Nghiên cứu sự phân hủy Lignin của một số nấm đảm và khả năng ứng dụng

 &L      I0(2 #) P % ' I-/-!`:G:_9CBD>4)U>D:9Ga7d567; 7?>1@4 C>6>@D>E8"5"74B"#>9C<=7D"6O#C: @>4 '3 %)  & _=>@O">9:6404>9BdD>EG?#8"?7?"#@4?"7 B7 "#" "#O">9:B6>#A>B9C<?

pdf51 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu sự phân hủy Lignin của một số nấm đảm và khả năng ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
$c;" A 8 >" ;"! 9 >E6 CC ?: ]^ ;" BCG $c ;" A" >E9C B9C ?AAA" 84" >E9C A ; 9 ?C ?#> A?" 9>E6?:#4.#>F:9 P7I-/0!345G>>?`8?E@MDDYCO:73 %)  GU:7 !345G>>?`8? E@>?6D96>?3<C& !345G>>?`8? E@>?6D96>?3<C; ,">C>97?#DOB0 _% ,"BCJ]^K $^GS%  ''Gc%  S% !/ _] _5 !K !L _c _^ _L _$% _$' _$] _$S _$c _$^ _$L _'% _'$ _'' _'] _'5 _'& _'S _'c _]& _5] _5& _5S _5^ !KW !K/ _S$ _c% _c$ _c] _c5 _c& _cS _cc ,"AJ$cK !I!L/ _^X_S' /R^KW $&GS% $LG'% /J^RW V^WW $LG%% $&G5% $$G&% ^G]% cG'% $%G$% $&G$% ''G%% $]G%% $5G]% cG]% LG&% $]G%% $5G&% $%G&% $5G^% $'G&% $'GS% $SG]% $%Gc% $'GS% $]G$% $%G&% //^HW /H^KW $'G5% '$G'% $$G%% $$G^% ^G&% ^G]% $%G&% LG&% S^IW $$G'% IH^WW $%G%% '5G&% HK^SW HH^/W ''G&% '$G&% $5G5% ^G%% LG%% $&G'% $cG^% '$G&% $LG&% $]G^% LG$% $cG%% $cG]% $&G]% $5G]% $SG&% $5G'% $&G5% $&G5% $5G]% $]GS% $&G'% $]G^% HJ^WW HI^KW $$G&% '5G%% $'G^% $$Gc% $5G]% $$G'% $'G^% $%Gc% HI^WW $cG&% S$ _^X_S$ _^X_&5 _&X_&% _]X_S% _$X_^ _$X_c _$X_& _$X_] _$X_$' _$X_$5 _]X_$% _&X_$% _5X_S _^X_S% _SX_L $]G%% $$G%% '$G%% $^G%% $LG'% $^G%% $LG5% $SG%% $cG%% $]G%% $%G'% $$G]% $5G5% $%Gc% $^Gc% '%G&% $LG&% '5GL% $cG]% '5G&% '%G%% ']G&% $^G&% $^G^% LG5% $$Gc% LG'% $&G%% $$G'% '%G&% _9 >E6 CC ?" D7D B7 7 =: 3 >3 >E9C: ?: ?7? ?:G;"l?"D7D?6B"7?7?;">E68"E"?97 Z"!E>9#0;">":E89C>E"@C;""#?OB0 @I-/0+9C=<!I;\<G_9C=<!L/ S'  7  d  5  6  7 : ; ; ;9 8  \ C ;   : 7 :  7  ! : Z 9 5  ; ; D : 9 D D  0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 S C 3 S C 6 1 S C 3 - S C 6 1  7 D D Y  C     :     : A   9>I-/07d567:;;;98\C;:7BD3 %)  7??:  D7>>E6>"#>>E?:4">E9C A8G>OQD9CD7DAG>?"7>6?"