Xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

Tài liệu Xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế: ... Ebook Xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

doc93 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng Khoa kinh tÕ ngo¹i th­¬ng kho¸ luËn tèt nghiÖp X©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Th­êng Líp: A1- K38A- KTNT Gi¸o viªn h­íng dÉn: PGS.TS. NguyÔn Trung V·n Hµ Néi n¨m 2003 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm 2 1. Kh¸i niÖm th­¬ng hiÖu 2 1.1. §Þnh nghÜa 2 1.2. Néi dung th­¬ng hiÖu 4 1.3. Môc tiªu vµ ý nghÜa cña th­¬ng hiÖu 5 2. §¨ng ký th­¬ng hiÖu 6 2.1. Néi dung vµ ph­¬ng thøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu 6 2.2. Thñ tôc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu 8 3. Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý hiÖn nay trªn thÕ giíi vÒ th­¬ng hiÖu vµ b¶o hé th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp 19 3.1. Tho¶ ­íc Madrid vÒ ®¨ng ký quèc tÕ c¸c th­¬ng hiÖu 19 3.2. HiÖp ®Þnh nh÷ng khÝa c¹nh cña quyÒn së h÷u trÝ tuÖ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i ( TRIPS) cña WTO 22 3.3. HiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c së h÷u trÝ tuÖ cña ASEAN 24 3.4. LuËt th­¬ng hiÖu cña c¸c quèc gia 25 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay 27 1. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 27 1.1.Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n 27 1.2. Thùc tr¹ng ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n 30 2. T×nh h×nh cô thÓ viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cña mét sè hµng n«ng s¶n chñ lùc cña ViÖt Nam 36 2.1. MÆt hµng g¹o 36 2.2. MÆt hµng cµ phª 38 2.3. MÆt hµng chÌ 39 2.4. Mét sè lo¹i tr¸i c©y 40 3. HÖ thèng chÝnh s¸ch hç trî x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam mét sè n¨m gÇn ®©y 42 3.1. HÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam 42 3.2. Nh÷ng t¸c ®éng vµ tån t¹i cña c¸c chÝnh s¸ch x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam 49 4. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu n«ng s¶n ViÖt Nam trong thêi gian qua 51 4.1. Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu ®· ®¹t ®­îc 51 4.2. Nh÷ng tån t¹i c¬ b¶n cÇn kh¾c phôc 53 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong thêi gian tíi 59 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n«ng s¶n vµ x©y dùng th­¬ng hiÖu n«ng s¶n xuÊt khÈu ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp thêi gian tíi. 59 1.1. §Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 59 1.2. §Þnh h­íng x©y dùng th­¬ng hiÖu n«ng s¶n xuÊt khÈu ViÖt Nam 61 2. Gi¶i ph¸p x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam 63 2.1. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ marketing, nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ cËp nhËt th«ng tin 63 2.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng chiÕn l­îc marketing g¾n kÕt thÞ tr­êng-s¶n phÈm 68 2.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p x©y dùng, ®¨ng ký vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu 70 2.4. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 74 2.5. Nh÷ng gi¶i ph¸p tæ chøc vµ qu¶n lý th­¬ng m¹i 77 3. Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Õ xuÊt 78 3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc 78 3.2. §Ò xuÊt ®èi víi doanh nghiÖp 82 KÕt luËn 88 Tµi liÖu tham kh¶o 89 Phô lôc Lêi Më ®Çu Nh­ kinh tÕ häc ®· chØ râ, c¹nh tranh lµ quy luËt tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng ch¹y ®ua giµnh giËt lîi thÕ trong th­¬ng tr­êng nh»m thu ®­îc lîi nhuËn tèi ­u. Trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay, ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, mét trong nh÷ng yÕu tè mµ doanh nghiÖp ph¶i chó träng hµng ®Çu lµ x©y dùng thµnh c«ng th­¬ng hiÖu cã uy tÝn. ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr­êng tõ n¨m 1986. Bëi vËy c¸c doanh nghiÖp trong n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n khi c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm... N«ng s¶n ®­îc coi lµ thÕ m¹nh cña ViÖt Nam, chiÕm 1/4 tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu nh­ng chñ yÕu d­íi d¹ng th«. NhiÒu mÆt hµng n«ng s¶n cña chóng ta xuÊt ra n­íc ngoµi ®øng thø hai, thø ba trªn thÕ giíi nh­ng ®Õn nay ch­a cã tªn tuæi, khi xuÊt ®Òu ph¶i sö dông th­¬ng hiÖu n­íc ngoµi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn hµng ho¸ vµ quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng c¸c th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n. Tuy nhiªn, nhiÒu c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp vÉn ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña th­¬ng hiÖu, viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n còng cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a cã chiÕn l­îc marketing hiÖu qu¶ ®Ó qu¶ng b¸ c¸c th­¬ng hiÖu.... ý thøc ®­îc tÝnh cÊp thiÕt ®ã, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “X©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 ch­¬ng sau: Ch­¬ng 1- Lý luËn chung vÒ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm Ch­¬ng 2- Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay. Ch­¬ng 3- Gi¶i ph¸p x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ thÇy c« gi¸o cña tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng ®· truyÒn cho em nh÷ng kiÕn thøc quÝ b¸u, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn h­íng dÉn - PGS.TS. NguyÔn Trung V·n, víi kiÕn thøc s©u réng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian, tµi liÖu vµ kh¶ n¨ng cña ng­êi viÕt, néi dung kho¸ luËn khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng vµ gãp ý cña ®«ng ®¶o ®éc gi¶. Em xin tr©n träng c¸m ¬n. Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm Kh¸i niÖm th­¬ng hiÖu §Þnh nghÜa Tõ rÊt xa x­a nh÷ng nhµ s¶n xuÊt ®· quan t©m ®Õn viÖc ®Æt tªn cho s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh. ë ch©u ¢u, nh÷ng ng­êi lµm g¹ch th­êng ®ãng dÊu trªn g¹ch cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh ng­êi lµm, nh÷ng ng­êi ch­ng cÊt r­îu whisky ®· ®ùng s¶n phÈm cña m×nh trong c¸c thïng gç vµ kh¾c tªn ng­êi s¶n xuÊt trªn thïng ®Ó t¨ng uy tÝn, tr¸nh cho ng­êi tiªu dïng mua lÇm hµng dëm. Tr¶i qua thêi gian, nh÷ng nh·n hiÖu ®ã ph¸t triÓn thµnh hÖ thèng ®¨ng ký vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu ngµy nay. Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ th­¬ng hiÖu ®­îc tæ chøc vµ c¸c chuyªn gia ®­a ra nh­ sau: Theo HiÖp ®Þnh c¸c khÝa c¹nh cña quyÒn së h÷u trÝ tuÖ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i (TRIPS) cña WTO, th­¬ng hiÖu lµ bÊt cø dÊu hiÖu nµo hoÆc sù kÕt hîp c¸c dÊu hiÖu ®ã, cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cña mét doanh nghiÖp víi hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ch¼ng h¹n tõ ng÷, kÓ c¶ tªn c¸ nh©n, ch÷, sè, h×nh vÏ vµ sù kÕt hîp c¸c mµu s¾c còng nh­ bÊt kú sù kÕt hîp nµo cña c¸c yÕu tè ®ã. §iÒu 15(1) hiÖp ®Þnh TRIPS Theo HiÖp héi Marketing Hoa Kú th­¬ng hiÖu lµ mét c¸i tªn, mét tõ ng÷, mét dÊu hiÖu, mét biÓu t­îng, mét h×nh vÏ hay tæng hîp tÊt c¶ yÕu tè kÓ trªn ®Ó ph©n biÖt mét s¶n phÈm hay dÞch vô cña mét (hay mét nhãm) ng­êi b¸n vµ ph©n biÖt s¶n phÈm ®ã víi s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. ë ViÖt Nam hiÖn nay, th­¬ng hiÖu lµ mét thuËt ng÷ phæ biÕn trong marketing th­êng ®­îc ng­êi ta sö dông khi ®Ò cËp tíi : a. Nh·n hiÖu hµng ho¸ (th­¬ng hiÖu s¶n phÈm) b. Tªn th­¬ng m¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh (th­¬ng hiÖu doanh nghiÖp) hay c. C¸c chØ dÉn ®Þa lý vµ tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸. Bé LuËt D©n sù ®· ®Þnh nghÜa vÒ "Nh·n hiÖu hµng ho¸" §iÒu 785 Bé luËt d©n sù nh­ sau : "Nh·n hiÖu hµng ho¸ lµ nh÷ng dÊu hiÖu dïng ®Ó ph©n biÖt hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c nhau. Nh·n hiÖu hµng ho¸ cã thÓ lµ tõ ng÷, h×nh ¶nh hoÆc sù kÕt hîp c¸c yÕu tè ®ã ®­îc thÓ hiÖn b»ng mµu s¾c." NghÞ ®Þnh 54/2000/N§-CP quy ®Þnh vÒ tªn th­¬ng m¹i ë ®iÒu 14: tªn th­¬ng m¹i ®­îc b¶o hé lµ tªn gäi cña tæ chøc, c¸ nh©n dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau : - Lµ tËp hîp c¸c ch÷ c¸i, cã thÓ kÌm theo ch÷ sè, ph¸t ©m ®­îc ; - Cã thÓ ph©n biÖt ®­îc chñ thÓ kinh doanh mang tªn ®ã víi c¸c chñ thÓ kinh doanh mang tªn kh¸c trong lÜnh vùc kinh doanh VÒ "Tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸", ®iÒu 786 Bé luËt d©n sù quy ®Þnh : "Tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ lµ tªn ®Þa lý cña n­íc, ®Þa ph­¬ng dïng ®Ó chØ xuÊt xø cña mÆt hµng tõ n­íc, ®Þa ph­¬ng ®ã víi ®iÒu kiÖn nh÷ng mÆt hµng nµy cã c¸c tÝnh chÊt, chÊt l­îng ®Æc thï dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa lý ®éc ®¸o vµ ­u viÖt, bao gåm yÕu tè tù nhiªn, con ng­êi hoÆc kÕt hîp c¶ hai yÕu tè ®ã". Nh­ vËy, cã thÓ hiÓu : "th­¬ng hiÖu lµ nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh, biÓu t­îng, mµu s¾c riªng rÏ hoÆc ®­îc kÕt hîp víi nhau ®Ó thÓ hiÖn tªn gäi, xuÊt xø, ®Þa chØ cña s¶n phÈm, cña doanh nghiÖp nh»m ph©n biÖt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c". Th­¬ng hiÖu lµ h×nh thøc thÓ hiÖn bªn ngoµi, t¹o ra Ên t­îng, thÓ hiÖn c¸i bªn trong (cho s¶n phÈm hoÆc doanh nghiÖp). Th­¬ng hiÖu t¹o ra nhËn thøc vµ niÒm tin cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung øng. Gi¸ trÞ cña mét th­¬ng hiÖu lµ triÓn väng lîi nhuËn mµ th­¬ng hiÖu ®ã cã thÓ ®em l¹i cho doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. Nãi c¸ch kh¸c, th­¬ng hiÖu lµ tµi s¶n v« h×nh nh­ng ®em l¹i gi¸ trÞ h÷u h×nh cho doanh nghiÖp. 1.2. Néi dung th­¬ng hiÖu Th­¬ng hiÖu ®­îc cÊu thµnh tõ mét tËp hîp c¸c dÊu hiÖu bao gåm: tªn s¶n phÈm, tªn c«ng ty, con sè, ch÷ viÕt t¾t, logo hay biÓu t­îng, mµu s¾c,... vµ ®­îc ph©n thµnh hai nhãm sau: - Nhãm dÊu hiÖu ®äc ®­îc: gåm tõ ng÷, ch÷ viÕt t¾t, con sè nh­ng quan träng nhÊt lµ tªn s¶n phÈm. VÝ dô nh­ Bia Sµi Gßn, phÇn mÒm Windows, bét giÆt Omo, thuèc l¸ 555, bia 333... Yªu cÇu ®èi víi nhãm nµy lµ ph¶i dÔ ®äc, dÔ nhí, t«n t¹o chÊt l­îng, t¹o dùng uy tÝn vµ tranh thñ ®­îc thiÖn c¶m. - Nhãm dÊu hiÖu kh«ng ®äc ®­îc, nh­ biÓu t­îng, h×nh vÏ, mµu s¾c, ký hiÖu, ©m nh¹c, kiÓu ch÷ ®Æc thï.... Chóng ta cã thÓ nhËn biÕt ®­îc nh­ng kh«ng thÓ ®äc ®­îc. BiÓu t­îng lµ mét dÊu hiÖu mang tÝnh ®iÓn h×nh ho¸ cao, cã quy c¸ch chÆt chÏ, c« ®äng vµ ®­îc cÊu t¹o b»ng h×nh ¶nh cã cÊu tróc nghiªm ngÆt. BiÓu t­îng cÇn thÓ hiÖn ®­îc nghÖ thuËt thÈm mü cao, g©y ®­îc Ên t­îng m¹nh, thu hót ®­îc sù chó ý nh­ ng«i sao ba c¸nh trong mét vßng trßn cña Medcedes lµ sù c¸ch ®iÖu v« l¨ng xe h¬i, c¸nh ®¹i bµng vµ nÐt ch÷ in ®Ëm cã ch©n mµu ®á cña Honda, ch÷ BP mµu vµng trªn nÒn xanh l¸ c©y cña Bristish Petrolium... Ngoµi ra, mét th­¬ng hiÖu hoµn chØnh th­êng cã thªm phÇn khÈu hiÖu. §©y lµ phÇn kh«ng ®­îc ph¸p luËt b¶o hé nh­ng nã l¹i lµ nh÷ng dÊu hiÖu quan träng ®Ó thÓ hiÖn ý t­ëng vµ th«ng ®iÖp mµ doanh nghiÖp muèn ®­a tíi ng­êi tiªu dïng. Th«ng qua khÈu hiÖu, kh¸ch hµng cã thÓ c¶m nhËn phÇn nµo chiÕn l­îc vµ ®Þnh h­íng cña doanh nghiÖp còng nh­ nh÷ng lîi Ých ®Ých thùc vµ tiÒm n¨ng mµ hµng ho¸ mang ®Õn cho hä. KhÈu hiÖu ph¶i ng¾n gän, chøa ®ùng th«ng ®iÖp cÇn truyÒn t¶i vµ kh¬i dËy niÒm tù hµo d©n téc, t¹o c¶m gi¸c sang träng hoÆc tß mß khi tiªu dïng s¶n phÈm (vÝ dô: Biti’s- N©ng niu bµn ch©n ViÖt; Vinamilk- søc khoÎ vµ trÝ tuÖ, Unilever -phôc vô thÕ giíi ng­êi tiªu dïng, EZ-up- Cho m¾t ai m·i t×m; Triump- Thêi trang vµ h¬n thÕ n÷a; Dream- Kh«ng ngõng ­íc m¬; Heinerken- ChØ cã thÓ lµ Heinerken... ) Môc tiªu, ý nghÜa cña th­¬ng hiÖu Môc tiªu Môc tiªu cña x©y dùng th­¬ng hiÖu lµ khuyÕn khÝch ho¹t ®éng s¸ng t¹o, t¹o nªn nh÷ng th­¬ng hiÖu ®éc ®¸o, thóc ®Èy c¹nh tranh lµnh m¹nh ®ång thêi sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc trÝ tuÖ cña x· héi. 1.3.2. ý nghÜa cña th­¬ng hiÖu Thùc tÕ hiÖn nay, th­¬ng hiÖu kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt vµ ph©n biÖt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nµy víi doanh nghiÖp kh¸c mµ cao h¬n nhiÒu, nã lµ tµi s¶n rÊt cã gi¸ cña doanh nghiÖp, lµ uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ thÓ hiÖn niÒm tin cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §èi víi ng­êi mua, th­¬ng hiÖu gióp hä phÇn nµo biÕt ®­îc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ mua hµng vµ nhËn biÕt nh÷ng s¶n phÈm míi cã thÓ cã Ých cho hä. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, nhê cã th­¬ng hiÖu hä cã thÓ thèng kª vµ qu¶n lý c¸c hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng dÔ dµng h¬n. Th«ng qua qu¶n lý viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu, hä cã c¬ së ®Ó xö lý c¸c vô tranh chÊp th­¬ng hiÖu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, th­¬ng hiÖu cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ vµ qu¶n lý. VÒ mÆt kinh tÕ - Lµm cho kh¸ch hµng tin t­ëng vµo chÊt l­îng, yªn t©m vµ tù hµo khi sö dông s¶n phÈm, nhê ®ã hä mua hµng nhiÒu h¬n. - T¹o lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm. - DÔ thu hót kh¸ch hµng míi - Gióp ph©n phèi s¶n phÈm dÔ dµng h¬n - T¹o thuËn lîi h¬n khi t×m kiÕm thÞ tr­êng - §Þnh gi¸ cao vµ siªu cao (®èi víi th­¬ng hiÖu cao cÊp) cho phÐp doanh nghiÖp thu ®­îc siªu lîi nhuËn. - Th­¬ng hiÖu m¹nh t¹o uy tÝn cho viÖc giíi thiÖu thªm s¶n phÈm míi - Th­¬ng hiÖu m¹nh t¹o h×nh ¶nh c«ng ty, thu hót ®Çu t­, thu hót nh©n tµi. - Th­¬ng hiÖu m¹nh t¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. - Th­¬ng hiÖu m¹nh t¹o sù trung thµnh cña kh¸ch hµng, gióp cho doanh nghiÖp cã nhiÒu kh¶ n¨ng l­îng thø cña kh¸ch hµng khi doanh nghiÖp m¾c sai lÇm. VÒ mÆt qu¶n lý - Th­¬ng hiÖu gióp doanh nghiÖp xö lý tèt c¸c ®¬n ®Æt hµng. Mçi doanh nghiÖp th­êng s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau, ngoµi th­¬ng hiÖu gia ®×nh (nh­ Vinamilk), mçi s¶n phÈm ®Òu cã th­¬ng hiÖu riªng (nh­ Hång Ngäc, Ph­¬ng Nam, ¤ng Thä...). Víi c¸c th­¬ng hiÖu c¸ biÖt nµy, doanh nghiÖp cã thÓ xö lý ®¬n ®Æt hµng cho tõng lo¹i, khi cã r¾c rèi víi mét lo¹i s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu nµo còng sÏ ®­îc doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nhanh vµ t×m c¸ch xö lý kÞp thêi. - Th­¬ng hiÖu m¹nh t¹o nªn sù xuyªn suèt vµ tËp trung trong néi bé doanh nghiÖp vÒ viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu - Th­¬ng hiÖu gióp doanh nghiÖp thu hót ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh vµ kiÓm so¸t tèt h¬n viÖc ho¹ch ®Þnh marketing- mix - Th­¬ng hiÖu gióp ng­êi b¸n ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. H·ng P&G thay v× chØ b¸n mét lo¹i bét giÆt ®· tung ra m­êi lo¹i, mçi lo¹i cã c«ng thøc kh¸c nhau nh»m vµo nh÷ng thÞ tr­êng riªng biÖt. Th­¬ng hiÖu ®· ®­îc ®¨ng ký ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, kh«ng bÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®¸nh c¾p. §¨ng ký th­¬ng hiÖu Néi dung vµ ph­¬ng thøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu Néi dung ®¨ng ký th­¬ng hiÖu Theo tµi liÖu cña Tæ chøc së h÷u trÝ tuÖ thÕ giíi (WIPO), hÇu nh­ kh«ng giíi h¹n ®èi víi c¸c lo¹i th­¬ng hiÖu ®¨ng ký. Th­¬ng hiÖu cã thÓ lµ mét hoÆc lµ sù kÕt hîp cña nh÷ng tõ, ch÷ vµ nh÷ng ch÷ sè. Chóng cã thÓ gåm h×nh vÏ, nh÷ng ký hiÖu, nh÷ng dÊu hiÖu ba chiÒu, nh÷ng dÊu hiÖu cã thÓ nghe ®­îc nh­ ©m nh¹c hoÆc ©m thanh, h­¬ng th¬m hoÆc mµu s¾c, sö dông nh÷ng ®Æc tÝnh riªng biÖt. Ngoµi nh÷ng th­¬ng hiÖu x¸c ®Þnh nguån gèc th­¬ng m¹i cña hµng ho¸ hoÆc dÞch vô, cßn tån t¹i mét vµi lo¹i th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu kh¸c. Nh÷ng nh·n hiÖu tËp thÓ thuéc vÒ mét héi, trong ®ã c¸c thµnh viªn sö dông chóng ®Ó x¸c ®Þnh møc chÊt l­îng vµ yªu cÇu do héi ®Æt ra. Nh÷ng hiÖp héi ®ã cã thÓ ®¹i diÖn cho kÕ to¸n, kü s­ hoÆc kiÕn tróc s­... ë ViÖt Nam, kh¸i niÖm th­¬ng hiÖu ®­îc hiÓu kh¸ réng bao gåm nh·n hiÖu nh­ VINATABA (thuèc l¸), Trung Nguyªn (cµ phª), SAGIANG (b¸nh phång t«m), VINAMILK (s÷a); chØ dÉn ®Þa lý vµ tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ nh­ Phó Quèc (n­íc m¾m), T©n C­¬ng (chÌ), Chî §µo (g¹o), Made in Vietnam (“ xe m¸y, m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu ViÖt Nam”); tªn th­¬ng m¹i nh­ PETRO VIETNAM, VNPT (Tªn viÕt t¾t cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ; Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng)... Do ®ã, ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ë ®©y ®­îc hiÓu lµ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ xuÊt xø hµng ho¸ (®¨ng ký trong n­íc), ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ (khi ®¨ng ký quèc tÕ). Ph­¬ng thøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu §¨ng ký th­¬ng hiÖu chÝnh lµ c¸ch ®Ó c¸c doanh nghiÖp b¶o vÖ s¶n phÈm cña m×nh kh«ng bÞ lµm gi¶, kh«ng bÞ x©m ph¹m bëi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. HiÖn nay, trªn thÕ giíi, cã ba ph­¬ng thøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu, ®ã lµ trùc tiÕp nép ®¬n ®Õn v¨n phßng th­¬ng hiÖu quèc gia, göi th­ b¶o ®¶m qua b­u ®iÖn vµ ®¨ng ký qua m¹ng. ë ViÖt Nam hiÖn nay chØ chÊp nhËn hai ph­¬ng thøc ®¨ng ký lµ nép ®¬n trùc tiÕp hoÆc göi th­ b¶o ®¶m ®Õn Côc Së h÷u trÝ tuÖ (tªn míi cña Côc Së h÷u c«ng nghiÖp). §¨ng ký qua m¹ng ®­îc nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi chÊp nhËn trong ®ã cã Mü. HiÖn nay V¨n phßng s¸ng chÕ vµ th­¬ng hiÖu Mü (USPTO) ®· nhËn ®¨ng ký qua m¹ng t¹i ®Þa chØ T¹i ®©y, doanh nghiÖp còng cã thÓ kiÓm tra t×nh h×nh hå s¬ cña m×nh, xem cã ai tranh chÊp kh«ng, bao giê ®­îc c«ng nhËn. §Ó ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ra n­íc ngoµi, doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c c¸ch sau: - Nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu trùc tiÕp tíi c¸c C¬ quan Së h÷u trÝ tuÖ n­íc ngoµi ®ã. - Nép ®¬n ®Õn Côc Së h÷u trÝ tuÖ ViÖt Nam ®¨ng ký th­¬ng hiÖu theo Tho¶ ­íc Madrid cña Tæ chøc Së h÷u TrÝ tuÖ thÕ giíi (WIPO), trong ®¬n cÇn chØ ®Þnh c¸c n­íc xin b¶o hé. §¬n nµy ®­îc chuyÓn tíi V¨n phßng WIPO t¹i Thuþ Sü ®Ó xÐt duyÖt vµ cã thÓ ®­îc b¶o hé th­¬ng hiÖu t¹i 52 n­íc thµnh viªn cña Tho¶ ­íc Madrid. NÕu xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ tr­êng EU, doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký th­¬ng hiÖu th«ng qua hÖ thèng CTM. §¬n cã thÓ göi ®Õn C¬ quan Së h÷u trÝ tuÖ cña EU lµ OHIM cã trô së t¹i T©y Ban Nha hoÆc bÊt kú C¬ quan Së h÷u c«ng nghiÖp nµo trong c¸c n­íc EU. Doanh nghiÖp chØ cÇn ®¨ng ký mét lÇn lµ th­¬ng hiÖu sÏ ®­îc b¶o hé t¹i 15 n­íc EU. Thñ tôc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu Theo luËt ph¸p cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, ®Ó ®¨ng ký th­¬ng hiÖu, tr­íc hÕt ph¶i chän cho doanh nghiÖp m×nh mét th­¬ng hiÖu vµ t×m hiÓu xem th­¬ng hiÖu ®ã ®· ®­îc ®¨ng ký ch­a, sau ®ã göi ®¬n ®¨ng ký tíi v¨n phßng th­¬ng hiÖu quèc gia hoÆc khu vùc. §¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ph¶i thÓ hiÖn râ rµng th­¬ng hiÖu ®¨ng ký, bao gåm mµu s¾c, kiÓu d¸ng, ®Æc ®iÓm ba chiÒu. §¬n ®¨ng ký ph¶i gåm danh s¸ch hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mµ th­¬ng hiÖu thÓ hiÖn. DÊu hiÖu ®ã ph¶i ®¸p øng mäi ®iÒu kiÖn nh»m nhËn ®­îc sù b¶o vÖ ®èi víi c¸c th­¬ng hiÖu. Nã ph¶i ®­îc ®Æc ®Þnh ho¸ râ rÖt ®Ó ph©n biÖt c¸c th­¬ng hiÖu kh¸c nhau cña c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. Th­¬ng hiÖu kh«ng ®­îc g©y nhÇm lÉn hoÆc lõa dèi kh¸ch hµng còng nh­ vi ph¹m trËt tù c«ng céng hay gi¸ trÞ ®¹o ®øc. Cuèi cïng, nh÷ng quyÒn ®­îc ¸p dông ®èi víi chñ th­¬ng hiÖu nµy kh«ng thÓ gièng hoÆc t­¬ng tù nh÷ng quyÒn ®­îc dµnh cho mét chñ th­¬ng hiÖu kh¸c. HÇu nh­ tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Òu cã hÖ thèng ®¨ng ký vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu. Mçi v¨n phßng quèc gia hoÆc khu vùc ®Òu gi÷ sæ ®¨ng ký th­¬ng hiÖu chøa th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ tÊt c¶ c¸c hå s¬ ®¨ng ký vµ sù gia h¹n, c¸c cuéc thÈm tra, nghiªn cøu, kh¶ n¨ng ph¶n ®èi cña c¸c bªn thø ba. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ cña viÖc ®¨ng ký chØ giíi h¹n trong tõng n­íc. §Ó tr¸nh r¾c rèi do ®¨ng ký riªng rÏ víi v¨n phßng th­¬ng hiÖu ë tõng n­íc hoÆc tõng khu vùc, Tæ chøc së h÷u trÝ tuÖ thÕ giíi (WIPO) ®iÒu hµnh mét hÖ thèng ®¨ng ký nh·n hiÖu quèc tÕ. HÖ thèng nµy ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së hai hiÖp ­íc, HiÖp ­íc Madrid liªn quan ®Õn viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ vµ nghÞ ®Þnh th­ Madrid. C¸ nh©n cã mèi liªn hÖ víi mét n­íc tham gia mét trong hai hiÖp ­íc nµy, nÕu ®¨ng ký víi c¬ quan th­¬ng hiÖu cña n­íc ®ã ®Òu cã thÓ nhËn ®­îc mét sù b¶o ®¶m ®¨ng ký quèc tÕ cã hiÖu lùc trong mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c n­íc thuéc liªn hiÖp Madrid. ë ViÖt Nam, c¸c thñ tôc ®Ó ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ®­îc h­íng dÉn cô thÓ trong th«ng t­ cña bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng sè 3055/TT-SHCN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1996 h­íng dÉn thi hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ mét sè thñ tôc kh¸c trong nghÞ ®Þnh sè 63/CP ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp nh­ sau: §¨ng ký th­¬ng hiÖu trong n­íc Tr­íc khi ®¨ng ký th­¬ng hiÖu, c¸c doanh nghiÖp nªn tra cøu kh¶ n¨ng b¶o hé th­¬ng hiÖu. Nh·n hiÖu hµng ho¸ chØ ®­îc b¶o hé khi ®­îc t¹o thµnh tõ mét hoÆc mét sè yÕu tè ®éc ®¸o, dÔ nhËn biÕt hoÆc tõ nhiÒu yÕu tè kÕt hîp thµnh mét tæng thÓ ®éc ®¸o, dÔ nhËn biÕt; kh«ng trïng hoÆc kh«ng t­¬ng tù tíi møc g©y nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña ng­êi kh¸c ®ang ®­îc b¶o hé t¹i ViÖt Nam. Tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®­îc b¶o hé ph¶i lµ tªn ®Þa lý cña mét n­íc hoÆc mét ®Þa ph­¬ng lµ n¬i mµ hµng ho¸ t­¬ng øng ®­îc s¶n xuÊt vµ hµng ho¸ ®ã ph¶i cã tÝnh chÊt, chÊt l­îng ®Æc thï do yÕu tè ®Þa lý (tù nhiªn, con ng­êi) cña n­íc, ®Þa ph­¬ng ®ã quyÕt ®Þnh. Sau khi tra cøu kh¶ n¨ng b¶o hé th­¬ng hiÖu, cÇn tiÕn hµnh nép ®¬n yªu cÇu cÊp v¨n b»ng b¶o hé. §¬n cã thÓ nép t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ hoÆc t¹i bÊt kú ®Þa ®iÓm tiÕp nhËn ®¬n nµo kh¸c do Côc Së h÷u trÝ tuÖ thiÕt lËp. §¬n còng cã thÓ göi b»ng h×nh thøc b¶o ®¶m qua B­u ®iÖn tíi c¸c ®Þa ®iÓm tiÕp nhËn ®¬n nãi trªn. C¸c yªu cÇu chung vÒ ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu lµ ®¬n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ néi dung, vµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu chung vÒ h×nh thøc nh­ sau: - Mçi ®¬n chØ ®­îc yªu cÇu cÊp mét V¨n b»ng b¶o hé, lo¹i V¨n b»ng b¶o hé ®­îc yªu cÇu cÊp ph¶i phï hîp víi ®èi t­îng së h÷u c«ng nghiÖp nªu trong ®¬n; - Mäi tµi liÖu cña ®¬n ®Òu ph¶i ®­îc lµm b»ng tiÕng ViÖt, trõ c¸c tµi liÖu cã thÓ tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ kh¸c. - Mäi tµi liÖu cña ®¬n ®Òu ph¶i ®­îc tr×nh bµy theo chiÒu däc trªn mét mÆt giÊy tr¾ng khæ A4 (210mm x 297mm) trong ®ã cã chõa lÒ theo bèn phÝa, mçi lÒ réng 20mm, trõ c¸c tµi liÖu ®­îc ®­a thªm vµo ®¬n víi lý do cÇn thiÕt ®Ó bæ trî hoÆc minh ho¹ thªm mµ nguån gèc tµi liÖu ®ã kh«ng nh»m ®Ó ®­a vµo ®¬n, do ®ã cã thÓ ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch kh¸c; - NÕu lo¹i tµi liÖu nµo cÇn lËp theo mÉu th× b¾t buéc ph¶i sö dông c¸c mÉu ®ã b»ng c¸ch ®iÒn vµo nh÷ng chç thÝch hîp dµnh riªng; - Mçi lo¹i tµi liÖu ph¶i bao gåm ®ñ sè l­îng b¶n theo yªu cÇu; nÕu mét lo¹i tµi liÖu bao gåm nhiÒu trang th× t¹i gi÷a ®Çu mçi trang ph¶i ghi sè thø tù trang ®ã b»ng ch÷ sè ¶rËp; - C¸c tµi liÖu ph¶i ®­îc ®¸nh m¸y hoÆc in b»ng lo¹i mùc khã phai mê mét c¸ch râ rµng s¹ch sÏ, kh«ng tÈy xo¸, kh«ng söa ch÷a. - C¸c tµi liÖu sau ®©y cã thÓ ®­îc lµm b»ng ng«n ng÷ kh¸c tiÕng ViÖt nh­ng ph¶i dÞch ra tiÕng ViÖt: + GiÊy uû quyÒn (nÕu cã) + Tµi liÖu x¸c nhËn quyÒn nép ®¬n hîp ph¸p nÕu ng­êi nép ®¬n thô h­ëng quyÒn nép ®¬n cña ng­êi kh¸c (Chøng nhËn thõa kÕ, Chøng nhËn hoÆc Tho¶ thuËn chuyÓn giao quyÒn nép ®¬n, kÓ c¶ chuyÓn giao ®¬n ®· nép; Hîp ®ång giao viÖc hoÆc Hîp ®ång lao ®éng....) + GiÊy chuyÓn quyÒn ­u tiªn (nÕu ®¬n cã yªu cÇu quyÒn ­u tiªn vµ quyÒn ®ã ®­îc thô h­ëng tõ ng­êi kh¸c) + C¸c tµi liÖu liªn quan nh»m chøng minh c¬ së h­ëng quyÒn ­u tiªn (®¬n ®Çu tiªn, chøng nhËn tr­ng bµy t¹i triÓn l·m...); + C¸c tµi liÖu gèc hoÆc sao tõ b¶n gèc mµ ng­êi nép ®¬n ®­a vµo ®¬n ®Ó bæ trî cho ®¬n. C¸c yªu cÇu ®èi víi ®¬n ®¨ng ký nh·n hiÖu Ngoµi c¸c yªu cÇu chung trªn, ®¬n nh·n hiÖu cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: §¬n ph¶i bao gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: Môc 8 th«ng t­ sè 3055/TT-SHCN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1996 - Tê khai yªu cÇu cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu, trªn ®ã cã g¾n mÉu nh·n hiÖu, lµm theo mÉu do Côc Së h÷u trÝ tuÖ ban hµnh, gåm 3 b¶n; (xem phô lôc 1) - Quy chÕ sö dông nh·n hiÖu nÕu nh·n hiÖu yªu cÇu b¶o hé lµ nh·n hiÖu tËp thÓ, gåm 1 b¶n; - MÉu nh·n hiÖu, gåm 15 b¶n; - B¶n sao tµi liÖu x¸c nhËn quyÒn kinh doanh hîp ph¸p (GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh...) gåm 1 b¶n; - Tµi liÖu x¸c nhËn quyÒn nép ®¬n hîp ph¸p, nÕu ng­êi nép ®¬n thô h­ëng quyÒn nép ®¬n cña ng­êi kh¸c (chøng nhËn thõa kÕ, chøng nhËn hoÆc tho¶ thuËn chuyÓn giao quyÒn nép ®¬n, kÓ c¶ ®¬n ®· nép; Hîp ®ång giao viÖc hoÆc Hîp ®ång lao ®éng...), gåm 1 b¶n; - GiÊy uû quyÒn (nÕu cÇn); - B¶n sao ®¬n ®Çu tiªn hoÆc GiÊy chøng nhËn tr­ng bµy triÓn l·m nÕu trong ®¬n cã yªu cÇu h­ëng quyÒn ­u tiªn theo §iÒu ­íc quèc tÕ, gåm 1 b¶n; - Tµi liÖu x¸c nhËn vÒ xuÊt xø, gi¶i th­ëng, huy ch­¬ng nÕu nh·n hiÖu chøa ®ùng c¸c th«ng tin ®ã, gåm 1 b¶n; - GiÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, nÕu trªn nh·n hiÖu cã sö dông c¸c biÓu t­îng, tªn riªng... - Chøng tõ nép lÖ phÝ nép ®¬n, gåm 1 b¶n. C¸c tµi liÖu trªn ph¶i nép ®ång thêi, riªng c¸c tµi liÖu sau ®©y cã thÓ nép trong thêi h¹n 3 th¸ng tÝnh tõ ngµy nép ®¬n: - B¶n gèc tµi liÖu giÊy uû quyÒn nÕu trong ®¬n ®· cã b¶n sao - Tµi liÖu b¶n sao ®¬n ®Çu tiªn hoÆc giÊy chøng nhËn tr­ng bµy triÓn l·m nÕu trong ®¬n cã yªu cÇu h­ëng quyÒn ­u tiªn theo ®iÒu ­íc quèc tÕ kÓ c¶ b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt. PhÇn m« t¶ nh·n