Dạy học theo chủ đề và việc vận dụng vào thiết kế giảng dạy phần "Từ trường và cảm ứng điện từ" - Vật lý lớp 11 Trung học phổ thông (THPT)

Tài liệu Dạy học theo chủ đề và việc vận dụng vào thiết kế giảng dạy phần "Từ trường và cảm ứng điện từ" - Vật lý lớp 11 Trung học phổ thông (THPT): ... Ebook Dạy học theo chủ đề và việc vận dụng vào thiết kế giảng dạy phần "Từ trường và cảm ứng điện từ" - Vật lý lớp 11 Trung học phổ thông (THPT)

pdf144 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Dạy học theo chủ đề và việc vận dụng vào thiết kế giảng dạy phần "Từ trường và cảm ứng điện từ" - Vật lý lớp 11 Trung học phổ thông (THPT), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH -------------------------- Taêng Thò Ngoïc Thaém DAÏY HOÏC THEO CHUÛ ÑEÀ VAØ VIEÄC VAÄN DUÏNG VAØO THIEÁT KEÁ GIAÛNG DAÏY PHAÀN “TÖØ TRÖÔØNG VAØ CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ” - VAÄT LÍ LÔÙP 11 TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG Chuyeân ngaønh: Lyù luaän vaø phöông phaùp daïy hoïc moân Vaät lí Maõ soá: 60 14 10 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GIAÙO DUÏC HOÏC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS. LE THÒ THANH THAÛO Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2006 1 LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi, caùc soá lieäu vaø keát quaû nghieân cöùu neâu trong luaän vaên laø trung thöïc vaø chöa töøng ñöôïc coâng boá trong baát kyø coâng trình naøo khaùc. Taùc giaû Taêng Thò Ngoïc Thaém 2 LÔØI CAÛM ÔN Lôøi ñaàu tieân toâi xin chaân thaønh caûm ôn saâu saéc ñeán TS. Leâ Thò Thanh Thaûo ñaõ taän tình höôùng daãn toâi trong suoát thôøi gian nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Toâi chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ Khoa Vaät lyù vaø Phoøng Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Sau ñaïi hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Toâi chaân thaønh caûm ôn Ban Giaùm hieäu vaø caùc giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân NK TDTT Nguyeãn Thò Ñònh, Quaän 8, Tp.HCM, nôi toâi ñang coâng taùc vaø tieán haønh thöïc nghieäm sö phaïm. Cuoái cuøng toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñoái vôùi gia ñình, baïn beø, ñoàng nghieäp ñaõ giuùp ñôõ, ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå toâi hoaøn thaønh luaän vaên naøy. 3 MUÏC LUÏC Trang Lôøi cam ñoan ........................................................................................................................................................ Lôøi caûm ôn .............................................................................................................................................................. Muïc luïc ...................................................................................................................................................................... Danh muïc caùc chöõ vieát taét ......................................................................................................................... Danh muïc caùc baûng ......................................................................................................................................... Danh muïc caùc hình veõ .................................................................................................................................. MÔÛ ÑAÀU ................................................................................................................................................................. 1. Lyù do choïn ñeà taøi ........................................................................................................................................ 2. Lòch söû nghieân cöùu ñeà taøi .................................................................................................................... 3. Muïc ñích nghieân cöùu ............................................................................................................................... 4. Giaû thuyeát khoa hoïc ................................................................................................................................. 5. Khaùch theå, ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu .................................................................... 6. Nhieäm vuï nghieân cöùu .............................................................................................................................. 7. Phöông phaùp nghieân cöùu ...................................................................................................................... 8. Döï kieán caáu truùc luaän vaên ................................................................................................................... NOÄI DUNG .......................................................................................................................................................... Chöông 1- VAÄN DUÏNG SAÙNG TAÏO MOÄT SOÁ YÙ TÖÔÛNG CÔ BAÛN CUÛA DAÏY HOÏC CHUÛ ÑEÀ VAØ MOÄT SOÁ CHIEÁN LÖÔÏC DAÏY HOÏC HIEÄN ÑAÏI VAØO XAÂY DÖÏNG CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI ............................................................ 1.1. Muïc tieâu giaùo duïc trong giai ñoaïn hieän nay.................................................................... 1.1.1. Muïc tieâu chung cuûa giaùo duïc phoå thoâng .................................................................. 1.1.2. Muïc tieâu giaùo duïc moân hoïc vaät lí THPT ôû Vieät Nam hieän nay .......... 1.1.3. Trôû ngaïi khi thöïc hieän muïc tieâu vaø yù töôûng vöôït qua trôû ngaïi ............. 1.2. Nhöõng ñònh höôùng chung cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH vaät lí THPT.................... 1.2.1. Nhöõng khoù khaên cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH ............................................................... 1.2.2. Nhöõng ñònh huôùng chung cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH vaät lí THPT .......... 1 2 3 6 7 7 9 9 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 18 20 20 22 4 1.3. Cô sôû lí luaän cuûa daïy hoïc theo chuû ñeà ................................................................................ 1.3.1. Moâ hình giaùo duïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc ................................................................... 1.3.2. Noäi löïc vaø ngoaïi löïc trong daïy hoïc ............................................................................... 1.3.3. Moâ hình daïy-töï hoïc ..................................................................................................................... 1.3.4. Caáu truùc chöông trình hoïc moân vaät lí ôû phoå thoâng hieän nay .................. 1.4. Daïy hoïc theo chuû ñeà ........................................................................................................................... 1.4.1. Toång quan veà daïy hoïc chuû ñeà ............................................................................................ 1.4.2. Moät soá ñaëc tröng cô baûn cuûa daïy hoïc chuû ñeà ....................................................... 1.4.3. Khaû naêng toå chöùc daïy hoïc chuû ñeà töø chöông trình Vaät lí THPT ......... 1.4.4. Vaän duïng yù töôûng thieát keá boä caâu hoûi ñònh höôùng vaøo daïy hoïc chuû ñeà 1.4.5. Quaù trình thöïc hieän moät chuû ñeà hoïc taäp ................................................................... 1.5. Daïy hoïc chuû ñeà vôùi söï hoã trôï cuûa coâng ngheä thoâng tin ........................................ 1.6. Keát luaän chöông 1 ................................................................................................................................. Chöông 2- THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑEÀ “TÖØ TRÖÔØNG VAØ CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ ” 2.1. Phaân tích kieán thöùc phaàn “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø” ............................ 2.1.1. Caáu truùc noäi dung .......................................................................................................................... 2.1.2. Phaân tích noäi dung, phöông phaùp vaø nhöõng khoù khaên khi giaûng daïy chöông “Caûm öùng ñieän töø” ....................................................................................................... 2.2. Thieát keá chuû ñeà “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø ” .................................................. 2.2.1. Caùc böôùc caàn thöïc hieän khi thieát keá chuû ñeà hoïc taäp ...................................... 2.2.2. Thieát keá tieán trình daïy hoïc cuï theå treân lôùp ............................................................ 2.3. Keát luaän chöông 2 ................................................................................................................................. Chöông 3- THÖÏC NGHIEÄM SÖ PHAÏM ......................................................................................... 3.1. Muïc ñích vaø nhieäm vuï cuûa thöïc nghieäm sö phaïm .................................................... 3.2. Ñoái töôïng vaø noäi dung cuûa thöïc nghieäm sö phaïm .................................................... 3.3. Phöông phaùp thöïc nghieäm sö phaïm ....................................................................................... 3.3.1. Choïn maãu thöïc nghieäm ............................................................................................................ 3.3.2. Caùc böôùc tieán haønh thöïc nghieäm .................................................................................... 27 27 31 32 34 35 35 36 43 44 48 54 55 56 56 56 58 63 63 96 108 110 110 110 110 110 111 5 3.3.3. Quan saùt caùc tieát hoïc treân lôùp ............................................................................................ 3.4. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc nghieäm sö phaïm ............................................................................ 3.4.1. Nhaän xeùt quaù trình hoïc taäp cuûa lôùp thöïc nghieäm............................................... 3.4.2. Xöû lí keát quaû hoïc taäp chuû ñeà ............................................................................................... 3.4.3. Kieåm ñònh giaû thuyeát thoáng keâ ......................................................................................... 3.4.4. Nhaän xeùt keát quaû thöïc nghieäm sö phaïm ................................................................... 3.5. Keát luaän chöông 3 ................................................................................................................................. KEÁT LUAÄN .......................................................................................................................................................... TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ..................................................................................................................... PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Danh saùch caùc nhoùm hoïc taäp ....................................................................................... Phuï luïc 2: Phieáu theo doõi söï chuaån bò noäi dung cuûa HS ................................................. Phuï luïc 3: Phieáu HT-2: Keát quaû thaûo luaän CHBH 1 .......................................................... Phuï luïc 4: Baøi kieåm tra cuoái chuû ñeà ................................................................................................. Phuï luïc 5: Phieáu ñaùnh giaù keát quaû quaù trình hoïc taäp ........................................................ Phuï luïc 6: Moät soá hình aûnh thöïc nghieäm sö phaïm .............................................................. Phuï luïc 7: Keát quaû ñaùnh giaù quaù trình hoïc taäp cuûa lôùp thöïc nghieäm .................. Phuï luïc 8: Keát quaû baøi kieåm tra toång hôïp cuoái chuû ñeà .................................................... 112 113 113 114 118 119 123 124 126 P1 P2 P3 P4 P6 P7 P9 P11 6 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Thöù töï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vieát taét CHÑH CHKQ CHBH CHND DHCÑ ÑC ÑG GV HS KT KHTN KHXH phieáu HT PPDH SGK TLHT TL TN THPT Xtr-i Vieát ñaày ñuû caâu hoûi ñònh höôùng caâu hoûi khaùi quaùt caâu hoûi baøi hoïc caâu hoûi noäi dung daïy hoïc chuû ñeà ñoái chöùng ñaùnh giaù giaùo vieân hoïc sinh kieåm tra khoa hoïc töï nhieân khoa hoïc xaõ hoäi phieáu hoïc taäp phöông phaùp daïy hoïc saùch giaùo khoa taøi lieäu hoã trôï töï luaän thöïc nghieäm trung hoïc phoå thoâng Xem trang i trong luaän vaên 7 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1. Caáu truùc noäi dung kieán thöùc phaàn “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø”.. 56 Baûng 2.2. Maãu phieáu soá 1, 2, 3: theo doõi söï chuaån bò noäi dung cho caùc CHBH .. 88 Baûng 2.3. Maãu phieáu soá 4: theo doõi quaù trình hoïc taäp treân lôùp cuûa caùc nhoùm .... 88 Baûng 2.4. Keát quaû theo doõi söï chuaån bò noäi dung cho CHBH 1 ....................................... 97 Baûng 2.5. Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuoái chuû ñeà nhoùm 1 lôùp 11A1 ............................... 108 Baûng 3.1. Baûng phaân phoái taàn suaát keát quaû hoïc taäp lôùp TN ................................................ 114 Baûng 3.2. Baûng phaân phoái taàn suaát tích luõy keát quaû HT lôùp TN ...................................... 115 Baûng 3.3. Caùc tham soá thoáng keâ keát quaû cuûa nhoùm TN .......................................................... 116 Baûng 3.4. Baûng phaân phoái taàn soá ................................................................................................................. 116 Baûng 3.5. Baûng phaân phoái taàn suaát ............................................................................................................ 117 Baûng 3.6. Baûng phaân phoái taàn suaát tích luõy ........................................................................................ 117 Baûng 3.7. Caùc tham soá thoáng keâ keát quaû cuûa nhoùm TN vaø ÑC ........................................ 118 Baûng 3.8. Toång hôïp caùc chæ soá thoáng keâ ............................................................................................... 119 Baûng 3.9. Thoáng keâ soá HS laøm ñuùng caùc caâu töï luaän ................................................................ 119 Baûng 3.10. Thoáng keâ caùc caâu traû lôøi töông öùng vôùi 10 caâu traéc nghieäm .................. 120 DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ Hình 2.1. Noäi dung baøi giôùi thieäu toång quan veà chuû ñeà hoïc taäp ......................................... 71 Hình 2.2. Trang chuû Website daïy hoïc ....................................................................................................... 72 Hình 2.3. Site “Giôùi thieäu” .................................................................................................................................. 72 Hình 2.4. Site “Cô sôû vaät lí” .............................................................................................................................. 73 Hình 2.5. Site “Giaùo khoa” ................................................................................................................................. 73 Hình 2.6. Site “Giaùo aùn” ....................................................................................................................................... 74 Hình 2.7. Site “Baøi taäp” ......................................................................................................................................... 74 Hình 2.8. Site “OÂn taäp” ........................................................................................................................................... 75 Hình 2.9. Site “Tra cöùu” ....................................................................................................................................... 75 8 Hình 2.10. Site “Thö vieän” ................................................................................................................................. 76 Hình 2.11. Site “Trao ñoåi-goùp yù” .................................................................................................................. 76 Hình 2.12. Noäi dung baøi trình chieáu giaûi ñaùp CHND cho CHBH 1 ................................ 98 Hình 2.13. HS thaûo luaän nhoùm ......................................................................................................................... 99 Hình 2.14. HS trình baøy keát quaû .................................................................................................................... 99 Hình 2.15. Noäi dung keát quaû thaûo luaän traû lôøi CHBH-1 ........................................................... 100 Hình 2.16. HS trình baøy keát quaû ................................................................................................................... 102 Hình 2.17. Noäi dung keát quaû thaûo luaän traû lôøi CHBH-2 .......................................................... 102 Hình 2.18. Noäi dung oân taäp ............................................................................................................................... 104 Hình 2.19. Hoaït ñoäng thöïc hieän CHBH-3 ............................................................................................ 105 Hình 2.20. HS giaûi thích hoaït ñoäng cuûa sô ñoà nguyeân lí ......................................................... 105 Hình 2.21. HS thaùo rôøi maùy bieán theá ........................................................................................................ 116 Hình 2.22. HS trình baøy caáu taïo cuûa maùy bieán theá ...................................................................... 116 Hình 2.23. HS giaûi thích coâng duïng töøng boä phaän cuûa maùy bieán theá .......................... 106 Hình 3.1. Bieåu ñoà phaân phoái taàn suaát keát quaû hoïc taäp nhoùm TN .................................... 115 Hình 3.2. Bieåu ñoà phaân phoái taàn suaát tích luõy keát quaû hoïc taäp nhoùm TN ............... 115 Hình 3.3. Bieåu ñoà phaân phoái taàn soá ñieåm cuûa nhoùm ÑC vaø TN ...................................... 116 Hình 3.4. Bieåu ñoà phaân phoái taàn suaát ....................................................................................................... 117 Hình 3.5. Bieåu ñoà phaân phoái taàn suaát tích luõy .................................................................................. 117 Hình 3.6. Khoâng khí hoïc taäp treân lôùp ....................................................................................................... 122 Hình 3.7. HS laøm thí nghieäm ........................................................................................................................... 122 9 MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Chaát löôïng giaùo duïc luoân laø ñeà taøi ñöôïc söï quan taâm cuûa caû xaõ hoäi. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaán ñeà naøy caøng trôû neân noùng boûng, böùc xuùc töø dieãn ñaøn Quoác hoäi ñeán caâu chuyeän haøng ngaøy cuûa ngöôøi daân. Ñaõ coù khoâng ít nhöõng yù kieán cuûa caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc töø caáp Boä, caùc giaùo sö, tieán só ñaùnh giaù thöïc traïng giaùo duïc, chæ ra nguyeân nhaân vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ôû nöôùc ta. Ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc (PPDH) laø moät yeâu caàu caáp baùch ñaõ ñöôïc Ñaûng ta chæ roõ trong nghò quyeát TW2 khoaù VIII (12/1996): “Ñoåi môùi maïnh meõ phöông phaùp giaùo duïc-ñaøo taïo, khaéc phuïc loái truyeàn thuï moät chieàu, reøn luyeän thaønh neáp tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc. Töøng böôùc aùp duïng caùc phöông phaùp tieân tieán vaø phöông tieän hieän ñaïi vaøo quaù trình daïy-hoïc, …”[17]. Vaø sau ñoù laø vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù IX (4/2001): “Ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc, phaùt huy tö duy saùng taïo vaø naêng löïc töï ñaøo taïo cuûa ngöôøi hoïc, coi troïng thöïc haønh, thöïc nghieäm, ngoaïi khoaù, laøm chuû kieán thöùc, traùnh nhoài nheùt, hoïc veït, hoïc chay.”[18] Tuy nhieân, ñoåi môùi PPDH laø moät vieäc laøm phöùc taïp, khoù khaên ñoøi hoûi ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc ñeàu phaûi ñaáu tranh gian khoå vôùi moät thoùi quen, kinh nghieäm ñaõ coù töø laâu ñôøi trong daïy hoïc. Vì theá, sau hôn 10 naêm ñoåi môùi, trong vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X (4/2006), ñaõ nhaän xeùt: “Chaát löôïng giaùo duïc coøn nhieàu yeáu keùm; khaû naêng chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh, sinh vieân ít ñöôïc boài döôõng, naêng löïc thöïc haønh cuûa hoïc sinh, sinh vieân coøn yeáu. Chöông trình, phöông phaùp daïy vaø hoïc coøn laïc haäu, naëng neà, chöa thaät phuø hôïp.”[44] Ñoàng thôøi ñònh höôùng: Ñoåi môùi tö duy giaùo duïc moät caùch nhaát quaùn, töø muïc tieâu, chöông trình, noäi dung, phöông phaùp; öu tieân haøng ñaàu cho vieäc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc; ñoåi 10 môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc; phaùt huy khaû naêng saùng taïo vaø ñoäc laäp suy nghó cuûa hoïc sinh (HS).[44] Beân caïnh ñoù, chuùng ta coøn ñöùng tröôùc thöïc traïng HS hoïc quaù taûi, chòu nhieàu aùp löïc, chöa coù ñoäng cô, phöông phaùp hoïc taäp ñuùng ñaén, … Veà phía ngöôøi thaày, hoï cuõng chòu nhieàu aùp löïc do chöông trình naëng neà vaø aùp löïc cuûa caùc kyø thi vôùi nhöõng yeâu caàu veà tæ leä, ñieåm soá, … Chính vì theá, ñoåi môùi PPDH laø moät yeâu caàu caáp baùch trong giai ñoaïn hieän nay. Trong caùc ñieàu kieän thöïc tieãn cuûa chuùng ta hieän nay, chuùng ta khoâng theå ñoåi môùi PPDH baèng caùch aùp duïng raäp khuoân caùc PPDH cuûa caùc nöôùc tieân tieán vì cô baûn laø muïc tieâu giaùo duïc quaù khaùc nhau. Vieäc vaän duïng moät caùch saùng taïo caùc chieán löôïc daïy hoïc tieân tieán treân theá giôùi trong ñoù coù daïy hoïc chuû ñeà (DHCÑ) vaøo thöïc tieãn coù theå laø con ñöôøng thích hôïp ñeå töøng böôùc ñöa giaùo duïc nöôùc ta hoäi nhaäp vaøo xu theá phaùt trieån chung cuûa giaùo duïc theá giôùi. Toå chöùc quaù trình daïy hoïc theo tinh thaàn cuûa DHCÑ coù theå seõ laø ñònh höôùng thích hôïp vôùi chöông trình, noäi dung vaø caùch thöùc toå chöùc quaù trình daïy hoïc hieän nay, coù theå goùp phaàn taïo ra moâi tröôøng hoïc taäp toát, thuaän lôïi giuùp HS tham gia tích cöïc vaøo baøi giaûng, laøm cho lôùp hoïc naêng ñoäng, HS deã daøng ghi nhaän kieán thöùc moät caùch coù heä thoáng, khoâng nhoài nheùt, quaù taûi. Vaø hôn theá DHCÑ töøng böôùc khôi daäy “khaû naêng töï hoïc” ñang tieàm aån trong moãi HS; tieán tôùi choã hình thaønh cho caùc em coù phong caùch bieát töï hoïc ôû moïi nôi, moïi luùc; naâng cao tính chuû ñoäng, saùng taïo, töï tìm maø hoïc ôû ngöôøi hoïc, nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû nöôùc ta. Chính vì nhöõng ñieàu trình baøy treân, toâi quyeát ñònh choïn vaán ñeà: “Daïy hoïc theo chuû ñeà vaø vieäc vaän duïng vaøo thieát keá giaûng daïy phaàn Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø- Vaät lí lôùp 11 trung hoïc phoå thoâng” laøm ñeà taøi nghieân cöùu. 2. Lòch söû nghieân cöùu ñeà taøi DHCÑ (themes based learning) ra ñôøi töø nhöõng naêm 80, 90 cuûa theá kyû 20 nhö moät kieåu daïy hoïc trung gian caàn thieát cho böôùc chuyeån ñoåi töø truyeàn thoáng 11 sang hieän ñaïi. Vaøo thôøi gian naøy, nhieàu nöôùc ngaøy nay coù neàn giaùo duïc phaùt trieån ñaõ aùp duïng noù nhö chieán löôïc ñoåi môùi giaùo duïc phoå thoâng caùc caáp.