Đề thi cuối kì I - Môn: Bảo trì, bảo dưỡng máy công nghiệp

T R I / C 5 N G B H S U P H A M K Y T H U A T T P H C M K H O A C O K H I M A Y C h f t J q c e i a m t h i 1 C h f i j s ^ g v i m ^ 2 S 6 c a b l i n g : S 6 c a u d u n g : D i e m v a c h u r k y B i e m v a c h i r k y f B E T H I C U 6 l K Y H Q C K Y I N A M H Q C 2 0 1 9 - 2 0 2 0 M o n : B A O T R I B A O D U O N G M A Y C O N G N G H I E P M 3 m o n h p c : I M A S 3 2 0 5 2 5 B e s 6 / M a d e : I S . B e t h i c o 6 t r a n g . T h a i g i a n : 6 0 p h u t . * K h o n

pdf20 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối kì I - Môn: Bảo trì, bảo dưỡng máy công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g d i r p c s t i r d u n g t a i l i e u . H o v a t e n : M a s o S V : S o T T : ............................................ . / . . . . P h o n g t h i : P H I E U T R A L O I H i r i n g d a n t r a 1 6 1 c a u h o i : C h o n c a u t r a l c r i d u n g : X B o c h Q n : đ / C h p n l a i : C A U H O I a b c d C A U H O I a b 4 / d C A U H O I a b c d 1 1 1 / 2 1 2 1 2 / 2 2 3 1 3 / 2 3 4 1 4 / 2 4 5 1 5 / 2 5 6 1 6 / 2 6 7 1 7 i 2 7 . . . 8 1 8 / 2 8 9 1 9 ! 2 9 1 0 2 0 / 3 0 P h a n 1 : T r 5 c n g h i e m ( 5 d i e n i ) C a u l : H 5 y n e u t h a o t a c t h a o v i t c a y b i h o n g c u a h i n h v e b e n a ) D u n g m u i c h i e t c 6 k i t c i u h l n h c 6 n v d i g 6 c n g h i e n g n h 6 . T r e n m a t c 6 n c 6 x e c a c r 3 n h x o i n t r a i ( g 6 c x o S n b 5 n g 3 0 ° ) . M u i c h i l t d u p e x o d y v & o 1Đ k h o a n t r o n g v i t c i y b j g a y . N h o c ^ n h s i c c u a m u i c h i l t n e n k h i x o a y v i t c i y d u p e t h a o r a k h o i 1Đ r e n . C 6 t h e d i m g e a c h k h o a n m o t 16 t r o n g v i t c a y s a u d 6 t a r o r e n t r a i v o i c h i l u r e n n g u p c v d i c h i l u r e n v i t c i y . D u n g b u l o n g t u o m g l i n g v S n v a o 16 r e n , d i n k h i n a o v i t c i y d u p e th & o r a n g o a i . b ) D i m g m u i r a n g c 6 k i t c i u l a m o t tip c h u 6 i c 6 m a t c i t h l n h v u 6 n g d l ! d i m g c h i a v a n q u a y m u i r a n g . D q f m a g a y s Đ d u p e t h d o r a n g o a i . c ) D u n g d a i 6 c c 6 d u e m g k i n h n h d h o r n d u b n g k i n h v i t c i y , h i m d i n h v o i p h a n c 6 n l a i c u a v i t c i y . D i m g c h i a k h o a m 6 , q u a y d a i 6 c v d r i c h i l u t h d o v i t d i n k h i v i t r a n g o a i . d ) D i m g t h a n h t h e p d | m v 6 n g c h e m v a o g i t t a , h a n d i n h v a o p h i n l 6 i c u a v i t g 3 y . Q u a y t h a n h t h 6 p v i t c i y d u p e t h a o r a n g o a i . .n h h l n h c o n b i n g t h d p d a t 6 i c 6 m a t c i t n g a n g h l n h r a n g c u a v a 6 c h i a v a n . M u i r a n g d u p e d 6 n g v a o l o k h o a n t r o n g v i t c i y b j g a y . S a u d 6 s a t g i f r a m u i r a n g v a v i t c i y r i t i o n n e n k h i q u a y c h i a v a n , v i t c i y b i S6 hi#u: BM2/QT-PBBCL-RBTV 1 / 1 0 - 1 S tC a u 2 : B a o t r i n a n g s u a t t o a n b p ( T o t a l P r o d u c t i v e M a i n t e n a n c e - T P M ) : D u p e t h u c h i e n b a i t a t c a c a c n h a n v i e n t h o n g q u a c a c n h o m h o a t d p n g n h o n h l m d a t t o i d a h i e u s u a t s i r d u n g m a y m o c t h i e t b j . D u g c t h u c h i e n d o m o t n g u a i d i q u a n h c a c m a y v a d o n h u n g t h o n g s o c a n t h i e t b l n g m o t d u n g c y c a m t a y . C a c s o l i e u h i e n t h j d u p e g h i l a i h o a c d u g c l u u t r u t r o n g d u n g c y d l l u u t r u v e s a u . D u g c t h y c h i e n b l n g e a c h t h u t h a p c a c d u l i e u c u a b a o t r i d u d o a n d l t h u c h i e u c h i n h m o i t r u c m g v a c a c t h o n g s 