<A"<?B9C<?9! ;"DC6>#;"A_]X_S$DC<D 8C74 D : ?AAA" G ?" ;" A _$X _$5>H9C<?A< ,"BC_S?"7?0;D7>>E6 CCJ44bK>E4">E9C qLG%%8 >E4" >E9C Aq''G$% A4"@>?: >"#> ?"7 >6 9:;< ?"?7?>1@4>#D>" GD9CD7DA8V>9CB9C<?; >E"?: >9C?"7 97? "#4<C;"BC E" F7 >EHA>6 >@B9C14 > 4"4"#GC:BAD:A>"#>81>D:?AAA" ?!?a A"0A@?"?" D:>#D>";"!F0>#@ ' 2..% ).   S] 99:G=#>F: >@B9C<?$^;" A.:3D7>>E6>E4">E9CA8?:]c;"BC8$^ ;"A>6@C:O:]' P7I-H0!345G>>?`8?E@MDDYCO:72..% ).  GU:7 !345G>>?`8? E@>?6D96>?3<C& !345G>>?`8? E@>?6D96>?3<C; ,">C>97?#DOB0 % ,"BCJ]cK $ H ] 5 & S c ^ L $% $$ $' $] $5 $& $S $c $^ $L '% '$ '' '] HJ HK 'S 'c '^ 'L ]% ]$ cG]% 'GS% J^VW 'G$% 'GS% 'G5% 'Gc% 5G^% ^GS% ^GS% 5G]% LG5% SGS% &Gc% $]Gc% &G%% 'G&% 5Gc% 5G'% 'G'% &GS% &G'% 5G'% 'G]% /^LW H^IW $G]% $G$% ]G'% 'GS% 'G^% 5G&% LGc% ]G5% S^/W $G^% &G&% ]G^% 'G&% &GS% 'GS% SGc% 5G$% ^G^% cG'% 5G$% &GS% &G$% ]Gc% ]Gc% 'G$% 'G^% 5G]% ]G5% ]G^% $G]% L^RW K^JW 'G$% ]Gc% &GS% 'G%% $Gc% $G%% S5 ]' ]] ]5 ]& ]S IR ,"AJ$^K $2' '2c 52^ &2$5 ^2L ^2$$ L2$' $%2$5 $$2$' $$2$] $c2$^ $c2'$ $^2'& $L2'$ '$2'' '$2'& '$2'^ $%2'^ &G'% 'G]% &G$% SG%% SG'% K^LW X &G$% &GS% X SG&% &G^% $%G$% LG5% SG'% SG5% SGc% ^G$% SG5% SG]% ^G'% SGS% cG]% LG$% ]G&% 5G$% SG&% &G'% ^G&% //^LW LG&% ^G$% ]G%% cG^% ^G]% cG%% X $%GS% ^GS% ^G$% &G%% SG%% cG'% SG&% ^G^% LG%% $%G%% X )p4"@> "#;"BCI#>@=:3D:A>"#>81>D: ?AAA" 9'G'5G'&G]c E" "#$^;"A?9>#I#> @=:3G>#>#>1@4>E0>"6C<DACG ?"7>6>>@DB9CE ''4  .:" 7>=:3D: A >E$$;"BC85;" AG @B9CF:9 P7I-I0!345G>>?`8?E@MDDYCO:74  S& GU:7 !345G>>?`8?E@ >?6D96>?3<C& !345G>>?`8?E@ >?6D96>?3<C; ,"BCJ$$K NNgX $ NNgX & NNgX c NNgX$' NNgX$& NNgXf'^ NNgX'$% NNgX'$] NNgX`$ NNgX`& NNgX`S ,"AJ5K NNgX`&XNNgX'$% %%PL%%2K %%/H%%eHS NNgX$'XNNgX c &G]% 5G]% &G&% SG5% 5G&% &G%% 5G&% ]G&% &G%% 5G^% &G'% ]G^% H^HW 5G&% &G^% 5G'% $GS% 5G]% 5G5% ]G5% 'Gc% $G$% $GL% ]GS% ]G%% ]G%% 'G^% R^HW R^/W ]G5% ,"ANNgX`SXNNgX &8;"ANNgX$'XNNgXf'^?"7=:3D : A >"#> ;" AN NgX`SXN NgX & 1>D: ?AAA" C ;"AN NgX$'XN NgXf'^ A4"@>B[?B64B6 >6?" >"4<? B1? 9:;< 0 2 4 6 8 44b LLE-TQ5 L LE-CB6 LLE-TQ5 - L LE-CB6 ,"#4 !345G>>?