Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Tài liệu Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương: ... Ebook Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

doc80 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong bèi c¶nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng vµ toµn diÖn. ViÖc gia nhËp AFTA, WTO gióp chóng ta thu hót ®­îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Mét ch©n trêi míi ®· më ra víi rÊt nhiÒu thuËn lîi, c¬ héi ph¸t triÓn nh­ng còng kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ lµm g× ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng tr­íc søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt? §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu cña m×nh, nhÊt lµ môc tiªu lîi nhuËn vµ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®éng n·o, tÝch cùc, nh¹y bÐn, n¾m b¾t ngay c¸c c¬ héi. Nh­ng tr­íc hÕt, vò khÝ ®¾c lùc xuÊt ph¸t tõ néi t¹i doanh nghiÖp ®ã chÝnh lµ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cÇn s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm mµ cßn ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµm c¬ së cho viÖc ®Þnh gi¸ b¸n. Gi¸ thµnh kh«ng chØ lµ c¨n cø lËp gi¸ b¸n mµ cßn ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, tõ ®ã gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý biÕt ®­îc nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt. VÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp lµ t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh vµ uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m·…nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng vµ x· héi. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®ã lµ ph¶i phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Trong qóa tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng, em ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty nãi riªng. VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng, nhê sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy PGS.TS NguyÔn §¨ng Nam vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu, t×m hiÓu vÊn ®Ò: “C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng”, lµm ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh, víi hy väng cã thÓ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cho ho¹t ®éng qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®­îc tr×nh bµy trong 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng Ch­¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng Do tr×nh ®é lý luËn vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó vµ c¸c anh chÞ Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña C«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Sù gióp ®ì tËn t×nh chØ b¶o cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ chÝnh lµ nÒn t¶ng cho em trong c«ng t¸c nghiªn cøu, häc tËp còng nh­ lµm viÖc sau nµy. Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o: PGS.TS NguyÔn §¨ng Nam, Ban l·nh ®¹o, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ Phßng tµi chÝnh– kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n cuèi kho¸ nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn Lª ThÞ Thu Trang Ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 1.1 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mét mÆt doanh nghiÖp tiªu dïng mét bé phËn nguån lùc (lµm ph¸t sinh chi phÝ), mÆt kh¸c l¹i t¹o ra nguån lùc míi d­íi d¹ng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô. §©y thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh tiªu dïng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kinh doanh (t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ søc lao ®éng) ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm, dÞch vô nhÊt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña x· héi. C¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra gåm chi phÝ cho ho¹t ®éng ®Çu t­ dµi h¹n, chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh th­êng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm hai bé phËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Trong ®ã, chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c chi phÝ cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trong khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiªu hao c¸c lo¹i vËt t­ nh­ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c c«ng cô, dông cô, tr¶ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cho c«ng nh©n viªn…§ã lµ nh÷ng chi phÝ th­êng xuyªn ph¸t sinh, g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n, kiÓm tra chi phÝ còng nh­ phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i ®­îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp. 1.1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 1.1.1.1 Kh¸i niÖm, néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c lo¹i vËt t­ ®· tiªu hao, chi phÝ hao mßn m¸y mãc, thiÕt bÞ, tiÒn l­¬ng hay tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ, bëi v× nÕu chi phÝ kh«ng hîp lý, hîp lÖ ®Òu g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¶n lý vµ ®Òu lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy, vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ kiÓm so¸t ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: - Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô: Lµ toµn bé chi phÝ ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Bao gåm: chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu ®éng lùc sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng (kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§) doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng tham gia vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp; sè khÊu hao TSC§ trÝch theo quy ®Þnh ®èi víi toµn bé TSC§ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh; c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - Chi phÝ b¸n hµng: lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô. Bao gåm: toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn phôc vô trong kh©u b¸n hµng; chi phÝ vËt liÖu bao b×, chi phÝ dông cô ®å dïng lµm viÖc ë kh©u b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô; chi phÝ khÊu hao TSC§ trÝch theo quy ®Þnh ®èi víi toµn bé TSC§ phôc vô cho tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lµ toµn bé chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh chung toµn doanh nghiÖp. Bao gåm: tiÒn l­¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho ban gi¸m ®èc, nh©n viªn c¸c phßng ban cña doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý; chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý; chi phÝ ®å dïng v¨n phßng; chi phÝ khÊu hao TSC§; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 1.1.1.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ, h¹ch to¸n, kiÓm tra, gióp doanh nghiÖp t×m c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Th«ng th­êng cã mét sè ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ph©n lo¹i chi phÝ sau: a) Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ (theo yÕu tè): C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo h×nh th¸i kinh tÕ nguyªn thuû cña chi phÝ ph¸t sinh kh«ng tÝnh ®Õn c«ng dông, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (dùa vµo néi dung kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña kho¶n chi phÝ ®· chi ra). C¸c yÕu tè thuéc vÒ ®èi t­îng lao ®éng sÏ ®­îc tÝnh lµ mua tõ bªn ngoµi. Dùa vµo c¨n cø trªn, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ vËt t­: lµ toµn bé gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t­ mµ doanh nghiÖp mua tõ bªn ngoµi dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, chi phÝ ph©n bæ c«ng cô, phô tïng thay thÕ, dông cô lao ®éng… - Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; c¸c kho¶n trÝch nép theo tiÒn l­¬ng nh­ chi phÝ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn mµ doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸c dÞch vô ®· sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú do c¸c ®¬n vÞ kh¸c ë bªn ngoµi cung cÊp nh­: C¸c kho¶n chi vÒ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, ®iÖn tho¹i, v¨n phßng phÈm, tiÒn thuª kiÓm to¸n, tiÒn thuª dÞch vô ph¸p lý, tiÒn mua b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng­êi, tiÒn thuª thiÕt kÕ, chi phÝ thuª söa ch÷a TSC§, chi hoa hång ®¹i lý, m«i giíi, chi xóc tiÕn th­¬ng m¹i… - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: lµ c¸c kho¶n chi phÝ ngoµi c¸c kho¶n ®· nªu trªn nh­ c¸c kho¶n nép vÒ thuÕ tµi nguyªn, thuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi, tiÒn thuª ®Êt, trî cÊp th«i viÖc hoÆc mÊt viÖc cho ng­êi lao ®éng, chi vÒ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho ng­êi lao ®éng, chi cho c«ng t¸c y tÕ, nghiªn cøu khoa häc, ®æi míi c«ng nghÖ, chi th­ëng s¸ng kiÕn, chi b¶o vÖ m«i tr­êng, chi phÝ giao dÞch, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o… C¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy møc chi phÝ vÒ vËt t­ vµ lao ®éng trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh lÇn ®Çu trong n¨m. ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp lËp ®­îc dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè; kiÓm tra sù c©n ®èi gi÷a c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. b) Ph©n lo¹i chi phÝ theo c«ng dông kinh tÕ vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh cña chi phÝ (ph©n lo¹i theo kho¶n môc): Nh÷ng chi phÝ cã cïng c«ng dông kinh tÕ vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh sÏ ®­îc xÕp vµo mét lo¹i gäi lµ kho¶n môc chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cã nh÷ng kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ vËt t­ trùc tiÕp: lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc tiªu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm c¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, chi ¨n ca, chi b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: gåm c¸c kho¶n chi phÝ chung ph¸t sinh ë c¸c ph©n x­ëng, bé phËn kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­: tiÒn l­¬ng, phô cÊp ¨n ca cho nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho ph©n x­ëng, khÊu hao TSC§ thuéc ph¹m vi ph©n x­ëng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh ë ph¹m vi ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt. - Chi phÝ b¸n hµng: Bao gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô nh­ chi phÝ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, chi hoa hång ®¹i lý, hoa hång m«i giíi, tiÕp thÞ, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, chi phÝ khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, chi phÝ vËt liÖu, bao b×, dông cô, ®å dïng, c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh­ chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, chi phÝ qu¶ng c¸o… - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: gåm c¸c chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp nh­: tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc vµ c¸c nh©n viÓn qu¶n lý ë c¸c phßng ban, chi b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c kho¶n chi phÝ vËt liÖu, ®å dïng v¨n phßng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh chung cho doanh nghiÖp; c¸c chi phÝ b»ng tiÒn, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi, phÝ kiÓm to¸n, chi phÝ tiÕp ®ãn, kh¸nh tiÕt, c«ng t¸c phÝ, c¸c kho¶n trî cÊp th«i viÖc cho ng­êi lao ®éng; c¸c kho¶n chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, nghiªn cøu ®æi míi c«ng nghÖ, chi th­ëng s¸ng kiÕn, chi phÝ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n, chi b¶o vÖ m«i tr­êng. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ nµy gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm; cã thÓ qu¶n lý chi phÝ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, qu¶n lý tèt chi phÝ, khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶m phÈm cña doanh nghiÖp. c) Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ giøa chi phÝ víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc chia lµm hai lo¹i lµ chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi. Chi phÝ cè ®Þnh lµ chi phÝ kh«ng thay ®æi (hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ) theo sù thay ®æi cña s¶n l­îng s¶n xuÊt, hay quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thuéc vÒ lo¹i chi phÝ nµy gåm cã: chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý, c¸c chi phÝ vÒ thuª tµi s¶n, thuª v¨n phßng lµm viÖc. Chi phÝ biÕn ®æi lµ c¸c chi phÝ thay ®æi theo sù thay ®æi cña s¶n l­îng s¶n xuÊt hay quy m« s¶n xuÊt. Thuéc vÒ lo¹i chi phÝ nµy gåm c¸c chi phÝ vÒ vËt t­, chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, chi phÝ dÞch vô nh­ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i… Khi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng th× chi phÝ cè ®Þnh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ sÏ gi¶m. §èi víi chi phÝ biÕn ®æi, viÖc t¨ng, gi¶m hay kh«ng ®æi khi tÝnh chi phÝ nµy cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo t­¬ng quan biÕn ®æi gi÷a quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæng chi phÝ biÕn ®æi cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i nay gióp doanh nghiÖp thÊy ®­îc xu h­íng biÕn ®æi cña tõng lo¹i chi phÝ theo quy m« kinh doanh, tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc s¶n l­îng hoµ vèn còng nh­ quy m« kinh doanh hîp lý ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tèi ­u. 1.1.2 Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1.2.1 Kh¸i niÖm vµ néi dung cña gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hay lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp biÓu hiÖn chi phÝ c¸ biÖt cña doanh nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Cïng mét lo¹i s¶n phÈm cã thÓ cã nhiÒu doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt, nh­ng do tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã sÏ kh¸c nhau. Gi¸ thµnh s¶n phÈm còng chÞu ¶nh h­ëng cña sù biÕn ®éng gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: - Gi¸ thµnh lµ th­íc ®o møc hao phÝ vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn lùa chän s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ møc hao phÝ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã. Trªn c¬ së nh­ vËy míi x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã ®Ó lùa chän vµ quyÕt ®Þnh khèi l­îng s¶n xuÊt nh»m ®¹t lîi nhuËn tèi ®a. - Gi¸ thµnh lµ mét c«ng cô quan träng cña doanh nghiÖp ®Ó kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xem xÐt hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, kü thuËt. Th«ng qua t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, doanh nghiÖp cã thÓ xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chi phÝ bá vµo s¶n phÈm, ph¸t hiÖn vµ t×m ra c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn ph¸t sinh chi phÝ kh«ng hîp lý ®Ó cã biÖn ph¸p lo¹i trõ. - Gi¸ thµnh cßn lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ c¹nh tranh ®èi víi tõng s¶n phÈm ®­îc ®­a ra tiªu thô trªn thÞ tr­êng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau: a) Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tËp hîp chi phÝ: Trong ph¹m vi s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cã thÓ ph©n biÖt gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó hoµn thiÖn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm = Chi phÝ vËt t­ trùc tiÕp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Gi¸ thµnh tiªu thô (cßn gäi lµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm) lµ toµn bé chi phÝ ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Chi phÝ b¸n hµng b) Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi ®iÓm vµ c¬ së sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Theo c¨n cø nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chia thµnh hai lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l­îng kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh to¸n tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tiÕt kiÖm hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc ®­îc tÝnh tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm; lµ th­íc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n, lao ®éng, tiÒn vèn trong s¶n xuÊt, lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ: lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh do kÕ to¸n tËp hîp vµ s¶n l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt thùc tÕ trong kú. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ ®­îc tÝnh sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã s¶n phÈm hoµn thµnh øng víi kú tÝnh gi¸ thµnh mµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh. §©y lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc sö dông c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kinh tÕ, kü thuËt ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh s¶n phÈm so víi gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ ho¹ch ®Ó qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chi phÝ, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c nguyªn nh©n v­ît (hôt) ®Þnh møc chi phÝ trong kú kÕ ho¹ch. Tõ ®ã ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch hoÆc ®Þnh møc cho phï hîp. 1.1.2.3 Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm riªng biÖt cã nh÷ng mÆt kh¸c nhau: Thø nhÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi tõng thêi kú ®· ph¸t sinh ra chóng, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i g¾n liÒn víi mét khèi l­îng s¶n phÈm, dÞch vô ®· hoµn thµnh. Thø hai: Chi phÝ ph¸t sinh trong doanh nghiÖp ®­îc ph©n thµnh c¸c yÕu tè chi phÝ, cã cïng mét néi dung kinh tÕ, chóng kh«ng nãi râ ®Þa ®iÓm vµ môc ®Ých bá ra chi phÝ. Cßn nh÷ng chi phÝ nµo ph¸t sinh nãi râ ®Þa ®iÓm vµ môc ®Ých bá ra chi phÝ ®ã th× chóng ®­îc tËp hîp l¹i thµnh c¸c kho¶n môc ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Thø ba: Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú bao gåm c¶ nh÷ng chi phÝ ®· tr¶ tr­íc cña kú nh­ng ch­a ph©n bæ cho kú nµy vµ nh÷ng chi phÝ ph¶i tr¶ kú tr­íc, nh­ng kú nµy míi ph¸t sinh thùc tÕ, nh­ng kh«ng bao gåm chi phÝ ph¶i tr¶ kú nµy nh­ng thùc tÕ ch­a ph¸t sinh. Ng­îc l¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i chØ liªn quan ®Õn chi phÝ ph¶i tr¶ trong kú vµ chi phÝ tr¶ tr­íc ®­îc ph©n bæ trong kú. Thø t­: Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh mµ cßn liªn quan ®Õn s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng. Cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng nh­ng l¹i liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang kú tr­íc chuyÓn sang. MÆt kh¸c, do chi phÝ kú tr­íc chuyÓn sang kú nµy vµ chi phÝ s¶n xuÊt cuèi kú nµy chuyÓn sang kú sau th­êng kh«ng b»ng nhau dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú th­êng kh«ng trïng nhau. Tuy nhiªn, gi÷a hai kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, hç trî lÉn nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ®iÓm gièng nhau lµ ®Òu ph¶n ¸nh lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra trong kú s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së, lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô hoµn thµnh. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh gièng nhau ë b¶n chÊt, ®Òu lµ nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®ã vµ cïng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n tÝch vµ kiÓm tra chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sù tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. V× vËy, qu¶n trÞ gi¸ thµnh ph¶i g¾n liÒn víi qu¶n trÞ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2 Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1.2.1 Yªu cÇu qu¶n lý vµ lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t vµ th­êng xuyªn biÕn ®éng nh­ ngµy nay ®ßi hái mçi doanh nghiÖp lu«n ph¶i nç lùc kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ ®÷ng v÷ng ®­îc trªn th­¬ng tr­êng khèc liÖt. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu ®ã c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Trong c«ng t¸c nµy, yªu cÇu quan träng lµ ph¶i qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, th«ng qua viÖc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ, tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, v× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã quan hÖ chÆt chÏ víi doanh thu vµ lîi nhuËn. NÕu chi phÝ gi¶m sÏ lµm lîi nhuËn t¨ng vµ ng­îc l¹i, nÕu chi phÝ t¨ng kh«ng hîp lý sÏ lµm cho lîi nhuËn gi¶m sót. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn chó träng tíi mét sè vÊn ®Ò sau: - C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch chi phÝ hµng n¨m (lËp b¶ng dù to¸n chi phÝ theo yÕu tè) ®ång thêi theo dâi, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ®óng dù to¸n chi phÝ ®ã. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc ®· x©y dùng. X©y dùng ®Þnh møc chi phÝ lµ viÖc x¸c ®Þnh sè tiÒn tèi thiÓu ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc c«ng viÖc. Khi x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi phÝ cÇn ph¶i ®¶m b¶o t«n träng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n d­íi ®©y: + Dùa vµo tµi liÖu lÞch sö, c¨n cø vµo tÝnh chÊt cña s¶n phÈm dÞch vô ®Ó xem xÐt t×nh h×nh chi phÝ thùc tÕ c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ liªn quan ®Õn ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÞch vô, c«ng viÖc. + Phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ + §¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, trung thùc. + Xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng vµ c¸c yÕu tè kh¸c t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ trong kú. Ngoµi ra, hµng n¨m doanh nghiÖp cÇn rµ so¸t, x©y dùng vµ bæ sung hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng, tiÒn l­¬ng, ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ c¸c lo¹i, ®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ vËt t­ mua ngoµi… lµm c¨n cø qu¶n lý vµ kiÓm tra xem xÐt trong kú doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chi phÝ cã chÊp hµnh tèt c¸c ®Þnh møc qu¶n lý hay kh«ng. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc chi tiªu trong qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn g¾n liÒn víi kÕt qu¶ kinh doanh vµ cã chøng tõ hîp lÖ. X©y dùng c¸c ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n, ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ, lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô, lo¹i vËt liÖu sö dông cho tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô, ®Þa ®iÓm kinh doanh, nguån hµng cung cÊp, ®¬n gi¸ vËt t­, ®¬n gi¸ lao ®éng... - Ph¶i x¸c ®Þnh ®óng tÝnh chÊt c¸c chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh ®óng chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §iÒu nµy ®ßi hái ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i n¾m ch¾c chÕ ®é tµi chÝnh doanh nghiÖp, lu«n nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1.2.2 Néi dung chñ yÕu cña kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm S¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra bao gåm s¶n phÈm hµng ho¸ so s¸nh ®­îc vµ lo¹i kh«ng so s¸nh ®­îc. S¶n phÈm hµng ho¸ so s¸nh ®­îc lµ lo¹i s¶n phÈm doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt, cã ®iÒu kiÖn, c¨n cø ®Ó so s¸nh h¹ gi¸ thµnh. Cßn s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng so s¸nh ®­îc th­êng lµ s¶n phÈm míi s¶n xuÊt, s¶n phÈm s¶n xuÊt thö. ViÖc h¹ gi¸ thµnh ¸p dông cho lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ so s¸nh ®­îc. Tuy vËy ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm míi s¶n xuÊt, s¶n xuÊt thö, doanh nghiÖp còng cÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, kh«ng nªn s¶n xuÊt theo bÊt cø gi¸ nµo. §Ó qu¶n lý gi¸ thµnh, mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh. NhiÖm vô chñ yÕu cña x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh lµ ph¸t hiÖn vµ khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng ®Ó gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt, tiªu thô. Møc h¹ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hµng ho¸ so s¸nh ®­îc cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh sè tuyÖt ®èi vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm tiÕt kiÖm ®­îc vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: MZ = ∑ [(Qi1 x Zi1) – (Qi1 x Zio)] i =1 n Trong ®ã: MZ: Møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ so s¸nh ®­îc Qi1: Sè l­îng s¶n phÈm thø i ®­îc s¶n xuÊt ra n¨m nay Zi0: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm thø i kú b¸o c¸o Zi1: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm thø i n¨m nay i: S¶n phÈm so s¸nh thø i (i= 1,n) Mz Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hµng ho¸ so s¸nh ®­îc, ph¶n ¸nh sè t­¬ng ®èi vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô tiÕt kiÖm ®­îc vµ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: n ∑(Qi1 x Zio ) TZ = x100 i =1 Trong ®ã: TZ: tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm so s¸nh ®­îc MZ, Qi1, Zi 0: nh­ trªn. Hai chØ tiªu “Møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm” vµ “Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm” tr×nh bµy trªn cÇn ®­îc phèi hîp sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña doanh nghiÖp trong viÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.2.3 ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, cÇn quan t©m th­êng xuyªn. §ã kh«ng chØ lµ nh÷ng c«ng viÖc tr­íc m¾t hµng ngµy mµ cßn lµ nh÷ng kÕ ho¹ch, môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc trong ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ xem nhÑ ®ã lµ phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Doanh nghiÖp nµo lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao, t¹o dùng ®­îc uy tÝn gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy tr­íc hÕt cÇn hiÓu râ ý nghÜa cña viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n vµ l©u dµi trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra lµ do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh nh­ng gi¸ c¶ ®ã còng ph¶i phï hîp víi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. NÕu gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ so víi gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng th× phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n víi gi¸ thµnh trªn mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng, lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng thªm. - H¹ gi¸ thµnh sÏ gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Khi cã sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, hµng ho¸ ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i cÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô vµ t×m biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Nhê h¹ gi¸ thµnh mµ doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, khiÕn nhiÒu ng­êi tiªu dïng lùa chän s¶n phÈm cña doanh nghiÖp h¬n do chÊt l­îng tèt vµ gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. ViÖc tiªu thô ®­îc ®Èy m¹nh gióp doanh nghiÖp thu håi vèn nhanh, t¨ng nhanh vßng quay vèn. Cã thÓ nãi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh©n tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. - H¹ gi¸ thµnh cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng thªm s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Do doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®­îc c¸c chi phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý nªn víi khèi l­îng s¶n xuÊt nh­ cò, nhu cÇu vèn l­u ®éng ®­îc gi¶m bít. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ rót bít vèn l­u ®éng dïng trong s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ sö dông l­îng vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm ®­îc ®Ó më réng s¶n xuÊt t¨ng thªm quy m« vµ khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô. 1.3 C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cao hay thÊp phô thuéc vµ nhiÒu nh©n tè. Song cã thÓ chia thµnh 3 nhãm nh©n tè chñ yÕu: 1.3.1 Nh©n tè vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc- kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®­îc sö dông trong s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu, t¹o kh¶ n¨ng lín cho viÖc tiÕt kiÖm hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t vµ øng dông kÞp thêi c¸c thµnh tùu tiÕn bé khoa häc- kü thuËt vµo s¶n xuÊt sÏ cã ®­îc nhiÒu lîi thÕ h¬n trong c¹nh tranh, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.3.2 Nh©n tè vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp NÕu tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i mµ qu¶n lý l¹i kh«ng tèt th× chi phÝ kh«ng cã xu h­íng gi¶m mµ cßn cã xu h­íng t¨ng lªn. Do vËy, ph¶i tæ chøc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt sao cho hîp lý, bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt ¨n khíp víi nhau sÏ h¹n chÕ sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, n¨ng l­îng ®iÖn lùc. MÆt kh¸c, tæ chøc lao ®éng khoa häc sÏ t¹o ra sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý lo¹i trõ ®­îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, l·ng phÝ giê m¸y, thóc ®Èy viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Æc biÖt bé m¸y qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc s¸ng t¹o sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi ­u lµm cho l­îng chi phÝ bá ra hîp lý nhÊt; ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng ®óng ngµnh, ®óng n¨ng lùc lao ®éng sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß cña qu¶n lý tµi chÝnh còng ¶nh h­ëng rÊt lín tíi kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc tæ ._.chøc ®Çy ®ñ vèn, ®¶m b¶o kÞp thêi víi chi phÝ sö dông vèn thÊp nh©t sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tËn dông ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ph©n phèi, sö dông hîp lý, t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t sö dông vèn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn sö dông vèn kinh doanh tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®­îc vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã t¸c ®éng ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn tÝch cùc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 1.3.3. Nh©n tè thuéc ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp Trong nhiÒu tr­êng hîp, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp khã kh¨n hay thuËn lîi còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh. Ch¼ng h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khai th¸c, nguån tµi nguyªn còng nh­ ®iÒu kiÖn khai th¸c cã ¶nh h­ëng quan träng tíi kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh. Nguån tµi nguyªn phong phó, ®iÒu kiÖn khai th¸c thuËn lîi th× chi phÝ khai th¸c sÏ thÊp vµ ng­îc l¹i. C¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp, ch­a cã kinh nghiÖm kinh doanh, s¶n xuÊt ch­a æn ®Þnh… sÏ khã kh¨n h¬n cho viÖc h¹ gi¸ thµnh. HoÆc trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Çu t­ nhiÒu h¬n cho ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®µo t¹o lao ®éng, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ…V× vËy còng cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Tãm l¹i, cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mçi nh©n tè cã ph¹m vi vµ møc ®é t¸c ®éng kh¸c nhau, lµm sao h¹n chÕ ¶nh h­ëng tiªu cùc, ph¸t huy tÝch cùc nh»m cã biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4 BiÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 1.4.1 Vai trß cña c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ viÖc lùa chän vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, kh«ng ngõng lµm t¨ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ®Æt trªn c¬ së cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh c¶ vÒ chiÕn l­îc vµ chiÕn thuËt. XÐt trªn gãc ®é tµi chÝnh, viÖc gi¸m s¸t th­êng xuyªn ®i s©u vµo mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó thóc ®Èy doanh nghiÖp ra søc c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng khèi l­îng tiªu thô. Th«ng qua gi¸m ®èc tµi chÝnh sÏ chØ ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu tõ ®ã khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®èi víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc qu¶n lý kh«ng chØ ë c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn ë mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ: - Kh©u huy ®éng vèn, ®¶m b¶o vèn ®Çy ®ñ kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Vai trß cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp gãp phÇn t¨ng s¶n l­îng s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ sö dông vèn. - Tæ chøc sö dông vèn hiÖu qu¶: B»ng viÖc ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tèi ­u, tæ chøc s¶n xuÊt gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ khÊu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu tiªu hao vµ chi phÝ lao ®éng sèng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. - Th«ng qua gi¸m s¸t kiÓm tra, gi¸m ®èc tµi chÝnh ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ c¸c chi phÝ bÊt hîp lý, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi diÔn biÕn thùc tÕ kinh doanh. ChØ cã nh­ vËy míi gi¸m s¸t chÆt chÏ mäi chu kú cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®èi víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ng¨n ngõa c¸c chi phÝ s¶n xuÊt v­ît ®Þnh møc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt chung. Bªn c¹nh ®ã gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng. Trªn c¬ së ®ã míi æn ®Þnh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tr¸i l¹i nÕu kh«ng cã sù gi¸m s¸t tµi chÝnh nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vËt t­, tiÒn vèn vµ chi phÝ v­ît dù to¸n nªn doanh nghiÖp dÔ l©m vµo khã kh¨n. Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i lËp ®­îc kÕ ho¹ch chi phÝ, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, dïng h×nh thøc tiÒn tÖ tÝnh to¸n tr­íc mäi chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh kú kÕ ho¹ch, ph¶i x©y dùng ®­îc ý thøc th­êng xuyªn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm … §Ó thùc sù ph¸t huy t¸c dông ®ßi hái ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban, gi÷a c¸c bé phËn ®Ó kiÓm s¸t chÆt chÏ chi phÝ. §iÒu ®ã ®­îc khëi ®Çu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ phô thuéc kh«ng nhá vµo sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.4.2 Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.4.2.1 LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc x¸c ®Þnh toµn bé mäi kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch. Th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm tra t×nh h×nh sö dông chi phÝ, ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó thóc ®Èy ®¬n vÞ c¶i tiÕn kinh doanh t¨ng lîi nhuËn, ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ßi hái ng­êi qu¶n lý ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®ång thêi theo dâi ®éng viªn c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn. 1.4.2.2 Qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Muèn gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ tiÒn c«ng cÇn ph¶i t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt vµ tay nghÒ; hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng, t¨ng c­êng kû luËt lao ®éng, ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®Ó ng­êi lao ®éng g¾n bã vµ cã tr¸ch nhiÖm n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Sö dông yÕu tè “con ng­êi” lµ rÊt quan träng v× tû träng chi phÝ tiÒn l­¬ng chiÕm rÊt lín trong tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i chÞu t­¬ng ®èi lín. Hµng kú doanh nghiÖp nªn tæ chøc b×nh chän nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®Ó khen th­ëng kÞp thêi, doanh nghiÖp ®­a ra hÖ sè thi ®ua vµo trong tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­: n¬i ¨n ë, vui ch¬i, thÓ dôc thÓ thao; ®¶m b¶o ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng nh­: nghØ phÐp, nghØ èm, sÏ khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 1.4.2.3 Tæ chøc s¶n xuÊt, bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt hîp lý ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt, bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ gi¸n tiÕp, h¹n chÕ sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m thÊp phÕ liÖu thu håi, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt. Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ph¶i ®­îc chó träng tõ trªn xuèng d­íi mçi ®ång chi phÝ bá ra ®­îc ng­êi qu¶n lý sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 1.4.2.4 Doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®æi míi, hiÖn ®¹i hãa trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ ViÖc chó träng tíi trang thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó kh«ng bÞ ®Èy lïi tôt hËu so víi tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®i ®«i víi viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, gi¶m nhÑ biªn chÕ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tõ ®ã mµ gi¶m chi phÝ h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét lµ mét vÊn ®Ò chiÕn l­îc l©u dµi cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ ®Çu t­ mang l¹i, ph¶i nghiªn cøu kü l­ìng vÒ mÆt tiÕn bé khoa häc kü thuËt, lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ tr­íc khi tiÕn hµnh mua. 1.4.2.5 Ph¸t huy vai trß tµi chÝnh trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi tõng kho¶n chi phÝ nh­: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: kiÓm tra ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, gi¸ vËt t­, tËn dông phÕ liÖu thu håi. Th«ng qua kiÓm tra ph¸t hiÖn sù t¨ng gi¶m chi phÝ vËt t­ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, ®Ò xuÊt kÞp thêi biÖn ph¸p th­ëng ph¹t Chi phÝ tiÒn l­¬ng: kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn quü l­¬ng b»ng viÖc kiÓm tra ®Þnh møc lao ®éng, tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng vµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h×nh thøc tr¶ l­¬ng. Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: kiÓm tra c¸c kho¶n chi phÝ nµy thùc tÕ ph¸t sinh cã phï hîp víi dù to¸n ®­îc lËp, cÇn kÕt hîp víi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp, qua ®ã ng¨n chÆn kÞp thêi t×nh tr¹ng chi phÝ qu¸ møc cÇn thiÕt kÐm hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, tæ chøc s­ dông vèn hîp lý, ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu vèn cho mua s¾m vËt t­ tr¸nh tæn thÊt cho s¶n xuÊt nh­ ph¶i ngõng s¶n xuÊt v× thiÕu vËt t­, kiÓm tra t×nh h×nh dù tr÷ vËt t­, tån kho s¶n phÈm, tõ ®ã ®Èy m¹nh tèc ®é chu chuyÓn vèn, gi¶m bít nhu cÇu vay vèn lµm gi¶m bít chi phÝ l·i vay. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc tÕ, do ®Æc ®iÓm kh¸c nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng biÖn ph¸p chung ®ã ®Ó ®­a ra cho doanh nghiÖp m×nh ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p cô thÓ cã tÝnh chÊt kh¶ thi nh»m qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng 2.1 T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2.1.1.1 LÞch sö h×nh thµnh Kho¶ng 30 n¨m trë l¹i ®©y, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ViÖt Nam t¨ng tr­ëng nhanh vµ æn ®Þnh. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng trung b×nh 5,5% mçi n¨m. Nhê ®ã, ViÖt Nam ®· c¬ b¶n gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò an ninh l­¬ng thùc, më ®­êng chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, khi tr×nh ®é th©m canh cña bµ con n«ng d©n ngµy cµng cao, diÖn tÝch trång trät ®­îc më réng th× s©u bÖnh ph¸ ho¹i mïa mµng còng xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p. Do ®ã, viÖc thµnh lËp mét bé phËn chuyªn cung øng vËt t­, thuèc b¶o vÖ thùc vËt gióp cho mïa mµng tr¸nh khái sù ph¸ ho¹i cña s©u bÖnh, ®¶m b¶o ®êi sèng cho bµ con n«ng d©n, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt. Trªn c¬ së ®ã, n¨m 1985 Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghÖ thùc phÈm nay lµ Bé n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®· ra QuyÕt ®Þnh giao cho Côc B¶o vÖ thùc vËt cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ cung øng vËt t­ thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc trõ s©u bÖnh cho vËt nu«i, c©y trång. §Õn n¨m 1987, khi c¬ chÕ tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi tõ tËp trung quan liªu bao cÊp (trong ®ã t×nh h×nh tæ chøc lµ HTX) sang h×nh thøc t­ nh©n theo chØ thÞ 100 cña Trung ­¬ng §¶ng, viÖc cung øng vËt t­ thuèc b¶o vÖ thùc vËt nãi riªng vµ n«ng nghiÖp nãi chung còng thay ®æi. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng qu¶n lý vµ cung øng vËt t­, thuèc b¶o vÖ thùc vËt theo chuyªn ngµnh b¶o vÖ thùc vËt ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n. Ngµy 13/5/1989 Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt ®Þnh sè 403/NN/TCCB/Q§ t¸ch bé phËn cung øng vËt t­, thuèc b¶o vÖ thùc vËt trùc thuéc Côc B¶o vÖ thùc vËt ®Ó thµnh lËp C«ng ty vËt t­ B¶o vÖ thùc vËt 1 (tªn giao dÞch Pesticide Supply Company No.1 – PSC1). C«ng ty cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 189B T©y S¬n- §èng §a – Hµ Néi víi tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 63 tØ ®ång: Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 10 tØ ®ång. Vèn l­u ®éng: 37 tØ ®ång. Vèn dù tr÷ Nhµ n­íc: 16 tØ ®ång. §Õn n¨m 1993, Bé NN&PTNT ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 08/NN/TCCB/Q§ ngµy 06/1/1993 chuyÓn c«ng ty vËt t­ B¶o vÖ thùc vËt 1 thµnh mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi giÊy phÐp kinh doanh sè 105835 ngµy 06/02/1993 do träng tµi kinh tÕ Thµnh phè Hµ Néi cÊp, c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¸n bu«n, b¸n lÎ t­ liÖu s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng, vËt t­ n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, ph©n bãn. Sau h¬n 10 n¨m ph¸t triÓn, C«ng ty nhËn thÊy h×nh thøc doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng cßn phï hîp so víi xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc hiÖn nay. Theo ®¸nh gi¸ s¬ bé, trªn thÞ tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh vËt t­, thuèc b¶o vÖ thùc vËt hiÖn nay cã kho¶ng h¬n 300 doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng so víi con sè 3 doanh nghiÖp trong thêi gian ®Çu nh÷ng n¨m 90. §iÒu nµy cho thÊy søc Ðp c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng rÊt cao vµ cã xu h­íng ngµy cµng ph¸t triÓn. Tr­íc lµn sãng cæ phÇn ho¸ DNNN ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, ®Ó gióp cho nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt khi ViÖt Nam gia nhËp WTO, Bé NN&PTNT cã quyÕt ®Þnh sè 3112/Q§/BNN/§MDN ngµy 10/11/2005 vµ quyÕt ®Þnh sè 678/Q§/BNN/§MDN ngµy 10/3/2006 vÒ viÖc chuyÓn DNNN PSC1 thµnh c«ng ty cæ phÇn víi tªn gäi C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 0103012757 ngµy 05/06/2006 do phßng §KKD së KH§T thµnh phè Hµ Néi cÊp, trong ®ã: Vèn ®iÒu lÖ lµ: 35 tØ VN§ Vèn nhµ n­íc lµ: 18,77 tØ VN§ (chiÕm 53,65%) Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, kinh doanh cã hiÖu qu¶, quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng. §Õn nay, c«ng ty ®· ®Æt nhiÒu chi nh¸nh t¹i nhiÒu tØnh thµnh trªn kh¾p c¶ n­íc. 2.1.1.2 Ngµnh nghÒ kinh doanh vµ c¸c s¶n phÈm chñ yÕu a) Ngµnh nghÒ kinh doanh. - Kinh doanh hµng t­ liÖu s¶n xuÊt bao gåm: Dông cô phun, r¶i thuèc b¶o vÖ thùc vËt, m¸y mãc n«ng cô phôc vô s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, trang thiÕt bÞ phôc vô cho nu«i trång, ®¸nh b¾t thñy, h¶i s¶n. - Kinh doanh hµng t­ liÖu tiªu dïng, sinh ho¹t bao gåm: hµng may mÆc, m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong c«ng x­ëng hoÆc phßng thÝ nghiÖm, m¸y mãc thiÕt bÞ ®un nãng, lµm l¹nh, ®å néi thÊt gia ®×nh (bµn, ghÕ, gi­êng, tñ...) - S¶n xuÊt vµ mua b¸n hãa chÊt, ph©n bãn hãa häc, ph©n bãn l¸, ph©n bãn h÷u c¬ sinh häc, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc diÖt chuét, ruåi, muçi, kiÕn, gi¸n, thuèc kÝch thÝch sinh tr­ëng c©y trång. - S¶n xuÊt vµ mua b¸n gièng c©y trång, vËt nu«i, thøc ¨n cho gia sóc, thøc ¨n cho t«m c¸. - S¶n xuÊt vµ mua b¸n thuèc khö trïng cho nu«i trång thñy s¶n, thuèc khö trïng vµ lµm dÞch vô khö trïng cho hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vµ kho tµng. b) S¶n phÈm chñ yÕu. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty ®­îc cung øng ra thÞ tr­êng lµ vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt phôc vô s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, ®­îc ph©n thµnh c¸c nhãm: - Nhãm thuèc trõ s©u: cã 25 tªn s¶n phÈm, gåm c¸c s¶n phÈm chÝnh nh­ Bassa 50EC, Neretox 95WP, Ofatox 400EC, Patox 95SP, Tango 800WP, Trebon 10EC... - Nhãm thuèc trõ bÖnh: cã 15 tªn s¶n phÈm, gåm mét sè s¶n phÈm chÝnh nh­ Cavil 50WP, Fujione 40EC, Kabim 30WP, New Hinosan 30EC, Ricide 72WP... - Nhãm thuèc trõ cá: cã 10 tªn s¶n phÈm, gåm mét sè s¶n phÈm chÝnh nh­ Bravo 480SL, Heco 600EC, Fenrim 18,5 WP, Prefit 300EC... 2.1.1.3 Mét sè thµnh tÝch c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua Trong qu¸ tr×nh x©y dùng, tr­ëng thµnh qua nhiÒu lÇn chuyÓn ®æi, c«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng thuéc Bé N«ng nghiÖp & PTNT lu«n lµ doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt & cung øng thuèc B¶o vÖ thùc vËt t¹i ViÖt Nam, lµ ng­êi b¹n gÇn gòi vµ tin c©y nhÊt cña nhµ n«ng. Tõ khi chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng víi m« h×nh qu¶n lý gän nhÑ, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng. Ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tõng b­íc ®æi míi vµ hoµ nhËp, phÊn ®Êu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch do §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®Ò ra vµ ®­a c«ng ty tõng b­íc ph¸t triÓn n¨m sau doanh sè cao h¬n n¨m tr­íc. Víi ®éi ngò l·nh ®¹o vµ c¸n bé dµy d¹n kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thuèc B¶o vÖ thùc vËt cïng c¬ chÕ ho¹t ®éng linh ho¹t, c¸n bé vµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh, thµnh trong c¶ n­íc tõ cung trßn phÝa B¾c ®Õn mòi nhän phÝa Nam “ë ®©u cã c©y trång ë ®ã cã s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng”. Cïng víi sù ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ cñng cè ®éi ngò c¸n bé tinh nhuÖ cña C«ng ty, C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng ®· quan hÖ, hîp t¸c víi nhiÒu b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc ë nhiÒu Ch©u lôc kh¸c nhau ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Nh»m ®­a s¶n phÈm cña C«ng ty vèn ®· ®­îc n«ng d©n tin cËy th× ngµy cµng ®­îc n«ng d©n tin cËy h¬n ®Ó "Cïng víi nh©n d©n c¶ n­íc ph©n ®Êu v× mét nÒn n«ng nghiÖp s¹ch vµ bÒn v÷ng, v× sù Êm no vµ h¹nh phóc cña mäi nhµ". §Ó kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh trªn th­¬ng tr­êng, tËp thÓ c¸n bé C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng lu«n lÊy uy tÝn chÊt l­îng s¶n phÈm lµm hµng ®Çu, sù hµi lßng cña quý kh¸ch hµng, bµ con n«ng d©n lµm ®iÓm tùa vµ doanh sè lµ khëi ®iÓm thµnh c«ng. Víi ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ nhiÖt t×nh c«ng t¸c cïng hÖ thèng s¶n xuÊt víi h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho ra c¸c s¶n phÈm ®­îc ng­êi n«ng d©n tin dïng. Trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vµ lu«n phÊn ®Êu lµ ng­êi b¹n ch©n thµnh vµ gÇn gòi nhÊt cña nhµ n«ng…. Sau h¬n 20 n¨m phÊn ®Êu kh«ng ngõng vµ hiÖu qu¶ v× mét nÒn n«ng nghiÖp xanh- s¹ch v× h¹nh phóc vµ no Êm cña mu«n nhµ, C«ng ty Cæ phÇn b¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng ®· ®­îc nhµ n­íc tÆng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba, h¹ng hai vµ ®­îc Bé N«ng nghiÖp&PTNT tÆng nhiÒu b»ng khen vÒ thµnh tÝch c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ phôc vô tèt cho nÒn n«ng nghiÖp n­íc nhµ. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp WTO môc ®Ých cña C«ng ty lµ t¹o ra s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ®­îc n«ng d©n trong n­íc tin cËy mµ s¶n phÈm cña C«ng ty cßn hoµ nhËp ®­îc víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ gi¬Ý. Trong hiÖn t¹i c«ng ty ®· ®­îc hai tæ chøc  Quacert vµ PSB cÊp chøng chØ ISO 9001 vµ ISO 14001. T¹i héi chî triÓn l·m do c¸c c¬ quan h÷u quan tæ chøc víi sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan, c«ng t©m; c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty hÇu hÕt ®Òu ®¹t gi¶i cao nh­ gi¶i th­ëng B«ng lóa vµng, gi¶i th­ëng Hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao 2005, 2006, 2007... Nh­ng trªn tÊt c¶ nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, ®iÒu thµnh c«ng h¬n c¶ ®ã lµ sù tÝn nhiÖm cña bµ con n«ng d©n trong c¶ n­íc ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng. 2.1.2 §Æc ®iÓm nh©n sù, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng 2.1.2.1 Tæ chøc nh©n sù. HiÖn nay toµn c«ng ty gåm cã 1 V¨n phßng c«ng ty, 11 chi nh¸nh vµ 4 tæ b¸n hµng khu vùc,víi sè l­îng nh©n viªn lµ 146 lao ®éng, c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty ®­îc ph©n chia nh­ sau: STT V¨n phßng, chi nh¸nh Sè l­îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 V¨n phßng c«ng ty - Ban Gi¸m ®èc - Phßng C«ng nghÖ & S¶n xuÊt - Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n - Phßng Kinh doanh - Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh - Phßng Ph¸t triÓn s¶n phÈm - Ban dù ¸n chiÕn l­îc Chi nh¸nh phÝa B¾c Chi nh¸nh H¶i Phßng Chi nh¸nh Thanh Hãa Chi nh¸nh Nam khu IV Chi nh¸nh §µ N½ng Chi nh¸nh phÝa Nam Chi nh¸nh Nam Trung bé Chi nh¸nh Thõa Thiªn HuÕ Chi nh¸nh T©y Nguyªn Chi nh¸nh Qu¶ng Ng·i Chi nh¸nh Phó Yªn Tæ b¸n hµng Khu vùc I Tæ b¸n hµng Khu vùc II Tæ b¸n hµng Khu vùc III Tæ b¸n hµng Khu vùc IV 35 2 5 5 5 10 7 1 20 12 6 6 13 15 6 5 3 8 8 3 1 3 2 Tæng céng 146 2.1.2.2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo §iÒu 69 LuËt doanh nghiÖp, bao gåm: §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®«ng qu¶n trÞ, Ban ®iÒu hµnh vµ Ban kiÓm so¸t. Ngoµi ra cßn cã c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng Xưởng Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh Quảng Ngãi Xưởng Đà Nẵng Tổ Bán hàng khu vực II Tổ bán hàng Khu vực I Chi nhánh Phú Yên Chi nhánh Thừa Thiên Huế Xưởng Hải Phòng Tổ Bán hàng khu vực III, IV Chi nhánh Phía Nam Chi nhánh Nam Trung Bộ Chi nhánh Nam Khu IV Chi nhánh Thanh Hóa Chi nhánh Phía Bắc Chi nhánh Tây Nguyên Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng Ban Dự án chiến lược Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Tài chính Kế toán Phòng Phát triển sản phẩm Phòng Kinh doanh Phòng Công nghệ & Sản xuất Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty Ban kiểm soát - §¹i héi ®ång cæ ®«ng: gåm tÊt c¶ cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. - Ban KiÓm so¸t: kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. - Tæng gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao, do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm. - C¸c phßng chøc n¨ng: + Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng qu¶n lý nh©n sù vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty + Phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n: lËp kÕ ho¹ch vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng tiÒn, thu chi tiÒn mÆt mét c¸ch hîp lý, thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn quyÕt to¸n tõng th¸ng, quý n¨m, theo dâi mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. + Phßng Ph¸t triÓn s¶n phÈm: cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n phÈm, tiÕn hµnh c«ng t¸c t×m kiÕm, ®¨ng ký s¶n phÈm míi… + Phßng Kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch tiªu thô, x©y dùng gi¸ thµnh, biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch, c©n ®èi hµng ho¸, t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng. + Phßng C«ng nghÖ vµ S¶n xuÊt: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tÝnh to¸n ®Þnh møc s¶n xuÊt cña c¸c mÆt hµng, nghiªn cøu s¶n phÈm míi.., øng dông c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, sang chai ®ãng gãi nhá thuèc BVTV, qu¶n lý in mÉu c¸c lo¹i vËt t­ bao b× nh·n m¸c, qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn, giíi thiÖu s¶n phÈm. + C¸c Chi nh¸nh trùc thuéc C«ng ty: Bao gåm c¸c Chi nh¸nh ®éc lËp vµ Chi nh¸nh phô thuéc, ph©n x­ëng, cöa hµng trùc thuéc Chi nh¸nh, ph©n bæ t¹i c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm trªn kh¾p c¶ n­íc: 1. Chi nh¸nh PhÝa B¾c 2. Chi nh¸nh H¶i Phßng- X­ëng H¶i Phßng 3. Chi nh¸nh Thanh Ho¸ 4. Chi nh¸nh Nam khu 4 5. Chi nh¸nh §µ N½ng- X­ëng §µ N½ng 6. Chi nh¸nh Qu¶ng Ng·i 7. Chi nh¸nh Thõa Thiªn HuÕ 8. Chi nh¸nh Nam Trung Bé 9. Chi nh¸nh T©y Nguyªn 10. Chi nh¸nh phÝa Nam- X­ëng Lª Minh Xu©n 11. Chi nh¸nh Phó Yªn. Mçi chi nh¸nh lµ mét c¬ së s¶n xuÊt thu nhá, bé m¸y qu¶n lý chi nh¸nh gåm: + Gi¸m ®èc chi nh¸nh: chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vµ chÞu sù l·nh ®¹o cña c«ng ty + Phã gi¸m ®èc: gióp gi¸m ®èc qu¶n lý ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. + Phßng kÕ ho¹ch: nhËp xuÊt thuèc B¶o vÖ thùc vËt c¸c lo¹i t¹i kho, c¶ng. + Phßng thÞ tr­êng: thèng kª s¶n phÈm, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c h×nh thøc b¸n bu«n, b¸n lÎ s¶n phÈm. + Phßng kÕ to¸n: gåm mét kÕ to¸n tr­ëng, theo dâi thu chi tµi chÝnh, vËt t­ tµi s¶n cña chi nh¸nh, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ v¨n phßng cuèi mçi kú sau khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. ChØ cã chi nh¸nh H¶i Phßng lµ ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n phô thuéc vµ b¸o sæ, cßn c¸c chi nh¸nh kh¸c ®Òu h¹ch to¸n ®éc lËp, cuèi kú kÕ to¸n gi÷a niªn ®é, sau khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c chi nh¸nh nµy sÏ göi lªn v¨n phßng c«ng ty ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt. 2.1.3 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vµ ®èi t­îng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trïng víi chu kú ph¸t triÓn sinh häc cña c©y trång, nªn nã cã tÝnh thêi vô s©u s¾c. Do ®ã s¶n xuÊt thuèc b¶o vÖ thùc vËt còng mang tÝnh thêi vô. Nhu cÇu thuèc b¶o vÖ thùc vËt, vËt t­ n«ng nghiÖp hµng n¨m chÞu ¶nh h­ëng lín cña thêi tiÕt khÝ hËu vµ ®iÒu kiÖn canh t¸c, thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi sÏ t¹o m«i tr­êng cho s©u bÖnh ph¸t triÓn ph¸ ho¹i mïa mµng, ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu thuèc trõ s©u bÖnh, thuèc diÖt cá... vµ ng­îc l¹i. Nhu cÇu vÒ thuèc trõ s©u bÖnh rÊt phong phó vµ ®a d¹ng do viÖc th­êng xuyªn thay ®æi c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®Ó gi¶m nång ®é ®éc h¹i vµ tr¸nh tèc ®é ph¸t triÓn tÝnh kh¸ng thuèc cña s©u bÖnh. Nh×n chung, s¶n phÈm thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi nÒn N«ng nghiÖp n­íc ta, gãp phÇn ®Èy lïi dÞch bÖnh, gióp c©y trång sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn tèt, ®Ó cã ®­îc nh÷ng vô mïa béi thu. Tuy nhiªn ®a phÇn c¸c s¶n phÈm nµy lµ c¸c hîp chÊt ®éc h¹i, nguån gèc tù nhiªn, vµ cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau nh­ thuèc s÷a, thuèc bét thÊm n­íc, thuèc n­íc phun, thuèc d¹ng h¹t, vµ cã nhiÒu nång ®é, dung tÝch kh¸c nhau. C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng lµ ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt cung øng c¸c lo¹i thuèc BVTV nh­ thuèc trõ bÖnh: Fujione 40WP, Kabim 30WP, Catholis 43EC, Patox 95SP, 4G... Thuèc trõ s©u nh­ Bassa 50 EC, Dip 80SP, Ofatox 400EC...; b×nh b¬m thuèc trõ s©u, c¸c lo¹i hãa chÊt, ph©n bãn, thuèc t¨ng tr­ëng... TÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i theo 2 lo¹i h×nh c¬ b¶n sau: - C«ng ty mua thµnh phÈm ®· ®­îc s¶n xuÊt hoµn chØnh, nguyªn ®ai nguyªn kiÖn tõ c¸c nhµ cung cÊp vÒ ®ãng chai, ®ãng gãi nhá ®Ó cung øng trùc tiÕp ®Õn kh¸ch hµng. - C«ng ty mua nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm: ho¹t chÊt, dung m«i vµ c¸c phô gia, sau ®ã ¸p dông c«ng nghÖ, c«ng thøc pha chÕ ®­îc chuyÓn giao tõ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi hoÆc tù nghiªn cøu ®Ó phèi chÕ s¶n xuÊt ra thµnh phÈm hoµn chØnh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn ë c¸c x­ëng: hiÖn nay cßn 3 x­ëng lµ x­ëng H¶i Phßng thuéc Chi nh¸nh H¶i Phßng, x­ëng §µ N½ng thuéc Chi nh¸nh §µ N½ng vµ x­ëng Thµnh phè Hå ChÝ Minh thuéc chi nh¸nh phÝa Nam, trong ®ã chØ cã chi nh¸nh H¶i Phßng lµ h¹ch to¸n phô thuéc. ë x­ëng H¶i Phßng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc chia ra lµm ba tæ: tæ chÕ biÕn, tæ ®ãng thuèc bét, tæ ®ãng gãi thuèc n­íc. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty dï nhËp khÈu hay sang chai ®ãng gãi trong n­íc ®Òu ph¶i theo ®óng danh môc thuèc do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®­îc ®iÒu chuyÓn ®Õn c¸c chi nh¸nh, c¸c cöa hµng cña c«ng ty ®Ó b¸n ra ngoµi. ThÞ tr­êng cña c«ng ty rÊt réng, bëi c«ng ty cã hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ réng kh¾p tõ B¾c vµo Nam. HiÖn nay, sau khi cæ phÇn ho¸ vµ thay ®æi bé m¸y, ph­¬ng thøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng lªn, môc tiªu cña c«ng ty lµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng thÞ tr­êng. 2.1.3.2 §Æc ®iÓm yÕu tè ®Çu vµo vµ thÞ tr­êng c¸c yÕu tè ®Çu vµo a. §Æc ®iÓm vÒ vèn: Vèn kinh doanh ban ®Çu ( vèn ®iÒu lÖ): 35 tû VN§. Trong ®ã: Vèn nhµ n­íc: 18.777.400.000 ®ång Vèn cæ ®«ng CBCNVC c«ng ty: 8.465.040.000 ®ång Vèn cña c¸c nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc: 3.150.000.000 ®ång Vèn cña c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c: 4.607.560.000 ®ång b. Nguån nguyªn liÖu, vËt liÖu NhiÒu n¨m qua c«ng ty lµ nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn mét sè s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi nh­ NhËt B¶n, §øc, Thuþ Sü vµ mét sè quèc gia kh¸c. Mét trong nh÷ng lîi thÕ quan träng cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm ®­îc giao ph©n phèi ®éc quyÒn ®Òu lµ th­¬ng hiÖu næi tiÕng, cã chÊt l­îng cao, hiÖu qu¶ vµ ®­îc c¸c chuyªn gia chuyªn ngµnh BVTV ®¸nh gi¸ cao ®ång thêi ®­îc ng­êi n«ng d©n tin t­ëng sö dông. C«ng ty nhËp nguyªn liÖu, phô gia n­íc ngoµi kÕt hîp víi nguån vËt t­, bao b× trong n­íc nh­ chai nhùa, n¾p nót, nh·n, thïng, tói thiÕc, gãi PVC… Qua qu¸ tr×nh chÕ biÕn, sang chai, ®ãng gãi b»ng c¸c trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn, quy tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÖ sinh m«i tr­êng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹o nªn c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i bao gãi phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng §èi víi c¸c s¶n phÈm nhËp thµnh phÈm tõ n­íc ngoµi ®· ®­îc s¶n xuÊt, ®ãng gãi theo ®¬n ®Æt hµng C«ng ty cung øng trùc tiÕp ®Õn tay kh¸ch hµng Sù æn ®Þnh cña nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu: Trªn c¬ së mèi quan hÖ l©u dµi , chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc, c«ng ty th­êng ký c¸c tho¶ thuËn nhËp hµng ngay tõ ®Çu n¨m, ®Çu vô. Trong ®ã cã sù tho¶ thuËn cô thÓ, chi tiÕt vÒ sè l­îng, gi¸ c¶, chÝnh s¸ch hç trî b¸n hµng nh»m ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm khi ®­a ra thÞ tr­êng. Tr­êng hîp trªn thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng t¨ng, gi¶m c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®Çu vµo, c«ng ty ®­îc c¸c nhµ cung cÊp th«ng b¸o tr­íc Ýt nhÊt 3 th¸ng. Sù æn ®Þnh nguån nguyªn liÖu gióp c«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch nhËp hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm cho tõng vô, tõng th¸ng; Chñ ®éng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thêi vô, thÞ tr­êng vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh. 2.1.3.3 §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Do ®Æc ®iÓm ngµnh B¶o vÖ thùc vËt nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i (cã khi lªn tíi 60 mÆt hµng) chóng ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u gia c«ng liªn tiÕp theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh míi trë thµnh s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh chÕ biÕn thuèc B¶o vÖ thùc vËt diÔn ra nh­ sau: tõ c¸c nguyªn liÖu nhËp ban ®Çu bæ sung thªm mét sè dung m«i phô gia, qua qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ cho thµnh phÈm. Sau ®ã tiÕn hµnh ®ãng vµo gãi (víi thuèc bét) hoÆc chai (víi thuèc n­íc), d¸n nh·n kiÓm tra KCS, ®ãng hép (kiÖn) nhËp kho råi b¸n ra thÞ tr­êng. Tr­íc ®©y khi míi thµnh lËp, m¸y mãc trang thiÕt bÞ cßn th« s¬, hÇu hÕt viÖc sang chai, ®ãng gãi, d¸n nh·n ®Òu ®­îc thùc hiÖn thñ c«ng. HiÖn nay khi s¶n xuÊt kinh doanh ®· ph¸t triÓn, C«ng ty trang bÞ thªm m¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt sang chai ®ãng gãi thuèc BVTV ®· ®­îc chuyÓn tõ lao ®éng thñ c«ng sang ph­¬ng thøc s¶n xuÊt b¸n c«ng nghiÖp. Kh«ng nh÷ng vËy C«ng ty kh«ng ngõ._. nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc B¶o vÖ thùc vËt nãi riªng ®Òu gÆp khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng chãng mÆt, chi phÝ ®Çu vµo s¶n xuÊt thuèc B¶o vÖ thùc vËt t¨ng, nh­ng Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· s¸ng suèt ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi, cã nh÷ng b­íc ®i chiÕn l­îc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ, cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, phôc vô tèt h¬n cho bµ con n«ng d©n, gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp n­íc nhµ. §©y lµ thµnh tÝch tèt cÇn ®­îc ph¸t huy trong nh÷ng n¨m s¶n xuÊt tiÕp theo. 2.2.3 C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty Nh­ trªn ta ®· nghiªn cøu, s¶n phÈm cña PSC1 rÊt phong phó, nhiÒu chñng lo¹i, nh­ng xÐt vÒ quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt thuèc B¶o vÖ thùc vËt cña C«ng ty, ta cã thÓ ph©n lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty theo hai lo¹i ®ã lµ thuèc bét vµ thuèc n­íc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty, ta nghiªn cøu gi¸ thµnh ®¬n vÞ mét s¶n phÈm thuéc nhãm thuèc bét, ®ã lµ thuèc trõ bÖnh Fujione 40WP- lo¹i gãi 17gam. §©y lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®¹i diÖn tiªu biÓu cña C«ng ty, cã khèi l­îng s¶n xuÊt lín vµ doanh thu tiªu thô cao. Qua ®ã, ta sÏ cã nh÷ng nhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. Tõ B¶ng 13: “So s¸nh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m 2007- 2008” ta thÊy: tæng gi¸ thµnh ®¬n vÞ thuèc Fujione 40WP (lo¹i gãi 17gam) n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 102,79 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 7,2%. ViÖc t¨ng gi¸ nµy do c¸c nguyªn nh©n sau: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¨ng 92,02 ®ång, tû lÖ t¨ng t­¬ng ®èi lµ 6,6%. Trong ®ã, tû lÖ t¨ng lín nhÊt lµ chi phÝ mua d©y nhiÖt vµ Ruban anh. Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng chi phÝ d©y nhiÖt lªn tíi 310% vµ Ruban anh 57,4% lµ do trong n¨m 2008, gi¸ d©y nhiÖt, Ruban anh C«ng ty ph¶i nhËp vµo ®Ó s¶n xuÊt t¨ng lªn rÊt cao, nh­ng ®©y l¹i lµ thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu vµ kh«ng cã vËt liÖu kh¸c thay thÕ ®Ó s¶n xuÊt thuèc do ®ã C«ng ty vÉn ph¶i chÊp nhËn mua víi gi¸ cao nh­ vËy. B¶ng 13: So s¸nh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m 2007- 2008 Tªn s¶n phÈm: Fujione 40 WP- lo¹i gãi 17gam §¬n vÞ tÝnh: ®ång Chi phÝ N¨m 2007 N¨m 2008 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 1388.76 1480.78 92.02 6.6% Hép Fujione 40WP 17.25.20-17g HV 19.63 21.71 2.08 10.6% B¨ng dÝnh tr¾ng 0.49 0.55 0.06 12.2% §ai nhùa 0.82 0.82 0.00 0.0% D©y nhiÖt 0.20 0.82 0.62 310.0% Ruban anh 1.15 1.81 0.66 57.4% Tem tiªu chuÈn 0.10 0.10 0.00 0.0% Tói nilon 25x35 7.47 Fujione 40WP- gãi 17 G 3.55 Fujione 40WP- thïng 1151.48 1238.78 87.30 7.6% Mµng tói Fujione 17g- Huh 155.21 194.63 39.42 25.4% Tói Fujione 40WP 17g- Huh 43.49 Tói PP lo¹i to 250*390 2.61 2.61 Tói PP lo¹i võa 230*390 5.17 18.95 13.78 266.5% Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 18.56 13.28 -5.28 -28.4% TËp hîp ph¸t sinh tµi kho¶n 622 18.56 13.28 -5.28 -28.4% Chi phÝ s¶n xuÊt chung 19.32 35.37 16.05 83.1% TËp hîp ph¸t sinh tµi kho¶n 627 19.32 35.37 16.05 83.1% Tæng céng 1426.64 1529.43 102.79 7.2% Trong ®iÒu kiÖn t×nh h×nh kinh tÕ khã kh¨n, l¹m ph¸t dÉn ®Õn gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng chãng mÆt, nguy c¬ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña C«ng ty t¨ng lªn rÊt cao, C«ng ty ®· cè g¾ng ®æi míi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®Õn møc tèi ®a l­îng chi phÝ ph¶i sö dông. Cô thÓ, C«ng ty kh«ng sö dông tói nilon 25x35 vµ tói Fujione 40WP 17g nh­ n¨m 2007 do gi¸ c¶ cña nh÷ng vËt liÖu nµy t¨ng cao, mµ thay vµo ®ã lµ ®­a vµo sö dông tói PP lo¹i to 250*390 vµ mua thªm tói PP lo¹i võa 230*390 víi gi¸ mua thÊp h¬n, võa tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ nh÷ng còng kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng, mÉu m· s¶n phÈm. Do ®ã chi phÝ vÒ tói PP lo¹i võa t¨ng lªn 266,5% lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn vµ kÕt hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng, ta thÊy trong n¨m 2008, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña C«ng ty chØ t¨ng 6,6% lµ kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i, ®ã còng lµ mét thµnh tÝch cña C«ng ty trong viÖc kiÓm so¸t chi phÝ nguyªn vËt liÖu, cè g¾ng h¹n chÕ tèi ®a viÖc t¨ng vät gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn hÇu nh­ tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ®Òu t¨ng gi¸. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Trong n¨m, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m 5,28 ®ång, t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 28,4%. §©y lµ mét dÊu hiÖu kh¶ quan, chøng tá trong n¨m 2008, PSC1 ®· t×m ®­îc ph­¬ng ¸n tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ViÖc ®­a vµo vËn hµnh c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸n c«ng nghiÖp ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n ®· gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc l­îng lao ®éng thñ c«ng kh¸ lín, n¨ng suÊt l¹i cao h¬n so víi sang chai ®ãng gãi b»ng tay, võa ®éc h¹i, võa kh«ng chÝnh x¸c. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm Fujione 40 WP lµ 35,37 ®ång, t¨ng 16,05 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 83,1%. §©y lµ tû lÖ t¨ng cao nhÊt trong c¸c kho¶n môc chi phÝ cña s¶n phÈm nµy. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do t¨ng chi phÝ bao b×, chi phÝ mua x¨ng dÇu ch¹y m¸y, chi phÝ vËt t­ háng. Ngoµi lý do gi¸ c¶ vËt liÖu bao b×, nhiªn liÖu x¨ng dÇu mua vµo t¨ng cao th× còng do C«ng ty sö dông ch­a thËt sù tiÕt kiÖm vµ hîp lý, ë nhiÒu kh©u s¶n xuÊt vÉn cßn t×nh tr¹ng l·ng phÝ nhiªn liÖu, vËt t­ bao b× kh«ng cÇn thiÕt. §©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt chung, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng chi phÝ t¨ng lªn qu¸ cao lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ch­¬ng iii C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng trong nh÷ng n¨m tíi N¨m 2009 ®­îc c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ lµ n¨m cã nhiÒu khã kh¨n ®èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng. Do vËy, tõng thµnh viªn trong nÒn kinh tÕ ph¶i ho¹ch ®Þnh cho m×nh nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng ®· ®­a ra cho m×nh nh÷ng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng nh­ sau: - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn trong thêi gian tíi: + Ho¹t ®éng tµi chÝnh víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong 3 n¨m tíi ph¶i ®¹t kÕ ho¹ch doanh sè 191 tØ so víi sè vßng quay vèn hiÖn nay lµ 2,8 lÇn. + C«ng ty t¨ng c­êng huy ®éng vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc. + Më réng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh thuèc B¶o vÖ thùc vËt, kinh doanh thªm mÆt hµng kh¸c nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kinh doanh. - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n: + VÒ s¶n xuÊt kinh doanh: æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nguån cung øng nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt. C«ng ty sÏ chñ ®éng trong viÖc duy tr×, ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c kinh doanh víi c¸c nhµ cung cÊp l©u n¨m, g¾n bã víi C«ng ty còng nh­ më réng ®a d¹ng ho¸ nguån cung øng hµng ®Çu vµo, x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt nh»m më réng kinh doanh, t¨ng tÝnh chñ ®éng trong viÖc qu¶n lý nguån cung. + Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi phï hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. + Cñng cè vµ më réng hÖ thèng kªnh ph©n phèi gåm hÖ thèng chi nh¸nh, c¸c ®¹i lÝ, cöa hµng ph©n phèi s¶n phÈm. C«ng ty sÏ x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi hµng cÊp 1, cÊp 2 mét c¸ch hoµn chØnh vµ mang tÝnh chuyªn nghiÖp nh»m gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ phÇn. Song song ®ã lµ ®Èy m¹nh kh©u tiÕp thÞ, x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu th«ng qua viÖc tÝch cùc tham gia tr­ng bµy, giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c cuéc triÓn l·m, héi chî, qu¶ng b¸ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng… + X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp víi cung øng. + Më réng ngµnh nghÒ kinh doanh trªn c¬ së tËn dông kªnh ph©n phèi s½n cã cña c«ng ty. + VÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh: Hoµn thiÖn n¨ng lùc qu¶n lÝ tµi chÝnh cña C«ng ty, qu¶n lÝ c¸c nguån vèn hîp lÝ, sö dông c¸c c«ng cô ph©n tÝch, dù b¸o phôc vô cho c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. + VÒ tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng: æn ®Þnh bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty tinh gän vµ hiÖu qu¶, ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc. C¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp th«ng qua viÖc s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc tinh gän, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. B¶ng 14 : Mét sè chØ tiªu n¨m 2009- PSC1 ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn 2008 KÕ ho¹ch 2009 KH09/TH08 1. Doanh thu tiªu thô tr® 230.909 200.386 86,78% 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ tr® 13.494 10.733 79,54% 3. Lîi nhuËn sau thuÕ tr® 12.183 9.398 77,14% 4. Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc tr® 7.359 6.000 81,53% 5. Cæ tøc c¬ b¶n trªn cæ phÇn ®ång 3.795 3.000 79,05% 6. Thu nhËp b×nh qu©n (®ång/ng­êi/th¸ng) ®ång 3.560.065 4.500.000 126,40% 3.2 Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã môc ®Ých kh«ng chØ lÊy thu bï chi mµ cßn ph¶i ®¹t ®­îc mét tû suÊt lîi nhuËn mong muèn. Do ®ã, ngoµi vÊn ®Ò ®Èy m¹nh tiªu thô, t¨ng doanh thu b¸n hµng th× vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Lµm thÕ nµo ®Ó võa gi¶m tiªu hao chi phÝ s¶n xuÊt, võa ®¶m b¶o t¨ng n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét bµi to¸n khã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®· lu«n qu¸n triÖt nh÷ng vÊn ®Ò trªn. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt; tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm… ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thuèc B¶o vÖ thùc vËt. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty vÒ c¬ b¶n ®· thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh vµ ®­îc sù chØ ®¹o th­êng xuyªn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung cã ph©n c«ng cÊp qu¶n lý râ rµng, do ®ã ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c cao vÒ th«ng tin thu ®­îc, cung cÊp cho l·nh ®¹o C«ng ty nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh tõng s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.2.1 Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i PSC1. Sau khi c¬ cÊu l¹i C«ng ty, chuyÓn tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn, l¹i ph¶i ®èi mÆt víi thêi kú khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu, C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn , víi sù cè g¾ng, nç lùc cña Ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu t×m biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc C«ng ty tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ lµ rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý , t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ®­îc nhanh chãng, dÔ dµng vµ viÖc qu¶n lý chi phÝ theo kho¶n môc còng thuËn lîi h¬n. Dùa vµo ®ã, nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cã thÓ ph©n tÝch ®­îc sù ¶nh h­ëng cña tõng kho¶n môc tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm, th«ng qua ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i thuèc B¶o vÖ thùc vËt, tõng dung l­îng thuèc kh¸c nhau. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §iÒu ®ã rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm thuèc B¶o vÖ thùc vËt, v× chñng lo¹i s¶n phÈm cña ®¬n vÞ rÊt ®a d¹ng, c¸c lo¹i thuèc B¶o vÖ thùc vËt cã thµnh phÇn hãa häc vµ c«ng dông kh¸c nhau nªn thµnh phÇn nguyªn vËt liÖu rÊt kh¸c nhau; vµ mét lo¹i thuèc l¹i ®­îc sang chai ®ãng gãi ra c¸c dung tÝch, khèi l­îng kh¸c nhau nªn gi¸ thµnh rÊt kh¸c nhau. C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh theo c«ng thøc gi¶n ®¬n, kh«ng tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú , toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú ®­îc tÝnh hÕt cho s¶n phÈm hoµn thµnh. §iÒu ®ã lµ hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, b¸n c«ng nghiÖp, chñ yÕu lµ gia c«ng sang chai ®ãng gãi tõ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu. C¸ch tÝnh gi¸ thµnh nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, nªn kú tÝnh gi¸ thµnh lµ mét th¸ng võa ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi cho nhu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty, võa phï hîp víi kú b¸o c¸o. C«ng ty ®· rÊt chó träng ®Çu t­ vÒ mÆt trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cho s¶n xuÊt vµ cho qu¶n lý. Tõ s¶n xuÊt thñ c«ng b¸n c«ng nghiÖp chuyÓn sang quy tr×nh s¶n xuÊt b¸n c«ng nghiÖp víi c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸ hiÖn ®¹i nh­ m¸y trén, m¸y sang chai thuèc trõ s©u b¸n tù ®éng, m¸y d¸n tói, m¸y in date tù ®éng… tõ ®ã gióp n©ng cao n¨ng suÊt s¶n phÈm, gi¶m tiªu hao nguyªn liÖu, vËt liÖu, h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cña C«ng ty phÇn lín lµ c«ng nh©n hîp ®ång ng¾n h¹n. C«ng ty tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo l­¬ng kho¸n s¶n phÈm, kh«ng tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§ trªn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. ViÖc thuª lao ®éng nh­ vËy lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô cña C«ng ty, gióp tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng trong nh÷ng th¸ng kh«ng ph¶i thêi vô. H¬n nòa, c¸ch tÝnh l­¬ng kho¸n s¶n phÈm “lµm bao nhiªu, ¨n bÊy nhiªu” sÏ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n viªn, tr¸nh t×nh tr¹ng ®i lµm lÊy lÖ, ®i lµm chØ ®Ó chÊm c«ng mµ kh«ng cè g¾ng, tËp trung lµm viÖc. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú theo tiªu thøc khèi l­îng s¶n phÈm lµ hoµn toµn hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm thuèc B¶o vÖ thùc vËt vµ quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc ®¬n gi¶n, tõ kh©u gia c«ng ®Õn kh©u sang chai, ®ãng gãi thµnh nhiÒu lo¹i chai, lä dung tÝch, khèi l­îng kh¸c nhau. 3.2.2 Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i PSC1. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm vµ thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, PSC1 vÉn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc: - Trong c¸c kho¶n môc chi phÝ th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt, ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty. Tuy vËy, tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt thuèc B¶o vÖ thùc vËt C«ng ty ®Òu ph¶i nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi do trong n­íc ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc. Do ®ã khi cã sù biÕn ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i th­êng sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña C«ng ty. H¬n n÷a, nguån nguyªn liÖu sö dông cho ngµnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®Òu cã nguån gèc tõ dÇu má, do ®ã khi gi¸ dÇu má trªn thÕ giíi t¨ng th× nguån nguyªn vËt liÖu, nhÊt lµ nguån dung m«i, vËt t­, bao b×, nhùa ®Òu t¨ng gi¸ lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao. §èi víi c¸c lo¹i vËt t­, bao b×, nh·n m¸c dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, C«ng ty ph¶i nhËp tõ c¸c nhµ cung øng trong n­íc. PhÇn lín hä còng l¹i ph¶i nhËp vËt liÖu tõ n­íc ngoµi (h¹t nhùa PET, HDPE, giÊy nh«m, giÊy in…) do ®ã gi¸ c¶ còng th­êng xuyªn biÕn ®éng theo thÞ tr­êng thÕ giíi. §iÒu nµy sÏ t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn doanh sè vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. Cã thÓ thÊy qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ vÊn ®Ò cßn tån t¹i lín nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. C«ng ty ch­a t×m ®­îc nguån nguyªn liÖu víi gi¸ æn ®Þnh, ch­a cã c¸c biÖn ph¸p thu thËp th«ng tin, t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Ó t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu thay thÕ; kh«ng tiÕp cËn nhiÒu víi th«ng tin nªn kh«ng n¾m râ ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nguån nguyªn liÖu trªn thÕ giíi. - ViÖc qu¶n lý, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty ch­a thËt sù ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh. PhÇn chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, C«ng ty chØ tÝnh nh÷ng chi phÝ chung kh«ng cã trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ chi phÝ tiªu hao, chi phÝ ngoµi ®Þnh møc cña nh©n viªn ph©n x­ëng, cßn chi phÝ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng, ®éi s¶n xuÊt th× h¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Do ®ã, trªn b¸o c¸o tæng hîp, chi phÝ nµy mét n¨m rÊt thÊp, kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®­îc l­îng chi phÝ ®· chi ra. C«ng ty cÇn cã sù t¸ch b¹ch râ rµng trong viÖc tæng hîp kho¶n chi phÝ nµy, ®Ó cã thÓ dÔ dµng qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty. - Chi phÝ mua vËt t­ bao b× ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm cßn cao, C«ng ty nªn t×m nhµ cung cÊp hoÆc c¸c lo¹i bao b× ®ãng gãi thay thÕ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Chi phÝ vËt t­ háng trong n¨m 2008 còng t¨ng ®¸ng kÓ, ®©y lµ tån t¹i cña C«ng ty trong viÖc qu¶n lý vËt t­ tõ kh©u kiÓm tra chÊt l­îng khi nhËp kho ®Õn kh©u b¶o qu¶n vËt t­ trong kho tr­íc khi ®­a ra sö dông. - KÕ ho¹ch chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ë mét sè chi nh¸nh cßn cao.ViÖc qu¶n lý nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do mét sè kho¶n chi thiÕu nh÷ng b»ng chøng cô thÓ. C«ng ty nªn thay ®æi l¹i ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hai kho¶n môc chi phÝ nµy nh»m sö dông chi phÝ ®óng môc ®Ých h¬n, hiÖu qu¶ h¬n vµ c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt. - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ vµ gi¸ thµnh cña C«ng ty cßn s¬ sµi, do ®ã viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh cßn nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n cã thÓ lµ do phßng kÕ ho¹ch ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh. C«ng t¸c lËp dù to¸n chØ dõng l¹i ë møc tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ trÞ dù to¸n mµ kh«ng x¸c ®Þnh chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh, møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch trong tõng s¶n phÈm. 3.3 Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng. Qua ph©n tÝch ë c¸c phÇn trªn, ta ®· phÇn nµo thÊy ®­îc t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i PSC1 trong thêi gian qua. Trªn c¬ së nh÷ng mÆt h¹n chÕ, tån t¹i cña C«ng ty, em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc thùc tr¹ng ®ã, gióp C«ng ty thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: 3.3.1 VÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ vµ gi¸ thµnh. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch chi phÝ vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, lµ tiÒn ®Ò, c¬ së cña viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu nç lùc tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp. V× vËy, trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn xem xÐt, chó träng h¬n n÷a kh©u lËp kÕ ho¹ch chi phÝ vµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: - X¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, tõ ®ã lùa chän, bè trÝ vµ thùc hiÖn s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý. Phßng Kinh doanh vµ Phßng C«ng nghÖ & S¶n xuÊt vµ bé phËn s¶n xuÊt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm kÕ ho¹ch cÇn thiÕt cho tõng mïa vô, tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a viÖc thu mua, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, bè trÝ m¸y mãc vµ ph©n c«ng lao ®éng sao cho khoa häc, phï hîp nhÊt ®Ó tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ tiªu hao. - X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, lao ®éng. §èi víi nh÷ng lo¹i vËt t­ chñ yÕu, C«ng ty nªn ®Æt mua víi khèi l­îng lín dïng ë møc b×nh qu©n n¨m nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ th«ng qua gi¶m chiÕt khÊu, kh«ng ph¶i øng tiÒn tr­íc ®ång thêi chñ ®éng vÒ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m tr¸nh gi¸n ®o¹n. - X©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc, x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm gi¸ thµnh hµng n¨m. Trªn c¬ së c¸c hÖ sè do bé phËn kÕ ho¹ch b¸o c¸o, c¬ së gi¸ thµnh dù to¸n s¶n phÈm, tõ ®ã C«ng ty cÇn lËp ra hÖ sè gi¸ thµnh cña c¸c kho¶n môc ®Çu vµo cho phï hîp. - Dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë tõng ph©n x­ëng, phßng kÕ to¸n cÇn tÝnh ra møc tiÕt kiÖm kÕ ho¹ch mµ mçi ph©n x­ëng cÇn ®¹t ®­îc. Sau ®ã so s¸nh gi÷a møc thùc tÕ tiÕt kiÖm ®­îc vµ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra ®Ó x¸c ®Þnh xem ph©n x­ëng nµo cã nh÷ng nç lùc nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã cã chÝnh s¸ch khen th­ëng, ®éng viªn khÝch lÖ kÞp thêi. 3.3.2. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nh­ ®· nªu trªn, vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu- v× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý kho¶n môc chi phÝ nµy cho tèt: - C«ng ty cÇn x©y dùng mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c b¹n hµng, ®Ó cã thÓ chñ ®éng ®­îc víi nguån nguyªn vËt liÖu ngay c¶ khi gÆp khã kh¨n. CÇn t×m kiÕm thªm c¸c b¹n hµng míi trªn c¬ së ®¶m b¶o chÊt l­îng æn ®Þnh, gi¸ c¶ hîp lý, thanh to¸n thuËn tiÖn; tiÕp tôc duy tr× cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng l©u n¨m b»ng c¸ch ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc ®Ó cã thÓ nhËn ®­îc sù quan t©m hîp t¸c vµ hç trî tèt nhÊt tõ b¹n hµng. VÝ dô: cam kÕt thanh to¸n ®óng h¹n ngay c¶ khi gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, vÒ nguån ngo¹i tÖ; cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i cho b¹n hµng nh­ ®­îc mua s¶n phÈm cña c«ng ty víi gi¸ rÎ h¬n so víi c¸c kh¸ch hµng kh¸c… - C«ng ty cÇn x©y dùng chiÕn l­îc dù tr÷ nguån nguyªn liÖu hîp lý, tr¸nh tr¹ng th¸i t©m lÝ “ phßng xa”, g©y ra nh÷ng chi phÝ kh«ng hîp lÝ nh­ chi phÝ kho b·i ®Ó dù tr÷ nguyªn liÖu, chi phÝ b¶o qu¶n nguyªn liÖu (víi khÝ hËu nh­ ë n­íc ta, ®é Èm kh«ng khÝ cao, dÔ g©y ra nÊm mèc hoÆc mïa hÌ nãng Èm dÔ lµm biÕn chÊt mét sè nguyªn vËt liÖu, v× vËy, viÖc b¶o qu¶n nguyªn liÖu lµ rÊt khã kh¨n). Tõ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong thêi gian tiÕp theo, c«ng ty chØ cÇn tÝnh to¸n lµm sao ®Ó cã thÓ cã ®ñ nguyªn liÖu ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng l¹i tèn Ýt chi phÝ ®Ó dù tr÷ nhÊt. - Trong xu thÕ hîp t¸c cña thÕ giíi, nguån th«ng tin lµ rÊt nhiÒu, do ®ã, cÇn tÝch cùc khai th¸c, cËp nhËt c¸c th«ng tin míi nhÊt vÒ t×nh h×nh nguån nguyªn liÖu vµ xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ nguyªn liÖu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, tõ ®ã míi cã thÓ chñ ®éng trong mäi t×nh huèng, ®ång thêi cã thÓ nhanh chãng triÓn khai t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu thay thÓ tõ thÞ tr­êng kh¸c trªn thÕ giíi. - Do mçi s¶n phÈm ®­îc t¹o thµnh tõ mét tØ lÖ nguyªn liÖu nhÊt ®Þnh nªn C«ng ty cÇn nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng, t×m ra nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ lo¹i s¶n phÈm nµo cña c«ng ty m×nh trong thêi gian s¾p tíi, tõ ®ã ®­a ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hîp lÝ. Nhê ®ã, c«ng ty sÏ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng s¶n phÈm sÈn xuÊt ra nh­ng kh«ng b¸n ®­îc v× kh«ng ®óng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Cã nh­ vËy, C«ng ty võa tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt, võa n©ng cao ®­îc lîi nhuËn cña m×nh 3.3.3. VÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng: - Do ®Æc thï s¶n xuÊt cña ngµnh, C«ng ty vÉn ph¶i sö dông lao ®éng phæ th«ng (vÝ dô: trong c«ng ®o¹n bèc dì, ®ãng chai, ®ãng gãi thuèc B¶o vÖ thùc vËt…), cïng víi viÖc s¶n xuÊt theo thêi vô nªn c«ng nh©n nhiÒu ng­êi kh«ng thµnh th¹o c«ng viÖc, nhiÒu khi g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt (lµm sai, lµm háng so víi yªu cÇu ®Æt ra…). V× vËy, cÇn tÝch cùc më c¸c líp båi d­ìng, n©ng cao nhËn thøc, kiÕn thøc cña ng­êi lao ®éng vÒ nh÷ng c«ng viÖc, lÜnh vùc mµ hä tham gia. YÕu tè con ng­êi lµ yÕu tè ®Çu tiªn, quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng cña mäi ho¹t ®éng vµ cã t¸c ®éng to lín tíi c¶ sù thµnh b¹i cña c«ng ty. Do vËy, cÇn rÊt chó träng tíi viÖc bè trÝ vµ ®µo t¹o ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. - CÇn ®i s©u t×m hiÓu kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña tõng ng­êi trong c«ng ty, ®Ó tõ ®ã, cã nh÷ng ®iÒu chØnh, bè trÝ cho hä lµm viÖc ®óng víi së tr­êng vµ n¨ng lùc cña hä. ViÖc bè trÝ c«ng viÖc sao cho phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é nhËn thøc, chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng sÏ khiÕn cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc tù tin h¬n, h¨ng say h¬n vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó s¸ng t¹o,c¶i tiÕn, thÓ hiÖn n¨ng lùc cña m×nh trong c«ng viÖc, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng lµm viÖc nhiÖt t×nh h¬n. §iÒu nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp tr¸nh ®­îc nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng ®¸ng cã khi bè trÝ c«ng viÖc kh«ng ®óng, n¬i thõa vÉn thõa, n¬i thiÕu vÉn thiÕu, gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 3.3.4. VÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung: C«ng ty nªn thay ®æi c¸ch tÝnh chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: tÝnh c¸c kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt vµo kho¶n môc chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ h¬n l­îng chi phÝ ®· chi ra. Thuèc B¶o vÖ thùc vËt lµ s¶n phÈm rÊt ®éc h¹i ®èi víi con ng­êi vµ m«i tr­êng, do ®ã ngoµi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, PSC1 còng ph¶i chi ra mét kho¶n chi phÝ kh¸ lín cho c«ng t¸c kiÓm ®Þnh dông cô ®o l­êng s¶n xuÊt, vÖ sinh b¶o qu¶n kho x­ëng, mua b¶o hé lao ®éng, kh¸m søc kháe vµ båi d­ìng ®éc h¹i cho ng­êi lao ®éng. Tuy kh«ng thÓ c¾t gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ nµy nh­ng C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ h¬n, sö dông hîp lý h¬n. C«ng ty cÇn ph©n lo¹i c«ng nh©n lµm viÖc theo møc ®é c«ng viÖc vµ ®éc h¹i kh¸c nhau ®Ó cã chÕ ®é chi båi d­ìng thÝch hîp. ViÖc vÖ sinh, b¶o qu¶n kho x­ëng cÇn giao, kho¸n cho nh÷ng bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm cô thÓ, thùc hiÖn ®Þnh kú hµng tuÇn hoÆc hµng th¸ng. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c còng lµ mét kho¶n kh¸ lín cña C«ng ty. C«ng ty nªn kho¸n ®Þnh møc cho c¸c phßng ban, c¸c ph©n x­ëng kho¶n chi phÝ nµy theo th¸ng hoÆc theo quý, kh«ng ®Ó viÖc sö dông chi phÝ trµn lan, kh«ng cã kÕ ho¹ch, kh«ng cã chøng tõ hîp lý hîp lÖ. 3.3.5. VÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n. §Çu n¨m, C«ng ty cÇn lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ c«ng t¸c b¸n hµng vµ më réng thÞ tr­êng, sau ®ã cã thÓ kho¸n ®Þnh møc chi phÝ cho c¸c chi nh¸nh, c¸c tæ b¸n hµng. ViÖc sö dông chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ b¸n hµng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc chi phÝ ®Ó kÞp thêi nh¾c nhë gióp ®¬n vÞ ®¶m b¶o ®óng ®Þnh møc chi phÝ, tr¸nh ph¸t sinh v­ît ®Þnh møc qu¸ nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. Cuèi n¨m, C«ng ty cÇn ®éng viªn khÝch lÖ, khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ võa thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng, võa ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ. §ång thêi, nÕu trong n¨m, ®¬n vÞ nµo chi tiªu v­ît nhiÒu so kÕ ho¹ch ®Æt ra, ph¶i gi¶i tr×nh cô thÓ víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty. 3.3.6. VÒ vÊn ®Ò ®æi míi trang thiÕt bÞ khoa häc c«ng nghÖ: C«ng ty cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­, ®æi míi, ®­a vµo phôc vô cho s¶n xuÊt nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nhanh chãng ¸p dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt còng nh­ trong c«ng t¸c qu¶n lÝ cña c«ng ty Nh­ trªn ®· nãi, PSC1 lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, do vËy quy m« tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty lµ rÊt quan träng. HiÖn t¹i dï ®· ®æi míi rÊt nhiÒu víi viÖc nhËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt n¨m 2006, nh­ng t¹i nhµ m¸y cña c«ng ty vÉn cßn mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò, ®· l¹c hËu, c«ng suÊt thÊp, kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña sÈn xuÊt hiÖn nay. §iÒu nµy lµm cho chi phÝ khÊu hao, chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cao, ®ång thêi kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc c¸c chi phÝ nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc ®Ó vËn hµnh m¸y. Trong khi ®ã, trªn thÞ tr­êng hiÖn cã nh÷ng mÊy mãc thiÕt bÞ víi chøc n¨ng t­¬ng tù nh­ng c«ng suÊt cao h¬n, hao phÝ nhiªn liÖu vµ ®éng lùc ®Ó vËn hµnh m¸y Ýt h¬n, mÆt kh¸c lµ m¸y míi nªn chi phÝ söa ch÷a sÏ Ýt h¬n. NÕu thay thÓ m¸y mãc cò b»ng m¸y míi h¬n, c«ng ty kh«ng chØ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, ®éng lùc, chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh, mµ cßn n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng. Chi phÝ gi¶m, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô t¨ng, tÊt nhiªn sÏ gióp cho doanh nghiÖp h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm cña m×nh KÕt luËn Sau khi c¬ cÊu l¹i C«ng ty, chuyÓn tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn, l¹i ph¶i ®èi mÆt víi thêi kú khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu, C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, víi sù cè g¾ng, nç lùc cña Ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu t×m biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i PSC1 vÉn cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt. Trong luËn v¨n nµy, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè nhËn xÐt, ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. Do tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, h¬n n÷a vÊn ®Ò qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p ®ßi hái ph¶i héi tô ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc kh«ng chØ vÒ mÆt lý luËn mµ cßn c¶ vÒ mÆt thùc tiÔn nªn luËn v¨n cuèi kho¸ cña em thùc sù cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Tµi chÝnh Doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o: PGS.TS NguyÔn §¨ng Nam cïng Ban l·nh ®¹o vµ c¸c c« chó, anh chÞ Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ thùc vËt 1 Trung ­¬ng ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2009 Sinh viªn thùc hiÖn Lª ThÞ Thu Trang Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh “Tµi chÝnh doanh nghiÖp”- Häc viÖn Tµi chÝnh- Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh n¨m 2007. Gi¸o tr×nh “Ph©n tÝch Tµi chÝnh doanh nghiÖp”- Häc viÖn Tµi chÝnh- Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh n¨m 2008. Gi¸o tr×nh “KÕ to¸n tµi chÝnh ”- Häc viÖn Tµi chÝnh- Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh n¨m 2007. Gi¸o tr×nh “KÕ to¸n qu¶n trÞ ”- Häc viÖn Tµi chÝnh- Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh n¨m 2008 T¹p chÝ “Sinh viªn nghiªn cøu Khoa häc”- Häc viÖn tµi chÝnh Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam T¹p chÝ “Tµi chÝnh” môc lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH2702.doc
Tài liệu liên quan