Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư

Tài liệu Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư, ebook Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư

pdf72 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thuí nhæîng quy âënh cuía chãú âäü naìy vãö näüi dung, phæång phaïp ghi cheïp vaì måí säø kãú toaïn chi tiãút phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ, chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ, láûp caïc baïo caïo taìi chênh vaì quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình. Âiãöu 2: Âån vë chuí âáöu tæ phaíi cháúp haình chãú âäü kãú toaïn theo Phaïp lãûnh Kãú toaïn vaì Thäúng kã, Âiãöu lãû Täø chæïc kãú toaïn Nhaì næåïc, caïc vàn baín phaïp quy hiãûn haình vãö kãú toaïn, kiãøm toaïn vaì nhæîng quy âënh taûi Quyãút âënh naìy. Âiãöu 3: Kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ coï nhiãûm vuû 1- Thu nháûp, phaín aïnh, xæí lyï vaì täøng håüp âáöy âuí, këp thåìi, chênh xaïc thäng tin vãö nguäön väún âáöu tæ hçnh thaình (bao gäöm väún ngán saïch Nhaì næåïc cáúo, väún chuí såí hæîu, väún vay, väún âæåüc taìi tråü, viãûn tråü,...); tçnh hçnh chi phê, sæí duûng vaì thanh toaïn väún âáöu tæ; tçnh hçnh quyãút toaïn väún âáöu tæ theo cå cáúu väún âáöu tæ, theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình. 2- Tênh toaïn vaì phaín aïnh chênh xaïc, âáöy âuí, këp thåìi säú læåüng vaì giaï trë tæìng loaûi, tæìng thæï taìi saín cäú âënh vaì taìi saín læu âäüng tàng lãn do âáöu tæ xáy dæûng mang laûi. 3- Thæûc hiãûn kiãøm tra, kiãøm soaït tçnh hçnh cháúp haình caïc tiãu chuáøn, âënh mæïc, caïc chãú âäü, chênh saïch quaín lyï taìi chênh vãö âáöu tæ vaì xáy dæûng cuía Nhaì næåïc vaì cuía âån vë; kiãøm tra viãûc quaín lyï, sæí duûng caïc loaûi váût tæ, taìi saín, tçnh hçnh cháúp haình kyí luáût thanh toaïn, cháúp haình dæû toaïn. 4- Láûp vaì näüp âuïng haûn baïo caïo taìi chênh cho caïc âån vë quaín lyï cáúp trãn vaì caïc cå quan thanh toaïn, cho vay vaì taìi tråü väún, cå quan Thäúng kã. Cung cáúp thäng tin vaì taìi liãû cáön thiãút phuûc vuû cho viãûc xáy dæûng dæû toaïn, xáy dæûng caïc âënh mæïc chi tiãu cho hoaût âäüng âáöu tæ vaì xáydæûng. Phán têch vaì âaïnh giaï hiãûu quaí sæí duûng caïc nguäön väún âáöu tæ åí âån vë chuí âáöu tæ. Âiãöu 4: Yãu cáöu cäng taïc kãú toaïn åí âån vë chuí âáöu tæ - Phaín aïnh këp thåìi, âáöy âuí, chênh xaïc vaì trung thæûc moüi hoaût âäüng kinh tãú, taìi chênh phaït sinh trong quaï trçnh âáöu tæ xáy dæûng taûi âån vë chuí âáöu tæ; - Phaíi âaím baío quaín lyï chàût cheî, toaìn diãûn, liãn tuûc moüi khoaín váût tæ, taìi saín, tiãön väún åí âån vë chuí âáöu tæ; - Chè tiãu do kãú toaïn phaín aïnh phaíi thäúng nháút våïi chè tiãu quy âënh trong dæû toaïn vãö näüi dung vaì phæång phaïp tênh toaïn; Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 150 - Säú liãûu trong baïo caïo taìi chênh phaíi cung cáúp âáöy âuí, trung thæûc, chênh xaïc nhæîng thäng tin kinh tãú, taìi chênh cáön thiãút cho hoaût âäüng quaín lyï vaì thæûc hiãûn quaï trçnh âáöu tæ, quyãút toaïn väún âáöu tæ cuía âån vë chuí âáöu tæ; - Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn phaíi goün, nheû, tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí. Âiãöu 5: Näüi dung cäng viãûc kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ Kãú toaïn nguäön väún âáöu tæ: Phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng väún âáöu tæ theo tæìng nguäön hçnh thaình, bao gäöm: Nguäön voïn NSNN cáúp, nguäön väún chuí såí hæîu cuía chuí âáöu tæ, nguäön väún vay, nguäön väún âæåüc taìi tråü, viãûn tråü vaì caïc khoaín häù tråü vãö âáöu tæ. Kãú toaïn sæí duûng väún âáöu tæ: 1- Phaín aïnh chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ theo cå cáúu väún âáöu tæ, theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh. 2- Phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng caïc loaûi taìi saín cuía âån vë chuí âáöu tæ, nhæ: - Tiãön màût, ngoaûi tãû taûi quyî hoàûc gæíi taûi Ngán haìng, Kho baûc Nhaì næåïc; - Säú læåüng, giaï trë váût tæ, thiãút bë, nguyãn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû; - Phaín aïnh säú læåüng, nguyãn giaï vaì giaï trë hao moìn cuía taìi saín cäú âënh hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng cuía taìi saín cäú âënh, cäng taïc mua sàõm, xáy dæûng vaì sæía chæîa taìi saín cäú âënh cuía Ban quaín lyï dæû aïn; - Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi traí vaì thanh toaïn nåü phaíi traí cho ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp dëch vuû, ngæåìi nháûn tháöu; - Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi thu vaì tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü phaíi thu cuía caïc âäúi tæåüng trong vaì ngoaìi âån vë chuí âáöu tæ; - Phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng caïc loaûi taìi saín khaïc thuäücquyãön kiãøm soaït vaì quaín lyï cuía âån vë chuí âáöu tæ. 3- Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi traí phaït sinh trong hoaût âäüng cuía âån vë chuí âáöu tæ, nhæ: caïc khoaín trêch näüp theo læång, caïc khoaín phaíi traí nhán viãn Ban quaín lyï dæû aïn, caïc khoaín näüp Ngán saïch (nãúu coï) vaì viãûc thanh toaïn caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp kaïc. 4- Kãú toaïn caïc khoaín thu nháûp khaïc, chi phê khaïc (theo quy âënh cuía chênh saïch taìi chênh) cuía Ban quaín lyï dæû aïn. Láûp baïo caïo taìi chênh vaì baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ: - Láûp vaì gæíi âuïng haûn baïo caïo taìi chênh âån vë chuí âáöu tæ theo cå quan quaín lyï cáúp trãn, cå quan thanh toaïn, cho vay, taìi tråü väún, cå quan Thäúng kã; - Láûp vaì gæíi âuïng haûn baïo caïo thæûc hiãûn väún âáöu tæ haìng nàm vaì baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình âæa vaìo khai thaïc sæí duûng theo quy âënh hiãûn haình vãö quyãút toaïn väún âáöu tæ; Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 151 - Âënh kyì phán têch baïo caïo taìi chênh, âãö xuáút caïc biãûn phaïp tàng cæåìng quaín lyï hoaût âäüng âáöu tæ xáy dæûng cuía âån vë chuí âáöu tæ. Âiãöu 6: Kiãøm kã taìi saín Cuäúi niãn âäü kãú toaïn, træåïc khi khoaï säø kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ phaíi thæûc hiãûn kiãøm kã âãø xaïc âënh chênh xaïc säú læåüng vaì giaï trë caïc loaûi taìi saín, váût tæ, tiãön väún... hiãûn coï taûi thåìi âiãøm kiãøm kã, âäúi chiãúu vaì xaïc nháûn caïc khoaín cäng nåü hiãûn coï âãø âaím baío sæû khåïp âuïng giæîa säú liãûu trãn säø kãú toaïn våïi thæûc tãú. Âån vë chuí âáöu tæ coìn phaíi kiãøm kã báút thæåìng khi giaíi thãø, saïp nháûp, âçnh chè hoaût âäüng hoàûc trong caïc træåìng håüp khaïc theo quy âënh cuía phaïp luáût. Âiãöu 7: Kiãøm tra kãú toaïn Kiãøm tra kãú toaïn nhàòm âaím baío cho caïc quy âënh phaïp lyï vãö taìi chênh, kãú toaïn âæåüc cháúp haình nghiãm chènh, säú liãûu kãú toaïn âæåüc chênh xaïc, trng thæûc, khaïch quan. Âån vë chuí âáöu tæ phaíi chëu sæû kiãøm tra kãú toaïn cuía cå quan quaín lyï cáúp trãn vaì cå quan taìi chênh êt nháút mäùi nàm mäüt láön vaì nháút thiãút phaíi âæåüc tiãún haình træåïc khi phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình. Thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ phaíi cháúp haình lãûnh kiãøm tra cuía cå quan quaín lyï cáúp trãn, cå quan taìi chênh, cå quan thanh toaïn, cho vay vaì taìi tråü väún; coï traïch nhiãûm cung cáúp âáöy âuí, këp thåìi, trung thæûc säú liãûu, taìi liãûu cáön thiãút cho cäng taïc kiãøm tra kãú toaïn âæåüc tiãún haình thuáûn låüi. Âiãöu 8: Læu træî taìi liãûu kãú toaïn Taìi liãûu kãú toaïn phaíi læu træî bao gäöm: chæïng tæì kãú toaïn, säø kãú toaïn, baïo caïo taìi chênh vaì caïc taìi liãûu khaïc liãn quan âãún kãú toaïn. Sau khi kãút thuïc niãn âäü kãú toaïn vaì âaî hoaìn táút toaìn bäü cäng viãûc kãú toaïn, caïc taìi liãûu kãú toaïn khäng coìn sæí duûng âãø ghi säø kãú toaïn trong niãn âäü kãú toaïn tiãúp theo phaíi âæåüc sàõp xãúp, phán loaûi, liãût kã, goïi buäüc vaì láûp danh muûc âãø âæa vaìo læu træî theo quy âënh. Træåìng håüp ghi säø kãú toaïn vaì láûp baïo caïo taìi chênh bàòng maïy vi tênh thç cuäúi kyì kãú toaïn (thaïng, quyï), sau khi hoaìn thaình viãûc khoaï säø phaíi in toaìn bäü hãû thäúng säø kãú toaïn täøng håüp, säø kãú toaïn chi tiãút vaì baïo caïo taìi chênh, laìm âuí caïc thuí tuûc phaïp lyï nhæ caïc säø kãú toaïn ghi bàòng tay âãø phuûc vuû cho viãûc kiãøm tra, kiãøm soaït cuía cå quan Nhaì næåïc, sau âoï âæåüc læu træî cuìng våïi taìi liãûu kãú toaïn khaïc. Thåìi haûn læu træî, baío quaín taìi liãûu kãú toaïn theo chãú âäü læu træî taìi liãûu kãú toaïn cuía Nhaì næåïc. Âiãöu 9: Âån vë chuí âáöu tæ coï thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn tuyì theo quy mä phaíi täøchæïc bäü maïy kãú toaïn thaình phoìng (hoàûc täø) vaì phaíi cæí ngæåìi phuû traïch kãú toaïn. Âån vë chuí âáöu tæ phaíi bäú trê ngæåìi laìm cäng taïc kãú toaïn coï trçnh âäü chuyãn män, nghiãûp vuû âæåüc âaìo taûo tæì báûc trung hoüc taìi chênh, kãú toaïn tråí lãn. Caïn bäü kãú toaïn phaíi âæåüc âaím baío quyãön âäüc láûp vãö nghiãûp vuû chuyãn män trong viãûc thæûc hiãûn nhiãûm vuû cuía mçnh. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 152 Træåìng håüp chuí âáöu tæ khäng thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn thç phaíi bäú trê caïn bäü kãú toaïn âãø thæûc hiãûn cäng taïc kãú toaïn phaín aïnh toaìn bäü quaï trçnh tiãúp nháûn vaì sæí duûng väún âáöu tæ vaì quyãút toaïn väún âáöu tæ khi dæû aïn hoaìn thaình âæa vaìo khai thaïc sæí duûng. Âiãöu 10: Khi thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn cuía âån vë chuí âáöu tæ, sau khi coï quyãút âënh bäø nhiãûm træåíng ban (hoàûc giaïm âäúc ban), cå quan coï tháøm quyãön phaíi âäöng thåìi cæí ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âãø täø chæïc thæûc hiãûn kãú toaïn taûi Ban quaín lyï dæû aïn. Âiãöu 11: Caïn bäü, nhán viãn cuía âån vë chuí âáöu tæ phaíi nghiãm chènh cháúp haình caïc quy âënh vãö taìi chênh, kãú toaïn vaì coï traïch nhiãûm cung cáúp âáöy âuí, këp thåìi chæïng tæì, taìi liãûu cáön thiãút coï liãn quan âãún cäng taïc kãú toaïn vaì chëu traïch nhiãûm vãö sæû chênh xaïc, trung thæûc, håüp phaïp, håüp lãû cuía chæïng tæì, taìi liãûu kãú toaïn âaî thæûc hiãûn. Âiãöu 12: Ngæåìi phuû traïch kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ coï chæïc nàng giuïp thuí træåíng âån vë hoàûc træåíng ban, giaïm âäúc Ban quaín lyï dæû aïn chè âaûo, täø chæïc thæûc hiãûn toaìn bäü cäng taïc taìi chênh kãú toaïn vaì thäng tin kinh tãú trong âån vë; thæûc hiãûn kiãøm tra, kiãøm soaït viãûc tuán thuí caïc chãú âäü, chênh saïch taìi chênh, kãú toaïn, viãûc thæûc hiãûn caïc tiãu chuáøn, âënh mæïc cuía Nhaì næåïc vaì viãûc cháúp haình kyí luáût taìi chênh, kãú toaïn åí âån vë chuí âáöu tæ. Âiãöu 13: Ngæåìi phuû traïch kãú toaïn chëu sæû chè âaûo, laînh âaûo træûc tiãúp cuía thuí træåíng âån vë chuí âáöu tæ hoàûc træåíng ban, giaïm âäúc ban quaín lyï dæû aïn, âäöng thåìi chëu sæû chè âaûo vaì kiãøm tra vãö nghiãûp vuû chuyãn män taìi chênh, kãú toaïn cuía cå quan quaín lyï taìi chênh. Âiãöu 14: Xæí lyï vi phaûm Moüi haình vi vi phaûm caïc quy âënh phaïp chãú vãö kãú toaïn, tuyì theo tênh cháút vaì mæïc âäü vi phaûm âæåüc xæí phaût theo âuïng quy âënh cuía Phaïp lãûnh Kãú toaïn vaì Thäúng kã, Nghë âënh xæí phaût vi phaûm haình chênh trong lénh væûc kãú toaïn vaì caïc vàn baín phaïp quy khaïc coï liãn quan cuía Nhaì næåïc. