Giáo trình Lập và Thẩm định dự án Đầu tư - Chương 5: Chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án - Nguyễn Thống

1PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiờu ủỏnh giỏ & lựa chọn dự ỏn TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG Giảng viờn: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: Tộl. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 2 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiờu ủỏnh giỏ & lựa chọn dự ỏn NỘI DUNG MễN HỌC CHƯƠNG 1: Khỏi niệm về kinh tế ủầu tư. CHƯƠNG 2: Nội dung lập dự ỏn ủầu tư. CHƯƠNG 3:

pdf30 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Lập và Thẩm định dự án Đầu tư - Chương 5: Chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án - Nguyễn Thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dự báo. CHƯƠNG 4: Hoạch ñịnh dự án. CHƯƠNG 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án. CHƯƠNG 6: Phân tích Kinh tế, xã hội - Tài chính, CHƯƠNG 7: Phân tích rủi ro. CHƯƠNG 8 : Phân tích lạm phát. CHƯƠNG 9: Thẩm ñịnh dự án. Giới thiệu phần mềm CRYSTAL BALL TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 3 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án MUÏC ÑÍCH Giôùi thieäu coâng cuï duøng laøm thöôùc ño ñeå so saùnh caùc döï aùn phuïc vuï muïc ñích ra quyeát ñònh löïa choïn DÖÏ AÙN hôïp lyù veà quan ñieåm hieäu quaû veà Kinh teá – Taøi chính. 4 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án GIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ THEO THÔØI GIAN Giaù trò 1$ hoâm nay KHAÙC vôùi 1$ vaø ngaøy hoâm sau !!!! 5 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án LAÕI SUAÁT i (%) = 100*(Laõi töùc trong 1 ñôn vò thôøi gian; ví duï laø 1 naêm) / voán goác) LAÕI ÑÔN T = P.N.i T: soá tieàn traû laõi (ñôn). P: soá voán cho vay (ñaàu tö). N: soá thôøi ñoaïn (naêm, thaùng,...) tröôùc khi thanh laõi toaùn (ruùt voán). i: laõi suaát ñôn. 6 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án LAÕI KEÙP (GHEÙP) Tieàn laõi töø voán ban ñaàu sau moät chu kyø göûi (thaùng, naêm..) seõ ñöôïc goäp vaøo voán ban ñaàu & xem nhö toång voán cho tính laõi vaøo chu kyø keá !!!!. Trong thực tế sử dụng lãi kép khi phân tích Ví duï: Moät ngöôøi ñi vay ngaân haøng P=2.000.000 Ñ vôùi laõi suaát keùp i=1,5%/thaùng vaø seõ traõ caû voán laãn laõi trong N=6 thaùng. Hoûi anh ta phaûi traõ bao nhieâu tieàn ?. 7PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án LÔØI GIAÛI: Toång voán vaø laõi sau thaùng thöù 1: P + P*i = P(1+i) Toång voán vaø laõi sau thaùng thöù 2: P(1+i) + P(1+i)(i) = P(1+i)(1+i)= P(1+i)2 Toång quaùt hoaù Toång voán vaø laõi sau thaùng thöù 6: P(1+i)6 Vaäy cuoái thaùng thöù 6, Anh ta phaûi traõ caû goác laãn laõi laø: 2000000(1+0.015)6 = 2186886 Ñ Nhaän xeùt: Giaù trò naøy lôùn hôn trong tröôøng hôïp tính laõi ñôn ôû ví duï tröôùc. 