Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 6: Phân tích kinh tế, xã hội-Tài chính - Nguyễn Thống

7/22/2010 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM Giảng viờn: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: Tộl. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 7/22/2010 2 NỘI DUNG MễN HỌC CHƯƠNG 1: Khỏi niệm về kinh tế ủầu tư. CHƯƠNG 2: Nội dung lập dự ỏn ủầu tư. CHƯƠNG 3: Dự bỏo. CHƯƠNG 4: Hoạch ủịnh dự ỏn. CHƯƠNG 5: Chỉ tiờu ủỏnh giỏ & lựa chọn dự ỏn. CHƯƠNG 6: Phõn tớch Kinh tế, xó hội - Tài chớnh CHƯƠNG 7: Phõn tớch rủi ro. CHƯƠNG 8 : Phõn tớch lạm phỏt. CHƯƠN

pdf7 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 6: Phân tích kinh tế, xã hội-Tài chính - Nguyễn Thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G 9: Thẩm ñịnh dự án. Giới thiệu phần mềm CRYSTAL BALL LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 3 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ DÖÏ AÙN Phaân tích hieäu quaû Kinh teá – Xaõ hoäi. Phaân tích hieäu quaû Taøi chính. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 4 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH KINH TEÁ-XAÕ HOÄI ðây là phân tích hiệu quả dư% án ðỨNG TRÊN QUAN ðIỂM LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC (VÙNG, LỢI ÍCH CÔNG ðỒNG,). Theo quan ñiểm lợi ích nha1 nước THUẾ (Thuê3 doanh nghiệp, VAT) chỉ là công cụ ñê7 “ñiều hòa lợi ích” giữa các ñối tượng với nhau THUÊ3 KHÔNG ðƯỢC XEM NHƯ LÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA CỦA DỰ ÁN (MANG LẠI GIÁ TRỊ THĂNG DƯ KHI CÓ DỰ ÁN).PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 5 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. Thieát laäp doøng tieàn KINH TẾ cuûa döï aùn duøng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû (EIRR, B/C, NPV, Thv, ). Ñaây laø cô sôû tính toaùn ñeå xaùc ñònh quy moâ döï aùn. Ñaây laø cô sôû ñeå Nhaø nöôùc (vuøng) xem xeùt vaø ra quyeát ñònh cho pheùp ñaàu tö hay khoâng. Ñaây laø cô sôû ñeå caùc toå chöùc taøi chính, cô quan taøi trôï voán xem xeùt ñeå ra quyeát ñònh. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 6 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH (Phaân tích theo quan ñieåm Nhaø ðaàu tö hoaëc ñôn vò boû tieàn ra thöïc hieän döï aùn) Thieát laäp doøng tieàn TÀI CHÍNH cuûa döï aùn duøng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû (FIRR, B/C, NPV, Thv, ). Töø caùc chæ tieâu, Nhaø ðaàu tö ñöa ra quyeát ñònh ñaàu tö hay khoâng. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 7 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP VEÀ CHÆ TIEÂU KINH TEÁ & TAØI CHÍNH - Tröôøng hôïp 1: Chæ tieâu kinh teá vaø chæ tieâu taøi chính ñeàu ñaït. - Tröôøng hôïp 2: Chæ tieâu kinh teá ñaït vaø chæ tieâu taøi chính khoâng ñaït. - Tröôøng hôïp 3: Chæ tieâu kinh teá khoâng ñaït, chæ tieâu taøi chính ñaït. - Tröôøng hôïp 4: Chæ tieâu kinh teá vaø chæ tieâu taøi chính ñeàu khoâng ñaït. PGS. Dr. Nguyễn Thống LOẠI BỎ 7/22/2010 8 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. CAÙC YEÁU TOÁ ÑAÙNH GIAÙ TRONG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH, KINH TEÁ PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 9 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. LOAÏI ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÖÔÏC - Taïo ra saûn phaåm. - Taêng thu nhaäp quoác daân. - Söû duïng lao ñoäng. - Taêng thu ngoaïi teä töø saûn phaåm saûn xuaát. - Thu thueá taøi nguyeân moâi tröôøng neáu coù. • . LOAÏI KHOÂNG ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÖÔÏC - Söï phuø hôïp vôùi quy hoaïch phaùt trieån vuøng, ngaønh - Taùc duïng tích cöïc (tieâu cöïc) leân caùc ngaønh khaùc. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 10 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ Chæ keå ñeán caùc doøng tieàn COÙ taùc duïng leân neàn kinh teá QUOÁC DAÂN (VUØNG LAÕNH THOÅ). PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 11 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. • DOØNG THU KINH TEÁ - Doanh thu baùn saûn phaåm. - Lôïi ích khaùc thu ñöôïc töø döï aùn (neáu coù). Ñaây laø doøng tieàn thu ñöôïc ngoaøi saûn phaåm döï aùn. - Lôïi ích khaùc do coâng trình ña muïc tieâu (neáu coù). - Caùc giaûm thieåu taùc haïi ñoái vôùi neàn kinh teá vaø lôïi ích xaõ hoäi khaùc (neáu coù). PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 12 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. DOØNG CHI KINH TEÁ -Voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn. - Phí vaän haønh & baûo döôõng, thay theá thieát bò. - Chi phí nguyeân, nhieân lieäu. - Caùc loaïi chi phí khaùc. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 13 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. • CHUÙ YÙ Trong doøng chi kinh teá, caùc ñaïi löôïng: Thueá VAT, Thueá thu nhaäp doanh nghieäp. KHOÂNG KEÅ !!!!!!!!!!! Thueá VAT & thueá thu nhaäp doanh nghieäp töø döï aùn KHOÂNG mang laïi giaù trò thaëng dö cho neàn KINH TEÁ quoác daân chæ coù taùc duïng ñieàu hoaø THU NHAÄP treân bình dieän lôïi ích toaøn daân. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 14 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. IV. Chæ tieâu kinh teá : EIRR(III), B/C(III), NPV(III) ......III. Thu roøng (III=I-II) ......d. Caùc loaïi chi phí khaùc. ......c. Chi phí nguyeân, nhieân lieäu. ......b. Phí vaän haønh & baûo döôõng. ......a. Voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn (tröôùc hoaëc sau thueá). II. Doøng chi (II=a+b+c+d) ......4. Caùc giaûm thieåu taùc haïi ñoái vôùi neàn kinh teá (neáu coù) ......3. Lôïi ích khaùc do coâng trình ña muïc tieâu (neáu coù). ......2. Lôïi ích khaùc thu ñöôïc töø döï aùn (neáu coù) ......1. Doanh thu baùn saûn phaåm I. Doøng thu (I=1+2+3+4) Haïng muïc Naêm taøi chính N..321 PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 15 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ TAØI CHÍNH Chæ keå ñeán caùc doøng tieàn COÙ taùc duïng ñeán Chuû Ñaàu tö. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 16 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH Laø phaân tích ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa döï aùn nhìn döôùi goùc ñoä cuûa Chuû ñaàu tö (cô sôû, ngöôøi seõ boû tieàn thöïc hieän vaø kinh doanh döï aùn). Ñieåm chuù yù lôùn ôû ñaây so vôùi phaân tích Kinh teá laø thueá caùc loaïi seõ XUAÁT HIEÄN trong doøng tieàn ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 17 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH Trong phaân tích taøi chính cuûa moät döï aùn thöôøng thöïc hieän theo 2 quan ñieåm: - Phaân tích taøi chính theo quan ñieåm Toång ñaàu tö (quan ñieåm Ngaân haøng). - Phaân tích taøi chính theo quan ñieåm Chuû Ñaàu tö (quan ñieåm Coå ñoâng). PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 18 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH THEO QUAN ÑIEÅM TOÅNG ÑAÀU TÖ (QUAN ÑIEÅM NGAÂN HAØNG) Theo quan ñieåm phaân tích naøy, ñôn vò ñaàu tö ñaõ coù nguoàn voán, khoâng ñi vay. Khoâng coù xuaát hieän tieàn laõi do vay trong quaù trình xaây döïng döï aùn trong doøng tieàn phaân tích. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 19 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH THEO QUAN ÑIEÅM CHUÛ ÑAÀU TÖ (QUAN ÑIEÅM COÅ ÑOÂNG) • Theo quan ñieåm naøy, Nhaø ñaàu tö chæ coù moät phaàn voán vaø phaàn coøn laïi huy ñoäng töø caùc nguoàn khaùc (vay ngaân haøng caùc loaïi). • Xuaát hieän tieàn laõi trong doøng tieàn phaân tích trong thôøi ñoaïn chöa traû heát voán vay goác. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 20 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. CAÙC BAÛNG BIEÅU CÔ BAÛN TRONG TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 21 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. • BAÛNG CAÂN ÑOÁI NGUOÀN VOÁN VAØ TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ TRONG THÔØI GIAN XDCB Caùc loaïi voán vay coù theå laø: - Töø caùc nguoàn voán vay öu ñaõi (ví duï töø quyû Hoå trôï phaùt trieån). - Töø voán vay thöông maïi nöôùc ngoaøi. - Töø voán vay thöông maïi trong nöôùc. - Töø caùc nguoàn voán vay khaùc. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 22 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. ...Thueá VATIII ...Laõi vay töø n oäi teä TM4 ... Laõi vay töø n oäi teä ñeå traû th ueá VAT3 ...Laõi vay töø ng oaïi teä TM2 ...Laõi vay töø quõy HTPT1 ...Laõi vay trong thôøi gian XDCB ( 1+2+3+4)II ...Chi phí döï phoøng5 ...Chi phí quaûn lyù vaø chi phí khaùc4 ...Chi phí ñeàn buø vaø taùi ñò nh cö3 ...Thieát bò nöôùc ngoaøib ...Thieát bò trong nöôùca ...Chi phí thieát bò (a+b)2 ...Chi phí xaây döïng1 ... Toång möùc ñaà u tö tröôùc thueá VAT (1+2+3+4+ 5)I ...TOåNG MÖÙC ÑAÀU TÖ SAU THUEÁ VAT (I+II+III)A Naêm 2Naêm 1ToångCaùc chæ tieâu PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 23 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. 00 CAÂN ÑOÁI ÑAÀU TÖ VAø HUY ÑOäN G VOÁN: (B) -(A)= 0C ...Voán töø vay n oäi teä TM6 ...Voán taïm v ay traû thueá V AT (seõ h/thueá sau)5 ...Voán töø vay ng oaïi teä TM4 ...Voán vay Q uõy HTPT3 ...Voán töø laõi c uûa voán töï coù c oøn laïi2 ...Voán töï c où cuûa Chuû ñaàu tö1 ...KEÁ HOAÏCH HUY ÑOÄNG VOÁN ( 1+2+3+ 4+5+6)B PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 24 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. BAÛNG KEÁ HOAïCH TRAÛ NÔï - Thôøi gian aân haïn (neáu coù). - Thôøi gian traû nôï. - Giaù trò traû nôï goác haøng naêm. Ví duï: Baûng sau ñaây trình baøy keá hoaïch traû nôï cuûa moät döï aùn. Nguoàn voán vay goàm coù töø caùc toå chöùc: • Quõy Hoå trôï Phaùt trieån. • Vay ngoaïi teä thöông maïi. • Vay noäi teä thöông maïi. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 25 ...... 5 Toång nôï toàn cuoái naêm ...... Toång chi phí traû laõi vay + nôï goác5 ......Toång chi phí traû laõi4 ......- Nôï cuoái naêmd ......- Traû nôï goácc ......- Traû laõib ......- Nôï ñaàu naêma Traû vay n oäi teä TM3 .....- Nôï cuoái naêmd .....- Traû nôï goácc .....- Traû laõib .....- Nôï ñaàu naêma Traû vay ng oaïi teä TM2 ....- Nôï cuoái naêmd ....- Traû nôï goácc ....- Traû laõib ....- Nôï ñaàu naêma Quõy HTPT1 N3N2N 1.21(*) Naêm KEÁ HOAïCH TRAÛ NÔï PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 26 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. BAÛNG TÍNH THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP (TNDN) • Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc tính toaùn khi döï aùn baét ñaàu ñi vaøo saûn xuaát vaø ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû: [TNDN] = [Thueá suaát]* [Doøng tieàn thu nhaäp tröôùc thueá] (Tröôøng hôïp bình thöôøng: Thueá suaát TNDN =25%) PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 27 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. Ñeå tính doøng tieàn thu nhaäp tröôùc thueá TNDN caàn phaûi tính caùc giaù trò trung gian sau: - Toång doøng tieàn doanh thu tröôùc thueá TNDN. - Toång doøng