[42] Trong khoaûng cuoái thaäp nieân 90 cuûa theá kyû 20 vaø ñaàu theá kyû 21, nhieàu chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi ra ñôøi treân cô sôû thaønh coâng cuûa DHCÑ höôùng tôùi nhieàu muïc tieâu tích cöïc mang tính thôøi ñaïi nhö: daïy hoïc khaùm phaù (discovery based inquiry), daïy hoïc treân cô sôû vaán ñeà (problem based learning), daïy hoïc döï aùn (project based learning). Trong ñoù: Chieán löôïc daïy hoïc khaùm phaù ñaõ ñöôïc caùc chuyeân gia Haø Lan chuyeån giao cho Ñaïi hoïc Caàn Thô (chöông trình MHO4) töø naêm 1996- 2004.[15],[16] Daïy hoïc treân cô sôû vaán ñeà laø kieåu daïy hoïc ñöôïc aùp duïng roäng raõi ôû haàu heát caùc caáp hoïc sau phoå thoâng ôû caùc nöôùc phaùt trieån hieän nay. Daïy hoïc döï aùn laø moät chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi ñaõ ñöôïc Boä Giaùo duïc Ñaøo taïo Vieät Nam choïn nhö moät phöông aùn quan troïng giuùp giaùo duïc phoå thoâng nöôùc ta ñoåi môùi. Trong vaøi naêm trôû laïi ñaây, chieán löôïc daïy hoïc naøy ñaõ ñöôïc ñöa vaøo caùc tröôøng phoå thoâng ôû Haø Noäi vaø Tp. HCM. Tuy nhieân, nhöõng keát quaû raát haïn cheá cuûa nhieàu coá gaéng nghieân cöùu vaø chuyeån giao caùc phöông phaùp, chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi vaøo Vieät Nam cho thaáy caùch laøm naøy chöa phuø hôïp vôùi thöïc tieãn giaùo duïc nöôùc ta. Lyù do cô baûn laø muïc tieâu giaùo duïc moân hoïc noùi rieâng vaø giaùo duïc phoå thoâng noùi chung cuûa chuùng ta coøn khaùc bieät raát nhieàu vôùi muïc tieâu giaùo duïc maø caùc nöôùc tieân tieán hieän nay höôùng tôùi. Vì theá, vieäc ñem baát cöù moät khuoân maãu naøo, duø ñaõ thaønh coâng vaø ñaõ ñöôïc khaúng ñònh ôû nhieàu nôi vaøo thöïc tieãn giaùo duïc Vieät Nam cuõng khoù coù theå ñaït ñöôïc keát quaû nhö mong muoán. Vieäc nghieân cöùu moâ hình daïy hoïc nöôùc ta hieän nay trong ñoù coù ñaëc ñieåm cuûa chöông trình hoïc, noäi dung hoïc, caùch thöùc toå chöùc quaù trình daïy hoïc, … töø ñoù tìm caùch choïn loïc, vaän duïng nhöõng yù töôûng hay, phuø hôïp vaøo thöïc tieãn laø caùch laøm coù theå ñem ñeán nhöõng chuyeån bieán tích cöïc caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi xu theá ñoåi môùi giaùo duïc hieän nay. 12 Xung quanh nhöõng coá gaéng vaän duïng nhöõng yù töôûng hay, phuø hôïp cuûa caùc chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi trong ñoù coù DHCÑ vaøo thöïc tieãn maáy naêm qua cuõng coù moät höôùng nghieân cöùu ñang toàn taïi ôû Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM [21],[22],[33]. Song, vieäc öùng duïng DHCÑ vaøo caùc tröôøng phoå thoâng ôû nöôùc ta coøn gaëp nhieàu khoù khaên, haïn cheá. Tieáp noái nhöõng ngöôøi ñi tröôùc, toâi tieáp tuïc nghieân cöùu vaán ñeà naøy moät caùch cuï theå, chi tieát vaø heä thoáng hôn ñoàng thôøi öùng duïng vaøo giaûng daïy thöïc teá ôû tröôøng phoå thoâng nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc moân vaät lí ôû tröôøng phoå thoâng vaø goùp phaàn khaúng ñònh moät höôùng ñi trong nghieân cöùu vaø vaän duïng moät soá yù töôûng tích cöïc vaø phuø hôïp cuûa caùc chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi vaøo thöïc tieãn giaùo duïc Vieät Nam. Hy voïng ñeà taøi naøy seõ laø cô sôû cho nhöõng ñeà taøi lieân quan sau naøy vaø laø moät naác thang giuùp cho DHCÑ tieán xa hôn nöõa. 3. Muïc ñích nghieân cöùu Nghieân cöùu ñeå vaän duïng moät caùch choïn loïc vaø saùng taïo moät soá yù töôûng cuûa moät soá chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi trong ñoù coù DHCÑ vaøo thöïc tieãn giaùo duïc THPT. Thieát keá vaø thöïc hieän thöïc nghieäm sö phaïm ñeå giaûng daïy chuû ñeà “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø”- Vaät lí lôùp 11 THPT. 4. Giaû thuyeát khoa hoïc Neáu xaây döïng ñöôïc chuû ñeà hoïc taäp ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà maët khoa hoïc, sö phaïm, phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñoåi môùi PPDH vaø söû duïng noù moät caùch hôïp lyù trong quaù trình daïy hoïc thì seõ goùp phaàn ñoåi môùi PPDH theo höôùng tích cöïc hoaù hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HS, naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa vieäc daïy vaø hoïc vaät lí ôû tröôøng phoå thoâng. 5. Khaùch theå, ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Õ Khaùch theå nghieân cöùu: Lí luaän vaø thöïc tieãn daïy hoïc vaät lí ôû tröôøng THPT Õ Ñoái töôïng nghieân cöùu - Muïc tieâu giaùo duïc. - Noäi dung chöông trình vaø phöông phaùp giaûng daïy vaät lí THPT. - Chieán löôïc daïy hoïc theo chuû ñeà vaø moät soá chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi. 13 - Moät soá phaàn meàm öùng duïng hỗ trợ dạy học. Õ Phaïm vi nghieân cöùu - Quy trình thieát keá chuû ñeà hoïc taäp vaø vieäc thöïc hieän thieát keá chuû ñeà “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø” trong chöông trình vaät lí 11 THPT. - Khaû naêng aùp duïng keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi vaøo vieäc giaûng daïy vaät lí ôû caùc tröôøng THPT. 6. Nhieäm vuï nghieân cöùu - Nghieân cöùu cô sôû lí luaän veà ñoåi môùi PPDH. - Nghieân cöùu chieán löôïc DHCÑ vaø moät soá chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi. - Nghieân cöùu chöông trình saùch giaùo khoa (SGK) vaät lí 11 THPT. - Nghieân cöùu khaû naêng öùng duïng moät soá phaàn meàm maùy tính vaø Internet trong vieäc thieát keá chuû ñeà hoïc taäp. - Nghieân cöùu, thieát keá chuû ñeà “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø” thuoäc chöông trình Vaät lí 11 THPT. - Nghieân cöùu khaû naêng thöïc nghieäm sö phaïm cuûa ñeà taøi. 7. Phöông phaùp nghieân cöùu Õ Nghieân cöùu lyù luận - Nghieân cöùu vaên kieän Ñaûng veà ñoåi môùi noäi dung, chöông trình, PPDH. - Nghieân cöùu taøi lieäu veà giaùo duïc hoïc vaø phöông phaùp giaûng daïy vaät lí. - Nghieân cöùu cô sôû lí luaän cuûa daïy hoïc theo chuû ñeà. - Nghieân cöùu taøi lieäu höôùng daãn söû duïng moät soá phaàn meàm hoã trôï daïy hoïc. - Nghieân cöùu chöông trình vaät lí 11 THPT. Õ Nghieân cöùu thöïc nghieäm - Nghieân cöùu, khai thaùc taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc thieát keá chuû ñeà hoïc taäp. - Nghieân cöùu, thieát keá tieán trình daïy hoïc theo chuû ñeà. - Nghieân cöùu, thieát keá Website hoã trôï daïy hoïc. - Choïn maãu vaø daïy thöïc nghieäm ôû tröôøng THPT thuoäc ñòa baøn Tp.HCM 14 Õ Phöông phaùp thoáng keâ toaùn hoïc Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ toaùn hoïc ñeå trình baøy keát quaû thöïc nghieäm sö phaïm vaø kieåm ñònh giaû thuyeát thoáng keâ veà söï khaùc bieät trong keát quaû hoïc taäp cuûa hai nhoùm ñoái chöùng vaø thöïc nghieäm. 8. Döï kieán caáu truùc luaän vaên Luaän văn coù caáu truùc nhö sau: Môû ñaàu Noäi dung Chöông 1- Vaän duïng saùng taïo moät soá yù töôûng cô baûn cuûa DHCÑ vaø moät soá chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi vaøo xaây döïng cô sôû lí luaän cuûa ñeà taøi Chöông 2- Thieát keá chuû ñeà “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø” Chöông 3- Thöïc nghieäm sö phaïm Keát luaän Taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc Trong ñoù: Phaàn môû ñaàu coù 6 trang. Phaàn noäi dung coù 109 trang. Phaàn keát luaän coù 2 trang. Phaàn phuï luïc coù 14 trang. Luaän vaên coù söû duïng 46 taøi lieäu tham khaûo. 15 CHÖÔNG 1 VAÄN DUÏNG SAÙNG TAÏO MOÄT SOÁ YÙ TÖÔÛNG CÔ BAÛN CUÛA DAÏY HOÏC CHUÛ ÑEÀ VAØ MOÄT SOÁ CHIEÁN LÖÔÏC DAÏY HOÏC HIEÄN ÑAÏI VAØO XAÂY DÖÏNG CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1. MôC TI£U GI¸O DôC TRONG GIAI §O¹N HIÖN NAY 1.1.1. Môc tiªu chung cña gi¸o dôc phæ th«ng Môc tiªu gi¸o dôc lµ mét hÖ thèng c¸c chuÈn mùc cña mét mÉu h×nh nh©n c¸ch cÇn h×nh thµnh ë mét ®èi t−îng ng−êi ®−îc gi¸o dôc nhÊt ®Þnh. §ã chÝnh lµ mét hÖ thèng cô thÓ c¸c yªu cÇu cña x· héi trong mçi thêi ®¹i, trong tõng giai ®o¹n x¸c ®Þnh ®èi víi nh©n c¸ch mét lo¹i ®èi t−îng gi¸o dôc. Môc tiªu gi¸o dôc ë mçi quèc gia lµ do nhµ n−íc ®Ò ra c¨n cø vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña ®Êt n−íc hiÖn t¹i vµ trong t−¬ng lai; môc tiªu nµy sÏ thay ®æi theo mçi giai ®o¹n cña ®Êt n−íc.[33] Môc tiªu gi¸o dôc lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Çu tiªn cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, cô thÓ vµ hîp lÝ ®Ó cã thÓ ®Þnh h−íng cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô, néi dung, ph−¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ c¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh d¹y häc. NÕu x¸c ®Þnh mô._.c tiªu qu¸ cao sÏ lµ duy ý chÝ, ng−îc l¹i x¸c ®Þnh môc tiªu qu¸ thÊp sÏ c¶n trë sù ph¸t triÓn. Môc tiªu gi¸o dôc nªu trong §iÒu 2 luËt gi¸o dôc n−íc ta th«ng qua ngµy 02/12/1998: “Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ng−êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi d−ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt, vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc”.[46] Nh×n chung, d¹y vµ häc ë n−íc ta ®Òu nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung cña gi¸o dôc lµ: “H×nh thµnh, ph¸t triÓn phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n ViÖt Nam tù chñ, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã kiÕn thøc v¨n ho¸, khoa häc, c«ng nghÖ, cã kü n¨ng nghÒ nghiÖp, cã søc khoÎ, cã niÒm tù hµo d©n téc vµ ý chÝ v−¬n lªn, cã n¨ng lùc tù häc vµ cã thãi quen tù häc suèt ®êi, cã n¨ng lùc ®i vµo thùc tiÔn kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn cã hiÖu qu¶ lµm cho d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa”.[5] 16 Töø khi caûi caùch giaùo duïc ñeán nay, muïc tieâu giaùo duïc cuûa nöôùc ta trong moät thôøi gian daøi vaãn giöõ quan ñieåm “giaùo duïc toaøn dieän” chuù troïng caû boán maët: trí, ñöùc, theå, myõ nhaèm taïo ra nhöõng ngöôøi lao ñoäng môùi coù khaû naêng xaây döïng vaø baûo veä toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa. Tuy nhieân, trong giai ñoaïn ñaát nöôùc môû cöûa hoäi nhaäp vôùi coäng ñoàng quoác teá, muïc tieâu giaùo duïc ñaõ cuï theå hoaù theâm moät soá ñieåm cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi:[34] - Coi troïng giaùo duïc tö töôûng, ñaïo ñöùc, coi ñoù laø neàn taûng tri thöùc cuûa con ngöôøi môùi. - Beân caïnh vieäc boài döôõng naêng löïc tieáp thu tinh hoa vaên hoaù nhaân loaïi, phaûi giöõ gìn vaø phaùt huy caùc giaù trò vaên hoaù daân toäc. - Moät maët phaûi hoïc ñeå naém vöõng vaø laøm chuû tri thöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi maø nhaân loaïi ñaõ tích luõy ñöôïc; maët khaùc phaûi coù tö duy saùng taïo, phaùt huy tieàm naêng cuûa daân toäc vaø con ngöôøi Vieät Nam. - Ngöôøi lao ñoäng môùi vöøa phaûi coù yù thöùc coäng ñoàng, tinh thaàn taäp theå hôïp taùc giuùp ñôõ laãn nhau, vöøa phaùt huy tính tích cöïc caù nhaân, naêng ñoäng, chuû ñoäng, coáng hieán heát mình cho söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Nhö vaäy, hieän nay muïc tieâu giaùo duïc ôû nöôùc ta cuõng nhö treân theá giôùi khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc truyeàn thuï cho HS kieán thöùc, kyõ naêng maø coøn quan taâm ñeán vieäc boài döôõng cho hoï naêng löïc saùng taïo ra tri thöùc môùi, khaû naêng töï ñònh höôùng vaø töï hoïc ñeå thích öùng vôùi ñoøi hoûi môùi cuûa xaõ hoäi. Vaø hôn theá nöõa, giaùo duïc khoâng chæ chuù yù ñeán yeâu caàu cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, maø coøn quan taâm ñeán quyeàn lôïi, nguyeän voïng, naêng löïc, sôû tröôøng cuûa moãi caù nhaân. Söï phaùt trieån ña daïng cuûa caù nhaân seõ daãn ñeán söï phaùt trieån nhanh choùng, toaøn dieän vaø haøi hoøa cuûa xaõ hoäi. 1.1.2. Môc tiªu gi¸o dôc m«n häc vËt lÝ THPT ë ViÖt Nam hiÖn nay Muïc tieâu giaùo duïc thay ñoåi theo töøng giai ñoaïn cuûa lòch söû phaùt trieån xaõ hoäi neân muïc tieâu giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng vaø muïc tieâu cuûa hoaït ñoäng daïy hoïc vaät lí cuõng phaûi baùm saùt vaø coù nhöõng ñieàu chænh, söûa ñoåi thích hôïp. Muïc tieâu giaùo duïc moân vaät lí ôû Vieät Nam hieän nay ñöôïc cuï theå hoaù nhö sau:[10] 17 Õ Muïc tieâu toång quaùt Muïc tieâu toång quaùt cuûa chöông trình vaät lí caû hai ban khoa hoïc töï nhieân (KHTN) vaø khoa hoïc xaõ hoäi (KHXH) laø goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu chung cuûa giaùo duïc THPT. Ñoù laø: phaùt trieån keát quaû cuûa giaùo duïc trung hoïc cô sôû; hoaøn thieän hoïc vaán phoå thoâng; chuaån bò cho HS tieáp tuïc hoïc ñaïi hoïc, trung hoïc chuyeân nghieäp, hoïc ngheà thuoäc lónh vöïc khoa hoïc, kyõ thuaät, vaên hoaù vaø dòch vuï khaùc nhau; taïo tieàm löïc ñeå neáu khoâng tieáp tuïc hoïc leân HS cuõng coù theå tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng coù kyõ thuaät vaø thích öùng vôùi cuoäc soáng trong xaõ hoäi hieän ñaïi. Õ Muïc tieâu cuï theå 9 Môc tiªu kiÕn thøc Ch−¬ng tr×nh vËt lÝ ban KHTN cã môc tiªu hoµn thiÖn cho HS hÖ thèng kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, ë tr×nh ®é tó tµi vÒ vËt lÝ, cÇn thiÕt ®Ó ®i vµo c¸c ngµnh khoa häc, kü thuËt vµ ®Ó sèng trong mét x· héi c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Ñoù laø: - Nhöõng khaùi nieäm töông ñoái chính xaùc veà caùc söï vaät, hieän töôïng vaø quaù trình vaät lí thöôøng gaëp trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát. - Nhöõng ñònh luaät vaø nguyeân lí vaät lí cô baûn ñöôïc trình baøy phuø hôïp vôùi naêng löïc toaùn hoïc vaø naêng löïc suy luaän logic cuûa HS. - Nhöõng neùt chính cuûa caùc thuyeát vaät lí quan troïng. - Nhöõng hieåu bieát caàn thieát veà phöông phaùp thöïc nghieäm vaø phöông phaùp moâ hình hoaù trong vaät lí hoïc. - Nguyeân taéc cô baûn cuûa nhöõng öùng duïng vaät lí trong ñôøi soáng saûn xuaát. Muïc tieâu kieán thöùc cuûa ban KHXH cuõng coù ñaày ñuû caùc öu ñieåm nhö ñaõ neâu trong muïc tieâu cuûa ban KHTN. Tuy nhieân, vôùi ban KHXH, chöông trình coi troïng vieäc xaây döïng moät böùc tranh ña daïng vaø thoáng nhaát veà theá giôùi vaät lí hôn laø vieäc ñi vaøo thieát laäp nhöõng coâng thöùc tính toaùn. 9 Muïc tieâu kyõ naêng Trong daïy hoïc vaät lí phaûi chuù yù reøn luyeän cho HS nhöõng kyõ naêng sau: 18 - Thu thaäp thoâng tin töø quan saùt thöïc teá, thí nghieäm, ñieàu tra, söu taàm taøi lieäu, tìm hieåu treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, khai thaùc maïng Internet, … - Xöû lí thoâng tin: xaây döïng baûng, bieåu ñoà, veõ ñoà thò, ruùt ra keát luaän baèng suy luaän quy naïp, suy luaän töông töï, khaùi quaùt hoaù, … - Truyeàn ñaït thoâng tin: thaûo luaän khoa hoïc, baùo caùo vieát, … - Vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích hieän töôïng vaø giaûi caùc baøi taäp vaät lí. - Thöïc haønh vaät lí, laép ñaët caùc thí nghieäm vaät lí ñôn giaûn. HS ôû caùc ban KHXH sau naøy seõ ñi vaøo caùc ngaønh ngheà coù söû duïng raát ít nhöõng kieán thöùc kyõ naêng vaät lí. Do ñoù, GV caàn chuù yù reøn luyeän cho HS ôû möùc toái thieåu caàn thieát moät soá kyõ naêng söû duïng caùc duïng cuï ño löôøng vaät lí ñôn giaûn, kyõ naêng giaûi thích caùc hieän töôïng vaät lí, … 9 Muïc tieâu tình caûm, thaùi ñoä, taùc phong Trong daïy hoïc vaät lí caàn chuù yù boài döôõng cho HS nhöõng tình caûm, thaùi ñoä vaø taùc phong maø moân vaät lí coù nhieàu öu theá ñeå thöïc hieän. Ñoù laø: - Söï höùng thuù hoïc taäp moân vaät lí, roäng hôn laø loøng yeâu thích khoa hoïc. - YÙ thöùc saün saøng aùp duïng hieåu bieát cuûa mình vaøo caùc hoaït ñoäng trong gia ñình vaø xaõ hoäi ñeå caûi thieän ñôøi soáng vaø baûo veä moâi tröôøng. - Taùc phong laøm vieäc khoa hoïc, caån thaän, tæ mæ, trung thöïc. - Tinh thaàn noå löïc phaán ñaáu caù nhaân keát hôïp vôùi tinh thaàn hôïp taùc trong lao ñoäng hoïc taäp vaø nghieân cöùu, yù thöùc töï hoïc cuõng nhö hoïc hoûi ôû ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi ban KHXH, caùc muïc tieâu veà tình caûm, thaùi ñoä, taùc phong noùi chung vaãn giöõ nguyeân vaø coù ñieàu chænh sao cho HS khoâng ngaïi hoïc moân vaät lí. 1.1.3. Trë ng¹i khi thùc hiÖn môc tiªu vµ ý t−ëng v−ît qua trë ng¹i Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu giaùo duïc ñaõ ñeà ra, coù raát nhieàu vieäc phaûi laøm ôû taàm vó moâ cuûa Nhaø nöôùc, cuûa toaøn xaõ hoäi cuõng nhö ôû taàm vi moâ cuûa moãi tröôøng hoïc, lôùp hoïc, moãi GV vaø HS. Nhöõng vaán ñeà ôû taàm vó moâ nhö muïc tieâu giaùo duïc, thieát keá chöông trình, cung caáp caùc phöông tieän daïy hoïc, chính saùch ñoái vôùi ngöôøi 19 daïy, ngöôøi hoïc, …; ôû taàm vi moâ laø phöông phaùp giaùo duïc, phöông phaùp daïy vaø hoïc, hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS trong quaù trình daïy hoïc. Nhöng chuùng ta cuõng thaáy raèng, ñaõ haøng chuïc naêm nay ngöôøi ta baøn veà muïc tieâu thì nhieàu maø baøn caùch laøm sao ñaït ñöôïc muïc tieâu thì ít. Caùc nhaø nghieân cöùu sö phaïm thöôøng vaïch ra haøng loaït muïc tieâu giaùo duïc cuûa moät moân hoïc naøo ñaáy nhöng laïi khoâng vaïch ra moät caùch ñaày ñuû vaø thuyeát phuïc nhöõng phöông phaùp, loä trình cuï theå ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù. Do vaäy, muïc tieâu ñeà ra thöôøng coù veû thuyeát phuïc nhöng trong thöïc teá thì ñöôïc thöïc hieän laïi raát haïn cheá, thaäm chí coù khi thöïc teá nhieàu ñieåm laïi ñi ngöôïc vôùi muïc tieâu.[6] Vieäc thöïc hieän muïc tieâu quaû thaät khoâng ñôn giaûn. Ví nhö ngöôøi thaày thuoác gioûi khi nghe beänh nhaân keâu ñau nhieàu choã nhöng baét maïch ñuùng nhieàu khi chæ caàn chöõa moät choã laø khoûi heát. Ngöôøi laøm töôùng coù muïc tieâu laø giaûi phoùng caû nöôùc nhöng chæ caàn choïn ñaùnh moät soá nôi moät soá traän laø quaân thuø vöùt caû khí giôùi maø chaïy. Ngöôøi laøm giaùo duïc cuõng vaäy, muïc tieâu “giaùo duïc toaøn dieän” laïi ngaøy caøng cao do söï phaùt trieån nhö vuõ baûo cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä. Ñeå ñaït ñeán muïc tieâu ñoù, thì tröôùc heát phaûi naâng cao tính chuû ñoäng saùng taïo töï tìm maø hoïc cuûa ngöôøi hoïc. Trong nghò quyeát TW2, khoaù VIII, Ñaûng ta neâu roõ: “Phaùt trieån maïnh phong traøo töï hoïc, töï ñaøo taïo“[17]. Nghò quyeát ñöôïc kyù ngaøy 24/12/1996 nhöng cho ñeán nay xaõ hoäi vaãn chöa thaáy ñoäng ñaäy gì maáy veà “töï hoïc”. Taïi sao vaäy? Coù leõ vì quaùn tính cuûa neáp “truyeàn thuï moät chieàu” coøn quaù naëng neà laøm cho xaõ hoäi thieáu loøng tin vaøo “khaû naêng töï hoïc” ôû ngöôøi hoïc. Ñaõ coù nhöõng thöïc nghieäm chöùng toû raèng “khaû naêng töï hoïc” ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau tieàm aån trong töøng con ngöôøi khoâng bò beänh taâm thaàn. Khoâng phaûi chæ nhöõng ngöôøi thoâng minh môùi “töï hoïc” ñöôïc toát, treû em cuõng coù khaû naêng töï hoïc; neáu chuùng ta bieát caùch khôi ra thì coù theå thöïc hieän ñöôïc ñieàu ghi trong nghò quyeát TW2: “Phaùt trieån maïnh phong traøo töï hoïc, töï ñaøo taïo”. Vaø ñeå ñaït ñeán ñieàu ñoù, khoâng ai khaùc hôn, ngaønh giaùo duïc phaûi lo caøng sôùm caøng toát khôi daäy khaû naêng töï hoïc cuûa ngöôøi hoïc. Chöông trình chính khoaù chæ cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn 20 nhaát, coá gaéng hieän ñaïi nhaát, ngöôøi hoïc phaûi chuû ñoäng tìm caùch töï hoïc theâm qua ngoaïi khoaù vaø noùi roäng ra laø qua söï thuùc baùch cuûa nhu caàu haønh ñoäng, nhu caàu nhaän thöùc trong cuoäc soáng; xaõ hoäi chæ coù theå hoã trôï baèng nhöõng toå chöùc khaùc nhau nhö giaùo duïc töø xa, thö vieän, caâu laïc boä, … Do ñoù, chuùng ta caàn taäp trung söùc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc, trang bò ñuû kieán thöùc caàn thieát ñi ñoâi vôùi taïo ra naêng löïc töï hoïc, khaû naêng saùng taïo cho HS. Naêng löïc töï hoïc, saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc laø muïc tieâu daïy hoïc. Thaønh coâng cuûa HS trong töï hoïc laø muïc tieâu cuoái cuøng cuûa nhaø giaùo. 1.2. NHÖÕNG ÑÒNH HÖÔÙNG CHUNG CUÛA VIEÄC ÑOÅI MÔÙI PPDH VAÄT LÍ THPT 1.2.1. Nhöõng khoù khaên cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu ñoåi môùi giaùo duïc, phaûi giaûi quyeát ñoàng boä raát nhieàu maët. Rieâng veà maët phöông phaùp giaùo duïc, nhöõng ñònh höôùng ñoåi môùi PPDH ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong caùc nghò quyeát TW4 khoaù VII (1/1993), TW2 khoaù VIII (12/1996), trong luaät giaùo duïc (12/1998), trong nghò quyeát cuûa Quoác hoäi khoaù X (12/2000), vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù IX (4/2001), X (4/2006), trong caùc chæ thò vaø quyeát ñònh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Tinh thaàn cô baûn cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH laø: phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, saùng taïo cuûa HS; boài döôõng phöông phaùp töï hoïc; reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn vaø taïo höùng thuù hoïc taäp cho HS[8]. Tuy nhieân, vieäc thöïc hieän ñoåi môùi PPDH roõ raøng khoâng ñôn giaûn. Sau ñaây chuùng ta seõ phaân tích moät soá lí do laøm cho hieäu quaû giaùo duïc chöa cao. Qua ba laàn caûi caùch giaùo duïc, chuùng ta ñaõ taäp trung trí tueä vaø nguoàn löïc giaûi quyeát noäi dung hoïc, söûa chöông trình, thay saùch, ñoåi heä maø chöa giaûi quyeát moät caùch thuyeát phuïc vaán ñeà caûi caùch PPDH caû ôû phöông dieän xaây döïng neàn taûng lí luaän laãn khaû naêng vaän duïng thöïc tieãn. Cho neân, lónh vöïc PPDH ñang trôû thaønh laïc haäu hôn so vôùi yeâu caàu thöïc tieãn trong nhaø tröôøng phoå thoâng hieän nay vaø noù ñang trôû thaønh trôû löïc cho vieäc thöïc hieän muïc tieâu giaùo duïc tieân tieán. 21 Moâ hình daïy hoïc quen thuoäc, phoå bieán ôû nöôùc ta hieän nay laø moâ hình daïy hoïc laáy ngoaïi löïc- daïy laøm nhaân toá quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa baûn thaân ngöôøi hoïc, thaày laø chuû theå, trung taâm quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa troø. Qua bao nhieâu laàn caûi tieán trong lòch söû giaùo duïc nöôùc ta, moâ hình daïy hoïc naøy vaãn toàn taïi, noù cho thaáy moät soá lôïi theá hieån nhieân: hình nhö ñoù laø moâ hình daïy hoïc tieát kieäm nhaát, nhanh nhaát, coù naêng suaát lí thuyeát cao nhaát vì truyeàn ñaït ñöôïc moät soá kieán thöùc toái ña trong thôøi gian toái thieåu. Ñoù cuõng laø phöông phaùp an toaøn nhaát vaø deã daøng nhaát (trong moät chöøng möïc naøo ñoù) ñoái vôùi GV, vì coù theå chuaån bò saün saøng töø tröôùc baøi giaûng vaø chuû ñoäng thöïc hieän theo keá hoaïch. Neáu GV ñaõ coù kinh nghieäm, con ñöôøng ñi ñoù thaät an toaøn, hieám coù ñoät bieán baát ngôø vaø seõ ñaùp öùng toát yeâu caàu thi cöû, chaïy theo thaønh tích nhö hieän nay. Tuy nhieân, moâ hình treân cuõng bao haøm nhieàu nhöôïc ñieåm, nhieàu nguy cô: 9 Veà cô baûn, neáu thaày laø trung gian caàn thieát giöõa troø vaø tri thöùc, thì trong moät chöøng möïc naøo ñoù, thaày coù theå xuaát hieän nhö laø vaät caûn giöõa troø vaø tri thöùc. Theo ngoân töø nghe- nhìn, thaày- trung gian laø maøn aûnh maø cuõng coù theå laø maøn che. 9 Ñoù laø daïy hoïc laáy naêng löïc, baûn lónh cuûa thaày laøm cô sôû. Vaán ñeà laø thaày seõ toå chöùc laïi tri thöùc nhö theá naøo ñeå truyeàn ñaït laïi cho HS vì noù khoâng ñôn giaûn chæ laø baûn sao caùch truyeàn ñaït kieán thöùc maø baûn thaân thaày ñaõ tích luõy ñöôïc. Maët khaùc, maët bi kòch cuûa ngheà thuyeát giaûng, ñaây laø moät daïng baùn saûn phaåm cuûa mình, vaø ngöôøi thaày gioáng nhö ngöôøi dieãn vieân, coù theå dieãn toát hay xoaøng, ñaày söùc soáng hay ueå oaûi, … Saûn phaåm cuûa thaày (baøi giaûng) coù theå haáp daãn hay buoàn teû, … 9 Moâ hình naøy döïa treân ñònh ñeà: “Nhöõng gì thaày laøm töông öùng maät thieát vôùi nhöõng gì troø laøm”, “Baøi giaûng cuûa thaày trôû thaønh tri thöùc cho toång theå HS”. Song, ta ñeàu bieát söï töông öùng ñoù phaàn lôùn laø aûo töôûng: coù moät khoaûng caùch khaù lôùn giöõa naêng suaát lí thuyeát vaø naêng suaát thöïc teá. Tính hieäu quaû cuûa moâ hình phuï thuoäc raát nhieàu vaøo cô cheá phaûn hoài nhaèm kieåm tra laïi thoâng tin thaày truyeàn ñi coù ñöôïc tieáp nhaän toát khoâng. 