Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa

doc24 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¸o c¸o tæng hîp i- giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc ®èng ®a. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: 1.1. Giai ®o¹n tõ n¨m 1955 ®Õn n¨m1966: - TiÒn th©n cña chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc §èng §a lµ phßng doanh nghiÖp « chî dõa cña chi nh¸nh nghiÖp vô ng©n hµng nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi. Lóc ®ã do «ng: Phan V¨n Qu¶ng lµm tr­ëng phßng, trô së ®ãng t¹i 289 Phè Hµng Bét ( Nay ®æi tªn lµ phè T«n §øc Th¾ng). Kho¶ng tõ 1957-1959 Phßng doanh nghiÖp « chî dõa ®­îc n©ng cÊp thµnh chi ®iÕm nghiÖp vô ng©n hµng nhµ n­íc khu vùc §èng §a. Trô së ®­îc chuyÓn vÒ sè nhµ 173 Phè Kh©m Thiªn, do «ng: Phan V¨n Qu¶ng lµm quyÒn tr­ëng chi ®iÕm. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lóc nµy chØ cã kho¶ng d­íi 50 ng­êi víi c¸c tæ nghiÖp vô nh­: Tæ tÝn dông c«ng th­¬ng nghiÖp, ( bao gåm c¶ tÝn dông thñ c«ng nghiÖp vµ tÝn dông n«ng nghiÖp, tæ kÕ to¸n, tæ thu ph¸t vµ ®¹i lý tiÕt kiÖm sè03, sè10 vµ c¸c bµn tiÕt kiÖm. Tõ n¨m 1959 ®Õn n¨m 1962 trô së cña chi ®iÕm chuyÓn vÒ 237-239 Phè Kh©m Thiªn. Do «ng D­¬ng V¨n Tè lµm tr­ëng chi ®iÕm víi c¬ cÊu ho¹t ®éng nh­ trªn. Trong thêi gian nµy tæ tÝn dông c«ng nghiÖp cña chi ®iÕm ®· ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc c«ng nhËn lµ tæ lao ®éng XHCN ®Çu tiªn cña ngµnh Ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi víi thµnh tÝch næi bËt lóc ®ã lµ tæ tÝn dông qu¶n lý tèt c¸c xÝ nghiÖp cã thµnh tÝch trong s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thµnh kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao phã vµ lµ tæ tÝn dông ®· cã ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi vô gióp c¸c xÝ nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt lao ®éng. N¨m 1962 tæ tÝn dông c«ng th­¬ng nghiÖp ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3. Cuèi 1962 «ng Lª Ban vÒ lµm tr­ëng chi ®iÕm ®­îc kho¶ng 6 th¸ng th× ®Çu 1963 «ng Tr­¬ng §øc Th¾ng ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc Trung ­¬ng quyÕt ®Þnh vÒ gi÷ chøc tr­ëng chi ®iÕm nghiÖp vô Ng©n hµng Nhµ n­íc khu vùc §èng §a. §Õn 1964 trô së chÝnh ®­îc chuyÓn vÒ 187 phè T©y S¬n hiÖn nay ( Tr­íc ®©y gäi lµ Phè Nam §ång), lóc nµy c¬ cÊu tæ chøc cña chi ®iÕm ®· cã phßng kÕ to¸n, c¸c tæ nghiÖp vô, quü tiÕt kiÖm trung t©m vµ c¸c bµn tiÕt kiÖm víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· lªn tíi kho¶ng 120 ng­êi. 1.2. Giai ®o¹n n¨m 1967 ®Õn 1987: * Tõ n¨m 1966 - 1968 «ng Vâ CËn lµm tr­ëng chi ®iÕm. Thêi kú nµy Mü n¨m bom b¾n ph¸ miÒn B¾c rÊt ¸c liÖt, sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng cã Ýt mµ c«ng viÖc chuyªn m«m l¹i nhiÒu, ngoµi ra cßn ph¶i ®¶m b¶o c«ng t¸c tù vÖ chiÕn ®Êu, tËp qu©n sù, trùc phßng kh«ng b¶o vÖ c¬ quan . Mäi ng­êi ®Òu cè g¾ng hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao. * Tõ 1968 ®Õn n¨m 1972 «ng Ph¹m Hµnh gi÷ chøc quyÒn tr­ëng chi ®iÕm. * Tõ 1972 ®Õn 1975 «ng L¹i Nguyªn Hoµnh gi÷ chøc tr­ëng chi nh¸nh. Lóc nµy c¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh ®· cã c¸c phßng nghiÖp vô nh­ : Phßng kÕ to¸n, phßng tÝn dông c«ng nghiÖp, phßng tÝn dông th­¬ng nghiÖp, phßng tæ chøc- hµnh chÝnh, phßng ng©n quü, quü tiÕt kiÖm trung t©m vµ c¸c bµn tiÕt kiÖm. * Tõ 1975 ®Õn 1976 «ng Lª Thu ®­îc bæ nhiÖm lµm tr­ëng chi nh¸nh. ¤ng lµm ®­îc kho¶ng 6 th¸ng th× bÞ bÖnh chÕt. * Tõ 1976 ®Õn 1979 «ng NguyÔn Kh¾c Cung ®­îc bæ nhiÖm tr­ëng chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc quËn §èng §a. * Tõ n¨m 1979 ®Õn 1983 «ng NguyÔn §øc Nh­îng gi÷ chø quyÒn tr­ëng chi nh¸nh. Trong nh÷ng n¨m c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc quËn §èng §a, «ng ®· më thªm mét sè ®Þa ®iÓm cho c¬ quan nh­ ng«i nhµ 40 M2 ë ph­êng C¸t Linh, nay lµ phßng giao dÞch C¸t Linh, Quü tiÕt kiÖm 30 vµ khu nhµ tËp thÓ, nhµ lµm viÖc t¹i ®­êng L¸ng H¹ hiÖn nay, Quü tiÕt kiÖm 33 ë ®Çu ngâ Th«ng Phong, Quü tiÕt kiÖm 42 ë Trung Tù, Quü tiÕt kiÖm 78 ë Kim LiÖn, hiÖn nay lµ Phßng giao dÞch Kim Liªn, vµ kho chøng tõ ë ph­êng Ph­¬ng LiÖt nay lµ Quü tiÕt kiÖm 45 thuéc chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. * Tõ n¨m 1983 ®Õn 1987 «ng Lª Anh Hµo gi÷ chøc tr­ëng chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc quËn §èng §a. C¸c phßng ban ®· cã mét sè ®æi míi nh­: Bé phËn kiÓm so¸t ®­îc h×nh thµnh trùc thuéc phßng tÝn dông, bé phËn tæng hîp ®­îc quyÕt ®Þnh thµnh phßng