Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho cụm công nghiệp khu dân cư Hải Sơn, xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An công suất 5000m3/ngđ

Tài liệu Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho cụm công nghiệp khu dân cư Hải Sơn, xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An công suất 5000m3/ngđ: ... Ebook Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho cụm công nghiệp khu dân cư Hải Sơn, xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An công suất 5000m3/ngđ

doc79 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 794 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt tài liệu Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho cụm công nghiệp khu dân cư Hải Sơn, xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An công suất 5000m3/ngđ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1: MỞ ĐẦU Ñaët vaán ñeà Huyeän Caàn Giuoäc laø moät trong nhöõng huyeän thuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa tænh Long An ñöôïc tænh quan taâm khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng nhaèm chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá töø noâng nghieäp sang coâng nghieäp, dòch vuï. Söï phaùt trieån cuûa Caàn Giuoäc goùp phaàn taêng nhanh toác ñoä ñoâ thò hoùa vuøng, ñaëc bieät vôùi nhöõng vuøng ñaát ñai noâng nghieäp naêng suaát thaáp, baïc maøu ñang ñöôïc öu tieân môøi goïi ñaàu tö phaùt trieån caùc khu cuïm coâng nghieäp – daân cö. Cuïm coâng nghieäp – khu daân cö Haûi Sôn ñöôïc hình thaønh taïi xaõ Long Thöôïng, huyeän Caàn Giuoäc, tænh Long An theo quyeát ñònh soá 24/QÑ-UBND ngaøy 01/03/2007 vaø quyeát ñònh soá 132/QÑ-UBND ngaøy 11/01/2007 cuûa UBND tænh Long An vôùi quy moâ cuïm coâng nghieäp laø 54,655 ha, khu daân cö- taùi ñònh cö laø 52,03 ha. Muïc tieâu ñeå xaây döïng cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn laø xaây döïng moät cuïm coâng nghieäp hoaøn thieän, ñoàng boä caùc heä thoáng haï taàng kyõ thuaät, thay ñoåi chöùc naêng söû duïng ñaát töø moät khu saûn xuaát noâng nghieäp keùm hieäu quaû thaønh khu vöïc saûn xuaát saûn xuaát coâng nghieäp coù hieäu quaû cao. Söï ra ñôøi cuûa cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn seõ thu huùt haøng vaïn lao ñoäng tröïc tieáp trong caùc nhaø maùy vaø taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho haøng vaïn lao ñoäng khaùc treân coâng tröôøng xaây döïng. Chöa keå ñeán soá löôïng lao ñoäng giaùn tieáp cho caùc dòch vuï khaùc. Cuïm coâng nghieäp laø nôi thu huùt caùc nhaø ñaàu tö söû duïng caùc coâng ngheä saïch vaø giaûm toái ña caùc taùc ñoäng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng cho ngöôøi daân vaø moâi tröôøng xung quanh. Cuøng vôùi söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn thì nhu caàu veà moät nguoàn nöôùc saïch vaø ñaït tieâu chuaån cuõng ñöôïc ñaët ra. Do ñoù, vieäc ñaàu tö xaây döïng moät traïm xöû lyù nöôùc caáp taäp trung cho cuïm coâng nghieäp – khu daân cö Haûi Sôn ñeå cung caáp nöôùc saïch söû duïng cho caùc muïc ñích sinh hoaït vaø coâng nghieäp laø moät yeâu caàu caáp thieát caàn ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi quaù trình hình thaønh vaø hoaït ñoäng cuûa cuïm coâng nghieäp höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng cho cuïm coâng nghieäp trong töông lai vaø baûo veä söùc khoûe coäng ñoàng. 1.2 Muïc tieâu ñeà taøi Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc caáp cho cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn vôùi coâng suaát 5.000 m3/ngaøy ñeâm . 