Bài giảng Biển báo giao thông đường bộ

Bài giảng Biển báo giao thông đường bộ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 4 . Biển báo hiệu đường bộ gồm năm nhóm , quy định như sau: a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra; c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành; d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết; đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. CÁC ĐỊNH NGHĨA Xe cơ

ppt155 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Biển báo giao thông đường bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giới: Là các phương tiện vận tải tự hành chuyển động bằng động cơ. Xe Gắn máy: Là xe cơ giới có thể tích làm việc của động cơ không vượt quá 50 cm 3 . Xe Mô tô: Là xe cơ giới có thể tích làm việc của động cơ lớn hơn 50 cm 3 và trọng lượng (cả xe và hàng) không vượt quá 450 Kg. Xe ô tô: Là xe cơ giới có thể tích làm việc của động cơ lớn hơn 50 cm 3 và trọng lượng (cả xe và hàng) lớn hơn 450 Kg. 1. BIỂN BÁO CẤM Để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại phương tiện ( cơ giới và thô sơ ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật qui định. ĐƯỜNG CẤM BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại phương tiện ( cơ giới và thô sơ ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật qui định. CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật qui định CẤM Ô TÔ BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại xe mô tô đi qua, trừ các xe gắn máy và xe mô tô được ưu tiên theo luật qui định. CẤM MÔ TÔ Bao gồm: - Mô tô 2 bánh - Mô tô 3 bánh - Xe lam BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm xe gắn máy đi qua ( Xe Gắn máy: Là xe cơ giới có thể tích làm việc của động cơ không vượt quá 50 cm 3 ) CẤM XE GẮN MÁY BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô và mô tô đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật qui định. CẤM Ô TÔ VÀ MÔ TÔ BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 1,5 Tấn đi qua trừ các xe ưu tiên theo luật qui định. Biển có hiệu lực cấm với cả máy kéo và các xe máy thi công chuyên dùng . CẤM Ô TÔ TẢI BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại xe sơ giới kéo theo rơ moóc kể cả mô tô, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ moóc đi qua, trừ loại xe ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe ưu tiên (có kéo theo rơ moóc đi qua) CẤM Ô TÔ KÉO MOÓC BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm tất cả các loại máy kéo , kể cả máy kéo bánh hơi và máy kéo bánh xích đi qua. CẤM MÁY KÉO BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm người đi bộ qua lại. CẤM NGƯỜI ĐI BỘ BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật qui định có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. HẠN CHẾ TRỌNG LƯỢNG XE BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật qui định có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. HẠN CHẾ TRỌNG LƯỢNG TRÊN TRỤC XE BIỂN BÁO CẤM Có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được ưu tiên theo luật qui định có chiều cao (tính từ điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua. HẠN CHẾ CHIỀU