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. GÝa dù thÇu hîp lÝ lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi ®èi víi b¶n th©n c«ng ty , v× ®ã còng nh­ lµ “ miÕng c¬m manh ¸o” , lµ ®iÒu kiÖnc tr­íc tiªn ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng cho h¬n 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc , c¸c doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù trong x©y dùng ngµy mét nhiÒu h¬n , do vËy mµ b¶n th©n c«ng ty cµng ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu cña m×nh. 4.2. N¨ng lùc tµi chÝnh XÐt trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn , n¨ng lùc tµi chÝnh lµ nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tµi chÝnh cña nhµ thÇu . Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc tæng vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp , c«ng ty XDCTGT 873 nÕu chØ nh»m vµo phÇn vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ph¸t th× râ rµng lµ kh«ng thÓ ph¸t triÓn nh­ ngµy h«m nay. Ng©n s¸ch nhµ n­íc th× cã h¹n mµ sè l­îng c¸c c«ng ty n»m trong diÖn “cÊp ph¸t” cßn qu¸ nhiÒu , do vËy vèn cña nhµ n­íc chØ cã môc ®Ých hç trî cßn muèn lµm ¨n lín vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a ®ßi hái b¶n th©n c«ng ty ph¶i tù v©n ®éng. Vµ sím hiÓu ®­îc ®iÒu nµy , c«ng ty ®· t¹o dùng uy tÝn víi nhiÒu ng©n hµng ®Ó cã thÓ dÔ dµng v©y vèn khi cÇn vµ cho ®Õn nay nhê vµo sù tÝch cùc trong lµm ¨n vµ thanh to¸n sßng ph¼ng , c«ng ty kh«ng chØ cã chç ®øng trªn th­¬ng tr­êng mµ cßn lµ mét ®¬n vÞ lµm ¨n cã uy tÝn víi c¸c ng©n hµng. Qua mét sè b¶ng biÓu sau ®©y cã thÓ thÊy râ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña bsnr th©n c«ng ty: B¶ng 5 : Mét sè chØ tiªu vÒ doanh lîi cña c«ng ty §¬n vÞ: tr ®ång STT Néi dung 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 Doanh thu 39900 35524 33368 29502 75346 72503 2 LNTT 285 392 205 108 423 398 3 LNST 213 294 154 81 288 271 4 Nép NSNN 1834 482 502 653 534 476 Bªn c¹nh ®ã mét trong sè nh÷ng ®iÒu khiÕn c¸c nhµ ®Çu t­ lu«n b¨n kho¨n , ®ã chÝnh lµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ hÖ sè sinh lîi cña c«ng ty . §Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng , c«ng ty ®· hÕt søc nç lùc trong viÖc thanh to¸n vµ t¨ng tr­ëng lîi nhuËn , do vËy mµ c¸c chØ tiªu mµ c¸c chñ ®Çu t­ còng nh­ c¸c ng©n hµng lu«n quan t©m còng kh«ng lµm c«ng ty ph¶i ®iªn ®Çu , lo l¾ng , ng­îc l¹i nã nh­ lµ mét thø vò khÝ c¹nhk tranh lî h¹i cña c«ng ty trong mçi cuéc ®Êu thÇu . B¶ng 6: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ChØ tiªu 2000 2001 2002 Kh¶ n¨ng thanh to¸n +Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh +Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¸n h¹n +Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh +Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n 133% 108% 0,46% 101% 143% 117% 19% 100% 134% 120%._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc9441.doc
Tài liệu liên quan