Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tài liệu Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: ... Ebook Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

doc23 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ViÖt Nam lµ mét x· héi phong kiÕn trong h¬n 1000 n¨m, vµ chÞu ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p trong gÇn 100 n¨m, cho nªn x· héi VÖt Nam mang tÝnh chÊt thuéc ®Þa nöa phong kiÕn. Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú chèng giÆc ngo¹i x©m vµ giµnh ®­îc ®éc lËp, n­íc ta l©m vµo khñng ho¶ng kinh tÕ-x· héi tõ cuèi nh÷ng n¨m 70, khi hÇu hÕt c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1976-1980 ®Òu kh«ng thùc hiªn ®­îc. Sau khi dµnh ®éc lËp, nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i kiÖt quÖ, bé m¸y nhµ n­íc cång kÒnh, kÐm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, hÖ thèng vËt chÊt kÜ thuËt cßn th« s¬ l¹c hËu, ®êi sèng ng­êi d©n nghÌo nµn.... Khñng ho¶ng ®· diÔn ra trong lóc t×nh h×nh kh«ng thuËn lîi cho ta, ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh c¸c n­íc XNCH kh¸c lóc nµy còng ®ang bÞ khñng ho¶ng nghiªm träng. Thùc tiÔn Êy ®ßi hái §¶ng ta ph¶i t×m mäi c¸ch ng¨n chÆn sù suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ vµ tõng b­íc tho¸t khái khñng ho¶ng. §Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã, chóng ta cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ CNXH vµ con ®­êng qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn CNXH. Vµ ®Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× tÊt c¶ chóng ta cïng ph¶i ®ång lßng, chung søc vun ®¾p nã . §Æc biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ chóng em, th× nhiÖm vô cµng nhiÒu vµ thªm phÇn nÆng g¸nh, ®ßi hái chóng em ph¶i cè g¾ng, nç lùc hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn vµo cïng ®Êt n­íc tiÕn lªn. §ã chÝnh lµ lý do khiÕn em chän ®Ò tµi : “Con ®­êng qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam”. Em mong r»ng sau ®Ò tµi mµ m×nh lµm, em cã thÓ biÕt râ h¬n vÒ con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i, nhËn thøc vÒ nã s©u s¾c h¬n sÏ cã thÓ hiÓu ®­îc nhiÖm vô mµ c¶ n­íc ta ph¶i lµm, con ®­êng mµ chóng ta ph¶i v­ît qua. PhÇn I: Lý luËn chung vÒ qu¸ ®é ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi I. Thêi kú qu¸ ®é: a. Nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ thêi kú nµy: Thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch m¹ng s©u s¾c, triÖt ®Ó vµ toµn diÖn tõ x· héi cò sang x· héi míi x· héi x· héi chñ nghÜa. Nã diÔn ra trong toµn bé c¸c lÜnh vùc ®êi sèng cña x· héi, t¹o ra c¸c tiÒn ®Ò vËt chÊt vµ tinh thÇn cÇn thiÕt ®Ó h×nh thµnh mét x· héi mµ trong ®ã nh÷ng nguyªn t¾c c¨n b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa tõng b­íc ®­îc thùc hiÖn. Thêi kú qu¸ ®é nµy l¹i chia lµm nhiÒu b­íc qu¸ ®é nhá, bao nhiªu b­íc lµ tïy thuéc vµo ®iªu kiÖn cô thÓ cña tõng n­íc. Song ®èi víi c¸c n­íc cµng l¹c hËu mµ ®i lªn CNXH th× thêi kú qu¸ ®é cµng kÐo dµi vµ cµng chia lµm nhiÒu b­íc qu¸ ®é nhá. Thêi kú qu¸ ®é b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®­îc chÝnh quyÒn vµ kÕt thóc khi x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña x· héi. Do ®ã, thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ®­¬ng nhiªn gÆp khã kh¨n, phøc t¹p vµ ph¶i l©u dµi. Tuy vËy, khã kh¨n trong thêi k× qu¸ ®é lµ khã kh¨n trong sù tr­ëng thµnh, khã kh¨n nhÊt ®Þnh sÏ v­ît qua ®­îc. V× sù ra ®êi cña CNXH hoµn toµn phï hîp víi sù ph¸t triÓn kh¸ch quan cña lÞch sö x· héi . b. §Æc ®iÓm: *.VÒ kinh tÕ: Lµ thêi kú bao gåm nh÷ng m¶ng, nh÷ng phÇn, nh÷ng bé phËn cña chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa x· héi xen kÏ nhau, t¸c ®éng víi nhau, lång vµo nhau, nghi· lµ thêi kú tån t¹i nhiÒu h×nh thøc së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, do ®ã tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa vµ thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa; nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn, võa hîp t¸c thèng nhÊt nh­ng l¹i võa m©u thuÉn vµ c¹nh tranh gay g¾t víi nhau (Mac gäi ®©y lµ thêi kú ®au ®Î kÐo dµi ) Thêi kú nµy b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®­îc chÝnh quyÒn vµ kÕt thóc khi x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña Chñ nghÜa x· héi . *. VÒ chÝnh trÞ: §Æc ®iÓm næi bËt cña thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi lµ nh÷ng nh©n tè cña x· héi míi vµ tµn d­ cña x· héi cò tån t¹i ®an xen lÉn nhau, ®Êu tranh víi nhau trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, t­ t­ëng, tËp qu¸n trong x· héi. Trong