`8?6D96 >?3<C; D: D:A SS 9>I-H07d567;:7_9C=<\C_9C; :G::7BD4     ` A@80 =:3?"<" ?7?;"#44"4"#OQD9CD7D A )p#4B:4` ;"4?> ;\>:G 9<"D"#B9C<?B0=6OC: #>"#;>E0A8`G4"V#>"#?"70AAAw#>"#B0=6 9< OU>?8 94#A=#>w#>"#`B0=6 9<;?6 8"C9:D"#C?"7?7?;< P7I-J0G:a`59B37BD\CaB>[7 `59BG B>[7 0 2 4 6 8 44b LLEC12 LLEC12 -LLEX28 ,"#4 D: D:A LLEX28 !345G>>?`8?6D96 >?3<C; Sc }`q "7E:": 9:>9CC4"@>>6;\=" : O" "04@ C# O" "< A9C!l9!>#O"=#?@BCl4# : q`} "7C4": 9:>9CC4"@>>6;\=" :O""04@ C#O"0 G "# A9CE"?7? >#O"G ?"787?3?<?O"@9="?"74# }`} "7C"6 9C C" ;V B# H > >6 A9C!="C7>@> q`q C ?: BC O" >9: ;9 D7> >E6 = 0>#DI7? .">9CC<D X )p?7>6AG?"7B0=@=#>C?:4 C:;"BC="O6@B9C6AGB[?>1B9C<?O6@ >>1>E"@;" 9C"#B"0C9:>E"@ C:>E7;\ C6>6@>1 >E"@B"#8C74"@>>1?#>"B"74F B\JZDEG$LSSK#4  AB"#>9C<B9C<? 9:;<=7 C748"?7??97034 G  ?8C7 0#4B:4=7??!>#D><?B9C<?;?"9!?9780 9<D"# C#O"?#>R$$cTGR$5^~ X E"4"@>?9780 >"#?B"@D7> >E6?:;"BC8;" A>E#4  J E8 G;E "m4 `2'%%5KG ?7?>7?: AEQC:@ C"0 >E"4" S^ >E9C>#O"A4>3=:3=#>C1?97?:O"@BC .#>F:?97B!?aEEQ@ C B!B7D97B9C3>"#?B"@D7>>E6>E4">E9C >"#>6R$$cT X "@> D>> B9C7? : 9C <6 J >; _>> >>G4OE5L]&]SSK80D9CD7D ><" E9!?:#4 4EU 1> ?AAA 9 4"@> ?: #4   O B0G>#>@O">9:BC8?"<A"<?,"BC   .X] ?"7 =: 3 D : A >"#>G ;" BC  ]$1>D:?AAA" .>#>9<?@480=:3 D: >E "V A 4 J G ;" BC.X]D : A8 ?: ?AAA" 0C;"BC]$4;"BCA8C7?7?>7?: >B9C<??:  ?"7=:3D:A?" 8 1>D:?AAA" #D >#@G?7? >7?:@ ># ?7? ?: ># @ :4 ;0 "[?4#> =: 3 ><" E ?AAA R&$T X _?4;> Ai 8 .OE= J$LL$K B! ; ?: #4 $  S5'c&B6 >@O" >9:G >#A8@ ># E4" >E9C4A>XEC:@>B"@'5X'S%G>#>?:?7?;"BCD7>>E6>EOH >9 'X&G&44bG >E" = B"7 ?7? ;" A D7> >E6 >"#> CG >E OH SX ^44bRL%T ?9?"7B0=@D7>>E6C:F4"AC7CG>#B9C<?0 D7DA>E0;"#4CG9=#>F:?:>1@44?7>" >9?"?: ?7? ?" >EH >E9C7?B"7?: >7?: "9C7?G4"@>A09!=B\;D9CD7DAB6>H4E9!;" SL #4?"7=:3D:A>"#>81>D:?AAA" A">"C<D A7#>3F4"?978>#D>#@>H?"7=: 3=74D7E0>1?#>A7>7=7? I-H-94_9C567;>9B>>3C:G::7BD>U=3<4: ' M" +F %" .O  .& & .   9=#>F:?""@??7?A" >EG ?"# =:" 7> =: 3 D : A 8 D : ?AAA" ?:$&?:#4>E4">E9C4"0?EO";#>AA "[?G '=6 >9=?#8"4" >E9C>E;dD>EGB" 9 >E6 CCG=#>F:B9C<?@C:O:]&   P7I-K0 #3>?