Nghiên cứu thực trạng vấn đề chơi game online ở sinh viên, học sinh

Tài liệu Nghiên cứu thực trạng vấn đề chơi game online ở sinh viên, học sinh: ... Ebook Nghiên cứu thực trạng vấn đề chơi game online ở sinh viên, học sinh

doc13 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu thực trạng vấn đề chơi game online ở sinh viên, học sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tªn ®Ò tµi hiÖn t­îng ch¬i game online ë sinh viªn, häc sinh vµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy NhiÖm vô nghiªn cøu: Nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng ch¬i game online ë sinh viªn hiÖn nay. NhËn ®Þnh chØ ra nh÷ng ®iÓm tiªu cùc cña ch¬i game vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶i quyÕt cho vÊn ®Ò míi næi nµy trong mÊy n¨m nay gÇn ®©y. §èi t­îng kh¸ch thÓ nghiªn cøu: §èi t­îng ngiªn cøu: Thùc tr¹ng cña viÖc ch¬i game ë sinh viªn, häc sinh. Kh¸ch thÓ ngiªn cøu: Sinh viªn, häc sinh Giíi h¹n ®Ò tµi: Ph¹m vi kh«ng gian: thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh Ph¹m vi thêi gian: nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ®Ò c­¬ng nghiªn cøu *TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi XuÊt hiÖn ë ViÖt Nam ch­a l©u nh­ng game online ®· t¹o dùng cho m×nh mét ®éi ngò ngay cang ®«ng nh÷ng" con nhÆng ®Ö tö" hÇu hÕt lµ giíi trÎ trong ®ã chiÕm phÇn kh«ng nhá lµ sinh viªn, häc sinh vµ trë thµnh 1 ngµnh høa hÑn hèt b¹c cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô. Cïng víi ®ã lµ nçi ©u lo cña kh«ng Ýt ng­êi víi thø trß ch¬i rÊt dÔ g©y nghiÖn nµy nh­ thÓ ®ã lµ mét c¨n bÖnh thÕ kØ cña thêi hiÖn ®¹i nµy. XuÊt hiÖn vµi n¨m gÇn ®©y game online ®· trë nªn phæ biÕn vµ ®ang t¸c ®éng theo c¶ hai chiÒu h­íng: tiªu cùc vµ tÝch cùc tíi ®êi sèng kinh tÕ -x· héi vµ nhiÒu løa tuæi ViÖt Nam. HiÖn nay, sè l­îng sinh viªn, häc sinh ch¬i game online ngµy cµng nhiÒu vµ ngèn vµo ®ã rÊt nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c. HiÖn t­îng sinh viªn bá häc ®i ch¬i game kh«ng hiÕm. Nã trë thµnh hiÖn tr¹ng ®¸ng b¸o ®éng. *§èi t­îng kh¸ch thÓ nghiªn cøu: §èi t­îng nghiªn cøu: Thùc tr¹ng ch¬i game online ë sinh viªn, häc sinh. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu: Sinh viªn, häc sinh. *Giíi h¹n vµ ph¹m vi ngiªn cøu: §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn ë ph¹m vi sinh viªn, häc sinh, nh÷ng b×nh luËn vÒ vÊn ®Ò ch¬i game cña c¸c c¸ nh©n. Ph¹m vi nghiªn cøu: thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh *gi¶ thiÕt khoa häc: Ch¬i game online ®ang ngµy cµng phæ biÕn ë sinh viªn, häc sinh ®em l¹i nh÷ng lîi Ých th× Ýt nh­ng t¸c h¹i th× nhiÒu. *Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp nghiªn cøu tµi liÖu … *Nội dung công trình nghiên cứu: C¬ së lÝ luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu: *Thùc tr¹ng ch¬i game ë sinh viªn: MÆt tÝch cùc: Game online lµ mét h×nh thøc gi¶i trÝ ®ong thêi lµ m« h×nh kinh doanh míi ph¸t triÓn nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Game online ph¸t triÓn sÏ kÝch thÝch nhu cÇu sö dông m¸y tÝnh, gióp c¸c b¹n trÎ sím tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi cña khoa häc øng dung hiÖn ®¹i, kÐo theo sù ®Çu t­ cña c¸c nhµ cung cÊp phÇn cøng, phÇn mÒm, internet b¨ng th«ng réng. §ã chÝnh lµ ®ßn bÈy ®Ó ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin nuíc ta ph¸t triÓn. Nh­ng game online: thực trạng đáng sợ Trong số 20,2 triệu người sử dụng Internet ở nước ta chỉ có 30% là đọc báo và tìm kiếm thông tin, nhưng đến 53% là chat và chơi game. Con số của dịch vụ thông tin & tư vấn trực tuyến (O.I.C) của Công ty VinaGame cũng cho thấy nước ta có khoảng 4 triệu người thường xuyên chơi game online. Cũng theo báo cáo “Thị trường game online VN”, số lượng máy tính và Internet ngày càng nhiều cùng với số lượng lớn dân số là người trẻ khiến thị trường game trực tuyến phát triển mạnh. Thậm chí các chuyên gia còn cho biết thị trường game online của VN chỉ trị giá khoảng 5 triệu USD vào năm 2005 nhưng nay được dự đoán tăng gấp 10 lần. Một lần nữa hồi chuông báo động về sự tấn công ồ ạt của game online lại gióng lên. Sau giờ lên lớp... Hà VănTrung (SV ĐH Xây dựng Hà Nội) thú thật là dành nhiều thời gian để ngủ và chơi game. Khu Hoàng Văn Thái (nơi Trung ở - giáp khu đô thị mới Định Công) là nơi trú ngụ của nhiều SV đến từ các trường Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế, Y, … nhưng chỗ vui chơi thì đỏ mắt tìm cũng không ra! “Nơi duy nhất SV khu này có thể ra chơi là bãi bóng của doanh trại Quân đội phía bên trong Học viện Phòng không – Không quân”, Trung nói. SV giải trí ... ngoài đường, cùng các phương tiện giao thông cho xôm! Chỗ chơi tập thể miễn phí xung quanh nhà trọ gần như không tồn tại, nếu có cũng dành cho trẻ em. Ngay cả sở thích đi đá bóng, muốn được thỏa mãn, Trung cũng phải mất tiền thuê sân thì mới được đá. Mà giá thuê sân cũng không hề rẻ. Cho nên, khi được ai rủ đi đá bóng lúc bị thiếu người là Trung mừng lắm: “Khỏi phải lo trả tiền mà lại được xả hơi”, Trung cho biết. Một cách giải bí khi thiếu chỗ chơi là Trung cùng các bạn... ra đường đá bóng! Chuyện giải trí cá nhân thiếu thốn là vậy. Chuyện giải trí tập thể ở xóm trọ cũng không khá hơn. Trung lắc đầu: “SV bọn mình có nhu cầu sinh hoạt tập thể ở xóm trọ khá cao, vì đây là nơi mình sống nhiều nhất sau giờ học, nhưng thực tế các hoạt động tập thể ở đây gần như tê liệt”. Nguyễn Thị Phương, SV ĐH Lao động Xã hội, trọ trong khu Dịch Vọng Hậu cho biết: “Nơi em ở không có một phương tiện gì để tiếp cận thông tin: Ti vi không, radio không, sách báo tạp chí không, mạng Internet cũng không nốt. Nếu