Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty thép Việt Nam

Tài liệu Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty thép Việt Nam: ... Ebook Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty thép Việt Nam

doc80 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty thép Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt nam qua h¬n m­êi n¨m ®æi míi , më cña ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Tuy nhiªn th¸ch thøc ph¶i ®èi ®Çu víi c¹nh tranh, héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ còng ngµy cµng gay g¾t. ViÖt nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña ASEAN, APEC vµ kh«ng bao l©u n÷a ra nhËp AFTA(2006), WTO. Xu thÕ héi nhËp , më cöa ®· trë thµnh t¸t yÕu. Tuy nhiªn theo ý kiÕn cña nhiÒu chuyªn gia , c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®Õn nay phÇn lín vÉn ch­a chuÈn bÞ s½n sµng cho héi nhËp , vÉn quen víi sù b¶o hé cña nhµ n­íc. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiªp ViÖt nam ®· lµ th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi qu¸ tr×nh héi nhËp cña n­íc ta. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm g× vµ lµm nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ ph¸t huy ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh cña tõng doanh nghiÖp vµ cña c¶ ®Êt n­íc , tËn dông cã hiÖu qu¶ c¬ héi , gi¶m thiÓu nh÷ng th¸ch thø do héi nhËp mang l¹i. Trong bèi c¶nh ®ã , Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc , ®­îc thµnh lËp theo m« h×nh tæng c«ng ty 91 còng nhËn thøc ®­îc vai trß ®Çu tÇu cña m×nh. Ngoµi viÖc hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô mµ nhµ n­íc giao cho Tæng c«ng ty lµ s¶n xuÊt thÐp , l­u th«ng thÐp trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc , nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng thÐp mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc…Tæng c«ng ty cßn chó träng ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh nh»m duy tr× vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thÐp trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ quèc tÕ. XuÊt ph¸t tõ bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ThÐp th× vÊn ®Ò ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ vÊn ®Ò ®ang ®­îc quan t©m nhÊt kh«ng chØ ®èi víi Tæng c«ng ty thÐp mµ cµn ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam. ChÝnh v× nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn nªn t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: “ §Çu t­ n©ng cao kh¶ n ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam” Néi dung bµi viÕt gåm: Ch­¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . Ch­¬ng III: mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp VÖt nam . T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o NguyÔn Thu Hµ vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ néi ngµy th¸ng n¨m Ch­¬ngI: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam i/C¬ së lÝ luËn vÒ ®Çu t­: 1/Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t­: Cã thÓ nhËn thÊy r»ng nÕu ®øng trªn c¸c ph­¬ng diÖn kh¸c nhau th× cã nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Çu t­. NÕu theo nghÜa réng nãi chung th× ®Çu t­ chÝnh lµ sù hi sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t­¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ ®ã. Nh÷ng kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ ®ã cã thÎ lµ sù t¨ng thªm c¸c tµi s¶n tµi chÝnh , tµi s¶n vËt chÊt , tµi s¶n trÝ tuÖ … TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ ®ã ®Òu cã vai trß hÕt søc quan träng trong mäi lóc mäi n¬i , kh«ng chØ ®èi víi nhµ ®Çu t­ mµ cßn ®èi víi c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. NÕu xem xÐt trong ph¹m vi quèc gia th× chØ cã c¸c ho¹t ®éng sö dông c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó trùc tiÕp lµm t¨ng c¸c tµi s¶n vËt chÊt , nguån nh©n lùc vµ tµi s¶n trÝ tuÖ hoÆc duy tr× sù ho¹t ®éng cña c¸c tµi s¶n vµ nguån nh©n lùc s½n cã thuéc ph¹m trï ®Çu t­ theo nghÜa hÑp hay ®Çu t­ ph¸t triÓn. §Çu t­ ph¸t triÓn lµ ho¹t ®éng sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh , nguån lùc vËt chÊt , nguån lùc lao ®éng vµ trÝ tuÖ ®Ó x©y dùng , söa ch÷a nhµ cöa , cÊu tróc h¹ tÇng , mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt chóng trªn nÒn bÖ , båi d­ìng ®µo t¹o nguån nh©n lùc , thùc hiÖn chi phÝ thwêng xuyªn g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng cña c¸c tµi s¶n nµy nh»m duy tr× tiÒm lùc cña c¸c c¬ së ®ang tån t¹i vµ t¹o tiÒm lùc míi cho nÒn kinh tÕ x· héi , t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cña mäi thµnh viªn trong x· héi. 2/Kh¸i niÖm vÒ vèn ®Çu t­: §Ó thùc hiÖn bÊt kú mét ho¹t ®éng ®Çu t­ nµo còng cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t­. Vèn ®Çu t­ bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ g¾n liÒn víi néi dung cña ho¹t ®éng ®Çu t­. Trªn gi¸c ®é qu¶n lý vÜ m«, vèn ®Çu t­ ®­îc ph©n thµnh 4 kho¶n môc lín nh­ sau: *Nh÷ng chi phÝ t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh (mµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn lµ vèn cè ®Þnh). *Nh÷ng chi phÝ t¹o ra tµi s¶n l­u ®éng (mµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn lµ vèn l­u ®éng), vµ c¸c chi phÝ th­êng xuyªn g¾n víi mét chu kú ho¹t ®éng cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh võa ®­îc t¹o ra. *Nh÷ng chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t­. *Chi phÝ dù phßng. Trªn gi¸c ®é qu¶n lý vi m« t¹i c¸c c¬ së, nh÷ng kho¶n môc chi phÝ trªn ®©y ®­îc chia thµnh nh÷ng kho¶n môc chi tiÕt h¬n ®ã lµ: *Nh÷ng chi phÝ t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: Chi phÝ ban ®Çu ®Êt ®ai; Chi phÝ x©y dùng, söa ch÷a nhµ cña, cÊu tróc h¹ tÇng; Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ dông cô, mua s¾m ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c. *Nh÷ng chi phÝ t¹o ra tµi s¶n l­u ®éng, bao gåm: Chi phÝ n»m trong giai ®o¹n s¶n xuÊt nh­ chi phÝ ®Ó mua nguyªn vËt liÖu, tr¶ l­¬ng ng­êi lao ®éng, chi phÝ ®iÖn n­íc, nhiªn liÖu, phô tïng...; Chi phÝ n»m trong giai ®o¹n l­u th«ng gåm cã s¶n phÈm dë dang tån kho, hµng ho¸ b¸n chÞu, vèn b»ng tiÒn. *Chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t­ : Bao gåm chi phÝ nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­, chi phÝ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. *Chi phÝ dù phßng. 3/§Çu t­ vµ vai trß cña ®Çu t­ trong doanh nghiÖp. 3.1/§Çu t­ trong doanh nghiÖp: §Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¸c ho¹t ®éng bæ trî kh¸c , doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c c¬ së vÒ vèn , tµi s¶n ,vËt chÊt , nh©n lùc. C¸c c¬ së ®ã cã ®­îc chÝnh lµ nhê ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. §Çu t­ trong doanh nghiÖp lµ viÖc doanh nghiÖp chi dïng vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c trong hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu ®­îc kÕt qu¶ trong t­¬ng lai lín h¬n chi phÝ ®· bá ra. Néi dung ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn ®èi t­îng ®Çu t­ bao gåm: *§Çu t­ ®æi míi , hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ , nhµ xwëng. *§Çu t­ vµo nguån nh©n lùc *§Çu t­ vµo dù tr÷ *§Çu t­ vµo tµi s¶n v« h×nh TÊt c¶ c¸c néi dung trªn ®Òu hÕt søc quan träng vµ chóng cã mèi liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Ch¼ng h¹n ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ th× cïng víi nã lµ ph¶i ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông , vËn hµnh c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶ , ph¸t huy tèi ®a nh÷ng tÝnh n¨ng ­u viÖt cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã. 3.2/Vai trß cña ®Çu t­ trong doanh nghiÖp: §Çu t­ cã vai trß rÊt quan träng trong doanh nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh sù ra ®êi , tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Cã thÓ kh¸i qu¸t l¹i mét sè vai trß cña ®Çu t­ trong doanh nghiÖp nh­ sau. §Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ nguån lùc thiÕt yÕu ®Ó doanh nghiÖp tiÕp tôc dÊn b­íc trªn con ®­êng héi nhËp kinh tÕ. C¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho s¶n phÈm , ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ…lµ nh÷ng nh©n tè quan träng ®i ®Çu ®Ó thóc ®Èy t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp §Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô. §Ó cã ®­îc s¶n phÈm cã chÊt l­îng ngµy cµng cao hoÆc ®æi míi hµm l­îng c«ng nghÖ trong s¶n phÈm , ph¶i cã sù ®Çu t­ chi dïng vèn cho viÖc nghiªn cøu s¸ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng ngµy cµng cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña con ng­êi. §Çu t­ gãp phÇn ®æi míi c«ng nghÖ , tr×nh ®é khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt. Nhê cã ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ , con ng­êi sÏ kh«ng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc , nguy hiÓm. Tû träng lao ®éng gi¶n ®¬n gi¶m dÇn , thay vµo ®ã lµ lao ®éng phøc t¹p , lao ®éng mang nhiÒu yÕu tè chÊt x¸m. tõ ®ã n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng , h¹ gi¸ thµnh hµng ho¸ s¶n phÈm §Çu t­ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc. Nhê cã ®Çu t­ ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp , nguån lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ , ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. 4/C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ tong doanh nghiÖp: Trong doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng ®Çu t­, th«ng th­êng ng­êi ta c¨n cø vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau, cô thÓ bao gåm c¸c nh©n tè sau: *Tû suÊt sinh lêi cña vèn ®Çu t­: Tû suÊt sinh lêi cña vèn ®Çu t­ hay cßn gäi lµ lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t­. §Çu t­ vµ lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ cã mèi quan hÖ ®ång biÕn . C¸c nhµ ®Çu t­ sÏ gia t¨ng quy m« ®Çu t­ nÕu nh­ lîi nhuÇn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ t¨ng vµ ng­îc l¹i, nÕu lîi nhuËn thu ®­îc gi¶m hay nãi c¸ch kh¸c lµ møc gia t¨ng lîi nhuËn gi÷a c¸c n¨m gi¶m th× c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ gi¶m dÇn quy m« ®Çu t­. *Tû lÖ l·i suÊt thùc tÕ (Chi phÝ cña ho¹t ®éng ®Çu t­): Khi c¸c doanh nghiÖp vay vèn ®Ó ®Çu t­ th× l·i suÊt thùc tÕ sÏ ph¶n ¸nh gi¸ cña kho¶n vay m­în ®ã. ChÝnh v× thÕ quyÕt ®Þnh cã nen ®Çu t­ hay kh«ng sÏ ph¶i c¨n cø vµo møc l·i suÊt ®i vay ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t­ ®ã. Cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a ®Çu t­ vµ l·i suÊt b»ng s¬ ®å sau: r I Qua s¬ ®å trªn ta thÊy l·i suÊt thùc tÕ lu«n lu«n tû lÖ nghÞch víi ®Çu t­. L·i suÊt cao h¬n so víi tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n th× c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ gi¶m quy m« ®Çu t­, l·i suÊt vèn vay cµng thÊp th× møc ®Çu t­ cµng t¨ng lªn. *Lîi nhuËn kú väng: Lîi nhuËn kú väng lµ møc lîi nhuËn mµ nhµ ®Çu t­ hy vong ®¹t ®­îc ttrong t­¬ng lai nÕu tiÕn hµnh ®Çu t­. C¸c nhµ ®Çu t­ hy väng vµo t­¬ng lai ch¾c ch¾n sÏ ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao th× hä sÏ gia t¨ng quy m« ®Çu t­ vµ ng­îc l¹i. Lîi nhuËn kú väng rÊt khã x¸c ®Þnh nh­ng nã l¹i lµ nh©n tè kÝch thÝch c¸c nhµ ®Çu t­ ®Çu t­ thªm, nhÊt lµ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ ­a thÝch m¹o hiÓm. Trªn ®©y lµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp. Doang nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hay h¹n chÕ ®Çu t­ lµ tuú thuéc vµo nh÷ng nh©n tè ®ã. §Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ ®¹t kÕt qu¶ cao cÇn ph¶i c¨n cø vµo c¸c nh©n tè trªn. 5/ §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp: HiÖu qu¶ ®Çu t­ lµ mét kh¸i niÖm réng vµ tæng hîp, mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan. Trªn gi¸c ®é nÒn kinh tÕ ®ã lµ møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. Trªn gi¸c ®é tõng ngµnh, tõng ®Þa ph­¬ng, c¬ së, tõng gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt th× ®ã lµ møc ®é ®¸p øng nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi ®· ®Ò ra cho ngµnh, ®Þa ph­¬ng, doanh nghiÖp, cho tõng gi¶i ph¸p kü thuËt khi thùc hiÖn ®Çu t­. C¨n cø vµo b¶n chÊt cña hiÖu qu¶, ng­êi ta chia hiÖu qu¶ thµnh hai lo¹i: hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. 