Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp công nghiệp, áp dụng cho Công ty cổ phần may Hưng Yên

Tài liệu Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp công nghiệp, áp dụng cho Công ty cổ phần may Hưng Yên: ... Ebook Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp công nghiệp, áp dụng cho Công ty cổ phần may Hưng Yên

doc110 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 8646 | Lượt tải: 6download
Tóm tắt tài liệu Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp công nghiệp, áp dụng cho Công ty cổ phần may Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong c¶ n­íc, nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng ®ang t¨ng lªn rÊt cao. HÇu hÕt c¸c nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, chi phÝ cho ®iÖn n¨ng chiÕm mét tû träng kh¸ cao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yÕu tè sèng cßn cho mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cña viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ gi¶m chi phÝ trong viÖc tiªu thô ®iÖn. Do vËy viÖc t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó sö dông n¨ng l­îng mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý. Tr­íc hÕt chóng ta cÇn hiÓu mét c¸ch thèng nhÊt thÕ nµo lµ sö dông n¨ng l­îng mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ mµ th­êng gäi t¾t lµ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng: ®ã lµ t×m mäi c¸ch nh»m ®¶m b¶o tho¶ m·n (kh«ng ph¶i theo nghÜa c¾t gi¶m) c¸c nhu cÇu n¨ng l­îng theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt, dÞch vô vµ sinh ho¹t víi møc tiªu hao n¨ng l­îng thÊp h¬n nhê ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khai th¸c, chÕ biÕn vµ sö dông n¨ng l­îng víi hiÖu qu¶ cao h¬n. Së dÜ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®iÒu mong muèn trªn lµ nhê: - Gi¶m tæn thÊt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi n¨ng l­îng nh­ gi¶m tæn thÊt trong truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn, trong vËn chuyÓn vµ ®èt than, nhiªn liÖu trong c¸c lß. - Gi¶m tiªu phÝ n¨ng l­îng ngoµi môc ®Ých sö dông nh­ sö dông ®Ìn, qu¹t, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ hoÆc ch¹y m¸y khi kh«ng cÇn thiÕt. - Gi¶m tiªu thô n¨ng l­îng nhê sö dông thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cã hiÖu suÊt sö dông n¨ng l­îng cao nh­: lo¹i ®Ìn, ®éng c¬, lß h¬i, m¸y biÕn ¸p cã hiÖu suÊt n¨ng l­îng cao. - Gi¶m tiªu thô n¨ng l­îng nhê hîp lý ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông n¨ng l­îng. - Thu håi n¨ng l­îng th¶i ra m«i tr­êng xung quanh ®Ó sö dông l¹i, nh­ thu håi nhiÖt tõ khãi th¶i ®Ó sÊy s¶n phÈm hoÆc ph¸t ®iÖn. - Thay thÕ nguån n¨ng l­îng kh¸c cã hiÖu suÊt sö dông cao h¬n. - Sö dông hîp lý c«ng suÊt cña thiÕt bÞ ®èi víi phô t¶i yªu cÇu nh­ kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p hay ®éng c¬ ®iÖn ch¹y non t¶i hay kh«ng t¶i. Chóng ta ®Òu biÕt, sù t¨ng truëng kinh tÕ lu«n g¾n liÒn víi t¨ng tiªu thô n¨ng l­îng. ë n­íc ta, trong kho¶ng thêi gian 1991-1996, khi tèc ®é t¨ng GDP hµng n¨m b×nh qu©n lµ 8,3% th× tiªu thô n¨ng l­îng t¨ng b×nh qu©n lªn tíi13%. Së dÜ møc tiªu thô n¨ng l­îng t¨ng nhanh h¬n v× ngoµi nguyªn nh©n chÝnh lµ t¨ng nhu cÇu tiªu thô n¨ng l­îng do t¨ng tr­ëng kinh tÕ, cßn do qu¸ tr×nh sö dông n¨ng l­îng kh«ng hîp lý vµ kÐm hiÖu qu¶, (kh«ng quan t©m ®Õn qu¶n lý sö dông n¨ng l­îng, c«ng nghÖ cò, thiÕt bÞ víi hiÖu suÊt n¨ng l­îng thÊp) mµ phÇn lín lµ møc tiªu thô ®iÖn ë c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp hay c¸c siªu thÞ, kh¸ch s¹n cã dÞch vô lín. Theo c¸c sè liÖu thèng kª th× kho¶ng 70% ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt ra ®­îc sö dông trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. V× vËy vÊn ®Ò cung cÊp ®iÖn cho lÜnh vùc nghiÖp c«ng nghiÖp cã ý nghÜa to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. VÒ mÆt s¶n xuÊt, ngµnh c«ng nghiÖp tiªu thô ®iÖn n¨ng nhiÒu nhÊt. V× vËy viÖc cung cÊp vµ sö dông ®iÖn hîp lý trong lÜnh vùc nµy sÏ cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn viÖc khai th¸c kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn vµ sö dông hiÖu qu¶ l­îng ®iÖn s¶n xuÊt ra. Chóng ta thÊy râ rµng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ph¶i ®­îc xem lµ “quèc s¸ch” vµ trªn thùc tÕ chóng ta ph¶i cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u viÖc sö dông n¨ng l­îng trong sinh ho¹t, còng nh­ trong mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Êt n­íc mµ cßn cã ý nghÜa trong viÖc c¹nh tranh, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm nhÊt lµ trong viÖc chuÈn bÞ ®Ó cã thÓ héi nhËp ®­îc APTA vµo c¸c n¨m tíi. Trong c¸c d¹ng n¨ng l­îng, th× ®iÖn n¨ng ®­îc sö dông réng r·i nhÊt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. ViÖc sö dông ®iÖn n¨ng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, nhÊt lµ ë c¸c doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng suy nghÜ ®ã mµ t«i lùa chän ®Ò tµi luËn v¨n cao häc: “Gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ¸p dông cho C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn.” 2. Môc tiªu nghiªn cøu cña luËn v¨n - T×m hiÓu vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông n¨ng l­îng trªn c¬ së ®¸nh gi¸, tæng kÕt vÒ hiÖu qu¶ sö dông n¨ng l­îng; - T×m hiÓu, lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n vµ sö dông ®iÖn n¨ng tiÕt kiÖm trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp; 3. §èi t­îng nghiªn cøu Qu¸ tr×nh sö dông ®iÖn vµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n tiÕt kiÖm ®iÖn trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Qu¸ tr×nh sö dông ®iÖn vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn ë C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn. C¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn trong C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu - T×m hiÓu tæng quan vÒ qu¶n lý n¨ng l­îng cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay; - Ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n s¬ bé; - Ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n chi tiÕt; - C¸c tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn; - ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n vµo ®Ó ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm cho mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu - Nªu lªn hiÖn tr¹ng sö dông vµ qu¶n lý n¨ng l­îng th«ng qua viÖc s­u tÇm tµi liÖu; -Thu thËp, xö lý vµ tæng hîp c¸c tµi liÖu, sè liÖu liªn quan ®Õn sö dông ®iÖn trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Nh»m ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ph¸p mang tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn trong tiÕt kiÖm ®iÖn. - VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp. 6. Bè côc luËn v¨n LuËn v¨n ®­îc chia lµm ba ch­¬ng Ch­¬ng 1:Tæng quan vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Ch­¬ng 2: KiÓm to¸n n¨ng l­îng vµ ph©n tÝch sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Ch­¬ng 3: Ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn trong C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn KÕt luËn 1. tæng quan vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp(DNCN). 1.1 Tæng quan vÒ viÖc qu¶n lý n¨ng l­îng 1.1.1 Qu¶n lý n¨ng l­îng ë ViÖt Nam TiÕt kiÖm n¨ng l­îng nãi chung vµ tiÕt kiÖm ®iÖn nãi riªng lu«n lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c quèc gia vµ l¹i cµng ph¶i ®­îc coi träng h¬n ®èi víi nh÷ng n­íc nghÌo. VÊn ®Ò sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng ngµy cµng cã ý nghÜa to lín trong viÖc b¶o tån tµi nguyªn quèc gia, tiÕt kiÖm tiÒn cña cña nh©n d©n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. Tuy nhiªn, theo tÝnh to¸n cña TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam (EVN) th× l­îng ®iÖn thiÕu hôt n¨m 2007 kho¶ng 431 triÖu kWh. Trong tr­êng hîp tÇn suÊt thuû ®iÖn nh­ n¨m 2006 th× l­îng ®iÖn n¨ng thiÕu hôt kho¶ng 779 triÖu kWh, trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo c¸c th¸ng mïa kh« tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 5 lµ 365 triÖu kWh vµ th¸ng 12/2007 lµ 381 triÖu kWh. Phã Gi¸m ®èc Trung t©m KhÝ t­îng thuû v¨n quèc gia còng cho biÕt, ViÖt Nam ®ang tiÕp tôc ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng En Nino tõ th¸ng 11/2006 ®Õn hÕt th¸ng 2/2007. §iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh tiÕt kiÖm ®iÖn ®óng thêi ®iÓm míi lµ gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc thiÕu ®iÖn. Theo Phã Gi¸m ®èc Trung t©m KhÝ t­îng thuû v¨n quèc gia NguyÔn Lan Ch©u, nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 2006 cao h¬n tõ 2-3 ®é C so víi nhiÖt ®é trung b×nh nhiÒu n¨m . §Æc biÖt, nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng 10 vµ 11 cao nhÊt trong vßng 80 n¨m qua, riªng Hµ Néi cao h¬n 2,8 ®é C. Bªn c¹nh ®ã, tæng l­îng m­a trung b×nh còng thÊp h¬n l­îng m­a trung b×nh nhiÒu n¨m. Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2006, tæng l­îng m­a ë c¸c vïng trªn toµn quèc phæ biÕn hôt tõ 15%-30% so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (trõ T©y Nguyªn v­ît 10%-30% ). V× vËy, l­îng n­íc vÒ c¸c hå chøa thuû lîi trªn toµn quèc hÇu hÕt bÞ thiÕu hôt. ë khu vùc B¾c Bé, trong 20 ngµy ®Çu th¸ng 11 n¨m 2006, mùc n­íc c¸c s«ng tiÕp tôc xuèng thÊp h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m tõ 15%-70% (trõ s«ng Thao). HiÖn nay, mùc n­íc trªn s«ng Hång t¹i Hµ Néi ®ang dao ®éng ë møc d­íi 2m, thÊp h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m 1,65m vµ thÊp h¬n 0,45m so víi cïng kú n¨m 2005. Khu vùc B¾c Trung Bé, Nam Bé, dßng ch¶y trªn c¸c s«ng ®ang ë møc thÊp. Theo dù b¸o cña Trung t©m KhÝ t­îng thuû v¨n quèc gia, ®Æc biÖt tõ th¸ng 12/2006 ®Õn th¸ng 5/2007, dßng ch¶y trªn c¸c s«ng ë khu vùc nµy sÏ cßn thiÕu hôt so víi trung b×nh nhiÒu n¨m tõ 20%-40%. Do ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng En Nino, trong vô §«ng Xu©n 2006-2007 còng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu n­íc, kh« h¹n trªn diÖn réng vµ t×nh tr¹ng x©m nhËp mÆn ë vïng cöa s«ng. Møc ®é ¶nh h­ëng cña En Nino 2006-2007 tuy thÊp h¬n n¨m 1997-1998 nh­ng m¹nh h¬n n¨m 2005. V× vËy, theo dù b¸o th× vô §«ng Xu©n n¨m 2007 sÏ cÇn nhiÒu n­íc h¬n. MÆc dï, hiÖn nay hå thuû ®iÖn Tuyªn Quang ®ang tÝch n­íc ë mùc n­íc d©ng 113m (t­¬ng ®­¬ng 1,6 tû m3 n­íc), nh­ng l­îng n­íc h÷u Ých chØ cã 700m3. Nh­ vËy, nÕu l­îng n­íc x¶ tõ hå Hßa B×nh theo yªu cÇu nh­ vô §«ng Xu©n 2006 lµ 1,2 tû m3, th× Hå Tuyªn Quang cã thÓ "g¸nh" ®­îc mét nöa. Nh­ng thay v× ®· cã "Tuyªn Quang" th× l­îng n­íc tõ c¸c hå thuû lîi, thuû ®iÖn ®Òu thÊp h¬n cïng kú n¨m ngo¸i, nªn ngµnh §iÖn vÉn ph¶i ®èi mÆt víi thiÕu n­íc. N¨m 2006, ®iÖn th­¬ng phÈm thùc hiÖn kho¶ng 50,78 tû kWh, t¨ng 13,28%, ®Ó b¶o ®¶m cung cÊp ®ñ ®iÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP 7,5% - 8%. Dù b¸o n¨m 2007 nhu cÇu ®iÖn th­¬ng phÈm t¨ng 15% so víi thùc hiÖn n¨m 2006 vµ ®¹t kho¶ng 58,04 tû kWh, t­¬ng øng víi ®iÖn s¶n xuÊt vµ mua ngoµi cña EVN lµ 76,04 tû kWh. §Ó b¶o ®¶m cung cÊp ®iÖn cho mïa kh« n¨m 2007, trong 2 th¸ng cuèi n¨m 2006, EVN ®· tËp trung huy ®éng cao c¸c nguån nhiÖt ®iÖn ®Ó b¶o ®¶m kÕ ho¹ch gi÷ n­íc c¸c hå thuû ®iÖn ®Õn mùc n­íc d©ng b×nh th­êng vµo cuèi th¸ng 12 n¨m 2006. Phã Gi¸m ®èc Trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn quèc gia Ng« S¬n H¶i cho biÕt, do ¶nh h­ëng cña El Nino, nªn tÇn suÊt n­íc vÒ t¹i c¸c hå thÊp so víi n¨m 2005, trong ®ã hå Hßa B×nh chØ ®¹t 75%. Trong khi ®ã, phô t¶i th¸ng 11 n¨m 2006 l¹i t¨ng 16,2% so víi cïng kú. V× vËy, mÆc dï EVN ®· khai th¸c cao tÊt c¶ c¸c nguån nhiÖt ®iÖn nh­: Than, Tua bin khÝ, ch¹y dÇu...Nh­ng hiÖn nay vÉn ph¶i khai th¸c thuû ®iÖn ë møc cao h¬n so víi dù kiÕn míi ®¸p øng ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng phô t¶i trong th¸ng cuèi n¨m. Trong thêi ®iÓm hiÖn nay, tiÕt kiÖm ®iÖn ®­îc coi lµ nhãm gi¶i ph¸p cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ sím cã hiÖu qu¶ nhÊt. Vµ h¬n bao giê hÕt, viÖc tiÕt kiÖm ®iÖn cÇn ph¶i ®­îc triÓn khai tÝch cùc vµo thêi ®iÓm tÝch n­íc c¸c hå thuû ®iÖn. VÒ phÝa ngµnh ®iÖn, EVN ®· ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ nh­ møc tiªu hao nhiªn liÖu vµ tû lÖ ®iÖn dïng cho s¶n xuÊt (cßn gäi lµ ®iÖn tù dïng) lu«n thÊp h¬n chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao; tû lÖ tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn liªn tôc thùc hiÖn thÊp h¬n chØ tiªu Nhµ n­íc giao vµ ®· cã møc gi¶m ®¸ng kÓ víi tû lÖ gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng tõ 0,2% - 0,3%/n¨m. HiÖn nay, ViÖt Nam cã tû lÖ ®iÖn dïng cho ¸nh s¸ng sinh ho¹t chiÕm tû lÖ 45%. Trong khi ®ã nhiÒu n­íc tû lÖ nµy chØ chiÕm tõ 15% - 20%. §©y lµ yÕu tè chÝnh g©y mÊt c©n ®èi cña hÖ thèng ®iÖn trong giê cao ®iÓm tèi. §iÖn sö dông cho chiÕu s¸ng chiÕm tû träng lín vµ gia t¨ng do kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi nguån ®iÖn quèc gia ngµy cµng ®­îc më réng trong c¶ n­íc, ®Æc biÖt víi viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®iÖn khÝ hãa n«ng th«n, ®êi sèng d©n c­ ®­îc n©ng cao vµ qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ngµy cµng m¹nh mÏ. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO, b¶o ®¶m ®iÖn cho s¶n xuÊt - kinh doanh kh«ng nh÷ng gãp phÇn quan träng ®Ó c¸c doanh nghiÖp hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó c¹nh tranh s¶n phÈm. V× vËy, trong ChØ thÞ TiÕt kiÖm ®iÖn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn c¸c yªu cÇu, biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn trong chiÕu s¸ng ë c¬ quan c«ng së, chiÕu s¸ng ®« thÞ vµ chiÕu s¸ng trong sinh ho¹t. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¬ quan nµo sÏ gi¸m s¸t viÖc dïng ®iÖn l·ng phÝ ë khu vùc c«ng céng, trô së c¬ quan, sö dông tiÒn "chïa" tr¶ tiÒn ®iÖn nh­ng l¹i l·ng phÝ, cã nh­ vËy, tiÕt kiÖm ®iÖn míi trë thµnh gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. 1.1.2 Thùc tr¹ng vÒ n¨ng l­îng vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ViÖt Nam cã nguån tµi nguyªn n¨ng l­îng kh¸ phong phó, tuy nhiªn víi tèc ®é ph¸t triÓn kÌm theo nhu cÇu n¨ng l­îng ngµy mét t¨ng cao th× nguån tµi nguyªn nµy ®ang ngµy mét c¹n kiÖt. Theo dù b¸o vÒ nhu cÇu sö dông n¨ng l­îng th× ®Õn n¨m 2010, ViÖt Nam sÏ cÇn kho¶ng 47,63 triÖu TOE ®Õn 2020 lµ 83,99 triÖu TOE. Tèc ®é t¨ng nhu cÇu sö dông n¨ng l­îng th­¬ng m¹i giai ®o¹n 2001-2005 n»m trong kho¶ng tõ 8,6 ®Õn 9,7%/n¨m. Víi tèc ®é gia t¨ng møc khai th¸c n¨ng l­îng nh­ hiÖn nay th× c¸c nguån n¨ng l­îng cña ViÖt Nam sÏ trë nªn khan hiÕm, c¸c má dÇu khÝ vµ khÝ ®èt sÏ c¹n kiÖt trong vßng 40 - 60 n¨m tíi. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i t¨ng c­êng t×m kiÕm, ph¸t triÓn c¸c nguån n¨ng l­îng, ®ång thêi ph¶i ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn TKNL trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi. Víi viÖc sö dông n¨ng l­îng ë n­íc ta nh­ hiÖn nay, kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm lµ rÊt lín. ¦íc tÝnh, hiÖu suÊt sö dông n¨ng l­îng trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn ®èt than/dÇu cña n­íc ta chØ ®¹t 28 ®Õn 32% (thÊp h¬n so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn kho¶ng 10%); hiÖu suÊt lß h¬i c«ng nghiÖp chØ ®¹t kho¶ng 60% (thÊp h¬n møc trung b×nh cña thÕ giíi kho¶ng 20%). Tiªu hao n¨ng l­îng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÝnh cña n­íc ta cho gÊp nhiÒu lÇn so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn. ThiÕu c¸c biÖn ph¸p TKNL cïng víi tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông n¨ng l­îng rÊt kÐm hiÖu qu¶ ë n­íc ta. Cho ®Õn nay, mét sè v¨n b¶n liªn quan ®Õn vÊn ®Ò TKNL ®· ®­îc ban hµnh vµ triÓn khai thùc hiÖn nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ nh­ NghÞ ®Þnh 102/2003/N§-CP ngµy 3/9/2003 vÒ sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, trong c¸c toµ nhµ ®èi víi c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn sö dông n¨ng l­îng vµ trong sinh ho¹t cña nh©n d©n; QuyÕt ®Þnh sos 79/2006/Q§-TTg ngµy 14/4/2006/Q§-TTg ngµy 14/4/2006, phª duyÖt Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶; QuyÕt ®Þnh sè 80/2006/Q§-TTg ngµy 14/4/2006, phª duyÖt ch­¬ng tr×nh sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn…Nh­ng viÖc thùc thi c¸c chÝnh s¸ch nµy míi chØ ë giai ®o¹n ®Çu vµ cßn vÊp ph¶i nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Ch¼ng h¹n nh­, NghÞ ®Þnh 102/2006-N§-CP khuyÕn khÝch nhËp khÈu, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm TKNL nh­ng chØ dõng l¹i ë møc ®é quy ®Þnh chung vÒ nguyªn t¾c, ch­a cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ ­u ®·i thuÕ, ­u ®·i tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuÕ ®Êt ®èi víi c¸c dù ¸n nhËp khÈu, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm TKNL. Mét sè gi¶i ph¸p Víi nç lùc nh»m t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch TKNL ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n, Bé C«ng Th­¬ng, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, UNDP vµ quü m«i tr­êng toµn cÇu ®· phèi hîp tæ chøc Héi th¶o “ LuËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ vÒ tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ n¨ng l­îng - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”. T¹i héi th¶o c¸c chuyªn gia vµ ®¹i biÓu ®· trao ®æi vµ lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nguyªn nh©n khiÕn sö dông n¨ng l­îng ch­a hiÖu qu¶. C¸c ý kiÕn chñ yÕu tËp trung vµo c¸c nguyªn nh©n nh­: PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ch­a ®­îc cËp nhËt ®Èy ®ñ th«ng tin vÒ tiÒm n¨ng, chi phÝ, lîi Ých cña viÖc TKNL còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p nh»m TKNL. C¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau cßn thiÕu c¸c th«ng tin cô thÓ vÒ ®Þnh møc tiªu hao n¨ng l­îng cña ngµnh m×nh. Bªn c¹nh ®ã, chi phÝ mua s¾m c¸c thiÕt bÞ cã hiÖu suÊt sö dông n¨ng l­îng cao cßn qu¸ ®¾t (v× chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu), trong khi n¨ng lùc kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp phÇn lín cßn rÊt h¹n chÕ; ®éi ngò chuyªn gia kü thuËt, c¸c nhµ s¶n xuÊt, cung cÊp s¶n phÈm , dÞch vô kü thuËt, c¸c ®¬n vÞ kiÓm to¸n vµ thanh to¸n vµ thanh tra vÒ lÜnh vùc nµy t¹i ViÖt nam cßn thiÕu. Theo «ng Huúnh Kim T­íc, Gi¸m ®èc Trung t©m TKNL Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®Ó gi¶i quyÕt tæng thÓ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc thi, cÇn x©y dùng chiÕn l­îc quèc gia vÒ khai th¸c vµ sö dông nguån tµi nguyªn NL s¬ cÊp. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc cÇn x©y dùng c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cho thÞ tr­êng n¨ng l­îng vµ TKNL trong s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng TKNL cÇn ®­îc thùc hiÖn tõ kh©u th¨m dß, kh¶o s¸t, quy ho¹ch thiÕt kÕ, khai th¸c, chÕ biÕn cho ®Õn vËn chuyÓn vµ sö dông v× l·ng phÝ, tæn thÊt vÒ n¨ng l­îng ë n­íc ta hiÖn ®ang x¶y ra tÊt c¶ c¸c kh©u nµy. §Ó viÖc thùc hiÖn TKNL thùc sù cã hiÖu qu¶ th× kh«ng chØ cÇn ban hµnh, söa ®æi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸t luËt mµ cßn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. §ång thêi, cÇn khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ®Çu t­ thay thÕ c¸c thiÕt bÞ tiªu tèn nhiÒu n¨ng l­îng, ¸p dông c«ng nghÖ míi; thùc hiÖn miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho c¸c kho¶n thu tõ c¸c ho¹t ®éng TKNL, miÔn gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ vµ thiÕt bÞ TKNL, trî gi¸ cho ®Çu t­ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm TKNL vµ c¸c dù ¸n TKNL… HiÖn nay, Bé khoa häc c«ng nghÖ ®ang thùc hiÖn dù ¸n “N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông n¨ng l­îng trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá” giai ®o¹n 2006-2010 bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng, nh»m xo¸ bá c¸c c«ng nghÖ vµ qu¶n lý sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp tham gia dù ¸n ®­îc hç trî kinh phÝ thùc hiÖn kiÕm to¸n n¨ng l­îng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ 10 ®Õn 30 triÖu ®ång/dù ¸n, ®­îc b¶o l·nh tèi ®a 75% vèn vay ®Çu t­ cho c¸c gi¶i ph¸p TKNL ( Møc b¶o l·nh tõ 80 triÖu ®Õn 2 tû ®ång ). Ngoµi ra, doanh nghiÖp cßn ®­îc ®µo t¹o miÔn phÝ vÒ kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖu qu¶ n¨ng l­îng, kiÕn thøc øng dông c¸c c«ng nghÖ TKNL. KiÕn thøc x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­ vay vèn ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn TKNL… Víi sù hç trî cña dù ¸n, nhiÒu doanh nghiÖp ®· ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p TKNL ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho b¶n th©n doanh nghiÖp vµ toµn x· héi. Chóng ta tin t­ëng r»ng, khi LuËt sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®­îc ban hµnh cïng víi c¸c chÝnh s¸ch, c¸c dù ¸n vÒ TKNL ®ang vµ sÏ ®­îc triÓn khai m¹nh mÏ vµ hiÖu qu¶ h¬n, gãp phÇn tÝch cùc thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc ta trong giai ®o¹n tíi. 1.2 HiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp 1.2.1 TiÕt kiÖm ®iÖn gióp t¨ng n¨ng suÊt Víi hiÖn tr¹ng sö dông NL nãi chung vµ ®iÖn n¨ng t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng, viÖc TK§ sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. H¬n thÕ n÷a, viÖc TK§ cßn gióp doanh nghiÖp t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. LÊy vÝ dô cña C«ng ty GiÊy Xu©n §øc: tr­íc n¨m 2000, c¸c m¸y xeo giÊy cña c«ng ty sö dông hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng mét ®éng c¬ chÝnh. C¸c l« sÊy muèn quay liªn tôc cÇn ph¶i cã c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó t¹o sù lµm viÖc ®ång bé gi÷a c¸c l«, nhµ thiÕt kÕ dùa trªn tÝnh to¸n c¬ khÝ ®éng häc ph©n bè sè vßng quay trªn tõng trôc l«, sau ®ã dïng c¬ cÊu truyÒn ®éng ®ai xÝch ®Ó dÉn ®éng chóng. Vµo n¨m 2000, C«ng ty ®· nghiªn cøu øng dông hÖ thèng truyÒn ®éng ®¬n lÎ vµ biÕn tÇn cho tõng ®éng c¬. Trong mét hÖ thèng m¸y xeo bao gåm c¸c chi tiÕt quay cÇn cã ®éng c¬ truyÒn ®éng: nh­ l« sÊy, l« Ðp l­íi, l« cuén ®Çu. Mçi l« lµm viÖc sÏ ®­îc truyÒn ®éng b»ng mét ®éng c¬. Mçi ®éng c¬ truyÒn ®éng cã c«ng suÊt bÐ h¬n ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh ë trªn; Mçi ®éng c¬ ®iÒu chØnh b»ng mét bµn phÝm nhÊn chän sè vßng quay, sau ®ã ®­îc ®­a vÒ mét bé ®iÒu chØnh cho c¶ hÖ thèng; Sè vßng quay lµm viÖc cã kho¶ng ®iÒu chØnh réng vµ rÊt c¬ ®éng. 1.2.2 TiÕt kiÖm ®iÖn nh»m c¶i thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm Mét lîi Ých n÷a trong c«ng t¸c TK§ mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp lµ viÖc t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm. VÝ dô nh­ Nhµ m¸y §ay Indira Gandhi ®· ®¹t ®­îc vµo th¸ng 6 n¨m 2002, Nhµ m¸y ®· thùc hiÖn biÖn ph¸p l¾p biÕn tÇn cho m¸y kÐo sîi 16 E nh»m TKNL. ViÖc l¾p biÕn tÇn cho c¸c m¸y kÐo sîi ®em l¹i hiÖu qu¶ vÒ n¨ng l­îng rÊt cao, suÊt tiªu hao n¨ng l­îng gi¶m so víi c¸c m¸y kh«ng l¾p biÕn tÇn lµ 22%. MÆt kh¸c sù ph¶n håi c¸c c«ng nh©n th× hÇu hÕt c¸c c«ng nh©n trong x­ëng rÊt thÝch ®­îc sö dông biÕn tÇn v× nh­ vËy cã thÓ gióp hä t¨ng n¨ng suÊt dÉn tíi t¨ng thu nhËp, gi¶m ®­îc viÖc ®ót sîi dÉn ®Õn t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.2.3 TiÕt kiÖm ®iÖn nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng Ngoµi viÖc t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, viÖc TK§ cßn gióp c¸c doanh nghiÖp c¶i thiÖn ®­îc m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi c«ng nh©n, dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng còng t¨ng lªn. Ta xem tr­êng hîp cña C«ng ty cæ phÇn may thªu giµy dÐp WEC Sµi Gßn: dùa trªn kÕt qu¶ kiÓm to¸n vµ c¸c kiÕn nghÞ do nhãm kiÓm to¸n ®­a ra, XÝ nghiÖp ®· chñ ®éng c¶i t¹o hÖ thèng chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng. Cô thÓ, XÝ nghiÖp ®·: - H¹ ®é cao cña m¸ng ®Ìn tõ 2,2m tr­íc ®©y xuèng cßn 1,8m - Bè trÝ bãng ®Ìn vu«ng gãc víi bµn m¸y cña ng­êi c«ng nh©n thay v× bè trÝ song song nh­ tr­íc ®©y. Víi c¸ch bè trÝ nµy, ¸nh s¸ng ®­îc tËp trung ngay t¹i vÞ trÝ ch©n vÞt cña m¸y may, tr¸nh kh«ng bÞ khuÊt bãng nh­ c¸ch bè trÝ cò. - L¾p chôp ®Ìn ph¶n quang cho tÊt c¶ c¸c bãng. ®iÒu nµy gióp ¸nh s¸ng ®­îc tËp trung xuèng vÞ trÝ lµm viÖc, kh«ng bÞ ph©n t¸n nh­ tr­íc ®©y. - L¾p mçi bãng ®Ìn mét c«ng t¾c. §iÒu nµy gióp ng­êi c«ng nh©n tr­íc khi ra khái m¸y may cã thÓ t¾t ®Ìn ngay khi kh«ng cÇn dïng, gióp tiÕt kiÖm h¬n n÷a ®iÖn n¨ng tiªu tèn cho chiÕu s¸ng. - C¸c h×nh thøc d­íi ®©y cho thÊy c¸ch bè trÝ hÖ thèng chiÕu s¸ng tr­íc vµ sau khi thùc hiÖn biÖn ph¸p TK§. Víi biÖn ph¸p nµy, xÝ nghiÖp ®· gi¶m ®­îc 1/3 sè bãng ®Ìn dïng cho ph©n x­ëng may, tõ 307 bãng xuèng cßn 198 bãng. V× vËy, ®iÖn n¨ng tiªu thô dïng cho chiÕu s¸ng ph©n x­ëng còng gi¶m ®­îc 33%. Mét hiÖu qu¶ kh¸c cña viÖc gi¶m sè bãng ®Ìn cña ph©n x­ëng nãi trªn lµ viÖc gi¶m nhiÖt ®é cña m«i tr­êng lµm viÖc. Chóng ta biÕt cø mçi bãng ®Ìn huúnh quang f32 khi lµm viÖc sÏ th¶i ra mét nhiÖt l­îng lµ 30 W, céng víi nhiÖt l­îng 10W do chÊn l­u th¶i ra. V× vËy viÖc tiÕt gi¶m 100 bãng ®Ìn t¹i ph©n x­ëng may ®· gióp gi¶m 1 nhiÖt l­îng kho¶ng 4kW, v× vËy nhiÖt ®é trong kh«ng gian ph©n x­ëng ®· gi¶m tõ 1 - 1,50C. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín cho c«ng nh©n may, gióp hä gi¶m bít mÖt mái vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Mét lîi Ých kh¸c cña viÖc TK§ lµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi c«ng nh©n. T¹i rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, c¸c bÒ mÆt nãng cña thiÕt bÞ kh«ng ®­îc b¶o «n. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng dÉn tíi l·ng phÝ n¨ng l­îng mµ cßn dÔ g©y tai n¹n lao ®éng lµm hä bÞ báng do tiÕp xóc c¸c bÒ mÆt nµy. H·y xem vÝ dô sau t¹i C«ng ty nhùa ChÝ Thanh: tr­íc ®©y phÇn ®Çu lß c¸c m¸y Ðp phun cña c«ng ty hoµn toµn kh«ng bäc b¶o «n, nhiÖt ®é bÒ mÆt ®o ®­îc lµ 2000C. Sau khi tiÕn hµnh TKNL, nhãm kiÓm to¸n ®· tiÕn hµnh bäc b¶o «n cho ®Çu lß cña mét m¸y Ðp nhùa. Sau khi l¾p b¶o «n th× suÊt tiªu hao n¨ng l­îng gi¶m ®i 8,4%. Ngoµi viÖc ®­îc chi phÝ n¨ng l­îng, viÖc bäc b¶o «n cho ®Çu lß cßn tr¸nh cho c«ng nh©n bÞ báng do ch¹m ph¶i, gi¶m ®­îc tai n¹n lao ®éng. C«ng nh©n lµm viÖc trªn m¸y c¶m thÊy tho¶i m¸i h¬n do nhiÖt ®é xung quanh gi¶m vµ an t©m h¬n do kh«ng sî bÞ báng, kÕt qu¶ lµ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. 1.2.4 TiÕt kiÖm ®iÖn gióp gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt C¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ n¨ng l­îng Chi phÝ khÊu hao nhµ x­ëng, thiÕt bÞ m¸y mãc Chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ qu¶ng c¸o Chi phÝ vËn chuyÓn, bao b× Trong c¸c chi phÝ trªn, chØ cã chi phÝ n¨ng l­îng lµ cã thÓ gi¶m vµ gi¶m ®¸ng kÓ ®èi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam. 1.3 Nh÷ng rµo c¶n vµ biÖn ph¸p v­ît qua rµo c¶n trong viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm 1.3.1 Nh÷ng rµo c¶n cña viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm Do nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ vÒ lîi Ých cña viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. MÆc dï nhiÒu DN ®· thÊy râ lîi Ých thiÕt thùc tõ viÖc ®Çu t­ cho ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng (víi thêi gian hoµn vèn chØ lµ 2-3 n¨m) vµ ®· ®­îc hç trî tíi 30% tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ (®èi víi c¸c DN) cã møc tiªu thô ®iÖn trªn 3 triÖu kWh/n¨m) nh­ng trªn thùc tÕ ­u tiªn sè 1 hiÖn nay cña DN vÉn lµ tËp trung vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt. Thªm n÷a, c¸c DN cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu g©y « nhiÔm m«i tr­êng th­êng kh«ng ®ång ý thùc hiÖn KTNL. Theo Ch¸nh V¨n phßng Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm - NguyÔn §×nh HiÖp, "rµo c¶n" c¬ b¶n khiÕn c¸c DN ch­a "mÆn mµ" víi viÖc KTNL chÝnh lµ nhËn thøc cña DN vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c vµ vÒ ®Çu t­ c¶i t¹o c«ng nghÖ ®Ó gi¶m ®Þnh møc tiªu hao n¨ng l­îng trong s¶n xuÊt. §¹i diÖn Së C«ng nghiÖp Hµ Néi còng cho biÕt: Do nhËn thøc vÒ TKNL ch­a thùc sù ®Çy ®ñ nªn nhiÒu DN cßn coi môc ®Ých cña KTNL nh­ kiÓm to¸n tµi chÝnh lµ phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu thêi gian; do ®ã kh«ng hîp t¸c khi ®­îc yªu cÇu kiÓm to¸n. ThËm chÝ, t¹i TP HCM, sau khi c¸c chuyªn viªn cña Trung t©m TKNL mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc gi¶i thÝch lîi Ých cña TKNL nh­ng vÉn cã nh÷ng DN cho r»ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i TKNL ®Ó gi¶m chi phÝ. Ch­a tin vµo c¸c kh¸i niÖm hiÖn cã. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, viÖc nhiÒu DN ch­a quan t©m ®óng møc tíi KTNL cßn lµ do nhiÒu gi¶i ph¸p do c¸c ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®­a ra ch­a thùc sù phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña DN. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong b¸o c¸o KTNL l¹i kh«ng mang l¹i lîi Ých TKNL. §ång quan ®iÓm nµy, Phã tæng C«ng ty dÖt may Thµnh C«ng (TP HCM), «ng NguyÔn Quèc Kh¸nh còng cho biÕt: C«ng ty ®· b¾t ®Çu kiÓm to¸n n¨ng l­îng tõ n¨m 2006. Tuy nhiªn, chØ mét sè gi¶i ph¸p do Trung t©m TKNL TP HCM ®­a ra lµ cã thÓ ¸p dông ®­îc ngay; cßn l¹i mét sè gi¶i ph¸p ®Ò nghÞ nh­ng kh«ng ¸p dông ®­îc do hiÖu qu¶ ®Çu t­ mang l¹i kh«ng nhiÒu. Mét ®¹i diÖn Së C«ng nghiÖp Hµ Néi còng thõa nhËn: LÜnh vùc TKNL lµ mét lÜnh vùc míi; c«ng t¸c KTNL chi tiÕt cßn nhiÒu míi mÎ, ch­a ®­îc triÓn khai nhiÒu vµ kh«ng cã mét quy tr×nh chuÈn ®Ó tiÕn hµnh. H¬n n÷a, c¸c ®¬n vÞ KTNL cßn Ýt kinh nghiÖm, nhiÒu tr­êng hîp ch­a ®ñ n¨ng lùc. Trong khi xu h­íng tiªu dïng n¨ng l­îng trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vÉn tiÕp tôc t¨ng cao víi møc 50% vµo n¨m 2015 vµ 60% vµo n¨m 2025, ®Ó tiÒm n¨ng TKNL trë thµnh hiÖn thùc, c¸c chuyªn gia n¨ng l­îng kh¼ng ®Þnh: Gi¶i ph¸p tuyªn truyÒn nh»m n©ng cao nhËn thøc cña DN trong sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng. §Æc biÖt, cïng víi nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch hç trî h¬n n÷a cho c¸c DN tiÕn hµnh KTNL vµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p TKNL, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÕ tµi m¹nh ®Ó thùc hiÖn b¾t buéc KTNL ®Þnh kú t¹i c¸c DN. ThiÕu vèn cho ®Çu t­ ban ®Çu. ThiÕu nh÷ng nhµ cung cÊp dÞch vô n¨ng l­îng, cung cÊp gi¶i ph¸p “ch×a kho¸ trao tay” cã kü n¨ng. 1.3.2 C¸c biÖn ph¸p ®Ó v­ît qua rµo c¶n - X©y dùng n¨ng lùc t¹i chç ®Ó thiÕt kÕ, triÓn khai vµ gi¸m s¸t c¸c dù ¸n TKNL. - Sö dông dÞch vô cña c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ ngay sau khi hoµn thµnh thiÕt kÕ ban ®Çu. - Mêi nhµ cung cÊp dÞch vô n¨ng l­îng d¹ng“ch×a kho¸ trao tay” ®Ó triÓn khai c¸c biÖn ph¸p TKNL vµ ®¶m b¶o l­îng tiÕt kiÖm. Tãm t¾t ch­¬ng 1 Trong ch­¬ng 1 ®· tr×nh bµy tæng quan vÒ viÖc qu¶n lý n¨ng l­îng ë ViÖt Nam, thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng, hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong DNCN, ®ång thêi nªu lªn nh÷ng rµo c¶n vµ biÖn ph¸p v­ît qua rµo c¶n trong viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm. VÊn ®Ò sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cã ý nghÜa to lín trong viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn quèc gia, ®ång thêi viÖc TK§ t¹i c¸c doanh nghiÖp cßn gióp cho c¸c doanh nghiÖp: - Gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt - T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng - C¶i thiÖn chÊt lîng s¶n phÈm - C¶i thiÖn m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng ViÖt Nam cã nguån tµi nguyªn n¨ng l­îng kh¸ phong phó, song víi viÖc sö dông nh­ hiÖn nay th× kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm lµ rÊt lín. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc TK§ th× cßn kh«ng Ýt c¸c rµo c¶n, do vËy cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc. 2. KiÓm to¸n n¨ng l­îng vµ ph©n tÝch sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong Doanh NghiÖp C«ng NghiÖp KiÓm to¸n n¨ng l­îng lµ ho¹t ®éng nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng n¨ng l­îng cña doanh nghiÖp, tõ ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc sö dông n¨ng l­îng l·ng phÝ, c¸c c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm. KiÓm to¸n n¨ng l­îng gióp chóng ta x¸c ®Þnh ®­îc khuynh h­íng tiªu thô vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cña c¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c nhau nh­: §éng c¬, m¸y b¬m, hÖ thèng chiÕu s¸ng, th«ng giã, ®iÒu hßa... Sö dông c¸c c«ng nghÖ thiÕt kÕ kÐm hiÖu qu¶, ®iÒu khiÓn kh«ng phï hîp, hµnh vi sö dông kh«ng hiÖu qu¶ lµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm thÊt tho¸t n¨ng l­îng. KÕt qu¶ cña nh÷ng kiÓm to¸n n¨ng l­îng cho thÊy tiÒm n¨ng ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi doanh nghiÖp th­êng mang l¹i hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm tõ 5 – 30% tæng n¨ng l­îng tiªu thô. 2.1 C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n n¨ng l­îng 2.1.1 KiÓm to¸n s¬ bé KiÓm to¸n n¨ng l­îng s¬ bé gióp c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ chung vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. Th«ng tin chung cña nhµ m¸y C¸c lo¹i SF vµ s¶n l­îng Quy tr×nh C«ng nghÖ Chi phÝ s¶n xuÊt vµ n¨ng l­îng Thu thËp th«ng tin s¬ bé vÒ nhµ m¸y C¸c thiÕt bÞ sö dông n¨ng l­îng Tiªu thô NL cho c¸c thiÕt bÞ Ph©n lo¹i c¸c nhãm thiÕt bÞ C¸c vÊn ®Ò vÒ NL cña nhµ m¸y §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng NL nhµ m¸y X¸c ®Þnh suÊt tiªu hao NL X¸c ®Þnh c¸c côm Th.bÞ cã kh¶ n¨ng tæn thÊt NL §Ò xuÊt ph.¸nKT NL chi tiÕt LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n §¸nh gi¸ vµ nh÷ng ®Ó xuÊt s¬ bé H×nh 2.1. S¬ ®å c¸c b­íc kiÓm to¸n s¬ bé 2.1.1.1 Thu thËp th«ng tin s¬ bé vÒ nhµ m¸y - C¸c s¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y, s¶n l­îng , n¨ng suÊt thiÕt kÕ. - T×m hiÓu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña XN. S¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. - Chi phÝ n¨ng l­îng cña nhµ m¸y: ®iÖn, dÇu, n­íc… - X¸c ®Þnh c¸c thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng l­îng chÝnh trong XN 2.1.1.2 §¸nh gi¸ s¬ bé t×nh tr¹ng sö dông NL Ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ sö dông n¨ng l­îng theo møc ®é tiªu thô (nÕu cã sè liÖu theo dâi tõng thiÕt bÞ th× lÊy, nÕu kh«ng c¨n cø vµo c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ thêi gian ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, hoÆc c¸c ®ång hå ®o hiÖn cã). T×m hiÓu qua c¸n bé trùc tiÕp vËn hµnh c¸c nhãm thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng l­îng chñ yÕu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c bÊt hîp lý vÒ n¨ng l­îng, th­êng ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua phiÕu ®iÒu tra.(phô lôc 1,2,3,4). 2.1.1.3 §¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh NL nhµ m¸y X¸c ®Þnh c¸c suÊt tiªu hao n¨ng l­îng trªn s¶n phÈm (kWh/ tÊn (kg) s¶n phÈm, lÝt dÇu/ tÊn(kg) s¶n phÈm...) X©y dùng biÓu ®å chi phÝ n¨ng l­îng theo nhãm thiÕt bÞ. X¸c ®Þnh nh÷ng nhãm tiªu thô n¨ng l­îng chÝnh, lÊy lµm môc tiªu cho kiÓm to¸n chi tiÕt. §­a ra c¸c nhËn xÐt s¬ bé vÒ t×nh tr¹ng sö dông n¨ng l­îng qua so s¸nh SuÊt tiªu hao ®iÖn, dÇu, n­íc víi ®Þnh møc (hoÆc mét sè nhµ m¸y ®iÓn h×nh ®· ¸p dông biÖn ph¸p TKNL) §­a ra mét vµi biÖn ph¸p ®¬n gi¶n chñ yÕu mang tÝnh qu¶n lý nh­, cÇn ph¶i cã c¸n bé chuyªn tr¸ch theo dâi tiªu thô NL cña XN. Nªn l¾p c¸c ®ång hå ®o ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín. Kh«ng nªn vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ mét c¸ch tuú tiÖn ë giê cao ®iÓm... Sau khi ®· kiÓm to¸n s¬ bé lËp kÕ ho¹ch thêi gian biÓu kiÓm to¸n chi tiÕt. 2.1.2 KiÓm to¸n chi tiÕt KiÓm to¸n n¨ng l­îng chi tiÕt kh«ng chØ cung cÊp nh÷ng tÝnh to¸n chÝnh x¸c vÒ n¨ng l­îng tiÕt kiÖm mµ cßn ®¸nh gi¸ cô thÓ ®­îc nh÷ng lîi Ých vµ chi phÝ cña tõng gi¶i ph¸p, cô thÓ nh­ sau: - X¸c ®Þnh thêi gian, nh÷ng nhãm thiÕt bÞ nµo cÇn kiÓm to¸n chi tiÕt. - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè nµo cÇn ®o, ph­¬ng ph¸p ®o, thiÕt bÞ ®o ®¹c cÇn thiÕt. - X¸c ®Þnh nh©n c«ng, ph©n chia nhiÖm vô theo c¸c nhãm. - Gåm c¸c ®o ®¹c thö nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ cô thÓ c¸c kh©u tiªu thô nhiÒu n¨ng l­îng ®· x¸c ®Þnh trong kiÓm to¸n s¬ bé tÝnh to¸n, ®­a ra nhËn xÐt. §._.Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n chi tiÕt, tõ cÊp ®é thÊp tíi cao tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt, lùa chän ph­¬ng ¸n thùc hiÖn. Phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña nhµ m¸y mµ qu¸ tr×nh cã thÓ kÐo dµi vµi tuÇn tíi vµi th¸ng. Vµ cã thÓ chia ra lµm mét vµi nhãm kiÓm to¸n con theo c¸c côm thiÕt bÞ. L­u ý ph¶i ®o ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè ë c¸c d¶i c«ng suÊt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau.... C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô øng víi c¸c phô t¶i kh¸c nhau cña thiÕt bÞ. 1. T×m hiÓu chi tiÕt c¸c th«ng tin liªn quan 2. §o ®¹c, theo dâi c¸c qu¸ tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ 3.Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ sè liÖu thu ®­îc 4. So s¸nh víi th«ng sè thiÕt kÕ hay ®Þnh møc ngµnh 6. X¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p TKNL b»ng ph©n tÝch kinh tÕ 7. §­a ra b¸o c¸o cuèi cïng 5. §­a ra c¸c gi¶i ph¸p TKNL C¸c b­íc kiÓm to¸n chi tiÕt H×nh 2.2. S¬ ®å c¸c b­íc kiÓm to¸n chi tiÕt 2.1.2.1 T×m hiÓu th«ng tin chi tiÕt thiÕt bÞ T×m hiÓu c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ côm thiÕt bÞ cÇn kiÓm to¸n chi tiÕt: s¬ ®å thiÕt bÞ, c¸c th«ng sè thiÕt kÕ, c¸c ®ång hå theo dâi gåm nh÷ng g× t×nh tr¹ng ho¹t ®éng, cã thÓ cã ngay ®­îc nh÷ng th«ng sè g× . X¸c ®Þnh nh÷ng thiÕt bÞ ®o, ®iÓm ®o dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cßn l¹i. 2.2.2 §o ®¹c c¸c sè liÖu §o c¸c sè liÖu cÇn thiÕt, víi tÇn suÊt tuú thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ. X¸c ®Þnh c¸c chÕ ®é ch¹y thö nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc ®Çy ®ñ møc ®é tiªu thô n¨ng l­îng cña thiÕt bÞ (chó ý thö nghiÖm ph¶i bao qu¸t ®­îc toµn d¶i c«ng suÊt TB th× kÕt qu¶ míi tin cËy) 2.2.3 Ph©n tÝch sè liÖu thu ®­îc Môc ®Ých: ®­a ra ®­îc møc tiªu thô vµ tæn hao NL trong thiÕt bÞ BiÖn ph¸p: Sö dông c¸c ph­¬ng tr×nh c©n b»ng n¨ng l­îng (NL): NL ra = NL vµo - NL hao tæn Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng vËt chÊt: VC ra= VC vµo -VC hao tæn 2.1.2.4. So s¸nh kÕt qu¶ ph©n tÝch víi c¸c ®Þnh møc Môc ®Ých: x¸c ®Þnh møc ®é tæn hao NL trong thiÕt bÞ BiÖn ph¸p: - So s¸nh víi ®Þnh møc ngµnh (nÕu cã); - So s¸nh víi c¸c xÝ nghiÖp kh¸c; - So s¸nh víi ®Þnh møc cña c¸c n­íc trong khu vùc; - §­a ra møc ®é tæn thÊt NL. - Kü n¨ng vÒ ®o ®¹c (th­êng s¬ ®å ®iÖn kh«ng râ rµng, mét c«ng t¬ th­êng m¾c cho mét côm thiÕt bÞ, kh«ng ph©n tiªu thô ®iÖn theo 3 giê kh¸c nhau, ph¶i dïng thiÕt bÞ ®o ngoµi, ®o nhiÒu lÇn lÊy trung b×nh); - Kü n¨ng quan s¸t nhËn xÐt: quan s¸t kü cµng, kh«ng bá sãt mét kh©u nµo, ghi chÐp cÈn thËn ®­a ra nhËn xÐt (lu«n ®Æt ra c©u hái t¹i sao, hîp lý ch­a); - Kü n¨ng ph©n tÝch: ph©n tÝch c«ng nghÖ cµng tØ mû cµng tèt, ®èi chiÕu so s¸nh víi c¸c tµi liÖu kü thuËt; - Kü n¨ng so s¸nh víi chuÈn; - Kü n¨ng x¸c ®Þnh nguyªn nh©n tæn thÊt. 2.1.2.5 §­a ra c¸c gi¶i ph¸p TKNL Môc ®Ých: ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p TKNL phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn cã BiÖn ph¸p: - Rµ so¸t l¹i qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. So s¸nh víi c¸c c«ng nghÖ t­¬ng tù trong c¸c tµi liÖu, sæ tay kü thuËt, hoÆc víi c¸c c«ng nghÖ ë c¸c nhµ m¸y ®· ®­îc c¶i tiÕn; - KÕt hîp víi t­ vÊn cña c¸c chuyªn gia c«ng nghÖ ; - Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña toµn nhãm ®Æc biÖt c¸c kiÕn thøc thùc tÕ cña c¸c c¸n bé kü thuËt , qu¶n lý tham gia vËn hµnh trùc tiÕp thiÕt bÞ; - §­a ra c¸c gi¶i ph¸p tõ ®¬n gi¶n tíi phøc t¹p. C¸c biÖn ph¸p TK§ gåm: Qu¶n lý néi vi tèt h¬n (kiÓm so¸t chÕ ®é vËn hµnh tèt h¬n) Thay ®æi nguyªn liÖu ®Çu vµo B¶o d­ìng tu söa thiÕt bÞ C¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt C¶i tiÕn c¸c thiÕt bÞ 2.1.2.6 X¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p TK§ b»ng ph©n tÝch kinh tÕ Môc ®Ých x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n tèi ­u vÒ kü thuËt vµ kh¶ thi vÒ kinh tÕ. BiÖn ph¸p: - X¸c ®Þnh tæng chi phÝ cÇn ®Çu t­, lËp ng©n s¸ch, dù kiÕn nguån vèn; - X¸c ®Þnh tæng lîi Ých thu vÒ (lîi Ých vÒ tµi chÝnh, m«i tr­êng, ¶nh h­ëng x· héi...); - X¸c ®Þnh thêi gian hoµn vèn, phÇn nµy th­êng tiÕn hµnh cïng víi c¸c chuyªn gia vÒ tµi chÝnh cña nhµ m¸y (cã thÓ cã t­ vÊn tµi chÝnh bªn ngoµi). 2.1.2.7. §­a ra b¸o c¸o cuèi cïng Môc ®Ých: - B¸o c¸o chi tiÕt vÒ tiªu thô n¨ng l­îng cña nhµ m¸y vµ c¸c ph­¬ng ¸n TKNL vµ hiÖu qu¶ cña nã theo tr×nh tù c¸c ph­¬ng ¸n kh¶ thi ngay, c¸c ph­¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kü thªm vÒ mÆt kinh tÕ - kü thuËt hay m«i tr­êng - x· héi; - X¸c ®Þnh c¸c rµo c¶n cã thÓ cã, kh¶ n¨ng th¸o gì...; - LËp dù ¸n xem xÐt ®Çu t­. - Ph©n tÝch kinh tÕ kü thuËt c¸c ph­¬ng ¸n tiÕt kiÖm n¨ng l­îng: + Ph©n tÝch kinh tÕ - kü thuËt chÝnh lµ sù chän lùa ph­¬ng ¸n kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt ®ång thêi tèi ­u vÒ mÆt tµi chÝnh; + Ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt; + Ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ ; + Ph©n tÝch hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ x· héi (nÕu cÇn). 2.2 C¸c tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn C¸c khu vùc sö dông ®iÖn cÇn xem xÐt: - HÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t lùc (c¸c ®éng c¬ ®iÖn) - HÖ thèng chiÕu s¸ng - HÖ thèng nhiÖt l¹nh, th«ng giã - HÖ thèng cung cÊp ®iÖn 2.2.1 HÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t lùc 2.2.1.1 Gi¶i ph¸p n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cos HÖ sè c«ng suÊt cos cµng lín th× cµng cã lîi cho viÖc cung cÊp ®iÖn lÉn kh¸ch hµng tiªu thô ®iÖn cos = = PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ®Òu tiªu thô c«ng suÊt t¸c dông P vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q, mµ nh÷ng thiÕt bÞ tiªu thô nhiÒu c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhÊt lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, chóng tiªu thô kho¶ng 60 - 65% tæng c«ng suÊt kh¶n kh¸ng. V× vËy viÖc lµm gi¶m c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ gi¶i ph¸p cÇn ph¶i ®­îc quan t©m. Cã rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p lµm gi¶m c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, song chóng ta ph¶i biÕt lùa chän cho thÝch hîp. Sau ®©y t«i ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p: a.N©ng cao hÖ sè cos tù nhiªn §ã lµ t×m ra c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó ®éng c¬ gi¶m bít ®­îc l­îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô nªn ta cã thÓ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, sö dông c¸c thiÕt bÞ mét c¸ch hîp lý vv. BiÖn ph¸p nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng ph¶i ®Æt thªm thiÕt bÞ bï. Do ®ã ng­êi ta th­êng n©ng cao cos tù nhiªn tr­íc khi dïng biÖn ph¸p bï. NÕu ®éng c¬ nµo kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é th× ta nªn dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé v×: + §éng c¬ kh«ng ®ång bé cã hÖ sè c«ng suÊt cos cao, cã thÓ lµm viÖc ë chÕ ®é qu¸ kÝch tõ ®Ó trë thµnh mét m¸y bï cung cÊp thªm c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho m¹ng. + M« men quay tØ lÖ bËc nhÊt víi ®iÖn ¸p cña m¹ng nªn Ýt phô thuéc vµo phô t¶i do ®ã n¨ng xuÊt lµm viÖc cña m¸y cao. - Thay thÕ nh÷ng ®éng c¬ lµm viÖc non t¶i b»ng nh÷ng ®éng c¬ cã dung l­îng c«ng suÊt nhá h¬n. §èi víi c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp l©u n¨m th­êng ®éng c¬ ®· cò rÝch, tiªu thô nhiÒu ®iÖn, g©y hao tæn c«ng suÊt lín, lµm viÖc bÞ non t¶i… ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nÒn kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Khi ®éng c¬ lµm viÖc non t¶i ®­îc thay b»ng ®éng c¬ cã c«ng suÊt nhá h¬n ta sÏ t¨ng ®­îc hÖ sè phô t¶i kpt dÉn ®Õn cos t¨ng. Nh­ng viÖc thay thÕ ph¶i: * Gi¶m ®­îc tæn thÊt c«ng su¸t t¸c dông trong m¹ng vµ ®éng c¬, v× cã nh­ vËy th× viÖc thay thÕ míi cã lîi. Qua kinh nghiÖm cho thÊy: + NÕu kpt < 0,45 th× viÖc thay thÕ bao giê còng cã lîi. + NÕu 0,45 < kpt < 0,78 th× ph¶i so s¸nh kinh tÕ kü thuËt míi x¸c ®Þnh ®­îc viÖc thay thÕ cã lîi hay kh«ng. * §iÒu kiÖn kü thuËt: ViÖc thay thÕ ®éng c¬ ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é cña ®éng c¬ nhá h¬n nhiÖt ®é cho phÐp (t®c < tcp ), ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn më m¸y lµm viÖc æn ®Þnh cña ®éng c¬. b. Dïng ph­¬ng ph¸p bï ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cos Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng sÏ n©ng cao ®­îc hÖ sè c«ng suÊt cos vµ gi¶m tæn thÊt ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn vµ quan träng h¬n lµ ®iÒu chØnh vµ æn ®Þnh ®­îc ®iÖn ¸p cña m¹ng. - Dung l­îng bï ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Qb = Trong ®ã: - gãc øng víi hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh tr­íc khi bï. - gãc øng víi víi hÖ sè c«ng suÊt mong muèn sau khi bï. = 0,9 - 1 - hÖ sè xÐt tíi kh¶ n¨ng n©ng cao cos. - Chän lo¹i thiÕt bÞ bï ThiÕt bÞ bï ®­îc lùa chän dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n c¸c so s¸nh vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt. B¶ng sau ®©y tr×nh bµy c¸c lo¹i thiÕt bÞ bï th­êng dïng vµ suÊt tæn thÊt cña chóng. B¶ng 2.1. SuÊt tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông cña c¸c thiÕt bÞ bï Lo¹i thiÕt bÞ bï SuÊt tæn thÊt c«ng suÊt kbï(kW/ kVAr) Tô ®iÖn M¸y bï ®ång bé S = 5000 - 30000KVAr M¸y bï ®ång bé S < 5000 KVAr §éng c¬ K§B d©y quÊn ®­îc ®ång bé hãa M¸y ph¸t ®ång bé dïng lµm m¸y bï M¸y ph¸t ®ång bé dïng lµm m¸y bï kh«ng th¸o ®éng c¬ s¬ cÊp 0,003 - 0,005 0,027 - 0,03 0,03 - 0,05 0,02 - 0,08 0,1 - 0,15 0,15 - 0,3 2.2.1.2 Dùa vµo ®å thÞ phô t¶i ngµy ®Ó gi¶m bít nhu cÇu ®iÖn ë giê cao ®iÓm cho s¶n xuÊt. a. §iÒu chØnh ®å thÞ phô t¶i hµng ngµy Gi¶ sö mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµm viÖc víi phô t¶i: - Cùc ®¹i lµ: 2,85 MW - Cùc tiÓu lµ: 1 MW - Trung b×nh lµ: 1,9MW 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Nhu cÇu cùc ®¹i 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Nhu cÇu cùc tiÓu míi Nhu cÇu cùc ®¹i míi Phô t¶i tiªu thô h»ng ngµy Phu t¶i ( MW ) Thêi gian (h) H×nh 2.3: §å thÞ phô t¶i ngµy dÆc tr­ng Giê cao ®iÓm tõ 18 giê ®Õn 22 giê tèi, giê thÊp ®iÓm tõ 22 giê ®Õn 4 giê s¸ng ngµy h«m sau, cßn l¹i giê trung b×nh th­êng lµ tõ 4 giê s¸ng ®Õn 18 giê tèi. Tõ ®å thÞ nµy ta nhËn thÊy: ë giê cao ®iÓm (tõ 18 ®Õn 22 giê) phô t¶i yªu cÇu l¹i cùc ®¹i, ®¹t gi¸ trÞ ®Ønh 2,85 MW. Do ®ã ®Ó tr¸nh phô t¶i cùc ®¹i giê cao ®iÓm, chóng ta h·y chän ph­¬ng thøc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ sao cho: c¸c thiÕt bÞ nµo cã thÓ vËn hµnh ®­îc vµo c¸c giê kh¸c mµ kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn s¶n xuÊt th× h·y vËn hµnh chóng vµo c¸c giê kh¸c ®Ó tr¸nh vËn hµnh vµo giê cao ®iÓm. Môc ®Ých cuèi cïng lµ ®Ó cho phô t¶i ë giê cao ®iÓm cña nhµ m¸y sÏ ®­îc san b»ng t¹o nªn ®å thÞ ®­îc b»ng ph¼ng h¬n. NÕu ®­îc tèt nhÊt h·y t¹o phô t¶i cña nhµ m¸y ë giê thÊp ®iÓm ®­îc cao h¬n phô t¶i ë giê cao ®iÓm nh»m tiÕt kiÖm ®­îc tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶ gi¸ cao do viÖc sö dông ®iÖn ë giê cao ®iÓm. Trªn ®å thÞ phô t¶i h×nh 2.3. §­êng nÐt ®øt biÓu diÔn ®å thÞ phô t¶i ë giê cao ®iÓm ®· ®­îc san b»ng mét Ýt vµo giê thÊp ®iÓm, giê trung b×nh ®­îc san b»ng vµo giê thÊp ®iÓm. Do ®ã, tr¸nh ®­îc viÖc ph¶i tr¶ tiÒn ®iÖn víi gi¸ biÓu cao. b. Bè trÝ s¶n xuÊt mét c¸ch ®Òu ®Æn hµng ngµy, hµng tuÇn. Chóng ta nªn cè g¾ng s¾p xÕp cho ®å thÞ phô t¶i hµng ngµy gÇn nh­ b»ng ph¼ng vµ nÕu cã thÓ ®­îc, c¸c hé tiªu thô c«ng suÊt lín nªn cho vËn hµnh vµo ban ®ªm, vµo giê thÊp ®iÓm th× hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ rÊt cao; mÆt kh¸c còng cÇn l­u ý nªn bè trÝ s¶n xuÊt ba ca, tr¸nh dån vµo ngµy nghØ thø b¶y hay chñ nhËt. Nh­ vËy vÒ ph­¬ng diÖn sö dông c«ng suÊt cña thiÕt bÞ sÏ rÊt tèt vµ tr¸nh ®­îc c¨ng th¼ng vÒ thiÕu thiÕt bÞ hay thiÕu c«ng suÊt nguån; ®ång thêi nh­ vËy sÏ ®­a ®Õn thêi gian khÊu hao thiÕt bÞ nhanh, nhanh thay ®æi ®­îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn ®æi míi c«ng nghÖ ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh nh­ hiÖn nay. Cã ®­îc nh­ vËy míi lµm n¨ng suÊt cao, gi¸ thµnh rÎ vµ ®¸p øng ®­îc sù tiÕn bé kü thuËt, c¹nh tranh ®­îc trong thÞ tr­êng s¶n xuÊt hµng hãa. 2.2.1.3 Sö dông mét sè thiÕt bÞ tiÕt kiÖm ®iÖn a. Bé ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ b»ng linh kiÖn ®iÖn tö VSD (Variable-Speed-Drive) Khi sö dông bé biÕn tèc víi linh kiÖn ®iÖn tö VSD trong ®¹i ®a sè c¸c tr­êng hîp sÏ lµm phï hîp gi÷a c«ng suÊt ®iÖn cung cÊp vµo ®éng c¬ víi yªu cÇu cña phô t¶i biÕn ®æi, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn nh­ qu¹t, b¬m ly t©m... - L¾p thiÕt bÞ VSD sÏ tiÕt kiÖm ®­îc ®iÖn n¨ng vµ tiÒn ®iÖn trong viÖc sö dông ®óng phï hîp víi phô t¶i. - Cã kh¶ n¨ng sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé xoay chiÒu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é. §éng c¬ K§B xoay chiÒu lµ lo¹i cã gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng rÎ h¬n rÊt nhiÒu vµ rÔ rµng trong vËn hµnh, b¶o d­ìng h¬n nh÷ng lo¹i ®éng c¬ kh¸c. - T¨ng ®­îc tÝnh linh ho¹t vµ quy m« s¶n xuÊt. - T¨ng ®­îc tÝnh an toµn vµ ®é tin cËy cao. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm rÎ h¬n do tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ tiÒn ®iÖn. Ngoµi ra khi sö dông VSD cã thÓ ®­a ®Õn c¸c kÕt qu¶ sau: - §èi víi ®éng c¬ cò, sau khi tÝnh to¸n ¸p dông VSD vµo th× sÏ kh«ng cÇn thay ®éng c¬ míi khi phô t¶i t¨ng lªn. - Kh«ng cÇn th¸o rì bé VSD khi th¸o rì ®éng c¬, bëi lóc tÝnh to¸n VSD ®· phï hîp. - NhiÒu ®éng c¬ cã thÓ ®Êu vµo mét bé VSD. - Dïng VSD cã thÓ vËn hµnh ®éng c¬ víi tèc ®é tõ vµi % ®Õn vµi tr¨m% so víi tèc ®é ghi trªn nh·n ®éng c¬. - Gi¶m tiÕng ån, t¨ng tuæi thä cho ®éng c¬. Tuy nhiªn nã cã nh­îc ®iÓm lµ: ë tèc ®é cùc thÊp th× trôc ®éng c¬ cã thÓ kh«ng quay trßn ®Òu. b. §éng c¬ hiÖu qu¶ hay ®éng c¬ hiÖu suÊt n¨ng l­îng cao (High Efficiency Motor- HEMs). §éng c¬ hiÖu qu¶ cao hay ®Ó cho dÔ hiÓu h¬n ta cã thÓ gäi lµ ®éng c¬ cã hiÖu suÊt n¨ng l­îng cao (Energy Efficiency motor EEMs). §ã lµ c¸c ®éng c¬ cã c¸c chØ tiªu sau ®©y: - Tæn thÊt trªn ®iÖn trë (P = I2.R) gi¶m,do v×: + VËt liÖu dÉn chÊt l­îng cao. + D©y dÉn Stato vµ thanh d·n r« to víi tiÕt diÖn c¾t lín. Nªn ®­a ®Õn kÕt qu¶ lµ: HÖ sè c«ng suÊt cao vµ ®Ó t¨ng tÝnh n¨ng më m¸y tèt h¬n nªn ë r·nh r«to kÝch th­íc phÝa trªn bÐ l¹i, phÝa d­íi ph×nh to ra (H×nh 2.4) cã d¹ng cæ lä vµ h×nh thang, khi më m¸y do hiÖu øng mÆt ngoµi nªn dßng ®iÖn r« to hÇu nh­ tËp trung trªn mÆt thanh dÉn do vËy ®iÖn trë r« to t¨ng lªn râ rÖt dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµm cho tÝnh n¨ng më m¸y tèt h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i r·nh th«ng th­êng. H×nh 2.4: R«to r·nh s©u d¹ng cæ lä vµ h×nh thang Th«ng th­êng ng­êi ta sö dông thªm thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tèc ®é hç trî ®Ó ph¸t huy kÕt qu¶. - Gi¶m ®­îc tæn thÊt lâi thÐp mét c¸ch tèi ®a Do v×: +T¨ng tiÕt diÖn c¾t cña lâi thÐp nªn gi¶m ®­îc mËt ®é tõ th«ng, nh­ng träng l­îng cã t¨ng lªn mét Ýt. + C¸c l¸ t«n kü thuËt ®iÖn máng h¬n ®Ó gi¶m dßng ®iÖn xo¸y. + Sö dông vËt liÖu tæn thÊt tõ thÊp dÉn ®Õn tæn thÊt do tõ trÔ thÊp (dïng thÐp silic chÊt l­îng cao). - Gi¶m tæn thÊt t¶n m¹ng Kho¶ng kh«ng gian gi÷a r« to vµ stato t¹o nªn luång khÝ th«ng m¸t tèi ­u, dÉn ®Õn gi¶m tæn thÊt do v× gi¶m ®­îc yªu cÇu lµm m¸t ®éngc¬ vµ kÝch th­íc cña qu¹t lµm m¸t còng ®­îc gi¶m xuèng. Tõ c¸c ph©n tÝch trªn, chóng ta ®· nhËn thÊy kÕt qu¶ ­u viÖt cña ®éng c¬ hiÖu qu¶ cao (HEM). Sau ®©y, ®Ó lµm râ h¬n ta h·y nªu vµi sè liÖu vÒ gi¸ trÞ kinh tÕ vµ kü thuËt cña nã: Sè liÖu lÊy tõ t­ liÖu cña Canada nh­ sau: Cì c«ng suÊt ®éng c¬ HiÖu suÊt 1 kW 150 kW 7200 kW 70 – 75% 92% 95% * Lo¹i HEM cã hiÖu suÊt nh­ sau: - GÇn 6-8% cao h¬n so víi lo¹i ®éng c¬ th«ng th­êng (®èi víi kÝch cì bÐ, ®Õn 15 kW). - GÇn 2-4% cao h¬n lo¹i ®éng c¬ th«ng th­êng (®èi víi kÝch cì lín vµ trªn 20 kW). * Lo¹i HEM cã gi¸ trÞ ®Çu t­ ban ®Çu: - GÇn 15 – 25% cao h¬n ®èi víi lo¹i kÝch cì bÐ - H¬i cao h¬n ®«i chót ®èi víi lo¹i kÝch cì lín. * Lo¹i HEM cã ®é tin cËy b»ng vµ cao h¬n lo¹i ®éng c¬ tiªu chuÈn vµ tiªu tèn b¶o tr× t­¬ng tù nh­ lo¹i ®éng c¬ tiªu chuÈn. Chóng ta cã thÓ sö dông ®å thÞ ®Ó thÓ hiÖn c¸c sè liÖu quan träng ( H×nh 2.5) ë ®å thÞ: - Cét tung bªn tr¸i biÓu thÞ hiÖu suÊt %. - Cét tung bªn ph¶i biÓu thÞ gÝa trÞ ®Çu t­ ban ®Çu ®èi víi ®éng c¬ (tÝnh triÖu ®ång ViÖt nam ®èi víi ®¬n vÞ c«ng suÊt kW). - Cét hoµnh ®é lµ kÝch cì ®éng c¬. §­êng biÓu diÔn 1 - HiÖu suÊt ®éng c¬ HEM §­êng biÓu diÔn 2 - HiÖu suÊt ®éng c¬ tiªu chuÈn (th«ng th­êng). §­êng biÓu diÔn 3 - Gi¸ trÞ ®Çu t­ ®èi víi ®éng c¬ HEM. §­êng biÓu diÔn 4 - Gi¸ trÞ ®Çu t­ ban ®Çu ®èi víi ®éng c¬ tiªu chuÈn (th«ng th­êng). HiÖu suÊt ( % ) Gi¸ ®Çu t­ ban ®Çu ( TriÖu ®ång /KW ) 2.75 2.2 0.55 HiÖu suÊt ®éng c¬ HEM HiÖu suÊt ®éng c¬ tiªu chuÈn Gi¸ ®Çu t­ víi ®éng c¬ HEM Gi¸ ®Çu t­ víi ®éng c¬ tiªu chuÈn kÝch cì ®éng c¬ (KW) 70 3.35 80 85 90 95 100 3.3 1.61 1.1 0 0.75 1.1 1.5 2.2 3.7 5.6 7.5 11 15 18 22 30 37 45 56 75 93 110 150 75 H×nh 2.5: KÝch cì ®éng c¬ 2.2.2 HÖ thèng chiÕu s¸ng - Chän ph­¬ng ¸n chiÕu s¸ng hîp lý ViÖc l¾p ®Æt vµ ph©n bè ®Ìn trong nhµ x­ëng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt. Chän thiÕt bÞ chiÕu s¸ng phï hîp, hiÖu n¨ng cao Cô thÓ lµ: Ph©n bè ®Ìn trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt. Chän chiÒu cao treo ®Ìn hîp lý ®Ó ®¹t ®é räi tèi ®a mµ kh«ng g©y lãa m¾t, mua nh÷ng lo¹i ®Ìn cã hiÖu suÊt ph¸t quang tèt, sö dông chÊn l­u hiÖu n¨ng cao .v.v. Bè trÝ sè l­îng ®Ìn hîp lý theo tõng khu vùc s¶n xuÊt vµ theo tõng c«ng t¾c chung sao cho chØ bËt s¸ng ®Ìn ë nh÷ng khu vùc s¶n xuÊt. - N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cho c¸c lo¹i ®Ìn huúnh quang b»ng c¸ch sö dông tô bï hoÆc sö dông chÊn l­u ®iÖn tö. Tô ®iÖn võa cã chøc n¨ng bï hÖ sè c«ng suÊt võa läc ®­îc nhiÔu sãng hµi tÇn sè cao lµm gi¶m c«ng suÊt tiªu thô cña ®Ìn. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm t¹i c¸c nhµ m¸y khi kiÓm to¸n th× khi nèi tô 4mF vµo 2 cùc cña bãng ®Ìn huúnh quang 40W th× c«ng suÊt ®Ìn gi¶m tõ 5 – 8W. C¸c bé ®Ìn ®· ®­îc l¾p tô lu«n cã c«ng suÊt tiªu thô gÇn ®óng ®Þnh møc. C¸c bé ®Ìn huúnh quang th«ng th­êng c«ng suÊt tiªu thô cao h¬n nhiÒu so víi ®Þnh møc (Th­êng tõ 48 – 65W) Dïng chÊn l­u s¾t tõ hiÖu n¨ng cao cã thÓ gi¶m c«ng suÊt tiªu thô cña ®Ìn. C¸c chÊn l­u th«ng th­êng th­êng tiªu thô c«ng suÊt rÊt lín (14 - 20W) do ®ã h¹n chÕ ®é s¸ng ®Ìn vµ tiªu tèn n¨ng l­îng. ChÊn l­u hiÖu n¨ng cao cã c«ng suÊt tiªu thô thÊp (8 - 10W) sÏ lµm t¨ng hiÖu qña sö dông ®Ìn. - Sö dông chÊn l­u ®iÖn tö còng mang l¹i hiÖu qu¶ cao vÒ mÆt n¨ng l­îng B¶ng 2.2. KÕt qu¶ ®o ®Ìn th­êng vµ ®Ìn hiÖu n¨ng cao t¹i C«ng ty INCOMFISH Th«ng sè KÕt qu¶ ®o ®Ìn th­êng KÕt qu¶ ®o ®Ìn ®· cã tô vµ chÊn l­u hiÖu n¨ng cao U ( V) 216 216 I (mA) 671 321 P (W) 106 68 Q (VAr) 100 13,87 S (VA) 146 69,56 Cosj 0,73 0,98 B¶ng 2.3 - KÕt qu¶ ®o ®Ìn t¹i c«ng ty AFIEX Th«ng sè KÕt qu¶ ®o Khi ch­a l¾p tô KÕt qu¶ ®o Khi l¾p thªm tô U ( V) 225,9 222,7 I (mA) 327 187,8 P (W) 50,3 40,44 Q (VAr) 55 10,6 S (VA) 74 42,03 Cosj 0,67 0,98 - §iÖn ¸p cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng suÊt tiªu thô cña bé ®Ìn Vµo ban ®ªm, giê thÊp ®iÓm ®iÖn ¸p th­êng cao. Tæn hao trong chÊn l­u t¨ng lªn râ rÖt. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy víi 1 ®Ìn th«ng th­êng ë ®iÖn ¸p 220V tiªu thô c«ng suÊt 56W th× khi ®iÖn ¸p t¨ng lªn 224V c«ng suÊt tiªu thô cña bé ®Ìn lµ 62W. §Ó tr¸nh hiÖn t­îng trªn, cÇn æn ¸p ®iÖn ¸p chiÕu s¸ng. H×nh 2.6. Th«ng sè mét sè lo¹i ®Ìn hïynh quang 2.2.3 Hª thèng nhiÖt l¹nh, th«ng giã 2.2.3.1 HÖ thèng nhiÖt l¹nh 1. Gi¶m nhiÖt ®é ng­ng tô cho hÖ thèng l¹nh Kh©u thiÕt kÕ: §¶m b¶o cho bé ng­ng tô cã kÝch th­íc ®ñ lín. DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt lín cho phÐp nhiÖt ®é ng­ng tô thÊp. Sö dông bé ng­ng tô lo¹i bay h¬i thay v× lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, khi nhiÖt ®é bÇu ­ít thÊp h¬n nhiÖt ®é bÇu kh«. ThiÕt lËp viÖc kiÓm tra ®èi víi ¸p suÊt ng­ng tô thÊp nhÊt ®¹t ®­îc vµ thay ®æi ®­îc x¸c lËp trong kho¶ng mïa hÌ vµ mïa ®«ng. NÕu cÇn thiÕt, sö dông b¬m láng cao ¸p ®Ó t¸i tuÇn hoµn m«i chÊt lµm l¹nh láng thay v× ph¶i nhê vµo ¸p suÊt ng­ng tô cao h¬n. Kh©u vËn hµnh vµ b¶o tr×: VËn hµnh l­îng qu¹t vµ b¬m nhiÒu nhÊt cã thÓ nh»m h¹ nhiÖt ®é ng­ng tô. Trong hÖ thèng cã nhiÒu m¸y nÐn vµ b×nh ng­ng, cÇn theo dâi n¨ng l­îng tiªu thô cña b×nh ng­ng vµ m¸y nÐn ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm tèi ­u. Th«ng th­êng, n¨ng l­îng tiªu tèn cho b×nh ng­ng thÊp h¬n 15% so víi m¸y nÐn. §¶m b¶o nhiÖt ®é n­íc gi¶i nhiÖt ë møc thÊp nhÊt cã thÓ. Sö dông h÷u Ých ®iÒu kiÖn m«i tr­êng víi tr­êng hîp cã lîi nhÊt, tøc lµ thiÕt bÞ ng­ng tô lµm viÖc cã hiÖu suÊt cao h¬n vµo ban ®ªm. §¶m b¶o vßi phun cña thiÕt bÞ ng­ng tô kh«ng bÞ kho¸ vµ c¸c l¸ cöa chíp cña th¸p lµm m¸t kh«ng bÞ g·y vì. Tr¸nh hay gi¶m tèi thiÓu kh«ng khÝ quÈn trong c¸c dµn ng­ng vµ th¸p gi¶i nhiÖt. Th­êng xuyªn lµm s¹ch c¸c bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ ng­ng tô. Gi÷ bÒ mÆt tæ ong cña th¸p gi¶i nhiÖt s¹ch vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh xö lý n­íc th­êng xuyªn. T¸ch läc kh«ng khÝ vµ c¸c chÊt khÝ kh«ng ng­ng tô tõ bé ng­ng vµ kiÓm tra th­êng xuyªn. B¶o vÖ dµn ng­ng tr¸nh khái mÆt trêi chiÕu trùc tiÕp vµ c¸c vÞ trÝ cã nhiÖt ®é cao. 2. T¨ng nhiÖt ®é bay h¬i cho hÖ thèng l¹nh NhiÖt ®é bay h¬i nªn gi÷ ë møc cao nhÊt cã thÓ ®Ó gi¶m tiªu thô n¨ng l­îng. §iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®­îc b»ng c¸ch: Kh©u thiÕt kÕ: Sö dông hÖ thèng t¸i tuÇn hoµn bÊt cø khi nµo cã thÓ. DiÖn tÝch bÒ mÆt bèc h¬i ®¶m b¶o ®ñ lín. BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt lín cho phÐp nhiÖt ®é bay h¬i cao. §iÒu ®ã còng gi¶m ®é t¸ch n­íc tõ c¸c s¶n phÈm. Sö dông c¸c ®éng c¬ vµ qu¹t cã hiÖu suÊt cao trong phßng l¹nh vµ m¸y l¹nh. §¶m b¶o m«i chÊt lµm l¹nh vµ dÇu thÝch hîp. Kh©u vËn hµnh vµ b¶o tr×: Gi÷ nhiÖt ®é bay h¬i cµng cao cµng tèt. Tr¸nh ®Ó dÇu b«i tr¬n bÞ ®­a nhiÒu vµo vµ tÝch l¹i trong bé bay h¬i. X¶ ®¸ c¸c dµn l¹nh khi cÇn thiÕt. Dõng ngay qu¸ tr×nh x¶ ®¸ khi l­îng ®¸ ®· ®­îc x¶ hÕt. Tr¸nh nhiÖt ®é thõa x©m nhËp vµo kh«ng gian cÇn lµm l¹nh vµ tr¸nh tæn thÊt l¹nh ra m«i tr­êng xung quanh. B¶o «n tèt c¸c ®­êng èng dÉn l­u chÊt l¹nh vµ kh«ng gian cÇn lµm l¹nh nh»m tr¸nh thÈm thÊu nhiÖt tõ bªn ngoµi. 3. Sö dông bé biÕn tÇn trong c¸c hÖ thèng lµm l¹nh C¸c ®éng c¬ ®iÖn ®­îc sö dông réng r·i ®èi víi c¸c b¬m, qu¹t, m¸y nÐn trong c¸c hÖ thèng l¹nh. §a sè c¸c ®éng c¬ nµy lµ lo¹i tiªu chuÈn 3pha, kiÓu c¶m øng AC vËn hµnh ë mét tèc ®é. Bé biÕn tÇn cã gi¸ thµnh gi¶m ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ViÖc sö dông biÕn tÇn lµ ph­¬ng thøc hiÖu qu¶ n¨ng l­îng nhÊt cho ®Çu vµo ®iÒu khiÓn b¬m, qu¹t vµ m¸y nÐn. Trong c¸c hÖ thèng l¹nh, chóng ®­îc xem xÐt sö dông cho c¸c tr­êng hîp sau: C¸c b¬m, qu¹t hoÆc m¸y nÐn hiÖn ®ang ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng chuyÓn m¹ch hoÆc tiÕt l­u. §iÒu khiÓn l­u l­îng qua bé trao ®æi nhiÖt. §iÒu khiÓn c¸c qu¹t cña thiÕt bÞ ng­ng tô. N¬i mµ ®éng c¬ nhiÒu tèc ®é ®ang ®­îc sö dông. C¸c ­u ®iÓm ®em l¹i tõ viÖc l¾p biÕn tÇn: Gióp qu¸ tr×nh khëi ®éng mÒm h¬n, tiªu thô Ýt ®iÖn n¨ng h¬n vµ tuæi thä m¸y do ®ã còng t¨ng lªn. Cã thÓ thay ®æi vËn tèc vßng v« cÊp mµ m«men xo¾n trªn trôc ®éng c¬ kh«ng thay ®æi. Lu«n cung cÊp võa ®ñ ®iÖn n¨ng phï hîp víi phô t¶i thùc cña ®éng c¬ t¹i tõng thêi ®iÓm. §iÒu nµy gióp ®éng c¬ tiªu thô ®iÖn mét c¸ch hîp lý h¬n ë chÕ ®é non t¶i ( ë chÕ ®é non t¶i hiÖu suÊt cña ®éng c¬ rÊt thÊp). Nh­ vËy ®èi víi c¸c ®éng c¬ cÇn thay ®æi tèc ®é vµ th­êng xuyªn vËn hµnh ë chÕ ®é non t¶i th× l¾p biÕn tÇn lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt. 2.2.3.2 HÖ thèng th«ng giã - §iÒu chØnh l­u l­îng cña qu¹t + §iÒu chØnh b»ng van ®Æt ë èng hót (cã thÓ ®Æt ë èng ®Èy) Khi ®ãng më van sÏ thay ®æi ®iÓm lµm viÖc cña qu¹t vµ lµm cho l­u l­îng vµ cét ¸p thay ®æi. + §iÒu chØnh b»ng thay ®æi tèc ®é quay (kinh tÕ nhÊt) CÇn cã ®éng c¬ thay ®æi ®­îc tèc ®é + §iÒu chØnh c¸nh h­íng dßng (th­êng ®Æt ë cöa hót) Ph­¬ng ph¸p nµy còng kinh tÕ vµ th­êng ®­îc ¸p dông §­êng ®Æc tÝnh Q H thay ®æi ®é dèc khi sè vßng quay kh«ng ®æi + §iÒu chØnh b»ng c¸nh cña guång ®éng (chØ cho qu¹t h­íng trôc) CÇn ph¶i chÕ t¹o sao cho cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc - §iÒu chØnh qu¹t b»ng van ®Æt ë cöa hót hoÆc ®Èy + §¬n gi¶n + TiÖn lîi + §­îc øng dông nhiÒu - §iÒu chØnh qu¹t b»ng thay ®æi tèc ®é quay Lµ biÖn ph¸p kinh tÕ nhÊt TruyÒn ®éng ph¶i thay ®æi ®­îc tèc ®é - §iÒu chØnh qu¹t b»ng ®iÒu chØnh c¸nh h­íng dßng + Khi chÕ t¹o, c¸nh h­íng dßng ph¶i cã kh¶ n¨ng xoay ®­îc + Hay ®­îc ¸p dông trong c«ng nghiÖp - §iÒu chØnh qu¹t b»ng ®iÒu chØnh c¸nh guång ®éng hay thay ®æi ®Æc tÝnh qu¹t + C¸nh guång ®éng ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc + ¸p dông cho qu¹t h­íng trôc - Mét sè l­u ý trong hÖ thèng th«ng giã + ThiÕt kÕ kh«ng hîp lý + C«ng suÊt qu¹t sö dông lín qu¸ møc cÇn thiÕt + Bôi bÈn lµm ¶nh h­ëng ®Õn trë lùc ®­êng èng gi¶m hiÖu suÊt qu¹t. 2.2.4 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn 2.2.4.1 Tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y h¹ thÕ - Chän dung l­îng m¸y biÕn ¸p hîp lý sÏ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng M¸y biÕn ¸p cã 2 lo¹i tæn hao chÝnh lµ: Tæn hao kh«ng t¶i (cßn gäi lµ tæn hao s¾t) vµ tæn hao ng¾n m¹ch (tæn hao ®ång) Sp = p0 + pn M¸y ®¹t hiÖu suÊt cùc ®¹i khi tæn hao kh«ng ®æi b»ng tæn hao biÕn ®æi hay tæn hao s¾t b»ng tæn hao ®ång hmax khi p0 = pn Gi¶i ph¸p: Chän m¸y biÕn ¸p thÝch hîp víi tõng nhãm c«ng suÊt phô t¶i ®Ó ®¹t hiÖu suÊt cao. - Ph©n phèi t¶i phï hîp gi÷a c¸c m¸y biÕn ¸p Mét sè nhµ m¸y sö dông nhiÒu m¸y biÕn ¸p ho¹t ®éng ph©n phèi cho c¸c hÖ thèng phô t¶i ®éc lËp nªn cã thÓ cã nh÷ng m¸y ch¹y kh«ng t¶i hoÆc qu¸ non t¶i trong khi m¸y kh¸c l¹i vËn hµnh tíi h¹n hoÆc thËm chÝ qu¸ t¶i. Gi¶i ph¸p GhÐp phô t¶i t¹i nh÷ng m¸y qu¸ non t¶i hoÆc Ýt vËn hµnh sang m¸y kh¸c cßn thõa dung l­îng; Th¸o bá nh÷ng m¸y kh«ng cÇn thiÕt ra khái l­íi ®iÖn; Cho c¸c MBA lµm viÖc song song nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn. - §iÒu chØnh ®iÖn ¸p ra cña m¸y biÕn ¸p phï hîp víi t×nh tr¹ng lµm viÖc cña phô t¶i Tæn hao s¾t trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tû lÖ víi b×nh ph­¬ng cña ®iÖn ¸p. pFe = p1/50 B2 (f/50)b E = 4,44.f .W.B. T pFe: tæn hao s¾t, B - mËt ®é tõ c¶m trong lâi thÐp f - tÇn sè W - sè vßng d©y T - tiÕt diÖn lâi thÐp b - hÖ sè phô thuéc tÝnh n¨ng cña thÐp E - søc ®iÖn ®éng hay ®iÖn ¸p ®Æt vµo thiÕt bÞ. NÕu c¸c ®éng c¬ lµm viÖc non t¶i, nªn ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p xuèng thÊp ®Ó n©ng cao hÖ sè cosj Gi¶i ph¸p: Gi¶m ®iÖn ¸p hîp lý sÏ gi¶m tæn hao s¾t trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. + Muèn ®iÓu chØnh ®iÖn ¸p ph¶i liªn hÖ víi ®iÖn lùc c¬ së + M¸y biÕn ¸p th­êng cã 5 cÊp ®iÒu chØnh lµ: 0 , ±2,5% vµ ±5% + Nóm ®iÒu chØnh ®Æt phÝa trªn mÆt m¸y hoÆc mÆt bªn cña m¸y. Sau khi ®iÒu chØnh ph¶i kiÓm tra th«ng m¹ch tiÕp ®iÓm cña chuyÓn m¹ch. - Tr¹m biÕn ¸p ®Æt gÇn c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc sÏ gi¶m ®­îc tæn hao trªn ®­êng d©y. - Kh«ng nªn sö dông æn ¸p cho m¹ch ®éng lùc khi dao ®éng ®iÖn ¸p s¶y ra víi tÇn suÊt kh«ng lín. 2.2.4.2 HÖ thèng bï tÜnh - Chän vÞ trÝ ®Æt tô bï hîp lý sÏ gi¶m ®­îc tæn thÊt ®­êng d©y vµ n©ng cao hiÖu suÊt thiÕt bÞ ®iÖn §Æt tô bï ë phô t¶i phÝa h¹ ¸p: - Gi¶m ®­îc sù chuyÓn t¶i c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®­êng d©y; - Gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p vµ ®­êng d©y; - Kh«ng tËn dông ®­îc hÕt dung l­îng bï khi mét hoÆc mét nhãm phô t¶i ngõng lµm viÖc. §Æt tô bï phÝa cao ¸p: + TËn dông ®­îc tèi ®a c«ng suÊt thiÕt bÞ bï; + Ph¶i trang bÞ mét sè thiÕt bÞ nh­ m¸y c¾t, buång chøa tô, ®iÖn trë phãng ®iÖn ... gi¸ thµnh sÏ cao; + Kh«ng gi¶m ®­îc tæn thÊt ®­êng d©y phÝa h¹ thÕ; + Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¶ m¹ch ®iÖn 1 pha vµ 3 pha; + Läc ®­îc mét phÇn sãng hµi, n©ng cao hiÖu suÊt thiÕt bÞ ®iÖn. - Mét sè lçi trong viÖc bï cosj t¹i c¸c c¬ së ThiÕt bÞ bï ®Æt xa phô t¶i cÇn bï Th«ng th­êng thiÕt bÞ bï th­êng ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p mµ m¸y biÕn ¸p ®Æt kh¸ xa phô t¶i dÉn ®Õn hiÖu qu¶ bï thÊp vµ kh«ng gi¶m ®­îc tæn thÊt trªn ®­êng d©y dµi tõ tr¹m biÕn ¸p tíi phô t¶i. Do ®Æt ngoµi trêi nªn c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn rÊt mau h­ háng nªn hiÖu qu¶ bï kh«ng cao. Gi¶i ph¸p: Nªn ®Æt tô bï vÒ gÇn phô t¶i h¬n. C¸c bé tô bï th­êng l¾p ®Æt tô nÒn Tô nµy lu«n th­êng trùc ngay c¶ khi kh«ng cã phô t¶i ho¹t ®éng. Nã lµm t¨ng ®iÖn ¸p ®Çu m¸y biÕn ¸p vµ lµm giµ ho¸ tô rÊt nhanh. C¸c tô nµy sÏ tiªu thô c«ng suÊt lín g©y l·ng phÝ ®iÖn n¨ng Gi¶i ph¸p : - Kh«ng l¾p tô nÒn, tÊt c¶ tô bï ®Òu ®­îc ®iÒu khiÓn qua thiÕt bÞ gi¸m s¸t cosj cña t¶i. - CÇn cã biÖn ph¸p gi¸m s¸t tiªu thô ®iÖn cña hÖ thèng tô bï Cã thÓ ®Æt c«ng t¬ theo dâi tiªu thô ®iÖn hoÆc th­êng kiÓm tra sù ph¸t nhiÖt cña tô. - Khi ph¸t hiÖn tô tiªu thô ®iÖn lín nªn c¾t bá vµ thay thÕ ngay tô míi. C¸c tô ®· bÞ giµ hãa sÏ tiªu thô c«ng suÊt ngµy cµng t¨ng, v× vËy ph¶i lo¹i bá kÞp thêi. - §iÖn ¸p tô chän thÊp so víi møc t¨ng ¸p cña tr¹m lµm gi¶m tuæi thä cña tô ®iÖn do ®iÖn ¸p qu¸ cao Tô bï h¹ thÕ th­êng cã cÊp ®iÖn ¸p 400V vµ 415V. NÕu chän lo¹i tô cã cÊp ®iÖn ¸p 400V sÏ rÊt nhanh bÞ giµ hãa vµ tiªu thô n¨ng l­îng. Gi¶i ph¸p: - Nªn chän tô cã cÊp ®iÖn ¸p cao (415V) thay v× l¾p c¸c tô cã ®iÖn ¸p 400V. - Ch­a tÝnh to¸n ®Õn viÖc bï trùc tiÕp cho c¸c phô t¶i lín nhÊt lµ c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé kÐo m¸y nÐn nªn kh«ng bï ®­îc trong qu¸ tr×nh ®éng c¬ khëi ®éng Gi¶i ph¸p: C©n nh¾c, tÝnh to¸n ®Õn viÖc bï trùc tiÕp cho tõng phô t¶i lín Gi¶i ph¸p nµy ph¶i xem xÐt trªn quy m« tæng thÓ cña hÖ thèng cÊp ®iÖn trong xÝ nghiÖp - Ch­a xem xÐt ®Õn viÖc bï cho t¶i khi m¸y ph¸t lµm viÖc HÇu hÕt c¸c C«ng ty ®Òu m¾c ph¶i hiÖn t­îng nµy. Khi ch¹y m¸y ph¸t mµ t¶i kh«ng ®­îc bï sÏ lµm cho m¸y ph¸t ph¸t t¨ng c«ng suÊt vµ tiªu thô nhiÒu nhiªn liÖu h¬n. - Kh«ng cã thiÕt bÞ chèng sèc vµ läc nhiÔu do tô ®iÖn sinh ra C¸c tô ®iÖn khi ho¹t ®éng phãng n¹p th­êng g©y ra c¸c xung nhiÔu tÇn sè cao lµm t¨ng tæn hao trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Khi ®ãng tô vµo l­íi th­êng cã dßng qu¸ ®é lín g©y nguy hiÓm cho tô vµ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t. V× vËy mµ tr­íc tô ph¶i cã cuén kh¸ng tuyÕn tÝnh ®Ó h¹n chÕ nhiÔu tÇn sè vµ dßng ®iÖn khi khëi ®éng Gi¶i ph¸p: Nèi tiÕp cuén kh¸ng tuyÕn tÝnh víi tô ®iÖn. Cuén kh¸ng tuyÕn tÝnh cã chøc n¨ng läc sãng hµi bËc cao vµ chèng sèc cho tô khi ®ãng c¾t 2.3 C¸c ph­¬ng ph¸p ®o l­êng, ®¸nh gi¸ ®­îc sö dông trong kiÓm to¸n n¨ng l­îng vµ qu¶n lý n¨ng l­îng 2.3.1 §o ®iÖn ¸p 2.3.1.1 Dông cô ®o Dông cô ®o ®iÖn ¸p lµ Volmeter hay V«n kÕ. 2.3.1.2 Ph­¬ng ph¸p ®o a. §o ®iÖn ¸p mét chiÒu S¬ ®å ®o ®­îc tr×nh bµy trªn H×nh 2.7. Voltmeter ®­îc m¾c song song víi ®iÖn ¸p cÇn ®o. Víi ®iÖn ¸p thÊp, cã thÓ dïng Voltmeter ®o trùc tiÕp cßn khi ®iÖn ¸p cao, buéc ph¶i sö dông c¸ch ®o gi¸n tiÕp b»ng c¸ch m¾c thªm ®iÖn trë phô vµo m¹ch ®o nèi tiÕp víi Voltmeter. Víi c¸ch ®o gi¸n tiÕp, ®iÖn ¸p thùc cÇn ®o ph¶i quy ®æi theo ®iÖn trë cña Volmeter vµ ®iÖn trë phô m¾c vµo m¹ch ®o. a) b) H×nh 2.7. S¬ ®å ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu a) §o trùc tiÕp b) §o gi¸n tiÕp b. §o ®iÖn ¸p xoay chiÒu S¬ ®å ®o ®­îc tr×nh bµy trªn H×nh 2.8. Voltmeter ®­îc m¾c song song víi ®iÖn ¸p cÇn ®o. Víi ®iÖn ¸p thÊp, cã thÓ dïng Voltmeter ®o trùc tiÕp (a) cßn khi ®iÖn ¸p cao, ph¶i sö dông c¸ch ®o gi¸n tiÕp (b) b»ng c¸ch ®o ®iÖn ¸p thÊp qua cuén thø cÊp cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p (M¸y biÕn ¸p ®o l­êng). Th«ng th­êng ®iÖn ¸p chuÈn trªn cuén thø cÊp cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p lµ 100V. Khi ®o ph¶i tÝnh quy ®æi b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè biÕn ¸p. §èi víi c¸c lo¹i ®ång hå ®o g¾n trùc tiÕp trªn c¸c tñ ®iÖn hoÆc panel, ng­êi ta ®· chia ®é theo tû sè biÕn ¸p vµ ghi trùc tiÕp trªn ®ång hå. VÝ dô trªn ®ång hå ghi thang ®o 35kV song thùc tÕ chØ 100V lµ ®ång hå ®· chØ hÕt thang ®o. H×nh 2.8. S¬ ®å ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu a) §o trùc tiÕp b) §o gi¸n tiÕp 2.4.2. §o dßng ®iÖn 2.3.2.1 Dông cô ®o Dông cô ®o dßng ®iÖn lµ Ammeter hay Ampe kÕ. 2.3.2.2 Ph­¬ng ph¸p ®o a. .§o dßng ®iÖn mét chiÒu + Đo trực tiếp: Ammeter được nối nối tiếp với phụ tải có dòng điện cần đo tương tự như đo dòng điện xoay chiều. Thông thường người ta thường đo trực tiếp khi dòng điện < 10A. Một số đồng hồ được thiết kế đo dòng điện lớn hơn song thực chất đã được tổ hợp biến dòng nhỏ và đồng hồ đo chung một vỏ. + Đo gi¸n tiếp : Với dßng điện lớn ( >5A) người ta thường đo gi¸n tiếp th«ng qua một điện trở mắc song song th­êng gọi là shunt. Shunt thường được chế tạo sao cho khi cã dßng điện định mức đi qua điện trở này th× điện ¸p rơi trªn đã là 60 hặc 75mV. Đồng hồ._.n ®· bÞ kÐm phÈm chÊt (bÞ giµ ho¸) dÉn tíi tiªu thô mét l­îng c«ng suÊt h÷u c«ng kh¸ lín. Do phÇn ®iÒu khiÓn tù ®éng bÞ h­ háng nªn phÇn c«ng suÊt tiªu t¸n nµy chØ tËp trung vµo 2 bé tô nèi trùc tiÕp vµo l­íi. Do kh«ng ®­îc nèi víi hÖ thèng ®ãng c¾t tù ®éng nªn khi phô t¶i nhá, c¸c tô kh«ng tù c¾t ®­îc dÉn ®Õn hiÖn t­îng tô ®iÖn lµ t¶i cña m¸y biÕn ¸p lµm t¨ng tæn hao ng¾n m¹ch cña m¸y biÕn ¸p lªn rÊt nhiÒu. b. Møc tiªu thô vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng i) §èi víi m¸y biÕn ¸p 320kVA §èi víi m¸y biÕn ¸p 320kVA cña THIBIDI s¶n xuÊt th× c«ng suÊt tæn hao kh«ng t¶i Po = 730W vµ kh«ng phô thuéc vµo t¶i. Tæn hao ng¾n m¹ch ®Þnh møc lµ 4900W vµ lu«n biÕn ®æi phô thuéc vµo dßng t¶i. §èi víi m¸y nµy, do vËn hµnh vµo kho¶ng 60% t¶i nªn tæn hao ng¾n m¹ch cña m¸y vµo kho¶ng 1764W. Nh­ vËy tæng tæn hao trong m¸y theo lý thuyÕt sÏ lµ 2494 W ch­a tÝnh tæn hao phô khi vËn hµnh víi phô t¶i trªn. NÕu tÝnh 1 ngµy m¸y ho¹t ®éng mang t¶i 60% lµ 12 giê vµ 30% trong thêi gian 12 giê cßn l¹i th× c¸c tæn thÊt n¨ng l­îng trong mçi ngµy sÏ lµ: Tæn thÊt n¨ng l­îng kh«ng t¶i : W0ng = 24 x 730 = 17520Wh = 17,52kWh - Tæn thÊt n¨ng l­îng ng¾n m¹ch khi t¶i 60%: Wn60 = 12 x 1764 = 21168Wh = 21,168kWh - Tæn thÊt n¨ng l­îng ng¾n m¹ch khi t¶i 30%: Wn30 = 12 x 441 = 5292 Wh = 52,92kWh - Tæng tæn thÊt n¨ng l­îng trong m¸y biÕn ¸p trong 1 ngµy Wng = W0ng + Wn60 + Wn30 = 91,608kWh Nh­ vËy trong 1 n¨m tæn hao trong m¸y biÕn ¸p lµ: Wn¨m = P0 x 360 + ( Wn60 + Wn30) x 300 = 22489 kWh §©y lµ l­îng tæn hao b¾t buéc kh«ng thÓ thu håi ®­îc. TiÒm n¨ng tiÕt kiÖm trong khu vùc nµy lµ kh«ng cã ii) §èi víi ®­êng d©y h¹ thÕ T­¬ng tù nh­ víi tr¹m 630kVA, hiÖn nay do t¶i nhá nªn tæn thÊt ®­êng d©y kh«ng ®¸ng kÓ. iii) §èi víi hÖ thèng tô bï Nh­ trªn ®· nãi, bé tô bï hiÖn nay ®· bÞ h­ háng phÇn ®iÒu khiÓn tù ®éng, cÇn ph¶i nhanh chãng kh¾c phôc. Tuy nhiªn hÖ thèng tô hiÖn nay ®· bÞ kÐm nªn tiªu thô mét l­îng c«ng suÊt kh¸ lín (2,1kW). Nh­ vËy chØ tÝnh víi con sè nµy th× l­îng ®iÖn tiªu tèn v« Ých hµng n¨m lªn tíi 18.144kWh ®iÖn. NÕu kh«ng kh¾c phôc sím th× con sè nµy sÏ ngµy cµng lín. c. C¸c ®Ò xuÊt tiÕt kiÖm n¨ng l­îng chung cho khu vùc tr¹m biÕn ¸p, ®­êng d©y vµ tô bï - Thay thÕ tô kÐm phÈm chÊt b»ng tô míi vµ ®­a tô vµo ®ãng c¾t tù ®éng mµ kh«ng dïng chÕ ®é nèi trùc tiÕp vµo l­íi nh­ hiÖn nay. - Xem xÐt di chuyÓn hÖ thèng tô bï vÒ gÇn phô t¶i ®Ó gi¶m tæn thÊt ®­êng d©y. 3.4 HiÖn tr¹ng qu¶n lý n¨ng l­îng cña xÝ nghiÖp 3.4.1. Tæ chøc nh©n sù tham gia vµo qu¶n lý n¨ng l­îng VÒ phÇn qu¶n lý n¨ng l­îng, xÝ nghiÖp ch­a chØ ®Þnh ng­êi phô tr¸ch cô thÓ c¸c vÊn ®Ò tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ c¸c ®ång sù theo dâi, thùc hiÖn viÖc nµy. Qua t×m hiÓu ®­îc biÕt hiÖn c«ng viÖc ghi chÐp thu thËp c¸c sè liÖu vÒ ®iÖn, n­íc v.v. ®ang do mét sè c¸n bé kü thuËt kiªm nhiÖm thùc hiÖn. ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cßn ch­a râ rµng, cô thÓ. §©y lµ ®iÓm cÇn ph¶i ®­îc chó ý, quan t©m v× nh­ vËy míi ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò kiÓm to¸n n¨ng l­îng vµ sö dông hiÖu qu¶ n¨ng luîng. 3.4.2. C¸c vÊn ®Ò tån t¹i vÒ qu¶n lý n¨ng l­îng cña xÝ nghiÖp Ch­a ph©n c«ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cô thÓ theo dâi viÖc qu¶n lý n¨ng l­îng. §· l¾p ®Æt hÖ thèng ®ång hå ®o ®Õm ®iÖn n¨ng t¹i c¸c khu vùc quan träng trong c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ khu vùc v¨n phßng. §· tiÕn hµnh ghi nhËt ký vµ thu thËp sè liÖu ®iÖn n¨ng tiªu thô theo ngµy, theo kú vµ tæng hîp ®iÖn n¨ng tiªu thô hµng th¸ng t¹i c¸c khu vùc. Tuy nhiªn viÖc ghi chÐp nhËt ký ®«i khi cßn ch­a chÝnh x¸c, gi÷a c¸c sè liÖu tæng kÕt th­êng kh«ng cã sù trïng khíp . Do ®ã míi chØ dõng l¹i ë viÖc thu thËp sè liÖu mµ ch­a cã ph©n tÝch ®Ò xuÊt g× b»ng v¨n b¶n tíi ng­êi cã thÈm quyÒn khi cã nh÷ng ®ét biÕn trong c¸c sè liÖu thu thËp ®­îc. ViÖc tiÕn hµnh ph©n tÝch sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ nh­ l­îng ®iÖn, n­íc tiªu hao trªn tÊn thµnh phÈm chØ mang tÝnh kh¸i qu¸t chung mµ qua ®ã kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc g× ®Õn t×nh tr¹ng biÕn ®éng hay tiªu hao n¨ng l­îng v­ît møc trong s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c nµy ®«i khi cßn kÐm hiÖu qu¶ v× ®· mÊt mét l­îng thêi gian kh¸ nhiÒu ®Ó lµm c«ng viÖc tÝnh to¸n. V× nh÷ng lý do trªn, nªn ch­a chØ ra ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c ®iÓm tiªu phÝ n¨ng l­îng cÇn ph¶i kÞp thêi chÊn chØnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. ViÖc qu¶n lý thiÕt bÞ còng ch­a thùc hiÖn tèt. ThËm chÝ thiÕt bÞ h­ háng mµ kh«ng râ thêi gian vµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a cô thÓ . 