nói về mặt này thì có thể khẳng định là bọn em gần như bị cô lập”. Bùng nổ dịch vụ giải trí quanh xóm trọ Nhu cầu giải trí cao, nhưng đời sống sinh hoạt trong các khu trọ không thể đáp ứng. Từ sự mất cân bằng này, dịch vụ giải trí quanh xóm trọ SV bùng nổ và có cơ hội phát triển nhanh chóng. Mọc lên nhiều nhất chính là các quán Internet, mà trò chơi được SV “mê” nhất chính là Game Online. Các con hẻm trong phố Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị khu Bách khoa (quận Hai Bà Trưng), quán Internet tốc độ cao mọc lên nhan nhản. Xuôi xuống khu Nguyễn Trãi, Triều Khúc hay vòng lên phố Tô Hiệu (gần chợ Nghĩa Tân - Cầu Giấy) mới thấy nhu cầu sử dụng các trò chơi giải trí trên mạng của tầng lớp SV cao đến đâu. Thiếu chỗ chơi, SV cắm đầu vào Game Online Cửa hàng Internet trên phố Tô Hiệu chật ních, người ngồi kín các máy. Màn hình nhấp nháy chuyển động với các trò chơi, mắt các cậu SV căng lên, tập trung cao độ, thỉnh thoảng lại vang lên tràng chửi thề tục tĩu vì thua cuộc. Khói thuốc lá nghi ngút, đầu lọc vứt đầy dưới sàn nhà, nước chè và đầu mẩu bánh ngọt bắn khắp mặt đất. Chị Ngà - chủ quán net cho biết: “Có đứa mê game, ngồi cày cả ngày cả đêm ở đây, quên ăn quên học”. Còn anh Sơn - quản lý một quán Internet nằm sâu trong phố Tạ Quang Bửu không thiếu những câu chuyện về SV nam “nghiền” Game Online, còn nữ SV thì “nghiện” Audition. “Tôi bán cả đồ ăn nước uống, kèm cả ghế ngả lưng miễn phí cho khách hàng chơi lâu”, anh nói. Một dịch vụ đắt hàng không kém là các quán nhậu dân dã trên vỉa hè. Các bãi cỏ trải chiếu từ chiều đợi “thượng đế” tan học. Theo quan sát, cứ bắt đầu từ 5h chiều cho đến tận 11h đêm, các quán trà đá, rượu ốc nườm nượp khách “ét-vê”. Có nhóm SV, ngồi nhậu chỉ độc có chai rượu vàng khè với vài quả dưa chuột cũng lai rai đến đêm khuya. “Đó là cách giải trí phù hợp nhất với SV đấy, vì vừa hết ít tiền, lại không phải đi xa, gặp bạn bè nói chuyện thoải mái, còn hơn ngồi bó gối ở nhà, chả có trò gì chơi”, Trung nói. Đây cũng là cách mà Trung hay “xả hơi” sau khi ngủ chán chê và chơi game mệt nghỉ. “Thời gian rảnh rỗi ở nhà trọ quá nhiều khiến SV dễ buồn chán, không ít người từ đây mà nảy ra thói quen như đánh lô đề như một trò giải trí. “Nhàn cư vi bất thiện” mà!”, Trung cười. Tõ sè tiÒn trî cÊp hµng th¸ng, viÖc chi tiªu hîp lÝ, khoa häc ®èi víi c¸c sinh viªn lµ mét vÊn ®Ò kh«ng nhá. NhÊt lµ trong khi cuéc sèng sinh viªn nµy sinh nhiÒu chi phÝ ®ét xuÊt, thªm vµo ®ã lµ søc hÊp dÉn cña kh«ng khÝ ®« thÞ víi nhiÒu trß vui ch¬i gi¶i trÝ, con c¸c bËc phô huynh th× l¹i tin t­ëng hi sinh hÕt m×nh v× con c¸i. NhiÒu c« tó, cËu tó ë nhµ ®Òu lµ nh÷ng con ngoan trß giái nh­ng sau khi ra Hµ Néi mét vµi n¨m ®Æc biÖt suÊt chóng trong kho¶n tiªu tiªn a dua ch¬i bêi. §øc quª ë H¶i D­ong thi ®ç vµo §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i víi sè ®iÓm thuéc hµng top. Tõ khi vµo xom trä b¹n bÌ cã trµo l­u ch¬i game online vµ do thªm ®am mª ch¬i game online tõ håi phæ th«ng céng thªm nh÷ng vÊp ng· trong tinh yªu nªn §­c ®· bÞ cuèn vµo vßng xo¸y chuçi ngµy trèn häc-ch¬i game-thi l¹i- häc l¹i triªn miªn. CËu nãi dèi bè mÑ xin thªm rÊt nhiÒu tiÒn ®Ó ®ãng häc phÝ mua tai liÖu, thùc hµnh nghiÖp vô... ®Ó h­íng vµo c¸c qu¸n game vµ cßn ¨n ngñ qua ®ªm ë ®ã. TiÒn thuª nhµ trä, tiÒn häc phÝ §øc còng nÐm vµo bµn phÝm game. Game kh«ng chØ lµm mÊt thêi gian tiÒn b¹c vµo viÖc ch¬i mµ cßn ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc kháe. BÞ t©m thÇn v× ch¬i game. Mét sinh viªn míi tèt nghiÖp §¹i häc, con cña mét nhµ v¨n kh¸ næi tiÕng ®· ph¶i vµo viÖn t©m thÇn Mai H­¬ng (Hµ Néi ) v× ch¬i game online. BÖnh nh©n lµ NguyÔn TuÊn Anh, tõ nhá TuÊn Anh ®· rÊt th«ng minh (chØ sè IQ cña 125) v× thÕ TuÊn Anh häc giái mµ ch¬i game còng giái. Ban ®Çu, TuÊn Anh chØ ch¬i ®Ó gi¶i trÝ sau råi anh kiÕm tiÒn b»ng ch¬i game, anh kiÕm tiÒn còng rÊt giái. Tõ ngµy nghiÖn game anh quan hÖ víi ®¸m b¹n bÌ tiªu tiÒn nhanh nh­ chíp. Anh sa vµo con ®­êng r­îu bia, nghiÖn hót. §a sè c¸c sinh viªn ch¬i game online ®Òu ngåi ch¬i liªn tôc Ýt nhÊt lµ 1,5h vµ nhiÒu th× hai ba ngµy. ViÖc ngåi c¨ng m¾t ra ch¬i game trong vßng vµi tiÕng ®ång hå sÏ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn søc kháe (vÝ dô nh­ ¶nh h­ëng tíi m¾t vµ tim m¹ch). Kh«ng Ýt tr­êng hîp ng­êi ch¬i game gôc ng· ngµy trªn bµn phÝm v× qu¸ mÖt. Game kh«ng kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi søc kháe ng­êi ch¬i vµ viÖc häc tËp mµ cßn ¶nh h­ëng tíi ®¹o ®øc cña ng­êi ch¬i. Vµo c¸c qu¸n game online ë ngâ Tù do c¹nh kÝ tóc x¸ tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ( quËn Hai Bµ Tr­ng) th× chuyÖn nãi tôc chöi bËy lµ chuyÖn b×nh th­êng mµ ®a sè ng­êi ch¬i ë ®ã lµ sinh viªn tr­êng Kinh tÕ Quèc d©n vµ X©y dùng. C¸c qu¸n game mäc lªn ë khu vùc sinh viªn trä ngµy cµng nhiÒu. Khu phè Lª Thanh NghÞ c¹nh tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa sè l­îng qu¸n qu¸n game online rÊt ®«ng, trong vßng 100m th× cã tíi 15 hé kinh doanh game. C¹nh kÝ tóc x¸ tr­êng Kinh tÕ Quèc d©n còng cã kho¶ng chôc qu¸n game online. Vi ph¹m ph¸p luËt v× ch¬i game Hẳn nhiều người còn chưa quên vụ cháu rủ bạn về nhà giết bà ngoại tại quận 5 TPHCM hồi tháng 10.2005. Điều đáng day dứt là tất cả những kẻ phạm tội đều còn quá trẻ và đều nghiện game online, còn kẻ chủ mưu thì chỉ vì muốn có tiền mở phòng Internet để... chơi game online miễn phí mà đã đang tâm ra tay với bà ngoại của mình. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp phạm tội liên quan đến game online. Lao Động Điện tử Cập nhật: 8:49 AM, 17/05/2008 (LĐĐT) - Trong 7 nghìn vụ vi phạm, khoảng 70% tội phạm vị thành niên (VTN) dưới 18 tuổi. Đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại hiệu quả gắn kết của "tam giác": Gia đình - nhà trường - xã hội và ý thức được mối nguy hiểm to lớn từ truyền thông hiện đại. Từ đam mê chat, game online... Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, một ngày đầu tháng 5.2008, trước vành móng ngựa, khác với vẻ thất thần, vô hồn thường thấy của phạm, một khuôn mặt xinh xắn, dõi những ánh mắt vô tư nhìn các cô, chú trong hội đồng xét xử. Chốc chốc, Lê Mai H. - tên bị cáo, lại quay xuống hàng ghế sau nở nụ cười hồn nhiên với các bạn cùng lớp. Sinh năm 1993, H. - một nữ sinh Trường PTTH Hai Bà Trưng bị bắt khi mới 15 tuổi với tội danh: Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. H. vốn con nhà lành, có một bảng thành tích học tập đáng tự hào với 4 năm liền là học sinh giỏi. Vậy mà, chỉ 3 năm kể từ lần đầu tiên theo bạn bè đi chat, H. đã trở thành một "tên tuổi" trong giới nữ sinh thích "đi bụi", "dạt nhà". Ngoài ra, H. ăn chat , ngủ chat, yêu và phạm tội cũng từ chat. Khoảng 12 giờ đêm 12.1.2008, H. trốn nhà, bỏ ra quán Internet trong khu vực Trường Đại học Bách Khoa để chat đến 2 giờ sáng. Do không đủ tiền trả, H. liền nhắn tin gọi một người bạn quen qua chat tên là Mai(ở Thanh Lương, Hà Nội) đến "cứu net ". Mai đến, trả tiền cho H. hết 24.000 đồng. Nhân tiện hai cô gái rủ nhau đi chơi đêm. Thấy Mai đi xe máy @, loại xe đắt tiền, H. nảy sinh ý nghĩ và cướp xe của Mai để bán lấy tiền tiêu xài, đưa bạn bè đi chơi. Nhưng chỉ 48 tiếng đồng hồ, sau khi lừa xe của bạn đi "cắm", H. bị tóm trong khi đang chat ở một hàng net gần trường. Trả lời câu hỏi của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa về động cơ, mục đích phạm tội, H. hồn nhiên: "Cháu chẳng biết phạm tội hay thế nào, cháu chỉ định mượn xe nó đặt tạm, lấy tiền đi chơi vài ngày và chat với hội bạn thôi. Thế mà nó lại đi báo Công an bắt cháu...". 40 năm tù chỉ vì... 85 nghìn đồng Luật sư Nguyễn Thái Dũng - Văn phòng luật sư Sông Hương, nhận bảo vệ cho một thiếu niên 17 tuổi, phạm tội "Cướp tài sản" có tổ chức. Bi hài ở chỗ số tiền mà cả nhóm cướp được chỉ vỏn vẹn có... 85.000 đồng. Mục đích cướp cũng chỉ để chơi trò chơi trực tuyến qua mạng internet (game online). Sự việc bắt đầu từ 11h ngày 16.9.2007. Một nhóm bạn đều thuộc lứa tuổi phổ thông cơ sở tại Hà Nội và là những "đồng môn" trong trò chơi "Võ lâm truyền kỳ" - 1 game online nổi tiếng trong giới thanh thiếu niên, gặp gỡ nhau ở một quán net trước cổng trường. Sau khi chơi, cả nhóm bàn nhau đi cướp. Đỗ Kim Cường 14 tuổi (học sinh lớp 9) rủ Nam 17 tuổi đi trấn tiền của taxi. Tuy nhiên, số tiền cướp được chỉ là... 85.000 đồng. Bản án tổng cộng hơn 40 năm tù cho Cường và 5 đồng bọn là cái giá quá đắt cho đam mê game online. Những con số gây sốc Theo số liệu của Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 20.000 trẻ em trong độ tuổi tới trường lang thang bụi đời, tụ tập băng nhóm ngoài xã hội. Đó chính là mầm mống của tội phạm đã và đang nảy sinh trong lứa tuổi vị thành niên. Còn theo thống kê của Cục Thống kê tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trẻ em dễ mắc phải những tội như: cướp của, giết người, vận chuyển ma túy. Năm 2007 và 3 tháng đầu năm 2008, riêng trẻ em dưới 16 tuổi có 7 nghìn vụ vi phạm, chiếm đến 70% tội phạm vị thành niên (VTN) dưới 18 tuổi. Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 8.531 vụ với 11.732 đối tượng ở tất cả các tội danh này. Xử lý hành chính lên tới 35.463 vụ với 48.187 đối tượng; trong đó giao cho gia đình giáo dục 21.484 đối tượng, xã phường quản lý, giáo dục 8.892 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi trường giáo dục 5.616 đối tượng, áp dụng các biện pháp khác 11.677 đối tượng. Ch¬i game online ®ang lÊn s©u vµo giíi sinh viªn ®em l¹i chñ yÕu lµ c¸c kÕt qu¶ tiªu cùc ¶nh h­ëng tíi chÝnh cuéc sèng vµ t­¬ng lai cña sinh viªn ®ßi hái x· héi ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho hiÖn tr¹ng nµy. Tuyªn truyÒn vÒ t¸c h¹i cña viÖc ch¬i game online. Trong sinh viªn nªn tæ chøc nhiÒu s©n ch¬i cho sinh viªn, vÝ dô nh­ thµnh lËp c¸c héi sinh viªn, c©u l¹c bé, cïng víi ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng x· héi t×nh nguyÖn. Nh÷ng ho¹t ®éng t×nh nguyÖn ®· ®em l¹i kÕt qu¶ rÊt tÝch cùc, gióp cho sinh viªn gi¶i quyÕt thêi gian d­ thõa vµo nh÷ng viÖc cã Ých. §èi víi nh÷ng ng­êi ®ang nghiÖn game ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p nh­ më líp cai nghiÖn game, c¾t gi¶m bít thêi gian ch¬i game, ch¬i game ph¶i tr¶ phÝ, ph¹t tiÒn tµi kho¶n game. §Ó thùc sù tõ bá ®­îc game th× ng­êi ch¬i ph¶i chÝnh m×nh ý thøc ®­îc t¸c h¹i cña viÖc ch¬i game online, thùc sù quyÕt t©m tõ bá game. Víi nh÷ng sinh viªn ®i häc xa nhµ th× cha mÑ hä nªn quan t©m s¸t sao tíi cuéc sèng con c¸i m×nh, cã thÓ b»ng nh÷ng viÖc rÊt ®¬n gi¶n nh­ gäi ®iÖn tho¹i th­êng xuyªn hay nh¾n nh÷ng tin nh¾n nh¾c nhë häc tËp vµ hái han t×nh h×nh häc tËp. Sù quan t©m cña cha mÑ sÏ lµ liÒu thuèc phßng chèng tèt nhÊt ®Ó sinh viªn tr¸nh khái nh÷ng trß ch¬i v« bæ, t¸c h¹i nh­ game online vµ nhÊt lµ víi nh÷ng sinh viªn míi nhËp tr­êng cßn nhiÒu bì ngì. *KÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖn ®Ò tµi Néi dung ®Ò tµi: nghiªn cøu hiÖn tr¹ng chíi game online ë sinh viªn, häc sinh. §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn vµo n¨m 2008, sö dông t­ liªu cña c¸c n¨m 2005;2006;2007;2008. *Dù to¸n chi phÝ: T­ liÖu chñ yÕu ®­îc thu thËp trªn m¹ng internet. Thêi gian dïng m¹ng hÕt kho¶ng 20h. Tæng chi kho¶ng 50000®vn. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc21504.doc
Tài liệu liên quan