Báo cáo Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập tài chính tại Công ty cổ phần công nghệ viễn thông

Tài liệu Báo cáo Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập tài chính tại Công ty cổ phần công nghệ viễn thông: ... Ebook Báo cáo Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập tài chính tại Công ty cổ phần công nghệ viễn thông

doc48 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập tài chính tại Công ty cổ phần công nghệ viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh 1.1.1. Kh¸i niÖm B¸o c¸o tµi chÝnh lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ c©n ®èi kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n, cung cÊp c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ph¶n ¸nh tæng qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp vµo mét thêi ®iÓm, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú. 1.1.2. Môc ®Ých cña b¸o c¸o tµi chÝnh : B¸o c¸o tµi chÝnh cã hai môc ®Ých c¬ b¶n nh­ sau: Thø nhÊt, b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn, c«ng nî, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n. Thø hai, b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu cho viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o vµ nh÷ng dù ®o¸n trong t­¬ng lai. Th«ng tin cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp cña c¸c chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña doanh nghiÖp. 1.1.3. T¸c dông cña b¸o c¸o tµi chÝnh: B¸o c¸o tµi chÝnh cã t¸c dông trªn nhiÒu mÆt ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã t¸c dông kh¸c nhau ®èi víi c¸c ®èi t­îng quan t©m ®Õn sè liÖu kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. NÕu ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých nh­ trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ cã t¸c dông cô thÓ nh­ sau: B¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu phôc vô cho viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong k× b¸o c¸o. Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ c¬ së tham kh¶o quan träng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp gióp cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ n¾m ®­îc c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt lµ c¬ së ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý vµ chØ ®¹o doanh nghiÖp. Sè liÖu, tµi liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp gióp cho c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp nh­ ng©n hµng, ng­êi mua, ng­êi b¸n vµ c¸c chñ ®Çu t­ kh¸c cã c¬ së ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp. Yªu cÇu ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh : B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau : B¸o c¸o tµi chÝnh tÊt nhiªn ph¶i lËp ®óng mÉu quy ®Þnh. C¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i thèng nhÊt víi c¸c chØ tiªu khoa häc vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n. Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kh¸ch quan trung thùc, kÞp thêi. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i lËp vµ göi ®Õn nh÷ng n¬i nhËn b¸o c¸o trong thêi h¹n qui ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. HiÖn nay cã 3 b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc gåm: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra chóng ta cßn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ t¹m thêi ch­a ®­îc quy ®Þnh lµ b¸o c¸o b¾t buéc, nh­ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp lËp vµ sö dông nh­ b¸o c¸o th­êng lÖ. 1.1.5. Qui ®Þnh vÒ n¬i göi b¸o c¸o vµ thêi h¹n göi b¸o c¸o : VÒ n¬i göi b¸o c¸o, ®èi víi tõng lo¹i doanh nghiÖp kh¸c nhau sÏ quy ®Þnh kh¸c nhau. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong b¶ng sau: C¸c lo¹i Doanh nghiÖp Thêi h¹n lËp b¸o c¸o N¬i nhËn b¸o c¸o C¬ quan TC C¬ quan thuÕ C¬ quan thèng kª Doanh nghiÖp cÊp trªn C¬ quan ®¨ng kÝ kinh doanh DNNN QuÝ (n¨m) x x x x x DN cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi N¨m x x x DN kh¸c N¨m x x VÒ thêi h¹n göi b¸o c¸o: §­îc quy ®Þnh nh­ sau : B¸o c¸o tµi chÝnh quÝ cña doanh nghiÖp nhµ n­íc (DNNN): C¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp vµ h¹ch to¸n phô thuéc tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp kh«ng n»m trong tæng c«ng ty th× thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quÝ. §èi víi tæng c«ng ty, thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 45 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quÝ. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña DNNN: C¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp vµ h¹ch to¸n phô thuéc tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp kh«ng n»m trong tæng c«ng ty th× thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. §èi víi tæng c«ng ty, thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x· th× thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty hîp danh thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. 1.2. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh 1.2.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: 1.2.1.1. Kh¸i niÖm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo 2 mÆt: kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh vèn cña h×nh th¸i tiÒn tÖ vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Theo chÕ ®é kinh tÕ hiÖn hµnh, thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ vµo cuèi ngµy cña ngµy cuèi quÝ vµ cuèi ngµy cña ngµy cuèi n¨m. Ngoµi c¸c thêi ®iÓm ®ã doanh nghiÖp cßn cã thÓ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, phôc vô yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh­ vµo thêi ®iÓm doanh nghiÖp s¸t nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. 1.2.1.2. Néi dung kÕt cÊu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo hai mÆt kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh vèn d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ cã thÓ kÕt cÊu theo h×nh thøc hai bªn hoÆc h×nh thøc mét bªn. Theo h×nh thøc hai bªn: ph¶n ¸nh kÕt cÊu tµi s¶n, theo tõ chuyªn m«n cña kÕ to¸n gäi lµ phÇn tµi s¶n. PhÇn bªn ph¶i ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh vèn, theo tõ chuyªn m«n cña kÕ to¸n gäi lµ phÇn nguån vèn. Theo h×nh thøc mét bªn: c¶ hai phÇn tµi s¶n vµ nguån vèn ®­îc xÕp cïng mét bªn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong ®ã phÇn tµi s¶n ë phÝa trªn, phÇn nguån vèn ë phÝa d­íi. 1.2.1.3. TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn ë sè tæng céng phÇn tµi s¶n lu«n c©n b»ng víi sè tæng céng phÇn nguån vèn. ý nghÜa cña tÝnh c©n ®èi: TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho phÐp chóng ta kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ viÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nÕu h¹ch to¸n ®óng, lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chÝnh x¸c th× sè tæng céng hai phÇn sÏ b»ng nhau. Cßn khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chøng tá qu¸ tr×nh h¹ch to¸n hay khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®· cã nh÷ng sai sãt (tuy nhiªn lËp ®­îc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh­ng ch­a h¼n h¹ch to¸n ®· ®óng vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®· chÝnh x¸c). B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tuy lµ b¸o c¸o quan träng nhÊt trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh­ng nã chØ ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Nã kh«ng cho biÕt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong k× nh­ c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn. Nh­ vËy ®Ó biÕt thªm c¸c chi tiªu ®ã ta cÇn xem xÐt b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.2.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : 1.2.2.1. Néi dung, kÕt cÊu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : * Néi dung: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh kÕt qu¶, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tõng néi dung, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép, t×nh h×nh vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, hay ®­îc miÔn gi¶m. * KÕt cÊu: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cã 3 phÇn, ph¶n ¸nh 3 néi dung: PhÇn I: L·i, lç. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt th­êng. TÊt c¶ c¸c chØ tiªu trong phÇn nµy ®­îc tr×nh bµy sè liÖu kú tr­íc, tæng sè ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o ®Ó so s¸nh vµ sè luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú b¸o c¸o. PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. PhÇn III: VAT ®­îc khÊu trõ, VAT ®­îc hoµn l¹i, VAT b¸n hµng néi ®Þa. Ph¶n ¸nh t×nh vÒ VAT theo c¸c chØ tiªu ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý VAT. 1.2.2.2. C¬ së sè liÖu: * C¬ së sè liÖu: Khi lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kÕ to¸n c¨n cø vµo: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh k× tr­íc vµ sè ph¸t sinh trong k× thuéc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9 vµ c¸c tµi kho¶n 133, 333 vµ 338. 