Đề thi cuối kì I - Môn: Công nghệ chế tạo máy

TRUING DAI HQC SU* PHAM KY THUAT THANH PH6 HO CHI MINH KHOA CO KHI MAY b o m 6 n CNCTM & t THI C U 6 l K * HQC KV 1 NAM H Q C 2019-2020 Mdn: Cong nghf che tao may M2 m6n hoc: MMAT431525 D l sl/M adl: 01. B l thi co 02 trang. Thai gian: 75 phut. Uirgc phep sir dung tAi Iifu 04 tor giay A4 viet tay. Dung ky hieu dinh vi d l thi hien chuan tinh thing nhlt cho chi tilt tren Hinh 1. Ve cac chi tict dinh vj vao cac b l mat chon lam chuln do va goi ten chung. Cau 2: (4 diem) a) Gia sue

pdf4 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối kì I - Môn: Công nghệ chế tạo máy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chi tiet tren Hinh 1 dugc san xult hang loat tren may van nang. Hay d l xult trinh tu gia cong phu hop cho chi tilt tren theo hucmg phan tan nguyen cong. b) Voi trinh tu da de xult, hay ve sa d l ga dat cho cac nguyen c6ng gia cong cac 16 d>16 va 040. Chu thich ten goi cac chi tiet dinh vi umg voi m li nguyen cong. Cau 3: (2 diem) Voi phuong an gia cong cac 16 nhu da dl xult 6 cau 2b. Hay cho biet duong tarn B (ky hieu tren hinh) n6i tarn 3 16 co thing hang hay khong? Vi sao? Cau 4: (2 diem) Cho do ga phay nhu Hinh 2. a) Goi ten co cau A (dugc khoanh tron) va noi ro tac dying cua co ciu nay trong d l ga. Trang 1So hieu: BM1/QT-PDBCL-RDTV b) Banh so cac chi tilt cSn thilt d l mo ta thao tac ga dat chi tilt gia cong tren do ga nay, trong do neu r5 each su dung, dilu chinh co cdu A. Ghi chu: Can bo coi thi khong dupe giai thick de thi. Chuan dSu ra cua hoc p h ln (vl kiln thuc) Noi dung kilm tra [G1.1]: Trinh bay duac phuang phap thilt ke quy trinh cong nghe gia c6ng chi tilt may, lira chon trang bi va chi do cong nghe phu hop. [G2.1 ]: Trinh bay ducrc tlm quan trong cua diln hinh hoa qua trinh cong nghe trong san xult ca khi. Trinh bay dugc quy trinh cong nghe gia cong cac chi tilt diln hinh nhu dang hop, dang cang, dang true, dang bac, banh rang Cau 1, 2 [G1.4]: Tinh toan dugc sai s i khi che tao d6 ga, tinh luc kep cin thilt va cac ca clu kep chat Clu 3 [G1.3]: Trinh bay dugc phuang phap ting quat d l thilt k l d l ga chuyen dung trong gia c6ng ca khi va cac bo phan ca ban cua d l g&. Clu 4 Ngay 12 thang 12 nam2019 Thong qua bo mon (ky va ghi ro hg ten) S6 hieu: BM1/QT-PBBCL-RBTV Trang 2 Hg va tin : Ma so sink vien: Sinh v ien nop lai ban ve nay kem bai thi. Hinh 2 S6 hi6u: BM1/QT-PBBCL-RBTV Trang 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_cuoi_ki_i_mon_cong_nghe_che_tao_may.pdf