Báo cáo Thực tập tại Công ty Dệt Nam Định

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Dệt Nam Định: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty Dệt Nam Định

doc34 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Dệt Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÇn I: Giíi thiÖu vÒ KiÓm to¸n néi bé C¬ së lý luËn chung vÒ KiÓm to¸n néi bé. Tæng quan vÒ KiÓm to¸n néi bé: Lµ ho¹t ®éng kiÓm to¸n, KiÓm to¸n néi bé mang nh÷ng ®Æc thï chung vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô. Nh­ng ®Ó ph©n biÖt gi÷a lo¹i h×nh KiÓm to¸n néi bé víi KiÓm to¸n nhµ n­íc, KiÓm to¸n ®éc lËp ta cã thÓ dùa trªn nh÷ng ®Þnh nghÜa riªng biÖt vµ chøc n¨ng nhiÖm vô. Trong c¸c chuÈn mùc hµnh nghÒ KiÓm to¸n néi bé ban hµnh th¸ng 5/ 1978, cã ®Þnh nghÜa nh­ sau: “ KiÓm to¸n néi bé lµ mét chøc n¨ng thÈm ®Þnh ®éc lËp ®­îc thiÕt lËp bªn trong mét tæ chøc ®Ó xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc ®ã”. §Ó hiÓu râ ®­îc ®Þnh nghÜa trªn, ta cã thÓ hiÓu c¸c thuËt ng÷ sau: ª “ KiÓm to¸n”, mét mÆt nã ®­îc coi lµ kiÓm tra sù chÝnh x¸c sè häc hay sù tån t¹i cña tµi s¶n, mÆt kh¸c nã lµ viÖc thÈm tra s©u s¾c vµ x¸c minh, víi tr×nh ®é tæ chøc cao h¬n. ª “ Néi bé”, ®Ó nãi râ rµng ®ã lµ c«ng viÖc kiÓm to¸n do tæ chøc vµ nh©n viªn cña tæ chøc ®ã tiÕn hµnh. Nh­ vËy lµ, c«ng viÖc kiÓm to¸n ë ®©y kh¸c víi c«ng viÖc do kiÓm to¸n viªn c«ng chøng bªn ngoµi thùc hiÖn, hoÆc do ®èi t¸c kh¸c kh«ng thuéc tæ chøc riªng nµo thùc hiÖn. ª “ §éc lËp”, nãi nªn r»ng c«ng viÖc cña kiÓm to¸n kh«ng bÞ nh÷ng rµng buéc cã thÓ h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¹m vi vµ hiÖu qña cña viÖc thÈm tra, hoÆc lµm chËm trÔ viÖc b¸o c¸o nh÷ng ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn. ª “ ThÈm ®Þnh”, kh¼ng ®Þnh chñ ®Ò ®¸nh gi¸ cña kiÓm to¸n viªn néi bé khi triÓn khai nh÷ng kÕt luËn. ª “ §­îc thiÕt lËp”X¸c nhËn lµ tæ chøc ®· ®Þnh râ vai trß cña KiÓm to¸n néi bé. ª “Xem xÐt vµ ®¸nh gi¸”, nãi râ vai trß hµnh ®éng cña KiÓm to¸n viªn néi bé, mét lµ ®iÒu tra ph¸t hiÖn sù viÖc, hai lµ nhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸. ª Côm tõ “ Ho¹t ®éng cña tæ chøc”kh¼ng ®Þnh ph¹m vi quyÒn h¹n réng cña c«ng viÖc KiÓm to¸n néi bé khi t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc. ª ThuËt ng÷ “ Gióp ®ì” kh¼ng ®Þnh sù gióp ®ì vµ hç trî lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña KiÓm to¸n néi bé. ª Côm tõ “ §èi víi tæ chøc ®ã” kh¼ng dÞnh toµn bé ph¹m vi gióp ®ì cho c¶ tæ chøc bao gåm toµn i chÊt l­îng ho¹t ®éng sau nµy. Nh©n viªn KiÓm to¸n néi bé cã thÓ ®­îc tuyÓn chän tõ bªn trong hay bªn ngoµi ®¬n vÞ. Bªn trong C«ng ty nh©n viªn cã kinh nghiÖm tõ c¸c phßng ban kh¸c: Ph­¬ng ¬h¸p tuyÓn dông nµy ®­îc sö dông t­¬ng ®èi réng r·i mµ trong ®ã t­ c¸ch, th­êng cña c«ng ty cho ®Õn lóc ®ã vÉn tiÕp tôc theo c¸ch ®ang lµm. Lý do cña sù t¸ch rêi lµ rÊt thùc tÕ. Trong ph¹m vi mµ nhãm KiÓm to¸n néi bé ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy – vÝ dô nh­ th«ng qua biÕn ®éng tµi s¶n… th× viÖc thÈm ra riªng hay thÈm tra bæ xung sÏ kh«ng cßn n÷a. Thay vµo ®ã, ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé chØ ®¬n gi¶n lµ nhËn tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n th«ng th­êng hay cña c¸c nghiÖp vô kh¸c. Cã khi ng­êi qu¶n lý thÝch giao nh÷ng tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nghiÖp vô cho KiÓm to¸n néi bé, nh­ng lµm nh­ vËy chÝnh lµ viÖc hiÓu sai vÒ viÖc thÈm tra ®éc lËp. MÆt quan träng thø hai cña mèi quan hÖ gi÷a KiÓm to¸n néi bé víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty lµ: KiÓm to¸n viªn néi bé còng lµ mét nh©n viªn cña c«ng ty v× thÕ anh ta kh«ng thÓ lÊn ¸t vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi kh¸c. Cho nªn ng­êi qu¶n trÞ trùc tuyÕn hay kiÓm tra viªn vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c¸c nhiÖm vô cña hä, chø kh«ng thÓ ®Èy tr¸ch nhiÖm cho KiÓm to¸n néi bé. Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ KiÓm to¸n néi bé kh«ng cã tr¸ch nhiÖn g×. KiÓm to¸n néi bé cã tr¸ch nhiÖm lµm c«ng viÖc mµ anh ta kh«ng th¹o vÒ mÆt nghÒ nghiÖp. §iÓm sau còng lµ sù chång chÐo kh«ng tr¸nh khái gi÷a vai trß cña KiÓm to¸n néi bé víi nh÷ng häat ®éng kh¸c cña c«ng ty. VÒ nguyªn t¾c nh©n viªn trong tæ chøc ®­îc giao lµm viÖc g× lµ ph¶i cam kÕt viÖc ®ã cã hiÖu qu¶ vµ gãp phÇn vµo sù thÞnh v­îng cña c«ng ty nãi chung. Bªn c¹nh ®ã chóng ta cßn xÐt mèi quan hÖ gi÷a KiÓm to¸n néi bé víi héi ®ång gi¸m ®èc. Héi ®ång gi¸m ®èc cã vai trß tÝch cùc h¬n, chÞu tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n trong mèi quan hÖ qu¶n lý liªn hiÖp c«ng ty vµ c¸c cæ ®«ng. Víi tr¸ch nhiÖm t¨ng hªm ®ã, héi ®ång gi¸m ®èc ®· chän c¸ch lµm lµ s¸ng lËp më réng vai trß cña uû ban kiÓm to¸n thuéc héi ®ång. Tuy vai trß chÝnh thøc cña uû ban cßn míi mÎ nh­ng th­êng nã bao hµm tÝnh toµn vÑn vµ trung thùc cña b¸o c¸o tµi chÝnh tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng kiÓm so¸t kÕ to¸n néi bé, vµ sù chu ®¸o cña toµn bé lç lùc kiÓm to¸n. Trong lç lùc kiÓm to¸n cã mèi quan hÖ gi÷a kiÓm to¸n viªn ®éc lËp bªn ngoµi vµ KiÓm to¸n néi bé. MÆc dï, th­êng cã quy ®Þnh lµ KiÓm to¸n néi bé lËp b¸o c¸o vµ göi cho ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, hoÆc göi cho gi¸m ®èc tµi chÝnh nh­ng thùc ra KiÓm to¸n viªn néi bé còng ph¶i chuÈn bÞ néi dung b¸o c¸o vµ gióp ®ì cho uû ban kiÓm to¸n. Ngoµi ra, chóng ta cßn t×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a KiÓm to¸n néi bé vµ kiÓm to¸n viªn bªn ngoµi. KiÓm to¸n viªn bªn ngoµi cã tr¸ch nhiÖm chñ yÕuvíi c¸c bªn ngoµi tæ chøc kh¸ch hµng, cßn KiÓm to¸n viªn néi bé th× chÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu víi tæ chøc. KiÓm to¸n viªn bªn ngoµi quan t©m ®Æc biÖt ®Õn sù ®óng ®¾n cña b¸o c¸o tµi chÝnh, cßn KiÓm to¸n néi bé th× ®Æt mèi quan t©m hµng ®Çu vµo hiÖu qu¶ chung cña c¸c xÝ nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cã l·i cña c«ng ty. MÆc dï hai nhãm kiÓm to¸n kh¸c nhau vÒ nhiÖm vô chñ yÕu nh­ng vÉn cã mèi quan t©m chung lµm c¬ së cho mét sù kÕt hîp t¸c dông réng r·i. C¸i chÝnh lµ mèi quan t©m chung xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh vµ sù ®óng ®¾n cña hÖ thèng kiÓm so¸t kÕ to¸n néi bé, lµ mét c¬ së quan träng cho mçi nhãm thùc hiÖn nhiÖm vô chñ yÕu cña nã. KiÓm to¸n néi bé lµ g×? §Þnh nghÜa nªu trªn ®· phÇn nµo kh¸i qu¸t vÒ KiÓm to¸n néi bé nh­ngtrong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a yÕu tè c¹nh tranh cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ víi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ x· - héi qua l¹i tÊt yÕu cña c¸c ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n ®· lµm n¶y sinh mét nhu cÇu kh¸ch quan lµ: Ph¶i c«ng khai c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c th«ng tin ®ã ph¶i ®¸ng tin cËy, tøc lµ ph¶i cã mét lùc l­îng ngoµi c¸c mèi quan hÖ ®ã, cã tr×nh ®é kü n¨ng chuyªn m«n tiÕn hµnh thÈm ®Þnh mét c¸ch ®éc lËp kh¸ch quan nh»m ®­a ra nhËn xÐt vÒ ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin c«ng khai. Nhê ®ã, c¸c thÓ nh©n hoÆc c¸c ph¸p nh©n sÏ tin t­ëng lÉn nhau vµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ tµi chÝnh sÏ xaû ra gi÷a c¸c ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n ®ã víi nhau lµm thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn em chØ xin ®Ò cËp ®Õn KiÓm to¸n néi bé. Tr­íc hÕt kh¸i niÖm vÒ KiÓm to¸n néi bé cã thÓ ®­îc hiÓu nh­ sau: “ KiÓm to¸n néi bé lµ mét ho¹t ®éng néi kiÓm cã tÝnh ®éc lËp trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn víi chøc n¨ng chÝnh lµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng®ã vµ gãp phÇn hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý t¹i c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së”. Theo kh¸i niÖm ë trªn th× nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña KiÓm to¸n néi bé lµ kiÓm to¸n tµi chÝnh, kiÓm to¸n nghiÖp vô ( kiÓm to¸n ho¹t ®éng), kiÓm to¸n tu©n thñ. 3. Môc ®Ých, vai trß, vÞ trÝ, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña KiÓm to¸n néi bé. 3.1 – Môc ®Ých cña KiÓm to¸n néi bé. (Thø nhÊt: §èi víi kiÓm to¸n tµi chÝnh bao gåm viÖc ®¸nh gi¸ c¸c hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé nh»m kiÓm so¸t vµ b¶o vÖ tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña c«ng ty; kiÓm tra nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. §iÒu tra ®Æc biÖt, ch¼ng h¹n nh­ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ mét sè nghiÖp vô giao dÞch nhÊt ®Þnh. (Thø hai: Víi KiÓm to¸n ho¹t ®éng th× c¸c môc ®Ých bao gåm ®¸nh gi¸ tÝnh kinh tÕ, tÝnh hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng cña c¸c ho¹t ®éng gåm c¶ viÖc kiÓm so¸t phi tµi chÝnh ( KiÓm so¸t kinh doanh ) cña mét ®¬n vÞ kinh doanh. (Thø ba: KiÓm to¸n tu©n thñ cã môc ®Ých lµ: Xem xÐt viÖc tu©n thñ c¸c ®¹o luËt, quy ®Þnh vµ nh÷ng yªu cÇu, c¸c chÝnh s¸chvµ h­íng dÉn qu¶n lý vµ nh÷ng quy ®Þnh néi bé kh¸c. 3.2 – Vai trß, vÞ trÝ cña KiÓm to¸n néi bé. Víi sù lín m¹nh cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong mét vµi thËp niªn gÇn ®©y, tÇm quan träng cña KiÓm to¸n néi bé còng lín m¹nh mét c¸ch t­¬ng øng lµm cho nã trë thµnh yÕu tè chÝnh trong viÖc thiÕt lËp chÊt l­äng kiÓm tra néi bé cña doanh nghiÖp vµ sù lín m¹nh ®ã ®· ®ãng gãp mét c¸ch ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh kiÓm to¸n ®­¬ng thêi. Häc viÖn KiÓm to¸n viªn néi bé (IIA) lµ c¬ quan chuyªn m«n ®éc lËp ®­îc thµnh lËph ë c¶ hai bê §¹I T©y D­¬ng (Ph¸p vµ Mü) vµ ®­îc chia thµnh rÊt nhiÒu ph©n viÖn t¹i nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi còng phÇn nµo nãi lªn nhu cÇu bøc xóccña viÖc nghiªn cøu, ®µo t¹o, båi d­ìng vµ cÊp chøng chØ cho c¸c KiÓm to¸n viªn néi bé (CIA). Sù c«ng nhËn KiÓm to¸n néi bé còng ®­îc kh¼ng ®Þnh ë c¸c KiÓm to¸n viªn ®éc lËp: Hä thõa nhËn KiÓm to¸n néi bé lµ c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶ vµ lµ sù bæ xung cÇn thiÕt cho c«ng viÖc ngo¹i kiÓm nªn lu«n khuyÕn khÝch kh¸ch hµng cña m×nh thiÕt lËp hÖ thèng KiÓm to¸n néi bé. Trong hÖ thèng kiÓm tra tµi chÝnh Nhµ n­íc, hÖ thèng KiÓm to¸n néi bé trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ n­ícgi÷ vai trß hÕt søc quan träng. Do lo¹i h×nh chñ yÕu lµ kiÓm to¸n ho¹t ®éng vµ kh¸c víi kiÓm to¸n nhµ n­íc, KiÓm to¸n néi bé ®­îc ®Æt tai c¸c ®¬n vÞ c¬ së nªn gióp sím ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ xö lý c¸c hµnh vi tiªu cùc, gian lËn trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ,tµi chÝnh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n, nh©n lùc, tiÒn vèn vµ h¹n chÕ l·ng phÝ, tham nhòng; n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ hiÖu n¨ng qu¶n lý; hoµn thiÖn vµ ®æi míi phong c¸chlµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan ®¬n vÞ. VÒ mÆt lý thuyÕt, KiÓm to¸n néi bé lµ lùc l­îng ®éc l©p trong ®¬n vÞ ®­îc lËp ra ®Ó kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong ®¬n vÞ ®ã ®· lµm. Trong nh÷ng ®¬n vÞ nhá, chøc n¨ng KiÓm to¸n néi bé thuéc vÒ mét phÇn cña vai trß qu¶n lý vµ ®­îc ng­êi chñ së h÷u hoÆc ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn. Tuy nhiªn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ t¹i c¸c ®¬n vÞ rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p hÖ thèng kiÓm tra ®· ®­îc thiÕt lËp tõ tr­íc khã ®em l¹i cho «ng chñ vµ c¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao c¸i nh×n qu¸n xuyÕn ®èi víi mäi ho¹t ®éng ®· vµ ®ang diÔn ra. Nh÷ng quy t¾c ®· ®Þnh ra cã ®ùc tu©n thñ kh«ng? Tµi s¶n cã ®­îc b¶o vÖ nguyªn vÑn kh«ng? C«ng nh©n viªn lµm viÖc cã hiÖu n¨ng kh«ng? Nh÷ng quy t¾c hiÖn hµnh cã cßn hiÖu lùc khi ®iªï kiÖn thay ®æi kh«ng? Nh÷ng c©u tr¶ lêi nµy ph¶i giao cho mét ng­êi hoÆc mét sè ng­ßi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng, sau ®ã b¸o c¸o l¹i cho chñ së h÷u hoÆc ng­êi qu¶n lý. KiÓm to¸n néi bé còng nh­ mäi ho¹t ®éng kh¸c b¾t ®Çu h×nh thµnh tõ nh÷ng nhu cÇu n¶y sinh xuÊt ph¸t tõ qu¶n lý. Trong nh÷ng yÕu tè cô thÓ quyÕt ®Þnh sù ra ®êi tÊt yÕu cña ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé cã thÓ kÓ ®Õn: Sù lín m¹nh vÒ quy m« vµ ®é phøc t¹p cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Sù chuyÓn ®æi tõ c¸c ho¹t ®éng tËp trung sang ph©n quyÒn hoÆc ph©n cÊp qu¶n lý. Yªu cÇu cña c¸c ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh Nh÷ng nh­îc ®iÓm cña con ng­êi vµ c¸c yÕu tè kh«ng thuËn lîi kh¸c ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan th× cÇn ph¶i cã hÖ thèng kiÓm tra néi bé. NÕu xÐt kü h¬n, cã thÓ nhËn thÊy KiÓm to¸n néi bé ®­îc ph¸t triÓn theo ba khÝa c¹nh: Sù ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n néi bé nh­ mét tæ chøc: nã ®­îc ®¸nh dÊu bëi ba giai ®o¹n: ( ë giai ®o¹n ®Çu nh÷ng chøc n¨ng KiÓm to¸n néi bé ®· ®­îc c«ng nhËn ë mét vµi n¬i tuy cßn r¶i r¸c vµ viÖc kiÓm tra do b¶n th©n chñ së h÷u hoÆc ng­êi qu¶n lý thùc hiÖn. ( Sang giai ®o¹n tiÕp theo c¸c ho¹t ®éng kiÓm to¸n vµ ®¸nh gi¸ ®· ®­îc c«ng nhËn chÝnh thøc trong c¸c tæ chøc. Tuy vËy kh¸i niÖm hoÆc tªn gäi kiÓm to¸n néi bé ch­a ®­îc sö dông réng r·i. ( Giai ®o¹n thø ba n©ng kiÓm to¸n néi bé lªn thµnh mét ®¬n vÞ ®éc lËp d­íi sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña ng­êi l·nh ®¹o tèi cao ®Ó b¶o ®¶m sù v÷ng m¹nh vµ tÝnh ®éc lËp. ( Sù ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n néi bé nh­ mét chøc n¨ng: Tr­íc ®©y KiÓm to¸n néi bé h­íng nhiÒu vµo kÕ to¸n, nã chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o