Đề thi cuối kì I - Môn: Công nghệ thủy lực và khí nén

TRUONG DH SLT PHAM K t THUAT TPHCM KHOA CO KHi CHE TAO MAY BO MON CO DIENTU* DE THI CUOI KY HOC KY 1 NAM HOC 19-20 Mon: Cong nghe thuy lire va khi nen Ma mon hoc: PNHY330529 B 8so/M ade:01 Be thi co 6 trang. Thai gian: 60 phut. Duac phep sir duns tai lieu eiav fkhons duac su duns laptop va dien thoai). SV lam b&i true tiep tren de thi va n§p lai de Chu ky giam thi 1 Chu ky giam thi 2 Diem vk chu ky CB cham thi thu nhat CB cham thi thu hai Hq \h ten:..............................

pdf6 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối kì I - Môn: Công nghệ thủy lực và khí nén, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
................................ Ma so SV:.............................................................. So TT:.................... Phong thi:............................ C§u 1; (5 di§m) Cho scr do hanh trinh birdc va ket n6i van - xy lanh nhir hinh b§n diroi. Xy lanh A S2 SI — (>----- <7 ' ' ■ <7 - i7 ~ — —it Xy lanh B S4 S3 S ta rt / h ■ ■ - 1 0 giay \ \ — ------- Xy lanh C S6 S5 -----1*------- — * 7 ' 4 Y1 IZ . S1 S2 . = F BI ^ 2 k Y2 e S S3 S4 ^ ' c C Y3 Y4 e I S5 S6 5 I 3 Yeu cau: Thiet ke mach dieu khien DIEN - KHINEN, SV co the chon 01 trong 03 phircmg phap thiet ke theo TANG hoac NHIP hoac KET HOP • • • « 1 ci t CSu 2 ( 5 diem) Cho so” do mach thuy lire nhtr hinh diroi Chieu chuyen dpng cua xy lanh Bang danh myc th ie t bj thuy lye | Van Ipc (Filter) ••.....• Opng c o thuy lyc (Hydraulic m otor) i Van khoa/van dong (Shut-off valve) Dpng co dipn (Electric m otor) r ......... j ; Van tran (Pressure re lie f valve) [ Thiet bj lam m 3t (cooler) f ......... i Van can (Counter - balance valve) Thiet b( bao mire dau (filling level indicator) f..... '• Van ap suat di'eu khien tuan t y i ......... i (P ressure sequence v a lv e ) A p k e (Pressure gauge) i*..... . j Van dieu ap (Pressure regulator) . ..... Liru lirpng ke (Flow m eter) i Van m pt chieu (Check valve) . ..... Nhipt ke (Therm om eter) 1 Van m pt chieu d ieu khien d iryc hiro’ng ch?n ........ ( lo c k a b le p ilo te d n o n - re tu rn va lve) f ......... Cum berm (Hydraulic power pack) i Van tac dpng khoa Ian ......... (D e lo c k a b le p ilo te d d o u b le non - re tu rn va lve) ........... Berm dau (Hydraulic pump) f i Van dipn t£r thuy lyc 4 /2 ( 4 /2 w a y e le c tro - .........= h ydrau lica lly o p e ra te d d ire c tio n a l co n tro l v a lv e ) f ........ Bon/be chira dau (Tank/Reservoir) f ] Van d ip n tir thuy lyc 4 /3 ( 4 /3 w a y e le c tro - ......... ; hydrau lica lly o p e ra te d d ire c tio n a l c o n tro l v a lve ) BInh trich chira thuy lyc /A c quy thuy lyc (Hydraulic Accumulator) t r r r r a. Goi ten cac thiet bi thuy lire tir so 1 den 15 trong mach thuy lyc phia tren (ghi so thu tu cua thiet bi ngay canh ten thiet bi trong Bang danh muc thiet bi thuy lire)? (l,5d) b. Trinh bay cong dung cua thiet bi s6 11? (0,5d) c. Tinh cong suat dong ca dien biet hieu suat bom 84,5%, ap suat bam 250 bar, bom banh rang thuy luc co the tich bam 7.1 cm3/vong, dong ca dien quay 4000 vong/phut? (Id) d. Tinh luc can thiet de xy lanh co the keo vat m = 2000 kg co lai theo phuong ngang tu vi tri dung yen vai gia t6c = 5m/s2; g = 9,81 m/s2; he s6 ma sat tren mat phSng ngang p= 0,15; luc ma sat trong xy lanh Fmst = 4500 N. (Id) e. Tinh luu luang cap vao xy lanh khi xy lanh co lai biet van toe xy lanh di chuyen la 70mm/s, duong kinh xy lanh 250 mm , duang kinh true piston 160 mm, hieu suat hoat dong cua van va xy lanh la 90%? (Id) Ghi chu:Can bo coi thi khong dupe giai thick de thi. Chuan dSu ra cua hpc phan (ve kien thuc) Noi dung kiem tra [G 1.2]: Ve dugc ky hieu, trinh bay dugc chuc nang va nguyen ly hoat dong cua cac thiet bi dugc su dimg trong he thong truyen dong thuy luc va kill nen. Cau 2 TG 1.31: Co kha nang thiet ke cac mach di6u khiln khi nen - dien khi nen Cau 1 [G 4.1]: Tinh toan dugc thong s6 co ban cac thiet bi khi nen - thuy luc Cau 2 Ngay 10 thang 12 nam2019 Thong qua Truong nganh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_cuoi_ki_i_mon_cong_nghe_thuy_luc_va_khi_nen.pdf