Bài giảng Cơ khí đại cương - Chương VII: Gia công cắt gọt trên máy công cụ - Phan Huy Lê

DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 CƠ KHÍ ĐẠI CƢƠNG Next >>End Show > CHƢƠNG VII GIA CÔNG CẮT GỌT TRÊN MÁY CÔNG CỤ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 7.1. THỰC CHẤT  Gia công kim loại bằng cắt gọt là quá trình công nghệ cắt một lớp kim loại (phoi) khỏi phôi liệu  Vật phẩm có hình dáng theo yêu cầu.  Quá trình gia công cắt

pdf47 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Cơ khí đại cương - Chương VII: Gia công cắt gọt trên máy công cụ - Phan Huy Lê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gọt đƣợc tiến hành trên các máy công cụ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 7.2. NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI 1. Khái niệm cơ bản. Dụng cụ cắt Dụng cụ cắtDụng cụ cắt Dụng cụ cắt Quay tròn Tịnh tiến Quay tròn Tịnh tiến Tịnh tiến Phôi và Dụng cụ cắt chuyển động tƣơng đối với nhau nhờ máy công cụ. Chuyển động cơ bản Chuyển động Phụ Chuyển động chính V Chuyển động bƣớc tiến (Chạy dao) S V V V V V S S S S Chuyển động chính (V) là chuyển động có tốc độ lớn nhất. TIỆN KHOAN PHAY BÀO MÀI Keywords(youtube): Lathe, Milling, grinding, drilling,. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn trô tiÖn c«n M©m cÆp VËt gia c«ng Dao tiÖn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn nhiÒu bËc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn Dao tiÖn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn Phoi tiÖn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn mÆt cÇu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn TiÖn tinh TiÖn lç dïng dao ngãn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn ren CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng C¾t ®øt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng TiÖn M¸y tiÖn kÐp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng Bµo Bµo ngang CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng Bµo ngang CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng phay Dao phay trô CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng Mµi Mµi trô CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Gia c«ng c¾t gät C¬ khÝ ®¹i c-¬ng khoan Tạo miệng lỗ chữ V Khoan trên máy tiện Khoan Tar« CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt (V) Lƣợng chạy dao (Bƣớc tiến) (S) Chiều sâu cắt (t) Diện tích lớp cắt Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Tốc độ cắt V là đoạn đường đi trong một đơn vị thời gian của một điểm trên bề mặt gia công hoặc một điểm trên lưỡi cắt. Phôi quay tròn Lƣợng chạy dao (S) Chiều sâu cắt (t) Phoi Lƣỡi cắt Thân dao 1000 Dn V   (m/phút) D - Đƣờng kính phôi.