Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại Công ty cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Tài liệu Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại Công ty cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex: ... Ebook Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại Công ty cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex

doc83 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1151 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu tại Công ty cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I : Më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞchvô vËn t¶i x¨ng dÇu. C«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn kinh tÕ-x· héi n­íc ta më ®Çu tõ sau §¹i Héi VI cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn ®¸ng mõng tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa(XHCN).§¹i Héi VI ®· ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt quan träng trong ®æi míi chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý , viÖc chuyÓn h­íng nÒn kinh tÕ sang kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ®· t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn,tiÒn ®Ò thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®Êt n­íc. - Trong kho¶ng thêi gian tõ sau §¹i Héi VI cña §¶ng ®Õn nay lµ 20 n¨m ®Êt n­íc ta ®æi míi vµ cã nhiÒu thµnh tùu trong ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi, trong thêi gian dµi kinh tÕ n­íc ta lu«n duy ch× tèc ®é t¨ng tr­ëng tèt b×nh qu©n 6%-8% mét n¨m ,®©y lµ møc t¨ng tr­ëng rÊt tèt ë møc cao so víi mÆt b¨ng ph¸t triÓn chung ,trong kho¶ng thêi gian dµi chóng ta lu«n duy ch× tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao ®· t¹o tiÒn ®Ò quan träng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cña nh©n d©n.Cïng víi viÖc t¨ng tr­ëng tèt vÒ kinh tÕ ViÖt Nam cµng ngµy cµng cã vÞ thÕ cao h¬n trªn thÕ giíi .Trong 20 n¨m ®Êt n­íc ®æi míi cïng víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn nÒn kinh tÕ vµ sù th¸o xÝch cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn trong khu©n khæ luËt ph¸p cho phÐp , tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng kÓ nhµ n­íc ,t­ nh©n hay n­íc ngoµi ®Òu ®­îc ®èi sö c«ng b»ng vÒ mÆt luËt ph¸p vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh t¹o ®éng lùc cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng - Trong c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn toµn diÖn ®Êt n­íc §¶ng vµ Nhµ N­íc lu«n dµnh sù ­u tiªn ph¸t triÓn cho mét sè ngµnh lÜnh vùc cã tÝnh chÊt then chèt, ®Çu tµu trong ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi chung cña ®Êt n­íc ®ã lµ c¸c ngµnh n¨ng l­îng ,®iÖn lùc ,b­u chÝnh viÔn th«ng…,®©y lµ nh­ng ngµnh rÊt quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ .§©y lµ nh÷ng lÜnh vùc lu«n ®­îc chóng ta ­u tiªn ph¸t triÓn ®i tr­íc mét b­íc lµ c¬ së cho toµn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. - N¨ng l­îng lµ lÜnh vùc nÒn t¶ng rÊt quan träng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã x¨ng dÇu lµ nguån n¨ng l­îng ®­îc sö dông chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi .X¨ng dÇu lµ n¨ng l­îng ®­îc sö dông ë hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ còng nh­ ®êi sèng x· héi ngµy nay.§èi víi ViÖt Nam lµ mét n­íc xuÊt khÈu dÇu th« nh­ng chóng ta l¹i nhËp khÈu hoµn toµn c¸c s¶n phÈm tinh chÕ tõ dÇu nh­ x¨ng ,dÇu ,….v× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi chóng ta ph¶i khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn nµy. - Tõ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc sau ®ã ®­îc cæ phÇn ho¸ theo chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex víi lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ kinh doanh thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ kinh doanh x¨ng dÇu.Lµ doanh nghiÖp ®i lªn tõ thêi bao cÊp sau chuyÓn ®æi doanh nghiÖp ®· tõng b­íc thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi tõng b­íc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thi tr­êng ®i cïng sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thi tr­êng, t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. - XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®¬n vÞ thùc tËp cïng vµ kiÕn thøc ®· häc trong tr­êng ,víi mong muèn t×m hiÓu,thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®¬n vÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng vËn t¶i t¹i ®¬n vÞ ,em ®· chän ®Ò tµi “ C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh . 2. Môc ®Ých nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu. - Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi lµ ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian qua.§ång thêi chØ ra ®iÓm m¹nh,®iÓm yÕu,nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i qua ®ã vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó ®Ò xuÊt ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m duy ch× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn míi cña thÞ tr­êng hiÖn nay . - §Ó hoµn thµnh luËn v¨n b¨ng ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng ,ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng , ph­¬ng ph¸p logic t¹o ra sù thèng nhÊt gi÷a néi dung cña ®Ò tµi ,võa ph©n tÝch hÖ thèng ,ph©n tÝch biÖn chøng môc tiªu nghiªn cøu võa ®Æt nã vµo hÖ thèng qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty.Ngoµi ra cßn sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cñng cè vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu trªn c¬ së ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ chØ dÉn viÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®ã vµo ho¹t ®éng kinh doanh(nÕu ®­îc). - V× ®©y lµ ®ª tµi luËn v¨n míi ,trong ®iÒu kiÖn thêi gian ng¾n ,tr×nh ®é cßn yÕu kÐm nªn luËn v¨n khã tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh.RÊt mong nhËn ®­îc sù h­íng dÉn ,gióp ®ì ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó ®Ò tµi luËn v¨n ®­îc hoµn thiÖn h¬n . - KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm : PhÇn I : Më ®Çu . 1-Sù cÇn thiÕt cña c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞchvô vËn t¶i x¨ng dÇu. 2-Môc ®Ých nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu . Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô vËn t¶i . 1.1-Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ . 1.2-Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vËn t¶i x¨ng dÇu vµ dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu . Ch­¬ng 2: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu . 2.1- Thùc tr¹ng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu 2.2-Nh÷ng thuËn lîi , khã kh¨n vµ h¹n chÕ trong ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty. Ch­¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n vµ ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu . 3.1-Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc . 3.2-Nh÷ng ®Ò xuÊt ,kiÕn nghÞ kh¾c phôc h¹n chÕ yÕu kÐm trong ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu . PhÇn III :KÕt luËn. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu . Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô vËn t¶i . 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ . 1.1.1. §Þnh nghÜa vËn t¶i : VËn t¶i lµ nh÷ng ho¹t ®éng ( ch¹y trªn mÆt ®Êt ,di chuyÓn ë mÆt n­íc ,bay ë trªn kh«ng) cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i theo c¸c tuyÕn ®­êng vµ chuyªn chë hµng ho¸, hµnh kh¸ch . 1.1.2. Còng nh­ bÊt cø mét nghµnh s¶n xuÊt nµo còng cÇn c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau: +Søc lao ®éng . +T­ liÖu lao ®éng . +§èi t­îng lao ®éng . Ngµnh vËn t¶i còng vËy, nã cÇn cã ba yÕu tè c¬ b¶n nh­ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c . - Søc lao ®éng lµ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn phôc vô trong ngµnh vËn t¶i . - T­ liÖu lao ®éng lµbao gåm c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ,c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i . - §èi t­îng lao ®éng lµ hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch vËn chuyÓn . - Ngoµi ba yÕu tè c¬ b¶n trªn ,qu¸ tr×nh vËn t¶i cÇn ph¶i cã mét yÕu tè n÷a ®ã lµ c¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i .§©y lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt vËn t¶i .Trong ®ã hÖ thèng c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng ,nhµ ga, bÕn c¶ng lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh cho ho¹t ®éng vËn t¶i . 1.1.3-S¶n phÈm cña vËn t¶i còng nh­ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nã còng cã gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. - Gi¸ trÞ s¶n phÈm vËn t¶i lµ chi phÝ vËn t¶i x· héi cÇn thiÕt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt b×nh th­êng ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vËn t¶i .Chi phÝ nµy còng nh­ ®èi víi mäi ngµnh s¶n xuÊt nã gåm gi¸ trÞ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ .Trong khi víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c gi¸ trÞ cña lao ®éng vËt ho¸ ®­îc chuyÓn toµn bé vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ,cßn gi¸ trÞ cña ®èi t­îng lao ®éng ®èi víi vËn t¶i tån t¹i ®éc lËp nã kh«ng chuyÓn gi¸ trÞ cña chóng vµo phÇn gi¸ trÞ vËn t¶i mµ gi¸ trÞ vËn t¶i lµm t¨ng gi¸ trÞ ®èi t­îng lao ®éng trong vËn t¶i nghÜa lµ nã ®­îc céng thªm vµo gi¸ trÞ hang ho¸ vËn chuyÓn . +Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶ikh«ng cã sù thay ®æi tÝnh chÊt lý ho¸ cña ®èi t­îng lao ®éng mµ chØ thay ®æi vÒ kh«ng gian, thêi gian cña ®èi t­îng lao ®éng. +Trong vËn t¶i kh«ng cã vËt liÖu chÝnh nªn c¬ cÊu chi phÝ trong gi¸ thµnh kh¸c h¼n víi c¬ cÊu chi phÝ trong gi¸ thµnh cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c .Song chi phÝ nguyªn liÖu chiÕm kh¸ lín trong gi¸ thµnh vËn t¶i. +Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh kh¸c th­êng diÔn ra trong mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh .Song qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i l¹i ®­îc tiÕn hµnh trong mét ph¹m vi rÊt réng, th­êng kh«ng cè ®Þnh .V× vËy qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i th­êng gÆp khã kh¨n h¬n . +Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i diÔn ra ®ång thêi víi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm,kh«ng cã dù tr÷ s¶n phÈm trong vËn t¶i nÕu cã chØ lµ dù tr÷ ph­¬ng tiÖn (n¨ng lùc vËn chuyÓn)hoÆc vËt t­ ,phô tïng thay thÕ … 1.1.4. VËn t¶i vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vËn t¶i. Còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c t¹o ra c¸c mèi quan hÖ trong toµn bé x· héi.C¸c mèi quan hÖ nµy thÓ hiÖn ë hai ph­¬ng diÖn : Ph­¬ng diÖn quan hÖ s¶n xuÊt vµ quan hÖ x· héi .C¸c quan hÖ nµy n¶y sinh do t¸c ®éng cña vËn t¶i ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ x· héi .C¶ hai ph­¬ng diÖn nµy t¹o ra néi dung cèt lâi cña kinh tÕ vËn t¶i . Chóng ta cã thÓ ph©n chia vËn t¶i theo c¸c b×nh diÖn sau: - C¸ch ph©n chia thø nhÊt : + VËn t¶i c«ng céng phôc vô toµn x· héi + VËn t¶i chñ quan phôc vô cho mét hoÆc mét nhãm ng­êi hay xÝ nghiÖp - C¸ch ph©n chia thø hai: + VËn t¶i hµng ho¸ + VËn t¶i hµnh kh¸ch - C¸ch ph©n chia thø ba: + VËn t¶i c¸ nh©n + VËn t¶i hµng lo¹t - C¸ch ph©n chia thø t­ theo ®Æc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ tuyÕn ®­êng giao th«ng: + VËn t¶i ®­êng s¾t + VËn t¶i ®­êng bé + VËn t¶i thµnh phè + VËn t¶i ®­êng s«ng + VËn t¶i hµng kh«ng + VËn t¶i ®Æc biÖt (®­êng èng ,b¨ng chuyÒn ,c¸p treo,…) 1.1.5. Vai trß vµ nhiÖm vô cña vËn t¶i trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. -VËn t¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc c¸c lÜnh vùc kinh tÕ ,chÝnh trÞ,v¨n ho¸ trong n­íc ,trong khu vùc vµ quèc tÕ . -Sù ph¸t triÓn vËn t¶i kh«ng ®­îc c« lËp víi nhu cÇu cña x· héi -VËn t¶i ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng kinh tÕ –x· héi - Ng­îc l¹i cã hµng lo¹t c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn vËn t¶i : + C¸c yÕu tè x· héi + C¸c yÕu tè lÞch sö + C¸c yÕu tè ®Þa lý ,tù nhiªn - ViÖc ph¸t triÓn vËn t¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho: + X· héi ho¸ c«ng cô s¶n xuÊt + Ph¸t triÓn c©n ®èi nÒn kinh tÕ quèc d©n - VÒ b¶n chÊt vËn t¶i thùc hiÖn viÖc chuyªn chë hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ë hai ph¹m vi: + Ph¹m vi kinh tÕ :®¶m b¶o nhu cÇu vËn t¶i toµn x· héi vµ ®ãng gãp vµo tæng s¶n phÈm quèc néi . + Ph¹m vi phi kinh tÕ : gióp nèi liÒn c¸c trung t©m chÝnh trÞ ,hµnh chÝnh trong c¶ n­íc, n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi, nèi liÒn n«ng th«n víi thµnh thÞ, ®ång b»ng víi miÒn nói, ®¶m b¶o aninh quèc phßng… 1.1.6. C¸c vÊn ®Ò vÒ vËn t¶i hµng ho¸ : Trong ho¹t ®éng vËn t¶i nãi chung chia ra lµm hai lo¹i c¬ b¶n : vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ vËn t¶i hµng ho¸. - VËn t¶i hµnh kh¸ch: Lµ nghiÖp vô vËn t¶i ®Æc thï cã thÓ b»ng c¸c lo¹i h×nh ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû, ®­êng hµng kh«ng. Nh­ng nhiÖm vô cña vËn t¶i hµnh kh¸ch lµ chu chuyÓn hµng ho¸ ®Æc biÖt ®ã lµ con ng­êi v× vËy nã cã nhiÒu ®Æc biÖt nh­ng ë ph¹m vi luËn v¨n nµy kh«ng ®i s©u t×m hiÓu lo¹i vËn t¶i nµy mµ chñ yÕu t×m hiÓu vÒ vËn t¶i hµng ho¸ ®Æc biÖt lµ x¨ng dÇu. - VËn t¶i hµng ho¸: Lµ lo¹i h×nh vËn t¶i phæ biÕn vµ réng r·i nhÊt, nã ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng x· héi gióp cho qu¸ tr×nh l­u th«ng c¸c lo¹i hµng ho¸ tõ n¬i nµy tíi n¬i kh¸c trong nÒn kinh tÕ th× vËn chuyÓn hµng ho¸ vËt phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt tíi n¬i tiªu dïng, tõ n¬i thõa tíi n¬i thiÕu, tõ vïng nµy tíi vïng kia, tõ n­íc nµy tíi n­íc kh¸c,….Nã gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ diÔn ra nhanh chãng thuËn lîi, ®©y lµ qu¸ tr×nh kh¸c quan träng trong chuçi s¶n xuÊt-tiªu dïng gióp hµng ho¸ l­u th«ng nhanh chãng, thuËn lîi t¹o ra vßng quay nhanh trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. + Trong vËn t¶i hµng ho¸ víi mçi lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau ng­êi ta th­êng sö dông c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau cho phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, thêi gian, víi nh÷ng hµng ho¸ ®Æc thï cÇn sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®Æc thï vÝ dô nh­ x¨ng dÇu lµ hµng ho¸ ®Æc thï v× vËy trong vËn t¶i x¨ng dÇu ®ßi hái ph¶i cã ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng ®ã lµ xe si –tec chuyªn dïng míi ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ yªu cÇu an toµn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn x¨ng dÇu… + Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh chãng ho¹t ®éng vËn t¶i nãi chung vµ ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸ nãi riªng ngµy cµng ®­îc quan t©m vµ chuyªn m«n ho¸ nhiÒu h¬n, sù phôc vô ®­îc chuyªn m«n ho¸ ë møc ®é cao t¹o ra hiÖu qu¶ tèt h¬n cho qu¸ tr×nh vËn t¶i hµng ho¸ vµ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i. VËn t¶i ngay cµng thÓ hiÖn ®­îc vai trß cÇu nèi cña m×nh ®ång thêi nã cßn t¹o ra gi¸ trÞ kh¸ lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo GDP chung cña ®Êt n­íc. + Ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸ ngµy nay ®· ph¸t triÓn ë møc ®é cao h¬n, ngµy nay phÇn lín c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Òu kh«ng tù mua s¾p ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ®Ó chu chuyÓn hµng ho¸ cña ®¬n vÞ m×nh s¶n xuÊt mµ nh­êng phÇn vËn t¶i nµy cho c¸c ®¬n vÞ lµm nhiÖm vô vËn t¶i chuyªn nghiÖp mµ hä dµnh toµn bé cho nguån lùc cho s¶n xuÊt. Víi c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i chuyªn nghiÖp hä chØ tËp trung nguån lùc cho viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn ho¹t ®éng vËn t¶i cña m×nh phôc vô nhu cÇu vËn t¶i cña nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt gióp tËn dông tèi ®a ph­¬ng tiÖn, c«ng suÊt ph­¬ng tiÖn cïng ®éi ngò lao ®éng cña m×nh t¹o ra hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vËn t¶i ngay nay ®­îc më réng, khai th¸c tèi ®a trong ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô vËn t¶i chuyªn nghiÖp, sè l­îng c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dich vô vËn t¶i ngµy cµng nhiÒu c¹nh tranh víi nhau t¹o ®iÒu kiÖn cho n©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®èi víi kh¸ch hµng, buéc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, tiÕt kiÖm chi phÝ, kh«ng ngõng ®æi míi c¸ch thøc vËn t¶i sao cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.1.7. DÞch vô vËn t¶i hµng ho¸. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ – x· héi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn vµ chiÕm tû träng lín h¬n trong c¬ cÊu thu nhËp quèc d©n. - VËy dÞch vô lµ g× ? DÞch vô lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ khu vùc phi s¶n xuÊt vËt chÊt cña nÒn kinh tÕ, lµ ngµnh kinh tÕ thø 3 sau n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp. + DÞch vô lµ nh÷ng ho¹t ®éng lao ®éng mang tÝnh x· héi t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh«ng tån t¹i d­íi h×nh th¸i vËt thÓ, kh«ng dÉn ®Õn chuyÓn quyÒn së h÷u nh»m tho¶ m·n nhu cÇu s¶n xuÊt, ®êi sèng x· héi cña con ng­êi. + DÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ thø ba sau n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp. DÞch vô lµ mét ho¹t ®éng bao gåm c¸c nh©n tè kh«ng hiÖn h÷u gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng víi nhµ cung cÊp nh­ng kh«ng cã sù chuyÓn giao së h÷u, s¶n phÈm, dÞch vô cã thÓ trong ph¹m vi hoÆc ngoµi ph¹m vi. + DÞch vô lµ toµn bé nh÷ng hç trî mµ kh¸ch hµng mong ®îi phï hîp víi uy tÝn, gi¸ c¶ ngoµi b¶n th©n dÞch vô ®ã, dÞch vô lµ viÖc s¶n xuÊt ra lîi Ých v« h×nh c¨n b¶n trong chÝnh lîi Ých ®ã hoÆc nh­ mét yÕu tè quan träng cña mét s¶n phÈm h÷u h×nh th«ng qua trao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. + DÞch vô lµ s¶n phÈm v« h×nh do sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu tè h÷u h×nh vµ v« h×nh, gi÷a nhµ cung øng víi kh¸ch hµng. Nãi c¸ch kh¸c dÞch vô lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng sinh ra do sù tiÕp xóc gi÷a bªn cung øng vµ kh¸ch hµng, ho¹t ®éng cña bªn cung øng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Ph©n lo¹i dÞch vô: + C¨n cø vµo tÝnh chÊt khu vùc trong nÒn kinh tÕ: . DÞch vô kinh doanh. . DÞch vô th­¬ng m¹i. . DÞch vô c¬ së h¹ tÇng. . DÞch vô x· héi. . DÞch vô qu¶n lý c«ng céng. + C¨n cø vµo tÝnh chÊt kinh doanh: . DÞch vô cã thÓ kinh doanh. . DÞch vô kh«ng thÓ kinh doanh . + C¨n cø vµo ®èi t­îng: . DÞch vô s¶n xuÊt. . DÞch vô tiªu dïng c¸ nh©n. . DÞch vô phóc lîi x· héi. + C¨n cø vµo ®èi t­îng tham gia: . Cã sù tham gia hoµn toµn cña kh¸ch hµng. . Cã sù tham gia mét phÇn cña kh¸ch hµng. . Kh«ng cã sù tham gia cña kh¸ch hµng. + C¨n cø vµo chñ thÓ thùc hiÖn: . DÞch vô do nhµ n­íc. . DÞch vô do tæ chøc x· héi. . DÞch vô do tæ chøc kinh doanh. + Ngoµi ra cßn mét sè c¸ch kh¸c: ph©n lo¹i theo tµi chÝnh, nguån gèc,… - §èi víi dÞch vô vËn t¶i còng ngµy cµng ph¸t triÓn ®ãng gãp nhiÒu h¬n vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, dÞch vô vËn t¶i ngµy cµng ®­îc chuyªn m«n ho¸ ë møc ®é cao h¬n víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng. + Còng nh­ dÞch vô nãi chung dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ lµ mét ho¹t ®éng cung cÊp cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ s¶n phÈm tõ n¬i nµy tíi n¬i kh¸c theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng mµ kh«ng cã sù chuyÓn giao vÒ quyÒn së h÷u hµng ho¸. - §Æc ®iÓm cña dÞch vô nãi chung vµ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ nãi riªng: + DÞch vô cã ®Æc ®iÓm kh«ng hiÖn h÷u: Nã kh«ng tån t¹i ë d¹ng vËt thÓ ,vÝ dô nh­ dÞch vô vËn t¶i chØ hiÖn h÷u c«ng cô thùc hiÖn dÞch vô lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. + DÞch vô cã tÝnh kh«ng ®ång nhÊt: §ã lµ s¶n phÈm dÞch vô lµ phi tiªu chuÈn,cïng mét ®¬n vÞ nh­ng c¸c lÇn phôc vô kh¸c nhau lµ kh«ng ®ång nhÊt vÒ chÊt l­îng v× chÊt l­îng cßn phô thuéc vµo sù c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ dÞch vô. + DÞch vô cã ®Æc tÝnh kh«ng t¸ch rêi:s¶n phÈm dÞch vô s¶n xuÊt ra lu«n lu«n g¾n liÒn víi tiªu dïng ë cïng mét thêi ®iÓm. + DÞch vô lµ kh«ng thÓ dù tr÷ b¶o qu¶n ®­îc :s¶n phÈm dÞch vô s¶n xuÊt tíi ®©u ph¶i tiªu dïng ngay kh«ng thÓ cÊt gi÷ ®­îc nh­ c¸c s¶n phÈm kh¸c . 1.2. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vËn t¶i x¨ng dÇu vµ dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu 1.2.1. C¸c vÊn ®Ò vÒ vËn t¶i x¨ng dÇu. - X¨ng dÇu lµ nguån n¨ng l­îng ®­îc sö dông phæ biÕn vµ réng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c nguån n¨ng l­îng ®­îc sö dông hiÖn nay trªn toµn thÕ giíi .V× vËy vÊn ®Ò ®¶m b¶o cung cÊp ®óng ®ñ kÞp thêi x¨ng dÇu cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan träng cho nªn ®Ó ®¶m b¶o vÊn ®Ò cung cÊp x¨ng dÇu diÔn ra liªn tôc th­êng xuyªn th× ngoµi cã nguån cung cÊp ®ñ th× vÊn ®Ò vËn chuyÓn x¨ng dÇu còng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®©y lµ cÇu nèi c¬ b¶n gi÷a ng­êi cung cÊp víi ng­êi tiªu dïng. - VËn t¶i x¨ng dÇu lµ ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i x¨ng dÇu chuyªn dïng trong lÜnh vùc x¨ng dÇu nh»m môc ®Ých vËn chuyÓn x¨ng dÇu tõ khu vùc cung cÊp ®Õn n¬i cã nhu cÇu phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t hay s¶n xuÊt kinh doanh,… - §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu ,®©y lµ mét ngµnh hµng rÊt ®Æc biÖt v× thÕ kh©u vËn chuyÓn x¨ng dÇu b¾t buéc ph¶i sö dông thiÕt bÞ vËn t¶i chuyªn dïng nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt còng nh­ yªu cÇu vÒ an toµn trong vËn chuyÓn x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tõ x¨ng dÇu theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. - VËn t¶i x¨ng dÇu ë n­íc ta hiÖn nay chñ yÕu sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng lµ xe si - tec ®­a x¨ng dÇu tõ n¬i cung cÊp tíi c¸c ®¹i lý b¸n lÎ x¨ng dÇu tõ ®ã cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng. §èi víi nhiÒu n­íc ph¸t triÓn ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu ®­îc sö dông nhiÒu hÖ thèng ®­êng èng dÉn dÇu tíi c¸c khu vùc, Ýt sö dông vËn t¶i x¨ng dÇu b»ng xe tÐc h¬n, hiÖn nay chóng ta chØ cã hÖ thèng ®­êng èng dÉn dÇu tíi tæng kho chÝnh cßn l¹i ®Òu dïng xe tÐc vËn chuyÓn chÝnh v× vËy mµ chi phÝ cho vËn t¶i x¨ng dÇu cho mét ®¬n vÞ sÏ cao h¬n. - HiÖn nay ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu ë n­íc ta chØ cã ë mét sè ®¬n vÞ thuéc doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc tæng c«ng ty x¨ng dÇu míi ®­îc phÐp lµm nhiÖm vô vËn t¶i x¨ng dÇu nh»m ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn x¨ng dÇu. 1.2.2. Ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu. - Còng gièng ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu nãi chung ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu còng lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i nh­ng mang tÝnh ®Æc thï h¬n. - X¨ng dÇu lµ lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, kh«ng chØ lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cho bÊt kú nÒn kinh tÕ nµo mµ x¨ng dÇu lµ lo¹i s¶n phÈm cã ®Æc tÝnh lý ho¸ rÊt ®Æc biÖt nh­ rÔ ch¸y næ, ®éc h¹i víi søc khoÎ vµ m«i tr­êng sèng hay bÞ mÊt hoÆc gi¶m phÈm chÊt nÕu kh«ng b¶o qu¶n ®óng yªu cÇu kü thuËt, nªn ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu còng ®Æc biÖt: + B¾t buéc ph¶i sö dông xe chuyªn dông trong vËn chuyÓn x¨ng dÇu. + Ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i lu«n g¾n liÒn víi c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ trong vËn t¶i x¨ng dÇu. - LÞch tr×nh tuyÕn ®­êng kho¶ng c¸ch trong dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu cã thÓ tÝnh chÝnh x¸c do ®Þa ®iÓm tån chøa, bu«n b¸n x¨ng dÇu lu«n ®­îc cè ®Þnh ë mét sè vÞ trÝ ®Þa lý nhÊt ®Þnh. - DÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh b»ng mét sè ph­¬ng thøc ®Æc tr­ng nh­: vËn t¶i b»ng ®­êng èng, vËn t¶i b»ng ®­êng bé, vËn t¶i b»ng ®­êng s¾t, vËn t¶i b»ng ®­êng biÓn. Tuú theo môc ®Ých vËn chuyÓn x¨ng dÇu mµ ng­êi ta lùa chän c¸ch vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ nhÊt. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH XĂNG DẦU VIỆT NAM 2.1.1-Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam - tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ. - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Thương mại, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, có nhiệm vụ đáp ứng mọi nhu cầu về xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống nhân dân trên phạm vi cả nước. - Chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: Giai đoạn 1956 - 1975: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sự nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế để xây dựng CNXH và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc; Cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. - Với thành tích xuất sắc trong giai đoạn này, đến nay Nhà nước đã phong tặng 8 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một cá nhân Anh hùng lao động và công nhận 31 CBCNV là liệt sỹ trong khi làm nhiệm vụ. Giai đoạn 1976 - 1986: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam bắt tay khôi phục các cơ sở xăng dầu bị tàn phá ở miền Bắc, tiếp quản các cơ sở xăng dầu và tổ chức mạng lưới cung ứng xăng dầu ở các tỉnh phía Nam, thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân đáp ứng yêu cầu hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. - Trong giai đoạn này Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì cho Tổng công ty, phong tặng một cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều huân chương lao động các tập thể và cá nhân. Giai đoạn 1986- đến nay: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thực hiện chiến lược đổi mới và phát triển theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trường có định hướng XHCN, từng bước xây dựng Tổng Công Ty trở thành hãng xăng dầu quốc gia mạnh và năng động để tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. - Trong giai đoạn này Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Tổng công ty, phong tặng 02 đơn vị thành viên danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 05 chiến sỹ thi đua toàn quốc và 114 Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân. 2.1.2-Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất chung và định hướng phát triển của tổng công ty xăng dầu Việt Nam. - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ, được thành lập ngày 12/01/1956 và được được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 12/01/2006, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam tròn nửa thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển. - Với vị thế là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nước, Petrolimex luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo điều tiết, ổn định và phát triển thị trường xăng dầu, sản phẩm hoá dầu phục vụ đắc lực công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - Định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty là trở thành tập đoàn kinh doanh mạnh của Nhà nước ở khâu hạ nguồn, lấy kinh doanh xăng dầu làm chính, đa dạng hoá có chọn lọc các mặt hàng và loại hình kinh doanh, đa dạng hoá hình thức sở hữu, đẩy mạnh chương trình hiện đại hoá, nâng cao năng lực hợp tác và cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. - Theo định hướng trên, Tổng Công ty tập trung mọi nỗ lực đầu tư cho phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện của doanh nghiệp với những nhiệm vụ trọng tâm sau: + Tiếp tục phát triển và củng cố thị phần của Petrolimex trong cả nước, đẩy mạnh tái xuất, tiến tới tổ chức kinh doanh xăng dầu trên thị trường các nước trong khu vực, đổi mới và hoàn thiện phương thức kinh doanh thích ứng với điều kiện hợp tác và cạnh tranh trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và quốc tế, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo hiệu quả chính trị - xã hội. + Tiếp tục đầu tư theo Quy hoạch phát triển cơ sở kỹ thuật hạ tầng của Nhà nước để hiện đại hoá và xây dựng mới các công trình quan trọng như: cầu cảng, kho bể, đường ống, mạng lưới cửa hàng xăng dầu nhất là hệ thống cửa hàng hiện đại đường Hồ Chí Minh, các dầy chuyền công nghệ nhập, xuất, pha chế dầu mỡ nhờn, nhựa đường, gas,… Tiếp tục phát triển đội tàu viễn dương Petrolimex, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Petrolimex cam kết bảo vệ an toàn môi trường sinh thái và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ cơ hội đầu tư phát triển với các đối tác trong và ngoài nước. + Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo chương trình đào tạo 2006 - 2010, từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh năng động, hiệu quả, đội ngũ công nhân lao động xăng dầu được đào tạo phù hợp với yêu cầu hiện đại. Động lực chủ yếu của chiến lược phát triển là sự phát huy yếu tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm, coi doanh nghiệp là phương tiện để con người phát huy tài năng sáng tạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ làm việc có hiệu quả, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, khẳng định phong cách văn hoá doanh nghiệp Petrolimex, bạn hàng tin cậy trên thị trường trong nước và quốc tế. - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu tại khâu hạ nguồn lớn nhất ở Việt Nam. - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam hiện có 43 Công ty thành viên, 25 Chi nhánh và 09 Xí nghiệp trực thuộc các Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước; Có 20 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty; Có 03 Công ty Liên doanh với nước ngoài. Ngoài ra, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có 01 Chi nhánh tại Singapore. - Tổng công ty có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Mọi hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh trong nội bộ ngành đều được thực hiện thông qua hệ thống mạng Petronet kết hợp với mạng Internet. - Ngoài trung tâm hóa nghiệm của toàn Tổng công ty đặt tại số 1 Khâm Thiên, Hà nội, Petrolimex còn có các phòng hóa nghiệm hiện đại đặt tại các kho xăng dầu, cảng để kiểm tra chất lượng xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu từ khi nhập khẩu đến khi bán cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. - Hàng năm Tổng công ty đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào các chương trình đầu tư phát triển mở rộng và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra năng lực sản xuất mới và khả năng cạnh tranh; đầu tư vào các công trình trọng điểm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh như: mua thêm tàu viễn dương chở dầu, chở gas, nâng cấp và xây dựng hệ thống cầu cảng, đầu tư mới và mở rộng cải tạo hệ thống kho xăng dầu, nâng cấp tuyến ống, phát triển thêm cửa hàng xăng dầu và cửa hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn, gas hoá lỏng,… - Petrolimex luôn chú trọng tìm hướng phát triển mới, mở rộng loại hình kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh. Petrolimex đang bước đầu thử sức trong kinh doanh kho xăng dầu ngoại quan, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, tham gia thị trường chứng khoán… 2.1.3- Hoạt động vận tải của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. - Xác định vận tải xăng dầu là một hoạt động có hiệu quả và gắn liền với kinh doanh xăng dầu, Tổng công ty đã đầu tư phương tiện hiện đại và đủ điều kiện để vươn ra thị trường vận tải xăng dầu quốc tế. Tổng công ty hiện có đội tàu viễn dương có tổng trọng tải 140.000 DWT, gần gấp đôi năm 2000, đội tầu sông, ven biển có tổng trọng tải gần 10 vạn tấn, tuyến ống xăng dầu 500km và hơn 1.200 xe xitec với tổng dung tích trên 9.000 m3 trực thuộc sự quản lý các công ty thành viên đảm bảo vận chuyển xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và từ các kho đầu mối nhập khẩu đến các cảng và đại lý tiêu thụ trong cả nước. - Đội ngũ cán bộ nhân viên, sỹ quan, thuyền viên của Petrolimex có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao, được đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp cùng với đội tàu hiện đại, luôn đáp ứng yêu cầu của các tổ chức phân cấp tàu trong nước và quốc tế, các yêu cầu của Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (IPPS Code) và được các tập đoàn dầu lớn trên thế giới công nhận. - Nhờ vậy, ngành vận tải xăng dầu đã góp phần xây dựng và khẳng định sức mạnh và uy tín của thương hiệu Petrolimex hôm nay. - Nhằm phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, Petrolimex có một đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chuyên tư vấn, thiết kế và xây dựng các công trình xăng dầu và dầu khí như kho cảng xăng dầu, kho cảng LPG, kho nhựa đường lỏng, nhà máy pha chế dầu nhờn, tuyến ống dẫn dầu… - Đồng thời với hoạt động sản xuất, Petrolimex còn đầu tư nghiên cứu nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước có giá trị khoa học và thực tiễn cao như tiêu chuẩn thiết kế kho xăng dầu, tiêu chuẩn xây dựng tuyến ống xăng dầu, cửa hàng xăng dầu, quy hoạch hệ thống kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010, quy hoạch cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020. Petrolimex đang từng bước thực hiện mục tiêu hiện đại hóa và quy hoạch hóa hệ thống cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương xứng với quy mô của một hãng xăng dầu quốc gia. 2.2. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. - Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex là đơn vị thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu kinh doanh ,xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị ,phương tiện tồn chứa ,thi công xây lắp đặt cá._.c loại vật tư ,thiết bị ,phương tiện tồn chứa ,thi công xây lắp các công trình phục vụ cho nhu cầu của nghành và nền kinh tế quốc dân. - Cùng với sự chuyển mình của Đất nước ,Công ty đã vững vàng đi lên ,sáng tạo trong đổi mới .Để có được vận hội phát triển như ngày nay Công ty đã vượt lên những khó khăn của chính mình ,phát huy được trí tuệ của tập thể đạt được những kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Doanh số tăng trưởng ,hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước,đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện .Những thành tựu mà Công ty đã đạt được đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và sự lớn mạnh của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nói riêng. - Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex tiền thân là Chi cục vật tư I được ra đời ngày 28 – 12 – 1968 tại quyết định số 412/VT do Tổng cục Trưởng Tổng cục Vật tư Nguyễn Đức Tâm ký.Ngay từ khi mới ra đời Chi cục được Bộ Vật Tư nay là Bộ Thương Mại giao nhiệm vụ :Tổ chức tiếp nhận , bảo quản , cung ứng và sản xuất vật tư thiết bị cho hai nhiệm vụ chiến lược của Đất nước là “Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc “. - Ngày 20 – 12 – 1972 Bộ Trưởng Bộ Vật Tư Trần Danh Tuyên ký quyết định 719/VT đổi tên Chi cục thành Công ty vật tư I . - Ngày 12 – 04 – 1977 ,căn cứ quyết định 233/VTQĐ, Kho tích liệu của Tổng công ty xăng dầu được sát nhập vào Công ty vật tư I và tên Công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu ra đời ;cũng từ ngày đó Công ty là thành viên của đại gia đình Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. - Tháng 3 – 1993 Công ty vật tư chuyên dùng được đăng ký lại theo quyết định số 388/TTg của Thủ tướng Chính Phủ .Tháng 9 – 1997 ,Bộ Thương Mại bổ xung thêm chức năng ,nhiệm vụ xuất khẩu trực tiếp và xây lắp các công trình xăng dầu . - Ngày 30 – 11 – 2000,căn cứ quyết định 1642/2000/QĐ-BTM,của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại ;Công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu được đổi tên thành Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex và bổ sung thêm nhiệm vụ đóng mới ,sửa chữa ,cải tạo các loại xe vận chuyển:xăng dầu ,hoá dầu ,khí hoá lỏng . - Tại quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ,ngày 19 – 12 – 2001 của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. - Kể từ khi thành lập đến nay ,Công ty đã nhiều lần đổi tên ,qua mỗi lần đổi tên là một lần Công ty được cấp trên giao thêm chức năng ,nhiệm vụ ;Công ty luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. 