Cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại với vấn đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam

Tài liệu Cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại với vấn đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam: ... Ebook Cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại với vấn đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam

doc25 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại với vấn đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc l­îng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ng­êi cña x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lµ con ®­êng vµ b­íc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµ mét quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c n­íc. Tuy nhiªn, tuú tõng n­íc kh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng gièng nhau. N­íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶n xuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng ta lµ mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n liÒn víi hiÖn ®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta lµ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú quá độ. Bµi viÕt ®· ®­îc hoµn thµnh d­íi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o h­íng dÉn, ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña Th­ viÖn tr­êng vÒ nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých. Bµi viÕt nµy ®­îc chia thµnh 3 phần, bao gåm: I. Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam II. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam III. Nội dung đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội IV. Thực trạng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội Chính tầm quan trọng to lớn đó của CNH- HĐH là lý do em chọn nội dung “Công nghiệp hóa- hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay” làm đề tài cho bài tiểu luận của mình. Thông qua bài viết này em hy vọng có thêm hiểu biết kiến thức về CNH- HĐH. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đoàn Quang Thọ đã hướng dẫn em hoàn thành bài tiểu luận này. NỘI DUNG I. NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM TRONG SUỐT THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở VIỆT NAM 1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa Công nghiÖp hãa lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c nÒn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ- x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc- c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Công nghiệp hóa không chỉ đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế mà là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội gắn liền với đổi mới cơ bản về công nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả kinh tế cao, về bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nh­ vËy, công nghiệp hóa là một giai đoạn phát triển có tính tất yếu đổi mới các quốc gia muốn tiến lên từ một nền kinh tế nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp, phù hợp với xu thế chung của lịch sử phát triển nhân loại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội do đại hội Đảng lần thứ VII thông qua đã xác định một trong những phương hướng cơ bản trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc là “ phát triển lực lượng sản xuất, CNH đất nước theo hướng HĐH” Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kì khóa 7 đã nêu rõ “ mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục nhiều thành tựu quan trọng đạt được đã và đang tạo dẫn tiền đề chưa đưa đất nước chuyển dần sang một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy tới một bước công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước “ coi đó là nhiệm vụ trung tâm trong thời gian tới” 2. Tính tất yếu khách quan của c«ng nghiÖp hãa, hiªn ®¹i hãa ë ViÖt Nam Trong nh÷ng n¨m 1986-1988, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ- x· héi ë n­íc ta ®· trë nªn gay g¾t nhÊt, khi l¹m ph¸t lªn tíi møc “phi m·”(3 con sè), nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ n­íc bÞ ®×nh ®èn, thua lç, s¶n xuÊt cÇm chõng, thËm chÝ ph¶i ®ãng cöa; béi chi ng©n s¸ch lín; gi¸ c¶ th× t¨ng vät; tiÒn l­¬ng thùc tÕ gi¶m khiÕn cho ®êi sèng nh©n d©n gi¶m sót nghiªm träng, khã kh¨n chång chÊt khã kh¨n, cã lóc t­ëng chõng kh«ng thÓ v­ît qua. Trong khi ®ã, c«ng cuéc “c¶i tæ” ë Liªn X«- ng­êi anh cña chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi- ®ang ngµy cµng ®i vµo con ®­êng bÕ t¾c. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi cña n­íc ta. Bªn c¹nh ®ã, n­íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt- kü thuËt thÊp kÐm, tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt ch­a ph¸t triÓn, ch­a ®­îc hoµn thiÖn, s¶n xuÊt nhá lÎ, lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu. V× vËy, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ con ®­êng duy nhÊt ®Ó ®Êt n­íc ta cã thÓ tho¸t ra khái c¶nh ®ãi nghÌo, x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. Cã tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa th× chóng ta míi: x©y dùng ®­îc c¬ së vËt- chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta; tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n; t¨ng c­êng ph¸t triÓn lùc l­îng giai cÊp c«ng nh©n; cñng cè quèc phßng gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù x· héi; gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ d©n téc, x©y dùng con ng­êi míi ë ViÖt Nam. Mçi b­íc tiÕn cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa lµ mét b­íc t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi, ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt vµ gãp phÇn hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa ®Ó n­íc ta cã thÓ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi mét c¸ch nhanh chãng vµ thµnh c«ng. Trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa về kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, trong điều kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ hiện đại phát triển rất nhanh chóng, những thuận lợi và khó khăn về khách quan và chủ quan, có nhiều thời cơ và cũng có nhiều nguy cơ, vừa tạo ra vận hội mới, vừa cản trở , thách thức nền kinh tế của chúng ta, đan xen với nhau, tác động lẫn nhau. Vì vậy, đất nước chúng ta phải chủ động ság tạo nắm lấy thời cơ và, phát huy những thuận lợi để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, tạo ra thế và lực mới để vượt qua những khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, đưa nền kinh tế tăng trưởng, phát triển bền vững. C.Mác đã từng khẳng định một cách đúng đắn rằng, một xã hội chỉ có thể phát triển cao với một nền đại công nghiệp. Lý tưởng cao đẹp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh. Để thực hiện lý tưởng đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra: từ nay đến năm 2020 chúng ta phải phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. II. CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VỚI VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM 1. Đặc điểm cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức a. Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại : Khoa học - công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp do con người tạo ra và thông qua con người tác động trở lại đời sống kinh tế xã hội.Vì vậy nó đòi hỏi cần phải có chính sách đầu tư cho khoa học - công nghệ một cách thích ứng. - Thời gian cho một phát minh mới của khoa học-công nghệ đời thay thế cho phát minh cũ rút ngắn lại và phạm vi ứng dụng vào sản xuất và đời sống ngày càng mở rộng. Vì vậy, đòi hỏi cần được kết hợp chặt chẽ giữa chiến lược khoa học - công nghệ với chiến lược kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học và công nghệ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau: khoa học là tiền đề trực tiếp của công nghệ và công nghệ lại là kết quả trực tiếp của khoa học. Vì vậy, ở nước ta hiện nay nâng cao năng lực và hiệu quả lao động của khoa học và công nghệ là từng bước tạo tiền đề cho kinh tế tri thức ra đời. b. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức bắt đầu xuất hiện vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước tại các nước công nghiệp phát triển cao. Lúc đó tại những nước này công nghiệp hiện đại công nghệ cao đã chiếm tỷ trọng với số lao động tri thức đã vượt trên 50% tổng số lao động. Trong bối cảnh toàn cầu hóa thế giới, một số nước đang phát triển, tuy chưa có công nghiệp hiện đại, công nghệ cao nhưng biết chủ động hội nhập kinh tế, tranh thủ tiếp thu công nghệ cao trên cơ sở nguồn nhân lực thích hợp, thì vẫn có thể bước đầu phát triển kinh tế tri thức. Nước ta, tuy còn ở trong nền kinh tế nông nghiệp và là nước đang phát triển thu nhập thấp, nhưng biết phát huy đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có năng lực tiếp thu và ứng dụng các công nghệ cao, qua chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, vẫn có thể có cơ hội rút ngắn thời gian để tiến nhanh hơn. Muốn vậy, phải đồng thời tiếp thu công nghệ cao của phát triển kinh tế tri thức và vận dụng ngay vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong các lĩnh vực cần thiết. Ví dụ phát triển các phần mềm hệ điều hành máy, có thể đem ứng dụng với sự điều chỉnh hợp lý, vào các máy trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực tế cho thấy khi chúng ta phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, internet, mạng viễn thông kỹ thuật số, điện thoại di động..., tức là phát triển một số bộ phận của kinh tế tri thức thì mặc nhiên thúc đẩy hiện đại hóa, ở trình độ cao, nhiều lĩnh vực của công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ. Do đó việc kết hợp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu trong đổi mới. Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ: Tranh thủ thời cơ thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại. Như vậy, lý luận và thực tiễn là căn cứ vững chắc để xây dựng đường lối đúng đắn, tranh thủ thời cơ, rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Căn cứ vào các chỉ số đánh giá về mức phát triển kinh tế tri thức của Ngân hàng thế giới, nếu so sánh nước ta với nhóm các nước công nghiệp phát triển cao (OECD) thì nước ta có một số ít chỉ số đạt khá như tăng trưởng GDP hằng năm, chỉ số phát triển con người (HDI), vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI). Nhưng nhìn chung vẫn còn thấp kém so với nhiều nước trên thế giới và khu vực, nhất là chỉ số phát triển nguồn nhân lực, phát triển và đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, tăng sức cạnh tranh, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông... Bảng dưới đây trình bày một số chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông trong một số năm qua. Bảng các chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Năm Các chỉ số ICT 2001 2003 2005 2007 (dự kiến) Tháng 5 năm 2007 Số vi tính/1000 dân 8.9 9.85 >11 ... ... Số điện thoại/100 dân 4.18 9.19 19 43 42 Trong đó số đthdđ/100 dân 0.99 2.34 9.5 32 30 Số TV/100 dân 180 185 190 >200 ... Tỷ lệ số người sử dụng In-ter-net ... ... 4.3 12.9 22.0 18.96 Những số liệu trên đây cho thấy, tuy còn ở trình độ thấp, kinh tế tri thức ở nước ta đã phát triển tương đối khá. Từ cuối 2006 sang 2007 bắt đầu thực hiện đường lối “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức”, các thành phần của kinh tế tri thức đã phát triển khá. Theo kết quả đánh giá chỉ số kinh tế tri thức của Ngân hàng thế giới năm 2006 nước ta đạt mức 2.69/10, sang năm 2007 tăng thêm 15% và đạt 3.10/10, nghĩa là nền kinh tế nước ta đã hòa quyện các yếu tố của kinh tế tri thức tới 31%. Với đà phát triển như hiện nay và cao hơn, tới năm 2020 kinh tế tri thức với công nghiệp công nghệ cao hiện đại sẽ trở thành chủ yếu. 2. Môc tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay nh­ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh lµ: X©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i. C¬ cÊu kinh tÕ lËp hiÕn, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh, vµ n­íc ta ®· chuyÓn sang mét thêi