3.4.3. §Ò xuÊt c¶i thiÖn viÖc qu¶n lý n¨ng l­îng trong C«ng ty - Thµnh lËp ban (nhãm, ®éi) qu¶n lý n¨ng l­îng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña tr­ëng ban vµ c¸c thµnh viªn trong vÊn ®Ò qu¶n lý n¨ng l­îng. ViÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ngay vµ ho¹t ®éng ®éc lËp. Tr¸nh hiÖn t­îng chång chÐo gi÷a c¸c ®¬n vÞ phßng ban trong c«ng ty - TiÕp tôc duy tr× viÖc ®o ®¹c ghi chÐp sè liÖu L­îng ®iÖn n¨ng tiªu thô : cÇn cô thÓ vÒ mèc thêi gian ®Ó cã c¬ së so s¸nh víi sè liÖu §iÖn lùc theo dâi hµng th¸ng. Ghi chÐp sè liÖu t¹i c«ng t¬ chÝnh vµ c¸c c«ng t¬ phô ph¶i cïng thêi gian trong ngµy ®Ó cã kÕt qu¶ tæng hîp so s¸nh. L­îng s¶n phÈm (ghi râ chñng lo¹i s¶n phÈm vµ nh÷ng ghi chó cÇn thiÕt) SuÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm cïng lo¹i. Hµng tuÇn ph¶i ph©n tÝch c¸c sè liÖu chÝnh ®Ó tham m­u cho Gi¸m ®èc tèi ­u ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. - C¸c c«ng cô ®¬n gi¶n cã thÓ sö dông trong qu¶n lý n¨ng l­îng C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vÒ chi phÝ sö dông ®iÖn cho c¸c lo¹i thiÕt bÞ chÝnh C¸c ®Þnh møc chuÈn ®· ®­îc th«ng qua: C¸c nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ §Þnh møc s¶n xuÊt cña ngµnh. C¸c ®Þnh møc nµy nãi chung phô thuéc vµo c¸c lo¹i thiÕt bÞ hiÖn ®ang sö dông t¹i c«ng ty. VÝ dô cã thÓ dùa trªn chi phÝ suÊt tiªu hao ®iÖn, n­íc, dÇu .v.v t¹i c¸c nhµ m¸y, tõ ®ã t×m ra møc tiªu hao nhá nhÊt ®Ó lµm c¬ së x©y dùng thµnh ®Þnh møc chuÈn cho c¶ C«ng ty. C¸c suÊt tiªu hao nµy ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt hµng tuÇn, b¸o c¸o ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt vµ cã ngay c¸c biÖn ph¸p cô thÓ, thÝch hîp ®Ò xuÊt trong c¸c cuéc häp ®Þnh kú. HÖ thèng quan tr¾c tiªu thô n¨ng l­îng ®­îc thiÕt lËp trong C«ng ty nh»m môc ®Ých: Theo dâi diÔn biÕn tiªu thô n¨ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ trong C«ng ty, tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc møc tiªu thô n¨ng l­îng cña c¶ C«ng ty. Phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý n¨ng l­îng cña C«ng ty So s¸nh ®èi chiÕuvµ ®¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. + Ghi nhËt ký chi tiÕt nh­ vËy sÏ dÔ dµng ph©n tÝch c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau sau nµy, dÔ kiÓm tra so s¸nh theo tõng ca, ngµy, giai ®o¹n. C¨n cø vµo ®ã dÔ rót ra hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng ca, tõng c¸ nh©n. + ViÖc n¾m c¸c sè liÖu theo nhËt ký sÏ gióp ®¸nh gi¸ møc c¶i thiÖn ®èi víi c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. + Th«ng b¸o cho ng­êi vËn hµnh thiÕt bÞ sè l­îng ®iÖn tiªu thô cã thÓ ®äc trùc tiÕp trªn c«ng t¬ ®iÖn. V× vËy nhÊt thiÕt ph¶i kÕt hîp víi bªn c«ng nh©n ®iÖn vµ c«ng nh©n lµm viÖc trong c«ng ty míi ghi nhËn ®­îc suÊt tiªu hao ®iÖn. Th«ng b¸o cho ph©n x­ëng + B¸o c¸o kÕt qu¶ víi ®¹i diÖn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch TKNL. - X¸c lËp thñ tôc b¸o c¸o, tÝnh to¸n n¨ng l­îng + Theo dâi vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc thùc hiÖn ngay khi tiÕn hµnh c¸c gi¶i ph¸p kh«ng tèn chi phÝ hoÆc chi phÝ thÊp + §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®­îc thùc hiÖn qua ®o ®¹c trùc tiÕp c¸c th«ng sè thay ®æi ngay t¹i khu vùc ®· cã c¸c biÖn ph¸p ¸p dông cã liªn quan + Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ sù æn ®Þnh cña gi¶i ph¸p + So s¸nh ®¸nh gi¸ qua hÖ thèng quan tr¾c tiªu hao n¨ng l­îng cña tõng nhµ m¸y. §©y sÏ thÓ hiÖn râ rµng nhÊt qua hÖ thèng tiªu hao n¨ng l­îng trong C«ng ty. + B¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - Cã kÕ ho¹ch cô thÓ, râ rµng ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng Tr­íc hÕt ph¶i thÊu hiÓu c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ nh÷ng lîi Ých hay hiÖu qu¶ cã thÓ mang l¹i, tõ ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ c©n ®èi sao cho viÖc tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ph¶i thuËn lîi vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Kh«ng nªn thùc hiÖn mét c¸ch thiÕu cÈn träng hoÆc theo phong trµo. Nªn cã nh÷ng kÕ ho¹ch c¶i t¹o, söa ch÷a, b¶o d­ìng hoÆc l¾p ®Æt thiÕt bÞ míi mét c¸ch tû mØ vµ chi tiÕt ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ ®Õn tõng c¸ nh©n hay bé phËn thùc hiÖn nh÷ng phÇn viÖc trong kÕ ho¹ch ®Ò ra. Ph¶i cã quyÕt t©m thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Cã ®¸nh gi¸, ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao hoÆc cã nh÷ng gi¶i ph¸p hay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. - Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ trong C«ng ty Ban l·nh ®¹o tæ chøc tuyªn truyÒn, ®µo t¹o vÒ qu¶n lý n¨ng l­îng cho c¸c c¸n bé trùc thuéc QuyÕt t©m vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ tiÕn hµnh qu¶n lý n¨ng l­îng ngay c¶ khi t×nh h×nh kinh tÕ khã kh¨n. X¸c ®Þnh ®©y lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña C«ng ty nãi chung §¶m b¶o r»ng c¸c c¸n bé thuéc quyÒn ®· n¾m v÷ng c¸c quy tr×nh qu¶n lý n¨ng l­îng cô thÓ t¹i nh÷ng n¬i hä lµm viÖc. Tãm t¾t ch­¬ng 3 Néi dung cña ch­¬ng 3: ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p TK§ trong C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn. Víi kÕt qu¶ kiÓm to¸n t¹i C«ng ty cho thÊy: §èi víi hÖ thèng ph¸t lùc: C¸c ®éng c¬ lu«n lµm viÖc trong t×nh tr¹ng non t¶i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c ®éng c¬ m¸y may c«ng nghiÖp thêi gian lµm viÖc kh«ng t¶i lín (chiÕm h¬n 50% tæng thêi gian lµm viÖc), dÉn ®Õn gi¶m hiÖu suÊt vµ g©y ra l·ng phÝ ®iÖn n¨ng. §èi víi hÖ thèng chiÕu s¸ng: HÖ thèng chiÕu s¸ng trong khu vùc s¶n xuÊt vµ khèi c¸c phßng ban sö dông ®Ìn huúnh quang m¸ng ®«i lo¹i T10/40W chÊn l­u ®iÖn tõ. Do vËy hÖ sè c«ng suÊt thÊp vµ tæn thÊt trªn chÊn l­u lín. §èi víi hÖ thèng nhiÖt l¹nh (hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é): ®­îc l¾p ®Æt chñ yÕu ë khu v¨n phßng vµ x­ëng thªu. C¸c m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é nµy kh«ng sö dông th­êng xuyªn liªn tôc mµ thêi gian sö dông nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo thêi tiÕt. §èi víi hÖ thèng th«ng giã: HiÖn t¹i khèi v¨n phßng nhµ x­ëng ®­îc kÕt cÊu m¸i trÇn b»ng t«n do vËy chÕ ®é th«ng tho¸ng kÐm. §èi víi hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: Tr¹m vµ ®­êng d©y vÉn cßn tèt, nªn hao tæn rÊt Ýt. Bé tô bï kÐm chÊt l­îng nªn cÇn ph¶i thay thÕ. Qua viÖc ph©n tÝch cho thÊy tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ®éng c¬ m¸y may c«ng nghiÖp vµ hÖ thèng chiÕu s¸ng. Gi¶i ph¸p l¾p ®Æt thiÕt bÞ tiÕt kiÖm ®iÖn cho ®éng c¬ m¸y may vµ thay thÕ bãng ®Ìn hiÖu suÊt cao T8/36W chÊn l­u ®iÖn tö, víi c¸c chØntiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­ sau: Tæng chi phÝ lµ: 1.297.489.080 VN§ L­îng ®iÖn tiÕt kiÖm ®­îc hµng n¨m: 810.590 kWh Sè tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc hµng n¨m lµ: 833.816.020 VN§ Thêi gian hoµn vèn b×nh qu©n lµ: 0,88 n¨m 4. KÕt luËn VÊn ®Ò nghiªn cøu xuÊt ph¸t tõ mét thùc tÕ rÊt thêi sù lµ sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, trong ®ã mét sè gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ trong c¸c DNCN lµ mét trong c¸c yÕu tè quan träng. Víi nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng hiÖn nay rÊt lín vµ sù ®¸p øng nhu cÇu ®iÖn n¨ng lµ kh«ng theo kÞp. §· cã mét sè dù ¸n sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶ do Bé c«ng nghiÖp vµ Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt nam triÓn khai, nh­ng v× nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph­¬ng ph¸p sö dông n¨ng l­îng sao cho hiÖu qu¶ th× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn rÊt míi, nªn cÇn cã nh÷ng ®ãng gãp ®Ó ph¸t triÓn theo kÞp thÕ giíi vµ ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò ®ã luËn v¨n ®· b­íc ®Çu nghiªn cøu vÒ gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ trong c¸c DNCN ViÖt Nam, tuy nhiªn luËn v¨n chØ nghiªn cøu ë møc ®é ban ®Çu. Qua tæng hîp vµ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò vÒ sö dông ®iÖn trong c¸c DNCN luËn v¨n ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: a. Nªu ra ®­îc tæng quan vÒ qu¶n lý vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. b. §­a ra ®­îc ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n n¨ng l­îng cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp gåm bèn néi dung chÝnh: - Ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n s¬ bé - Ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n chi tiÕt - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn cô thÓ cho tõng khu vùc phô t¶i - Mét sè ph­¬ng ph¸p ®o l­êng trong kiÓm to¸n n¨ng l­îng c. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh sö dông ®iÖn vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn trong C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn. Víi tr×nh tù kiÓm to¸n ®­îc ¸p dông theo c¬ së ph©n tÝch ë trªn ®ã lµ: - KiÓm to¸n s¬ bé - KiÓm to¸n chi tiÕt - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn cô thÓ cho tõng khu vùc phô t¶i. Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, nªn ®Ó tiÕp cËn mét vÊn ®Ò míi, luËn v¨n ®· hoµn thµnh nh­ng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong lý thuyÕt vµ øng dông. Víi néi dung nªu trong luËn v¨n ®· ®­a ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm trong c¸c DNCN, ®©y lµ mét tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn viÖc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm. Xong vÊn ®Ò nµy cßn cÇn ph¶i cã sù ho¹ch ®Þnh, chÝnh s¸ch cô thÓ cña nhµ n­íc ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc sù quan t©m ®Õn viÖc nµy. Tõ ®ã mang l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp vµ gi¶i quyÕt hiÖn tr¹ng thiÕu hôt ®iÖn n¨ng quèc gia. Víi c¸c gi¶i ph¸p trªn chØ ®¸p øng viÖc qu¶n lý n¨ng l­îng cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp mang tÝnh chÊt chung. §Ó cô thÓ cho c¸c ngµnh, lo¹i doanh nghiÖp kh¸c nhau cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p cô thÓ cho tõng lo¹i doanh nghiÖp. Sau qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ®Ò tµi vÒ gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ trong c¸c DNCN t«i thÊy ®©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt thiÕt thùc vµ mang tÝnh øng dông cao kh«ng chØ mang lîi Ých cho bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, mµ nã mang ý nghÜa quan träng cho c¶ mét quèc gia vµ cho c¶ toµn cÇu. Sau khi nghiªn cøu ®Ò tµi t«i ®Ò xuÊt cho h­íng ph¸t triÓn tiÕp theo cña ®Ò tµi, ®ã lµ: Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ cho tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn Xu©n Phó, NguyÔn ThÕ B¶o – B¶o toµn n¨ng l­îng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ - NXB khoa häc vµ kü thuËt. NguyÔn Xu©n Phó – Sö dông hîp lý tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt & sinh ho¹t – NXB khoa häc vµ kü thuËt. NguyÔn Xu©n Phó, NguyÔn C«ng HiÒn, NguyÔn Béi Khuª – Cung cÊp ®iÖn – NXB khoa häc vµ kü thuËt, 1998. Bé c«ng nghiÖp – Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ - http:/www.eec.moi.gov.vn C¸c tµi liÖu cña trung t©m tiÕt kiÖm n¨ng l­îng Thµnh phè Hå ChÝ Minh. ( Thu thËp tõ http:/ecc-hcm.gov.vn) PhÇn phô lôc Phô lôc 1: Th«ng tin vÒ doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ E-mail: §iÖn tho¹i:…………….. Fax:……………. Gi¸m ®èc Hä vµ tªn: §iÖn tho¹i:…………………Fax:…………………… C¸n bé qu¶n lý n¨ng l­îng Hä vµ tªn: Chøc vô: E-mail: §iÖn tho¹i: Lo¹i h×nh së h÷u S¶n phÈm chÝnh Sè l­îng c«ng nh©n Sè c¸n bé nh©n viªn phô tr¸ch vÒ n¨ng l­îng Sè ngµy lµm viÖc/n¨m §· thùc hiÖn kiÓm to¸n n¨ng l­îng §· thùc hiÖn o Ch­a thùc hiÖn o (TÝch dÊu ü vµo « phï hîp) Phô lôc 2: B¸o c¸o sö dông n¨ng l­îng 1. S¶n phÈm cña c¬ së n¨m 2007: TT Lo¹i s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng/n¨m SuÊt tiªu hao n¨ng l­îng (kW) 1 2 3 4 5 2. Nhiªn liÖu: a) §Æc tÝnh nhiªn liÖu Lo¹i nhiªn liÖu Môc ®Ých sö dông §VT Sè l­îng NhiÖt trÞ thÊp (KJ/Kg) b) Tiªu thô nhiªn liÖu Th¸ng DÇu nÆng (TÊn) DÇu DO (lÝt) Gas (m3) LPG (TÊn) Than (TÊn) Lo¹i kh¸c Gi¸ tæng céng (VN§) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng 3. Tiªu thô ®iÖn n¨ng: §iÖn n¨ng mua: Sè tr¹m biÕn ¸p: T×nh h×nh tiªu thô ®iÖn n¨ng: Th¸ng C«ng suÊt min (kW) C«ng suÊt max (kW) C«ng suÊt trung b×nh (kW) S¶n l­îng tiªu thô (kWh) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng §iÖn n¨ng tù s¶n suÊt: Th«ng sè kü thuËt cña m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng: + C«ng suÊt danh ®Þnh + §iÖn ¸p danh ®Þnh + Dßng ®iÖn + TÇn sè + Tèc ®é + Cosj + H·ng chÕ t¹o + N¨m s¶n xuÊt Tæng sè giê vËn hµnh trong n¨m BiÓu ®å phô t¶i ®iÖn: - X©y dùng BiÓu ®å phô t¶i ®iÖn ngµy/th¸ng/n¨m (cho tæng phô t¶i cña c¬ së tiªu thô ®iÖn) VÏ BiÓu ®å phô t¶i ®· ®¨ng ký víi C«ng ty §iÖn lùc. 4. Tiªu thô h¬i: D©y chuyÒn c«ng nghÖ/m¸y mãc C«ng suÊt h¬i trung b×nh (TÊn/h) C«ng suÊt h¬i max (TÊn/h) ¸p suÊt h¬i (Bar) NhiÖt ®é h¬i (t0C) Tiªu thô hµng n¨m (TÊn/h) 5. C¸c kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt liªn quan tíi hiÖu suÊt sö dông n¨ng l­îng: 6. C¸c vÊn ®Ò kh¸c: (M«i tr­êng, khÝ th¶i, chÊt th¶i r¾n….) Phô lôc 3: B¸o c¸o vÒ thiÕt bÞ sö dông n¨ng l­îng M« t¶ tãm t¾t quy tr×nh c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : (M« t¶ vµ lËp s¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt cña c¬ së. NhÊn m¹nh vµo phÇn c«ng nghÖ tiªu thô nhiÒu n¨ng l­îng) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tæng thêi gian vËn hµnh cña quy tr×nh c«ng nghÖ trong n¨m: Sè ca trong mét ngµy lµ 2 ca Tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong n¨m cña quy tr×nh (nÕu cã): Tæng chi phÝ n¨ng l­îng vµ n­íc trong n¨m: Lß h¬i: M« t¶ Sè l­îng Tæng céng Lo¹i nhiªn liÖu Lo¹i lß h¬i C«ng suÊt thiÕt kÕ (TÊn/giê) ¸p suÊt thiÕt kÕ (kg/cm3) S¶n l­îng thùc tÕ (TÊn/giê) Th«ng sè h¬i ( 0C, Bar) HiÖu suÊt s (%) §· l¾p ®Æt thiÕt bÞ TKNL ch­a? N¨m ®­a vµo vËn hµnh S¶n l­îng n¨m (TÊn/n¨m) Sè giê lµm viÖc trong ngµy M¸y nÐn khÝ: M« t¶ Lo¹i Pit«ng/ Li t©m/ Trôc vÝt C«ng suÊt ®Þnh møc (HP/kW) ¸p suÊt ®Þnh møc (Bar) ¸p suÊt lµm viÖc thùc tÕ (Bar) Ghi chó Yªu cÇu ghi râ: ¸p suÊt lµm viÖc nhá nhÊt cho phÐp cña hÖ thèng nÐn khÝ HÖ thèng nÐn khÝ cã chu tr×nh kh«ng? Cã Cã ®iÒu khiÓn tù ®éng kh«ng? Cã M« t¶ hÖ thèng vËn hµnh cña hÖ thèng nÐn khÝ 5. HÖ thèng th«ng giã: M« t¶ C«ng suÊt ®Þnh møc (kW) (cña mçi ®éng c¬ qu¹t hót) §iÒu khiÓn tù ®éng /b»ng tay 6. HÖ thèng ®iÒu hßa nhiÖt ®é: Thêi gian lµm viÖc trong ngµy: Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn khëi ®éng hoÆc ngõng: Lo¹i hÖ thèng ®iÒu hßa nhiÖt ®é: TT Lo¹i C«ng suÊt (W) Sè l­îng HiÖu suÊt sö dông (BTU/kWh) NhËn xÐt 7. HÖ thèng chiÕu s¸ng: Sè l­îng bãng. Tæng c«ng suÊt: Sè giê th¾p s¸ng: HÖ thèng chiÕu s¸ng sö dông: ChÕ ®é ®iÒu khiÓn ®ãng/ t¾t: 8. HÖ thèng cÊp n­íc: C¸c lo¹i b¬m n­íc: B¬m ba pha : Sè l­îng . Tæng c«ng suÊt: Sè giê vËn hµnh Tiªu thô n­íc b×nh qu©n th¸ng: Nguån n­íc: o N­íc m¸y o N­íc giÕng o Kh¸c (xin vui lßng ghi râ):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môc ®Ých sö dông: o CÊp cho lß h¬i o Lµm vÖ sinh o Dïng trong c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt o Kh¸c bao bao gåm: HÖ thèng lµm m¸t vµ sinh ho¹t 9. C¸c thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng l­îng kh¸c: TT Lo¹i thiÕt bÞ C«ng suÊt Sè l­îng Sè giê vËn hµnh trong n¨m Phô lôc 4 : B¸o c¸o vÒ qu¶n lý sö dông n¨ng l­îng HiÖn t¹i, doanh nghiÖp cã thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý theo ISO (hÖ thèng ISO 9000 hoÆc ISO 14000)? o Cã o Kh«ng HiÖn t¹i, doanh nghiÖp cã c¸n bé qu¶n lý n¨ng l­îng chuyªn tr¸ch hay kh«ng? o Cã o Kh«ng Tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... Chøc vô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….... B»ng cÊp/Kinh nghiÖm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NhiÖm vô chÝnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . …… Tæng sè nh© viªn trong bé phËn qu¶n lý n¨ng l­îng:……………………….. Doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch thay ®æi c«ng nghÖ trong t­¬ng lai hay kh«ng? o Cã o Kh«ng NÕu cã, khi nµo? o1 n¨m o 2 n¨m tíi o 3 n¨m tíi o 4 n¨m tíi o 5 n¨m tíi Theo h­íng nµo? o Mua s¾m thiÕt bÞ míi o T¨ng c«ng suÊt o N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm o Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt o Gi¶m chi phÝ n¨ng l­îng o TuyÓn thªm nh©n sù o Gi¶m « nhiÔm Kh¸c (xin nªu râ): Thay ®æi c«ng nghÖ C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tiÕt kiÖm n¨ng l­îng (TKNL) nµo ®· tiÕn hµnh t¹i c¬ së ? Đã thực hiện Chưa thực hiện 5. Theo ý kiến của doanh nghiệp, trong sản xuất, khu vực nào cã tiềm năng về tiết kiệm năng lượng và cải thiện về mặt m«i trường? Khu vùc sö dông m¸y may cã tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng b»ng c¸ch gi¶m c«ng suÊt tiªu thô cña tõng ®éng c¬ khi ch¹y kh«ng t¶i. Doanh nghiệp cã kế hoạch/ ý kiến /dự định g× để: Giảm năng lượng sử dụng: Cã dù ®Þnh l¾p ®Æt ThiÕt bÞ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông n¨ng l­îng ®èi víi ®éng c¬ may may vµ ®Ìn chiÕu s¸ng. Giảm mức phát thải: Giảm phát thải khí CO2: Giảm phát thải khí khác: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doanh nghiệp đã bao giờ sử dụng dịch vụ tiết kiệm năng lượng chưa ? o Có o Chưa Nếu cã do ai cung cấp? DÞch vô tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng trong chiÕu s¸ng do C«ng ty R¹ng §«ng thùc hiÖn thö nghiÖm ë 1 XN May Kết quả thu được như thế nào (đề nghị nªu vắn tắt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Doanh nghiÖp ®· bao giê nghe nãi vÒ møc ®é tiªu thô n¨ng l­îng chuÈn trong ngµnh c«ng nghiÖp cña m×nh ch­a ? o Cã o Ch­a NÕu cã, lµ bao nhiªu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Doanh nghiÖp quan t©m nh­ thÕ nµo ®Õn TKNL: o RÊt quan t©m, o Quan t©m, o Ýt quan t©m,!Invalid Character Setting Lý do quan t©m ®Õn TKNL v× mong muèn: o Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, o T¨ng søc c¹nh tranh, o Héi nhËp WTO, o N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. oKh¸c (Nªu)......................................................................................................................................................... 8. Muèn TKNL cÇn ph¶i ®Çu t­ (tuú thuéc vµo møc ®é ®Çu t­ mµ hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm kh¸c nhau). Trong nh÷ng møc ®Çu t­ sau doanh nghiÖp cã thÓ chän møc nµo? o < 150 triÖu o 150 – 250 triÖu o 250 – 500 triÖu o 500 – 750 triÖu o 750 – 1 tû o > 1 tû Thêi gian thu håi vèn (lùa chän 2 kh¶ n¨ng). VÒ nguyªn t¾c tiÒn cã ®­îc tõ TKNL sÏ bï l¹i ®­îc ®Çu t­ song ph¶i cã thêi gian. Trong c¸c møc thêi gian ®Ó hoµn vèn sau, doanh nghiÖp chän møc nµo? o < 1 n¨m, o 1 – 2 n¨m, o 2 – 4 n¨m, o > 4 n¨m, Ph­¬ng thøc ®Çu t­: o Doanh nghiÖp tù ®Çu t­, o Nhµ t­ vÊn gióp dµn xÕp vèn ®Çu t­, o Tr¶ chËm (Ng­êi lµm dÞch vô bá tiÒn lµm, doanh nghiÖp tr¶ dÇn) ¡ Trong vßng 6 th¸ng ¡ Trong vßng 6 th¸ng – 1 n¨m o Kh¸c (Nªu).................................................................................................................. C¸c kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt liªn quan tíi tiÕt kiÖm vµ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông n¨ng l­îng: CÇn hç trî c¸c néi dung sau (®Ò nghÞ ®¸nh dÊu ü vµo néi dung cÇn hç trî ) : §µo t¹o vÒ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng (TKNL) o KiÓm to¸n n¨ng l­îng o T­ vÊn thiÕt kÕ, ®Çu t­ c¸c gi¶i ph¸p TKNL o TriÓn khai c¸c gi¶i ph¸p, l¾p ®Æt thiÕt bÞ TKNL o Ngoµi nh÷ng ý kiÕn ®· nªu ë trªn, doanh nghiÖp cã ®Ò xuÊt /ý kiÕn g× kh¸c? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007 §¹i diÖn c¬ quan, ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô lôc5 - Th«ng sè kü thuËt mét sè lo¹i m¸y biÕn ¸p TT Dung l­îng P0 Pn un 1 100 290 2050 4% 2 160 450 2950 3 180 480 3150 4 200 510 3450 5 250 610 4100 6 315 700 4850 7 400 840 5750 8 500 950 7000 9 630 1120 8200 10 800 1300 1050 5% 11 1000 1650 13000 C¸c lo¹i m¸y cã dung l­îng lín h¬n theo yªu cÇu kh¸ch hµng Phô lôc 6 : Ph©n bæ c«ng t¬ theo khu vùc phô t¶i cña tr¹m biÕn ¸p 630 kVA STT Sè c«ng t¬ §iÓm tiªu thô ®iÖn Lo¹i CT I XN may 1 1 9311 Khu vùc may 3P 2 1709 §iÒu hoµ 3P 3 2312 Tæ c¾t vµ khu vùc hßm hép 3P II XN May 2 4 9340 Khu vùc may 3P 5 1738 §iÒu hoµ 3P 6 0329 Tæ c¾t vµ khu vùc hßm hép 3P III XN May 3 7 9353 Khu vùc may 3P 8 1400 §iÒu hoµ 3P 9 7636 Tæ c¾t vµ khu vùc hßm hép 3P IV XN may 4 10 5158 Khu vùc may 3P 11 2288 Tæ c¾t 3P 12 1716 Kho v¶i 3P 13 2390 Kho c¬ khÝ 3P 14 7174 Kho X©y dùng 1P 15 7512 Kho thµnh phÈm 1P 16 1774 Kho Phô liÖu 3P 17 1197 Tæ giÆt 3P 18 1731 Tæ dÖt 3P 19 2401 Tæ thªu 3P 20 672 Tæ bao b× 3P 21 4846 Tæ méc 3P 22 4876 Phßng C¬ ®iÖn 3P 23 9255 Phßng hµnh chÝnh 3P 24 413 B¶o vÖ 1P 25 8841 Y TÕ 3P 26 8372 Phßng kÕ ho¹ch -TCKT 3P 27 1446 Phßng ph«t« tÇng 4 1P 28 6727 Phßng Ph«t« (khu nhµ truyÒn thèng) 3P 29 290 Nhµ kh¸ch §øc 3P 30 9148 Phßng thêi trang 3P Phô lôc 7: Ph©n bæ c«ng t¬ theo khu vùc phô t¶i cña tr¹m biÕn ¸p 320 kVA STT Sè c«ng t¬ §iÓm tiªu thô ®iÖn Lo¹i CT I XN may 5 1 3311 Khu vùc may 3P 2 1109 §iÒu hoµ 3P 3 2512 Tæ c¾t vµ khu vùc hßm hép 3P II XN May 6 4 9040 Khu vùc may 3P 5 1258 §iÒu hoµ 3P III Tæ c¾t vµ khu vùc hßm hép 3P 24 493 C¨ng tin 1P 25 8211 Nhµ xe 3P 26 6502 Phßng m¸y ph¸t 3P 27 1286 B¬m n­íc cøu ho¶ 1P 28 6207 M¸y nÐn 3P Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr­êng ®¹i häc N«ng nghiÖp hµ néI --------------- L£ THÞ PH¦¥NG Gi¶i ph¸p sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ¸p dông cho C«ng ty cæ phÇn may H­ng Yªn luËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt Chuyªn ngµnh : ®iÖN khÝ ho¸ s¶N xuÊT N¤ng nghiÖP vµ n¤ng th¤n M· sè : 60.52.52 Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: pgs.ts. nguyÔN minh duÖ Hµ néi – 2008 Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu thùc sù cña t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong b¶n luËn v¨n lµ trung thùc vµ ch­a ®­îc c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh khoa häc nµo tr­íc ®ã. Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 09 n¨m 2008 T¸c gi¶ luËn v¨n L£ ThÞ Ph­¬ng lêi c¶m ¬n Qua hai n¨m häc 2005 -2007 lµ häc viªn cao häc t¹i Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1, t«i c¶m thÊy rÊt vinh dù ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i n¬i ®©y. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay, t«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c ThÇy gi¸o, C« gi¸o trong khoa C¬ §iÖn Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1, c¸c ThÇy gi¸o Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, c¸c ThÇy gi¸o ë ViÖn C¬ §iÖn N«ng NghiÖp vµ C«ng NghÖ Sau Thu Ho¹ch ®· trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc mang tÝnh thùc tiÔn cao ®Ó chóng t«i nh÷ng kü s­ vµ tíi ®©y trë thµnh nh÷ng th¹c sÜ ngµnh ®iÖn cã thÓ tù tin ¸p dông nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy vµo trong c«ng viÖc cña m×nh. §Ó luËn v¨n cã thÓ hoµn thµnh nh­ ngµy h«m nay, t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn ThÇy PGS.TS NguyÔn Minh DuÖ - Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ®· lu«n t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vµ tËn t×nh h­íng dÉn t«i tiÕp cËn mét vÊn ®Ò khoa häc trong lÜnh vùc cña ngµnh §iÖn. T«i còng xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· ®ãng gãp ®Çy nhiÖt t×nh vÒ c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt vµ chuyªn m«n ®Ó t«i cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ ®Ò tµi m×nh nghiªn cøu. Cuèi cïng t«i c¶m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ lu«n lµ nguån cæ vò vµ ®éng viªn trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu luËn v¨n cña m×nh. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc m×nh, nh­ng do khã kh¨n vÒ tµi liÖu, thêi gian nghiªn cøu vµ kh¶ n¨ng h¹n chÕ cña b¶n th©n cho nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc c¸c ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c ThÇy gi¸o, C« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó vÊn ®Ò t«i nghiªn cøu trong luËn v¨n nµy ®­îc s¸ng tá vµ hoµn thiÖn h¬n. Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2008 Häc viªn Lª ThÞ Ph­¬ng Môc lôc Lêi cam ®oan i Lêi c¶m ¬n ii Môc lôc iii Danh môc c¸c b¶ng v Danh môc c¸c h×nh vii DANH MôC C¸C Tõ VIÕT T¾T NL : N¨ng l­îng TKNL : TiÕt kiÖm n¨ng l­îng KTNL : KiÓm to¸n n¨ng l­îng DNCN : Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp STHNL : SuÊt tiªu hao n¨ng l­îng XN : XÝ nghiÖp Danh môc c¸c b¶ng STT Tªn b¶ng Trang 2.1. SuÊt tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông cña c¸c thiÕt bÞ bï 25 2.2. KÕt qu¶ ®o ®Ìn th­êng vµ ®Ìn hiÖu n¨ng cao t¹i c«ng ty INCOMFISH 33 2.3. KÕt qu¶ ®o ®Ìn t¹i c«ng ty AFIEX 33 3.1. Sè liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®iÖn cña xÝ nghiÖp tõ th¸ng 9/07 - 1/08 54 3.2. Ph©n bè tiªu thô ®iÖn trong xÝ nghiÖp 55 3.3. C«ng suÊt tiªu thô c¸c giê trong ngµy tr¹m biÕn ¸p 630kVA 59 3.4. C«ng suÊt tiªu thô c¸c giê trong ngµy tr¹m biÕn ¸p 320kVA 59 3.5. B¶ng tæng hîp c¸c thiÕt bÞ ph¸t lùc 61 3.6. C¸c th«ng sè kü thuËt cña thiÕt bÞ TK§ SEW SAVER 64 3.7. B¶ng gi¸ ®iÖn 64 3.8. B¶ng ph©n tÝch chi phÝ vµ lîi nhuËn 65 3.9. HiÖn tr¹ng bè trÝ chiÕu s¸ng t¹i c¸c khu vùc 66 3.10. Ph©n tÝch chi phÝ vµ kÕt qu¶ 68 3.11. Lo¹i hÖ thèng ®iÒu hoµ nhiÖt ®é 70 3.12. KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr¹m 630kVA 74 3.13. KÕt qu¶ ®o hÖ thèng tô bï tr¹m 630kVA 75 3.14. KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr¹m 320kVA ngµy 13/2/07 78 3.15. KÕt qu¶ ®o hÖ thèng tô bï tr¹m 320kVA 79 Danh môc c¸c h×nh STT Tªn h×nh Trang 2.1. S¬ ®å c¸c b­íc kiÓm to¸n s¬ bé 18 2.2. S¬ ®å c¸c b­íc kiÓm to¸n chi tiÕt 20 2.3. §å thÞ phô t¶i ngµy dÆc tr­ng 26 2.4. R«to r·nh s©u d¹ng cæ lä vµ h×nh thang 29 2.5. KÝch cì ®éng c¬ 31 2.6. Th«ng sè mét sè lo¹i ®Ìn hïynh quang 34 2.7. S¬ ®å ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu 42 2.8. S¬ ®å ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu 43 2.9. S¬ ®å ®o dßng ®iÖn mét chiÒu 44 2.10. S¬ ®å ®o dßng ®iÖn xoay chiÒu 44 2.11. S¬ ®å ®o c«ng suÊt b»ng 3 Wattmeter 47 2.12. S¬ ®å ®o c«ng suÊt b»ng 2 Wattmeter 47 3.1. S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty 53 3.2. §å thÞ biÓu diÔn l­îng ®iÖn n¨ng tiªu thô, s¶n l­îng vµ doanh thu 54 3.3. §å thÞ biÓu diÔn l­îng ®iÖn n¨ng tiªu thô trªn ®¬n vÞ s¶n l­îng vµ doanh thu 55 3.4. BiÓu ®å ph©n bè tiªu thô ®iÖn trong xÝ nghiÖp 56 3.5. S¬ ®å mét sîi cung cÊp cho toµn xÝ nghiÖp 58 3.6. §å thÞ phô t¶i ngµy ®ªm tr¹m biÕn ¸p 630 kVA 60 3.7. §å thÞ phô t¶i ngµy ®ªm tr¹m biÕn ¸p 320 kVA 60 3.8. §Æc tÝnh cña ®éng c¬ m¸y may c«ng nghiÖp 63 3.9. H×nh ¶nh cña thiÕt bÞ SEW SAVER l¾p ®Æt trªn m¸y may c«ng nghiÖp 63 3.10. S¬ ®å 1 sîi cÊp ®iÖn tr¹m biÕn thÕ 630 kVA 73 3.11. S¬ ®å 1 sîi cÊp ®iÖn tr¹m biÕn thÕ 320 kVA 77 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van cuoi (phuong D15).doc
Tài liệu liên quan