2.2.2- Mục tiêu ,nội dung ,phạm vi hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. - Bước vào thời kỳ đổi mới bên cạnh những thuận lợi là : Công ty có gần 30 năm kinh nghiệm sản xuất kinh doanh các loại vật tư thiết bị xăng dầu .Đội ngũ kỹ sư ,công nhân kỹ thuật chuyên sâu về ngành hàng . - Song Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh : Thị trường chuyền thống ngày càng eo hẹp,bên cạnh đó có nhiều đơn vị kinh doanh những mặt hàng mà công ty kinh doanh ;cơ chế kinh doanh bị động ,hàng hoá kinh doanh hạn chế về số lượng ,kém về chất lượng thị trường thì nhỏ bé ,rất khó phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt . - Đứng trước tình hình đó Đảng uỷ ,Ban giám đốc cùng với tập thể cán bộ công nhân viên xác định : + Mở rộng và phát triển Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex là tổng hợp các biện pháp tối ưu ,kết hợp giữa các yếu tố khách quan và chủ quan trong điều kiện cụ thể của đơn vị . + Nâng cao năng lực sản xuất ,kinh doanh ,xây dựng công ty đủ mạnh ,đủ sức cạnh tranh ,phát huy thế mạnh riêng của đơn vị trên thị trường . + Với phương thức kinh doanh đa dạng ,khai thác mở rộng thị trường đến các vùng sâu ,vùng xa và các tỉnh phía Nam. + Chú trọng công tác dịch vụ kỹ thuật ,bảo dưỡng ,sửa chữa ,cung ứng vật tư thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 2.2.2.1 - Mục tiêu hoạt động của Công ty : - Hoạt động trong các lĩnh vực đã được đăng ký . - Bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông. - Tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động . - Đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội và góp phần giữ vững thế chủ đạo của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam trên thị trường. 2.2.2.2 - Nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty . - Chức năng kinh doanh : + Kinh doanh , xuất nhập khẩu các loại vật tư , thiết bị ngành dầu khí, xăng dầu . + Sản xuất ,sửa chữa ,lắp đặt các loại vật tư, thiết bị,phương tiện tồn chứa, vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí. + Đóng mới ,sửa chữa cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu ,hoá dầu ,khí hoá lỏng . + Thi công xây lắp các công trình dầu khí . + Tư vấn ,dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất ,kinh doanh của Công ty . + Cho thuê văn phòng ,kho bãi và máy móc ,thiết bị. + Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. - Kinh doanh các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm. - Phạm vi hoạt động kinh doanh : Công ty hoạt động kinh doanh trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam khi có điều kiện . 2.2.3- Tư cách pháp nhân ,quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty. - Tư cách pháp nhân: + Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex là pháp nhân theo luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh . + Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập ,được sử dụng con dấu riêng,được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật . + Công ty hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần ,Luật doanh nghiệp và vẫn là thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. - Quyền hạn của Công ty: + Công ty được tự chủ tài chính ;hoạt động trong khuân khổ quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh . + Công ty tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu ,nội dung sản xuất kinh doanh . + Công ty được tự chủ trong đổi mới công nghệ ,thiết bị ,mở rộng đầu tư phù hợp với mục tiêu và ngành nghề kinh doanh . + Công ty được sử dụng biểu trưng chữ P được cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hàng hoá do Cục sáng chế cấp cho Tổng công ty xăng dầu Việt Nam,số 3684 ngày 15 tháng 11 năm 1991. + Công ty được hưởng các quyền lợi theo quy định của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đối với các Công ty cổ phần thành viên tương ứng với mức độ đóng góp cho Tổng công ty . + Công ty thực hiện các quyền lợi khác mà pháp luật không cấm. - Nghĩa vụ của Công ty: +Sử dụng có hiệu quả ,bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông . + Xây dưng chiến lược phát triển,kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu, tình hình thị trường,khả năng phát triển của công ty và tổ chức thực hiện chiến lược,kế hoạch đề ra. + Sử dụng hợp lý lao động,tài sải,tiền vốn,đảm bảo hiệu quả kinh tế;chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán thống kê,thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. +Công bố công khai và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo tài chính hàng năm,các thông tin về hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. +Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động,đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý Công ty theo quy định của Bộ Lao Động. +Tuân thủ quy định của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về mặt đặt biểu trưng và biểu hiệu. +Thưc hiện nghĩa vụ đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam quy định cho Công ty cổ phần trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông. +Thực hiện các nghĩa vụ khác mà pháp luật quy định. 2.2.4- Nguyên tắc tổ chức ,quản lý điều hành ,thời gian hoạt động của Công ty. - Nguyên tắc tổ chức ,quản lý điều hành : + Tự nguyện,cùng có lợi,dân chủ,bình đẳng và tuân thủ pháp luật. + Cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông,bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. + Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị(HĐQT) là cơ quan quản lý của Công ty theo quy định tại Điều lệ này. + Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm soát(BKS) theo quy định tại Điều lệ này để kiểm soát hoạt động kinh doanh,quản lý và điều hành Công ty. + HĐQT bổ nhiệm Giám đốc để điều hành hoạt động của công ty.Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.Giúp việc cho Giám đốc có các Phó giám đốc. + Công ty có quyền thành lập các Chi nhánh,Văn phòng đại diện…hoạt động trên lãnh thổ Việt nam và nước ngoài. - Thời gian hoạt động của công ty: + Công ty bắt đầu hoạt động từ ngày được cấp Giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Việc chấm dứt hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện theo pháp luật và Điều lệ này. 2.2.5- Vốn ,cổ phiếu ,cổ đông của Công ty . - Vốn điều lệ ,cổ phần ,cổ phiếu của công ty: + Vốn Điều lệ của Công ty là 10 tỷ VNĐ,được chia thành 100.000 cổ phần phổ thông,mỗi cổ phần phổ thông có mệnh giá 100.000đ(một trăm ngàn đồng Việt nam). + Vốn điều lệ của Công ty do các cổ đông đóng góp bằng tiền hoặc tài sản theo pháp luật quy định. + Tỷ lệ góp vốn điều lệ của công ty như sau: . Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là cổ đông chi phối của Công ty,có số vốn chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty. . Cán bộ công nhân viên của Công ty và các cổ đông khác có số vốn chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty. + Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức mà pháp luật Việt Nam cho phép. + Vồn điều lệ được sử dụng nhằm hoạt động kinh doanh và không đem chia cho các cổ đông dưới bất kỳ trường hợp nào,trừ trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản. + Cổ phiếu của Công ty là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cho một hoặc nhiều cổ phần của cổ đông Công ty phát hành theo quy định của pháp luật.Cổ phiếu của Công ty gồm 2 loại: . Cổ phiếu ghi danh cấp cho: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là chủ sở hữu phần vốn Nhà nước trong Công ty. Cổ đông là thành viên HĐQT Công ty;Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;Giám đốc Công ty(nếu là cổ đông của Công ty). Cổ phiếu cấp cho lao động nghèo được mua trả chậm theo quy định pháp luật Nhà nước. Cổ phiếu không ghi danh:Cấp cho các cổ đông khác và cổ đông là hộ nghèo đã trả hết nợ cho nhà nước. + Hình thức,nội dung cổ phiếu của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật. + Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 2.3. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX - Cơ cấu tổ chức quản lý ,điều hành của công ty gồm : Đại hội đồng cổ đông ,Hội đồng quản trị,Giám đốc ,Ban kiểm soát và các phòng ban khác thuộc công ty. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex. Đại Hội Cổ Đông Ban Kiểm Soát Hội Đồng Quản Trị Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Tài Chính Kế Toán Phòng Nhân Sự Hành Chính Phòng Kinh Doanh Các Cửa Hàng Vật Tư Thiết Bị và Xây Dựng Xí Nghiệp Cơ Khí và Đầu Tư Xây Dựng Chi Nhánh TP.HCM Xưởng Cơ Khí Đội Xây Lắp Công Trình Nhà Máy Thiết Bị Điện Tử Phòng Tổng Hợp 2.3.1- Đại hội đồng cổ đông. - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty bao gồm các cổ đông có quyền biểu quyết .Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính hoặc họp bất thường theo các thủ tục quy định tại điều lệ . - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: + Quyết định loại ,tổng số cổ phần và các loại chứng khoán khác của Công ty được quyền chào bán. + Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần do HĐQT đề nghị . + Quyết định việc thành lập công ty con ;chia tách hợp nhất ;sát nhập ;giải thể Công ty; thanh lý tài sản trong trường hợp Công ty giải thể. + Quyết định sửa đổi ,bổ xung điều lệ và vốn điều lệ của Công ty ,trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán . + Quyết định mua bán tài sản cố định ,đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trong sổ kế toán của Công ty. + Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán mỗi loại . + Quyết định việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên thi trường chứng khoán. + Quyết định bán cổ phiếu cho công ty con và khống chế tối đa cổ phần bán cho công ty con (nếu có). + Bầu ,miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. + Xem xét, xử lý các vi phạm của HĐQT và Ban kiểm soát gây thiệt hại Công ty và cổ đông của Công ty. + Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm ;phương án phân phối sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty do HĐQT đề nghị. + Nghe và chất vấn báo cáo của HĐQT ,Giám đốc ,Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. + Nghe kết luận báo cáo kiểm toán năm tài chính của Công ty. + Quy định thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT ,Ban kiểm soát và tiền lương của các thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có). + Thông qua định hướng phát triển trung hạn ,dài hạn và hàng năm của Công ty do HĐQT đề nghị. + Các quyền và những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật . 2.3.2- Hội đồng quản trị của Công ty. - HĐQT là cơ quan quản lý Công ty ,do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và bãi nhiệm ,miễn nhiệm. + HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích ,quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông . - HĐQT Công ty gồm 5 thành viên ,trong đó có ba thành viên là đại diện của cổ đông chi phối .Nhiệm kỳ của HĐQT là 3 năm. - HĐQT Công ty bầu ra một chủ tịch HĐQT trong các thành viên đại diện của cổ đông chi phối . - HĐQT Công ty có các nhiệm vụ và quyền hạn sau : + Quyết định mục tiêu chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty . + Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định . + Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác trừ những hình thức do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo điều lệ . + Quyết định việc mua bán tài sản cố định ,đầu tư xây dựng cơ bản , đầu tư tài chính có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 50% vốn chủ sở hữu được ghi trong sổ kế toán của Công ty. + Thông qua các hợp đồng mua bán tài sản ,đầu tư tài chính do Đại hội đồng cổ đông quyết định và các hợp đồng khác theo quy chế phân cấp của HĐQT. + Quyết định phương án đầu tư ,giải pháp phát triển thị trường ,tiếp thị và công nghệ. + Phân cấp việc ký các hợp đồng với các cổ đông Công ty. + Quyết định bổ nhiệm ,bãi nhiệm ,miễn nhiệm ,khen thưởng ,kỷ luật, mức lương và các lợi ích khác của Giám đốc Công ty và Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty . + Quyết định việc thành lập ,hợp nhất ,giải thể ,sát nhập các đơn vị trực thuộc Công ty;cử người đại diện hoặc điều hành các Công ty con hoặc các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty. Quyết định quy mô ,cơ cấu tổ chức của các đơn vị ,bộ phận trực thuộc Công ty. + Ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật và điều lệ. + Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại . + Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; tổ chứ việc phân phối lợi nhuận và thành lập các quỹ trên cơ sở nguyên tắc mức trích lập và sử dụng quỹ lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông thông qua. + Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty. + Kiến nghị việc thành lập Công ty con với Đại hội đồng cổ đông . + Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và trình báo cáo quyết toán tổng hợp hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông ,bao gồm cả việc kiến nghị các mức cổ tức được trả . + Duyệt chương trình ,nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông ,triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định . + Kiến nghị việc chia ,tách ,hợp nhất , sát nhập ,giải thể ,tuyên bố phá sản Công ty, thanh lý tài sản trong trường hợp giải thể ,phá sản Công ty. + Kiến nghị các loại và tổng số cổ phần và các loại chứng khoán khác được quyền chào bán của từng loại để Đại hội đồng cổ đông quyết định . + Chấp hành điều lệ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bổ sung ,sửa chữa ,điều lệ khi cần thiết . + Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động hàng năm của Công ty. + Yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc Công ty hoặc các bộ quản lý các đơn vị ,bộ phận trực thuộc Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty và các đơn vị trong Công ty. + Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại điều lệ này và Luật doanh nghiệp . 2.3.3- Giám đốc Công ty. - Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm,miễn nhiệm.Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyền hạn,nhiệm vụ được giao và được uỷ nhiệm đầy đủ quyền hạn cần thiết để quản lý,điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.Giám đốc có thể là thành viên của HĐQT. - Giám đốc Công ty phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây: + Có đạo đức tốt;có ít nhất một bằng đại học về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nghành nghề sản xuất kinh doanh của công ty; có năng lực và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; hiểu biết pháp luật và có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực mà Công ty kinh doanh. + Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý điều hành doanh nghiệp quy định tại Điều 9 Luật doanh nghiệp. + Không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý,điều hành tại bất cứ cơ quan,đơn vị kinh tế nào khác, trừ trương hợp được HĐQT Công ty cử tham gia quản lý các doanh nghiệp có vốn đàu tư của Công ty. + Là cổ đông của Công ty và phải sở hữu ít nhất là 1% số cổ phần phổ thông của Công ty. + Là người được HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm. - Giám đốc là người đại diện của Công ty trước pháp luật . - Giám đốc quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. 2.3.4-Ban kiểm soát của Công ty: -Ban kiểm soát gồm 03 thành viên,trong đó có một thành viên đại diện cổ đông chi phối và có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán.Ban kiểm soát do Đại hội đồng bầu và mãn nhiệm.Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ với thành viên HĐQT.Các thành viên Ban kiểm soát bầu một trong số họ là Trưởng ban kiểm soát. -Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: + Tiêu chuẩn về vốn: . Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 0,5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty,hoặc . Là đại diện hợp pháp của cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên,hoặc . Là đại diện hợp pháp của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng. + Các tiêu chẩn khác: . Là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam và có năng lực hành vi,năng lực pháp lý. . Có đạo đức tốt, có bằng đại học chuyên môn nghiệp vụ phù hợp,hiểu biết luật pháp và có thâm niên công tác ít nhất 3 năm trong nghề. . Không được là thành viên của HĐQT,không được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty hoặc Giám đốc đơn vị trực thuộc; không phải vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của các đối tượng trên và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. -Thành viên Ban kiểm soát hưởng phụ cấp do Đại hội đồng cổ đông quyết định. -Thành viên Ban kiểm soát được miễn nhiệm nếu ở 1 trong các trương hợp sau: + Có đơn xin từ nhiệm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. + Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. -Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm nếu ở 1 trong các trường hợp sau: + Bị cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử mình tham gia Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ này đề nghị bãi nhiệm,thay thế. + Bị 2/3 số thành viên Ban kiểm soát đề nghị bãn nhiệm. + Mất quyền công dân. -Trong nhiệm kỳ, nếu có khuyết thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông gần nhất phải bầu thay thế. -Trong trường hợp khuyết trưởng Ban kiểm soát, các thành viên còn lại cử một người tạm thay thế cho đến khi bổ xung đủ số thành viên Ban kiểm soát sẽ tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát. -Ban kiểm soát phải xây dựng và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát do Trưởng ban kiểm soát ban hành. - Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp ly, hợp pháp trong hoạt quản lý của HĐQT ;hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc Công ty . 2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.4.1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. - Là một đơn vị chuyên doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chủ yếu là thiết bị xăng dầu hoạt động trong phạm vi cả nước . - Những năm đầu sau cổ phần hoá, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển một cách nhanh chóng; doanh thu và lợi nhuận tăng lên đáng kể . Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004,2005 và kế hoạch kinh doanh năm 2006 STT Chỉ Tiêu Đơn vị Thực hiện năm 2004 Thực hiện năm 2005 Kế hoạch năm 2006 1 Doanh thu tr.đ 128.570 109.802 144.000 2 Tổng chi phí tr.đ 126.738 107.650 140.700 3 Lợi nhuận trước thuế tr.đ 1.832 2.152 3.300 4 Lợi nhuận sau thuế tr.đ 1.599 1.851 2.376 5 Chia cổ tức tr.đ 1.000 1.131 2.000 6 Lao động người 147 152 163 7 Thu nhập bình quân đ/ng/th 1.337.517 1.700.000 1.800.000 8 Nộp ngân sách tr.đ 5.995 3.698 4.896 Thuyết minh các chỉ tiêu, kết quả đã đạt được trong năm 2005: - Sản xuất cơ khí: Năm 2005 tình hình sản xuất cơ khí tại Công ty gặp rất nhiều khó khăn; trong 4 tháng đầu năm Xí nghiệp cơ khí và điện tử xăng dầu hầu như không sản xuất được bể nào. Nhu cầu đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ của các đơn vị trong và ngoài Petrolimex cũng chững lại. Tuy sản phẩm của Công ty sản xuất đã tạo được uy tín trên thị trường, nhưng vẫn còn gặp khó khăn về giá thành khi cạnh tranh với các đơn vị khác. + Công ty vẫn tận dụng các nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất hiện có để tiếp tục sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống với chất lượng tốt như các loại bể thép 10m3, 15m3, 25m3,… +Tháng 6, các hoạt động sản xuất cơ khí đã có bước chuyển biến tích cực tạo nên tổng doanh thu sản xuất năm 2005 đạt 2.937 tr.đ - bằng 101,28% kế hoạch. - Sản xuất xây lắp: Tổng giá trị sản lượng xây lắp trong kỳ đạt 6.000 tr.đ, nhưng doanh thu chỉ đạt 4.425 tr.đ, bằng 54,41% kế hoạch đề ra. Công ty hoàn thành công trình bể 5.000m3 cho Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh đạt tiến độ và chất lượng tốt. Thi công công trình này là bước tiến quan trọng trong việc phát triển các hoạt động xây lắp và thể hiện năng lực, tay nghề của lực lượng công nhân trong mảng sản xuất này. Các công trình nhỏ lẻ khác cũng được thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên doanh thu đạt trong kỳ thấp là do khối lượng các hạng mục hoàn thành trong năm trước đã được thanh quyết toán gọn trong năm 2004 còn các công trình khởi công nửa cuối năm 2005 phải đến quý 1 hoặc quý 2 năm 2006 mới quyết toán xong . - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005: STT Loại hình kinh doanh Kế hoạch năm Kế hoạch thực hiện năm 2005 So với KH 2005(%) 1 Kinh doanh VTTB 26.900 24.466 91% 2 Kinh doanh cột bơm 28.300 28.365 100,23% 3 Kinh doanh xăng dầu và gas 37.000 44.586 120,5% 4 Hoạt động khác 3.800 8.506 223,84% Tình hình kinh doanh các mặt hàng cụ thể như sau: + Kinh doanh vật tư thiết bị năm 2005 có nhiều hạn chế, công tác nhập khẩu đáp ứng nhu cầu thường xuyên của khách hàng bị gián đoạn do sức ép về tồn kho và lãi vay.Doanh thu chỉ đạt 24.466 tr.đ / 26.900 tr.đ (bằng 91%), chiết khấu đạt 7,6%, nguyên nhân chính là do Công ty chưa tổ chức tốt các hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hoá cho các dự án ngoại trừ lô hàng ống thép đã ký năm 2004. + Công tác bán hàng VTTB ra ngoài đơn vị thuộc Petrolimex chưa được quan tâm đúng mức mặc dù công ty đã khắc phục được các mặt hàng thiết bị truyền thống như thước đo dầu, van thở, ống cao su,…. Việc hạn chế tiêu thụ sản phẩm ra ngoài Petrolimex phản ánh khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường các vật tư thiết bị, hệ thống công nghệ, các thiết bị nhỏ lẻ của Công ty so với các đơn vị khác còn nhiều hạn chế. + Kinh doanh cột bơm: Trong năm 2005 Công ty lắp ráp được 364 cột bơm quy đổi các loại; cơ bản phục vụ kịp thời, chuyển đến tận nơi và đáp ứng nhu cầu cột bơm với số lượng là 400 cột, chủ yếu là các đơn vị trong Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân tham gia kinh doanh xăng dầu. Trong năm 2005 Công ty vẫn chủ trương kết hợp nhập khẩu cột bơm SKD đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời nhập linh kiện IKD để lắp ráp thành cột bơm VNT và PECO, trong năm Công ty đã nhập về được 185 bộ linh kiện SKD và 100 bộ linh kiện IKD cột bơm Tatsuno. Doanh thu kinh doanh cột bơm đạt 28.365 tr.đ (bằng 100%) chiết khấu đạt 7,63% góp phần đáng kể vào khoản lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng thừa loại này thiếu loại khác. + Kinh doanh xăng dầu và gas: Sản lượng tại các cửa hàng xăng dầu có tăng so với trước, nhất là cửa hàng Ngọc Khánh, Sài Đồng và Vĩnh Ngọc do Công ty đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng và thiết bị đong rót tại các địa điểm này. Doanh thu kinh doanh xăng dầu tăng lên đạt 44.586 tr.