Báo cáo Thực tập tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển

A . Lịch sử Sở giao dịch I NHĐT&PT Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch một phần gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngân hàng NHĐT&PT Việt nam .Chúng ta có thể chia thành 3 giai đoạn chính sau: Giai đoạn 1957- 1990: Đây là giai đoạn hình thành và phát triển NHĐT&PT Việt nam . Ngày 26 tháng 4 năm 1957 , thủ tướng chính phủ ký nghị định 177- TTG thành lập “ Ngân hàng kiến thiết Việt nam “ tại Bộ Tài Chính thay thế cho “ Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản” . Ngân hàng có nhiệ

doc20 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m vụ chủ yếu là thanh toán và quản lý vốn do nhà nước cấp cho kiến thiết cơ bản , nhằm thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế và hỗ trợ công cuộc chiến đấu và bảo vệ tổ quốc.1957-1981 , ngân hàng là một cơ quan của Bộ tài chính .Thời điểm này , hoạt động của ngân hàng nặng về kiểm soát và thanh toán các công trình xây dựng cơ bản hơn là cho vay , nặng về đánh giá và quản lý trước và trong khi cung ứng vốn , coi nhẹ quản lý sau khi cung ứng vốn .Ngân hàng không mang bản chất của một ‘ngân hàng “ Ngày 24 tháng 6 năm 1981 , Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 259 –CP về việc chuyển Ngân hàng kiến thiết Việt nam trực thuộc Bộ Tài chính thành ” Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt nam “trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt nam . Với quyết định này ngân hàng được tổ chức của doanh nghiệp quốc doanh, nhiệm vụ mới của ngân hàng là thu hút và quản lý các nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình không do ngân sách cấp hoặc không đủ vốn tự có , đại lý thanh toán và kiểm soát các công trình thuộc diện ngân sách đầu tư .Ngân hàng vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh . Ngày 14 tháng11 năm1990 chủ tịch hội đồng bộ trưởng ra quyết định thành lập NHĐT&PT thay thế cho ngân hàng đầu tư và kiến thiết cũ.Bây giờ ngân hàng có chức năng huy động vốn trung và dài hạn trong nước và ngoài nước và nhậnvốn từ ngân sách nhà nước cho vay các dự án chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển. Giai đoạn 1991-1997: Đây là giai đoạn ra đời và tìm hướng đi cho Sở giao dịch . Căn cứ và Điều lệ tổ chức , hoạt động của NHĐT&PT Việt nam ban hành kèm theo quyết định 349QĐ/NH5 ngày 16/10/1997 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt nam Căn cứ quyết định 76/ QĐ -TCCB ngày 28/3 /1991 của Tổng giám đốc NHĐT&PT Việt nam về việc thành lập Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam . Theo đề nghị của trưởng phòng tổ chức hành chính Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam . Trong thời gian này,Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam là một đơn vị phụ thuộc thực hiện cho vay, nhận gửi từ trên xuống .Mọi hoạt động của Sở giao dịch đều mang tính bao cấp thực hiện theo chỉ thị (Sở giao dịch chủ yếu cho vay đối với các dự án phát triển kinh tế do NHĐT&PT TW chỉ định.) Lỗ ,lãi không tự hạch toán , và không tự chịu trách nhiệm .Chủ yếu do ngân hàng mẹ đỡ đầu. Giai đoạn 1998 đến nay: Đây là giao đoạn Sở giao dịch có bước chuyển biến lớn thật sự tách ra trở thành một ngân hàng hạch toán độc lập. Năm 1998- 1999 , mặc dù đã chính thức được tách ra nhưng Sở giao dịch vẫn còn mang dấu ấn của sự bao cấp, chỉ thị .Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Sở như :nợ , lợi nhuận, dư nợ, lương , chi phí đều do NHĐT&PT Việt nam đề ra và áp đặt cho Sở . Năm 2000, các chỉ tiêu đề ra trên không còn , tuy vậy một số dự án lớn từ trước vẫn còn kéo dài đến nay. Trong đó có nhiều dự án vẫn còn mang tính bao cấp chỉ thị . Năm 2001 , đây là năm mà Sở giao dịch chính thức trở thành một đơn vị hạch toán độc lập có quyền tự chủ thực sự trong mọi hoạt động kinh doanh . B .Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 1. Cơ cấu tổ chức Cho đến nay ,sở giao dịch gồm có 11 phòng ban,một chi nhánh Gia lâm. Hiên nay sở có 201 cán bộ công nhân viên Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở giao dịch I NHĐT&PT Hành chính Thanh Toán Quốc Tế Nguồn Vốn Tín dụng Kế Toán Chi nhánh Gia lâm Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam Ban giám đốc Kế Toán Tài chính Quản Lý Kh- Hàng Giao dịch Hành Chính Kho quĩ Điện toán Thanh Toan quốc tế Kiểm Tra Kiểm Toán Nội bộ Nguồn Vốn Kinh doanh Tín dụng 2. Chức năng của các phòng ban Phòng Tài chính Kế toán Phòng Tài chính kế toán là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Sở giao dịch được thành lập theo quyết định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam . Điều hành phòng Tài chính kế toán là trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng phòng là một số phó Trưởng phòng . Nhiệm vụ : Thực hiện hạch toán kế toán để phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi hoạt động kinh doanh và các nghiệp vụ phát sinh tại Hội sở Sở giao dịch Phổ biến, hướng dẫn ,kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các chính sách và chế độ kế toán của Nhà nước và của Ngành Tổng hợp, lưu trữ chứng từ kế toán ; cân đoói kế toán ngày tháng ,năm ;các báo cáo quyết toán, kiểm toán nội bộ của Hội sở và của toàn Sở giao dịch Thực hiện báo cáo kế toán đối với các cơ quan quản lý Nhà nược theo chế độ hiện hành và cung cấp số liêụ boá cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ban Giám đốc Sở giao dịch . Là đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Sở giao dịch. Thực hiện chỉ tiêu tài chính tại Hội sở và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính và của Ngành. Trực tiếp thực hiện kinh doanh các dv ngân hàng như : dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ trả lương,... Thông qua việc thực hiện nghiệp vụ, thường xuyên tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ, hạch toán kế toán và quản lý tài chính . Tham gia công tác quản lý kho quĩ theo quy định Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. Các mối quan hệ : Đối với Ban Giám đốc Sở giao dịch Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Tham mưu và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách Thường xuyên định kỳ hoặc đột xuất báo cáotình hình công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng cho Ban Giám đốc Được Ban Giám đốc hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định của ngành và của Sở giao dịch về công tác tài chính kế toán Đối với các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch. Là mối quan hệ hợp tác, bình đẳng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, nghiệp vụ và các chương trình, kế hoạch công tác chung Cung cấp số liệu kế toán kịp thời cho các phòng ban chức năng khi có yêu cầu được Giám đốc phê duyệt. Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam ( thông qua các nghiệp vụ chức năng ) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tài chính kế toán theo quy định Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện công tác có liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán . Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản, chế độ chung của ngành và kịp thời phản ánh các vướng mắc trong thực hiện để có biện pháp xử lý. Đối với khách hàng, cán bộ của phòng tài chính kế toán phải : Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của nhà nước và của Ngành về các nội dung, nhiệm vụ trong giao dịch với khách hàng Trong giao dịch phải tận tình, trung thực với khách hàng. Không được có các biểu hiện cửa quyền, gây phiện hà hoặc tiêu cực với khách hàng Trong giao tiếp phải thể hiện được phong cách lịch sự, văn minh, khẩn trương .Thường xuyên lăng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng của khách hàng Thông qua công tác giao dịch để nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động của Sở giao dịch cũng như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quan hệ với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Chịu