kú ph¸t triÓn míi thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®©y lµ nh÷ng nhËn ®Þnh rÊt quan träng ®èi víi nh÷ng b­íc ®i tiÕp theo trong sù nghiÖp ®æi míi. C«ng nghiÖp ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh nh»m ®­a n­íc ta tõ mét nÒn c«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. HiÖn ®¹i ho¸ lµ mét môc tiªu c¬ b¶n cña v¨n minh hiÖn ®¹i, thÓ hiÖn xu h­íng lÞch sö tiÕn bé vµ ph¸t triÓn. §ã lµ nhiÖm vô quan träng cã tÇm cì to lín, ®ßi hái ph¶i ®i tõ c¸i cô thÓ ®Õn c¸i tæng thÓ. Tr­íc hÕt cÇn hiÓu râ thùc tr¹ng vµ nh÷ng ®Þnh h­íng trung cña ViÖt Nam tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt ë møc thÊp, qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi l¹i kh«ng ph¶i tõ chñ nghÜa t­ b¶n mµ tõ b­íc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chñ nghÜa t­ b¶n víi t­ c¸ch lµ mét chÕ ®é x· héi. V× vËy cÇn ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ s¸ng t¹o c¸c quy luËt kh¸ch quan, trong ®ã quy luËt s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt nh»m c¶i t¹o c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s¶n xuÊt. Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña chñ thÓ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó thùc sù cã t¸c dông chñ ®¹o víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Chóng ta ph¶i kh¾c phôc quan niÖm bá qua chñ nghÜa t­ b¶n mét c¸ch gi¶n ®¬n. Ph¶i khai th¸c sö dông tèi ®a chñ nghÜa t­ b¶n lµm kh©u "trung gian" ®Ó chuyÓn nÒn s¶n xuÊt nhá lªn chñ nghÜa x· héi nh­ Lªnin ®· chØ ra. Chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ viÖc sö dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ trung gian qu¸ ®é trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta mµ §¹i héi VI v¹ch ra lµ ®óng ®¾n. §¹i héi VII cña §¶ng còng ®· chØ râ "... phï hîp víi sù ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt thiÕt lËp tõng b­íc quan hÖ s¶n xuÊt tõ x· héi chñ nghÜa tõ thÊp ®Õn cao víi sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng s¶n xuÊt chñ nghÜa tiªn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý Nhµ n­íc". Kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng cña kinh tÕ quèc doanh. Thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ chñ yÕu. §ã lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc ta. H¬n n÷a sù vËn dông ®óng ®¾n cña c¸c quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt, ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã tõng b­íc c¬ së x©y dùng h¹ tÇng vµ c¬ së th­îng tÇng. §Æc biÖt lµ x©y dùng Nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n. III. NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA Xà HỘI Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta có một nội dung rất rộng và toàn diện, nhưng cơ bản nhất là hai nội dung sau: 1. Đẩy mạnh cách mạng khoa học - công nghệ theo những nội dung và bước đi thích hợp để tạo lập một hệ thống công nghiệp hiện đại, có hiệu quả, mà trung tâm là công nghiệp chế tạo, nhằm trang bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến cho công nghiệp và các ngành của nền kinh tế quốc dân. Cách mạng khoa học - công nghệ và công nghiệp hóa, hiện đại hóa là hai phạm trù có nội dung khác nhau. Nhưng trong điều kiện nước ta hiện nay, hai phạm trù này có mục tiêu, nội dung trọng yếu tương đồng nhau, đó là đều nhằm trang bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế - xã hội cho sản xuất nông nghiệp và cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Công nghiệp chế tạo có vai trò quan trọng trong việc đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại để “nối dài”, “khuếch đại” những giác quan của con người, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Cách mạng khoa học công nghệ có tác động sâu sắc đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt nó đóng vai trò then chốt, quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế xã hội. Do đó, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay phải gắn liền một cách tất yếu với cách mạng khoa