5.1/HiÖu qu¶ tµi chÝnh: HiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ møc ®é ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô trªn c¬ së vèn ®Çu t­ mµ c¬ së ®· sö dông so víi c¸c kú kh¸c , c¸c c¬ së kh¸c hoÆc so víi ®Þnh møc chung. §Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t­, cã thÓ sö dông c«ng thøc tæng qu¸t sau: C¸c kÕt qu¶ mµ c¸c c¬ së thu ®­îc do thùc hiÖn ®Çu t­ HiÖu qu¶ tµi chÝnh = Sè vèn ®Çu t­ mµ c¬ së ®· thùc hiÖn ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ trªn C¸c kÕt qu¶ do ho¹t ®éng ®Çu t­ mang l¹i cho c¬ së rÊt ®a d¹ng. C¸c kÕt qu¶ ®ã cã thÓ lµ lîi nhuËn thuÇn, lµ møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµ sè lao ®éng cã viÖc lµm do ho¹t ®éng ®Çu t­ mang l¹i...Do ®ã ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ng­êi ta ph¶i sö dông mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu. Mçi chØ tiªu ph¶n ¸nh mét khÝa c¹nh cña hiÖu qu¶ vµ ®­îc sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. *Tû suÊt sinh lêi cña vèn ®Çu t­ (RR):Ph¶n ¸nh møc ®é lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc tõ mét ®¬n vÞ vèn ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn. Wipv NÕu tÝnh cho tõng n¨m ho¹t ®éng th× : RRi= IV0 Trong ®ã: Wipv: lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc n¨m i tÝnh theo mÆt b»ng hiÖn t¹i. IV0:Vèn ®Çu t­ ban ®Çu. NPV NÕu tÝnh cho toµn bé c«ng cuéc ®Çu t­: npv= IV0 Trong ®ã: NPV: gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña thu nhËp thuÇn cña c¶ ®êi dù ¸n RRi vµ NPV cµng lín cµng tèt. *Tû suÊt sinh lêi cña vèn tù cã : Vèn tù cã lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t­, lµ mét yÕu tè c¬ b¶n ®Ó xem xÐt tiÒm lùc tµi chÝnh cho viÖc tiÕn hµnh c¸c c«ng cuéc ®Çu t­ cña c¸c c¬ së kh«ng ®­îc ng©n s¸ch Nhµ n­íc tµi trî. Wipv NÕu tÝnh cho mét n¨m ho¹t ®éng th× : = Trong ®ã: : Vèn tù cã b×nh qu©n n¨m i. NPV NÕu tÝnh cho toµn bé mét c«ng cuéc ®Çu t­: = Trong ®ã: : Vèn tù cã b×nh qu©n cña c¶ mét thêi kú ®Çu t­ tÝnh ë mÆt b»ng hiÖn t¹i. , cµng lín cµng tèt *Sè lÇn quay vßng cña vèn l­u ®éng: Vèn l­u ®éng lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t­. Vèn l­u ®éng quay vßng cµng nhanh, cµng cÇn Ýt vèn vµ do ®ã cµng tiÕt kiÖm ®­îc vèn ®Çu t­. Oi C«ng thøc tÝnh: = WCi Trong ®ã: Oi: doanh thu thuÇn n¨m i. WCi :Vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m i. ChØ tiªu :cµng lín cµng tèt. *Thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t­ (T): Lµ thêi gian mµ c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ cÇn ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ thu håi ®ñ vèn ®· bá ra tõ lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc. IV0 C«ng thøc tÝnh: T= WPV Trong ®ã: WPV :Lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc b×nh qu©n mét n¨m . *ChØ tiªu tÝnh møc chi phÝ thÊp nhÊt trong tr­êng hîp c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ nhau. TÝnh cho toµn bé mét c«ng cuéc ®Çu t­: IV0 + CPVT min Trong ®ã: CPV: Chi phÝ ho¹t ®éng ®Çu t­ b×nh qu©n n¨m tÝnh theo mÆt b¨ng hiÖn t¹i. *HÖ sè hoµn vèn néi bé IRR: Lµ tû suÊt lîi nhuËn mµ nÕu ®­îc sö dông ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu chi cña toµn bé c«ng cuéc ®Çu t­ vÒ mÆt b»ng hiÖn t¹i sÏ lµm cho tæng thu c©n b»ng víi tæng chi. C«ng thøc tÝnh IRR: 1 1 = (1+IRR)i (1+IRR)i C«ng cuéc ®Çu t­ ®­îc coi lµ hiÖu qu¶ khi IRRIRR®Þnh møc IRR®Þnh møc cã thÓ lµ l·i suÊt ®i vay nÕu vay vèn ®Ó ®Çu t­, cã thÓ lµ tû suÊt lîi nhuËn ®Þnh møc do Nhµ n­íc quy ®Þnh nÕu vèn ®Çu t­ do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp. *ChØ tiªu ®iÓm hoµ vèn: ChØ tiªu nµy cho thÊy sè s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt hoÆc tæng doanh thu cÇn thu do b¸n sè s¶n phÈm ®ã ®ñ ®Ó hoµn l¹i sè vèn ®· bá ra tõ ®Çu ®êi dù ¸n. ChØ tiªu nµy cµng nhá cµng tèt, møc ®é an toµn cña dù ¸n cµng cao, thêi h¹n thu håi vèn cµng ng¾n. C«ng thøc tÝnh: f x= (p-v) Trong ®ã : x:Sè s¶n phÈm cÇn s¶n suÊt ®Ó hoµ vèn. f:Tæng ®Þnh phÝ v: BiÕn phÝ /1 ®¬n vÞ s¶n phÈm p: Gi¸ b¸n 1 s¶n phÈm 5.2/ HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi: HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ chªnh lÖch gi÷a c¸c lîi Ých mµ nÒn kinh tÕ vµ x· héi thu ®­îc víi c¸c chi phÝ mµ nÒn kinh tÕ vµ x· héi ®· bá ra khi thùc hiÖn ®Çu t­. XuÊt ph¸t tõ gãc ®é doanh nghiÖp, lîi Ých kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: *Møc ®ãng gãp ng©n s¸ch. *Sè chç viÖc lµm t¨ng thªm tõ ho¹t ®éng ®Çu t­. *Sè ngo¹i tÖ thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t­. *Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sau khi ®Çu t­ so víi tr­íc ®Çu t­. *Møc n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng. *T¹o thÞ tr­êng míi vµ møc ®é chiÕm lÜnh thÞ tr­êng do tiÕn hµnh ®Çu t­. *N©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cña s¶n xuÊt. *N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña lao ®éng qu¶n lý *C¸c t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng *C¸c t¸c ®éng kh¸c. II/ C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh. 1/ Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh. C¹nh tranh lµ hiÖn t­îng g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¹nh tranh chØ xuÊt hiÖn d­íi nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ vµ ph¸p lÝ cô thÓ. Ngµy nay cã lÏ kh«ng ai cßn hoµi nghi vÒ sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta vµ v× vËy c¹nh tranh ®· ®­îc nh×n nhËn chung nh­ lµ ®éng lùc ph¸t triÓn néi t¹i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¹nh tranh còng thùc sù diÔn ra khi ph¸p luËt thõa nhËn vµ b¶o hé tÝnh ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh së h÷u , khi cã tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ theo ®ã lµ tù do kinh doanh vµ quyÒn tù chñ cña c¸c c¸ nh©n ®­îc thõa nhËn vµ b¶o ®¶m. C¹nh tranh chØ xuÊt hiÖn khi kh«ng cã ®éc quyÒn d­íi bÊt cø h×nh thøc nµo. TÊt c¶ nh÷ng tiÒn ®Ò ®ã ®· h×nh thµnh ë n­íc ta tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ tõ khi §¶ng vµ Nhµ n­íc ta chñ tr­¬ng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã thÓ cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ c¹nh tranh , song nh×n chung c¹nh tranh lµ sù ganh ®ua hay ch¹y ®ua cña c¸c thµnh viªn cña mét thÞ tr­êng hµng ho¸ , s¶n phÈm cô thÓ nh»m môc ®Ých l«i kÐo vÒ phÝa m×nh ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng , thÞ tr­êng vµ thÞ phÇn cña mét thÞ tr­êng. Nh­ vËy vÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ , c¹nh tranh ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së cña tiÒn ®Ò lµ:Cã sù hiÖn diÖn cña c¸c thµnh viªn , cã cuéc ch¹y ®ua v× môc tiªu kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh viªn vµ chóng ®Òu diÔn ra trªn mét thÞ tr­êng hµng ho¸ cô thÓ. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng mµ doanh nghiÖp cã thÓ duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi trªn thÞ tr­êng , b¶o ®¶m thùc hiÖn mét tû lÖ lîi nhuËn Ýt nhÊt b»ng tû lÖ ®ßi hái cho viÖc tµi trî nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®­îc c¸c nhµ kinh tÕ häc diÔn ®¹t theo nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau: Theo Fafchamps: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp ®ã cã thÓ s¶n xuÊt s¶n phÈm v¬Ý chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh thÊp h¬n gi¸ cña nã trªn thÞ tr­êng. Theo c¸ch hiÓu nµy , doanh nghiÖp nµo cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng t­¬ng tù s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh¸c nh­ng chi phÝ thÊp h¬n ®­îc coi lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n. Theo Randall: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ kh¶ n¨ng giµnh ®­îcvµ duy tr× ®­îc thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng víi lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. Theo Dunning: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ kh¶ n¨ng cung s¶n phÈm cña chÝnh doanh nghiÖp trªn c¸c thÞ tr­êng kh¸c mµ kh«ng ph©n biÖt n¬i bè trÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ã. Nh×n chung c¸c kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh cña c¸c nhµ kinh tÕ häc tuy ®­îc diÔn ®¹t kh¸c nhau , song ®Òu cã chung hai khÝa c¹nh lµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ lîi nhuËn. 2/ C¸c th­íc ®o c¹nh tranh. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét hµng ho¸ nãi chung trªn thÞ tr­êng ,ng­êi ta cã thÓ sö dông nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau , trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn mét sè tiªu thøc quan träng sau: 2.1/ Gi¸ c¶ s¶n phÈm. Gi¸ lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng trong c¹nh tranh , c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ ®ång nghÜa víi viÖc kinh doanh víi chi phÝ thÊp ®Ó b¸n víi møc gi¸ h¹ vµ thÊp h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Møc gi¸ cã vai trß cùc kú quan träng trong c¹nh tranh. NÕu nh­ chªnh lÖch vÒ gi¸ gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi thñ c¹nh tranh lín h¬n chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ®· ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi tiªu dïng lín h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ còng cã nghÜa lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã vÞ trÝ c¹nh tranh ngµy cµng cao. MËc dï kh¶ n¨ng ®Þnh gi¸ th­êng cã quan hÖ víi c¸c yÕu tè kh¸c nh­ chi phÝ s¶n xuÊt ,chÊt l­îng s¶n phÈm…Song gi¸ vÉn lµ mét yÕu tè chiÕn l­îc quan träng cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt riªng nÕu doanh nghiÖp muèn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. C¹nh tranh b»ng gi¸ ®­îc coi lµ ph­¬ng ph¸p c¹nh tranh kinh ®iÓn. 2.2/ ChÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ hÖ thèng c¸c ®Æc tÝnh bªn trong cña s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c th«ng sè cã thÓ ®o ®­îc vµ so s¸nh ®­îc. Phï hîp víi nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt vµ tho¶ m·n ®­îc nh÷ng nhu cÇu nhÊt ®Þnh cña x· héi. ViÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao sÏ t¹o ra danh tiÕng cho th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. Tõ ®ã cho phÐp c«ng ty ®Æt gi¸ s¶n phÈm cña m×nh cao h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i , t¹o ra lîi nhuËn lín h¬n. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ lµ lùc hót ®Ó kÐo kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp , tõ ®ã t¹o lËp ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng khi kh¸ch hµng cã sù lùa chän gi÷a c¸c mÆt hµng kh¸c nhau cña cïng mét s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô th× vÊn ®Ò s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng. 2.3/ChÊt l­îng dÞch vô. Kh¸i niÖm dÞch vô ë ®©y ®­îc hiÓu bao gåm c¶ ph­¬ng thøc thanh to¸n khi b¸n hµng vµ dÞch vô sau b¸n hµng. ChÊt l­îng dÞch vô còng ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Kh¸ch hµng sÏ ­a chuéng s¶n phÈm vµ biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nhiÒu h¬n nÕu nh­ m¹ng l­¬Ý tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ réng kh¾p , ph­¬ng thøc thanh to¸n thuËn tiÖn , nhanh chãng. Bªn c¹nh ®ã dÞch vô sau b¸n hµng còng lµ mét vÊn ®Ò doanh nghiÖp cÇn quan t©m , nã còng ¶nh h­ëng mét phÇn kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp,. 2.4/ Uy tÝn cña doanh nghiÖp . Uy tÝn cña doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã uy tÝn th× kh¸ch hµng sÏ tin dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã h¬n , mÆc dï cã rÊt nhiÒu h·ng kh¸c cïng s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã. §Ó t¹o lËp ®­îc uy tÝn th× tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng ch¾c , chÊt l­îng s¶n phÈm cao , c¸c lo¹i h×nh dÞch vô phong phó , tiÖn lîi phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng…Uy tÝn cña doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn ngay trªn nh·n hiÖu , biÓu t­îng cña doanh nghiÖp. 3/C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. Tuú theo c¸c c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau th× cã c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh kh¸c nhau. 3.1/ NÕu c¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng ng­êi ta chia c¹nh tranh lµm ba lo¹i sau: *C¹nh tranh gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua: Lµ cuéc c¹nh tranh diÔn ra theo quy luËt mua rÎ b¸n ®¾t. *C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi mua víi nhau: Lµ cuéc c¹nh tranh theo quy luËt cung cÇu. Ch¼ng h¹n khi cung nhá h¬n cÇu th× cuéc c¹nh tranh gi÷a nguêi mua víi nhau trë lªn quyÕt liÖt. Nã sÏ lµ yÕu tè lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô t¨ng lªn *C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi b¸n víi nhau : Lµ cuéc c¹nh tranh gay go quyÕt liÖt nhÊt. §©y lµ cuéc c¹nh tranh quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp nµo tån t¹i vµ doanh nghiÖp nµo sÏ bÞ ®µo th¶i ra khái thÞ tr­êng. ChÝnh v× lÏ ®ã tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu muèn dµnh giËt lîi thÕ c¹nh tranh vÒ m×nh , muèn dµnh mét thÕ ®øng v÷ng ch¾c h¬n ®èi thñ cña m×nh. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái mçi mét doanh nghiÖp cÇn nç lùc phÊn ®Êu , t×m ra h­íng ®i riªng cho chÝnh m×nh. 3.2/NÕu c¨n cø vµo møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ng­êi ta chia ra c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh nh­ sau: *ThÞ tr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o: Lµ h×nh thøc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ®éc lËp víi nhau. TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ trao ®æi ®­îc coi lµ gièng nhau. C¸c doanh nghiÖp tham gia trªn thÞ tr­êng nµy chñ yÕu t×m biÖn ph¸p c¾t gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó h­ëng lîi nhuËn tõ chªnh lÖch gi¸ ®Çu vµo. *C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o: Lµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng mµ phÇn lín c¸c s¶n phÈm lµ kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. Ng­êi b¸n cã thÓ Ên ®Þnh gi¸ linh ho¹t theo khu vùc b¸n s¶n phÈm , thêi ®iÓm b¸n s¶n phÈm , kh¸ch hµng vµ møc lîi nhuËn mong muèn. Tãm l¹i ,c¹nh tranh lµ cuéc ch¹y ®ua quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng trong thÞ tr­êng nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thuËn lîi vµ n¬i tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô cã lîi nhÊt. C¹nh tranh ®­îc coi lµ ®éng lùc cña qu¸ ttr×nh ph¸t triÓn. C¹nh tranh cã kh¶ n¨ng nhanh nhËy trong viÖc ph¸t hiÖn vµ ®¸p øng mäi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­¬× tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã b»ng ph­¬ng thøc c¹nh tranh kinh ®iÓn lµ c¹nh tranh qua gi¸ mµ nhê ®ã gi¸ c¶ s¶n phÈm , hµng ho¸ , dÞch vô ®­îc c¶i thiÖn theo h­íng cã lîi cho kh¸ch hµng vµ ng­êi tiªu dïng. H¬n n÷a c¹nh tranh lu«n cã môc tiªu l©u dµi lµ thu hót vÒ m×nh ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng nªn buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp , dÞch vô ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng ngµy cµng cao víi gi¸ thµnh h¹. V× vËy c¹nh tranh lµ c¬ héi b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông c«ng nghÖ míi , tiÕn bé khoa häc kü thuËt…Nh­ vËy c¹nh tranh cßn lµ nguån gèc , ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cao. Trong ®iÒu kiÖn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng , khi c¸c møc ®é c¹nh tranh ®· trë lªn gay g¾t th× c¸c doanh nghiÖp v× sù tån t¹i cña m×nh lu«n ph¶i toan tÝnh ®Ó v­ît lªn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ChÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o søc Ðp chèng tr× trÖ , kh¾c phôc suy tho¸i vµ buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶ tèt h¬n. Vµ m«i tr­êng c¹nh tranh lµ m«i tr­êng mµ ë ®ã c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng ®æi míi , c¶i tiÕn kh«ng ngõng vÒ c«ng nghÖ , chñng lo¹i ,kiÓu d¸ng s¶n phÈm vµ ph­¬ng thøc kinh doanh. Theo c¸ch ®ã c¹nh tranh t¹o ra sù ®æi míi liªn tôc vµ lµ ®éng lùc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Trªn ®©y lµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh vµ vai trß cña c¹nh tranh ®èi víi ng­êi tiªu dïng , doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. T×m hiÓu vÒ c¹nh tranh vµ vai trß cña nã lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu s©u h¬n c¸c néi dung sÏ tr×nh bÇy ë c¸c ch­¬ng sau. III/ Mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ngµnh ThÐp ViÖt nam. 1/ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh thÐp ViÖt nam. Ngµnh s¶n xuÊt thÐp ë ViÖt nam ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta quan t©m x©y dùng tõ rÊt sím. Ngay sau khi hoµ b×nh lËp l¹i trªn miÒn B¾c , §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng khu liªn hîp gang thÐp Th¸i Nguyªn do Trung Quèc gióp ®â vµo n¨m1959 vµ ®· cho ra ®êi mÎ gang ®Çu tiªn n¨m 1963. N¨m 1973 , nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia Sµng c«ng suÊt 30.000 tÊn/n¨m do CHDC §øc gióp ®ì ®· ra ®ßi , gãp phÇn bæ xung , hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt luyÖn vµ c¸n , ®¶m b¶o c«ng suÊt thiÕt kÕ 10 v¹n tÊn/n¨m cho c¶ khu liªn hîp gang thÐp Th¸i Nguyªn. Sau khi ®Êt n­íc thèng nh¸t , n¨m 1976 c«ng ty luyÖn kim ®en miÒn Nam ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së tiÕp qu¶n c¸c nhµ m¸y luyÖn , c¸n thÐp mini cña chÕ dé cò ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Biªn Hoµ , víi tæng c«ng suÊt 80.000 tÊn thÐp c¸n/ n¨m. Tõ 1976 ®Õn1989 , ngµnh thÐp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do kinh tÕ ®Êt n­íc l©m vµo khñng ho¶ng. MÆt kh¸c nguån thÐp nhËp khÈu tõ Liªn X« vµ c¸c n­íc XHCN vÉn cßn dåi dµo , v× vËy ngµnh thÐp chØ duy tr× møc s¶n l­îng40.000 ®Õn85.000 tÊn/n¨m. Tõ 1989 ®Õn1995 , thùc hiÖn chñ ch­¬ng ®æi míi më cöa cña §¶ng , ngµnh thÐp ®· kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n vµ b¾t ®Çu t¨ng tr­ëng m¹nh , s¶n l­îng thÐp trong n­íc ®· v­ît ng­ìng 100.000 tÊn/ n¨m. N¨m 1990 , Liªn X« vµ khèi SEV tan d· , nguån cung øng thÐp cho ViÖt nam bÞ c¾t gi¶m còng lµ nh©n tè quan träng thóc ®Èy ngµnh thÐp ph¶i ph¸t triÓn m¹nh ®Ó bï sù thiÕu hôt. N¨m 1990 , Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thuéc Bé c«ng nghiÖp nÆng ®­îc thµnh lËp , thèng nhÊt qu¶n lý ngµnh s¶n xuÊt thÐp quèc doanh trong c¶ n­íc. §©y lµ thêi kú ph¸t triÓn s«i ®éng , nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ theo chiÒu s©u vµ liªn doanh víi n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn. C¸c ngµnh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®ua nhau s¶n xuÊt thÐp mini. S¶n l­îng thÐp c¸n n¨m 1995 ®· t¨ng gÊp 4 lÇn n¨m 1990 , ®¹t 450.000 tÊn/n¨m Th¸ng 4 n¨m1995,Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam theo m« h×nh Tæng c«ng ty 91 ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së hîp nhÊt Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thuéc Bé c«ng nghiÖp vµ Tæng c«ng ty kim khÝ thuéc Bé th­¬ng m¹i. Thêi kú 1996-2001, ngµnh thÐp vÉn gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao.TiÕp tôc ®­îc ®Çu t­ ®æi míi vµ ®Çu t­ chiÒu s©u m¹nh mÏ. §· h×nh thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng 13 dù ¸n liªn doanh, trong ®ã cã 12 nhµ m¸y liªn doanh c¸n thÐp vµ gia c«ng chÕ biÕn sau c¸n. S¶n l­îng thÐp c¶ n­íc n¨m 1999 ®¹t 1,4 triÖu tÊn/n¨m gÊp h¬n 3 lÇn n¨m1995 vµ gÊp 14 lÇn n¨m 1990. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng,h¬n 40 n¨m qua ngµnh thÐp ViÖt nam ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n­íc vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Qu¸ tr×nh x©y dùng ,s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña ngµnh thÐp ViÖt nam ®· ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c«ng nh©n, c¸n bé lµnh nghÒ, giÇu kinh nghiÖm. ®©y lµ vèn quý cña ngµnh thÐp, lµ nh©n tè quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh thÐp ViÖt nam. B­íc sang thêi kú míi, thùc hiÖn chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cña §¶ng vµ tham gia héi nhËp quèc tÕ, ngµnh thÐp ViÖt nam cÇn ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n víi sù hç trî cña nhµ n­íc ®Ó t­¬ng xøng víi vÞ trÝ vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2/ C¬ cÊu s¶n xuÊt trong ngµnh thÐp hiÖn nay. HiÖn nay ngµnh thÐp ViÖt nam míi chØ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n ph¶m dµi phôc vô chñ yÕu cho ngµnh x©y dùng ( thÐp trßn tr¬n, trßn v»n d¹ng thanh dµi10 40mm, thÐp cuén d©y6-10 vµ thÐp h×nh cì nhá vµ cì võa) vµ gia c«ng s¶n xuÊt èng hµn, t«n m¹ ,h×nh uèn nguéi, c¾t sÎ....tõ s¶n phÈm dÑt nhËp khÈu. C¸c s¶n phÈm dµi s¶n xuÊt trong n­íc còng phÇn lín ®­îc c¸n tõ ph«i thÐp nhËp khÈu. Kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt ph«i thÐp trong n­íc cßn nhá bÐ, chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 25%, cßn l¹i 75% nhu cÇu ph«i thÐp cho c¸c nhµ m¸y c¸n ph¶i nhËp tõ bªn ngoµi. Trong n­íc ch­a cã nhµ m¸y c¸n c¸c s¶n phÈm dÑt ( tÊm, l¸ c¸n nãng,c¸n nguéi). Ph«i thÐp vµ thÐp c¸n s¶n xuÊt trong n­íc cã chÊt l­îng th«ng th­êng vµ cßn phô thuéc vµo chÊt l­îng ph«i thÐp nhËp khÈu. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ mµ chñ yÕu s¶n phÈm ®­îc tiªu thô trong n­íc vµ thay thÕ nhËp kh©ñ. Ch­a cã c¬ së tËp trung s¶n xuÊt thÐp ®Æc biÖt phôc vô chÕ t¹o c¬ khÝ. HiÖn nay chØ s¶n xuÊt mét sè lo¹i thÐp ®Æc biÖt víi quy m« nhá ë mét sè nhµ m¸y c¬ khÝ vµ nhµ m¸y thÐp cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . Nh×n chung trong thêi gian qua, do h¹n chÕ vèn ®Çu t­ vµ do thÞ tr­êng tiªu thô thÐp trong n­íc cßn nhá bÐ, ngµnh thÐp ViÖt nam míi chØ ®Çu t­ tËp trung vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dµi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch trong n­íc. §©y lµ c¸c s¶n phÈm cã thuËn lîi vÒ thÞ tr­êng, cÇn vèn ®Çu t­ Ýt, thêi gian x©y dùng nhµ m¸y ng¾n, hiÖu qu¶ ®Çu t­ kh¸ cao, thu hót ®­îc nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi bá vèn kinh doanh. §èi víi c¸c s¶n phÈm thÐp dÑt do nhu cÇu cßn thÊp trong khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ th× yªu cÇu c«ng suÊt cña nhµ m¸y ph¶i ®ñ lín, vèn ®Çu t­ lín, Ýt hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia liªn doanh mµ b¶n th©n ngµnh thÐp th× ch­a ®ñ søc ®Çu t­. Do vËy nh×n chung c¬ cÊu s¶n xuÊt cña ngµnh thÐp hiÖn nay lµ thiÕu ®ång bé, mÊt c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt ph«i víi c¸n thÐp, gi÷a c¬ cÊu mÆt hµng vµ c¬ cÊu chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy trong thêi gian tíi ngµnh thÐp cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc ®Çu t­ theo chiÒu réng vµ ®Çu t­ theo chiÒu s©u ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng c­êng søc c¹nh tranh,gi¶m dÇn vµ tiÕn tíi kh¾c phôc sù mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu s¶n xuÊt hiÖn nay. 3/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng ®Çu t­ trong ngµnh thÐp. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tµi nguyªn phôc vô cho ngµnh thÐp th× ho¹t ®éng ®Çu t­ trong ngµnh thÐp còng mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng riªng kh¸c víi nh÷ng ngµnh kh¸c. Thø nhÊt, nguyªn liÖu phôc vô ngµnh thÐp ph¶i ®­îc lÊy tõ c¸c má kho¸ng s¶n nh­ than mì than antraxit, khÝ thiªn nhiªn vµ c¸c quÆng s¾t... Tuy nhiªn ®Ó khai th¸c ®­îc nguån tµi nguyªn nµy th× ph¶i ®ßi hái mét l­îng vèn ®Çu t­ t­¬ng ®èi lín . Ch¼ng h¹n má qu¹ng s¾t Th¹ch Khª(Hµ TÜnh) cã tr÷ l­îng lín, hµm l­îng s¾t cao, song l¹i n»m s©u d­íi mùc n­íc biÓn chÝnh v× thÕ ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng c¬ së vµ x©y dùng má lín, chi phÝ khai th¸c cao do ph¶i b¬m th¸o kh« má, ph¶i khai th¸c víi c«ng suÊt lín th× míi hiÖu qu¶. Thø hai, do c¸c má vµ ®iÓm quÆng ph©n bè r¶i r¸c ë c¸c vïng, ®a sè ë vïng s©u vïng xa, kh«ng thuËn lîi ®Ó ®Çu t­ khai th¸c c¬ giíi, chÝnh v× thÕ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ cña ngµnh thÐp ®­îc x©y dùng ngay t¹i vÞ trÝ cña tõng má, ®iÓm quÆng ®ã. §©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ nµy chÞu t¸c ®éng kh«ng nhá cñ._.a ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ m­a , lò, sù bÊt æn cña ®Þa chÊt...§Æc biÖt lµ vÊn ®Ò bÊt æn vÒ ®Þa chÊt, nã cã thÓ coi lµ mét th¶m ho¹ ®¸ng lo ng¹i cho ngµnh thÐp v× nã cã thÓ ph¶ huû c¶ mét c«ng tr×nh ®Çu t­ ®å sé ngay trong phót chèc. §©y còng lµ ®iÒu rÊt ®¸ng quan t©m khi lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y thÐp. Thø ba, thêi gian b¾t ®Çu mét c«ng cuéc ®Çu t­ tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi ph¸t huy t¸c dông th­êng ®ßi hái nhiÒu n¨m th¸ng, thêi gian vËn hµnh ®Ó thu håi vèn còng kÐo dµi. Kh«ng tÝnh ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp t­ nh©n, hé gia ®×nh th× ®Ó hoµn thµnh mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp cÇn tõ 5 ®Õn 10 n¨m, thËm chÝ cßn l©u h¬n. §ã lµ ch­a kÓ ®Õn nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp trong qu¸ tr×nh x©y dùng do kÐo dµi thêi gian thi c«ng .Bªn c¹nh ®ã, ®èi víi ngµnh thÐp, vèn ®Çu t­ ban ®Çu bá ra lµ rÊt lín do ®ã ®Ó cã thÓ thu håi ®­îc th× cÇn ph¶i cã mét thêi gian dµi, cã khi hµng chôc n¨m. Thø t­, do thêi gian ®Çu t­ kÐo dµi vµ vèn ®Çu t­ lín nªn ®Çu t­ trong ngµnh thÐp gÆp nhiÒu rñi ro, ®Æc biÖt lµ c¸c rñi ro sau: Rñi ro vÒ x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh:Th­êng lµ c¸c rñi ro kÐo dµi thêi gian thi c«ng do tiÕn ®é bá vèn chËm. Rñi ro vÒ kü thuËt vµ v©n hµnh: §©y còng lµ rñi ro hay gÆp trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ ®èi víi Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam do m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu nªn kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt vµ kh«ng thÓ vËn hµnh víi c«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu. Rñi ro vÒ thÞ tr­êng : Do quy m«, thêi gian thùc hiÖn ®Çu t­ trong ngµnh thÐp lµ rÊt lín vµ dµi nªn cã thÓ sÏ ph¶i høng chÞu c¸c rñi ro vÒ thÞ tr­êng, ch¼ng h¹n nh­ hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng b¸n ®­îc dÉn ®Õn ø ®äng vèn, gi¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­. NÕu kh«ng nghiªn cøu kü, dù b¸o nhu cÇu mét c¸ch chÝnh x¸c th× rñi ro vÒ thÞ tr­êng sÏ lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi ngµnh thÐp. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta nhËn thÊy ®Çu t­ trong ngµnh thÐp lµ hÕt søc khã kh¨n vµ chÞu nhiÒu rñi ro. ChÝnh v× vËy ®Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, mang vÒ nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh cho ngµnh thÐp th× ngµnh cÇn ph¶i cã sù quan t©m, chuÈn bÞ mét c¸ch tèt nhÊt c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ ®Ó lµm sao khi tiÕn hµnh mét dù ¸n nµo ®ã th× ph¶i hoµn thµnh vµ ®¹t kÕt qu¶ cao, tr¸nh t×nh tr¹ng bá dë g©y l·ng phÝ thÊt tho¸t vèn, vËt t­ vµ vËt lùc. VI/ Mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . 1/ VÞ trÝ cña Tæng c«ng ty thÐp trong ngµnh thÐp ViÖt nam. Ngµnh thÐp ViÖt nam ®· vµ ®ang ngµy cµng hoµn thiÖn h­íng ®i cña m×nh ®Ó ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vÒ thÐp trong n­íc vµ ®¹t lîi nhuËn cao. HiÖn nay cïng víi ®µ ph¸t triÓn cña ngµnh th× ®· cã rÊt nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt thÐp t¹i ViÖt nam bao gåm kho¶ng 14 c«ng ty liªn doanh víi n­íc ngoµi cã c«ng suÊt kho¶ng 200-300 ngh×n tÊn/n¨m/1c«ng ty; kho¶ng trªn 10 c¬ së s¶n xuÊt thÐp vµ gia c«ng sau c¸n lµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ 100% vèn n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña quèc doanh vµ quèc phßng cã quy m« nhá ®ang sö dông chñ yÕu c¸c m¸y c¸n mini vµ lß ®iÖn cña c¬ khÝ cã c«ng suÊt tõ10.000 tÊn ®Õn 30.000 tÊn /n¨m. Ngoµi ra khu vùc t­ nh©n hé gia ®×nh còng ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo thÞ tr­êng s¶n xuÊt thÐp víi 250 c¬ së ®ang sö dông c¸c lß luyÖn thÐp vµ c¸n thÐp rÊt nhá, kiÓu mini thñ c«ng cã c«ng suÊt b×nh qu©n trªn d­íi 1000 tÊn /n¨m/1c¬ së, ph©n bè ë nhiÒu tØnh vµ thµnh phè tõ b¾c vµo nam. Nh­ng ®Æc biÖt cµn ph¶i nh¾c tíi ®ã lµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam , mét doanh nghiÖp ®ãng vai trß chñ lùc cña ngµnh thÐp víi 15 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ tæng c«ng suÊt c¸n thÐp trªn 700 ngh×n tÊn/n¨m, ®· ®ãng gãp rÊt lín cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh. MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng Tæng c«ng ty lu«n phÊn ®Êu vµ ®Æt ra c¸c môc tiªu ®Ó phÊn ®©ó, nh»m n¾m v÷ng vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong ngµnh thÐp còng nh­ ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cã liªn quan. Tõ ®ã t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ngµnh thÐp phat triÓn, gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng:"S¾p xÕp l¹i c¸c liªn hiÖp xÝ nghiÖp, Tæng c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng", ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 1994, thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 91/TTg vÒ thÝ ®iÓm thµnh lËp tËp ®oµn kinh doanh. Theo tinh thÇn cña quyÕt ®Þnh nµy, sù h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh doanh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy tÝch tô vµ tË trung, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®ång thêi thùc hiÖn chñ tr­¬ng xo¸ bá dÇn chÕ ®é Bé chñ qu¶n, cÊp hµnh chÝnh chñ qu¶n vµ sù ph©n biÖt doanh nghiÖp Trung ­¬ng, doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng vµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ. Theo quyÕt ®Þnh 91/TTg, tËp doµn kinh doanh ph¶i cã 7 doanh nghiÖp thµnh viªn trë lªn vµ vèn ph¸p ®Þnh Ýt nhÊt lµ 1000 tû ®ång; ®¶m b¶o võa h¹n chÕ®éc quyÒn, võa h¹n chÕ c¹nh tranh bõa b·i.Cã thÓ ho¹t ®éng kinh doanh ®a ngµnh nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i cã ngµnh chñ ®¹o. Mçi tËp ®oµn ®­îc tæ chøc c«ng ty tµi chÝnh ®Ó huy ®éng vèn, ®iÒu hoµ vèn phôc vô cho yªu cÇu ph¸t triÓn néi bé tËp ®oµn hoÆc liªn doanh víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè344/TTg, ngµy 04 th¸ng 07 n¨m 1994 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ trªn c¬ së hîp nhÊt Tæng c«ng ty thÐp thuéc bé c«ng nghiÖp vµ Tæng c«ng ty kim khÝ thuéc bé th­¬ng m¹i. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ tiÕp tôc ®æi míi , s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸cTæng c«ng ty n¾m gi÷ c¸c ngµnh then chèt cña nÒn kinh tÕ, ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 1995, Thñ t­íng ChÝnh phñ ký quyÕt ®Þnh sè225/TTg thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt nam , tæ chøc ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty nhµ n­íc- Tæng c«ng ty 91. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: Vietnam Steel Corporation. Tªn viÕt t¾t VSC . §Þa chØ: 91, phè L¸ng H¹, quËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam lµ mét ph¸p nh©n kinh doanh, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®­îc chÝnh phñ phª chuÈn t¹i nghÞ ®Þnh sè 03/CP, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 1996 vµ giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè109621 ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 1996 do Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÊp. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc ChÝnh phñ xÕp h¹ng ®Æc biÖt. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cã vèn do nhµ n­íc cÊp, cã bé m¸y ®iÒu hµnh, qu¶n lý vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, cã con dÊu theo mÉu quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, tù chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè vèn do Nhµ n­íc giao cho qu¶n lý sö dông, ®­îc më tµi kho¶n ®ång ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam chÞu sù qu¶n lý Nhµ n­íc cña ChÝnh phñ, trùc tiÕp lµ c¸c Bé c«ng nghiÖp, Bé tµi chÝnh, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi vµ c¸c bé c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ph©n cÊp qu¶n lý theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®­îc Nhµ n­íc giao qu¶n lý vµ sö dông h¬n 1400 tû ®ång, lao ®éng b×nh qu©n trªn 18531 ng­êi. HiÖn nay, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cã 15 ®¬n vÞ thµnh viªn,trong ®ã: Khèi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp:5 c«ng ty; Khèikinh doanh th­¬ng m¹i :8 c«ng ty;Khèi nghiªn cøu ®µo t¹o: 2 ®¬n vÞ. *Khèi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp bao gåm: +C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn: TØnh Th¸i Nguyªn. Lao ®éng 11.384 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty gåm 24 doanh nghiÖp. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu lµ khai th¸c, s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt thÐp; s¶n xuÊt gang, thÐp thái, thÐp c¸n c¸c lo¹i... +C«ng ty thÐp §µ N½ng: Thµnh phè §µ N½ng. Lao ®éng 301 ng­êi. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm thÐp vµ vËt t­ ngµnh thÐp. +C«ng ty thÐp MiÒn Nam: Thµnh phè Hå ChÝ minh. Lao ®éng 3.710 ng­êi. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp d©y, thÐp trßn tr¬n, trßn v»n, d©y thÐp, l­íi thÐp, hîp kim thÐp...§¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty gåm 10 doanh nghiÖp. +Nhµ m¸y c¸n thÐp MiÒn Trung: +C«ng ty vËt liÖu chÞu löa vµ khai th¸c ®Êt sÐt Tróc Th«n: TØnh H¶i D­¬ng. Lao ®éng 515 ng­êi. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu lµ khai th¸c ®Êt sÐt, s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa, ®Êt ®Ìn, g¹ch, ngãi. *Khèi kinh doanh th­¬ng m¹i bao gåm: +C«ng ty kim khÝ Hµ Néi:Thµnh phè Hµ Néi. Lao ®éng 415 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty gåm 8 doanh nghiÖp. +C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi:Thµnh phè Hµ Néi. Lao ®éng 413 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty gåm 16 doanh nghiÖp. +C«ng ty kim khÝ B¾c Th¸i: TØnh Th¸i Nguyªn. Lao ®éng 155 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty gåm 9 doanh nghiÖp. +C«ng ty kim khÝ H¶i Phßng: Thµnh phè H¶i Phßng. Lao ®éng 430 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc gåm 7 doanh nghiÖp. +C«ng ty kim khÝ Qu¶ng Ninh: TØnh Qu¶ng Ninh. Lao ®éng 118 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc gåm 7 doanh nghiÖp. +C«ng ty kim khÝ vµ vËt t­ tæng hîp MiÒn Trung: Thµnh phè §µ N½ng. Lao ®éng 370 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc gåm 13 doanh nghiÖp. +C«ng tykim khÝ Thµnh phè Hå ChÝ Minh: Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Lao ®éng 269 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty gåm 9 doanh nghiÖp. +C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp: Thµnh phè Hå ChÝ Minh.lao ®éng 236 ng­êi. §¬n vÞ trùc thuéc gåm 6 doanh nghiÖp. C¸c c«ng ty thuéc khèi nµy cã chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu lµ kinh doanh kim khÝ, nguyªn vËt liÖu phôc vô ngµnh thÐp,kinh doanh dÞch vô kho b·i, nhµ x­ëng, ®¹i lý mua b¸n ký göi hµng ho¸.. *Khèi nghiªn cøu ®µo t¹o bao gåm: +ViÖn luyÖn kim ®en: TØnh Hµ T©y. Lao ®éng 127 ng­êi. +Tr­êng ®µo t¹o nghÒ C¬ ®iÖn- LuyÖn kim Th¸i Nguyªn: TØnh Th¸i Nguyªn. Lao ®éng 180 ng­êi. Chøc n¨ng chñ yÕu cña hai ®¬n vÞ nµy lµ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ luyªn kim, vËt liÖu míi vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ho¹t ®éng hÇu hÕt trªn c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm trªn l·nh thæ ViÖt nam vµ bao trïm hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n tõ khai th¸c vËt liÖu, s¶n xuÊt thÐp cho ®Õn kh©u ph©n phèi, tiªu thô s¶n phÈm. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty nh­ sau: *Khai th¸c quÆng s¾t, than mì, nguyªn liÖu phôc vô cho c«ng nghÖ luyÖn kim. *S¶n xuÊt gang thÐp vµ c¸c kim lo¹i, s¶n phÈm thÐp kh¸c. *Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thÐp, vËt t­ thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô cã liªn quan ®Õn c«ng nghÖ luyÖn kim ®en nh­ nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Çu vµo, c¸c s¶n phÈm thÐp, trang thiÕt bÞ luyÖn kim, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ hç trî kü thuËt. *ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, thi c«ng x©y l¾p trang thiªt bÞ c«ng tr×nh luyÖn kim vµ x©y dùng d©n dùng. *Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng ¨n uèng, x¨ng, dÇu, mì, gas, dÞch vô vµ vËt t­ tæng hîp kh¸c. *§µo t¹o, nghiªn cøu KHCN phôc vô ngµnh c«ng nghÖ luyÖn kim vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt kim lo¹i, vËt liÖu x©y dùng. *§Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. *XuÊt khÈu lao ®éng. Trªn ®©y lµ ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®­îc Nhµ n­íc giao phã. Tõ khi thµnh lËp cho tíi nay, Tæng c«ng ty lu«n lu«n cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt gãp phÇn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn cña Nhµ n­íc giao, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch, t¹o viÖc lµm vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng trong Tæng c«ng ty. 3/ Mét sè ®Æc ®iÓm cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 3.1/ Quy m«, n¨ng lùc s¶n xuÊt thÊp, c¬ cÊu s¶n phÈm cßn h¹n chÕ. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc míi ®­îc thµnh lËp, chÝnh v× thÕ quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cßn rÊt nhá bÐ. Tæng c«ng ty cã 15 nhµ m¸y thµnh viªn víi tæng c«ng xuÊt s¶n xuÊt thÐp c¸n kho¶ng 760 ngh×n tÊn/ n¨m, chiÕm 30,4% s¶n l­îng trong n­íc; n¨ng lùc s¶n xuÊt ph«i thÐp kho¶ng 470 ngh×n tÊn/ n¨m ®¸p øng ®­îc 25 % nhu cÇu ph«i thÐp trong n­íc; §èi víi c¸c s¶n phÈm gia c«ng sau c¸n (èng hµn, t«n m¹...) th× kho¶ng 500 ngh×n tÊn/ n¨m. VÒ chñng lo¹i s¶n phÈm th× cßn rÊt h¹n chÕ. Tæng c«ng ty vÉn chØ s¶n xuÊt ®­îc mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng nh­ thÐp tr¬n, thÐp trßn v»n dïng trong x©y dùng, c¸c lo¹i èng hµn cì nhá vµ t«n m¹ kÏm, m¹ mÇu, chÕ phÈm kim lo¹i... C¸c lo¹i thÐp dÑt vµ thÐp chÊt l­îng cao vÉn ch­a ®­îc ®Çu t­ x©y dùng mµ ph¶i nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. §©y lµ mét h¹n chÕ mµ Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã h­íng kh¾c phôc ®Ó trong vµi n¨m tíi sÏ s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm h¬n n÷a,®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng. Cã nh­ thÕ th× míi cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ s¶n xuÊt vµ kinh doanh thÐp trong vµ ngoµi n­íc. 3.2/ Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu. Do c¸c nhµ m¸y cña Tæng c«ng ty ®Òu ®· ®­îc ®Çu t­ tõ vµi chôc n¨m tr­íc nªn tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ møc ®ång bé, tiÕn tiÕn cña trang thiÕt bÞ ®Òu thua kÐm c¸c liªn doanh vµ mét sè c¬ së ®Çu t­ míi nh÷ng n©­m gÇn ®©y. HÇu hÕt c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt thÐp cña Tæng c«ng ty ®Òu tõ nh÷ng n¨m 60,70 cña thÕ kû XX. §©y còng lµ mét nh©n tè cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. Sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cò, l¹c hËu sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng tõ ®ã n©ng chi phÝ s¶n xuÊt dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c¬ së kh¸c. Tõ ®ã lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. 3.3/ Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cao. Nh­ chøng ta ®· biÕt th× gi¸ c¶ s¶n phÈm lµ mét c«ng cô c¹nh tranh hÕt søc h÷u hiÖu. Trong khi ®ã gi¸ cña c¸c s¶n ph¶m thÐp cña tæng c«ng ty th× l¹i rÊt cao,cao h¬n so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. nÕu so víi gi¸ thÐp cña c¸c liªn doanh th× cao h¬n 4-5%; So víi c¸c n­íc trong khu vùc th× cao h¬n 20 ®Õn 25% cßn so víi gi¸ thÐp cña Nga vµ c¸c n­íc T©y ¢u th× cao h¬n 10 -14%. VËy nguyªn nh©n nµo lµm cho gi¸ thÐp cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam l¹i cao vµ kÐm kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Õn thÕ ? Cã thÓ thÊy rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng nh×n chung cã thÓ nhËn thÊy nguyªn nh©n chÝnh mµ chóng ta còng ®· ®Ò cËp ë trªn ®ã lµ do c«ng nghÖ qu¸ l¹c hËu dÉn ®Õn tiªu hao vËt chÊt ®Çu vµo lín. ChØ tÝnh riªng phÇn tiªu hao vËt chÊt cña tæng c«ng ty ®· gÊp 2 lÇn so víi thÕ giíi vµ gÊp 1,5 lÇn so víi liªn doanh s¶n xuÊt thÐp trong n­íc. Thªm vµo ®ã lµ lùc l­îng lao ®éng cña Tæng c«ng ty qu¸ lín so víi nhu cÇu sö dông Tãm l¹i vãi nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam. Tæng c«ng ty ®ang ë trong t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt. Vèn, tµi s¶n, c«ng nghÖ... ®Òu chiÕm tû träng nhá so víi toµn ngµnh. Trong thêi gian tíi tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu chØnh xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña m×nh, tõ ®ã ®Çu t­ ®óng h­íng nh»m ngµy cµng t¨ng c­êng n¨ng lùc c¹nh tranh ®Ó kh¼ng ®Þnh vai trß lµ mét doanh nghiÖp chñ ®¹o cña ngµnh. V/ Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . 1/TÝnh tÊt yÕu ph¶i ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung. 1.1/ Xu thÕ tù do ho¸, toµn cÇu ho¸ th­¬ng m¹i. C¸c doanh nghiÖp tån t¹i trong thÞ tr­êng c¹nh tranh ®Òu cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh cña nã. V× thÕ nÕu mét doanh nghiÖp tham gia thÞ tr­êng mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× sÏ kh«ng thÓ tån t¹i ®­îc. ViÖc duy tr× vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi trong suèt thêi gian tån t¹i cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ c¬ së, nÒn t¶ng v÷ng ch¾c ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¹nh tranh lµ yÕu tè kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng th× ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ tu©n theo quy luËt c¹nh tranh. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ xu thÕ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ®ang diÔn ra m¹nh mÏ. Tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®ång nghÜa víi viÖc xo¸ bá dÇn hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, còng cã nghÜa lµ xo¸ bá sù b¶o hé cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tham gia thùc sù vµo cuéc c¹nh tranh kh¾c nghiÖt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc. Qua cuéc c¹nh tranh nµy, cã nh÷ng doanh nghiÖp sÏ v­ît qua ®­îc khã kh¨n, ®ñ søc ®Ó c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn ®i lªn, ng­îc l¹i mét sè doanh nghiÖp kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh th× sÏ bÞ ®µo th¶i ra khái thÞ tr­êng. Xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy nay chÝnh lµ th¸ch thøc vµ lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh. 1.2/ ¸p lùc tõ kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù ph¸t triÓn ph«ng phó vµ ®a d¹ng cña c¸c mÆt hµng, cña nhiÒu h·ng th× kh¸ch hµng sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän h¬n. Hä cã thÓ mua s¶n phÈm nµo hîp víi thÞ hiÕu, võa tói tiÒn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cao ë bÊt kú mét nhµ s¶n xuÊt nµo. §ã còng chÝnh lµ mét vÊn ®Ò thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kÐo ®­îc kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña m×nh b»ng mäi h×nh thøc ®Ó tiªu thô nhanh s¶n phÈm tr¸nh ø ®äng, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn. Do cã quyÒn chän trong tay, yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm ngµy cµng cao vµ chi tiÕt h¬n vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, ch¸t l­îng dÞch vô, ph­¬ng thøc thanh to¸n... Xu h­íng nµy lµ mét bÊt lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nh­ng còng lµ yÕu tè buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l­îc c¹nh tranh phï hîp vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. 1.3/ §e do¹ cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ. S¶n phÈm thay thÕ lµ s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng hay c«ng dông t­¬ng tù víi c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña KHCN nh­ ngµy nay, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lu«n ®­îc c¶i tiÕn. Mét s¶n phÈm cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhiÒu môc ®Ých tiªu dïng kh¸c nhau cña ng­êi mua. ChÝnh v× thÕ,møc ®é tham gia vµo thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ lµ rÊt lín. §øng tr­íc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã møc gi¸ cao vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cã tiÖn Ých t­¬ng tù nh­ng gi¸ rÎ h¬n, ng­êi tiªu dïng ch¾c ch¾n sÏ kh«ng lùa chän s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mµ sÏ ­u tiªn cho s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ kia. §©y lµ lý do lµm t¨ng møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp bÞ thu hÑp dÇn. NÕu nh­ c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chuyªn biÖt, kh¸c víi nh÷ng s¶n phÈm phÈm kh¸c th× sù ra ®êi cña c¸c s¶n phÈm thay tÕ sÏ dÇn dÇn thay chç cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChÝnh sù xuÊt hiÖn cña xu thÕ nµy ®· ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn cã ®­îc kh¸ch hµng hay nãi c¸ch kh¸c lµ muèn tiªu thô ®­îc s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô th× ph¶i b»ng mäi c¸ch n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. 1.4/ §e do¹ cña ng­êi míi nhËp cuéc. Nh­ trªn ®· nãi th× nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, tù do ho¸ diÔn ra ë cÊp ®é ngµy cµng cao. Mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Òu cã thÓ dÔ dµng ra nhËp thÞ tr­êng cña ngµnh. MÆt kh¸c sù tù do ho¸ kh«ng chØ diÔn ra ë trong n­íc mµ cßn më r«ng ra toµn ThÕ giíi. Hµng ho¸ mét n­íc cã thÓ tù do ra vµo n­íc kh¸c. Søc Ðp cña c¸c ®èi thñ míi ra nhËp (kÓ c¶ trong vµ ngoµi n­íc ) víi nh÷ng lîi thÕ tõ c«ng nghÖ thiÕt bÞ ®Õn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn hiÖu qu¶ sÏ g©y nh÷ng bÊt lîi kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi toµn ngµnh. §Ó ®èi phã víi vÊn ®Ò nµy, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh«ng chØ lµ tr­íc m¾t mµ lµ gi¶i ph¸p l©u dµi, ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc ®Çu t­ mang tÝnh ®Þnh h­íng ®Ó kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Trªn ®©y ®· ph©n tÝch xu h­íng vËn ®éng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Ta thÊy r»ng xu h­íng nµy ®· t¹o ra møc ®é c¹nh trnah khèc liÖt h¬n, g©y søc Ðp rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt nh­ s¶n xuÊt, kinh doanh, tû phÇn vµ lîi nhuËn... C¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc chØ khi søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc n©ng cao. Thùc tÕ ®· chøng minh ®­îc ®iÒu ®ã. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ rµo c¶n h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ng¨n chÆn c¸c bÊt lîi g©y ra cho doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu liªn tôc cña doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng cã ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh mµ ph¶i duy tr× ®­îc lîi thÕ ®ã míi thùc sù lµ ®iÒu khã. Doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch ®i tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cao, ph­¬ng thøc kinh doanh s¸ng t¹o.... nh­ thÕ míi cã thÓ tån t¹i ®­îc trong thÞ tr­êng c¹nh tranh s«i ®éng nh­ hiÖn nay. 2/ Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm thÐp cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thùc sù lµ cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n chung nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cßn cã nguyªn nh©n cô thÓ sau: Nh­ chóng ta ®· biÕt th× ngµnh thÐp nãi chung cßn ®ang ë trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam vÉn ë trong t×nh tr¹ng s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n, nÆng vÒ gia c«ng chÕ biÕn tõ ph«i vµ b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu, ch­a cã nhµ m¸y lín hiÖn ®¹i lµm trô cét ®ñ sóc chi phèi toµn ngµnh, chi phèi thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã chi phÝ s¶n xuÊt cßn cao, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, gi¸ thµnh kh«ng æn ®Þnh (do lÖ thuéc ph«i thÐp nhËp khÈu) nªn tÝnh c¹nh tranh ch­a cao. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu s¶n phÈm thÐp cßn h¹n chÕ. §Ó c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®Æt ra trong thêi kú míi, chñ ®éng tham gia qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn ph¶i ®Çu t­ m¹nh mÏ ®Ó hiÖn ®¹i ho¸, n©ng coa n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng c­êng søc c¹nh tranh, gi¶m dÇn, tiÕn tíi kh¾c phôc sù mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu s¶n xuÊt. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thßi kú 1996-2001 I/ Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thêi kú 1996-2001. Lµ mét doanh nghiÖp chñ lùc cña ngµnh thÐp ViÖt nam, Tæng c«ng ty thÐp cã chøc n¨ng thèng nhÊt qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp quèc doanh s¶n xuÊt thÐp trong n­íc. Nh­ng trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thi tr­êng më cña nh­ hiÖn nay, víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c¸c liªn doanh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. 1/ Søc c¹nh tranh hiÖn t¹i rÊt yÕu kÐm. Sù yÕu kÐm trong kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÓ hiÖn ngay ë thÞ phÇn mµ Tæng c«ng ty n¾m gi÷. NÕu nh­ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90, Tæng c«ng ty n¾m gi÷ ®­îc 90% thÞ tr­êng tiªu thô thÐp néi ®Þa th× ®Õn n¨m 1996, thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty gi¶m xuèng cßn 53% vµ n¨m 2000 lµ 30%. Sù gi¶m m¹nh thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty thÐp lµ do sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c liªn doanh vµ t­ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh thÐp. MÆc dï thêi kú 1996-2001, nhu cÇu thÐp trong n­íc vÉn t¨ng hµng n¨m kho¶ng 12%n¨m (t­¬ng ®­¬ng 200.000 tÊn thÐp/n¨m) vµ ®¹t tíi 3.864.200 tÊn n¨m 2001, nh­ng l¹i chñ yÕu do c¸c ®¬n vÞ ngoµi Tæng c«ng ty cung cÊp. Trong 5 n¨m 1996-2000 møc t¨ng s¶n l­îng b×nh qu©n cña liªn doanh vµ t­ nh©n ®¹t 20% n¨m vµ chiÕm lÜnh trªn 50% thÞ phÇn trong n­íc. Còng trong thêi kú ®ã, møc t¨ng s¶n l­îng cña Tæng c«ng ty chØ ®¹t møc 2,3% n¨m. Trong n¨m 2001, thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty gi¶m kho¶ng 10% so víi n¨m 2000, chñ yÕu do cã thªm mét sè nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp x©y dùng míi ®i vµo ho¹t ®éng. §iÒu nµy cho th¸y r»ng thÞ tr­êng thÐp ngµy cµng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n trong n¨m 2002 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. ThiÕt bÞ m¸y mãc cò, c«ng nghÖ l¹c hËu, tiªu hao nhiÒu n¨ng l­îng, nhiªn liÖu lµ nguyªn nh©n ®Èy gi¸ thµnh s¶n xuÊt thÐp lªn cao vµ tõ ®ã lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña tæng c«ng ty. Thªm vµo ®ã Tæng c«ng ty kh«ng ®ñ vèn ®Ó x©y dùng nh÷ng nhµ m¸y hiÖn ®¹i, quy m« lín mµ chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c nhµ m¸y nhá vµ trung b×nh nªn n¨ng lùc s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸ kh«ng cao. ChÝnh v× thÕ ®Ó c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ngoµi Tæng c«ng ty ®­îc trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n. Do ®iÒu kiÖn vÒ m¸y mãc, kü thuËt mµ hiÖn nay Táng c«ng ty chØ míi huy ®éng ®­îc 60% c«ng suÊt c¸n thÐp vµ luyÖn thÐp trong khi nh÷ng m¸y mãc kh«ng sö dông ®Õn vÉn ph¶i tÝnh khÊu hao do hao mßn v« h×nh. HiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng cao, thªm vµo ®ã lµ sù cång kÒnh vÒ lao ®éng d­ thõa cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (c«ng ty gang thÐp ThaÝ Nguyªn d­ thõa 50% lao ®éng) l¹i cµng lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. 2/ Ph­¬ng thøc c¹nh tranh ®¬n ®iÖu. Theo lý thuyÕt cña c¸c nhµ kinh tÕ häc còng nh­ trªn thùc tÕ chóng ta thÊy tån t¹i rÊt nhiÒu ph­¬ng thøc c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p c¹nh tranh nµo h÷u hiÖu nhÊt, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp vµ nÕu cã thÓ kÕt hîp ®­îc mét c¸ch linh ®éng nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau th× hiÖu qu¶ ®em l¹i sÏ thùc sù lín. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nhiÒu ph­¬ng thøc c¹nh tranh kh¸c nhau th× Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam l¹i chØ cã mét ph­¬ng thøc c¹nh tranh duy nhÊt ®ã lµ c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®Òu ®­îc cÊp chøng chØ ISO vµ ®¨ng ký nh·n m¸c víi c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng cña Nhµ n­íc vµ cã chÊt l­îng kh«ng thua kÐm hµng ngo¹i nhËp. Tuy nhiªn nh­ chóng ta ®· biÕt th× chÊt l­îng s¶n phÈm mÆc dï lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt nh­ng kh«ng ®ñ ®Ó t¹o cho Tæng c«ng ty cã mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. §Ó t¨ng ®­îc thÞ phÇn thÐp, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, chi phÝ trung gian, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Õn møc t­¬ng ®­¬ng hoÆc thÊp h¬n c¸c s¶n phÈm cña liªn doanh vµ hµng nhËp khÈu. Bªn c¹nh ®ã ®Ó c¹nh tranh dÓ dµng h¬n, Tæng c«ng ty ph¶i cè g¾ng t¹o ra tÝnh chuyªn biÖt cña s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. §ã lµ ph­¬ng thøc ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt quan träng. Nh­ng thùc tÕ còng rÊt khã kh¨n ®èi víi Tæng c«ng ty, bëi lÏ c¬ cÊu s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty cßn rÊt nghÌo nµn. ChØ cã s¶n phÈm thÐp dµi dïng trong x©y dùng lµ cã kh¶ n¨ng vÒ quy m«, c«ng suÊt vµ s¶n l­îng,mµ s¶n phÈm nµy th× l¹i cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Trong khi dã ph«i thÐp lµ mÆt hµng cã lîi thÕ râ nhÊt cña Tæng c«ng ty th× l¹i kh«ng ®­îc s¶n xuÊt víi quy m« lín do thiÕu nguyªn liÖu. Mét sè lo¹i thÐp hîp kim m¸c thÊp th× chØ ®­îc s¶n xuÊt nhá giät t¹i mét sè nhµ m¸y c¬ khÝ cña Tæng c«ng ty ®ñ ®Ó cung cÊp cho nhu cÇu trong n­íc. ChÝnh sù nghÌo nµn vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm lµ c¶n trë lín lµm cho Tæng c«ng ty kh«ng tham gia toµn diÖn vµo thÞ tr­êng. Mét sè s¶n phÈm cã lîi thÕ th× l¹i kh«ng ®­îc s¶n xuÊt nhiÒu dÉn ®Õn thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty ë thÞ tr­êng trong n­íc rÊt thÊp. Trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n trong chÝnh s¸ch c¹nh tranh vµ còng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh, më réng c¬ cÊu s¶n phÈm vµ ph¶i biÕt tËn dông lîi thÕ cña m×nh, t¨ng c­êng tÝnh ­u viÖt cña s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty tõ ®ã n©ng dÇn vÞ thÕ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. 