`>< >?6D96>?3?3<C&:7/K:7BDMDDO GU :7 &96>?3?3<C&  ' 5 S ^ P MDDY CO ' 5 S ^ P MDDY CO ]S'%$ $% $S ]% &% L^HK X $% $$ $5G& /^S/ _ $& ]% 5' &' L^K c $] $&G] $^ H^HK c% NgX 'L ]S 5^G] c5GS V^II X X X X NgX $]GS ']G] ]^GS ScGS S^JK X X X X NgX` '% 'cG& ]^G& S% R^K X X X X NgXf $LG] 'c ]$ S^GS S^KS X X X X NgX' ]$G] ]5 5'G] c'G] V^WJ X X X X NgX 'S ]%GS ]cG] &^G] R^HV X ' ] 5 W^II NgX$c% $^ '5 5]G] c'G] V^WJ X X X X NgX '5G& ]% 5]G& c'G& V^WL X X X X `fX N ''G& ]%G& ]S &L R^IR & c ^ L /^/I ` X N ''G] '^G] ]LG] &^ R^HK X $% $$ $' /^K `f ]$ 5$ S%GS ^%GS /W^WR c $c $L '5 I , $' $cG& '5 ]]GS J^H & $'G& $5G& '$ H^LH  $% $c '' ]$ I^SR c $' $SG] '$G& H^LV E4" >E9C AG >6 ?" >E6 >"#>G >C #4 D7> >E6 >E OH >9 SG'&X$%G%c44b "0 >C ?7? ?: 0 ?! D:?AAA" #G8B7?77AG>#>?:?7??:$  B9 8">1@4B0=""[?1>D7>>E6B9CE4">E9C 04 3 9: ;< ?7? ?:$  8"4<? B1? D : AE#>97 ="`O =8 >=4 J$LL$K@># #43"6>#C:@>Aj_>=kJ$  ?"7"B"@D: A =" =74 H   7? >7? : B! ># ?"E4">E9CA8?AAA" 09>#>?:9!?:B9C<? ?""#>G >E"B"7?"7 4"@>?:?"7=:3 A4:44A9CC7]^G5M>E" 8"]%R'cT ?0D:A97EQ$  D7>>E6>"#> C: @> B"@ =": ''%X 'S% . >91 @4 >E ?7? ?: $  G ?7 >" B9 8" D" ?"7 @> B"@ "6 B\ A '&%# c$ >E6=97;4A4"@>8@>BC7>H>9CB"#="7=3 8 >"# =748H D: I9: A7 @> B"@ D C 9C7 ?97 >#D >" A ><" E 9! ?:$  ?\ @> >1? 8C79C7?> ! >" =#> F: >9EG ?7? ?:G ;" #4 4" JE?AEK 1> >": E >E6 8"#D >"4 D : A>"#>91>D:?AAA"   7  d  5  6  7 : ; ; ; 9 8  \ C ;    : 7 / K :  7   BD 0 2 4 6 8 1 0 1 2 P C 3 6 2 0 1 S C L E C h L E T Q L E C B L E X L E 2 N L E M L E 1 7 0 L E C B X T L B T T L B X V N A u D A u T  7 D D Y  C    : ? A A A "    : A    9>I-I07d567:;;;98\C;:7/K:7BD  c' @I-H0G::7BD5G>>?`>?6D96>?34:;8JC  @I-I0G::7BD5G>>?`>?6D96>?34:&8JC  ' M"+F  3?978"=#>F:B\>1>EG?7>">6?"<9!?:#4 ?"7=:3D:A>"#>9AD:?AAA" >#D> =:3D:A?:4?9OQD9CD7DB\A9C<0A97 >9 =#> F: B\ >1 ?" ># >#> ?: ?7? ?: $  B9 8" >1 @4B0B7D 97 B9C6 ?"< B9C<? O""04 c] GNgXGNgX GNgX`GNgXfGNgX'GNgXGNgX$c%GNgXG`fX NG` X NG`f.