trách nhiệm kê khai thuế và đóng thuế của Sở giao dịch đầy đủ, đúng hạn theo quy định Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên của Sở giao dịch đầy đủ, kịp thời theo quy định . Phòng quản lý khách hàng Phòng quản lý khách hàng là một đơn vị thuộc Sở giao dịch tham mưu cho Giám đốc trong công tác xây dựng chính sách kế hoạch và kế hoạch Marketing .Là đầu mối tổ chức và thực hiện chính sách kế hoạch của Sở giao dịch Lãnh đạo Phòng Quản lý khách hàng là Trưởng phòng, giúp việc cho trưởng phòng là các Phó trưởng phòng . Nhiệm vụ Nghiên cứu thị trường, xác định thị phần của Sở giao dịch để tham mưu cho Giám đốc xây dựng chiến lược khách hàng, định hướng phát triển nền khách hàng bền vững phục vụ kinh doanh của Sở giao dịch Xây dựng chính sách chung đối với khách hàng, nhóm khách hàng và từng khách hàng cụ thể. Tham mưu cho Giám đốc sử dụng chính sách khách hàng linh hoạt trong các thời kỳ, giao đoạn cụ thể về lãi suất, phí, dịch vụ và các chính sách khác để đạt được hiệu quả trong kinh doanh Nắm bắt, phát hiện nhu cầu về tín dụng, dịch vụ ngân hàng của khách hàng để tham mưu cho Giám đốc nhằm đưa ra các sản phẩm phù hợp đáp ứng kịp thời, mở rộng hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm ,dịch vụ ngân hàng, các hình thức huy động vốn. Đầu mối trong công tác, triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới .Tham mưu cho Giám đốc cơ cấu lại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hợp lý Đầu mối, phối hợp với các phòng xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phân loại khách hàng. Tham gia xây dựng hạn mức tín dụng và chính sách khách hàng phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể Định kỳ vào ngày cuối tháng thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin liên quan đến hoạt động tài chính – ngân hàng trên địa bàn. Theo dõi chính sách khách hàng của ngân hàng bạn để tham mưu cho Giám đốc có các biện pháp xử lý kịp thời Duy trì quan hệ thường xuyên với khách hàng, trực tiếp tham gia thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, tổ chức thực hiện công tác Marketing đối với các khách hàng . Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, các định hướng lớn, là thành viên của Hội đồng tín dụng ... Đầu mối tham mưu cho Giám đốc trong hoạt động thông tin, quảng cáo, tiếp các đoàn báo chí, truyền hình theo sự uỷ nhiệm của Giám đốc Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. Quyền hạn và trách nhiệm Được tham gia ý kiến về kế hoạch kinh doanh, chương trình công tác chung, xây dựng cơ chế chính sách nghiệp vụ liên quan đến công tác khách hàng của Sở giao dịch theo sự chỉ đạo phân công của Giám đốc Được cung cấp và sử dụng các số liệu, thông tin về hoạt động của Sở giao dịch và khách hàng để phục vụ công tác theo qui chế bảo mật của Ngành và Nhà nước. Để thực hiện chương trình công tác, phòng Quản lý khách hàng được thay mặt Sở giao dịch công tác với các cơ quan trong và ngoài ngành, các doanh nghiệp trong phạm vi, nhiệm vụ được Giám đốc giao Phòng Quản lý khách hàng có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban và Chi nhánh trực thuộc Sở giao dịch và các phòng ban tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam ( khi được Giám đốc chỉ định ) để thực hiện nhiệm vụ được giao. Được cung cấp trang bị công cụ, phương tiện làm việc theo quy định chung của ngành. Phòng tín dụng Phòng tín dụng là đơn vị thuộc Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và tham mưu cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ( sau đây gọi là khách hàng ) bằng VNĐ và ngoại tệ Điều hành phòng Tài chính kế toán là trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng phòng là một số phó Trưởng phòng . Nhiệm vụ Thực hiện việc cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn bằng VND và ngoại tệ, bảo lãnh cho các khách hàng theo chế độ tín dụng hiện hành, đảm bảo an toàn ,hiệu quả của đồng vốn Thực hiện tư vấn trong hoạt động tín dụng