hiÖu trong Tê khai ph¶i lµm râ kh¶ n¨ng ph©n biÖt cña nh·n hiÖu, trong ®ã ph¶i chØ râ tõng yÕu tè cÊu thµnh cña nh·n hiÖu vµ ý nghÜa tæng thÓ cña nh·n hiÖu. NÕu nh·n hiÖu cã chøa tõ ng÷ kh«ng ph¶i lµ tiÕng ViÖt th× ph¶i ghi râ c¸ch ph¸t ©m (phiªn ©m ra tiÕng ViÖt) vµ nÕu tõ ng÷ ®ã cã nghÜa th× ph¶i dÞch nghÜa ra tiÕng ViÖt. NÕu c¸c ch÷, tõ ng÷ yªu cÇu b¶o hé ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng h×nh ho¹ nh­ lµ yÕu tè ph©n biÖt cña nh·n hiÖu th× ph¶i m« t¶ d¹ng h×nh ho¹ cña c¸c ch÷, tõ ng÷ ®ã. NÕu nh·n hiÖu cã chøa ch÷ sè kh«ng ph¶i lµ ch÷ sè ¶rËp hoÆc ch÷ sè Lam· th× ph¶i dÞch ra ch÷ sè ¶rËp. NÕu nh·n hiÖu gåm nhiÒu phÇn t¸ch biÖt kh¸c nhau nh­ng ®­îc sö dông ®ång thêi trªn mét s¶n phÈm th× ph¶i nªu râ vÞ trÝ g¾n tõng phÇn cña nh·n hiÖu ®ã trªn s¶n phÈm hoÆc bao b× ®ùng s¶n phÈm. Danh môc c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mang nh·n hiÖu trong Tê khai ph¶i phï hîp hoÆc cïng lo¹i víi s¶n phÈm dÞch vô ®­îc phÐp kinh doanh nh­ ®· nªu trong GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¶i ®­îc ph©n nhãm theo B¶ng ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô (theo Tho¶ ­íc Nix¬). MÉu nh·n hiÖu g¾n trong Tê khai còng nh­ c¸c mÉu nh·n hiÖu kh¸c ph¶i ®­îc tr×nh bµy râ rµng víi kÝch th­íc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ khu«n khæ 80mm x 80mm vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt kh«ng ®­îc nhá h¬n 15mm. NÕu yªu cÇu b¶o hé mµu s¾c th× mÉu nh·n hiÖu ph¶i ®­îc tr×nh bµy ®óng mµu s¾c cÇn b¶o hé. NÕu kh«ng yªu cÇu b¶o hé mµu s¾c th× tÊt c¶ c¸c mÉu nh·n hiÖu ®Òu ph¶i ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng ®en tr¾ng. C¸c yªu cÇu ®èi víi ®¬n ®¨ng ký tªn gäi xuÊt xø Ngoµi c¸c yªu cÇu chung, ®¬n tªn gäi xuÊt xø ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: §¬n ph¶i bao gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: - Tê khai yªu cÇu cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸, lµm theo mÉu do Côc Së h÷u trÝ tuÖ ban hµnh, gåm 3 b¶n; (xem phô lôc) - B¶n sao tµi liÖu x¸c nhËn quyÒn kinh doanh hîp ph¸p (GiÊy phÐp kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh v.v.), gåm 1 b¶n; - B¶n thuyÕt minh vÒ ®Æc thï chÊt l­îng cña s¶n phÈm mang tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸, trong ®ã cã x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, gåm 1 b¶n; - X¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn r»ng s¶n phÈm do ng­êi nép ®¬n s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh th­¬ng m¹i cã tÝnh chÊt, chÊt l­îng ®Æc thï vµ ®­îc s¶n xuÊt t¹i vïng l·nh thæ t­¬ng øng víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®ã (phï hîp víi thuyÕt minh trong tµi liÖu thuyÕt minh) gåm 1 b¶n; - B¶n sao V¨n b»ng b¶o hé tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ do n­íc xuÊt xø cÊp, hoÆc tµi liÖu cña n­íc xuÊt xø x¸c nhËn quyÒn cña ng­êi nép ®¬n ®­îc sö dông tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®ang ®­îc b¶o hé t¹i n­íc xuÊt xø (nÕu tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ cã nguån gèc n­íc ngoµi) gåm 1 b¶n; - B¶n ®å m« t¶ ph¹m vi l·nh thæ t­¬ng øng víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ trong ®ã cã chØ dÉn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh cña ng­êi nép ®¬n, gåm 1 b¶n; - GiÊy uû quyÒn (nÕu cÇn) 1 b¶n; - Chøng tõ nép lÖ phÝ nép ®¬n, gåm 1 b¶n NÕu ng­êi nép ®¬n chØ yªu cÇu cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®èi víi mét tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®· ®­îc ®¨ng b¹ tõ tr­íc th× trong ®¬n kh«ng cÇn cã c¸c tµi liÖu: b¶n thuyÕt minh vÒ ®Æc thï chÊt l­îng cña s¶n phÈm mang tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸, trong ®ã cã x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ b¶n ®å m« t¶ ph¹m vi l·nh thæ t­¬ng øng víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ trong ®ã cã chØ dÉn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh cña ng­êi nép ®¬n. NÕu tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ cã nguån gèc n­íc ngoµi th× trong ®¬n kh«ng cÇn cã hai tµi liÖu trªn vµ b¶n sao tµi liÖu x¸c nhËn quyÒn kinh doanh hîp ph¸p (GiÊy phÐp kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh v.v.) C¸c tµi liÖu trªn ph¶i nép ®ång thêi. Riªng b¶n gèc cña giÊy uû quyÒn cã thÓ nép trong thêi h¹n 3 th¸ng tÝnh tõ ngµy nép ®¬n nÕu trong ®¬n ®· cã b¶n sao. C¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn tÝnh chÊt ®Æc thï cña lo¹i s¶n phÈm mang tªn gäi xuÊt xø vµ x¸c nhËn r»ng s¶n phÈm do ng­êi nép ®¬n s¶n xuÊt ra mang tÝnh chÊt ®Æc thï ®ã lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ cña trung ­¬ng hoÆc ®Þa ph­¬ng n¬i cã tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸. Sau khi doanh nghiÖp nép ®¬n, Côc së h÷u trÝ tuÖ sÏ kiÓm tra l¹i danh môc c¸c tµi liÖu ghi trong tê khai; ®ãng dÊu x¸c nhËn ngµy ®¬n ®Õn Côc Së h÷u trÝ tuÖ vµo tê khai; ghi nhËn nh÷ng sai kh¸c gi÷a danh môc tµi liÖu ghi trong tê khai vµ sè tµi liÖu thùc cã trong ®¬n; s¬ bé kiÓm tra ®¬n ®Ó kÕt luËn cã tiÕp nhËn ®¬n hay kh«ng; göi cho ng­êi nép ®¬n mét tê khai ®· ®ãng dÊu x¸c nhËn ngµy ®¬n ®Õn, sè ®¬n vµ cã ghi kÕt qu¶ kiÓm tra danh môc tµi liÖu, cã hä tªn, ch÷ ký cña c¸n bé nhËn ®¬n. Sau ®ã Côc së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh xö lý hå s¬ cña ®¬n ®· tiÕp nhËn vµ xÐt nghiÖm h×nh thøc. NÕu ®¬n cã thiÕu sãt, Côc Së h÷u trÝ tuÖ sÏ th«ng b¸o cho ng­êi nép ®¬n vµ trong thêi h¹n 2 th¸ng tÝnh tõ ngµy th«ng b¸o, ng­êi nép ®¬n ph¶i söa ch÷a c¸c thiÕu sãt ®ã. Thêi h¹n xÐt nghiÖm h×nh thøc lµ 3 th¸ng tÝnh tõ ngµy ®¬n ®Õn Côc Së h÷u trÝ tuÖ ghi trªn dÊu nhËn ®¬n; riªng ®¬n cã tµi liÖu nép muén thêi h¹n xÐt nghiÖm h×nh thøc lµ 3 th¸ng tÝnh tõ ngµy bæ sung ®ñ c¸c tµi liÖu ®ã. Tr­íc ngµy kÕt thóc thêi h¹n nãi trªn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ph¶i xÐt nghiÖm xong vÒ mÆt h×nh thøc vµ ph¶i cã th«ng b¸o cho ng­êi nép ®¬n. TiÕp ®ã Côc Së h÷u trÝ tuÖ sÏ tiÕn hµnh xÐt nghiÖm néi dung ®¬n nÕu ®¬n ®ã ®· ®­îc chÊp nhËn hîp lÖ vµ ng­êi nép ®¬n nép lÖ phÝ xÐt nghiÖm néi dung theo quy ®Þnh nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®­îc b¶o hé cña ®èi t­îng nªu trong ®¬n theo c¸c tiªu chuÈn b¶o hé, x¸c ®Þnh ph¹m vi b¶o hé t­¬ng øng. Trong thêi h¹n nµy, ng­êi nép ®¬n cã thÓ chñ ®éng söa ®æi, bæ sung c¸c tµi liÖu trong ®¬n vµ ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh nh­ng viÖc söa ®æi, bæ sung kh«ng ®­îc lµm thay ®æi b¶n chÊt ®èi t­îng, kh«ng ®­îc më réng ph¹m vi (khèi l­îng) b¶o hé ®· nªu trong ®¬n. Thêi h¹n xÐt nghiÖm néi dung ®¬n lµ 9 th¸ng víi ®¬n nh·n hiÖu, 6 th¸ng ®èi víi ®¬n tªn gäi xuÊt xø tÝnh tõ ngµy ký th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ. NÕu trong qu¸ tr×nh xÐt nghiÖm néi dung ®¬n, ng­êi nép ®¬n chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh viÖc söa ch÷a, bæ sung tµi liÖu th× thêi h¹n xÐt nghiÖm néi dung cã thÓ kÐo dµi thªm b»ng kho¶ng thêi gian dµnh cho môc ®Ých söa ch÷a, bæ sung tµi liÖu. §¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu HiÖn nay, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong hai c¸ch sau ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký b¶o hé th­¬ng hiÖu cña m×nh t¹i n­íc ngoµi Nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ qua Tho¶ ­íc Madrid Tho¶ ­íc Madrid vÒ ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cã hiÖu lùc tõ n¨m 1891. ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña Tho¶ ­íc nµy tõ n¨m 1949. TÝnh ®Õn ngµy 18/1/2002 cã 52 n­íc tham gia Tho¶ ­íc Madrid. Lµm vµ nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ nh·n hiÖu cã nguån gèc ViÖt Nam ra n­íc ngoµi theo tho¶ ­íc Madrid ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong ®iÒu 24 th«ng t­ sè 3055/TT-SHCN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1996 cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng. Mäi c¸ nh©n, ph¸p nh©n, c¸c chñ thÓ kh¸c cã quyÒn nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu theo tho¶ ­íc Madrid víi ®iÒu kiÖn th­¬ng hiÖu ®ã ®· ®­îc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam. §¬n nµy ph¶i ®­îc lµm b»ng tiÕng Ph¸p theo mÉu do Côc Së h÷u trÝ tuÖ cung cÊp miÔn phÝ, b»ng c¸ch ghi vµo c¸c môc riªng dµnh cho ng­êi nép ®¬n (trõ c¸c môc dµnh riªng cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ vµ V¨n phßng quèc tÕ) vµ ph¶i kÌm theo c¸c mÉu th­¬ng hiÖu. Trong ®¬n cÇn ghi râ c¸c n­íc thµnh viªn Madrid mµ ng­êi nép ®¬n muèn ._.th­¬ng hiÖu ®­îc b¶o hé. Ng­êi nép ®¬n cÇn tÝnh s¬ bé tæng sè lÖ phÝ ph¶i nép cho V¨n phßng quèc tÕ theo biÓu lÖ phÝ in trªn mÉu ®¬n. NÕu ng­êi nép tin ch¾c sè lÖ phÝ ®­îc tÝnh lµ ®óng hoÆc sau khi ®­îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o chÝnh x¸c sè lÖ phÝ ph¶i nép, ng­êi nép ®¬n ph¶i nép kho¶n lÖ phÝ ®ã cho V¨n phßng quèc tÕ. Ngoµi ra ng­êi nép ®¬n còng ph¶i nép thªm kho¶n lÖ phÝ theo quy ®Þnh cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ. §¬n ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu ®­îc nép cho V¨n phßng quèc tÕ th«ng qua Côc Së h÷u trÝ tuÖ th× ngµy Côc nµy nhËn ®¬n sÏ ®­îc coi lµ ngµy nhËn ®¬n t¹i V¨n phßng quèc tÕ nÕu V¨n phßng quèc tÕ nhËn ®­îc ®¬n trong vßng 2 th¸ng kÓ tõ ngµy ®ã. Sau khi §¬n ®­îc nép cho V¨n phßng quèc tÕ, mäi giao dÞch gi÷a ng­êi nép ®¬n vµ V¨n phßng quèc tÕ ®Òu ph¶i th«ng qua Côc Së h÷u trÝ tuÖ kÓ c¶ viÖc söa ®æi tµi liÖu, h¹n chÕ danh môc s¶n phÈm, chuyÓn giao quyÒn ®· ®¨ng ký. §¬n quèc tÕ ph¶i chÞu nh÷ng kho¶n phÝ sau: - PhÝ c¬ b¶n (653 Fr Thuþ Sü) cho nh·n hiÖu ®en tr¾ng; 903 Fr. Thuþ Sü cho ®¬n yªu cÇu b¶o hé mµu); - PhÝ bæ sung ®èi víi mçi bªn tham gia ®­îc chØ ®Þnh (73 Fr. Thuþ Sü cho mçi n­íc); - Phô phÝ ®èi víi mçi nhãm hµng ho¸ vµ dÞch vô v­ît qu¸ 3 nhãm. §¨ng ký quèc tÕ cã hiÖu lùc 10 n¨m, cã thÓ ®­îc gia h¹n nhiÒu lÇn, mçi lÇn 10 n¨m víi ®iÒu kiÖn ph¶i nép phÝ gia h¹n. ­u ®iÓm cña viÖc ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ theo Tho¶ ­íc Madrid lµ sau khi ®¨ng ký th­¬ng hiÖu víi C¬ quan xuÊt xø (Côc së h÷u trÝ tuÖ) chñ th­¬ng hiÖu chØ ph¶i nép mét ®¬n, b»ng mét ng«n ng÷ cho mét c¬ quan vµ chØ ph¶i nép c¸c kho¶n phÝ cho mét c¬ quan. Thñ tôc nµy thay thÕ cho viÖc ph¶i nép ®¬n riªng biÖt cho tõng c¬ quan th­¬ng hiÖu cña c¸c bªn tham gia kh¸c nhau, b»ng c¸c ng«n ng÷ kh¸c nhau vµ ph¶i tr¶ c¸c kho¶n phÝ riªng biÖt cho tõng c¬ quan. Khi gia h¹n hoÆc söa ®æi ®¨ng ký còng ®­îc h­ëng c¸c lîi thÕ trªn. Nép ®¬n trùc tiÕp HiÖn nay, ®a sè c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Òu cã LuËt b¶o hé th­¬ng hiÖu hµng ho¸. Kh¸c víi ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ theo Tho¶ ­íc Madrid, ®Ó th­¬ng hiÖu cña m×nh ®­îc b¶o hé t¹i mét n­íc nµo ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép ®¬n trùc tiÕp vµo n­íc ®ã. Mçi n­íc ph¶i nép mét ®¬n yªu cÇu b¶o hé th­¬ng hiÖu hµng ho¸. §¬n ph¶i lµm b»ng ng«n ng÷ cña n­íc ®ã, ph¶i tr¶ c¸c kho¶n phÝ liªn quan cho c¬ quan th­¬ng hiÖu cña n­íc ®ã. ViÖc nép ®¬n trùc tiÕp cã nh÷ng thuËn lîi: - §­îc chän bÊt kú quèc gia nµo mµ m×nh cho r»ng th­¬ng hiÖu cÇn ph¶i ®­îc b¶o hé (miÔn lµ ë n­íc ®ã cã luËt b¶o hé th­¬ng hiÖu hµng ho¸). NÕu nép ®¬n theo Tho¶ ­íc Madid th× chØ ®­îc chän n­íc lµ thµnh viªn cña Tho¶ ­íc. - §¬n yªu cÇu b¶o hé th­¬ng hiÖu nép trùc tiÕp kh«ng bÞ phô thuéc vµo viÖc th­¬ng hiÖu ®ã ®· ®­îc b¶o hé t¹i n­íc xuÊt xø hay ch­a, kh«ng bÞ rµng buéc vÒ mÉu th­¬ng hiÖu, khèi l­îng b¶o hé (danh môc s¶n phÈm/dÞch vô). Ch¼ng h¹n ®Ó ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ sang Mü vµ Nga, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc nh­ sau: §¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ sang Mü C¬ së nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸: - Th­¬ng hiÖu ®· sö dông t¹i Mü - Th­¬ng hiÖu cã dù ®Þnh sö dông t¹i Mü - Th­¬ng hiÖu ®· nép ®¬n t¹i mét n­íc kh¸c (lµ thµnh viªn cña C«ng ­íc Paris hoÆc cña tho¶ ­íc vÒ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ mµ Mü c«ng nhËn). - Th­¬ng hiÖu ®· ®¨ng ký t¹i mét n­íc kh¸c (lµ thµnh viªn cña C«ng ­íc Paris hoÆc cña tho¶ ­íc vÒ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ mµ Mü c«ng nhËn) Quy tr×nh xÐt nghiÖm: - §¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ sÏ ®­îc xÐt nghiÖm trong vßng 6 th¸ng kÓ tõ ngµy nép ®¬n. NÕu kh«ng cã bÊt kú söa ®æi, bæ sung hay ph¶n ®èi nµo cña xÐt nghiÖm viªn trong thêi h¹n xÐt nghiÖm, ®¬n sÏ ®­îc chuyÓn sang c«ng bè trªn c«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp ®Ó bÊt kú bªn thø ba nµo cã quyÒn vµ lîi Ých liªn quan cã thÓ ph¶n ®èi viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸. - NÕu kh«ng cã ®¬n ph¶n ®èi, th­¬ng hiÖu nép ®¬n trªn c¬ së ®· sö dông hoÆc ®· ®¨ng ký t¹i mét n­íc kh¸c sÏ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn. Nh÷ng ®¬n nép trªn c¬ së ®· nép t¹i mét n­íc kh¸c sÏ ®­îc cÊp v¨n b»ng khi vµ chØ khi ®¬n ®ã ®· ®­îc cÊp chøng nhËn t¹i n­íc nép ®¬n c¬ së. NÕu ®¬n nép trªn c¬ së dù ®Þnh sö dông t¹i Mü, c¬ quan ®¨ng ký Mü sÏ ra mét th«ng b¸o vÒ viÖc chÊp nhËn ®¬n. Ng­êi nép ®¬n theo ®ã sÏ cã thêi h¹n tèi ®a lµ 3 n¨m ®Ó nép b»ng chøng sö dông