CAO BIỂN BÁO CẤM Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật qui định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua. HẠN CHẾ CHIỀU DÀI Ô TÔ KÉO MOÓC BIỂN BÁO CẤM Để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô không được đi cách nhau kể cả xe ưu tiên theo qui định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển. CỰ LY TỐI THIỂU GIỮA HAI XE BIỂN BÁO CẤM Để báo các xe (cơ giới và thô sơ) phải dừng lại. Biển có hiệu lực buộc xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo qui định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi. DỪNG LẠI BIỂN BÁO CẤM Để báo cấm rẽ trái ở nơi giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật qui định rẽ sang phía trái và quay đầu . CẤM RẼ TRÁI BIỂN BÁO CẤM Để báo cấm các loại xe quay đầu theo kiểu chữ U . Biển không có giá trị cấm xe rẽ trái sang hướng khác. CẤM QUAY XE BIỂN BÁO CẤM Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe ưu tiên theo qui định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy. CẤM VƯỢT BIỂN BÁO CẤM Để báo cấm các loại ô tô tải vượt nhau . Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5 tấn, kể cả xe ưu tiên theo qui định vượt nhau. Được phép vượt mô tô 2 bánh, xe gắn máy CẤM Ô TÔ TẢI VƯỢT BIỂN BÁO CẤM Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo luật qui định. TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP BIỂN BÁO CẤM Để báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. CẤM BÓP CÒI BIỂN BÁO CẤM Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển trừ các xe ưu tiên theo luật qui định. CẤM DỪNG XE VÀ ĐỖ XE BIỂN BÁO CẤM Để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe ưu tiên theo luật qui định. CẤM ĐỖ XE CÁC ĐỊNH NGHĨA Dừng xe: Là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Đỗ xe: Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian . BIỂN BÁO CẤM Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe ưu tiên theo luật qui định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường hẹp, cầu hẹp. NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO XE CƠ GIỚI ĐI NGƯỢC CHIỀU QUA ĐƯỜNG HẸP BIỂN BÁO CẤM Để báo hết hiệu lực của các biển: cấm vượt; cấm ô tô tải vượt. Các xe được vượt nhau theo đúng luật giao thông đường bộ qui định. HẾT CẤM VƯỢT BIỂN BÁO CẤM Để báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Từ đây các xe được chạy theo tốc độ tối đa qui định cho mỗi loại xe trong luật giao thông đường bộ. HẾT HẠN CHẾ TỐC ĐỘ TỐI ĐA 2. BIỂN BÁO NGUY HIỂM Để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, được dùng để cảnh báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường để phòng ngừa. BIỂN BÁO NGUY HIỂM a b c ĐƯỜNG BỊ HẸP BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐƯỜNG HAI CHIỀU BIỂN BÁO NGUY HIỂM GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG KHÔNG ƯU TIÊN a b c Được đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên. Xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho xe ưu tiên theo luật qui định. BIỂN BÁO NGUY HIỂM GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG ƯU TIÊN Được đặt trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên. Các xe