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 153 CHÆÅNG taïm CHÆÏNG TÆÌ KÃÚ TOAÏN caïc âån vë chuí âáöu tæ Âiãöu 15: Chæïng tæì kãú toaïn laì nhæîng chæïng minh bàòng giáúy tåì hoàûc váût mang tin vãö nghiãûp vuû kinh tãú, taìi chênh âaî phaït sinh vaì thæûc sæû hoaìn thaình. Moüi säú liãûu ghi trong säø kãú toaïn bàõt buäüc phaíi âæåüc chæïng minh bàòng chæïng tæì kãú toaïn håüp phaïp vaì håüp lãû. Âiãöu 16: Moüi nghiãûp vuû kinh tãú taìi chênh phaït sinh trong viãûc tiãúp nháûn vaì sæí duûng nguäön väún âáöu tæ, caïc khoaín thu nháûp vaì chi phê hoaût âäüng khaïc cuía âån vë chuí âáöu tæ âãöu phaíi láûp chæïng tæì kãú toaïn. Chæïng tæì kãú toaïn phaíi láûp theo âuïng quy âënh vãö hoaï âån, chæïng tæì vaì âuïng quy âënh trong chãú âäü naìy. Âiãöu 17: Näüi dung hãû thäúng chæïng tæì kãú toaïn gäöm caïc chè tiãu: 1. Lao âäüng tiãön læång; 2. Váût tæ; 3. Tiãön tãû; 4. Taìi saín cäú âënh; 5. Chæïng tæì kãú toaïn ban haình åí caïc vàn baín phaïp quy khaïc. Danh muûc chæïng tæì kãú toaïn aïp duûng cho âån vë chuí âáöu tæ âæåüc quy âënh åí Pháön thæï hai (A). Âiãöu 18: Chæïng tæì kãú toaïn phaíi coï âáöy âuí caïc yãúu täú sau âáy: 1. Tãn goüi cuía chæïng tæì (phiãúu thu, phiãúu chi...); 2. Ngaìy, thaïng, nàm láûp chæïng tæì; 3. Säú liãûu cuía chæïng tæì; 4. Tãn, âëa chè cuía âån vë hoàûc caï nhán láûp chæïng tæì; 5. Tãn, âëa chè cuía âån vë hoàûc caï nhán nháûn chæïng tæì; 6. Näüi dung nghiãûp vuû kinh tãú taìi chênh phaït sinh; 7. Caïc chè tiãu vãö säú læåüng vaì giaï trë; 8. Chæî kyï cuía ngæåìi láûp vaì ngæåìichëu traïch nhiãûm vãö tênh chênh xaïc cuía nghiãûp vuû kinh tãú taìi chênh. Nhæîng chæïng tæì phaín aïnh quan hãû kinh tãú giæîa âån vë chuí âáöu tæ våïi caïc phaïp nhán vaì thãø nhán phaíi coï chæî kyï cuía ngæåìi kiãøm soaït, ngæåìi phã duyãût vaì âoïng dáúu âån vë. Âäúi våïi nhæîng chæïng tæì liãn quan âãún viãûc baïn saín pháøm saín xuáút thæí (nãúu coï) phaíi thæûc hiãûn theo âuïng quy âënh vãö hoaï âån, chæïng tæì cuía Bäü Taìi chênh. Âiãöu 19: Chæïng tæì kãú toaïn phaíi âæåüc láûp âáöy âuí säú liãûu theo quy âënh. Ghi cheïp chæïng tæì phaíi roî raìng, trung thæûc, âáöy âuí caïc yãúu täú, gaûch boí pháön âãø träúng. Khäng âæåüc táøy xoaï, sæía chæîa trãn chæïng tæì. Træåìng håüp viãút sai phaíi huyí boí, khäng xeï råìi ra khoíi cuäúng. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 154 Âiãöu 20: Thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ khäng âæåüc kyï trãn chæïng tæì tràõng, máùu in sàôn. Chuí taìi khoaín vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn tuyãût âäúi khäng âæåüc kyï seïc tràõng. Nghiãm cáúm viãûc håüp phaïp hoaï chæïng tæì kãú toaïn. Âiãöu 21: Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì kãú toaïn Trçnh tæì vaì thåìi gian luán chuyãøn chæïng tæì kãú toaïn do ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ quy âënh. Chæïng tæì kãú toaïn do âån vë chuí âáöu tæ láûp hoàûc tæì bãn ngoaìi vaìo âãöu phaíi táûp trung vaìo bäü pháûn kãú toaïn cuía âån vë. Bäü pháûn kãú toaïn phaíi kiãøm tra tênh trung thæûc, håüp phaïp, håüp lãû cuía chæïng tæì kãú toaïn âaî nháûn vaì chè sau khi kiãøm tra, xaïc minh laì âuïng thç måïi duìng nhæîng chæïng tæì âoï âãø ghi säø kãú toaïn. Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì kãú toaïn gäöm caïc bæåïc sau: 1. Láûp chæïng tæì kãú toaïn vaì phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kinh tãú, taìi chênh phaït sinh vaìo chæïng tæì; 2. Kiãøm tra, soaït xeït, phã duyãût näüi dung nghiãûp vuû kinh tãú; 3. Càn cæï vaìo chæïng tæì âãø ghi säø kãú toaïn; 4. Baío quaín, læu træî chæïng tæì kãú toaïn. Âiãöu 22: Näüi dung viãûc kiãøm tra chæïng tæì kãú toaïn, gäöm: 1. Kiãøm tra tênh roî raìng, trung thæûc, âáöy âuí cuía caïc chè tiãu phaín aïnh trãn chæïng tæì; 2. Kiãøm tra tênh håüp phaïp, håüp lãû cuía nghiãûp vuû kinh tãú, taìi chênh phaït sinh ghi trãn chæïng tæì; 3. Kiãøm tra tênh chênh xaïc cuía säú liãûu, thäng tin trãn chæïng tæì; 4. Kiãøm tra viãûc cháúp haình quy chãú kiãøm soaït näüi bäü cuía nhæîng ngæåìi láûp, kiãøm tra, xeït duyãût âäúi våïi tæìng loaûi nghiãûp vuû kinh tãú taìi chênh. Khi kiãøm tra chæïng tæì kãú toaïn, nãúu phaït hiãûn coï haình vi vi phaûm chênh saïch, chãú âäü kinh tãú, taìi chênh cuìa Nhaì næåïc thç phaíi tæì chäúi thæûc hiãûn (xuáút quyî, thanh toaïn, xuáút kho...) âäöng thåìi baïo caïo ngay cho thuí træåíng vaì phuû traïch kãú toaïn âån vë biãút âãø xæí lyï këp thåìi theo âuïng quy âënh hiãûn haình. Âäúi våïi chæïng tæì kãú toaïn láûp khäng âuïng thuí tuûc, näüi dung hoàûc chæî viãút, con säú khäng roî raìng thç ngæåìi chëu traïch nhiãûm kiãøm tra hoàûc ghi säø phaíi traí laûi hoàûc thäng baïo cho nåi láûp chæïng tæì biãút âãø laìm laûi, laìm thãm thuí tuûc vaì âiãöu chènh âuïng sau âoï måïi nháûn vaì duìng laìm càn cæï ghi säø. Âiãöu 23: Quaín lyï chæïng tæì kãú toaïn Moüi træåìng håüp máút chæïng tæì gäúc âãöu phaíi baïo caïo thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån bë biãút âãø coï biãûn phaïp xæí lyï këp thåìi. Riãng træåìng håüp máút hoaï âån baïn haìng, biãn lai, seïc tràõng phaíi baïo caïo cå quan Thuãú, Ngán haìng, Kho baûc vaì cå quan cäng an âëa phæång vãö säú læåüng máút, hoaìn caính bë máút âãø coï biãûn phaïp xaïc minh, xæí lyï theo phaïp luáût; såïm coï biãûn phaïp thäng baïo vaì vä hiãûu hoaï chæïng tæì bë máút. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 155 CHÆÅNG chên SÄØ KÃÚ TOAÏN vaì mäüt säú näüi dung vãö TAÌI KHOAÍN KÃÚ TOAÏN aïp duûng taûi caïc âån vë chuí âáöu tæ Âiãöu 24: Hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn aïp duûng cho âån vë chuí âáöu tæ gäöm 33 taìi khoaín trong Baíng cán âäúi kãú toaïn vaì 04 taìi khoaín ngoaìi Baíng cán âäúi kãú toaïn âæåüc quy âënh åí Pháön thæï ba (A) chia laìm 9 loaûi. Caïc taìi khoaín trong Baíng cán âäúi kãú toaïn âæåüc thæûc hiãûn theo phæång phaïp "Kãú toaïn keïp". Caïc taìi khoaín ngoaìi Baíng cán âäúi kãú toaïn âæåüc thæûc hiãûn theo phæång phaïp "Kãú toaïn âån". Ban quaín lyï dæû aïn càn cæï vaìo âàûc âiãøm hoaût âäüng vaì yãu cáöu quaín lyï dæû aïn, phán cáúp taìi chênh âãø læûa choün vaì aïp duûng nhæîng taìi khoaín kãú toaïn phuì håüp. Ban quaín lyï dæû aïn âæåüc måí thãm caïc taìi khoaín cáúp 2 (âäúi våïi nhæîng taìi khoaín chæa quy âënh taìi khoaín cáúp 2). Viãûc måí thãm taìi khoaín cáúp 1 phaíi coï yï kiãún cháúp thuáûn bàòng vàn baín cuía Bäü Taìi chênh. Âiãöu 25: Säø kãú toaïn, gäöm: - Säø cuía pháön kãú toaïn täøng håüp goüi laì säø kãú toaïn täøng håüp; - Säø cuía pháön kãú toaïn chi tiãút goüi laì säø kãú toaïn chi tiãút. Säø kãú toaïn täøng håüp gäöm: Säø Caïi, säø Nháût kyï vaì säø kãú toaïn täøng håüp khaïc. Säø kãú toaïn chi tiãút gäöm: Caïc säø, theí kãú toaïn chi tiãút. Nhaì næåïc quy âënh bàõt buäüc vãö máùu säø, näüi dung vaì phæång phaïp ghi cheïp âäúi våïi caïc loaûi Säø Caïi, säø Nháût kyï; quy âënh mang tênh hæåïng dáùn âäúi våïi caïc loaûi säø, theí kãú toaïn chi tiãút. Viãûc âàng kyï säø kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ våïi cå quan quaín lyï Nhaì næåïc âæåüc thæûc hiãûn theo quy âënh hiãûn haình cuía Nhaì næåïc. Âiãöu 26: Säø nháût kyï duìng âãø ghi cheïp caïc nghiãûp vuû kinh tãú, taìi chênh phaït sinh trong tæìng kyì kãú toaïn vaì trong mäüt niãn âäü kãú toaïn theo trçnh tæû thåìi gian vaì quan hãû âäúi æïng caïc taìi khoaín cuía caïc nghiãûp vuû âoï. Säú liãûu kãú toaïn trãn säø Nháût kyï phaín aïnh täøng säú phaït sinh bãn Nåü vaì täøng säú phaïi sinh bãn Coï cuía táút caí caïc taìi khoaín kãú toaïn sæí duûng åí âån vë chuí âáöu tæ. Säø Nháût kyï phaíi phaín aïnh âáöy âuí caïc yãúu täú sau: 1. Ngaìy, thaïng ghi säø; 2. Säú hiãûu vaì ngaìy láûp chæïng tæì kãú toaïn duìng laìm càn cæï ghi säø; 3. Toïm tàõt näüi dung kinh tãú cuía nghiãûp vuû phaït sinh; 4. Säú tiãön cuía nghiãûp vuû phaït sinh. Âiãöu 27: Säø Caïi duìng âãø ghi cheïp caïc nghiãûp vuû kinh tãú, taìi chênh phaït sinh trong kyì vaì trong niãn âäü kãú toaïn (theo caïc taìi khoaín kãú toaïn âæåüc quy âënh trong chãú âäü taìi khoaín kãú Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 156 toaïn aïp duûng cho âån vë chuí âáöu tæ). Säú liãûu kãú toaïn trãn Säø Caïi phaín aïnh täøng håüp tçnh hçnh biãún âäüng vaì säú hiãûn coï cuía caïc nguäön väún âáöu tæ, chi phê thæûc hiãûn dæû aïn âáöu tæ, caïc loaûi taìi saín, nåü phaíi thu, phaíi traí, caïc khoaín thu nháûp vaì chi phê hoaût âäüng khaïc (nãúu coï) cuía âån vë chuí âáöu tæ. Säø Caïi phaíi phaín aïnh âáöy âuí caïc yãúu täsau: 1. Ngaìy, thaïng ghi säø; 2. Säú hiãûu vaì ngaìy láûp chæïng tæì kãú toaïn duìng laìm càn cæï ghi säø; 3. Toïm tàõt näüi dung kinh tãú cuía nghiãûp vuû phaït sinh; 4. Säú tiãön cuía nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh ghi vaìo bãn Nåü hoàûc bãn Coï cuía taìi khoaín. Âiãöu 28: Säø kãú toaïn chi tiãút duìng âãø ghi cheïp chi tiãút caïc âäúi tæåüng kãú toaïn phaíi theo doîi chi tiãút theo yãu cáöu quaín lyï. Säú liãûu trãn säø kãú toaïn chi tiãút cung cáúp caïc thäng tin phuûc vuû cho viãûc quaín lyï tæìng loaûi taìi saín, nguäön väún, nåü phaíi thu, nåü phaíi traí chæa âæåüc phaín aïnh chi tiãút trãn säø Nháût kyï vaì Säø caïi phuûc vuû cho viãûc tênh vaì láûp caïc chè tiãu trong baïo caïo taìi chênh vaì baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình. Säú læåüng, kãút cáúu caïc säø kãú toaïn chi tiãút khäng qui âënh bàõt buäüc. Caïc âån vë chuí âáöu tæ phaíi càn cæï vaìo qui âënh mang tênh hæåïng dáùn cuía chãú âäü naìy vaì yãu cáöu quaín lyï cuía âån vë âãø måí caïc säø kãú toaïn chi tiãút cáön thiãút, phuì håüp. Âiãöu 29: Âån vë chuí âáöu tæ phaíi càn cæï vaìo hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn, caïc chãú âäü kãú toaïn cuía Nhaì næåïc vaì yãu cáöu quaín lyï cuía âån vë âãø måí âuí caïc säø kãú toaïn täøng håüp vaì säø kãú toaïn chi tiãút cáön thiãút. Âiãöu 30: Viãûc ghi säø kãú toaïn phaíi càn cæï vaìo chæïng tæì kãú toaïn. Moüi säú liãûu ghi trãn säø kãú toaïn bàõt buäüc phaíi coï chæïng tæì kãú toaïn håüp phaïp, håüp lãû chæïng minh. Âiãöu 31: Säø kãú toaïn phaíi âæåüc quaín lyï chàût cheî, phán cäng roî raìng traïch nhiãûm caï nhán giæî vaì ghi säø. Säú kãú toaïn giao cho nhán viãn naìo thç nhán viãn âoï phaíi chëu traïch nhiãûm