6 v a n h a n h c u a m a y , t i r d o c u e d y i h o a n a n g s u a t , h i y u s u i t v a t u 6 i t h o c u a m a y . d ) D u g c t i l n h a n h k h i c l n k e o d a i t u o i t h g c u a m a y m o c , t h i e t b \ b l n g e a c h d o i m c r i v a t l i e u h o a c k e t c a u . a b ) c ) C a u 3 : C a c p h w m g p h a p b o i t r o n a ) B o i t r o n r i e n g l e ; B o i t r o n t h e o c h u k y ; B o i t r o n t h e o h y t h 6 n g b ) B o i t r c m r i e n g l e ; B o i t r e m n h o m ; B o i t r c r n t a p t r u n g c ) B o i t r o n t h e o h y t h o n g ; B o i t r o n t a p t r u n g ; B o i t r o n l i e n t u c d ) B o i t r o n g i a n d o a n v a b o i t r o n l i e n t u c C a u 4 : N e u c o m o t s u c o x a y r a , t r i r o ' c t i e n n g u r o i v a n h a n h , n g i r d i b a o t r i h a y b a t k y n g i r o i k h a c c u n g p h a i b i e t f l a t c a u h o i : a ) C o t h e t r a n h s u c o n a y x a y r a b i n g e a c h s u a d o i , t h i e t k ! l a i h o a c b i t k y g i a i p h a p b a o t r i n a o k h a c k h o n g ? b ) C o t h l t h i l t k e l a i d i t r a n h h u h o n g h a y k h o n g ? c ) C o t h l k e o d a i t u i i t h o c u a c h i t i e t k h o n g ? d ) C o t h l a p d y n g g i a m s a t t i n h t r a n g t h i l t b j t r o n g q u a t r i n h v a n h a n h k h o n g ? C a u S : P h i r o ' n g p h a p d j n h t a r n t r u e v o i 1 6 k h i l i p g h e p b l n g t h e n h o a , d o l a : ( c h o h i n h v e b e n ) a ) D j n h t a m b a n g d u o n g k i n h t r o n g b ) D i n h t a r n b l n g d u o n g k i n h n g o a i c ) D i n h t a m b l n g m a t b e n c u a t h e n d ) D i n h t a m b l n g m a t d l u c u a t h e n C a u 6 : D g c i r n g R o c k w e l l : a ) D u g c d u n g d e d o k i m l o a i d e n v a k i m l o a i m a u c o d y c u m g t h a p n h u g a n g x a m , t h e p n o n c h u a n h i e t l u y e n . . . b ) D u g c d u n g d e x a c d j n h d o c u n g c u a c a c v a t l i e u r l n n h u t h e p d a q u a t h l m t h a n , t o i v a t o i b e m a t , c a c h g p k i m c i r n g n h u T K , B K ................... c ) D u o c d u n g d e d o d g c u n g t l v i , n o r l t t h i c h h g p v o i d p c u n g c u a l o p m a k i m l o a i d ) T i t c a c a c c a u t r e n d e u d u n g C a u 7 : D i r d o a n h i r h o n g n h a t t h i r o n g g a p t r o n g b o t r u y e n b a n h r a n g t r u k h i “ K h o n g d u d a u b o i t r o n h a y d a u b o i t r o n k h o n g d u d o n h o t ” l a : a) T r o c b e m a t l a m v i e c c u a r a n g . b ) X u o c b e m a t l a m v i e c c u a r a n g . c ) R a n g m o n q u a n h a n h . d ) G a y r a n g . C a u 8 : B i e n p h a p s u a c h u a R a n h t h e n t r e n t r u e b i m o n h o a c s u t m e : a ) L a m r o n g v a s a u t a i k i c h t h u a c t i e u c h u l n k l t i e p d e l i p v o i t h e n m a i . b ) H a n d i p n h u n g c h o s i r t m 6 r o i g i a c o n g c a . c ) L a m r a n h t h e n m a i a v j t r i k h a c e a c h r a n h c u 9 0 ° , 1 3 5 ° h o a c 1 8 0 ° t h e o c h u v i ( n l u k i t c l u c h o p h e p ) . d ) T a t c a c a c c a u t r e n d l u d u n g . C a u 9 : K h i n a o t a t h u c h i e n v i e c k i e m t r a d o d o n g t r u e c u a c a c b 6 p h a n m a y a ) D l l i p c a c b o p h a n m a y v o i n h a u n h u v i t m e , t r u e c h i n h , b a n g m a y , b ) D l l i p c a c c h i t i l t m a y v o i n h a u n h u b a n h r a n g - b a n h r a n g ; t r y c v i t b a n h v i t ; c ) D l l i p c a c b p p h a n m a y v o i n h a u k h i d u n g c a c l o a i n l i t r u e , d ) t a t c a c a c c a u t r e n d e u d u n g SlTiTlu :~BM2/QT-PO BC L-ROTV 2 / 1 0 - 1 S j C a u 1 0 : C a c y e u t o q u y e t d i n h s u r l i r a c h g n h f t