1.3 Ñoái töôïng vaø phaïm vi ñeà taøi 1.3.1 Ñoái töôïng nghieân cöùu. Coâng ngheä xöû lyù nöôùc caáp cho loaïi hình cuïm coâng nghieäp – khu daân cö. Phaïm vi nghieân cöùu. Ñeà taøi giôùi haïn trong vieäc tính toaùn thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc caáp cho cuïm coâng nghieäp – khu daân cö Haûi Sôn. Noäi dung ñeà taøi Xaùc ñònh ñaëc tính nöôùc caáp: Löu löôïng, thaønh phaàn, tính chaát nguoàn nöôùc cung caáp cho khu vöïc nghieân cöùu. Löïa choïn vaø ñeà xuaát daây chuyeàn coâng ngheä xöû lyù nöôùc phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình ñôn vò trong heä thoáng xöû lyù nöôùc ngaàm. Döï toaùn chi phí xaây döïng vaø chi phí vaän haønh traïm xöû lyù nöôùc. Phöông phaùp thöïc hieän Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Thu thaäp caùc taøi lieäu veà cuïm khu coâng nghieäp, tìm hieåu thaønh phaàn, tính chaát nöôùc ngaàm vaø caùc soá lieäu caàn thieát khaùc. Phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát: Tìm hieåu nhöõng coâng ngheä xöû lyù nöôùc ngaàm cho caùc cuïm coâng nghieäp qua caùc taøi lieäu chuyeân ngaønh. Phöông phaùp toång hôïp vaø phaân tích soá lieäu: Thoáng keâ, toång hôïp soá lieäu thu thaäp vaø phaân tích ñeå ñöa ra coâng ngheä xöû lyù phuø hôïp. Phöông phaùp so saùnh: So saùnh öu, nhöôïc ñieåm cuûa coâng ngheä xöû lyù hieän coù vaø ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù nöôùc ngaàm phuø hôïp. Phöông phaùp toaùn: Söû duïng coâng thöùc toaùn hoïc ñeå tính toaùn caùc coâng trình ñôn vò trong heä thoáng xöû lyù nöôùc ngaàm, döï toaùn chi phí xaây döïng, vaän haønh traïm xöû lyù. Phöông phaùp ñoà hoïa: Duøng phaàn meàm AutoCad ñeå moâ taû kieán truùc coâng ngheä xöû lyù nöôùc ngaàm. YÙ nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn Xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc ngaàm ñaït quy chuaån Vieät Nam giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà nöôùc saïch cho cuïm coâng nghieäp – khu daân cö. Goùp phaàn naâng cao yù thöùc veà veä sinh moâi tröôøng vaø nöôùc saïch cho nhaân vieân cuõng nhö Ban quaûn lyù cuïm coâng nghieäp. Khi traïm xöû lyù hoaøn thaønh vaø ñi vaøo hoaït ñoäng seõ laø nôi ñeå caùc doanh nghieäp, sinh vieân tham quan, hoïc taäp. CHÖÔNG 2: TOÅNG QUAN CUÏM COÂNG NGHIEÄP – KHU DAÂN CÖ HAÛI SÔN Ñieàu kieän töï nhieân Vò trí ñòa lyù Cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn naèm gaàn höông loä 11 vaø ñöôøng tænh loä 835B, caùch quoác loä 1A khoaûng 5 km vaø caùch thò traán Caàn Giuoäc khoaûng 7 km veà höôùng Taây Baéc theo ñöôøng chim bay vaø tieáp giaùp vôùi ranh giôùi Tp. Hoà Chí Minh. Toång dieän tích khu ñaát laø 106,6864 ha, trong ñoù dieän tích döï kieán xaây döïng traïm caáp nöôùc laø 0.255 ha. Hình 1.1 Bản đồ huyện Cần Giuộc năm 2009 Nguồn: Trung tâm thông tin tài nguyên và môi trường Long An Ñòa hình Khu ñaát quy hoaïch cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn coù ñòa hình baèng phaúng, thaáp, phaàn lôùn laø ñaát noâng nghieäp. Cao ñoä maët ruoäng bình quaân thaáp hôn maët ñöôøng tænh loä 835B vaø höông loä 11 khoaûng 1,2 m. Ñieàu kieän khí haäu Nhieät ñoä Caàn Giuoäc naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa xích ñaïo. Khí haäu raát thích hôïp cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi do nhieät ñoä oân hoøa, hieám khi coù gioù baõo, luõ vôùi: - Nhieät ñoä trung bình 5 naêm laø 26,5oC. - Nhieät ñoä dao ñoäng töø 24,0- 28,6oC. - Nhieät ñoä trung bình cao nhaát vaøo thaùng 4 (28,4oC). - Nhieät ñoä trung bình thaáp nhaát vaøo thaùng 1 (24,5oC). b. Ñoä aåm khoâng khí - Ñoä aåm trung bình 5 naêm laø 87,3 %. - Ñoä aåm dao ñoäng töø 79,0- 92,0 %. - Ñoä aåm trung bình cao nhaát vaøo thaùng 9 (90,8%). - Ñoä aåm trung bình thaáp nhaát vaøo thaùng 4 (80,8%). c. Soá giôø naéng - Soá giôø naéng qua caùc naêm dao ñoäng töø 2.388 ñeán 2.650 giôø. - Thaùng coù soá giôø naéng cao nhaát vaøo thaùng 3 vôùi 259,62 giôø. - Thaùng coù soá giôø naéng thaáp nhaát vaøo thaùng 171,26 giôø. - Trung bình moãi ngaøy coù 6,8 giôø naéng. - Neáu quy öôùc thaùng naéng laø thaùng coù soá giôø naéng treân 200 giôø thì thaùng 11 ñeán thaùng 5 naêm sau laø thaùng naéng taïi Caàn Giuoäc. d. Löôïng möa - Muøa möa baét ñaàu töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, chieám 93% löôïng möa caû naêm. - Löôïng möa trung bình 1364,4mm/naêm. - Löôïng möa caùc thaùng trong muøa möa khoaûng 106- 244mm/thaùng. - Muøa khoâ raát ít möa, löôïng möa trong muøa naøy vaøo khoaûng 2 -33mm/thaù e. Gioù Höôùng gioù thònh haønh trong naêm theo höôùng Ñoâng Nam vaø Taây Nam. Gioù thoåi theo höôùng Ñoâng Nam töø thaùng 11 ñeán