8 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Quan heä laõi suaát theo thôøi kyø khaùc nhau Giaû thieát coù P (VNÑ) taïi thôøi ñieåm t=0. Goïi i%/naêm vaø laõi suaát thaùng i1%/thaùng. Xaùc ñònh quan heä i% vaø i1% sao cho sau 1 naêm tieàn nhaän ñöôïc theo 2 caùch göûi laø baèng nhau. Giaûi: • Ta coù: P(1+i%) = P(1+i1%)12 • i1% = (1+i%)1/12 – 1 9 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP KHAÙC • Tröôøng hôïp cho 3 thaùng (i3%): P(1+i%) = P(1+i3%)4 i3% = (1+i%)1/4 –1 hay i% = (1+i3%)4 - 1 • Tröôøng hôïp cho 6 thaùng (i6%): P(1+i%) = P(1+i6%)2 i6% = (1+i%)1/2 –1 hay i% = (1+i6%)2 - 1 10 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví duï: Laõi suaát tieàn gôûi vaøo moät ngaân haøng laø i=10%naêm. Tính laõi suaát töông ñöông 1 thaùng, 6 thaùng. Lôøi giaûi: • Tröôøng hôïp cho 1 thaùng (i1%): i1%=(1+i%)1/12–1=(1+10%)1/12–1= 0.797%/1thaùng Nhaän xeùt: (10%/naêm)/12thaùng > 0.797% • Tröôøng hôïp cho 6 thaùng (i6%): i6% = (1+i%)1/2 – 1 = (1+i%)1/2 – 1 = 4.88%/(6 thaùng) 11 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án BIỂU ðỒ DÒNG TIỀN THEO THỜI GIAN Phục vụ tính toán chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả và tham số tài chính của dự án. 12 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án BIEÅU ÑOÀ DOØNG TIEÀN TEÄ Bieåu ñoà doøng tieàn teä laø ñoà thò bieåu dieãn caùc CF theo thôøi gian. 0 3 4 5 N-2 N-1 N21 . T (naêm) Keát thuùc naêm thöù 1 Mang dấu - Mang dấu + Hiện tại 13 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án GIÁ TRỊ TIỀN TƯƠNG ðƯƠNG Dòng tiền 2 dư0 án so sánh thường là khác nhau theo THỜI GIAN. ðê 8 có thê 8 SO SÁNH Cần phải so sánh tại CÙNG THỜI ðIỂM ! Nhu cầu quy ñổi tiền TƯƠNG ðƯƠNG. 14 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG • Quy ñoåi giaù trò tieàn teä CUïC BOÄ P =? A F=? M T(naêm)0 N 15 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án • QUY ÑOÅI TÖÔNG ÑÖÔNG A VEÀ P P(1+i%)M = A P = A / (1+i%)M • QUY ÑOÅI TÖÔNG ÑÖÔNG A VEÀ F F = A(1+i%)N-M A = F / (1+i%)N-M i%/naêm : suaát chieát khaáu [?? 5%14% ??] Xem phụ lục 3 16 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án QUY ðỔI GIÁ TRỊ DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ðỀU AÙp duïng nguyeân taéc quy ñoåi noùi treân cho töøng vectô giaù trò A veà moác thôøi gian tham khaûo quy öôùc taïi thôøi ñieåm khaûo saùt: P = A / (1+i%)1 + A / (1+i%)2 + A / (1+i%)3 + A / (1+i%)4 +...+ A / (1+i%)N Toång cuûa moät caáp soá nhaân coù N soá haïng vôùi soá haïng ban ñaàu laø A/(1+i%), coâng boäi laø 1/(1+i%). A P=? F=? TN0 17 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án • Ta coù: • Hay: ( ) ( ) N N 1 i% 1 P A i% 1 i%  + − =   +   ( ) ( ) N N i% 1 i% A P 1 i% 1  + =   + −   q q uS N − − = 1 1 0 Ghi chuù: Toång caáp soá nhaân N soá haïng coù soá haïng ñaàu u0 vaø coâng boäi q. Xem phụ lục 5 18 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví duï: Moät khaùch haøng göûi tieàn haøng naêm vaøo moät ngaân haøng trong suoát N=20 naêm. Moãi naêm gôûi vaøo A=1 tr. Ñ. Cho bieát suaát chieát khaáu i=9%/naêm. Tính giaù trò töông ñöông hieän taïi P cuûa doøng tieàn naøy. 0 20 T (naêm) A =1tr.ÑP = ? chieát khaáu i=9%/naêm P= ( ) ( ) 20 20 1 9% 1 1 9.128 9% 1 9%  + − =  +   Tr.Ñ 19 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví duï: Moät khaùch haøng göûi P=10tr. Ñ vaøo moät ngaân haøng taïi thôøi ñieåm ban ñaàu. Cho bieát suaát chieát khaáu i=8%/naêm. Tính giaù trò töông ñöông cuûa doøng tieàn teä ñeàu trong 20 naêm. 0 20 T (naêm) A =? P = 10tr.