tæng hîp, phßng ng©n quü ®­îc ®æi tªn lµ phßng kho quü. Quü tiÕt kiÖm trung t©m vµ c¸c bµn tiÕt kiÖm ®­îc thµnh lËp thµnh phßng tiÕt kiÖm. 1.3. Giai ®o¹n tõ n¨m 1987 ®Õn nay. * Tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m1999 «ng NguyÔn Xu©n Sinh gi÷ chøc gi¸m ®éc chi nh¸nh NHCT §èng §a. Trong ®ã tõ n¨m 1987 - 1993 NHCT §èng §a ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng kinh doanh nh­ mäi doanh nghiÖp kh¸c vµ ngµy cµng hoµ nhËp ph¸t triÓn v÷ng vµng trªn c«ng t¸c kinh doanh tiÒn tÖ cña m×nh. Lóc nµy hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®· h×nh thµnh c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, vµ kÌm theo ®ã lµ sù ph©n chia kh¸ch hµng cho tõng hÖ thèng ng©n hµng chuyªn doanh. M« h×nh tæ chøc c¸c phßng ban ®· cã thªm tæ vi tÝnh trùc thuéc phßng kÕ to¸n, sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· cã lóc lªn tíi 310 ng­êi. §Çu n¨m 1994 bé phËn kiÓm tra n»m t¹i phßng tÝn dông ®­îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp phßng kiÓm so¸t, n¨m 1995 Tæ thanh to¸n quèc tÕ ®­îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Õn n¨m 1997 ®­îc n©ng cÊp lªn thµnh phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, còng trong n¨m 1997 Tæ vi tÝnh ®­îc quyÕt ®Þnh n©ng lªn thµnh phßng th«ng tin ®iÖn to¸n. Còng ®Çu n¨m 1994 trô së cña Chi nh¸nh ®­îc x©y dùng 5 tÇng ngay s¸t c¹nh trô së 187 T©y S¬n, ®Õn ®Çu n¨m 1995 th× kh¸nh thµnh vµ c¬ quan chuyÓn sang lµm viÖc t¹i ng«i nhµ míi. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong thêi gian nµy cã lóc lªn tíi 360 ng­êi. * Tõ th¸ng 02 n¨m 1999 ®Õn th¸ng 09/99 «ng NguyÔn ViÕt M¹nh ®­îc bæ nhiÖm gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHCT §èng §a. Trong thêi gian nµy NHCT ViÖt Nam ®· ®­a ch­¬ng tr×nh MIXAX vµo thay thÕ ch­¬ng tr×nh SAMIT lçi thêi vµ thay ®æi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n... * Tõ th¸ng 10/1999 ®Õn nay Bµ NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt lµ ng­êi phô n÷ ®Çu tiªn ®­îc bæ nhiÖm lµm gi¸m ®èc NHCT §èng §a, còng lµ ng­êi ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng tèt ®Ñp cña 13 vÞ gi¸m ®èc tr­íc ®©y. 2. Chi tiÕt vÒ ®Þa ®iÓm giao dÞch cña chi nh¸nh: Tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña chi nh¸nh ng©n hµng C«ng Th­¬ng khu vùc §èng §a gåm : Trô së chÝnh ë sè 187 phè T©y S¬n- Ph­êng Quang Trung - §èng §a - Hµ Néi. M¹ng l­íi ho¹t ®éng: 02 phßng Giao dÞch vµ 16 Quü tiÕt kiÖm c¬ së. danh s¸ch ®i¹ ®iÓm cô thÓ 02 phßng giao dÞch vµ 16 quü tiÕt kiÖm STT Tªn Quü §Þa ChØ 1 phßng GD Kim Liªn Sè nhµ 89 L­¬ng §×nh Cña - Ph­êng Kim Liªn- §èng §a - HN. 2 Phßng GD C¸t Linh Sè nhµ 17- Ngâ Hµng Bét- Ph­êng C¸t Linh- §èng §a- HN 3 QTK29 Sè nhµ 135- Phè Hå §¾c Di- Ph­êng Nam §ång- §èng §a- HN 4 QTK30 Sè nhµ 94- Phè L¸ng H¹- Ph­êng L¸ng H¹- §èng §a-HN 5 QTK32 Sè nhµ 89 L­¬ng §×nh Cña- Ph­êng Kim Liªn- §èng §a- HN 6 QTK33 Sè nhµ 61A- Phè T«n §øc Th¾ng- P. Quèc Tö Gi¸m-§èng §a- HN 7 QTK34 Sè nhµ 142 Lª DuÈn Ph­êng Kh©m Thiªn - §èng §a- HN 8 QTK35 Sè nhµ 02- Ngâ 366 Phè T©y S¬n Ph­êng Ng· T­ Së §èng §a- HN 9 QTK36 Sè nhµ 17- Ngâ Hµng Bét - Ph­êng C¸t Linh- §èng §a- HN 10 QTK37 Sè nhµ 17 - Phè Kh©m Thiªn- Ph­êng Thæ Quan- §èng §a – HN 11 QTK38 111 T©y S¬n- Ph­êng Quang Trung - §èng §a-HN 12 QTK39 33 Ph­¬ng Mai- Ph­êng Ph­¬ng Mai- §èng §a-HN 13 QTK41 Sè 02- TrÇn Quý C¸p - Ph­êng V¨n MiÕu - §èng §a- HN 14 QTK42 Sè nhµ 87 - §Æng V¨n Ng÷- Ph­êng Trung Tù - §èng §a-HN 15 QTK43 Sè 187 T©y S¬n Ph­êng Quang Trung- §èng §a-HN 16 QTK46 Sè nhµ 10 - §­êng NguyÔn Tr·i- Ph­êng Ng· T­ Së- §èng §a- HN 17 QTK48 C5 Hoµng CÇu Ph­êng ¤ Chî Dõa- §èng §a- HN 18 QTK49 Nhµ B- Lµng Sinh Viªn Hacino - QuËn Thanh Xu©n -HN 3. S¬ ®å tæ chøc vµ m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc P. KiÓm so¸t P. TC- HC P. Kinh doanh P. KT- TC P. KD-§N P. TT- §T P. Nguån vèn P. TT- KQ P. Giao dÞch PGD Kim Liªn PGD C¸t Linh Tæ B¶o HiÓm * Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c phßng ban vµ tæ B¶o HiÓm: 296 ng­êi. 3.1. Ban l·nh ®¹o gåm: Gi¸m ®èc vµ 03 phã gi¸m ®èc: 04 ng­êi - Ban l·nh ®¹o : + ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh viÖc sö dông vèn trong kinh doanh theo ph­¬ng ¸n sö dông ®¶m b¶o ph¸t triÓn vèn. Thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ph©n phèi lî nhuËn sau khi nép c¸c kho¶n cho ng©n s¸ch theo qui ®Þnh. + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vÒ viÖc huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Cö ng­êi thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nguån vèn ®Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÊt chÊt ®èi víi nh÷ng thiÖt h¹i do lçi chñ quan g©y ra cho doanh nghiÖp. + X©y dùng c¸c ®Þnh møc phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh, sè liÖu quyÕt to¸n vµ c¸c th«ng tin tµi chÝnh kh¸c. + X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m phï hîp víi kÕ ho¹ch kinh doanh tr×nh Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Trung ­¬ng th«ng qua vµ ®¨ng ký víi c¬ quan tµi chÝnh nhµ n­íc . + Thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc . - Gi¸m ®èc : Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ng©n hµng vµ cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong ng©n hµng, trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c cña c¸c phßng ban. - C¸c phã gi¸m ®èc: Lµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo tõng m¶ng c«ng viÖc kh¸c nhau tuú theo quyÒn h¹n vµ chøc n¨ng mµ hä ®­îc giao. 3.2. C¸c phßng nghiÖp vô: a). Phßng kinh doanh: Phßng kinh doanh gåm 39 ng­êi. §©y lµ phßng quyÕt ®Þnh phÇn lín thu nhËp cña ng©n hµng, lµ n¬i tiÕn hµnh cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ c«ng, n«ng th­¬ng nghiÖp vµ t­ nh©n c¸ thÓ. Phßng kinh doanh chia lµm 04 tæ: TÝn dông th­¬ng nghiÖp quèc doanh, tÝn dông c«ng nghiÖp quèc doanh, tÝn dông ngoµi quèc doanh vµ tæ tæng hîp. Phßng kinh doanh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: + Thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ ®Çu t­ vèn ng¾n h¹n, trung dµi h¹n cho nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng vµ c¸c ph­¬ng ¸n, dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, më réng s¶n xuÊt... ®èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n ViÖt Nam. + Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh nh­: Më th­ tÝn dông, dù thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång, thanh to¸n... + Thùc hiÖn tèt quy tr×nh cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam ®Ò ra tõ khi gi¶i ng©n ®Õn khi thu hÕt nî cña kho¶n vay. + Th­¬ng xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng trªn c¬ së ®ã ®Ó cã h­íng ®Çu t­ phï hîp. + Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thu hót kh¸ch hµng... + LËp c¸c b¸o c¸o tÝn dông theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ N­íc Thµnh phè Hµ Néi vµ Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam ( §Þnh kú vµ ®ét xuÊt). + Phèi kÕt hîp víi phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh, Kinh doanh ®èi ngo¹i trªn c¬ së ®ã ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî gèc, l·i ®óng h¹n. b). Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: gåm 16 ng­êi. +Thùc hiÖn nghiÖp vô L/C nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n kh¸c nh­: Nhê thu, CAD +Phèi hîp víi phßng kinh doanh thùc hiÖn chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt vµ cho vay thÕ chÊp bé chøng tõ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña NHCT ViÖt Nam. +Phèi hîp víi phßng kinh doanh thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh b»ng ngo¹i tÖ trong n­íc vµ b¶o l·nh ngo¹i tÖ ra n­íc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. +NhËn vµ th«ng b¸o b¶o l·nh theo yªu cÇu cña n­íc ngoµi +T­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi c¸c nghiÖp vô trªn +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c theo yªu cÇu cña Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh +Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ngo¹i tÖ +H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong ngµy cã liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ +Qu¶n lý c¸c hå s¬ tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, b¶o l·nh cña kh¸ch hµng b»ng ngo¹i tÖ +Thùc hiÖn thu nî, thu l·i, thu phÝ theo nghiÖp vô ph¸t sinh trong ngµy vµ theo ®Þnh kú. +Qu¶n lý theo dâi c¸c tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn b»ng ngo¹i tÖ víi NHCT ViÖt Nam vµ tµi kho¶n tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ cña NHCT §èng §a t¹i c¸c Ng©n hµng kh¸c +Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n nhËn vµ chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi +Thùc hiÖn nghiÖp vô: B¶o l·nh, nhê thu sÐc ngo¹i tÖ, thanh to¸n sÐc du lÞch, chi tr¶ kiÒu hèi. c). Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: gåm 48 ng­êi. +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n - thanh to¸n: Thanh to¸n ®iÖn tö, thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, thanh to¸n bï trõ, thanh to¸n chuyÓn tiÒn,... +L­u gi÷ c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n +Thùc hiÖn tÝnh l·i: L·i tiÒn vay, tiÒn göi +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i quÇy ( HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng) +NghiÖp vô thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu néi bé: TiÒn l­¬ng, thuÕ, c¸c chi phÝ hµnh chÝnh, BHXH, BHYTÕ, c¸c chi phÝ kh¸c +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n tiÕt kiÖm (TÝnh l·i c¸c lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm ...) +KiÓm tra, kiÓm so¸t, c©n ®èi c¸c b¸o c¸o hµng ngµy +KiÓm tra, kiÓm so¸t tÝnh l·i tiÒn vay, phÝ thanh to¸n +Thùc hiÖn c¸c giao dÞch, t­ vÊn kh¸ch hµng... d). Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n: gåm 07 ng­êi. +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ®iÖn to¸n: NhËp c¸c d÷ liÖu, cËp nhËt c¸c chøng tõ, lªn c©n ®èi hµng ngµy +TruyÒn thanh to¸n bï trõ hµng ngµy +Sö dông, ¸p dông c¸c phÇn mÒm øng dông +Duy tr×, b¶o d­ìng c¸c hÖ thèng m¸y chñ vµ m¹ng néi bé +Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tiÒn l­¬ng vµ ATM e). Phßng TiÒn tÖ- Kho quü: gåm 32 ng­êi. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 152/Q§-NHCT ngµy 06/09/2004 cña H§QT-NHCT ViÖt Nam. +§¶m b¶o an toµn kho quü, tæ chøc c¸c d©y l­u ®éng, thu chi tiÒn mÆt, giÊy tê cã gi¸ kh¸c. +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chuyÓn tiÒn tíi c¸c Quü tiÕt kiÖm, tíi c¸c Ng©n hµng kh¸c, ®iÒu chuyÓn vÒ NHNH vµ ng­îc l¹i. +XuÊt, nhËp, b¶o qu¶n c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c, (khÕ ­íc vay, tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè). +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi tiÒn mÆt t¹i quÇy theo ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng. +LËp c¸c b¸o c¸o, ®iÖn b¸o, b¸o biÓu th¸ng, quý vÒ t×nh h×nh tiÒn mÆt, tµi s¶n thÕ chÊp... vµ hç trî c¸c Teller. f). Phßng nguån vèn: gåm 81 ng­êi. +Lµ phong tham m­u cho Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn tiÒn göi d©n c­. +Tæ chøc thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn th«ng qua c¸c Quü tiÕt kiÖm. +Thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô huy ®éng vèn theo quyÕt ®Þnh sè 265/Q§-NHCT9 ngµy 24/06/1999 cña Tæng gi¸m ®èc NHCT ViÖt Nam. +Thùc hiÖn c¸c tiÕp thÞ, thu hót kh¸ch hµng... +TiÕn hµnh kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn. +LËp c¸c b¸o c¸o, b¸o biÒu vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn. g). Phßng giao dÞch C¸t Linh vµ Phßng giao dÞch Kim Liªn: -Phßng giao dÞch C¸t Linh gåm 13 ng­êi. Phßng giao dÞch Kim Liªn gåm 11 ng­êi. Hai phßng giao dÞch nµy cã c¸c chøc n¨ng sau: +Huy ®éng tiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ theo chÕ ®é thÓ lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh. +Cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo ®óng chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh vµ h­íng dÉn cña NHCT ViÖt Nam +Tæ chøc h¹ch to¸n, kÕ to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, thanh to¸n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh vµ h­íng dÉn cña NHCT ViÖt Nam. +§¶m b¶o an toµn c«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt vµ qu¶n lý c¸c lo¹i chøng tõ, Ên chØ cã gi¸ theo ®óng quy ®Þnh. +Qu¶n lý an toµn tµi s¶n, trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc. h). Phßng kiÓm tra- kiÕm so¸t: gåm 08 ng­êi. +X©y dùng vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t, kiªm tra c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cña Chi nh¸nh theo ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®­îc Gi¸m ®èc phª duyÖt vÒ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô, chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ qu¶n lý kinh doanh (TÝn dông, kÕ to¸n, tiÕt kiÖm, kho quü) +B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm so¸t, kiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc. +TiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt c¸c ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o cña tæ chøc, c¸ nh©n... +Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc, triÓm khai viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn ph¸p luËt trong ®¬n vÞ. Tham m­u cho Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c viÖc ph¸t sinh... +Cã quyÒn yªu cÇu c¸c phßng ban vµ c¸ nh©n thuéc ®èi t­îng kiÓm tra cung cÊp tµi liÖu th«ng tin ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô... +Thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸p chÕ cña H§QT vµ h­íng dÉn cña T«ng Gi¸m ®èc NHCT ViÖt Nam. +Lµm ®Çu mèi khi cã c¸c ®oµn kiÓm tra, kiÓm to¸n, thanh tra ®Õn lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ vµ tham m­u víi Gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ cña ®oµn. +Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao thuéc lÜnh vùc kiÓm tra néi bé. i). Phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh: gåm 31 ng­êi. +Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô tham m­u cho Ban l·nh ®¹o, s¾p xÕp nh©n sù, ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, vi tÝnh cho c¸n bé. +Thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch, bæ nhiÖm, ®iÒu ®éng c¸n bé, n©ng bËc l­¬ng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é nh­: BHXH, BHYTÕ vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c cña ng­êi lao ®éng. +Tæ chøc c¸c buæi Héi nghÞ, häp hµnh cña Chi nh¸nh. Mua s¾m trang thiÕt bÞ, tµi s¶n phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh. +Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ t¹i trô së vµ c¸c Quü tiÕt kiÖm, tæ chøc vËn chuyÓn, ¸p t¶i viÖc ®­a ®ãn tiÒn ®i ®Õn c¸c Quü tiÕt kiÖm vµ ®iÒu chuyÓn. k). Tæ nghiÖp vô B¶o hiÓm: gåm 06 ng­êi. +Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®¹i lý B¶o hiÓm ( §¹i lý B¶o hiÓm víi Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam). +Thùc hiÖn c¸c viÖc thu hót kh¸ch hµng ®Ó t¨ng c¸c hîp ®ång B¶o hiÓm. 4. C¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng ®ang cung cÊp: 4.1. Më tµi kho¶n vµ nhËn tiÒn göi: - Më tµi kho¶n vµ nhËn tiÒn göi miÔn phÝ, tiªn göi kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi trong n­íc b»ng ®ång VN. - NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n b»ng ®ång VN vµ ngo¹i tÖ. - Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. - Rót tiÒn tù ®éng, thanh to¸n ®¬n trªn m¸y ATM, thÎ rót tiÒn mÆt. - Göi tiÒn mét n¬i rót tiÒn nhiÒu n¬i t¹i c¸c ®iÓm giao dÞch mét cöa cña Chi nh¸nh vµ trong hÖ thèng nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn. 4.2. Ho¹t ®éng tÝn dông: - Cho vay ng¾n h¹n - Cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n - §ång tµi trî ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín vµ thêi gian hoµn vèn dµi. - B¶o l·nh mua hµng tr¶ chËm, b¶o l·nh tham gia ®Êu thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, vay vèn víi b¶o l·nh cña bªn thø ba, b¶o l·nh tiÒn ®Æt cäc, b¶o l·nh giao nhËn hµng... - C¸c ch­¬ng tr×nh cho vay vèn ­u ®·i 4.3. DÞch vô kho quü: - NhËn thu vµ kiÓm ®Õm tiÒn mÆt t¹i c¸c ®iÓm giao dÞch cña Chi nh¸nh vµ trô së cña kh¸ch hµng - NhËn gi÷ tiÒn vµ c¸c giÊy tê quan träng 4.4. DÞch vô Ng©n hµng Quèc tÕ: - Thanh to¸n quèc tÕ: + Th­ tÝn dông (L/C) NHCT §èng §a ph¸t hµnh, th«ng b¸o, x¸c nhËn, chiÕt khÊu vµ thanh to¸n th­ tÝn dông + Nhê thu: tr¶ ngay(D/P) vµ nhê thu tr¶ chËm (D/A) + NhËn vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i b¶o l·nh víi n­íc ngoµi. + ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn (TTR). + DÞch vô nhËn vµ chi tr¶ kiÒu hèi. - Thanh to¸n thÎ tÝn dông, sÐc du lÞch, ETC. - DÞch vô ngo¹i hèi. 4.5. DÞch vô thanh to¸n ®iÖn tö: C¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n cã thÓ nép tiÒn mÆt vµo bÊt cø ®iÓm giao dÞch nµo cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a hoÆc sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh­ : SÐc, Uû nhiÖm thu, Uû nhiÖm chi, ThÎ tÝn dông ... Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a sÏ thùc hiÖn chuyÓn tiÒn qua hÖ thèng thanh to¸n nhanh nhÊt cho kh¸ch hµng. II- kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña ng©n hµng: Trong nh÷ng n¨m võa qua, nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a kh¸ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. C¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn ®· cã nhiÒu ®¬n vÞ ®i vµo lµm ¨n æn ®Þnh, mét sè ®¬n vÞ më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, s¶n phÈm ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh ngµy cµng t¨ng tr­ëng vÒ nguån vèn vµ d­ nî, ®· thay ®æi vÒ c¬ cÊu vèn, ®ã lµ tØ träng tiÒn göi doanh nghiÖp t¨ng trong tæng nguån vèn, tû träng d­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng lªn so víi tæng d­ nî vµ so víi cïng kú n¨m tr­íc. TÝnh ®Õn 31/12/2001, chØ tiªu huy ®éng vèn chØ ®¹t 2093 tû ®ång (113%), chØ tiªu d­ nî ®¹t 1522 tû ®ång (152%), chØ tiªu lîi nhuËn ®¹t 114% so víi cïng kú n¨m tr­íc. 1. Ho¹t ®éng tÝn dông: Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña ng©n hµng, lµ ho¹t ®éng ®em l¹i thu nhËp chÝnh cho ng©n hµng nh­ng còng lµ ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt do m«i tr­êng ph¸p lý ch­a ®ång bé, tÝnh chÊt kh¸ch hµng phøc t¹p. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn vèn vay, Ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a ®· rÊt nghiªm tóc trong viÖc thùc hiÖn thÓ lÖ, quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông, b¶o ®¶m 100% c¸c mãn vay ®Òu ®­îc kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau khi gi¶i ng©n, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro do sö dông tiÒn sai môc ®Ých, nh­ng ng©n hµng còng hÕt søc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc vay vèn, gióp c¸c doanh nghiÖp duy tr× s¶n xuÊt kinh doanh... V× vËy doanh sè cho vay vµ thu nî ®Òu t¨ng so víi n¨m tr­íc, nhÊt lµ trong n¨m 2001, d­ nî cho vay nÒn kinh tÕ ®¹t 1522 tû ®ång, t¨ng 512 tû (152%) so víi n¨m tr­íc. Trong ®ã: C¬ cÊu d­ nî ph©n theo ngµnh kinh tÕ: ngµnh C«ng nghiÖp chiÕm 23.6%, ngµnh X©y dùng chiÕm 8.2%, ngµnh giao th«ng vËn t¶i chiÕm37.3%, ngµnh th­¬ng nghiÖp chiÕm 15.7%, cßn c¸c ngµnh kh¸c chiÕm 14.7% tæng sè d­ nî. Ph©n theo thêi h¹n vay vèn, tØ träng cho vay ng¾n h¹n chiÕm47% tæng d­ nî, Chi nh¸nh ®· ®¸p øng nhu cÇu vèn kÞp thêi cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh. TØ träng cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm 43% tæng d­ nî, trong ®ã cho vay c¸c doanh nghiÖp quèc doanh chiÕm 91%, trong n¨m Chi nh¸nh ®· thÈm ®Þnh vµ cho vay míi 21 dù ¸n, gióp c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; gi¶i ng©n 7 dù ¸n cña hîp ®ång tÝn dông ®· ký n¨m tr­íc, cho vay ®ång tµi trî víi c«ng ty Tµi chÝnh B­u §iÖn... Ngoµi ra Chi nh¸nh cßn cho vay cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh ViÖt - §øc, ch­¬ng tr×nh §µi Loan, cho vay xuÊt nhËp khÈu, cho vay theo ch­¬ng tr×nh chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ víi tæng sè d­ nî 12 tû ®ång, cho vay sinh viªn cña 5 tr­êng §¹i häc trªn ®Þa bµn víi sè sinh viªn lµ 377 sinh viªn vµ d­ nî lµ 222 triÖu ®ång. Cïng víi c¸c nghiÖp vô kinh doanh, Chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc §èng §a ®· thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh nh­: B¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn t¹m øng. Tæng d­ nî b¶o l·nh tÝnh ®Õn 31/12/2001 lµ 313 tû VND. Tæng d­ nî cho vay nÒn kinh tÕ ®¹t 31/12/2003 ®¹t 2040 tû ®ång , t¨ng so víi 31/12/2002 lµ 194 tû ®ång, t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 1,3% . Trong ®ã : D­ nî cho vay trung dµi h¹n chiÕm tû träng 45% tæng d­ nî vµ ®Çu t­, d­ nî ngo¹i tÖ chiÕm 17% tæng d­ nî. Nî qu¸ h¹n vµ nî liªn quan ®Õn vô ¸n chiÕm tØ träng 0,55% tæng d­ nî , so cuèi n¨m 2002 gi¶m 0,1% VÒ cho vay ng¾n h¹n: Trong n¨m 2003, CN NHCT §èng §a ®· cho vay ng¾n h¹n vµo c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã kÕt qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ vèn nhËp nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng: Nh­ s¨m lèp cña nhµ m¸y cao su Sao vµng, c¸c s¶n phÈm vÒ c¸p ®iÖn cña c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, c¸c s¶n phÈm vÒ s¬n cña c«ng ty s¬n tæng hîp Hµ Néi, c¸c s¶n phÈm bãng ®Ìn huúnh quang, phÝch n­íc cña c«ng ty bãng ®Ìn phÝch n­íc r¹ng ®«ng . §Çu t­ cã hiÖu qu¶ cho nhiÒu doanh nghiÖp víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thñ ®« Hµ Néi, ®Çu t­ vèn cho c¸c c«ng tr×nh theo chØ ®Þnh cña chÝnh phñ, ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá , t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng Chi nh¸nh lu«n chñ ®éng ®Çu t­ cho vay trung dµi h¹n gióp c¸c doanh nghiÖp ®æi míi day truyÒn c«ng nghÖ , n©ng coa chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¶ thµnh , ®Çu t­ bæ sung lß ®óc kÐo ®ång, lß ®óc can nh«m liªn tôc vµ cac dù ¸n hoµn thiÖn thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y vµ c¸p nh«m , d©y vµ c¸p ®ång , d©y ®ång mÒm bäc nhùa PVC cña c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, c¸c dù ¸n truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn giai ®o¹n 1 t¹i HN ®· ®­îc UBND Thµnh phè phª duyÖt ®ang chÝnh thøc b¾t ®Çu thùc hiÖn.. N¨m 2003 , CN NHCT §èng §a ®· tÝch cùc ®«n ®èc vµ cïng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng xö lý thu håi nî qu¸ h¹n vµ tån ®äng, tØ lÖ nî qu¸ h¹n khã ®ßi hiÖn lµ 0,55% . Nî qu¸ h¹n thu ®­îc t¹i chi nh¸nh lµ 974 triÖu ®ång > Nî khoanh vµ rñi ro lµ 6 tû 845 triÖu 2. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ®èi ngo¹i. Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña Chi nh¸nh gåm: nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ vµ nghiÖp vô chi tr¶ kiÒu hèi. - VÒ thanh to¸n quèc tÕ: L/C nhËp khÈu kho¶ng trªn 300 mãn n¨m 2002, n¨m 2003 më L/C nhËp khÈu lµ 357 mãn, trÞ gi¸ 41.394.647 USD, thanh to¸n hµng nhËp khÈu 1258 mãn , trÞ gi¸ 50.500.894 USD L/C xuÊt khÈu kho¶ng 20 mãn. Sè chªnh lÖch thiÕu ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh ph¶i mua cña ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc kh¸c ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n vµ nhËp khÈu cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. - VÒ nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ: Mua b¸n ngo¹i tÖ chñ yÕu th«ng qua c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n, nhËp khÈu, ®Çu t­ tÝn dông. Ho¹t ®éng nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2003 ngµy cang ph¸t triÓn, thu phÝ n¨m 2003 d¹t 3 tû 928 triÖu ®ßng , doanh sè mua c¸c lo¹i ngo¹i tÖ lµ 33.066.612 USD , daonh sè b¸n c¸c lo¹i ngo¹i tÖ 33.143.149 USD - VÒ nghiÖp chi tr¶ kiÒu hèi: §· phôc vô kh¸ch hµng lÜnh tiÒn vµ mua b¸n ngo¹i tÖ thuËn lîi. Kh¸ch hµng, sau khi lµm thñ tôc, ®­îc lÜnh tiÒn ngay t¹i quÇy, kh«ng ph¶i qua phßng tiÒn tÖ kho quü nh­ tr­íc ®©y. Doanh sè chi tr¶ kiÒu hèi trong n¨m lµ 491 mãn trÞ gi¸ 1.199.330 USD Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i tuy chiÕm mét tØ träng nhá trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng nh­ng còng gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ t¨ng thªm hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cho chi nh¸nh. GÇn ®©y, ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i ®· kh¨c phôc ®­îc khã kh¨n, ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc khai th¸c c¸c ngu«c ngo¹i tÖ cã gi¸ c¶ hîp lý, ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµ ®· gãp phÇn vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh, lîi nhuËn do kinh doanh ngo¹i tÖ ®em l¹i chiÕm 3% tæng lîi nhuËn cña Chi nh¸nh. Nh×n chung c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ ®· t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ ngµy cµng cã nhiªï kh¸ch hµng tíi më tµi kho¶n thanh to¸n vµ giao dÞch ngo¹i tÖ t¹i Chi nh¸nh. 3. C«ng t¸c tiÒn tÖ kho quü: C«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt néi tÖ, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu cña tæ chøc kinh tÕ qua quü ng©n hµng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ cã ngµy lªn tíi 20 tû ®ång, ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh kÞp thêi, kh«ng ®Ó tiÒn ®äng, kh«ng ®Ó kh¸ch hµng ph¶i chê ®îi, ®¶m b¶o viÖc kiÓm ®Õm, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n tiÒn vµ c¸c chøng tõ cã gi¸, kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt m¸t, h­ hang, ®¶m b¶o an toµn kho quü. Trong n¨m 2003, c«ng t¸c tiÒn tÖ – kho quü lu«n ®­îc tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng, chÞ em kiÓm ng©n vµ thñ quü tiÕt kiÖm nªu cao tÝnh liªm khiÕt tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch, trong n¨m 2003 tæng sè tiÒn thõa cho kh¸ch lµ 291 mãn , víi sè tiÒn lµ 600.089 ngµn ®ßng , trong n¨m doanh sè tiÒn mÆt ®¹t: Thu la 3091 tû ®ång , chi lµ 3193 tû ®ång 4. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh: Doanh sè thanh to¸n qua CN NHCT §èng §a n¨m 2001 ®¹t 130,5% so víi n¨m 2000, trong ®ã thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chiÕm 73,92% tæng doanh sè thanh to¸n. Doanh sè thanh to¸n n¨m 2003 ®¹t 51.118 tû ®ång, khèi l­îng chøng tõ gåm 024.546 mãn, so víi n¨m 2002 t¨ng 6.091 tû ®ång b»ng 113% . Trong ®ã doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ 37.970 tû ®ång, chiÕm tØ träng 74% TÝnh ®Õn nay, tæng sè tµi kho¶n giao dÞch lµ 4155 tµi kho¶n, t¨ng 194 tµi kho¶n so víi n¨m tr­íc. Trong ®ã sè tµi kho¶n tiÒn göi lµ 2639 tµi kho¶n, tµi kho¶n cña doanh nghiÖp lµ 427, tµI kho¶n ngoµi quèc doanh lµ 729, tµi kho¶n t­ nh©n c¸ thÓ lµ 1453. Tµi kho¶n cho vay lµ 820 tµi kho¶n. HiÖn nay, CN NHCT §èng §a«ng nghÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®ang kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng b»ng hÖ thèng tin häc hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Phßng kÕ to¸n ®· lu«n ®æi míi phong c¸ch giao dÞch víi kh¸ch hµng, lu«n tËn tuþ chu ®¸o víi mäi kh¸ch hµng. C«ng t¸c