vãö nhæîng âiãöu ghi trong säø vaì giæî säø trong thåìi gian duìng säø. Khi coï sæû thay âäøi ngæåìi giæî vaì ghi säø kãú toaïn, ngæåìi phuû traïch kãú toaïn phaíi täø chæïc baìn giao traïch nhiãûm quaín lyï vaì ghi säø kãú toaïn giæîa caïn bäü kãú toaïn cuî våïi caïn bäü kãú toaïn måïi. Caïn bäü kãú toaïn cuî phaíi chëu traïch nhiãûm vãö toaìn bäü nhæîng âiãöu ghi trong säø trong suäút thåìi gian giæî vaì ghi säø. Caïn bäü kãú toaïn måïi chëu traïch nhiãûm tæì ngaìy nháûn baìn giao. Biãn baín baìn giao phaíi âæåüc thuí træåíng âån vë vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ kyï xaïc nháûn. Âiãöu 32: Säø kãú toaïn phaíi duìng giáúy täút, âaím baío ghi cheïp roî raìng, saûch seî. Ghi säø kãú toaïn phaíi duìng mæûc täút, khäng phai. Cáúm táøy xoaï, cáúm duìng cháút hoaï hoüc âãø sæía chæîa. Khi cáön sæía chæîa säú liãûu trong säø kãú toaïn phaíi thæûc hiãûn âuïng caïc phæång phaïp qui âënh trong chãú âäü naìy. Âiãöu 33: Caïc hçnh thæïc säø kãú toaïn quy âënh aïp duûng thäúng nháút âäúi våïi âån vë chuí âáöu tæ, gäöm: - Hçnh thæïc säø kãú toaïn Nháût kyï - Säø caïi; - Hçnh thæïc säø kãú toaïn Chæïng tæì ghi säø; Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 157 - Hçnh thæïc säø kãú toaïn Nháût kyï chung; Trong mäùi hçnh thæïc säø kãú toaïn coï nhæîng qui âënh cuû thãø vãö säú læåüng, kãút cáúu, trçnh tæû, phæång phaïp ghi cheïp vaì mäúi quan hãû giæîa caïc säø kãú toaïn (quy âënh taûi pháön thæï ba). Âån vë chuí âáöu tæ phaíi càn cæï vaìo quy mä, âàûc âiãøm hoaût âäüng, yãu cáöu quaín lyï, trçnh âäü nghiãûp vuû cuía caïn bäü kãú toaïn, âiãöu kiãûn trang bë kyî thuáût tênh toaïn âãø læûa choün mäüt hçnh thæïc säø kãú toaïn phuì håüp, caïc âån vë chuí âáöu tæ phaíi tuán thuí moüi nguyãn tàõc cå baín cuía hçnh thæïc säø kãú toaïn âaî choün vãö: loaûi säø, kãút cáúu tæìng loaûi säø, mäúi quan hãû vaì sæû kãút håüp giæîa caïc loaûi säø, trçnh tæû vaì kyî thuáût ghi cheïp caïc loaûi säø kãú toaïn. Âiãöu 34: Viãûc måí vaì ghi cheïp säø kãú toaïn phaíi âaím baío phaín aïnh âáöy âuí, këp thåìi, chênh xaïc, trung thæûc, liãn tuûc, coï hãû thäúng tçnh hçnh tiãúp nháûn vaì sæí duûng caïc nguäön väún âáöu tæ; chi phê thæûc hiãûn dæû aïn; tçnh hçnh biãún âäüng vaì hiãûn coï cuía caïc loaûi taìi saín, nåü phaíi thu, nåü phaíi traí nhàòm cung cáúp caïc thäng tin kinh tãú, taìi chênh cho viãûc láûp baïo caïo taìi chênh vaì baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình cuía âån vë chuí âáöu tæ. Tuyãût âäúi khäng âæåüc âãø ngoaìi säø kãú toaïn mäüt khoaín taìi saín, váût tæ, tiãön väún cuía âån vë chuí âáöu tæ dæåïi báút kyì hçnh thæïc naìo. Âiãöu 35: Säø kãú toaïn phaíi âæåüc måí vaìo âáöu niãn âäü kãú toaïn hoàûc ngay sau khi coï quyãút âënh thaình láûp âån vë chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn. Thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn coï traïch nhiãûm kyï duyãût caïc säø kãú toaïn naìy træåïc khi sæí duûng. Âiãöu 36: Säø kãú toaïn phaíi theo âuïng máùu quy âënh trong chãú âäü naìy, säø coï thãø âoïng thaình quyãøn hoàûc âãø tåì råìi. Caïc tåì säø khi duìng xong phaíi âoïng thaình quyãøn âãø læu træî. Træåïc khi duìng säø kãú toaïn phaíi hoaìn thiãûn caïc thuí tuûc sau: Âäúi våïi säø kãú toaïn daûng quyãøn: Trang âáöu säø phaíi ghi roî tãn âån vë chuí âáöu tæ, tãn säø, ngaìy måí säø, niãn âäü kãú toaïn, hoü tãn ngæåìi giæî säø, ngaìy kãút thuïc ghi säø hoàûc ngaìy chuyãøn giao cho ngæåìi khaïc. Phaíi âaïnh säú trang vaì giæîa hai trang säø phaíi âoïng dáúu cuía chuí âáöu tæ (goüi laì dáúu giaïp lai). Thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn phaíi kyï xaïc nháûn vaìo trang âáöu vaì trang cuäúi cuía säø kãú toaïn. Âäúi våïi säø tåì råìi: Âáöu mäùi säø tåì råìi phaíi ghi roî tãn âån vë chuí âáöu tæ, säú thæï tæû cuía tæìng tåì säø, tãn säø, ngaìy thaïng sæí duûng, hoü tãn ngæåìi giæî vaì ghi säø. Caïc tåì råìi træåïc khi duìng phaíi âæåüc Thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn kyï xaïc nháûn, âoïng dáúu vaì ghi vaìo säø Âàng kyï sæí duûng säø tåì råìi. Caïc säø tåì råìi phaíi âæåüc sàõp xãúp theo mäüt tráût tæû nháút âënh vaì phaíi âaím baío an toaìn, dãù tçm. Âiãöu 37: Træåìng håüp ghi säø kãú toaïn bàòng maïy vi tênh: Âån vë chuí âáöu tæ coï thãø ghi säø kãú toaïn bàòng maïy vi tênh. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 158 Säø kãú toaïn ghi bàòng maïy vi tênh phaíi theo âuïng biãøu máùu quy âënh trong chãú âäü naìy. Cuäúi thaïng phaíi in ra säø, âoïng thaình quyãøn vaì phaíi âæåüc thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ kyï xaïc nháûn. Âiãöu 38: Säú liãûu ghi trãn säø kãú toaïn phaíi roî raìng, liãn tuûc, coï hãû thäúng; Khäng âæåüc boí caïch doìng; Khäng âæåüc ghi xen keî, chäöng âeì; Khi hãút trang phaíi cäüng säú liãûu mäùi trang, âäöng thåìi phaíi chuyãøn säú täøng cäüng sang âáöu trang kãú tiãúp. Âiãöu 39: Caïc sai soït trong säø kãú toaïn (nãúu coï) phaíi âæåüc sæía chæîa theo mäüt trong 3 phæång phaïp sau: - Phæång phaïp caíi chênh (coìn goüi laì phæång phaïp xoaï boí); - Phæång phaïp ghi säú ám (coìn goüi laì phæång phaïp ghi âoí); - Phæång phaïp ghi bäø sung. Âiãöu 40: Khi duìng phæång phaïp caíi chênh âãø âênh chênh chäù sai trãn säø kãú toaïn thç gaûch mäüt âæåìng bàòng mæûc âoí xoaï boí chäù ghi sai âãø coìn tháúy näüi dung chäù ghi sai âaî xoaï boí. Trãn chäù bë xoaï boí ghi säú âuïng bàòng mæûc thæåìng. Nãúu sai soït chè mäüt chæî säú cuîng phaíi xoaï boí toaìn bäü con säú sai vaì viãút laûi con säú âuïng. Cáön phaíi chæïng thæûc säú hiãûu âênh chênh bàòng chæî kyï cuía ngæåìi phuû traïch kãú toaïn åí bãn caûnh. Phæång phaïp caíi chênh aïp duûng trong træåìng håüp: - Sai soït trong diãùn giaíi, khäng liãn quan âãún quan hãû âäúi æïng cuía caïc taìi khoaín; - Sai soït khäng aính hæåíng âãún säú tiãön täøng cäüng. Âiãöu 41: Khi duìng phæång phaïp ghi säú ám âãø âênh chênh chäù sai thç træåïc hãút phaíi viãút laûi bàòng mæûc âoí buït toaïn sai (ghi säú ám) âãø huyí boí buït toaïn naìy, sau âoï duìng mæûc thæåìng viãút buït toaïn âuïng âãø thay thãú. Phæång phaïp ghi säú ám aïp duûng cho træåìng håüp: - Sai vãö quan hãû âäúi æïng giæîa caïc taìi khoaín do âënh khoaín sai âaî ghi säø kãú toaïn maì khäng thãø sæía laûi bàòng phæång phaïp caíi chênh; - Khi âaî láûp vaì gæíi Baíng cán âäúi kãú toaïn âi räöi måïi phaït hiãûn ra sai soït; - Sai soït, khi säú tiãön åí taìi khoaín âaî ghi nhiãöu láön hoàûc con säú ghi sai låïn hån con säú âuïng. Khi duìng phæång phaïp ghi säú ám âãø âênh chênh säú sai thç phaíi láûp mäüt "Chæïng tæì ghi säø âênh chênh" do ngæåìi phuû traïch kãú toaïn kyï xaïc nháûn. Âiãöu 42: Phæång phaïp ghi bäø sung âæåüc aïp duûng cho træåìng håüp buït toaïn ghi âuïng vãö quan hãû âäúi æïng giæîa caïc taìi khoaín nhæng säú tiãön ghi laûi êt hån säú tiãön thæûc tãú phaït sinh trong caïc nghiãûp vuû kinh tãú, taìi chênh hoàûc laì boí soït khäng cäüng âuí säú tiãön ghi trãn chæïng tæì. Træåìng håüp sæía chæîa theo phæång phaïp naìy cuîng phaíi láûp "Chæïng tæì ghi säø âênh chênh" do ngæåìi phuû traïch kãú toaïn kyï xaïc nháûn. Càn cæï vaìo chæïng tæì naìy kãú toaïn ghi bäø sung säú tiãön chãnh lãûch cho âuí våïi säú âuïng. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 159 Âiãöu 43: Træåìng håüp ghi säø kãú toaïn bàòng maïy vi tênh thç tuyì tæìng træåìng håüp coï thãø sæía chæîa sai soït theo mäüt trong ba phæång phaïp nãu trãn, song phaíi tuán thuí caïc qui âënh sau: - Nãúu sai soït âæåüc phaït hiãûn khi chæa in säø thç âæåüc pheïp sæía chæîa træûc tiãúp vaìo säø trãn maïy; - Nãúu sai soït âæåüc phaït hiãûn sau khi âaî in säø, âaî kyï tãn, âoïng dáúu âån vë thç trãn säø âaî in âæåüc sæía chæîa theo qui âënh cuía 1 trong 3 phæång phaïp nãu trãn, âäöng thåìi phaíi sæía laûi chäù sai trãn maïy vaì in laûi tåìi säø måïi. Phaíi læu tåì säø måïi cuìng våïi tåì säø coï sai soït âãø âaím baío thuáûn tiãûn cho viãûc kiãøm tra, kiãøm soaït. Âiãöu 44: Khi kiãøm tra xaïc nháûn baïo caïo taìi chênh nàm hoàûc khi baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình, hoàûc khi thanh tra, kiãøm tra, kiãøm toaïn kãút thuïc vaì coï kãút luáûn chênh thæïc, nãúu phaíi âiãöu chènh laûi säú liãûu trãn baïo caïo taìi chênh liãn quan âãún säú liãûu âaî ghi säø kãú toaïn thç âån vë phaíi sæía âäøi hoàûc ghi bäø sung vaìo taìi khoaín liãn quan trãn säø kãú toaïn nàm nay (thåìi âiãøm phaït hiãûn nghiãûp vuû sai); âäöng thåìi phaíi ghi chuï vaìo trang cuäúi (dæåïi doìng cuäúi) cuía säø kãú toaïn nàm baïo caïo âãø thuáûn tiãûn cho viãûc âäúi chiãúu, kiãøm tra. Âäúi våïi nhæîng sai soït phaït hiãûn træåïc khi gæíi baïo caïo chênh thæïc thç coï thãø âiãöu chènh vaìo säø kãú toaïn nàm baïo caïo; âäöng thåìi phaíi âiãöu chènh säú dæ âáöu nàm cuía säø kãú toaïn nàm nay. Âiãöu 45: Kãút thuïc kyì kãú toaïn (thaïng, quyï) vaì kãút thuïc niãn âäü kãú toaïn phaíi khoaï säø kãú toaïn. Ngoaìi ra, phaíi khoaï säø kãú toaïn trong caïc træåìng håüp: Kiãøm kã taìi saín, ... âáöu tæ tæû thæûc hiãûn dæû aïn (tæû laìm): Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 172 Nãúu chuí âáöu tæ coï âuí nàng læûc hoaût âäüng saín xuáút, xáy dæûng phuì håüp våïi yãu cáöu cuía dæû aïn thç âæåüc aïp duûng hçnh thæïc tæû thæûc hiãûn dæû aïn (tæû saín xuáút, xáy dæûng). Træåìng håüp tæû laìm thæåìng âæåüc aïp duûng cho caïc chuí âáöu tæ laì caïc doanh nghiãûp xáy làõp, näng lám træåìng vaì haûch toaïn trãn cuìng hãû thäúng säø kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ. 1. Khi phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng thæûc tãú phaït sinh: - Khi phaït sinh chi phê âáöu tæ xáy dæûng hçnh thaình TSCÂ duìng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 241 - Xáy dæûng cå baín dåí dang (Chi phê chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï caïc TK 111, 112, 152, 331, 334... - Khi phaït sinh chi phê âáöu tæ xáy dæûng hçnh thaình TSCÂ duìng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 241 - Xáy dæûng cå baín dåí dang (Chi phê coï thuãú GTGT) Coï caïc TK 111, 112, 152, 331, 334... 