Ñ chieát khaáu i=8%/naêm A= ( )( ) 20 20 8% 1 8% 10 1.018 1 8% 1  + =  + −   Tr. Ñ 20 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án • QUY ÑOÅI TÖÔNG ÑÖÔNG A VEÀ F hay F VEÀ A 0 3 4 5 N-1 N21 T (naêm) A=? suaát chieát khaáu i%/naêm F = A*(1+i%)N-1 + A*(1+i%)N-2 + A*(1+i%)N-3 +... + A*(1+i%)0 ( )N1 i% 1F A i%  + − =      F=? 21 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví duï: Moät khaùch haøng göûi tieàn haøng naêm vaøo moät ngaân haøng trong suoát N=20 naêm. Moãi naêm gôûi vaøo A=1 tr. Ñ. Cho bieát suaát chieát khaáu i=8%/naêm. Tính giaù trò töông ñöông F cuûa doøng tieàn naøy. 0 20 T (naêm) A =1tr.Ñ F = ? chieát khaáu i=8%/naêm ( )201 8% 11 45.76 8%  + − =     F= Tr. Ñ 22 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống CHÆ TIEÂU  ÑAÙÙNH GIAÙÙ HIEÄÄU QUAÛÛ DÖÏÏ AÙÙN 23 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống NHOÙÙM PHÖÔNG PHAÙÙP CHIEÁÁT GIAÛÛM DOØØNG TIEÀÀN (Discount Cash Flow, DCF) P S. Dr. guyễn Thống 24 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Nhoùm 1: Giaù trò töông ñöông (Equivalent Worth). • Moät giaù trò hieän taïi (Present Worth). • Moät giaù trò töông lai (Future Worth) hoaëc • Moät chuoãi ñeàu giaù trò haøng naêm (Annual Worth). Nhoùm 2: Suaát thu lôïi (Rates of Return) Nhoùm 3: Tyû soá Lôïi ích & Chi phí (Benefic Cost Ratio). Teân goïi chung laø caùc phöông phaùp doøng tieàn teä chieát giaûm. 25 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống NPV (NET PRESENT VALUE) 26 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án XÉT CHUỖI DÒNG TIỀN At với t=0 N 27 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PHÖÔNG PHAÙP GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG HIEÄN TAÏI (NPV) At GiaE trị tiền tại thời ñiểm t của chuỗi dòng tiền dư0 án (>0 Chu 8 ñầu tư thu vào & <0 Chu 8 ñầu tư chi ra). i% suất chiết khấu. N thời ñiểm kết thúc d/án. NPV >=0 Dư0 án ñáng gia E. NPV < 0 Dư0 án KHÔNG ñáng giaE Loại ∑ = + = N 0t t t %)i1( ANPV 28 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 0 20 T (naêm) NPV chieát khaáu i%/naêm TÍNH NPV CUÛA CHUOÃI DOØNG TIEÀN Chuù yù: Giaù trò NPV phuï thuoäc vaøo: Baûn thaân giaù trò chuoãi doøng tieàn Giaù trò suaát chieát khaáu i%/naêm Hiện tại t At 29 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CHÚ Ý Quy ñổi vêQ giaE trị hiện tại: P0 & At luôn CÙNG DẤU. At càng “XA” vê Q tương lai P0 “CÀNG” bị ảnh hưởng bởi i%. Tiền ðẦU TƯ ÍT bị ảnh hưởng của sư0 thay ñổi i%, trong khi ñoE LỢI NHUẬN thu vêQ thiQ ngược lại. ( )t t 0 %i1 AP + = 30 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CHÚ Ý NPV càng GIẢM khi i% TĂNG va Q ngược lại. 31 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án VÝ dô: LËp ®å thÞ dßng tiÒn & tính NPV cuûa hai dù ¸n A vµ B. SuÊt chiÕt khÊu lµ 10%/n¨m. Sè liÖu ban ®Çu cña A vµ B nh− sau: 55Tuoåi thoï (naêm) 8,55Thu nhaäp haøng naêm (t=15) 4,32,2Chi phí haøng naêm (t=15) 1510Ñaàu tö ban ñaàu (t=0) Dù ¸n BDù ¸n AH¹ng môc 32 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Döïï aùn A Döï aùn B 15tyû 10tyû (5-2.2=2.8)tyû t t 4.2tyû t=5 t=5 t=0 t=0 33 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Giaûi: 4.24.24.24.24.2-15 Dù ¸n B 2.82.82.82.82.8-10 Dù ¸n A 543210t Ta cã NPV(A) = 0,61 tû ®ång vµ NPV(B) = 0,92 tû ®ång. Cả 2 dư0 án ñáng gia E vì NPV > 0. 