Đề thi môn: Công nghệ chế tạo máy - Đề số: 01

Số hiệu: BM1/QT-PQLĐTTC-RĐT ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ THI MễN: CN CHẾ TẠO MÁY KHOA CƠ KHÍ MÁY Mó mụn học: 1225090 BỘ MễN: CN CHẾ TẠO MÁY ĐỀ SỐ 01. Đề thi cú 01 trang Thời gian: 60 phỳt KHOÂNG ẹệễẽC SệÛ DUẽNG TAỉI LIEÄU. Cõu 1:(3 điểm) Cho sơ đồ gỏ đặt gia cụng lỗ thứ hai của chi tiết càng nhƣ hỡnh 1 (lỗ thứ nhất và cỏc mặt đầu đó gia cụng rồi). a) Hóy chỉ ra những điểm chƣa hợp lý hoặc chƣa tốt về định vị và lực kẹp của phƣơng ỏn gỏ đặt trờn. b) Vẽ lại sơ đồ gỏ đ

pdf3 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi môn: Công nghệ chế tạo máy - Đề số: 01, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ặt tốt hơn. c) Thành lập công thức tính lực kẹp cần thiết cho chi tiết với sơ đồ gá đặt đã sửa ở câu b. Cho hệ số ma sát giữa chi tiết và phiến tỳ là f. (Bỏ qua tác dụng của lực P0 và ma sát giữa miếng kẹp với chi tiết) Câu 2: (3 điểm) a) Cho chi tiết nhƣ hình 2 có trình tự gia công các nguyên công đầu nhƣ sau: - Nguyên công 1: Phay mặt I. - Nguyên công 2: Phay hai mặt II - Nguyên công 3: Khoét, doa 4 lỗ III. Hãy vẽ sơ đồ gá đặt (không cần kích thƣớc) để gia công cho ba nguyên công trên sao cho chi tiết đạt đƣợc độ song song giữa mặt I, II và mặt trụ IV. b) Dùng ký hiệu định vị để thể hiện chuẩn tinh thống nhất cho chi tiết trên hình 2. Câu 3: (4 điểm) Cho sơ đồ phay hai mặt A, B nhƣ hình 3. Chi tiết đƣợc định vị bằng phiến tỳ ở mặt đầu và chốt trụ, trám ở hai lỗ. Chốt trụ có kích thƣớc 0,020,03320   , lỗ lắp chốt trụ 0,02120 , chốt trám có kích thƣớc 0,0160,02716   , lỗ lắp chốt trám 0,01816 , các kích thƣớc 120L  mm, 1 140L  mm. Khe hở nhỏ nhất giữa lỗ với chốt trụ và chốt trám lần lƣợt là min tru và min tram nhƣ hình vẽ. a) Tính độ không song song giữa mặt A, B so với đƣờng tâm hai lỗ O1O2trên suốt chiều dài L1. b) Yêu cầu độ không song song giữa mặt A, B và đƣờng tâm hai lỗ O1O2 không quá 0,03/100 mm. Hỏi chi tiết có đạt yêu cầu hay không? c) Viết sai lệch trên, dƣới của chốt trụ và chốt trám để đạt độ song song đó nếu coi max max tru tram   và min min 0 tru tram    . Ngày 18 tháng12 năm 2014 BỘ MÔN CNCTM I II II III (4 loã) IV L L1 min tram  min tru A B O1 O2 Hình 2 Hình 1 Hình 3 Wct Po Mx L Phiến tỳ Số hiệu: BM1/QT-PQLĐTTC-RĐT ĐÁP ÁN CNCTM – THI NGÀY 26/12/2014 Câu 1: (3 điểm) a) Những điểm chƣa hợp lý: (1 điểm) - Phƣơng chiều, điểm đặt lực kẹp chƣa tốt vì có thể làm lật chi tiết đồng thời hƣớng vào chốt làm chốt nhanh hƣ. - Chi tiết cần có thêm chốt tỳ phụ để tăng độ cứng vững khi khoan, giảm sự biến dạng chi tiết do lực P0 gây ra. b) Sơ đồ gá đặt tốt hơn: (1 điểm) (Hoặc có thế sử dụng thêm phiến tỳ, điểm đặt lực kẹp chỗ khác nhƣng hƣớng vào phiến tỳ vẫn đƣợc.) c) Pt cân bằng momen: (1 điểm) Wx ctKM fL  W x ct KM fL  Câu 2: (3 điểm) a) Để các mặt I, II và IV song song nhau thì sơ đồ gá đặt các nguyên công nhƣ sau: Wct SW W W NC1 NC2 0,5 đ 0,5 đ Số hiệu: BM1/QT-PQLĐTTC-RĐT Câu 3: (4 điểm) a) Góc xoay của chi tiết do chốt trụ, trám có khe hở với lỗ: ax ax tru tram m mtg L     max min ax max min ax 0,027 2 0,0225 2 tru tru tru l c m tram tram tram l c m d d d d          0,027 0,0225 0,0004 120 tg    Độ không song song trên suốt chiều dài L1: 1 140.0,0004 0,056L tg mm   b) Yêu cầu độ không song song 0,03/100 mm  0,042/140 mm. Mà chi tiết gia công đƣợc 0,056/140 mm do đó chi tiết không đạt yêu cầu. c) Ta có: 1 1 0,042 0,042 0,042 0,0003 140 L tg tg L       ax ax . 120.0,0003 0,036 tru tram m m L tg     Hay ax ax 0,018 tru tram m m    Mà ax min 2 2 c l m       Chốt trụ: ax min2( ) 2(0,018 0) 0,036 tru tru tru tru c l m         0,036 0,036 0,021 0,015tru truc l      Vậy, chốt trụ: 00,01520 tru cd  Chốt trám: ax min2( ) 2(0,018 0) 0,036 tram tram tram tram c l m         0,036 0,036 0,018 0,018tram tramc l      Vậy, chốt trám: 00,01816 tram cd  W NC3 (Có thể lật lại dùng mặt II định vị thay mặt I) b) Chuẩn tinh thống nhất 1 đ 1 đ 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_mon_cong_nghe_che_tao_may_de_so_01.pdf