và dịch vụ uỷ thác đầu tư theo quy định Thực hiện việc huy động vốn từ mọi nguồn vốn hợp pháp của khách hàng như : Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn ... cả VND và ngoại tệ Tổ chức việc lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý năm của phòng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của Sở giao dịch Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hàng quý, năm do Giám đốc giao Thực hiện việc báo cáo thống kê theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động tín dụng, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TW và Giám đốc Tổ chức thực hiện công tác khách hàng thường xuyên : phục vụ và khai thác tiềm năng của khách hàng truyền thống, mở rộng phát triển khách hàng mới Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, chính sách tín dụng và chính sách lãi suất của Sở giao dịch . Tổ chức việc lập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ ,tài liệu theo đúng quy định Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc giao Mối quan hệ Đối với phòng nguồn vốn kinh doanh Phối hợp với phòng nguồn vốn lập kế hoạch kinh doanh của Sở giao dịch .Cung cấp kế hoạch kinh doanh năm của phòng; báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác hàng tháng, quý, năm và các báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất theo quy định Phối hợp với phòng nguồn vốn trong công tác điều hành nguồn vốn, thực hiện chính sách kinh doanh, kinh doanh ngoại tệ. Phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư theo quy định của Giám đốc Đối với phòng tài chính kế toán Phối hợp với phòng tài chính kế toán theo dõi, thu nợ gốc, lãi của các khoản vay, bảo lãnh của khách hàng Cung cấp bản chính các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các chứng từ liên quan đến việc xử lý phát sinh tín dụng, bảo lãnh : cho vay, gia hạn, giãn nợ, điều chỉnh lãi suất, thu nợ, lãi phí ... đã được Giám đốc duyệt Đối chiếu các số liệu hàng tháng ,quý, năm đảm báo chính xác, kịp thời . Đối với phòng Tổ chức – Hành chính – Kho quỹ Phối hợp thực hiện việc giao – nhận và lưu giữ các chứng từ có giá, các tài liệu pháp lý là tài sản bảo đảm tiền vay, nợ vay của khách hàng Đối với phòng Kiểm tra nội bộ: Phối hợp việc phòng kiểm tra nội bộ theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam và Giám đốc Tiếp nhận từ phòng kiểm tra nội bộ những thông tin qua hệ thống kiểm tra kiểm toán nội bộ ,báo cáo về tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn để khai thác, sử dụng và thực hiện các kiến nghị của thanh tra ,kiểm toán Đối với phòng quản lý khách hàng Phối hợp với phòng này để nắm bắt thông tin thị trường xây dựng, triển khai sản phẩm mới và các hoạt động kinh doanh khác Phối hợp với phòng quản lý kế hoạch trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin khách hàng để có kế hoạch tiếp cận, thiết lập quan hệ với khách hàng .Theo định kỳ có đánh giá nhận xét, phân loại đối với từng khách hàng và đề xuất định hướng phục vụ trong thời gian tới Đối với phòng Điện toán Phòng điện toán hướng dẫn quản lý, vận hành và khai thác các thông tin dữ liệu trên mạng vi tính phục vụ công tác tín dụng Phòng tín dụng phối hợp với phòng Điện toán để xây dựng các chương trình tiện ích trong quản lý tín dụng . Đối với phòng thanh toán quốc tế Phối hợp về các giao dịch thanh toán với nước ngoài, xác định nguồn thanh toán, điều kiện tín dụng của các giao dịch qua hợp đồng kinh tế ,phương án kinh doanh và cam kết thanh toán của khách hàng Phối hợp trong nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất theo quy định Duy trì và tiếp cận khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu Đối với chi nhánh trực thuộc Đầu mối trong quan hệ quản lý tín dụng, bảo lãnh giữa Chi nhánh và Sở giao dịch theo sự phân công của Giám đốc Đối với các phòng khác Là quan hệ phối họp, hỗ trợ trong phạm vi trách nhiệm của phòng, cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao nhằm thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ chung của Sở giao dịch . Phòng nguồn vốn kinh doanh Phòng nguồn vốn kinh doanh là đơn vị thuộc bộ máy tài chính Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam, có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược kinh doanh, chính sách kinh doanh, các biện pháp thực hiện cụ thể trong từng thời kỳ phù hợp với chiến lược phát triển chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam . Tổ chức quản lý và điều hành tài sản nợ, tài sảncó bằng tiền của Sở giao dịch để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đúng quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ kinh doanh tại Sở giao dịch theo phân công Tổ chức thực hiện công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật và tư vấn theo yêu cầu Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê - phòng ngừa rủi ro phục vụ công tác điều hành của ngành và Sở giao dịch . Nhiệm vụ Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược kinh doanh và điều hành kinh doanh, cụ thể : Nghiên cứu, đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách kinh doanh và các giải pháp thực hiện Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng trưởng tài sản nợ, tài sản có hàng năm, hàng quý theo chỉ đạo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trung ương Phối hợp cùng các phòng chức năng xây dựng thực hiện các chính sách lãi suất, chính sách khách hàng, chính sách các sản phẩm mới, đề xuất xây dựng phát triển các kênh, mạng lưới, công cụ huy động vốn nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh Xác định cơ cấu tài sản nợ, tài sản có, đảm bảo cân đối theo kỳ hạn, loại tiền, phù hợp với đặc thù Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, trên cơ sở đó xác định cơ cấu chính sách huy động vốn, sử dụng vốn hợp lý. Chủ trì xây dựng các qui trình nghiệp vụ trong công tác điều hành nguồn vốn, tham gia xây dựng qui trình các hoạt động nghiệp vụ khác. Trực tiếp điều hành nguồn vốn, tổ chức kinh doanh Tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo và cùng các phòng nghiệp vụ thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn an toàn, tích cực, bảo đảm khả năng thanh toán, tránh rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất, các loại rủi ro nguồn vốn khác. Trực tiếp quản lý các khoản vay giữa Sở giao dịch với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trung ương, các chi nhánh trong cùng hệ thống và các tổ chức tín dụng khác Điều hành các tài khoản tiền gửi của Sở giao dịch tại NHNN, NHĐT&PT TW, các tổ chức tín dụng khác ; quản lý các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng tại Sở giao dịch một cách hiệu quả Thực hiện cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn hàng ngày tham mưu cho Ban lãnh đạo điều hành kinh doanh Thực hiện dự trữ bắt buộc, trích quỹ bảo lãnh, quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của NHNN, NHĐT&PT TW Quản lý và thực hiện trạng thái ngoại hối, trực tiếp kinh doanh ngoại tệ Thực hiện các quy định khác của NHNN, NHĐT&PT TW trong công tác nguồn vốn kinh doanh Tham gia quản lý công tác tín dụng bảo lãnh: Tiếp nhận, thông báo các danh mục dự án đầu tư theo KHNN từ NHĐT&PT TW cho các phòng tín dụng để thực hiện, tổng hợp chung và theo dõi thực hiện tín dụng đầu tư theo Hợp đồng tín dụng Là thành viên Hội đồng tín dụng, tham mưu về khả năng nguồn vốn và các ý kiến khác để Ban Giám đốc xem xét khi duyệt tín dụng đầu tư, tín dụng thương mại... Tham gia ý kiến để Giám đốc duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh Theo dõi việc thực hiện kế hoạch thu nợ tín dụng đầu tư, tín dụng trung dài hạn Công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật và tư vấn: Tiến hành thẩm định các dự án vay vốn đầu tư trung dài hạn về mặt kinh tế kỹ thuật theo quy định và hướng dẫn của NHĐT&PT TW Phối hợp theo dõi quá trình thực hiện dự án, tham mưu giải quyết những vướng mắc liên quan đến chế độ xây dựng cơ bản trong