#>F:D>1?B\A9C<9 P7I-L0 CD;39><C96:BBDaG: C CD;3?9D96>?3<CDC:396:BBDMfO ]S'%$ NgX NgX NgX` NgXf NgX' NgX NgX$c% NgX `fX N ` X N `f $& LLG'^ LLG$5 LLG$& LLG'^ L^G^L L^Gc& LLG'^ LcGLS LLG%' L^G5& LLG'^ L^G'] $^ L^G'& L^G%L LcG&& L^Gc& L^G%L LcGLS L^Gc& LSGcc L^GS' LcG]' LLG%' LSG$$ '$ LSGL LSGS5 LSG'^ LcGc LcG%5 LSG&$ L^G%c L&G$L L&G5& L&GS$ L^Gc& L5G$] '5 L5GS& L]Gc' L&G$' L&Gc' L&G]' L&G^& L&Gc' L]G%^ L5G5 L5 L5GSS L]GS$ 'c L]G'S L$G^L L5 L]G%^ L&G$L L5 L&G$L L'GL& L]G5c L'G&5 L5G'c L]G'$ ]% L$Gc' L%GLc L'G&] L'G&& L]G5c L'GL& L'GS^ L'G^$ L'GS^ L$G' L]G^c L'G5' ]] ^cG&S ^LG'& L$G' L%G]$ L%G55 L$G$ L$GcS ^LG$' L$GcS ^LG5c L'G^$ L$G]S 4A9C">C"?#G?"B#>97]] ?7??:#48V?">#D>E"4">E9C4?9=7 >"#> `A@80=:3D:A8?AAA" ?:4"@> "##4B:4 ` ;"4?> 4EU "8C74"@> "##4=7? !?"79!?9780 9E0B"#>9C<9 ?>"4?> G#44<?404G#44<? )p4"@> "#A"?>"4?> G?7??97?:#>#?7?"7 =:3"7A":A8="7"7AC:497?B"@1>J?>G$L^cKC ?#D:A?:?7?A"?>"4?> ?9B9C09?7? ?97?!B!I7?B\B9C<?C:  DDG=:3D: " B"@ ?: 9!P4=7? 9D"A"I; G ?AAA" GIA >H=" E"! E R'^T c5 #4 4 "74 ": >"@? AC7D ` ;"4?> ?"7 =: D:?AAA" 89C>E"@ "8C7D:AG;"8@?"78>E"F>E"< >E"8@?D7:"VGB[?O@>AD7:?7?E9>"J,IGWO >EG$LL&K @??97>EB"#>9C<B#?"0="7=38H?7=" O6@">"">1D:>E4">E9C>1@4JgE= "8 ?"@ 9<G$LL%K #4 4"@? AC7D ?"4?> 8 ,>E"4?> >9C D7:"V9C7>7A9!>7?D:?@481>>7?>E" ?7?A"#4D7:"V79>#?"8">D0D"A ??E;8 1>D:A"71>?97>EB"#>9C<?C?#D:?: ?7?9B9CE"!R&^T 9!<?#?:?7?"74#4=7?B!A4?""74#44<? >EU?"74"@>8>E"F>E"E" 9 "##4 4EU D7> >E6 E#> >"#> >E A@ "V =" ?0 =9: >E 9       J _>>&5c'^c5G _>>&5cScL%KR'^T"@>8 "#A@80=: 3D:"V?:#44EU9 _5>7"?#>E4: "V "0G & ?: $  A4 :4 $^X]5M >E"< A9C< ="# "VG   A4:4'LG]MG  A4:4&cGcMR'cTG R$%STG R$]^T E" "# 9!#44EUD:"VG  AA"B9C40#>GB[?O@>A C:=:3D: A9 1>D:?AAA" G4C: E >E68"<?" 8@?>0I9:A7A@>E"?"@D#OQD9CD7D "<? 9!98@>?:A"#4G?7>" !OA@C:D0 R]$TGR^$T I-I-7d567;:7E:7/. .) % .  c& ''6 /. .) % . %%)&$ &"   A4"@>A"#4B:4?"7=:3D7: "V >E" >9< "7 0 A" #4 D : "VG 9 ?7? ?:   B9CE" : I#> O"@> # " "# B[? B64 9 1> >7? B"@ B# ?AAA" 8 ?"7 >6 >3 >E9C: >"#> C: @> B"@ =7 ?" J=": 5%%K 7? ?97]?:  "#?"<Q4B77=: 3D:A8?AAA" >E"B0=@=7?B6>H4?:>1? C4R$5ST  '' 2P  + & %" .O  .& &. Q B: " + % 'NN6±N6 ";"! 9>E6 CC?:]?:]S'%%G]S'%$G]S]$L >E4">E9CEXA8EXG@B9CF:  P7I-R0!345G>>?