n¨ng lùc cho kÕ to¸n. Ngµy nay KiÓm to¸n néi bé kh«ng chØ giíi h¹n ë viÖc kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ ng¨n chÆn, kh¸m ph¸ nh÷ng hµnh vi gian lËn mµ cßn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh, c¸c ho¹t ®éng phi tµi chÝnh kh¸c. ( Sù ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n néi bé nh­ mét nghÒ: ThËt vËy, ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé ®· ®¹t ®­îc ®Þa vÞ cña mét nghÒ nghiÖp v× tho¶ m·n ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt: ( Mét lµ, HoËt ®éng KiÓm to¸n néi bé ®· ®­îc c«ng nhËn vµ chÊp nhËn ë nhiÒu tæ chøc trong x· héi: Bé m¸y KiÓm to¸n néi bé ®­îc thiÕt lËp do yªu cÇu tù th©n cña c¸c tæ chøc vµ ®¬n vÞ do sù t¸c ®éng ( t­ vÊn) cña c¸c kiÓm to¸n viªn ®éc lËp. ( Hai lµ, ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé ®­îc ®iÒu hµnh bëi c¸c nguyªn t¾c nghÒ nghiÖp do viÖn KiÓm to¸n viªn néi bé – c¬ quan chuyªn m«n cã thÈm quyÒn so¹n th¶o vµ c«ng bè. ( Ba lµ, ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé ®­îc chuÈn ho¸ vÒ mÆt chuyªn m«n qua c¸c ®ît thi tuyÓnvµ cÊp chøng chØ cho KiÓm to¸n viªn néi bé hµng n¨m t¹i c¸c ph©n viÖn cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Thªm vµo ®ã mét luËt ®¹o ®øc ®· ®­îc th«ng qua vµ sö dông nh­ chuÈn mùc c­ xö cña KiÓm to¸n viªn néi bé trong ph¹m vi toµn cÇu. 3.3- NhiÖm vô cña KiÓm to¸n néi bé. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ, tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n, viÖc chÊp hµnh chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n tµi chÝnh nhµ n­íc. KiÓm tra vµ x¸c nhËn møc ®é trung thùc, hîp lý cña c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n do kÕ to¸n vµ c¸c bé phËn kh¸c trong doanh nghiÖp lËp ra. KiÓm tra x¸c nhËn gi¸ trÞ cña vèn gãp cña doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t¸c tham gia liªn doanh víi doanh nghiÖp. KiÓm tra x¸c nhËn tÝnh trung thùc hîp lý, ®Çy ®ñ cña sè liÖu kÕ to¸nvµ b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ liªn doanh. KiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh ph¸p lý cña c¸c quy chÕ kiÓm so¸t néi bé trong ®ã cã hÖ thèng kÕ to¸n. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng vµ tham gia hoµn thiÖn chóng. KiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh ph¸p lý cña c¸c quy chÕ KiÓm so¸t néi bé ®ång thêi cã kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c¸c quy chÕ nµy. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn KiÓm to¸n néi bé cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸n bé kÕ to¸n vµ c¸n bé nghiÖp vô kh¸c cã liªn quan, ®Ò xuÊt c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, xö lý vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ c¸c néi dung xö lý kh¸c. 3.4 – QuyÒn h¹n cña KiÓm to¸n néi bé. §éc lËp víi c¸c bé phËn kh¸c trong doanh nghiÖp ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô trong ph¹m vi khu«n khæ ph¸p luËt vµ c¸c chuÈn mùc ph­¬ng ph¸p nghiÖp vô chuyªn m«n. Yªu cÇu c¸c bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n cã liªn quan cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c tµi liÖu vÒ kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn néi dung kiÓm to¸n. §èi chiÕu x¸c minh c¸c th«ng tin kinh tÕ cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng kiÓm to¸n ë trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. Cã quyÒn kiÕn nghÞ víi ®èi t­îng ®­îc kiÓm to¸n, cã biÖn ph¸p söa ch÷a sai ph¹m vµ c¸c quyÒn ghi ý kiÕn cña m×nh vµo b¸o c¸o kiÓm to¸n. Cã quyÒn ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o doanh nghiÖp nh÷ng kiÕn nghÞ vµ biÖn ph¸p qu¶n lý. Chøc n¨ng cña KiÓm to¸n néi bé. ( ThÈm tra c¸c thñ tôc kiÓm so¸t ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh thÝch hîp vµ tÝnh ­u viÖt cña nã. Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra tÝnh thÝch hîp cña KiÓm to¸n néi bé ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng, hÖ thèng KiÓm to¸n néi bé vËn hµnh ®Òu ®Æn vµ cã hiÖu qu¶, ®¸p øng mäi môc tiªu ®· ®Þnh tr­íc. ViÖc thÈm tra sÏ ph¬i bÇy mäi hµnh vi gian lËn, kh«ng b×nh th­êng vµ g©y l·ng phÝ víi b¶n chÊt lÆp ®i lÆp l¹i nh»m ng¨n chÆn vµ gi¶m thiÓu chóng. ( KiÓm tra tÝnh trung thùc vµ ®é tin cËycña th«ng tin. KiÓm to¸n néi bé ph¶i kiÓm tra tÝnh trung thùc vµ ®é tin cËy kh«ng chØ cña b¶n th©n c¸c th«ng tin tµi chÝnh mµ c¶ ho¹t ®éng vµ ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh, ®o ®¹c ph©n lo¹i vµ b¸o c¸o c¸c th«ng tin ®ã.ViÖc kiÓm tra hÖ thèng th«ng tin nµy lµ c¬ së dÓ kh¼ng ®Þnh c¸c sæ s¸ch vµ b¸o c¸o tµi chÝnh chøc ®ùng c¸c th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vµ h÷u Ých. ( KiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch c¸c quy ®Þnh , c¸ckÕ ho¹ch vµ c¸c thñ tôc hiÖn hµnh. C¸c KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i kiÓm tra c¸c hÖ thèng nh»m thiÕt lËp xem cã ®¶m b¶o sù tu©n thñ víi c¸c chÝnh s¸ch thñ tôc , luËt ph¸p vµ c¸c quy ®Þnh cã thÓ t¸c ®éng quan träng tíi mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc. ( KiÓm tra c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m cho tµi s¶n. C¸c KiÓm to¸n viªn néi bé cÇn ph¶i kiÓm tra c¸c ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho c¸c tµi s¶n, ®Ó tr¸nh c¸c d¹ng mÊt m¸t kh¸c nhau nh­ ¨n trém hoÆc ho¶ ho¹n. MÆt kh¸c KiÓm to¸n viªn néi bé cÇn cã nh÷ng kiÕn nghÞ cho nhµ qu¶n lý dÓ phßng ngõa c¸c hµnh ®éng bÊt hîp ph¸p x©m ph¹m tµi s¶n cña ®¬n vÞ, tæ chøc. ( §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c nguån lùc. KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. ViÖc thùc hiÖn nµy liªn quan ®Õn c¸c nhãm hay c¸ nh©n c¸c nh©n viªn ®¬n vÞ. ë ®©y KiÓm to¸n néi bé kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc c¸c nhãm hay c¸c nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc c«ng viÖc cña hä mét c¸ch hiÖu qu¶ tÝch kiÖm mµ cßn quan t©m tíi viÖc thùc hiÖn cña hä cã mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho doanh nghiÖp kh«ng ? ( KiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c môc tiªu ®Ò ra ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh hay c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. ( C¸c nhiÖm vô ®Æc biÖt ch¼ng h¹n nh­ lµ ®iÒu tra vÒ c¸ nh©n, ®¹i diÖn cho ban gi¸m ®èc gi¸m s¸t trong cac cuéc tho¶ thuËn, tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ®¬n vÞ. PhÇn II: thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y KiÓm to¸n néi bé t¹i c«ng ty dÖt nam ®Þnh vµ tÇm quan träng cña nã ®èi víi tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam I/Tæ chøc KiÓm to¸n néi bé t¹i C«ng ty dÖt Nam §Þnh thµnh viªn cña tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam ( Tæ chø ho¹t ®éng cña C«ng ty c¨n cø quy m« s¶n xuÊt kinh doanh : Lµ mét doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam h¹ch to¸n ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tæ chøc hoÆc nhãm KiÓm to¸n néi bé ®éc lËp. -Quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn c«ng víi lÞch sö l©u ®êi cña ngµnh DÖt may t¹i Nam §Þnh t¹o nªn nhu cÇu bøc sóc ph¶i thµnh lËp bé phËn kiÓm to¸n néi bé t¹i C«ng ty ( Sè l­îng KiÓm to¸n viªn t¹i c«ng ty gåm cã 3 ng­êi ®­îc ph©n chia theo tõng chøc n¨ng nhiªm vô rieng cña mçi ng­êi -Mét ng­êi lµ tr­ëng bé ph©n kiÓm to¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm ta rµ so¸t l¹i toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ bé phËn kiÓm to¸n -Mét kiÓm to¸n vÒ hiÖu n¨ng hiÖu qu¶ phô tr¸ch ®¸nh gi¸ lîi nhuËn trong c¸c hîp ®ång cña c«ng ty th«ng qua c¸c b¸o c¸o dù to¸n ,c¸c b¶ng kª khai l­¬ng, h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu………Th­êng xuyªn cã c¸c b¸o c¸o tr×nh lªn gi¸m ®èc ®Ó t­ vÊn cho l·nh ®¹o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty -Mét kiÓm to¸n viªn phñ tr¸ch vÒ rµ so¸t viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty ,tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn nµy lµ th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh míi ban hµnh, phæ biÕn l¹i cho toµn bé m¸y kÕ to¸n cung nh­ cã nh­ng c«ng t¸c rµ so¸t trong c¸ nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i doanh nghiÖp ( ViÖc bæ nhiÖm ,b·i nhiÖm ®ãi víi bé phËn kiÓm to¸n cña C«ng ty ®­îc giÊm ®ãc C«ng ty kÝ duyÖt sau ®ã tr×nh lªn T«ng C«ng ty, ë Tæng C«ng ty c¨n cø vao kh¶ n¨ng ho¹t ®«ng cña tõng c¸ nh©n kiÓm to¸n viªn cuung nh­ cña c¶ bé phËn kiÓm to¸n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng cã b·i nhiÖm kh«ng ( ChÝ phÝ ho¹t ®éng kÓ c¶ tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp cña KiÓm to¸n viªn ®­îc t¹i C«ng ty DÖt Nam §Þnh tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. ( KiÓm to¸n néi bé t¹i C«ng ty dÖt Nam §Þnh chÞu chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cña phßng KiÓm to¸n néi bé Tæng c«ng ty vµ tham gia c¸c cuéc kiÓm to¸n do phßng KiÓm to¸n néi bé Tæng c«ng ty tæ chøc Tõ nh÷ng