Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội: ... Ebook Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

doc62 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò c­¬ng chi tiÕt §Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm cña c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi Ch­¬ng I: TæNG QUAN VÒ C¤NG TY: 1.C«ng ty g¹ch èp l¸t VIGlACERA Hµ Néi Tªn giao dÞch quèc tÕ: VIGLACERA HA NOI CERAMICS TILES COMPANY LÜnh vùc ho¹t ®éng: s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i g¹ch men cao cÊp §Þa chØ: Trung Hoµ - CÇu GiÊy – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04 5530771 – Fax: 048542889 Email: ceramichn@hn.vnn.vn – website: www.ceramichn.com.vn 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Giai ®o¹n tõ 1959 ®Õn nay. C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi (Viglacera) tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp g¹ch ngãi H÷u H­ng, trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp Sµnh sø Thuû tinh. §­îc thµnh lËp th¸ng 6/1959 theo quyÕt ®Þnh sè 094A/BXD – TCL§, víi tªn gäi lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi H÷u H­ng. §Õn n¨m 1994 ph¸t triÓn thµnh c«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H­ng gåm 2 c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: C¬ së 1: Nhµ m¸y G¹ch èp l¸t Hµ Néi – Thanh Xu©n - §èng §a – Hµ Néi C¬ së 2: Nhµ m¸y G¹ch èp l¸t H÷u H­ng - §¹i Mç - Hµ Néi Trong thêi gian nµy s¶n phÈm g¹ch l¸t nÒn chñ yÕu lµ g¹ch xi m¨ng. Lo¹i nµy cã träng l­îng trung b×nh trªn 1m2 lín (kho¶ng 40 – 50 kg/m2 ) bÒ mÆt lµm b»ng chÊt liÖu xi m¨ng bét mµu kh«ng cã ®é bãng. Mµu s¾c vµ tÝnh chÊt c¬ lý ho¸ kh«ng thÓ so s¸nh víi g¹ch l¸t nÒn tr¸ng men cao cÊp cã ®é bÒn vµ tÝnh thÈm mü cao. Ngµy 19/5/1998 C«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H­ng ®­îc t¸ch thµnh C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi vµ nhµ m¸y g¹ch H÷u H­ng. C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi trë thµnh mét C«ng ty ®éc lËp chuyªn s¶n xuÊt g¹ch men èp t­êng vµ l¸t nÒn. Thêi gian nµy l·nh ®¹o BXD vµ Tæng C«ng ty Thñy tinh & Gèm x©y dùng nhËn ®· nhËn thÊy vÊn ®Ò vµ xö lý c­¬ng quyÕt nh»m ®­a nhµ m¸y tho¸t khái sù bÕ t¾c. Bªn c¹nh sù s¾p xÕp bè trÝ l¹i nh©n sù, Tæng C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Æt nhµ m¸y d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Phã Tæng Gi¸m ®èc (kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi) mét thêi gian sau ®ã c«ng ty ®· thay nh©n sù l·nh ®¹o 2 l©n n­· .Nh­ng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng m¹nh cña g¹ch Ceramic vµ xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm “c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng”, Phã Tæng Gi¸m ®èc ®· chØ ®¹o nhµ m¸y tËp trung vµo nghiªn cøu c«ng nghÖ, ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc x¾p xÕp l¹i mÆt b»ng vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tæ chøc x¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé. Ph©n c«ng ph©n cÊp qu¶n lý, giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé ph¸t huy trong c«ng t¸c. B¶ng 1.Tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m: N¨m Doanh thu ( TriÖu ®ång ) Lîi nhuËn ( TriÖu ®ång ) Tû suÊt lîi nhuËn ( % ) 2001 50.345 329 0,653 2002 49.542 432 0,872 2003 60.678 742 1.222 2004 174.127 1.972 1,133 2005 218.834 2.728 1,247 2006 228.356 2.917 1,276 C«ng ty ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p dÓ ph¸t huy hÕt c«ng suÊt thiÕt bÞ ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Th¸ng 10/2001 C«ng ty ®Çu t­ l¾p ®Æt d©y chuyÒn 3 (s¶n xuÊt g¹ch l¸t) c«ng suÊt ®¹t 1,5 triÖu m2/ n¨m nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng cung øng ra thÞ tr­êng vÒ chñng lo¹i sè l­îng còng nh­ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ vËy s¶n l­îng hµng n¨m cña C«ng ty ®¹t sÊp xØ 5 triÖu m2/n¨m t­¬ng ®­¬ng 15.000 m2 mçi ngµy. N©ng tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lªn 311.978.652.000 Trong ®ã: Vèn l­u ®éng : 10.568.745.000 Vèn cè ®Þnh : 301.409.907.000 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý XuÊt ph¸t tõ quy m« vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh, Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn – chøc n¨ng thi hµnh chÕ ®é thñ tr­ëng ë tÊt c¶ c¸c kh©u. Mäi c«ng nh©n viªn vµ c¸c phßng ban ®Òu chÊp hµnh mÖnh lÖnh chØ thÞ cña Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc cã quyÒn h¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong C«ng ty, c¸c phßng ban cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc, h­íng dÉn c¸c bé phËn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh. S¬ ®å 1. bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi phßng kÕ to¸n phßng kÕ ho¹ch sx phßng kü thuËt - kcs phßng kinh doanh ph©n x­ëng c¬ ®iÖn ph©n x­ëng s¶n xuÊt v¨n phßng tæng hîp phßng tcl® Gi¸m ®èc phã Gi¸m ®èc thiÕt bÞ phã Gi¸m ®èc s x phã Gi¸m ®èc kinh doanh PHONG XUAT KHAU 3.2. NhiÖm vô chøc n¨ng c¸c phßng ban Gi¸m ®èc: lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, tæ chøc s¾p xÕp viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt,... Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Phô tr¸ch tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc m¹ng l­íi c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty, ®­îc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt : Phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ c¬ ®iÖn: Phô tr¸ch vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. Phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: Cã chøc n¨ng s¾p xÕp nh©n sù, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o c¸c quyÒn lîi vÒ v¨n ho¸, tinh thÇn, quyÒn lîi vÒ vËt chÊt vµ søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc båi d­ìng, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n trÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt... X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®Þnh møc lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng, x©y dùng néi qui, qui chÕ cña C«ng ty. Qu¶n trÞ c«ng t¸c ®µo t¹o, c«ng t¸c n©ng bËc l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi viÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. Qu¶n trÞ hå s¬ c¸n bé cïng nh©n viªn, gi¶i quyÕt thñ tôc tuyÓn dông, th«i viÖc,... Phßng Hµnh chÝnh: Qu¶n trÞ, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c hµnh chÝnh trong C«ng ty theo qui ®Þnh chung vÒ ph¸p lý hµnh chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. Qu¶n trÞ theo dâi viÖc sö dông tµi s¶n cña C«ng ty nh­: nhµ x­ëng ®Êt ®ai, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ v¨n phßng,... Thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, giao dÞch hµng ngµy, phôc vô héi häp, ¨n ca, ®¶m b¶o c«ng t¸c an ninh trËt tù trong C«ng ty. Qu¶n lý c«ng t¸c y tÕ c¬ së. Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ tµi s¶n, hµng ho¸, vËt t­, thiÕt bÞ. Phßng Kinh doanh: Cã nhiÖm vô n¾m b¾t kh¶ n¨ng nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m nguån hµng ho¸ chÊt l­îng tèt, phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ th­¬ng m¹i nh»m tiªu thô tèi ®a sè l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cña c«ng ty ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc ®iÒu phèi, nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Ò xuÊt c¸c mÉu m· ®­îc kh¸ch hµng ­a chuéng, kÕt hîp víi phßng kü thuËt t¹o ra c¸c mÉu m· vµ thùc hiÖn dÞch vô sau b¸n hµng. ThiÕt lËp vµ qu¶n lý m¹ng l­íi ®¹i lý, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n, m¹ng l­íi b¸n hµng, c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i,...nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô. Phßng KÕ to¸n: Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc vµ theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, cña C«ng ty, tæ chøc lËp vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quÝ, n¨m cña C«ng ty, cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho Gi¸m ®èc C«ng ty, trªn c¬ së ®ã gióp cho Gi¸m ®èc nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ 1 c¸ch toµn diÖn vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tõ ®ã ®Ò ra ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p chØ ®¹o s¸t sao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc hiÖu qu¶ h¬n. Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý, theo dâi vÒ mÆt tµi chÝnh, thùc hiÖn viÖc chi tiªu, h¹ch to¸n kinh doanh, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c, chi tr¶ l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ x¸c ®Þnh lç l·i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo th¸ng, quý, n¨m. LËp kÕ ho¹ch cung øng dù tr÷ vËt t­, nguyªn liÖu, cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®óng sè l­îng, chÊt l­îng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, theo dâi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng, nhµ lµm viÖc vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c trong C«ng ty. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lËp b¸o c¸o s¶n xuÊt hµng ngµy cho ban Gi¸m ®èc vµ b¸o c¸o ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ nguyªn liÖu, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cho ban Gi¸m ®èc C«ng ty, Tæng C«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Thùc hiÖn ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng trong C«ng ty. Phßng kü thuËt - KCS X©y dùng vµ hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Nghiªn cøu c¶i tiÕn c«ng nghÖ mÉu m· s¶n phÈm, lËp qui tr×nh c«ng nghÖ míi, mÉu m· s¶n phÈm míi phï hîp víi thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo tõng thêi kú. X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng cho c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu s¶n xuÊt, s¶n phÈm cña C«ng ty. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt c¬ lý cña nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ cho nghiªn cøu s¶n phÈm míi. KÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong viÖc kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ nguån cung øng nguyªn liÖu cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn cã vµ cho c«ng nghÖ míi. X©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty. Tham gia biªn so¹n tµi liÖu, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y c¸c líp ®µo t¹o vµ n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vËt t­ nguyªn liÖu nhËp kho. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh tr×nh c«ng nghÖ. Tham gia thµnh viªn nhËp kho s¶n phÈm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm nhËp kho. KÕt hîp víi phßng kinh doanh lµm c«ng t¸c dÞch vô sau b¸n hµng. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt: Tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao cho vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n trÞ, sö dông cã hiÖu qu¶ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t­ nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô theo ®Þnh møc. Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh trùc tiÕp c«ng nh©n thuéc lÜnh vùc m×nh qu¶n lý, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ vÖ sinh an toµn lao ®éng theo qui ®Þnh cña C«ng ty. Gi÷ bÝ mËt c«ng nghÖ vµ c¸c sè liÖu kh¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: Qu¶n trÞ kü thuËt vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty, b¶o qu¶n hå s¬ thiÕt bÞ, lËp hå s¬ theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui tr×nh vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng nh©n ph©n x­ëng s¶n xuÊt. TiÕn hµnh b¶o d­ìng ®Þnh kú m¸y mãc thiÕt bÞ, kÞp thêi söa ch÷a c¸c sù cè x¶y ra hµng ngµy ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng liªn tôc vµ hiÖu qu¶. 3.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña C«ng ty 3.3.1. Chøc n¨ng cña C«ng ty quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm g¹ch Ceramic tõ ®Çu t­, s¶n xuÊt, cung øng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm; nhËp khÈu nguyªn liÖu, phô liÖu, thiÕt bÞ, phô kiÖn, s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch èp l¸t; liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn; tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý c«ng nh©n kü thuËt. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do nhµ n­íc giao. 3.3.2. NhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty cã nghÜa vô nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vèn nhµ n­íc giao; nhËn sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ lµm nghÜa vô víi nhµ n­íc. Cã nhiÖm vô thùc hiÖn: C¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông Quèc tÕ mµ C«ng ty sö dông theo quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ. Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông do C«ng ty trùc tiÕp vay. C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü, kÕ to¸n, h¹ch to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c Nhµ n­íc qui ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c thùc cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Ph¶i c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, ®ång thêi cã nghÜa vô khai b¸o tµi chÝnh hµng n¨m, nép c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch kh¸c theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc 4. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 4.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng §Ó phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt m¸y mãc hiÖn ®¹i, C«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, kü thuËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. §ång thêi tuyÓn dông ®óng ng­êi ®óng viÖc, tõng b­íc hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, th­ëng cho ng­êi lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ giái, giµu kinh nghiÖm vµ tËn tuþ víi c«ng viÖc. §éi ngò c¸n bé nghiÖp vô t¹i c¸c phßng ban cã chuyªn m«n cao, yªu nghÒ. TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ trªn 350ng­êi víi thu nhËp b×nh qu©n 350.000 ® /th¸ng ®Õn nay ®· lªn gÇn 854 ng­êi víi thu nhËp b×nh qu©n trªn 1.800.000 /th¸ng B¶ng 2. Lao ®éng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng n¨m 2006 Lao ®éng (ng­êi) B×nh qu©n L§ n¨m 2006 (ng­¬×) Thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2006 (triÖu ®ång) TN b×nh qu©n 1 ng­êi 1 th¸ng (1000®) Lao ®éng ®Õn cuèi kú b¸o c¸o(kÓ c¶ H§) Trong ®ã Tæng thu nhËp Chia ra N÷ T§:L§ kh«ng cã viÖc lµm TiÒn l­¬ng & c¸c kho¶n co t/c l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c Tæng sè T.§ n÷ Tæng sè N÷ 854 387 0 0 0 820 17.712,000 17.712,000 3.365,280 1,800 Th«ng qua thùc tr¹ng lao ®éng cña C«ng ty ta thÊy bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty t­¬ng ®èi gän nhÑ ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t tr­íc c¬ chÕ míi. C«ng ty ®· chó träng nhiÒu ®Õn lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. C«ng ty cã nhiÒu c«ng nh©n cã tr×nh ®é cao, hÇu hÕt c¸n bé qu¶n trÞ ®Òu cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc. Tuy nhiªn trong thêi gian ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt C«ng ty ph¶i tiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n ®Ó n¾m b¾t nh÷ng tiÕn bé khoa häc cña nh©n lo¹i. B¶ng 3.C¬ cÊu vÒ lao ®éng t¹i c«ng ty ChØ tiªu 2003 2004 2005 2006 1 - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 120 124 131 168 2- Cao ®¼ng 32 45 60 90 3- Trung cÊp 32 34 39 45 4- S¬ cÊp 30 35 15 36 5- C«ng nh©n kü thuËt 212 230 320 430 6- Lao ®éng phæ th«ng 85 76 54 81 §èi víi mét sè nh©n viªn b¸n hµng vËt liÖu x©y dùng th× ®­îc huÊn luyÖn vÒ th¸i ®é, phong c¸ch c­ xö víi kh¸ch hµng. Tãm l¹i, víi lùc l­îng lao ®éng ®Çy tiÒm n¨ng nh­ hiÖn nay C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2.§Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt S¬ ®å 2. c«ng nghÖ vµ bè trÝ c«ng nh©n c«ng nghÖ s¶n xuÊt Chë ra d©y chuyÒn Nguyªn liÖu men nhËp kho C©n vµ lÜnh men N¹p phèi liÖu vµo m¸y nghiÒn NghiÒn men X¶ cµ b¶o qu¶n men Sµng men, chë ra d©y chuyÒn Tæ s¬ chÕ, bèc xÕp C«ng nh©n bèc dì nguyªn liÖu tõ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµo kho C«ng nh©n s¬ chÕ nguyªn liÖu Tæ phèi liÖu x­¬ng C«ng nh©n c©n nguyªn liÖu C«ng nh©n n¹p phèi liÖu C«ng nh©n nghiÒn phèi liÖu x­¬ng C«ng nh©n x¶ hå x­¬ng Tæ phèi liÖu men C«ng nh©n c©n nguyªn liÖu vµ lÜnh men. C«ng nh©n n¹p phèi liÖu men C«ng nh©n nghiÒn phèi liÖu men C«ng nh©n x¶ b¶o qu¶n men C«ng nh©n sµng vµ vËn chuyÓn men ra d©y chuyÒn tr¸ng men C«ng nh©n vËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ sÊy bét x­¬ng Tæ sÊy phun C¸c nguyªn liÖu nh©p kho S¬ chÕ nguyªn liÖu C©n phèi liÖu X¶ vµ b¶o qu¶n hå N¹p phèi liÖu NghiÒn phèi liÖu x­¬ng SÊy phun bét x­¬ng Ðp méc b¸n thµnh phÈm SÊy b¸n thµnh phÈm méc Tr¸ng men In l­íi C«ng nh©n vËn hµnh m¸y Ðp C«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ sÊy C«ng nh©n tr¸ng men C«ng nh©n in l­íi C«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ xÕp t¶i Tæ Ðp, tr¸ng