Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty Sông Đà II

Tài liệu Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty Sông Đà II: ... Ebook Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty Sông Đà II

doc27 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty Sông Đà II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty S«ng §µ II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. PhÇn II: §¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng qua c¸c giai ®o¹n cña Doanh nghiÖp. I. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn qua c¸c n¨m kinh doanh cña C«ng ty S«ng §µ II II. KÕt qu¶ qua c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh NghiÖp. PhÇn III: §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña Doanh NghiÖp. I. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ cña Doanh NghiÖp. 1. C¬ cÊu tæ chøc. 2. Nh÷ng thiÕu sãt trong kinh doanh cña Doanh nghiÖp A. N¨ng lùc thiÕt bÞ m¸y hiÖn ®¹i. B. C«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé vµ lao ®éng. C. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. II. §Þnh h­íng môc tiªu nhiÖm vô tõ 2005 - 2010. III. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. 1. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ 2. Gi¶i ph¸p thÞ tr­êng 3. Gi¶i ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt. 4. Gi¶i ph¸p qu¶n lý kü thuËt chÊt l­îng. 5. Gi¶i ph¸p nh©n lùc vµ ®µo t¹o. 6. Gi¶i ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh 7. C«ng t¸c b¶o ®¶m ®êi sèng. 8. C«ng t¸c thi ®ua IV. Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n vµ th¸ch thøc. 1. Nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n. 2. Nh÷ng th¸ch thøc PhÇn IV: KÕt luËn lêi më ®Çu KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu biÕn ®æi, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n còng nh­ nhµ n­íc ®ua nhau c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cho m×nh rÊt gay g¾t vµ quyÕt liÖt. NÕu nh­ tr­íc ®©y c¸c doanh nghiÖp chØ lo tíi viÖc lµm sao hoµn thµnh ®­îc c¸c chØ tiªu do nhµ n­íc ®Æt ra th× ngµy nay hä võa ph¶i lo s¶n xuÊt l¹i võa ph¶i lo tiªu thô. ChÝnh v× lý do ®ã mµ ho¹t ®éng trong mét doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®­îc quan t©m, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong kinh doanh còng nh­ vÞ thÕ vµ chç ®øng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ n­íc nhµ còng nh­ gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ trong n­íc ph¸t triÓn héi nhËp víi thÕ giíi trong nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. C«ng ty S«ng §µ II lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc tæng c«ng ty S«ng §µ - Bé x©y dùng chuyªn x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, thuû lîi, giao th«ng, kinh doanh vËt t­ x©y dùng, vËn t¶i v.v... C«ng ty ®· cã bÒ dµy trong lÜnh vùc kinh doanh c¸c mÆt hµng liªn quan ®Õn x©y dùng c¬ giíi ho¸. HiÖn nay C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ ®· vµ ®ang gi÷ vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty S«ng §µ gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn v­ît bËc. ChÝnh v× vËy c«ng ty S«ng §µ II ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn lín ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ lµm cho ®êi sèng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng cao. C«ng ty S«ng §µ II lµ n¬i mµ c¸c sinh viªn cã thÓ t×m hiÓu thùc tÕ h¬n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi c¸c kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë trªn líp ¸p dông cïng víi thùc tÕ hiÖn nay ®Æc biÖt lµ th«ng qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty S«ng §µ II em míi cã dÞp nh×n nhËn thùc tÕ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét c¸ch tæng qu¸t h¬n. C¸c néi dung cña ®ît thùc tËp nµy lµ t×m hiÓu vµ thu thËp c¸c sè liÖu nh»m phôc vô cho viÖc ph©n tÝch nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: + §¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña daonh nghiÖp + §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ MÆc dï b¶n th©n em còng ®· rÊt cè g¾ng trong viÖc t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó thu ho¹ch kÕt qu¶ thùc tËp b»ng b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy, song ch¾c ch¾n b¶n b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó néi dung ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp ®Æc biÖt thÇy NguyÔn Ngäc HuyÒn ®· trùc tiÕp h­íng dÉn ®Ò tµi vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong C«ng ty S«ng §µ II ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. PhÇn I giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng Ty s«ng ®µ II Tªn c«ng ty: c«ng ty s«ng ®µ ii thuéc Tæng C«ng ty S«ng §µ - Bé X©y dùng N¨m thµnh lËp: 1960 Trô së t¹i: Toµ chung c­, Km10 ®­êng NguyÔn Tr·i Hµ Néi - Hµ D«ng. Tel: 04.8541156 hoÆc 034.525177 Fax: 034.828255 GiÊy phÐp hµnh nghÒ x©y dùng sè: 493 BXD/CSXD cña bé Bé tr­ëng x©y dùng Sè d¨ng ký kinh doanh: 106052 do Träng tµi kinh tÕ tØnh Hoµ B×nh cÊp ngµy 08/4/1993 Sè tµi kho¶n: 7301 - 0012E T¹i Ng©n hµnh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn tØnh Hµ T©y §¹i diÖn «ng Ph¹m M¹nh Tíi Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty Néi dung hµnh nghÒ x©y dùng: - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp tíi quy m« lín. - X©y dùng c«ng tr×nh Thuû lîi: ®ª, ®Ëp, hå chøa n­íc, hÖ thèng t­íi tiªu. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng: §­êng bé tíi cÊp 1, s©n bay, bÕn c¶ng - X©y l¾p ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn - L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ - ®iÖn - n­íc c«ng tr×nh, kÕt cÊu vµ cÊu kiÖn phi tiªu chuÈn - N¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng, ®µo, ®¾p nÒn, ®µo ®¾p c«ng tr×nh - Thi c«ng c¸c lo¹i mãng, khoan phun VXM, ho¸ chÊt; khoan cäc nhåi, ®ãng Ðp cäc - Thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p næ m×n c¸c c«ng tr×nh hë; khai th¸c ®¸ x©y dùng - S¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng - Kinh doanh vËt t­ vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm, BT nhùa nãng - Hoµn thiÖn, trang trÝ néi/ngo¹i thÊt c«ng tr×nh - VËn t¶i hµng ho¸ vµ söa ch÷a « t« c¬ khÝ. - §Çu t­ vµ kinh doanh c¸c dù ¸n vÒ nhµ ë vµ c¸c khu c«ng nghiÖp Thµnh tÝch qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty S«ng §µ 2 ®· ®­îc nhµ n­íc trao tÆng: - 01 Hu©n ch­¬ng §éc lËp h¹ng ba - 02 Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng nhÊt - 02 Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng hai - 02 Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba vµ ®­îc Bé x©y dùng tÆng 11 Huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao ngµy X©y dùng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng s«ng ®µ ii. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ II lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 131A/BXD - TC§ ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ C«ng ty X©y dùng D©n dông vµ C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp sè 2 trùc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng S«ng §µ ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1980. Trong h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· thi c«ng x©y l¾p nhiÒu c«ng tr×nh träng®iÓm, trong ®ã cã c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh. Sau khi Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch chuyÓn ®æi nÒn kinh tª tõ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi Tæng c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh s¸p nhËp chi nh¸nh C«ng ty Thi c«ng c¬ giíi t¹i Hoµ B×nh vµo C«ng ty x©y dùng S«ng ®µ II thµnh ®¬n vÞ x©y dùng ®a chøc n¨ng nh­ hiÖn nay. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· lín m¹nh vÒ mäi mÆt; c¶ vÒ quy m«, c¬ cÊu ngµnh nghÒ s¶n phÈm. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m sao cao h¬n n¨m tr­íc, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. C«ng ty ®· ®­îc Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ, Bé x©y dùng vµ ChÝnh Phñ tÆng th­ëng Hu©n Ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3. C«ng ty cã trªn 1500 c¸cn bé kü s­ c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ vµ giµu kinh nghiÖm. Qua gÇn 40 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· vµ ®ang tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh quan träng nh­: Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh; Thuû ®iÖn Th¸c Bµ; Nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n; HÖ thèng t¶i ®iÖn 500KV B¾c - Nam; Thuû ®iÖn NËm S¹t (Lµo); C¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y 110KV, 35KV vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p; §¹i häc Quèc Gia Hµ néi; Nhµ kh¸ch d©n téc MiÒn nói; Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh ViÔn th«ng; Pacific Palace; §­êng cao tèc L¸ng - Hoµ L¹c; Quèc lé 1A (Hµ Néi - L¹ng S¬n); §­êng Hå ChÝ Minh (®o¹n A Roµng - a TÐp); §­êng