x· héi lóc nµy tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn, x· héi gåm ®Çy ®ñ mäi thµnh phÇn víi nhiÒu t­ t­ëng kh¸c nhau. II. V× sao qóa ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi bá qua chÕ ®é t­ b¶n lµ mét tÊt yÕu lÞch sö víi n­íc ta : Thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ tÊt yÕu ®èi víi mäi n­íc ®i lªn CNXH. Bé phËn quan träng trong häc thuyÕt cña V.I.Lªnin vÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ lý luËn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. Theo V.I.Lªnin, sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i cã thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ do ®Æc ®iÓm ra ®êi, ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng v« s¶n quy ®Þnh . Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn vµ quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ®Òu dùa trªn c¬ së chÕ ®é t­ h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. Do vËy, quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa cã thÓ ra ®êi tõ trong lßng x· héi phong kiÕn. Sù ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh, sÏ lµm s©u s¾c thªm m©u thuÉn cña x· héi phong kiÕn, c¸ch m¹ng t­ s¶n sÏ næ ra. NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng t­ s¶n chñ yÕu chØ lµ gi¶i quyÕt vÒ mÆt chÝnh quyÒn Nhµ n­íc, lµm cho kiÕn tróc th­îng tÇng thÝch øng víi c¬ së h¹ tÇng cña nã. Cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n kh¸c víi c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh¸c ë chç: c¸c cuéc c¸ch m¹ng tr­íc ®ã giµnh ®­îc chÝnh quyÒn lµ kÕt thóc cuéc c¸ch m¹ng v× nã dùa trªn chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. Cßn cuéc c¶ch m¹ng v« s¶n giµnh ®­îc chÝnh quyÒn míi chØ lµ b­íc ®Çu, cßn vÊn ®Ò chñ yÕu c¬ b¶n h¬n ®ã lµ giai cÊp v« s¶n ph¶i x©y dùng mét x· héi míi, c¶ vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt lÉn quan hÖ s¶n xuÊt, c¶ vÒ c¬ së h¹ tÇng lÉn kiÕn tróc th­îng tÇng, c¶ vÒ tån t¹i x· héi vµ ý thøc x· héi. H¬n n÷a, sù ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa lµ mét thêi kú l©u dµi, kh«ng mét lóc cã thÓ hoµn thiÖn ®­îc. §Ó ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, x©y dùng chÕ ®é c«ng h÷u x· héi chñ nghÜa vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, x©y dùng kiÓu x· héi míi, cÇn ph¶i cã thêi gian t­¬ng ®èi l©u dµi. Nãi c¸ch kh¸c, tÊt yÕu ph¶i cã thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi... III. C¸c h×nh thøc lªn Chñ NghÜa X· Héi a. Qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi tù n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi (theo quy luËt t­ nhiªn cña thêi ®¹i). Lo¹i qu¸ ®é nµy ph¶n ¸nh quy luËt ph¸t triÓn tuÇn tù cña x· héi loµi ng­êi. Lµ sù qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë c¸c n­íc mµ CNTB ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ, lùc l­îng s¶n xuÊt ®· x· héi ho¸ cao m©u thuÉn gay g¾t víi quan hÖ s¶n xuÊt dùa trªn chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n TBCN; m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n ®Õn ®é chÝn muåi. C¸ch m¹ng XHCN næ ra vµ th¾ng lîi, chÝnh quyÒn nhµ n­íc cña giai cÊp c«ng nh©n ®­îc thiÕt lËp, më ®Çu thêi kú qu¸ ®é tõ CNTB lªn CNXH. Cho ®Õn nay lo¹i h×nh nay ch­a xuÊt hiÖn trong thùc tÕ, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan ... b. Qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi n­íc cã nÒn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn. Lo¹i qu¸ ®é nµy ph¶n ¸nh quy luËt ph¸t triÓn nh¶y vät cña x· héi loµi ng­êi. T­ t­ëng vÒ lo¹i qu¸ ®é thø hai ®· ®­îc C.M¸c vµ Ph.¡ngghen dù kiÕn. Theo C.M¸c vµ Ph.¡ngghen, sau khi chñ nghÜa x· héi ë c¸c n­íc t­ b¶n T©y ¢u giµnh ®­îc th¾ng lîi, th× c¸c n­íc l¹c hËu cã thÓ ®i th¼ng lªn CNXH . TiÕp tôc t­ t­ëng cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin ®· chØ ra b¶n chÊt giai cÊp, néi dung vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña qu¸ ®é tiÕn th¼ng tíi chñ nghÜa x· héi, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa . T­ t­ëng cña V.I.Lªnin vÒ b¶n chÊt giai cÊp vµ néi dung cña qu¸ ®é tiÕn th¼ng lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN ®­îc tr×nh bµy trong bµi ph¸t biÓu n­íc Céng hoµ Nh©n d©n M«ng Cæ n¨m 1921. *V× sao víi n­íc ta l¹i phï h¬p víi xu thÕ cña thêi ®¹i nÕu ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi: Mét trong nh÷ng t­ t­ëng quan träng cña V.I.Lªnin vÒ qu¸ ®é tiÕn th¼ng lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN, lµ c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn th¼ng. Theo V.I.Lªnin, mét n­íc l¹c hËu cã thÓ tiÕn th¼ng lªn