quá trình giải ngân Xây dựng các thước đo, các chuẩn mực kinh tế kỹ thuật, tiến tới xây dựng cẩm nang thẩm định kinh tế thực hiện đối với các dự án đầu tư Thực hiện công tác tư vấn dự án theo yêu cầu Tham gia thẩm định công tác xây dựng cơ bản nội ngành khi được phân công Công tác thông tin báo cáo Thực hiện báo cáo định kỳ ,đột xuất đối với NHNN, NHĐT&PT TW theo chế độ quy định Thực hiện báo cáo quý, năm về tình hình hoạt động của Sở giao dịch Tổng hợp số liệu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đề xuất các chính sách, biện pháp thích hợp Nắm bắt, thu thập, lưu trữ thông tin tham mưu cho Ban giám đốc chỉ đạo điều hành kinh doanh Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao Mối quan hệ Quan hệ đối ngoại Trực tiếp quan hệ với phòng Nguồn vốn kinh doanh tiếp thị, phòng Thẩm định và các phòng ban liên quan tại NHĐT&PT TW đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của phòng Trực tiếp quan hệ với các chi nhánh trong cùng hệ thống, các tổ chức tín dụng trong nước nhằm thực hiện điều hành nguồn vốn có hiệu quả Cùng các phòng chức năng tiếp xúc với các khách hàng có tiềm năng về nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để tăng cường huy động vốn Quan hệ với các cơ quan có liên quan phục vụ công tác thẩm định, tư vấn dự án . Quan hệ đối nội 1. Với phòng tín dụng Thông báo chỉ tiêu KHKD hàng quý, năm, các danh mục dự án chỉ định đầu tư cụ thể theo KHNN Tham gia ý kiến thẩm định kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư trung dài hạn, kết hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải ngân Đầu mối trình điều chỉnh thời gian vay trả đối với các dự án đầu tư trung dài hạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Thông báo nguồn vốn giải ngân theo yêu cầu hàng ngày của các phòng tín dụng Các phòng tín dụng gửi phòng nguồn vốn kinh doanh Hiệp định tín dụng khung, hợp động nguyên tắc, hạn mức tín dụng được duyệt Bản sao uỷ nhiệm của NHĐT&PT TW, hợp động tín dụng trung, dài hạn để cả các văn bản điều chỉnh hợp đồng Dự kiến đăng ký nhu cầu sử dụng vốn hàng kỳ trong công tác tín dụng Cung cấp số liệu phục vụ công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu 2. Với phòng thanh toán quốc tế: Thông báo nhu cầu sử dụng ngoại tệ để xác định nhu cầu mua ngoại tệ phục vụ công tác TTQT định kỳ tuần tháng để phòng nguồn vốn kinh doanh cân đối vốn, kinh doanh ngoại tệ và đảm bảo trạng thái ngoại hối Thông báo các điều kiện trong TTQT để phòng nguồn vốn kinh doanh chủ động trong điều hành vốn Phối hợp trong công tác kinh doanh ngoại tệ đáp ứng nhu cầu TTQT Tham gia ý kiến trình Ban Giám đốc về việc mở L/C cho khách hàng 3. Với phòng kế toán tài chính Chủ động trực tiếp phối hợp thực hiện điều chuyển nguồn vốn của Sở giao dịch trên tài khoản tiền gửi tại NHNN, NHĐT&PT TW và các TCTD khác đảm bảo sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán Phối hợp theo dõi, hạch toán nguồn điều chuyển, lãi vay giữa Sở giao dịch với NHĐT&PT TW và các chi nhánh Phối hợp trong việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán xây dựng các báo biểu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc 4. Với phòng Quản lý khách hàng Tham gia xây dựng chính sách khách hàng, chỉ tiêu phân loại khách hàng Phối hợp thực hiện chính sách khách hàng, thực hiện công tác Marketing phục vụ hoạt động của Sở giao dịch Tham gia xây dựngmạng thông tin nội bộ về khách hàng của Sở giao dịch 5. Với phòng Điện toán Phối hợp thực hiện các báo cáo theo chế độ quy định Phối hợp, tham gia xây dựng mẫu biểu, chỉ tiêu, báo cáo phục vụ hoạt động kinh doanh trên cơ sở mạng dữ liệu sẵn có Tham gia xây dựng mạng thông tin phục vụ công tác thẩm định, tư vấn dự án 6. Với phòng giao dịch Phối hợp lập KHKD quý, năm thông báo chỉ tiêu KHKD được Ban Giám đốc duyệt Phối hợp xây dựng cơ cấu huy động vốn ,hình thức và lãi suất huy động vốn từng thời kỳ 7. Còn lại Các phòng Quản lý khách hàng, tín dụng, TTQT, KTTC và giao dịch phải có