Con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tài liệu Con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: ... Ebook Con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

doc18 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC §Ò tµi: Con ®­êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam Lêi më ®Çu . Thời đai ngày nay là thơi đai quá độ từ CNTB lên CHXH diễn ra trên phạm vị toàn xã hội ,là thời kì lịch sử mà bất kì một quốc gia nào cung phải trải qua . Sau hai cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú chèng giÆc ngo¹i x©m vµ giµnh ®­îc ®éc lËp, ®Êt n­íc ta tiÕp tôc con ®­êng m×nh ®· lùa chän ®ã lµ con ®­êng ®i lªn CNXH, chóng ta ®ang v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû míi víi nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n míi víi con ®­êng mµ chóng ta ®· chän, nh­ng kh«ng v× thÕ mµ ta chÞu lïi b­íc,chÞu khuÊt phôc tr­íc khã kh¨n. Chóng ta sÏ vÉn tiÕp tôc ®i theo con ®­êng mµ chóng ta ®· lùa chän, chóng ta ®Ò ra nhiÖm vô ®Ó hoµn thµnh nã vµ nh÷ng ph­¬ng h­íng ®Ó dÉn chóng ta tíi th¾ng lîi trªn con ®­êng mµ chóng ta ®· chon . Tuy nhiªn ®Ó tiÕn ®Õn ®­îc CNXH chóng ta cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®­êng ®Çy gian lao vµ thö th¸ch , ®ã lµ b­íc qu¸ ®é ®Ó Tæ quèc ViÖt Nam cã thÓ s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc hïng m¹nh trªn thÕ giíi , ®ã lµ b­íc qu¸ ®é ®Ó chóng ta tiÕn ®Õn chÕ ®é míi , chÕ ®é Céng s¶n chñ nghÜa , chÕ ®é mµ mäi ng­êi ®Òu ®­îc h­ëng h¹nh phóc , Êm no vµ c«ng b»ng .Tuy nhiªn tõ giê ®Õn ®ã chóng ta cßn bao nhiªu c«ng viÖc ph¶i lµm , bao nhiÖm vô ph¶i hoµn tÊt. Con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i ®Çy ch«ng gai, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ®­îc ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n.Ph¶i nªu ®­îc râ nhiÖm vô c¬ b¶n mµ chóng ta cÇn lµm . §Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã , chóng ta cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ CNXH vµ con ®­êng qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn CNXH . Vµ ®Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× tÊt c¶ chóng ta cïng ph¶i ®ång long, chung søc vun ®¾p nã . §Æc biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ chóng em, th× nhiÖm vô cµng nhiÒu vµ thªm phÇn nÆng g¸nh , ®ßi hái chóng em ph¶i cè g¾ng ,nç lùc hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn vµo cïng ®Êt n­íc tiÕn lªn . §ã chÝnh lµ lý do khiÕn em chän ®Ò tµi nµy. Em mong r»ng sau ®Ò tµi mµ m×nh lµm, em cã thÓ biÕt râ h¬n vÒ con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i , nhËn thøc vÒ nã s©u s¾c h¬n sÏ cã thÓ hiÓu ®­îc nhiÖm vô mµ c¶ n­íc ta ph¶i lµm , con ®­êng mµ chóng ta ph¶i v­ît qua . Qua ®Ò tµi nµy, em muèn göi lêi c¶m ¬n tíi PGS.TS Lê §øc H¹nh, ng­êi ®· gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n con ®­êng mµ c¶ n­íc ta ®ang tiÕn ®Õn .Nh÷ng lêi gi¶ng cña thÇy gióp em biÕt thªm nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch mµ c¶ n­íc ®ang ph¶i tr¶i qua trªn con ®­êng tiÕn lªn CNXH . Víi ®Ò tµi nµy , em muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi ,em còng ®· rÊt cè g¾ng , xong còn nhiều thiếu sót .Do vậy em kính mong thây cô xem xéta và chỉnh sửa để cho bài tiểu luận này được hoàn chỉnh hơn . Em xin chân thành cảm ơn ! B-NỘI DUNG PhÇn I: Lý luËn chung vÒ qu¸ ®é ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi 1.Tính tất yếu của thời kỳ qua độ 1.1 thời kỳ quá độ là gì? Mở đầu giai đoạn thấp của phương thức sản xuất CSCN đó là thời kỳ lịch sử đặc biệt gọi là thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH. Thời kỳ quá độ là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc triệt để toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới _xã hội XHCN. về kinh tế : đây là thời kỳ bao gồm những mảng những phần những bộ phận của CNTB và CNXH xen kẽ tác động lẫn nhau tức là thời kỳ tồn tại nhiều quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất do dó tồn tại nhiều thành phần kinh tế. chúng cũng tồn tại vừa thống nhất nhưng vừa mâu thuẫn và cạnh tranh gay gắt với nhau. Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất của CNXH. Thời kỳ quá độ này được chia thành nhiều bước quá độ nhỏ , bao nhiêu bước là tuỳ thuộc điều kiện cụ thể của từng nước( Nhưng các nước càng lạc hậu đi lên CNXH thì thời kỳ quá độ càng kéo dài và chia làm nhiều bước quá độ nhỏ, hết sức phức tạp và giằng co nhau. 1.2 Tính tất yếu của thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ lên CNXH là một tất yếu khách quan. Đó là do đặc điểm ra đời phương thức sản xuất CSCN và đặc điểm của cách mạng vô sản. Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng trước đó ở chỗ các cuộc cách mạng trước khi giành được chính quyền là kết thúc cuộc cách mạng. Còn cách mạng vô sản khi giành được chính quyền mới chỉ là bước đầu còn vấn đề cơ bản chủ yếu hơn đó là phải xây dựng một xã hội mơí cả về quan hệ sản xuất , lực lượng sản xuất , cả về cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng, cả về tồn tại xã hội, ý thức xã hội vì vậy cần phải có một thời gian tương đối dài. Đó chính là thời kỳ quá độ lên chủ CNXH. 2.Quá độ lên CNXH ở Việt Nam 2.1 Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá dộ lên CNXh ở Việt Nam. Là tất yếu khách quan đối với mọi đát nước. Đi lên CNXH đây là do đặc điểm của sự ra đời phương thức vô sản cách mạng và đặc điểm của cuộc cach mạng vô sản quyết định (cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng khác là khi giành được cách mạng chỉ là bước đầu chủ yếu là tham gia vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước . Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là hù hợp xu thế khách quan của thời đại trong diều kiện cụ thể của nước ta. Từ khi hoà bình lập lại 1954, miền bắc nươc ta bước vào thời kỳ qúa độ lên CNXH vơi đặc điểm như chủ tich Hồ Chí Minh đã nói : “đặc điểm to lớn nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu , tiến thẳng lên CNXH không phải qua gia đoạn phát triển TBCN” (Hồ Chí Minh : toàn tập .NXB. Chính trị quốc gia Hà Nội 1996) Từ năm 1975 sau khi đã hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cũng tiến hành cách mạng XHCN , cùng quá độ lên CNXH. Xu thế của thời đại ngày nay là quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới : Thực tế đã khẳng định CNTB là xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử không phải là tương lai của lòai người sớm hay muộn cũng phải đươc thay thế bẳng hình thái xã hội mới- xã hội XHCN không phải là qúa trình cải lương ,duy ý chí mà quá trình cách mạng sôi đông trải qua nhiều giai đoạn khách quan hợp với quy luật lịch sử.quá trình cách mạng đó vì sự nghiệp cao cả là giải phóng con người,vì sự phát triển tự do và toàn diẹn của con người,vì tiên bộ chung của loài người. Mặt khác từ điều kiện cụ thể của nước ta là một nước nông nghiêp,thuộc địa nửa phong kiến, đảng cộng sản lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ giải phóng dân tộc và đồng thời tiến hành cách mạng dân XHCN.Ngày nay chỉ có đi lên CNXH mới giữ vững được độc lập, tự do cho dân tộc,mới thực hiện dược mục tiêu dân giau nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh.Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc CNXH của nhân dân ta là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc lại vùa phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó thể hiện sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là một tất yếu lịch sử 2.2 Vì sao quá độ len CNXH bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu lịch sử đối với nước ta Quá độ đi lên CNXH là một tất yếu lịch sử Thời ký quá độ lên CNXH lá tất yếu đối với mọi quốc gia đi len CNXH.Bộ phận quan trọng trong học thuyết cua LENIN về xây dựng chủ nghĩa xã hộilà lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH.Theo LENIN sự cần thiết khách quan cần phải có thời kỳ quá độ lên CNXH là do đặc điểm ra đời phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và cách mạng vô sản quy định. Quan hệ sản xuất phong kiến và quan hệ sản xuất TBCN đèu dưa trên cơ sở chế độ tư hữu về TLSX. Do vậy, quan hệ sản xuất TBCN có thể ra đời từ trong long xã hội phong kiến.Sự phát triển cua phương thức sản xuất TBCN đến một trình độ nhất định làm sâu sắc thêm mâu thuẫn của xã hội phong kiến, CMTS sẽ nổ ra. Nhiệm vụ của cách mạng tư sảnchủ yéu chỉ là giải quyết về chính quyền mặt nhà nước, làm chokiến trúc thượng tầng thích úng với cơ sở hạ tầng của nó. Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng khácở chỗ các cuộc cách mạng trướcđó giành được chính quyền là kết thúc cuộc cách mạngvì nó dũa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.Con cuộc cách mạng vô sản giành được chính quyền mới chỉ là bắt đầu.Còn vấn đề chủ yêu cơ bản hơn đó là giai cấp vô sản phải xây dựng được một xã hội mới cả về LLSX và QHSX cả vế cơ sở hạ tầng lẩn kiến trúc thượng tầng cả về tồn tại xã hội và ý thức xã hộihơn nữa sự phát triển của phương thức sản xuất CSCN là mọt thời kỳ lâu dài không một lúc có thể hoàn thiện được để phát triển LLSX và tăng năng suất lao động xây dựng chế độ công hữu XHCN về TLSX xây dưng kiểu xã hội mới cần phải có thời gian tương đối lâu dài. Nói cách khác tất yếu phải có thời kỳ quá độ lên CNXH. -Lý luận của LENIN về con đường lên CNXH ở những nước CNTB chưa phát triển. C.MAC và ĂNGHEN là những người đầu tiên đã nêu lên khả năng những nước còn đang phát triển tiến lên CNTB có thể chuyển thẳng lên hình thái chế độ CSCN và khả năng phát triển rút ngắn của các nước này bỏ qua chế độ TBCN.Còn về nội dung thời kỳ quá độ đónhư thế nào và nó có nhiệm vụ cụ thể gì thì hai ông chưa đề cập đến. Đây là thời điểm phát triển của LENIN về cách mạng XHCN và thời kỳ quá độ ở những nước tiền đề kinh tế cho cuộc cách mạng ấychưa chin muồi cho dù ở nước đóCNTB phát triển ở mức trung bình (như NGA năm 1917 ). Lý luận của LENIN về thời kỳ quá độ lên CNXH ở các nước chưa có CNTB phát triển gồm một số luận điểm sau : Để phản đối cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 ,nhưngx người theo quốc tế thứ 2 cho rằng nước nga chưa lên làm cách mạng XHCN vì LLSX ở nước nga chưa phát triển đầy đủ.LENIN cho rằng luận điểm này là trái với phép biện chứng cách mạng của chủ nghĩa MAC vì chủ nghĩa Mac cho rằngtính quy luạt chung của sự phát triển trong lịch sử toàn thế giới không loại trừ trái lại còn bao gồm cả các hình thức phát triển đặc thủơ một quốc gia riêng biệt.Như vậy là những người theo quốc tế 2 không thấy được thời kỳCM mới gắn với những mô thuẫn cơ bản gay găt của CNTB,không hiêu được tình thế cách mạngcó thể xuất hiện ở nơi này hay nơi kháccho các dan tộc có thể bước vào cuộc chiến tranh để thoát khỏi CNTB và giành lấy sự tiến bộ xã hội.Từ đó LENIN nêu rõ luận điểm: ở một nước kém phát triểncó thể và cần phải tạo ra những điều kiện kiên quyết để thực hiện CNXH bắt đầu bằng một cuộc thiết lập chính quyền công nông thong qua chính quyên ấy mà đuổi kịp các dân tộc khác. -hai là luận điểm về thời kỳ quá độ vứi một loạt các bước quá độ.luận điểm này được LENIN rút ra sau những sai lầm dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị ở NGA sau nội chiến. Phân tích nguyên nhân khủng hoảng ở NGA,LENIN đã chỉ rõ rằng: đối với một quốc gia mà CNTB chưa phát triển cao như ở NGA