(mm) n - Số vòng quay của phôi (hoặc dụng cụ cắt trong một phút). Phôi (Dụng cụ cắt) quay tròn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt (V) Lƣợng chạy dao (Bƣớc tiến) (S) Chiều sâu cắt (t) Diện tích lớp cắt Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Tốc độ cắt V là đoạn đường đi trong một đơn vị thời gian của một điểm trên bề mặt gia công hoặc một điểm trên lưỡi cắt. Phoi t L V 1000  (m/phút) L - Chiều dài hành trình (mm). t - Thời gian một hành trình (phút). Phôi (Dụng cụ cắt) chuyển động thẳng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt (V) Lƣợng chạy dao (Bƣớc tiến) (S) Chiều sâu cắt (t) Diện tích lớp cắt Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Lượng chạy dao (bước tiến) là khoảng di động của dụng cụ cắt theo chiều dọc của khi phôi quay một vòng Phoi Phôi quay tròn Lƣợng chạy dao (S) Chiều sâu cắt (t) Lƣỡi cắt Thân dao Phôi (Dụng cụ cắt) quay tròn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt (V) Lƣợng chạy dao (Bƣớc tiến) (S) Chiều sâu cắt (t) Diện tích lớp cắt Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Chiều sâu cắt là khoảng cách giữa mặt cần gia công và mặt đã gia công sau một lần dụng cụ cắt chạy qua Phoi Phôi quay tròn Lƣợng chạy dao (S) Chiều sâu cắt (t) Lƣỡi cắt Thân dao Phôi (Dụng cụ cắt) quay tròn Bề mặt cần gia công Bề mặt đã gia công 2 dD t   (mm) D - Đƣờng kính mặt cần gia công (mm). d - Đƣờng kính mặt đã gia công (phút). CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt (V) Lƣợng chạy dao (Bƣớc tiến) (S) Chiều sâu cắt (t) Diện tích lớp cắt Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Chiều sâu cắt là khoảng cách giữa mặt cần gia công và mặt đã gia công sau một lần dụng cụ cắt chạy qua 2 D t  (mm) D - Đƣờng kính mũi khoan (mm). CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt. Vận tốc cắt (V) Lƣợng chạy dao (Bƣớc tiến) (S) Chiều sâu cắt (t) Diện tích lớp cắt Thời gian gia công Thời gian chạy máy  Diện tích lớp cắt (f) là tích số giữa bước tiến S và chiều sâu cắt t hoặc tích số giữa chiều dày cắt a và chiều rộng cắt b. batsf ..  (mm2) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 3. Hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt Cấu tạo dụng cụ cắt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 3. Hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt Các mặt trên phôi Bề mặt đã gia công? Bề mặt chƣa gia công? Bề mặt đang gia công CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Turning Operation CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 3. Hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt Các thông số hình học của đầu dao Mặt phẳng cơ sở? Mặt phảng cắt gọt? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 3. Hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt Các góc của dao CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 3. Hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt Góc nâng mũi dao CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Carbide Inserts CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 II. Hinh d¸ng hinh häc vµ c¸c th«ng sè cña dông cô c¾t: 1. CÊu t¹o cña dông cô c¾t: C¸c hinh d¹ng l-ìi c¾t b»ng m¶nh HK cøng Dao tiÖn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Mòi khoan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Phay nghÞch Phay thuËn Ta r« renDao phay CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Phay ®Þnh h×nh Dao phay mÆt ph¼ng Dao chuèt S¬ ®å chuèt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 L-ìi c-a Dao phay b¸nh r¨ng Dao tiện bằng mảnh HK cứng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. C¸c mÆt trªn ph«i : Cã ba lo¹i bÒ mÆt khi gia c«ng chi tiÕt: - BÒ mÆt cÇn gia c«ng lµ bÒ mÆt cÇn hít phoi - 1 - BÒ mÆt ®· gia c«ng lµ bÒ mÆt cã ®-îc sau khi hít phoi - 3 - BÒ mÆt ®ang gia c«ng lµ bÒ mÆt do l-ìi c¾t chÝnh t¹o nªn - 2 3. C¸c th«ng sè h×nh häc cña ®Çu dao: - MÆt ph¼ng c¾t gät lµ mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi bÒ mÆt ®ang gia c«ng vµ ®i qua l-ìi c¾t chÝnh. - MÆt ph¼ng c¬ së lµ mÆt ph¼ng song song víi h-íng ch¹y ch¹y dao däc vµ h-íng ch¹y dao ngang CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 - Gãc sau chÝnh : lµ gãc hîp thµnh bëi mÆt ph¼ng c¾t gät. Gãc sau dïng ®Ó gi¶m ma s¸t gi÷a bÒ mÆt ®ang gia c«ng vµ mÆt sau cña dao - Gãc tr-íc chÝnh : lµ gãc hîp thµnh bëi mÆt tr-íc cña dao vµ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng c¾t gät vµ ®i qua l-ìi c¾t chÝnh. Gãc tr-íc chÝnh lµm cho qu¸ tr×nh c¾t ®-îc dÔ dµng - Gãc s¾c : lµ gãc hîp bëi mÆt tr-íc vµ mÆt sau chÝnh. Gãc nµy cã ¶nh h-ëng ®Õn ®é s¾c khi c¾t vµ quan hÖ víi gãc tr-íc , gãc sau  theo c«ng thøc sau:  +  +  = 900 - Gãc c¾t : lµ gãc hîp bëi mÆt tr-íc vµ mÆt ph¼ng c¾t. Gãc nµy x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm c¾t vµ cã quan hÖ víi gãc  theo c«ng th-c sau:  +  = 900 hoÆc  =  +  - Gãc nghiªng chÝnh n»m trªn mÆt ph¼ng  lµ gãc gi÷a h×nh chiÕu cña l-ìi c¾t chÝnh lªn mÆt ph¼ng c¬ së vµ h-íng ch¹y dao - Gãc nghiªng phô n»m trªn mÆt ph¼ng 1 lµ gãc gi÷a h×nh chiÕu cña l-ìi c¾t phô lªn mÆt ph¼ng c¬ së c¬ së vµ h-íng ch¹y dao - Gãc ®Ønh dao : lµ gãc h×nh thµnh gi÷a h×nh chiÕu cña l-ìi c¾t chÝnh vµ phô trªn mÆt ®¸y. Cïng víi hai gãc nghiªng  vµ 1 gãc ®Ønh  cã quan hÖ sau:  +  +  = 180 0 - Gãc n©ng : ¶nh h-ëng ®Õn sù tho¸t phoi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 III. C¸c hiÖn t-îng vËt lý trong qu¸ tr×nh c¾t gät: Trong qu¸ tr×nh c¾t gät x¶y ra nhiÒu hiÖn t-îng vËt lÝ vµ c¬ häc trong vïng c¾t nh-: qu¸ tr×nh h×nh thµnh phoi, lùc c¾t; sù t¹o thµnh nhiÖt c¾t; sù mµi mßn dao v.v 1. Qu¸ tr×nh t¹o thµnh phoi: phoi d©yphoi vôn phoi vônt¹o phoi 1- ph«i 2- c¸c phÇn tö cña phoi 3- dao (dông cô) c¾t CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 Các dạng phoi tuỳ thuộc VL được cắt, điều kiện gia cụng (chế độ cắt gọt): a- phoi xếp b- phoi bậc c- phoi dây xoắn d- phoi dây hình dải đ- phoi vụn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2. NhiÖt khi c¾t kim lo¹i vµ ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®Õn qu¸ tr×nh c¾t:  NhiÖt sinh ra ë vïng c¾t do biÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i vïng ®ã vµ mét phÇn do ma s¸t gi÷a dao vµ ph«i hoÆc dao vµ phoi  L-îng nhiÖt sinh ra phô thuéc vµo vËt liÖu ph«i; dao c¾t; chÕ ®é c¾t (y, t, s); c¸c yÕu tè h×nh häc cña dao Q = Qc + Qp + Qd + Qkk Qc - l-îng nhiÖt truyÒn vµo chi tiÕt ( 4%) Qd - l-îng nhiÖt truyÒn