3/ Tæng c«ng ty thÐp ch­a thùc sù tham gia vµo c¹nh tranh mét c¸ch tù chñ trong thÞ tr­êng. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn c¸c ®¬n vÞ trong Tæng c«ng ty cßn cã sù b¶o hé cña Nhµ n­íc. Th«ng qua c¸c c«ng cô thuÕ vµ phi thuÕ Nhµ n­íc ®· can thiÖp h¹n chÕ nhËp khÈu thÐp vµo ViÖt nam, b¶o hé s¶n xuÊt thÐp trong n­íc. H¬n n÷a nguån vèn cña Tæng c«ng ty chñ yÕu ®­îc lÊy tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc nªn kinh doanh hiÖu qu¶ hay kh«ng th× ®· cã Nhµ n­íc bï lç. ChÝnh v× thÕ ®· t¹o ra mét t©m lý û l¹i cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thÐp thuéc Tæng c«ng ty tõ ®ã lµm gi¶m ®éng lùc c¹nh tranh. C¸c ®¬n vÞ kh«ng chñ ®éng s¸ng t¹o tham gia thÞ tr­êng mµ vÉn chê ®îi ë sù b¶o hé cña Nhµ n­íc. §©y lµ mét vÊn ®Ò kh«ng chØ Tæng c«ng ty thÐp m¾c ph¶i mµ hÇu nh­ cã ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c. Nãi tãm l¹i do kh«ng thÊy ®­îc nguy c¬ c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi ngµnh, do vÉn cßn quen víi vßng tay b¶o hé cña nhµ n­íc nªn Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®· kh«ng cã nh÷ng b­íc ®i phï hîp ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Vµ ®ã còng lµ mét lý do ®Ó chóng ta ®Æt dÊu hái r»ng; Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam trong vµi n¨m tíi sÏ nh­ thÕ nµo? Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu nh­ nh÷ng khã kh¨n trªn cña Tæng c«ng ty ch­a ®­îc gi¶i quyÕt th× sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c¸c c«ng ty liªn doanh, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thÐp sÏ nhÊn ch×m thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong t­¬ng lai kh«ng xa. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty sÏ chËt vËt vµ khã kh¨n h¬n rÊt nhiÒu. II/ T×nh h×nh ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thêi kú 1996-2001. 1/ T×nh h×nh ®Çu t­ nãi chung cña Tæng c«ng ty. 1.1/ Vèn vµ nguån vèn ®Çu t­ 1.11 Vèn ®Çu t­ vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. Theo c¬ cÊu c«ng nghÖ cña vèn ®µu t­, vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty ®­îc chia theo cac kho¶n môc chÝnh lµ: Vèn thiÕt bÞ, vèn x©y l¾p vµ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n kh¸c. C¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 1: Vèn ®Çu t­ vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam thêi kú 1998-2001. §¬n vÞ : triÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 1998 1999 2000 2001 Sè tiÒn TûlÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ(%) Sè tiÒn TûlÖ (%) 1.tæng vèn ®Çu t­ 81.631 95809 66386 379951 2. vèn thiÕt bÞ 54468 66.72 64432 67.25 43177 65.04 274889 72.35 3. vèn xay l¾p 20758 25.43 21559 22.5 15810 23.82 89605 23.58 4. vèn ®Çu t­ XDCB kh¸c 64050 7.85 9818 10.25 7399 11.14 15457 4.07 Nguån: b¸o c¸o tæng kÕt giai ®o¹n 1998-2001, VSC. Qua sè liÖu trªn ta thÊy r»ng,tæng vèn ®Çu t­ huy ®éng trong thêi kú nµy còng cã nhiÒu biÕn ®éng. So víi n¨m 1998, tæng vèn ®Çu t­ n¨m 2000 gi¶m 18.67%, nh­ng ®Õn n¨m 2001, tæng vèn ®Çu t­ l¹i t¨ng 365.45% t­¬ng ®­¬ng 298.320 triÖu ®ång, vµ ®©y còng lµ n¨m tæng vèn ®Çu t­ ®¹t cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. Bëi lÏ trong n¨m 2001, tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu dù ¸n quan träng ch¼ng h¹n nh­ dù ¸n më räng c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn giai ®o¹n I, dù ¸n c¸n nguéi nhµ m¸y thÐp Phó Mü, dù ¸n s¶n xuÊt èng ®Þnh h×nh cña c«ng ty kim khÝ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, dù ¸n c¶i t¹o lß nung ph«i nhµ m¸y thÐp Nhµ BÌ... Nh×n vµo c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty trong giai ®o¹n nµy ta nhËn thÊy r»ng, vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ lu«n chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng vèn ®Çu tu. N¨m 1998, vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ chiÕm 66.72% tæng vèn ®Çu t­, n¨m 1999 chiÕm 67.25%tæng vèn ®Çu t­, n¨m 2000 vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ cã gi¶m nh­ng vÉn chiÕm 65.04% tæng vèn ®Çu t­. Trong n¨m 2001, vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ chiÕm tíi 72.35% tæng vèn ®Çu t­. Chøng tá r»ng trong kh¶ n¨ng h¹n hÑp vÒ vèn ®Çu t­, Tæng c«ng ty vÉn chó träng ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷u hµm l­îng chÊt x¸m trong c¬ cÊu s¶n phÈm, gi¶m dÇn tiªu hao n¨ng lùc vËt chÊt ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. Do nhu cÇu vèn ®Çu t­ lín nh­ng l­îng vèn._.p Long An 10. Lµng nghÒ §a héi H¶i Phßng Hµ néi Hµ néi TP .HCM TP.HCM TP.HCM B×nh D­¬ng B×nh D­¬ng Long An B¾c Ninh 20.000 20.000 10.000 15.000 30.000 15.000 15.000 20.000 15.000 190.000 TNHH & HTX 1. Cty thÐp Nam §« 2.Cty TuyÕn N¨ng 3.HTX c¬ khÝ §¹i thµnh H¶i Phßng Hµ Néi TP.HCM 120.000 25.000 15.000 Nguån : Phßng kinh doanh Tæng c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c c«ng ty trªn ®Òu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng ®èi hiÖu qu¶. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty ®ã nãi chung lµ kh«ng cao nh­ng do gi¸ thµnh h¹ nªn viÖc tiªu thô vÉn diÔn ra b×nh th­êng ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty TNHH, HTX, xÝ nghiÖp t­ nh©n vµ c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt nhá. C¸c hé s¶n xuÊt t­ nh©n th­êng lÊy gia thÐp c«ng khai cña VSC trªn thÞ tr­êng lµ c¬ së cho viÖc ®Þnh gi¸ b¸n cña m×nh , th­êng bao giê còng thÊp h¬n gi¸ thÐp cïng lo¹i cña VSC tõ 200 - 300® / 1kg. §èi víi c¸c doanh ngiÖp nhµ n­íc, liªn doanh vµ 100% vèn n­íc ngoµi. S¶n phÈm thÐp x©y dùng cña nhãm nµy ®­îc lµm tõ ph«i nhËp khÈu chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh riªng khèi liªn doanh cã chÊt l­îng s¶n phÈm tèt h¬n thÐp cña VSC. C¸c c«ng ty ®Ìu cã s¶n l­îng t¨ng tr­ëng hµng n¨m. HÇu hÕt c¸c c«ng ty liªn doanh ®Òu cã lËp chi nh¸nh ë c¸c Thµnh phè lín. VÊn ®Ò qu¶ng c¸o b¸n hµng còng ®­îc c¸c c«ng ty nµy quan t©m chÝnh v× thÕ mµ thÞ phÇn cña VSC ®· gi¶m ®i ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §øng tr­íc t×nh h×nh trªn VSC cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu t­ hiÖu qu¶ ®Ó n©ng dÇn vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng. 2/C¸c ®èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi chñ yÕu. NGA vµ UCRAINA: Hai n­íc nµy cã c¸c s¶n phÈm thÐp chÊt l­îng cao vµ gi¸ c¶ cã søc c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi do cã lîi thÕ vÒ nguån nguyªn liÖu rÎ vµ dåi dµo céng víi mét n¨ng lùc s¶n xuÊt lín. Hai n­íc nµy vÉn lµ nguån cung cÊp ph«i thÐp vµ c¸c s¶n phÈm thÐp h×nh cì lín cho ViÖt nam nªn cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thÞ tr­êng ViÖt nam. *Trung Quèc: Trung Quèc trong vßng 10 n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng s¶n l­îng s¶n xuÊt thÐp lªn gÊp hai lÇn ®Ó ®¹t trªn 100 triÖu tÊn/ n¨m, vµ tõ 4 n¨m nay ®· trë thµnh n­íc dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ ss¶n xuÊt thÐp th«. ThÞ tr­êng Trung Quèc réng lín vµ tiªu thô nhiÒu thÐp ®· ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn t×nh h×nh cung cÇu trªn thÕ giíi. Mäi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÐp ThÕ giíi ®Òu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ViÖt nam. *C¸c n­íc ASEAN : Trong 10 n¨m trë l¹i ®©y, c¸c n­íc ASEAN ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô cña chÝnh m×nh vµ ®· cã mét phÇn xuÊt khÈu ®­îc sang thÞ tr­êng thÕ giíi. Indonexia, Th¸i lan, Malayxia lµ nh÷ng n­íc cã tèc ®é ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh thÐp m¹nh nhÊt. Do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trÇm träng võa qua, nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c n­íc nµy ®· bÞ gi¶m xuèng. Tõ n¨m 1999, c¸c n­íc ASEAN ®· kh«i phôc ®­îc nhu cÇu tiªu thô thÐp vµ theo ®ã s¶n l­îng s¶n xuÊt thÐp còng t¨ng m¹nh. HiÖn nay, c¸c n­íc nµy ®· cã s¶n phÈm thÐp xuÊt pkhÈu sang Mü, c¸c n­íc Ch©u ¢u, c¸c n­íc trong khu vùc trong ®ã cã ViÖt nam. Thùc tr¹ng ®Çu t­ trong ngµnh thÐp còng nh­ t×nh h×nh ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n­íc ®· gióp cho ta cã mét c¸i nh×n toµn c¶nh vÒ thÞ tr­êng thÐp, nhËn thøc râ ®­îc vÞ trÝ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam trong thêi gian ngÇn ®©y. Tõ ®ã cã h­íng ®i thÝch hîp, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÐt bÞ, më réng thÞ tr­êng tiªu thô...,kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ chñ lùc cña Tæng c«ng ty, ®­a ngµnh thÐp ViÖt nam ph¸t triÓn ®i lªn héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam . I/ Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp trong t­¬ng lai. 1/ Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp nãi chung. Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp trong t­¬ng lai lµ viªc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó Tæng c«ng ty n¾m b¾t ®­îc quy m« thÞ tr­êng mµ m×nh sÏ tham gia, tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p chiÕn l­îc dµi h¹n trong ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã rÊt nhiÒu c¨n cø ®Ó dù b¸o, ch¼ng h¹n nh­: Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ (GDP) vµ GDP/®Çu ng­êi cña ViÖt nam trong tõng thêi kú theo dù b¸o cña viÖn chiÕn l­îc- Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­; Nhu cÇu tiªu thô thÐp c¶ n­íc thêi gian qua vµ møc tiªu thô trªn ®Çu ng­êi hiÖn nay; Tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n l­îng thÐp tõ 1990 ®Õn nay vµ dù kiÕn ®Õn n¨m 2010... KÕt qu¶ dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp trong n­íc ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 13: Nhu cÇu tiªu thô thÐp trong n­íc ®Õn n¨m 2020. N¨m Tæng nhu cÇu tiªu thô thÐp(1000T) B×nh qu©n ®Çu ng­êi(kg/ng) GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi(USD/ng) Dù kiÕn tû lÖ s¶n xuÊt (%) 2000 2500 38,5 380 60 2001 2700 34,1 408 2002 3000 37 438 2003 3270 39,5 470 2004 3580 43 505 2005 3900 46 543 70 2010 6000 65 744 70 2020 15000 120 1800-2000 90-95% Nguån: Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, VSC. Cïng víi møc t¨ng GDP/ ®Çu ng­êi, s¶n l­îng thÐp tiªu thô còng cã triÓn väng t¨ng lªn trong c¸c n¨m tíi. §©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi ngµnh thÐp nãi chung vµ ®èi víi Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam nãi riªng. Quy m« thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng më réng, Tæng c«ng ty cÇn cã h­íng ®i ®óng ®¾n, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ngay tõ b©y giê ®Ó chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng, më réng quy m« s¶n xuÊt. 2/ Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm. Nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau. B¶ng 14: Nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm. chñng lo¹i N¨m 2000 N¨m2005 N¨m2010 Kl­îng (1000T) Tû lÖ(%) Kl­îng (1000T) Tû lÖ(%) Kl­îng (1000T) Tû lÖ(%) Tæng nhu cÇu 2500 100 3900 100 6000 100 1.S¶n phÈm dµi 1500 60 2140 55 3000 50 +ThÐp thanh trßn v»n 670 28.8 1050 27 1500 25 +ThÐp d©y cuén 550 22 625 16 780 13 +ThÐp h×nh 280 11.2 465 12 720 12 2.S¶n phÈm dÑt 1000 40 1760 45 3000 50 +ThÐp tÊm 2000 8 270 7 480 8 +ThÐp l¸ c¸n nãng 250 10 390 10 780 13 +ThÐp l¸ c¸n nguéi 175 7 350 9 600 10 +T«n m¹ c¸c lo¹i 200 8 430 11 660 11 +èng hµn , h×nh uèn 175 7 320 8 480 8 Nguån: Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, VSC. Qua kÕt qu¶ dù b¸o trªn ta nhËn thÊy r»ng nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm thÐp dµi chiÕm tû lÖ lín h¬n so víi s¶n phÈm thÐp dÑt. N¨m 2000, chiÕm 60%, n¨m 2005 chiÕm 55% vµ ®Õn n¨m 2010 th× nhu cµu tiªu dïng hai s¶n phÈm nµy lµ ngang nhau. ChÝnh v× thÕ trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ph¶i cã ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho s¶n phÈm dÑt, c©n ®èi vµ më réng c¬ cÊu s¶n phÈm hiÖn cã, ®¶m b¶o trong t­¬ng lai sÏ cã nhiÒu s¶n phÈm dÑt chÊt l­îng cao cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng, h¹n chÕ l­îng thÐp dÑt nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. II/ Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®Õn n¨m 2010. 1/ Ph­¬ng h­íng: Thø nhÊt, n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ. DÇn dÇn thay thÕ c¸c thiÕt bÞ qu¸ cò vµ l¹c hËu. §Çu t­ x©y dùng c¸c nhµ m¸y míi cã quy m« lín, hiÖn ®¹i. Thø hai, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng tõng b­íc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø ba,, ®æi míi ph­¬ng thøc kinh doanh, c¶i tiÕn c«ng t¸c tiÕp thÞ b¸n hµng, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ phÇn. Thø t­, lùa chän vÞ trÝ tèi ­u nhÊt cã tÝnh ®Õn yÕu tè vïng ®Ó x©y dùng c¸c nhµ m¸y c¸n thÐp míi, gi¶m tèi thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt ph«i vµ c¸n thÐp. Thø n¨m, chó träng ®Çu t­ vµo kh©u th­îng nguån nh­: x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp, khai th¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt ph«i... tiÕn tíi h¹n chÕ nhËp khÈu ph«i tõ n­íc ngoµi, t¹o nguån æn ®Þnh cho s¶n xuÊt thÐp. Thø s¸u, chuyÓn sang h×nh thøc tù ®Çu t­ lµ chÝnh víi sù hç trî tèi ®a cña Nhµ n­íc, c¾t gi¶m c¸c dù ¸n liªn doanh ®Çu t­ vµo kh©u h¹ nguån mµ ­u tiªn kªu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo kh©u th­îng nguån. 2/ Môc tiªu cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®Õn n¨m 2010. * VÒ s¶n l­îng: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tù tóc ®­îc 55%-60% nhu cÇu vÒ ph«i thÐp, n¨m 2020 ®¸p øng hÇu hÕt nhu cÇu vÒ ph«i thÐp. §èi víi thÐp c¸n th«ng dông c¸c lo¹i, phÊn ®Êu ®¸p øng 75%-80% nhu cÇu cña x· héi vµo n¨m 2010. Cô thÓ nh­ sau: B¶ng 14: S¶n l­îng s¶n xuÊt vµ nhu cÇu thÐp c¸n 2000-2010. §¬n vÞ: tr.® N¨m S¶n phÈm 2000 2005 2010 1. ThÐp th«( ph«i thÐp) 2.ThÐp c¸n c¸c lo¹i. 3.C¸c lo¹i s¶n phÈm gia c«ng sau c¸n. 4. Dù b¸o nhu cÇu thÐp c¸n. 5. Tû lÖ ®¸p øng nhu cÇu (%) 0.3 1.3-1.5 0.3 2.5 56 1.0-1.5 2.5-3.0 0.6 3.9-4.0 75 2.5-3.0 4.5-5.0 1.2-1.5 6.0 75-80 Nguån: quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, VSC. *VÒ chñng lo¹i s¶n phÈm: PhÊn ®Êu n¨m 2010 ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ ®èi víi nh÷ng chñng lo¹i vµ quy c¸ch s¶n phÈm th«ng dông nhÊt (c¶ thÐp dÑt vµ dµi); Sau n¨m 2010 sÏ cung cÊp cho thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm c¸n èng. Riªng vÒ thÐp chÕ t¹o c¬ khÝ, thÐp ®Æc biÖtdïng cho quèc phßng sÏ tËp trung ph¸t triÓn mét sè lo¹i cã nhu cÇu t­¬ng ®èi lín vµ æn ®Þnh, ®ång thêi nhËp khÈu c¸c lo¹i kh¸c. *VÒ khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ: §Õn n¨m 2010, phÊn ®Êu ®¹t ®­îc møc ®é tiªn tiÕn trong khu vùc, víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã søc c¹nh tranh cao vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, c«ng suÊt lín, æn ®Þnh kÕt hîp víi nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi. GÝa trÞ thÕt bÞ nhËp khÈu ­íc chiÕm kho¶ng 50% tæng vèn ®Çu t­. Ban hµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt; ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt tiÕp tôc nghiªn cøu, øng dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng gnhÖ nh»m gi¶m c¸c chØ tiªu tiªu hao, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm. PhÊn ®Êu ®Ó ®­îc c¸p chøng chØ ISO 9001-2000 cho c¸c ®¬n vÞ ch­a ®­îc cÊp vµ chuyÓn ®æi hÖ thèng qu¶n lý ch¸t l­îng theo ISO9002-1994 sang hÖ thèng ISO9001-2000. *VÒ ho¹t ®éng ®Çu t­: Nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ cho ngµnh thÐp trong 10 n¨m tíi lµ rÊt lín, tæng céng ®¹t tíi 4190 triÖu USD, trong ®ã Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn ph¶i thu xÕp kho¶ng 3790 triÖu USD, cßn l¹i lµ liªn doanh vµ c¸c khu vùc kh¸c. Nguån vèn: tiÕp tôc më réng quan hÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông ng©n hµng ®Ó huy ®éng nguån vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ chuÈn bÞ cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín ®Õn n¨m 2010. Ngoµi ra cßn chó träng ®Õn nguån vèn vay ­u ®·i trong n­íc vµ n­íc ngoµi th«ng qua c¸c tæ chøc quèc tÕ (ODA),vµ nguån vèn FDI th«ng qua c¸c liªn doanh liªn kÕt. §Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chñ ®éng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, trong thêi gian tíi Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt mét sè dù ¸n ®Çu t­ d­íi h×nh thøc tù ®Çu t­ hoÆc liªn doanh sau: B¶ng 15:Danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t­ thêi kú 2001-2010. TT Tªn dù ¸n H×nh thøc C«ng suÊt dù kiÕn(1000t/n) MÆt hµng s¶n xuÊt TiÕn ®é vµ ®Þa ®iÓm ­íc vèn ®Çu t­ (tr.USD) 1 ®Çu t­ chiÒu s©u, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c c¬ së hiÖn cã ë c«ng ty GTTN,c«ng ty thÐp MiÒn nam, §µ n½ng Tù ®Çu t­, cã sù gióp ®ì cña Trung Quèc æn ®Þnh c«ng suÊt: Ph«i:500 C¸n :700 ThÐp h×nh, thÐp trßn vµ d©y cuén 2000-2002, t¹i c¸c c¬ së hiÖn cã Tæng sè kho¶ng 50 2 Më réng gang thÐp Th¸i Nguyªn giai ®o¹n hai Tù ®Çu t­ Ph«i :300 C¸n:250 ThÐp h×nh trßn 2002-2005, Th¸i Nguyªn 150 3 Nhµ m¸y thÐp Phó Mü Tù ®Çu t­ Ph«i :500 C¸n:300 Ph«i thÐp, thÐp trßn vµ d©y 2001-2005, Vòng tÇu 140 4 Nhµ m¸y thÐp c¸n nguéi Tù ®µu t­ Ph«i:500 C¸n nguéi vµ t«n m¹ 2000-2005, miÒn Nam 180 5 Nhµ m¸y ph«i thÐp phÝa B¾c Tù ®Çu t­ hoÆc liªn doanh Ph«i :500 Ph«i thÐp vu«ng 2000-2005, Qu¶ng Ninh hoÆc H¶i Phßng 100 6 Nhµ m¸y c¸n tÊm nãng(giai ®o¹n ®Çu cña nhµ m¸y thÐp liªn hîp) Tù ®Çu t­ hoÆc liªn doanh 1000 B¨ng cuén c¸n nãng 2002-2005 300 7 Khai th¸c má Quý Xa Tù ®Çu t­ hoÆc liªn doanh 1000 QuÆng s¾t 2004-2005 30 8 Nhµ m¸y s¾t xèp Liªn doanh 1200 S¾t xèp ®ãng b¸nh nãng 2001-2005 350 9 B­íc 2 nhµ m¸y thÐp liªn hîp Tù ®Çu t­ hoÆc liªn doanh 2500 Ph«i thÐp 2007-2010, nhµ m¸y thÐp liªn hîp 2500 10 Má Th¹ch Khª Tù ®Çu t­ hoÆc liªn doanh 100 ThÐp c¸c bon vµ hîp kim cao cÊp 2005-2007, phÝa B¾c 130 Nguån: Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m2010,VSC *VÒ thÞ tr­êng: Môc tiªu chÝnh vÒ thÞ tr­êng mµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn ®¹t ®­îc lµ tõng b­íc thay thÕ nhËp khÈu, chiÕm lÜnh vµ lµm chñ thÞ tr­êng trong n­íc vÒ c¸c lo¹i thÐp th«ng dông, ®ång thêi chó träng xuÊt khÈu tr­íc hÕt lµ sang thÞ tr­êng cña c¸c n­íc l¸ng giÒng nh­ Lµo vµ Campuchia...PhÊn ®Êu s¶n xuÊt trong n­íc ®¸p øng t­¬ng ®èi ®µy ®ñ c¸c chñng lo¹i, quy c¸ch chÊt l­îng cña kh¸ch hµng vµ chiÕm kho¶ng 80% nhu cÇu trong n­íc vÒ khèi l­îng s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm cã nhu cÇu Ýt, trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng cã hiÖu qu¶ th× dùa vµo nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng. III/ Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam trong thêi gian tíi. §øng tr­íc thùc tr¹ng cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam hiÖn nay còng nh­ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc mµ Tæng c«ng ty ®ang phaØ ®èi ®Çu th× ngµnh thÐp nãi chung vµ Tæng c«ng ty nãi riªng cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Çu t­ taã b¹o vµ toµn diÖn, n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c c¬ së hiÖn cã vÒ mäi mÆt. Cã thÓ kÓ ®Õn r¸t nhiÒu gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ nh­ng tùu chung l¹i cã thÓ chia thµnh hai nhãm gi¶i ph¸p chÝnh ®ã lµ: C¸c gi¶i ph¸p ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó mét dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty thùc hiÖn ®¹t tÝnh kh¶ thi cao. 1/ C¸c gi¶i ph¸p ®Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam. 1.1/Gi¶i ph¸p vÒ vèn ®Çu t­: +Vèn mua thiÕt bÞ tr¶ chËm: Chñ yªó vay n­íc ngoµi theo ph­¬ng thøc tÝn dông hç trî xuÊt khÈu, víi l·i suÊt OECD cho 85% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhËp khÈu, thêi h¹n vay trªn 10 n¨m. hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c«ng ty n­íc ngoµi s½n sµng ®øng ra dµn xÕp vay vèn cho ViÖt nam ®Ó hä ®­îc cung cÊp thiÕt bÞ. +Vèn ®Æt cäc(15% gi¸ trÞ thiÕt bÞ) vµ vèn x©y l¾p c«ng tr×nh sÏ huy ®éng tõ vèn tù cã vµ xin vay tÝn dông ­u ®·i Nhµ n­íc vµ vay c¸c ng©n hµng trong n­íc hoÆc n­íc ngoµi. Tæng sè vèn vay trong n­íc th«ng th­êng chiÕm tíi 60% vèn ®Çu t­ cho mçi dù ¸n +Vèn ®Ó gãp vèn ph¸p ®Þnh thµnh lËp c¸c liªn doanh sÏ xin vay c¸c ng©n hµng trong n­íc vµ huy ®éng vèn tù cã hoÆc xin Nhµ n­íc cho gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt trong mét sè n¨m. §Ó tæng c«ng ty cã thÓ huy ®éng vµ thu hót vèn tèi ®a tõ n­íc ngoµi, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc hç trî b¶o l·nh vµ cho phÐp Tæng c«ng ty ®­îc thÕ chÊp tµi s¶n ®Ó vay vèn ®Çu t­. MÆt kh¸c Nhµ nøoc còng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng c«ng ty t¨ng tÝch luü néi bé b»ng chÝnh s¸ch ®Ó l¹i khÊu hao c¬ b¶n, lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®Ó t¸i ®Çu t­.... 1.2/ Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt: §Ó gãp phÇn gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× vÊn ®Ò ph¶i quan t©m ®Çu t­ tr­íc nhÊt ®ã lµ ®Çu t­ cho c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ. Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty hiÖn t¹i ®ang ë møc trung b×nh so víi c¸c ngµnh kh¸c trong n­íc vµ l¹c hËu so víi trªn thÕ giíi. ChÝnh v× thÕ Tæng c«ng ty cÇn ®Çu t­ ®æi míi, thay thÕ dÇn c¸c thiÕt bÞ ®· qu¸ cò vµ l¹c hËu b»ng nh÷ng thiÕt bÞ cã tr×nh ®é t­¬ng ®èi hiÖn ®aÞ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt th× ph¶i quan t©m ®Ðn c¸c vÊn ®Ò sau: + Thùc hiÖn lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh, tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ réng r·i hoÆc ­u tiªn ®Êu thÇu trong phËm vi n­íc cÊp tÝn dông ­u ®·i. +¦u tiªn ®Êu thÇu mua trong n­íc c¸c thiÕt bÞ ®· s¶n xuÊt ®­îc ®¹t yªu cÇu cña dù ¸n. +§¶m b¶o thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i ®¹t tr×nh ®é chung trªn thÕ giíi, gi¸ c¶ hîp lý, kÌm theo chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Çy ®ñ, dÔ n¾m b¾t sö dông. +Cã thÓ nhËp vµ sö dông mét sè thiÕt bÞ ®· qua sö dông theo ®óng quy ®Þnh cña Bé KHCN vµ MT ®Ó tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­ song vÉn ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt tiªn tiÕn. 1.3/ Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o vµ sö dông lao ®éng: Thùc trang ®Çu t­ cho nguån nh©n lùc cöa Tæng c«ng ty còng cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Ó kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, Tæng c«ng ty cÇn chó träng c¸c gi¶i ph¸p sau: + C¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty cÇn ký hîp ®ång víi c¸c c¬ së ®µo t¹o, ®Ó ®µo t¹o cã ®Þa chØ vµ theo lÞch triÓn khai c¸c c«ng tr×nh. +T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò gi¸o viªn cho c¸c tr­êng ®µo t¹o c«ng nh©n ®Ó ®ñ søc ®¸p øng nhu cÇu cña Tæng c«ng ty. MÆt kh¸c, ph¶i coi träng h×nh thøc ®­a ®i ®µo t¹o, huÊn luyÖn ë n­íc ngoµi vµ mêi chuyªn gia ®µo t¹o, bæ tóc t¹i nhµ m¸y. Con ng­êi lµ mét nh©n tè quyÕt ®iÞnh sù ph¸t triÓn, chÝnh v× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o rÊt cÇn thiÕt ®­îc tæng c«ng ty quan t©m gi¶i quyÕt sím. +§èi víi c¸c c¬ së ®ang d­ thõa nhiÒu lao ®éng cµn cã biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i, tinh gi¶m biªn chÕ, tiÕn hµnh ®µo t¹o, bæ tóc n©ng cao tr×nh ®é cho sè lao ®éng cßn lµm viÖc, më thªm ngµnh nghÒ ®Ó thu hót sè lao ®éng d­ thõa, ®ång thêi vÉn ph¶i tuyÓn dông thªm lao ®éng trÎ, khoÎ ®· qua ®µo t¹o cã tr×nh ®é kh¸ ®Ó thay thÕ dÇn líp c¸n bé c«ng nh©n lín tuæi. Víi chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho nguån lao ®éng mét c¸ch hîp lý, Tæng c«ng ty sÏ cã ®­îc mét lîi thÕ lín, lµ nguån néi lùc ®Ó Tæng c«ng ty v÷ng b­íc ®i lªn trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh. 1.4/ Gi¶i ph¸p ®Çu t­ më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng lµ mét yÕu tè quan träng mµ bÊt kú nhµ ®Çu t­ nµo còng cÇn ph¶i quan t©m. mét dù ¸n ®Çu t­ cã ®¹t ®­îc kÕt qu¶ hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo thÞ tr­êng ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm cña dù ¸n ®ã. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p lín vÒ thÞ tr­êng nh­ sau: Thø nhÊt, chØ ®Çu t­ s¶n xuÊt khi cã thÞ tr­êng ch¾c ch¾n vµ nhu cÇu lín h¬n c«ng suÊt dù kiÕn hoÆc cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. Thø hai, chän mÆt hµng s¶n xuÊt ®ang cã nhu cÇu cÊp b¸ch hoÆc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao ®Ó ®Çu t­ tr­íc, t¹o tÝch luü më réng mÆt hµng s¶n xuÊt. Thø ba, ®Çu t­ thiÕt lËp hÖ thèng l­u th«ng tiªu thô thÐp réng kh¾p, ®ñ tin cËy t¹o thuËn lîi tèi ®a cho kh¸ch hµng. Thø t­, ®Çu t­ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o ®Ó thu hót kh¸ch hµng vµ ®Ó hä hiÓu ®­îc chÊt l­îng thÐp cña Tæng c«ng ty, n©ng cao uy tÝn cña Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Thø n¨m, ®Æc biÖt quan t©m ®Çu t­ cho dÞch vô b¸n hµng vµ ph­¬ng thøc b¸n hµng ®Ó gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ thu hót c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. C¸c dÞch vô thanh to¸n, tæng c«ng ty cÇn hÕt søc linh ho¹t, tr¸nh cøng nh¾c, chÊp nhËn mäi ph­¬ng thøc thanh to¸n trong kh¶ n¨ng cña Tæng c«ng ty ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng nh»m khuyÕn khÝch tiªu thô s¶n phÈm. Nh×n chung, muèn t¨ng søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi th× cïng víi viÖc ®Çu t­ ®Ó x©y dùng mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi vÒ thÞ tr­êng, ®Ó c¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty tham gia toµn diÖn vµo thÞ tr­êng mµ kh«ng cÇn sù b¶o hé cña Nhµ n­íc. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thÞ phÇn vµ lîi nhuËn lµ môc tiªu c¬ b¶n ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. 