đi trên đường có đặt biển này phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau, trừ các loại xe ưu tiên theo luật qui định. BIỂN BÁO NGUY HIỂM GIAO NHAU CÓ TÍN HIỆU ĐÈN BIỂN BÁO NGUY HIỂM GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG SẮT CÓ RÀO CHẮN BIỂN BÁO NGUY HIỂM GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG SẮT KHÔNG CÓ RÀO CHẮN BIỂN BÁO NGUY HIỂM CHỖ ĐƯỜNG SẮT CẮT ĐƯỜNG BỘ BIỂN BÁO NGUY HIỂM CỬA CHUI BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐƯỜNG TRƠN BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI BỘ CẮT NGANG Khi gặp biển này người lái xe phải chú ý nhường đường cho người đi bộ đi ngang qua đường và chỉ được chạy xe khi không gây nguy hiểm cho người đi bộ. BIỂN BÁO NGUY HIỂM GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG HAI CHIỀU Trên đường một chiều, để báo trước sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều. BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐƯỜNG ĐÔI Báo trước sắp đến đoạn đường đôi (chiều đi và chiều về phân biệt rõ ràng bằng dải phân cách) BIỂN BÁO NGUY HIỂM HẾT ĐƯỜNG ĐÔI Báo trước sắp kết thúc đoạn đường đôi (đoạn đường hết dải phân cách) BIỂN BÁO NGUY HIỂM CẦU VỒNG đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn, nhắc nhở lái xe lái cẩn thận BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐƯỜNG CAO TỐC PHÍA TRƯỚC Đặt trên đường nh á nh nhập v à o đường cao tốc để b á o cho c á c phương tiện đi trên đường n à y biết c ó "đường cao tốc ph í a trước". BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐƯỜNG HẦM Nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ. Biển đặt ở bên phải chiều đi trước khi vào hầm. BIỂN BÁO NGUY HIỂM ĐOẠN ĐƯỜNG HAY XẢY RA TAI NẠN BIỂN BÁO NGUY HIỂM CHÚ Ý CHƯỚNG NGẠI VẬT a b c  Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng Đường giao nhau cùng cấp Dốc xuống nguy hiểm báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm Dốc lên nguy hiểm báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm Đường có ổ gà, lồi lõm đặt trong trường hợp đường đang tốt, xe chạy nhanh, chuyển sang những đoạn lồi lõm, gập ghềnh, ổ gà, lượn sóng 3. BIỂN HIỆU LỆNH Để b á o c á c hiệu lệnh cho người sử dụng đường phải thi h à nh. BIỂN HIỆU LỆNH HƯỚNG ĐI THẲNG PHẢI THEO Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Biển bắt buộc c á c xe phải đi thẳng theo hướng mũi tên chỉ , không được rẽ sang hướng kh á c. BIỂN HIỆU LỆNH HƯỚNG ĐI PHẢI THEO Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Biển bắt buộc c á c xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ , không được rẽ sang hướng kh á c. BIỂN HIỆU LỆNH HƯỚNG ĐI PHẢI THEO Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Biển bắt buộc c á c xe phải đi thẳng hoặc rẽ phải , không được rẽ sang hướng kh á c. BIỂN HIỆU LỆNH HƯỚNG ĐI PHẢI THEO Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Biển bắt buộc c á c xe phải đi thẳng, rẽ tr á i hoặc quay đầu , không được rẽ sang hướng kh á c. BIỂN HIỆU LỆNH HƯỚNG ĐI PHẢI THEO Được đặt ở sau ngã ba, ngã tư. Bắt buộc người l á i xe chỉ được ph é p rẽ tr á i, quay đầu hoặc rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển. BIỂN