tieàn chi caùc loaïi. Toång doanh thu tröôùc thueá TNDN ñöôïc xaùc ñònh töø: • - Doanh thu baùn saûn phaåm: • - Lôïi ích khaùc thu ñöôïc töø döï aùn (neáu coù): • - Trôï giaù (neáu coù): • - Lôïi ích khaùc do coâng trình ña muïc tieâu (neáu coù): PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 28 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. Toång doøng tieàn chi caùc loaïi ñöôïc xaùc ñònh goàm: - Chi phí nguyeân, nhieân lieäu - Phí vaän haønh & baûo döôõng - Traû laõi voán vay - Caùc loaïi chi phí khaùc - Thueá caùc loaïi (chöa keå thueá TNDN): * Thueá taøi nguyeân moâi tröôøng (neáu coù): thoâng thöôøng laø 2% doøng thu taøi chính. * Thueá giaù trò gia taêng (VAT= x% doøng thu taøi chính). - Khaáu hao taøi saûn coá ñònh (TSCÑ) PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 29 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. ...THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP (TNDN)IV ...Thueá suaát TNDN1 ...Doøng thu tröôù c thueá TNDN (I-II)III ...Chi phí k haùc6 ...Khaáu hao TSCÑ5 ...Chi phí traû laõi caùc loaïi vay4 ... Thueá t/nguyeân, thueá ñaát (2% DT tröôùc VAT)3 ...Thueá VAT (10% DT tröôùc VAT)2 ...Chi phí O & M1 ...Toång chi phí chöa coù thueá TNDNII ...Toång doanh thu sau thueá VATI PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 30 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM • Giaù thaønh saûn phaåm Pt taïi thôøi ñieåm t ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: = t t t [C ] P [Q ] trong ñoù: [Ct] = [khaáu hao TSCÑ + taát caû caùc chi phí + Caùc loaïi thueá + O&M + Chi phí nguyeân nhieân lieäu] taïi thôøi ñieåm t. [Qt] = [Saûn löôïng saûn phaåm tieâu thuï] taïi thôøi ñieåm t. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 31 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. ....Thueá TNDN2 ....0 Toång chi phí chöa coù thueá TNDN1 ....Chi phí (1+2)III ....0Saûn löôïngII ....0 GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM (III/II)I N.21 Naêm [III.1] =Muïc II trong baûng tính thueá TNDN. [III.2] = Laáy keát quaû muïc IV trong baûng tính thueá TNDN. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 32 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. BAÛNG TÍNH CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH Chæ tieâu taøi chính döï aùn theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö seõ ñöôïc tính treân cô sôû doøng tieàn cuûa voán töï coù cuûa Chuû ñaàu tö ñaõ thöïc söï boû ra khi thöïc hieän döï aùn (khoâng keå caùc nguoàn voán vay) vaø thu nhaäp roøng coøn laïi trong quaù trình vaän haønh döï aùn sau khi ñaõ tröø taát caû caùc loaïi chi phí, thueá vaø traû nôï vay goác cuõng nhö laõi phaùt sinh töø voán vay. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 33 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. VNÑ.NPV .B/C %.FIRR CHæ TIEÂU TAøI CHÍNH 00C3C2C1 Voán töï coù vaø boû ra cuûa chuû ñaàu töIII B2B1000Thu roøngII B2B1-C3-C2-C1 DOøNG TIEÀN TÍNH CHæ TIEÂU TAøI CHÍNH (II-III)I PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 34 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. Trong ñoù : • (II) = [Doanh thu töø saûn phaåm chính + saûn phaåm phuï + VAT tính töø saûn phaåm kinh doanh + trôï giaù ] – [taát caû caùc loaïi thueá + chi phí O&M + traû laõi vay + nôï goác] • (III) = [Voán boû ra cuûa Chuû ñaàu tö] PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 35 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. THÔØI GIAN HOAØN VOÁN Thv • Thôøi gian hoaøn voán Thv laø moät trong nhöõng chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn. • Moät döï aùn coù thôøi gian hoaøn voán nhoû seõ ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn. • Thôøi gian hoaøn voán ñöôïc ñöôïc ñònh nghóa laø thôøi gian caàn thieát ñeå döï aùn thu hoài ñöôïc toaøn boä voán cuûa Chuû ñaàu tö boû ra trong giai ñoaïn ñaàu tö, keå töø luùc döï aùn ñöa vaøo hoaït ñoäng. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 36 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. Tröôøng hôïp khoâng keå ñeán chieát khaáu Trong ñoù Fj chæ voán boû ra cuûa Chuû ñaàu tö vaø Pk chæ lôïi nhuaän roøng taïi thôøi ñieåm k cuûa döï aùn khi ñi vaøo saûn xuaát. Giaûi phöông trình treân ñeå xaùc ñònh Thv. Ví duï: T/gian xaây döïng 2 naêm: PGS. Dr. Nguyễn Thống ∑∑ = + = +−= hvT 1j 2j 2 0j j PF0 7/22/2010 37 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. Tröôøng hôïp coù keå ñeán chieát khaáu Ví duï: T/gian xaây döïng laø 2 naêm: PGS. Dr. Nguyễn Thống ∑∑ = + + = + + + −= hvT 1j 2j 2j2 0j j j )i1( P )i1( F 0 7/22/2010 38 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. SUAÁT LÔïI NHUAÄN K Suaát lôïi nhuaän ñöôïc ñònh nghóa laø tyû soá giöõa NPV cuûa döï aùn treân voán cuûa Chuû ñaàu tö: K = NPV / NPV[i%,(III)] PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 39 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. LAÄP BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI C HÍNH THEO QUAN ÑIEÅM TOÅNG ÑAÀU TÖ • Söï khaùc bieät khi tính taøi chính theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö vaø theo quan ñieåm Toång ñaàu tö quan nieäm lieân quan ñeán nguoàn cuûa voán ñaàu tö trong giai ñoaïn XDCB: - Quan ñieåm Chuû ñaàu tö (Quan ñieåm coå ñoâng): seõ coù moät phaàn nguoàn voán phaûi vay töø caùc nguoàn khaùc nhau. - Quan ñieåm Toång ñaàu tö (Quan ñieåm ngaân haøng): toaøn boä voán ñaàu tö xem nhö ñaõ coù, khoâng phaûi vay khoâng coù doøng tieàn do laõi vay ngaân haøng trong phaân tích. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 40 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. • Theo quan ñieåm Toång ñaàu tö, seõ khoâng coù muïc vay voán vaø laõi suaát sinh ra do vay voán trong baûng tính “Caân ñoái nguoàn voán ñaàu tö vaø keá hoaïch huy ñoäng nguoàn voán theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö”. • Toång möùc ñaàu tö trong phaân tích taøi chính theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö seõ lôùn hôn toång möùc ñaàu tö khi phaân tích taøi chính theo quan ñieåm Toång ñaàu tö vì trong baûng tính theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö coøn coù boå sung theâm phaàn laõi vay sinh ra töø caùc nguoàn voán, trong quaù trình XDCB döï aùn. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 41 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. • Giaù trò khaáu hao taøi saûn coá ñònh trong phaân tích theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö thöôøng lôùn hôn vì Toång möùc ñaàu tö döï aùn tính theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö vaøo thôøi ñieån döï aùn baét ñaàu vaøo saûn xuaát lôùn hôn. • Thueá TNDN trong tính toaùn theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö thöôøng beù hôn vì ñaõ coù keå theâm caùc chi phí do laõi vay caùc nguoàn voán vaø giaù trò khaáu hao lôùn hôn trong doøng tieàn chi phí ñeå tính thueá TNDN. PGS. Dr. Nguyễn Thống 7/22/2010 42 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh tế, xã hội - tài chính. HEÁT CHÖÔNG PHAÂN TÍCH KINH TEÁ-XAÕ HOÄI & PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH PGS. Dr. Nguyễn Thống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfgiao_trinh_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_chuong_6_phan_tich.pdf
Tài liệu liên quan