1.5/ §Çu t­ ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: Do c¬ cÊu s¶n phÈm h¹n chÕ nªn Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ch­a tham gia mét c¸ch toµn diÖn vµo thÞ tr­êng. ChÝnh v× thÕ trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng thªm c¸c nhµ m¸y míi, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thÐp mµ Tæng c«ng ty tr­íc ®©y ch­a s¶n xuÊt ®­îc. Cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng thÐp, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Çu t­ mét c¸ch thÝch ®¸ng, träng ®iÓm cho c¸c s¶n phÈm thÐp mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng s¶n xuÊt ®­îc, t¹o tÝnh chuyªn biÖt cho s¶n phÈm cña m×nh. §ã còng lµ c¸ch ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, Tæng c«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®Çu t­ theo chiÒu s©u, n©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt víi quy m« lín, t¨ng hiÖu suÊt, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu óng dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc. Bªn c¹nh ®ã Tæng c«ng ty cÇn phèi hîp víi Tæng côc ®o l­êng tiªu chuÈn chÊt l­îng, kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c s¶n phÈm thÐp trªn thÞ tr­êng theo tiªu chuÈn ®· ®¨ng ký, tr¸nh t×nh tr¹ng ®ua hµng kÐm chÊt l­îng vµo l­u th«ng, lµm gi¶m uy tÝn cña Tæng c«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p chung mµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn thùc hiÖn ®Ó t¹o ra mét c¬ cÊu c©n ®èi gi÷a c¸c s¶n phÈm, gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô... ®Ó tõng b­íc h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o vÞ thÕ c¹nh tranh cho Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. 2/ C¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña mét dù ¸n trong ngµnh thÐp: Trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam sÏ triÓn khai rÊt nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ chiÒu réng ,còng nh­ ®Çu t­ chiÒu s©u. chÝnh v× thÕ sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c dù ¸n ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. Muèn mét dù ¸n ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao, s¶n phÈm cña dù ¸n cã thÓ tiªu thô ®­îc trªn thÞ tr­êng vµ cã lîi nhuËn th× cÇn ph¶i quan t©m t¬Ý rÊt nhiÒu yÕu tè tõ kh©u lËp dù ¸n tíi khi dù ¸n ®i vµo triÓn khai ho¹t ®éng. Nh­ng trong ph¹m vi bµi viÕt nµy chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè gi¶i ph¸p chÝnh mµ khi lËp dù ¸n Tæng c«ng ty cÇn ph¶i quan t©m xem xÐt. Tr­íc hÕt ®ã lµ ®éi ngò c¸n bé lËp dù ¸n, ®ã lµ nh÷ng ng­êi quyÕt ®Þnh kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ cña dù ¸n sau nµy. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé dù ¸n cã ®øc cã tµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é, dù b¸o chÝnh x¸c nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ xÈy ra ®èi víi dù ¸n vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt. Thø hai, ngay tõ khi lËp dù ¸n cÇn ph¶i quan t©m nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt thÞ tr­êng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña dù ¸n. §èi víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty cÇn tËp trung vµo nghiªn cøu sù thÝch øng cña c¸c hµng ho¸ víi thÞ truêng, bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ thµnh phÈm, chÊt l­îng, c«ng dung, lîi Ých cña s¶n phÈm thÐp, kiÓu d¸ng, bao b×, nh·n hiÖu, gi¸ c¶ thêi gian tiÕn hµnh s¶n xuÊt...Qua viÖc nghiªn cøu nµy ®Ó ®­a ra s¶n phÈm míi thÝch øng víi thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ph¶i nghiªn cøu s¶n phÈm cïng lo¹ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó biÕt ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh ®èi víi s¶n phÈm cña dù ¸n khi ra ®êi. §Ó s¶n phÈm cña dù ¸n cã kh¶ n¨ng tiªu thô ®­îc th× vÊn ®Ò nghiªn cøu ng­êi tiªu dµng còng hÕt søc cÇn thiÕt. Mçi mét dù ¸n kÐo dµi tõ 3-5 n¨m, chÝnh v× thÕ dù b¸o nhu cÇu tiªu dïng trong t­¬ng lai lµ rÊt khã nh­ng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C¸c nhµ lËp dù ¸n cã thÓ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o c¨n cø vµo nhu cÇu tiªu dïng thÐp hiÖn t¹i hoÆc ®iÒu tra dùa vµo s¶n phÈm s¶n xuÊt thö (®èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng)... Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng lµ cÇn thiÕt vµ quan träng trong khi lËp dù ¸n, nghiªn cøu vµ dù b¸o chÝnh x¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng lµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cu¶ dù ¸n. Bëi lÏ khi mét dù ¸n ®­a vµo vËn hµnh s¶n xuÊt tèt nh­ng kh©u tiªu thô l¹i kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc th× sÏ dÉn ®Õn ø ®éng vèn, gi¶m hiªu qu¶ ®Çu t­. Thø ba, cïng víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, th× nghiªn cøu lùa chän ®Þa ®iÓm vµ kü thuËt c«ng nghÖ ®èi víi c¸c dù ¸n ngµnh thÐp lµ kh«ng thÓ thiÕu. Nh­ trªn chóng ta ®· biÕt, do ®Æc ®iÓm tµi nguyªn thiªn nhiªn phôc vô ngµnh thÐp th­êng lµ c¸c ®iÓm quÆng, má quÆng... cã quy m« to nhá kh¸c nhau vµ phô thuéc rÊt lín vµo ®Þa h×nh. ChÝnh v× thÕ khi tiÕn hµnh mét dù ¸n cÇn ph¶i nghiªn cøu kü c¸c ®Æc tÝnh ®ã, ngoµi ra cßn ph¶i xem xÐt ®Õn c¶ yÕu tè giao th«ng ®i l¹i ®Ó c«ng t¸c vËn chuyÓn ®¶m b¶o tÝnh t«Ý ­u nhÊt. Cßn ®èi víi viÖc lùa chän c«ng nghÖ, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i lùa chän sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña dù ¸n yªu cÇu, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ hiÖu xuÊt cao. Trong lÜnh vùc nµy ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i cã nh÷ng c¸n bé KHKT giái, hiÓu biÕt ®Ó mua ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt, gi¸ c¶ hîp lý vµ n¨ng suÊt cao. Thø t­, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n ph¶i ®­îc ph©n tÝch vµ xem xÐt mét c¸ch chÝnh x¸c. Thø n¨m, c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi còng cÇn ®­îc quan t©m. Sau khi dù ¸n ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng sÏ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých g× cho nÒn kinh tÕ nh­ c¸c chØ tiªu tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ, t¨ng thu ng©n s¸ch...¶nh h­ëng cña dù ¸n tíi m«i tr­êng vµ c¸c h­íng gi¶i quyÕt còng hÕt søc quan träng. §©y lµ c¨n cø ®Ó c¸c Êp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña mét dù ¸n ®Çu t­ trong ngµnh thÐp. C¸c dù ¸n ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty, lµ c¸ch ®Ó Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam n©ng dÇn vÞ thÕ c¹nh tranh lªn trong thêi gian tíi. Hy väng r»ng, víi ®­êng lèi chiÕn l­îc ®óng ®¾n trong t­¬ng lai kh«ng xa, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam sÏ trë thµnh mét doanh nghiÖp ®øng ®Çu, ®ñ søc c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc,thÕ giíi. IV/ Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam trong thêi gian tíi. 1/ §èi víi Nhµ n­íc: *§Ò nghÞ §¶ng vµ Nhµ n­íc xÕp ngµnh thÐp vµo diÖn c¸c ngµnh träng ®iÓm ®­îc ­u tiªn ®Çu t­, ph¸t triÓn trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. CÇn coi s¶n xuÊt thÐp nh­ mét ngµnh c«ng nghiÖp h¹ tÇng, ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i tèi ®a vÒ vèn, c¬ chÕ chÝnh s¸ch. *Vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn Tæng c«ng ty yªu cÇu rÊt lín, ch¾c ch¾n ph¶i tr«ng chê nhiÒu vµo c¸c nguån vèn n­íc ngoµi, tù b¶n th©n Tæng c«ng ty kh«ng ®ñ søc lo. V× vËy, Nhµ n­íc cÇn b¶o l·nh viÖc vay vèn n­íc ngoµi, hç trî tiÒn ®Æt cäc ®èi víi viÖc vay mua s¾m thiÕt bÞ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­. *Nhµ n­íc hç trî tèi ®a vèn ®Çu t­ ­u ®·i trong n­íc, kÓ c¶ vèn ODA cho Tæng c«ng ty ®Çu t­ theo chiÒu s©u vµ ®Çu t­ c¸c dù ¸n míi theo ®óng quy hoachi ®· ®­îc duyÖt. *Nhµ n­íc tiÕp tôc cã chÝnh s¸ch b¶o vÖ s¶n xuÊt thÐp trong n­íc b»ng c¸c møc thuÕ hîp lý, thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp cña c«ng ty, thuÕ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm thÐp trong khu«n khæ mµ c¸c cam kÕt quèc tÕ liªn quan ®Õn héi nhËp cho phÐp. *Nhµ n­íc trùc tiÕp ®Çu t­ xay dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng phôc vô ngµnh thÐp vµ cã chÝnh s¸ch kÝch c©ï m¹nh mÏ ®Ó t¨ng tiªu thô thÐp trong n­íc. *§Ó ®¶m b¶o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ng¨n chÆn t×nh tr¹ng lµm hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng, nhÝa nh·n m¸c, chèng b¸n ph¸ gi¸. 2/ VÒ phÝa Tæng c«ng ty: *Tæng c«ng ty cÇn chó träng ®Çu t­ cho kh©u th­îng nguån ®Ó cung cÊp nguyªn liÖu, t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt thÐp, tr¸nh lÖ thuéc mét c¸ch tèi ®a vµo nguån nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. *Trong vÊn ®Ò lùa chän thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho s¶n xuÊt, Tæng c«ng ty cÇn dùa vµo ®Êu thÇu vµ cÇn th«ng qua c¸c tæ chøc t­ vÊn ®Ó lùa chän c«ng nghÖ thiÐet bÞ phï hîp, tr¸nh chän ph¶i c¸c c«ng nghÖ ®· cò, l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp trong khi gi¸ l¹i cao, ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. *Tæng c«ng ty cÇn t¨ng c­êng c¸c kªnh huy ®éng vèn ®Ó t¹o nguån vèn kinh doanh ®Ó m¹nh ch¼ng h¹n nh­ tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n nh»m huy ®éng nguån vèn nhµn dçi trong d©n vvµ c¸c tæ chøc kh¸c. *Mçi nhµ m¸y thuéc Tæng c«ng ty cÇn x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc ®Çu t­ dµi h¹n dùa trªn ®Þnh h­íng chung cña Tæng c«ng ty vµ ®Æc tr­ng riªng cña tõng nhµ m¸y ®Ó ph¸t huy ®­îc toµn bé søc m¹nh cña m×nh, tham gia toµn diÖn vµo thÞ tr­êng, n©ng cao søc c¹nh tranh gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña Tæng c«ng ty. Tãm l¹i, ®Ó t¨ng c­êng søc c¹nh tranh trong thêi ®¹i nÒn kinh tÕ më hiÖn nay lµ hÕt søc khã kh¨n, nh­ng l¹i kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh sù sèng cßn, sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i cña mçi doanh nghiÖp. Trong xu thÕ chung nµy,Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn ph¶i nç lùc hÕt søc m×nh ®Ó tõng b­íc n©ng dÇn søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy,cïng víi sù hç trî cña Nhµ n­íc, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn ®Èy m¹nh ®Çu t­ theo chiÒu s©u, ®Çu t­ më réng nh»m khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã vÒ c¬ së vËt chÊt, ®Çu t­ ®ång bé cho tÊt c¶ c¸c mÆt vÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ, lao ®éng, thÞ tr­êng...kh¾c phôc dÇn nh÷ng yÕu kÐm hiÖn t¹i vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm, quy m« n¨ng lùc s¶n xuÊt, ph­¬ng thøc c¹nh tranh...ChØ cã nh­ thÕ, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam míi cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh, xøng ®¸ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc chñ lùc trong ngµnh thÐp KÕt luËn ThÐp ®­îc coi lµ vËt liÖu chñ yÕu cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua, ngµnh thÐp ViÖt nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam nãi riªng ®· cã nhiÒu cè g¾ng khai th¸c, cØa t¹o, vµ më réng nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt cò vµ liªn doanh víi n­íc ngoµi t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ s¶n l­îng thÐp hµng n¨m víi tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do ngµy cµng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín ®ã lµ c¸c liªn doanh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. V× thÕ, søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty ngµy cµng bÞ gi¶m m¹nh. §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng trªn còng nh­ ®Ó t¹o ®­îc thÕ vµ lùc, chñ ®éng tham gia héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam cÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc ®Çu t­ d×a h¹n h­íng vÒ c¹nh tranh. §Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®­îc coi lµ ch×a kho¸ cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh thÐp nãi chung vµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam nãi riªng. Do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, mong thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ý ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Thu Hµ ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Phô lôc: (*) C¸c liªn doanh cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty: 1.C«ng ty thÐp VSC-Posco, liªn doanh víi c«ng ty Posco, Hµn Quèc ®Æt t¹i H¶i Phßng. 2.C«ng ty thÐp Vinakyoei, liªn doanh víi c«ng ty Kyoei, NhËt B¶n, ®Æ t¹i Bµ RÞa- Vòng TÇu. 3.C«ng ty thÐp èng Vinapipe, liªn doanh víi c«ng ty Posco, Hµn Quèc, ®Æt t¹i H¶i Phßng. 4. C«ng ty c¸n thÐp Natsteel Vina, liªn doanh víi c«ng ty Natseel, Singapore, ®Æt t¹i Th¸i Nguyªn. 5.C«ng ty gia c«ng thÐp Vinanic, liªn doanh víi h·ng Nissho Iwai, NhËt B¶n, ®Æt t¹i HÈi Phßng. 6.C«ng ty liªn doanh trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ (IBC) ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 7.C«ng ty liªn doanh c¶ng quèc tÕ ThÞ V¶i ë Bµ RÞa- Vòng TÇu. 8.C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex ë thµnh phè Hµ Néi. 9.Liªn doanh c¸n thÐp Thanh ho¸. 10. C«ng ty Posvina 11.C«ng ty Nipponvina. 12.C«ng ty Vigal 13. C«ng ty thÐp T©y §«. 14.Nhµ m¸y t«n Ph­¬ng Nam liªn doanh víi §µi Loan Môc lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docJ0065.doc