1.2.3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ : Sù ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ hµnh lo¹t c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ®· ®ßi hái mét hÖ thèng th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®­îc thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch cao, ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña mäi ®èi t­îng sö dông th«ng tin. Nã kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c chñ doanh nghiÖp mµ cßn ®¸p øng yªu cÇu réng r·i cña c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­: ng­êi cho vay, c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ hµng… B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét vÊn ®Ò nh­ thÕ. HiÖn nay, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®­îc khuyÕn khÝch sö dông b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n n­íc ta. ChÝnh v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy sÏ t×m hiÓu kÜ vÒ lo¹i b¸o c¸o nµy. 1.2.3.1. Kh¸i niÖm: L­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l­îng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Dùa vµo b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, ng­êi sö dông cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ dù to¸n ®­îc l­îng tiÒn tiÕp theo. 1.2.3.2. Môc ®Ých cña b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp th«ng tin vÒ l­îng tiÒn thu vµo vµ l­îng tiÒn chi ra trong kú. Nã cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp chi tiÕt c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh nguån tiÒn h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh chi tiªu sö dông trong kú. 1.2.3.3. KÕt cÊu: Trªn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ thÓ hiÖn t×nh h×nh cña 3 ho¹t ®éng chñ yÕu mµ cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng tiÒn ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: lµ ho¹t ®éng chñ yÕu g¾n víi chøc n¨ng, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c dßng thu - chi liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× thanh to¸n. Ho¹t ®éng ®Çu t­: Bao gåm c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh ngoµi niªn h¹n (dµi h¹n) Ho¹t ®éng tµi chÝnh: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn vèn chñ së h÷u (vèn- quü) ë doanh nghiÖp. 1.2.3.4. Nguyªn t¾c tr×nh bµy chØ tiªu trªn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ: TiÒn l­u chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tr×nh bµy tr­íc, tiÕp theo lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ cuèi cïng lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh.Trong mçi ho¹t ®éng th× tõng kho¶n tiÒn thu thay cho tiÒn chi ra ®­îc tr×nh bµy riªng biÖt. Chªnh lÖch gi÷a tæng sè c¸c kho¶n tiÒn gi¶m ®­îc b¸o c¸o trong kú sÏ chªnh lÖch sè d­ ®Çu kú vµ cuèi kú cña tµi kho¶n tiÒn mÆt hoÆc b»ng sè chªnh lÖch gi÷a sè ®Çu n¨m vµ sè cuèi kú cña chi tiªu tiÒn mÆt trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 1.2.3.5. Ph­¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®­îc lËp tõ c¸c nguån th«ng tin chñ yÕu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ sö dông th«ng tin trªn sæ kÕ to¸n. Cã hai ph­¬ng ph¸p ®Ó lËp: _Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× c¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ sÏ ®­îc tr×nh bµy theo c¸c luång tiÒn vµo vµ luång tiÒn ra theo ba ho¹t ®éng. Theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp th× c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh luång tiÒn l­u chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tr×nh bµy b»ng c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2. 4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh : 1.2.4.1. Kh¸i niÖm: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®­îc lËp ®Ó gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. 1.2.4.2. Néi dung vµ c¬ së sè liÖu lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. N«i dung mét sè vÊn ®Ò kÕ to¸n ®­îc doanh nghiÖp l­a chän ®Ó ¸p dông, t×nh h×nh vµ lý do biÕn ®éng cña mét sè ®èi t­îng tµi s¶n vµ nguån vèn quan träng, ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh vµ c¸c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp. 1.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua hÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1.3.1. B¶n chÊt, ý nghÜa cña ph©n tÝch t×nh h×nh tài chÝnh doanh nghiÖp Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn t¹i víi qu¸ khø. Th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n¾m v÷ng tiÒm n¨ng, dù ®o¸n kÕt qu¶ còng nh­ rñi ro trong t­¬ng lai vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau vµ ®Òu ®­îc b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt nªn sÏ cã rÊt nhiÒu ®èi t­îng víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau, quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ d­íi nh÷ng gãc ®é còng hÕt søc kh¸c nhau song th­êng tËp trung vµo c¸c khÝa c¹nh: kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c dßng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc lîi nhuËn. Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin nh­ vËy cho c¸c ®èi t­îng quan t©m. 1.3.2 Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chính Môc ®Ých tèi cao vµ quan träng nhÊt cña B¸o c¸o tµi chÝnh lµ gióp ng­êi ra quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, ®Ó tõ ®ã lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u. Bëi vËy, viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng víi nhiÒu phÝa c¶ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông, mèi quan t©m cña hä chñ yÕu lµ h­íng vµo kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp. V× vËy, hä ®Æc biÖt chó ý ®Õn sè l­îng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn ®Ó dù do¸n kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra hä còng rÊt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, v× ®©y lµ kho¶n b¶o hiÓm trong tr­êng hîp doanh nghiÖp gÆp rñi ro vµ lµ c¬ së cho viÖc hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay dµi h¹n. §èi víi nhµ cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ hµng ho¸, dÞch vô, hä cÇn c¨n cø ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cã thÓ cho kh¸ch hµng nµo ®ã ®­îc mua chÞu hµng, hay thanh to¸n chËm hay kh«ng. T­¬ng tù c¸c chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông, nhãm ng­êi nµy còng cÇn ®­îc biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­, mèi quan t©m cña hä h­íng vµo c¸c yÕu tè nh­ sù rñi ro, kh¶ n¨ng hoµn vèn, møc sinh l·i, kh¶ n¨ng thanh to¸n… còng nh­ hiÖu qu¶ cña viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng vµ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp. ViÖc lµm nµy cung cÊp th«ng tin nh»m ®¶m b¶o sù an toµn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cho c¸c nhµ ®Çu t­. C¸c c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ, c¬ quan Th«ng kª, ®¬n vÞ chñ qu¶n… ®Òu dùa vµo tµi liÖu ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tÝnh ®óng ®¾n trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ tÝnh tu©n thñ luËt ph¸p cña doanh nghiÖp. Ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp còng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp v× tiÒn l­¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ chÝnh lµ sù ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä. Nãi tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng quan t©m ®Õn doanh nghiÖp, nh÷ng ng­êi cã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Õn doanh nghiÖp, mÆt nµy hay mÆt kh¸c ®Òu cÇn th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng khÝa c¹nh riªng trong bøc tranh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ã. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®¸p øng ®­îc mét c¸ch tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu trªn. Th«ng qua viÖc th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ®èi t­îng kh¸c cã thÓ n¾m râ ®­îc thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp, thÊy ®­îc c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè ®Õn t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã hä cã thÓ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi ­u vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m æn ®Þnh vµ t¨ng c­êng, ph¸t huy kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa quan träng nh­ vËy, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ c«ng viÖc nªn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ cÈn thËn sau mçi chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇnC«ng nghÖ ViÔn th«ng. 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 640/Q§-TCCB ngµy 15/5/1991 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. N¨m 1996, C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i ®­îc chuyÓn sang h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 432/TCCB-L§ ngµy 09/09/1996 cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn. Ngµy 25/11/2004 ®­îc ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn C«ng nghÖ ViÔn th«ng theo quyÕt ®Þnh sè 56/2004/Q§-BBCVT cña Bé tr­ëng Bé b­u chÝnh ViÔn th«ng víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: VIETNAM TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY. Tªn viÕt t¾t lµ: VITECO. Trô së chÝnh ë 61 L¹c trung- Hai Bµ Tr­ng – Hµ néi. Vèn ®iÒu lÖ lµ: 15.000.000.000 Vn®. Ngµy 01/01/2004, c«ng ty ®­îc cæ phÇn ho¸ víi h×nh thøc b¸n mét phÇn vèn nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ( theo kho¶n 4, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP). NhiÖm vô träng t©m cña c«ng ty lµ tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ tæng ®µi ®iÖn tö sè phôc vô cho chiÕn dÞch sè ho¸ vµ kÕ ho¹ch t¨ng tèc cña Ngµnh. C¸c ®èi t¸c chÝnh trong giai ®o¹n nµy lµ Goldstar, Alcatel, NEC, Shanghai Bell. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Khi míi thµnh lËp chØ cã 50 thµnh viªn bao gåm c¶ ban gi¸m ®èc vµ tr×nh ®é kh«ng ®ång ®Òu. Cho ®Õn nay, t¹i thêi ®iÓm 01/09/2005, c«ng ty ®· cã 152 thµnh viªn trong ®ã 62% c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é §¹i häc trë lªn. 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty Ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ viÔn th«ng nªn c«ng ty th­êng xuyªn ®­îc tiÕp xóc víi c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i bëi c«ng nghÖ viÔn th«ng lµ mét ngµnh nh¹y bÐn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô míi víi chu kú c«ng nghÖ ngµy cµng ng¾n. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi vµ ®ãn ®Çu trong nhiÒu lÜnh vùc. Ngoµi ra, ChÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc còng mang l¹i cho c«ng ty nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi. Nh­ng cïng víi nã còng lµ sù c¹nh tranh m·nh mÏ tõ bªn ngoµi. 2.1.2.1 S¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu: C«ng ty ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0103011134 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Thµnh phè Hµ néi cÊp, víi c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu trªn c¸c lÜnh vùc: * L¾p ®Æt, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a tæng ®µi: TDX-1B, NEAX-61E, NEAX-61Z, ALCATEL, 1000E10, EWSD, S12, DMS, HICOM, NEAX-61-XS, SSA, DTS… * Nghiªn cøu vµ chÕ t¹o: Viteco lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam trong m¶ng nghiªn cøu, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp B­u ®iÖn nh­ tæng ®µi kü thuËt sè dung l­îng võa vµ nhá DTS, thiÕt bÞ ®Çu cuèi quang SDH, PDH, thiÕt bÞ nguån AC/DC, c¸c b¶ng m¹ch cña thiÕt bÞ Payphone t­¬ng thÝch víi Anritsu vµ Ascom… * T­ vÊn thiÕt kÕ: §©y lµ m¶ng dÞch vô c«ng ty míi triÓn khai, nh»m ®¸p øng nhu cÇu më réng, n©ng cÊp vµ tèi ­u ho¸ m¹ng viÔn th«ng cña c¸c b­u ®iÖn tØnh: c¸c c«ng tr×nh chuyÓn m¹ch, ngo¹i vi, truyÒn dÉn. * Kinh doanh th­¬ng m¹i vµ nhËp khÈu uû th¸c: Lµ m¶ng ho¹t ®éng ®ãng gãp 70%-75% doanh thu cña Viteco hiÖn nay. MÆt hµng chÝnh c«ng ty ®ang kinh doanh lµ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng chuyªn ngµnh nh­ thiÕt bÞ truy cËp, nguån, thiÕt bÞ ®Çu cuèi, thiÕt bÞ phô trî. Viteco còng thùc hiÖn chøc n¨ng nhËp khÈu uû th¸c vËt t­, thiÕt bÞ cho c¸c b­u ®iÖn tØnh vµ c¸c c«ng ty trong ngµnh ( chñ yÕu lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty). 2.1.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty. Chñ tr­¬ng cña c«ng ty lµ tæ chøc c«ng ty theo m« h×nh nguyªn t¾c gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c phßng, trung t©m cña c«ng ty ®· ®­îc kiÖn toµn tæ chøc, bè trÝ l¹i víi nh÷ng c¸n bé chñ chèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ s½n sµng ®¶m ®­¬ng tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §éi ngò c¸n bé kÜ thuËt, chuyªn viªn, c«ng nh©n lu«n ®­îc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é, s¾p xÕp theo n¨ng lùc ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn ¸p dông nh÷ng t­ duy s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ph¸t huy hÕt søc m¹nh tæng lùc cña toµn c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lÝ mét cÊp, ®øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc, cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt, quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc lµ 1 Phã tæng gi¸m ®èc. KÕ to¸n tr­ëng gióp chØ ®¹o, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª trong c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng do Tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt. Ban Gi¸m ®èc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp xuèng c¸c bé phËn phßng ban. Gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc cßn cã c¸c phßng chøc n¨ng vµ nghiÖp vô: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: lµm nhiÖm vô qu¶n lÝ nh©n sù, tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ho¹t, ®iÒu hoµ ho¹t ®éng c¸c phßng ban, lªn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù cña c«ng ty vµ qu¶n trÞ c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh hµng ngµy. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: lµm nhiÖm vô kÕ to¸n thèng kª, cô thÓ lµ theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lÝ vèn, tµi s¶n vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã nhiÖm vô thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi phô tr¸ch c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. - Phßng khoa häc kü thuËt: cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho ban gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã v¨n phßng t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c trung t©m: + Trung t©m t­ vÊn thiÕt kÕ + Trung t©m VTC + Trung t©m viÔn th«ng + Trung t©m truyÒn dÉn vµ di ®éng. Sơ đồ tổ chức công ty VITECO : §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc P. Tæng gi¸m ®èc Ban kiÓm so¸t T.T truyÒn dÉn vµ Di ®éng T.T viÔn th«ng T.T VTC T.T t­ vÊn thiÕt kÕ VP c«ng ty t¹i TP HCM P. KH kü thuËt P. kÕ ho¹ch kinh doanh P. tµi chÝnh kÕ to¸n P. tæ chøc hµnh chÝnh Khèi qu¶n lÝ Khèi s¶n xuÊt kinh doanh 2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty CP c«ng nghÖ viÔn th«ng nh÷ng n¨m 2004-2006. 2.2.1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2004-2006 2.2.1.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 2004-2006 STT ChØ tiªu §vt 2004 2005 2006 1 Vèn nhµ n­íc theo sæ s¸ch kÕ to¸n TriÖu ®ång 20.679 21.534 _ 2 Nî vay ng¾n h¹n Trong ®ã: + Nî qu¸ h¹n ®ång 1.750 2.560 77.746.838.619 3 Nî vay dµi h¹n Trong ®ã: + Nî qu¸ h¹n ®ång 0 0 338.845.105 4 Tæng sè ng­êi lao ®éng Ng­êi 150 150 152 5 Tæng quü tiÒn l­¬ng TriÖu ®ång 4.787 45.760 42.909 6 Thu nhËp b×nh qu©n (VN§/ ng­êi/th¸ng) §ång 2.885.619 2.706.000 2.823.000 7 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 38.437 37.657 32.444 8 Tæng chi phÝ TriÖu ®ång 35.218 34.800 24083 9 Lîi nhuËn thùc hiÖn TriÖu ®ång 3.219,5 2.200 8.361 10 Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 2.298 1.584 3.478 11 Tû suÊt LN sau thuÕ/Vèn nhµ n­íc 11.1% 7.6% __ 2.2.1.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2006 Tõ ngµy 01/05/2006 ®Õn ngµy 31/12/2006, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn, do ®ã sè liÖu cã thay ®æi. D­íi ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®­îc kiÓm to¸n (12/2006): B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Kú kÕ to¸n tõ 01/05/2006 ®Õn 31/12/2006 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô……..….: 32.444.912.451 C¸c kho¶n gi¶m trõ………………………………: 0 Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô….: 32.444.912.451 Gi¸ vèn hµng b¸n…………………………………: 24.083.634.007 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô….: 8.361.278.444 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh…………………….: 262.676.371 Chi phÝ tµi chÝnh…………………………………...: 210.121.359 Trong ®ã chi phÝ l·i vay:………………… ……………..: 151.928.010 Chi phÝ b¸n hµng……………………………………: - Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp……………………….: 6.523.263.164 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh.………….: 1.890.570.292 Thu nhËp kh¸c……………………………………….: 1.589.757.330 Chi phÝ kh¸c…………………………………………: 1.757.000 Lîi nhuËn kh¸c………………………………………: 1.588.000.330 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ………………..…: 3.478.570.622 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh……………………....: - Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i………………………..: - Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN…………………………..: 3.478.570.622 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu………………………….….: 2319 ®ång/ CP - Tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho thÊy doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc sau khi cæ phÇn ho¸ doanh nghÞªp (V× ®©y lµ b¸o c¸o kªt qu¶ cña 6 th¸ng) §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ ®©y lµ kh¶ n¨ng kinh doanh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. V× tr­íc ®©y do cã sù b¶o hé cña nhµ n­íc nªn viÖc kinh doanh thuËn lîi h¬n nay doanh nghiÖp ph¶i tù nç lùc nhiÒu h¬n n÷a ®Ó møc doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng. Tr­íc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn, c¬ héi kinh doanh vµ tån t¹i. MÆc dï vËy lîi nhuËn c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (2319 ®ång/ CP) còng gi÷ ë møc trung b×nh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c«ng ty sÏ ph¶i nç lùc nhiÒu h¬n n÷a nÕu muèn thu hót ®­îc vèn ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Kho¶n lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (1.890.570.292 ®) kú b¸o c¸o nµy t¨ng h¬n nhiÒu so víi kú b¸o c¸o n¨m tr­íc (1.584.000.000 ®). Ph©n tÝch mét vµi chØ tiªu nh­ trªn ®Ó thÊy ®­îc sù cè g¾ng ®¸ng kÓ cña c«ng ty khi tho¸t th©n tõ c¸i bãng cña nhµ n­íc, tù th©n vËn ®éng trªn th­¬ng tr­êng. Kinh doanh trªn lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét lÜnh vùc hÕt søc nh¹y c¶m, ®«i khi cÇn mét chót liÒu lÜnh míi cã thÓ thµnh c«ng. Do ®Æc thï nµy mµ nã sÏ mang l¹i cho c«ng ty nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh ( em xin ®­îc tr×nh bµy râ h¬n ë phÇn sau). 2.2.2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 2.2.