Báo cáo Tổng hợp về giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nội & thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Tài liệu Báo cáo Tổng hợp về giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nội & thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: ... Ebook Báo cáo Tổng hợp về giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nội & thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

doc26 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Tổng hợp về giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nội & thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më ®Çu Sau một thời gian học tập và nghiªn cứu lý thuyết trªn ghế nhà trường, sinh viªn được trang bị những kiến thức căn bản nhất về ngành học cũng như chuyªn nghành đào tạo. Song nếu chỉ được học tập ở trường lớp th× sinh viªn khã cã thể cã được những kinh nghiệm thực tế, chÝnh v× vậy mà sau mỗi khãa học cần cã qu¸ tr×nh thực tập nhằm tạo điều kiện cho sinh viªn vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc, để sau khi ra trường sinh viªn ®­îc trang bÞ kiÕn thức s©u rộng hơn về ngành học của m×nh cũng như cã điều kiện tiếp xóc làm quen với c«ng việc trong tương lai gần. Được tiếp nhận thực tập tại C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi cïng với sự gióp đỡ của Gi¸m đốc c«ng ty cũng như c¸c nh©n viªn phßng hµnh chÝnh nh©n sù, em đã được tạo điều kiện để có được những hiểu biết về cơ cấu tổ chức cũng nh­ c¸c hoạt động kinh doanh thực tế của một c«ng ty chuyªn tæ chøc nhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn thị trường. Cïng với những kiến thức nền tảng được đào tạo trong nhà trường kết hợp với những kiến thức thực tiễn thu được sau một thời gian ngắn thực tập, em đã hoàn thành B¸o c¸o thùc tËp tæng quan đề cập sơ lược đến t×nh h×nh hoạt động kinh doanh của C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi. Nội dung bài b¸o c¸o nµy gåm ba phÇn chÝnh : Phần một: Giới thiệu chung về C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi Phần hai: Thực trạng hoạt động s¶n xuÊt kinh doanh của C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi Phần ba: §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt em rÊt mong sù chØ b¶o vµ gãp ý cña thÇy c« trong Tr­êng Kinh tÕ quèc d©n vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi. I. KH¸i qu¸t VÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Tªn c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi Tªn giao dÞch quèc tÕ: Hanoiconstruction and investment Joint stock company Tªn viÕt t¾t: HaCoin.,JSC. Loại h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn H×nh thức kinh doanh: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35 KV - Trang tri néi thÊt, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc - S¶n xuÊt, b¸n bu«n vËt liÖu x©y dùng, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ - Cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng. Trụ sở chÝnh: Số 42/91 – TrÇn Duy H­ng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 04.5566 503 Fax: 04.5565 694 Số tài khoản: 10201000023969 T¹i ng©n hµng C«ng th­¬ng Quang Trung – Hµ T©y M· số thuế: 0101338451 C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n gåm 5 cæ ®«ng gãp vèn thµnh lËp víi sè vèn ®iÒu lÖ thµnh lËp lµ 3.000.000.000 (ba tû ®ång) c«ng ty h¹nh to¸n ®éc lËp ®­îc thµnh lËp lÇn ®Çu tiªn vµo ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2003 vµ ®¨ng ký thay ®æi lÇn hai vµo ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2004. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi míi thµnh lËp ®­îc ba n¨m tuy cßn non trÎ song trong ba n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ mµ kh«ng ph¶i mét c«ng ty míi thµnh lËp nµo còng cã ®­îc. C«ng ty ®· ký hîp ®ång thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cã chÊt l­îng cao ë c¸c tØnh phÝa B¾c nh­: C«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc Hoµng V¨n Thô, c«ng tr×nh ®­êng giao th«ng V¨n VØ – TP L¹ng S¬n, c«ng tr×nh tr­êng cÊp 2+3 Hµ Lang – Tuyªn Quang, c«ng tr×nh trung t©m cai nghiÖn tØnh Yªn B¸i… 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty 2.1. Chức năng. Chức năng chủ yếu của C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi là thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông nh­ nhµ cöa kiÕn tróc, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng n«ng th«n. C¸c c«ng tr×nh thñy lîi nh­ kªnh m­¬ng cung cÊp n­íc s¹ch n«ng th«n, xö lý chÊt th¶i r¾n, s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n vËt liÖu, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. Ngoµi ra c«ng ty cßn cho thuª thiÕt bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng 2.2. Nhiệm vụ C«ng ty cthuộc loại h×nh c«ng ty cæ phÇn theo luật ph¸p của Việt Nam nên nó thực hiện hoạt động kinh doanh v× mục tiªu lợi nhuận, ph¸t triển mở rộng kinh doanh. Đồng thời song song với qu¸ tr×nh ®ã ty phải thực hiện ®óng theo quy định của ph¸p luật Việt Nam, gãp phần ph¸t triển kinh tế của đất nước. 2.3. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty *Ho¹t ®éng x©y l¾p Ho¹t ®çng x©y l¾p là một trong những lĩnh vực then chốt của C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi trong giai đoạn hiện nay đồng thời cũng là một trong những chiến lược l©u dài của c«ng ty trong thời gian sắp tới. C¸c nhµ l·nh đạo của c«ng ty đ· x¸c định Kinh doanh x©y l¾p là một hoạt động quan trọng và thực tế đã chứng minh bắng chÊt l­îng cả về mặt tài chÝnh cũng như uy tÝn của c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi hoạt động với phương ch©m “§Æt chÊt l­îng lªn hµng ®Çu”và điều này được thể hiện qua c¸c c«ng tr×nh mà c«ng ty tham gia đều được khảo s¸t thiÕt kÕ tÝnh to¸n cô thÓ kü l­ìng nh»m t¹o ra gi¸ c¶ c¹nh tranh nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng tèt nhÊt cho c«ng tr×nh. §èi víi viÖc chuyªn m«n hãa c«ng t¸c đào tạo chuyªn m«n còng nh­ tr×nh ®é cña ®éi ngò kü thuËt và quản lý đ· đem lại hiệu quả tối ưu về tiết kiệm chi phÝ cho c«ng tr×nh cũng như phÝa c«ng ty. ChÝnh dựa trªn nền tảng đã mà c«ng ty đ· thực hiện tèt c¸c c«ng tr×nh mà c«ng ty đ· tróng thầu, được chỉ định chọn thầu và ®Êu thÇu cạnh tranh. *Hoạt động trang trÝ ngo¹i thÊt néi thÊt c«ng tr×nh C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu chuyªn nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín vÒ viÖc cung cÊp trang thiÕt bÞ m¸y mãc néi, ngo¹i thÊt. §èi víi l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng ty lµm viÖc trùc tiÕp víi nhµ s¶n xuÊt sau ®ã l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh nh­ vËy võa ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt l­îng còng nh­ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. * Hoạt động kinh doanh vËt liÖu x©y dùng C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi ®­a ®Õn cho b¹n hµng, ®èi t¸c cña m×nh nh÷ng nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc cã chÊt l­îng tèt nhÊt, vËn chuyÓn ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh, gi¸ c¶ phï hîp víi c¸ch thøc thanh to¸n linh ho¹t cho c¸c ®èi t¸c nh»m t¹o ra uy tÝn l©u dµi cho c«ng ty. C¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh mµ c«ng ty cung cÊp ra thÞ tr­êng lµ : - ThÐp c¸c lo¹i nh­ thÐp TISCO, thÐp Th¸i nguyªn, ThÐp ViÖt óc t¹o ra nhiÒu chon lùa thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh - Xi m¨ng - C¸c lo¹i m¸y trén bª t«ng, m¸y thñy lùc, c¸c lo¹i m¸y c¬ khÝ kh¸c phôc vô cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ: C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n, s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ: C¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, cÇu, cèng, ®­êng nÒn….V× vËy, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph©n t¸n, chÞu ¶nh h­ëng lín cña thêi tiÕt, ®Þa h×nh thêi vô…§Ó kh¾c phôc tèt viÖc thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái viÖc tæ chøc thi c«ng linh ho¹t, ®¶m b¶o bao qu¸t vµ hoµn thµnh tèt c«ng tr×nh nhËn thÇu. MÆt kh¸c, C«ng ty kinh doanh ®a d¹ng ngµnh nghÒ nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®a dn¹g phong phó, thuéc nhiÒu chñng lo¹i. Trong mçi ngµnh ®Òu cã nh÷ng s¶n phÈm mang ®Æc tr­ng riªng, do ®ã quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña mçi ngµnh còng kh¸c. VÝ dô quy m« x©y dùng c«ng tr×nh cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: Khi tiÕp nhËn th«ng b¸o mêi thÇu C«ng ty chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu L­u ®å ®Êu thÇu TiÕp nhËn Th«ng b¸o mêi thÇu Mêi thÇu ChuÈn bÞ dù thÇu Nép hå s¬ dù thÇu Tróng thÇu Kh«ng Tróng thÇu §µm ph¸n L­u hå s¬ Dù thÇu NghiÖm thu bµn giao Tæ chøc thùc hiÖn Ký kÕt Hîp ®ång kinh tÕ - NÕu tróng thÇu C«ng ty sÏ tæ chøc thùc hiÖn theo quy tr×nh c«ng nghÖ sau: S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt NhËn mÆt b»ng Thi c«ng LËp BCH C«ng tr×nh ChuÈn bÞ nh©n c«ng NVL, M¸y mãc ThiÕt bÞ Thi c«ng phÇn th« Bµn giao & QuyÕt to¸n C«ng tr×nh KiÓm tra & NghiÖm thu Hoµn thiÖn c«ng tr×nh 4. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu tróng thÇu, sau khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu c«ng ty sÏ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo s¬ ®å “ Tæ chøc hiÖn tr­êng”. + Ban gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ng­êi ®¹i diÖn ®¬n vÞ thÇu, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi chñ ®Çu t­, cã tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­, thñ tr­ëng cÊp trªn vµ ph¸p luËt nhµ n­íc. + Ban chØ huy c«ng tr×nh: Lµ chØ huy C«ng tr­êng, ®­îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô vµ d­íi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng tr­êng thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng. Gióp viÖc cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã c¸c c¸n bé, nh©n viªn nghiÖp vô. * Bé phËn kÕ ho¹ch, kü thuËt, qu¶n lý chÊt l­îng, an toµn lao ®éng: Gåm c¸c kü s­ x©y dùng, kü s­ ®iÖn, kü s­ cÊp tho¸t n­íc cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn kiÓm tra c«ng viÖc thi c«ng. - ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu hoµn thµnh ®Ó nghiÖm thu kü thuËt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc…Cïng víi c¸n bé kinh tÕ lµm tµi liÖu thanh quyÕt to¸n c¸c giai ®o¹n vµ toµn c«ng tr×nh. C¸c nh©n viªn tr¾c ®Þa còng ë trong tæ kü thuËt ®Ó thùc hÞªn c¸c c«ng viÖc phôc vô thi c«ng. - C¸n bé KCS th­êng xuyªn ë c«ng tr­êng, theo dâi chÊt l­îng tham gia trong Ban nghÖm thu kü thuËt, gióp l·nh ®¹o c«ng ty gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng. - C¸n bé an to¸n: Lµ th­êng trùc cña Ban an toµn c«ng tr­êng, th­êng xuyªn cïng c¸n bé kü thuËt vµ c¸c an toµn viªn, vÖ sinh thùc hiÖn néi quy, h­íng dÉn, kiÓm tra mäi ng­êi thùc hiÖn néi quy an toµn cña c«ng tr­êng, ®ång thêi xö lý c¸c vi ph¹m néi quy an toµn lao ®éng vµ phßng ch¸y næ. * Bé phËn hµnh chÝnh kÕ to¸n. - KÕ to¸n gióp cho Ban chØ huy lµm c¸c tµi liÖu kinh tÕ cña c«ng tr×nh( tÝnh to¸n khèi l­îng thanh quyÕt to¸n c¸c phÇn viÖc, c«ng ®o¹n vµ toµn bé, thèng kª b¸o c¸o khèi l­îng gi¸ trÞ thùc hiÖn, dù th¶o c¸c hîp ®ång kho¸n cho c¸c ®éi , tæ). - Tæ hµnh chÝnh, y tÕ ch¨m lo ®êi sèng ¨n ë, søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng tr­êng. C¸n bé hµnh chÝnh: lo mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ¨n, ë c«ng tr­êng nh­: L¸n tr¹i, nhµ ¨n, nhµ bÕp, n­íc sinh ho¹t, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸… - C¸n bé y tÕ: C«ng tr­êng bè trÝ 01 c¸n bé y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ, ph¸t thuèc th«ng th­êng s¬ cøu khi cã tai n¹n lao ®éng x¶y ra, h­íng dÉn, kiÓm tra vÖ sinh m«i tr­êng. Tæ chøc hîp ®ång víi c¸c c¬ quan y tÕ, bÖnh viÖn ®Ó kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n c«ng tr­êng. * Bé phËn vËt t­, kho tµng, b¶o vÖ: - Mua vµ chuyªn chë vÒ c«ng tr­êng vËt t­, thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t­ theo kÕ ho¹ch vµ phiÕu xuÊt ®­îc Ban chØ huy c«ng tr­êng duyÖt. - C¸c nh©n viªn b¶o vÖ: Cã tinh thÇn b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t­, thiÕt bÞ, tuÇn tra chèng ph¸ vµ g©y mÊt trËt tù x· héi trong c«ng tr­êng. * C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: - Tæ thi c«ng c¬ giíi 1: Thùc hiÖn nhiÖm vô cÈu cèp pha, cèt thÐp b»ng cÈu kato, trén bª t«ng, v÷a b»ng m¸y tr«n bª t«ng 250 L … - Tæ thi c«ng c¬ giíi 2: VËn hµnh m¸y vËn th¨ng, m¸y b¬m, m¸y trén bª t«ng, hÖ thèng ®iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t. Thùc hiÖn c«ng viÖc söa ch÷a nhá t¹i c«ng tr­êng. - Tæ cèt thÐp: Thùc hiÖn c«ng viÖc gia c«ng l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i, c¸c cÊu kiÖn cèt thÐp. - Tæ cèp pha: Gia c«ng l¾p ®Æt cèp pha t¹i hiÖn tr­êng. B¶o qu¶n söa ch÷a vµ l¾p dùng cèp pha