Đề cương Thiết kế đường 1

Số tín c Số tiết Môn ĐA Tỉ lệ đá Hình th Môn tiê Môn họ Môn so CTĐT n Trình đ Cấp độ Ghi chú 1. M Môn họ gồm thi như áo một tuy Sinh viê kế các y công tác This co horizon and thi course a This su embank works f Đại H Trườn Kho hỉ , TT, LV nh giá ức đánh giá n quyết c trước ng hành gành ộ đào tạo môn học khác ục tiêu củ c này giới ết kế bình đường cứng ến đường ô n sẽ được t ếu tố hình khảo sát, v urse introdu tal alignme ckness

pdf8 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề cương Thiết kế đường 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
des lso have a bject prese ment, and or many pr ọc Quốc G g Đại Học a Kỹ Thuật (H 4 (3. Tổng BT: - Ki - Th Trắc Cơ h Thủy Kỹ th Đại h 3 a môn họ thiệu về nh đồ, trắc dọ theo các T tô song hàn ìm hiểu về học tuyến đ à so sánh c ces specifi nt, vertical ign for fle design proj nts the fu pavement d omising pla ia TP.HCM Bách Kho Xây Dựng Đề THIẾT IGHWA 2.7) : 75 LT 40% TN ểm tra: trắc i: trắc nghi địa đại cươ ọc đất lực & thủy uật Công T ọc c(Course ững phươn c, trắc ngan CVN và T h. những phư ường, nền ác các phư c methodol alignment xible and r ect of highw ndamental esign. The ns. a H cương m KẾ Đ Y ENIG : 45 : 00% nghiệm, 6 ệm, 90 phú ng văn Cầu Đ rình Giao Descrip g pháp cụ g, nền đườ CN hiện hà ơng pháp c đường, và m ơng án khi Aims: ogies for hi design, cr igid pavem ay which of highwa subject als Vietnam o Chi Min Fac ôn học ƯỜNG NEERIN M TH: 30 KT: 20% 5 phút t ường Thông tion) thể thiết k ng; và thiê nh. Môn h ụ thể trong ặt đường. vạch tuyến ghway geo oss-section ents based is parallel i y design, o shows th National U h City Univ ulty ofCivil 1 G 1) SMH C TN: BTL/T ế hình học t kế kết cấ ọc này có m thiết kế đườ Sinh viên c thiết kế đư metric desi elements, on Vietn n study with i.e. geomet e survey, p niversity – ersity of T Engineerin I 3063 B L: 00% tuyến đườ u áo đường ột đồ án th ng ô tô, ba ũng được n ờng gn includin highway e am specific this subje ric highwa lanning an HCMC echnology g TL/TL: Thi: 40% ng ô tô, ba mềm cũn iết kế sơ b o gồm thiết ghiên cứu g landscape mbankmen ations. Th ct. y, highwa d estimatio 1/8 o g ộ , t; e y n 2/8 2. Tài liệu học tập Sách, Giáo trình chính: [1] Đỗ Bá Chương, Thiết kế đường ôtô (Tập 1), NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2007. [2] Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Nguyễn Quang Chiêu, Thiết kế đường ôtô (Tập 2), NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2003. [3] TCVN 4054 – 2005: Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế. [4] 22TCN 211 – 06: Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế. [5] 22TCN 223 – 95: Áo đường cứng đường ôtô – Tiêu chuẩn thiết kế. [6] TCVN 9845-2013:: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ. [7] 22TCN 263 – 2000: Quy trình khảo sát đường ôtô. [8] 22TCN 262 – 2000: Quy trình khảo sát thiết kế nền đường đường ôtô đắp trên đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế. Sách tham khảo: [9] Paul H. Wright, Karen K.Dixon, Highway Engineering 7th edition, John Wiley & Son Inc., 2004. [10] Bùi Xuân Cậy, Đặng Minh Tân, Thiết kế cảnh quan, môi trường đường ôtô, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2010. 