giao th«ng S¬n La Na Co - M­êng Bó; §­êng tõ vµnh ®ai 3 ®Õn ®­êng L¸ng - Hoµ L¹c; §­êng vµo Thuû ®iÖn Tuyªn Quang; Thuû ®iÖn B¶n VÏ v.v.. C¸c c«ng tr×nh do C«ng ty S«ng §µ 2 thi c«ng ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ cao, nhiÒu c«ng tr×nh ®¹t huy ch­¬ng vµng chÊt l­¬ng vao ngµnh x©y dùng. Chóng t«i ®· tËp trung ®Çu t­ chiÒu s©u, n©ng cao mäi mÆt: Nh©n lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ s½n sµng nhËn thÇu x©y l¾p thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn toµn quèc vµ quèc tÕ. phÇn ii ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng qua c¸c giai ®o¹n ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp I. c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn qua c¸c n¨m kinh doanh cña c«ng ty s«ng ®µ II *Giai ®o¹n 1980 - 1990: 1. NhiÖm vô chÝnh: C«ng ty ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp, viÖc chuyÓn khai nhiÖm vô theo kÕ ho¹ch SXKD tõ Tæng c«ng ty. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông - C«ng nghiÖp nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh. Trô së c«ng ty ®ãng t¹i thÞ x· Hoµ B×nh. 2. Quy m« tæ chøc: lùc l­îng CBNV cã kho¶ng 2.500 ng­êi chñ yÕu lµ c«ng nh©n x©y l¾p nÒ, méc, bª t«ng vµ thî hoµn thiÖn c¸c lo¹i. 3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Hoµn thµnh bµn giao c¸c c«ng tr×nh nh­: Khu phô trî, khu nhµ ë chuyªn gia, nhµ ë CBNV ViÖt Nam cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh. *Giai ®o¹n 1990 - 1999: 1. NhiÖm vô chÝnh: Thùc hiÖn nhiÖm vô trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó t¨ng c­êng søc m¹nh cho ®¬n vÞ, th¸ng 8 n¨m 1992, Tæng c«ng ty ®· s¸p nhËp C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp vµo C«ng ty x©y dùng D©n dông vµ ®æi tªn thµnh: C«ng ty x©y dùng d©n dông - C«ng nghiÖp S«ng §µ víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu: - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp - X©y dùng c«ng tr×nh Thuû lîi, thuû ®iÖn. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y vµ tr¹m - S¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng 2. Quy m« tæ chøc: Trong giai ®o¹n nµy, lùc l­îng CBNV b×nh qu©n lµ 2.100 ng­êi, ®­îc s¾p xÕp vµ tæ chøc thµnh 6 xÝ nghiÖp, chi nh¸nh vµ ho¹t ®éng trªn c¸c ®Þa bµn kh¾p c¶ n­íc. N¨m 1991 C«ng ty ®· ®­a mét chi nh¸nh vÒ Hµ néi tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹i thñ ®« Hµ Néi vµ c¸c cïng l©n cËn, b­íc ®Çu C«ng ty ®· tù kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Trong giai ®o¹n nµy C«ng ty ®· thi c«ng hoµn thµnh bµn giao c¸c c«ng tr×nh nh­: - Hoµn thiÖn toµn bé gian m¸y, gian biÕn thÕ, mét sè ®­êng hÇm cña nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh. - X©y dùng ®µi t­ëng niÖm, t­îng B¸c Hå. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹i Hµ Néi nh­: Trô së Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Kh¸ch s¹n Thñ §«, Nhµ G9 Thanh Xu©n, nhµ ë Bé x©y dùng v.v.. - Tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p 110 KV, 220KV, ®­êng d©y 500KV Hoµ B×nh. *Giai ®o¹n 1999 - 2004: 1. §¸nh gi¸ chung: Sau nhiÒu lÇn s¸p nhËp, thay ®æi C«ng ty b­íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (1999 - 2004), tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· æn ®Þnh dÇn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tuy nhiªn n¶y sinh khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi, ®ã lµ: PhÇn lín xe m¸y thiÕt bÞ cò, lao ®éng tr×nh ®é thÊp, tr×nh ®é qu¶n lý ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Song ®­îc sù gióp ®ì gióp ®ì Tæng c«ng ty, ph¸t huy ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ l·nh ®¹o vµ CBCNV trong C«ng ty nªn 5 n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶: 1.1. Nhanh chãng æn ®Þnh tæ chøc, x©y dùng lùc l­îng, tõng b­íc æn ®Þnh SXKD phï hîp víi yªu cÇu SXKD hµng n¨m. 1.2. Gi¶i quyÕt c¬ b¶n c¸c tån t¹i do "HËu S«ng §µ" ®Ó l¹i mµ C«ng ty lµ mét trong c¸c ®¬n vÞ bÞ ¶nh h­ëng nÆng nÒ nhÊt, C«ng ty ®· gi÷ ®­îc lùc l­îng víi sè l­îng CBCNV dao ®éng trªn d­íi 1000 ng­êi cã viÖc lµm th­êng xuyªn vµ thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh. 1.3. Tõ ®¬n vÞ chuyªn thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp, C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi trang thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i, lùc l­îng CBCNV cã thÓ ®¶m nhËn ®­îc c¸c lo¹i c«ng tr×nh: D©n dông c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn, ®­êng d©y vµ tr¹m víi quy