h o n g s u a c h i r a t h i e t b i 1 6 : a ) K e t c a u , k h 6 i l u g n g v a s 6 l u g n g t h i i t b j c u n g l o a i ; N g u i n c u n g c a p v $ t t u v i p h y t i n g b ) B i i u k i $ n s i r d y n g t h i e t b j v a d i i u k i ? n v a t c h i t c u a c a s c r s u r a c h u a c ) K M n & n g h g p t i c c u a c a c n h a m a y v 6 c i c c a s c r s i r a c h t t a t r o n g k h u v y c , t r o n g n u a c v a n u d e n g o a i d ) T i t c a c i c y e u t o t r e n . C i u 1 1 : D y d o a n e a c h x u r l y t h o n g d u n g n h i t i f h o p c h a y d a o k h i “ K h d p t r u e a n t o a n k h o n g l a m v i e c v i d a i 6 c v i t h a m b | n 6 i l o n g ; g a y 1 6 x o , m o n m i t c o n k h d p t r u e v . v . . . ” 1 6 : a ) B i 6 u c h i n h k h d p t r y c a n t o a n b i n g e a c h s i e t c h a t d a i o c v i t h a m ; t h a y 1 6 x o ; s u a c h O a k h d p t r y c . T h a y t h e n b ) T h a y 1 6 x o . c ) S u r a l a i l o , t h a y c h 6 t c a c i u h a m . d ) B i e u c h i n h h o j i c s u r a k h d p l y h g p . C a u 1 2 : T r o n g s u r a c h u a c & c t r u e t a r n v a t r u e t r u y e n c h u n g t a p h a n t h 6 n h : a ) T r u e m i m ; t r u e b a c ; T r y c t r o n , b ) T r y c c u m g , t r y c m i m ; t r u e b y e c ) T r y c t r c m , t r y c b a c , t r u e t h e n h o a . d ) T r y c t h e n h o a . T r y c c u m g , t r y c m i m . C i u , 1 3 : K h i p h a i t h i o n h i e u c u m m a y , d e t r a n h n h a m l a n t a a ) P h a i t r e o b i e n d i ô k h o n g m d m a y - d a n g s i r a c h O a ằ t a i k h u v u c s u r a c h i r a . I ? ) P h a i d d n h d i u t C m g c y m m a y b i n g m p t k y h i e u r i e n g v a x i p v a o m o t h o p r i e n g . c ) P h a i b i t d i u t h a o t i r c a c v d , n i p c h e , c a c t i m b a o v e d i c o c h 6 t h a o c a c c u m m a y d ) T i t c a c a c c i u t r e n d i u d u n g . v i c h i t i i t b e n t r o n g . C i u 1 4 : D o m 6 n g i d i h a n c h o p h e p i f c i c m i t r e n c u a v i t m e b a n m a y , b a n d a o , b a n t r i r o t v . v . . . k h o n g d i r g e a ) q u a 1 0 % c h i e u d a y b a n d i u c u a p r o f i n r e n b ) q u a 1 5 % c h i i u d a y b a n d i u c i i a p r o f i n r e n c ) q u i 2 0 % c h i i u d i y b a n d i u c u a p r o f i n r e n d ) q u a 2 5 % c h i i u d a y b a n d i u c u a p r o f i n r e n C i u 1 5 : K i t c a u c u a t r y c t i m , t r u e t r u y e n c a b a n g i o n g n h a u v a d e u d u n g d i d & c a c c h i t i e t q u a y , c h u n g c h i k h a c n h a u o r c h o a ) t r y c t a r n n g o a i m o m e n u 6 n c o n c h j u m o m e n x o i n c 6 n t r u e t r u y i n c h i c h i u m o m e n u 6 n . b ) t r y c t r u y i n n g o a i m o m e n u o n c o n c h i u m o m e n x o i n c o n t r u e t a r n c h i c h j u m o m e n u 6 n . c ) t r y c t r u y e n n g o a i m o m e n u 6 n c o n c h j u m o m e n x o i n c o n t r u e t a r n c h i c h j u m o m e n x o a n . d ) t r y c t i m n g o i i m o m e n u 6 n c o n c h j u m o m e n x o i n c o n t r u e t r u y e n c h i c h j u m o m e n x o i n . C i u 1 6 : T r u o n g h o p p h a i h a n d i p t r u e t h e n h o a r o i g i a c o n g 1 6 t h e n h o a d e n k i c h t h i r d c s u r a c h i r a , k h i t h e n h o a v a r i n h t h e n m d n a ) c h u a q u a 1 0 - 1 5 % c h i i u r O n g t h e n b ) c h u a q u a 1 5 - 2 0 % c h i i u r Q n g t h e n c ) c h u a q u a 2 0 - 2 5 % c h i i u rQng t h e n d ) c h u a q u a 2 5 - 3 0 % c h i i u r $ n g t h e n C i u 1 7 : H i y c h i t h i c h c h o h i n h v e b e n . a ) K i i m t r a n g o n g t r y c . b ) C h i n h s i r a 1 6 t a r n t r y c t i m h o i c t r y c t r u y i n 4 > 5 - 1 0 c ) d ) P h u c h o i t r u e g i y h o a c