th­¬ng hiÖu ®­îc nép vµ ®­îc c¬ quan ®¨ng ký chÊp thuËn trong thêi h¹n nép ®¨ng ký th­¬ng hiÖu sÏ ®­îc cÊp b»ng. - Nh­ vËy thêi gian ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ t¹i Mü kÓ tõ khi nép ®¬n ®Õn khi cÊp b»ng phô thuéc vµo c¬ së nép ®¬n vµ xÐt nghiÖm ®¬n. LÖ phÝ ®¨ng ký mét th­¬ng hiÖu hµng ho¸ t¹i Mü lµ 350 USD, céng thªm lÖ phÝ 100 USD tiÒn cÊp giÊy chøng nhËn. LÖ phÝ nép ®¬n khiÕu n¹i th­¬ng hiÖu bÞ chiÕm ®o¹t lµ 300 USD. Gia h¹n th­¬ng hiÖu còng ph¶i nép tiÒn, 400 USD mçi lÇn gia h¹n. §Þa chØ liªn l¹c: - T¹i Hµ Néi: C«ng ty Së h÷u c«ng nghiÖp (INVESTIP), 51B Lý Th¸i Tæ, Hµ Néi, §T: (04)88260687. E-mail: investiphn@hn.vnn.vn - T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: INVESTIP, 31 Hµn Thuyªn, quËn 1, tp HCM. §T: (08)8292400. Email: investiphcm@hcm.vnn.vn §¨ng ký th­¬ng hiÖu sang Nga §Ó ®¨ng ký th­¬ng hiÖu sang Nga, ng­êi ®¨ng ký ph¶i nép ®¬n cho ViÖn së h÷u c«ng nghiÖp Nga theo mÉu cña ViÖn. Sau ®ã c¸c nh©n viªn ph©n tÝch cña ViÖn sÏ tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh th­¬ng hiÖu ®ã. Chu tr×nh gi¸m ®Þnh chia lµm 2 phÇn: Gi¸m ®Þnh s¬ bé vµ gi¸m ®Þnh ®¬n ®¨ng ký. ChØ sau khi ®¬n lät qua ®­îc phÇn gi¸m ®Þnh s¬ bé ®Ó xem cã bÞ trïng mÉu kh«ng th× ViÖn míi tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh kü ®¬n cña ng­êi xin cÊp chøng nhËn. GiÊy chøng nhËn cña ViÖn cÊp cho c¨n cø trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña ng­êi xin gi¸m ®Þnh. Theo thñ tôc th«ng th­êng, chu tr×nh xÐt duyÖt ®¬n nµy kÐo dµi tõ 1,5 ®Õn 2 n¨m. Cã ph­¬ng thøc lµm gÊp rót còng ph¶i mÊt 6 th¸ng theo c¸c mèc thêi gian nh­ sau: - Ký nhËn ®¬n cña ng­êi xin cÊp chøng nhËn: vµo ngµy nép hay ngµy h«m sau - QuyÕt ®Þnh tiÕp nhËn hay tõ chèi ®¬n: nhanh- 10 ngµy, chËm 1,5 th¸ng. - TiÕn hµnh ®¨ng ký th­¬ng hiÖu: nhanh 5-6 th¸ng, chËm 1,5-2 n¨m. - CÊp chøng nhËn th­¬ng hiÖu hµng ho¸: nhanh 10 ngµy, chËm 1,5-2 th¸ng tÝnh tõ ngµy nhËn kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh lÇn cuèi. VÒ phÝ ®¨ng ký th­¬ng hiÖu: ®­îc chia lµm 2 phÇn: - PhÇn thu vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc - PhÇn tr¶ cho c¬ quan tiÕn hµnh ®¨ng ký Tuú vµo mÆt hµng vµ th­¬ng hiÖu hµng ho¸, phÇn nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc cã thÓ b¾t ®Çu tõ 10000 róp ®Õn 100000 róp. TiÒn tr¶ cho ViÖn cã thÓ tõ 200$ ®Õn 500$. GiÊy chøng nhËn th­¬ng hiÖu hµng ho¸ ®­îc l­u gi÷ trong 10 n¨m, sau ®ã ph¶i gia h¹n. Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý hiÖn nay trªn thÕ giíi vÒ th­¬ng hiÖu vµ b¶o hé th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp 3.1. Tho¶ ­íc Madrid vÒ ®¨ng ký quèc tÕ c¸c th­¬ng hiÖu Khi muèn ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ ra n­íc ngoµi, mét trong nh÷ng c¸ch mµ c¸c doanh nghiÖp nghÜ ®Õn lµ ®¨ng ký qua hÖ thèng Madrid. HÖ thèng nµy ®­îc t¹o nªn tõ hai HiÖp ­íc lµ HiÖp ®Þnh Madrid vµ Tho¶ ­íc Madrid. HiÖp ®Þnh Madrid vÒ ®¨ng ký quèc tÕ c¸c th­¬ng hiÖu ®­îc th«ng qua ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 1891 cho phÐp tÊt c¶ c¸c quèc gia ký kÕt HiÖp ®Þnh ®­îc b¶o hé th­¬ng hiÖu hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh ë mét n­íc hoÆc tÊt c¶ c¸c n­íc thµnh viªn. ViÖc nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ trong lÜnh vùc ®ã ë mét n­íc, b»ng mét ng«n ng÷ (tiÕng Ph¸p) víi nh÷ng thñ tôc ®¬n gi¶n nhÊt, nép mét kho¶n phÝ b»ng mét ®ång tiÒn duy nhÊt. GÇn 100 n¨m sau vµo ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1989 mét hiÖp ­íc liªn quan còng ®­îc th«ng qua ë Madrid ®­îc gäi lµ Tho¶ ­íc liªn quan ®Õn ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu cña HiÖp ®Þnh Madrid vµ th­êng ®­îc gäi t¾t lµ Tho¶ ­íc Madrid. Tho¶ ­íc nµy vÉn dùa trªn môc ®Ých c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Madrid nh­ng cho phÐp nép ®¬n ®¨ng ký b»ng tiÕng Ph¸p hoÆc tiÕng Anh vµ lµm phong phó thªm nh÷ng quy ®Þnh ban ®Çu cña HiÖp ®Þnh Madrid. MÆc dï cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång nh­ng HiÖp ®Þnh Madrid vµ Tho¶ ­íc Madrid vÉn lµ hai HiÖp ­íc riªng biÖt nh­ng v× gi÷a chóng cã nhiÒu ®iÓm chung nªn th­êng ®­îc ®Ò cËp ®Õn nh­ lµ “HÖ thèng ®¨ng ký Madrid”. a. Quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu theo Tho¶ ­íc Madrid Tho¶ ­íc Madrid cho phÐp bÊt cø c¸ nh©n hay c«ng ty nµo cña n­íc thµnh viªn b¶o hé hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh trªn bÊt kú hay toµn bé quèc gia thµnh viªn cßn l¹i b»ng c¸ch ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu. BÊt cø lóc nµo, sau khi ®¨ng ký t¹i quèc gia m×nh, ng­êi ®¨ng ký cã thÓ nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ hay dÞch vô ®ã. Ng­êi nép ®¬n cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng quèc gia chØ ®Þnh. §¬n ®¨ng ký b¶o hé quèc tÕ sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn trô së chÝnh cña tæ chøc së h÷u trÝ tuÖ thÕ giíi (WIPO) ë G¬nev¬, n¬i sÏ cÊp chøng chØ ®¨ng ký vµ c«ng bè viÖc ®¨ng ký. §ång thêi, WIPO còng sÏ göi c¸c b¶n sao cña ®¬n ®¨ng ký tíi c¬ quan ®¨ng ký th­¬ng hiÖu cña nh÷ng quèc gia chØ ®Þnh trong ®¬n ®¨ng ký. Tuy nhiªn, mçi c¬ quan tiÕp nhËn ®¨ng ký vÉn cã quyÒn tõ chèi b¶o hé th­¬ng hiÖu hµng ho¸ ë ®Êt n­íc ®ã. Do vËy, ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ chØ cã hiÖu lùc ë nh÷ng quèc gia mµ ®¬n ®¨ng ký kh«ng bÞ tõ chèi hoÆc sù ph¶n ®èi kh«ng thµnh c«ng. b. Tõ chèi C¬ quan ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ë mçi quèc gia chØ ®Þnh sÏ cã thêi gian 18 th¸ng ®Ó tõ chèi b¶o hé th­¬ng hiÖu ë quèc gia m×nh. Trong tr­êng hîp cã sù ph¶n ®èi viÖc tõ chèi th× th«ng b¸o cã thÓ tiÕn hµnh sau 18 th¸ng, miÔn lµ c¬ quan ®ã th«ng b¸o víi WIPO r»ng sù ph¶n ®èi cã thÓ thµnh c«ng. c. Nh÷ng ®èi t­îng cã thÓ ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu theo Tho¶ ­íc Madrid Nh÷ng ®¬n ®¨ng ký theo tho¶ ­íc Madrid ph¶i lµ ®¬n cña c¸c c¸ nh©n hoÆc doanh nghiÖp cña nh÷ng n­íc ®· ký Tho¶ ­íc nµy. Quèc gia mµ c¸ nh©n hay doanh nghiÖp mang quèc tÞch hoÆc thiÕt lËp ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ vµ thùc tÕ sÏ ®­îc coi lµ quèc gia cña doanh nghiÖp ®ã. Mét ng­êi tr­íc khi nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ ph¶i nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu t¹i quèc gia cña m×nh. d. Ngµy ®¨ng ký quèc tÕ Ngµy ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ lµ ngµy tæ chøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ë quèc gia cña ng­êi ®¨ng ký nhËn ®­îc ®¬n ®¨ng ký miÔn lµ WIPO nhËn ®­îc ®¬n ®¨ng ký ®óng mÉu trong vßng 2 th¸ng kÓ tõ ngµy ®ã. NÕu WIPO kh«ng nhËn ®­îc ®¬n ®¨ng ký ®óng mÉu trong vßng hai th¸ng kÓ tõ ngµy ®ã th× ngµy WIPO nhËn ®­îc ®¬n ®¨ng ký sÏ lµ ngµy ®¨ng ký. ViÖc khiÕu n¹i do ch­a ®¨ng ký quèc gia hoÆc do ®¨ng ký cïng mét th­¬ng hiÖu cã thÓ thùc hiÖn miÔn lµ ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ ®­îc nép trong vßng 6 th¸ng sau khi nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc gia. e. Ng«n ng÷ Hai ng«n ng÷ cña Tho¶ ­íc Madrid lµ tiÕng Anh vµ tiÕng Ph¸p f. Chi phÝ WIPO sÏ tÝnh phÝ c¬ b¶n cho viÖc nép ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ mét th­¬ng hiÖu theo 3 cÊp. Ng­êi nép ®¬n còng ph¶i nép thªm mét kho¶n phÝ cho mçi quèc gia chØ ®Þnh trong ®¬n ®¨ng ký. Tuy nhiªn, mét sè quèc gia sÏ tÝnh phÝ riªng víi tõng c¸ nh©n vµ lo¹i phÝ sÏ thay cho phÝ ®èi víi quèc gia chØ ®Þnh do WIPO tÝnh vµ sÏ cao h¬n ®¸ng kÓ so víi phÝ chØ ®Þnh quèc gia. Khi gia h¹n, mét lÇn n÷a WIPO sÏ thu kho¶n phÝ c¬ b¶n vµ mét kho¶n phô phÝ cho c¸c quèc gia chØ ®Þnh. §èi víi mét sè quèc gia nhÊt ®Þnh, mét kho¶n phÝ riªng sÏ ®­îc tÝnh ®èi víi viÖc gia h¹n. g. Sù phô thuéc vµo ®¨ng ký t¹i quèc gia së t¹i §¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ phô thuéc vµo hiÖu lùc cña ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc gia trong 5 n¨m ®Çu. Nãi c¸ch kh¸c, nÕu ®¬n ®¨ng ký t¹i quèc gia së t¹i bÞ tõ chèi hay nhÇm lÉn, sai sãt hoÆc bÞ huû trong vßng 5 n¨m kÓ tõ ngµy ®¨ng ký quèc tÕ th× viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ còng bÞ huû bá. Tuy nhiªn, cã mét ®iÒu kho¶n quan träng vÒ vÊn ®Ò nµy ®ã lµ nÕu ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu bÞ huû bá trªn c¬ së nµy th× ng­êi së h÷u th­¬ng hiÖu vÉn cã quyÒn nép ®¬n ®¨ng ký ë tÊt c¶ c¸c quèc gia ®­îc phÐp ®¨ng ký vµ vÉn gi÷ ngµy ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ nh­ cò. §Ó gi÷ ngµy ®¨ng ký, cÇn ph¶i chuyÓn viÖc ®¨ng ký quèc tÕ bÞ huû bá thµnh ®¬n ®¨ng ký quèc gia trong vßng 3 th¸ng kÓ tõ ngµy bÞ huû bá. h. Më réng ph¹m vi b¶o hé Sau khi ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu, cã thÓ më réng ph¹m vi b¶o hé sang c¸c quèc gia kh¸c. §¬n xin më réng l·nh thæ b¶o hé cã thÓ nép bÊt cø lóc nµo sau khi ®¨ng ký. ViÖc ®¨ng ký quèc tÕ th­¬ng hiÖu sÏ cã hiÖu lùc ë c¸c quèc gia ®­îc chØ ®Þnh thªm kÓ tõ ngµy WIPO chÊp nhËn ®¬n ®¨ng ký më réng l·nh thæ b¶o hé. Mét lÇn n÷a, c¸c c¬ quan tiÕp nhËn ®¨ng ký ë c¸c quèc gia chØ ®Þnh thªm vÉn cã quyÒn tõ chèi b¶o hé th­¬ng hiÖu trªn l·nh thæ n­íc m×nh. i. Thêi h¹n hiÖu lùc §¨ng ký b¶o hé theo Tho¶ ­íc Madrid sÏ cã hiÖu lùc trong 10 n¨m ®Çu vµ sÏ ®­îc gia h¹n mçi lÇn 10 n¨m k. C¬ quan tiÕp nhËn ®¨ng ký ViÖc tiÕp nhËn ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ cã thÓ ®­îc giao cho mét hoÆc toµn bé c¸c quèc gia chØ ®Þnh ®èi víi mét sè hoÆc toµn bé hµng ho¸, dÞch vô. Tuy nhiªn, c¬ quan tiÕp nhËn ®¨ng ký ph¶i lµ thµnh viªn ®­îc phÐp cña quèc gia së t¹i cho phÐp ®¶m nhËn viÖc nµy theo tho¶ ­íc Madrid. Tªn vµ ®Þa chØ c¸c c¬ quan nµy ®­îc ghi trong v¨n b¶n cña WIPO. HiÖp ®Þnh nh÷ng khÝa c¹nh cña quyÒn së h÷u trÝ tuÖ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i ( TRIPS) cña WTO HiÖp ®Þnh TRIPS ®­îc th¶o luËn vµ th«ng qua ë vßng ®µm ph¸n Uruguay n¨m 1986-1994 lÇn ®Çu tiªn chÝnh thøc ®­a c¸c quy ®Þnh vÒ së h÷u trÝ tuÖ vµo hÖ thèng th­¬ng m¹i ®a ph­¬ng. HiÖp ®Þnh TRIPS ®· kh¼ng ®Þnh l¹i vµ më réng c¸c chuÈn mùc quy ®Þnh trong ®iÒu 02 §iÒu ­íc quèc tÕ c¬ b¶n vÒ së h÷u trÝ tuÖ, lµ C«ng ­íc Paris vµ C«ng ­íc Berne, lµm thay ®æi bé mÆt cña së h÷u trÝ tuÖ v× c¸c n­íc thµnh viªn WTO ph¶i ®iÒu chØnh ph¸p luËt cña hä ®Ó phï hîp víi hiÖp ®Þnh TRIPS. HiÖp ®Þnh nµy b¶o hé c¸c lÜnh vùc: b¶n quyÒn vµ c¸c quyÒn liªn quan; th­¬ng hiÖu, chØ dÉn ®Þa lý, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, b»ng s¸ng chÕ, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp, bÝ mËt kinh doanh, quyÒn chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, gièng c©y trång míi. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ th­¬ng hiÖu trong hiÖp ®Þnh nµy ®­îc nªu ë phÇn 2 tõ ®iÒu 15 ®Õn 21. VÒ khÝa c¹nh nµy, HiÖp ®Þnh nªu râ nh÷ng kiÓu dÊu hiÖu nµo thÝch hîp, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc b¶o vÖ nh­ nh÷ng th­¬ng hiÖu vµ nh÷ng quyÒn tèi thiÓu nµo mµ nh÷ng ng­êi së h÷u th­¬ng hiÖu ®­îc c«ng nhËn. Theo HiÖp ®Þnh nµy, nh÷ng th­¬ng hiÖu dÞch vô còng ph¶i ®­îc b¶o vÖ nh­ nh÷ng th­¬ng hiÖu hµng ho¸. Nh÷ng th­¬ng hiÖu næi tiÕng ë mçi quèc gia ph¶i ®­îc b¶o hé kÓ c¶ khi ch­a ®¨ng ký. C¸c quy ®Þnh cô thÓ cña HiÖp ®Þnh nµy vÒ th­¬ng hiÖu nh­ sau: a. §èi t­îng ®­îc b¶o hé BÊt cø dÊu hiÖu nµo hoÆc sù kÕt hîp c¸c dÊu hiÖu ®ã cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cña mét doanh nghiÖp víi hµng ho¸ dÞch vô cïng lo¹i cña doanh nghiÖp kh¸c ®Òu ®­îc gäi lµ th­¬ng hiÖu. Nh÷ng dÊu hiÖu nh­ vËy cô thÓ lµ tªn riªng, nh÷ng ch÷, sè vµ c¸c biÓu t­îng, sù kÕt hîp mµu s¾c hoÆc sù kÕt hîp c¸c dÊu hiÖu nh­ vËy sÏ ®­îc ®¨ng ký nh­ lµ nh÷ng th­¬ng hiÖu. NÕu nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt hµng ho¸ hoÆc dÞch vô liªn quan th× c¸c thµnh viªn ph¶i ®¨ng ký th«ng qua viÖc ph©n biÖt kh¶ n¨ng sö dông cña chóng. §iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh viªn cã thÓ ®¨ng ký lµ nh÷ng dÊu hiÖu ®ã ph¶i ph©n biÖt ®­îc b»ng m¾t th­êng. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký th­¬ng hiÖu tuú thuéc vµo viÖc sö dông. Tuy nhiªn, mét th­¬ng hiÖu ®­îc sö dông trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®Ó mét ng­êi ®¨ng ký b¶o hé. Doanh nghiÖp ®­îc phÐp nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu cã ý ®Þnh sö dông trong vßng 3 n¨m. TÝnh chÊt cña hµng ho¸ ë ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu kh«ng ®­îc trïng víi hµng ho¸ ®· nép ®¬n tr­íc ®ã. C¸c doanh nghiÖp sÏ c«ng bè th­¬ng hiÖu tr­íc khi hoÆc ngay sau khi ®­îc ®¨ng ký vµ ph¶i cã lý do hîp lý th× míi ®­îc b¸c ®¬n. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¨ng ký m«t th­¬ng hiÖu ®· bÞ ph¶n ®èi. b. QuyÒn cña chñ së h÷u Chñ së h÷u th­¬ng hiÖu ®· ®¨ng ký cã quyÒn ng¨n c¶n tÊt c¶ bªn thø ba nµo sö dông nh÷ng dÊu hiÖu th­¬ng m¹i gièng hoÆc t­¬ng tù hµng ho¸, dÞch vô ®· ®­îc ®¨ng ký mµ viÖc sö dông nµy cã thÓ dÉn ®Õn nhÇm lÉn khi kh«ng ®­îc phÐp cña chñ së h÷u th­¬ng hiÖu. QuyÒn ®­îc m« t¶ trªn ®©y sÏ kh«ng x©m ph¹m ®Õn bÊt kú quyÒn lîi nµo ®· cã tõ tr­íc hay ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng mét thµnh viªn kh¸c cã quyÒn sö dông s¶n phÈm. §iÒu 6bis cña C«ng ­íc Paris (1967) sÏ ®­îc ¸p dông víi nh÷ng söa ®æi thÝch ®¸ng vÒ chi tiÕt ®èi víi dÞch vô. §Ó x¸c ®Þnh mét th­¬ng hiÖu cã næi tiÕng hay kh«ng, c¸c thµnh viªn ph¶i tÝnh ®Õn sù hiÓu biÕt cña ®«ng ®¶o c«ng chóng vÒ th­¬ng hiÖu trong khu vùc. c. Nh÷ng ngo¹i lÖ Cã thÓ ®Æt ra mét sè ngo¹i lÖ h¹n chÕ ®èi víi quyÒn ®­îc cÊp víi ®iÒu kiÖn kh«ng m©u thuÉn víi viÖc khai th¸c b×nh th­êng th­¬ng hiÖu hµng ho¸ vµ kh«ng ¶nh h­ëng bÊt hîp lý tíi quyÒn cña chñ së h÷u th­¬ng hiÖu. d. Thêi h¹n b¶o hé §¨ng ký ban ®Çu vµ mçi lÇn gia h¹n ®¨ng ký cña mét th­¬ng hiÖu sÏ diÔn ra trong kho¶ng thêi gian kh«ng Ýt h¬n 7 n¨m. Th­¬ng hiÖu cã thÓ ®­îc gia h¹n víi sè lÇn kh«ng giíi h¹n. e. Yªu cÇu sö dông NÕu ng­êi ®¨ng ký kh«ng sö dông th­¬ng hiÖu trong thêi gian Ýt nhÊt lµ 3 n¨m th× ®¨ng ký ®ã bÞ huû bá trõ phi ng­êi së h÷u th­¬ng hiÖu cã nh÷ng lý do biÖn minh x¸c ®¸ng cho viÖc kh«ng sö dông nµy. §ã ph¶i lµ nh÷ng lý do kh¸ch quan c¶n trë viÖc sö dông th­¬ng hiÖu ®ã nh­ quy ®Þnh h¹n chÕ nhËp khÈu hoÆc nh÷ng quy ®Þnh cña chÝnh phñ n­íc kh¸c ®èi víi hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®­îc b¶o vÖ b»ng th­¬ng hiÖu. Khi ng­êi së h÷u th­¬ng hiÖu ®ång ý, ng­êi kh¸c cã thÓ sö dông th­¬ng hiÖu ®ã nh»m môc ®Ých duy tr× viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu. f. Nh÷ng yªu cÇu kh¸c Ng­êi ®· ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ®­îc ®éc quyÒn sö dông th­¬ng hiÖu ®ã. Nh÷ng ng­êi kh¸c chØ ®­îc sö dông th­¬ng hiÖu nµy nÕu ®­îc ng­êi chñ së h÷u th­¬ng hiÖu chuyÓn nh­îng HiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c së h÷u trÝ tuÖ cña ASEAN NhËn thøc râ tÇm quan träng cña quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong th­¬ng m¹i còng nh­ ®Çu t­ gi÷a c¸c n­íc thµnh viªn ASEAN vµ tÇm quan träng cña sù hîp t¸c trong lÜnh vùc së h÷u trÝ tuÖ khu vùc, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1995, t¹i B¨ng Cèc Th¸i Lan, ®¹i diÖn chÝnh phñ c¸c n­íc Brunei, In®«nªxia, Malaysia, Philippin, Singapore, Th¸i Lan vµ ViÖt Nam ®· ký HiÖp ®Þnh khung ASEAN vÒ hîp t¸c së h÷u trÝ tuÖ nh»m môc ®Ých thóc ®Èy mèi quan hÖ hîp t¸c chÆt chÏ trong lÜnh vùc së h÷u trÝ tuÖ vµ c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Ó t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc, t¹o nªn mét ASEAN phån thÞnh. Ph¹m vi hîp t¸c cña c¸c n­íc ASEAN trong lÜnh vùc b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ kh«ng kÓ nh÷ng lÜnh vùc kh¸c gåm cã: b¶n quyÒn vµ c¸c quyÒn liªn quan, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, th­¬ng hiÖu, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, chØ dÉn ®Þa lý, bÝ mËt th«ng tin vµ s¬ ®å bè trÝ m¹ch tÝch hîp. C¸c ho¹t ®éng hîp t¸c theo HiÖp ®Þnh nµy nh»m môc ®Ých thóc ®Èy viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh quyÒn së h÷u trÝ tuÖ gi÷a c¸c quèc gia ASEAN, ®Ó thóc ®Èy hîp t¸c ASEAN trong viÖc thùc hiÖn vµ b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ vµ ®Ó khai th¸c kh¶ n¨ng thiÕt lËp hÖ thèng th­¬ng hiÖu, v¨n b»ng s¸ng chÕ ASEAN. §Ó ®¨ng ký b¶o hé th­¬ng hiÖu ë c¸c n­íc ASEAN, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒn vµo 2 mÉu ®¨ng ký (xem phô lôc 3,4). Trong mÉu ®¨ng ký khu vùc cã h­íng dÉn cô thÓ ®Ó gióp ng­êi ®¨ng ký dÔ dµng khi ®iÒn mÉu. 3.4. LuËt th­¬ng hiÖu cña c¸c quèc gia Th­¬ng hiÖu lµ mét m¶ng trong së h÷u trÝ tuÖ, së h÷u c«ng nghiÖp. HÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã luËt liªn quan ®Õn th­¬ng hiÖu vµ ®¨ng ký th­¬ng hiÖu. T¹i NhËt B¶n, bªn c¹nh c¸c luËt nh»m môc ®Ých b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ nh­ LuËt v¨n b»ng s¸ng chÕ, LuËt thiÕt kÕ, LuËt b¶n quyÒn, LuËt chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, LuËt vÒ s¬ ®å bè trÝ m¹ch tÝch hîp th× LuËt th­¬ng hiÖu còng cã tÇm quan träng lín gãp phÇn b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ. T¹i ViÖt Nam ch­a cã mét v¨n b¶n ph¸p lý nµo dïng ch÷ “th­¬ng hiÖu” nh­ng th­¬ng hiÖu ®­îc hiÓu lµ nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn th­¬ng m¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh (th­¬ng hiÖu doanh nghiÖp) hay c¸c chØ dÉn ®Þa lý vµ tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸, chÝnh lµ c¸c ®èi t­îng cña së h÷u c«ng nghiÖp. Do ®ã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý vÒ th­¬ng hiÖu còng lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý vÒ së h÷u c«ng nghiÖp. §ã lµ nh÷ng v¨n b¶n sau : - NghÞ ®Þnh sè 31/CP (23.01.1981) vµ §iÒu lÖ vÒ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt- hîp lý ho¸ s¶n xuÊt vµ s¸ng chÕ. NghÞ ®Þnh sè 197/H§BT (14.12.1982) vµ §iÒu lÖ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸ - Ph¸p lÖnh b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp (11.2.1989) - NghÞ ®Þnh sè 84/H§BT (20.03.1990) vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ vÒ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt- hîp lý ho¸ s¶n xuÊt vµ s¸ng chÕ, §iÒu lÖ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, §iÒu lÖ vÒ gi¶i ph¸p h÷u Ých, §iÒu lÖ vÒ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, §iÒu lÖ vÒ mua b¸n li-x¨ng - NghÞ ®Þnh sè 63/CP (24.10.1996) quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp - NghÞ ®Þnh sè 12/1999/N§-CP (06.03.1999) vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc së h÷u c«ng nghiÖp - NghÞ ®Þnh sè 54/2000/N§-CP (03.10.2000) vÒ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi bÝ mËt kinh doanh, chØ dÉn ®Þa lý, tªn th­¬ng m¹i vµ b¶o hé quyÒn chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh liªn quan tíi së h÷u c«ng nghiÖp. - NghÞ ®Þnh sè 06/2001/N§-CP (01.02.2001) vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 63/CP quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n NhËn thøc vÒ th­¬ng hiÖu cña nhµ doanh nghiÖp vµ nhµ qu¶n lý Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi ViÖt Nam héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, th­¬ng hiÖu ngµy cµng trë thµnh vÊn ®Ò nãng báng. Trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tÇm quan träng cña th­¬ng hiÖu, c¸c vô th­¬ng hiÖu ViÖt Nam bÞ ®¸nh c¾p ë n­íc ngoµi ®­îc ®Ò cËp ®Õn rÊt nhiÒu lÇn, ng­êi ng­êi, nhµ nhµ ®Òu nãi ®Õn th­¬ng hiÖu nh­ng nh÷ng ng­êi thùc sù hiÓu, nhËn thøc râ vÒ th­¬ng hiÖu kh«ng nhiÒu. Ngay c¶ ®èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ nhµ qu¶n lý, th­¬ng hiÖu lµ mét trong sè nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong kinh doanh mµ hä ph¶i quan t©m, nh­ng nhËn thøc vÒ th­¬ng hiÖu vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò míi cßn nhiÒu lóng tóng. HiÖn t¹i, c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ nhµ qu¶n lý cã hai xu h­íng nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò nµy. Mét sè ng­êi th× thê ¬ víi th­¬ng hiÖu, mét sè ng­êi th× qu¸ nãng véi, c¸i g× còng muèn g¾n th­¬ng hiÖu vµo mµ kh«ng quan t©m tíi cèt lâi ®Ó cã mét th­¬ng hiÖu m¹nh lµ b¶n th©n chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh÷ng nhµ doanh nghiÖp ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña th­¬ng hiÖu, sù t¸c ®éng cña th­¬ng hiÖu tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ më th× thê ¬ víi vÊn ®Ò nµy vµ cho r»ng ®µi b¸o chØ thæi phång qu¸ vÒ th­¬ng hiÖu, ®Æc biÖt ®èi víi mÆt hµng n«ng s¶n mang nhiÒu nÐt chung gi÷a c¸c vïng th× x©y dùng th­¬ng hiÖu lµ mét viÖc lµm v« Ých. Trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò míi mÎ kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ ngay c¶ ®èi víi nhµ qu¶n lý. HÇu hÕt nh÷ng hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ míi chØ dõng ë møc lµ thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ ®Ó chèng hµng gi¶. NhiÒu doanh nghiÖp ch­a n¾m ch¾c vÒ thñ tôc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸: ®¨ng ký ë ®©u, c¸ch lµm nh­ thÕ nµo, cÇn tµi liÖu g×. §èi víi c¬ quan qu¶n lý, nhiÒu c¸n bé cßn tá ra lóng tóng, ch­a ph©n biÖt râ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ nh·n hiÖu, nh·n m¸c, th­¬ng hiÖu. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Côc KhuyÕn n«ng vµ khuyÕn l©m vÒ t×nh h×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n cña 31 tØnh, thµnh phè phÝa B¾c vµ 13 tæng c«ng ty trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cho thÊy mét thùc tÕ ®¸ng lo ng¹i vÒ søc c¹nh tranh kÐm cña hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trªn ®­êng héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong sè 31 tØnh, thµnh phè phÝa B¾c chØ cã 14 Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (NN&PTNT) cã b¸o c¸o vÒ néi dung ®iÒu tra, cßn l¹i 17 Së NN&PTNT kh«ng cã b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu cho hµng ho¸ n«ng s¶n. Trong sè 173 doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh vùc n«ng nghiÖp, gièng c©y trång, vËt nu«i, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thuèc thó y qua thèng kª t¹i 14 tØnh, thµnh phè th× míi chØ cã 37 doanh nghiÖp ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸. Tr¸i víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Së NN&PTNT qu¶n lý, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp thuéc tæng c«ng ty ®· cã ý thøc nhÊt ®Þnh trong vÊn ®Ò kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh. KÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i 11 tæng c«ng ty cho thÊy, cã 9 tæng c«ng ty gåm 277 doanh nghiÖp ®· x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng ho¸, trong ®ã cã 4 lo¹i hµng ho¸ ®· ®¨ng ký víi n­íc ngoµi. KÕt qu¶ nªu trªn ®· béc lé phÇn nµo sù l¬ lµ cña c¬ quan qu¶n lý t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng trong viÖc tuyªn truyÒn vµ h­íng dÉn doanh nghiÖp t¹o dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Xu h­íng thø hai lµ sù qu¸ sïng b¸i th­¬ng hiÖu mµ quªn ®i c¸i cèt lâi cña th­¬ng hiÖu m¹nh lµ b¶n th©n chÊt l­îng cña s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu ®ã. NhiÒu nhµ doanh nghiÖp cho r»ng cø ®¨ng ký th­¬ng hiÖu lµ b¸n ®­îc hµng mµ kh«ng cÇn ph¶i c¶i thiÖn chÊt l­îng hµng ho¸. NhiÒu ng­êi cßn nhÇm lÉn gi÷a nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ nh·n hµng ho¸. Nh­ vËy, cho ®Õn nay, nhËn thøc vÒ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cña nhiÒu doanh nghiÖp, nhµ qu¶n lý trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp nãi riªng, trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc nãi chung cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn c·i. §Ó cã thÓ x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, cÇn ph¶i cã líp båi d­ìng, n©ng cao kiÕn thøc vÒ th­¬ng hiÖu cho nh÷ng ng­êi nµy v× hä ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o dùng danh tiÕng hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y phÇn nµo lµ kÕt qu¶ cña nhËn thøc vÒ th­¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp vµ nh÷ng nhµ qu¶n lý. Sau h¬n mét n¨m triÓn khai kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu hµng ho¸ n«ng l©m s¶n do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc vµo th¸ng 8/2002 t¹i Hµ Néi, sè doanh nghiÖp x©y dùng ®­îc th­¬ng hiÖu hµng ho¸ n«ng s¶n trªn c¶ n­íc cßn qu¸ Ýt, nhiÒu doanh nghiÖp tá ra kÐm hiÓu biÕt vµ kh«ng mÆn mµ víi viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu cho hµng ho¸ cña m×nh. Sè l­îng doanh nghiÖp tham gia ®¨ng ký th­¬ng hiÖu (nh·n hiÖu, xuÊt xø hµng ho¸) trong n­íc kho¶ng 21%, ngoµi n­íc d­íi 2% g©y khã kh¨n cho c¸c c¬ quan qu¶n lý trong viÖc gi¸m s¸t, ng¨n chÆn hµng gi¶. Mét sè vËt t­ n«ng nghiÖp th­êng bÞ lîi dông lµm gi¶, lµm hµng kÐm chÊt l­îng nh­ gièng c©y trång, vËt nu«i, ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thøc ¨n gia sóc ®· g©y cho ng­êi n«ng d©n nhiÒu thua thiÖt. N«ng s¶n ®­îc coi lµ thÕ m¹nh cña ViÖt Nam, chiÕm 1/4 tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu nh­ng cho ®Õn nay mÆt hµng nµy chñ yÕu xuÊt d­íi d¹ng th«, gi¸ trÞ xuÊt khÈu thÊp. Gi¸ cµ phª ViÖt Nam suy gi¶m kh«ng chØ b¾t nguån tõ nguyªn liÖu d­ thõa mµ chñ yÕu do ch­a cã th­¬ng hiÖu. Theo nhËn ®Þnh cña c¸c c«ng ty cµ phª trªn thÕ giíi, chÊt l­îng cµ phª ViÖt Nam kh«ng thua kÐm Brazil nh­ng v× kh«ng cã th­¬ng hiÖu nªn gi¸ kh«ng thÓ b»ng hµng cña Brazil. NhiÒu mÆt hµng n«ng s¶n ViÖt Nam xuÊt ra n­íc ngoµi ®øng thø hai, thø ba vÒ s¶n l­îng trªn thÕ giíi nh­ng ®Õn nay ch­a cã tªn tuæi, khi xuÊt khÈu ®Òu ph¶i sö dông th­¬ng hiÖu n­íc ngoµi. G¹o ViÖt Nam mçi n¨m xuÊt khÈu kho¶ng 4 triÖu tÊn, ®øng thø hai thÕ giíi nh­ng l¹i ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng víi th­¬ng hiÖu g¹o Th¸i Lan. X©y dùng mét th­¬ng hiÖu n«ng s¶n m¹nh kh«ng ph¶i lµ dÔ, cã khi cÇn ph¶i chi phÝ tíi hµng tr¨m thËm chÝ hµng triÖu USD ®Ó qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu. C¸c n«ng s¶n ViÖt Nam kh«ng Ýt lo¹i ®· cã th­¬ng hiÖu næi tiÕng tõ hµng chôc n¨m nh­ng do thiÕu ý thøc b¶o vÖ nªn ®· bÞ mét sè h·ng n­íc ngoµi ®¨ng ký mÊt. Nh÷ng s¶n phÈm ®· bÞ mÊt th­¬ng hiÖu ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ trµ Rång Vµng cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, Vinatea kh«ng nh÷ng mÊt th­¬ng hiÖu mµ cßn mÊt c¶ thÞ tr­êng Nga. Th­¬ng hiÖu cµ phª Trung Nguyªn khi chuÈn