m« kh¸c nhau. 1.4. Trong xu thÕ héi nhËp, C«ng ty ®· më réng thÞ tr­êng x©y dùng ra c¸c n­íc trong khu vùc, 5 n¨m qua C«ng ty ®· m¹nh d¹n tiÕp thÞ t×m kiÕm viÖc lµm t¹i n­íc b¹n Lµo. C«ng ty ®ang lËp ph­¬ng ¸n tr×nh Tæng c«ng ty më ®¹i diÖn Tæng c«ng ty t¹i Lµo. 1.5. Qua 5 n¨m C«ng ty ®· duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 34%/n¨m; s¶n l­îng n¨m 2004 gÊp 3,28 lÇn n¨m 1999 (105 tû/32,1 tû) nép ng©n s¸ch gÊp 4,8 lÇn (7,1 tû/1,47 tû); tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 2,3 lÇn (63,8 tû/27,7 tû), nguån vèn kinh doanh t¨ng 2,82 lÇn (42,13 tû/14,94 tû), ®êi sèng CBCNV ngµy cµng tiÕn tíi æn ®Þnh. II. KÕt qu¶ qua c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. 2.1. VÒ s¶n xuÊt kinh doanh: N¨m n¨m qua C«ng ty ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh quan träng nh­: Thuû ®iÖn Yaly, nhµ m¸y mÝa ®­êng Hoµ B×nh, nhµ m¸y xim¨ng Bót s¬n, nhµ m¸y kÝnh §¸p CÇu, Nhµ m¸y bia Tiger, §¹i häc quèc gia Hµ Néi, Trung t©m B­u chÝnh viÔn th«ng, Nhµ kh¸ch BBDT. C¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ bµn giao ®óng tiÕn ®é trong ®ã cã 11 c«ng tr×nh ®­îc ®¸nh gi¸ lµ c«ng tr×nh chÊt l­îng cao cÊp quèc gia. T¹i n­íc b¹n Lµo C«ng ty còng ®· hoµn thµnh bµn giao vµ ®­a vµo sö dông nhµ m¸y thuû ®iÖn nhá NËm S¹t, thuû ®iÖn XiÒng Khä, Lu«ng Prap¨ng vµ nay ®ang thi c«ng nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm La, tuy gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh nµy kh«ng lín nh­ng b­íc ®Çu ®· x©y dùng ®­îc uy tÝn vµ chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Trong c¸c n¨m 1999 - 2004 C«ng ty ®· tham gia thi c«ng ®­êng cao tèc L¸ng - Hoµ L¹c vµ ®­êng quèc lé 1A - ®o¹n Hµ Néi - L¹ng S¬n lµ hai c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng bé cã qui m« lín, yªu cÇu chÊt l­îng, kü mü thuËt cao, ®· b¶o ®¶m s¶n l­îng hµng n¨m cho C«ng ty tõ 30 - 40 tû trong 3 n¨m liÒn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty m¹nh d¹n ®Çu t­ ®ång bé d©y chuyÒn thi c«ng ®­êng bé, ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu c«ng viÖc, rÌn luyÖn ®éi ngò c¸n bé kü thuËt. §©y lµ kÕt qu¶ lín nhÊt cña C«ng ty trong thêi gian qua thÓ hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn h­íng ®óng ®¾n cña §¶ng uû vµ l·nh ®¹o Tæng C«ng ty. C«ng ty ®· tËp trung duy tr× æn ®Þnh ®­îc lùc l­îng khai th¸c, chÕ biÕn vËt liÖu, ®¶m b¶o ®êi sèng gÇn 100 CBCN, hµng n¨m khai th¸c ®­îc 90 - 100 ngh×n m3 ®¸ c¸c lo¹i t¹i má Trung Mµu, T©n Trung. C¸c tr¹m trén Bª t«ng ¸t phan, ®óc cèng ly t©m, trén Subbase tuy khèi l­îng thùc hiÖn Ýt so víi c«ng suÊt nh­ng còng ®· ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò CBCNV vËn hµnh, phôc vô cho thi c«ng dù ¸n ®­êng 1 vµ mét phÇn cho thÞ tr­êng, b¶o ®¶m viÖc lµm cho 50 ng­êi t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt trªn. 2.2. VÒ c«ng t¸c ®Çu t­. Tæng vèn ®· ®Çu t­ tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2004 lµ 41,2 tû ®ång, trong ®ã ®Çu t­ D©y chuyÒn thi c«ng ®­êng lµ 34,9 tû, ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ kh¸c lµ: 3,25 tû; ®Çu t­ x©y dùng trô së lµ: 3,0 tû. §· t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty tõ 27,7 tû ®ång (n¨m 1999) vµ t¨ng lªn 63,8 tû ®ång vµo n¨m 2004. Tuy vËy sè thiÕt bÞ ®Çu t­ cho d©y chuyÒn thi c«ng ®­êng vÉn kh«ng ®ång bé, mét sè thiÕt bÞ (TR¹m BT ¸tphan) ®Çu t­ nh­ng ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. 2.3. VÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu tiÕp thÞ. Ngay tõ ®Çu C«ng ty ®· thµnh lËp bé phËn ®Êu thÇu tiÕp thÞ thuéc phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch, ®Õn n¨m 2001 phßng Dù ¸n ®­îc thµnh lËp chuyªn ®Êu thÇu tiÕp thÞ cã thÓ ®¶m ®­¬ng c«ng t¸c ®Êu thÇu tiÕp thÞ mäi lo¹i h×nh c«ng tr×nh, mäi qui m« vµ c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu trong n­íc vµ quèc tÕ. N¨m 1999 C«ng ty tham gia dù thÇu x©y l¾p dù ¸n kh«i phôc vµ c¶i t¹o ®­êng 1 vµ c¸c c«ng tr×nh §¹i häc Quèc gia, thuû ®iÖn nhá NËm s¹t, NËm La - Lµo ... lµ c¸c dù ¸n ®Êu thÇu quèc tÕ cã qui m« lín vµ võa, h×nh thøc ®Êu thÇu phøc t¹p, nhê ®ã ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm quÝ b¸u. HiÖn nay riªng hîp ®ång ADB2 -N4 (Quèc lé 1 Hµ Néi - L¹ng S¬n) giai ®o¹n 1 vµ 2 ®· ®¹t ®­îc gi¸ trÞ 160 tû ®ång cho C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trong tæng c«ng ty. KÕt qu¶ gi¸ trÞ ®Êu thÇu so qua c¸c n¨m nh­ sau: n¨m 1996 lµ: 21 tû ®ång, n¨m 1997 lµ 80 tû ®ång, n¨m 1998 lµ 72 tû, n¨m 1999 lµ 102 tû