n u t n g h i e m t r o n g N i n t r y c b i n g p h u a n g p h i p n u n g n o n g p i 5 0 - 1 So hi$u: BM2/QT-PBBCL-RBTV 3 /10-1 S C a u 1 8 : S a n g l o c t r o n g c o n g c u q u a n l y 5 S l a : a ) B d t a o d u g c k h o n g g i a n l a m v i e c c h o r 6 n g r 4 i t h l c h h g p , l a k h u y e n n g u d i c o n g n h a n n e n l o a i b 6 n h u n g g l k h o n g c i n t h i e t , c h i g i f t l a i n h f r n g g i c i n t h i d t t a i n a i l a m v i e c v a t r o n g l u c l a m v i e c . b ) B o t r i l a i c a c d u n g c u , n g u y e n v a t l i y u c h o g Q n g a n g , d u n g n a i q u y d i n h p h u h a p v d i c a c t h a o t 4 c k h i l a m v i e c v a d i d d d a n g t h u a n t i e n t r o n g c o n g v i e c k i d m t r a v a x f r l y t r o n g c a c t i n h h u o n g . c ) L u o n g iC r g i n v e s i n h g Q n g a n g t r o n g k h u v u c t r u d c , t r o n g v a s a u k h i l a m v i e c t u c 1 4 t u t a o r a c h o m l n h m 6 t m o i t r u d n g l a m v i e c a n t o a n , t h o a n g m a t v a d d c h j u . ; d ) T u a n t h u v a k h i e n n g u d i k h a c t u a n t h e o c a c t i e u c h u i n c o n g v i e c d a d u a c q u y d i n h , t u a n t h e o c a c y e u c i u v d t i i n h a n h k i e m t r a c h i t l u o n g v a a n t o a n c o n g v i e c C a u 1 9 : T r o n g m 6 i g h e p t h e n h o a r a n g t h a n k h a i g i i r a c h i t i e t b a o v a c h i t i f i t b j b a o c o t h e d i n h t a m a ) c h i d u a c d i n h t a r n t h e o m a t b e n c u a t h e n . b ) t h e o m a t b e n h o a c t h e o d u a n g k i n h n g o a i t r e n t r u e t h e n h o a . c ) t h e o d u a n g k i n h n g o a i , d u a n g k i n h t r o n g , h o a c t h e o m a t b e n c u a t h e n h o a . d ) C a b a c a u t r e n d S u d u n g C a u 2 0 : H i n h v e b e n l a : a ) k h d p n 6 i t r u e m a t b i c h b ) k h o p n 6 i t r u e o n g c o c h 6 t c ) k h d p n o i t r i i c h a i n u a g h e p d Q C d ) k h d p n o i t r u e c o v o n g d a n h d i 1 \ h / ? / - / ' / T / / 7 7 7 Z A C a u 2 1 : K h i l a p b Q t r u y i n b a n h r a n g , h i n h v e c h o b i e t : a ) K h i k h o a n g e a c h t r y c n h o b ) K h i k h o a n g e a c h t r y c b i n h t h u d n g c ) K h i k h o a n g e a c h t r u e I o n d ) K h i c o d o x i e n c u a c a c t r y c . C a u 2 2 : L e n g h i , p h o n g e a c h t r o n g m u c t i e u c u a 3 Q 6 S 1 4 : a ) K h o n g d a t t r e n b 4 n v 4 n a i 1 4 m v i d e n h u n g d d v a t k h o n g s i i d u n g h 4 n g n g 4 y ; T h a m g i a p h u a n g t h u r c J I T ( J u s t I n T i m e ) ; X e m b l n g m i t v i e c c h i n h d o n . b ) B 4 o q u a n s a o c h o b i t c u r a i , b i t c u r l u c n 4 o c u n g c o t h d s u r d u n g n g a y l a p t u c ; S a u k h i 1 4 m x o n g v i d e t h i t h u v d v 4 t r a v d v j t r i c u ; X e m b l n g m i t v i e c c h i n h d o n . c ) L d i a n t i d n g n o i c o s i r q u a n t 4 m t h o n g c a m ; N o i t o g i o n g , r 5 r 4 n g ; X e m x e t b l n g m i t c a c p h o n g e a c h , I d n g h i . d ) T r a n g p h y c , n g o a i h i n h g a y i n t u g r n g t 6 t c h o n g u d i x u n g q u a n h ; D u y t r i t r a n g t h a i s a o c h o b i t c u r a i , b i t c u l u c n 4 o c u n g c 4 m t h i y t h o 4 i m 4 i ; X e m x e t b l n g m i t v i e c g i t t v d s i n h s a c h s e . C a u 2 3 : C o * c a u v a t h i e t b | l a p x o n g , t r a d e k h i c h o c h a y t h f r , n g u d i t h o - p h a i t h u c h i e n d u n g c a c y e u c a u a n t o a n l a o d o n g s a u : a ) K i e m t r a v a d o n s a c h c a c v a t k h o n g c l n t h i d t v a d u n g c y t a i c h d 1 4 m v i f e ; b ) T r u d c k h i c h o t h i d t b j c h a y , p h 4 i t h d x e m c a c b Q p h