CNXH khi cã ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ ®iÒu kiÖn chñ quan . * C¸c ®iÒu kiªn cô thÓ ®Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®iªï ®ã § VÒ kh¶ n¨ng kh¸ch quan: §iÒu kiÖn bªn ngoµi cña sù ph¸t triÓn nµy lµ ph¶i cã mét b­íc dµnh ®­îc th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng v« s¶n, tiÕn lªn x©y dùng CNXH. C«ng cuéc x©y dùng thµnh c«ng CNXH ë n­íc nµy lµ tÊm g­¬ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gióp ®ë c¸c n­íc l¹c hËu tiÕn lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. V.I.Lªnin chØ râ: vãi sù gióp ®ì cña giai cÊp v« s¶n cña c¸c n­íc tiªn tiÕn, c¸c n­íc l¹c hËu cã thÓ tiÕn tíi chÕ ®é x« viÕt vµ tr¶i qua mét vµi tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh sÎ tiÕn tíi chñ nghÜa céng s¶n, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. § VÒ nh÷ng tiÒn ®Ò chñ quan: §iÒu kiÖn bªn trong cña sù qu¸ ®é tiÕn th¼ng lµ ph¶i h×nh thµnh ®­îc c¸c tæ chøc ®¶ng c¸ch m¹ng vµ céng s¶n, ph¶i dµnh ®­îc chÝnh quyÒn vÒ tay m×nh, x©y dùng ®­îc c¸c tæ chøc nhµ n­íc mµ b¶n ch¸t lµ x« viÕt n«ng d©n vµ x« viÕt nh÷ng ng­êi lao ®éng. V.I.Lªnin cho r»ng kh«ng thÓ thiÕu hai ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan trªn cña qu¸ ®é tÕn lªn CNXH, bá qua giai ®oan ph¸t triÓn TBCN. PhÇn II. Qu¸ tr×nh nhËn thøc vÒ con ®­êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë n­íc ta I. Qu¸ tr×nh nhËn thøc cña chóng ta vÒ con ®­êng nµy qua hai thêi kú tõ tr­íc tíi nay. 1.1. B­íc ®Çu h×nh thµnh ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c. Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø t¸m ( 8-1955) míi ®Æt vÊn ®Ò miÒn B¾c ra søc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hai n¨m kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®Ó “cñng cè miÒn B¾c vµ tranh thñ miÒn Nam ”, ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh hoµ b×nh thèng nhÊt ®Êt n­íc. Trong b¸o c¸o t¹i Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ( 12-1957) cã nhËn ®Þnh: “ MiÒn B¾c ®· b­íc vµo giai ®o¹n qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH tõ gÇn ba n¨m nay nh­ng Trung ­¬ng ch­a ®Ò ra ®­êng lèi chung cña thêi kú qu¸ ®é. NhiÖm vô c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c ®· do thùc tÕ kh¸ch quan ®Ò ra råi, mµ nhËn thøc vµ t­ t­ëng cña c¸n bé, ®¶ng viªn ta nãi chung vÉn cßn ë trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng cò, ch­a chuyÓn kÞp”. Tõ ®ã, Trung ­¬ng ®Ò ra nhiÖm vô “ X©y dùng ®­êng lèi chung cña thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ë miÒn B¾c vµ ®¸u tranh thèng nhÊt n­íc nhµ ”. Qóa tr×nh c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c diÔn ra trong sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a ®­êng lèi cña §¶ng vµ thùc hiÖn phong trµo quÇn chóng. §­êng lèi cña §¶ng tõng b­íc ®­îc bæ sung, hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nhËn thøc lý luËn trªn c¬ së thùc tiÔn tæ chøc thùc hiÖn ®­êng lèi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm râ nh÷ng b­íc ®i, nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ trong mçi b­íc ®i. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c lý luËn cña §¶ng. Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng(12-1957) cho r»ng “Tõ nay ta ph¶i “chuyÓn” vÌ c«ng t¸c t­¬ng vµ c«ng t¸c lý luËn”. Cïng víi viÖc “X©y dùng ®­êng lèi c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi vµ tæng kÕt kinh nghiÖm vÒ mét sè vÊn ®Ò thuéc vÒ c«ng t¸c vµ l·nh ®¹o cña §¶ng”, Héi nghÞ ®Ò ra nhiÖm vô “tæ chøc cho c¸n bé ®­îc dÇn dÇn häc tËp chñ nghÜa M¸c-Lªnin mét c¸ch cã hÖ thèng”. ViÖc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ých th©n ®äc diÔn v¨n khai m¹clíp häc lý luËn kho¸ ®Çu tiªn cho c¸n bé cao cÊp vµ trung cÊp cña §¶ng t¹i Tr­êng NguyÔn ¸i Quèc(7-9-1957) ®· nãi lªn ®iÒu ®ã. Trong diÔn v¨n khai m¹c, Ng­êi nãi: “§¶ng ta lµ mét §¶ng M¸c-Lªnin, ®· ®­îc rÌn luyÖn, thñ th¸ch l©u dµi trong ®Êu tranh gian khæ, v× thÕ §¶ng ta cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm... Tuy vËy, §¶ng ta cßn cã nhiÒu nh­îc ®iÓm mµ mét trong nh÷ng nh­îc lín lµ tr×nh ®é lý luËn cßn thÊp kÐm”. V× tr×nh ®é lý luËn thÊp kÐm cho nªn tr­íc nhiÖm vô c¸ch m¹ng ngµy cµng míi vµ phøc t¹p, trong viÖc l·nh ®¹o, §¶ng ta kh«ng khái lóng tóng, kh«ng tr¸nh khái sai lÇm, khuyÕt ®iÓm. §¶ng ta sím v¹ch râ ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c lµ n­íc ta tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, s¶n xuÊt nhá víi lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu qu¸ ®é lªn CNXH kh«ng qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa nªn qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c, ngoµi nh÷ng quy luËt phæ biÕn trong Tuyªn bè M¸tc¬va n¨m 1957 cßn cã thªm quy luËt c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa. Héi nghÞ lÇn thø 14 cña Trung ­¬ng (11-1958) chñ tr­¬ng: “®Èy m¹nh cuéc c¶i t¹o XHCN víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ cña n«mg d©n,thî thñ c«ng vµ cuéc c¶i t¹o XHCN ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ doanh, ®ång thêi ph¶i ra søc ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh lµ lùc l­îng l·nh ®¹o toµn bé nÒn kinh tÕ quèc doanh”, lÊy hîp t¸c ho¸ néng nghiÖp lµm kh©u trung t©m trong toµn bé cuéc c¶i t¹o XHCN. Héi nghÞ lÇn thø 16 cña Trung ­¬ng(4-1958) ®· th«ng qua hai nghÞ quyÕt quan träng: NghÞ quyÕt vÒ hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp vµ NghÞ quyÕt vÒ c¶i t¹o c«ng th­¬ng t­ b¶n t­ doanh ë miÒn B¾c. §¹i héi III cña §¶ng ®¸nh dÊu mét mèc lÞnh sö quan träng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, v¹ch ra con ®­êng tiÕn lªn CNXH ë miÒn B¾c vµ con ®­êng giai phãng miÒn Nam, thèng nhÊt n­íc nhµ. §­êng lèi chung cña §¶ng trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë miÒn B¾c ®­îc NghÞ quyÕt §¹i héi nªu lªn lµ: “§¹i ®oµn kÕt, ph¸t huy tinh thÇn yªu n­íc nång nµn, truyÒn thèng phÊn ®Êu anh dòng vµ lao ®éng cÇn cï cña nh©n d©n ta, ®ång thêi t¨ng c­êng ®oµn kÕt víi c¸c n­íc XHCN anh em do Liªn x« ®óng ®Çu vµ ®ua miÒn B¾c tiÒn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn XHCN, x©y dùng ®êi sèng ©m no, h¹nh phóc ë miªn B¾c vµ cñng cè miÒn Nam thµnh c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc ®Êu tranh hoµ b×nh thèng nhÊt n­íc nhµ, gãp phÇn t¨ng c­êng phe XHCN, B¶o vÖ hoµ b×nh ë §«ng Nam ¸ vµ thÕ giíi . 1.2. Qu¸ tr×nh bæ sung vµ hoµn chØnh ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN cña §¶ng Thêi kú t×m tßi, thö nghiÖm còng lµ thêi kú diÔn ra nhiÒu cuéc häp bµn, th¶o luËn kh¸ s«i næi trong Bé ChÝnh trÞ, trong Trung ­¬ng vµ trong toµn §¶ng, trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, trong giíi khoa häc-lý luËn còng nh­ trong quÇn chóng nh©n d©n víi nhiÒu ý kiÕn phong phó, ®a d¹ng vÒ nhiÒu vÊn ®Ò quan träng trong ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ c¸c mÆt kh¸c cña ®Êt n­íc. Qóa tr×nh chuÈn bÞ cho §¹i héi §¶ng lÇn thø VI rÊt c«ng phu. Mäi cuéc häp bµn, th¶o luËn, tranh luËn ®Òu tËp trung vµo ba vÊn ®Ò quan träng nhÊt: Mét lµ, cÇn lµm râ c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: cã bao nhiªu thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ë miÒn Nam cã g× kh¸c ë miÒn B¾c; vÊn ®Ò c¶i t¹o XHCN vµ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt míi, môc tiªu vµ tèc ®é c¶i t¹o, th¸i ®é ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµ c¸ thÓ, vai trß cña kinh tÕ qu«c doanh, tèc ®é hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x·.. Hai lµ, cÇn lµm râ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ vµ c¬ cÊu ®Çu t­: c«ng nghiÖp h¸o XHCN lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é, hiÓu thÕ nµo cho ®óng, c¸i g× cÇn ­u tiªn ®Çu t­, ph¸t triÓn; quan hÖ gi÷a c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nghiÖp nhÑ; con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta; lµm thÕ nµo ®Ó n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu. Ba la, vÒ c¬ cÊu qu¶n lý: ph¶i xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý cò tËp trung quan liªu bao cÊp ®Ó x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý míi lµ tËp trung d©n chñ, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh doanh XHCN – cÇn lµm râ c¬ chÕ nµy víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ thÞ tr­êng víi “chñ nghÜa x· héi thÞ tr­êng”, quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng, viÖc vËn dông c¸c quy luËt cña kinh tÕ hµnh ho¸ trong CNXH, ®Æc biÖt lµ quy luËt gi¸ trÞ, quan hÖ cung –cÇu quan hÖ hµng hãa- tiÒn tÖ... nh»m phôc vô cho nh÷ng môc tiªu cña x· héi. ViÖc chuÈn bÞ cho §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®­îc triÓn khai rÊt khÈn tr­¬ng trong mét thêi gian ng¾n. Nh÷ng quan ®iÓm míi tiÕp tôc ®­îc bbæ sung, ph¸t triÓn ®Ó ®i ®Õn mét ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn cña §¶ng, quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña ®éc lËp d©n téc vµ CNXH trªn ®Êt n­íc ta. 1.3. C¶ n­íc qu¸ ®é lªn CNXH vµ c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o. Sau khi miÒn Nam ®­îc hoµn toµn gi¶i phãng, Héi nghÞ lÇn thø 24 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (8-1975) ®· x¸c ®Þng nhiÖm vô chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng n­íc ta trong giai ®o¹n míi lµ: hoµn thµnh thèng nhÊt n­íc nhµ, ®­a c¶ n­íc tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn CNXH. MiÒn B¾c ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa, miÒn Nam ph¶i ®ång thêi tiÕn hµnh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng CNXH. ChÝnh nh÷ng khã kh¨n cña ®Êt n­íc buéc §¶ng ta ph¶i suy nghÜ, ph©n tÝch t×nh h×nh vµ nguyªn nh©n, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, tõ ®ã thùc hiÖn ®éi míi ë c¸c c¬ së, ®Þa ph­¬ng ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ, cã tÝnh chÊt ®æi míi tõng phÇn nh­: kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë miÒn Nam trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh; c¶i c¸ch mét phÇn m« h×nh hîp t¸c x· qua ChØ thÞ vÒ kho¸n s¶n phÈm ®Õn nhãm vµ ng­êi lao ®éng trong hîp t¸c x· (ChØ thÞ 100); c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh nh»m ph¸t huy quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh vµ quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp (QuyÕt ®Þnh 25/CP); hai lÇn c¶i c¸ch gi¸ vµ l­¬ng, coi ®ã lµ kh©u ®ét ph¸ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó chuyÓn h¼n nÒn kinh tÕ sang h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh doanh x· héi chñ nghÜa. MÆc dï kh«ng thµnh c«ng trong ph¹m vi c¶ n­íc, song trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch ®· ®Ì cËp ®Õn viÖc ph¶i døt kho¸t xo¸ bác¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh oanh x· héi chñ nghÜa, ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng, vËn dông nh÷ng quy luËt cña s¶n xuÊt hµng ho¸... Tãm l¹i, lóc nµy n­íc ta ®· cã nh÷ng quan niÖm, chñ tr­¬ng ban ®Çu ®æi míi m« h×nh kinh tÕ cò theo t­ t­ëng “lµm cho s¶n xuÊt bung ra”,nghÜa lµ míi h×nh thøc quan hÖ s¶n xuÊt ®Î gi¶i phãng lùc l­îng s¶n xuÊt. M« h×nh cèt lâi cña nÒn kinh tÕ míi vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh.Sù ph¸t triÓn tiÖm tiÕn nµy ®· dÉn ®Ðn b­íc nh¶y vät trong §¹i héi d¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI vÒ m« h×nh kinh tÕ míi. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®­êng lèi ®æi míi vµ nã ®· nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng v× ®ã lµ mét ®­êng lèi ®óng, ®­îc chuÈn bÞ tr­íc kh«ng chØ vÒ mÆt nhËn thøc, lý luËn mµ c¶ vÒ mÆt tæ chøc thùc tiÔn. II. nhiÖm vô - néi dung vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ®Æc ®iÓm thùc chÊt nªn qu¸ ®é ë n­íc ta. §Ó thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh theo con ®­êng XHCN ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i c¶i biÕn c¨n b¶n t×nh tr¹ng kinh tÕ x· héi; ph¶i x©y dùnh mét nÒn kinh tÕ XHCN víi c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i,khoa häc vµ kü thuËt tiªn tiÕn. Muèn vËy trong thêi kú qu¸ ®é chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ c¬ b¶n sau: 2.1.Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NhiÖm vô nµy ®­îc coi lµ trung t©m, xuyªn suèt cña c¶ thêi kú qu¸ ®é nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. - Ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng x· héi: V× con ng­êi lao ®éng lµ lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n, nªn trong lao ®éng con ng­êi cã kh¶ n¨ng sö dông vµ qu¶n lý nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ cao, víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Bëi vËy : “Muèn x©y dùng chô nghÜa x· héi, tr­íc hÕt cÇn cã nh÷ng con ng­êi x· héi chñ nghÜa”. - Ph¸t triÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ -x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang viÖc sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,tiªn tiÕn, t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng cao ChØ cã hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc míi cã thÓ x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho x· héi míi, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng ®Õn møc ch­a tõng cã ®Ó lµm cho t×nh tr¹ng råi dµo s¶n phÈm trë thµnh phæ biÕn. 2.2. X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. Trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë nh÷ng n­íc nh­ n­íc ta, chÕ ®é së h÷u tÊt yÕu ph¶i ®a d¹ng, ë c¬ cÊu kinh tÕ tÊt yÕu ph¶i cã nhiÒu thµnh phÇn: kinh tÕ nhµ n­íc; kinh tÕ hîp t¸c mµ nßng cèt lµ c¸c hîp t¸c x·; kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc; kinh tÕ c¸ thÓ vµ tiÓu chñ; kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n; kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã ý nghi· chiÕn l­îc l©u dµi, cã t¸c dông to lín trong viÖc ®éng viªn mäi nguån lùc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi, lÊy néi lùc lµm chÝnh ®Ó x©y dùng kinh tÕ, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. V× quan hÖ së h÷u lµ ®a d¹ng cho nªn ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi vµ nhiÒu h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý hîp lý, còng nh­ viÖc x¸c lËp ®Þa vÞ lµm chñ cña ng­êi lao ®éng trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¶i diÓn ra tõng b­íc, d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ ®i tõ thÊp ®Ðn cao. 2.3. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i §øng tr­íc xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ sù t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, nÒn kinh tÕ n­¬c ta kh«ng thÓ lµ nÒn kinh tÕ khÐp kÝn, mµ ph¶i tÝch cùc më réng quan hÖ nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt trong thêi ®¹i ngµy nay. Chóng ta “më cöa” nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng, ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, nh»m thu hót c¸c nguån lùc ph¸t triÓn tõ bªn ngoµi vµ ph¸t huy lîi thÕ kinh tÕ trong n­íc lµm thay ®æi m¹ng mÏ vÒ c«ng nghÖ, c¬ cÊu ngµnh vµ s¶n phÈm. Më réng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¶i trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, cïng cã lîi vµ kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÑc néi bé cña nhau. Muèn vËy, ph¶i tõng b­íc n©ng cao søc canh tranh quèc tÕ; tÝch cùc khai th¸c thÞ tr­êng thÕ giíi; tèi ­u ho¸ c¬ cÊu xuÊt – nhËp khÈu; tÝch cùc tham gia hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ hÖ thèng mËu dÞch ®a ph­¬ng toµn cÇu; x÷ lý ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a më réng quan hÖ kinh tÕ ®ãi ngo¹i víi ®éc lËp tù chñ, tù lùc c¸nh sinh, b¶o vÖ an ninh kinh tÕ quèc gia PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi lªn CNXH bá qua TBCN I. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt: Tr­íc tiªn ta cÇn chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng x· héi, mµ ®iÓm cÇn l­u ý ë ®©y chÝnh lµ lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn ®­îc nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt?. V× ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ kh©u quyÕt ®Þnh triÓn väng cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc ®­îc rót ng¾n. Vai trß nµy thÓ hiÖn râ trªn nh÷ng khÝa c¹nh sau: Mét, kh¾c phôc ®iÓm yÕu cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay lµ lao ®éng thiÕu kü n¨ng vµ n¨ng suÊt thÊp, n©ng cao søc c¹nh tranh, héi nhËp kinh tÕ thµnh c«ng còng nh­ cñng cè c¸c c¬ së t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng. Hai, ®©y lµ c¸ch thøc ®óng ®¾n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi. Ba, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ t¹o lËp c¬ së quan träng hµng ®Çu ®Ó nhanh chãng tiÕp cËn vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc. §¹i héi §¶ng lÇn thø IX coi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc võa lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi, võa lµ ®iÓm ®ét ph¸ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta trong giai ®o¹n tíi. §Ó thùc hiÖn chñ ch­¬ng nµy, §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p lín, nh»m gi¶i quyÕt hµng lo¹t vÊn ®Ò. Sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ hai lÜnh vùc: gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Tr­íc hÕt, vÒ ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®èi víi lÜnh vùc gi¸o dôc, ®µo t¹o §Þnh h­íng m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ dùa trªn c¬ së tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ néi c¶i c¸ch gi¸o dôc. C¶i c¸ch c¨n b¶n ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o.Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc míi ph¶i ®¸p øng ®­îc môc tiªu t¹o nÒn t¶ng tri thøc ®Ó thùc hiÖn m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n, phîp víi yªu cÇu cña thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ vµ kinh tÕ tri thøc. Phæ cËp ngo¹i ng÷ vµ tri thøc tin häc c¬ b¶n ph¶i lµ tiªu chuÈn trong hÖ tiªu chuÈn phæ cËp gi¸o dôc. Cã ch­¬ng tr×nh ­u tiªn thiÕt lËp réng kh¾p c¬ së h¹ tÇng phï hîp cho hÖ thèng gi¸o dôc, ®µo t¹o víi chi phÝ tiÕp cËn rÎ, trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ néi dung míi. C¸ch d¹y vµ häc cÇn chuyÓn m¹nh sang h­íng trang bÞ c¸c ph­¬ng ph¸p thu nhËn, sö lý th«ng tin vµ tri thøc, ph¸t triÓn n¨ng lùc x¸c ®Þng vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Mèi liªn hÖ cÇn thiÕt gi÷a viÖc cung cÊp nh©n lùc ®­îc ®µo t¹o víi nhu cÇu sö dông nh©n lùc sÏ ®­îc thiÕt lËp th«ng qua viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng vµ thÞ tr­êng s¶n phÈm khoa häc, c«ng nghÖ . Nhµ n­íc ®ãng vai trß chñ lùc trong viÖc cñng cè v÷ng ch¾c kÕt qu¶ xãa mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, tiÕn hµng phæ cËp trung häc c¬ së trong c¶ n­íc ..., gióp ®«ng ®¶o ng­êi nghÌo cã c¬ héi tiÕp cËn tri thøc c¬ b¶n. TÝch cùc thùc hiÖn chñ tr­¬ng “x· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o”.Vai trß cña tr­êng b¸n c«ng, d©n lËp vµ c¸c c¸ch thøc truyÒn t¶i gi¸o dôc kh¸c nhau cÇn ®­îc tiÕp tôc ph¸t huy. ViÖc l«i cuèn khu vùc doanh nghiÖp tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ cÇn d­îc khuyÕn khÝch. §èi víi lÜnh vùc khoa häc- c«ng nghÖ: HÖ thèng khoa häc- c«ng nghÖ cña n­íc ta hiÖn cßn bÊt cËp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn. Nã cÇn ®­îc ®æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn. Ba nhiÖm vô lín cÇn ­u tiªn xö lý trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn khao häc-c«ng nghÖ giai ®o¹n tíi lµ: Lùa chän h­íng ph¸t triÓn khoa häc-c«ng nghÖ ­u tiªn. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ b­íc ®i vµ thø tù ­u tiªn trong triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng nghÖ nµy. §ång thêi, trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, cÇn ®Æc biÖt coi träng ph¸t triÓn vµ ¸p dông c«ng nghÖ thÝch hîp, cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu lao ®éng. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu, thùc hµnh trÎ cã n¨ng lùc. §©y lµ kh©u quyÕt ®Þnh triÓn väng ph¸t triÓn cña nÒn khoa häc, c«ng nghÖ nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung. T¹o dùng sù g¾n kÕt cã hiÖu qu¶ gi÷a ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông khoa häc- c«ng nghÖ víi c¸c nhu cÇu kinh tÕ-x· héi. II. Gi¶i ph¸p cho viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. Con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam ph¶i lµ con ®­êng ra ®êi cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt XHCN.Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ,ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ,tÊt yÕu ph¶i cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t­¬ng øng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt míi .VÒ mÆt kinh tÕ ,sù ph¸t triÓn qu¸ ®é lªn CNXH ë n­íc ta bá qua chÕ ®é TBCN cã nghÜa lµ chóng ta bá qua viÖc x¸c lËp vÞ trÝ thèng trÞ cña quan hÖ s¶n xuÊt TBCN; c¸c quan hÖ s¶n xuÊt trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta ph¶i vËn hµnh theo ®Þnh h­íng XHCN.Tuy nhiªn xuÊt ph¸t tõ mét tr×nh ®é kinh tÕ l¹c hËu ,®Ó ph¸t triÓn nhanh chãng lùc l­îng s¶n xuÊt ,hoµn thiÖn ®­îc quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN lµ mét nhiÖm v« cïng khã kh¨n ,®ßi hái §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ph¶i ®Ò ra chñ ch­¬ng ®óng ®¾n cho nhiÖm vô nµy. Tiªu chuÈn c¨n b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng XHCN lµ thóc ®Èy ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. §iÒu nµy còng chÝnh lµ môc ®Ých cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN cña ta nªu ra ®ã lµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt ch©t - kü thuËt cña CNXH, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i g¾n liÒn víi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp trªn c¶ ba mÆt së h÷u, qu¶n lý vµ ph©n phèi . Thø nhÊt lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò së h÷u ®ã lµ chÕ ®é së h÷u c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu tõng ®­îc x¸c lËp vµ sÏ chiÕm ­u thÕ tuyÖt ®èi khi CNXH ®­îc x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n .Ph¶i tõ thùc tiÔn t×m tßi ,thö nghiÖm ®Ó x©y dùng chÕ ®é së h÷u c«ng céng nãi riªng vµ quan hÖ s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng XHCN míi nãi chung víi nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c . §­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®· ®Æt l¹i vai trß cña së h÷u t­ nh©n trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH.Thay cho viÖc xo¸ bá ngay lËp tøc së h÷u t­ nh©n lµ viÖc sö dông l©u dµi së h÷u t­ nh©n , hîp t¸c víi c¸c chÕ ®é së h÷u kh¸c ®Ó x©y dùng CNXH . Thø hai lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý . Nhµ n­íc ta lµ nhµ n­íc XHCN ,qu¶n lý nÒn kinh tÕ b»ng ph¸p luËt ,chiÕn l­îc quy ho¹ch,kÕ ho¹ch ,chÝnh s¸ch ,sö dông c¬ chÕ thÞ tr­êng ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt,gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ph¸t huy mÆt tÝch cùc ,h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng,b¶o vÖ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng . Thø ba lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ph©n phèi .