HIỆU LỆNH NƠI GIAO NHAU CHẠY THEO VÒNG XUYẾN BIỂN HIỆU LỆNH ĐƯỜNG DÀNH CHO XE THÔ SƠ BIỂN HIỆU LỆNH ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ BIỂN HIỆU LỆNH TỐC ĐỘ TỐI THIỂU CHO PHÉP BIỂN HIỆU LỆNH HẾT HẠN CHẾ TỐC ĐỘ TỐI THIỂU BIỂN HIỆU LỆNH TUYẾN ĐƯỜNG CẦU VƯỢT CẮT QUA a b 4. BIỂN CHỈ DẪN Để chỉ dẫn hướng đi hoặc c á c điều cần thiết nhằm thông b á o cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều c ó í ch kh á c, đồng thời c ó t á c dụng gi ú p cho việc điều khiển v à hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an to à n chuyển động. BIỂN CHỈ DẪN ĐOẠN ĐƯỜNG ƯU TIÊN Chỉ dẫn c á c xe trên trục đường ch í nh được ưu tiên đi trước. Xe từ đường nh á nh ra phải dừng lại nhường đường. BIỂN CHỈ DẪN HẾT ĐOẠN ĐƯỜNG ƯU TIÊN Chỉ dẫn hết đoạn đường ưu tiên. Trên đoạn đường tiếp theo c á c phương tiện đi đ ú ng qui định về tốc độ, khi qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải. Bắt đầu đường ưu tiên " Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước . Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.  Hết đoạn đường ưu tiên"  Chỗ quay xe"  Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ - ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ, XE MÁY a b Chỉ dẫn bắt đầu đoạn đường d à nh cho c á c loại ô tô, mô tô (kể cả xe gắn m á y) đi lại, c á c loại phương tiện giao thông kh á c không được đi v à o đoạn đường c ó đặt biển n à y. BIỂN CHỈ DẪN HẾT ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ - HẾT ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ, XE MÁY a b Chỉ dẫn hết đoạn đường d à nh cho ô tô, xe m á y đi lại. BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỢC ƯU TIÊN QUA ĐƯỜNG HẸP Chỉ dẫn cho người l á i xe cơ giới biết m ì nh c ó quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỜNG MỘT CHIỀU Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều. Cho ph é p c á c phương tiện giao thông đi theo chiều v à o theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại trừ c á c xe ưu tiên theo luật qui định. BIỂN CHỈ DẪN KHU VỰC QUAY XE Để chỉ dẫn khu vực được ph é p quay đầu xe theo kiểu chữ U. Biển không cho ph é p xe rẽ tr á i , trừ xe ưu tiên theo Luật qui định. BIỂN CHỈ DẪN HƯỚNG ĐI TRÊN MỖI LÀN ĐƯỜNG THEO VẠCH KẺ ĐƯỜNG Để chỉ dẫn cho người l á i xe biết số lượng l à n đường trên mặt đường v à hướng đi trên mỗi l à n đường theo vạch kẻ đường. BIỂN CHỈ DẪN LÀN ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ KHÁCH Để chỉ dẫn cho người l á i xe biết c ó l à n đường d à nh riêng cho ô tô kh á ch (kể cả ô tô buýt, tắc-xi). C á c loại xe kh á c không được đi v à o l à n đường c ó đặt biển n à y, trừ c á c xe ưu tiên theo Luật qui định. BIỂN CHỈ DẪN LÀN ĐƯỜNG CÓ LÀN ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ KHÁCH Để chỉ dẫn cho người l á i xe biết trên đường xe chạy l à đường c ó l à n đường d à nh riêng cho ô tô kh á ch theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều m à hướng ngược chiều c ó ô tô kh á ch được ph é p chạy. BIỂN CHỈ DẪN RẼ RA ĐƯỜNG CÓ LÀN ĐƯỜNG DÀNH CHO Ô TÔ KHÁCH Để chỉ dẫn cho người l á i xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải l à rẽ ra đường c ó l à n đường d à nh cho ô tô kh á ch. BIỂN CHỈ DẪN BẮT ĐẦU KHU ĐÔNG DÂN CƯ Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư. BIỂN CHỈ DẪN HẾT KHU ĐÔNG DÂN CƯ Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực. BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỜNG CAO TỐC Để chỉ dẫn Bắt đầu đường cao tốc BIỂN CHỈ DẪN TỐC ĐỘ CHO PHÉP CHẠY TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Để nhắc nhở l á i xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ qui định. BIỂN CHỈ DẪN PHẦN ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT Để biểu thị vị tr í thiết bị chuyên d ù ng cho người t à n tật BIỂN CHỈ DẪN CẦU VƯỢT LIÊN THÔNG Biển được đặt tại vị tr í th í ch hợp trước khi v à o cầu vượt 5. BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ Biển phụ thường được đặt kết hợp với biển b á o nguy hiểm, biển b á o cấm, biển hiệu lệnh v à biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh, bổ sung để hiểu rõ, cụ thể hơn c á c biển đ ó . BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ PHẠM VI TÁC DỤNG CỦA BIỂN Để thông b á o chiều d à i đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi h à nh lệnh cấm hoặc hạn chế BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ KHOẢNG CÁCH THỰC TẾ ĐẾN ĐỐI TƯỢNG BÁO HIỆU Để thông b á o khoảng c á ch thực tế từ vị tr í đặt biển đến đối tượng b á o hiệu ở ph í a trước. BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ HƯỚNG TÁC DỤNG CỦA BIỂN Để chỉ hướng t á c dụng của biển ở bên phải, bên tr á i, ph í a trước hoặc ph í a sau. BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ LOẠI XE Để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển b á o cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đ ó . BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ HƯỚNG ĐƯỜNG ƯU TIÊN a b c d Để chỉ dẫn cho người l á i xe biết hướng đường ưu tiên ở nơi giao nhau 6. VẠCH KẺ ĐƯỜNG Để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao khả năng an to à n v à thông xe. VẠCH KẺ ĐƯỜNG Vạch liền n é t rộng 10cm m à u trắng. Khi gặp xe không được đ è qua vạch. VẠCH KẺ ĐƯỜNG Vạch liền n é t rộng 20cm m à u trắng. Khi gặp xe chỉ được đ è qua vạch khi cần thiết. VẠCH KẺ ĐƯỜNG Hai vạch song song m à u trắng, một vạch liền v à một vạch đứt quãng chiều rộng bằng nhau v à bằng 10cm. C á c xe được ph é p cắt ngang từ ph í a c ó vạch đứt quãng. VẠCH KẺ ĐƯỜNG Vạch liên tục màu vàng có chiều rộng 10cm, xác định nơi cấm dừng và cấm đỗ xe, áp dụng độc lập hoặc có thể kết hợp với biển báo "Cấm dừng xe và đỗ xe" và kẻ ở mép đường hay ở trên hàng vỉa nơi có vỉa hè. VẠCH KẺ ĐƯỜNG Vạch đứt quãng màu vàng, rộng 10cm, dài 100cm và cách nhau 100cm. Xác định vị trí hay khu vực cấm đỗ xe (áp dụng độc lập hay kết hợp với biển báo “Cấm đỗ xe”), được kẻ ở mép mặt đường hay trên hàng vỉa nơi có vỉa hè. PhÇn iii xö lý c¸c t×nh huèng giao th«ng Ch­¬ng 1 : C¸c ®Æc ®iÓm cña sa h×nh . Ch­¬ng 2 : C¸c nguyªn t¾c xö lý trªn sa h×nh . Ch­¬ng3 : VËn dông c¸c t×nh huèng giao th«ng trªn sa h×nh Ph¶i quan s¸t xem xÐt trªn sa h×nh ®­êng réng hay hÑp, n¬i ®­êng giao nhau lµ ng· ba, ng· t­, ng· n¨m hay ®­êng giao nhau cã vßng xuyÕn, cã ®­êng ­u tiªn, ®­êng kh«ng ­u tiªn, ®­êng chÝnh, ®­êng phô hay kh«ng. Ch­¬ng 1 : C¸c ®Æc ®iÓm cña sa h×nh 1.1- Ph¹m vi, ®èi t­îng ¸p dông . 