học công nghệ, và chiến lược khoa học công nghệ, phải nhằm vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện mới hiện nay không phải là xây dựng một nền đại công nghiệp cơ khí hoàn chỉnh, khép kín, ít hiệu quả mà phải là xây dựng và phát triển một hệ thống công nghiệp chế tạo hiện đại, phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của nền kinh tế nước nhà trong sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 2. Xác lập cơ cấu kinh tế mới hợp lý, tiến lên hiện đại, cho phép khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và lợi thế so sánh của đất nước trong sự mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế. Nòng cốt của cơ cấu kinh tế mới này là cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp - dịch vụ. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta phải hướng mạnh về xuất khẩu để phát triển nhanh đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những hàng hóa, dịch vụ mà trong nước có thể tự cung ững có hiệu quả hơn. Như vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình tạo lập cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời cũng là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm hình thành một cơ cầu kinh tế mới hợp lý theo hướng tiến lên hiện đại, tạo được những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển lực lượng sản xuất và khoa học - công nghệ. Sự phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra gắn liền một cách hữu cơ với quá trình phát triển của phân công lao động xã hội, quá trình hình thành các ngành kinh tế các vùng sản xuất chuyên môn hóa, và sự vận động phát triển của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xét về cơ cấu ngành và các lĩnh vực kinh tế, nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thập kỷ này ở nước ta là xây dựng một cơ cấu kinh tế đa dạng gồm: - Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, tập trung cao độ cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn để làm nền tảng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xa hội. - Phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu trên cơ sở phát huy khả năng của các thành phần kinh tế với nhiều hình thức quy mô và công nghiệp thích hợp. - Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng trong những ngành trọng yếu mà nhu cầu đòi hỏi bức bách và có điều kiện về vốn. công nghệ, thị trường để phát huy tác dụng nhanh và có hiệu quả. - Phát triển kinh tế dịch vụ, mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ ở cả thành thị và nông thôn, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại khác. - Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất ở những khâu đang cản trở sự phát triển, coi trọng xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa xã hội ở cả nông thôn và thành thị. Bởi vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phải quán triệt và phù hợp với đặc thù: Thứ nhất, phải coi công nghệ sinh học và công nghiệp chế biến nông sản là nội dung kết lõi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Thứ hai, đổi mới quan hệ sở hữu, phương thức quản lý, mô hình tổ chức kinh tế trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Thứ ba đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông vận tải, thông tin liên lạc nối liền thành thị với nông thôn, hình thành những tụ điểm dân cư, tạo điều kiện thiết yếu cho sự phát triển trên địa bàn nông thôn một nền nông nghiệp sinh thái và bộ mặt nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thứ tư, phải có chính sách khuyến khích,hỗ trợ đầu tư ban đầu thỏa đáng cho việc chuyển lao động và dân cư vào những nơi khó khăn nhưng giàu tiềm năng kinh tế, có vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng. Thứ năm, lựa chọn và nhanh chóng tiếp thu những công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý tiên tiến ở những khâu, những ngành then chốt, có ý nghĩa quyết định và tác đọng trực tiếp đến việc đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của nhiều ngành khác. III. THỰC TRẠNG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM. Tr­íc ®©y trong nh÷ng n¨m tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc chóng ta ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ "lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi" song n­íc ta vÉn m¾c ph¶i sai lÇm b»ng c¸ch nhËn thøc vÒ c«ng nghiÖp ho¸. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 70, ®Êt n­íc ®· l©m vµo khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi víi nh÷ng khã kh¨n gay g¾t l¹m ph¸t. Khi ®ã do t­ duy lý luËn bÞ l¹c hËu, gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn cã kho¶ng c¸ch qu¸ xa t­ duy cò vÒ chñ nghÜa x· héi theo m« h×nh tËp trung quan liªu, bao cÊp ®· c¶n trë sù ph¸t triÓn cña thùc tiÔn s¶n xuÊt, chÕ ®é bao cÊp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tr× chÖ trong c«ng viÖc: û l¹i l­êi nh¸c, phô thuéc vµo Nhµ n­íc. Kh«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o b»ng c«ng t¸c ®­îc giao, kh«ng cÇn quan t©m ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong s¶n xuÊt s¶n phÈm lµm ra kh«ng ®ñ chÊt l­îng l¹m ph¸t cµng t¨ng. K×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc ®êi sèng x· héi thÊp kÐm, nghÌo khã. Tr­íc ®©y chóng ta do kh«ng thÊy ®­îc quy luËt lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn sÏ kÐo theo quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn nªn chóng ta ®· ®i ng­îc l¹i quy luËt nµy vµ muèn ¸p ®Æt mét quan hÖ s¶n xuÊt ®Ó kÐo theo sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sau khi tiÕn hµnh ®æi míi chóng ta ®· tu©n theo ®óng quy luËt, chuyÓn nÒn kinh tÕ sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng trªn c¬ chÕ thÞ tr­êng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn do ®ã quan hÖ s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn theo. MÆt kh¸c ph¶i t¹o ra yÕu tè tÝch cùc biÕn c¸c yÕu tè chñ quan v× nã cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi v× r»ng ý thøc cã tÝnh v­ît tr­íc nªn quan hÖ s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng v­ît so víi s¶n l­îng s¶n xuÊt v­ît tr­íc ë ®©y lµ sù v­ît tr­íc cã tÝnh phï hîp, v­ît tr­íc dùa trªn c¬ së suy luËn khoa häc l«gic, dùa trªn c¸c quy luËt vµ cao h¬n lµ sù v­ît tr­íc kiÕn tróc th­îng tÇng so víi c¬ së h¹ tÇng. Nã còng ph¶i dùa trªn sù phï hîp víi quy luËt vµ c¬ së lý luËn khoa häc logic. §¸ng tiÕc lµ chóng ta v× muèn rót ng¾n thêi kú qu¸ ®é chóng ta ®· tuyÖt ®èi ho¸ nh©n tè chñ quan vµ chÝnh trÞ cho r»ng chØ cÇn néi dung vµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n th× chóng ta cã thÓ lµm cho quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. KÕt qu¶ cuèi cïng ®em l¹i lµ kinh tÕ quèc doanh kÐm hiÖu qu¶ cßn kinh tÕ ngoµi quèc doanh l¹i bÞ k×m h·m kh«ng ngãc ®Çu lªn ®­îc. NÒn kinh tÕ tuy ®¹t ®­îc ®é t¨ng tr­ëng nhÊt ®Þnh nh­ng sù t¨ng tr­ëng ®ã kh«ng cã ph¸t triÓn v× dùa vµo bao cÊp, bëi chi ng©n s¸ch l¹m ph¸t vay nî n­íc ngoµi. Con ng­êi kh«ng ®­îc gi¶i phãng vµ bÞ lÇm vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng l¹c hËu tr× trÖ lµm t¨ng chi phÝ lín cña c¶i x· héi. §Õn khi ¸p dông chÝnh s¸ch kho¸n ®Êt cho nh©n d©n tù trång trät, ph¸ bá hîp t¸c th× nªn Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh rÊt râ rÖt. Trong lùa chän b­íc ®i, ®· cã lóc chóng thiªn vÒ "­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng coi ®ã lµ gi¶i ph¸p c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho c«ng nghiÖp. Mµ kh«ng coi träng ®óng møc cña ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. C«ng nghiÖp ho¸ còng ®­îc hiÓu mét c¸ch gi¶n ®¬n lµ qu¸ tr×nh x©y dùng mét nÒn s¶n xuÊt ®­îc c¬ khÝ ho¸ trong tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Chóng ta thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi å ¹t víi quy m« lín. Quèc h÷u ho¸ toµn bé c¸c xÝ nghiÖp t­ nh©n. KÕ ho¹ch kinh tÕ cña n­íc ta hÇu nh­ dËm ch©n t¹i chç víi nh÷ng viÖn nghiªn cøu bao cÊp chØ ®¹o th× lµm sao kh«ng thÓ ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc s¸ng t¹o víi ®ång vèn Ýt kh«ng ®ñ ®Ó cho