vµ n¨m 2004 lµ 119 tû. 2.4. VÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý: §· ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n ®ñ tr×nh ®é ®Ó qu¶n lý vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng theo h×nh thøc ®Êu thÇu Quèc tÕ vµ trong n­íc. §· ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n chñ ®éng (tù qu¶n lý, h¹ch to¸n) ®Ó qu¶n lý vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi nhá, ®­êng d©y vµ tr¹m trªn c¸c ®Þa bµn xa C«ng ty. X©y dùng ®­îc hÖ thèng ®¬n gi¸ ®Þnh møc néi bé cña C«ng ty vµ ph©n cÊp qu¶n lý h¹ch to¸n kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, x©y dùng c¸c qui chÕ vÒ kho¸n qu¶n còng nh­ c¸c quy chÕ qu¶n lý kü thuËt, thiÕt bÞ, vËt t­ vµ an toµn lao ®éng. Tãm l¹i n¨m n¨m qua trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch nh­ng C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 2 ®· tõng b­íc kh¾c phôc khã kh¨n, æn ®Þnh s¶n xuÊt, khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån lùc, ph¸t huy cao ®é søc m¹nh tæng hîp cña tËp thÓ CBCNV b¶o ®¶m duy tr×, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p vµ hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng c¬ së, b¶o ®¶m ®êi sèng CBCN, b¶o ®¶m c¸c kho¶n trÝch nép, tr¶ mét phÇn vèn tÝn dông vµ l·i vay. PhÇn III §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. I. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ cña DN. 1. C¬ cÊu tæ chøc. HiÖn t¹i c«ng ty cã 5 phßng ban vµ 5 xÝ nghiÖp , 1 chi nh¸nh , 1 ®éi trùc thuéc. C¬ cÊu tæ chøc c¸c ®¬n vÞ vµ chøc n¨ng ngµnh nghÒ nh­ sau: XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu S«ng §µ 201: + Trô së t¹i má Trung mµu. + NghÒ nghiÖp chÝnh: kinh doanh vËt liÖu x©y dùng víi khai th¸c chÕ biÕn ®¸ d¨m vµ ®¸ cÊp phèi ë hai má ®¸ T©n Trung vµ Trung mµu. + Tæng sè CBCNV lµ: 94 ng­êi + Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m tõ 4 - 5 tû XÝ nghiÖp x©y l¾p S«ng §µ 202: + Trô së t¹i tÇng 7 chung c­ Hµ §«ng vµ v¨n phßng ®¹i diÖn ë U«ng BÝ -Qu¶ng Ninh. + NghÒ nghiÖp chÝnh: kinh doanh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, khoan næ. + Tæng sè CBCNV lµ: 99 ng­êi XÝ nghiÖp x©y l¾p vµ thi c«ng c¬ giíi S«ng §µ 203 : - Trô së ë thÞ x· Hoµ B×nh - NghÒ nghiÖp kinh doanh x©y l¾p c«ng tr×nh h¹ tÇng, giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn. - Tæng sè CBCNV lµ 186 ng­êi - Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m tõ 15-16 tû ®ång. XÝ nghiÖp x©y l¾p S«ng §µ 204 : - Trô së t¹i 14 TrÇn §¨ng Ninh, Hµ §«ng - NghÒ nghiÖp kinh doanh x©y l¾p c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, ®­êng d©y vµ tr¹m, c«ng nghiÖp. - Tæng sè CBCNV lµ 173 ng­êi - Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m tõ 14-15 tû ®ång. XÝ nghiÖp cÇu ®­êng S«ng §µ 205 : - Trô së t¹i Hoµ L¹c - Hµ T©y - NghÒ nghiÖp kinh doanh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cÇu - ®­êng - Tæng sè CBCNV lµ 120 ng­êi - Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m tõ 30-32 tû ®ång. Chi nh¸nh S«ng §µ II t¹i Hµ Néi : - Trô së t¹i tÇng 6 nhµ chung c­ Hµ §«ng - NghÒ nghiÖp kinh doanh x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp. - Tæng sè CBCNV lµ 232 ng­êi - Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m tõ 17-18 tû ®ång. §éi SXKD vËt liÖu x©y dùng : - Trô së ë Tr¹m Bª t«ng §«ng Anh - Hµ Néi - NghÒ nghiÖp s¶n xuÊt bª t«ng ¸t phan, ®óc cèng ly t©m, míi t¸ch ra tõ XÝ nghiÖp 205. - Tæng sè CBCNV lµ 20 ng­êi s¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty s«ng ®µ 2 chñ tÞch h®qt cty cp c«ng tr×nh g.th«ng s«ng ®µ gi¸m ®èc c«ng ty s«ng ®µ 2 (Ph¹m M¹nh Tíi) chñ tÞch h®qt cty cp ®Çu t­ & x©y l¾p s«ng ®µ c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y l¾p s«ng ®µ c«ng ty cp c«ng tr×nh giao th«ng s«ng ®µ Phã gi¸m ®èc (Kinh tÕ) Phã gi¸m ®èc (Phô tr¸ch thi c«ng + G§ xÝ nghiÖp 2.08) Phã gi¸m ®èc (Phô tr¸ch kü /t ) Phã gi¸m ®èc (VËt t­ - thiÕt bÞ) Phßng KTKH phßng QLKT phßng TCKT phßng qlcg phßng ®Çu t­ phßng tchc bql dù ¸n v¹n phóc xÝ nghiÖp s«ng ®µ 2.07 §éi s¶n xuÊt vËt liÖu xÝ nghiÖp s«ng ®µ 2.07 c¸c ®éi trùc thuéc 2. Nh÷ng thiÕu sãt trong kinh doanh cña doanh nghiÖp A) N¨ng lùc thiÕt bÞ - m¸y hiÖn ®¹i : Lùc l­îng xe m¸y thiÕt bÞ cña C«ng ty thiÕu ®ång bé, toµn bé d©y chuyÒn tr¹m trén, m¸y ñi, lu lèp kh«ng ®ñ viÖc lµm, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông m¸y thiÕt bÞ thÊp. B) C«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé vµ lao ®éng : 1. Bé m¸y qu¶n lý c¸c phßng ban C«ng ty còng nh­ c¸c xÝ nghiÖp cßn cång kÒnh, chÊt l­îng mét sè c¸n bé ch­a ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. HiÖu lùc qu¶n lý cña bé m¸y tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn ngµy cµng t¨ng cña C«ng ty. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña C«ng ty thiÕu linh ho¹t lµm gi¶m tÝnh n¨ng ®éng tÝch cùc, tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc dÉn ®Õn kÕt qu¶ SXKD thÊp. 2. Mét sè c¸n bé kü thuËt, nghiÖp vô tr×nh ®é kÐm, thô ®éng, thiÕu ý thøc tr¸ch nhiÖm, thiÕu ý chÝ phÊn ®Êu, häc hái. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé trÎ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc thÓ hiÖn tõ kh©u tiÕp nhËn, ph©n c«ng c«ng viÖc, gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn van ®Çu, g©y t©m lý kh«ng an t©m c«ng t¸c. 3. C«ng t¸c quy ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé kÕ cËn, tõ c¸n bé l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé kü thuËt, nghiÖp vô cßn yÕu, ch­a t¹o dùng mét m«i tr­êng hÊp dÉn, thu hót lùc l­îng c¸n bé giái vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. 4. Lùc l­îng lao ®éng tuy ®«ng nh­ng tr×nh ®é vµ chÊt l­îng lao ®éng thÊp. C«ng nh©n lµnh nghÒ yÕu, thiÕu vµ kh«ng ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, lo¹i thî, bËc thî. 5. Ch­a duy tr× vµ ph¸t triÓn mét sè c¸n bé vµ c«ng nh©n ®· tham gia x©y dùng thuû ®iÖn Hoµ B×nh vÒ x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 6. Ch­a t¹o ®­îc viÖc lµm phï hîp cho sè n÷ c«ng nh©n hiÖn ®ang ë l¹i Hoµ B×nh. C) C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ - tµi chÝnh : 1. Tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ SXKD tuy cao nh­ng lîi nhuËn thÊp, ph¶i bï lç mét sè ®¬n vÞ, c«ng ty kh«ng cã tÝch luü, thu nhËp l­¬ng b×nh qu©n CBCNV ë møc d­íi trung b×nh cña Tæng c«ng ty. 2. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña mét sè xÝ nghiÖp kh«ng kÞp thêi, viÖc gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c tån t¹i ë c¸c ®¬n vÞ ch­a triÖt ®Ó. 3. §· ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thùc hiÖn c¸c m« h×nh kho¸n qu¶n theo h×nh thøc ®a d¹ng nh­ : qu¶n lý tËp trung ®èi víi c¸c c«ng tr×nh quy m« lín, qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh quy m« võa vµ kho¸n gän trän gãi ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhá lÎ nh­ng viÖc tæ chøc thùc hiÖn mét sè viÖc cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch­a triÖt ®Ó. 4. §· ban hµnh c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ néi bé ¸p dông thèng nhÊt trong toµn ®¬n vÞ nh­ng mét sè ®Þnh møc c«ng viÖc cßn thiÕu, ch­a s¸t víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ, nhÊt lµ trong x©y dùng ®­êng. II. §Þnh h­íng, môc tiªu nhiÖm vô chiÕn l­îc tõ n¨m 2005 ®Õn 2010 cña c«ng ty s«ng ®µ II 1- §Þnh h­íng : X©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty thµnh ®¬n vÞ x©y l¾p m¹nh vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông; më réng lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng phôc vô x©y l¾p. LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty. Ph¸t huy mäi nguån lùc, n©ng cao c¹nh tranh, gi¶i quyÕt viÖc lµm, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2- NhiÖm vô : 1. Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, b¶o ®¶m yªu cÇu thiÕt kÕ, b¶o ®¶m chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong c¸c lÜnh vùc : giao th«ng, d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi, thuû ®iÖn nhá, ®­êng d©y vµ tr¹m. §Æc biÖt hoµn thµnh, bµn giao 2 giai ®o¹n vµ c¸c phÇn viÖc bæ sung cña dù ¸n DAB2-N4 víi tiÕn ®é vµ chÊt l­îng theo yªu cÇu kü thuËt. 2. TriÓn khai thi c«ng dù ¸n Na Hang vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo nhiÖm vô Tæng C«ng ty giao : ®­êng quèc lé 6, hÖ thèng b¶o ®¶m giao th«ng ®­êng 6, ®­êng vµo thuû ®iÖn S¬n La vµ Na Hang, khu ®« thÞ Mü §×nh - MÔ Tr×. 3. §Çu t­ dù ¸n x©y dùng trô së lµm viÖc, v¨n phßng cho thuª t¹i Hµ §«ng, Hµ T©y... 4. KiÖn toµn tæ chøc ®éi ngò tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu phï hîp víi t×nh h×nh nhiÖm vô míi, kÓ c¶ ph­¬ng thøc ®Êu thÇunéi bé. §¶m b¶o gi¸ trÞ th¾ng thÇu b×nh qu©n hµng n¨m tõ 80-100 tû ®ång. 5. S¾p xÕp tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ bè trÝ c¸n bé qu¶n lý vµ kü thuËt, tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé cña C«ng ty vµ tiÕp nhËn míi (kÓ c¶ chuyªn gia) x©y dùng ®éi ngò ®ñ m¹nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, b¶o ®¶m yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 6. §Çu t­ ®ång bé thiÕt bÞ thi c«ng n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng SXKD trong lÜnh vùc thi c«ng XL vµ SX c«ng nghiÖp nh­ : xóc chuyÓn ®Êt ®¸, ®æ bª t«ng, thi c«ng cÇu ®­êng bé, SX vËt liÖu (®¸, astphalt...) ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô míi ë Na Hang, ®­êng S¬n La vµ c¸c khu ®« thÞ. 7. Ph©n cÊp triÖt ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ tù chñ qu¶n lý h¹ch to¸n SXKD, t¨ng c­êng kho¸n qu¶n lý chi phÝ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh. ChÊm døt t×nh tr¹ng kho¸n tr¾ng. 8. KÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ TCT vµ tØnh Hoµ B×nh, ®­a sè CBCNV kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®i xa ®ang sèng t¹i Hoµ B×nh vµo lµm viÖc t¹i c¸c dù ¸n cña TCT vµ tØnh Hoµ B×nh. 3- Môc tiªu chñ yÕu ®Õn n¨m 1010 (phô lôc 6) - T¨ng tr­êng h»ng n¨m : 16% - Tæng gi¸ trÞ SXKD b×nh qu©n : 172,7 tØ ®ång - Doanh thu : 167,5 tØ ®ång - Vèn kinh doanh n¨m : 77,665 tØ ®ång - Nép ng©n s¸ch b×nh qu©n : 2,578 tØ ®ång - Lîi nhuËn b×nh qu©n n¨m : 2,3 tØ ®ång - Loa ®éng b×nh qu©n n¨m : 1.000 - 1.500 ng­êi - thu nhËp b×nh qu©n (1 ng­êi/th¸ng) : 1.400.000 ®ång. 4 - C¬ së s¶n xuÊt : a) X©y l¾p chiÕm 90% gi¸ trÞ SXKD, trong ®ã : - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng : 29% gi¸ trÞ XL - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông : 44% gi¸ trÞ XL - X©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi vµ c«ng c«ng tr×nh kh¸c : 27% gi¸ trÞ XL b) S¶n xuÊt c«ng nghiÖp : chiÕm 10% gi¸ trÞ SXKD, trong ®ã : - §¸ d¨m, bª t«ng ¸t pha, bª t«ng t­¬i, s¶n phÈm BT§S : 8% gi¸ trÞ SXKD - C¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c : 2% gi¸ trÞ SXKD III. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. Gi¶i ph¸p ®Çu t­: 1- Dù ¸n ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc xe m¸y thi c«ng c¬ giíi : tæng gi¸ trÞ 49,35 tØ. 1.1- Dù ¸n ®Çu t­ xe m¸y thiÕt bÞ c¬ giíi thi c«ng c«ng tr×nh Na Hang : lµ dù ¸n ®Çu t­ míi xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng xóc chuyÓn vµ ®æ bª t«ng c«ng tr×nh thuû ®iÖn Na Hang (cã biÓu chi tiÕt kÌm theo). - Nguån vèn : vay tÝn dông dµi h¹n - Thêi gian ®Çu t­, b¾t ®Çu quý 2/2002. Ph©n kú theo b¶ng kÕ ho¹ch ®Çu t­ - §Þa ®iÓm : thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng theo c«ng tr×nh. 1.2- Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c : lµ dù ¸n ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng kh¸c trªn c¬ së ®ång bé d©y chuyÓn thi c«ng ®­êng bé ®· ®Çu t­ n¨m 1996. - Nguån vèn : vay tÝn dông dµi h¹n - ThiÕt bÞ chÝnh : + M¸y xóc CAT dung tÝch 1,5m3 : 01 chiÕc + M¸y xóc lèp KOMATSU 0,8 : 01 chiÕc + B¬m bª t«ng tù hµnh : 01 c¸i - CÇn trôc th¸p MANN : 01 c¸i 1.3- Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng khoan næ : nh»m n©ng cao n¨ng lùc hiÖn t¹i cña ®¬n vÞ nh»m phôc vô thi c«ng khoan næ m×n. - Quy m« ®Çu t­ : 2,1 tØ - Nguån vèn : Vay tÝn dông dµi h¹n - ThiÕt bÞ chÝnh + M¸y khoan Mü INGERSOLL - RAND : 01 chiÕc + M¸y khoan tay c¸c lo¹i : 20 chiÕc - Thêi gian ®Çu t­ : b¾t ®Çu quý 2/2002 - §Þa ®iÓm : Phôc vô thi c«ng Na Hang vµ c¸c c«ng tr×nh ®­êng bé kh¸c. 1.4- Dù ¸n nghiªn cøu c¶i t¹o c«ng nghÖ tr¹m trén bª t«ng ¸t phan, ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc th¸o dì, di chuyÓn, l¾p ®Æt vµ s¶n xuÊt phôc vô ®­êng trong vµ ngoµi Na Hang. - Quy m« ®Çu t­ : 01 tû ®ång - Nguån vèn : vay tÝn dông dµi h¹n - ThiÕt bÞ chÝnh : chñ yÕu c¶i t¹o thiÕt bÞ ®· cã, thay ®æi c«ng nghÖ tr¹m SD80 - Thêi gian ®Çu t­ : b¾t ®Çu quý 2/2002 - §Þa ®iÓm : phôc vô thi c«ng ®­êng trong vµ ngoµi Na Hang. 2- Dù ¸n ®Çu t­ ®ång bé vµ n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng : lµ dù ¸n ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi phôc vô thi c«ng c¬ së h¹ tÇng vµ x©y l¾p d©n dông, c«ng nghiÖp khu Mü §×nh, V¹n Phóc vµ c«ng tr×nh kh¸c. Quy m« ®Çu t­ : 3,5 tØ ®ång - Nguån vèn : Vay tÝn dông dµi h¹n - ThiÕt bÞ chÝnh : + M¸y xóc b¸nh lèp KOMASU 0,8m3 : 01 chiÕc + B¬m bª t«ng tù hµnh : 01 chiÕc + CÇn trôc th¸p MAN : 01 chiÕc + C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng c«ng t¸c hoµn thiÖn d©n dông, c«ng nghiÖp kh¸c - Thêi gian ®Çu t­, b¾t ®Çu quý I/2002. §Þa ®iÓm : Phôc vô c¸c c«ng tr×nh Mü §×nh, V¹n Phóc vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 3- Dù ¸n ®Çu t­ XD trô së, v¨n phßng c«ng ty t¹i thÞ x· Hµ §«ng : nh»m ®¸p øng nhu cÇu trô së cho c¸c xÝ nghiÖp trong