1.2- §Æc ®iÓm cña xe. Trªn thÕ sa h×nh cã bao nhiªu lo¹i xe vµ nh÷ng lo¹i xe nµo, cã xe cã quyÒn ­u tiªn hay kh«ng, gåm nh÷ng lo¹i xe g× vµ thø tù ­u tiªn cña c¸c lo¹i xe ®ã. 1.3- VÞ trÝ cña xe trªn thÕ sa h×nh. Cã xe nµo ®· vµo ng· ba, ng· t­ tr­íc kh«ng, cßn c¸c xe nµo th× cïng ®Õn mét lóc. Cã xe nµo ®i th¼ng, xe nµo rÏ ph¶i, rÏ tr¸i hay quay ®Çu vµ ¶nh h­ëng cña chóng ®Õn nh÷ng xe kh¸c. 1.4- H­íng ®i cña xe. 1.5- c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu trªn sa h×nh Cã c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu nµo, hiÖu lùc cña c¸c lo¹i biÓn b¸o ®ã ®èi víi c¸c lo¹i xe trªn sa h×nh. Ch­¬ng 2 : C¸c nguyªn t¾c xö lý trªn sa h×nh 2.1- xe cã ®­êng riªng. C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn cã ®­êng riªng nh­ tÇu háa, tÇu ®iÖn ch¹y trªn ray s¾t. T¹i c¸c n¬i ®­êng s¾t c¾t ngang qua ®­êng bé, quyÒn ­u tiªn thuéc vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn ch¹y trªn ®­êng s¾t. Trªn h×nh 1 : Xe ®iÖn cã ®­êng riªng nªn ®­îc ­u tiªn ®i tr­íc, « t« con ph¶i dõng l¹i nh­êng ®­êng. 2.2- xe ­u tiªn theo luËt giao th«ng ®­êng bé QuyÒn ­u tiªn cña c¸c lo¹i xe nãi t¹i ®iÓm 2.13 ch­¬ng II. ë ®©y vÝ dô mét sè tr­êng hîp sau: 2.2.1- Nh÷ng xe c¬ giíi cã quyÒn ­u tiªn theo LuËt giao th«ng ®­êng bé ®­îc quyÒn ­u tiªn khi qua ®­êng giao nhau bÊt kÓ tõ h­íng nµo tíi. Trªn h×nh 2 : xe cøu th­¬ng lµ xe ­u tiªn theo LuËt giao th«ng ®­êng bé sÏ ®­îc ®i tr­íc mÆc dï xe cøu th­¬ng ®ang ®i trªn ®­êng kh«ng ­u tiªn. Xe m« t« ®i trªn ®­êng ­u tiªn vÉn ph¶i nh­êng ®­êng cho xe cøu th­¬ng ®i tr­íc 2.2.2- Thø tù c¸c xe ®i nh­ thÕ nµo lµ ®óng LuËt giao th«ng ®­êng bé. Trªn h×nh 3 : « t« ch÷a ch¸y ®­îc quyÒn ­u tiªn ®i tr­íc c¸c xe kh¸c khi qua ®­êng giao nhau theo thø tù thø nhÊt, « t« cøu th­¬ng ®­îc quyÒn ­u tiªn theo thø tù thø hai. Do ®ã theo h­íng mòi tªn « t« cøu háa mÆc dï bªn ph¶i v­íng « t« cøu th­¬ng vÉn ®­îc ®i tr­íc, sau ®ã míi ®Õn « t« cøu th­¬ng vµ cuèi cïng lµ « t« con. Trªn h×nh 4 : « t« c«ng an (CA) lµ xe ­u tiªn theo LuËt giao th«ng ®­êng bé ®­îc ®i tr­íc qua ®­êng giao nhau. ¤ t« con vµ « t« t¶i ®ang ®i trªn ®­êng ­u tiªn nh­ng do phÝa bªn ph¶i « t« con kh«ng v­íng khi « t« c«ng an ®· ®i nªn ®­îc quyÒn ®i tiÕp theo. Lóc nµy phÝa tay ph¶i « t« kh¸ch kh«ng v­íng lÏ ra ®­îc ®i nh­ng do « t« t¶i ®ang ®i trªn ®­êng ­u tiªn nªn ®­îc ®i tr­íc do ®ã « t« kh¸ch ®i sau cïng. 2.2.3- Theo h­íng mòi tªn, thø tù c¸c xe ®i nh­ thÕ nµo lµ ®óng? 2.3- QuyÒn b×nh ®¼ng xe ®· vµo ®­êng giao nhau 2.4- xe ë trªn ®­êng ­u tiªn T¹i nh÷ng n¬i giao nhau gi÷a mét ®­êng ­u tiªn víi mét ®­êng kh«ng ­u tiªn hoÆc mét ®­êng chÝnh víi mét ®­êng phô th× quyÒn ­u tiªn dµnh cho xe ®ang ch¹y trªn "®­êng ­u tiªn" vµ "®­êng chÝnh" bÊt kú h­íng nµo tíi. 2.5- Xe cã quyÒn bªn ph¶i. Khi c¸c lo¹i xe ®Õn ®­êng giao nhau ®ång cÊp ®Òu cïng mét lóc (trõ xe ­u tiªn) th× xe nµo rÏ ph¶i vµ bªn ph¶i kh«ng v­íng ®­îc ®i tr­íc. Trªn h×nh 7 : « t« rÏ ph¶i ®­îc ®i tr­íc, « t« con ®i th¼ng ®i tiÕp theo vµ xe m« t« quay ®Çu ®i sau cïng. 2.6- QuyÒn ­u