thaùng 4, theo höôùng Taây Nam töø thaùng 5 ñeán thaùng 10. Toác ñoä gioù bình quaân 1,8 m/giaây, lôùn nhaát 30 m/giaây. Ñieàu kieän thuûy vaên Nước mặt Vuøng quy hoaïch coù heä thoáng soâng vaø keânh, raïch töông ñoái phaùt trieån, trong ñoù ñaùng chuù yù nhaát laø soâng Caàn Giuoäc. Soâng Caàn Giuoäc (hay coøn goïi laø soâng Raïch Caùt, soâng Phöôùc Loäc) laø moät doøng soâng ngaén, chaûy qua ñòa phaän Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø tænh Long An. Ñoaïn chaûy qua Thaønh phoá Hoà Chí Minh cuûa doøng soâng naøy chæ daøi khoaûng 500 m ôû ngaõ ba soâng Chôï Ñeäm – Raïch Caùt, coøn laïi chaûy qua ñòa phaän tænh Long An, tieáp giaùp nhieàu keânh raïch cuûa löu vöïc soâng Vaøm Coû vaø huyeän Bình Chaùnh, chaûy qua ñòa phaän xaõ Taân Kim, huyeän Caàn Giuoäc, qua thò traán Caàn Giuoäc tôùi ñòa phaän xaõ Phöôùc Ñoâng, huyeän Caàn Ñöôùc ñeán caùch soâng Vaøm Coû khoaûng 12,5 km thì doøng soâng naøy taùch thaønh 2 con soâng. Moät höôùng reõ ra soâng Xoaøi Raïp, moät höôùng xuoáng Vaøm Coû. Xuoâi doøng soâng naøy, neáu ñi theo höôùng Taây coù theå ra soâng Xoaøi Raïp, phía Nam ra soâng Vaøm Coû, phía Baéc ra soâng Chôï Ñeäm, ra Kinh Ñoâi vaø töø ñoù ra soâng Saøi Goøn. Tính töø löu vöïc soâng Vaøm Coû ñeán soâng Chôï Ñeäm, toång chieàu daøi doøng soâng naøy khoaûng 38 km. Soâng coù löu löôïng khoaûng 56 m3/s, haøm löôïng Cl- > 400 mg/l. Nước ngầm   Hiện nay, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của người dân trong khu vực chủ yếu từ nước mưa và nưới dưới đất vì nước mặt bị nhiễm mặn không phục vụ cho sinh hoạt được. Trữ lượng nước ngầm phân bố không đều, vùng thượng trữ lượng khá, vùng hạ trữ lượng ít. Nước ngầm chủ yếu khai thác ở 3 tầng chứa nước N2-2, N2-1 và N1-3 với lưu lượng khoảng 37.000 m3/ngày. Ñòa chaát thuûy vaên Theo keát quaû ñieàu tra ñòa chaát thuûy vaên cuûa Lieân ñoaøn ñòa chaát thuûy vaên vaø ñòa chaát coâng trình mieàn Nam, ñòa chaát thuûy vaên vuøng quy hoaïch ñöôïc phaân chia ra thaønh 8 phaân vò chöùa nöôùc sau: - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Holocen (qh) Naèm loä ngay treân maët vaø coù dieän phaân boá haàu khaép khu vöïc Caàn Giuoäc. Chieàu daày taàng chöùa nöôùc bieán ñoåi töø 8-20m, trung bình 14m, nöôùc döôùi ñaát trong traàm tích Holocen laø nöôùc khoâng aùp, möïc nöôùc thöôøng caùch maët ñaát töø 0,73- 5,6m. Nguoàn cung caáp cho nöôùc döôùi ñaát cuûa taàng naøy chuû yeáu nöôùc möa – nöôùc maët thaám tröïc tieáp qua lieän loä. Do vaäy, nöôùc döôùi ñaát taàng Holocen phaïm vi vuøng quy hoaïch haàu nhö khoâng coù yù nghóa cung caáp nöôùc cho aên uoáng, sinh hoaït. - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Pleistocen thöôïng (qp3) Chieàu saâu phaân boá töø loä treân maët cho ñeán ñoä saâu khoaûng 38m, beà daày trung bình cuûa taàng chöùa nöôùc khoaûng 19,8 m. Nguoàn cung caáp nöôùc döôùi ñaát cuûa taàng naøy laø nöôùc möa, soâng, hoà, keânh möông qua phaàn loä treân maët vaø taàng chöùa phía treân ôû vuøng phuû. - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Pleistocen trung - thöôïng (qp2-3) Chieàu saâu gaëp maùi cuûa taàng töø 3,8- 38m, chieàu saâu ñaùy taàng töø 23,5-73,2 m. Beà daøy taàng bieán ñoåi töø 23,5 – 55,7m, trung bình 36,4 m, nöôùc döôùi ñaát trong traàm tích Pleistocen trung – thöôïng laø nöôùc coù aùp, möïc aùp löïc thöôøng caùch maët ñaát töø 0,8-1,5m, chieàu cao aùp löïc tính töø maùi taàng chöùa nöôùc töø 18,8-31,7 m, trung bình 26,5 m. nguoàn cung caáp nöôùc chuû yeáu laø nöôùc möa vaø nöôùc maët thaám tröïc tieáp töø caùc vuøng loä ôû phía Baéc, Taây Baéc, nöôùc trong traàm tích Pleistocen giöõa- treân coù khaû naêng caáp nöôùc cho aên uoáng – sinh hoaït trong vuøng nöôùc nhaït. - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Pleistocen haï (qp1) Chuùng khoâng loä treân maët maø bò ñaát ñaù cuûa taàng Pleistocen trung - thöôïng phuû tröïc tieáp leân. Chieàu saâu gaëp lôùp maùi cuûa taàng bieán ñoåi töø 23,7- 72,3 m, chieàu saâu gaëp ñaùy taàng töø 91,3-113,8 m. Beà maët lôùp maùi caùch nöôùc vaø ñaùy taàng chöùa nöôùc coù xu theá chìm daàn töø Baéc xuoáng