`8=9U59C .7@?: _9>E6 CC >E4">E9C AJ44K _9>E6 CC >E4">E9C J44K ' '% $% ] '5 '% 5 ]% '& ]S'%% K JW IH ' '$ &]S'%$ ] '^ ^ cS 5 ]& $$ K JH /K ' '% & ] '& ^ 5 ]' $' ]S]$L K J/ /R #>97&G":;;\?A"A8"4">E9C"?#B6F 7> 8"D: .#>F:?">#X:]?:B0?"7=:3D:A>"#> X : ]S'%% B"0 >C ?"7 =: 3 D : ?AAA" ?"C'?:?"A< 9>I-J0!345G>>?`8?6D96>?3<C:;;;98\C; :7I:7/.) % . =9U59C  !345G>>?`>?6D96>?3<C:;;;98\C; :7I:7 /.) % . \C9C>3GK 0 10 20 30 40 50 PC. 36200PC. 36201PC. 36319 7BD mm A>C>E4> A>C>E4>A E]S'%% E4">E9CA E]S'%% E4">E9C cc     @I-J0G::7"-5G>>?`>?6D96>?3<C;\C&8KC  B: " +&) =NN6?NN6Q 6=64 >E@F: >3?9C" >1D: AG?7 >" >9: @4 "#?C:@>B"@=7?"G=#>F:@B9CEHO>EO:]^ P7I-S0!345G>>?`8<:7I:7/.) % . =9UKWW\CLWW .7@ ?: _9>E6 CC>E 4">E9CAJ44K _9>E6 CC>E 4">E9CJ44K  &%% S%% &%% S%% ]S'%% $ & & & & E]S'%$ E4">E9CA E]S'%$ E4">E9C E]S]$L E4">E9CA E]S]$L E4">E9C c^ ' 5' 55 '% '$ ] S] S& ]^ 5% J SK SK KW LV $ & & & & ' 5% 5c L $] ] SS SS $^& 'L ]S'%$ J SK SK J/ JW $ & & & & ' 5S 5& $5 $^ ] S] S$ ]% ]^ ]S]$L J SK SK JS JK !345G>>?`>?6D96>?3<C&\C; \C9C>3GJ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 PC.36200 PC.36201 PC.36319 7 mm CMC lignin 9>I-K0!345G>>?`8?6D96>?3<C:;;;98\C;:7I:7 /.) % . =3<7KWW @I-K07"-ILHW/5G>>?`>?6D96>?3<C;\C&MKWWO  cL Z"! E A = >3@> B"@ >E" >CUG >3 >E9C:?: ?7??:  >1@4B0>6@89C>E"@ "8C7 C:@>B"@D"@>9C "#>1@4?97>E9C7? BI7?@G "?7?>7?:>9C "#?C:@>B"@>#DCB"?7> !345G>>?`>?6D96>?3<C& \C;\C9C>3GJ 0 20 40 60 80 100 PC.36200 PC.36201 PC.36319 7 mm CMC lignin 9>I-L0!345G>>?`8?6D96>?3<C:;;;98\C; :7I:7/.) % . =3<7LWW @I-L07"-ILHW/5G>>?`>?6D96>?3<C;\C&MLWWO #4   "#?@>C:&%%8S%%B0?"7 =:3D:A>"#>CC:@>B"@D"#>975G>C#4B! AB0"@DD>EB9C=1^&44 "8C7C:@>B"@D"B#>97&8V ?9 A B0 "@D >E 7 >" ?" C: S%%B6B98"?97B\A9C<  ^% '' 1 .