Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Lâm Tùng

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Lâm Tùng: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Lâm Tùng

doc19 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Lâm Tùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu ë n­íc ta tõ khi chuyÓn dÞch c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, nÒn kinh tÕ chung cña c¶ n­íc ®· cã nh÷ng b­íc nh¶y vät ®¸ng kÓ. Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, ®êi sèng d©n c­ ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Mét tÊt yÕu kh¸ch quan lµ sù ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¶ vÒ mÆt chÊt vµ mÆt l­îng cña x· héi t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®©y còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng nç lùc, ®æi míi c¸ch nh×n vµ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh kinh doanh. V× vËy, mçi ®¬n vÞ ph¶i x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y kÕ to¸n chuÈn mùc phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung nµy kh«ng ®Ó kh«ng nh÷ng phô vô tèt c¸c yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh mµ cßn gióp cho mçi ®¬n vÞ qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cña ®¬n vÞ m×nh. Tuy thêi gian thùc tËp ch­a ®­îc nhiÒu ë C«ng ty TNHH L©m Tïng nh­ng em ®· cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vµ lµm quen vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §Ó viÕt ®­îc b¸o c¸o tæng hîp nµy, em ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c« gi¸o h­íng dÉn. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song do n¨ng lùc cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c« gi¸o h­íng dÉn gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt b¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! phÇn I giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ c«ng ty tnhh L©m Tïng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty TNHH L©m Tïng cã trô së chÝnh t¹i sè 36 Yªn B¸i, ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së GiÊy Chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh sè 121435 do Së KÕ ho¹ch §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 30/6/1999. Sau gÇn 03 n¨m thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, víi tæng sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu 1.000.000.000 VN§, hiÖn nay C«ng ty lu«n ®¹t doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m Kho¶ng 600.000.000 VND. HiÖn nay, tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty ®· n©ng lªn 1.500.000.000VND. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty: C«ng ty TNHH L©m Tïng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: + Kinh doanh thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm. + B¶o d­ìng, söa ch÷a vµ b¶o hµnh, c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm. * §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Lµ mét Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, quy m« nhá, thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty TNHH L©m Tïng lµ thÞ tr­êng néi ®Þa víi ®èi t­îng kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu. C«ng ty lu«n ho¹t ®éng víi 1 môc tiªu: " lu«n lµm hµi lßng kh¸ch hµng vµ víi gi¸ c¶ hîp lý nhÊt". Sau gÇn 03 n¨m ho¹t ®éng ®· b­íc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn còng nh­ hiÖu qu¶ trong kinh doanh. 3. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH L©m Tïng ®­îc c¬ cÊu tÝnh gi¶m, linh ho¹t nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ phôc vô nhu cÇu cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh cña C«ng ty. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm: Ban gi¸m ®èc: 02 ng­êi - gåm: 01 Gi¸m ®èc vµ 01 Phã Gi¸m ®èc. Ban Gi¸m ®èc cã chøc n¨ng qu¶n lý, l·nh ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. C¸c phßng ban: - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: 03 ng­êi - trong ®ã cã: 01 KÕ to¸n tr­ëng, 01 kÕ to¸n viªn vµ 01 thñ quü. Cã chøc n¨ng theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ho¹ch to¸n, kÕ to¸n, thu chi, t×nh h×nh quay vßng vèn,... - Phßng Hµnh chÝnh - Tæ chøc: 01 ng­êi - ®¶m nhiÖm chøc n¨ng hµnh chÝnh vµ qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty. - Phßng Kinh doanh: gåm 10 ng­êi trong ®ã 01 Tr­ëng phßng vµ 9 c¸n bé kinh doanh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty TNHH L©m Tïng ban gi¸m ®èc phßng kinh doanh V¨n phßng tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm Phßng hµnh chÝnh tæ chøc phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n PhÇn ii C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH L©m Tïng 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH L©m Tïng: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty hiÖn nay gåm 03 ng­êi, trong ®ã cã 01 kÕ to¸n tr­ëng, 01 kÕ to¸n viªn phô tr¸ch c¬ së trùc thuéc vµ 01 thñ quü. (Phã Gi¸m ®èc C«ng ty kiªm nhiÖm vô thñ quü C«ng ty). * KÕ to¸n tr­ëng: KÕ to¸n tr­ëng cña C«ng ty còng ®ång thêi lµ ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n - thèng kª vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh vµ néi quy riªng cña C«ng ty. * KÕ to¸n viªn: Ho¹t ®éng t¹i c¬ së trùc thuéc, cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµ thu nhËp c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc, ®Þnh kú hµng th¸ng b¸o c¸o sè liÖu chi tiÕt lªn C«ng ty ®Ó kÕ to¸n tr­ëng thùc hiÖn viÖc tæng hîp, ghi chÐp vµ lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. * Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu - chi tiÒn mÆt trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lý. Nh×n chung, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty hîp lý vµ kh¸ hiÖu qu¶. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, tæng hîp vµ qu¶n lý toµn bé hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã còng cã sù ph©n c«ng râ rµng c¸c nhiÖm vô cô thÓ cho kÕ to¸n c¬ së, qua ®ã gãp phÇn x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c¬ së. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty L©m Tïng KÕ to¸n tr­ëng thñ quü KÕ to¸n c¬ së (khu tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm) 2. Tæ chøc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH L©m Tïng Ho¹t ®éng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH L©m Tïng ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, phï hîp víi quy ®Þnh chung mµ Bé Tµi chÝnh ®Ò ra. C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp trong h×nh thøc nµy lµ "chøng tõ ghi sæ". Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i, cã cïng mét néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm vµ ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng xem xÐt tr­íc khi ghi sæ kÕ to¸n. * Sæ s¸ch sö dông trong h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ t¹i c«ng ty gåm: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp cña ®¬n vÞ dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian (nhËt ký). Sæ võa ®­îc dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµo cuèi th¸ng, cuèi n¨m. - Sæ c¸i: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc sö dông trong chÕ ®é TK kÕ to¸n cña Doanh nghiÖp. Sè liÖu ghi trªn sæ c¸i dïng ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu víi sè liÖu ghi trªn Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, dïng ®Ó lËp trªn c¸c BCTC. - Chøng tõ ghi sæ: Lµ chøng tõ ghi sæ t¹i c¬ së ®­îc kÕ to¸n viªn tËp hîp. C¨n cø ®Ó lËp c¸c phiÕu ghi sæ lµ chøng tõ gèc sau khi sö dông ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp. Qua c¬ së sè liÖu ghi nhËn trªn, phiÕu ghi sæ cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý, kÕ to¸n tr­ëng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt lµm c¨n cø ®èi chiÕu víi sæ c¸i. - C¸c sæ, thÎ chi tiÕt: Lµ c¸c chøng tõ gèc ®­îc kÕ to¸n viªn lËp, tËp hîp ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ¸p dông t¹i c«ng ty: chøng tõ gèc sæ, thÎ chi tiÕt sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ s sæ c¸i b¶ng tæng hîp chi tiÕt b¶ng ph©n c©n ®èi sè ph¸t sinh b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu, kiÓm tra. * Ho¹t ®éng h¹ch to¸n, b¸o c¸o, quyÕt to¸n thuÕ t¹i c«ng ty: - §¬n vÞ qu¶n lý thuÕ cña C«ng ty: Côc thuÕ TP Hµ Néi. - C¸c lo¹i thuÕ C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn: + ThuÕ m«n bµi: ®­îc kª khai vµ nép ®Çu n¨m tµi chÝnh (thuÕ m«n bµi nép 01 n¨m/lÇn). + ThuÕ GTGT: C«ng ty tiÕn hµnh nghÜa