Nam vaø töø Taây Baéc xuoáng Ñoâng Nam. Chieàu daøy taàng chöùa nöôùc bieán ñoåi töø 40,6-82,5 m, trung bình 64,3 m. Nöôùc döôùi ñaát taàng trong traàm tích Pleistocen döôùi laø nöôùc coù aùp, möïc nöôùc thöôøng caùch maët ñaát töø 0,5 -1,1m. Nguoàn cung caáp nöôùc laø nöôùc möa vaø nöôùc maët thaám tröïc tieáp töø caùc vuøng loä ôû xa boå sung cho taàng. Taàng chöùa nöôùc Plesitocen haï chæ coù khaû naêng cung caáp nöôùc cho aên uoáng – sinh hoaït taïi nhöõng vuøng phaân boá nöôùc nhaït. - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Pliocen trung (n22) Caùc traàm tích Pliocen trung coù dieän phaân boá roäng treân phaïm vi toaøn vuøng, song chuùng khoâng loä treân maët maø bò ñaát ñaù cuûa taàng chöùa nöôùc Pleistocen trung- thöôïng, Pleistocen haï phuû tröïc tieáp leân. Chieàu saâu gaëp lôùp maùi cuûa taàng töø 19,3-113,8 m, chieàu saâu ñaùy taàng bieán ñoåi töø 123,7-200,5 m, chieàu daøy bieán ñoåi töø 32,4-86,7 m, trung bình 59,5m. Taàng chöùa nöôùc naøy hieän ñang laø ñoái töôïng chính ñaõ vaø ñang ñöôïc khai thaùc nöôùc phuïc vuï cho sinh hoaït, saûn xuaát taïi Cần Giuộc vaø vuøng döï aùn noùi rieâng. Lưu lượng khai thác khoảng 7,2 nghìn m3/ngày. - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Pliocen haï (n21) Caùc traàm tích Pliocen haï coù dieän phaân boá roäng khaép vuøng quy hoaïch, chuùng khoâng loä treân maët maø bò ñaát ñaù cuûa taàng chöùa nöôùc Pliocen thöôïng phuû tröïc tieáp leân. Chieàu saâu gaëp maùi cuûa taàng bieán ñoåi töø 123-200,5m, chieàu saâu ñaùy taàng chöùa nöôùc töø 211-348,8, chieàu daøy toaøn boä trung bình 76,3. Nöôùc trong traàm tích Pliocen haï laø nöôùc coù aùp, möïc nöôùc thöôøng caùch maët ñaát töø 0,07-3,5m. Ñaây laø taàng khai thaùc chính. Lưu lượng khai thác khoảng 20,5 nghìn m3/ngày. - Taàng chöùa nöôùc loã hoång caùc traàm tích Miocen thöôïng (n13) Caùc traàm tích Miocen haï coù dieän phaân boá roäng khaép vuøng quy hoaïch, chuùng khoâng loä treân maët maø bò ñaát ñaù cuûa taàng chöùa nöôùc Pliocen haï phuû tröïc tieáp leân. Chieàu saâu gaëp lôùp maùi caùch nöôùc töø 211- 348m, chieàu saâu ñaùy taàng chöùa nöôùc töø 313- 426 m. Nöôùc trong traàm tích Pliocen haï laø nöôùc coù aùp, möïc nöôùc thöôøng caùch maët ñaát töø 0,07-3,5m. Ñaây laø taàng khai thaùc chính, lưu lượng khai thác khoảng 15 nghìn m3/ngày - Ñôùi chöùa nöôùc khe nöùt caùc traàm tích Mezozoi (mz) Chieàu saâu maùi ñôùi chöùa nöôùc gaëp töø 333,5m ñeán 426m vaø coù höôùng taêng daàn töø Baéc xuoáng Nam, töø Taây Baéc xuoáng Ñoâng Nam. Traàm tích Meâzozoi coù dieän phaân boá roäng, song khaû naêng chöùa nöôùc raát keùm, ñieàu kieän khai thaùc khoù khaên vì naèm döôùi saâu neân khoâng phaûi laø ñoái töôïng phuïc vuï caáp nöôùc. Hieän traïng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi Hieän traïng söû duïng ñaát Khu ñaát quy hoaïch cuïm coâng nghieäp – khu daân cö phaàn lôùn laø ñaát ruoäng, moät soá ít laø ñaát thoå cö, ao, keânh raïch, nghóa ñòa vaø ñaát khaùc. Trong 106,69 ha ñaát quy hoaïch cuïm coâng nghieäp – khu daân cö Haûi Sôn, ñaát thoå cö chieám 10,30 ha, ñaát noâng nghieäp chieám 91,99 ha, ñaát nghóa ñòa laø 0,89 ha, ñaát giao thoâng laø 0,83 ha, ñaát ao, keânh raïch laø 1,94 ha, ñaát khaùc laø 0,74 ha. Hieän traïng daân cö Trong khu vöïc quy hoaïch cuïm coâng nghieäp- khu daân cö, coù khoaûng 290 ngöôøi daân sinh soáng trong 58 hoä gia ñình, phaàn lôùn laøm ngheà noâng, buoân baùn vaø moät soá caùn boä, coâng nhaân vieân caùc cô quan thuoäc ñòa baøn trong xaõ vaø caùc xaõ laân caän. Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät Giao thoâng Coù tuyeán loä soûi ñoû naèm giöõa khu quy hoaïch theo höôùng Baéc Nam, hieän traïng maët loä roäng khoaûng 4-5m. Phía Baéc cuïm coâng nghieäp coù ñöôøng höông loä 11 caùch cuïm coâng nghieäp khoaûng 1.100m. Phía Nam cuïm coâng nghieäp coù ñöôøng tænh 835B caùch ranh cuïm coâng nghieäp khoaûng 300 m. Caáp nöôùc Trong khu vöïc quy hoaïch chöa coù heä thoáng caáp nöôùc chung, daân trong khu quy hoaïch chuû yeáu söû duïng nöôùc möa hoaëc gieáng khoan cuïc boä. Thoaùt nöôùc Trong khu vöïc quy hoaïch chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc. Nöôùc möa, nöôùc thaûi chuû yeáu thoaùt theo ñòa hình töï nhieân xuoáng ruoäng, ao, keânh, raïch Hoác Höõu Thöôïng. Ñònh höôùng cuïm coâng nghieäp- khu daân cö Haûi Sôn Laø cuïm coâng nghieäp coù vò trí ñòa lyù thuaän lôïi veà maët quan heä lieân vuøng cuõng nhö veà cô sôû haï taàng kyõ thuaät, coù khaû naêng phaùt trieån coâng nghieäp moät caùch hieäu quaû. Cuïm coâng nghieäp Haûi Sôn laø cuïm coâng nghieäp xaây döïng caùc xí nghieäp nhaèm phuïc vuï saûn xuaát coâng nghieäp, haøng tieâu duøng phuïc vuï trong nöôùc vaø xuaát khaåu, vaät lieäu phuïc vuï nhu caàu xaây döïng nhaø ôû vaø caùc coâng trình. Cuïm coâng nghieäp coù tính chaát laø coâng nghieäp nheï, coâng nghieäp cheá bieán ít ñoäc haïi coù caáp ñoä oâ nhieãm töø caáp III ñeán caáp IV. Öu tieân phaùt trieån caùc ngaønh ngheà coù tieàm naêng cuûa ñòa phöông, ñaëc bieät phaùt trieån caùc ngaønh ngheà söû duïng ít lao ñoäng vaø ít nöôùc, phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát caùc maët haøng ñieän coâng nghieäp vaø gia duïng, coâng nghieäp cheá bieán vaø coâng nghieäp kyõ thuaät cao. Caùc loaïi hình coâng nghieäp ñöôïc boá trí vaøo cuïm coâng nghieäp nhö: Cô khí, ñieän töû- coâng ngheä thoâng tin, hoùa chaát- hoùa daàu, coâng ngheä haøng tieâu duøng… Khu daân cö Haûi Sôn coù toång dieän tích laø 52,03 ha ñöôïc quy hoaïch xaây döïng ñaát ôû vôùi dieän tích laø 24,42 ha goàm nhaø phoá, nhaø lieân keát, nhaø vöôøn, nhaø ôû chung cö keát hôïp vôùi thöông maïi- dòch vuï; ñaát coâng trình coâng coäng vôùi dieän tích 2,48 ha goàm nhaø treû, maãu giaùo, tröôøng tieåu hoïc, traïm y teá, trung taâm vaên hoùa; ñaát khu kyõ thuaät 0,1350 ha; ñaát giao thoâng dieän tích 20,04 ha; ñaát caây xanh dieän tích 4,96 ha. CHÖÔNG 3: TOÅNG QUAN VEÀ NÖÔÙC NGAÀM VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC NGAÀM 3.1 Toång quan veà nöôùc ngaàm Vieät Nam laø quoác gia coù nguoàn nöôùc ngaàm khaù phong phuù veà tröõ löôïng vaø toát veà chaát löôïng. Nöôùc ngaàm toàn taïi trong caùc loã hoång vaø caùc khe nöùt cuûa ñaát ñaù, ñöôïc taïo thaønh trong giai ñoaïn traàm tích ñaát ñaù hoaëc söï thaåm thaáu, thaám cuûa nguoàn nöôùc maët, nöôùc möa… nöôùc ngaàm coù theå toàn taïi caùch maët ñaát vaøi meùt, vaøi chuïc meùt hay haøng traêm meùt. Ñoái vôùi caùc heä thoáng caáp nöôùc taäp trung quy moâ nhoû vaø vöøa thì nguoàn nöôùc ngaàm thöôøng ñöôïc löïa choïn neáu thaønh phaàn khoâng quaù xaáu. Bôûi vì caùc nguoàn nöôùc maët thöôøng hay bò oâ nhieãm vaø löu löôïng khai thaùc phaûi phuï thuoäc vaøo söï bieán ñoäng theo muøa. Trong khi ñoù, nguoàn nöôùc ngaàm ít chòu aûnh höôûng bôûi caùc taùc ñoäng cuûa con ngöôøi. Chaát löôïng nöôùc ngaàm thöôøng toát hôn chaát löôïng nöôùc maët xeùt treân caùc khía caïnh ñoä ñuïc vaø veä sinh cuûa nöôùc. Ngoaøi ra, caùc nguoàn nöôùc ngaàm haàu nhö khoâng chöùa rong taûo, moät trong nhöõng thaønh phaàn gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc. Thaønh phaàn ñaùng quan taâm trong nöôùc ngaàm laø caùc taïp chaát hoøa tan do aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän ñòa taàng, thôøi tieát, naéng möa, caùc quaù trình phong hoùa vaø sinh hoùa trong khu vöïc. ÔÛ nhöõng vuøng coù ñieàu kieän phong hoùa toát, coù nhieàu chaát baån vaø löôïng möa lôùn thì nöôùc ngaàm deã bò oâ nhieãm bôûi caùc chaát khoaùng hoøa tan, caùc chaát höõu cô, muøn laâu ngaøy theo nöôùc möa thaám vaøo ñaát. Ngoaøi ra, nöôùc ngaàm cuõng coù theå bò nhieãm baån do taùc ñoäng cuûa con ngöôøi. Caùc chaát thaûi cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät, caùc chaát thaûi sinh hoaït, chaát thaûi hoùa hoïc vaø vieäc söû duïng phaân boùn hoùa hoïc… taát caû nhöõng loaïi chaát thaûi ñoù theo thôøi gian noù seõ ngaám vaøo nguoàn nöôùc, tích tuï daàn vaø laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngaàm. Ñaõ coù khoâng ít nguoàn nöôùc ngaàm do taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñaõ bò oâ nhieãm bôûi caùc hôïp chaát höõu cô khoù phaân huûy, caùc vi khuaån gaây beänh, nhaát laø caùc hoùa chaát