nghiªn cøu kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ kinh phÝ cho c¸c viÖc øng dông nã vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt. Trong khi ®ã nh×n ra bªn ngoµi khoa häc kü thuËt cña c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ vò b·o vµ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp thÊm vµo tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña con ng­êi. Mét h¹n chÕ n÷a lµ chóng ta m¾c ph¶i ®ã lµ ta ®· phñ nhËn quy luËt gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ kinh tÕ thÞ tr­êng. Thùc chÊt ë ®©y còng lµ do nh÷ng nhËn thøc sai lÇm, chñ quan nãng véi mµ chóng ta ®· cho r»ng kinh tÕ n­íc ta ph¶i tu©n theo quy luËt gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ kh«ng hiÓu ®iÒu quy luËt nhÊt ®ã lµ: n­íc ta míi ë giai ®o¹n cña thêi kú qu¸ ®é. 1. Khã kh¨n Mét vÊn ®Ò næi cém "chóng ta cßn qu¸ l¹c hËu, cÇn ph¶i trang bÞ míi hiÖn ®¹i". VÒ n«ng nghiÖp: cho ®Õn nay chóng ta vÉn trong t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ n¨ng suÊt vÉn thÊp (mét lao ®éng trong n«ng nghiÖp trung b×nh nu«i 2,5 -3 ng­êi so víi ë Mü, mét lao ®éng n«ng nghiÖp nu«i 30 - 40 ng­êi). N«ng nghiÖp ch­a thÓ lµ chç dùa ®Ó n©ng nhu cÇu b×nh qu©n ®Çu ng­êi mét c¸ch ®¸ng kÓ n«ng s¶n hµng ho¸ vÉn ch­a trë thµnh nguån chÝnh mµ ta cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó x©y dùng c«ng nghÖ vµ c¬ cÊu h¹ tÇng. ThuÕ thu nhËp tõ n«ng nghiÖp kh«ng ®¸ng kÓ. + Do chóng ta tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn ®· gÆp nhiÒu thö th¸ch gay g¾t. KÕt cÊu kinh tÕ ngµy cµng t¨ng gi÷a c¸c n­íc giµu vµ nghÌo. Ta mÊt dÇn lîi thÕ c¸c tµi nguyªn vµ lao ®éng. Sù chªnh lÖch kh¸ lín vÒ møc sèng. KÕt cÊu khoa häc - kü thuËt ngµy cµng lín. 2. ThuËn lîi Nhê chuyÓn giao c«ng nghÖ nªn ta chØ viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc - c«ng nghÖ. Cã thÓ chän c«ng nghÖ míi, phï hîp ®Ó ph¸t triÓn. Ta cã nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ c¸c n­íc ®i tr­íc, kh«ng m¾c ph¶i sai lÇm nh­ nh÷ng n­íc ®ã... DÔ hîp t¸c ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸. Chóng ta cã lùc l­îng lao ®éng dåi dµo, con ng­êi ViÖt Nam th«ng minh s¸ng t¹o l¹i cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña nhµ n­íc th«ng qua ph¸p luËt. 3. Một số giải pháp chủ yếu để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu §¶ng ®Ò ra lµ lµm cho d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh, ®Êt n­íc chuyÓn m×nh lªn chñ nghÜa x· héi th× ®i ®«i víi viÖc cñng cè, hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt chóng ta nhÊt thiÕt ph¶i ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, v× kh«ng cã lùc l­îng s¶n xuÊt hïng hËu víi n¨ng suÊt cao th× kh«ng thÓ nãi ®Õn c«ng nghiÖp x· héi. Mét lÇn n÷a ta kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu cña c«ng cuéc CNH - H§H ë ViÖt Nam. CNH - H§H ®­a n­íc ta v­ît qua mét chÆng ®­êng dµi ®i lªn c«ng nghiÖp x· héi tÝnh ®­îc t×nh tr¹ng chung ®ã lµ sù tôt hËu ngµy cµng xa cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn . CNH - H§H lµ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi, CNH - H§H ®Êt n­íc th× cã tr¸nh ®­îc nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ vµ sù l¹c hËu vÒ tiÕn bé x· héi. Sù ph¸t triÓn cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ sù nghiÖp ®æi míi ë n­íc ta cñng cè cho chóng ta nh÷ng bµi häc lín vÒ nhËn thøc. §ã lµ bµi häc vÒ qu¸n triÖt quan ®iÓm thùc tiÔn - quan ®iÓm c¬ b¶n vµ hµng ®Çu cña triÕt häc M¸c xÝt - còng nh­ nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a lÝ luËn vµ thùc tiÔn - nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c Lªnin. Môc tiªu mµ §¹i héi §¶ng lÇn VIII cña §¶ng ®Ò ra chÝnh lµ sù cô thÓ hoµ hîp thèng nhÊt vÒ h×nh thøc kinh tÕ - x· héi vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña x· héi chñ nghÜa. Ta ph¶i lu«n nhËn thøc vËn dông ®óng ®¾n s¸ng t¹o hai mèi quan hÖ c¬ b¶n lµ quan hÖ b¶n chÊt gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt; quan hÖ gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc th­îng tÇng. Sù ®æi míi víi tÝnh chÊt míi mÎ kh« khan vµ phøc t¹p cña nã - ®ßi hái ph¶i cã lÝ luËn khoa häc soi s¸ng. Song ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lÝ luËn vµ thùc tiÔn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· nhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh mét c¸ch ®óng ®¾n, ®iÒu nµy ë §H §¶ng kho¸ VII ®· nªu râ rµng: trong xu h­íng quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng khoa häc - c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ngµy mét gia t¨ng th× c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n liÒn víi H§H, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ... "TËn dông lîi thÕ cña n­íc ®i sau chóng ta tËp trung tr­íc hÕt cho viÖc tiÕp thu c¸c thµnh tùu khoa häc cña thÕ giíi, øng dông më réng vµ lµm chñ. §ång thêi ph¶i biÕt dµnh nç lùc nhÊt ®Þnh cho nh÷ng mòi nhän ph¸t triÓn, t×m c¸ch ®i t¾t, ®ãn ®Çu t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh c¶ vÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ vµ c«ng nghiÖp t¹o nªn sù ph¸t triÓn nhanh vµ n¾m v÷ng cña nÒn kinh tÕ". a) X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ míi. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ngµy nay kh«ng thÓ hiÓu nh­ tr­íc kia. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµy nay kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ngµnh c«ng nghiÖp mµ cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi sù ®æi míi c¬ b¶n vÒ kinh tÕ vµ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Tõ ®ã t¹o ra ®­îc sù c©n ®èi hµi hoµ gi÷a c¸c ngµnh trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc doanh. Phương hướng cụ thể : §iÒu ®Çu tiªn cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu "c«ng - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô" phï hîp víi xu h­íng "më" cña nÒn kinh tÕ. VÊn ®Ò nµy ®­îc gi¶i quyÕt t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc ph©n c«ng l¹i lao ®éng hîp lÝ trong c¸c ngµnh kinh tÕ vµ ®iÒu chØnh hîp lÝ víi c¬ cÊu ®Çu t­. b) C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. (Sù cÇn thiÕt): N­íc ta hiÖn nay lµ mét Nhµ n­íc so víi 80% d©n c­ ®ang sinh sèng b»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §©y lµ mét ®Þa bµn tËp trung ®¹i bé phËn ng­êi nghÌo. V× vËy, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ x· héi n«ng th«n ®· ®ang vµ sÏ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña chóng ta. Song n«ng nghiÖp kh«ng thÓ tù m×nh thay ®æi, ®æi míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt c«ng nghÖ, kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng nhanh ®Ó t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho n«ng d©n mµ ph¶i cã t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp, dÞch vô... chØ cã nh­ vËy sÏ xo¸ bá ®­îc tr¹ng th¸i tr× trÖ cña nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo n©ng cao møc t¹o nhËp b×nh qu©n. ChÝnh s¸ch ®­êng lèi ph¸t triÓn: Trong khu vùc n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp ph­¬ng h­íng hµng chiÕn l­îc ®ã lµ thay thÕ nhËp khÈu vµ cã hiÖu qu¶ thÊp ®Õn hµng m¹nh ra xuÊt khÈu. NhiÒu ng­êi cho r»ng ®©y lµ h­íng sai lÇm nh­ng thùc tÕ kh«ng ph¶i vËy. N«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt cã ®Æc tr­ng lµ s¶n phÈm cña nã cÇn thiÕt cho mäi cuéc sèng hµng ngµy. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cung cÊp s¶n phÈm ®ñ trong n­íc råi míi xuÊt khÈu lµ mét lÏ ®­¬ng nhiªn nh÷ng c«ng cô s¶n phÈm chØ trong n­íc cßn víi x· héi lµ mét lÏ ®­¬ng nhiªn bëi ta kh«ng thÓ nhËp l­¬ng thùc mµ l¹i kh«ng tù s¶n xuÊt ®­îc ra. Tuy nhiªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cÇn ®­îc qu¸ tr×nh ®Çu t­ khoa häc - c«ng nghÖ ®Ó ®em l¹i chÊt l­îng s¶n l­îng cao cho s¶n phÈm. C«ng nghiÖp nhÑ cÇn ®­îc ph¸t triÓn trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp lµ c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt thuèc trõ s©u ph©n bã._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10369.doc
Tài liệu liên quan