Bài giảng Công nghệ ô tô - Chương 2: Phương pháp thiết kế QTCN lắp rắp ô tô

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QTCN LẮP RÁP Ô TÔ 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Ô TÔ 2.2 THIẾT KẾ QTCN TỔNG QUÁT 2.3 THIẾT KẾ CÁC NGUYÊN CÔNG CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 2.4 PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHO DÂY CHUYỀN 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Ô TÔ Để xác định dây chuyền lắp ráp (SKD, CKD, IKD) cần tiến hành theo các bước: 2.1.1: phân tích đặc điểm của các loại hình lắp rá

pdf27 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Công nghệ ô tô - Chương 2: Phương pháp thiết kế QTCN lắp rắp ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p 2.1.3: xaùc ñònh nguoàn linh kieän vaø daây chuyeàn coâng ngheä 2.1.4: choïn loaïi hình laép raùp 2.1.2: choïn loaïi xe laép raùp 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1 Phaân tích ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi hình laép raùp Ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa caùc daïng laép raùp ÔÛ Vieät Nam hieän coù caùc loaïi hình laép raùp sau: 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.1 Phöông phaùp laép raùp SKD-Semi Knocked Down  Ca bin, thuøng xe  Khung xe (chassi)  Ñoäng cô – hoäp soá  Caàu chuû ñoäng, heä thoáng laùi, heä thoùng treo, heä thoáng phanh  Heä thoáng ñieän, ñeøn vaø tieän nghi 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2 Phöông phaùp laép raùp CKD-Completely Knocked Down 2.1.1.2.1 Daïng CKD1  Ca bin, thuøng xe Vò trí 5: Laép caùc boä phaän baèng buloâng 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2.1 Daïng CKD1  Khung xe (chassi) 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2.1 Daïng CKD1  Ñoäng cô – hoäp soá 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2.1 Daïng CKD1  Caàu chuû ñoäng, heä thoáng laùi, heä thoùng treo, heä thoáng phanh 83 2 5 4 6 7 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2.1 Daïng CKD1  Heä thoáng ñieän, ñeøn vaø tieän nghi 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2.2 Daïng CKD2 Daïng CKD2: caùc heä thoáng toång thaønh khaùc gioáng nhö ôû daïng CKD1, chæ khaùc nhau ôû cabin (body) oâ toâ laø caùc chi tieát dôøi, chöa haøn laép vaø chöa sôn loùt 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.2.2 Daïng CKD2 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ 2.1.1.3 Daïng IKD 2.1.2: choïn loaïi xe laép raùp Choïn loaïi xe laép raùp caàn caân nhaéc caùc yeáu toá:  Nhu caàu thò tröôøng veà chuûng loaïi ñoù  Nguoàn nhaäp linh kieän cuûa xe  Coâng ngheä laép raùp  Trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân 2.1.3: Xaùc ñònh nguoàn linh kieän 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ  Lieân doanh  Töï ñaàu tö hoaëc mua trong nöôùc  Nhaäp linh kieän 2.1.3: Xaùc ñònh nguoàn linh kieän 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ Moät soá chi tieát saûn xuaát taïi caùc nöôùc ASEAN ñöôïc nhaäp veà cho haõng Toyota  Thaùi Lan: khuoân daäp (Nhaät, Malaysia), ñoäng cô Diezen (Boà Ñaøo nha, Niudilaân, Nhaät, Malaysia), caùc chi tieát ñieän (Malaysia, Indonesia, Philippin).  Malaysia: Baùnh raêng coát laùi (Nhaät, Thaùi Lan, Philippin, Indonesia), giaûm soác (Thaùi Lan), caùc chi tieát ñieän (Philippin). 2.1.3: Xaùc ñònh nguoàn linh kieän 2.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN XAÙC ÑÒNH COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP OÂ TOÂ Moät soá chi tieát saûn xuaát taïi caùc nöôùc ASEAN ñöôïc nhaäp veà cho haõng Toyota  Philippin: Boä truyeàn ñoäng (Malaysia, Indonesia, Thaùi Lan), khuoân daäp (Ñaøi loan).  Ñaøi Loan: Caùc saûn phaåm baèng cao su (Indonesia, Nhaät). 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT 2.2.1. Sô ñoà QTCN toång quaùt saûn xuaát – laép raùp oâ toâ 2.2.2. Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ 2.2.2.1 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng khung-cabin lieàn 2.2.2.2 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng khung-cabin rôøi 2.2.2.3 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng CKD1 2.2.2.4 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng CKD2 2.2.3 Giaûi phaùp coâng ngheä ñaûm baûo chaát löôïng xe 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT 2.2.1. QTCN toång quaùt saûn xuaát – laép raùp oâ toâ Sô ñoà quy trình coâng ngheä toång quaùt cheá taïo oâtoâ thaäp nieân 50 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT 2.2.1. QTCN toång quaùt saûn xuaát – laép raùp oâ toâ Sô ñoà quy trình coâng ngheä toång quaùt cheá taïo oâtoâ thaäp nieân 90 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT 2.2.2. Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ Sô ñoà toång quaùt quy trình coâng ngheä laép raùp oâtoâ 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT 2.2.2. Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ 2.2.2.1 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng khung-cabin lieàn 2.2.2.2 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng khung-cabin rôøi 2.2.2.3 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng CKD1 2.2.2.4 Sô ñoà QTCN laép raùp oâ toâ daïng CKD2 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT 2.2.3 Giaûi phaùp coâng ngheä ñaûm baûo chaát löôïng xe 2.2.3.1 Phaân xöôûng thaân xe 2.2.3.2 Phaân xöôûng sôn 2.2.3.3 Phaân xöôûng laép raùp 2.2.3.4 Phaân xöôûng kieåm tra Suùng 250 Böôùc 1: Ñöa caùc vaät tö vaøo vò trí ñònh vi(duøng buùa cao su söûa cho ñuùng vò trí) duøng kìm cheát keïp sô, sau khi ñaõ ñònh vò heát thì keïp chaët baèng cô caáu keïp chaët. Böôùc 2: Haøn baám maûng trong taïi A haøn 5 ñieåm, B 5 ñieåm, C 8 ñieåm, D 7 ñieåm. Böôùc 3: Haøn baám maûng ngoaøi taïi A haøn 5 ñieåm, C 10 ñieåm, D 8 ñieåm. Böôùc 4: Haøn baám maûng trong vaøo maûng ngoaøi taát caû 58 ñieåm haøn. Suùng 653 Thöù töï nguyeân coâng Suùng 631 Suùng 653 Vò trí 1: Haøn maûng traùi, phaûi. 9 10 1 2 D 8 7 C 4 5 3 6 A B Baûng duïng cuï (ñoà ngheà) HAØN MAÛNG TRAÙI, PHAÛI (Nguyeân coâng 1) Slg Ñoà gaù chuyeân duøng Maùy haøn baám 4 STT 3 2 1 Buùa nho û Kìm cheát Teân goïi 2 Chowel Model 2 4 2 I=3,917KA, Pc=176,7Kgf, t=0,5s Cheá ñoä coâng taùc Truï ñöùng ngoaøi phía tröôùc Truï ñöùng trong phía tröôùc Truï ñöùng trong phía sau Truï ñöùng ngoaøi phía sau 8 70-061 10 9 70-270 70-340 6 7 5 4 70-260 70-210 53-651 70-050 Chaén buøn tröôùc Chaén buøn treân Baäc leân xuoáng Tay vòn ngoaøi Keøo doïc phía ngoaøi Maõ vaät töSTT 1 2 3 70-350 70-251 70-080 Baûng vaät tö Keøo doïc phía trong Teân goïi 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) 2(2 maûng) Soá löôïng 2.2 THIEÁT KEÁ QTCN TOÅNG QUAÙT Phieáu nguyeân coâng 2.3 THIEÁT KEÁ CAÙC NGUYEÂN COÂNG CHO DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT 2.3.1 Caùc thoâng soá ban ñaàu  Baûng danh muïc linh kieän (VD)  Coâng suaát thieát keá cuûa nhaø maùy  Soá löôïng vò trí trong daây chuyeàn (maët baèng)  Thöù töï haøn, laép caùc chi tieát (VD)  Thôøi gian cho moät coâng vieäc vaø soá nhaân coâng toái thieåu  Soá giôø laøm vieäc/ca, soá ca/ngaøy, soá ngaøy/naêm Ñeå xaùc ñònh nguyeân coâng caàn caùc thoâng soá: 2.3 THIEÁT KEÁ CAÙC NGUYEÂN COÂNG CHO DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT 2.3.2 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cô baûn cho moät vò trí  Nhòp daây chuyeàn (thôøi gian taïi moät vò trí) Sau khi coù caùc thoâng soá ban ñaàu ta caàn xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá cho moät vò trí goàm:  Soá löôïng coâng nhaân cho töøng vò trí  Kích thöôùc maët baèng cho töøng vò trí  Caùc duïng cuï (ñoà ngheâ) taïi töøng vò trí  Caùc thieát bò phuï  Noäi dung coâng vieäc (VD) 2.4 PHÖÔNG PHAÙP BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ CHO DAÂY CHUYEÀN Maët baèng toång theå daây chuyeàn ñöôïc boá trí theo phöông phaùp “toång hôïp” Caùc phieáu nguyeân coâng Daây chuyeàn laép raùp Boá trí maët baèng coâng ngheä (VD) Thieát bò phuï trôï 2.4 PHÖÔNG PHAÙP BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ CHO DAÂY CHUYEÀN 2.4.1 Caùc daây chuyeàn  Daây chuyeàn haøn – body line  Daây chuyeàn sôn – paint line  Daây chuyeàn laép raùp noäi thaát – trim line  Daây chuyeàn laép raùp saét xi – chassi line  Daây chuyeàn hoaøn taát – final line  Daây chuyeàn kieåm tra – inspection line 2.4 PHÖÔNG PHAÙP BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ CHO DAÂY CHUYEÀN 2.4.2 Caùc thieát bò phuï  Giaù ñeå linh kieän  Ñöôøng noäi boä, ñöôøng tieáp lieäu  Ñieän, nöôùc, khí neùn  Kho nhieân lieäu, phoøng chaùy  Caùc kho vaät tö  Thieát bò naâng, haï, vaän chuyeån

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_cong_nghe_o_to_chuong_2_phuong_phap_thiet_ke_qtcn.pdf
Tài liệu liên quan