yÕu tè ë trªn ta cã thÓ kÕt luËn: Tæ chøc KiÓm to¸n néi bé lµ mét bé phËn c¬ cÊu trong bé m¸y cña mçi cÊp, do ng­êi ®øng ®Çu cÊp ®ã lËp ra vµ phôc vô cho yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so¸t cña l·nh ®¹o mçi cÊp. Tæ chøc KiÓm to¸n néi bé ®ång thêi lµ c¸nh tay vµ lùc l­îng hç trî tin cËy cña hÖ thèng kiÓm to¸n Nhµ n­íc, cã quan hÖ kh¨ng khÝt víi kiÓm to¸n Nhµ n­íc trªn lÜnh vùc chuyªn m«n, cung cÊp th«ng tin vµ trao ®æi kinh nghiÖm. II/C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng KiÓm to¸n néi bécña C«ng ty DÖt Nam §Þnh trong Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam. 1- M« h×nh tæ chøc. VÞ trÝ cña KiÓm to¸n néi bé trong C«ng ty ®­îc ®Æt theo s¬ ®å sau: Tæng gi¸m ®èc KTNB Tin häc häc Nh©n sù KÕ to¸n S¶n xuÊt B¸n hµng Trong ®ã: KTNB: KiÓm to¸n néi bé KiÓm to¸n néi bé chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty 2/Chøc n¨ng cña bé phËn kiÓm to¸n néi bé t¹i C«ng ty dÖt Nam §Þnh §¶m b¶o ®­îc tÝnh ®éc lËp kh¸ch quan. Truy nhËp kh«ng giíi h¹n th«ng tin. §éc lËp trao ®æi chuyªn m«n nghiÖp vô víi lùc l­îng kiÓm to¸n tõ bªn ngoµi nh­ kiÓm to¸n Nhµ n­íc hoÆc kiÓm to¸n ®éc lËp. KiÓm to¸n néi bé trong C«ng ty ®éc lËp víi c¸c bé phËn ®­îc kiÓm to¸n. Tr­ëng KiÓm to¸n néi bé th­êng xuyªn cã c¸c cuéc häp víi Gi¸m ®èc ®Ó th«ng qua kÕ ho¹ch c«ng t¸c; b¸o c¸o vÒ tiÕn tr×nh vµ kÕt qu¶ cña c¸c cuéc kiÓm to¸n; lÊy ý kiÕn nhËn xÐt ®Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng c«ng viÖc; c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cÇn tiÕn hµnh dùa trªn nh÷ng ý kiÕn nh©n xÐt. KiÓm to¸n néi bé ®­îc thiÕt lËp t¹i C«ng ty ho¹t ®éng nh­ lµ ch©n rÕt cña c¸c c¬ quan h÷u quan. KiÓm to¸n viªn néi bé t¹i c«ng ty chÞu sù chØ ®¹o h­íng dÉn cña KiÓm to¸n nhµ n­íc . Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ nh­ vËy ®em l¹i nhiÒu ý nghÜa thiÕt thùc: + Mét lµ, thèng nhÊt viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé trong C«ng ty cung nh­ trong Tæng C«ng ty. + Hai lµ, do ®­îc kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®µo t¹o, båi d­ìng, ®éi ngò KiÓm to¸n néi bé vÉn cã thÓ ®­îc tiªu chuÈn ho¸ . + Ba lµ, c«ng t¸c KiÓm to¸n néi bé sÏ ®­îc h­íng dÉn vµ chØ ®¹o thèng nhÊt. + Bèn lµ, KiÓm to¸n néi bé t¹i C«ng ty sÏ trë thµnh c«ng cô hç trî ®¾c lùc h¬n cho c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ n­íc trong ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t 3/C«ng t¸c ph¸t triÓn nh©n viªn KiÓm to¸n néi bé t¹i Tæng C«ng ty dÖt may vµ thµnh qu¶thu ®­îc tõ C«ng ty dÖt Nam §Þnh TuyÓn chän nh©n viªn. Do KiÓm to¸n néi bé t¹i C«ng ty vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng ho¹t ®éng sau nµy. Nh©n viªn KiÓm to¸n néi bé cã thÓ ®­îc tuyÓn chän tõ bªn trong hay bªn ngoµi c«ng ty. Bªn trong C«ng ty: Nh©n viªn trong ®¬n vÞ ®­îc coi lµ quen thuéc víi c¸c nghiÖp vô vµ tr×nh tù ho¹t ®éng cña tæ chøc trong C«ng ty vµ cã thÓ ®­îc tuyÓn vµo phßng KiÓm to¸n néi bé theo mét trong nh÷ng c¸ch sau: + §Ò b¹t KiÓm to¸n viªn néi bé: Ph­¬ng ph¸p nµy®­îc thùc hiÖn trong niÒu n¨m t¹i C«ng ty, nÕu tiÕn hµnh ®µo t¹o c¸c nh©n viªn trong biªn chÕ qua c¸c ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn vµ ph¸t triÓn tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶. + Thuyªn chuyÓn nh©n viªn cã kinh nghiÖm tõ c¸c phßng ban kh¸c: Ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông nµy ®· ®­îc sö dông t¹i C«ng ty mµ trong ®ã t­ c¸ch, tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô vµ nh÷ng kh¶ n¨ng c¸ biÖt kh¸c ®­îc xem lµ c¸c chØ tiªu ®Ó lùa chän. + Sö dông nh÷ng ng­êi ®ang ®­îc huÊn luyÖn qu¶n lý: Trong mét sè bé phËn kh¸ccã nh÷ng nh©n viªn ®· cã tr×nh ®é trung cÊp hoÆc ®¹i häc vµ ®ang ®­îc ®µo t¹o trong mét ch­¬ng t×nh huÊn luyÖn qu¶n lý. Theo ch­¬ng tr×nh nµy, hä cã c¬ héi lu©n phiªn qua nhiÒu phßng ban kh¸c nhau tr­íc khi ®­îc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn. Nnh÷ng nh©n viªn nµy lµ mét nguån nh©n lùc cã gi¸ trÞ cho phßng KiÓm to¸n néi bé sau khi ®­îc båi d­ìng thªm vµ tËp d­îc vÒ c¸c thÓ thøc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c c«ng viÖc kiÓm so¸t. TuyÓn dông bªn ngoµi: §­îc tiÕn hµnh tõ c¸c nguån kh¸c nhau: + KiÓm to¸n viªn ®éc lËp: Theo lÞch sö cña KiÓm to¸n néi bé , c¸c KiÓm to¸n viªn ®éc lËp ( kÕ to¸n viªn c«ng chøng) lu«ng lµ nguån dåi dµo cho viÖc tuyÓn chän. Kinh nghiÖm cña hä vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c tr×nh tù kiÓm to¸n vµ thu nhËp b»ng chøng theo c¸c chuÈn mùc nghÒ nghiÖp lµ mét tµi s¶n h÷u dông cho c«ng viÖc KiÓm to¸n néi bé. + KiÓm to¸n néi bé: Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ tuyÓn nh÷ng ng­êi ®· cã kinh nghiÖm tr­íc vÒ KiÓm to¸n néi bé xóc tiÕn nhanh chãng ho¹t ®éng kiÓm to¸n ngay tõ ®Çu vµ gi¶m bít c¸c chi phÝ ®µo t¹o, huÊn luyÖn. b- Ph¸t triÓn bé m¸y kiÓm to¸n néi bé. Ho¹t ®éng cña phßng KiÓm to¸n néi bé t¹i T«ng C«ng ty dùa theo chuyªn m«n cña nh©n viªn ®­îc tuyÓn. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ ph­¬ng tiÖn lÊp ®i c¸i hè ng¨n c¸ch gi÷a kiÕn thøc hiÖn t¹i vµ kiÕn thøc cÇn thiÕt cña nh©n viªn KiÓm to¸n néi bé. C¸c môc tiªu ph¸t triÓn: §­îc tiÕn hµnh cho c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn c¸ nh©n ( ph¸t hiÖn qua nh÷ng lÇn ®¸nh gi¸) ®èi víi c¸c KiÓm to¸n viªn néi bé. ViÖc ph¸t triÓn tËp trung vµo c¸c chñ ®Ò c¸ biÖt ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ ®Ò b¹t lªn c¸c chøc danh cao h¬n trong bé phËn KiÓm to¸n néi bé nh­ gi¸m s¸t viªn kiÓm to¸n, ng­êi qu¶n lý kiÓm to¸n hay kiÓm to¸n tr­ëng. Ph¸t triÓn vÒ c«ng viÖc : ChÝnh trªn c«ng viÖc, KiÓm to¸n viªn míi cã c¬ héi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò d­íi sù thóc b¸ch cña thêi gian, thùc tÕ víi c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng vµ lµm viÖc víi nhµ qu¶n lý, vµ c¸c bé phËn thùc sù cña mét tæ chøc. LËp kÕ ho¹ch giao nhiÖm vô ph¸t triÓn: Víi lo¹i h×nh nµy, nh÷ng nhiÖm vô ®­îc giao kh«ng theo tõng m¶ng riªng lÎ mµ theo mét kÕ ho¹ch dÉn tíi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña KiÓm to¸n viªn còng nh­ viÖc hoµn thµnh tiÕn ®é c¸c cuéc kiÓm to¸n. §a d¹ng ho¸ nhiÖm vô kiÓm to¸n: Th«ng qua tÝnh ®a d¹ng cña c¸c nhiÖm vô kiÓm to¸n ®­îc giao, thµnh viªn trong biªn chÕ sÏ ®­îc quen thuéc nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c nhau trong mäi ho¹t ®éng tæ chøc. ViÖc uû th¸c tr¸ch nhiÖm: ChÝnh nhê ®¶m nhËn thªm tr¸ch nhiÖm mµ KiÓm to¸n viªn chãng tiÕn bé h¬n. C¸c gi¸m s¸t viªn ph¶i n¾m ®­îc chç m¹nh, chç yÕu cña c¸c nh©n viªn vµ lu«n cè g¾ng giao viÖc khã h¬n cho hä. §Õn l­ît m×nh KiÓm to¸n viªn cÇn uû nhiÖm c«ng viÖc cho nh÷ng ng­êi thuéc quyÒn ( trî lý KiÓm to¸n viªn ) ®Ó hä ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cña m×nh. §Þnh kú ®¸nh gi¸ thµnh tÝch: §Þnh kú ®¸nh gi¸ ®Ó th«ng tin cho cÊp qu¶n lý vÒ n¨ng lùc cña c¸c nh©n viªn vµ c«ng viÖc mµ hä ®ang hoµn thµnh. Nh÷ng viÖc ®¸nh gi¸ nh­ vËy lµ tµi liÖu quan träng cã liªn quan ®Õn viÖc nghiªn cøu ®Ò b¹t, ®·i ngé, thuyªn chuyÓn hay th«i viÖc. §ã lµ c«ng cô cã Ých trong viÖc ph¸t triÓn nh©n viªn th«ng qua: X¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vµ nhu cÇu ph¸t triÓn c¬ b¶n; dù ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn c«ng viÖc cho nh©n viªn; gióp ®ì khuyªn b¶o nh©n viªn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c chuÈn mùc thµnh tÝch; tr¸ch nhiÖm h×nh thµnh mét sè h¹n chÕ cã thÓ ph¸t sinh ë mét vµi KiÓm to¸n viªn néi bé do c«ng viÖc lÆp ®i, lÆp l¹i lµm gi¶m kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn c¸ nh©n hoÆc viÖc g¾n bã h¬n c¸ nh©n viªn ë bé phËn kh¸c hay víi ng­êi cã quyÒn hµnh cã thÓ sãi mßn tÝnh ®éc lËp vµ tÝnh kh¸ch quan cña KiÓm to¸n viªn lµm gi¶m kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn c¸ nh©n hoÆc viÖc g¾n bã h¬n c¸ nh©n viªn ë bé phËn kh¸c hay víi ng­êi cã quyÒn hµnh cã thÓ sãi mßn tÝnh ®éc lËp vµ tÝnh kh¸ch quan cña KiÓm to¸n viªn nµo ®ã c¸ biÖt. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé t¹i Tæng C«ng ty ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é chuyªn m«n nhµ nghÒ vµ cung cÊp nh÷ng dÞch vô kh«ng thÓ thiªó cho c¸c tæ chøc. Nã sÏ t¹o ra cho m×nh mét chç ®øng v÷ng tr¾c kh«ng chØ trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt mµ cßn ë trong c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc phi lîi nhuËn. Sù ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n viªn néi bé kh«ng chØ theo chiÒu réng mµ theo c¶ chiÒu s©u t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ. ThËt vËy, trong tõng ®¬n vÞ cô thÓ, KiÓm to¸n néi bé ph¸t triÓn m¹nh mÏ so víi xu h­íng bao trïm nªn toµn bé c¸c nghiÖp vô vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng riªng rÏ. III/ KiÕn nghÞ cña KiÓm to¸n viªn néi bé vµ c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh trong Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty dÖt Nam §Þnh nãi riªng. Do môc ®Ých sö dông th«ng tin kÕ to¸n, viÖc c«ng khai B¸o c¸o tµi