22 9 Ñaây laø moâ hình coù nhieàu nhöôïc ñieåm veà maët hoïc- haønh cuûa ngöôøi hoïc, ngöôøi ta quan taâm nhieàu ñeán: Thaày daïy gì? Thaày daïy nhö theá naøo? Maø ít khi töï hoûi: Hoïc troø hoïc nhö theá naøo? Troø coù töï hoïc khoâng? Ngöôøi ta xaùc ñònh khaù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän daïy maø ít chuù yù ñeán caùc ñieàu kieän hoïc. 9 Cuoái cuøng, caøng thöïc hieän coù heä thoáng moâ hình naøy, caøng coù nguy cô phaùt trieån tính thuï ñoäng vaø leä thuoäc trong ngöôøi hoïc: hoïc baèng haønh ñoäng vaø söï trung gian cuûa thaày chöù khoâng phaûi baèng haønh ñoäng cuûa chính mình, ñoù khoâng phaûi laø söï töï chuû trong hoïc taäp. Con ngöôøi thuï ñoäng vaø leä thuoäc laø ngöôïc haún vôùi muïc tieâu ñaøo taïo con ngöôøi töï chuû, naêng ñoäng vaø saùng taïo. Maëc duø moâ hình daïy hoïc naøy ñaõ bò pheâ phaùn vì traùi vôùi quy luaät phaùt trieån moái quan heä noäi löïc- ngoaïi löïc, ñi ngöôïc vôùi muïc tieâu ñaøo taïo con ngöôøi töï chuû, naêng ñoäng vaø saùng taïo, song noù vaãn toàn taïi vaø chieám öu theá trong nhaø tröôøng Vieät Nam, trong thoùi quen thaày truyeàn troø noái, “traêm söï nhôø thaày”, töø theá heä naøy ñeán theá heä khaùc. Thoùi quen: söùc naëng ngaøn caân, song cuõng laø nguy cô ñaùng sôï! 1.2.2. Nhöõng ñònh höôùng chung cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH vaät lí THPT 1- Nghieân cöùu aùp duïng moät caùch saùng taïo moät soá chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi Ñoåi môùi PPDH khoâng coù nghóa laø xoaù boû hoaøn toaøn vai troø cuûa caùc PPDH truyeàn thoáng, nhöng yeâu caàu phaûi söû duïng caùc PPDH ñoù theo tinh thaàn ñoåi môùi. Nghóa laø vaän duïng moät soá quan ñieåm tích cöïc cuûa caùc chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi vaøo hoaøn caûnh cuï theå cuûa nöôùc ta. Daïy hoïc khoâng chæ ñôn thuaàn laø truyeàn thuï kieán thöùc maø phaûi chuù troïng ñeán caùc phöông phaùp taïo cô hoäi, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi hoïc tích cöïc, chuû ñoäng, ñaëc bieät laø quan ñieåm kieán taïo trong daïy hoïc. Quaù trình daïy hoïc laø quaù trình giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc tieãn treân cô sôû kieán thöùc ñöôïc hoïc. Do ñoù, GV phaûi luoân tìm caùch laøm cho HS coù theå tieáp thu kieán thöùc vaø kyõ naêng moät caùch chuû ñoäng, taïo ra söï ñoäng naõo thöïc söï cuûa HS trong giôø hoïc vì vieäc nghe giaûng keùo daøi seõ gaây ra tình traïng öùc cheá ôû HS, laøm giaûm khaû naêng taäp trung tieáp thu baøi hoïc cuûa HS. 23 Ngoaøi vieäc höôùng tôùi caùc muïc tieâu giaùo duïc maø chuùng ta ñaõ neâu, caùc chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi coøn höôùng ñeán caùc muïc tieâu tích cöïc khaùc: coi troïng söï phaùt trieån hieåu bieát vöôït ra khoûi chöông trình hoïc, höôùng tôùi phaùt trieån tö duy baäc cao, coi trong söï phaùt trieån ña daïng nhaân caùch ngöôøi hoïc, … Vì theá, GV caàn nghieân cöùu theå nghieäm trong moät soá tieát hoïc nhöõng PPDH môùi nhö: PPDH ñaët vaán ñeà-giaûi quyeát vaán ñeà; caùc PPDH ñöôïc thieát keá treân cô sôû caùc phöông phaùp nhaän thöùc khoa hoïc nhö phöông phaùp giaû thuyeát - thöïc nghieäm, phöông phaùp töông töï - moâ hình, … caùc PPDH theo quan ñieåm kieán taïo, daïy hoïc khaùm phaù, DHCÑ, daïy hoïc döï aùn, … nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng daïy hoïc. 2- Daïy hoïc baèng hoaït ñoäng vaø thoâng qua hoaït ñoäng cuûa HS Chieán löôïc quan troïng cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH laø: Daïy hoïc thoâng qua vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng cuûa HS. Theo lí thuyeát cuûa Vögoâtxki, baèng hoaït ñoäng vaø thoâng qua hoaït ñoäng, moãi ngöôøi töï sinh thaønh ra mình, taïo döïng vaø phaùt trieån yù thöùc vaø nhaân caùch cuûa mình. Vaän duïng vaøo daïy hoïc, vieäc hoïc taäp cuûa HS coù baûn chaát hoaït ñoäng: Baèng hoaït ñoäng, thoâng qua hoaït ñoäng cuûa baûn thaân maø chieám lónh kieán thöùc, hình thaønh vaø phaùt trieån naêng löïc trí tueä cuõng nhö quan ñieåm, ñaïo ñöùc, thaùi ñoä. Theo chieán löôïc naøy, HS khoâng coøn hoïc trong tö theá thuï ñoäng tieáp thu kieán thöùc, nhaéc laïi nguyeân vaên lôøi thaày giaûng, ñieàu vieát trong saùch nhö moät con veït. Caùc em phaûi naém ñöôïc muïc tieâu, bieát ñöôïc nhieäm vuï hoïc taäp, chuû ñoäng tìm hieåu noäi dung, quan saùt hieän töôïng, ruùt ra keát luaän, tranh luaän, trình baøy yù kieán cuûa mình, … [35] Keát quaû hoïc taäp phuï thuoäc chuû yeáu vaøo hoaït ñoäng hoïc cuûa HS. Thoâng qua hoaït ñoäng hoïc HS töï caûi taïo chính mình: chieám lónh kieán thöùc môùi, khaéc phuïc nhöõng hieåu bieát sai laàm, phaùt trieån naêng löïc trí tueä, reøn luyeän kyõ naêng tay chaân, trau doài ngoân ngöõ, theå hieän nhöõng quan ñieåm ñaïo ñöùc vaø thaùi ñoä öùng xöû cuûa mình. Nhieäm vuï chính cuûa GV laø toå chöùc, höôùng daãn vaø phaûi tìm caùch kieåm tra ñöôïc keát quaû hoaït ñoäng hoïc cuûa HS giuùp HS lónh hoäi ñöôïc neàn vaên hoùa xaõ hoäi, taïo ra söï phaùt trieån nhöõng phaåm chaát taâm lí, hình thaønh nhaân caùch cuûa mình. 24 3- Nghieân cöùu PPDH theo nhoùm GV caàn nghieân cöùu PPDH töông taùc theo nhoùm nhoû, toå chöùc cho HS tranh luaän khoa hoïc, toå chöùc hôïp thöùc hoaù kieán thöùc. PPDH theo nhoùm laø söï gaëp gôõ tröïc dieän giöõa GV vaø HS, hay giöõa HS vôùi HS döôùi söï chæ ñaïo cuûa GV nhaèm ñeå cho HS coù theå trao ñoåi töï do nhöõng yù töôûng veà moät chuû ñeà hoïc taäp vaøø noù mang tính xaõ hoäi cao. Phöông phaùp naøy tieâu bieåu cho moät kieåu laøm vieäc trí tueä theo nhoùm (toå), tuaân theo moät nguyeân taéc: “Ba anh noâng daân cuøng nghó vaãn khoân hôn moät oâng Gia Caùt Löôïng”. Phöông phaùp naøy coù hai ñieåm maáu choát maø ta caàn löu yù: [41] 9 Ñieåm thöù nhaát: “tieáp xuùc tröïc dieän” ñoøi hoûi giöõa GV vaø HS cuõng nhö giöõa HS vôùi nhau phaûi coù moái quan heä teá nhò, toát ñeïp; ñoàng thôøi HS caàn phaûi phaùt trieån ñöôïc ôû mình moät möùc ñoä töï tin nhaát ñònh, vaø caùc em phaûi ñöôïc ñaûm baûo raèng nhöõng yù töôûng cuûa mình seõ ñöôïc laéng nghe thaät söï tuy raèng khoâng nhaát thieát seõ ñöôïc chaáp nhaän. 9 Ñieåm thöù hai: “Töï do trao ñoåi nhöõng yù töôûng”. Ñieàu naøy chæ coù theå xaûy ra trong moâi tröôøng lôùp hoïc töï do, thö thaùi vaø quan troïng laø trong tình huoáng duø ôû baát cöù ñaâu HS cuõng coù theå lieân heä maät thieát vôùi chuû ñeà hoïc taäp. Neáu HS khoâng bieát hoaëc bieát raát ít veà noäi dung hoïc taäp thì GV khoù coù theå thöïc hieän thaønh coâng phöông phaùp naøy, vaø vieäc thaûo luaän nhoùm raát coù theå chæ keát cuïc baèng söï thuyeát giaûng cuûa GV veà chuû ñeà ñoù. Do ñoù, vieäc cung caáp cho HS nhöõng thoâng tin caàn thieát ñuùng luùc, ñuùng choã, seõ giuùp ích raát nhieàu cho thaønh coâng cuûa PPDH theo nhoùm. PPDH theo nhoùm neáu ñöôïc aùp duïng ñuùng ñaén coù theå giuùp cho HS: - Bieát phaùn xeùt, suy luaän toát hôn vì coù söï thoaû thuaän chung cuûa nhoùm; - Naâng cao tính nhaïy caûm cuûa moãi ngöôøi caû vôùi chuû ñeà hoïc taäp laãn vôùi nhöõng baïn cuøng tham gia; - Theå hieän ñöôïc hình thöùc giao tieáp cho vaø nhaän; - Chuaån bò ñöôïc nhöõng phöông thöùc löïa choïn vaø giaûi phaùp chaët cheõ cho vaán ñeà ñaõ trình baøy ban ñaàu. 25 4- Boài döôõng khaû naêng töï hoïc cho HS Trong vieäc ñoåi môùi PPDH, khoâng theå khoâng tính ñeán vieäc boài döôõng khaû naêng töï hoïc cho HS. Duø hoïc treân lôùp hay töï hoïc ôû nhaø, moãi HS phaûi thöïc söï ñoäng naõo ñeå tieáp thu nhöõng ñieàu caàn hoïc. Khoâng ai coù theå hoïc thay ai ñöôïc. Do ñoù, ngay trong tieát leân lôùp GV phaûi reøn luyeän cho HS caùch naém baét noäi dung chính cuûa moãi phaàn taøi lieäu, ñöôøng loái suy nghó vaø haønh ñoäng ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà. Nghóa laø daïy cho HS caùch töï hoïc. Maët khaùc, vì chuùng ta gaëp phaûi moät maâu thuaãn raát lôùn giöõa moät beân laø nhöõng yeâu caàu veà thôøi gian caàn thieát ñeå thöïc hieän vieäc ñoåi môùi PPDH vaø beân kia laø söï haïn heïp cuûa thôøi gian daønh cho moân hoïc. Ngöôøi GV phaûi khoân kheùo phoái hôïp giöõa noäi dung daïy hoïc treân lôùp vaø noäi dung daønh cho HS töï hoïc ôû nhaø, coù nhö theá môùi mong tìm ñöôïc thôøi gian ñeå thöïc hieän nhöõng PPDH môùi. Khoâng caàn boá trí daïy töø A ñeán Z noäi dung baøi hoïc treân lôùp, maø neân daønh moät phaàn noäi dung naøo ñoù cho HS töï tìm hieåu ôû nhaø roài sau ñoù seõ kieåm tra keát quaû söï töï hoïc cuûa HS. 5- Coi troïng vieäc reøn luyeän kyõ naêng trong quaù trình hoïc taäp Moät noäi dung quan troïng cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH laø coi vieäc reøn luyeän caùc kyõ naêng quan troïng ngang vôùi vieäc truyeàn thuï kieán thöùc. Trong ñoù ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc kyõ naêng cuûa moät tieán trình khoa hoïc giaûi quyeát vaán ñeà. Ñoù laø caùc kyõ naêng thu löôïm thoâng tin caàn thieát, xöû lí thoâng tin ñeå ruùt ra nhöõng keát luaän boå ích vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho coäng ñoàng. 6- Nghieân cöùu, ñoåi môùi quaù trình thöïc haønh, thí nghieäm Vaät lí hoïc laø moân khoa hoïc thöïc nghieäm, do ñoù caàn phaûi coi thöïc haønh vaät lí laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng ñeå thu löôïm thoâng tin töø thöïc teá. Thoâng qua thöïc haønh ta xaây döïng nhöõng bieåu töôïng cuï theå veà söï vaät vaø hieän töôïng maø khoâng coù moät lôøi leõ naøo coù theå moâ taû ñaày ñuû ñöôïc. Trong thöïc haønh, khoâng chæ caùc kyõ naêng quan saùt, laép raùp thí nghieäm, ño ñaïc, veõ ñoà thò, … ñöôïc reøn luyeän maø caû oùc suy ñoaùn, tö duy suy luaän cuõng phaùt trieån raát maïnh. Muoán theá, GV khoâng theå cho HS thöïc haønh theo caùch chæ ñaâu laøm ñaáy moät caùch maùy moùc, moâ taû ñôn giaûn moät 26 hieän töôïng xaûy ra ñaõ roõ raøng maø GV caàn cho HS naém ñöôïc muïc ñích thí nghieäm, xaây döïng phöông aùn thí nghieäm, tieán haønh thí nghieäm, xöû lí keát quaû thí nghieäm ñeå ruùt ra keát luaän. Do ñoù, GV caàn toå chöùc cho caùc nhoùm HS laøm caùc thí nghieäm minh hoïa ñoàng loaït theo höôùng phaùt huy tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa HS trong hoïc taäp. 7- Nghieân cöùu, söû duïng caùc phöông tieän daïy hoïc vaø caùc taøi lieäu hoã trôï khaùc Phaán traéng, baûng ñen laø caùc phöông tieän daïy hoïc maø laâu naøy chuùng ta vaãn duøng. Vieäc nghieân cöùu, söû duïng caùc phöông tieän daïy hoïc nhö: maùy vi tính, maùy chieáu, baêng hình, caùc phaàn meàm daïy hoïc, … hay nhöõng vaät duïng trong cuoäc soáng haøng ngaøy ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà maët daïy hoïc seõ laøm taêng hieäu quaû truyeàn taûi thoâng tin ñeán ngöôøi hoïc. Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng lôïi ích, noù cuõng coù maët haïn cheá neân chuùng ta khoâng theå laïm duïng noù. Caàn phaûi nghieân cöùu vieäc söû duïng caùc phöông tieän daïy hoïc moät caùch linh hoaït vaø hôïp lí nhaèm laøm taêng hieäu quaû cuûa quaù trình daïy hoïc. Ñoàng thôøi, GV caàn nghieân cöùu vieäc söû duïng SGK vaø caùc taøi lieäu hoã trôï khaùc theo tinh thaàn taïo ra söï chuû ñoäng, tích cöïc cuûa HS trong vieäc naém baét kieán thöùc nhaèm töøng böôùc boài döôõng khaû naêng töï hoïc cho HS. 8- Nghieân cöùu, ñoåi môùi caùch soaïn giaùo aùn 9 Caàn phaûi löôïng hoaù muïc tieâu ñaøo taïo. Nghóa laø neâu ra nhöõng bieåu hieän cuï theå ôû HS ñeå qua ñoù GV coù theå ñaùnh giaù ñöôïc lieäu HS ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra hay chöa. Thoâng thöôøng muïc tieâu ñöôïc löôïng hoaù baèng nhöõng ñoäng töø moâ taû caùc haønh ñoäng cuûa HS coù theå boäc loä vieäc naém baét muïc tieâu cuûa caùc em. 9 Chia baøi hoïc thaønh moät soá noäi dung rieâng bieät, hoaëc toå chöùc baøi hoïc thaønh moät chuû ñeà hoïc taäp. Khi ñoù GV caân nhaéc xem noäi dung naøo neân daïy treân lôùp, noäi dung naøo coù theå cho caùc em tìm hieåu ôû nhaø, choã naøo neân daïy hoïc theo nhoùm, choã naøo chæ caàn cho HS hoïc caù nhaân. 9 Chuaån bò caùc thieát bò thí nghieäm, caùc phöông tieän daïy hoïc caàn thieát. 9 Hoaïch ñònh caùc hoaït ñoäng hoïc cuûa HS vaø caùc hoaït ñoäng daïy töông öùng cuûa GV trong tieát hoïc. Ví duï: 27 Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS - Taïo tình huoáng hoïc taäp, giao nhieäm vuï hoïc taäp cho HS. - Tieáp nhaän nhieäm vuï hoïc taäp. - Toå chöùc, höôùng daãn hoaït ñoäng cho HS + Giaûng sô löôïc noäi dung (neáu caàn). + Giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch tham khaûo taøi lieäu, laøm thí nghieäm, laáy keát quaû thí nghieäm. - Thu thaäp thoâng tin + Nghe GV giaûng. + Tìm thoâng tin trong SGK vaø caùc taøi lieäu khaùc, laøm thí nghieäm, quan saùt hieän töôïng, laáy keát quaû thí nghieäm. - Toå chöùc cho HS xöû lí thoâng tin vaø baùo caùo keát quaû + Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm ñeå nhaän xeùt keát quaû, ñöa ra keát luaän vaø höôùng daãn HS caùch laäp baûng, veõ ñoà thò, ruùt ra keát luaän töø ñoà thò. + Ñaùnh giaù nhaän xeùt, keát luaän cuûa HS, toå chöùc hôïp thöùc hoaù keát luaän. - Xöû lí thoâng tin vaø baùo caùo keát quaû + Tranh luaän vôùi baïn beø trong nhoùm ñeå ruùt ra nhaän xeùt, keát luaän töø nhöõng ñieàu tìm hieåu ñöôïc. Laäp baûng, veõ ñoà thò, nhaän xeùt keát quaû. + Baùo caùo keát quaû tröôùc lôùp vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. - Cuûng coá baøi. - Cho baøi taäp vaän duïng. - Ghi nhaän nhöõng keát luaän cuoái cuøng. - Laøm baøi taäp vaän duïng. 1.3. CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN CUÛA DAÏY HOÏC CHUÛ ÑEÀ 1.3.1. Moâ hình giaùo duïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc 1.3.1.1. Quaù trình hình thaønh khaùi nieäm “daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc” Ñeå thöïc hieän yeâu caàu ñoåi môùi PPDH ôû nhaø tröôøng, nhöõng naêm gaàn ñaây coù khaù nhieàu thuaät ngöõ vaø khaùi nieäm nhö: phöông phaùp tích cöïc hoaù, neâu vaán ñeà, hoaït ñoäng hoaù ngöôøi hoïc, phöông phaùp hôïp taùc, … ñaëc bieät khaùi nieäm “daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc” hay “laáy ngöôøi hoïc laøm trung taâm” ñöôïc chuù yù nhieàu nhaát. Ñeå chuyeån töø “ngöôøi daïy laøm trung taâm” sang “ngöôøi hoïc laøm trung taâm” coù raát nhieàu chính kieán khaùc nhau, nhöng ñaàu tieân phaûi keå ñeán J.Dewey (Myõ), ñaàu theá kyû XX, oâng laø ngöôøi ñaàu tieân ñöa ra thuaät ngöõ “daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc”. Quan ñieåm cuûa oâng caên baûn nhö sau:[23] 9 Trong daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi daïy, caùc chuaån, noäi dung vaø phöông phaùp ñöôïc quyeát ñònh bôûi ngöôøi daïy chöù khoâng phaûi ngöôøi hoïc. Möùc ñoä tham gia cuûa HS vaøo vieäc quyeát ñònh caùc quaù trình vaø muïc ñích laø toái thieåu. Muïc ñích bao truøm chæ 28 laø ñaûm baûo cho hoï naém ñöôïc nhöõng gì ghi trong saùch vaø nhöõng suy nghó cuûa thaày, maø chuû yeáu laø thoâng qua giao tieáp baèng lôøi. 9 Coøn daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc, ñaûm baûo cho HS phaân tích, xöû lí kinh nghieäm cuûa mình, khuyeán khích ngöôøi hoïc trôû neân bieát chuû ñoäng vaø töï chòu traùch nhieäm nhieàu hôn. Caùc kyõ naêng ñöôïc tích luõy khoâng phaûi baèng luyeän taäp vaø ghi nhôù veït maø baèng nhöõng hoaït ñoäng maø ngöôøi hoïc töï tieán haønh vôùi söï giuùp ñôõ cuûa thaày ñeå ñaùp öùng nhöõng lôïi ích vaø nhu caàu cuûa mình. Vaø theo oâng: giaùo duïc chính laø cuoäc ñôøi chöù khoâng phaûi laø nôi chuaån bò vaøo ñôøi. Nhö vaäy, lí thuyeát “laáy ngöôøi hoïc laøm trung taâm” laø moät khuynh höôùng tieán boä, laønh maïnh nhaèm phaùt trieån naêng löïc saùng taïo cho ngöôøi hoïc. 1.3.1.2. Cô sôû sinh hoïc vaø taâm lí hoïc [31] Õ Cô sôû sinh hoïc ._.å chöùc quaù trình daïy hoïc cuõng laø nguyeân nhaân quan troïng laøm cho keát quaû hai nhoùm coù söï khaùc bieät. Qua quan saùt cho thaáy, khi hoïc taäp theo nhoùm, khoâng khí hoïc taäp raát thoaûi maùi, caùc em khoâng bò caêng thaúng ngoät ngaït vaø caùc thaønh vieân trong nhoùm coù theå giuùp nhau cuøng tieán boä (vì “Hoïc thaày khoâng taøy hoïc baïn” maø). Cuï theå laø moät soá em bình thöôøng trong lôùp coù hoïc löïc raát yeáu nhöng khi tham gia vaøo chuû ñeà hoïc taäp ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc baïn ñaõ toû ra raát naêng ñoäng vaø keát quaû ñaït raát toát. Vaø thaønh coâng lôùn nhaát laø gaàn nhö caû lôùp khoâng moät ai 122 ngoài hoïc ueå oaûi, nguû gaät trong lôùp, … maø caùc em raát haêng say ñoùng goùp yù kieán, tìm toøi taøi lieäu vaø tranh nhau phaùt bieåu trình baøy tröôùc lôùp. Qua ñoù ta cuõng thaáy ñöôïc tinh thaàn ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau cuûa HS ñöôïc naâng cao. Hình 3.6. Khoâng khí hoïc taäp treân lôùp Hình 3.7. HS laøm thí nghieäm cuûa HS raát cao. nh hoïc caùc HS nhoùm TN ñöôïc oái vôùi nhoùm TN ñöôïc ñaët cao hôn (ôû möùc ñoä phaân , Õ Vôùi hình thöùc daïy hoïc naøy, HS bieát raèng gaàn nhö toaøn boä noäi dung cuûa chuû ñeà caùc em phaûi töï chieám lónh, seõ khoâng coù chuyeän GV giaûng daïy kieán thöùc nhö trong caùch daïy truyeàn thoáng neân söï coá gaéng Õ Trong quaù trì töï mình thöïc hieän caùc thí nghieäm phong phuù hôn ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï hoïc taäp neân HS seõ hieåu kieán thöùc saâu saéc hôn vaø deã daøng söû duïng kieán thöùc hôn. Ví duï nhö caâu 8 laø moät caâu maø trong quaù trình hoïc taäp caùc em ñaõ töï mình laøm raát nhieàu thí nghieäm töông töï nhö vaäy neân vieäc traû lôøi caâu naøy laø raát ñôn giaûn vôùi caùc em (nhoùm TN: 99%, nhoùm ÑC: 57%). Õ Do muïc tieâu nhaän thöùc ñ tích toång hôïp, ñaùnh giaù), neân HS hieåu kieán thöùc saâu hôn vaø bieát roäng hôn (theå hieän qua möùc ñoä khaùi quaùt cuûa caùc CHBH, ví duï: CHBH2 quan taâm ñeán ñieàu kieän phaùt sinh doøng caûm öùng töø töø tröôøng cuûa doøng ñieän, CHBH3 quan taâm ñeán caùc öùng duïng kyõ thuaät cuûa hieän töôïng caûm öùng ñieän töø). Vì theá, vôùi caùc caâu hoûi trong baøi KT ñoøi hoûi nhöõng hieåu bieát saâu roäng hôn noäi dung baøi hoïc thì nhoùm TN coù keát quaû toát hôn raát nhieàu. Ví duï: caâu 9,10: coù 66% vaø 30% HS ôû lôùp TN ñaõ laøm 123 ñöôïc so vôùi 34% vaø 20% ôû lôùp ÑC hay caâu soá 5: coù 39% HS ôû lôùp ÑC cho raèng “Doøng caûm öùng coù theå sinh ra töø töø tröôøng cuûa nam chaâm, oáng daây,…” laø Sai. Nhö vaäy, qua phaân tích söï khaùc bieät veà ñieåm soá cho thaáy keát quaû ôû nhoùm TN ca phaïm daïy hoïc theo chuû ñeà ñaõø böôùc ñaàu khaúng ñònh nhöõng nhaän thöùc vaø kyõ naêng cao hôn huyeân, lôùp cho m phaïm kha theå tìm thaáy ôû baát cöù nôi naøo trong cuoäc soáng xung quanh. o hôn nhoùm ÑC raát nhieàu. Beân caïnh söï thaønh coâng trong keát quaû baøi kieåm tra, chuùng toâi coøn nhaän ñöôïc nhöõng lôøi ñoäng vieân khích leä cuûa GV vaø HS. Ñieàu ñoù cuõng khaúng ñònh raèng vaän duïng daïy hoïc chuû ñeà vaøo thöïc teá laø hoaøn toaøn coù cô sôû thaønh coâng vaø coù theå thöïc hieän ñöôïc vôùi baát kyø ñoái töôïng HS naøo. 3.5. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Keát quaû thöïc nghieäm sö giaû thuyeát nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø thuyeát phuïc: - Daïy hoïc hoaøn toaøn coù theå höôùng tôùi caùc muïc tieâu muïc tieâu chöông trình hoïc hieän nay. Nghóa laø daïy hoïc khoâng döøng laïi ôû noäi dung theo yeâu caàu cuûa chöông trình, khoâng döøng laïi muïc tieâu ôû möùc ñoä vaän duïng maø naâng leân möùc ñoä phaân tích, toång hôïp, ñaùnh giaù, khoâng döøng laïi ôû kyõ naêng giaûi baøi taäp maø höôùng tôùi vaän duïng vaøo thöïc tieãn, … Khi ñaït ñöôïc muïc tieâu ôû möùc ñoä cao hôn yeâu caàu cuûa chöông trình hoïc thì HS coù theå ñaùp öùng raát toát muïc tieâu ôû möùc ñoä thaáp hôn maø chöông trình hoïc yeâu caàu (bieát, hieåu, vaän duïng) theå hieän ôû choã HS coù theå traû lôøi ñöôïc raát nhieàu caùc CHND khaùc nhau ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu vaän duïng khaùc nhau maø khoâng bò leä thuoäc vaøo moät soá höõu haïn caùc CHND ñöôïc ñöa ra theo noäi dung hoïc hay moät soá giôùi haïn caùc baøi taäp nhö kieåu daïy hoïc cuõ. - TN sö phaïm coøn cho thaáy khoâng phaûi chæ HS khaù gioûi hay lôùp c ïn, ôùi phuø hôïp vôùi kieåu daïy hoïc naøy maø vôùi ñoái töôïng HS bình thöôøng, kieåu hoïc taäp naøy cuõng raát phuø hôïp vaø muïc tieâu ñeà ra cao hôn vaãn coù theå ñaït ñöôïc. - Chuùng ta coù theå aùp duïng kieåu daïy hoïc naøy trong caùc ñieàu kieän sö ùc nhau (trong moâi tröôøng coù hay khoâng coù söï hoã trôï cuûa coâng ngheä thoâng tin, trong ñieàu kieän coù nhieàu hay ít thieát bò, duïng cuï thí nghieäm) vì cô sôû ñeå HS tin töôûng vaøo kieán thöùc ñöôïc hoïc laø nhöõng öùng duïng thöïc tieãn ñôn giaûn maø caùc em coù 124 - Keát quaû TN sö phaïm coøn cho thaáy, maëc duø höôùng tôùi nhieàu muïc tieâu hôn, muïc tieâu ôû lónh vöïc nhaän thöùc vaø kyõ naêng ñöôïc ñaët ra cao hôn nhöng daïy hoïc theo chu e LUAÄN Ñoái chieáu muïc ñích, nhieäm vuï vôùi keát quaû nghieân cöùu trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi “Daïy hoïc theo chuû ñeà vaø vieäc vaän duïng vaøo thieát keá giaûng daïy phaàn Töø trö aø phaûi nghieân cöùu, choïn loïc nhöõng tö töôûng hay, tích hình daïy hoïc tích cöïc vaøo xaây döïng vaø cuûng coá theâm cô sôû lí lua öùng ñieän töø” ôû tröôøng THPT hieän nay, phaùt hieän û ñ à laïi raát tieát kieäm thôøi gian, GV hoaøn toaøn coù theå chuû ñoäng ñöôïc thôøi gian. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø giaû thuyeát ban ñaàu: daïy hoïc chuû ñeà coù theå ñaït tôùi chaát löôïng vaø hieäu quaû hoïc taäp toát hôn kieåu daïy hoïc cuõ ñaõ böôùc ñaàu ñöôïc chöùng minh thoâng qua thöïc nghieäm sö phaïm naøy. KEÁT ôøng vaø Caûm öùng ñieän töø- Vaät lí lôùp 11 trung hoïc phoå thoâng”, chuùng toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc nhöõng keát luaän sau: 1- Chuùng ta khoâng theå aùp duïng raäp khuoân moät chieán löôïc daïy hoïc hieän ñaïi naøo vaøo thöïc tieãn giaùo duïc nöôùc ta m cöïc, phuø hôïp cuûa caùc chieán löôïc daïy hoïc tích cöïc aáy ñeå vaän duïng vaøo thöïc tieãn giaùo duïc Vieät Nam. Yeáu toá ñaûm baûo thaønh coâng cuûa vieäc aùp duïng saùng taïo moät chieán löôïc daïy hoïc môùi trong baûn thaân moâ hình daïy hoïc truyeàn thoáng hieän nay laø söï chuyeån ñoåi töøng böôùc muïc tieâu daïy hoïc, noäi dung, hình thöùc toå chöùc cuõng nhö caùch thöùc KTÑG. 2- Ñeà taøi ñaõ nghieân cöùu, vaän duïng moät caùch saùng taïo nhöõng quan ñieåm, tö töôûng cuûa caùc moâ än cuûa daïy hoïc chuû ñeà voán chöa ñeà caäp ñeán nhieàu trong caùc taøi lieäu veà phöông phaùp giaùo duïc hieän nay goùp phaàn “khôi daäy vaø phaùt huy toái ña naêng löïc töï hoïc saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc” ñaùp öùng caùc muïc tieâu giaùo duïc trong thôøi kyø ñoåi môùi vôùi chaát löôïng vaø hieäu quaû toát hôn. 3- Qua nghieân cöùu chöông trình, SGK, chuùng toâi ñaõ phaân tích caáu truùc, tìm hieåu thöïc traïng daïy hoïc chöông “Caûm 125 nhö äp “Töø tröôøng vaø Caûm öùng ñieän töø” moät caùch chi tieát töø boä eán löô õng khoù khaên cuûa GV vaø HS trong quaù trình daïy hoïc ñeå töø ñoù xaây döïng chuû ñeà hoïc taäp nhaèm khaéc phuïc nhöõng khoù khaên goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc vaät lí ôû tröôøng THPT. 4- Trong khuoân khoå luaän vaên naøy, treân tinh thaàn cuûa daïy hoïc chuû ñeà, chuùng toâi ñaõ xaây döïng chuû ñeà hoïc ta caâu hoûi ñònh höôùng ñeán caùc taøi lieäu hoã trôï vaø caùc keá hoaïch cuï theå ñeå thöïc hieän chuû ñeà ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà maët khoa hoïc, sö phaïm, phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñoåi môùi PPDH vaø ñöôïc vaän duïng moät caùch hôïp lí trong quaù trình thöïc nghieäm sö phaïm ñaõ goùp phaàn ñoåi môùi PPDH theo höôùng tích cöïc hoaù hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HS. 5- Keát quaû thöïc nghieäm sö phaïm cuûa ñeà taøi ñaõ khaúng ñònh giaû thuyeát ban ñaàu: daïy hoïc chuû ñeà vôùi söï vaän duïng saùng taïo moät soá yù töôûng cô baûn cuûa moät soá chi ïc daïy hoïc hieän ñaïi coù theå thöïc thi trong moâi tröôøng giaùo duïc truyeàn thoáng hieän nay cuûa Vieät Nam ñeå ñaït tôùi chaát löôïng vaø hieäu quaû hoïc taäp toát hôn. Beân caïnh ñoù, nhöõng keát quaû böôùc ñaàu cuûa thöïc nghieäm sö phaïm daïy hoïc theo höôùng naøy cho thaáy coù theå aùp duïng thaønh coâng kieåu daïy hoïc naøy cho caùc ñoái töôïng HS khaùc nhau trong nhöõng ñieàu kieän khaùc nhau. Ñoàng thôøi coù theå chæ ra ñaây laø ñònh höôùng ñoåi môùi phuø hôïp vôùi xu theá ñoåi môùi chung cuûa giaùo duïc phoå thoâng ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi. 126 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Döông Troïng Baùi, Vuõ Thanh Khieát (2000), Töø ñieån vaät lí phoå thoâng, Nxb Giaùo duïc. 2. Löông Duyeân Bình, Vuõ Quang, Nguyeãn Xuaân Chi, Ñaøm Trung Ñoàn, Buøi Quang Haân, Ñoaøn Duy Hinh (2005), Vaät lyù 11 (SGK thí ñieåm boä 2), Nxb Giaùo duïc. 3. Löông Duyeân Bình, Vuõ Quang, Nguyeãn Xuaân Chi, Ñaøm Trung Ñoàn, Buøi Quang Haân, Ñoaøn Duy Hinh (2005), Vaät lyù 11 (SGV thí ñieåm boä 2), Nxb Giaùo duïc. 4. Löông Duyeân Bình, Vuõ Quang, Nguyeãn Xuaân Chi, Buøi Quang Haân, Ñoaøn Duy Hinh (2005), Baøi Taäp Vaät lyù 11 (SGK thí ñieåm boä 2), Nxb Giaùo duïc. 5. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (1994), Muïc tieâu vaø keá hoaïch giaùo duïc tieåu hoïc, Nxb Giaùo duïc. 6. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (1998), Nhöõng vaán ñeà veà chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc trong thôøi kyø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, Nxb Giaùo duïc. 7. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2002), Döï thaûo chöông trình Vaät lí THPT (Ñeà aùn ñoåi môùi giaùo duïc THPT), Haø Noäi. 8. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2002), Ñònh höôùng ñoåi môùi PPDH. 9. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2003), Taøi lieäu veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc moân Vaät lyù THPT (Taøi lieäu tham khaûo), Haø Noäi. 10. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2004), Taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy chöông trình vaø SGK lôùp 11 thí ñieåm moân Vaät lyù, Vieän nghieân cöùu sö phaïm, Haø Noäi (löu haønh noäi boä). 11. Debbie Candau, Jennifer Doherty, Robert Hannafin, John Judge, Judi Yost, Paige Kuni (2004), Chöông trình daïy hoïc cho töông lai cuûa Intel. 127 12. Mai Thò Chuyeân (2004), Tìm hieåu vaø vaän duïng phöông phaùp daïy hoïc döïa treân döï aùn vaøo moân Ñòa lyù ôû tröôøng THPT, Luaän vaên toát nghieäp, Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM. 13. Hoaøng Chuùng (1982), Phöông phaùp thoáng keâ toaùn hoïc trong khoa hoïc giaùo duïc, Nxb Giaùo duïc. 14. Phaïm Theá Daân (2003), Phaân tích chöông trình vaät lí phoå thoâng, Baøi giaûng chuyeân ñeà cao hoïc, Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM. 15. Ñaïi hoïc Caàn Thô (2004), Nghieân cöùu vieát taøi lieäu döïa vaøo 5 ñònh höôùng cuûa Marzano vaø tö töôûng cuûa Forgaty. 16. Ñaïi hoïc Caàn Thô (2004), Kyû yeáu hoäi nghò toång keát 8 naêm hôïp taùc nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc. 17. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (1996), Vaên kieän nghò quyeát laàn 2 BCHTW Ñaûng khoaù VIII, Nxb Chính trò Quoác gia Haø Noäi. 18. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn IX, Nxb Chính trò Quoác gia Haø Noäi. 19. D. Halliday (1998), Cô sôû vaät lí, Nxb Giaùo duïc. 20. Nguyeãn Maïnh Huøng (2001), Phöông phaùp daïy hoïc Vaät lyù ôû tröôøng PTTH, Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM. 21. Traàn Vaên Höõu (2005), Daïy hoïc theo chuû ñeà vaø söï vaän duïng noù vaøo giaûng daïy phaàn kieán thöùc “Caùc ñònh luaät baûo toaøn” vaät lí 10 THPT vôùi söï hoã trôï cuûa CNTT, Luaän vaên thaïc só giaùo duïc hoïc, Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM. 22. Nguyeãn Thò Myõ Höông (2006), Aùp duïng chieán löôïc daïy hoïc chuû ñeà vaøo chuông “Doøng ñieän trong caùc moâi tröôøng” ôû caáp THPT, Luaän vaên toát nghieäp ñaïi hoïc, Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM. 23. Ñaëng Thaønh Höng (toång thuaät) (2001), Caùc lyù thuyeát vaø moâ hình giaùo duïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc ôû phöông Taây, Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc , Haø Noäi. 24. Ñaëng Thaønh Höng (toång thuaät) (2001), Quan nieäm vaø xu theá phaùt trieån PPDH treân theá giôùi, Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc, Haø Noäi. 128 25. N.I.Karia (1978), Saùch tra cöùu veà vaät lí, Nxb Khoa hoïc Kyõ thuaät (dòch), Haø Noäi. 26. Vuõ Thanh Khieát, Nguyeãn Phuùc Thuaàn, Buøi Gia Thònh (2001), Vaät lyù 11 (SGV), Nxb Giaùo duïc. 27. Vuõ Thanh Khieát, Phaïm Quyù Tö, Nguyeãn Phuùc Thuaàn, Nguyeãn Ñöùc Thaâm (2001), Vaät lyù 11, Nxb Giaùo duïc. 28. Nguyeãn Kyø (1995), Phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc, laáy ngöôøi hoïc laøm trung taâm, Nxb Giaùo duïc. 29. Nguyeãn Quang Laïc, Mai Vaên Trinh (2002), Maùy vi tính laøm phöông tieän daïy hoïc, Giaùo trình cho hoïc vieân cao hoïc, Ñaïi hoïc Vinh. 30. Kieàu Khaéc Laâu (2000), Lyù thuyeát tröôøng ñieän töø. 31. Mai Leã (2000), Phaân tích chöông trình vaø baøi taäp vaät lí ôû tröôøng THPT, Nxb Ñaïi Hoïc Quoác Gia, TpHCM. 32. Hoà vaên Nhaõn (2003), 414 caâu traéc nghieäm khaùch quan vaät lí 11- Nxb Ñoàng Nai. 33. Leâ Thò Thanh Thaûo (2005), Nhöõng cô sôû lí luaän cuûa daïy hoïc hieän ñaïi vaø vieäc vaän duïng vaøo thöïc tieãn daïy hoïc vaät lí ôû tröôøng phoå thoâng Vieät Nam, Baøi giaûng chuyeân ñeà sau ñaïi hoïc, Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp.HCM. 34. Nguyeãn Ñöùc Thaâm, Nguyeãn Ngoïc Höng, Phaïm Xuaân Queá (2002), Phöông phaùp giaûng daïy Vaät lí ôû tröôøng phoå thoâng, Nxb Ñoïc Sö phaïm, Haø Noäi. 35. Nguyeãn Ñöùc Thaâm, Nguyeãn Ngoïc Höng (1999), Toå chöùc hoaït ñoäng nhaän thöùc cho hoïc sinh trong daïy hoïc Vaät lí ôû tröôøng phoå thoâng, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia, Haø Noäi. 36. Lyù Minh Tieân, Ñoaøn Vaên Ñieàu, Traàn Thò Thu Mai, Voõ Vaên Nam, Ñoã Haïnh Nga (2006), Kieåm tra vaø ñaùnh giaù thaønh quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh baèng traéc nghieäm khaùch quan, Nxb Giaùo Duïc. 37. Nguyeãn Caûnh Toaøn (1995), Luaän baøn vaø kinh nghieäm veà töï hoïc, Tuû saùch töï hoïc. 129 38. Nguyeãn Caûnh Toaøn (1997), Quaù trình daïy- töï hoïc, Nxb Giaùo duïc. 39. Tröôøng THPT Nguyeãn Thò Ñònh (2006), Baøi taäp vaät lí 11–HKII (löu haønh noäi boä). 40. Nguyeãn Troïng Töôøng (2003), Frontpage toaøn taäp, Nxb Giaùo duïc. 41. Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc (2000), Moät soá vaán ñeà veà PPDH, Haø Noäi. 42. Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc (1998), Nhöõng cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc xaây döïng chöông trình caùc moân hoïc ôû tröôøng phoå thoâng, Ñeà taøi B96-49-34, Nguyeãn Höõu Chí (chuû nhieäm ñeà taøi), Haø Noäi. 43. Nguyeãn Nhö YÙ (1999), Ñaïi töø ñieån tieáng Vieät, Nxb Vaên hoaù thoâng tin. INTERNET 44. {Bao dien tu dang cong san Viet Nam} 45. 46. P1 PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Danh saùch caùc nhoùm hoïc taäp Chia moãi lôùp thaønh 6 nhoùm, moãi nhoùm 7 HS, nhoùm 6 coù 8 HS ♣ Lôùp 11A1: 43 HS 9 Nhoùm 1: Hieáu (NT), Hoaøng Vinh, HTuaán, TToaøn, Chieán, Thaïch, QVinh. 9 Nhoùm 2: Thanh (NT), Thaûo, Bích, Khanh, Maàu, Luaân, Huy. 9 Nhoùm 3: Nga (NT), Phuïng, Abdoula, Phöông, Tuyeàn, Truùc, Tröôøng. 9 Nhoùm 4: Baùch (NT), Baèng, Thoâng, Ñaït, Chaâu Bình, Vaên Thanh, Nam. 9 Nhoùm 5: Döï (NT), Ñaïi, Ñaêng Long, Thuyeàn, Nghieâm, Hieäp, Tieán. 9 Nhoùm 6: XBình (NT), Só, Khieát, Duyeân, ATuaán, Vuõ, Coâng Toaøn, Sang. ♣ Lôùp 11A3: 43HS 9 Nhoùm 1: Thanh (NT), Phöông, Lan, Nhung, Tín, Tröôøng, Thính. 9 Nhoùm 2: Thuyø Linh (NT), Haèng, Dung, NgLinh, Tieán, QAnh, Khaùnh. 9 Nhoùm 3: Gia Phaùt (NT), Lam, Haäu, Hieäp, Só, Quoác Tuaán, Thaéng. 9 Nhoùm 4: Myõ Nga (NT), Traâm, Taân, Oanh, Vónh, Nam, Thuyø. 9 Nhoùm 5: Boäi Vaên (NT), Hieàn, Trung, Tuyeàn, Thaûo, Long, Ñaït. 9 Nhoùm 6: Ñöùc (NT), Hoàng Phaùt, MTuaán, Baûo, Huy, Chi, Trang, Myõ Linh. P2 Phuï luïc 2: Phieáu theo doõi söï chuaån bò noäi dung cuûa HS P3 Phuï luïc 3: Phieáu HT-2: Keát quaû thaûo luaän CHBH 1 P4 Phuï luïc 4: Baøi kieåm tra cuoái chuû ñeà P5 P6 Phuï luïc 5: Keát quaû quaù trình hoïc taäp P7 Phuï luïc 6: Moät soá hình aûnh thöïc nghieäm sö phaïm P8 P9 Phuï luïc 7: Keát quaû ñaùnh giaù quaù trình hoïc taäp cuûa lôùp thöïc nghieäm Baøi 1 Baøi 2 Baøi 3 SP 1 Jack Abdoula Arifeen 8 6 7 7 5 7 8 6.9 5.4 2 Nguyeãn Ninh Baèng 8 8 10 6 6 10 9 8.1 6.7 3 Nguyeãn Ñaêng Baùch 10 10 10 7 6 10 10 9.0 7.4 4 Leâ Thò Ngoïc Bích 7 5 8 4 8 6 6.3 4.4 5 Nguyeãn Xuaân Bình 8 8 6.0 5 5 10 8 7.1 8.4 6 Toáng Chaâu Bình 6 4 10 5 6 8 8 6.7 4.6 7 Mai Ñình Chieán 7 4 9 8 7 8 9 7.4 5.2 8 Leâ Vaên Döï 7 6 5 5 6 6 9 6.3 4.3 9 Laâm Thò Ngoïc Duyeân 7 7 6 5 5 9 6.5 5.4 10 Leâ Tröôøng Ñaïi 7 3 5 4 5 4 10 5.4 2.9 11 Phaïm Thaønh Ñaït 10 9 10 6 6 9 9 8.4 6.3 12 Doaõn Haøo Hieäp 7 5 5 6 3 9 5.8 4.6 13 Traàn Trung Hieáu 9 10 10 10 8 9 10 9.4 9.1 14 Nguyeãn Traàn Minh Huy 6 2 8 5 7 5 5.5 3.2 15 Traàn Phi Khanh 6 0 8 6 7 6 5.5 4.4 16 Ngoâ Minh Khieát 9 8 6 6 5 9 8 7.3 7.9 17 Trònh Phaïm Ñaêng Long 6 0 5 5 6 6 8 5.1 4.2 18 Nguyeãn Thaønh Luaân 8 7 8 5 7 7 7.0 5.8 19 Traàn Thò Maàu 7 6 8 4 7 7 6.5 5.6 20 Traàn Ngoïc Nam 8 7 10 5 6 9 8 7.6 5.9 21 Höùa Thò Thu Nga 8 8 7 6 4 9 7.0 7.6 22 Huyønh Phan Nghieâm 6 0 5 6 4 10 5.2 3.9 23 Nguyeãn Duy Phöông 7 6 7 1 5 9 9 6.3 6.4 24 Leâ Thò Thanh Phuïng 5 0 7 6 4 5 4.5 3.1 25 Nguyeãn Ngoïc Sang 5 0 6 6 7 8 8 5.7 3.4 26 Phaïm Taán Só 5 0 6 6 5 8 5.0 4.4 27 Ñoaøn Ngoïc Thaïch 7 5 9 7 4 7 6.5 3.8 28 Nguyeãn Thò Thanh 8 8 8 6 8 7 7.5 8.3 29 Nguyeãn Vaên Thanh 8 7 10 6 6 9 7.7 5.8 30 Nguyeãn Vuõ Phöông Thaûo 8 7 8 5 5 8 6.8 6 31 Nguyeãn Minh Thoâng 9 5 10 5 6 6 8 7.0 5.4 32 Traø Thanh Thuyeàn 6 0 5 6 6 8 9 5.7 2.6 33 Hoaøng Quoác Tieán 7 3 5 5 6 8 5.7 5.6 34 Kieàu Coâng Toaøn 5 0 6 5 5 6 10 5.3 4.2 35 Traàn Troïng Toaøn 5 0 9 8 8 5 5.8 1.9 36 Traàn Baûo Tröôøng 8 6 7 6 5 9 6.8 5.4 37 Nguyeãn Ngoïc Thanh Truùc 6 3 7 7 5 7 5.8 4.1 38 Nguyeãn Hoaøng Tuaán 6 0 9 3 5 4 4.5 1.8 39 Traàn Huyønh Anh Tuaán 6 6 6 5 6 9 6.3 4.8 40 Traàn Dieãm Ñoâng Tuyeàn 6 3 7 7 5 7 5.8 2.5 41 Huyønh Quang Vinh 8 6 9 7 6 8 9 7.6 6.7 42 Nguyeãn Hoaøng Vinh 8 10 9 7 6 7 7.8 6.1 43 Phaïm Leâ Minh Vuõ 6 6 6 6 7 7 6.3 5.3 44 Nguyeãn Phuùc Quoác Anh 5 6 6 6 5 7 9 6.3 4.2 45 Ñoaøn Minh Baûo 5 0 7 4 8 7 5.2 5.7 THOÁNG KE KEÁT QUAÛ QUAÙ TRÌNH HOÏC TAÄP LÔÙP THÖÏC NGHIEÄM Ñieåm HKI STT HOÏ VAØ TEÂN HS ÑG GV ÑG Nkhaùc ÑG Ñieåm caùc baøi KT Ñieåm TH P10 46 Huyønh Thò Lieân Chi 4 4 7 6 8 9 6.3 5.4 47 Chaâu Thò Phöông Dung 4 2 6 8 6 5 5.2 5.3 48 Nguyeãn Mai Taán Ñaït 4 3 7 7 6 9 9 6.4 4.4 49 Ñaëng Haø Minh Ñöùc 7 7 7 6 5 7 8 6.7 5.9 50 