a n q u a y v 4 c h u y e n d o n g c u a c a c i u c d t o t k h o n g ; c ) C h i c h o t h i d t b j c h a y t h u k h i c d m a t v 4 t h e o s u h u d n g d i n c u a t h g c 4 h a y q u 4 n d 6 c p h a n x u d n g ; T r u d c k h i c h a y t h d p h a i b a o h i e u , t i t c a n h u n g n g u d i k h 4 c p h 4 i d d n g x a t d i m Q t k h o 4 n g e a c h a n t o 4 n ; d ) T i t c 4 c 4 c c 4 u t r d n d d u d u n g C a u 2 4 : D u d o 4 n h u h o n g t h u d n g g 3 p n h a t d c u c i u d i e u k h i e n k h i “ G 4 y c o n t r u g t ; G a y n g a m g a t ; N g a m g a t t u o t k h o i c a c c h i t i e t d i r g e d i e u k h i i n ” l a : a ) T y p h a t n g l t c h u y d n d g n g c h a y d a o b ) C a c i u d i d u k h i d n t 4 p t r u n g k i d u d i a 1 6 , c d m Q t s 6 v j t r i k h d n g t 4 c d u n g c ) C 4 c b 4 n h r a n g d i c h c h u y d n t u d o t r d n t r u e k h o n g t h e o s \ r d i d u k h i e n c u a t a y g a t d ) B a n h r 4 n g k h o n g v 4 o k h d p h o 4 n t o 4 n h o 4 c b j h a m d n g o 4 i v j t r i v 4 o k h d p m | c d u d a g a t d u h 4 n h t r i n h t a y g a t S6 hidu: BM2/QT-PBBCL-RBTV 4 /10 -1 S C a u 2 5 : D y d o Ê n e a c h x f r l y t h o n g d y i n g n h i t c h o b Đ t r u y i n c o r c a u c a m k h i “ M & t l a m v i $ c c u a c a m k h d n g d u d p c i m g ” l a : a ) D u n g v i t h o a c t h e n c l d i n h c a m t r e n t r y c b ) N h i f t l u y f n m a t c a m d a t d 0 c l i n g H R C 5 8 - 6 2 h o a c t h a y c a m c ) T h d o c a m r a l a u c h u i c h 6 b i x u d c d a n h b 6 n g r l i l a p l a i d ) B i i u c h i n h h a y s t r a c h t t a b 0 p h a n b o i t r o n t h a y d i u C a u 2 6 : P h u o n g p h a p t h u r b i n g n u d e d e p h a t h i e n k h u y e t t a t c u a c h i t i e t m a y 1 6 : a ) D u n g m d y d o , d l i v d i c a c b i m y t c h j u s y m a i m o n d o m a s a t . b ) D u n g b d a c o n d e p h a t h i e n v e t m i t b e n t r o n g . 0 c h o c 6 v e t m i t h o Ê c r Đ n g a m , t i e n g k e u s g k h o n g t r o n g m a r e v a d u e c ) D i m c h i t i l t t i r 1 5 d e n 3 0 p h v a o d i u h o a r o i l a u t h a t k h o , s a u d 6 r i c p h i n l e n b e m a t c h i t i l t ( b a n g l o a i p h a n v i e t n g h i l n t h a n h b p t ) d e m 6 t l u c , c h S b i n u r t s Đ c 6 d i u h o a t h l m l e n l a m u < 5 t p h i n . d ) D 6 i v d i n h f t n g c h i t i l t d a n g h p p k i n , c 6 t h l b i t c a c 1 6 l a i , r 6 i b o m n u d e v a o t r o n g t d i a p s u i t 2 - 3 a t , c h 6 n a o b i m i t , n u d e s S r o r a n g o a i , c u n g c d t h l d i m c h i t i l t v a o n u d e r l i b o r n k h o n g k h i v a o t r o n g c h i t i l t , c h Đ n a o m i t s S c o b p t k h i n l i l e n . C a u 2 7 : C a c n h i e m v u c u a c o n g t d c b a o d u & n g l a a ) L a m s a c h m a y ; C h o d i u m d t h e o q u i d i n h h l n g n g a y ; K i e m t r a c h u n g t i n h t r a n g k y t h u a t c a c c o ' c l u m a y . b ) D i e u c h i n h c a c b 0 p h a n v a c a c c o c i u t r o n g m a y ; K h i c p h u c c a c h u h o n g n h o ; T h a y d i u m a t h e o d u n g t h d i g i a n v a n h a n h . c ) P h a t h i f n c a c h i e n t u g n g h o n g t r o n g q u a t r i n h m a y h o a t d o n g d l k i p t h d i s i i a c h u a ; V a n h a n h m a y t h e o d u n g q u i t r i n h s i r d u n g ; G h i c h e p c 6 n g v i e c t h u c h i e n h i n g n g a y l u u h i s o b a o t r i . d ) T a t c a c a c c a u t r e n d e u d u n g C a u 2 8 : H i n h v g b e n l a : a ) B p t r u y i n v 6 c i p d a i r a n g b ) B O t r u y e n v d c a p m a s a t t r y c o n c ) B O t r u y i n v 6 c i p m a s a t t r y d i a d ) B O t r u y i n v 6 c i p b d n h d a i c O n C a u 2 9 : H i n h