vô nép Ng©n s¸ch hµng th¸ng theo sè liÖu th«ng b¸o, kª khai. + ThuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp: Vµo thêi ®iÓm ®Çu n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, ®Çu t­ cña C«ng ty, KÕ to¸n tr­ëng lµm dù kiÕn doanh thu, thu nhËp cña C«ng ty tr×nh Gi¸m ®èc ký duyÖt vµ th«ng b¸o lªn ®¬n vÞ qu¶n lý thuª. Trªn c¬ së ®ã, hµng quý C«ng ty tiÕn hµnh t¹m trÝch sè thuÕ TNDN dù kiÕn ®Ó t¹m nép. - Tõ ngµy 01 ®Õn ngµy 10 hµng th¸ng, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm lµm b¸o c¸o thuÕ GTGT lªn C¬ quan qu¶n lý thuÕ. - C«ng ty thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n theo n¨m (01 n¨m/lÇn). C¨n cø vµo Biªn b¶n quyÕt to¸n thuÕ, c¬ quan qu¶n lý thuÕ tiÕn hµnh: + Hoµn thiÖn cho Doanh nghiÖp nÕu sè thuÕ doanh nghiÖp nép ng©n s¸ch vuît qu¸ s« thùc tÕ Doanh nghiÖp ph¶i nép. + Truy nép bæ sung nÕu sè thuÕ doanh nghiÖp ng©n s¸ch cßn thiÕu so víi thùc tÕ. + B×nh to¸n thuÕ cho Doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch. * Ho¹t ®éng lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty: B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp. B¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp víi môc ®Ých phôc vô ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp vµ t¨ng c­êng chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc h÷u quan. C«ng ty TNHH L©m Tïng tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m l­u l¹i C«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp tíi c¸c c¬ quan qu¶n lý h÷u quan (Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ TP Hµ Néi, Côc thuÕ TP Hµ Néi) chËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: ®©y lµ b¸o c¸o kÕ to¸n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së quan hÖ c©n ®èi kÕ to¸n vµ trªn viÖc ph©n lo¹i ®èi t­îng kÕ to¸n thµnh nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n dïng th­íc ®o b»ng tiÒn ®Ó biÓu thÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ë Doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: B¸o c¸o cã néi dung ph¶n ¸nh tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp, sè thuÕ TNDN ph¶i nép vµ tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña Doanh nghiÖp. - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ: b¸o c¸o ph¶n ¸nh c¬ së cña nguån vèn b»ng tiÒn vµ quan hÖ c©n ®èi vèn b»ng tiÒn l­u chuyÓn trong kú. Qua ®ã x¸c ®Þnh l­îng tiÒn l­u chuyÒn trong kú, sè tiÒn hiÖn cã ®Çu kú vµ sè l­îng tiÒn hiÖn cã cuèi ky. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: ®©y lµ h×nh thøc b¸o c¸o hµnh v¨n, cã chøc n¨ng gi¶i thÝch cô thÓ c¸c chØ tiªu trong B¸o c¸o tµi chÝnh. PhÇn III Mét sè nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty: * KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt: Tõ nh÷ng chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n kiÓm tra vµ h¹ch to¸n trªn phiÕu thu, phiÕu chi. Sau ®ã vµo sæ chi tiÕt thu - chi, cuèi ngµy tiÕn hµnh céng sæ thu - chi vµ tÝnh tån quü, ®ång thêi ®èi chiÕu víi thñ quü. NhËp sè liÖu vµo PhiÕu ghi sæ, cuèi th¸ng tæng kÕt vµ ®èi chiÕu víi chøng tõ ®Ó kiÓm tra. KÕ to¸n tr­ëng cïng víi thñ quü lËp sæ quü, b¶ng kiÓm kª quü tiÒn mÆt hµng ngµy ®Ó tiÖn viÖc kiÓm tra vµ lËp b¸o c¸o khi cã yªu cËu cña Gi¸m ®èc. S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn mÆt XuÊt quü Göi NH §Çu t­ TC Mua vËt t­, hµng ho¸, tµi s¶n Sö dông cho chi phÝ Thanh to¸n nî NhËp quü Doanh thu Tõ tiÒn göi NH Thu håi nî Thu håi vèn ®Çu t­ 111 * KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ nh»m ph¶n ¸nh ®­îc sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ ®Ó tÝnh to¸n ®óng ®¾n gi¸ trÞ TSC§ vµ tiÕn hµnh ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Qua ®ã, kÕ to¸n gióp Gi¸m ®èc C«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh b¶o qu¶n, sö dông vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, viÖc sö dông nguån vèn khÊu hao… nh»m sö dông hiÖu qu¶ TSC§ phôc vô môc ®Ých kinh doanh cña C«ng ty. S¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 Tsc® h÷u h×nh TSC§ t¨ng theo nguyªn gi¸ T¨ng, gi¶m theo nguyªn gi¸ NhËn vèn b»ng TSC§ Gi¶m TSC§ ®· khÊu hao hÕt Mua míi Gãp vèn liªn doanh, cho thuª TC NhËn l¹i TSC§ gãp liªn doanh, cho thuª TC Nh­îng b¸n, thanh lý XDCB hoµn