Giáo trình Thủy năng-Thủy điện - Chương 9.3: Nhà máy Sesan 3 - Nguyễn Thống

11 THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà máy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH K OA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘMƠN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Giảng viên: PGS. Dr. NGUYỄN THỐNG Email: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà máy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống Chương 1 : Tổng quan. Chương 2 : Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác Chương 3 : Các phương pháp khai thác năng lượng nư

pdf6 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thủy năng-Thủy điện - Chương 9.3: Nhà máy Sesan 3 - Nguyễn Thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớc. Chương 4 : ðiều tiết hồ chứa thuỷ ủiện. Chương 5 : ðập dõng & cụng trỡnh thỏo lũ. Chương 6 : Cụng trỡnh lấy nước và dẫn nước. Chương 7 : Thỏp (giếng) ủiều ỏp. Chương 8 : ðường ống ỏp lực & hiện tượng nước va. Chương 9 : Nhà mỏy Thuỷ ủiện. uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống MỘT SỐ HèNH ẢNH XÂY DỰNG NHÀ MÁY Tð Sấ SAN 3 uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống Buồng xoắn THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống 2THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống 3THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống 4THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống 5THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống 6THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống uyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.3 : Nhà mỏy Sesan 3 PGS. TS. Nguyễn Thống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_thuy_nang_thuy_dien_chuong_9_3_nha_may_sesan_3_ng.pdf
Tài liệu liên quan