v g b e n i a c t f c i u t r u y i n d a n d a o c h i e u : a ) k h d p l y h a p m a s a t d i a c O n b ) b a n h r a n g c O n , c ) k h d p l y h o p , c 6 n g g a t d ) d a i d e t C a u 3 0 : D u r d o a n e a c h x u r l y t h o n g d u n g n h i t 0 c a c i u d i e u k h i e n k h i “ G a y c o n t r i r a t ; G a y n g a m g a t ; N g a m g a t t u o t k h o i e d e c h i t i e t d u a c d i e u k h i e n ” l a : a ) T h a y c o n t r u p t ; S u r a c h t t a h o a c t h a y n g a m t r u o t ; D a t l a i n g a m g a t . b ) D i i u c h i n h l y i ; T h a y m d i ; T i e n , m a i d i n k i c h t h u d e s u a c h t J a v a t h a y c o n t r u p r t h o a c h a n d i p r o i g i a c o n g c a . c ) T h a y 1 6 x o ; G i a c O n g l ! t o r a , t h a y c h i t h o a c b i h 2 m . d ) T h d o c a c i u l i y t r y c t h a n h r a n g r a s i r a c h i J a r l i l i p l a i ; T h a y t r u e t h a n h r a n g , s u a c h u a h o a c t h a y c a c b a n h r a n g c o r a n g g a y . H e t p h a n 1 5/10 - 1 SS6 hi$u: BM2/QT-PBBCL-RBTV P h a n 2 / D o c b a n v e b e n d i r a i v a t r a 1 M c a c c a u h o i s a u : ( 5 d i e m ) a / G g i t i n c a c c h i t i l t m a y : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 b / T r i n h b a y n g u y e n l y h o a t d o n g c u a c o r c a u c l T r i n h b a y q u y t r i n h t h a o c h i t i e t 1 d / T r i n h b a y c a c d a n g h u h o n g v a e a c h k h i c p h u c c u a c h i t i l t 1 e / T r i n h b a y q u y t r i n h l a p c h i t i l t 1 ( I d ) ( I d ) ( i d ) (Id) ( I d ) G h i c h u : C a n b < ? c o i t h i k h o n g d u p e g i a i t h i c k d e t h i . C l i u a n d a u r a c u a h o c p h a n ( v e k i e n t h u c ) N g i d u n g k l e m t r a [ G l . l ] : L a p d u o c k e h o a c h v a t h u c h i e n d u g c c o n g v i e c b a o t r i b a o d u o n g t h i e t b i c o n g n g h i e p C a u 1 - 3 0 [ G 1 . 2 ] : H i l u d u g c c a c h o a t d o n g c u a c a c b Đ t r u y e n c h u y e n d o n g c a k h f , t h i e t b i t h u y l y e , k h f n e n , d o n g c a d i e n , k h f c u d i e n ............. C a u 1 - 3 0 [ G 2 . 2 ] : P h a n t f c h d u g c n g u y e n n h a n h u h o n g v a d u a r a h u o n g k h a c p h u c l n r h o n g c u a m a y m o c , t h i e t b j . C a u 1 - 3 0 i G 4 . 2 ] : L a p d u g c q u i t r i n h t h a o , q u i t r i n h l a p v a s u a c h & a c h o m a y m o c , t h i e t b j c o n g n g h i e p C a u a - e N g a y 0 9 t h a n g 1 2 n a m 2 0 1 9 T h o n g q u a B q m o n S6 m u : BM2/QT-PBBCL-ROTV 6 /10 -1 S \ B A I L A M 7/10- ;S6 hi$u: BM2/QT-PDBCL-RDTV So hieu: BM2/QT-POBCL-RBTV 8/10-1 S - % 9/10 -So hi$u: BM2/QT-PBBCL-RDTV S6 hieu: BM2/QT-P0BCL-RBTV 10/10-1 S T R U I N G B H S U P H A M K Y T H U A T T P H C M K H O A C O K I J l f ' M A Y C h Q i t f g i d m ^ r i 1 X ? h f t k y g i d m J th j 2 S o c i u ^ n g : S o c a u d u n g : D i l i j a t V a c h & k y D i i m v & c h i r k y / B E T H I C U 6 l K Y H Q C K Y I N A M H Q C 2 0 1 9 - 2 0 2 0 M 6 n : B A O T R I B A o D U O N G M A Y C 6 N G N G H I E P M 3 m 6 n h p c : I M A S 3 2 0 5 2 5 B l s 6 / M 3 d i : 2 S . B e t h i e 6 6 t r a n g . T h d i g i a n : 6 0 p h i i t . K h o n g d i r a c s i r d u n g t d i l i f u . H p \ k t e n : . M a s o S V : S o T T : ................................................ P h d n g t h i : P H I E U t r A L O T H i r o n g d a n t r d 1 6 1 c a u h o i : C h p n c a u t r a l c r i d u n g : X B 6 c h p n : đ C h o n l a i : C A U H O I a b c d C A U h 6 i a b / / c d C A U H O I a b c d 1 1 1 j 2 1 2 1 2 j 2 2 3 1 3 J 2 3 4 1 4 / 2 4 5 I S j 2 5 6 1 6 J 2 6 7 1 7 J 2 7 8 1 8 / 2 8 9 1 9 / 2 9 1 0 2 0 / 3 0 P h a n 1 : T r i e n g h i e m ( 5 d i e r 0 C a u 1 : K h i l i p b p t r u y i n b a n h r a n g , h i n h y v S c h o b i e t : a ) K h i k h o a n g e a c h t r y c n h 6 b ) K h i k h o a n g e a c h t r y c b i n h t h u e m g c ) K h i k h o d n g e d e h t r y c l e m d ) K h i c 6 d O x i d n c u a c a c t r y c . C & u 2 : L e n g h i , p h o n g e d e h t r o n g m u c t i e u c u a 3 Q 6 S l a : a ) K h O n g d a t t r e n b a n v a n o i l a i r / v i e c n h u n g d 6 v a t k h d n g s u r d y n g h a n g n g a y ; T h a m g i a p h u e m g t h u r c J I T ( J u s t I n T i m e ) ; X e m b a n g m a t v i p c c n i n h d o n . b ) B a o q u a n s a o c h o b i t c u r a i , b i t c u r l u c n a o c u n g c o t h i s u r d y n g n g a y l a p t i r e ; S a u k h i l a m x o n g v i e c t h i t h u v i v a t r a v i v j t r l c u ; X e m b a n g r h i t v i p c c h i n h d i n . c ) L e r i a n t i e n g n 6 i c 6 s i r q u a n t a r n t h O n g c a m ; N o i t o g i p n g , r 5 r a n g ; X e m x e t b a n g m a t c a c p h o n g e a c h , l i n g h i . d ) T r a n g p h y c , n g o a i h l n h g a y i n t u o n ^ t o t c h o n g i r f r i x u n g q u a n h ; D u y t r i t r a n g t h a i s a o c h o b i t c u a i , b a t c i r l u c n a o c u n g c & m t h i y t h o d i m a i ; X e m x d t b a n g m i t v i e c g i f t v e s i n h s a c h s e . So hidu: BM2/QT-POBCL-RDTV 1 /10 -2 S 4 * C a u 3 : C a c a u v a t h i e t b i l i p x o n g , t r a d e k h i c h o c h a y t h u r , n g u o i t h g r p h a i t h u r c h i e n d u n g c a c y e u c a u a n t o a n l a d p n g s a u : a ) K i l m t r a v a d p n s y c h c a c v a t k h 6 n g c l n t h i e t v d d y n g c u t a i c h Đ l a m v i f c ; b ) T r u a c k h i c h o t h i l t b j c h y y , p h a i t h u r x e m c d c b 6 p h a n q u a y v a c h u y l n d $ n g c u a c a c i u c 6 t o t k h o n g ; c ) C h i c h o t h i e t b j c h a y t h u r k h i c 6 m j i t v a t h e o s y h u o n g d i n c u a t h a c a h a y q u a n d 6 c p h a n x u d n g ; T r u a c k h i c h a y t h u r p h a i b a o h i e u , t a t c a n h t f n g n g u c r i k h a c p h a i d u n g x a t a i m $ t k h o a n g e a c h a n t o a n ; d ) T i t c a c a c c a u t r e n d e u d u n g C a u 4 : D u r d o d n h u h o n g t h u r f m g g d p n h a t & c u c a u d i e u k h i e n k h i “ G a y c o n t r u o t ; G a y n g a m g a t ; N g a m g a i t t u o l k h o i c d c c h i t i l t d u a c d i e u k h i i n ” l a : a ) T u p h a t n g l t c h u y i n d o n g c h a y d a o b ) C o ' c i u d i e u k h i e n t a p t r u n g k i l u d T a 1 6 , c o m $ t s 6 v i t r f k h o n g t a c d u n g c ) C a c b a n h r a n g d i c h c h u y l n t u d o t r e n t r u e k h o n g t h e o s y d i l u k h i i n c u a t a y g y t d ) B a n h r a n g k h o n g v a o k h o p h o a n t o a n h o a c b j h a m d n g o a i v j t r i v a o k h o p m a c d u d a g a t d u h a n h t r i n h t a y g a t C a u 5 : D y d p d n e a c h x u l y t h o n g d u n g n h i t c h o b p t r u y e n c u c a u c a m k h i “ M a t l a m v i e c c u a c a m k h d n g d u d p c t i m g ” l a : a ) D u n g v i t h o a c t h e n c 6 d i n h c a m t r e n t r u e b ) N h i e t l u y e n m a t c a m d a t d o c u n g H R C 5 8 - 6 2 h o a c t h a y c a m c ) T h a o c a m r a l a u c h u i c h 6 b j x u a c d a n h b o n g r 6 i l i p l a i d ) B i l u c h i n h h a y s u a c h u a b o p h a n b 6 i t r a n t h a y d l u C a u 6 : P h i r a n g p h a p t h u r b l n g n u d e d e p h a t h i e n k h u y i t t a t c u a c h i t i l t m d y l a : a ) D u n g m a y d o , d 6 i v a i c d c b l m a t c h i u s y m a i m o n d o m a s a t . b ) D u n g b u a c o n d e p h a t h i p n v e t n u t b e n t r o n g . ( 3 c h S c o v e t n u r t h o a c r 6 n g i m , t i e n g k e u s e k h o n g t r o n g m a r e v a d y e c ) D i m