34 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án NPV (ñòa chæ suaát chieát khaáu i, ñòa chæ chuoãi doøng tieàn) Chuù yù: Theo quy öôùc trong Excel, giaù trò ñaàu tieân cuûa chuoãi ñöôïc hieåu laø cuoái naêm 1. Tính NPV trong Excel 35 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 36 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án P S. Dr. guyễn Thống 37 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án T−¬ng tù vÝ dô trªn víi sè liÖu nh− sau (i=10%): 66Tuoåi thoï (naêm) 8,510,1Thu nhaäp haøng naêm (t=16) 4,34,7Chi phí haøng naêm (t=16) 1520Ñaàu tö ban ñaàu (t=0) Dù ¸n BDù ¸n AH¹ng môc §¸p sè: NPV(A) = 3,52 tû ®ång vµ NPV(B) = 3,29 tû ®ång. 38 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án VÝ dô: Tính NPV. Laáy suaát chieát khaáu 10%/naêm. 44Thời kỳ phaân tích (naêm) 21Giaù trò coøn laïi t=4 5,33,9Thu nhaäp haøng naêm t=1 4 1,51,2Chi phí haøng naêm t=14 128Ñaàu tö ban ñaàu t=0 (tyû) Dù ¸n BDù ¸n ASè liÖu ban ®Çu ðáp số: A =1.242 tỷ; B=1.412 tỷ 39 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Döïï aùn A Döï aùn B 12tyû 8tyû 2.7tyû T (naêm) T (naêm) 3.8tyû t=4 t=4 t=0 t=0 2tyû 1tyû 40 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 5,83,83,83,8-12 Dù ¸n B 3,72,72,72,7-8 Dù ¸n A 43210 t §¸p sè: NPV(A) = 1,24 tû ®ång vµ NPV(B) = 1,41 tû ®ång 41 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Tính giá trị NPV của dự án có dòng tiền sau, suất chiết khấu i=10%/năm. 6tyû4tyû T (naêm) At= 2.8tyû t=2 t=0 t=12 t=1 42 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án ẢNH HƯỞNG CỦA SUẤT CHIẾT KHẤU i% LÊN GIÁ TRỊ NPV Bài tập: Lấy số liệu bài tập trên nhưng với suất chiết khấu i=12%/năm. Kết luận Giá trị NPV của 1 dòng tiền sẽ GIẢM khi i% TĂNG. 43 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống ðẦU TƯ LẶP LẠI 44 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 3,4 tû 10 tû 1 2 3 4 t 0 Dư0 án [A] Dư0 án [A+A] (ðẦU TƯ LẶP LẠI) 3,4 tû 10 tû 1 2 3 4 t 0 5 6 7 8 10 tû 45 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án ðẦU TƯ LẶP LẠI Cho dư0 án A có dòng tiền như sau: 14%/năm 10 năm Suất chiết khấu Thời ky Q phân tích 10 ty8 2.5 ty8 ðầu tư (t=0) Thu nhập ròng (t=110) Gia E trịHạng mục 46 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 1. Lập dòng tiền dư0 án A. 2. Lập dòng tiền dư0 án [B]=[A+A] (ñầu tư lặp lại). 3. Tính NPV của [A] & [B] KẾT LUẬN ? NPV của dư0 án ñầu tư va Q ñầu tư lặp lại là KHÁC nhau. ðS: NPV(A)=3.04$ & NPV(A+A)=3.86$ (Xem Excel NPV-IRR-B over C Sheet NPV lap lai) 47 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Baøi taäp: Xeùt hai döï aùn A vaø B sau. Suaát chieát khaáu laø 10%/naêm. Laäp doøng tieàn & tính NPV cuûa [A], [A+A], [B] & [B+B+B]? Döï aùn A Döï aùn B 5 tyû 10 tyû 1 2 3 12 tyû 1 2 8 tyû Ñaùp soá : NPV(A+A) =4.26tyû, NPV(B+B+B) =4.73tyû. 48 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Döï aùn A Döï aùn B 6 6 0 0 3 2 10 tyû 5tyû 12 tyû 8 tyû 49 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án BAØI TAÄP (NPV) Döï aùn 1: - Ñaàu tö 2 tyû (t=0). - Thu nhaäp roøng haøng naêm (ñaàu naêm) 0.7 tyû (t=1). - Thôøi gian xaây döïng 1 naêm. - Thôøi gian khai thaùc 4 naêm sau khi xaây döïng xong. 