tiªn xe ®i cïng ®oµn cïng h­íng. Trªn thÕ sa h×nh cã c¸c lo¹i xe cïng ®oµn, cïng h­íng th× ®­îc ®i tr­íc, khi ®Çu ®oµn ®· vµo phÇn ®­êng giao nhau, c¸c xe cïng ®oµn ®­îc phÐp b¸m theo ®Ó qua ®­êng giao nhau. Trªn h×nh 9 : Xe sè 3, 4 b¸m theo xe sè 2 ®i tr­íc, xe sè 1 vµ xe sè 5 dõng l¹i nh­êng ®­êng. 2.7- Xe ph¶i nh­êng ®­êng khi rÏ tr¸i. Khi c¸c xe trªn ®­êng giao nhau ®Òu cïng mét lóc th× nh÷ng xe rÏ tr¸i ph¶i dõng l¹i, nh­êng ®­êng cho xe ®i th¼ng ®i tr­íc. Trªn h×nh 10 : « t« t¶i rÏ ph¶i ®i tr­íc, « t« con rÏ tr¸i ph¶i nh­êng ®­êng cho « t« kh¸ch ®i th¼ng vµ tiÕp theo lµ « t« con. Ch­¬ng 3: VËn dông c¸c t×nh huèng giao th«ng trªn sa h×nh 3.1- ë c¸c ®­êng giao nhau cã nhiÒu lo¹i xe. 3. 1.1- Thø tù c¸c xe ®i nh­ thÕ nµo cho ®óng luËt. 3.2- TRªn ®­êng dèc, ®­êng vßng. Xe nµo ph¶i nh­êng trong tr­êng hîp nµy? Trªn h×nh 13: « t« kh¸ch ®ang lªn ®èc cã biÓn b¸o "Dèc lªn nguy hiÓm", cßn « t« con ®ang xuèng dèc. Theo luËt « t« con ph¶i nh­êng ®­êng cho « t« kh¸ch lªn dèc. 3.3- n¬i cã c¸c biÓn b¸o 3.3.1 3.3.3- Xe nµo ph¶i nh­êng ®­êng lµ ®óng quy t¾c giao th«ng? Trªn h×nh 16: Tr­êng hîp nµy « t« con vµ « t« t¶i ®Òu tõ ®­êng kh«ng ­u tiªn ®i th¼ng qua ng· t­, cã biÓn b¸o nguy hiÓm " Giao nhau víi ®­êng ­u tiªn" h­íng ®i th¼ng ®Òu lµ ®­êng ­u tiªn. PhÝa bªn ph¶i « t« t¶i kh«ng v­íng ®­îc ®i tr­íc, phÝa bªn ph¶i « t« con bÞ v­íng « t« t¶i do ®ã « t« con ph¶i nh­êng ®­êng lµ ®óng quy t¾c giao th«ng. 3.3.4- Xe nµo ®­îc quyÒn ®i tr­íc? Trªn h×nh 17: Tr­êng hîp nµy « t« c«ng an vµ « t« qu©n sù ®Òu cã biÓn b¸o chØ dÉn "B¾t ®Çu ®­êng ­u tiªn" vµ biÓn phô "H­íng ®­êng ­u tiªn" nh­ng « t« c«ng an vµ « t« qu©n sù ®Òu kh«ng ®i vµo ®­êng ­u tiªn vµ ®Òu lµ xe ­u tiªn ®i tr­íc khi qua ®­êng giao nhau theo cïng thø tù thø hai. Do phÝa bªn ph¶i « t« qu©n s­ kh«ng v­íng nªn ®­îc quyÒn ®i tr­íc. 3.4- n¬i cã ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng. 3.4.1- Theo h­íng mòi tªn nh÷ng xe nµo ®­îc phÐp ®i? Trªn h×nh 18 : Tr­êng hîp nµy ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng giang hai tay ®Ó b¸o hiÖu cho ng­êi tham gia giao th«ng ë phÝa tr­íc ngùc vµ ë phÝa sau l­ng ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng ph¶i dõng l¹i; ng­êi tham gia giao th«ng ë phÝa bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng ®­îc ®i th¼ng vµ rÏ ph¶i. Do ®ã theo h­íng mòi tªn « t« t¶i vµ m« t« ®­îc phÐp ®i tr­íc, « t« con ph¶i dõng l¹i. 3.4.2- C¸c xe ®i nh­ thÕ nµo lµ ®óng quy t¾c giao th«ng? Trªn h×nh 19 : Tr­êng hîp nµy ng­êi c¶nh s¸t giao gi¬ tay ph¶i vÒ phÝa tr­íc ®Ó b¸o hiÖu cho ng­êi tham gia giao th«ng ë phÝa sau vµ bªn ph¶i ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng ph¶i dõng l¹i, ng­êi tham gia giao th«ng ë phÝa tr­íc ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng ®­îc ®­îc rÏ ph¶i, ng­êi tham gia giao th«ng ë phÝa bªn tr¸i ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng ®­îc ®i tÊt c¶ c¸c h­íng; ng­êi ®i bé qua ®­êng ph¶i ®i sau l­ng ng­êi c¶nh s¸t giao th«ng. Do ®ã theo mòi tªn « t« t¶i ®· ë trong ng· t­, vµ m« t« ®­îc phÐp ®i, c¸c « t« kh¸c ph¶i dõng l¹i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_bien_bao_giao_thong_duong_bo.ppt