§Þnh h­íng XHCN trong quan hÖ ph©n phèi ®ßi hái chóng ta ph¶i tr­íc hÕt b¶o vÖ quyÒn lîi ch©n chÝnh cña ng­êi lao ®éng . VÊn ®Ò ­u tiªn hµng ®Çu ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi lao ®éng lµ vÊn ®Ò kh¾c phôc n¹n thÊt nghiÖp,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,cã viÖc lµm sÏ cã thu nhËp. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i ®ãng gãp vµo viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ,®Æc biÖt lµ thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n víi nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ thu hót nhiÒu lao ®éng.Chóng ta ®ang x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng XHCN nªn viÖc ¸p dông ph©n phèi theo lao ®éng lµ chñ yÕu lµ hoµn toµn ®óng ®¾n . III. Gi¶i ph¸p cho viÖc më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i . Thùc hiÖn nhÊt qu¸n ®­êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp tù chñ ,réng më ®a ph­¬ng ho¸ ,®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ . ViÖt Nam s½n sµng lµ b¹n ,lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc trong céng ®ång quèc tÕ ,phÊn ®Êu v× hoµ b×nh ,®éc lËp vµ ph¸t triÓn . NhiÖm vô cña ®èi ngo¹i lµ tiÕp tôc gi÷ v÷ng m«i tr­êng hoµ b×nh vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ,c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc,b¶o ®¶m ®éc lËp vµ chñ quyÒn quèc gia ,®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh ,®éc lËp d©n téc ,d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi . Më réng quan hÖ nhiÒu mÆt ,song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng víi c¸c n­íc vµ vïng l·nh thæ ,c¸c trung t©m chÝnh trÞ ,kinh tÕ quèc tÕ lín c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc theo c¸c nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp ,chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ ,kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau ,kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc;b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi ;gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ tranh chÊp b»ng th­¬ng l­îng hoµ b×nh;lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u vµ hµnh ®éng g©y søc Ðp ,¸p ®Æt vµ c­êng quyÒn . Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc ,n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ ,b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng XHCN ,b¶o vÖ lîi Ých d©n téc ,b¶o vÖ m«i tr­êng. Chóng ta x©y dùng mét nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã nghÜa lµ chóng ta ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ tr­íc hÕt lµ ®éc lËp tù chñ vÒ ®­êng lèi ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng XHCN,sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt Nam trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ph¶i dÉn ®Õn CNXH mµ kh«ng ®i chÖch h­íng,ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ mµ c¸c nh©n tè XHCN ngµy cµng lín lªn ,®ãng vai trß chi phèi nÒn kinh tÕ quèc d©n . TiÕp ®ã chóng ta ph¶i thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,t¹o ra mét tiÒm lùc kinh tÕ ,khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ m¹nh ,h×nh thµnh b­íc ®Çu mét c¬ së vËt chÊt ,kü thuËt míi ®ñ søc ®em l¹i cho ®Êt n­íc mét t­ thÕ ®éc lËp vµ b×nh ®¼ng trong hîp t¸c vµ ®Êu tranh khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . §ång thêi ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ mµ c¬ cÊu ph¶i chuyÓn dÞch dÇn theo h­íng tiÕn bé ,hiÖn ®¹i ,cã sù c©n ®èi hîp lý gi÷a c«ng nghiÖp ,n«ng nghiÖp ,dÞch vô ,kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ .Sau cïng ®ã ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ gi÷ v÷ng ®­îc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« ,b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ®ñ søc ®øng v÷ng vµ øng phã ®­îc víi tÊt c¶ c¸c t×nh huèng phøc t¹p . §Ó b¶o hiÓm cho nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ,chóng ta ph¶i x©y dùng ®­îc mét c¬ cÊu vµ c¬ chÕ kinh tÕ thÝch hîp ,lµm cho kinh tÕ n­íc ta trong khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vÉn kh«ng bÞ hoµ tan ,kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo thÞ tr­êng thÕ giíi ,vÉn tù t¹o cho m×nh ®­îc mét thÕ ®øng v÷ng vÒ kinh tÕ tµi chÝnh ,gi÷ ®­îc mét kho¶ng c¸ch ®ñ ®Ó chóng ta cã thÓ xoay së mçi khi thÞ tr­êng thÕ giíi diÔn biÕn kh«ng lµnh m¹nh vµ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña n­íc ta . IV. Gi¶i p._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10464.doc
Tài liệu liên quan