Bài giảng Dung sai lắp ghép - Chương 7: Chuỗi kích thước

Chƣơng 7 CHUỖI KÍCH THƢỚC 7.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN +Chuỗi kích thƣớc Chuỗi kích thƣớc là một tập hợp các kích thƣớc nối tiếp nhau tạo thành một vòng khép kín và xác định vị trí các bề mặt (hoặc đƣờng tâm) của một hoặc một số kích thƣớc. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Phân loại  Chuỗi kích thước chi tiết: Các kích thước của chuỗi còn gọi là khâu, thuộc về một chi tiết. Hình 6.1a a- Chuỗi chi tiết thẳng b- Chuỗi lắp g

pdf16 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Dung sai lắp ghép - Chương 7: Chuỗi kích thước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hép thẳng c- Chuỗi chi tiết phẳng  Chuỗi kích thước chi tiết: Các kích thƣớc của chuỗi còn gọi là khâu, thuộc về một chi tiết. Hình 6.1a  Chuỗi kích thước lắp ghép: Các khâu của chuỗi là kích thƣớc của các chi tiết khác nhau lắp ghép trong bộ phận máy hoặc máy. Hình 6.1b CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om  Khâu thành phần (Ai): Kích thước của chúng do quá trình gia công quyết định và không phụ thuộc lẫn nhau.  Khâu khép kín (A∑): kích thước của nó hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước của các khâu thành phần. Trong quá trình gia công và lắp ráp thì khâu khép kín không được thực hiện trực tiếp mà  kết quả của sự thực hiện các khâu thành phần nó được hình thành cuối cùng trong trình tự công nghệ. AA i n i i 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om  Khâu thành phần tăng (Ai): Khi Ai tăng hoặc giảm thì A∑ cùng tăng hoặc giảm  Khâu thành phần giảm (Aj):. Khi Aj tăng hoặc giảm thì A∑ giảm hoặc tăng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 7.2 Giải chuỗi kích thƣớc bằng phƣơng pháp đổi lẫn chức năng hoàn toàn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Giải bài toán 1 Biết kích thƣớc và dung sai của các khâu thành phần. Tìm kích tƣớóc và sai lệch, dung sai của khâu khép kín CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Giải bài toán 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 7.3 Giải chuỗi theo các phƣơng pháp không đổi lẫn chức năng hoàn toàn +Phuơng pháp xác xuất +Phƣơg pháp sửa lắp +Phƣơng pháp chọn lắp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dung_sai_lap_ghep_chuong_7_chuoi_kich_thuoc.pdf