không thể thực hiện trực tiếp quá độ lên CNXH được mà phải trải qua một loạt các bước quá độ. LENIN viết “ nếu phân tích tình hình chính trị hiện nay chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở một thời điểm quá độ trong thời kỳ quá độ . Toàn bộ nền chuyên chính vô sản là một thời kỳ quá độ song hiện nay có thể nói rằng chúng ta có cả một loạy các thời kỳ quá độ mới . Luận điểm “ một loạt những bước quá độ ’’ xây dựng CNXH ở một nước mà trình độ phát triển kinh tế chưa chín muồi của LENIN bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây : Không thể trực tiếp quá độ lên CNXH mà phải qua con đường gián tiếp chứ không thể “ quá vội vàng thẳng tuột và không được chuẩn bị ” Những bước quá độ ấy theo LENIN là CNTB , nhà nước và CNCS thì cần thiết phải có những bước quá độ như CNTB nhà nước và CNXH Bước quá độ TB nhà nước được thể hiện trong “ chính sách kinh tế ” mới mà việc trao đổi hang hoá được coi là “đòn xe chủ chủ yếu ” cho nên cần có những nhượng bộ tạm thời và cục bộ đối với CNTB nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất từng bước xã hội hoá sả xuất trong thực tế . PhÇn II. Qu¸ tr×nh nhËn thøc vÒ con ®­êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë n­íc ta 1/ Qu¸ tr×nh nhËn thøc cña chóng ta vÒ con ®­êng nµy qua hai thêi kú tõ tr­íc tíi nay. 1.1Quá trình nhận thức của chúng ta Qóa tr×nh c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c diÔn ra trong sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a ®­êng lèi cña §¶ng vµ thùc hiÖn phong trµo qu©n chóng. §­êng lèi cña §¶ng tõng b­íc ®­îc bá sung, hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nhËn thøc lý luËn trªn c¬ së thùc tiÔn tæ chøc thùc hiÖn ®­êng lèi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm rá nh÷ng b­íc ®i, nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ trong mçi b­íc ®i. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c lý luËn cña §¶ng. Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng(12-1957) cho r»ng “Tõ nay ta ph¶i “chuyÓn” vÌ c«ng t¸c t­¬ng vµ c«ng t¸c lý luËn”. Cïng víi viÖc “X©y dùng ®­êng lèi c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi vµ tæng kÕt kinh nghiÖm vÒ mét sè vÊn ®Ò thuéc vÒ c«ng t¸c vµ l·nh ®¹o cña §¶ng”, Héi nghÞ ®Ò ra nhiÖm vô “tæ chøc cho c¸n bé ®­îc dÇn dÇn häc tËp chñ nghÜa M¸c-Lªnin mét c¸ch cã hÖ thèng”. ViÖc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ých th©n ®äc diÔn v¨n khai m¹clíp häc lý luËn kho¸ ®Çu tiªn cho c¸n bé cao cÊp vµ trung cÊp cña §¶ng t¹i Tr­êng NguyÔn ¸i Quèc(7-9-1957) ®· nãi lªn ®iÒu ®ã. Trong diÔn v¨n khai m¹c, Ng­êi nãi: “§¶ng ta lµ mét §¶ng M¸c-Lªnin, ®· ®­îc rÌn luyÖn, thñ th¸ch l©u dµi trong ®Êu tranh gian khæ, v× thÕ §¶ng ta cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm... §¶ng ta sím v¹ch râ ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c lµ n­íc ta tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, s¶n xuÊt nhá víi lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu qu¸ ®é lªn CNXH khåg kinh qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa nªn qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÌen B¾c, ngoµi nh÷ng quy luËt phæ biÕn trong Tuyªn bè M¸tc¬va n¨m 1957 cßn cã thªm quy luËt c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa. §¹i héi III cña §¶ng ®¸nh dÊu mét mèc lÞnh sö quan träng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, v¹ch ra con ®­êng tiÕn lªn CNXH ë miÒn B¾c vµ con ®­êng giai phãng miÒn Nam, thèng nhÊt n­íc nhµ. §­êng lèi chung cña §¶ng trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë miÒn B¾c ®­îc NghÞ quyÕt §¹i héi nªu lªn lµ: “§¹i ®oµn kÕt, ph¸t huy tinh thÇn yªu n­íc nång nµn, truyÒn thèng phÊn ®Êu anh dòng vµ lao ®éng cÇn cï cña nh©n d©n ta, ®ång thêi t¨ng c­êng ®oµn kÕt víi c¸c n­íc XHCN anh em do Liªn x« ®óng ®Çu vµ ®ua miÒn B¾c tiÒn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn XHCN, x©y dùng ®êi sèng ©m no, h¹nh phóc ë miªn B¾c vµ cñng cè miÒn Nam thµnh c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc ®Êu tranh hoµ b×nh thèng nhÊt n­íc nhµ, gãp phÇn t¨ng c­êng phe XHCN, B¶o vÖ hµo b×nh ë §«ng Nam ¸ vµ thÕ giíi . Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, thùc hiÖn ®­êng lèi c¸ch m¹ng do §¹i héi §¶ng lÇn thø III nªu, miÒn B¾c ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn vµ ph¸t triÓn nhanh c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ x· héi; c¬ së vËt chÊt trong c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ kÕt cÊu h¹ tÇng ®­îc x©y dông, ph¸t triÓn t­¬ng ®èi nhanh, x· héi miÒn B¾c trë thµnh x· héi do nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm chñ, ®êi sèng tinh thÇn lµnh m¹nh, chÝnh nhê nh÷ng thµnh tùu nµy mµ miÒn B¾c trë thµnh hËu ph­¬ng lín, c¨n cø ®Þa ë n­íc ta 1.2. Qu¸ tr×nh bæ sung vµ hoµn chØnh ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN cña §¶ng Thêi kú t×m tßi, thö nghiÖm còng lµ thêi kú diÔn ra nhiÒu cuéc häp bµn, th¶o luËn kh¸ s«i næi trong Bé ChÝnh trÞ, trong Trung ­¬ng vµ trong toµn §¶ng, trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, trong giíi khoa häc-lý luËn còng nh­ trong quÇn chóng nh©n d©n víi nhiÒu ý kiÕn phong phó, ®a d¹ng vÒ nhiÒu vÊn ®Ò quan träng trong ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ c¸c mÆt kh¸c cña ®Êt n­íc. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò Êy ®Òu tËp trung vµo môc tiªu: lµm thÕ nµo ®ua ®Êt n­íc tho¸t khái khñng ho¶ng, lµm thÕ nµo ®­a ®Êt n­íc ®i lªn CNXH trong t×nh h×nh thÕ giíi ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÕn ®éng lín. Sù th¶o luËn, bµn b¹c ®i ®«i víi nh÷ng t×m tßi, thö nghiÖm trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, c¬ së víi nhiÒu ®iÓn h×nh sinh ®éng cã søc thuyÕt phôc, ®· bæ sung cho nhau, t¹o c¬ së cho ®æi míi nhËn thøc vÒ CNXH. Cuéc ®Êu tranh cho viÖc ra ®êi nh÷ng ý t­ëng míi, nh÷ng quan ®iÓm míi, thay thÕ cho nh÷ng quan ®iÓm cò cµng diÔn ra s«i næi h¬n tõ cuèi n¨m 1985 sang n©­m 1986, khi c«ng viÖc chuÈn bÞ cho §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· ®­îc ®Æt ra. 1.3. C¶ n­íc qu¸ ®é lªn CNXH vµ c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o. Sau khi miÒn Nam ®­îc hoµn toµn gi¶i phãng, Héi nghÞ lÇn thø 24 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (8-1975) ®· x¸c ®Þng nhiÖm vô chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng n­íc ta trong giai ®o¹n míi lµ: hoµn thµnh thèng nhÊt n­íc nhµ, ®­a c¶ n­íc tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn CNXH. MiÒn B¾c ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa, miÒn Nam ph¶i ®ång thêi tiÕn hµnh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng CNXH. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt n­íc tõ n¨m 1976 ®Õn 1980 lµ thêi kú nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i tr× trÖ. Trªn mÆt trËn kinh tÕ, ®¸t n­íc ta ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò gay g¾t. KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ 5 n¨m (1976-1980) ch­a thu hÑp nh÷ng m¸t c©n ®èi nghiªm träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n xuÊt ph¸t triÓn chËm trong khi d©n sè t¨ng nhanh. Thu nhËp quèc d©n ch­a b¶o ®¶m ®­îc tiªu dïng x· héi, mét phÇn ph¶i dùa vµo vay vµ viÖn trî, nÒn kinh tÕ ch­a t¹o ®­îc tÝch luü thÞ tr­êng vµ vËt gi¸ kh«ng æn ®Þnh. §êi sèng ng­êi lao ®éng gÆp nhiÒu khã kh¨n. M« h×nh cèt lâi cña nÒn kinh tÕ míi vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh.Sù ph¸t triÓn tiÖm tiÕn nµy ®· dÉn ®Ðn b­íc nh¶y vät trong §¹i héi d¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI vÒ m« h×nh kinh tÕ míi. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®­êng lèi ®æi míi vµ nã ®· nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng v× ®ã lµ mét ®­êng lèi ®óng, ®­îc chuÈn bÞ tr­íc kh«ng chØ vÒ mÆt nhËn thøc, lý luËn mµ c¶ vÒ mÆt tæ chøc thùc tiÔn. 2. nhiÖm vô - néi dung vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ®Æc ®iÓm thùc chÊt nªn qu¸ ®é ë n­íc ta. 2.1.Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc - Ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng x· héi: V× con ng­êi lao ®éng lµ lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n, nªn trong lao ®éng con ng­êi cã kh¶ n¨ng sö dông vµ qu¶n lý nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ cao, víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Bëi vËy : “Muèn x©y dùng chô nghÜa x· héi, tr­íc hÕt cÇn cã nh÷ng con ng­êi x· héi chñ nghÜa”1. - Ph¸t triÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ trinhf chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ -x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang viÖc sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,tiªn tiÕn, t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng cao. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ nhiÖm vô cã tÝnh quy luËt cña con ®­êng qu¸ ®é ®i lªn CNXH ë nh÷ng n­íc kinh tÕ l¹c hËu, chñ nghÜa t­ b¶n ch­a ph¸t triÓn. Tuy nhiªn , chiÕn l­îc, néi dung, h×nh thøc, b­íc ®i, tèc ®é, biÖn ph¸p c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë mçi n­íc ph¶i ®­îc xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ cña mçi n­íc vµ tõ bèi c¶nh quèc tÕ trong mçi thêi kú. ChØ cã hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc míi cã thÓ x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho x· héi míi, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng ®Õn møc ch­a tõng cã ®Ó lµm cho t×nh tr¹ng råi dµo s¶n phÈm trë thµnh phæ biÕn. 2.2. X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. Ph¶i x©y dùng tõng b­íc nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­înh s¶n xuÊt míi. Nh­ng viÖc x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi kh«ng thÓ thùc hiÖn theo ý muèn chñ quan duy ý chÝ mµ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy luËt kh¸ch quan vÒ mèi quan hÖ gi÷u lùc l­îng x¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cho r»ng bÊt cø sù c¶i biÕn nµo vÒ mÆt quan hÖ së h÷u còng ®Òu ph¶i lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña viÖc c¶i t¹o nªn nh÷ng lùc l­îng s¶n xuÊt míi. V× vËy, viÖc x©y dùnh quan hÖ s¶n xuÊt míi ë n­íc ta ph¶i ®­îc ph¸t triÓn tõng b­íc, theo ®Þnh h­íng XHCN. Trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë nh÷ng n­íc nh­ n­íc ta, chÕ ®é së h÷u tÊt yÕu ph¶i ®a d¹ng, ë c¬ cÊu kinh tÕ tÊt yÕu ph¶i cã nhiÒu thµnh phÇn: kinh tÕ nhµ n­íc; kinh tÕ hîp t¸c mµ nßng cèt lµ c¸c hîp t¸c x·; kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc; kinh tÕ c¸ thÓ vµ tiÓu chñ; kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n; kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã ý nghi· chiÕn l­îc l©u dµi, cã t¸c dông to lín trong viÖc ®éng viªn mäi nguån lùc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi, lÊy néi lùc lµm chÝnh ®Ó x©y dùng kinh tÕ, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. ChØ cã thÓ c¶i t¹o quan hÑ së h÷u hiÖn nay mét c¸ch dÇn dÇn, bëi kh«ng thÓ lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn cã t¨ng lªn ngay lËp tøc ®Õn møc cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng mét nÒn kinh tÕ c«nh h÷u thuÇn nhÊt mét c¸ch nhanh chãng. V× quan hÖ së h÷u lµ ®a d¹ng cho nªn ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc phÊn phèi vµ nhiÒu h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý hîp lý, còng nh­ viÖc x¸c lËp ®Þa vÞ lµm chñ cña ng­êi lao ®éng trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¶i diÓn ra tõng b­íc, d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ ®i tõ thÊp ®Ðn cao. PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi lªn CNXH bá qua TBCN. i. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. 1-Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt: Tr­íc tiªn ta cÇn chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng x· héi, mµ ®iÓm cÇn l­u ý ë ®©y chÝnh lµ lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn ®­îc nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt?. V× ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ kh©u quyÕt ®Þnh triÓn väng cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc ®­îc rót ng¾n. Gi¶i ph¸p cho viÖc x©y dùng ,ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. Con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam ph¶i lµ con ®­êng ra ®êi cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt XHCN.Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ,ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ,tÊt yÕu ph¶i cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t­¬ng øng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt míi .VÒ mÆt kinh tÕ ,sù ph¸t triÓn qu¸ ®é lªn CNXH ë n­íc ta bá qua chÕ ®é TBCN cã nghÜa lµ chóng ta bá qua viÖc x¸c lËp vÞ trÝ thèng trÞ cña quan hÖ s¶n xuÊt TBCN ;c¸c quan hÖ s¶n xuÊt trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta ph¶i vËn hµnh theo ®Þnh h­íng XHCN.Tuy nhiªn xuÊt ph¸t tõ mét tr×nh ®é kinh tÕ l¹c hËu ,®Ó ph¸t triÓn nhanh chãng lùc l­îng s¶n xuÊt ,hoµn thiÖn ®­îc quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN lµ mét nhiÖm v« cïng khã kh¨n ,®ßi hái §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ph¶i ®Ò ra chñ ch­¬ng ®óng ®¾n cho nhiÖm vô nµy . Tiªu chuÈn c¨n b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng XHCN lµ thóc ®Èy ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ,c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n ,thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.§iÒu nµy còng chÝnh lµ môc ®Ých cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN cña ta nªu ra ®ã lµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt ch©t - kü thuËt cña CNXH ,n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n,ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i g¾n liÒn víi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp trªn c¶ ba mÆt së h÷u ,qu¶n lý vµ ph©n phèi . 2 Giải pháp cho việc mở rộng và hiệu quả kinh tế đối ngoại. NhiÖm vô cña ®èi ngo¹i lµ tiÕp tôc gi÷ v÷ng m«i tr­êng hoµ b×nh vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ,c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc,b¶o ®¶m ®éc lËp vµ chñ quyÒn quèc gia ,®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh ,®éc lËp d©n téc ,d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi . Chóng ta x©y dùng mét nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã nghÜa lµ chóng ta ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ tr­íc hÕt lµ ®éc lËp tù chñ vÒ ®­êng lèi ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng XHCN,sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt Nam trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ph¶i dÉn ®Õn CNXH mµ kh«ng ®i chÖch h­íng,ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ mµ c¸c nh©n tè XHCN ngµy cµng lín lªn ,®ãng vai trß chi phèi nÒn kinh tÕ quèc d©n . TiÕp ®ã chóng ta ph¶i thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,t¹o ra mét tiÒm lùc kinh tÕ ,khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ m¹nh ,h×nh thµnh b­íc ®Çu mét c¬ së vËt chÊt ,kü