ñoäc haïi nhö caùc kim loaïi naëng, dö löôïng thuoác tröø saâu vaø khoâng loaïi tröø caùc chaát phoùng xaï. 3.2 Toång quan veà caùc thoâng soá chaát löôïng nöôùc vaø quy chuaån chaát löôïng nöôùc 3.2.1 Các thông số đánh giá chất lượng nước 3.2.1.1 Các chỉ tiêu vật lý a. Độ đục Nước nguyên chất là một môi trường trong suốt và có khả năng truyền ánh sáng tốt, nhưng khi trong nước có các tạp chất huyền phù, cặn rắn lơ lửng, các vi sinh vật và cả các hoá chất hoà tan thì khả năng truyền ánh sáng của nước giảm đi. Dựa trên nguyên tắc đó mà người ta xác định độ đục của nước. - Có nhiều đơn vị đo độ đục, thường dùng : mg SiO2/l, NTU, FTU. - Nước cấp cho ăn uống độ đục không vượt quá 5 NTU. Nước mặt thường có độ đục 20 – 100 NTU, mùa lũ có khi cao đến 500 – 600 NTU. Theo tiêu chuẩn Việt Nam , độ đục được xác định bằng chiều sâu lớp nước thấy được gọi là độ trong, ở độ sâu đó người ta có thể đọc được hàng chữ tiêu chuẩn. Đối vơi nước sinh hoạt độ đục phải lớn hơn 30 cm. b. Độ màu (tính bằng độ màu coban) Được xác định theo phương pháp so màu với thang độ màu Coban. Độ màu của nước bị gây bởi các hợp chất hữu cơ, các hợp chất sắt và mangan không hoà tan làm nước có màu nâu đỏ, các chất mùn humic gây ra màu vàng còn các loại thuỷ sinh tạo cho nước có màu xanh lá cây. Nước bị nhiễm bẩn nước thải công nghiệp hay sinh hoạt có màu đen. c. Mùi, vị của nước Các chất khí và các chất hoà tan trong nước làm cho nước có mùi vị. Nước thiên nhiên có thể có mùi đất, mùi tanh, mùi thối hoặc mùi đặc trưng của các hoá chất hoà tan trong nó như mùi clo, amoniac, sunfua hydro… Nước có thể có vị mặn, ngọt, chát… tuỳ theo thành phần và hàm lượng muối hoà tan trong nước. d. Hàm lượng cặn không tan (mg/l) Được xác định bằng cách lọc một thể tích nước nguồn qua giấy lọc, rồi đem sấy ở (105-110oC) Hàm lượng cặn trong nước ngầm thường nhỏ 30-50mg/l, chủ yếu do cát mịn trong nước gây ra. Hàm lượng trong nước sông lớn dao động 20-5000 mg/l, có khi lên đến 30.000mg/l. e. Hàm lượng chất rắn trong nước Gồm có chất rắn vô cơ (các muối hoà tan, chất rắn không tan như huyền phù đất, cát…), chất rắn hữu cơ ( gồm các vi sinh vật, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, tảo và các chất rắn hữu cơ vô sinh như phân rác, chất thải công nghiệp…). Trong xử lý nước khi nói đến hàm lượng chất rắn, người ta đưa ra các khái niệm: Tổng hàm lượng cặn lơ lửng TSS(Total Suspended Solid) là trọng lượng khô tính bằng miligam của phần còn lại sau khi bay hơi 1 lít mẫu nước trên nồi cách thuỷ rồi sấy khô ở 1030C tới khi có trọng lượng không đổi, đơn vị là mg/l. Cặn lơ lửng SS (Suspended Solid) , phần trọng lượng khô tính bằng miligam của phần còn lại trên giấy lọc khi lọc 1 lít mẫu nước qua phễu, sấy khô ở 1030C-1050C tới khi có trọng lượng không đổi, đơn vị là mg/l. - Chất rắn hoà tan DS (Disolved Solid) bằng hiệu giữa tổng lượng cặn lơ lửng TSS và cặn lơ lửng SS DS = TSS – SS Chất rắn bay hơi VS (Volatile Solid) là phần mất đi khi nung ở 5500C trong một thời gian nhất định. Phần mất đi là chất rắn bay hơi, phần còn lại là chất rắn không bay hơi. Các chỉ tiêu hoá học a. Độ pH của nước pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H+ có trong dung dịch, thường được dùng để biểu thị tính axit và tính kiềm của nước. Độ pH của nước có liên quan dạng tồn tại của kim loại và khí hoà tan trong nước. pH có ảnh hưởng đến hiệu quả tất cả quá trình xử lý nước. Độ pH có ảnh hưởng đến các quá trình trao chất diễn ra bên trong cơ thể sinh vật nước. Do vậy rất có ý nghĩa về khía cạnh sinh thái môi trường b. Độ kiềm Độ kiềm toàn phần là tổng hàm lượng của các ion bicacbonat, cacbonat, hydroxyl và anion của các muối axít yếu. Do hàm lượng các muối này rất nhỏ nên có thể bỏ qua. Ơ nhiệt độ nhất định, độ kiềm phụ thuộc vào độ pH và hàm lượng khí CO2 tự do có trong nước. Độ kiềm là chỉ tiêu quan trọng trong công nghệ xử lý nước. Để xác định độ kiềm dùng phương pháp chuẩn độ mẫu nước thử bằng axit clohydric. c. Độ cứng của nước Là đại lượng biểu thị hàm lượng các ion Ca2+ và Mg2+ có trong nước. Trong xử lý nước thường phân biệt