50 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Döï aùn 2: - Ñaàu tö 0.7 tyû vaø 2.5 tyû (t=0, t=1). - Thu nhaäp roøng haøng naêm (ñaàu naêm) 0.8 tyû (t=2). - Thôøi gian xaây döïng 2 naêm. - Thôøi gian khai thaùc 7 naêm sau khi xaây döïng xong. a. Laäp ñoà thò doøng tieàn. b. Laáy suaát chieát khaáu i=12%. Giaù trò MARR=12%. Tính caùc chæ tieâu NPV, IRR vaø B/C. 51 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án t t=2 tyû t=0.7 tyû 0 Döï aùn 1 Döï aùn 2 t t=0.8 tyû t=0.7 tyû t=2.5 tyû 0 8 4 8 2tyû 52 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án • Höôùng daãn: 1.109B/C14.96%IRR$0.37 NPV Döï aùn (1+1) 1.191B/C15.22%IRR$0.57NPV Döï aùn 2 1.109B/C14.96%IRR$0.22 NPV Döï aùn 1 53 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống IRR (Internal Rate of Return) 54 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ñònh nghóa: Suaát thu lôïi noäi taïi i* (Internal Rate of Return – IRR). ( )N t*t t 0 CF 1 i 0 − = + =∑ Giaù trò i* laøm cho phöông trình (1) baèng 0 goïi laø IRR CFt: giaù trò tieàn taïi thôøi ñieåm t (+ chæ thu nhaäp, - chæ ñaàu tö) N: thôøi gian phaân tích döï aùn. NPV= (1) 55 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CÓ THỂ HIỂU IRR là suất chiết khấu i làm cho NPV của chuỗi dòng tiền xét BẰNG 0. Tổng quát hơn IRR là suất chiết khấu làm cho giá trị tương ñương của dòng tiền xét BẰNG 0 (tại bất kỳ thời ñiểm nào). 56 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THEO IRR Một dư0 án gọi là ñáng gia E khi: IRR >= MARR (Minimum Attractive Rate of Return) Gia E trị MARR của từng Công ty sẽ ñược tính toán phu 0 thuộc vào: Cơ cấu vốn, Tính rũi ro dư0 án, Tình hình hoạt ñộng Công ty 57 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án i% NPV 0 Suaát chieát khaáu Giaù trò hieän taïi thuaàn Ghi chó: Trong Excel, hµm IRR cho phÐp tÝnh SuÊt thu lîi néi t¹i víi chuçi tiÒn tÖ cã s½n. EXCEL IRR(ñòa chæ) 0)i1(CFNPV t* N 0t t =+= − = ∑ i*=IRR 58 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án P S. Dr. guyễn Thống 59 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CHUÙ YÙ - Giaù trò IRR cuûa döï aùn chæ phuï thuoäc vaøo baûn thaân doøng tieàn. - Giaù trò IRR cuûa doøng tieàn khoâng thay ñoåi khi thay ñoåi goác toïa ñoä cuûa truïc thôøi gian doøng tieàn. 60 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án VÝ dô: TÝnh IRR cña dù ¸n ®Çu t− m¸y A víi chi phÝ vµ thu nhËp (tû ®ång) nh− sau: • §Çu t− ban ®Çu: 10 • Chi phÝ hµng n¨m: 2,2 • Thu nhËp hµng n¨m: 5,0 • Tuæi thä: 5 61 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ñaùp soá: IRR=12.38%/naêm Höôùng daãn: Tính thöû daàn vaø noäi suy tuyeán tính: Giaû thieát i1=12% NPV1 >0 ???? (0,093) Giaû thieát i2=13% NPV2 <0 ?????(-0,151) Noäi suy tuyeán tính IRR=12.38%/naêm 2.8tỷ -10tỷ 0 t5 62 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 0 i1 i2 NPV1 NPV2 i*=?A B C D E * 21 12 2 * 2 1 1 * i NPVNPV ii NPV ii NPV iiBCEABD ⇒ + − = − = − →∝ i 63 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án VÝ dô: Tính IRR của dư0 án A với chi phí vaQ thu nhập (ty8 ñồng) như sau: • §Çu t− ban ®Çu (t=0): 10 • Chi phÝ hµng n¨m (t=1,...): 2,2 • Thu nhËp hµng n¨m (t=1,...): 5,0 • Gi¸ trÞ cßn l¹i (t=5): 2,0 • Tuæi thä: 