đ (bằng 120,5%); lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu đã chiếm tỷ trọng đáng kể (khoảng 363 tr,đ). Mục tiêu Công ty là đẩy mạnh bán lẻ xăng dầu kết hợp với bán buôn trong từng giai đoạn. - Nguyên nhân: + Nguyên nhân khách quan: . Nhà nước điều chỉnh một số chính sách nhập khẩu, chính sách thuế GTGT làm cho giá bán một số mặt hàng tăng lên, khó tiêu thụ. . Sức cạnh tranh của các mặt hàng cùng loại do các nhà cung cấp khác ngày một tăng lên. Giá xăng dầu tăng mạnh, gây khó khăn trong vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. . Giá cả đầu vào tăng cao, tỉ giá hối đoái biến động gây khó khăn cho việc tạo nguồn và tiêu thụ sản phẩm. + Nguyên nhân chủ quan: . Sức ép tồn kho lớn, khả năng vay vốn ngân hàng hạn chế hơn một phần do lãi suất tăng, hạn mức tín dụng giảm nên công tác nhập khẩu, bổ xung lượng hàng hoá nhập kho bán lẻ bị hạn chế. . Việc nắm bắt và xử lý thông tin thị trường còn hạn chế, nhất là việc quảng bá hình ảnh Công ty và sản phẩm ra bên ngoài thông qua website; công tác tiếp thị còn yếu; sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kinh doanh chưa cao. . Công ty còn chưa có biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh công tác bán hàng ra bên ngoài Petrolimex nhất là đối với một số loại vật tư, thiết bị nhỏ lẻ và cột bơm khác thương hiệu Tatsuto. . Việc chủ động tiếp cận với khách hàng diễn ra không thường xuyên, không phát huy được tác dụng của đại lý bán hàng. 2.4.2- Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro. Tình hình tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2005. STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng % A Tổng tài sản 39.992.072.749 100% I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 31.653.746.633 79,15% 1 Tiền 983.170.173 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu 17.575.046.822 4 Hàng tồn kho 12.470.408.219 5 Tài sản lưu động khác 625.121.419 II Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 8.338.326.116 20,85% 1 Tài sản cố định 7.329.195.489 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3 Chi phí XDCB dở dang 1.009.130.627 4 Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 5 Chi phí trả trước dài hạn + Tỷ lệ tài sản cố định/Tổng tài sản là 20,85% so với 16,6% năm 2004; tăng 4,25%. + Tỷ lệ tài sản lưu động/Tổng tài sản là 79,15% so với 83,4% năm 2004; tăng 4,25%. Thực tế, tài sản cố định tăng do đầu tư cơ sở vật chất nhằm mục tiêu cho thuê tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó tài sản lưu động giảm hơn do cuối năm Công ty giảm được sức ép về vốn lưu động, tồn kho có giảm nhiều so với năm 2004. Tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng % B Tổng nguồn vốn 39.992.072.749 100% I Nợ phải trả 23.551.153.078 58,89% 1 Nợ ngắn hạn 22.962.692.995 2 Nợ dài hạn 3 Nợ khác 588.460.083 II Nguồn vốn chủ sở hữu 16.440.919.671 41,11% 1 Nguồn vốn, quỹ 16.354.533.471 2 Nguồn kinh phí, quỹ khác 86.386.200 + Nguồn vốn chủ sở hữu hiện nay của Công ty là 16.440 triệu đồng, trong đó vốn tự bổ sung là 1.662 triệu đồng; vốn khác là 38 triệu đồng. + Vốn vay ngăn hạn của cán bộ CNV đạt 3.087 triệu đồng với các mức lãi suất khác nhau. + Vốn vay ngân hàng cuối quý IV khoảng 13.245 triệu đồng, Công ty không có nợ quá hạn. + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn đạt 58,89% so với 71,44% năm 2004, giảm 12,55%. + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn là 41,11% so với 28,56% năm 2004, tăng 12,55%. Cơ cấu vốn bố trí như vậy tương đối phù hợp. Bên cạnh việc duy trì vốn để đảm bảo kinh doanh ngoài số vốn theo điều lệ, Công ty đã tổ chức tốt khâu tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán ( khả năng thanh toán hiện hành đạt 1,7 lần so với 1,4 lần năm 2004 ); tình hình tài chính tương đối lành mạnh. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn còn thấp. - Công nợ: Công tác thu hồi công nợ đã có sự phối hợp đôn đốc giải quyết tích cực song còn nhiều hạn chế; hiện Công ty còn số công nợ khó đòi như Gia Bình, Minh Đức, New Asean,….Một số công trình đã làm trong năm 2003, 2005 vẫn còn chưa quyết toán xong. - Tỷ xuất lợi nhuận: + Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu là 1,97% so với 1,43% năm 2004, tăng 0,54%. + Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu là 1,70% so với 1,23% năm 2004, tăng 0,47%. + Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản là 5,38% so với 3,9% năm 2004, tăng 1,48%. + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là 4,63% so với 3,36% năm 2004, tăng 1,27%. + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu giảm xuống 11,26% so với 11,75% năm 2004 do huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu thêm 2,46 tỷ đồng vào 6 tháng cuối năm 2005. Để đảm bảo cho nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 cần các giải pháp tích cực sau: - Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất: +Tổ chức lại toàn bộ công tác kinh doanh trên cơ sở phân cấp cho các đơn vị trực thuộc Công ty chỉ quản lý trên cơ sở kế hoạch nhập, sản xuất và bán cho các nhu cầu lớn. Các xí nghiệp, chi nhánh thực hiện các tác nghiệp cụ thể. + Cải tiến cách tiếp cận khách hàng, phối hợp đồng bộ từ khâu chuẩn bị nhu cầu, tạo nguồn, sản xuất đến tiêu thu sản phẩm. Tổ chức các thương vụ mới, Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng, quan tâm phát triển các dự án mới. 2.5. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.5.1- Thực trạng hoạt động vận tải nói chung của nước ta. - Trên thế giới hiện nay tỷ lệ dịch vụ trong GDP ngày càng tăng, ở các nước G7 là 80%, ở Việt Nam tỷ lệ này là khoảng 40%. Tỷ lệ này ngày càng có khuyn._. của Nhà nước làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của doanh nghiệp. - Với những vướng mắc đó trong những năm qua Công ty đã nỗ lực tìm kiếm hướng đi phù hợp cho mình nhằm phát huy các lợi thế và hạn chế tối đa những nguyên nhân ảnh hưởng trên. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 3.1.1. Quan điểm phát triển của ngành về hoạt động dịch vụ vận tải. - Phát triển hệ thống dịch vụ vận tải của đất nước với quy mô hiện đại và đồng bộ ngang tầm với trình độ khoa học, kỹ thuật, công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực nhằm thoả mãn yêu cầu phát triển kinh tế, củng cố a ninh quốc phòng trong thập kỷ tới đồng thời tạo đà cho nền kinh tế cất cánh vào đầu thế kỷ XXI. - Tập trung cải tạo, sửa chữa nâng cấp hệ thống dịch vụ vận tải hiện đại đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, chú trọng tới các tuyến dịch vụ vận tải xuyên quốc gia, nối các trung tâm công nghiệp, các đô thị, các đặc khu kinh tế, khu chế xuất…, các tuyến nối với hệ thống dịch vụ vận tải của các quốc gia có chung đường biên giới. - Hình thành các tập đoàn Công ty mạnh ở từng chuyên ngành nhất là đường biển, hàng không, đường bộ, đường sắt. Trên lĩnh vực dịch vụ vận tải hình thành các tập đoàn dịch vụ vận tải bốc xếp mạnh, nhanh chóng phát triển tổ chức liên hiệp dịch vụ vận tải trong nước, áp dụng rộng rãi tổ chức dịch vụ vận tải đa phương thức giữa các quốc gia. - Đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, các nhà doanh nghiệp giỏi, công nhân lành nghề về dịch vụ vận tải ngang tầm với yêu cầu phát triển của nền kinh tế đất nước, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học điều khiển, khoa học quản lý, vi tính hoá hệ thống thông tin trong ngành dịch vụ vận tải, trong công tác điều khiển vận hành của quá trình dịch vụ vận tải, trong công tác tổ chức khai thác và quản lý ngành dịch vụ vận tải. 3.1.2. Mục tiêu phát triển của ngành về lĩnh vực dịch vụ vận tải. - Thoả mãn mọi yêu cầu về vận chuyển rời hàng hoá cả về số lượng và chất lượng, phát sinh từ tất cả các hoạt động của nền kinh tế, mọi loại thị trường ( trong nước và quốc tế ). Một số chỉ tiêu lượng hàng hoá của ngành dịch vụ vận tải hàng hoá giai đoạn 2005 - 2010 Chỉ tiêu Đơn vị Phương án 1 Phương án 2 2005 2010 2005 2010 Khối lượng vận tải hàng 106T 158,0396 365,5823 252,0425 691,7017 Trong đó theo ngành Đường sắt 106T 7,9 18,5 12,6 34,6 Đường bộ 106T 102,7 240 164 450 Đường sông 106T 31,6 70 50,4 138 Đường biển 106T 15,8 37 25 69 Đường hàng không 103T 39,6 82,3 45,2 101,7 Nhịp độ bình quân % 9,7 13,4 - Từ bảng số liệu trên ta thấy ngành dịch vụ vận tải đường bộ có vai trò quan trọng trong toàn ngành, kế hoạch khối lượng vận tải hàng hoá của ngành được đặt ra rất cao theo phương án 1 năm 2005 là 201,7 * 106T hàng đến năm 2010 là 240 * 106T hàng, còn theo phương án 2 thì năm 2005 vận chuyển 164 * 106T hàng và đến năm 2010 là 450 * 106T. - Đây là mức chỉ tiêu cao để thực hiện được các chỉ tiêu trên thì yêu cầu đầu tư cho dịch vụ vận tải trong giai đoạn 2005 – 2010 khoảng 15 – 20 tỷ USD tương ứng với các tình thế phát triển như: Dự kiến đầu tư cho dịch vụ vận tải hàng hoá giai đoạn 2005 – 2010 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Tình thế phát triển I II 1- Toàn ngành dịch vụ vận tải 15.000 18.000 Trong đó: 1.1- Cơ sở hạ tầng giao thông 8.200 9.800 1.2- Phương tiện vận tải và dịch vụ vận tải 6.400 7.400 1.3- Cơ khí và công nghiệp 400 800 2- Chia ra: 2.1- Dịch vụ vận tải đường biển 3.500 4.200 2.2- Đường hàng không 1.500 1.900 2.3- Dịch vụ vận tải đường bộ 6.700 8.100 2.4- Dịch vụ vận tải đường sắt 2.600 2.900 2.5- Đường thuỷ nội địa 700 900 3.1.3. Mục tiêu và phương hướng vận tải của ngành xăng dầu. - Đối với mỗi nền kinh tế để phát triển đòi hỏi về năng lượng cho sản xuất kinh doanh là vô cùng cần thiết nó là điều kiện cần cho nền kinh tế vận hành, trong đó xăng dầu là nguồn năng lượng chủ yếu cung cấp cho quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, không chỉ là vấn đề sản xuất đủ, cung cấp đủ mà đòi hỏi phải thuận tiện, kịp thời vì vậy khâu vận chuyển cũng rất quan trọng làm sao có thể vận chuyển xăng dầu cung cấp đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu sản xuất của nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng xã hội. Xác định vận tải xăng dầu là một hoạt động có hiệu quả và gắn liền với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng công ty đã đầu tư phương tiện tiên tiến, hiện đại và đủ điều kiện để vươn ra thị trường vận tải xăng dầu quốc tế - Mục tiêu: + Luôn cung cấp đúng, đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu của Đất nước. + Đảm bảo giữ vững an toàn, a ninh năng lượng quốc gia cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và a ninh quốc phòng. + Phấn đấu đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh và vận tải xăng dầu an toàn, tiết kiệm. + Phấn đấu đưa Tổng công ty xăng dầu thành tập đoàn kinh tế mạnh ngang tầm với khu vực và thế giới, trong đó hoạt động vận tải xăng dầu cần được đầu tư phát triển. - Phương hướng phát triển vận tải xăng dầu của Tổng công ty: + Xây dựng, lập kế hoạch quốc gia về sản xuất, kinh doanh xăng dầu và hoạt động vận tải xăng dầu phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước. + Cần có sự đầu tư cho hoạt động vận tải thông qua việc xây dựng, phát triển đội tàu viễn dương có tổng trọng tải trên 140.000 DWT, đội tầu sông, ven biển có tổng trọng tải gần 10 vạn tấn, tuyến ống xăng dầu 500km và hơn 1.200 xe xitec với tổng dung tích trên 9.000 m3 trực thuộc sự quản lý các công ty thành viên đảm bảo vận chuyển xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và từ các kho đầu mối nhập khẩu đến các cảng và đại lý tiêu thụ trong cả nước. + Đầu tư đào tạo và huấn luyện đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp cùng với đội tàu hiện đại, luôn đáp ứng yêu cầu của các tổ chức phân cấp tàu trong nước và quốc tế và các yêu cầu của Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (IPPS Code). + Góp phần xây dựng và khẳng định sức mạnh và uy tín của thương hiệu Petrolimex hôm nay. + Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex ) đang từng bước thực hiện mục tiêu hiện đại hóa và quy hoạch hóa hệ thống vận tải xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương xứng với quy mô của một hãng xăng dầu quốc gia. 3.2. PHƯƠNG HƯỚNG DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VẬN TẢI XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG THỜI GIAN TỚI - Cùng với sự phát triển của ngành Giao thông vận tải nói chung và ngành vận tải xăng dầu nói riêng, hoà nhập với định hướng phát triển của kinh tế Việt Nam: theo định hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, từng bước hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). - Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu trong giai đoạn tới đây phải gắn liền với quy hoạch của ngành Giao thông vận tải và kế hoạch phát triển của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. + Công ty luôn xác định hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu là một lĩnh vực kinh doanh mới trong cơ cấu kinh doanh của đơn vị cần có sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo. + Duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ vận tải xăng dầu của đơn vị thông qua ký kết các hợp đồng vận tải