men XÕp t¶i méc vµo goßng B¨ng chuyÒn s¶n xuÊt C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi lµ C«ng ty ®Çu tiªn øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Ceramic ë n­íc ta. §©y lµ kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu häc tËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cao cÊp ë c¸c n­íc CHLB §øc, ITALIA, T©y ban nha. Sù ra ®êi cña C«ng ty lµ mét b­íc tiÕn m¹nh mÏ vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng cao cÊp. Víi d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ ITALIA, ®©y lµ d©y chuyÒn g¹ch èp l¸t T©y ¢u ®Çu tiªn xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam khëi ®Çu cho ngµnh c«ng nghiÖp èp l¸t cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m võa qua. Quy tr×nh s¶n xuÊt g¹ch men Ceramic mang tÝnh chÊt liªn hoµn. C«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm g¹ch Ceramic lµ c«ng nghÖ khÐp kÝn. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay C«ng ty ®· liªn tôc ®Çu t­ ®æi míi thªm 2 d©y chuyÒn víi c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu ®­îc nhËp tõ ITALIA, §øc, T©y Ban Nha n©ng c«ng suÊt toµn C«ng ty hiÖn nay lµ 5.500.000 m2/n¨m. víi ý thøc tiÕt kiÖm tËn dông hÕt n¨ng lùc cña tõng c«ng ®o¹n, kÕt hîp víi sù s¸ng t¹o trªn c¬ së khoa häc cña tËp thÓ CBCNV trong C«ng ty ®· n©ng cao c«ng suÊt =130% so víi c«ng suÊt thiÕt kÕ. Tãm l¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®­îc trang bÞ kh¸ hoµn thiÖn, kÕt qu¶ mang l¹i kh¶ quan. Nguån gèc trang thiÕt bÞ chñ yÕu nhËp tõ n­íc ngoµi th«ng qua viÖc mua hoÆc ®­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ nhiÒu n­íc ph¸t triÓn. Nh­ng víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng, ng­êi tiªu dïng ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng cao, mÉu m· ®Ñp, phong phó, do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c tèt h¬n n÷a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c kiÓm tra, b¶o d­ìng, söa ch÷a ®Ó ®¶m b¶o cho m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc víi n¨ng lùc s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng. 5.Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi 5.1. X¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh tiªu thô Cã thÓ ph©n thµnh hai hÖ thèng chñ yÕu: kªnh tiªu thô trùc tiÕp vµ kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. Kªnh tiªu thô trùc tiÕp nÕu ng­êi s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n hµng cho ng­êi tiªu dïng. Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp nÕu ng­êi s¶n xuÊt kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ng­êi tiªu dïng, gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng lµ c¸c trung gian kh¸c nhau. Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp l¹i ®­îc chia thµnh nhiÒu hÖ thèng víi c¸c trung gian kªnh tiªu thô kh¸c nhau. Trong tiªu thô th­êng ph©n biÖt gi÷a b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. ViÖc ph©n ranh giíi gi÷a hai lo¹i nµy lµ viÖc lµm khã kh¨n. Kh¸i qu¸t nhÊt cã thÓ quan niÖm th­¬ng m¹i b¸n bu«n lµ th­¬ng m¹i b¸n cho nh÷ng ng­êi b¸n hµng. Th­¬ng m¹i b¸n lÎ ®­îc hiÓu lµ th­¬ng m¹i b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng. VÊn ®Ò lµ ë chç doanh nghiÖp nªn x¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh ph©n phèi nµo? Chän ai lµ trung gian b¸n hµng? Ai lµ ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp? §Ó lùa chän vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh cô thÓ ph¶i trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt, quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp, qui m« vµ ph¹m vi thÞ tr­êng,... §ång thêi ph¶i nghiªn cøu vµ c©n nh¾c lùa chän ng­êi cô thÓ lµm ®¹i diÖn hoÆc trung gian cho m×nh. Muèn vËy, ph¶i thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn m¹ng l­íi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n bu«n vµ b¸n lÎ,... ViÖc x¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh tiªu thô s¶n phÈm phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng thÓ bè trÝ hÖ thèng kªnh tiªu thô gièng mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, dÞch vô. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh b»ng con ®­êng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Trong tr­êng hîp tiªu thô trùc tiÕp doanh nghiÖp h×nh thµnh bé phËn cã chøc n¨ng tiªu thô nh­ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Trong tr­êng hîp tiªu thô gi¸n tiÕp, kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt th­êng lµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« lín th­êng tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi c«ng nghiÖp, c¸c ®¹i lý vµ trong nhiÒu tr­êng hîp cßn th«ng qua c¶ nh÷ng ng­êi chµo hµng muèn h­ëng hoa hång. VÊn ®Ò quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ lùa chän vµ bè trÝ c¸c ®¹i diÖn, lùa chän vµ h×nh thµnh m¹ng l­íi c¸c nhµ ph©n phèi c«ng nghiÖp. M¹ng l­íi c¸c nhµ ph©n phèi cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp b¸n bu«n chuyªn doanh vµ tæng hîp hoÆc c¸c ®¹i lý ph©n phèi, trong nhiÒu tr­êng hîp c¶ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n lÎ. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chØ cã thÓ tiªu thô ®­îc nhiÒu nÕu c¸c nhµ ph©n phèi, c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i cña hä tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm do doanh nghiÖp cung cÊp. V× vËy, vÊn ®Ò lùa chän c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh trong phôc vô kh¸ch hµng nh­ th­êng xuyªn nh· nhÆn phôc vô kh¸ch hµng, lu«n t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó t¨ng doanh sè b¸n hµng,... vµ quan hÖ víi doanh nghiÖp nh­ th­êng xuyªn ph¶n håi vÒ c¸c ph¶n øng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, nhanh chãng chuyÓn ®¬n hµng cña kh¸ch cho doanh nghiÖp, trung thµnh víi doanh nghiÖp,... lµ rÊt quan träng. S¬ ®å 1. HÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi C¸c kªnh ph©n phèi Th­¬ng m¹i b¸n bu«n Ng­êiTD Ng­êiTD Ng­êiTD Ng­êiTD Th­¬ng m¹i b¸n lÎ Th­¬ng m¹i b¸n lÎ Th­¬ng m¹i b¸n lÎ Th­¬ng m¹i b¸n lÎ Ng­êiTD Ng­êiTD Trùc tiÕp Ng­êi SX Ng­êi SX §¹i lý Gi¸n tiÕp Ng­êi SX Ng­êi SX Ng­êi SX Ng­êi SX §¹i diÖn th­¬ng m¹i Th­¬ng m¹i b¸n bu«n Th­¬ng m¹i b¸n bu«n ThÞ tr­êng cµng ph¸t triÓn, kªnh tiªu thô cµng më réng. HÖ thèng kªnh tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu cho mét h×nh ¶nh râ nÐt vÒ tæ chøc kªnh tiªu thô ngµy cµng ph¸t triÓn trong thÞ tr­êng. Nguyªn t¾c lµ cµng Ýt ng­êi tham gia vµo hÖ thèng kªnh tiªu thô th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn th¾t chÆt mèi quan hÖ b¹n hµng vµ ng­îc l¹i. Song cµng Ýt ng­êi tham gia vµo hÖ thèng kªnh tiªu thô th× doanh nghiÖp cµng dÔ bÞ nguy c¬ Ðp gi¸ còng nh­ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong quan hÖ tiªu thô s¶n phÈm Thùc chÊt, khi x¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh tiªu thô doanh nghiÖp ®· ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm b¸n hµng cña m×nh. ViÖc bè trÝ cô thÓ c¸c ®Þa ®iÓm b¸n hµng ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng, c¸c trung t©m d©n c­, hÖ thèng giao th«ng, sù tiÖn lîi cho xe cé ra vµo, hÖ thèng giao th«ng “tÜnh”,... HÖ thèng c¸c ®iÓm b¸n hµng vµ l­îng b¸n hµng ë tõng ®iÓm b¸n hµng th­êng kh«ng cè ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng mµ cã ®iÒu chØnh hîp lý. ViÖc ®iÒu khiÓn dßng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi. VËy kªnh ph©n phèi lµ ®­êng ®i cña s¶n phÈm tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®· x¸c ®Þnh. Cã ba lo¹i kªnh ph©n phèi: kªnh trùc tiÕp, kªnh gi¸n tiÕp vµ kªnh hçn hîp. 5.1.1. Kªnh trùc tiÕp Lµ ph­¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp b¸n th¼ng cho ng­êi tiªu dïng kh«ng c¸c qua kh©u trung gian. Ng­êi s¶n xuÊt Ng­êi tiªu dïng Sö dông m¹ng trùc tiÕp doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng kh«ng qua bÊt cø mét ng­êi trung gian nµo. M¹ng l­íi nµy ®­îc sö dông víi c¸c s¶n phÈm lµ nh÷ng lo¹i dÔ h­ háng, dÔ vì, dÔ dËp n¸t, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, cã gi¸ trÞ cao, chu kú s¶n xuÊt dµi hoÆc s¶n phÈm cã chÊt l­îng ®Æc biÖt, yªu cÇu sö dông phøc t¹p. M¹ng l­íi nµy cã ­u ®iÓm lµ ®Èy nhanh tèc ®é l­u th«ng hµng ho¸ n©ng cao quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt vµ b¸n tËn ngän nªn sÏ thu ®­îc lîi nhuËn cao. Song nã l¹i bÞ h¹n chÕ ë kh©u tæ chøc, qu¶n lý phøc t¹p, chu chuyÓn vèn chËm nªn phï hîp víi doanh nghiÖp nhá, ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng hÑp. 5.1.2. Kªnh gi¸n tiÕp: Lµ ph­¬ng thøc tiªu thô mµ doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ng­êi tiªu dïng, th«ng qua trung gian bao gåm: ng­êi b¸n bu«n, ®¹i lý vµ ng­êi b¸n lÎ. Ng­êi s¶n xuÊt Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng §èi víi m¹ng gi¸n tiÕp doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ng­êi tiªu dïng qua c¸c kh©u trung gian. Hµng ho¸ ®­îc chuyÓn qua mét sè lÇn thay ®æi quyÒn së h÷u tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng. Tuú thuéc vµo sè l­îng c¸c kh©u trung gian mµ h×nh thµnh nªn m¹ng l­íi tiªu thô dµi ng¾n kh¸c nhau. M¹ng tiªu thô gi¸n tiÕp cã ­u ®iÓm lµ hµng ho¸ ®­îc tiªu dïng réng r·i trªn nhiÒu vïng thÞ tr­êng kh¸c nhau. Do tÝnh chuyªn m«n cao trong s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng th­¬ng nghiÖp, viÖc sö dông lo¹i m¹ng tiªu thô nµy cho phÐp nhµ s¶n xuÊt chuyªn t©m vµo c«ng viÖc cña m×nh, ®ång thêi ph¸t huy ®­îc hÕt lîi thÕ cña c¸c phÇn tö trung gian ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nhê ®ã mµ cã thÓ t¨ng c­êng ®­îc nh÷ng lîi thÕ trong c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng. Nhµ s¶n xuÊt sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do ph¶i dù tr÷ hµng ho¸ g©y ra, thùc hiÖn san sÎ rñi ro trong kinh doanh qua c¸c kh©u ph©n phèi. 5.1.3. Kªnh hçn hîp: Sö dông lo¹i kªnh nµy, doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao hµng ho¸ cho ng­êi tiªu dïng võa theo kªnh trùc tiÕp võa theo kªnh gi¸n tiÕp. M¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp S¬ ®å 2. M¹ng b¸n hµng cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp Nhµ s¶n xuÊt Ng­êi b¸n bu«n §¹i lý Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Ng­êi b¸n lÎ M¹ng l­íi b¸n hµng cña doanh nghiÖp bao gåm tÊt c¶ c¸c ®iÓm b¸n hµng (cöa hµng) cña doanh nghiÖp cïng thuéc mét quyÒn së h÷u vµ kiÓm so¸t, cã chung mét bé phËn thu mua vµ tiªu thô tËp trung, b¸n nh÷ng chñng lo¹i hµng hãa t­¬ng tù nhau S¬ ®å 5. C¬ cÊu tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm Gi¸m §èc Phã phßng TTSP Tr­ëng phßng TTSP Phã G§ Kinh doanh Bé phËn kho Bé phËn tiÕp thÞ Bé phËn nghiÖp vô Bé phËn c«ng tr×nh §«ng B¾c Hµ Néi B¾c T©y B¾c Nam Hµ Néi B¾c §«ng B¾c 5.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi 5.2.1. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty theo mÆt hµng B¶ng 4. HiÖn nay C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh 4 lo¹i mÆt hµng chñ yÕu TT M« t¶ Träng l­îng (Kg/hép) KÝch th­íc (mm) §ãng gãi (viªn/hép) Ghi chó 1 G¹ch chèng tr¬n 15.4 200x200x8 25 2 G¹ch l¸t 16.8 30 0x300x8 11 3 G¹ch l¸t 18.2 400x400x9 6 4 G¹ch l¸t 33.5 500x500x10 6 5 G¹ch l¸t 45.5 600x600x10 6 (Sè liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh cña c«ng ty) C¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi v­¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh, s¶n xuÊt liªn tôc ph¸t triÓn, thÞ tr­êng ngµy cµng më réng, khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ngµy cµng t¨ng vµ cã mÆt ë mäi n¬i tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n tõ miÒn xu«i ®Õn miÒn ng­îc tõ B¾c vµo Nam. NhiÖm vô ®Æt ra cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo kh¶ n¨ng tiªu thô tõng lo¹i s¶n phÈm theo møc tån kho. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn tËp trung n©ng cao n¨ng suÊt ®ång thêi m¹nh d¹n ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¶m b¶o lu«n cung cÊp ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. B¶ng 5.Ta cã sè liÖu t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty trong thêi gian qua Lo¹i sp ®¬n vÞ tÝnh 2004 2005 2005 2006 G¹ch 200x200 m2 25.434 45.634 44.533 331.423 G¹ch 300x300 m2 1.543.642 1.992.572 2.340.953 2633.836 G¹ch 400x400 m2 227.345 242.345 274.953 557.876 G¹ch 500x500 m2 17.678 19.345 27.456 31.995 G¹ch 600x600 m2 25.354 27.479 38.467 42.386 (Sè liÖu lÊy tõ ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty) B¶ng 6.