trách nhiệm cung cấp số liệu trong lĩnh vực mịnh phụ trách định kỳ, đột xuất để phòng nguồn vốn kinh doanh hệ thống, tổng hợp báo cáo NHĐT&PT TW, ban Giám đốc Sở giao dịch . Với các phòng khác : có mối quan hệ phối hợp giúp đỡ nhau trong phạm vi chức năng được duyệt nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Phòng thanh toán quốc tế Phòng thanh toán quốc tế là trung tâm thanh toán đối ngoại của Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam, trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng của Sở giao dịch và khách hàng của các chi nhánh chưa thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp, đồng thời là trung tâm chuyển tiếp cho các chi nhánh NHĐT&PT trong hệ thống Tham mưu cho ban Giám đốc Sở giao dịch về thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và dịch vụ kinh doanh đối ngoại theo hướng dẫn chỉ đạo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam . Nhiệm vụ Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hàng nhập, hàng xuất và chuyển nhận tiền kiều hối ... theo quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước Việt nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam và đúng thông lệ quốc tế, bao gồm: Thanh toán bằng thư tín dụng Nhờ thu trơn ( séc, hối phiếu ) ; nhờ thu kèm chứng từ Chiết khấu bộ chứng từ Thanh toán chuyển tiền đi- đến bằng điện, chuyển tiền bằng thư Thanh toán tiền – chứng từ hàng xuất, hàng đổi hàng.. Và các nghiệp vụ TTQT khác Làm đầu mối quan hệ với các ngân hàng đại lý nước ngoài phục vụ cho thanh toán quốc tế và hoạt động đối ngoại của Sở giao dịch ; cung cấp dịch vụ thông tin đối ngoại bao gồm thu thập và tổng hợp thông tin, phân tích đánh giá các ngân hàng và thị trường nước ngoài để tham mưu cho Giám đốc và cung cấp cho các phòng ban có liên quan Chuyển tiếp điện giao dịch đi - đến cho các chi nhánh tỉnh thành phố trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam thông qua mạng truyền tin nội bộ khi có yêu cầu triển khai Trực tiếp hạch toán kế toán tài khoản nội và ngoại bảng liên quan đến các nghiệp vụ TTQT Cung cấp số liệu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh chung và trực tiếp xây dựng ,thực hiện kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực TTQT và các dịch vụ đối ngoại phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp mở rộng khách hàng và thị phần về kinh doanh TTQT và dịch vụ đối ngoại của Sở giao dịch Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công Mối quan hệ Với phòng nguồn vốn : Phòng TTQT cung cấp số liệu hoạt động thực tế và dự kiến theo định kỳ để: lập kế hoạch kinh doanh phần dịch vụ ngân hàng đối ngoại; đảm bảo cân đối trạng thái ngoại hối phối hợp trong các giao dịch mua bán ngoại tệ cho kế hoạch thanh toán quốc tế Với phòng tín dụng : phối hợp để xác định khả năng thanh toán và hoàn trả của khách hàng đối với các giao dịch thanh toán ,tín dụng đối ngoại xác định hạn mức mở thư tín dụng và mức ký quỹ cho khách hàng là doanh nghiệp nhập khẩu xác định hạn mức chiết khấu bộ chứng từ cho doanh nghiệp có hàng xuất khẩu phối hợp trình duyệt các giao dịch theo món ngoài hạn mức Với phòng kế toán phối hợp để: xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ TTQT, quy trình hạch toán phân tán các giao dịch TTQT, quy trình lập duyệt các loại điện cho phù hợp với mô hình của Sở giao dịch trong việc theo dõi thu chi tài khoản ngoại tệ của khách hàng đảm bảo đúng theo quy định về chế độ quản lý ngoại tệ ngoại hối của nhà nước, tài khoản thu phí dịch vụ Với phòng quản lý khách hàng phối hợp để: phân tích, đánh giá và xếp loại kế hoạch có quan hệ về thanh toán hàng xuất nhập khẩu thực hiện Marketing mở rộng khách hàng, đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối ngoại của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam tới tận nơi khách hàng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ; liên hệ và tổ chức làm đại lý và trong thanh toán thẻ, séc... với phòng Điện toán