c«ng ty. - Quy m« ®Çu t­ : 40,9 tØ ®ång - Nguån vèn : Vay tÝn dông dµi h¹n - X©y dùng 5 nhµ cao tÇng c¨n hé khÐp kÝn trªn tæng diÖn tÝch ®Êt 15.000m2 - Thêi gian ®Çu t­ : b¾t ®Çu quý 2/2002 - §Þa ®iÓm : thÞ x· Hµ §«ng. 5- Dù ¸n x©y dùng khu ®« thÞ míi t¹i Hµ Néi vµ Hµ §«ng : Nh»m chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm viÖc lµm, tõng b­íc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp víi xu h­íng chung cña Tæng c«ng ty. ChuÈn bÞ c«ng viÖc cho giai ®o¹n 2005-2010. - Quy m« ®Çu t­ : 100-150 tØ ®ång - Nguån vèn : Vay tÝn dông dµi h¹n - X©y dùng khu ®« thÞ míi diÖn tÝch tõ 25-30 hÐcta trªn c¬ së quy ho¹ch cña Hµ Néi vµ cïng l©n cËn. - Thêi gian ®Çu t­ : quý 3/2002 - §Þa ®iÓm : Hµ Néi, Hµ §«ng theo quy ho¹ch. 2. Gi¶i ph¸p thÞ tr­êng : 1- X©y l¾p : Hµng n¨m th¾ng thÇu b×nh qu©n : 170-180 tØ ®ång, trong ®ã - Thùc hiÖn : nhiÖm vô tæng c«ng ty giao víi vai trß lµ thÇu chÝnh c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cÇu ®­êng bé thuéc c¸c dù ¸n : ®­êng quèc lé 6, hÖ thèng b¶o ®¶m giao th«ng ®­êng 6, ®­êng vµo thuû ®iÖn S¬n La. San nÒn vµ x©y dùng h¹ tÇng khu ®« thÞ Mü §×nh, thÞ x· Hµ §«ng. §ång thêi tham gia thi c«ng 30-35% phÇn ®µo xóc, vËn chuyÓn ®Êt ®¸, ®æ bª t«ng hë t¹i Nhµ m¸y thuû ®iÖn Na Hang; 50% khèi l­îng x©y l¾p khu Mü §×nh, 100% khèi l­îng x©y l¾p khu V¹n Phóc. - §ång thêi : 1.2- §èi víi c¸c c«ng tr×nh giao th«ng : TiÕp thÞ, ®Êu thÇu c¸c dù ¸n ®­êng trong vµ ngoµi nhµ m¸y thuû ®iÖn Na Hang, ®­êng vµo Nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long, ®­êng Hå ChÝ Minh, hÖ thèng ®­êng, nót giao, cÇu v­ît thµnh phè Hµ Néi vµ khu vùc l©n cËn. 1.3- §èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông : Tham giadù thÇu x©y l¾p c¸c khu chung c­ t¹i Hµ Néi : khu §Þnh C«ng, Linh §µm, c¸c dù ¸n c¶i t¹o khu chung c­ t¹i Thµnh C«ng, Kim Liªn. 1.4- C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp : Tham gia dù thÇu dù ¸n cÊp n­íc Hµ T©y, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, Bót S¬n më réng... 1.5- C¸c c«ng tr×nh x©y l¾p kh¸c : c«ng ty sÏ tiÕp tôc dù thÇu c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn nhá trªn c¸c ®Þa bµn truyÒn thèng trong vµ ngoµi n­íc khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. 2- S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ phôc vô x©y l¾p : 2.1- §¶m b¶o ®ñ vËt liÖu phôc vô theo kÕ ho¹ch x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®· ®­îc Tæng c«ng ty ph©n giao, ®ång thêi më réng thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. 2.2- ChuyÓn x­ëng söa ch÷a nhá, trung tu xe m¸y thiÕt bÞ vµ gia c«ng c¬ khÝ tõ Hoµ B×nh vÒ Hoµ L¹c nh»m ®¸p øng nhu cÇu b¶o qu¶n söa ch÷a, trung tu xe m¸y thiÕt bÞ cña C«ng ty vµ gia c«ng c¬ khÝ phôc vô thi c«ng cÇu ®­êng cña c«ng ty vµ khu vùc. B¶o ®¶m cã c¬ së tËp kÕt xe m¸y thiÕt bÞ l©u dµi. 3. Gi¶i ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt: C«ng ty cã 5 phßng nghiÖp vô ®ang qu¶n lý c¸c lÜnh vùc SXKD t¹i c¬ quan c«ng ty, 6 xÝ nghiÖp, chi nh¸nh vµ 1 ®éi trùc thuéc ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt c«ng ty dù kiÕn m« h×nh tæ chøc trong nh÷ng n¨m tíi nh­ sau : 1. VÒ c¸c phßng c«ng ty : C«ng ty cã 05 phßng nghiÖp vô, trô së chÝnh cña c«ng ty : nhµ chung c­ t¹i km10 - ®­êng NguyÔn Tr·i - Hµ §«ng (xem s¬ ®å 20. 2. VÒ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc : cã 6 xÝ nghiÖp, 1-2 chi nhµnh, bè trÝ nh­ sau : a) T¹i Na Hang tr­íc m¾t thµnh lËp ban ®iÒu hµnh cña c«ng ty ch¾p nèi c«ng viÖc trong thêi gian ®Çu. Khi c«ng viÖc æn ®Þnh, khèi l­îng thi cong t¨ng sÏ thµnh lËp chi nh¸nh Na Hang trùc thuéc C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ tham gia thi c«ng t¹i Na Hang lµ : c¸c xÝ nghiÖp 202, 203, 204. b) Khu vùc ngoµi Na Hang gåm c¸c xÝ nghiÖp 201, 205, chi nh¸nh Hµ néi, c¸c ®éi c«ng tr×nh trùc thuéc C«ng ty t¹i 14 TrÇn §¨ng Ninh. 3. C¬ cÊu c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh­ sau : a. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu S«ng §µ 201 : - Trô së t¹i má Trung Mµu - Ngµnh nghÒ : Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng víi khai th¸c chÕ biÕn ®¸ c¸c lo¹i vµ x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp nhá lÎ. - Tæng sè CBCNV b×nh qu©n lµ : 100 ng­êi. Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn hµng n¨m tõ 10-15 tØ. - §Þa bµn ho¹t ®éng : Khu vùc VÜnh Phóc, Hµ T©y, Hµ Néi, dù kiÕn chuyÓn 01 d©y chuyÒn l._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12911.doc
Tài liệu liên quan