5 64 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 0 3 4 521 T (n¨m) P1=5tû P0=-10 tû H×nh: BiÓu ®å dßng tiÒn tÖ P2=2,2tû Ñaùp soá: IRR=16.48%/naêm (Xem Excel NPV-IRR-B over C Sheet IRR 1 Ñeå coù yù nghóa veà maët kinh teá IRR >= 0. ViÖc tÝnh to¸n gi¸ trÞ IRR chÝnh lµ phÐp tÝnh ng−îc cña phÐp tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i. Do ®ã, cã sù quan hÖ mËt thiÕt gi÷a chØ tiªu NPV vµ IRR. GiaE trị còn lại 2tỷ 65 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án VÝ dô: XÐt hai dù ¸n A vµ B. Gi¶ thiÕt MARR=13%/n¨m. TÝnh IRR(A), IRR(B). Dù ¸n A: Dù ¸n B: 3,5 tû -10 tû 1 2 3 4 5 0 5,1 tû -15 tû 1 2 3 4 5 0 Ñaùp soá: IRR(A)=22.11%>MARR=13%/n¨m dù ¸n ®¸ng gi¸. IRR(B) =20.76%>MARR=13%/n¨m dù ¸n ®¸ng gi¸. 66 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Baøi taäp: XÐt hai ph−¬ng ¸n A vµ B. Gi¶ thiÕt MARR=12%/n¨m. TÝnh IRR(A), IRR(B). Phöông aùn A Phöông aùn B 3 tû -6 tû 1 2 3 4 5 0 -4 tû 6 4,5 tû -11 tû 1 2 3 4 5 0 -4 tû 6 Ñaùp soá: IRR(A)=13,11%>MARR=12%/n¨mDù ¸n ®¸ng gi¸. IRR(B) =13,73%>MARR=12%/n¨mDù ¸n ®¸ng gi¸. t t 67 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Chứng minh rằng với suất chiết khấu i%=IRR của 1 dòng tiền bất kyQ, ta có giaE trị tương ñương của chuỗi dòng tiền ño E quy ñổi về bất kyQ thời ñiểm nào cũng bằng 0. 68 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống GIÁ TRỊ IRR CỦA DỰ ÁN ðẦU TƯ LẶP LẠI ? P S. Dr. guyễn Thống 69 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án dù ¸n ®Çu t− lÆp l¹i 3,4 tû 10 tû 1 2 3 4 t 0 3,4 tû 10 tû 1 2 3 4 t 0 5 6 7 8 10 tû Dòng tiền dự án ñầu tư Dòng tiền dự án ñầu tư lặp lại 70 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Gi¸ trÞ IRR cña dù ¸n ®Çu t− lÆp l¹i Tính NPV (lấy i=10%) & IRR của dự án ñầu tư và dự án ñầu tư lặp lại. Nhận xét kết quả. Dư0 án [A] Dư0 án [A+A] 3,4 tû 10 tû 1 2 3 4 t 0 3,4 tû 10 tû 1 2 3 4 t 0 5 6 7 8 10 tû IRR=13,5%. 71 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án KẾT LUẬN GiaE trị NPV KHÁC NHAU cho dư0 án A & dư0 án ñầu tư lặp lại [A+A]. Chỉ sôE IRR GIỐNG NHAU cho dư0 án A & dư0 án ñầu tư lặp lại [A+A]. 72 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án BAØI TAÄP: Tính IRR của 2 dư0 án sau. Lấy MARR=11%/năm: 64Tuoåi thoï (naêm) 8,57,2Thu nhaäp haøng naêm 2,52,2Chi phí haøng naêm 2515Ñaàu tö ban ñaàu (tyû) Dù ¸n BDù ¸n ASè liÖu ban ®Çu §¸p sè: IRR(A)=12,6%, IRR(B)=11,5%. Hai dù ¸n ®Òu ®¸ng gi¸ v× IRR > MARR. 73 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví duï: Tính IRR cuûa 2 döï aùn A vaø B sau. MARR = 8%/naêm. Soá lieäu ban ñaàu cuûa A vaø B nhö sau: 105Tuoåi thoï (naêm) 02Giaù trò coøn laïi 75T/nhaäp haøng naêm 4.32.2C/phí haøng naêm 1510Ñaàu tö ban ñaàu Phöông aùn BPhöông aùn ASoá lieäu ban ñaàu IRR(A) = 16.5%/naêm > MARR =8%/naêm. IRR(B) = 12.4%/naêm. 74 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Tr−êng hîp cã nhiÒu lêi gi¶i VÒ quan ®iÓm to¸n häc, ph−¬ng tr×nh cho phÐp x¸c ®Þnh IRR thùc chÊt lµ mét ph−¬ng tr×nh ®a thøc bËc cao. 0)i1(CFNPV N 0t t* t =+=∑ = − 75 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Do ®ã, ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc khi gi¶i ph−¬ng tr×nh x¸c ®Þnh IRR, ta cã thÓ gÆp bµi to¸n cã nhiÒu lêi gi¶i (cã thÓ dù kiÕn sè nghiÖm nhiÒu nhÊt tèi ®a b»ng sè lÇn ®æi dÊu cña chuçi tiÒn tÖ). Víi nhiÒu gi¸ trÞ nghiÖm to¸n häc nµy kh«ng ph¶n ¶nh b¶n chÊt kinh tÕ cña SuÊt thu lîi néi t¹i (IRR). 