thuËt míi ®ñ søc ®em l¹i cho ®Êt n­íc mét t­ thÕ ®éc lËp vµ b×nh ®¼ng trong hîp t¸c vµ ®Êu tranh khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . §ång thêi ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ mµ c¬ cÊu ph¶i chuyÓn dÞch dÇn theo h­íng tiÕn bé ,hiÖn ®¹i ,cã sù c©n ®èi hîp lý gi÷a c«ng nghiÖp ,n«ng nghiÖp ,dÞch vô ,kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ .Sau cïng ®ã ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ gi÷ v÷ng ®­îc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« ,b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ®ñ søc ®øng v÷ng vµ øng phã ®­îc víi tÊt c¶ c¸c t×nh huèng phøc t¹p . 3. Gi¶i ph¸p cho mét sè lÜnh vùc kh¸c . Thø nhÊt lµ vÒ vÊn ®Ò x· héi ,cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi h­íng vµo ph¸t triÓn vµ lµnh m¹nh ho¸ x· héi ,thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi ,t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi ,thùc hiÖn b×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ x· héi ,khuyÕn khÝch nh©n d©n lµm giµu mét c¸ch hîp ph¸p . Trong ®ã chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét chÝnh s¸ch x· héi c¬ b¶n . Thø hai lµ vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc ph¶i tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ,®æi míi néi dung ,ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc ,hÖ thèng tr­êng líp vµ hÖ thèng qu¶n lý gi¸o dôc . Thø ba lµ vÊn ®Ò khoa häc- c«ng nghÖ :tr×nh ®é khoa häc -c«ng nghÖ cña chóng ta cßn thÊp v× vËy ph¶i ®Çu t­ ng©n s¸ch vµ huy ®éng c¸c nguån lùc kh¸c cho nã ,ph¶i ®Èy m¹nh hîp t¸c quèc trong nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ ,ph¶i coi träng nghiªn cøu c¬ b¶n trong khoa häc . Thø t­ lµ ph¶i cñng cè vµ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ,®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc ,tiÕp tôc gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc, ®Ó gi÷ ®­îc nÕp sèng lµnh m¹nh ,v¨n minh trong mçi gia ®×nh ViÖt Nam . Thø n¨m lµ t¨ng c­êng quèc phßng vµ an ninh ,b¶o vÖ ®éc lËp ,chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc . Vµ cuèi cïng ,quan träng lµ ph¶i x©y dùng ®­îc ®éi ngò c¸n bé §¶ng trong s¹ch ,v÷ng m¹nh ,lµ ®éi ngò nßng cèt ®­a n­íc ta v÷ng b­íc ®i lªn CNXH. Lêi KÕt Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ t×m hiÓu con ®­êng qu¸ ®é lªnCNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN ,chóng ta ph¶i nhËn thÊy r»ng con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i tíi lµ mét con ®­êng gian lao ,thö th¸ch ,®ßi hái toµn §¶ng - toµn d©n - toµn qu©n ta ph¶i cïng ®ång lßng ,chung søc vµ cïng cè g¾ng ,th× míi cã thÓ thµnh c«ng . Chóng ta b­íc ®­îc tíi ®Ønh vinh quang hay kh«ng ,cã b­íc ®­îc ®Õn CNXH-CNCS hay kh«ng ,®iÒu ®ã cßn ph¶i tuú thuéc vµo tÊt c¶ mäi ng­êi cã cè g¾ng ,nç lùc hay kh«ng. TÊt c¶ chóng ta sÏ cïng cè g¾ng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬ vµ nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n ,bëi qu¸ ®é ®­îc ®Õn CNXH ,chóng ta sÏ t×m ®­îc thÊy h¹nh phóc ,Êm no vµ c«ng b»ng ,chóng ta sÏ thÊy ®­îc ¸nh s¸ng cña v¨n minh nh©n lo¹i ,c¸i mµ bÊy l©u nay chóng ta t×m kiÕm nã . Tµi LiÖu Tham Kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh TÕ ChÝnh TrÞ - tËp II Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia . 2.V¨n kiªn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia. 3."VÒ CNXH vµ con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam " T¸c gi¶ :GS.NguyÔn §øc B×nh . Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia . 4.T¹p chÝ Lý luËn vµ chÝnh trÞ - sè 8-2003 Bµi " t×m hiÓu quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ Vµ hiÖn ®¹i ho¸ ." ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11239.doc
Tài liệu liên quan