3. Mục tiêu của môn học : (Course Goals) STT Chuẩn đầu ra môn học CDIO L.O.1 Hiểu biết về đặc trưng của phương tiện vận chuyển trong thiết kế đường ôtô và các cấp thiết kế theo TCVN 3.2 4.4 L.O.2 Hiểu cách xác định các loại tầm nhìn trong thiết kế đường và các lực tác động vào xe khi xe chuyển động 3.1 L.O.3 Thiết lập được bản vẽ bình đồ tuyến đường 1.3 3.1 4.4 L.O.4 Thiết lập được bản vẽ mặt cắt dọc đường 1.3 4.4 L.O.5 Thiết lập được bản vẽ mặt cắt ngang đường 1.3 4.4 L.O.6 Hiểu cách xác định khẩu đồ cầu nhỏ và cống 1.3 4.4 L.O.7 Thiết lập bảng tính áo đường mềm và áo đường cứng theo tiêu chuẩn ngành hiện hành 1.3 3.1 4.4 L.O.8 Hiểu biết về công tác khảo sát phục vụ thiết kế và thi công đường ôtô 1.2 4. Chuẩn đầu ra môn học (Course Outcomes STT Chuẩn đầu ra môn học CDIO L.O.1 Hiểu biết về đặc trưng của phương tiện vận chuyển trong thiết kế đường ôtô và các cấp thiết kế theo TCVN 4.4 L.O.1.1 – Biết cách xác định cấp thiết kế của tuyến đường theo TCVN 4.4.2 L.O.2 Hiểu cách xác định các loại tầm nhìn trong thiết kế đường và các lực tác động vào xe khi xe chuyển động 3.1 L.O.2.1 – Biết xác định được các loại tầm nhìn trong thiết kế đường 3.1.3 L.O.3 Thiết lập được bản vẽ bình đồ tuyến đường 1.3 3.1 4.4 L.O.3.1 – Biết cách tính toán hình học trong quay siêu cao L.O.3.2 – Biết cách tính toán cắm đường cong chuyển tiếp clothoid 4.4.2 1.3.8 3.1.3 4.4.2 1.3.8 3/8 L.O.4 Thiết lập được bản vẽ mặt cắt dọc đường 1.3 4.4 L.O.4.1 – Biết cách cắm đường cong đứng 1.3.8 4.4.2 L.O.5 Thiết lập được bản vẽ mặt cắt ngang đường 1.3 4.4 L.O.5.1 – Biết cách tính toán rãnh thoát nước 1.3.8 4.4.2 1.3.10 L.O.6 Hiểu cách xác định khẩu đồ cầu nhỏ và cống 1.3 4.4 L.O.6.1 – Đọc hiểu cách xác định khẩu độ cầu nhỏ và cống 1.3.10 4.4.2 L.O.7 Thiết lập bảng tính áo đường mềm và áo đường cứng theo tiêu chuẩn ngành hiện hành 1.3 3.1 4.4 L.O.7.1 – Biết xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn VN hiện hành L.O.7.3 – Biết xác định chiều dày kết cấu áo đường cứng theo tiêu chuẩn VN hiện hành 1.3.8 4.4.2 1.3.8 4.4.2 L.O.8 Hiểu biết về công tác khảo sát phục vụ thiết kế và thi công đường ôtô 1.2 L.0.8.1 – Nắm được các công tác khảo sát đường ô tô 1.2.4 1.2.6 5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học Sinh viên mua các tài liệu trong mục sách, giáo trình chính ở trên và mang theo khi lên lớp. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học  Chuyên cần: 10%  Thí nghiệm: 00%  Kiểm tra: 20%  Bài tập lớn/Tiểu luận: 30%  Thi: 40% Điều kiện dự thi: 4/8 6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy  KS. Nguyễn Đình Huân  ThS. Cao Ngọc Hải  TS. Chu Công Minh  TS. Văn Hồng Tấn  TS. Nguyễn Mạnh Tuấn  ThS. Vũ Việt Hùng 7. Nội dung chi tiết Tuần / Chương Nội dung Chuẩn đầu ra chi tiết Hoạt động dạy và học Hoạt động đánh giá 1 Giới thiệu về môn học Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô - Qúa trình hình thành tuyến đường - Các đặc trưng của phương tiện vận chuyển trong thiết kế đường ô tô - Phân