vµo dao ( 15  20%) Qp - l-îng nhiÖt truyÒn vµo phoi ( 75  80%) Qkk - l-îng nhiÖt truyÒn vµo kh«ng khÝ (kho¶ng 1%) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 3. Sù mµi mßn cña dông cô c¾t: a- mµi mßn mÆt sau b- mµi mßn mÆt tr-íc c- mµi mßn c¶ hai mÆt §é mµi mßn dao theo thêi gian CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 4. Lùc c¾t: Trong quá trình cắt, dao cát chịu tác dụng của một số thành phần lực cắt như lực ma sát giữa phôi và dao; lực sinh và do biến dạng dẻo, biến dạng đàn hồi, - Lùc PZ gäi lµ lùc c¾t chÝnh PZ cã xu h-íng uèn cong th©n dao hoÆc lµm g·y dao. Ng-êi ta dïng lùc Pz ®Ó tÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh cña m¸y vµ kiÓm nghiÖm ®é bÒn th©n dao - Lùc ch¹y dao PX cã chiÒu ng-îc l¹i víi chiÒu dÞch chuyÓn dao BÒ mÆt ®ang gia c«ng c¶n l¹i sù tiÕn dao g©y ra PX, t¸c dông lªn c¶ bµn xe dao. Gi¸ trÞ cña PX so víi lùc c¾t chÝnh PZ rÊt nhá - Lùc h-íng kÝnh PY lµ lùc sinh vµ do ph«i t¸c dông theo chiÒu ¨n s©u cña dao vµ däc theo th©n dao PY g©y sù mÊt æn ®Þnh cña ph«i vµ còng t¸c dông lªn c¬ cÊu kÑp dao, bµn xe dao. Gi¸ trÞ PY kh«ng lín l¾m 222 XYZ PPPP  Gi¸ trÞ c¸c lùc thµnh phÇn th-êng theo tØ lÖ sau: PZ : PY: PX = 1 : 0,4 : 0,25 P  1,11 PZ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 IV. VËt liÖu chÕ t¹o dông cô c¾t kim lo¹i: 1. Yªu cÇu: - §é cøng phÇn l-ìi c¾t ph¶i cao h¬n nhiÒu so víi ®é cøng vËt liÖu ph«i - ChÞu mµi mßn tèt ®Ó t¨ng tuæi bÒn - Cã ®é bÒn b¶o ®¶m vµ ®é dÎo cÇn thiÕt ®Ó chèng l¹i lùc va ®Ëp, lùc uèn,v.v - §é chÞu nhiÖt cµng cao cµng tèt - Ph¶i phôc håi ®-îc vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o tèt - Gi¸ thµnh h¹ 2. C¸c lo¹i vËt liÖu ®-îc dïng ®Ó chÕ t¹o dông cô c¾t gåm: 2.1. ThÐp c¸c bon dông cô: - ThÐp nµy sau khi nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 60  63 HRC, dÔ mµi s¾c vµ cã ®é bãng cao. - ThÐp c¸c bon dông cô cã tÝnh nhiÖt luyÖn kÐm, chÞu nhiÖt ®é thÊp. Nãng ®Õn 200  3000 C thÐp mÊt ®é cøng.  Ngµy nay chØ dïng thÐp nµy chÕ t¹o dông cô c¾t trong gia c«ng nguéi nh- c-a, dòa, ®ôc v.v M¸c thÐp hay dïng lµ CD80, CD80A, CD100, 2.2. ThÐp hîp kim dông cô: - §Æc tÝnh c¬ häc cña lo¹i nµy còng t-¬ng tù nh- thÐp dông cô c¸c bon - §iÓm næi bÊt cña lo¹i nµy lµ tÝnh nhiÖt luyÖn tèt, ®é s©u nhiÖt luyÖn cao h¬n, Ýt biÕn d¹ng h¬n, chÞu mµi mßn  m¸c 9XC, XB ®Ó chÕ t¹o c¸c dông cô c¾t nh­ ta r«, bµn ren, ... CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204 2.3. ThÐp giã: (ký hiệu) - Làm dụng cụ cắt rất phổ biến. - Nó có độ cứng không cao hơn hai loại trên nhiều (62  65 HRC) nhưng độ chịu nhiệt cao hơn (đến 6500C). - Thép gió dùng để chế tạo dao tiện, mũi khoan và lưỡi cắt của dao phay 2.4. Hîp kim cøng: xem lại chương 2: vật liệu trong cơ khí, khái niêm, thành phần ký hiệu, cách tạo hình, 2.5. Kim c-¬ng: 2.6. Gèm: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt DWE Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / Tel.: +84. (04). 8692204CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_co_khi_dai_cuong_chuong_vii_gia_cong_cat_got_tren.pdf