bÞ vµo kinh doanh ë Mü th× còng bÞ c«ng ty Rice Field Corp cña Mü ®¨ng ký mÊt nh·n hiÖu Trung Nguyªn. GÇn ®©y, s¶n phÈm cña c«ng ty n­íc m¾m Phó Quèc H­ng Thµnh xuÊt khÈu sang Ph¸p, Mü còng gÆp n­íc m¾m “Phó Quèc” nh·n hiÖu Th¸i Lan ®­îc bµy b¸n rÊt nhiÒu. Tr­íc khi Vifon ViÖt Nam sang Mü, mét c«ng ty cña NhËt B¶n lµ Acecook Kabushiki Kaisha ®· nép ®¬n ®¨ng ký hai nh·n hiÖu “Vifon” vµ “Vifon Acecook” t¹i Mü. C¬ quan S¸ng chÕ Th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cña Mü (USPTO) ®· cÊp c¸c v¨n b»ng b¶o hé ®éc quyÒn cho hai th­¬ng hiÖu nµy. V× thÕ, khi c«ng ty Vifon ViÖt Nam nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu cña m×nh t¹i USPTO th× ®· bÞ tõ chèi v× ®Ö ®¬n chËm. HiÖn t­îng qu¶ thanh long, h¹t ®iÒu cña ta ghi tªn mét th­¬ng hiÖu cña Trung Quèc ®­îc bµy b¸n c«ng khai ë mét sè siªu thÞ Singapore, Malaysia... lµ kh¸ phæ biÕn. Nh­ vËy, mÆc dï Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®· rÊt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu nh­ng do nh÷ng h¹n chÕ vÒ nhËn thøc vµ tµi chÝnh mµ viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu n«ng s¶n ViÖt Nam ch­a ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Bªn c¹nh mét sè doanh nghiÖp x©y dùng thµnh c«ng th­¬ng hiÖu, nhiÒu doanh nghiÖp vÉn bÞ mÊt th­¬ng hiÖu oan uæng ë n­íc ngoµi mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó lÊy l¹i. Thùc tr¹ng ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n 1.2.1. Nhãm mÆt hµng n«ng s¶n ph©n theo tho¶ ­íc Ni-x¬ C¸c mÆt hµng ®­îc coi lµ hµng n«ng s¶n ®­îc liÖt kª tõ ch­¬ng 1 ®Õn ch­¬ng 24 cña biÓu thuÕ HS vµ mét vµi mÆt hµng kh¸c. Cßn theo tho¶ ­íc Ni-x¬ vÒ ph©n lo¹i quèc tÕ vÒ hµng ho¸ dÞch vô dïng ®Ó ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ ký ngµy 15.6.1957 ®­îc söa ®æi t¹i Stèckh«m ngµy 14.7.1967 vµ t¹i Gi¬nev¬ ngµy 13.5.1977 vµ ®­îc bæ sung t¹i Gi¬nev¬ ngµy 28.9.1979 th× hµng n«ng s¶n chñ yÕu ®­îc xÕp vµo nhãm 29, 30, 31 cô thÓ nh­ sau: Nhãm 29 gåm: thÞt, c¸, gia cÇm vµ thó s¨n; chÊt chiÕt ra tõ thÞt; rau, qu¶ ®­îc b¶o qu¶n, ph¬i kh« hoÆc nÊu chÝn; n­íc qu¶ nÊu ®«ng, møt, n­íc qu¶; trøng s÷a vµ c¸c s¶n phÈm lµm tõ s÷a; dÇu thùc vËt vµ mì ¨n; Trong ®ã cã chó thÝch: Nhãm nµy chñ yÕu gåm thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt còng nh­ rau vµ c¸c s¶n phÈm trong v­ên cã thÓ ¨n ®­îc, ®· ®­îc chÕ biÕn ®Ó tiªu dïng hoÆc b¶o qu¶n. Nhãm nµy ®Æc biÖt gåm c¶ ®å uèng cã s÷a (s÷a lµ chñ yÕu) Trong nhãm nµy ®Æc biÖt kh«ng chøa: §éng vËt sèng (nhãm 31); Mét sè thùc phÈm gèc thùc vËt; Thùc phÈm dµnh cho trÎ em s¬ sinh (nhãm 5); §å ¨n kiªng dïng cho ch÷a bÖnh (nhãm 5); Trøng Êp (nhãm 3); Thøc ¨n cho ®éng vËt (nhãm 31); N­íc xèt xa l¸t. Nhãm 30: gåm cµ phª, chÌ, ca cao, ®­êng, g¹o, bét s¾n, bét cä, chÊt thay thÕ cµ phª; bét vµ s¶n ph¶m lµm tõ bét ngò cèc, b¸nh m×, b¸nh, møt, kÑo, kem; mËt ong, n­íc mËt ®­êng; men, bét në; muèi, t­¬ng h¹t c¶i; dÊm vµ n­íc sèt; gia vÞ; kem l¹nh. Trong ®ã cã chó thÝch: Nhãm nµy chñ yÕu gåm c¸c lo¹i thùc phÈm gèc thùc vËt ®· chÕ biÕn ®Ó tiªu dïng hoÆc b¶o qu¶n nh­ c¸c gia vÞ ®Ó c¶i thiÖn h­¬ng vÞ s¶n phÈm. Nhãm nµy ®Æc biÖt gåm cã: - §å uèng chÕ trªn c¬ së cµ phª, ca cao hoÆc s« c« la; - Ngò cèc ®· chÕ biÕn lµm thøc ¨n cho ng­êi (vÝ dô sîi miÕn lµm tõ yÕn m¹ch hoÆc tõ c¸c lo¹i h¹t cèc kh¸c). Trong nhãm nµy ®Æc biÖt kh«ng chøa: Mét sè thùc phÈm gèc thùc vËt Mu._.éi mua, b¸n (xóc tiÕn xuÊt khÈu) vµ cung øng dÞch vô bao gåm c¸c ho¹t ®éng: th«ng tin th­¬ng m¹i -nghiªn cøu thÞ tr­êng, tæ chøc tham gia c¸c ®oµn kh¶o s¸t thÞ tr­êng n­íc ngoµi, tæ chøc cho c¸c ®oµn th­¬ng nh©n n­íc ngoµi vµo kh¶o s¸t thÞ tr­êng ViÖt Nam, ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i t¹i n­íc ngoµi, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn, triÓn l·m, khuyÕn m¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô. Th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam sÏ kh«ng thÓ ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng n­íc ngoµi biÕt ®Õn còng nh­ kh«ng thÓ næi tiÕng nÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i quèc tÕ tèt. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c¶ nhµ qu¶n lý vÜ m« lÉn nhµ doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m. Hä ph¶i phèi hîp víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng, phong tôc, tËp qu¸n tiªu dïng, së thÝch, niÒm tin, møc ®é thanh to¸n, c¸c yªu cÇu cña thÞ tr­êng, hÖ thèng ph©n phèi, quy chÕ nhËp khÈu- nhÊt lµ ®èi víi hµng t­¬i sèng ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng ph­¬ng thøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i thÝch hîp. Ch¼ng h¹n nh­ NhËt B¶n lµ n­íc nhËp khÈu n«ng s¶n lín nhÊt thÕ giíi, n¨m 2003 NhËt ®· bæ sung thªm 118 mÆt hµng n«ng s¶n trong ®ã cã rau vµ tr¸i c©y nhiÖt ®íi vµo hÖ thèng thuÕ quan phæ cËp (GSP) vµ gi¶m thuÕ GSP víi kho¶ng 60 mÆt hµng. §©y lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng mµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh n«ng s¶n n­íc ta nªn tiÕn hµnh xóc tiÕn th­¬ng m¹i. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã tr­íc hÕt c¸c doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n. §ã lµ nh÷ng ng­êi ®ái hái cao vÒ chÊt l­îng, ®é bÒn, ®é tin cËy vµ sù tiÖn dông cña s¶n phÈm. Ng­êi NhËt chuéng sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm vµ hä cã ý thøc sinh th¸i còng nh­ b¶o vÖ m«i tr­êng cao, c¸c s¶n phÈm dïng mét lÇn ngµy cµng Ýt ®­îc yªu thÝch h¬n. V× vËy khi tiÕn hµnh qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, tæ chøc c¸c héi chî ë ®©y c¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Ò cËp ®Õn nh÷ng yÕu tè nµy ®i kÌm c¸c s¶n phÈm. Nh÷ng gi¶i ph¸p tæ chøc vµ qu¶n lý th­¬ng m¹i N©ng cao nhËn thøc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp vÒ x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam Nh­ chóng ta ®· biÕt, nhËn thøc sÏ quyÕt ®Þnh hµnh ®éng cña con ng­êi, cã nhËn thøc ®óng th× míi hµnh ®éng ®óng ®­îc. V× vËy muèn x©y dùng th­¬ng hiÖu nãi chung, th­¬ng hiÖu cho hµng n«ng s¶n nãi riªng, cÇn ph¶i n©ng cao nhËn thøc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp vÒ vÊn ®Ò nµy. Sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ b¶o hé th­¬ng hiÖu sÏ thóc ®Èy viÖc t¹o ra vµ b¶o hé kÞp thêi c¸c th­¬ng hiÖu. NÕu kh«ng cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ th­¬ng hiÖu, c¸c c¬ quan qu¶n lý kh«ng thÓ h­íng dÉn, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp, kh«ng thÓ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp khái bÞ lµm gi¶ cßn c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng kh«ng b¶o vÖ ®­îc hµng ho¸ cña m×nh mµ cã khi cßn v« t×nh vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp. Ch¼ng h¹n nh­ c¬ së s¶n xuÊt ®· sö dông tr­íc c¸c nh·n hiÖu hµng ho¸ nh­ng kh«ng x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho m×nh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi sö dông sau l¹i ®¨ng ký b¶o hé tr­íc (theo nguyªn t¾c nép ®¬n ®Çu tiªn- ®iÒu 16 N§63/CP) hoÆc cã tr­êng hîp ng­êi sö dông nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp nh­ng kh«ng biÕt m×nh ®· trïng hoÆc t­¬ng tù nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp cña ng­êi kh¸c. §Ó n©ng cao nhËn thøc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c doanh nghiÖp vÒ x©y dùng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n cÇn ph¶i: - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, héi nghÞ vÒ th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ quan qu¶n lý hµng n¨m. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé qu¶n lý th­¬ng hiÖu tham dù c¸c kho¸ häc, héi th¶o ng¾n ngµy t¹i n­íc ngoµi. - Ph¸t hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy d­íi d¹ng th«ng tin chuyªn ®Ò, s¸ch hái ®¸p phæ biÕn réng r·i ®Õn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. - Th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o, ®µi truyÒn h×nh, tËp san th«ng tin tuyªn truyÒn phæ biÕn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp. - Tæ chøc c¸c héi thi s¸ng t¹o, thiÕt kÕ th­¬ng hiÖu vµ cã quy ®Þnh râ th­¬ng hiÖu ph¶i cã kh¶ n¨ng b¶o hé. §¬n gi¶n ho¸ ph­¬ng thøc tæ chøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ViÖc b¶o hé th­¬ng hiÖu hµng ho¸ trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ hiÖn nay ngµy cµng quan träng vµ cµng mang tÝnh quèc tÕ cao nªn viÖc t¹o ra sù ®¬n gi¶n vÒ thñ tôc, Ýt tèn kÐm vÒ kinh phÝ vµ hiÖu qu¶ cao trong viÖc x¸c lËp quyÒn ®èi víi th­¬ng hiÖu hµng ho¸ trong n­íc vµ ra n­íc ngoµi lµ tÊt yÕu. Thùc tiÔn vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc trong viÖc nép §¬n yªu cÇu b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam vµ ra n­íc ngoµi cßn nhiÒu thiÕu sãt trong giai ®o¹n h×nh thøc vµ ®¹t hiÖu qu¶ thÊp trong giai ®o¹n néi dung. Cã tíi h¬n 60% Thñ tôc ®¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu, TrÇn H÷u Nam, Côc Së h÷u trÝ tuÖ sè ®¬n kh«ng ®­îc chÊp nhËn hîp lÖ vÒ h×nh thøc ®óng thêi h¹n v× cã thiÕu sãt, ng­êi nép ®¬n ch­a ®­îc h­íng dÉn ®Çy ®ñ vÒ thñ tôc vµ do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn ngµy nép ®¬n hîp lÖ vµ thêi h¹n xÐt nghiÖm néi dung ®ång thêi kÕt qu¶ cña ®¬n còng sÏ bÞ ¶nh h­ëng vµ bÞ kÐo dµi b»ng mét thêi h¹n t­¬ng øng. V× vËy, ®Ó ®­îc th«ng qua ®¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian vµ nhiÒu lÇn ®i l¹i. §Ó ®¬n gi¶n ho¸ ph­¬ng thøc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu, Côc Së h÷u trÝ tuÖ nªn thuª mét c«ng ty tin häc viÕt phÇn mÒm ®¨ng ký, tæ chøc ®¨ng ký qua m¹ng. Khi c¸c doanh nghiÖp muèn nép ®¬n ®¨ng ký th­¬ng hiÖu, hä tù khai vµo mÉu trªn m¹ng, nÕu nh÷ng th­¬ng hiÖu hä ®Þnh ®¨ng ký trïng hoÆc cã bÊt cø sai sãt nµo vÒ mÆt h×nh thøc th× m¸y kh«ng chÊp nhËn. Nh­ thÕ c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng ph¶i tèn nhiÒu thêi gian cho viÖc xÐt nghiÖm h×nh thøc vµ Côc së h÷u trÝ tuÖ còng nhµn h¬n. Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Õ xuÊt KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc CÇn sím x©y dùng vµ hoµn thiÖn Bé luËt th­¬ng hiÖu riªng X©y dùng luËt th­¬ng hiÖu riªng sÏ n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ th­¬ng hiÖu. Bëi v× khi ®· n¾m v÷ng ®­îc luËt trong n­íc ý thøc x©y dùng vµ b¶o vÖ cña nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng sÏ ®­îc n©ng cao, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sÏ khái bì ngì khi gÆp ph¶i c¸c tranh chÊp vÒ th­¬ng hiÖu ë n­íc ngoµi. Trªn c¬ së luËt th­¬ng hiÖu, ChÝnh phñ ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn thèng nhÊt, tr¸nh nh÷ng m©u thuÉn gi÷a nghÞ ®Þnh 13/2001/N§-CP vµ nghÞ ®Þnh 63/N§-CP nh­ ®· nªu ë ch­¬ng 2. HiÖn nay, luËt ®iÒu chØnh c¸c ®èi t­îng thuéc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña ViÖt Nam ®­îc gép trong mét phÇn cña LuËt D©n sù, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt còng ®­îc ban hµnh ®Ó ®iÒu chØnh tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng thuéc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ nh­ nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn xuÊt xø, bÝ mËt th­¬ng m¹i, b»ng s¸ng chÕ, thiÕt kÕ, gièng c©y míi...víi tªn gäi chung lµ“së h÷u c«ng nghiÖp”. Tõ ®ã c¸c v¨n b¶n ph¸p lý còng ®­a ra c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh chung cho “së h÷u c«ng nghiÖp” vµ “nh·n hiÖu” khiÕn cho ng­êi ®äc c¶m thÊy rÊt m¬ hå v× c¸c thñ tôc vÒ ®¨ng ký, thêi gian b¶o hé, ng­êi nép ®¬n, quyÒn ­u tiªn, quyÒn nép ®¬n cña c¸c ®èi t­îng lµ kh«ng thÓ gièng nhau. §©y lµ nguyªn nh©n khiÕn cho ®iÒu luËt khã ®i vµo cuéc sèng khiÕn ng­êi d©n c¶m thÊy ®¨ng ký th­¬ng hiÖu cho hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò phøc t¹p, khã kh¨n. Th­¬ng m¹i ngµy cµng ph¸t triÓn th× vai trß cña th­¬ng hiÖu ngµy cµng quan träng ®Æc biÖt ®èi víi n«ng s¶n, mét mÆt hµng chñ lùc cña n­íc ta. ChÝnh phñ cÇn x©y dùng mét luËt th­¬ng hiÖu c¬ b¶n cã tÝnh tíi c¸c thay ®æi vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi h­íng tíi hÖ thèng luËt cã tÝnh c¶ viÖc sö dông th­¬ng hiÖu trªn internet. §©y lµ c«ng viÖc mµ cã n­íc trªn thÕ giíi ®· ®i tr­íc chóng ta h¬n 100 n¨m. T¹o m«i tr­êng kinh doanh vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh, b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh phñ kh«ng nªn dïng ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó bao cÊp hoµn toµn trong viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu cho doanh nghiÖp v× sè doanh nghiÖp cña chóng ta rÊt nhiÒu mµ nªn t¹o m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ, cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tù x©y dùng th­¬ng hiÖu. C¸c chÝnh s¸ch nµy bao gåm chÝnh s¸ch vÒ ph¸p lý ®¶m b¶o hÖ thèng ph¸p luËt minh b¹ch, cã hiÖu lùc trong ®¨ng ký vµ xö lý tranh chÊp, b¶o hé quyÒn sö dông th­¬ng hiÖu; chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh nh­ cho nh÷ng doanh nghiÖp cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ th­¬ng hiÖu, cã chiÕn l­îc x©y dùng th­¬ng hiÖu kh¶ thi vay vèn ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp; chÝnh s¸ch