t¹i hiÖn tr­êng. - C¸c tæ nÒ – bª t«ng: C¸c tæ hçn hîp gåm thî nÒ, thî bª t«ng…thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô bª t«ng, x©y, tr¸t, èp l¸t granito, c«ng t¸c ®Êt… - Tæ hoµn thiÖn – s¬n b¶: Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ s¬n b¶ hoµn thiÖn. - Tæ méc: Gia c«ng l¾p dùng cöa gç vµ c¸c phÇn viÖc vÒ méc hoµn thiÖn. - Tæ thi c«ng ®iÖn, n­íc: Thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn trong vµ ngoµi nhµ, cÊp tho¸t n­íc trong vµ ngoµi nhµ, ®iÖn n­íc phôc vô thi c«ng. - Ngoµi lùc l­îng biªn chÕ th­êng xuyªn cña c«ng tr­êng, c«ng ty cßn ®iÒu ®éng c¸c lo¹i thî kh¸c ®Õn phôc vô t¹i c«ng tr­êng nh­: + L¸i xe «t« cña c«ng ty vµ mét sè xe ®iÒu ®éng cña c«ng ty. + Thî l¸i m¸y ñi, m¸y xóc trùc thuéc ®éi thi c«ng c¬ giíi cña c«ng ty. 5. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp S¬ ®å Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®çc c«ng ty Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch Phßng tµi chÝnh Phßng vËt t­ kÕ ho¹ch dù thÇu Dù thÇu C¸c ®éi trùc thuéc §éi x©y l¾p I §éi x©y l¾p II §éi x©y l¾p III §éi chuyªn chë vËt t­ §éi l¾p ®Æt thiÕt bÞ §éi trang trÝ néi ngo¹i thÊt §éi thi c«ng ®iÖn §éi thi c«ng n­íc Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. C«ng ty ®· kh¶o s¸t, th¨m dß, t×m kiÕm vµ bè trÝ t­¬ng ®èi hîp lý m« h×nh tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, cã hai phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh vµ phô tr¸ch kÕ ho¹ch. D­íi cã c¸c phßng ban chuyªn tr¸ch: Phßng tµi chÝnh vµ Phßng kÕ ho¹ch dù thÇu. D­íi c¸c phßng cã c¸c ®éi trùc thuéc nh­: §éi x©y l¾p, ®éi l¾p ®Æt thiÕt bÞ… * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c chøc danh - Gi¸m ®èc c«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt… chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tr­íc c«ng ty. Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ ho¹ch tæ chøc vµ tµi chÝnh, ®¹i diÖn toµn quyÒn cña c«ng ty trong giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt do ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kÐm hiÖu qu¶. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn Ph¸p nh©n cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho toµn bé c«ng nh©n toµn doanh nghiÖp. - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh: Gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh cã nhiÖm vô theo dâi vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, thanh to¸n khèi l­îng víi chñ ®Çu t­, c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn còng nh­ ph©n phèi vèn mét c¸ch cã hiÖu qña, ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh lµm t¨ng lîi nhuËn tµi chÝnh còng nh­ gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ kh«ng hîp lý t¹o ra lîi nhuËn tèi ­u cho doanh nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch: Gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong lÜnh vùc dù thÇu tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, theo dâi vµ ®iÒu hµnh viÖc mua b¸n vËt t­, tæ chøc hiÖn tr­êng bè trÝ nh©n lùc m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn c¸c c«ng tr×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô cña m×nh. - Phßng tµi chÝnh: Tham m­u gióp cho gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo ®óng chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh. Tæng hîp toµn bé chøng tõ, sè liÖu thùc hiÖn; ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ Tµi chÝnh ®Ó ph¶n ¸nh cã hÖ thèng t×nh h×nh tµi s¶n, vèn vµ sö dông vèn, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®éi s¶n xuÊt nãi riªng vµ cña toµn c«ng ty nãi chung trong thêi kú nhÊt ®Þnh( th¸ng, quý, n¨m). KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, theo dâi, h¹ch to¸n gi¸ trÞ, khèi l­îng thùc hiªn thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång víi kh¸ch hµng. §èi chiÕu c«ng nî víi c¸c ®¬n vÞ, c«ng tr×nh vµ c¸c bé ph©n c«ng t¸c. B¸o c¸o nhanh kÞp thêi cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, lËp b¶n, biÓu kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Phßng tµi chÝnh chia ra c¸c bé phËn sau: *KÕ to¸n tr­ëng: Phô tr¸ch chung theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, gióp Gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o , thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ. Tham gia so¹n th¶o, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh theo quy ®Þnh. Tæ chøc ®µo t¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n néi bé C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý tµi s¶n, tiÒn vèn tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. * KÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: TÊt c¶ mäi phÇn hµnh kÕ to¸n cña Phßng ®Òu ®­îc ®­a qua kÕ to¸n tæng hîp, ®Ó tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, thuÕ GTGT, vËt t­: KÕ to¸n tiÒn l­¬ng theo dâi vµ lµm thñ tôc chi tr¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. KÕ to¸n thuÕ sÏ h¹ch to¸n vµo thuÕ GTGT ®Çu vµo hay ®Çu ra, cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp tê khai thuÕ vµ tÝnh thuÕ ph¶i nép hay sè thuÕ ®­îc hoµn l¹i. KÕ to¸n kho vËt t­, qu¶n lý mua b¸n, nhËp , xuÊt, tån vËt t­, thoe dâi vµ lËp b¶ng kª khai giao nhËn vËt t­ víi c¸c ®èi t­îng, c¸c c«ng tr×nh. * KÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n TSC§: KÕ to¸n TSC§ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, CCDC, trÝch lËp ph©n bæ khÊu hao TSC§. KÕ to¸n thanh to¸n theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n cña c«ng ty víi c¸c ®éi…, víi kh¸ch hµng theo tiÕn ®é thi c«ng, rµ so¸t, kiÓm tra theo dâi c¸c chøng tõ b¸o c¸o c«ng nî cña kh¸ch hµng, lËp b¸o c¸o t×nh h×nh c«ng nî theo yªu cÇu cña kÕ to¸n tr­ëng. * Thñ quü: XuÊt, nhËp tiÒn mÆt chÝnh x¸c, kÞp thêi, gi÷ g×n b¶o qu¶n c¸c chøng tõ ban ®Çu, thùc hiÖn thu chi vµ cËp nhËt vµo sæ quü hµng ngµy, hÕt ngµy b¸o c¸o kÕ to¸n tr­ëng sè thu chi trong ngµy * KÕ to¸n ®éi: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n thu, chi ë c¸c ®éi m×nh phô tr¸ch, thu thËp c¸c chøng tõ mét c¸c th­êng xuyªn, ®Çy ®ñ ®ång thêi tæng hîp vµ ph©n lo¹i c¸c lo¹i chi phÝ vµ göi lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty kÞp thêi, thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n cña ®éi - Phßng kÕ ho¹ch dù thÇu: Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý kinh tÕ, kÕ ho¹ch ®Çu t­ c¸c dù ¸n ®Êu thÇu, x©y dùng tiÕn ®é thi c«ng, qu¶n lý c¸c dù ¸n, ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt l­îng, thèng kª tæng hîp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¸c ®éi thi c«ng: Cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ hoµn thµnh khèi l­îng nhiÖm vô c«ng viÖc ( do Ban chØ huy c«ng tr­êng chØ ®¹o), thi c«ng ®¶m b¶o chÕ ®é an toµn quy tr×nh quy ph¹m, chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña ban ngµnh qu¶n lý néi bé c«ng ty. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1. §Æc ®iÓm kinh doanh Cïng với sự ph¸t triển của nền kinh tế thị trường, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh ph¸t triển đã mở ra cho c¸c doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra cho c¸c doanh nghiệp kh«ng Ýt những khã khăn thử th¸ch. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi là một c«ng ty chuyªn nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cũng kh«ng nằm ngoài xu thế đã. Phương thức kinh doanh của c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi lµ tham dù ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh lín nhá ë khu vùc phÝa b¾c, nÕu tróng thÇu c«ng ty ý hîp ®ång víi chñ ®Çu t­, sö dông vèn tù cã , vèn vay ng©n hµng hoÆc vèn huy ®éng kh¸c ®Ó thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh, sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao cho chñ ®Çu t­. Lµm c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n b¶o hµnh c«ng tr×nh vµ kÕt thóc hîp ®ång. Cã thể điểm qua về năng lực và điều kiện kinh doanh của C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi như sau: 1.1. Năng lực tài chÝnh Với số vốn ph¸p định là 3 tỷ VNĐ, cïng với số tiền tÝch luỹ qua c¸c năm kinh doanh cïng với uy tÝn của c«ng ty trªn thị trường, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi cã thể vay vốn từ Ng©n hàng, phÝa đối t¸c kinh doanh cũng như c¸c mối quan hệ kh¸c để thực hiện mục tiªu kinh doanh, ph¸t triển thị trường mới, n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ më réng thÞ tr­êng ra c¸c vïng kh¸c trªn c¶ n­íc. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty năm 2005 là 4.473.587.000 tăng 40% so với năm 2003, do c«ng ty hoạt động cã hiệu quả vào năm 2004 nªn đ· bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu. B¶ng 01: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của C«ng ty CPXD&§T Hµ Néi Đơn vị: VNĐ Chỉ tiªu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Tổng nguồn vốn KD 3.426.557.787 100 6.983.989.909 100 11.129.667.928 100 Vốn chủ sở hữu 3.013.217.000 87,9 3.553.587.040 50,9 4.277.260.086 38,4 Nợ phải trả 413.340.060 12,1 3.430.402.896 49,1 6.852.407.842 61,6 Nguån: Cty CPXD&§T Hµ Néi Biểu 01. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh Qua bảng số liệu và biểu đồ trªn ta cã thể nhận thấy rằng nguồn vốn kinh doanh của c«ng ty biến động qua c¸c năm và đều cã xu h­íng tăng lªn, đặc biệt là nguồn vốn được tăng cường do c¸c khoản vay ngắn hạn mang lại. Năm 2003 c¸c khoản vay ngắn hạn là 413 triệu đồng chiếm 12,1% trong tổng nguồn vốn kinh doanh, năm 2004 là 3.430 triệu đồng chiếm 49,1% và năm 2005 là 6.852 triệu đồng chiếm 61,6%, theo thời gian tổng nguồn vốn kinh doanh đều tăng cả về tuyệt đối và tương đối do việc kinh doanh ph¸t triển nªn cần huy động nhiều vốn cho kinh doanh. Trong kinh doanh tỷ lệ vốn chủ sở hữu : nợ phải trả thì tỷ lệ 1:1 được coi là tỷ lệ vàng, như vậy cã thể nãi trong ba năm trên thì năm 2003, 2004 công ty đã tự chủ về vốn kinh doanh nhưng đến năm 2005 do việc x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín nên nguồn vốn chủ kinh doanh cũng cần được tăng lên. Năm 2005 tỉ lệ vốn chủ sở hữu : Vốn đi vay là 1:1,61. Đây là tỷ lệ mà công ty không được tự chủ nhiều về vốn nhưng lại có cơ hội mở rộng kinh doanh nhờ huy động vốn từ các nguồn lực bên ngoài. Cơ sở vật chất kỹ thuật Trô së chÝnh vµ v¨n phßng c«ng ty ®Æt t¹i sè 42/91 TrÇn Duy H­ng CÇu GiÊy – Hµ Néi. Nh­ vËy c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty lµ toµn bé ®Þa ®iÓm, trang thiÕt bÞ, còng nh­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc t¹i c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. Ngoµi c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc v¨n phßng cßn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ kh¸c nh­: Xe «t« FORD lazer 4 chç ngåi Xe HuynDai 15 tÊn Xe HuynDai 5 tÊn M¸y xóc M¸y ñi 1.3. Tình hình lao động Hiện nay đội ngũ nhân viên của công ty có 40 người, đa số tuổi đời còn rất trẻ, những nhân viên quản lý đều có trình độ đại học trở lên. Còn lại các nhân viên đều có trình đô đại học, cao đẳng, hoặc trung cấp, tuổi đời trung bình của nhân viên trong công ty là từ 25 đến 45 tuổi Bảng 02. Cơ cấu nhân viên của C«ng ty CPXD&§T Hµ Néi Chỉ tiêu 2003 2004 2005 Số lượng tỷ trọng Số luợng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng 1. Theo trình độ nhân viên 15 100 30 100 40 100 Trên Đại học 1 6,7 03 10 03 7,5 Đại học 7 46,6 17 57 23 57,5 Cao đẳng 4 26,7 04 13 6 15 Trung cấp 3 20,0 06 20 8 20 2. Theo độ tuổi 15 100 30 100 40 100 Từ 22 – 25 tuổi 4 26,7 4 13,3 8 20 Từ 26 – 30 tuổi 8 53,4 11 36,6 16 40 Trên 30 tuổi 3 20 15 50 16 40 Nguån: Cty CPXD&§T Hµ Néi Qua bảng cơ cấu nhân viên của công ty ta thấy rằng ngay từ khi mới thành lập, đội ngũ nhân viên của công ty đều là những người có trình độ và tất cả từ cấp lãnh đạo đến nhân viên đều còn trẻ nên có ưu điểm là năng động và nhiệt tình trong c«ng viÖc song không tránh khỏi nhược điểm đó là kinh nghiệm trong công việc còn ít. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Ba năm hoạt động kinh doanh C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi đã thu được những thành tựu đáng kể, sau đây là một số kết quả kinh doanh trong lĩnh vực x©y l¾p. B¶ng 03: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m Nguån: Cty CPXD&§T Hµ Néi Qua b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy doanh thu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi t¨ng nhanh vµ m¹nh qua c¸c n¨m. ChØ trong vßng hai n¨m mµ doanh thu t¨ng gÇn gÊp n¨m lÇn so víi n¨m míi thµnh lËp c«ng ty. Nh­ v©y cho thÊy kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· ®­îc më réng ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã cho thÊy r»ng kh¶ n¨ng sö dông vèn cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®· khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt t¹o ra lîi nhuËn tèi ®a cho c«ng ty Biểu 02: Cơ cấu doanh thu, chi phÝ, lợi nhuận qua c¸c năm 3.HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty ngoài các chỉ tiêu là lợi nhuận và doanh thu như trên ta sử dụng một số chỉ tiêu sau: 3.1. Chỉ tiêu mức doanh lợi theo doanh thu Chỉ tiêu này được tính theo công thức: Trong đó: I: Tỷ suất lợi nhuận P : Lợi nhuận R: Tổng doanh thu Chỉ tiêu này cho biết một đồng doanh thu mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Qua các năm chỉ tiêu này đạt được như sau: Năm 2003: I= 0,47% Năm 2004: I= 1,06% Năm 2005: I= 4,42% Trong ba năm kinh doanh chỉ tiêu mức doanh lợi theo doanh thu ®Òu tăng , lợi nhuËn trong n¨m 2003 lµ ch­a ®¸ng kÓ so víi doanh thu vµ vèn ban ®Çu bá ra nh­ng còng lµ ®¸ng kÓ so víi c«ng ty míi thµnh lËp, Trong n¨m 2004 th× lîi nhuËn ®· t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2003 tõ 0,47 lªn 1,06 t¨ng gÊp ®«i v× trong n¨m 2004 c«ng ty ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng nhËn thÇu thi c«ng ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh. §Õn n¨m 2005 c«ng ty ®· ph¸t triÓn mét c¸ch chãng mÆt chØ trong mét n¨m mµ doanh thu ®· t¨ng gÊp gÇn 15 lÇn n¨m tr­íc, chØ tiªu møc doanh lîi theo doanh thu t¨ng gÊp 4 lÇn. §iÒu ®ã cho thÊy møc ®é ph¸t triÓn m¹nh cña c«ng ty c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng, trong n¨m 2005 c«ng ty ®· tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, sö dông vèn cã hiÖu qña nªn ®· tao ra ®­îc mét doanh thu ®¸ng kÓ. Cã thÓ nãi ®©y còng lµ mét tû lÖ l·i ch­a cao khi kinh doanh x©y l¾p th× c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy duy tr× møc lîi nhuËn kho¶ng 10% nªn lîi nhuËn cña c«ng ty nh­ vËy lµ vÉn ch­a b»ng mÆt b»ng chung. 4. ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ tr­êng, kh¸ch hµng cña c«ng ty Sản Phẩm Lµ c«ng ty chuyªn thi c«ng c«ng tr×nh nªn nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®Ó cÊu thµnh s¶n phÈm lµ xi m¨ng, c¸t sái, g¹ch, s¾t thÐp…. B¶ng 04: Mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®· thi c«ng 4.2 §èi t¸c Hiện nay ®èi t¸c chñ yÕu cña c«ng lµ ban qu¶n lý dù ¸n c¸c tØnh nh­ Yªn B¸i – Tuyªn Quang – L¹ng S¬n. C¸c c«ng ty x©y dùng cã quy m« lín qua ®ã c«ng ty sÏ nhËn thÇu phô cña c¸c c«ng tr×nh. Trong lÜnh vùc mua b¸n vËt t­ th× c«ng ty céng t¸c víi nhµ s¶n xuÊt trôc tiÕp cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng. ThÞ tr­¬ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c tØnh miÒn nói khu vùc phÝa B¾c v× ë ®©y c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm nhµ n­íc ®ang cã chñ tr­¬ng ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c vïng khã kh¨n xãa ®ãi gi¶m nghÌo v× vËy c«ng ty ®· n¾m b¾t ®­îc chñ tr­¬ng trªn vµ khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã chñ tr­¬ng më réng møc ®é ho¹t ®éng sang khu vùc T©y B¾c vµ c¸c tØnh miÒn trung T©y Nguyªn, ®Æc biÖt lµ tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh thñy lîi cã quy m« lín. . Thị trường ThÞ tr­êng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c tØnh miÒn nói khu vùc phÝa B¾c v× ë ®©y c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm nhµ n­íc ®ang cã chñ tr­¬ng ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c vïng khã kh¨n xãa ®ãi gi¶m nghÌo v× vËy c«ng ty ®· n¾m b¾t ®­îc chñ tr­¬ng trªn vµ khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã chñ tr­¬ng më réng møc ®é ho¹t ®éng sang khu vùc T©y B¾c vµ c¸c tØnh miÒn trung T©y Nguyªn, ®Æc biÖt lµ tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh thñy lîi cã quy m« lín. III. Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi Để đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi ta cã thÓ nhËn xÐt trªn nh÷ng chØ tiªu sau: Điểm mạnh - Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức. 1. ®iÓm m¹nh Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của nền kinh tế của đất nước cũng như sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi ®· trang bÞ ®­îc mét c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ m¸y mãc ma kh«ng ph¶i bÊt cø mét c«ng ty x©y dùng nµo còng cã ®­îc. V× vËy mµ khi ký kÕt c«ng tr×nh c«ng ty cã thÓ huy ®éng ®­îc m¸y mãc thi c«ng kÞp thêi ®Õn ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh ®¶m b¶o thêi gian tiÕn ®é thi c«ng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. Cïng víi tr×nh ®é qu¶n lý tèt cña ban gi¸m ®èc c«ng ty, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. C«ng ty ®· huy ®éng ®­îc vèn lín vµ quay vßng vèn nhanh céng víi sù nhiÖt t×nh s¸ng t¹o trong c«ng viÖc ®· t¹o ra hiÖu qu¶ tèt nhÊt trong c«ng viÖc, ®ã chÝnh lµ mét thÕ m¹nh lín cña c«ng ty. Cho tíi nay tuæi ®êi cña c«ng ty lµ 3 n¨m nh­ng C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi ®· t¹o ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng x©y dùng mµ kh«ng ph¶i bÊt cø mét c«ng ty míi thµnh lËp nµo còng cã ®­îc. 2. Khã kh¨n Thứ nhất: Kinh doanh x©y l¾p lµ ho¹t ®éng kinh doanh còng mang l¹i nhiÒu rñi ro cao cho c«ng ty, v× khi ®Êu thÇu c«ng tr×nh c«ng ty ®· ph¶i ®­a ra møc gi¸ thÊp nhÊt cã thÓ ®Ó th¾ng thÇu v× vËy lîi nhuËn thu ®­îc lµ kh«ng cao mÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu gÆp ph¶i sù cè vÒ thiªn tai hoÆc kh¸ch quan ®em l¹i thi thiÖt h¹i sÏ rÊt lín. Bªn c¹nh ®ã trªn thÞ tr­êng hiÖn nay sù t¨ng gi¶m liªn tôc cña nguyªn vËt liÖu còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh, cã nhiÒu khi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng hoµn thµnh c«ng ty cßn ph¶i bï lç. Thứ hai: Về mặt đối thủ cạnh tranh trên thị trường, hiện nay trên thị trường Hà Nội vµ c¶ n­íc cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc còng nh­ t­ nh©n kinh doanh x©y l¾p vµ c¸c doanh nghiÖp ®ã rÊt thµnh c«ng víi nh÷ng thÕ m¹nh vÒ vèn vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng. C«ng ty còng ph¶i thËt sù nç lùc th× míi cã thÓ theo kÞp nh÷ng doanh nghÞªp nµy. §Æc biÖt ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng th× mçi c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc riªng ®Ó phï hîp víi nguån lùc riªng cña m×nh ®Ó chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 3. C¬ héi Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang gây ra những tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.Trong những năm gần đây víi chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa n­íc ta ®ang ®Èy nhanh viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng víi c¸c ho¹t ®éng x©y míi vµ kiªn cè hãa, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vïng n«ng th«n miÒn nói c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm ®ã chÝnh lµ c¬ héi lín cho C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi noi riªng còng nh­ c¸c doanh nghÞªp x©y dùng nãi chung. 4. Th¸ch thøc Hiện nay trên thị trường tồn tại rất nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mà công ty lo ngại, ®ã lµ c¸c c«ng ty x©y l¾p cã th­¬ng hiÖu lín trªn thÞ tr­êng nh­ VinaconeX, LOCOGI S«ng ®µ… ®ã lµ nh÷ng c«ng ty rÊt lín m¹nh vÒ vèn còng nh­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc nªn cã thÓ nhËn thÇu bÊt kú nh÷ng c«ng nµo cã gi¸ trÞ lín. Lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp tuy kh«ng thÓ c¹nh tranh ®­îc víi nh÷ng c«ng ty cã th­¬ng hiÖu lín nh­ng C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi còng ph¶i coi ®©y lµ mét th¸ch thøc ®Ó cã nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn phï hîp víi quy m« vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty. KẾT LUẬN Qua một tháng được thực tập và học hỏi ở C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Giám Đốc TrÇn Xu©n Khang em đã có điều kiện tìm hiểu cũng như học hỏi kinh nghiệm, biết được những kiến thức thực tế của hoạt động kinh doanh, hiểu biết về cơ cấu tổ chức của công ty, thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đứng trước những cơ hội và thách thøc mà c«ng ty đang gặp phải em xin lựa chọn đề tài: “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn mé vµ tuyÓn chän lao ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi” . Em xin chân thành cảm ơn Giám đốc C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ Hµ Néi cùng toàn thể đéi ngũ nhân viên công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập t¹i c«ng ty. NhËn xÐt cña c¬ së thùc tËp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NhËn xÐt cña Gi¸o viªn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC505.doc
Tài liệu liên quan