ba loại độ cứng: Độ cứng toàn phần biểu thị tổng hàm lượng các ion canxi, magie có trong nướ Độ cứng tạm thời : biểu thị tổng hàm lượng các ion canxi, magie trong các muối cacbonat (hydrocacbonat canxi, hydrocacbonat magie) có trong nước. Độ cứng vĩnh cửu: biểu thị tổng hàm lượng các ion canxi, magie trong các muối axit mạnh của canxi và magie. Dùng nước có độ cứng cao trong sinh hoạt sẽ gây lãng phí xà phòng do canxi và magie phản ứng với các axit béo tạo thành các hợp chất khó tan. Trong sản xuất, nước cứng có thể tạo lớp cáu cặn trong các lò hơi hoặc gây kết tủa ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. d. Khí hydro sunfua (H2S) Là sản phẩm của quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ, phân rác có trong nước thải. Khí làm cho nước có mùi trứng thối khó chịu. Với nồng độ cao khí mang tính ăn mòn vật liệu. e. Các hợp chất của nitơ Là kết quả của quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên, các chất thải và các nguồn phân bón mà con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa vào nguồn nước. Các hợp chất này thường tồn tại dưới dạng amoniac, nitric, nitrat và cả dạng nguyên tố nitơ (N2). Tuỳ theo mức độ có mặt của các hợp chất niơ mà ta có thể biết được mức độ ô nhiễm nguồn nước. Khi nước mới bị nhiễm bẩn bởi phân bón hoặc nước thải, trong nguồn nước có NH3, NO2-, NO3-. Sau một thời gian NH3, NO2- bị oxy hoá thành NO3-. Nếu nước chứa NH3 và nitơ hữu cơ thì coi như nước mới bị nhiễm bẩn và nguy hiểm. Nếu nước chủ yếu có NO2- thì nước đã bị ô nhiễm thời gian dài hơn, ít nguy hiểm hơn. Nếu nước chủ yếu có NO3- thì quá trình oxy hoá đã kết thúc. Ở điều kiện yếm khí NO3- sẽ bị khử thành N2 bay lên. Amoniac là chất gây nhiễm độc trầm trọng cho nước, gây độc cho loài cá. Việc sử dụng rộng rãi các nguồn phân bón hoá học cũng làm cho hàm lượng amoniac trong nước tự nhiên tăng lên. Trong nước ngầm và nước đầm lầy hay gặp NO3- và amoniac hàm lượng cao. Nếu trong nước uống chứa hàm lượng cao NO3- thường gây bệnh xanh xao ở trẻ nhỏ có thể dẫn đến tử vong. f. Clorua Tồn tại ở dạng Cl-, ở nồng độ cho phép không gây độc hại, nồng độ cao (>250mg/l) nước có vị mặn. Nguồn nước ngầm có thể có hàm lượng clo lên tới 500 ¸1000 mg/l. Sử dụng nước có hàm lượng clo cao có thể gây bệnh thận. Nước chứa nhiều ion Cl- có tính xâm thực đối với bêtông. Ion Cl- có trong nước do sự hoà tan muối khoáng, do quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ. g. Các hợp chất của axit silic Trong thiên nhiên thường có các hợp chất của axit silic, mức độ tồn tại của chúng phụ thuộc vào độ pH của nước. Ở pH< 8- 11 silic chuyển hoá dạng HSiO3-, các hợp chất này có thể tồn tại dạng keo hay dạng ion hoà tan. Sự tồn tại của các hợp chất này gây lắng đọng cặn silicat trên thành ống, nồi hơi, làm giảm khả năng vận chuyển và khả năng truyền nhiệt. h. Sunfat SO42- Ion sunfat thường có nguồn gốc khoáng chất hay nguồn gốc hữu cơ. Nước có hàm lượng sunfat hơn 250mg/l có tính độc hại cho sức khoẻ người sử dụng. k. Sắt và mangan Trong nước ngầm sắt tồn tại ở dạng Fe2+, kết hợp với gốc SO42-, Cl-. Đôi khi tồn tại dưới dạng keo của axit humic hoặc silic. Khi tiếp xúc với oxy không khí tạo ra Fe3+dễ kết tủa màu nâu đỏ. Nước mặt thường chứa sắt ở dạng Fe3+, tồn tại keo hữu cơ hoặc cặn huyền phù .Với hàm lượng sắt > 0,5 mg/l: nước có mùi tanh khó chịu, vàng quần áo, hỏng sản phẩm dệt. Mangan có trong nước ngầm dưới dạng Mn2+. Nước có hàm lượng mangan khoảng 1mg/l sẽ gây trở ngại giống như khi sử dụng nước có hàm lượng sắt cao. Công nghệ khử mangan thường kết hợp với khử sắt trong nước. Mangan thường gặp trong nước ngầm nhưng ít hơn sắt nhiều, ít khi lớn hơn 5 mg/l. l. Các hợp chất photpho Trong nước tự nhiên các hợp chất ít gặp nhất là photphat, khi nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi rác và các chất hữu cơ trong quá trình phân huỷ, giải phóng ion PO43-, có thể tồn tại dưới dạng H2PO4-, HPO42-, PO43-, Na3(PO4)3. Photpho không thuộc loại độc hại với con người nhưng sự tồn tại của chất này với hàm lượng cao trong nước sẽ gây cản trở cho quá trình xử