thµnh 411 214 222,228 111, 112, 331, 341 821 222, 228 214 241 S¬ ®å h¹ch to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 214 hao mßn tsc® Gi¸ trÞ hao mßn gi¶m Gi¸ trÞ hao mßn t¨ng 211,213 627, 641,642 142, 335 211 222, 228, 411 * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: C¨n cø vµo b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng kho¸n hµng th¸ng ®· ®­îc Gi¸m ®èc duyÖt, kÕ to¸n tr­ëng tiÕn hµnh chia l­¬ng, h¹ch to¸n, trÝch quü l­¬ng theo quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña C«ng ty. Hµng th¸ng qua b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng, kÕ to¸n còng t¹m thu 5% BHXH lµm chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n. Cuèi quý, sau khi x¸c nhËn, ®èi chiÕu víi c¬ quan BHXH ph¶i nép ®Ó h¹ch to¸n, thanh to¸n. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng 622 chi phÝ c«ng trùc tiÕp TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶, TBXH, kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i trÝch cña ac«ng nh©n trùc tiÕp SX 334, 338 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 154, 631 627 641, 642 * KÕ to¸n mua hµng: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm thu nhËp, kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua hµng cña Doanh nghiÖp vµ ghi nhËn vµo hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. KÕ to¸n mua hµng ®­îc thùc hiÖn víi sù më sæ theo dâi víi tõng mÆt hµng, nhãm hµng, tõng nhµ cung øng vµ c«ng nî thanh to¸n cô thÓ. S¬ ®å h¹ch to¸n mua, b¸n hµng ho¸ (Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) (3) 611 156, 157 mua hµng (1) TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån ®Çu kú Mua hµng hãa vÒ nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi kú TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ ®· tiªu thô 632 111, 112, 331, 333 (4) ( 2) 641, 642 * KÕ to¸n b¸n hµng vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh: NhiÖm vô cña kÕ to¸n C«ng ty lµ ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô (cña tõng mÆt hµng, tõng s¶n phÈm, tõng dÞch vô vµ cña toµn bé s¶n phÈm dÞch vô) cïng víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô. S¬ ®å h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 632 911 TrÞ gi¸ hµng ho¸ mua trong kú Gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng hãa ®· tiªu thô trong kú TrÞ gi¸ hµng tån cuèi kú 155 611 155 Gi¸ vèn hµng b¸n TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån ®Çu kú 111, 112, 331 111, 112, 338,334 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh 642 PhÇn IV T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH L©m Tïng Trong sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp mµ trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n "Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ lµnh m¹nh cña bé m¸y tµi chÝnh - kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp" - Víi nhËn thøc ®óng ®¾n ®ã, C«ng ty TNHH L©m Tïng ®· tõng b­íc kiÖn toµn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc còng nh­ th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô kÕ to¸n. Thµnh qu¶ h¬n 03 n¨m thµnh lËp, tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty lµ minh chøng ®Çy tÝnh thuyÕt phôc cho kÕt luËn ®ã. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 02 n¨m (2002-2003) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn Kinh doanh 1.000.000.000 1.500.000.000 Tæng doanh thu 508.592.828 VND 589.688.385 VND Sè lao ®éng b×nh qu©n 16 ng­êi 16 ng­êi L­¬ng lao ®éng b×nh qu©n 800.000 VND 800.000 VND KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHH L©m Tïng, víi sù chØ b¶o cña c¸c c« b¸c, anh chÞ ë c«ng ty vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, em ®· nhËn thøc ®­îc phÇn nµo chøc n¨ng, nhiÖm vô, t×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc, c«ng t¸c tµi chÝnh còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Tuy nhiªn do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn em ch­a thÓ hiÓu s©u s¾c mäi vÊn ®Ò nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¸c, c¸c anh chÞ trong c«ng ty TNHH L©m Tïng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. MôC LôC ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12915.doc