2. Khi cäng trçnh hoaìn thaình vaì quyãút toaïn väún âáöu tæ âæåüc phã duyãût, càn cæï vaìo giaï trë taìi saín hçnh thaình qua âáöu tæ vaì caïc khoaín chi phê âæåüc duyãût boí, hoàûc khäng âæåüc duyãût chi (nãúu coï), ghi: Nåü TK 211, 213, 152, 142 (Giaï trë taìi saín hçnh thaình qua âáöu tæ coï thuãú hoàûc khäng coï thuãú tuyì tæìng træåìng håüp) Nåü TK 138 - Phaíi thu khaïc (1388) (Pháön chi phê âáöu tæ xáy dæûng khäng âæåüc phã duyãût, phaíi thu häöi) Nåü TK 441 - Nguäön väún âáöu tæ XDCB (Pháön chi phê âáöu tæ xáy dæûng âæåüc duyãût boí) Coï TK 241 - Xáy dæûng cå baín dåí dang Âäöng thåìi, tuyì thuäüc vaìo nguäön väún âáöu tæ âãø phaín aïnh tàng nguäön väún kinh doanh hoàûc tàng quyî phuïc låüi âaî hçnh thaình TSCÂ. - TSCÂ hçnh thaình bàòng väún âáöu tæ do ngán saïch cáúp hoàûc hçnh thaình bàòng quyî âáöu tæ phaït triãøn, ghi: Nåü TK 441 - Nguäön väún âáöu tæ XDCB Nåü TK 414 - Quyî âáöu tæ phaït triãøn Coï TK 411 - Nguäön väún kinh doanh - Nãúu chuí âáöu tæ sæí duûng nguäön väún kinh doanh âãø âáöu tæ xáy dæûng, khi quyãút toaïn väún âáöu tæ âæåüc phã duyãût, ghi: Nåü caïc TK 211, 213, 152, 142 Coï TK 241 - Xáy dæûng cå baín dåí dang Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 173 Âäöng thåìi ghi giaím TK 009 - Nguäön väún kháúu hao (Taìi khoaín ngoaìi Baíng cán âäúi kãú toaïn) - TSCÂ hçnh thaình bàòng quyî phuïc låüi: + Nãúu TSCÂ sæí duûng vaìo muûc âêch saín xuáút kinh doanh, ghi: Nåü TK 431 - Quyî phuïc låüi (4312) Coï TK 411 - Nguäön väún kinh doanh + Nãúu TSCÂ sæí duûng vaìo muûc âêch phuïc låüi, ghi: Nåü TK 4312 - Quyî phuïc låüi Coï TK 4313 - Quyî phuïc låüi âaî hçnh thaình TSCÂ Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 174 TAÌI KHOAÍN 331 PHAÍI TRAÍ CHO NGÆÅÌI BAÏN Taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh thanh toaïn vãö caïc khoaín nåü phaíi traí cuía âån vë chuí âáöu tæ cho ngæåìi baïn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû cho håüp âäöng kinh tãú âaî kyï kãút. HAÛCH TOAÏN TAÌI KHOAÍN NAÌY CÁÖN TÄN TROÜNG MÄÜT SÄÚ QUY ÂËNH SAU 1. Nåü phaíi traí cho ngæåìi baïn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû cáön âæåüc haûch toaïn chi tiãút theo tæìng âäúi tæåüng phaíi traí. Trong chi tiãút theo tæìng âäúi tæåüng phaíi traí, taìi khoaín naìy cuîng phaín aïnh caí säú tiãön âaî æïng træåïc cho ngæåìi baïn váût liãûu, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû nhæng chæa nháûn âæåüc khäúi læåüng xáy làõp, thiãút bë hoaìn thaình baìn giao, dëch vuû cung cáúp. 2. Khäng phaín aïnh vaìo taìi khoaín naìy caïc nghiãûp vuû mua váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû dëch vuû traí tiãön ngay (tiãön màût, tiãön seïc hoàûc âaî traí qua Ngán haìng, Kho baûc). 3. Nhæîng váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, thiãút bë, dëch vuû âaî nháûn, nháûp kho nhæng âãún cuäúi thaïng váùn chæa nháûn âæåüc hoaï âån thç sæí duûng giaï taûm tênh âãø ghi säø vaì phaíi âiãöu chènh vãö giaï thæûc tãú khi nháûn âæåüc hoaï âån hoàûc thäng baïo giaï chênh thæïc cuía ngæåìi baïn. KÃÚT CÁÚU VAÌ NÄÜI DUNG PHAÍN AÏNH CUÍA TAÌI KHOAÍN 331 - PHAÍI TRAÍ CHO NGÆÅÌI BAÏN Bãn Nåü: - Säú tiãön âaî traí cho ngæåìi baïn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû; - Säú tiãön æïng træåïc cho ngæåìi baïn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû nhæng chæa nháûn âæåüc váût liãûu, khäúi læåüng xáy làõp, thiãút bë hoaìn thaình baìn giao, dëch vuû cung cáúp; - Säú chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc giaím træì vaìo nåü phaíi traí; - Säú kãút chuyãøn vãö giaï trë váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, thiãút bë khäng âuïng quy caïch, keïm pháøm cháút khi kiãøm nháûn phaíi traí laûi ngæåìi baïn hoàûc âæåüc ngæåìi baïn giaím giaï. Bãn Coï: - Säú tiãön phaíi traí cho ngæåìi baïn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû; Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 175 - Âiãöu chènh giaï taûm tênh vãö giaï thæûc tãú cuía säú váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, thiãút bë, dëch vuû âaî nháûn khi coï hoaï âån hoàûc thäng baïo giaï chênh thæïc. Säú dæ bãn Coï: Säú tiãön coìn phaíi traí cho ngæåìi baïn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, ngæåìi nháûn tháöu xáy làõp, thiãút bë, ngæåìi cung cáúp dëch vuû. Taìi khoaín naìy coï thãø coï säú dæ bãn Nåü: Säú dæ bãn Nåü (nãúu coï) phaín aïnh säú tiãön âaî æïng træåïc cho ngæåìi baïn hoàûc säú âaî traí nhiãöu hån säú phaíi traí cho ngæåìi baïn theo chi tiãút cuía tæìng âäúi tæåüng cuû thãø. Khi láûp Baíng cán âäúi kãú toaïn, phaíi láúy säú dæ chi tiãút cuía tæìng âäúi tæåüng phaín aïnh åí taìi khoaín naìy âãø ghi 2 chè tiãu bãn "Taìi saín" vaì bãn "Nguäön väún". PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN MÄÜT SÄÚ HOAÛT ÂÄÜNG KINH TÃÚ CHUÍ YÃÚU 1. Nháûn khäúi læåüng xáy làõp hoaìn thaình baìn giao cuía bãn nháûn tháöu xáy làõp. Càn cæï vaìo biãn baín nghiãûm thu khäúi læåüng xáy làõp hoaìn thaình keìm theo baín tênh giaï trë khäúi læåüng âæåüc nghiãûm thu, phiãúu giaï vaì caïc chæïng tæì thanh toaïn, ghi: - Træåìng håüp chi phê xáy làõp taûo ra taìi saín cäú âënh duìng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Giaï trë xáy làõp chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp chi phê xáy làõp taûo ra TSCÂ duìng cho muûc âêch HCSN, phuïc låüi, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT, hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Giaï trë xáy làõp coï thuãú GTGT) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 2. Nháûp kho váût liãûu, thiãút bë (thiãút bë cáön làõp, khäng cáön làõp) hoàûc cäng cuû, duûng cuûc duìng cho Ban quaín lyï dæû aïn cho ngæåìi baïn cung cáúp. Càn cæï vaìo hoaï âån, phiãúu nháûp kho âãø ghi säø kãú toaïn theo hai træåìng håüp: - Træåìng håüp váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, thiãút bë sæí duûng cho quaï trçnh âáöu tæ taûo ra TSCÂ duìng cho saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 152 - Nguyãn liãûu, váût liãûu (1521, 1523) (Pháön thæûc nháûp) (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 153 - Cäng cuû, duûng cuû (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 138 - Phaíi thu khaïc (1381) (Chãnh lãûch giæîa säú liãûu ghi trãn hoaï âån vaì phiãúu nháûp kho) (nãúu coï) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 176 Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, thiãút bë sæí duûng cho quaï trçnh âáöu tæ taûo ra TSCÂ duìng cho HCSN, phuïc låüi, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT, hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 152 - Nguyãn liãûu, váût liãûu (1521, 1523) (Giaï mua coï thuãú GTGT) Nåü TK 153 - Cäng cuû, duûng cuû (Giaï mua coï thuãú GTGT) Nåü TK 138 - Phaíi thu khaïc (1381) (Chãnh lãûch giæîa säú liãûu ghi trãn hoaï âån vaì phiãúu nháûp kho) (nãúu coï) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Khi ngæåìi baïn cháúp nháûn ghi giaím khoaín phaíi traí do váût liãûu, thiãút bë thiãúu huût, ghi: Nåü TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn Coï TK 138 - Phaíi thu khaïc (1381) (Giaï trë váût liãûu, thiãút bë thiãúu chæa coï thuãú GTGT) Coï TK133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì (nãúu coï) 3. Khi mua váût liãûu, thiãút bë khäng cáön làõp giao thàóng cho bãn nháûn tháöu duìng ngay cho cäng trçnh khäng qua nháûp kho: - Træåìng håüp váût liãûu sæí duûng cho quaï trçnh âáöu tæ taûo ra TSCÂ duìng cho saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp váût liãûu sæí duûng cho quaï trçnh âáöu tæ taûo ra TSCÂ duìng cho HCSN, phæïc låüi, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Täøng giaï thanh toaïn) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 4. Træåìng håüp haìng mua âang âi trãn âæåìng cuäúi kyì chæa vãö nháûp kho cuía âån vë chuí âáöu tæ: - Træåìng håüp haìng mua âang âi trãn âæåìng (váût liãûu, thiãút bë) sæí duûng cho muûc âêch taûo ra TSCÂ duìng cho saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, càn cæï vaìo hoaï âån cuía ngæåìi baïn, ghi: Nåü TK 151 - Haìng mua âang âi trãn âæåìng (Giaï mua chæa coï thuïe GTGT) Nåü TK133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 177 - Træåìng håüp haìng mua âang âi trãn âæåìng (váût liãûu, thiãút bë) sæí duûng cho muûc âêch taûo ra TSCÂ duìng cho HCSN, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, càn cæï vaìo hoaï âån cuía ngæåìi baïn, ghi: Nåü TK 151 - Haìng mua âang âi trãn âæåìng (Täøng giaï thanh toaïn) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 5. Khi khäúi læåüng cäng taïc tæ váún hoaìn thaình, càn cæï vaìo biãn baín nghiãûm thu khäúi læåüng cäng viãûc tæ váún hoaìn thaình, hoaï âån vaì caïc chæïng tæì yãu cáöu thanh toaïn âãø kãú toaïn ghi säø theo hai træåìng håüp: - Træåìng håüp chi phê tæ váún cho quaï trçnh âáöu tæ xáy dæûng taûo ra TSCÂ duìng cho saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Chi phê chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp chi phê tæ váún cho quaï trçnh âáöu tæ xáy dæûng taûo ra TSCÂ duìng cho muûc âêch HCSN, phuïc låüi, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Täøng giaï thanh toaïn) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 6. Khi nháûn khäúi læåüng chi phê khaïc hoaìn thaình nhæ: chi phê khaío saït xáy dæûng, chi phê thiãút kãú..., càn cæï vaìo håüp âäöng vaì biãn baín nghiãûm thu, caïc chæïng tæì yãu cáöu thanh toaïn ghi: - Træåìng håüp chi phê khaïc sæí duûng cho quaï trçnh âáöu tæ taûo ra TSCÂ duìng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Chi phê chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp chi phê khaïc sæí duûng cho quaï trçnh âáöu tæ taûo ra TSCÂ duìng cho muûc âêch HCSN, phuïc låüi, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (2411) (Täøng giaï thanh toaïn) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 7. Khi mua TSCÂ duìng cho hoaût âäüng cuía Ban quaín lyï dæû aïn, ghi: - Træåìng håüp chi phê Ban quaín lyï dæû aïn phuûc vuû cho viãûc taûo ra TSCÂ sæí duûng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 211 - TSCÂ hæîu hçnh (Nguyãn giaï TSCÂ hæîu hçnh chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 213 - TSCÂ vä hçnh (Nguyãn giaï TSCÂ vä hçnh chæa coï thuãú GTGT) Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 178 Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) Âäöng thåìi ghi: Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Chi phê mua TSCÂ chæa coï thuãú GTGT) Coï TK 466 - Nguäön väún âaî hçnh thaình TSCÂ Træåìng håüp chi phê Ban quaín lyï dæû aïn phuûc vuû cho viãûc taûo ra TSCÂ sæí duûng cho muûc âêch HCSN, phuïc låüi, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 211 - TSCÂ hæîu hçnh (Nguyãn giaï TSCÂ hæîu hçnh coï thuãú GTGT) Nåü TK 213 - TSCÂ vä hçnh (Nguyãn giaï TSCÂ vä hçnh coï thuãú GTGT) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) Âäöng thåìi tênh vaìo chi phê cuía Ban quaín lyï dæû aïn vaì ghi tàng nguäön väún âaî hçnh thaình TSCÂ Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Chi phê mua TSCÂ coï thuãú GTGT) Coï TK 466 - Nguäön väún âaî hçnh thaình TSCÂ 8- Khi nháûn âæåüc caïc dëch vuû phuûc vuû hoaût âäüng cuía Ban quaín lyï dæû aïn nhæ: âiãûn, næåïc, âiãûn thoaûi... - Træåìng håüp chi phê Ban quaín lyï dæû aïn phuûc vuû cho viãûc taûo ra TSCÂ sæí duûng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, ghi: Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Chi phê chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp chi phê Ban quaín lyï dæû aïn phuûc vuû cho viãûc taûo ra TSCÂ sæí duûng cho muûc âêch HCSN, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, ghi: Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Chi phê coï thuãú GTGT) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 9- Chi cáúp taûm æïng hoàûc thanh toaïn cho ngæåìi baïn, ngæåìi nháûn tháöu khäúi læåüng xáy làõp, thiãút bë, tæ váún, cung cáúp dëch vuû, ghi: Nåü TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn Coï caïc TK 111, 112, 311, 341, 441... 