lý, đặt biệt là hoạt động của bể lắng. m. Các hợp chất của florua Nước ngầm ở giếng sâu hoặc ở các vùng đất có chứa cặn apatit thường có hàm lượng các hợp chất florua cao ( 2¸ 2,5 mg/l), tồn tại dạng cơ bản là canxi florua và magie florua. Các hợp chất florua khá bền vững, khó bị phân huỷ ở quá trình tự làm sạch. Hàm lượng florua trong nước cấp ảnh hưởng đến việc bảo vệ răng. Nếu thường xuyên dùng nước có hàm lượng florua lớn hơn 1,3 mg/l hoặc nhỏ hơn 0,7 mg/l đều dễ mắc bệnh loại men răng. n. Các chất khí hoà tan Các chất khí hoà tan thường gặp trong nước thiên nhiên là khí cacbonic, oxy và sufurhydro. Trong nước ngầm khi pH <5,5 thì nước chứa nhiều CO2. Hàm lượng CO2 hoà tan trong nước cao thường làm cho nước có tính ăn mòn bêtông ngăn cản sự tăng pH của nước. Trong nước ngầm khí H2S là sản phẩm của quá trình khử diễn ra trong nước. Nó cũng xuất hiện trong nước ngầm mạch nông khi nước ngầm nhiễm bẩn các loại nước thải. Hàm lượng khí H2S hoà tan trong nước nhỏ hơn 0,5 mg/l đã tạo cho nước có mùi khó chịu và làm cho nước có tính ăn mòn kim loại. o. Các kim loại có tính độc cao Arsen (As) Crom (Cr) Thuỷ ngân ( Hg) Chì (pb) Các chỉ tiêu vi sinh Trong nước thiên nhiên có rất nhiều loại vi trùng và siêu vi trùng, trong đó có các loại vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm là: kiết lị, thương hàn, dịch tả, bại liệt… việc xác định sự có mặt của các vi trùng gây bệnh này thường rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Trong thực tế việc xác định số vi khuẩn trong nước thường là xác định E.coli vi đặc tính của nó có khả năng tồn tại cao hơn các vi trùng gây bệnh khác. Do đó, sau khi xử lý, nếu trong nước không còn phát hiện thấy E.coli chứng tỏ các loài vi trùng khác cũng đã bị tiêu diệt, mặt khác việc xác định loại vi khuẩn này đơn giản và nhanh chóng Vi trùng gây bệnh Vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nước gây tác hại cho mục đích sử dụng nước trong sinh hoạt. Các vi sinh vật này vốn không bắt nguồn từ nước, chúng cần vật chủ để sống kí sinh phát triển và sinh sản. Một số vi sinh vật gây bệnh sống một thời gian khá dài trong nước và là nguy cơ truyền bệnh tiềm tàng. -Vi khuẩn: Các loại vi khuẩn trong nước thường gây các bệnh về đường ruột như + Vi khuẩn Shigella spp: chủ yếu gây nên các triệu chứng lỵ . Biểu hiện bệnh từ tiêu chảy nhẹ đến nghiêm trọng như đi tiêu ra máu, mất nước, sốt cao và bị co rút thành bụng. Các triệu chứng này có thể kéo dài 12-14 ngày thậm chí hơn. + Vi khuẩn Salmonella typhii : gây sốt thương hàn. + Vi khuẩn Vibrio cholerae: tác nhân gây nên các vụ dịch tả trên toàn thế giới. Dịch tả gây bởi Vibrio cholerae thường được lan truyền rất nhanh qua đường nước. - Virus: Các bệnh do virus gây ra thường mang tính triệu chứng và cấp tính với giai đoạn mắc bệnh tương đối ngắn, virut sản sinh với mức độ cao, liều lây nhiễm thấp và giới hạn động vật chủ. Gồm: + Virus Adenovirus bệnh khuẩn xâm nhập từ khí quản: virus đậu mùa, thuỷ đậu, virus zona,.. + Virus Poliovirus : virus bại liệt + Hepatitis -A Virus (HAV) : virus viêm gan siêu vi A + Reovirus, rotavirus, norwalk virus :viêm dạ dày ruột - Động vật đơn bào ( protozoa): Các loại động vật đơn bào dễ dàng thích nghi với điều kiện bên ngoài nên chúng tồn tại rất phổ biến trong nước tự nhiên. Trong điều kiện môi trường không thuận lợi, các loại động vật đơn bào thường tạo lớp vỏ kén bao bọc(cyst), rất khó tiêu diệt trong quá trình khử trùng. Vì vậy thông thường trong quá trình xử lý nước sinh hoạt cần có công đoạn lọc để loại bỏ các động vật đơn bào ở dạng vỏ kén này. + Giardia spp : nhiễm trùng đường ruột + Cryptospridium spp : gây bệnh thương hàn, ỉa chảy Nguồn gốc của vi trùng gây bệnh trong nước là do ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docluan van tot nghiep 2010.doc
 • docBIA (chinh).doc
 • dwgBon loc.dwg
 • dwgDNY~1.DWG
 • dwgMATBANG1.dwg
 • docmuc luc.doc
 • docNhiem vu do an.doc
 • dwgSANPHOIBUN-HOCHUA.dwg
 • dwgTHUNGQUATGIO HOAN CH_NH .dwg
 • docTLTK.doc
 • doctruoc noi dung.doc
 • dwgBE CHUA NUOC SACH.dwg
 • dwgBe lang.dwg
Tài liệu liên quan