& & ) P7I-V0 CD;3?9D8><C96:BMfO 7 C &E@>3LWW  aA@4" "#$b& aA@4" "#$b$% aA@4" "#$b'% aA@4" "#$b& aA@4" "#$b$% aA@4" "#$b'% 9B:3G /K^IKM>3<3G/WWf;O "-ILHWW $& $%G'$ $%G&c $%G&^ $%G$L $%G'$ $%G$5 '& LGS^ $%G%& $%G5' LG&L LG%c LGS] ]& LG5] LG&S $%G%& ^GSS ^G^' LG]] 5& ^G'& ^G&] LG'5 cG^c ^G%$ LG$& N:4 5& R^/W MJL^HKfY%O L^SH MJJ^JIfY%O L^// MIV^IJfY%O R^JS MJS^RIfY%O R^IJ MJR^SHfY%O L^HW MJW^IVfY%O "-ILHW/ $& $%GcS $%G%$ $%G& LGLL LGS% LGc] '& $%G$% LG]5 LG^c LG]& LG%L ^GL^ ]& LG%] ^GL5 LG&^ ^GL& ^G^% ^GSc 5& ^Gcc ^G^L LG$& ^G&' ^GS% ^G]5 N:4 5& L^KS MJH^SLfY%O L^JL MJH^WSfY%O L^HW MJW^IVfY%O L^SI MJJ^JVfY%O L^RK MJI^VRfY%O R^W/ MJK^LRfY%O "-ILI/V $& LGc] $%G5& $%G^L LG^^ LGcc $%G%S '& LG'L LG%$ $%G]% ^G]c LG$^ LG]$ ]& ^G5$ ^GcS LG^& ^G$% ^G]% ^G5] 5& cGL] ^G5c ^GS$ cG'' cGc$ cG^L N:4 5& R^JH MJS^IJfY%O L^SS MJJ^SHfY%O L^RJ MJI^VWfY%O S^/I MKH^VLfY%O R^LJ MJV^RRfY%O R^JL MJS^LWfY%O _5&"?#8C7]>aA@4""#=7?G4A9C<A >E"?C?#>:41>#>A]LG]5M8?"#>A&'GLSM`?:]S'%%G ]S'%$G]S]$L?"7=:3D:A>9CB9CG>E"B"7C: ?:]S]$L=:3?"7D0?"C'?:?"AA= B9CC:S%% '''1 .& & ) P7I-/W0 CD;3?9D8><C96:BMfO 7 C &E@>3LWW  aA@4" aA@4" aA@4" aA@4" aA@4" aA@4" ^$ "#$b& "#$b$% "#$b'% "#$b& "#$b$% "#$b'% 9B:3G RJ^SKM>3<3G/WWf:;;;98O "-ILHWW $& c$G^c c'G5^ SLG%5 c'G%c c'GcL c5G&] '& S&G]5 S^G^L S^G^L c%G]' c'GSL c%GS] ]& S$G]^ ScG&& S^G]c S]Gc& c$G^$ c%G]' 5& &cG]^ S&G%^ S&Gc% S$GL% SSGL] S^G&^ AAA" :4 5& JMK /R^JR MHI^IJfYO V^RR M/I^WKfYO V^/K M/H^HHfYO /H^VK M/R^IWfYO R^VH M/W^KSfYO L^HR MS^ISfYO "-ILHW/ $& S^G5c S^G^L c'Gc5 c]G^' c5G5] c]G]% '& ScG'5 S^G]c SLG]& c$G]& c]G$% c%Gc] ]& SSG$$ S^G$c S^G&^ S&Gc% c$GSS SLGS% 5& S5G'S SSGc] ScG$L S&G%^ ScG]5 S^G^L AAA" :4 5& JMK /W^KV M/J^/KfYO S^/H M/W^SKfYO R^LL M/W^HIfYO V^RR M/I^WKfYO R^K/ M/W^WIfYO K^VL MR^VLfYO "-ILI/V $& c$G&S c$G5& c$GcS c$GLc c'G$c c]GS$ '& SSGc] S^Gc^ c%G'' ScGcS c$GcS c$GLc ]& S5G'$ ScG&& SLG%L S&G'5 c%G$' SLG&% 5& S'G'% S5GSc S^G%S S]G&5 ScG&& S^Gc^ AAA" :4 5& JMK /H^LK M/L^VfYO /W^/S M/I^LfYO L^RV MV^WRfYO //^I/ M/K^//fYO R^IW MV^RKfYO L^WR MS^//fYO X 94VB"#?97OB0G 5&?#4"#48"?C?#>8C7?7?>aA@ =7?GC:4VOH>9C4A9C<?AAA" :40C4VB9C<? "#?@>C:S%%)p@>B"@ "#?GP4D:AB9C<"E 0 >a A@ >7?B"@ A ?C?#> "8C7P4D:?AAA" ?"7 >E"@ C X:]S'%% 5&"?#A4:44A9CE?C ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
Tài liệu liên quan