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo c¬ cÊu mÆt hµng TT ChØ tiªu §V 2005 2006 % t¨ng gi¶m Sè l­îng Tû träng (%) Sè l­îng Tû träng (%) 2.595.483 100 3.554.974 100 137.5 G¹ch 200x200 m2 40.651 0.8 330.077 9.4 740 G¹ch 300x300 m2 2.289.941 69.6 2610.543 74.2 114 G¹ch 400x400 m2 244.891 9.6 545.900 15.6 222.9 G¹ch 500x500 m2 20.345 0.4 28.454 0.8 125 G¹ch 600x600 m2 35.345 0.52 38.354 0.96 137 (Sè liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh cña c«ng ty) Qua b¶ng trªn ta thÊy: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng m¹nh. S¶n phÈm tiªu thô g¹ch 200x200 cña C«ng ty chªnh lÖch kh¸ lín do søc tiªu thô cña thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng nµy t¨ng m¹nh. C¸c s¶n phÈm cßn l¹i ®Òu cã tû träng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®ang ®­îc tiÕn hµnh víi nhÞ ®é khÈn tr­¬ng, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®­îc c¶i thiÖn th× s¶n phÈm g¹ch Ceramic còng ®­îc tiªu thô rÊt nhanh. Do ®ã víi tõng chñng lo¹i g¹ch th× viÖc nhËn biÕt mÆt hµng nµo tiªu thô nhanh, mÆt hµng nµo tiªu thô chËm còng lµ ®iÒu cÇn thiÕt v× nã gióp C«ng ty cã c¬ cÊu mÆt hµng tèi ­u. 5.2.2.Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty theo khu vùc thÞ tr­êng M¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc triÓn khai hÇu hÕt ë c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Bªn c¹nh nh÷ng tæng ®¹i lý lín t¹i c¸c thµnh phè víi tû lÖ tiªu thô lín, C«ng ty ®¨ më thªm m¹ng l­íi tiªu thô vÒ tuyÕn huyÖn. ViÖc triÓn khai thÞ tr­êng th«ng qua nhiÒu kªnh ph©n phèi vµ tuyÓn nh÷ng nh©n viªn tiÕp thÞ cã n¨ng lùc n»m vïng t¹i c¸c thÞ tr­êng ®¨ mang l¹i kÕt qu¶ cao. S¶n phÈm VIGLACERA ®· ®Õn ®­îc tÊt c¶ c¸c vïng s©u vïng sa. S¶n l­îng vµ doanh thu tiªu thô ngµy mét t¨ng tr­ëng vµ n©ng cao tÝnh chñ ®éng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty . Ph©n vïng thÞ tr­êng: C«ng ty ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ra thµnh 3 miÒn (B¾c – Trung – Nam). - MiÒn Nam: Gåm 25 tØnh thµnh do Chi nh¸nh Tæng C«ng ty t¹i Tp.HCM phô tr¸ch. M¹ng l­íi b¸n hµng t¹i MiÒn Nam do c¸c nhµ ph©n phèi lín ®¶m nhiÖm; chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm hç trî thóc ®¶y b¸n hµng. Trung b×nh thÞ tr­êng MiÒn Nam tiªu thô 25% s¶n l­îng s¶n xuÊt cña C«ng ty. - MiÒn Trung: gåm 10 tØnh thµnh lµ Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, §¾c l¾c, Qui nh¬n, Phó yªn, Kh¸nh hoµ. ThÞ tr­êng nµy do chi nh¸nh C«ng ty t¹i §µ n½ng qu¶n lý, trung b×nh tiªu thô 20% s¶n l­îng chung. - T¹i miÒn B¾c: 55% s¶n l­îng chung. B¶ng 7.ph©n vïng thÞ tr­êng t¹i miÒn B¾c TT Khu vùc ThÞ tr­êng C¸n bé qu¶n lý 1 NguyÔn tr·i, §­êng l¸ng 2 Tr­êng Chinh, Gi¶t phãng, Tr­¬ng ®Þnh, V¨n ®iÓn, Th­êng tÝn 3 Hoµng Quèc ViÖt, CÇu diÔn, Hoµng Hoa Th¸m Hµ §«ng, Hµ T©y, Xu©n Mai 4 Gia l©m, §«ng Anh, S¬n t©y,Thanh Nhµn 5 §«ng B¾c H­ng yªn, H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Qu¶ng ninh 6 B¾c §«ng B¾c Vµ T©y B¾c L¹ng S¬n, B¾c Ninh, B¾c Giang, Th¸i Nguyªn, B¾c K¹n, Cao B»ng, S¬n la, §iÖn Biªn 7 TuyÕn B¾c t©y B¾c VÜnh Yªn, VÜnh phóc, ViÖt tr×, Phóc thä, Yªn b¸i,Tuyªn Quang, Hµ Giang 8 Nam Hµ néi Hµ Nam, Nam §Þnh, Ninh B×nh, th¸i B×nh, Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh (Tµi liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh cña c«ng ty) B¶ng 8.KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm theo khu vùc thÞ tr­êng N¨m ThÞ Tr­êng 2004 2005 2006 Doanh thu (Tû ®) Tû träng (%) Doanh thu (Tû ®) Tû träng (%) Doanh thu (Tû ®) Tû träng (%) MiÒn B¾c MiÒn trung MiÒn nam XuÊt khÈu 99,12 20,16 48,72 6 56,97 11,59 28 3,4 120,27 31,65 59,08 7 55,27 14,52 27,1 3,2 117,52 39,728 48,672 22,8 551,54 17,42 21,35 10 Tæng 174 218 228 (Sè liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh cña c«ng ty) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: S¶n phÈm g¹ch Ceramic cña C«ng ty ®­îc tiªu thô trªn thÞ tr­êng MiÒn B¾c cã tû träng t­¬ng ®èi æn ®Þnh trong 3 n¨m qua(1999-2001). Doanh thu chiÕm trªn 50% tæng doanh thu toµn C«ng ty. §iÒu nµy gi¶i thÝch ®­îc lµ do MiÒn B¾c, C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch men lín nhÊt cã uy tÝn, c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc kh¸ch hµng quen sö dông. Doanh thu tiªu thô miÒn Trung lµ thÊp nhÊt so víi c¸c miÒn kh¸c trong n­íc tuy nhiªn doanh thu l¹i liªn tôc t¨ng trong mÊy n¨m qua. Trong khi ®ã doanh thu tiªu thô t¹i MiÒn Nam tuy kÕt qu¶ tiªu thô cã t¨ng nh­ng xÐt vÒ ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12381.doc
Tài liệu liên quan