76 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án i% NPV IRR ? 0 VÝ dô: Cho mét dù ¸n ®Çu t− cã chuçi tiÒn tÖ nh− sau: 2525250-10050Dßng tiÒn (tû) 43210-1Naêm 77 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 0,1-0,8NPV 2,25,6254 3,57,5253 5,810,2252 0,00,001 -61,3-74,1-1000 50,050,050-1 i 2 =63%.i 1 =35% Dßng tiÒn (tû)Nam 78 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án • §Ó kh¾c phôc, th«ng th−êng ta dïng MARR nh− lµ hÖ sè chiÕt khÊu ®Ó tÝnh ®æi mét sè kho¶n ®Çu t− ban ®Çu. • VÝ dô trªn, nÕu lÊy MARR=10%/n¨m vµ quy ®æi gi¸ trÞ 50 tû ë thêi ®iÓm -1 vÒ thêi ®iÓm 0 • Ta coù gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng lµ 50 (1+0.1)1 = 55 tû. Gi¸ trÞ CF cña chuçi tiÒn tÖ lóc ®ã t¹i thêi ®iÓm 0 lµ -100+55 = - 45 tû. 79 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án • Chuçi tiÒn tÖ lóc nµy chØ cßn ®æi dÊu mét lÇn tõ thêi ®iÓm 0 qua thêi ®iÓm 1. • IRR t−¬ng øng lóc ®ã tÝnh ®−îc lµ 19%/n¨m. 80 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án 0NPV 12,5254 14,8253 17,7252 0,001 -45,0-450 i=19%Dßng tiÒn (tû)Naêm IRR của dòng tiền là 19%/năm 81 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án + KhÝ sè l−îng gi¸ trÞ hiÖu chØnh cµng Ýt vµ gi¸ trÞ IRR tÝnh ra cµng gÇn víi MARR th× sai sè cµng Ýt. + Khi chuçi tiÒn tÖ cµng cã nhiÒu vect¬ ©m vÒ h−íng t−¬ng lai, TÝnh IRR sÏ cµng Ýt chÝnh x¸c. Trong thùc tÕ tÝnh to¸n, ®ã lµ ta xÐt chuçi tiÒn tÖ trong tr−êng hîp ta tû lÖ vèn vay ban ®Çu nhiÒu vµ ph¶i tr· vèn gèc trong khi dù ¸n ®i vµo khai th¸c. 82 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống CHỈ TIÊU MIRR (Modified Internal Rate of Return 83 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Khi tính IRR ta thừa nhận cả tiền ñầu tư cũng như thu nhập sau khi dự án hoạt ñộng có cùng một suất chiết khấu là IRR. Thực ta ñiều này cũng không phù hợp lắm với thực tế. 84 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án ðịnh nghĩa của IRR: Giả sử có một dự án với chuỗi dòng tiền như sau. Thời gian phân tích dự án là N năm (In chỉ ñầu tư năm thứ n và Pq chỉ thu nhập năm thứ q. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0IRR1 P .... IRR1 P IRR1 P IRR1 I ... IRR1 I IRR1 INPV N N 2k 2k 1k 1k k k 1 1 0 0 = + ++ + + + + + − + − + −= + + + + 85 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]( )NN2kN2k1kN1k k k 1 1 0 0 IRR1P....IRR1PIRR1P IRR1 I ... IRR1 I IRR1 I +++++++ = + ++ + + + −− + −− + FV của thu nhập với suất chiết khấu IRR PV của ñầu tư với suất chiết khấu IRR 86 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án ðể phản ánh thực tế hơn, người ta phân biệt 2 loại tiền này có suất chiết khấu khác nhau: Tiền ñầu tư Suất chiết khấu ñầu tư (finance rate, r2) Tiền thu hồi vốn Suất chiết khấu cho tái ñầu tư (reinvestissement rate, r1). 