c h i t i e t t i r 1 5 d i n 3 0 p h v a o d l u h o d r 6 i l a u t h | t k h 6 , s a u d o r l c p h i n l e n b l m a t c h i t i l t ( b l n g l o y i p h l n v i e t n g h i l n t h a n h b o t ) d e m p t l u c , c h 6 b j n u r t s e c 6 d a u h o d t h a m l e n l a m u d t p h i n . d ) D o i v a i n h u ' n g c h i t i e t d a n g h o p k i n , c 6 t h e b i t e d e 1 6 l a i , r 6 i b a m n u a c v d o t r o n g t e n d p s u i t 2 - 3 a t , c h o n a o b j n u t , n u d e s e r o r a n g o a i , c u n g c o t h e d i m c h i t i e t v a o n u d e r 6 i b o m k h 6 n g k h i v a o t r o n g c h i t i l t , c h Đ n a o n u t s e c o b Q t k h i n 6 i l e n . C a u 7 : C a c n h i e m v u c u a c o n g t a c b d o d u & n g I d a ) L a m s a c h m a y ; C h o d a u m & t h e o q u i d j n h h l n g n g a y ; K i e m t r a c h u n g t i n h t r a n g k y t h u a t c a c c a c i u m d y . b ) D i l u c h i n h e d e b p p h a n v a c a c c a c i u t r o n g m d y ; K h i c p h u c c a c h u h o n g n h o ; T h a y d a u m 5 t h e o d t i n g t h a i g i a n v a n h a n h . c ) P h a t h i e n c a c h i e n t u p n g h 6 n g t r o n g q u d t r i n h m d y h o a t d p n g d e k i p t h o i s u a c h u a ; V d n h d n h m d y t h e o d u n g q u i t r i n h s i r d u n g ; G h i c h e p c 6 n g v i e c t h u c h i e n h l n g n g a y l u u h 6 s o b d o t r i . d ) T i t c d e d e c a u t r e n d l u d u n g C d u 8 : H i n h v e b e n l a : a ) B $ t r u y l n v 6 c i p d a i r a n g b ) B p t r u y e n v o c i p m a s d t t r y c 6 n c ) B o t r u y l n v o c i p m a s a t t r u d T a d ) B o t r u y e n v o c i p b a n h d a i c o n C a u 9 : H i n h v S b e n l a c a c i u t r u y i n d i n d a o c h i e u : a ) k h o p l y h p p m a s d t d i a c 6 n b ) b d n h r a n g c 6 n , c ) k h o p l y h o p , e d n g g a t d ) d a i d e t S6 hidu: BM2/QT-PDBCL-RDTV 2 /1 0 -2 S Ê a u 1 0 : D u d o a n e a c h x u r l y t h o n g d u n g n h a t & c a c a u d i e u k h i e n k h i “ G a y c o n t r i r y t ; G a y n g a m g a t ; N g a m g a t t u g t k h o i c a c c h i t i e t d u g c d i e u k h i e n ” 1 4 : a ) T h a y c o n t r u g t ; S u r a c h d a h o S c t h a y n g a m t r u Q t ; B a t l y i n g a m g a t . b ) D i e u c h i n h l a i ; T h a y m 6 i ; T i e n , m a i d i n k i c h t h u a c s O a c h u a v a t h a y c o n t n r g t h o ^ c h a n d i p r 6 i g i a c 6 n g c a . c ) T h a y 1 6 x o ; G i a c 6 n g 1 6 t o r a , t h a y c h 6 t h o a c b i h a m . d ) T h a o c a c i u l a y t r y c t h a n h r a n g r a s u r a c h u r a r l i l i p l y i ; T h a y t r u e t h a n h r a n g , s u a c h u a h o y c t h a y c a c b a n h r a n g c o r S n g g a y . C a u 1 1 : H a y n e u t h a o t a c t h a o v i t c a y b i h o n g c u a h i n h v e b e n a ) D u n g m u i c h i e t c o k i t c a u h i n h c o n v a i g o c n g h i e n g n h o . T r e n m S t c 6 n c o x e c a c r a n h x o l n t r a i ( g 6 c x o l n b l n g 3 0 ° ) . M u i c h i l t d u g r e x o a y v a o 1 6 k h o a n t r o n g v i t c l y b i g a y . N h a c y n h s i c c u a m u i c h i l t n e n k h i x o a y v i t c a y d u g c t h a o r a k h o i 1 6 r e n . C 6 t h l d u n g e a c h k h o a n m g t 1 6 t r o n g v i t c a y s a u d o t a r o r e n t r a i v a i c h i l u r e n n g u g c v a i c h i e u r e n v i t c a y . D u n g b u l o n g t u o n g u n g v a n v a o 1 Đ r e n , d i n k h i n a o v i t c a y d u g c t h a o r a n g o a i . b ) D u n g m u i r a n g c o k i t c a u 1 4 m o t t h a n h h i n h c o n b l n g t h e p d a t o i c o m a t c l t n g a n g h i n h r a n g c u a v a 6 c h u o i c o m a t c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_cuoi_ki_i_mon_bao_tri_bao_duong_may_cong_nghiep.pdf
Tài liệu liên quan