Các hình thức quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình

CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trong quản lý dự án nói chung, tùy quan niệm mà lựa chọn hình thức quản lý dự án phù hợp với hoàn cảnh, không gian, thời gian của từng dự án. (1) Theo các giai đoạn của dự án có các hình thức quản lý dự án theo từng giai đoạn như: Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư, quản lý giai đoạn thực hiện đầu tư, quản lý giai đoạn kết thúc đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Cũng theo quan niệm này, có cơ sở lại quản lý dự án theo giai đoạn

docx5 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Các hình thức quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hình thành dự án, giai đoạn phát triển của dự án, giai đoạn trưởng thành dự án và giai đoạn kết thúc dự án. (2) Theo góc độ quản lý và tổ chức (Hiệp hội các nhà quản lý dự án trên thế giới) căn cứ vào tình hình phát triển của quản lý dự án mà đưa ra các hình thức quản lý như: –      Quản lý phạm vi dự án; –      Quản lý thời gian dự án; –      Quản lý chi phí dự án; –      Quản lý chất lượng dự án; –      Quản lý nguồn nhân lực; –      Quản lý việc trao đổi thông tin dự án; –      Quản lý rủi ro trong dự án; –      Quản lý việc thu mua của dự án; –      Quản lý việc giao nhận dự án. (3) Theo các công việc chủ yếu của một dự án có các hình thức quản lý như: –      Quán lý chất lượng của dự án; –       Quản lý tiến độ và khối lượng của dự án; –       Quản lý chi phí của dự án; –       Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý rủi ro của dự án; –       Quản lý việc lựa chọn nhà thầu; –       Quản lý hợp đồng; –       Các công việc quản lý khác (nếu có). (4) Theo chủ quan hay khách quan, thường sử dụng hai hình thức quản lý dự án là: –       Chú đầu tư trực tiếp quản lý dự án; –       Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn cụ thể như sau: –    Người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng. –     Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thê thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chú đầu tư. Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thê không lập ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thực hiện dự án. –    Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thì tổ chức tư vấn đó phải có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của dự án. Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên. Tư vấn quản lý dự án được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia quản lý nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư vẫn phải sử dụng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án. Cãn cứ điều kiện nãng lực của tổ chức, cá nhân, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây: –   Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; –     Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Khi áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nếu chủ đầu tư xây dựng công trình thành lập ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư xây dựng công trình theo nhiệm vụ, quyền hạn mà ban quản lý dự án được giao. Chính phủ quy định cụ thể về nội dung và hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình. Mô hình quản lý dự án đầu tư xảy dựng công trình: a) Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Hình thức chủ đầu tư tự quản lý dự án Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án (theo nhiệm vụ, quyển hạn được quy định trong quyết định thành lập ban quản lý dự án của chủ đầu tư). Việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho ban quản lý dự án phải được thể hiện trong quyết định thành lập ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà ban quản lý dự án không có đủ điểu kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư. Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản thì chủ đầu tư có thể không lập ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thực hiện dự án. Ban quản lý dự án có thể được giao quản lý nhiều dự án nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận và phải bảo đảm nguyên tắc: Từng dự án không bị gián đoạn, được quản lý và quyết toán theo đúng quy định. b) Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án Thuê tư vấn quản lý dự án là chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn độc lập thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của mình. Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thì tổ chức tư vấn đó phải có đủ điều kiện nãng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của dự án. Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên. Trong trường hợp tư vấn quản lý dự án thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia quản lý một phần việc phải được chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với hợp đồng đó ký với chủ đầu tư. Hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư vẫn phải sử dụng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxcac_hinh_thuc_quan_ly_dieu_hanh_du_an_dau_tu_xay_dung_cong_t.docx
Tài liệu liên quan