Nguyeãn Höõu Haäu 8 6 5 6 6 7 10 6.9 6.2 51 Leâ Hoaøng Kim Haèng 4 2 7 8 6 4 5.2 5.9 52 Chung Baûo Hieàn 4 5 7 7 7 9 8 6.7 5.2 53 Thaùi Quang Hieäp 6 0 5 5 6 4 8 4.9 3.9 54 Buøi Trung Huy 4 0 7 6 5 5 4.5 2.7 55 Leâ Quoác Khaùnh 5 4 6 9 7 7 6.3 4.9 56 Traàn Giang Lam 6 5 5 4 5 4 4.8 4.3 57 Laâm Myõ Lan 5 6 6 6 7 9 8 6.7 4.6 58 Leâ Ngoïc Thuøy Linh 5 5 6 5 6 6 5.5 9.3 59 Löông Thò Myõ Linh 4 2 6 8 7 6 5.5 4.6 60 Ngoâ Ngoïc Linh 5 0 7 3 6 6 4.5 4.8 61 Ngoâ Hoaøng Long 5 3 7 8 4 6 8 5.9 5.9 62 Huyønh Quoác Nam 10 10 10 6 4 9 9 8.3 8.1 63 Lyù Myõ Nga 6 6 10 6 6 6 8 6.9 5.9 64 Traàn Nguyeãn Hoàng Nhung 5 1 6 8 5 5 5.0 6.6 65 Traàn Thò Kim Oanh 6 6 10 7 4 7 9 7.0 8.3 66 Löu Hoàng Phaùt 6 5 7 6 6 5 7 6.0 2.5 67 Vöông Gia Phaùt 6 5 5 5 6 4 8 5.6 6.3 68 Nguyeãn Thò Thu Phöông 8 7 6 6 4 5 8 6.3 5.8 69 Voõ Tieán Só 7 5 5 4 5 10 6.0 5.6 70 Nguyeãn Hoaøng Taân 5 0 10 7 4 7 5.5 5.8 71 Phaïm Ñöùc Thaéng 5 0 5 6 6 7 8 5.3 5.3 72 La Hoaøng Thanh 8 7 6 7 6 5 9 6.9 5.3 73 Ñaëng Leâ Kim Thaûo 5 4 7 7 6 7 6.0 6 74 Nguyeãn Ngoïc Thính 4 0 6 5 5 3 3.8 3.9 75 Ñaëng Phöôùc Tieán 4 5 6 6 5 7 8 5.9 4.3 76 Phaïm Trung Tín 8 7 6 6 3 8 10 6.9 3.8 77 Leâ Voõ Haø Traâm 7 6 10 6 5 8 8 7.1 6.2 78 Nguyeãn Ngoïc Minh Trang 4 0 7 6 6 5 4.7 4.9 79 Phaïm Minh Tröôøng 4 1 6 8 4 6 4.8 4.7 80 Nguyeãn Cao Trung 8 7 7 9 5 9 8 7.6 6.3 81 Löông Minh Tuaán 8 7 7 9 6 7 7.3 6.8 82 Ngoâ Quoác Tuaán 7 5 5 5 7 5 5.7 6.1 83 Traàn Chí Tuyeàn 5 4 7 7 6 8 6.2 6.3 84 Löu Boäi Vaên 8 5 7 6 4 8 8 6.6 7.1 85 Höùa Kyù Vónh 5 8 10 6 6 6 10 7.3 3.4 86 Ngoâ Thò Kim Thuøy 8 6 10 7 5 9 8 7.6 6.4 P11 Phuï luïc 8: Keát quaû baøi kieåm tra toång hôïp cuoái chuû ñeà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 1 Jack Abdoula Arifeen C c D B A C D A C c 1 1 1 7 5.4 2 Nguyeãn Ninh Baèng C D D B A C D A C B 1 1 1 1 1 10 6.7 3 Nguyeãn Ñaêng Baùch C D D B A C D A C B 1 1 1 1 1 10 7.4 4 Leâ Thò Ngoïc Bích C D D B A d b A a c 1 1 1 6 4. 5 Nguyeãn Xuaân Bình C D D B A C D A a B 1 1 1 1 1 9.5 8.4 6 Toáng Chaâu Bình C D D B b C D A C c 1 1 1 1 8 4.6 7 Mai Ñình Chieán C D D B A C D A C B 1 1 1 8 5.2 8 Leâ Vaên Döï C c D B A d D A C B 1 1 6 9 Laâm Thò Ngoïc Duyeân C D D B A C D A C a 1 1 1 1 8.5 5.4 10 Leâ Tröôøng Ñaïi C a b a c a b A b c 1 1 1 4 2.9 11 Phaïm Thaønh Ñaït C c D B A C D A C c 1 1 1 1 1 9 6.3 12 Doaõn Haøo Hieäp C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 4.6 13 Traàn Trung Hieáu C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 9.1 14 Nguyeãn Traàn Minh Huy C b D B c C b A C d 1 1 5 3. 15 Traàn Phi Khanh C D D B A C D A a d 1 1 6 4. 16 Ngoâ Minh Khieát C D D B A C a A C a 1 1 1 1 1 9 7.9 17 Trònh Phaïm Ñaêng Long C c D B A d b A C d 1 1 1 6 4. 18 Nguyeãn Thaønh Luaân C D D B b d D A d d 1 1 1 1 7 5.8 19 Traàn Thò Maàu C c D B d C D A d a 1 1 1 1 7 5.6 20 Traàn Ngoïc Nam C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 5.9 21 Höùa Thò Thu Nga C D D B d d D A C B 1 1 1 1 1 9 7.6 22 Huyønh Phan Nghieâm C D D B A C D A C c 1 1 1 1 1 9.5 3.9 23 Nguyeãn Duy Phöông C D D B A a D A C B 1 1 1 1 8.5 6.4 24 Leâ Thò Thanh Phuïng C D D B A d b A a a 1 1 5 3. 25 Nguyeãn Ngoïc Sang C D D B A C D A C B 1 1 1 8 3.4 26 Phaïm Taán Só C D D B A d D A b c 1 1 1 1 7.5 4.4 27 Ñoaøn Ngoïc Thaïch C D D B A C b A C d 1 1 1 7 3. 28 Nguyeãn Thò Thanh C D D B c C D A C a 1 1 1 7 8. 29 Nguyeãn Vaên Thanh C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 5.8 30 Nguyeãn Vuõ Phöông Thaûo C D D B d C D A C a 1 1 1 1 8 31 Nguyeãn Minh Thoâng C D D B A C D A a d 1 1 6 5. 32 Traø Thanh Thuyeàn C D D B A C D A C B 1 1 1 8 33 Hoaøng Quoác Tieán C c D B c C D A C B 1 1 1 1 8 5.6 34 Kieàu Coâng Toaøn C D D B A C a A C c 1 1 6 4. 35 Traàn Troïng Toaøn C D D a A d b A C c 1 1 5 1. 36 Traàn Baûo Tröôøng C D D B A C D A C c 1 1 1 1 8.5 5.4 37 Nguyeãn Ngoïc Thanh Truùc C D D B b C D A C a 1 1 1 7 4.1 38 Nguyeãn Hoaøng Tuaán C D D B A d b A d d 1 4 1. 39 Traàn Huyønh Anh Tuaán C D D B A d b A C B 1 1 1 1 1 9 4.8 40 Traàn Dieãm Ñoâng Tuyeàn C D D B A C D A b d 1 1 1 7 2.5 41 Huyønh Quang Vinh C D D B A a D A C d 1 1 1 1 8 6.7 42 Nguyeãn Hoaøng Vinh C D D B A b D A C a 1 1 1 7 6. 43 Phaïm Leâ Minh Vuõ C c D B A C D A C a 1 1 1 7 5. 44 Nguyeãn Phuùc Quoác Anh C D D B c d D A C B 1 1 1 7 4.2 45 Ñoaøn Minh Baûo C D D B A d D A C c 1 1 1 7 5.7 46 Huyønh Thò Lieân Chi C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 5.4 47 Chaâu Thò Phöông Dung C D b B A d D A b a 1 1 5 5. 48 Nguyeãn Mai Taán Ñaït C D D B A C D A C d 1 1 1 1 8.5 4.4 Ñieåm HKI Caùc caâu traû lôøi töông öùng vôùi 10 caâu TN (caâu 1-->10: 0.5ñ) Caâu töï luaän (1-->5:1ñ) BAÛNG ÑIEÅM KT TOÅNG HÔÏP LÔÙP THÖÏC NGHIEÄM Ñieåm TC STT HOÏ VAØ TEÂN 4 4.3 2 4 2 1 8 3 6 4 2.6 2 9 8 1 3 3 P12 49 Ñaëng Haø Minh Ñöùc C D D B A C D A C B 1 1 7 50 Nguyeãn Höõu Haäu C D D B A a b A a a 1 1 1 1 7 6.2 51 Leâ Hoaøng Kim Haèng b D D B A C b A d d 1 4 5. 52 Chung Baûo Hieàn C D D B A C D A C d 1 1 1 1 8.5 5.2 53 Thaùi Quang Hieäp C D D B A C a A d c 3.5 3. 54 Buøi Trung Huy C D D B c b D A a c 1 1 5 2. 55 Leâ Quoác Khaùnh C a D B A C a A C B 1 1 1 7 56 Traàn Giang Lam C a b c A C b A b d 1 1 4 4. 57 Laâm Myõ Lan C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 4.6 58 Leâ Ngoïc Thuøy Linh C D D B A C D A C c 1 5.5 9. 59 Löông Thò Myõ Linh C D D a A C D A a d 1 1 5.5 4. 60 Ngoâ Ngoïc Linh C b D B A d D A d d 1 1 1 6 4. 61 Ngoâ Hoaøng Long C D D B c C b A b c 1 1 1 6 5. 62 Huyønh Quoác Nam C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 63 Lyù Myõ Nga C D D B A C D A a a 1 1 6 5. 64 Traàn Nguyeãn Hoàng Nhung d D b B b C D A C a 1 1 5 6. 65 Traàn Thò Kim Oanh C D D B d d D A C B 1 1 1 7 8.3 66 Löu Hoàng Phaùt C c b d A d b A a c 1 1 1 4.5 2.5 67 Vöông Gia Phaùt C D D B A d b A d c 1 4 6. 68 Nguyeãn Thò Thu Phöông C D D B b C b A b d 1 1 5 5. 69 Voõ Tieán Só C D D B A C D A C B 1 1 1 1 1 10 5.6 70 Nguyeãn Hoaøng Taân C D D B A a D A C d 1 1 1 7 5.8 71 Phaïm Ñöùc Thaéng C c D B A d D A C d 1 1 1 6.5 5.3 72 La Hoaøng Thanh C D b B c C a A C a 1 1 5 5. 73 Ñaëng Leâ Kim Thaûo C c D B A b D A d a 1 1 1 1 7 6 74 Nguyeãn Ngoïc Thính C D D B A C c d a d 3 3. 75 Ñaëng Phöôùc Tieán C c D B A C D A C c 1 1 1 7 4. 76 Phaïm Trung Tín C D D B A d D A C d 1 1 1 1 8 3.8 77 Leâ Voõ Haø Traâm C D D B A C D A b c 1 1 1 1 8 6.2 78 Nguyeãn Ngoïc Minh Trang C D D B A d D A C a 1 5 4. 79 Phaïm Minh Tröôøng d a D B A b c A a c 1 1 1 1 6 4.7 80 Nguyeãn Cao Trung C D D B A C D A C B 1 1 1 1 9 6.3 81 Löông Minh Tuaán C D D B A a b A C B 1 1 1 7 6.8 82 Ngoâ Quoác Tuaán C D b B A d D A b c 1 1 5 6. 83 Traàn Chí Tuyeàn C D D B A C D A C d 1 1 1 7.5 6.3 84 Löu Boäi Vaên C D D B A C D A C B 1 1 1 8 85 Höùa Kyù Vónh C D D B A C a A C a 1 1 6 3. 86 Ngoâ Thò Kim Thuøy C D D B A d D A C a 1 1 1 1 1 9 6.4 5.9 9 9 7 4.9 3 3 6 8 9 8.1 9 6 3 8 3 9 3 9 1 7.1 4 P13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 1 Buøi Duy AÅn a a D c b b D A a c 1.5 5. 2 Traàn Thò Kim Aùnh C a b B A a a d a c 1 1 1 4.5 6. 3 Phaïm Nguyeân Baùch C a D a b C a A d c 1 1 4 7. 4 Ñinh Thaùi Chaâu b b D a b C a A C c 1 3 4 5 Löông Theá Cöôøng b c D c b C b A C a 1 1 1 5 6. 6 Nguyeãn Phöông Dung a D D c b a D A b d 1 3 9. 7 Taï Thò Myõ Dung C c D d c a c d b d 1 7. 8 Phan Hoàng Duõng d D b c b d a A d d 1 5. 9 Traàn Anh Duõng C b D B b C D A C B 1 1 6 10 Nguyeãn Thaønh Ñaït C a D a c C a A C c 1 3.5 11 Nguyeãn Thò Ngoïc Giaøu d c D c b C c A C c 2 12 Phan Tuaán Haøo b D D c b a D A a a 1 3 6. 13 Mai Leâ Trung Hieáu d a D a b a D d d a 1 2 7. 14 Löu Tieán Huøng a b D a b a D A b c 1.5 5. 15 Saàm Khaéc Huy C b b d A a b d b B 1 1 1 1 5.5 8. 16 Nguyeãn Nguyeân Khoâi d c D B A a b d C c 1 3 6 17 Nguyeãn Thò Myõ Kim C c b a A a b A C B 2.5 6.8 18 Haø Kieán Laâm b c D a c d b A C c 1 19 Huyønh Thò Phöông Linh b c D c b d a d a c 0.5 7. 20 Phaïm Thuøy Linh d a D d b C b A C a 2 21 Toâ Phuùc Luaän d b D c b b b d d c 0.5 7. 22 Traàn Nguyeãn Truùc Ly a c D B A a D b b c 1 1 1 5 6. 23 Hoà Ngoïc Phöông Mai a c a c b C D A b B 1 1 1 1 6 8. 24 Ñaøm Dò My d D b B b b b A C d 1 1 1 1 6 6. 25 Nguyeãn Haûi Nam C D D d c d D A a d 1 1 4.5 5. 26 Traàn Huyønh Nam C a D c A a c A a B 1 1 4.5 27 Traàn Trang Hoaøng Nam C c D B b C D A d B 3.5 5.4 28 Traàn Thò Bích Ngaân b b b B b a D A C a 1 3 6 29 Traàn Nhaät Phöông C c D a b C D d d a 2 5. 30 Nguyeãn Ngoïc Quang C D D c b a c d b d 1 2.5 5. 31 Leâ Thò Kim Quyeàn d a D c A a D d C B 1 1 4.5 2. 32 Laâm Sôn C b D d b a D A a c 1 3 6. 33 Haáu Vónh Taâm a D D c b C b d b B 2 5. 34 Du Ngoïc Moäng Thô C c D c d a a A a a 1.5 7. 35 Leâ Nguyeãn Minh Traâm b c D d b d a b d c 0.5 7. 36 Nguïy Huyønh Trang C c D c A C D b C a 1 1 1 6 37 Huyønh Veä Trí a a D B c a b A b d 1.5 6. 38 Phan Thò Hoàng Trinh a D c d c b D A b c 1 1 1 4.5 6. 39 Voõ Thaønh Trung C b D c A C c A C c 1 1 5 40 Traàn Minh Tuaán C D D B A C D A d c 1 1 6 8. 41 Döông Tuaán Tuù C D D B A b D c d d 1 1 5 5. 42 Nguyeãn Ñình Tuù C b D B c b D c a B 2.5 5.8 43 Hoaøng Bích Vaân C b b a A a b A C a 1 1 4 6 44 Huyønh Quoác Vieät b a D B b a D A a a 2 7. 45 Voõ Huyønh Thanh Vy d c D a A a D d d c 1.5 6. 46 Nguyeãn Vuõ Thò Tuy 5 2 9 .7 4 2 9 9 8.8 6 3.8 9 6 2 2 .3 .5 3.9 1 8.4 1 7 1 4 5 6.3 .3 8 1 9 7 8 8 7 6 4 6 8 6 5 .4 2 4 eáAùi d c D a A C D d b B 2.5 5.2 47 Traàn Phaïm Thanh Bình C a D B A C b A b d 3 2. Ñieåm HKI Caùc caâu traû lôøi töông öùng vôùi 10 caâu TN (caâu 1-->10: 0.5ñ) Caâu töï luaän (1-->5:1ñ) BAÛNG ÑIEÅM KT TOÅNG HÔÏP LÔÙP ÑOÁI CHÖÙNG Ñieåm TC STT HOÏ VAØ TEÂN 6 P14 4 1 3 1 1 .5 6.8 8 .1 1 .2 9 1 9 4 2 9 2 .7 5 .5 3.9 6 .5 2.7 .2 8 3.4 8 .5 5.2 6 3 .5 5.6 1 5 9 .5 6.1 1 .1 7 4.6 .5 3.6 48 Ñoã Taán Coâng a b a B b a b d d d 0.5 2. 49 Döông Traán Duõng C D D B A C c A d B 1 1 1 7 5. 50 Quaùch Huøng Duõng C D D B A C b d a d 3 51 Huøynh Vaên Ñieàn b c b c b a a A a c 1 1 2.5 5. 52 Phan Thò Lan Hoàng b c D c d a D A a c 1.5 4. 53 Nguyeãn Thò Höông Hoaø d D b B A C b d C c 2 54 Leâ Troïng Höõu C D D B A C b A d B 4 6. 55 Lyù Vónh Huøng C D D c A C c d C a 1 1 5 4 56 Voõ Khaéc Huy C a b a A d D A d c 2 4. 57 Hoà Hoàng Kieång a b D d b a D A C c 1 3 4 58 Nguyeãn Huyønh Long C D D B b C a c b c 2.5 3. 59 Traàn Coâng Luaän C D D B A a a A b c 1 1 5 2. 60 Huyønh Baù Nhaät Minh C D D B A C a A d a 1 4.5 1. 61 Nguyeãn Thò Kim Ngoïc b b D a A a D A a a 2 4. 62 Phaïm Thaønh Nhaân C D D d c a b A a d 2 4. 63 Phuøng Thuùy Nhaân d c c a c b b A d c 0.5 4. 64 Trieäu Ñình Nhaõ C c D c A C b d b c 2 4. 65 Vöông Minh Phöông d c D c b b c d C c 1 2 2 66 Leâ Vaên Phöôùc d a b c A C b d a c 1 4. 67 Vöông Hoaøng Phi Phuïng C D D B A C b d C c 3 68 Leâ Minh Phuù a c D a b a D c d d 1 2. 69 Traàn Thanh Phuùc C D D B A C b b C c 3 70 Nguyeãn Thuïy Nhö Quyønh b c D d b a c A C c 1 2.5 6 71 Nguyeãn Phöông Taâm C D D B A C c A b a 3.5 4. 72 Vuõ Thò Thanh Taâm d c a d A C D d C d 2 73 Taï Hoàng Taøi C a D B A a D A b B 3.5 3.3 74 Traàn Troïng Thaønh d b D c d a a d a a 0.5 3. 75 Dieäp Thanh Thaûo a D D c c a D A C d 2 76 Phuøng Thò Thanh Thaûo b c D c b a D A b d 1.5 4. 77 Nguyeãn Toát Thònh C D D B A C a A a c 3.5 3. 78 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy C D b c A C b d C c 2 79 Traàn Myõ Tieân b c b a b C b d b c 0.5 3. 80 Huyønh Minh Toaøn d D b c b b D A d B 2 2. 81 Nguyeãn Thò Bích Traâm C c a a b a b b C B 1.5 4.1 82 Lyù Thò Huyeàn Trinh C D D a c a b c d c 1 2.5 6. 83 Taï Thò Ngoïc Trinh C D D c c C a d C c 2 84 Huyønh Nhaät Vónh Trung a b D d A C D d d B 1 3.5 5. 85 Tröông Hoaøng Trung C c D d d a D A C B 1 4 5 86 Chung Thaùi Thanh Truùc C a a a A a b A a a 1.5 5. 87 Traàn Thò Trang Tuyeàn C D D a c a c d C a 2 88 Nguyeãn Laâm Quoác Vieät C c c c A a D A C d 2 89 Laâm Ñöùc Vinh C D D c A C b A a B 3.5 4.1 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7158.pdf
Tài liệu liên quan