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. §Ó phï hîp víi c¬ cÊu qu¶n lý gän nhÑ, khoa häc vµ hiÖu qu¶, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty còng ®­îc s¾p xÕp linh ho¹t, logic vµ cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt trong c«ng ty. Toµn bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm 3 ng­êi trong ®ã cã 1 tr­ëng phßng ( kÕ to¸n tr­ëng), vµ 2 nh©n viªn. øng dông sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ cho phÐp c«ng ty tinh gi¶n ®­îc l­îng lao ®éng trong c«ng ty. Tr­íc ®©y, phßng kÕ to¸n cã tíi 5 ng­êi mµ c«ng viÖc th­êng xuyªn bËn rén, nh­ng nay chØ cßn 3 lµ do sù tiÖn lîi cña phÇn mÒn kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông (Esoft Financial SB). * KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi gióp Tæng gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi phô tr¸ch chung, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong c«ng ty vµ c¸c trung t©m. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô th­êng xuyªn ®«n ®èc c¸c nh©n viªn vµ c¸c trung t©m thùc hiÖn c¸c quy chÕ tµi chÝnh, cã nhiÖm vô b¸o c¸o mäi sè liÖu liªn quan ®Õn tµi chÝnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. * KÕ to¸n tæng hîp- KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô theo dâi tinh khÊu hao TSC§ cho toµn bé TSC§ hiÖn c«ng ty ®ang n¾m gi÷ vµ sö dông. LËp b¸o c¸o, cËp nhËt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c©n ®èi tµi kho¶n ®Þnh kú, b¸o c¸o vÒ c¸c sù vô kÕ to¸n. §ång thêi kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi trung t©m vÒ thu chi vµ quyÕt to¸n. * KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiªu thô s¶n phÈm: cã nhiÖm vô lËp c¸c thñ tôc thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiªu thô s¶n phÈm ( X©y l¾p, b¶o tr×, b¶o d­ìng tæng ®µi). Tæng doanh thu, tÝnh thuÕ ph¶i nép víi c¬ quan nhµ n­íc hµng th¸ng. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. §ång thêi, thùc hiÖn theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh mua hµng thanh to¸n, chi tiÕt c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch vµ chi phÝ trÝch tr­íc trong doanh nghiÖp. * KÕ to¸n vËt t­ kiªm kÕ to¸n quü: chÞu tr¸ch nhiÖm thu chi quü tiÒn mÆt cña c«ng ty vµ mäi chøc tr¸ch cña thñ quü, qu¶n lÝ quü, ghi chÐp ®èi chiÕu c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt tån vËt t­ hµng ho¸, lµm thÎ vËt t­, th­êng xuyªn kiÓm kª ®èi chiªu víi kho ®Ó khíp sè d­. 2.2.2.2 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n_Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. (theo néi dung c«ng viÖc) KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp- kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n ng©n hµng vµ chi tiÕt. KÕ to¸n quü KÕ to¸n thanh to¸n 2.2.3 Nguyên tắc thực hiện chế độ chÕ ®é kÕ to¸n tại c«ng ty. *ChÕ ®é kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Tµi chÝnh. *H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh: Chøng tõ ghi sæ. *Mét sè nguyªn t¾c: khi thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn C«ng nghÖ ViÔn th«ng. - Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn: c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®­îc qui ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m, c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®­îc qui ®æi theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn hµng do ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. - Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ gèc. Gi¸ trÞ hµng tån kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn vµ ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh: Ho¹t ®éng liªn doanh theo h×nh thøc Ho¹t ®éng kinh doanh ®ång kiÓm so¸t vµ tµi s¶n ®ång kiÓm so¸t ®­îc c«ng ty ¸p dông nguyªn t¾c kÕ to¸n chung nh­ víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng kh¸c. - Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n ®i vay: chi phÝ ®i vay ®­îc ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ph¸t sinh. Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t­ x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã. - Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu: doanh thu b¸n hµng; doanh thu cung cÊp dÞch vô; doanh thu Hîp ®ång x©y dùng; doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 2.3. Tình hình lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty. 2.3.1 Tình hình lập báo cáo tài chính. 2.3.1.1. Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phÇn: PhÇn tµi s¶n và PhÇn nguån vèn PhÇn tµi s¶n: C¸c chØ tiªu ë phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tµi s¶n ®­îc ph©n chia nh­ sau: + Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n + Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n PhÇn nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc29499.doc
Tài liệu liên quan