chÝnh cña t¹i Tæng C«ng ty mµ C«ng ty dÖt Nam §Þnh lµ mét trong nh­ng C«ng ty dÖt May ®Çu ®µn lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn vÒ nh÷ng néi dung cÇn c«ng khai vµ h×nh thøc c«ng khai B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ vµ Bé tµi chÝnh phÇn nµo cßn cã nhiÒu bÊt cËp. VÒ nh÷ng néi dung, nh÷ng chØ tiªu cÇn c«ng khai: Do môc ®Ých sö dông th«ng tin kÕ to¸n trªn B¸o c¸o tµi chÝnh lµ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin cÇn ph¶i hiÓu biÕt mét c¸ch toµn diÖn vµ s©u s¾c t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. ViÖc th«ng tin mét phÇn dï lµ phÇn lín c¸c chi tiªu hoÆc c¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu cho ®èi t­îng ®Òu kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c ®èi t­îng quan t©m ®Õn B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. V× vËy, t¹i C«ng ty phßng kÕ to¸n ph¶i c«ng khai toµn bé B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt – kinh doanh. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh. VÒ h×nh thøc c«ng khai B¸o c¸o tµi chÝnh: Tuú thuéc c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin , h×nh thøc c«ng khai B¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ kh¸c nhau: §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña doanh nghiÖp: cã thÓ tæ chøc b¸o c¸o c«ng khai tr­íc héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc cña doanh nghiÖp nh÷ng néi dung, nh÷ng chi tiªu chñ yÕu. Tr­êng hîp c¸n bé c«ng nh©n nµo muèn ®­îc t×m hiÓu, nghiªn cøu kü th× bé phËn kÕ to¸n sÏ cã ®iÒu kiÖn cung cÊp toµn bé B¸o c¸o tµi chÝnh. IV/ChuÈn mùc chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cña KiÓm to¸n néi bé vµ viÖc tõng b­íc ®­a c¸c chuÈn mùc vµo ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña Tæng C«ng ty dÖt may nãi chung vµC«ng ty dÖt Nam §Þnh nãi riªng. 1/Nh÷ng chuÈn mùc chung:Th¸ng 6/1978, ViÖn KiÓm to¸n viªn néi bé Hoa Kú th«ng qua “ Nh÷ng chuÈn mùc nghÒ nghiÖp ®èivíi ho¹t ®éng KiÓm to¸n néi bé” bao gåm 5 chuÈn mùc chung vµ ®i theo c¸c chuÈn mùc chung ®ã lµ c¸c chuÈn mùc riªng vµ kÌm theo chuÈn mùc riªng ®ã lµ nguyªn t¾c chØ ®¹o nãi râ c¸ch lµm thÝch hîp cho ®óng chuÈn mùc. ChuÈn mùc 1: §éc lËp - KiÓm to¸n viªn ph¶i ®éc lËp víi c¸c ho¹t ®éng mµ hä kiÓm to¸n. 1a- §Þa vÞ trong tæ chøc. §Þa vÞ trong tæ chøc cña bé phËn KiÓm to¸n néi bé ph¶i t­¬ng xøng ®Ó cho phÐp hoµn thµnh nhiÖm vô kiÓm to¸n ®­îc giao phã. 1b- Kh¸ch quan KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i kh¸ch quan khi lµm kiÓm to¸n. ChuÈn mùc 2: Tinh th«ng nghÒ nghiÖp - KiÓm to¸n viªn ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghÒ nghiÖp. 2a- TuyÓn nh©n viªn. Bé phËn KiÓm to¸n néi bé ph¶i b¶o ®¶m r»ng nghiÖp vô thµnh th¹o trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o. 2b- Kü n¨ng, kü x¶o vµ kû luËt. Bé phËn KiÓm to¸n néi bé ph¶i cã ®­îc vµ ®¹t ®­îc kü n¨ng kü x¶o vµ kû luËt cÇn thiÕt ®Ó lµm nhiÖm vô kiÓm to¸n. 2c- ThÈm tra. Bé phËn KiÓm to¸n néi bé ph¶i b¶o ®¶m r»ng nh÷ng lÇn kiÓm to¸n ®Òu ®­îc kiÓm tra. KiÓm to¸n viªn néi bé. 2d- Tu©n thñ chuÈn mùc ®¹o ®øc. KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i tu©n thñ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. 2e- Quan hÖ nh©n sù vµ trao ®æi th«ng tin. KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i khÐo lÐo tiÕp xóc víi quÇn chóng vµ trao ®æi th«ng tin cã hiÖu qu¶. 2g- Häc tËp kh«ng ngõng KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i gi÷ ®­îc tr×nh ®é kü thuËt th«ng qua viÖc häc tËp kh«ng ngõng. 2h- ThËn träng nghÒ nghiÖp ®óng møc. KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i thËn träng nghÒ nghiÖp ®óng mùc khi thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc kiÓm to¸n néi bé. ChuÈn mùc 3: Ph¹m vi c«ng viÖc. Ph¹m vi KiÓm to¸n néi bé ph¶i bao gåm c¸c viÖc xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña tæ chøc vµ chÊt l­îng thµnh tÝch thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. 3a- TÝnh chÊt ®¸ng tin cËy vµ trung thùc cña th«ng tin. KiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i hÈm tra tÝnh chÊt ®¸ng tin cËy vµ trung thùc cña th«ng tin tµi chÝnh, th«ng tin nghiÖp vô vµ c¸c ph­¬ng tiÖn sö dông ®Ó ®Þnh d¹ng ®o l­êng ph©n lo¹i vµ b¸o c¸o th«ng tin ®ã. 3b- Tu©n thñ chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch, tr×nh tù luËt lÖ vµ quy t¾c. KiÓm to¸n viªn._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC129.doc
Tài liệu liên quan