87 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Chỉ tiêu MIRR ñược ñịnh nghĩa: ( ) )2r,tudau(PV )1r,nhapthu(FVMIRR1 n −=+ 1)2r,tudau(PV )1r,nhapthu(FVMIRR n −−= 88 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví dụ: Cho dự án sau. Tính IRR của dự án. Giả thiết chiết khấu cho tiền ñầu tư là 10%/năm & chiết khấu cho tái ñầu tư là 12%/năm. Tính MIRR. 20003 50002 -40001 -10000 Cash flowYear 89 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Hướng dẫn: IRR=25.48%/năm PV(ñầu tư,10%) = -4636.36 FV(thu nhập, 12%) = 7600. year/%91.171 36.4636 7600MIRR 3 =− − − = 90 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án PGS. TS. Nguyễn Thống B/C (Benefit Cost Ratio) 91 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Có 2 ñịnh nghĩa vê Q tiêu chí B/C: Ty 8 sô E B/C thường Ty 8 sô E B/C hiệu chỉnh (sữa ñổi) 92 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Nhoùm ñöôïc goïi laø “Tyû soá Lôïi ích – Chi phí” (Benefit Cost Ratio – B/C). Coù 2 CAÙCH TÍNH veà tyû soá B/C (xem sau): Tyû soá giöõa giaù trò töông ñöông hieän taïi (NPV) cuûa Lôïi ích vaø Chi phí. Caùc giaù trò töông ñöông daïng chuoãi ñeàu (AW) cuûa Lôïi ích & Chi phí trong thôøi kyø phaân tích. Caû 2 caùch tính ñeàu cho keát quaû GIOÁNG NHAU. 93 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CÁCH TÍNH • Cách 1: NPV(B) NPV(I+O+M) NPV 94 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CÁCH TÍNH • Cách 2: AW(B) AW(I+O+M) T CHUỖI ðỀU TƯƠNG ðƯƠNG 95 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án TỶ SỐ B/C THƯỜNG • Tröôøng hôïp söû duïng giaù trò hieän taïi thuaàn: • Tröôøng hôïp söû duïng chuoãi giaù trò ñeàu töông ñöông trong thôøi kyø phaân tích: NPV(B)B / C NPV(I O M)= + + AW(B)B / C AW(I O M)= + + DÖÏ AÙN ÑAÙNG GIAÙ KHI B/C >= 1 96 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án B thu nhaäp thoâ cuûa chuû ñaàu tö. I chi phí ñaàu tö ban ñaàu. O chi phí vaän haønh. M chi phí baûo haønh. AW(*) chæ chuoãi ñeàu töông ñöông (B-O-M) THU NHẬP NET 97 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án TỶ SỐ B/C HIỆU CHỈNH Tröôøng hôïp söû duïng giaù trò hieän taïi thuaàn: Hoaëc: NPV(B O M)B / C NPV(I) − − = DÖÏ AÙN ÑAÙNG GIAÙ KHI B/C >= 1 )I(AW )MOB(AWC/B −−= 98 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CHUÙ YÙ Giaù trò B/C cuûa moät döï aùn theo 2 ñònh nghóa khaùc nhau thöôøng laø KHAÙC NHAU (thöôøng söû duïng ñònh nghóa B/C söõa ñoåi). Hai CAÙCH TÍNH B/C (thöôøng hoaëc söûa ñoåi) ñeàu cho CÙNG moät keát luaän (ÑAÙNG GIAÙ hoaëc KHOÂNG ÑAÙNG GIAÙ) cho chuoãi doøng tieàn xem xeùt. 99 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án CHUÙ YÙ - GiaE trị B/C của dư0 án phu0 thuộc vào bản thân dòng tiền & suất chiết khấu i% (i% càng lớn B/C càng bé). - Một chuỗi dòng tiền muốn tính B/C phải CÓ giaE trị C (giaE trị ñầu tư)! 100 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án Ví duï 1: Tính tyû soá B/C cuaû moät cô hoäi ñaàu tö coù caùc döõ lieäu ban ñaàu sau (laáy suaát chieát khaáu i=8%/naêm): 5Tuoåi thoï (naêm) 2Giaù trò coøn laïi (tyû) 5Thu nhaäp haøng naêm (tyû) 2.2Chi phí vaän haønh baûo quaûn (tyû) 10Chi phí ban ñaàu (t=0) (tyû) 101 PGS. TS. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 5: Chỉ tiêu ñánh giá & lựa chọn dự án DÒNG TIỀN 0 1 2 3 4 5 t 5 ty8 2,2 ty8 10 ty8 2 ty8 102 PGS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfgiao_trinh_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_chuong_5_chi_tieu_d.pdf