cho các khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới. + Củng cố dịch vụ vận tải của đơn vị thông qua việc cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng như: dịch vụ kiểm hoá, dịch vụ giám định, dịch vụ tư vấn về kỹ thuật liên quan tới xăng dầu mà đơn vị có thế mạnh. + Tận dụng tối đa chức năng kinh doanh khác của Công ty để khai thác, mở rộng thị trường dịch vụ vận tải xăng dầu. + Có kế hoạch nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ vận tải từ đó lên kế hoạch chi tiết trong thiết lập tuyến vận tải và kế hoạch mua sắm phương tiện vận tải chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng. + Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh qua việc thiết lập tuyến và khai thác tối đa công suất của trang thiết bị, đồng thời tiết kiệm các chi phí kinh doanh thông qua khoán km vận hành,… - Ngoài ra cần phải chú ý tới nhân tố con người, đây là nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công hay thất bại của Công ty. Cần giành một khoản kinh phí nhất định hàng năm cho đầu tư phát triển nguồn lực con người: nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện môi trường làm việc, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. - Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong vận tải xăng dầu, trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống cháy nổ cho các xe vận hành. 3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VẬN TẢI XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX Qua phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu của Công ty ở trên đã cho chúng ta thấy những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty, nhất là các mặt còn yếu kém làm hạn chế chất lượng dịch vụ vận tải và mở rộng dịch vụ vận tải xăng dầu của đơn vị. Để khắc phục được những tồn tại này ban lãnh đạo Công ty phải phân tích tìm ra nguyên nhân của những tồn tại từ đó đề ra hướng giải quyết thích hợp, hiệu quả. Trong quá trình thực tập tại Công ty với tình hình cụ thể của đơn vị em xin đề xuất một số hướng giải quyết như sau: 3.3.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. - Do dịch vụ vận tải là một lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty nên công tác nghiên cứu, dự báo thị trường dịch vụ vận tải xăng dầu gần như chưa có vì vậy đơn vị cần có sự quan tâm đúng mức tới công tác này vì nó là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động kinh doanh sau đó. Có làm tốt được công tác điều tra, nghiên cứu và dự báo thị trường mới giúp Công ty có khả năng củng cố và phát triển thị trường dịch vụ vận tải xăng dầu. - Thị trường dịch vụ vận tải xăng dầu là thị trường Công ty cần nắm bắt, trước hết cần chú ý đến các vấn đề sau: + Nhu cầu vận chuyển. + Luồng tuyến vận chuyển. + Phương tiện vận chuyển. + Yêu cầu vận chuyển. - Nhu cầu vận chuyển không chỉ là nhu cầu vận chuyển vật chất thông thường mà đối với vận tải xăng dầu là vận chuyển loại hàng hoá thiết yếu, đáp ứng nhu cầu cho nhiều thành phần kinh tế và đời sống xã hội. Nắm bắt được nhu cầu này Công ty cần cố gắng thực hiện tìm kiếm nhu cầu vận chuyển. - Luồng tuyến vận chuyển là một yếu tố quyết định đến kết quả của quá trình vận chuyển, Công ty sau khi nắm bắt và tiếp cận được nhu cầu vận chuyển phải tiến hành xem xét, lựa chọn luồng tuyến vận chuyển, nếu lựa chọn luồng tuyến hợp lý sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả vận chuyển bởi lựa chọn được luồng tuyến chính xác giúp Công ty giảm được chi phí bất hợp lý và thời gian lao động xã hội lãng phí cho bản thân đơn vị cũng như toàn xã hội. Việc lựa chọn luồng tuyến vận chuyển phụ thuộc vào khối lượng vận chuyển, chưa chắc tuyến đường ngắn nhất lại hiệu quả nhất mà phải lựa chọn luồng tuyến phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của chủ hàng. - Từ việc điều tra luồng tuyến vận chuyển, nhu cầu vận chuyển ít hay nhiều mà Công ty xây dựng phương án về phương tiện vận chuyển hay dung tích loại xe cho phù hợp và hiệu quả nhất. - Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu thị trường không thể quên đối với vận tải xăng dầu cần đặc biệt chú ý tới các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật và công tác đảm bảo an toàn trong vận chuyển bởi xăng dầu là loại hoá chất độc hại, rễ cháy nổ, khó bảo quản,…, để từ đó chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cần thiết khi hàng được chuyển đi. - Tuy nhiên trong các bước phân tích trên việc xác định nhu cầu vận chuyển là rất quan trọng. Chiến lược xác định nhu cầu vận chuyển là cơ sở để đầu tư phát triển các loại phương tiện vận tải. Để xác định chính xác nhu cầu dịch vụ vận tải Công ty cần nghiên cứu các chương trình, kế hoạch kinh tế xã hội, dự báo phát triển khoa học kỹ thuật và sự chuyển biến của thị trường xăng dầu,….Việc nghiên cứu nhu cầu vận chuyển chiến lược phải được xem xét toàn diện cho cả nền kinh tế cũng như của ngành xăng dầu. - Mặt khác để tăng cường sức cạnh tranh của đơn vị trên thị trường Công ty cần củng cố và mở rộng thị trường trên cơ sở phân tích đối thủ canh tranh một cách có hệ thống. Có nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Công ty mới có thể đưa ra các phương pháp thích hợp để dành chiến thắng, song cạnh tranh để tìm hiểu đối thủ cạnh tranh Công ty cần trả lời các câu hỏi sau: + Đối thủ cạnh tranh chính của Công ty là ai? + Mục tiêu của đối thủ cạnh tranh là gi? + Điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh? + Thái độ mạo hiểm của đối thủ cạnh tranh? + Cách phản ứng của họ thế nào trước các đối thủ? Công tác nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là rất cần thiết, nhận thức được vấn đề này Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu không ngừng tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ vận tải xăng dầu từ đó dựa vào các thế mạnh vốn có để xâm nhập thị trường đặc biệt với khách hàng mới, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mang lại lợi ích cho đơn vị. 3.3.2. Xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện một công việc đạt được kết quả cao, nhất thiết phải xây dựng cho mình một kế hoạch hoàn chỉnh, cụ thể và chi tiết. Một kế hoạch được coi là tốt phải đáp ứng được các yêu cầu sau: - Kế hoạch xây dựng phải đúng tiến độ: Kế hoạch sản xuất thực chất là kế hoạch mục tiêu do đó đòi hỏi phải đúng tiến độ để các kế hoạch hỗ trợ khác làm căn cứ xây dựng. Kế hoạch sản xuất được xây dựng sớm sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn thực hiện tổ chức sản xuất, qua đó các nguồn lực của Công ty có thể được huy động để đáp ứng đúng lúc, đúng số lượng, chất lượng,… nhằm nâng cao hệ số thời gian sử dụng máy móc thiết bị, thời gian lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thông thường đối với kế hoạch năm thì tháng 10 năm báo cáo doanh nghiệp phải xây dựng xong kế hoạch, phương hướng phấn đấu cho năm tiếp theo. - Kế hoạch kinh doanh phải được xây dựng trên các căn cứ, cơ sở khoa học: Đối với Công ty để kế hoạch mang tính khả thi cao thì bộ phận lập kế hoạch phải tiến hành một loạt các phán đoán, phân tích bao gồm: phán đoán môi trường vĩ mô, môi trường ngành, môi trường nội bộ; đó là các yếu tố về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội, về mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành,…. Để thực hiện các yêu cầu này Công ty cần tiến hành thu thập thông tin một cách đầy đủ, chính xác và phải có phương pháp sử lý thông tin phù hợp. Phải lập các căn cứ cần thiết, đáng tin cậy để xây dựng kế hoạch đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả. - Kế hoạch phải khai thác mọi khả năng của Công ty: + Khi nhu cầu cao hơn khả năng Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, biện pháp đáp ứng được nhu cầu thị trường; tức là đơn vị phải lựa chọn thị trường mà khả năng phục vụ của Công ty là tốt nhất, hiệu quả nhất, để tập trung năng lực vào khai thác nó, không nên đầu tư dàn trải. + Khi nhu cầu thấp hơn khả năng Công ty cần phải tìm biện pháp đa dạng hoá mở rộng phạm vi hoạt động trong điều kiện có thể. Tức là đòi hỏi sự linh hoạt bởi máy móc thiết bị không hoạt động vẫn chịu khấu hao, đồng thời là sự mất ổn định khác sẽ xảy ra khi người lao động không có thu nhập. Vì vậy đơn vị phải chủ động khai thác các sản phẩm phụ bên cạnh dịch vụ chính chủ đạo để đưa vào kế hoạch kinh doanh. - Kế hoạch phải đảm bảo đem lại lợi nhuận tối ưu: Lợi nhuận là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Muốn vậy công tác lập kế hoạch của Công ty là: + Hướng tới hiệu quả, hiệu quả là mục tiêu hàng đầu cho việc xây dựng, lựa chọn và quyết định phương án kinh doanh của Công ty. + Yêu cầu hệ thống đồng bộ vì doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống thống nhất của nền kinh tế quốc dân. + Phương án kinh doanh phải khả thi. + Kế hoạch phải linh hoạt, có thể điều chỉnh theo yêu cầu thay đổi của môi trường và điều kiện kinh doanh. + Kết hợp đúng đắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia. Do vậy bằng cách lựa chọn dịch vụ thích hợp với Công ty và yêu cầu thị trường, tập trung tối đa những cơ hội thị trường mang lại cho đơn vị, thực hiện phân tích đánh giá kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả xã hội trên góc độ tổng thể để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Kế hoạch đặt ra phải phù hợp với sự quản lý của các bộ chức năng: Bộ phận kế hoạch phải phối hợp chắt chẽ giữa các phòng ban, phải bao quát các thông tin, mở sổ sách theo dõi mỗi kỳ sản xuất kinh doanh. Cán bộ nhân viên ở bộ phận lập kế hoạch phải nắm vững năng lực tổ chức, phối hợp giữa các khâu. Kế hoạch phải được thực hiện trong từng giai đoạn, phải tiếp cận thông tin và tiến hành phân tích tổng hợp số liệu về khách hàng, thị trường để nâng cao chất lượng trong công tác lập kế hoạch của Công ty. 3.3.3. Triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. - Vấn đề lập một kế hoạch tốt trên cơ sở phân tích thông tin thực tiễn và cơ sở khoa học cần phải đưa kế hoạch vào triển khai thực tiễn như thế nào cho hoạt động sản xuất kinh doanh đúng tiến độ. - Để kế hoạch đi vào thực tiễn trước hết phải có nguồn tài chính đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời tránh tình trạng thiếu vốn khi kế hoạch đang được triển khai. - Trong quá trình triển khai kế hoạch thường phát sinh nhiều những tình huống đột xuất nên người quản lý cần nắm vững kế hoạch, thường xuyên kiểm soát tiến trình thực hiện kế hoạch xác định mục tiêu, tiến độ đã dự kiến, cần theo dõi các chỉ tiêu sau: + Doanh thu thực tế so với mức dự kiến trong kế hoạch. + Thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu thị phần Công ty với đối thủ cạnh tranh. + Thu thập thông tin, ý kiến phản hồi từ phía khách hàng. - Khi phát hiện kế hoạch ban đầu không còn phù hợp phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty. - Cuối cùng điều quyết định đến mọi vấn đề đó chính là hệ thống quản lý của doanh nghiệ; doanh nghiệp thất bại có tới 90% là do quản lý tồi. Trong cơ chế hiện nay thì kế hoạch phải phù hợp với bộ máy quản lý song bộ máy quản lý phải năng động phù hợp với sự biến động của nhịp độ kinh tế chung, sự biến động trong môi trường kinh doanh dưới sự phát triển kinh tế của khu vực và toàn cầu hoá. 3.3.4. Đổi mới và sử dụng hợp lý các loại phương tiện. - Kể từ sau khi được cổ phần hoá năm 2001 Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex đã không ngừng đổi mới chính sách, cơ chế quản lý, mở rộng hình thức kinh doanh mới nhiều tiềm năng. Trong đó hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu của đơn vị mới chỉ bắt đầu từ năm 2003 nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước và ngành xăng dầu nói chung và sự phát triển của Công ty nói riêng đơn vị đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc và phương tiện vận tải chuyên dụng mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu dịch vụ vận tải xăng dầu của xã hội đặc biệt là thì trường Hà Nội và khu vực lân cận Hà Nội. Trong thời gian tới để nâng cao năng lực vận chuyển dịch vụ vận tải xăng dầu cần các biện pháp cơ bản sau: + Trang bị thêm xe si – tec chuyên dùng cho vận tải xăng dầu, đặc biệt là loại xe dung tích lớn 20.000 lit. + Cần sủa chữa, trang bị lại cho các xe đã sử dụng lâu năm cho phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong vận chuyển xăng dầu. + Bố trí lại tuyến đường đi, kế hoạch kinh doanh nhằm giảm trừ các chi phí phát sinh, giảm tình trạng lãng phí các yếu tố nguồn lực của đơn vị. + Các bộ phận nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động dịch vụ vận tải cần được trang bị những thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu được thực hiện nhanh chóng như máy vi tính, máy fax, điện thoại,… - Vận đề sử dụng hợp lý các loại phương tiện vận tải hiện có: Trong lĩnh vực dịch vụ vận tải xăng dầu Công ty mới tham gia từ năm 2003 nhưng áp lực cạnh tranh trong hoạt động dịch vụ vận tải ngày càng gia tăng; vì thế buộc các doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ đối khách hàng. Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu mới tham gia thị trường dịch vụ vận tải xăng dầu nên trang bị, năng lực vận chuyển còn nhỏ, kinh nghiệp vận tải chưa nhiều nên còn gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển đặc biệt là các hợp đồng vận chuyển xăng dầu nhanh, số lượng lớn nhiều khi không dám nhận các hợp đồng loại này. Vì vậy để nâng cao hiệu quả kinh doanh thì việc sử dụng hợp lý số phương tiện hiện có của đơn vị là rất quan trọng để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, cần phải thực hiện tốt một số công tác sau: + Nắm bắt dõ năng lực, khả năng vận tải xăng dầu của đơn vị từ đó thiết lập một kế hoạch vận chuyển chi tiết cho từng đầu xe hiện có của đơn vị. + Tìm kiếm các đối tác liên kết nhằm giảm áp lực cạnh tranh, phát huy lợi thế của nhau, tăng quy mô năng lực vận tải cho các hợp đồng vận tải lớn, bất ngờ, đòi hỏi yêu cầu thời gian nhanh, phương tiện đảm bảo an toàn. + Cần phối hợp tốt tổ chức điều hành hoạt động trong vận tải, phối hợp các loại phương tiện, hành trình của các loại phương tiện thuận lợi nhất cho khách hàng và hiệu quả cho đơn vị. 3.3.5. Củng cố và mở rộng thị trường thông qua khách hàng. Khách hàng là người quyết định sự tồn tại và phát triển của bất kỳ đơn vị sản xuất kinh doanh nào. Trong cơ chế thị trường doanh nghiệp không được để bỏ mất bất kỳ một khách hàng nào nhất là các khách hàng truyền thống của Công ty. Vì vậy đối với khách hàng đơn vị nên tìm hiểu biện pháp khác biệt trong dịch vụ vận tải so với đối thủ cạnh tranh để thu hút khách hàng với một số biện pháp sau: - Với khách hàng truyền thống: + Luôn bám sát, nắm bắt kịp thời các nhu cầu mới của khách hàng. + Đưa khách hàng vào các hợp đồng dài hạn với những điều kiện ưu đãi hơn; về giá cả vận chuyển có thể thấp hơn một chút khẳng định sự ưu tiên của đơn vị dành cho khách hàng truyền thống. + Đảm bảo quá trình vận chuyển kịp thời, an toàn trong các hợp đồng, các khách hàng truyền thống có thể áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt hơn như trả chậm, trả góp,… + Công ty có thể cung cấp miễn phí cho khách hàng truyền thống một số dịch vụ hỗ trợ trong vận chuyển và các mắt kỹ thuật khác mà đơn vị có lợi thế, cung cấp kịp thời các thông tin vận tải và thông tin về sản phẩm của khách hàng. - Đối với khách hàng tiềm năng: Đây có thể là các đối tượng khách hàng mới tham gia vào kinh doanh xăng dầu đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mà đơn vị xây dựng, lắp đặt thiết bị xăng dầu. Công ty không thể ngồi đợi khách hàng tìm đến với mình mà phải chủ động tiếp cận thực hiện các hoạt động maketing thu hút sự chú ý, cử cán bộ kinh doanh có kinh nghiệp đến với khách hàng tiến tới ký hợp đồng vận chuyển chính thức. 3.3.6. Liên kết, liên doanh để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. - Chủ động liên doanh, liên kết là một hướng đi khác để củng cố và mở rộng thị trường giúp Công ty nâng cao khả năng vận chuyển có điều kiện tham gia các hợp đồng có giá trị vận tải lớn hoặc yêu cầu bất thường từ phía khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. - Qua liên doanh, liên kết Công ty nâng cao sức cạnh tranh, có điều kiện mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng dần đưa thành khách hàng truyền thống của đơn vị. - Ở chừng mực nào đó sự liên kết giúp Công ty hiệu quả hơn vì tránh được tình trạng phải thuê phương tiện vận tải, giảm các chi phí không cần thiết, học hỏi các kinh nghiệm quản lý điều hành vận tải mà doanh nghiệp hiện còn yếu. - Ngoài ra còn giúp doanh nghiệp tránh được sự cạnh tranh không cần thiết. 3.3.7. Về nguồn nhân lực của Công ty. - Chất lượng dịch vụ và mục tiêu đặt ra trong mọi thời kỳ kinh doanh là nhân tố không thể thiếu trong hành trình đi đến mục tiêu của Công ty đó là yếu tố con người. Con người là cái gốc của mọi vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Công ty cần nâng cao khả năng lao động của nhân viên bằng cách đào tạo, đào tạo lại đội ngũ lao động trong đơn vị nói chung cũng như đội ngũ lao động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải xăng dầu, đây là lĩnh vực kinh doanh mới cần có sự ưu tiên đặc biệt hơn. Trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng nhanh và yêu cầu về chất lượng, an toàn ngày càng cao đơn vị càng phải chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, trình độ tay nghề cho lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải xăng dầu đặc biệt là công nhân lái xe trực tiếp trên đường. - Bên cạnh việc đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho lao động đơn vị cần chủ động tiếp cận những khoa học công nghệ mới, cử và thu nhân cán bộ theo sát học hỏi kinh nghiệp quản lý, điều hành vận tải của các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, đây là mảng doanh nghiệp hiện nay còn yếu. - Đơn vị cần thiết lập cơ chế khuyến khích tạo điều kiện học tập, nghiên cứu cho đội ngũ lao động. 3.3.8. Vấn đề tài chính. Hoạt động dịch vụ vận tải là hoạt động mang tính chất dịch vụ không sản xuất ra hàng hoá. Để hoạt động vận tải có hiệu quả Công ty cần có định hướng rõ ràng, kế hoạch thích hợp nhằm thiết lập vốn cố định là số, loại phương tiện vận tải, phương pháp tiết kiệm các chi phí không cần thiết; giảm giá thành dịch vụ từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng một số phương pháp sau: - Bố trí phương tiện vận chuyển hợp lý, khai thác hết công xuất xe máy hiện có, giảm chi phí khấu hao trong giá thành dịch vụ. - Xử lý dứt điểm tài sản cố định không sử dụng, hư hỏng chờ thanh lý bổ xung vốn cho hoạt động kinh doanh. - Công ty phải thường xuyên quan tâm đến việc bảo toàn nguồn vốn, quản lý chặt chẽ tài sản hiện có không để hư hỏng mất mát trước thời hạn, trích khấu hao sát thực tế. - Mặt khác Công ty cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: + Quản lý chặt chẽ việc tiêu dùng vật tư thiết bị, phụ tùng xe máy và các thiết bị đảm bảo an toàn trong vận chuyển xăng dầu. + Tiết kiệm các yếu tố chi phí quản lý, chi phí lưu thông góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận. + Giảm tỷ lệ % các khoản phải thu, đẩy mạnh các biện pháp thu hồi tiền để tăng nhanh vòng quay vốn. - Đối với nguồn vốn: + Giảm tỷ lệ nợ phải trả, tránh tình trạng thiếu vốn kinh doanh. + Tăng nguồn vốn chủ sở hữu. - Bên cạnh việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả, Công ty cần có kế hoạch mua sắm trang bị phương tiện vận tải chuyên dùng và các thiết bị an toàn của ngành xăng dầu trong quá trình vận chuyển với một số giả pháp huy động vốn như sau: + Triệt để khai thác các nguồn vốn đang bị ứ đọng hay tạm thời nhàn rỗi trong các tổ chức khác thuộc đơn vị. + Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên Công ty. + Vay vốn ngân hàng cho các dự án đầu tư xe máy, thiết bị lớn. + Xin thêm nguồn vốn do ngân sách cấp. + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tạo nguồn tích luỹ cho Công ty. 3.3.9. Vấn đề về thông tin và hoạt động tiếp thị. - Công ty cần thiết lập bộ phận chuyên thu thập thông tin và xử lý thông tin thị trường, thông tin khách hàng, ý kiến khách hàng và các thông tin về đối thủ cạnh tranh. - Vấn đề quảng cáo tiếp thị phải tuân theo nguyên tắc, có kế hoạch đồng bộ. Cần xây dựng các chính sách thu hút khách hàng băng cách: + Thiết lập mối quan hệ dịch vụ vận chuyển lâu dài với các khách hàng truyền thống . + Mở rộng các dịch vụ tư vấn miễn phí, các dịch vụ hỗ trợ đi kèm về xăng dầu và thiết bị xăng dầu mà Công ty có thế mạnh. + Tiếp tục thực hiện các hình thức thu hút khách hàng như: quảng cáo, chào hàng, giảm giá phí vận tải cho các hợp đồng lớn và khách hàng truyền thống lâu năm. 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Nhà nước cần hỗ trợ thông tin, phổ biến tuyên truyền luật lệ an toàn giao thông trong nhân dân. - Có hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông qua việc nâng cao trình độ dân trí về ý thức pháp luật vì sự thiếu hiểu biết là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tai nạn giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. - Nhà nước cần hoàn thiện bổ xung một số chính sách về kinh doanh dịch vụ vận tải nói chung: + Thiết lập cơ chế và khuân khổ pháp luật giúp cho quá trình cạnh tranh được lành mạnh. + Có cơ chế quản lý phượng tiện vận tải cả nước, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm định phương tiện giao thông hiện nay còn yếu. + Có chính sách hỗ trợ cho các dự án dịch vụ vận tải lớn có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và khả năng kiểm soát vận tải của doanh nghiệp trong nước. - Từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải cả nước, đảm bảo giao thông liên tục và an toàn. - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam là đơn vị chủ quản trực tiếp các hoạt động dich vụ vận tải xăng dầu cần tạo điều kiện về cơ chế, chế độ hoạt động này khuyến khích quá trình mở rộng, nâng cao năng lực vận chuyển xăng dầu của toàn ngành đáp ứng nhu cầu đang tăng lên từng ngày về xăng dầu của nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng xã hội. + Thiết lập cơ chế, tiêu chuẩn an toàn trong vận chuyển xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc tế. + Tổng công ty cần là đầu mối tiếp thông tin thị trường xăng dầu quốc tế, các công nghệ vận tải xăng dầu mới của thế giới. PhÇn III: KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex, em ®· ®­îc t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “ C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu ”. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ ®i s©u t×m hiÓu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô vËn t¶i cña C«ng ty, víi hai chØ tiªu ®¸nh gi¸ chñ yÕu lµ doanh thu vµ chi phÝ. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu mÆc dï ®©y lµ lÜnh vùc kinh doanh cßn míi mÎ víi C«ng ty, nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cßn nhiÒu h¹n chÕ, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn. Em ®· ®­a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc tån t¹i vµ n©ng cao hiÖu qu¶, kÕt qu¶ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i x¨ng dÇu t¹i ®¬n vÞ. §Ó ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy, C«ng ty còng cÇn sù hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn tõ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc ®ång thêi cã sù ®Çu t­ hiÖu chØnh, ph©n tÝch s©u s¾c c¸c t¸c ®éng, nguyªn nh©n vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh. Em mong r»ng trong thêi gian tíi, C«ng ty sÏ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n n÷a vµ trë thµnh mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, chØ trong mét thêi gian cã h¹n víi ®Ò tµi phøc t¹p do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. V× vËy em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c C«, Chó c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®â cña c¸c c« chó trong C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh cña TS. Vò §øc Minh. MỤC LỤC Trang ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32468.doc
Tài liệu liên quan