phối hợp để: xây dựng và hoàn thiện nâng cấp chương trình TTQT trong từng thời kỳ cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Sở giao dịch xây dựng mẫu biểu báo cáo nghiệp vụ TTQT đáp ứng kịp thời chương trình vấn tin của ban lãnh đạo, yêu cầu quản lý của phòng và các chương trình báo cáo khác xây dựng mạng thông tin phục vụ nghiệp vụ thanh toán đối ngoại Với các phòng ban khác ( phòng Hành chính, kiểm soát.. ) phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh toán quốc tế. Phòng Kiểm toán nội bộ Nhiệm vụ: Kiểm tr a việc điều hành của lãnh đạo của các phòng ban thuộc Sở giao dịch I về việc tuân thủ pháp luật , kế hoạch kinh doanh , chương trình công tác và chỉ đạo của Giám đốc Sở giao dịch Phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm pháp luật những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh tiền tệ Kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng quy định pháp luật của NHNN và NHĐT&PT Việt nam Thực hiện chương trình kế hoạch kiểm toán nội bộ Xem xét trình Giám đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở giao dịch I Xây dựng tập thể vững mạnh Tổng hợp kết quả kiểm tra , trực tiếp báo cáo và lập báo cáo Làm đầu mối và phối hợp với các đoàn thanh tra kiểm tra Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giám đốc. Phòng giao dịch Nhiệm vụ Trực tiếp nhận tiền gửi tổ chức kinh tế , huy động vốn dân cư , thực hiện nghiệp vụ tín dụng và một số loại dịch vụ ngân hàng theo sự phân công của ban Giám đốc Tham mưu cho Giám đốc về chính sách lãi suất các hình thức và kì hạn huy động vốn C. Đánh giá chung 1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2001. Năm 2001 ,nền kinh tế nước ta phát triển ổn định có mức tăng trưởng cao hơn các năm trước , cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch tích cực việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư đạt kết quả khá . Bên cạnh những thuận lợi cơ bản , nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn , biến động phức tạp .Nhận thức được điều đó ngay từ đầu năm 2001, Sở giao dịch đã xây dựng kế hoạch kinh doanh với tốc độ tăng trưởng cao tất cả các mặt và đã đạt được những kết quả so với năm 2000 như sau: Huy động vốn tăng 24.6% , từng bước đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của Sở giao dịch và hỗ trợ một phần cho ngành. Huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 35.9% Tín dụng tăng trưởng tương đối tốt trong đó dư nợ tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn thương mại tăng 1785tỷ đồng bằng 184.8% so với năm 2000 Cơ cấu tín dụng điều chỉnh theo xu hướng tích cực phù hợp với sự đổi mới của cơ chế tín dụng Thu dịch vụ tăng 38.23% do mở rộng đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng theo hướng khép kín, phục vụ khách hàng Đánh giá các mặt công tác Nguồn vốn huy động vốn 31/12/01, nguồn vốn huy động là 7390tỷ tăng 24.6% so với 31/12/00 trong đó huy động vốn dân cư tăng 20,4%, tiền gửi khách hàng tăng31,5 % , giữ vững thị phần huy động vốn cả Sở giao dịch , góp phần tạo một nền vốn tương đối ổn định cho hoạt động ngân hàng .Trong năm, Sở giao dịch đã thực hiện phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2001 với tổng số huy động chiếm 30% số trái phiếu huy động đợt 3 của toàn ngành, đưa số dư huy động trái phiếu đạt hơn 1.265tỷ VNĐ, cải thiện cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn huy động.Thực hiện chi trả lãi trái phiếu năm thứ 2 trái phiếu NHĐT&PT đợt I, II/2000, thanh toán trái phiếu và trả lãi trái phiếu NHĐT&PT năm 1998,1999 nhanh chóng , an toàn với hơn 8000 lượt người , số tiền thanh toán là :51.421 triệu đồng Tín dụng Đến 31/12/01, dư nợ tín dụng là 5804 tỷ đồng tăng trưởng là 35.48% so với 31/12/00 số tuyệt đối tăng là 1 tỷ Phân theo kỳ hạn cho vay (31/12/01) Loại cho vay Tổng hợp 31/12/01 % 31/12/00 Dư nợ cho vay ngắn hạn 1.456 tỷ đồng 124,89 Dư nợ cho vay trung và dài h._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC009.doc