10- Træåìng håüp âaî âæåüc cáúp väún taûm æïng maì goïi tháöu khäng triãøn khai thi cäng theo âuïng thåìi haûn quy âënh cuía håüp âäöng, hoàûc hãút thåìi haûn quy âënh cuía håüp âäöng maì váùn khäng nháûn âæåüc thiãút bë, khi nháûn âæåüc säú hoaìn traí, ghi: Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 179 Nåü caïc TK111, 112, 311, 341, 441... Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn 11- Træåìng håüp váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû, thiãút bë mua vaìo âaî nháûp kho, sau âoï phaït hiãûn khäng âuïng quy caïch hoàûc keïm pháøm cháút phaíi traí laûi ngæåìi baïn âæåüc ngæåìi baïn cháúp nháûn giaím giaï tênh træì vaìo khoaín phaíi traí ngæåìi baïn hoàûc traí laûi tiãön, ghi: Nåü caïc TK 111, 112 Nåü TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn Coï TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì (nãúu coï) Coï TK 152 - Nguyãn liãûu, váût liãûu Coï TK 153 - Cäng cuû, duûng cuû 12- Træåìng håüp mua váût liãûu duìng ngay (khäng qua nháûp kho) cho hoaût âäüng chaûy thæí coï taíi, saín xuáút thæí: - Træåìng håüp váût liãûu sæí duûng cho chaûy thæí coï taíi, saín xuáút thæí våïi muûc âêch âáöu tæ âãø taûo ra TSCÂ duìng cho saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì, càn cæï vaìo hoaï âån mua haìng, ghi: Nåü TK 154 - Chi phê saín xuáút thæí dåí dang (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) - Træåìng håüp váût liãûu sæí duûng cho chaûy thæí coï taíi, saín xuáút thæí våïi muûc âêch âáöu tæ âãø taûo ra TSCÂ duìng cho HCSN, saín xuáút kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, càn cæï vaìo hoaï âån mua haìng, ghi: Nåü TK 154 - Chi phê saín xuáút thæí dåí dang (Giaï mua coï thuãú GTGT) Coï TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn (Täøng giaï thanh toaïn) 13- Træåìng håüp chuí âáöu tæ phaíi näüp thuãú thay cho nhaì tháöu næåïc ngoaìi thç khi thanh toaïn khäúi læåüng hoaìn thaình cho nhaì tháöu, chuí âáöu tæ seî kháúu træì laûi mäüt khoaín âuïng bàòng säú thuãú phaíi näüp thay, khi xaïc âënh säú thuãú phaíi näüp cho Ngán saïch Nhaì næåïc thay cho nhaì tháöu næåïc ngoaìi, ghi: Nåü TK 331 - Phaíi traí cho ngæåìi baïn Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (3338) 14- Âäúi våïi caïc dæû aïn sæí duûng väún ODA khäng hoaìn laûi, väún ODA vay hoàûc väún ODA häùn håüp thuäüc diãûn ngán saïch Nhaì næåïc âáöu tæ khäng hoaìn traí, khi mua haìng hoaï, váût tæ, dëch vuû tæì caïc nhaì cung cáúp coï thuãú GTGT hoàûc haìng hoaï nháûp kháøu âaî näüp thuãú GTGT âãø sæí duûng cho dæû aïn, chuí dæû aïn âæåüc hoaìn laûi säú thuãú GTGT âaî traí: - Khi mua haìng hoaï, váût tæ, dëch vuû trong næåïc, ghi: Nåü TK 152 - Nguyãn liãûu, váût liãûu (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 153 - Cäng cuû, duûng cuû (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 180 Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Giaï mua chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï caïc TK 111, 112, 331, 441 (Täøng giaï thanh toaïn) - Khi mua haìng hoaï, váût tæ, dëch vuû nháûp kháøu, ghi: Nåü TK 152 - Nguyãn liãûu, váût liãûu (Giaï mua coï thuãú nháûp kháøu) Nåü TK 153 - Cäng cuû, duûng cuû (Giaï mua coï thuãú nháûp kháøu) Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (Giaï mua coï thuãú nháûp kháøu) Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Gia mua coï thuãú nháûp kháøu) Coï caïc TK 111, 112, 331, 441 Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (3333) - Säú thuãú GTGT haìng nháûp kháøu phaíi näüp nhæng seî âæåüc hoaìn, ghi: Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312 - Thuãú GTGT haìng nháûp kháøu) - Khi näüp Ngán saïch Nhaì næåïc säú thuãú nháûp kháøu vaì thuãú GTGT haìng nháûp kháøu, ghi: Nåü TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312, 3333) Coï caïc TK 111, 112... - Khi nháûn âæåüc tiãön ngán saïch Nhaì næåïc hoaìn laûi säú thuãú GTGT haìng nháûp kháøu, ghi: Nåü caïc TK 111, 112... Coï TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì - Khi nháûn âæåüc caïc chæïng tæì cáúp phaït cuía cå quan taìi chênh vaì Kho baûc Nhaì næåïc, âån vë chuí âáöu tæ ghi tàng nguäön väún âáöu tæ, ghi: Nåü caïc TK coï liãn quan Coï TK 441 - Nguäön väún âáöu tæ - Træåìng håüp chuí dæû aïn giao tháöu cho caïc nhaì tháöu chênh thuäüc âäúi tæåüng näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú cung cáúp cho haìng hoaï, dëch vuû theo giaï khäng coï thuãú GTGT cho dæû aïn naìy thç nhaì tháöu chênh khäng tênh thuãú GTGT âáöu ra nhæng âæåüc kháúu træì hoàûc hoaìn thuãú GTGT âáöu vaìo cuía haìng hoaï, dëch vuû duìng cho dæû aïn naìy. Khi mua haìng hoaï, dëch vuû cuía nhaì tháöu chênh trong træåìng håüp naìy, Ban quaín lyï dæû aïn ghi: Nåü TK 152 - Nguyãn liãûu, váût liãûu (Giaï khäng coï thuãú GTGT) Nåü TK 153 - Cäng cuû, duûng cuû (Giaï khäng coï thuãú GTGT) Nåü TK 241 - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (Giaï khäng coï thuãú GTGT) Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 181 Nåü TK 642 - Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn (Giaï khäng coï thuãú GTGT) Coï caïc TK 111, 112, 331,... Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 182 TAÌI KHOAÍN 333 THUÃÚ VAÌ CAÏC KHOAÍN PHAÍI NÄÜP NHAÌ NÆÅÏC Taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh quan hãû thanh toaïn giæîa Ban quaín lyï dæû aïn våïi Ngán saïch Nhaì næåïc vãö caïc khoaín thuãú, phê, lãû phê vaì caïc khoaín khaïc phaíi näüp, phaín aïnh nghéa vuû vaì tçnh hçnh thæûc hiãûn nghéa vuû thanh toaïn cuía Ban quaín lyï dæû aïn våïi Ngán saïch Nhaì næåïc. HAÛCH TOAÏN TAÌI KHOAÍN NAÌY CÁÖN TÄN TROÜNG MÄÜT SÄÚ QUI ÂËNH SAU 1- Ban quaín lyï dæû aïn phaíi chuí âäüng tênh vaì xaïc âënh säú thuãú, phê, lãû phê phaíi näüp (nãúu coï) cho Ngán saïch Nhaì næåïc theo quy âënh cuía phaïp luáût vaì këp thåìi phaín aïnh vaìo säø kãú toaïn vãö säú thuãú phaíi näüp trãn cå såí caïc thäng baïo cuía cå quan thuãú. 2- Thæûc hiãûn nghiãm chènh viãûc näüp âáöy âuí këp thåìi caïc khoaín thuãú, phê vaì lãû phê cho Nhaì næåïc. 3- Kãú toaïn phaíi måí säø chi tiãút theo doîi tæìng khoaín thuãú, phê, lãû phê phaíi näüp vaì âaî näüp. 4- Âån vë näüp thuãú bàòng ngoaûi tãû phaíi qui âäøi ra Âäöng Viãût Nam theo tyí giaï qui âënh âãø ghi säø kãú toaïn. KÃÚT CÁÚU VAÌ NÄÜI DUNG PHAÍN AÏNH CUÍA TAÌI KHOAÍN 333 - THUÃÚ VAÌ CAÏC KHOAÍN PHAÍI NÄÜP NHAÌ NÆÅÏC Bãn Nåü: - Säú thuãú, phê, lãû phê vaì caïc khoaín phaíi näüp, âaî näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc; - Säú thuãú GTGT âaî âæåüc kháúu træì trong kyì (nãúu coï); - Säú thuãú GTGT cuía haìng baïn bë traí laûi, bë giaím giaï. Bãn Coï: - Säú thuãú GTGT haìng nháûp kháøu phaíi näüp; - Säú thuãú GTGT âáöu ra (nãúu coï); - Säú thuãú, phê, lãû phê vaì caïc khoaín khaïc phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc. Säú dæ bãn Coï: Säú thuãú, phê, lãû phê vaì caïc khoaín khaïc coìn phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc. Trong træåìng håüp caï biãût, Taìi khoaín 333 coï thãø coï säú dæ bãn Nåü. Säú dæ bãn Nåü (nãúu coï) cuía TK 333 phaín aïnh säú thuãú vaì caïc khoaín âaî näüp låïn hån säú thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp cho Nhaì næåïc. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 183 Taìi khoaín 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc, coï 5 taìi khoaín cáúp2: - Taìi khoaín 3331 - Thuãú GTGT phaíi näüp: Duìng âãø phaín aïnh säú thuãú GTGT âáöu ra, säú thuãú GTGT cuía haìng nháûp kháøu phaíi näüp, säú thuãú GTGT âaî âæåüc kháúu træì, säú thuãú GTGT âaî näüp, säú thuãú GTGT coìn phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc. Taìi khoaín 3331 - Thuãú GTGT phaíi näüp coï 2 taìi khoaín 3: + Taìi khoaín 3331 - Thuãú GTGT âáöu ra: Duìng âãø phaín aïnh säú thuãú GTGT âáöu ra, säú thuãú GTGT âáöu vaìo âaî kháúu træì, säú thuãú GTGT cuía haìng baïn bë traí laûi, bë giaím giaï, säú thuãú GTGT phaíi näüp, âaî näüp, coìn phaíi näüp cuía saín pháøm chaûy thæí coï taíi, saín xuáút thæí,... âaî baïn trong kyì. + Taìi khoaín 33312 - Thuãú GTGT haìng nháûp kháøu: Duìng âãø phaín aïnh säú thuãú GTGT cuía haìng nháûp kháøu phaíi näüp, âaî näüp, coìn phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc. - Taìi khoaín 3322 - Thuãú tiãu thuû âàûc biãût: Phaín aïnh säú thuãú tiãu thuû âàûc biãût phaíi näüp, âaî näüp vaì coìn phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc. - Taìi khoaín 3333 - Thuãú nháûp kháøu: Phaín aïnh säú thuãú nháûp kháøu phaíi näüp, âaî näüp vaì coìn phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc. - Taìi khoaín 3338 - Caïc loaûi thuãú khaïc: Phaín aïnh caïc khoaín thuãú khaïc (thuãú thu nháûp caï nhán, thuãú näüp häü nhaì tháöu næåïc ngoaìi, thuãú thu nháûp doanh nghiãûp (nãúu coï)... phaíi näüp, âaî näüp, coìn phaíi näüp vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc). - Taìi khoaín 3339 - Phê, lãû phê vaì caïc khoaín phaíi näüp khaïc: Phaín aïnh säú phaíi näüp, âaî näüp vaì coìn phaíi näüp vãö caïc khoaín phê, lãû phê, caïc khoaín phaíi näüp khaïc vaìo Ngán saïch Nhaì næåïc ngoaìi caïc khoaín âaî ghi vaìo caïc taìi khoaín tæì 3331 âãún 3338. PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN MÄÜT SÄÚ HOAÛT ÂÄÜNG KINH TÃÚ CHUÍ YÃÚU I. Kãú toaïn thuãú GTGT âáöu ra: - Xaïc âënh thuãú GTGT âáöu ra phaíi näüp khi baïn saín pháøm chaûy thæí coï taíi, hoàûc saín xuáút thæí: 1- Træåìng håüp Ban quaín lyï dæû aïn näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú: - Khi baïn saín pháøm chaûy thæí coï taíi, hoàûc saín xuáút thæí thuäüc âäúi tæåüng chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, trãn Hoaï âån (GTGT) phaíi ghi roî giaï baïn chæa coï thuãú GTGT, thuãú GTGT phaíi näüp vaì täøng giaï thanh toaïn. Càn cæï vaìo Hoaï âån (GTGT) phaín aïnh doanh thu baïn saín pháøm chaûy thæí coï taíi, hoàûc saín xuáút thæí (theo giaï baïn chæa coï thuãú GTGT) vaì thuãú GTGT, ghi: Nåü caïc TK 111, 112, 131,... (Täøng giaï thanh toaïn) Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33311) Coï TK 511 - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí (Giaï baïn chæa coï thuãú GTGT) Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 184 - Træåìng håüp saín pháøm saín xuáút thæí âaî baïn bë traí laûi, càn cæï vaìo chæïng tæì traí laûi haìng, kãú toaïn phaín aïnh säú tiãön phaíi traí cho ngæåìi mua, doanh thu vaì säú thuãú GTGT caíu haìng baïn bë traí laûi, ghi: Nåü TK 511 - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí (Giaï baïn chæa coï thuãú GTGT) Nåü TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33311) Coï caïc TK 111, 112, 131 (Täøng giaï thanh toaïn cuía haìng baïn bë traí laûi) Âäöng thåìi phaín aïnh giaï väún cuía säú saín pháøm âaî baïn bë traí laûi nháûp kho, ghi: Nåü TK 155 - Thaình pháøm Coï TK 511 - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí 2- Træåìng håüp Ban quaín lyï dæû aïn näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp: - Khi baïn saín pháøm saín xuáút thæí, chaûy thæí coï taíi thuäüc âäúi tæåüng chëu thuãú GTGT, Ban quaín lyï dæû aïn phaíi láûp hoaï âån baïn haìng, càn cæï hoaï âån baïn haìng, ghi: Nåü caïc TK 111, 112, 131,... (Täøng giaï thanh toaïn) Coï TK 511 - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí (Täøng giaï thanh toaïn) - Thuãú GTGT phaíi näüp theo phæång phaïp tênh træûc tiãúp trãn giaï trë gia tàng, ghi: Nåü TK 511 - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33311) 3- Træåìng håüp Ban quaín lyï dæû aïn baïn saín pháøm saín xuáút thæí thuäüc âäúi tæåüng khäng chëu thuãú GTGT, càn cæï vaìo hoaï âån baïn haìng, ghi: Nåü caïc TK 111, 112, 131... Coï TK 511 - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí (Täøng giaï thanh toaïn) II. Kãú toaïn thuãú GTGT haìng nháûp kháøu: 1- Træåìng håüp chuí âáöu tæ træûc tiãúp nháûp kháøu váût tæ, thiãút bë âãø sæí duûng cho dæû aïn âáöu tæ, kãú toaïn phaín aïnh säú tiãön phaíi thanh toaïn, giaï trë váût tæ, thiãút bë nháûp kháøu, thuãú nháûp kháøu phaíi näüp (Chæa bao gäöm thuãú GTGT haìng nháûp kháøu), ghi: Nåü caïc TK 152, 153, 211... (Giaï mua coï thuãú nháûp kháøu) Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (3333) Coï caïc TK 111, 112, 341... Âäöng thåìi phaín aïnh säú thuãú GTGT phaíi näüp cuía haìng nháûp kháøu: + Træåìng håüp nháûp kháøu váût tæ, thiãút bë duìng cho quaï trçnh âáöu tæ âãø taûo ra TSCÂ duìng vaìo hoaût âäüng saín xuáút, kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thuãú, säú thuãú GTGT haìng nháûp kháøu phaíi näüp âæåüc kháúu træì, ghi: Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312) Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 185 + Træåìng håüp váût tæ, thiãút bë nháûp kháøu duìng cho quaï trçnh âáöu tæ âãø taûo ra TSCÂ duìng cho hoaût âäüng saín xuáút, kinh doanh haìng hoaï, dëch vuû thuäüc diãûn khäng chëu thuãú GTGT hoàûc chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp hoàûc duìng vaìo hoaût âäüng HCSN, phuïc låüi thç säú thuãú GTGT haìng nháûp kháøu khäng âæåüc kháúu træì phaíi tênh vaìo giaï trë váût tæ, thiãút bë nháûp kháøu, ghi: Nåü caïc TK 151, 152, 153, 211 Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312) + Khi thæûc näüp thuãú GTGT haìng nháûp kháøu vaìo ngán saïch Nhaì næåïc, ghi: Nåü TK333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312) Coï caïc TK 111, 112, 441... 2- Âäúi våïi caïc dæû aïn sæí duûng väún ODA khäng hoaìn laûi, väún ODA vay thuäüc diãûn ngán saïch Nhaì næåïc âáöu tæ khäng hoaìn traí khi chuí âáöu tæ træûc tiãúp nháûp kháøu váût tæ, thiãút bë âãø sæí duûng cho dæû aïn, chuí dæû aïn seî âæåüc hoaìn laûi säú thuãú GTGT âaî traí. - Khi âáöu tæ træûc tiãúp nháûp kháøu váût tæ, thiãút bë, kãú toaïn phaín aïnh säú tiãön phaíi thanh toaïn, giaï trë váût tæ, thiãút bë nháûp kháøu, thuãú nháûp kháøu phaíi näüp nhæ âiãøm 1 muûc II. - Khi phaín aïnh säú thuãú GTGT cuía haìng nháûp kháøu phaíi näüp, ghi: Nåü TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Coï TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312) - Khi näüp ngán saïch Nhaì næåïc säú thuãú GTGT haìng nháûp kháøu, ghi: Nåü TK 333 - Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc (33312) Coï caïc TK 111, 112, 441 - Khi nháûn âæåüc tiãön cuía Ngán saïch Nhaì næåïc hoaìn laûi thuãú GTGT haìng nháûp kháøu âaî traí, ghi: Nåü caïc TK 111, 112... Coï TK 133 - Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì III- Thuãú tiãu thuû âàûc biãût: 1- Træåìng håüp chuí âáöu tæ træûc tiãúp nháûp kháøu váût tæ, thiãút bë, TSCÂ thuäüc âäúi tæåüng näüp thuãú tiãu thuû âàûc biãût âãø sæí duûng cho dæû aïn â...æû aïn (Máùu säú F03D-CÂT) quyï naìy; - Baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ quyï træåïc. 4- Näüi dung vaì phæång phaïp láûp baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ - Cå cáúu väún âáöu tæ (Cäüt B): Phaín aïnh cå cáúu väún âáöu tæ theo tæìng näüi dung: Chi phê xáy làõp, Giaï trë thiãút bë âáöu tæ vaì Chi phê khaïc. Trong âoï giaï trë thiãút bë âáöu tæ âæåüc phaín aïnh chi tiãút theo: Giaï trë thiãút bë cáön làõp; Giaï trë thiãút bë khäng cáön làõp; Cäng cuû, duûng cuû,... - Kãú hoaûch nàm (Cäüt 1): Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 208 Phaín aïnh kãú hoaûch thæûc hiãûn âáöu tæ caïc dæû aïn trong nàm cuía Ban quaín lyï hoàûc chuí âáöu tæ. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï kãú hoaûch nàm âæåüc cáúp coï tháøm quyãön quyãút âënh cuía caïc dæû aïn cuía Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng. - Thæûc hiãûn âáöu tæ âáöu quyï (Cäüt 2): Phaín aïnh chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng dåí dang cuía Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ âáöu quyï. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï chè tiãu cäüt 9 "Thæûc hiãûn âáöu tæ coìn laûi cuäúi quyï" cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ quyï træåïc. - Thæûc hiãûn âáöu tæ (Cäüt 3, 4, 5): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng theo cå cáúu väún âáöu tæ cuía caïc dæû aïn maì Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ thæûc hiãûn. Cäüt 3: Säú liãûu âãø ghi vaìo cäüt naìy càn cæï vaìo doìng täøng cäüng cuía caïc cäüt 3, 4, 5 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh" (Máùu säú F03A-CÂT) quyï naìy, pháön theo doîi chi tiãút giaï trë thiãút bë âáöu tæ âæåüc láúy åí cäüt Chi phê âáöu tæ xáy dæûng kyì naìy, pháön chi phê khaïc phaït sinh trong quyï baïo caïo coìn coï thãø láúy säú liãûu åí cäüt 4, doìng cäüng cuía baïo caïo "Chi phê khaïc - Máùu säú F03C-CÂT" quyï naìy. Cäüt 4: Säú liãûu âãø ghi vaìo cäüt naìy âæåüc tênh bàòng caïch láúy säú liãûu cäüt 4 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï træåïc cäüng våïi säú liãûu cuía cäüt 3 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï naìy. Cäüt 5: Säú liãûu âãø ghi vaìo cäüt naìy âæåüc tênh bàòng caïch láúy säú liãûu cäüt 5 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï træåïc cäüng våïi säú liãûu cuía cäüt 3 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï naìy. - Âáöu tæ hoaìn thaình baìn giao sæí duûng duyãût quyãút toaïn (Cäüt 6, 7, 8): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng caïc dæû aïn âaî hoaìn thaình baìn giao cho bãn sæí duûng cäng trçnh vaì quyãút toaïn caïc dæû aïn âaî âæåüc cå quan hoàûc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût cuía chuí âáöu tæ, Ban quaín lyï dæû aïn. Cäüt 6: Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï vaìo doìng täøng cäüng cuía caïc cäüt 2, 3, 4 cuía baïo caïo "Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng" (máùu säú F03B-CÂT) quyï naìy, pháön theo doîi chi tiãút giaï trë thiãút bë âáöu tæ âæåüc láúy åí säø Chi phê âáöu tæ xáy dæûng. Cäüt 7: Säú liãûu âãø ghi vaìo cäüt naìy âæåüc tênh bàòng caïch láúy säú liãûu cäüt 7 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï træåïc cäüng våïi säú liãûu cuía cäüt 6 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï naìy. Cäüt 8: Säú liãûu âãø ghi vaìo cäüt naìy âæåüc tênh bàòng caïch láúy säú liãûu cäüt 8 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï træåïc cäüng våïi säú liãûu cäüt 6 cuía baïo caïo "Thæûc hiãûn âáöu tæ" quyï naìy. - Thæûc hiãûn âáöu tæ coìn laûi cuäúi quyï (Cäüt 9): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh âang dåí dang hoàûc âaî hoaìn thaình baìn giao âæa vaìo sæí duûng nhæng quyãút toaïn chæa âæåüc phã duyãût cuía caïc dæû aïn maì Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ thæûc hiãûn cuäúi quyï baïo caïo. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 209 Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy âæåüc tênh nhæ sau: Cäüt 9 = Cäüt 2 + Cäüt 3 - Cäüt 6. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 210 THUYÃÚT MINH BAÏO CAÏO TAÌI CHÊNH (Máùu säú B04 - CÂT) 1- Baín cháút vaì yï nghéa cuía Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh laì mäüt bäü pháûn håüp thaình hãû thäúng baïo caïo taìi chênh cuía Ban quaín lyï dæû aïn. Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh nhàòm âãø giaíi thêch vaì bäø sung thäng tin vãö tçnh hçnh thæûc hiãûn âáöu tæ cuía Ban quaín lyï dæû aïn trong kyì baïo caïo maì caïc baïo caïo taìi chênh khaïc khäng trçnh baìu roî raìng vaì chi tiãút âæåüc. 2- Näüi dung cuía Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh Näüi dung cuía Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh trçnh baìy khaïi quaït âàûc âiãøm hoaût âäüng cuía Ban quaín lyï dæû aïn, chãú âäü kãú toaïn âæåüc aïp duûng, caïc khoaín thu nháûp, chi phê caïc hoaût âäüng; tàng giaím taìi saín cäú âënh cuía Ban quaín lyï dæû aïn; nhæîng thuáûn låüi, khoï khàn, nguyãn nhán aính hæåíng âãún quaï trçnh thæûc hiãûn âáöu tæ vaì nhæîng kiãún nghë våïi cáúp trãn vaì cå quan chæïc nàng cuía Nhaì næåïc. Caïc Ban quaín lyï dæû aïn phaíi trçnh baìy âáöy âuí caïc chè tiãu theo näüi dung âaî quy âënh trong Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh. 3- Cå såí láûp Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh âæåüc láûp càn cæï säú liãûu: - Caïc säø kãú toaïn chi tiãút vaì täøng håüp taìi khoaín 511, 721, 821, 154, 155, 211, 213, 214, 421 kyì baïo caïo; - Caïc baïo caïo: Baíng cán âäúi kãú toaïn, Nguäön väún âáöu tæ, Thæûc hiãûn âáöu tæ quyï baïo caïo. 4- Phæång phaïp láûp caïc chè tiãu cuía Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh 4.1- Thu nháûp, chi phê: Chè tiãu naìy phaín aïnh täøng doanh thu, giaï xuáút baïn cuía caïc saín pháøm cuía hoaût âäüng chaûy thæí coï taíi, saín xuáút thæí, thu nháûp, chi phê cuía hoaût âäüng khaïc cuía Ban quaín lyï dæû aïn trong kyì baïo caïo vaì luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi kyì baïo caïo. I- Thu nháûp: Phaín aïnh täøng säú doanh thu cuía caïc hoaût âäüng saín xuáút thæí vaì thu nháûp hoaût âäüng khaïc trong kyì baïo caïo, bao gäöm: Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí, chaûy thæí coï taíi, thu nháûp hoaût âäüng tæ váún, thanh lyï, nhæåüng baïn TSCÂ,... Trong âoï: - Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí, chaûy thæí coï taíi laì säú phaït sinh Coï TK 511 "Doanh thu baïn saín pháøm saín xuáút thæí" trong kyì. - Thu nháûp hoaût âäüng khaïc laì säú phaït sinh Coï TK 721 "Thu nháûp hoaût âäüng khaïc" trong kyì. II- Chi phê: Phaín aïnh täøng säú caïc khoaín chi phê trong kyì âæåüc giaím træì vaìo caïc khoaín doanh thu, thu nháûp hoaût âäüng khaïc trong kyì, chè tiãu naìy âæåüc láûp theo tæìng loaûi hoaût âäüng tæång æïng våïi chè tiãu thu nháûp. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 211 Trong âoï: - "Chi phê cho saín pháøm saín xuáút thæí âaî baïn" laì säú phaït sinh Nåü TK 511 âäúi våïi våïi phaït sinh Coï cuía caïc Taìi khoaín 154, 155 trong kyì, vaì säú phaït sinh Nåü TK 511 âäúi æïng våïi phaït sinh Coï cuía TK 3331 (33311) (Træåìng håüp näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp). - Chi phê hoaût âäüng khaïc laì säú phaït sinh Nåü TK 721 âäúi æïng våïi phaït sinh Coï TK 821 trong kyì. III- Chãnh lãûch thu, chi: Phaín aïnh säú chãnh lãûch giæî caïc khoaín thu nháûp so våïi caïc khoaín chi phê trong kyì baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy âæåüc láúy säú thu nháûp trong kyì (Pháön I) træì âi säú chi phê trong kyì (Pháön II) (III = I - II). Nãúu thu nhoí hån chi thç ghi säú ám dæåïi hçnh thæïc ghi trong ngoàûc âån (***). IV- Sæí duûng chãnh lãûch thu, chi: Phaín aïnh säú chãnh lãûch thu, chi âæåüc sæí duûng theo caïc muûc âêch quy âënh trong chãú âäü taìi chênh âäúi våïi ? ??? chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy laì säú phaït sinh Nåü TK 421 âäúi æïng våïi caïc taìi khoaín liãn quan trong kyì. 4.2- Tçnh hçnh tàng giaím taìi saín cäú âënh: Chè tiãu naìy phaín aïnh säú tàng, giaím taìi saín cäú âënh vaì hao moìn taìi saín cäú âënh cuía Ban quaín lyï dæû aïn. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy âæåüc láúy tæì säø kãú toaïn Taìi khoaín 211 "Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh", Taìi khoaín 213 "Taìi saín cäú âënh vä hçnh", Taìi khoaín 214 "Hao moìn TSCÂ" kyì baïo caïo. 4.3- Giaíi thêch, âaïnh giaï mäüt säú tçnh hçnh vaì kãút quaí âáöu tæ xáy dæûng, kiãún nghë: Ban quaín lyï dæû aïn tæû trçnh baìy giaíi thêch, âaïnh giaï mäüt säú tçnh hçnh vaì kãút quaí thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng, nhæîng khoï khàn, thuáûn låüi trong quaï trçnh thæûc hiãûn dæû aïn âáöu tæ vaì nhæîng kiãún nghë âäúi våïi caïc cå quan cáúp trãn hoàûc cå quan Nhaì næåïc coï tháøm quyãön. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 212 CHI TIÃÚT NGUÄÖN VÄÚN ÂÁÖU TÆ (Máùu säú F02 - CÂT) 1. Muûc âêch cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ Baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ phaín aïnh tçnh hçnh tiãúp nháûn, sæí duûng vaì quyãút toaïn väún âáöu tæ cuía âån vë chuí âáöu tæ, Ban quaín lyï dæû aïn theo tæìng nguäön väún âáöu tæ, theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh. Dæûa vaìo säú liãûu cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ, cho biãút tçnh hçnh huy âäüng tæìng nguäön väún âáöu tæ cho quaï trçnh thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng theo tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh cuía chuí âáöu tæ, Ban quaín lyï dæû aïn. 2- Kãút cáúu cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ Mäùi nguäön väún âáöu tæ âæåüc trçnh baìy trãn mäüt baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ riãng âãø theo doîi chi tiãút tæìng nguäön väún âáöu tæ maì chuí âáöu tæ vaì Ban quaín lyï dæû aïn âang sæí duûng âãø âáöu tæ xáy dæûng dæû aïn. Kãút cáúu cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ gäöm caïc chè tiãu: tãn dæû aïn; säú dæ âáöu quyï; säú phaït sinh tàng; säú phaït sinh giaím; säú dæ cuäúi quyï. Pháön "Phaït sinh tàng" vaì "Phaït sinh giaím" âãöu âæåüc trçnh baìy theo näüi dung: quyï baïo caïo, luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo vaì luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. 3- Nguäön säú liãûu âãø láûp baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ - Càn cæï baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï træåïc; - Càn cæï säú liãûu trãn säø kãú toaïn täøng håüp vaì chi tiãút Taìi khoaín 441 "Nguäön väún âáöu tæ", Taìi khoaín 341 "Vay daìi haûn" cho tæìng dæû aïn trong quyï baïo caïo. 4- Näüi dung vaì phæång phaïp láûp baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ 4.1- Tãn dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh (Cäüt A): Phaín aïnh tãn caïc dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh maì Chuí âáöu tæ, Ban quaín lyï dæû aïn âang thæûc hiãûn âáöy tæ xáy dæûng. 4.2- Säú dæ âáöu quyï (Cäüt 1): Phaín aïnh säú dæ nguäön väún âáöu tæ hiãûn coï âáöu quyï cho dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh. Säú liãûu ghi vaìo chè tiãu naìy láúy tæì cäüt säú dæ cuäúi quyï (cäüt 8) cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï træåïc. 4.3- Phaït sinh tàng: Phaín aïnh caïc nguäön väún âáöu tæ maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn nháûn âæåüc, duìng cho âáöu tæ xáy dæûng dæû aïn tàng trong kyì baïo caïo vaì caïc nguyãn nhán tàng nguäön väún âáöu tæ khaïc. - Quyï baïo caïo (Cäüt 2): Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 213 Phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn nháûn âæåüc cho tæìng dæû aïn tàng trong quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo caïc chè tiãu naìy láúy tæì säø kãú toaïn chi tiãút Taìi khoaín 441 "Nguäön väún âáöu tæ", Taìi khoaín 341 "Vay daìi haûn", chi tiãút nguäön väún âáöu tæ cho tæìng dæû aïn trong quyï baïo caïo. - Luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 3): Phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn nháûn âæåüc cho caïc dæû aïn tàng luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo caïc chè tiãu naìy láúy tæì säú liãûu cäüt Luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 3)cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï træåïc, cäüng (+) säú liãûu chè tiãu cäüt 2 cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï naìy. - Luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 4): Phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn nháûn âæåüc cho caïc dæû aïn tàng luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo caïc chè tiãu naìy láúy tæì säú liãûu cäüt Luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo cäüt (4) cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï træåïc, cäüng (+) säú liãûu chè tiãu cäüt 2 cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï naìy. 4.4- Phaït sinh giaím: Phaín aïnh caïc nguäön väún âáöu tæ maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn âæåüc phaïp ghi giaím khi quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût, âiãöu chuyãøn cho âån vë khaïc, âaî traí nåü vay vaì caïc nguyãn nhán giaím khaïc. - Quyï baïo caïo (Cäüt 5): Phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ giaím trong quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo caïc chè tiãu naìy láúy tæì säø kãú toaïn chi tiãút Taìi khoaín 441 "Nguäön väún âáöu tæ", Taìi khoaín 341 "Vay daìi haûn", chi tiãút nguäön väún âáöu tæ giaím cho tæìng dæû aïn trong quyï baïo caïo. - Luyî kãú tæì dáöu nàm âãún quyï baïo caïo (Cäüt 6): Phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ cho caïc dæû aïn luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo caïc chè tiãu naìy láúy tæì säú liãûu cäüt Luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo (cäüt 6) cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï træåïc, cäüng (+) säú liãûu chè tiãu cäüt 5 baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï naìy. - Luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 7): Phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ cho caïc dæû aïn giaím luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo cáúc chè tiãu naìy láúy tæì säú liãûu cäüt luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo (cäüt 7) cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï træåïc, cäüng (+) säú liãûu chè tiãu cäüt 5 cuía baïo caïo Chi tiãút nguäön väún âáöu tæ quyï naìy. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 214 4.5- Säú dæ cuäúi quyï (Cäüt 8): Phaín aïnh säú dæ nguäön väún âáöu tæ hiãûn coï cuäúi quyï cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn. Säú dæ cuäúi quyï cuía nguäön väún âáöu tæ âæåüc tênh cho tæìng nguäön väún bàòng caïch: Láúy säú dæ âáöu quyï (cäüt 1), cäüng (+) Phaït sinh tàng quyï baïo caïo (cäüt 2), træì (-) Phaït sinh giaím quyï baïo caïo (cäüt 5). Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 215 THÆÛC HIÃÛN ÂÁÖU TÆ THEO DÆÛ AÏN, CÄNG TRÇNH, HAÛNG MUÛC CÄNG TRÇNH (Máùu säú F03A - CÂT) 1- Baín cháút, yï nghéa cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh: Baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh laì baïo caïo chi tiãút nhàòm phaín aïnh chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng theo tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh vaì theo cå cáúu väún âáöu tæ: Chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc. Càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh kãú toaïn láúy säú liãûu täøng håüp âãø ghi vaìo baïo caïo täøng håüp Thæûc hiãûn âáöu tæ. Baïo caïo naìy cho biãút chi tiãút tçnh hçnh thæûc hiãûn âáöu tæ theo tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn trong quyï baïo caïo, nàm baïo caïo vaì luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. 2- Kãút cáúu cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh: Baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh gäöm caïc chè tiãu: Tãn dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh; Dæû toaïn; Kãú haûch nàm; Thæûc hiãûn âáöu tæ trong quyï baïo caïo; Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo; Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Caïc chè tiãu: Thæûc hiãûn âáöu tæ trong quyï baïo caïo, Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ tæì âáöu nàm âãún quyï baïo caïo, Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo âãöu âæåüc trçnh baìy theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, vaì chi phê khaïc. Baïo caïo âæåüc phaín aïnh chi tiãút theo tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh âãø coï thãø so saïnh våïi täøng dæû toaïn âaî âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût. 3- Nguäön säú liãûu âãø láûp baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh: - Càn cæï säø kãú toaïn chi tiãút vaì täøng håüp Taìi khoaín 241 "Chi phê âáöu tæ xáy dæûng"; - Càn cæï baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh quyï træåïc. 4- Näüi dung vaì phæång phaïp láûp baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh: - Tãn dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh (Cäüt A): Phaín aïnh tãn dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn âang thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng. Âäúi våïi caïc dæû aïn hoaìn thaình chæa âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût quyãút toaïn cuîng phaín aïnh chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng åí baïo caïo naìy thuäüc chè tiãu Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo theo caïc cäüt phuì håüp. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 216 Âäúi våïi chi phê khaïc chæa phán bäø cho tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh thç âæåüc phaín aïnh riãng mäüt doìng. - Dæû toaïn (Cäüt 1): Phaín aïnh dæû toaïn cuía tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy laì càn cæï quyãút âënh phã duyãût täøng dæû toaïn cuía tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng. - Kãú hoaûch nàm (Cäüt 2): Phaín aïnh kãú hoaûch thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng trong nàm cuía tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï kãú hoaûch thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng trong nàm kãú hoaûch cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn. - Thæûc hiãûn âáöu tæ trong quyï baïo caïo (Cäüt 3, 4, 5 vaì 6): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn trong quyï baïo caïo theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu säø Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (Taìi khoaín 241 "Chi phê âáöu tæ xáy dæûng") cuía quyï baïo caïo âãø ghi vaìo tæìng cäüt phuì håüp. - Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 7, 8, 9, 10): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn âáöu tæ nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh quyï træåïc (caïc cäüt 7, 8, 9, 10) cäüng (+) láön læåüt säú liãûu caïc cäüt cuía chè tiãu "Thæûc hiãûn âáöu tæ trong quyï baïo caïo" (cäüt 3, 4, 5, 6) cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh quyï naìy âãø ghi vaìo tæìng cäüt phuì håüp. - Luyî kãú thæûc hiãûn âáöu tæ tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 11, 12, 13 vaì 14): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh quyï træåïc (caïc cäüt 11, 12, 13, 14) cäüng (+) láön læåüt säú liãûu caïc cäüt cuía chè tiãu "Thæûc hiãûn âáöu tæ trong quyï baïo caïo" (cäüt 3, 4, 5, 6) cuía baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh quyï naìy âãø ghi vaìo tæìng cäüt phuì håüp. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 217 QUYÃÚT TOAÏN VÄÚN ÂÁÖU TÆ THEO DÆÛ AÏN, CÄNG TRÇNH, HAÛNG MUÛC CÄNG TRÇNH HOAÌN THAÌNH BAÌN GIAO SÆÍ DUÛNG (Máùu säú F03B-CÂT) 1- Muûc âêch cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng: Baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng laì baïo caïo chi tiãút phaín aïnh tçnh hçnh quyãút toaïn caïc dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn âaî hoaìn thaình viãûc âáöu tæ xáy dæûng, baìn giao âæa vaìo sæí duûng âæåüc cáúp coï tháøm quyãön tháøm âënh vaì phã duyãût quyãút toaïn. Càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh, kãú toaïn láúy säú liãûu täøng håüp âãø ghi vaìo baïo caïo Thæûc hiãûn âáöu tæ. 2- Kãút cáúu cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng: Baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng gäöm caïc chè tiãu: Tãn dæû aïn, Cäng trçnh, Haûng muûc cäng trçnh; Dæû toaïn; Phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ trong quyï baïo caïo; Luyî kãú phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo; Luyî kãú phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Caïc chè tiãu phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ trong quyï baïo caïo; Luyî kãú phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo; Luyî kãú phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo âæåüc trçnh baìy theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc. 3- Nguäön säú liãûu âãø láûp baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng: - Càn cæï säø kãú toaïn chi tiãút vaì täøng håüp Taìi khoaín 241 "Chi phê âáöu tæ xáy dæûng"; - Càn cæï baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng quyï træåïc. 4- Näüi dung vaì phæång phaïp láûp baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng: - Tãn dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh (Cäüt A): Phaín aïnh tãn dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình âæåüc cáúp coï tháøm quyãön tháøm âënh vaì phã duyãût quyãút toaïn trong quyï baïo caïo, nàm baïo caïo vaì luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. - Dæû toaïn (Cäüt 1): Phaín aïnh dæû toaïn âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût cuía tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 218 Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy laì càn cæï quyãút âënh phã duyãût täøng dæû toaïn cuía tæìng dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng. - Phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ trong quyï baïo caïo (Cäüt 2, 3, 4, 5): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn âaî thæûc hiãûn theo cå cáúu väún âáöu tæ: Chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc, âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ trong quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu säø chi tiãút Chi phê âáöu tæ xáy dæûng (Taìi khoaín 241 "Chi phê âáöu tæ xáy dæûng") (pháön ghi Coï TK 241) cuía quyï baïo caïo, quyãút âënh phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ cuía cáúp coï tháøm quyãön trong quyï baïo caïo âãø ghi vaìo tæìng cäüt phuì håüp. - Luyî kãú phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 6, 7, 8 vaì 9): Phaín aïnh chi phê âáöu tæ xáy dæûng maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc, âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng quyï træåïc (caïc cäüt 6, 7, 8, 9) cäüng (+) láön læåüt säú liãûu caïc cäüt cuía chè tiãu "Phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ trong quyï baïo caïo" (cäüt 2, 3, 4, 5) cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng quyï naìy âãø ghi vaìo tæìng cäüt phuì håüp. - Luyî kãú phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 10, 11, 12, 13): Phaín aïnh chi phê xáy dæûng maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn theo cå cáúu väún âáöu tæ: chi phê xáy làõp, chi phê thiãút bë, chi phê khaïc âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng quyï træåïc (caïc cäüt 10, 11, 12, 13) cäüng (+) láön læåüt säú liãûu caïc cäüt cuía chè tiãu "Phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ trong quyï baïo caïo" (cäüt 2, 3, 4, 5) cuía baïo caïo Quyãút toaïn väún âáöu tæ theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao sæí duûng quyï naìy âãø ghi vaìo tæìng cäüt phuì håüp. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 219 CHI PHÊ KHAÏC (Máùu säú F03C-CÂT) 1- Muûc âêch cuía baïo caïo Chi phê khaïc Baïo caïo Chi phê khaïc laì baïo caïo täøng håüp nhàòm phaín aïnh chi phê khaïc thæûc tãú phaït sinh åí âån vë chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn theo tæìng näüi dung cáön quaín lyï åí tæìng giai âoaûn thæûc hiãûn âáöu tæ. Säú liãûu cuía baïo caïo Chi phê khaïc phaín aïnh tçnh hçnh thæûc hiãûn chi phê khaïc cuía chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn trong quyï baïo caïo, trong nàm baïo caïo vaì luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. 2- Kãút cáúu cuía baïo caïo Chi phê khaïc Baïo caïo Chi phê khaïc gäöm caïc chè tiãu: Näüi dung chi phê; Maî säú; Kãú hoaûch nàm; Thæûc hiãûn trong quyï baïo caïo; Luyî kãú thæûc hiãûn tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo; Luyî kãú thæûc hiãûn tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Chè tiãu näüi dung chi phê âæåüc trçnh baìy theo näüi dung chi phê cáön quaín lyï åí tæìng giai âoaûn: Chuáøn bë âáöu tæ, Thæûc hiãûn âáöu tæ vaì Kãút thuïc xáy dæûng, âæa dæû aïn vaìo khai thaïc sæí duûng. 3- Nguäön säú liãûu âãø láûp baïo caïo Chi phê khaïc - Càn cæï säø kãú toaïn chi tiãút Chi phê khaïc kyì baïo caïo; - Càn cæï baïo caïo Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn quyï baïo caïo; - Càn cæï baïo caïo Chi phê khaïc quyï træåïc. 4- Näüi dung vaì phæång phaïp láûp baïo caïo Chi phê khaïc - Näüi dung chi phê (Cäüt A): Phaín aïnh näüi dung chi phê khaïc cuía caïc dæû aïn maì chuí âáöu tæ hoàûc Ban quaín lyï dæû aïn thæûc hiãûn âáöu tæ xáy dæûng theo giai âoaûn Chuáøn bë âáöu tæ, Thæûc hiãûn âáöu tæ, Kãút thuïc xáy dæûng, âæa dæû aïn vaìo khai thaïc sæí duûng vaì Chi phê Ban quaín lyï dæû aïn. Chi phê khaïc cuía tæìng giai âoaûn âæåüc chi tiãút theo tæìng näüi dung chi phê theo chãú âäü hiãûn haình. Âäúi våïi caïc dæû aïn hoaìn thaình chæa âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ hoaìn thaình cuîng phaín aïnh chi phê khaïc åí baïo caïo naìy thuäüc chè tiãu Luyî kãú thæûc hiãûn tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. - Maî säú (Cäüt 2): Cäüt naìy âãø ghi maî säú caïc näüi dung chi phê khaïc. - Kãú hoaûch nàm (Cäüt 3): Phaín aïnh chi phê khaïc cuía caïc dæû aïn âáöu tæ xáy dæûng maì Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ âæåüc chi trong nàm kãú hoaûch theo tæìng näüi dung chi phê, âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 220 Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï caïc vàn baín, quyãút âënh phã duyãût kãú hoaûch chi phê khaïc cuía caïc dæû aïn âáöu tæ xáy dæûng. - Thæûc hiãûn trong quyï baïo caïo (Cäüt 4): Phaín aïnh chi phê khaïc cuía caïc dæû aïn maì Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ thæûc hiãûn theo tæìng näüi dung chi phê trong quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï Säø chi tiãút chi phê khaïc trong kyì baïo caïo. - Luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 5): Phaín aïnh chi phê khaïc cuía caïc dæû aïn maì Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ thæûc hiãûn theo tæìng näüi dung chi phê luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Chi phê khaïc quyï træåïc chè tiãu "Luyî kãú tæì âáöu nàm âãún cuäúi quyï baïo caïo" - Cäüt 5, cäüng (+) säú liãûu cuía chè tiãu "Thæûc hiãûn trong quyï baïo caïo" - Cäüt 4 cuía baïo caïo Chi phê khaïc quyï naìy. Hoàûc càn cæï säú liãûu trãn Säø chi phê khaïc trong kyì baïo caïo âãø ghi vaìo chè tiãu naìy theo tæìng näüi dung chi phê phuì håüp. - Luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo (Cäüt 6): Phaín aïnh chi phê khaïc cuía caïc dæû aïn maì Ban quaín lyï dæû aïn hoàûc chuí âáöu tæ thæûc hiãûn theo tæìng näüi dung chi phê luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo. Säú liãûu âãø ghi vaìo chè tiãu naìy càn cæï säú liãûu cuía baïo caïo Chi phê khaïc quyï træåïc chè tiãu "Luyî kãú tæì khåíi cäng âãún cuäúi quyï baïo caïo" - Cäüt 6, cäüng (+) säú liãûu cuía chè tiãu "Thæûc hiãûn trong quyï baïo caïo" - Cäüt 4 cuía baïo caïo Chi phê khaïc quyï naìy, hoàûc càn cæï säú liãûu trãn Säø chi phê khaïc trong kyì baïo caïo âãø ghi vaìo chè tiãu naìy theo tæìng näüi dung chi phê phuì håüp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_xay_dung_co_ban_chuong_7_quy_dinh_chung_ve.pdf
Tài liệu liên quan