Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Nội

Tài liệu Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Nội: ... Ebook Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Nội

doc73 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng t¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn Hµ Néi,trong thêi gian qua c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu, ®ã lµ: Cung øng l­îng vèn ®¸ng kÓ cho c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, æn ®Þnh gi¸ c¶, l·i suÊt vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, v.v.. Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ®­îc b­íc chuyÓn mµ cô thÓ lµ ®¸p øng cho nhu cÇu vèn ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi ngµy cµng t¨ng cao, th× c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc míi, ®ßi hái Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ph¶i thùc sù quan t©m, chó ý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy nh»m thu hót ®­îc l­îng vèn ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. Trªn c¬ së lý luËn ®­îc häc t¹i tr­êng vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn thu ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi, em m¹nh d¹n ®i vµo nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy vµ chän §Ò tµi Gi¶i ph¸p tăng cường ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi lời më ®Çu, kÕt luËn, néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm cã 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi Ch­¬ng 1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1.1. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm vê Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu cña mçi quèc gia v× sù ph¸t triÓn cña ngµnh NH g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Cã thÓ nãi, ngµnh NH ra ®êi lµ sù kÕt tinh cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, chÝnh ngµnh NH l¹i lµ ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn. LÞch sö cña NHTM lµ lÞch sö kinh doanh tiÒn tÖ. NHTM lµ lo¹i h×nh NH ho¹t ®éng v× môc ®Ých lîi nhuËn th«ng qua viÖc kinh doanh c¸c kho¶n vèn ng¾n h¹n lµ chñ yÕu. MÆc dï gi÷a NHTM víi c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c chØ cã mét biªn giíi rÊt máng manh nh­ng ng­êi ta vÉn t¸ch NHTM ra mét nhãm riªng v× nh÷ng lý do ®Æc biÖt cña nã. Mét trong nh÷ng lý do nµy lµ tæng tµi s¶n cã cña NHTM lu«n lµ khèi l­îng lín nhÊt trong toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng. Cho ®Õn cuèi nh÷ng n¨m 60, ®iÓm ph©n biÖt mét NHTM víi c¸c tæ chøc trung gian tµi chÝnh kh¸c lµ ë chç NHTM lµ ®¬n vÞ duy nhÊt ®­îc phÐp më tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cho c«ng chóng. Tõ nh÷ng n¨m 80, sau khi tiÒn göi kh«ng kú h¹n ®· ®­îc phÐp tr¶ l·i, c¸c NH tiÕt kiÖm vµ c¸c NH trung gian kh¸c còng b¾t ®Çu më tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cho phÐp c«ng chóng sö dông SÐc mét c¸ch rÊt ®a d¹ng d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ sæ SÐc, thÎ tÝn dông... Víi sù kiÖn nµy ng­êi ta ph©n biÖt NHTM víi c¸c NH vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c dùa trªn tµi s¶n Cã. NHTM tån t¹i d­íi nhiÒu d¹ng së h÷u kh¸c nhau: NHTM quèc doanh, NHTM t­ nh©n, NHTM liªn doanh, NHTM cæ phÇn hoÆc chi nh¸nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ngoµi. BÊt cø ë h×nh thøc nµo ho¹t ®éng cña NHTM còng bao gåm ba nghiÖp vô: nghiÖp vô nî (huy ®éng vèn), nghiÖp vô cã (cÊp tÝn dông, ®Çu t­) vµ nghiÖp vô m«i giíi trung gian (dÞch vô thanh to¸n, ®¹i lý, t­ vÊn, cung cÊp th«ng tin, gi÷ hé chøng tõ, vËt cã gi¸..). Ba lo¹i nghiÖp vô trªn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt, cã t¸c ®éng hç trî, thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn t¹o nªn uy tÝn cho Ng©n hµng. §Ó ®­a ra mét ®Þnh nghÜa vÒ NHTM, ng­êi ta th­êng ph¶i dùa vµo tÝnh chÊt môc ®Ých ho¹t ®éng cña nã trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ ®«i khi cßn kÕt hîp tÝnh chÊt, môc ®Ých, ®èi t­îng ho¹t ®éng. Theo LuËt Ng©n hµng Ph¸p n¨m 1941: “Ng©n hµng lµ nh÷ng xÝ nghiÖp hay c¬ së nµo hµnh nghÒ th­êng xuyªn nhËn cña c«ng chóng d­íi h×nh thøc ký th¸c hay h×nh thøc kh¸c sè tiÒn mµ hä dïng cho chÝnh hä vµo c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh”. Theo LuËt Ng©n hµng Ên §é n¨m 1950 vµ bæ sung n¨m 1959: “Ng©n hµng lµ c¬ së nhËn c¸c kho¶n tiÒn ký th¸c ®Ó cho vay hay tµi trî, ®Çu t­”. MÆc dï cã nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau, nh­ng ph©n tÝch, khai th¸c néi dung cña c¸c ®Þnh nghÜa ®ã ng­êi ta dÔ dµng nhËn thÊy c¸c NHTM ®Òu cã chung mét tÝnh chÊt ®ã lµ viÖc nhËn tiÒn ký th¸c, tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n ®Ó sö dông vµo c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu vµ c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c cña chÝnh NH. ë ViÖt Nam trong b­íc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, ngµnh NH ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong n­íc còng nh­ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §iÒu 20 LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam cã nªu: “Tæ chøc tÝn dông lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña luËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, lµm dÞch vô Ng©n hµng víi néi dung nhËn tiÒn göi vµ sö dông tiÒn göi ®Ó cÊp tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”. 1.1.2. C¸c ho¹t ®éng chủ yếu cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ. 1.1.2.1. NghiÖp vô huy động vốn §©y lµ nghiÖp vô khëi ®Çu trong ho¹t ®éng cña NHTM. Vèn lµ c¬ së ®Ó NHTM tæ chøc mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ngoµi vèn ban ®Çu cÇn thiÕt, tøc lµ ®ñ vèn ®iÒu lÖ theo luËt ®Þnh, th× NH ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo tíi viÖc t¨ng tr­ëng vèn trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. NghiÖp vô t¹o vèn cña NHTM bao gåm: nghiÖp vô t¹o vèn tù cã, nghiÖp vô t¹o vèn qua huy ®éng vèn, qua ®i vay, nghiÖp vô t¹o vèn kh¸c. 1.1.2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư §©y lµ nghiÖp vô ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh sö dông vèn vµo c¸c môc ®Ých nh»m ®¶m b¶o an toµn còng nh­ t×m kiÕm lîi nhuËn cña c¸c NHTM còng nh­ n©ng cao vai trß, uy tÝn cña NH, t¨ng c­êng søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy buéc c¸c NH ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu nhu cÇu sö dông vèn cña x· héi tõ ®ã ®­a ra c¸c h×nh thøc ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶ cao. NghiÖp vô sö dông vèn cña NH cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña ngµnh NH còng nh­ cña toµn nÒn kinh tÕ. Sö dông vèn cña NH cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn më réng quan hÖ tÝn dông víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thu hót nhiÒu KH tõ ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng huy ®éng vèn. 1.1.2.3. Hoạt động thanh toán Thùc hiÖn nghiÖp vô trung gian lµ NH cung øng c¸c dÞch vô phôc vô KH nh­ thùc hiÖn c¸c lÖnh chi tr¶, c¸c dÞch vô do c¸c chñ tµi kho¶n yªu cÇu trªn c¬ së ®ã NH thu phÝ dÞch vô. Ngµy nay, nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× cµng ®ßi hái ho¹t ®éng dÞch vô cña NH ph¶i n©ng cao c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. C¸c NH ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt, ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng NH. Thùc hiÖn tèt c¸c kh©u thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh­: UNT, UNC, thanh to¸n SÐc, thanh to¸n bï trõ, thanh to¸n qua thÎ tÝn dông. Ng©n hµng thùc hiÖn tèt kh©u dÞch vô sÏ gãp phÇn lµm t¨ng chu chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm vèn trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, gi¶m l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, tõ ®ã thu hót ®­îc nhiÒu KH ®Õn giao dÞch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ cho vay cña NH. 1.1.2.4. Các hoạt động kinh doanh khác Ngoµi ba nghiÖp vô trªn, ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn vµ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, c¸c NH cßn tÝch cùc më réng vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ kinh doanh vµng b¹c, kim khÝ ®¸ quý, thùc hiÖn c¸c dÞch vô t­ vÊn, dÞch vô ng©n quü, dÞch vô uû th¸c vµ ®¹i lý. C¸c nghiÖp vô cña NHTM lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ mËt thiÕt h÷u c¬, lµ tiÒn ®Ò lµ bæ sung cho nhau. C¸c NH ph¶i thùc hiÖn tèt tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn, c¶i thiÖn vÞ thÕ gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 1.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.2.1. Vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ngân hàng thương mại Vèn lµ c¬ së ®Ó NH tæ chøc mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Vèn lµ ph­¬ng tiÖn kinh doanh chÝnh cña NHTM. Nh÷ng NH tr­êng vèn lµ nh÷ng NH cã nhiÒu thÕ m¹nh trong kinh doanh. Do ®ã ngoµi vèn ban ®Çu cÇn thiÕt th× NH ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo tíi viÖc t¨ng tr­ëng vèn trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. Vèn quyÕt ®Þnh quy m« ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña NH. Vèn cña NH quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc më réng hay thu hÑp khèi l­îng tÝn dông. NÕu kh¶ n¨ng vèn cña NH ®ã dåi dµo th× ch¾c ch¾n NH sÏ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cho vay, cã ®ñ ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô NH. Vèn quyÕt ®Þnh n¨ng lùc thanh to¸n vµ ®¶m b¶o uy tÝn cña NH trªn th­¬ng tr­êng. Kh¶ n¨ng s½n sµng chi tr¶ cho KH cña NH phô thuéc vµo nguån vèn cña nã. Kh¶ n¨ng nµy chÝnh lµ thÓ hiÖn uy tÝn cña NH tr­íc KH. Vèn quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña NH. Kh¶ n¨ng nguån vèn lín lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi NH trong viÖc më réng quan hÖ tÝn dông víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ xÐt c¶ vÒ quy m«, khèi l­îng tÝn dông, chñ ®éng vÒ thêi gian vµ thêi h¹n cho vay, thËm chÝ quyÕt ®Þnh møc l·i suÊt võa ®ñ cho KH. Vèn cña NH lín sÏ gióp cho NH cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó kinh doanh ®a n¨ng trªn thÞ tr­êng. 1.2.2. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Trong nghiÖp vô huy ®éng vèn cña NHTM, viÖc ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng phï hîp linh ho¹t lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt cña NHTM. Cã nh­ vËy míi khai th¸c ®­îc mäi nguån vèn nhµn rçi trong x· héi. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cã ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng vèn huy ®éng ®­îc vµo NH. V× vËy viÖc sö dông linh ho¹t vµ kÕt hîp c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn sÏ thu hót ®­îc nhiÒu KH göi tiÒn vµo NH. 1.2.2.1. Huy ®éng vèn dưới hình thức tiÒn göi: TiÒn göi cña KH ®ã lµ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n trong x· héi. a. Huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n: §©y lµ lo¹i tiÒn göi mµ ng­êi göi cã thÓ rót ra bÊt cø lóc nµo hoÆc tr¶ cho bªn thø ba b»ng c¸ch ph¸t hµnh SÐc vµ NH ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu ®ã cña KH. Thùc chÊt ®©y lµ kho¶n tiÒn dïng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng trong thanh to¸n. ë mét sè n­íc cã c«ng nghÖ NH ph¸t triÓn cao, viÖc rót tiÒn tõ tµi kho¶n nµy phÇn lín ®­îc thùc hiÖn b»ng ®iÖn tho¹i hoÆc còng cã thÓ rót tiÒn mét c¸ch dÔ dµng qua c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM. TiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n ®­îc ký th¸c vµo NH ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n chi tr¶ vÒ mua hµng ho¸ dÞch vô vµ thùc hiÖn c¸c kho¶n chi tr¶ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña KH mét c¸ch thuËn tiÖn vµ tiÕt kiÖm. §©y lµ kho¶n tiÒn nhµn rçi chê thanh to¸n. Bëi