loại đường ô tô theo chức năng sử dụng L.O.1.1 – Biết cách xác định cấp thiết kế của tuyến đường theo TCVN  Thầy/Cô: - Tự giới thiệu - Giới thiệu về đề cương, nội dung môn học, tài liệu tham khảo, cách học và đánh giá. - Giới thiệu vị trí của môn học trong toàn bộ chương trình đào tạo. - Giới thiệu quá trình hình thành tuyến - Khái niệm và cách xác định các đặc trưng của phương tiện vận chuyển trong thiết kế đường ô tô - Giới thiệu cách phân loại đường theo chức năng sử dụng và các cấp thiết kế tuyến đường theo TCVN và các nước  Sinh viên: - Thảo luận về các loại lưu lượng, hệ số quy đổi xe ra xe con. - Nghe giảng và trao đổi - Hình thành một nhóm gồm 5 sinh viên và làm bài tập nhóm trên lớp về cấp đường. Bài tập trên lớp AIC #1 5/8 2 Chương 2 : Sự chuyển động của xe trên đường 2.1. Các loại lực cản tác động vào xe khi xe chạy 2.2 Sức kéo của ô tô 2.3 Điều kiện cần và đủ để xe chạy 2.4 Chiều dài đoạn hãm phanh 2.5 Chiều dài tầm nhìn L.O.2.1 – Biết xác định được các loại tầm nhìn trong thiết kế đường  Thầy/Cô: - Trình bày các lực tác dụng lên xe gồm: lực cản lăn, lực cản không khí, lực cản leo dốc, lực cản quán tính. - Trình bày nhân tố động lực và sức kéo của ôtô. - Trình bày điều kiện cần và đủ để xe chuyển động - Trình bày lực hãm phanh và chiều dài đoạn hãm phanh. - Giới thiệu các lọai tầm nhìn và cách xác định cũng như ứng dụng.  Sinh viên: - Nghe giảng và thảo luận trên lớp - Bài tập nhóm trên lớp Bài tập trên lớp AIC #2 3 Chương 3 : Thiết kế bình đồ 3.1 Vị trí tuyến trên bình đồ 3.2 Đường cong trên bình đồ 3.3 Đường cong chuyển tiếp 3.4 Đường cong nằm nhỏ nhất 3.5 Đường cong nằm không siêu cao nhỏ nhất 3.6 Cấu tạo đoạn nối siêu cao 3.7 Mở rộng áo đường ở đoạn đường cong 3.8 Nối tiếp các đoạn đường cong 3.9 Thiết kế đảm bảo tầm nhìn L.O.3.1 – Biết cách tính toán hình học trong quay siêu cao  Thầy/Cô: - Giới thiệu về tuyến đường trên bình đồ, cách vạch tuyến qua nhiều loại địa hình khác nhau - Trình bày các yếu tố trên bình đồ - Trình bày và thảo luận các đặc điểm chuyển động của ôtô trong đường cong tròn. - Sơ đồ tính hệ số lực ngang cũng như lựa chọn hệ số lực ngang tránh hiệu quả xấu cho ôtô. - Cách tính toán, xác định bán kính đường cong nằm nhỏ nhất, nhỏ nhất không siêu cao - Giới thiệu về cấu tạo đoạn nối siêu cao và cách tính toán khi quay siêu cao.  Sinh viên: - Nghe giảng và thảo luận về cách quay siêu cao. - Bài tập nhóm về nhà liên quan đến quay siêu cao Bài tập về nhà GHW #1 L.O.3.2 – Biết cách tính toán cắm đường cong chuyển tiếp clothoid  Thầy/Cô: - Trình bày phương trình đường cong đường cong chuyển tiếp clothoid, cách xác định chiều dài và cách cắm tọa độ đường cong chuyển tiếp - Trình bày thiết kế đoạn nối mở rộng và cách đảm bảo tầm nhìn trong đường cong tròn có bán kính nhỏ. Bài tập về nhà GHW #2 6/8  Sinh viên: - Nghe giảng và thảo luận - Bài tập nhóm về nhà liên quan đến cắm đường cong chuyển tiếp clothoid và đảm bảo tầm nhìn 4 Chương 4: Thiết kế trắc dọc 4.1 Cao độ của mặt cắt dọc 4.2 Độ dốc dọc 4.3 Chiều dài của đoạn dốc 4.4 Đường cong đứng L.O.4.1 – Biết cách cắm đường cong đứng  Thầy/Cô: - Trình bày các loại cao độ trong thiết kế trắc dọc và cách xác định, tính toán. - Giới thiệu cách bố trí công trình thoát nước trên mặt cắt dọc. - Cách lựa chọn độ dốc dọc và chiều dài đoạn dốc theo thực tế cũng như TCVN - Giới thiệu các dạng đường cong đứng và cách cắm đường cong đứng dạng parabol trên mặt cắt dọc.  