Đề thi cuối kỳ học kỳ 1 - Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Đề số 1

Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ MÁY BỘ MÔN CNCTM ------------------------- ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy Mã môn học: FMMT330825 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Câu 1: (2,0 điểm) Cho sơ đồ tiện rãnh với dao cắt rãnh đối xứng như Hình 1. Hãy xác định góc độ của dao đo trong mặt phẳng đáy và trong tiết diện

pdf4 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ 1 - Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Đề số 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chính. Câu 2: (3,0 điểm) Cho sơ đồ khoan lỗ rỗng trên máy khoan đứng như Hình 2. a) Hãy vẽ lại hình có kèm các chuyển động tạo hình và chỉ rõ chuyển động nào là cắt chính, chạy dao (có kèm theo đơn vị của đại lượng đặc trưng) b) Viết công thức quan hệ giữa a và Sz, b và t thông qua góc . c) Cho D = 20mm, số vòng quay n = 450v/phút, lượng chạy dao S = 0,6mm/vòng. Tính: Vận tốc cắt V, tốc độ chạy dao trong một phút. Câu 3: (2,0 điểm) Với lỗ khoan như Hình 2, mong muốn khoan được lỗ D = 20mm, nhưng nếu ta chỉ có mũi khoan đường kính 20,2mm thì khi khoan cho cả loạt sẽ gây ra sai số gia công. Xét về tính chất của sai số gia công thì sai số này thuộc loại gì? Giải thích. Câu 4: (3,0 điểm) Cho chi tiết gia công dạng hình hộp chữ nhật như Hình 3. Hãy xác định: a) Vẽ hệ tọa độ và kể tên các bậc tự do tối thiểu cần khống chế để gia công lỗ thông suốt có đường kính Dd. b) Sơ đồ định vị để gia công lỗ trên theo 2 phương án: – Phương án 1: Có sai số chuẩn cho H1 – Phương án 2: Không có sai số chuẩn cho H1 c) Xác định sai số chuẩn cho H1 ứng với phương án 1 ở trên. D d Hình 2 Hình 1 Hình 3 Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV 2 Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [G1.4]: Phân tích được kết cấu, thông số hình học của dụng cụ cắt và thông số hình học tiết diện phoi cắt để qua đó phân tích được sự ảnh hưởng của chúng đến quá trình cắt. Câu 1 [G1.2]: Phân biệt rõ các chuyển động tạo hình bề mặt để từ đó nhận dạng các phương pháp cắt gọt kim loại, các bề mặt hình thành khi gia công chi tiết. [G1.3]: Chọn được chế độ cắt hợp lý khi gia công Câu 2 [G2.2]: Phân tích được các nguyên nhân ảnh hưởng đến độ chính xác gia công. Câu 3 [G2.3]: Trình bày được chuẩn trong công nghệ gia công cơ và tính được sai số chuẩn [G2.4]: Vận dụng được nguyên tắc định vị 6 điểm trong không gian vào gá đặt gia công cơ khí Câu 4 Ngày 05 tháng 01 năm 2017 Thông qua bộ môn Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV 3 ĐÁP ÁN CSCNCTM – THI NGÀY 10/1/2018 Câu 1: : góc sau chính : góc trước chính : góc sắc chính φ: góc nghiêng chính φ1: góc nghiêng phu ̣ ε: góc mũi dao Lưu ý: Hình vẽ tiết diện chính N-N phải có thể hiện vị trí cắt trên hình chiếu trong mp đáy thì mới có điểm. Câu 2: a) Cđ cắt chính là cđ quay tròn của mũi khoan. Đặc trưng: Số vòng quay n (vòng/phút) Cđ chạy dao là cđ tịnh tiến của mũi khoan. Đặc trưng: Lượng chạy dao S (mm/vòng) b) sin sin za S t b     c) 3,14.20.450 28, 26 / 1000 1000 . 0,6.450 270 /ph Dn V m phut S S n mm phut        Câu 3: Xét về tính chất của sai số gia công thì sai số này là sai số hệ thống cố định. Giải thích: Vì tất cả các chi tiết đều gia công được lỗ lớn hơn yêu cầu 0,2mm. Giá trị sai số này là một hằng số đối với mọi chi tiết trong loạt nên nó thuộc loại ss hệ thống cố định.    S n N N N-N    0,5 Vẽ đúng cả 3 góc đtrong mp Đ: 0,5 D d n S 0,5 Có công thức, đúng kết quả và đơn vị: 0,5 Vẽ lại hình có n và S: 0,5 (Đúng chiều quay n) Chỉ ra đúng cđ cắt chính và cđ chạy dao: 0,5 Đúng đại lượng đặc trưng và đơn vị của cả 2 cđ: 0,5 Có công thức, đúng kết quả và đơn vị: 0,5 1đ (Nếu chỉ nói ss hệ thống: 0,5đ) 1đ 0,5 Vẽ đúng cả 3 góc đtrong N-N: 0,5 Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV 4 Câu 4: a) Cần hạn chế tối thiểu 5 bậc tự do: - Tịnh tiến: Ox, Oz - Quay: Ox, Oy, Oz b) Ký hiệu định vị như hình. c) Tính ss chuẩn cho H1: Lập chuỗi như hình. Ta có: a – x2 + H1 = 0  H1 = - a + x2 Mà a là hằng số. H1 chỉ phụ thuộc vào x2 Với x2 = L Vậy c(H1) = L x y z H 1 L  L x2 a H1 Phương án 1: Có ssc cho H1 H 1 Phương án 2: Không có ssc cho H1 0,5đ (Phải có hệ tọa độ) Mỗi phương án 0,5đ 0,5đ Ghi đúng kết quả: 0,5đ (đúng các ký hiệu) 0,5đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_cuoi_ky_hoc_ky_1_mon_co_so_cong_nghe_che_tao_may_de_s.pdf