gióp doanh nghiÖp qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu kh«ng chØ t¹i thÞ tr­êng trong n­íc mµ ë c¶ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. N«ng s¶n lµ mÆt hµng cã tÝnh ®Æc thï, dÔ më réng quy m« ra c¸c vïng l©n cËn, dÔ b¾t ch­íc mµ ý thøc vÒ th­¬ng hiÖu cña ng­êi n«ng d©n cßn thÊp. V× vËy, nhµ n­íc cÇn tæ chøc tuyªn truyÒn ®Õn c¸c vïng n«ng th«n, tæ chøc c¸c líp häc miÔn phÝ, n©ng cao nhËn thøc cña hä vÒ th­¬ng hiÖu. C¸c vÊn ®Ò vÒ th­¬ng hiÖu còng nªn ®­îc ®­a vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, ®Ó nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò nµy, gãp phÇn x©y dùng th­¬ng hiÖu ViÖt Nam v÷ng m¹nh. Cã nh­ vËy th× míi tr¸nh ®­îc viÖc x©m ph¹m th­¬ng hiÖu mét c¸ch v« ý. 3.1.3. X©y dùng trung t©m th«ng tin t­ vÊn vÒ th­¬ng hiÖu §Ó giíi doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c qui ®Þnh cña luËt ph¸p quèc tÕ còng nh­ ë riªng tõng thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× vai trß phæ biÕn, tuyªn truyÒn vµ tËp huÊn cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c lµ v« cïng cÇn thiÕt. ViÖc hµng lo¹t c¸c th­¬ng hiÖu ViÖt Nam bÞ ®¸nh c¾p trong thêi gian qua cho thÊy c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ch­a s½n sµng héi nhËp, ch­a trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ luËt ph¸p quèc tÕ còng nh­ ch­a ®­îc sù hç trî kÞp thêi tõ phÝa nhµ n­íc. Khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i míi trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n th× c¸c c«ng ty cña Mü ®· tranh thñ ®¨ng ký tr­íc c¸c th­¬ng hiÖu cña ViÖt Nam, ®Ó tr¸nh nh÷ng sù viÖc t­¬ng tù cã thÓ x¶y ra th× viÖc phæ biÕn c¸c qui ®Þnh vÒ th­¬ng hiÖu hay nh÷ng ®èi t­îng thuéc së h÷u trÝ tuÖ kh¸c cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi, s©u réng trong giíi doanh nghiÖp. ViÖc thµnh lËp trung t©m nh­ trªn sÏ ph©n ®Þnh râ rµng c¸c c«ng viÖc cÇn lµm, vai trß cña tæ chøc cô thÓ h¬n vµ ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu t×m hiÓu mét c¸ch thuËn lîi h¬n. Chøc n¨ng chÝnh cña trung t©m t­ vÊn vÒ th­¬ng hiÖu nh­ sau: - Cung cÊp th«ng tin, hç trî viÖc lµm thñ tôc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ. Vai trß nµy khiÕn trung t©m cã ®Æc ®iÓm nh­ mét v¨n phßng t­ vÊn ph¸p luËt gióp c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cho mét hå s¬ xin ®¨ng ký còng nh­ nh÷ng hç trî vÒ mÆt ng«n ng÷, c¸c c«ng viÖc cÇn ®¸p øng trong suèt qui tr×nh ®¨ng ký hay khi cã nh÷ng tranh chÊp x¶y ra. Víi sù tån t¹i cña tæ chøc nh­ vËy sÏ lo¹i bá ®­îc t©m lý e ng¹i cña c¸c doanh nghiÖp cho r»ng thñ tôc ®¨ng ký quèc tÕ lµ rÊt phøc t¹p, phiÒn hµ vµ tèn kÐm. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ®Æt ra môc tiªu cho tæ chøc n©ng cao nhËn thøc cña doanh nghiÖp vÒ tÇm quan träng cña th­¬ng hiÖu, t¹o mäi thãi quen cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiªp ph¶i ®¨ng ký th­¬ng hiÖu nh­ lµ xin cÊp giÊy phÐp kinh doanh khi b¾t ®Çu cã ý ®Þnh ®Çu t­, g©y dùng mét nh·n hiÖu, mÆt hµng nµo ®ã. - Thø hai lµ chøc n¨ng vÒ x©y dùng th­¬ng hiÖu. KÝch thÝch nhu cÇu x©y dùng th­¬ng hiÖu, n©ng cao quyÕt t©m vµ møc ®é ®Çu t­ cho th­¬ng hiÖu; huÊn luyÖn vµ gióp doanh nghiÖp biÕt c¸ch x©y dùng vµ ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cho th­¬ng hiÖu. ViÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n cao vÒ marketing còng nh­ sù am hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm nhu cÇu cña c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau, tõ c¸ch thøc tiÕp cËn, thu thËp th«ng tin tíi thiÕt kÕ th­¬ng hiÖu, råi c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu..., sù yÕu kÐm vÒ vèn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nãi trªn kh«ng chØ riªng ë khèi doanh nghiÖp mµ c¶ ë c¸c c¬ quan hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i. V× vËy cÇn ph¶i cã tæ chøc nghiªn cøu s©u vµ cã chuyªn m«n riªng. HiÖn nay, ë n­íc ta còng ®· cã c¸c c«ng ty t­ vÊn vÒ x©y dùng th­¬ng hiÖu nh­ng ®©y lµ lo¹i h×nh kinh doanh míi cho nªn sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc thiÕu kinh nghiÖm hay tÝnh chuyªn nghiÖp trong khi ®ã thuª mét c«ng ty t­ vÊn n­íc ngoµi th× v­ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. 3.1.4. §iÒu chØnh quy ®Þnh vÒ h¹n chÕ chi phÝ qu¶ng c¸o HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Òu cho r»ng viÖc nhµ n­íc chØ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ 5- 7% doanh thu cho chi phÝ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ s¶n phÈm lµ mét yÕu tè c¶n trë kh¶ n¨ng ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cña c«ng ty. Ngo¹i trõ c¸c s¶n phÈm ®Æc chñng th× hÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu ph¶i ®Çu t­ cho qu¶ng c¸o tiÕp thÞ khi muèn giíi thiÖu s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu míi cña ViÖt Nam sÏ rÊt khã ®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt tíi khi mµ chi phÝ ®Çu t­ ®Ó qu¶ng c¸o tiÕp thÞ mÆt hµng chØ b»ng 5-7% doanh thu trong khi ®èi thñ c¹nh tranh l¹i lµ c¸c h·ng n­íc ngoµi cã thÓ ®Çu t­ tíi 40% cho qu¶ng c¸o th­¬ng hiÖu, ®Ó phñ trµn ngËp th«ng tin vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Mçi mÆt hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau, trong mét chu kú sèng cña mét s¶n phÈm c¸c ho¹t ®éng vÒ khuyÕch tr­¬ng th­¬ng hiÖu còng ®ßi hái qui m« vµ tÇn suÊt kh¸c nhau v× vËy viÖc cè ®Þnh møc chi phÝ nh­ vËy sÏ lµm cho c¸c doanh nghiÖp khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c møc chi phÝ ®Çu t­ cho th­¬ng hiÖu ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ChÝnh phñ cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ë møc hîp lý vµ linh ho¹t víi tõng lo¹i mÆt hµng, thÞ tr­êng, vßng ®êi cña s¶n phÈm... hay cã thÓ bá møc khèng chÕ vÒ chi phÝ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ th­¬ng hiÖu v× cßn cã nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý kh¸c hiÖu qu¶ h¬n lµ h¹n chÕ ®Çu ra cña doanh nghiÖp. §Ò xuÊt ®èi víi doanh nghiÖp N©ng cao chÊt l­îng hµng n«ng s¶n TiÕn tr×nh héi nhËp ®ang gâ cöa tõng doanh nghiÖp. Sù thµnh c«ng ®Õn ®©u trong qu¸ tr×nh nµy lµ tuú thuéc vµo søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp vµ th­¬ng hiÖu m¹nh chÝnh lµ yÕu tè ®Ó doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh m×nh. YÕu tè lµm cho th­¬ng hiÖu ®i vµo t©m trÝ kh¸ch hµng chÝnh lµ chÊt l­îng hµng ho¸, c¸ch øng xö cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng vµ víi céng ®ång, nh÷ng hiÖu qu¶ vµ tiÖn Ých ®Ých thùc cho ng­êi tiªu dïng mµ hµng ho¸ mang l¹i. Bëi vËy, c¸c doanh nghiÖp cã mÆt hµng n«ng s¶n cÇn: - T¨ng tû lÖ hµng chÊt l­îng cao: ®©y lµ gi¶i ph¸p duy nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt tån t¹i lín tõ l©u nay cña hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña n­íc ta lµ sè l­îng t¨ng nh­ng gi¸ trÞ l¹i lu«n gi¶m. Nh­îc ®iÓm lín nhÊt cña hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lµ ch­a cã nhiÒu hµng chÕ biÕn s©u, sè l­îng nhiÒu nh­ng chñ yÕu lµ hµng xuÊt th« cã phÈm cÊp trung b×nh vµ kÐm. Hµng n«ng s¶n cña ViÖt Nam cÇn tËp trung ®Çu t­ vµo chiÒu s©u chÊt l­îng tõ kh©u chän gièng; trong nu«i trång vµ chÕ biÕn hµng n«ng s¶n th× yÕu tè hµng ®Çu cÇn ph¶i quan t©m lµ vÖ sinh an toµn. V× vËy, cÇn ph¶i ¸p dông c«ng nghÖ s¹ch trong s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn. Ho¹t ®éng chÕ biÕn ®­îc tæ chøc víi qui m« lín phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý cña ViÖt Nam ®Ó cã ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §èi víi mÆt hµng thùc phÈm cÇn cã chuyªn gia riªng hay mêi c¸c chuyªn gia ë c¸c n­íc nhËp khÈu ®Ó t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ tËp qu¸n ¨n uèng, nh÷ng yªu cÇu vÒ mïi vÞ mµu s¾c, h×nh khèi c¸c mãn ¨n cña ng­êi tiªu dïng. Nhu cÇu vÒ thùc phÈm ¨n nhanh còng ngµy cµng cao. Bëi vËy tÝnh tiÖn lîi vµ ®¬n gi¶n trong kh©u chÕ biÕn còng cÇn ®­îc chó träng. - Bao b× vµ ®ãng gãi s¶n phÈm: viÖc ghi nh·n hµng ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh cña n­íc nhËp khÈu. Bao b× hµng ho¸ lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Çu tiªn tíi thÞ gi¸c, t©m lý cña ng­êi tiªu dïng. Hä yªu cÇu rÊt cao nªn cÇn ph¶i ghi ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng sè vÒ thµnh phÇn, c¸c h­íng dÉn sö dông ®Æc biÖt víi hµng thùc phÈm. N©ng cao ý thøc cña tÊt c¶ thµnh viªn trong c«ng ty vÒ th­¬ng hiÖu Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, chÊt l­îng hµng ho¸, c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng lµ gèc rÔ cña kh¶ n¨ng th©m nhËp, ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña mét th­¬ng hiÖu mµ nh÷ng yÕu tè nµy l¹i chÞu sù t¸c ®éng cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp tõ ng­êi qu¶n lý, c«ng nh©n s¶n xuÊt, ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng, c¸c ®¹i lý ph©n phèi hµng ho¸. V× vËy, ®Ó mçi thµnh viªn ®Òu nhËn thøc vÒ vai trß cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña th­¬ng hiÖu th× m«i tr­êng v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng. §iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tµi l·nh ®¹o còng nh­ kh¶ n¨ng dïng ng­êi cña ban l·nh ®¹o. Ban l·nh ®¹o cÇn cã c¸c biÖn ph¸p khen th­ëng khÝch lÖ hîp lý, s¾p xÕp bè trÝ nh©n lùc theo yªu cÇu c«ng viÖc-phï hîp víi chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña nh©n viªn, lµm cho mçi thµnh viªn tõ c«ng nh©n s¶n xuÊt tíi nh÷ng ng­êi cã häc vÞ cao ®Òu h¨ng h¸i lµm viÖc, cèng hiÕn søc lùc cho c«ng ty, hä c¶m thÊy h·nh diÖn khi th­¬ng hiÖu cña c«ng ty ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng biÕt tíi. V× vËy, mçi c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn ®Ó c«ng nh©n hiÓu thÕ nµo lµ th­¬ng hiÖu, vai trß cña th­¬ng hiÖu ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty còng nh­ ®êi sèng vµ quyÒn lîi cña mçi thµnh viªn, ®Ó x©y dùng ®­îc th­¬ng hiÖu riªng th× cÇn ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ tæng lùc cña mäi thµnh viªn. Khi ®· ý thøc ®Çy ®ñ ®­îc x©y dùng th­¬ng hiÖu xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ph¸t triÓn cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, mäi ng­êi ®Òu chñ ®éng lµm viÖc, chñ ®éng sÏ lµ ®éng lùc tèt nhÊt cho doanh nghiÖp tiÕn tíi thµnh c«ng. KÕt hîp sù n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn cña ®éi ngò qu¶n lý ®èi víi thÞ tr­êng, mçi c«ng ty sÏ x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu phï hîp, cã c¸c quyÕt s¸ch ®óng ®¾n vÒ ®Çu t­ c«ng nghÖ, ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng marketing ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cña c«ng ty. TÊt nhiªn trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù ®ång hµnh vµ hç trî vÒ mÆt chÝnh s¸ch, ®µo t¹o, tµi chÝnh cña nhµ n­íc. 3.2.3. X©y dùng chiÕn l­îc th­¬ng hiÖu dµi h¹n phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn trong mét m«i tr­êng kinh tÕ c¹nh tranh mang qui m« toµn cÇu nh­ hiÖn nay th× ®Òu ph¶i cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña riªng m×nh, phï hîp víi m«i tr­êng doanh nghiÖp còng nh­ cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi cña c¸c yÕu tè cã thÓ g©y ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ m«i tr­êng bªn ngoµi. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh mÆt hµng n«ng s¶n còng nh­ c¸c mÆt hµng kh¸c cÇn x©y dùng chiÕn l­îc th­¬ng hiÖu dµi h¹n phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp m×nh. §Ó khái lóng tóng ë giai ®o¹n ®Çu tiªn, c¸c doanh nghiÖp nªn mêi mét c«ng ty t­ vÊn chuyªn nghiÖp vÒ x©y dùng th­¬ng hiÖu ®Ó t×m hiÓu c¸c ph­¬ng ¸n x©y dùng th­¬ng hiÖu tõ nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty m×nh, hai bªn sÏ phèi hîp cïng nhau ®Ó x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng lùc dµi h¹n. C¸c yªu cÇu sÏ kh¸c nhau ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chiÕn l­îc th­¬ng hiÖu kh¸c nhau, viÖc lùa chän chiÕn l­îc th­¬ng hiÖu tªn nh·n hiÖu thèng nhÊt, tªn nh·n hiÖu riªng biÖt, tªn nh·n hiÖu tËp thÓ hay kÕt hîp ®Òu ph¶i ®­îc c©n nh¾c kü l­ìng dùa trªn kh¶ n¨ng ®¸p øng ®ßi hái cña thÞ tr­êng vµ nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai chiÕn l­îc, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc ®· lËp ra ®Ó th­¬ng hiÖu ®ã trë thµnh tµi s¶n v« gi¸ vµ ®­îc b¶o vÖ an toµn. Liªn kÕt ®Ó x©y dùng th­¬ng hiÖu HiÖn nay, uy tÝn th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cßn rÊt kÐm, n¨ng lùc x©y dùng th­¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp còng rÊt yÕu c¶ vÒ kinh nghiÖm, tÝnh chuyªn m«n vµ vèn ®Çu t­. Trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc ph¸t triÓn, c¸c kªnh ph©n phèi rÊt chÆt chÏ vµ xu h­íng b¸n hµng th­¬ng hiÖu riªng cña c¸c nhµ b¸n lÎ ®ang t¨ng dÇn, tr­íc m¾t th× c¸c doanh nghiÖp cña ta kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thÓ tù më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¹i lý b¸n lÎ ®Ó trùc tiÕp giíi thiÖu th­¬ng hiÖu cña m×nh cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi v× vËy muèn ®­a th­¬ng hiÖu ViÖt Nam ra thÞ tr­êng quèc tÕ, sù liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp, vai trß cña héi ngµnh hµng lµ v« cïng cÇn thiÕt. Sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét héi ngµnh hµng sÏ t¹o ra søc m¹nh cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín thêi gian giao hµng nhanh, yªu cÇu ®a d¹ng vÒ mÉu m·. Sù liªn kÕt trong tiÕp thÞ vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu sÏ mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng lîi Ých tr­íc m¾t lµ: më réng kh¸ch hµng trªn c¬ së cïng nhau giíi thiÖu kh¸ch hµng; cïng nhau chia sÎ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, xu h­íng mÉu m·, c¸c rñi ro cÇn tr¸nh... vµ cïng nhau xóc tiÕn th­¬ng m¹i; hç trî vµ chia sÎ víi nhau vÒ kü thuËt vµ kinh nghiÖm, nguån nguyªn vËt liÖu; kÕt hîp hµng cña c¸c thµnh viªn ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm, tiÕp thÞ chung cho phÐp tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vµ tËp trung uy tÝn. Víi nh÷ng lîi Ých nh­ trªn, c¸c doanh nghiÖp nªn phèi hîp cïng nhau x©y dùng th­¬ng hiÖu chung (tËp thÓ) cho c¸c n«ng s¶n cã tÝnh chÊt ®Æc s¶n cña tõng vïng nh­ g¹o ®Æc s¶n, rau qu¶ ®Æc s¶n... tr¸nh t×nh tr¹ng hµng xuÊt khÈu mµ kh«ng cã th­¬ng hiÖu. 3.2.5. M¹nh d¹n ®Çu t­ cho ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu §Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ N«ng s¶n lµ mÆt hµng mang tÝnh thêi vô vµ lµ mÆt hµng cÊp II nªn thiÖt thßi h¬n c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Khi gi¸ thÞ tr­êng xuèng, n«ng d©n khã cã thÓ chÆt bá cµ phª, chÌ hay c¸c c©y n«ng nghiÖp kh¸c nh­ng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã thÓ gi¶m hoÆc ngõng s¶n xuÊt s¶n phÈm. ChÝnh v× lÏ ®ã c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh n«ng s¶n cÇn ph¶i ®Çu t­ c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch ®Ó b¶o qu¶n tèt n«ng s¶n, cã thÓ tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng khi ®­îc gi¸ vµ gi÷ l¹i khi rít gi¸. H¬n n÷a, nh÷ng n«ng s¶n tr¸i vô bao giê còng ®­îc b¸n víi gi¸ cao h¬n n«ng s¶n chÝnh vô nªn doanh nghiÖp còng cÇn ®Çu t­ cho nghiªn cøu khoa häc, t¹o ra nh÷ng c¸ch trång c©y tr¸i vô hoÆc b¶o qu¶n hµng ®­îc l©u ®Ó b¸n tr¸i vô. Doanh nghiÖp cÇn ®Çu t­ c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®¸p øng yªu cÇu kiÓm dÞch kh¾t khe cña c¸c thÞ tr­êng trªn thÕ giíi. §Çu t­ cho c«ng t¸c nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng §Ó cã thÓ ®Þnh vÞ ®­îc th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i chñ ®éng gi¶m tû lÖ hµng xuÊt khÈu gia c«ng hay qua c¸c trung gian n­íc ngoµi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, nghiªn cøu t×m nh÷ng thÞ tr­êng cã nhu cÇu tiªu dïng mÆt hµng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng cung cÊp, tham gia c¸c héi chî, më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ®Ó giíi thiÖu, tiÕp thÞ hµng ho¸. Bªn c¹nh ®ã ®Ó th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp dÔ ®­îc chÊp nhËn h¬n, cÇn nghiªn cøu nhu cÇu, thÞ hiÕu kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng cã tÝnh n¨ng, mÉu m· ®éc ®¸o ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ th­¬ng hiÖu s¸ng t¹o, ®éc ®¸o, hÊp dÉn g©y thiÖn c¶m, phï hîp víi tËp qu¸n v¨n ho¸ cña thÞ tr­êng ®Æc biÖt nhÊn m¹nh tíi yÕu tè an toµn vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cña hµng n«ng s¶n. §Çu t­ cho ®µo t¹o chuyªn nghiÖp vÒ th­¬ng hiÖu TÝnh “chuyªn nghiÖp” lµ yÕu tè v« cïng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi th­¬ng hiÖu, ®«i khi ng­êi ta coi viÖc ®Æt tªn, viÕt khÈu hiÖu, ®o¹n nh¹c, thiÕt kÕ logo, bao b×, c¸c b¨ng r«n, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o tiÕp thÞ... nh­ mét c«ng viÖc nghÖ thuËt thùc thô v× nã liªn quan tíi nhiÒu yÕu tè mang tÝnh v¨n ho¸. C«ng viÖc nµy ®ßi hái ng­êi thùc hiÖn kh«ng nh÷ng ph¶i nh¹y c¶m víi xu h­íng, thÞ tr­êng, kiÕn thøc kinh doanh mµ cßn ph¶i am hiÓu vÒ nghÖ thuËt, tËp qu¸n v¨n ho¸ ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh nh¹y c¶m phï hîp víi së thÝch, thÞ hiÕu, tËp tôc, tÝn ng­ìng, b¶n s¾c v¨n ho¸ cña tõng nhãm ng­êi tiªu dïng, tõng n­íc, tõng d©n téc vµ tõng nÒn v¨n ho¸. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c vÒ th­¬ng hiÖu ph¶i cã ãc s¸ng t¹o, nhanh nh¹y, cã nh÷ng ý t­ëng ®éc ®¸o, s©u s¾c g©y thiÖn c¶m vµ thu hót ®­îc sù chó ý cña c¸c ®èi t­îng môc tiªu. §Ó héi ®ñ ®­îc c¸c phÈm chÊt trªn th× nh÷ng ng­êi qu¶n lý vÒ th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n, hiÖn nay ë ViÖt Nam c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp vÒ lÜnh vùc nµy rÊt hiÕm vµ cßn thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ. Cho nªn tr­íc m¾t c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù kh¾c phôc b»ng c¸ch ®Çu t­ cho c¸c c¸n bé cña m×nh ®­îc tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o do c¸c tæ chøc trong n­íc hay quèc tÕ tæ chøc, ®i t×m hiÓu kh¶o s¸t thùc tÕ. B¶o vÖ th­¬ng hiÖu X©y dùng th­¬ng hiÖu lu«n ®i liÒn víi b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu. §Ó b¶o vÖ th­¬ng hiÖu tr­íc hÕt doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh c¸c nguy c¬ bÞ chiÕm dông, ®Þa bµn cã thÓ bÞ chiÕm dông... vµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ cña luËt ph¸p ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng cô thÓ. ViÖc ®Çu tiªn ®Ó b¶o vÖ th­¬ng hiÖu lµ doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký b¶o hé th­¬ng hiÖu. Khi lµm viÖc nµy nªn thuª c¸c chuyªn gia t­ vÊn trong vµ ngoµi n­íc. C¸c chuyªn gia th­êng cã gÇn nh­ ®ñ tªn nh÷ng danh môc th­¬ng hiÖu vµ h×nh d¸ng c¸c lo¹i së h÷u c«ng nghiÖp ë thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp cÇn ®¨ng ký. Th«ng qua ®ã hä sÏ t­ vÊn cho doanh nghiÖp nªn x©y dùng th­¬ng hiÖu nh­ thÕ nµo, kiÓu d¸ng së h÷u c«ng nghiÖp ra sao ®Æc biÖt lµ th­¬ng hiÖu ®ã cã phï hîp víi v¨n ho¸, t«n gi¸o cña ng­êi b¶n ®Þa hay kh«ng. Bªn c¹nh viÖc ®¨ng ký b¶o hé th­¬ng hiÖu, sù chñ ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p tù b¶o vÖ cña doanh nghiÖp còng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. Ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ mét c¸ch réng kh¾p vµ hoµn h¶o cïng víi kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ dÞch vô lµ biÖn ph¸p then chèt ®Ó h¹n chÕ sù th©m nhËp vµ chiÕm dông th­¬ng hiÖu còng nh­ sù ph¸t triÓn cña hµng nh¸i nh·n hiÖu. Më réng hÖ thèng ph©n phèi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng tiÕp xóc trùc tiÕp víi hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ nhËn ®­îc th«ng tin t­ vÊn tõ doanh nghiÖp, nhê ®ã mµ h¹n chÕ sù th©m nhËp cña hµng gi¶ nh·n hiÖu. C¸c biÖn ph¸p xö lý kiªn quyÕt vµ cøng r¾n cña doanh nghiÖp ®èi víi hµng nh¸i th­¬ng hiÖu vµ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp sÏ cµng lµm cho ng­êi tiªu dïng tin t­ëng h¬n ë doanh nghiÖp vµ chÝnh c¸i ®ã còng sÏ gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ th­¬ng hiÖu. §Ó b¶o vÖ th­¬ng hiÖu th× c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc tiªu dïng vµ gióp ®ì céng ®ång xö lý nhanh chãng c¸c sù cè còng lµ nh÷ng biÖn ph¸p rÊt h÷u hiÖu. kÕt luËn Trong thêi gian gÇn ®©y, th­¬ng hiÖu lµ chñ ®Ò ®­îc nhiÒu ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ò cËp ®Õn nh­ lµ mét yÕu tè sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña ViÖt Nam kh«ng cã kh¸i niÖm “th­¬ng hiÖu” nh­ng ®©y kh«ng ph¶i lµ mét ®èi t­îng míi cña së h÷u trÝ tuÖ mµ lµ mét thuËt ng÷ phæ biÕn trong marketing th­êng ®­îc ng­êi ta sö dông khi ®Ò cËp tíi nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn th­¬ng m¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh hay c¸c chØ dÉn ®Þa lý vµ tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸. Th­¬ng hiÖu lµ tµi s¶n v« h×nh, rÊt cã gi¸ cña doanh nghiÖp, lµ dÊu hiÖu ®Ó ng­êi tiªu dïng lùa chän hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp trong mu«n vµn c¸c hµng ho¸ cïng lo¹i kh¸c. Th­¬ng hiÖu gãp phÇn duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cho doanh nghiÖp, n©ng cao v¨n minh th­¬ng m¹i vµ chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. LuËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ, trong ®ã cã së h÷u th­¬ng hiÖu, ®· cã tõ rÊt l©u ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ng víi ViÖt Nam vÊn ®Ò nµy cßn kh¸ míi mÎ. N«ng s¶n lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng l©u ®êi ë n­íc ta. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cho n«ng s¶n l¹i hÇu nh­ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, nhiÒu th­¬ng hiÖu cña c¸c mÆt hµng næi tiÕng bÞ c¸c h·ng n­íc ngoµi ®¸nh c¾p. Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ th­¬ng hiÖu cña c¸c tæ chøc qu¶n lý nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp cßn hêi hît vµ s¬ sµi. C¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ ®¨ng ký mét sè hµng n«ng s¶n cßn m©u thuÉn. §Ó trong t­¬ng lai ng­êi ViÖt Nam cã niÒm tù hµo khi cã nh÷ng th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam ®­îc ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ­a chuéng mçi doanh nghiÖp nÕu kh«ng muèn tù lo¹i m×nh ra khái cuéc c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña thÞ tr­êng thÕ giíi trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay th× ph¶i b¾t tay ngay vµo kÕ ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cho riªng m×nh. Bªn c¹nh sù nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc còng cÇn t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp b»ng c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó th­¬ng hiÖu ViÖt Nam mau chãng ®­îc thÕ giíi biÕt ®Õn. Sau cïng, t¸c gi¶ kho¸ luËn hy väng r»ng th­¬ng hiÖu n«ng s¶n ViÖt Nam ngµy cµng chiÕm lÜnh ®­îc vÞ trÝ xøng ®¸ng trong t©m trÝ cña ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng h¶i ngo¹i. tµi liÖu tham kh¶o B¶ng ph©n lo¹i quèc tÕ hµng ho¸ vµ dÞch vô theo tho¶ ­íc Ni-x¬ vÒ ph©n lo¹i quèc tÕ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸. Bé LuËt d©n sù Chinh Phan ThÞ Chinh: Ho¹t ®éng së h÷u c«ng nghiÖp trong doanh nghiÖp, b¸o c¸o t¹i buæi tËp huÊn vÕ së h÷u c«ng nghiÖp, ngµy 10-13.09.2002 t¹i thµnh phè HuÕ Côc qu¶n lý thÞ tr­êng: Tham luËn c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng trong viÖc ®Êu tranh chèng nh÷ng vi ph¹m vÒ nh·n hµng ho¸ Côc Së h÷u c«ng nghiÖp 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn 1982-2002 NguyÔn Thanh Hång §øc: Nh·n hiÖu m¹nh- lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ë thÕ kû XXI, Nghiªn cøu kinh tÕ sè 297(2/2003) Gi¸o tr×nh marketing lý thuyÕt NguyÔn Thanh Hång: Vai trß cña C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ së h÷u c«ng nghiÖp trong viÖc tham gia gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tranh chÊp vµ xö lý c¸c vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp TrÇn Quèc Kh¸nh: HiÖp ®Þnh vÒ c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i cña quyÒn së h÷u trÝ tuÖ (HiÖp ®Þnh TRIPS) vµ HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Nam- Hoa Kú, b¸o c¸o t¹i buæi tËp huÊn vÕ së h÷u c«ng nghiÖp, ngµy 10-13.09.2002 t¹i thµnh phè HuÕ 10. GS. Michael Ryan: Nh÷ng nghÜa vô theo TRIPS liªn quan ®Õn luËt së h÷u trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc t­ ph¸p TrÇn H÷u Nam: Thñ tôc ®¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu, b¸o c¸o t¹i buæi tËp huÊn vÕ së h÷u c«ng nghiÖp, ngµy 10-13.09.2002 t¹i thµnh phè HuÕ §ç Th­îng Ng·i: B¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ cho hµng ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi NghÞ ®Þnh 13/2001/N§-CP ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc bo hé gièng c©y trång míi NghÞ ®Þnh sè 63/CP ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp Hoµng V¨n T©n: KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Côc Së h÷u c«ng nghiÖp tõ 01.06.2001 ®Õn 30.08.2002, b¸o c¸o t¹i buæi tËp huÊn vÕ së h÷u c«ng nghiÖp, ngµy 10-13.09.2002 t¹i thµnh phè HuÕ Hoµng V¨n T©n: Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt chñ yÕu vÒ së h÷u c«ng nghiÖp Th«ng t­ cña Bé Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng sè 3055/TT-SHCN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1996 h­íng dÉn thi hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ mét sè thñ tôc kh¸c trong NghÞ ®Þnh sè 63/CP ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp Th«ng t­ sè 102/2001/TT-BNN h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ l©m s¶n, hµng ho¸ chÕ biÕn tõ l©m s¶n, h¹t ngò cèc vµ h¹t n«ng s¶n c¸c lo¹i cã bao gãi. Th«ng t­ sè 75/2000/TT-BNN-KHCN h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation Madrid Protocol Kevin Lane Keller: Strategic Brand Management- Building, Measuring and Managing Brand Equity TRIPS: Agreement of Trade related aspects of intellectual property rights C¸c trang web vÒ th­¬ng hiÖu ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKLTN-XD thuong hieu hang nong san.doc
  • pdfIPR_FORM.PDF
  • docPhô lôc.doc
  • pdfTR_FORM.PDF
Tài liệu liên quan