Sinh viên: - Nghe giảng và thảo luận - Bài tập nhóm trên lớp về cắm đường cong đứng Bài tập trên lớp AIC #3 5 Chương 5: Thiết kế mặt cắt ngang 5.1 Phân loại nền đường theo mặt cắt ngang 5.2 Chiều rộng của nền đường. 5.3 Giải pháp tổ chức giao thông trên mặt cắt ngang đường. 5.4 Cấu tạo nền đường lọai thông thường 5.5 Thiết kế rãnh thóat nước L.O.5.1 – Biết cách tính toán rãnh thoát nước  Thầy/Cô: - Giới thiệu loại nền đường, cách bố trí các bộ phận mặt cắt ngang. - Trình bày cách tính toán bề rộng làn xe, số làn xe - Giới thiệu các loại rãnh và cách bố trí, cấu tạo. - Trình bày cách tính toán rãnh biên và rãnh đỉnh  Sinh viên: - Nghe giảng và thảo luận - Bài tập nhóm trên lớp về tính toán rãnh Bài tập trên lớp AIC #4 Kiểm tra giữa kỳ: nội dung trong các chương trên 6 Chương 6 : Xác định khẩu độ cầu nhỏ và cống trên đường ôtô 6.1.Các loại công trình trên đường 6.2.Xác định khẩu độ cầu nhỏ và cống 6.3.Gia cố thượng lưu và hạ lưu công trình thóat nước. L.O.6.1 – Đọc hiểu cách xác định khẩu độ cầu nhỏ và cống  Thầy/Cô: - Trả lời các câu hỏi về nội dung thi giữa kỳ. - Giới thiệu cách xác định khẩu độ cầu nhỏ và cống trên đường ôtô  Sinh viên: - Nghe giảng và thảo luận cách tra bảng - Làm bài tập về nhà về xác Bài tập về nhà GHW #3 7/8 định lưu lượng thiết kế 7 Chương 7: Thiết kế áo đường 7.1.Yêu cầu chung đối với áo đường 7.2.Phân loại áo đường 7.3.Thiết kế áo đường mềm 7.4.Thiết kế áo đường cứng L.O.7.1 – Biết xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn VN hiện hành  Thầy/Cô: - Giới thiệu yêu cầu chung đối với áo đường. - Trình bày lựa chọn cấu tạo áo đường mềm và áo đường cứng theo TCN hiện hành. - Trình bày cách tính toán áo đường mềm theo 3 trạng thái giới hạn dựa theo TCN hiện hành.  Sinh viên: - Nghe giảng - Bài tập nhóm về nhà Bài tập về nhà GHW #4 L.O.7.2 – Biết xác định chiều dày kết cấu áo đường cứng theo tiêu chuẩn VN hiện hành  Thầy/Cô: - Trình bày cách tính toán áo đường cứng và kiểm tra theo TCN hiện hành  Sinh viên: - Nghe giảng - Bài tập nhóm về nhà Bài tập về nhà GHW #5 8 Chương 8: Khảo sát đường ô tô L.0.8.1 – Nắm được các công tác khảo sát đường ô tô  Thầy/Cô: - Trình bày các công tác khảo sát trong các giai đoạn  Sinh viên: - Nghe giảng - Bài tập nhóm trên lớp Bài tập trên lớp AIC #5 8. Thông tin liên hệ Bộ môn/Khoa phụ trách Bộ môn Cầu Đường - Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng Văn phòng 108 B6 - Trường Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, Tp.HCM Điện thoại 08 38637003 Giảng viên phụ trách TS. Nguyễn Mạnh Tuấn Email nmanhtuan@hcmut.edu.vn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 8/8 PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm TS. Lê Bá Khánh TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_cuong_thiet_ke_duong_1.pdf
Tài liệu liên quan