thanh to¸n bï trõ, ®iÖn tö vµ chuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ lu«n ®¶m b¶o tÝnh nhanh gän, chÝnh x¸c. Chi nh¸nh còng ®· cung cÊp thªm c¸c dÞch vô nh­ dÞch vô tr¶ tiªn l­¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn qua m¸y rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô thu tiÒn mÆt ngay t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng…Ngoµi ra ng©n hµng còng ®· tiÕn hµnh khai th¸c thªm c¸c dÞch vô míi ®Ó gióp kh¸ch hµng tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ thuËn tiÖn trong c«ng viÖc hµng ngµy, c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn göi d©n c­ ®¶m b¶o an toµn bÝ mËt. §· cã sù phèi hîp t«t gi÷a phßng kinh doanh vµ hai phßng giao dÞch trong viÖc thu nî, thu n·i tiÒn göi ®­îc kÞp thêi, chÝnh x¸c, b¶o ®¶m c¸c b¸o c¸o hµng th¸ng, quý kÞp thêi. 5. C«ng t¸c th«ng tin ®iÖn to¸n: Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c cËp nhËt chøng tõ, b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m chÝnh x¸c, phôc vô kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o chi nh¸nh vµ c¸c phßng ban trong c¬ quan. §· phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng tæ chøc hµnh chÝnh viÕt ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông vÒ l­¬ng míi phôc vô cho c«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé nh©n viªn. B¶o d­ìng toµn bé m¸y tÝnh vµ m¸y in cïng c¸c thiÕt bÞ kh¸c, ph©n c«ng c¸n bé kü thuËt l¾p ®Æt c¸c m¸y PC ®Ó c¸c phßng ban cã ®ñ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc. Thay thÕ toµn bé m¸y vi tÝnh cã tèc ®é xö lý cao vµ phÇn lín c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n ng©n hµng. ChÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vµ b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ. 6. C«ng t¸c kiÓm tra: §· tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖp vô tÝn dông, nghiÖp vô kÕ to¸n, nghiÖp vô huy ®éng vèn, nghiÖp vô tiÒn tÖ kho quü, nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ c«ng t¸c ph¸p chÕ. Qua kiÓm tra, nh×n chung c¸c nghiÖp vô chÊp hµnh tèt quy chÕ ®Ò ra, tuy nhiªn cßn mét sè sai sãt nh­ng ®· ®­îc kiÕn nghÞ söa ch÷a ngay. 7. C«ng t¸c b¶o hiÓm nh©n thä §· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc khai th¸c lo¹i h×nh dÞch vô , ®· qu¶n lý ch¨m sãc kh¸ch hµng , më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng. KÕt qu¶ n¨m 2003 ®¹t ®­îc : Sè hîp ®ång khai thac ®­äc 22 hîp ®ång, tæng sè tiÒn b¶o hiÓm lµ 550 triÖu ®ång , tæng sè tiÒn hoa hång th­ëng lµ 42.633.555 ®ång 8. C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c: Ngoµi ra c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ…còng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. C«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh : Phôc vô tèt c¸c cuéc héi nghÞ cña chi nh¸nh, x©y dùng söa ch÷a phßng giao dÞch C¸t Linh, nhµ lµm viÖc cho quü tiÕt kiÖm 43, mua s¾m trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. C«ng t¸c thi ®ua: H­ëng øng phong trµo thi ®ua yªu n­íc trong n¨m 2003 ®· ®Ò ra c¸c ®ît thi ®ua. Tõng phong trµo thi ®ua ng¾n ngµy víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng cã s¬ kÕt khen th­ëng kÞp thêi ®éng viªn phong trµo, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh tÆng th­ëng”Huy ch­¬ng v× sù nghiÖp ng©n hµng” cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam. C¸c ho¹t ®éng phong trµo cã sù kÕt hîp gi÷a chÝnh quyÒn, C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn nh­ tæ chøc héi thi kiÓm ng©n giái, héi thi v¨n nghÖ toµn hÖ thèng. III-§¸nh gi¸: Sau 12 n¨m ho¹t ®éng, CN NHCT §èng §a ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ kinh doanh còng nh­ tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn. Trong n¨m 2001, tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 2093 tû, t¨ng 43 tû so víi kÕ ho¹ch c¶ n¨m Trung ­¬ng giao, so víi cïng kú n¨m tr­íc t¨ng 243 tû(113%) trong ®ã tiÒn göi d©n c­ ®¹t 1442 tû ®ång. Tæng nguån vèn huy ®éng ®Õn 31/12/2003 ®¹t 2706 tû ®ång, t¨ng so víi n¨m 31/12/2002 lµ 261 tû ®ång ( tèc ®é t¨ng 10,6% ) t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 4%. Trong n¨m 2003 chi nh¸nh ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó gi÷ v÷ng vµ t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng , më thªm mét quü tiÕt kiÖm t¹i lµng sinh viªn Hacinco , phèi hîp c¸c ban cña dù ¸n , ban gi¶i phãng mÆt b»ng ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12918.doc
Tài liệu liên quan