vËy ®èi víi KH, ®©y lµ mét tµi s¶n mµ hä ký th¸c uû nhiÖm cho NH b¶o qu¶n vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan theo yªu cÇu cña KH. Do ®ã viÖc dÔ dµng chuyÓn nh­îng ®­îc xem nh­ lµ yÕu tè rÊt quan träng, cßn viÖc h­ëng l·i ®èi víi sè vèn ®­îc dïng víi môc ®Ých giao dÞch chØ lµ ®iÒu thø yÕu. Do vËy lo¹i tiÒn göi nµy ®­îc mÖnh danh lµ tiÒn göi theo yªu cÇu, kh«ng ®em l¹i l·i suÊt cô thÓ. §èi víi NH, ®©y lµ mét kho¶n nî mµ NH cã nghÜa vô thùc hiÖn lÖnh thanh to¸n chi tr¶ cho ng­êi thô h­ëng lo¹i tiÒn göi nµy, l·i suÊt th­êng thÊp h¬n l·i suÊt tr¶ cho c¸c kho¶n tiÒn göi cã l·i kh¸c, nh­ng khi KH më vµ sö dông tµi kho¶n nµy th× NH cung øng c¸c lo¹i dÞch vô miÔn phÝ hoÆc víi møc phÝ thÊp. Nh­ vËy c¸c tµi kho¶n nµy ®· ®em l¹i cho KH sù an toµn trong viÖc b¶o qu¶n vèn vµ trong qu¸ tr×nh thanh to¸n tr¶ tiÒn hµng ho¸ dÞch vô. Ngoµi ra KH cßn ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn l·i nhá vµ mét sè dÞch vô miÔn phÝ. Cßn ®èi víi NH ph¶i bá ra mét sè chi phÝ cho bé m¸y kÕ to¸n theo dâi vµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, chi phÝ ph¸t hµnh SÐc vµ mét sè dÞch vô kÌm theo. Chi phÝ nµy kh¸ lín nh­ng nã ®­îc bï ®¾p l¹i bëi v× trªn thùc tÕ do l­îng tiÒn göi vµo vµ sè l­îng tiÒn rót ra lµ kh«ng cïng mét lóc vµ chñ tµi kho¶n th­êng kh«ng sö dông hÕt sè tiÒn trªn tµi kho¶n cña m×nh. Do ®ã lu«n tån t¹i mét kho¶n tiÒn trªn tµi kho¶n trong mét thêi gian dµi, sè d­ Êy ®­îc NH dïng ®Ó ®Çu t­ cho vay ®èi víi mét sè doanh nghiÖp, c¸ nh©n thiÕu vèn s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó thu lîi nhuËn. Nh­ vËy ®èi víi tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n sè d­ trªn tµi kho¶n giao dÞch kh«ng nh÷ng ®­îc bï ®¾p ®­îc chi phÝ mµ cßn cã thÓ mang l¹i lîi nhuËn cho NH. ë c¸c n­íc ph¸t triÓn tµi kho¶n tiÒn göi nµy chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong kÕt cÊu nguån vèn cña NHTM. Ch¼ng h¹n ë Mü, c¸c tµi kho¶n thuéc lo¹i nµy chiÕm kho¶ng 30% tiÒn göi NH. V× vËy, ®Ó t¹o nguån tiÒn göi trªn tµi kho¶n thanh to¸n, viÖc thu hót vµ gi÷ KH ®­îc c¸c NH rÊt coi träng. Cã thÓ kÓ ra ®©y mét sè kinh nghiÖm ë §øc nh­: qu¶ng c¸o, n©ng cao uy tÝn ho¹t ®éng, hiÖn ®¹i ho¸ vµ më réng cung øng dÞch vô, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng trong vµ ngoµi n­íc, t¹o tiÖn lîi cho c¸c dÞch vô KH vÒ thêi gian vµ tèc ®é, gi¶m chi phÝ b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn tõ viÖc sö dông sè vèn t¹m thêi nhµn rçi nµy ®Ó bï ®¾p cho c¸c kho¶n lÖ phÝ thanh to¸n ph¶i thu cña KH. b. Huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n: TiÒn göi cã kú h¹n lµ kho¶n tiÒn t¹m thêi nhµn rçi cña doanh nghiÖp ch­a sö dông ®Õn trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, mµ kho¶ng thêi gian nµy ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. Do ®ã doanh nghiÖp th­êng göi vµo NH d­íi h×nh thøc tiÒn göi cã kú h¹n. PhÇn lín nguån tiÒn nµy xuÊt ph¸t tõ nguån tÝch luü cña doanh nghiÖp mµ cã. VÒ nguyªn t¾c, KH chØ ®­îc rót tiÒn ra khi ®Õn h¹n vµ ®­îc h­ëng sè tiÒn l·i trªn sè tiÒn göi ®ã. Nh­ng hiÖn nay ®Ó thu hót vèn nh»m khuyÕn khÝch KH göi tiÒn vµo NH, c¸c NHTM cho phÐp KH rót tiÒn tr­íc thêi h¹n, trong tr­êng hîp nµy KH kh«ng ®­îc h­ëng l·i hoÆc chØ ®­îc h­ëng theo l·i suÊt cña lo¹i tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Do tÝnh chÊt cña lo¹i nguån nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh, NH cã thÓ sö dông ®­îc phÇn lín sè d­ lo¹i nguån vèn nµy ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. NÕu nguån nµy chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, chñ ®éng cho NH trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C¸c NHTM th­êng ®­a ra nhiÒu lo¹i kú h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu göi tiÒn cña KH. HiÖn nay c¸c NHTM cã c¸c lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n: 1 th¸ng, 2 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng, 9 th¸ng, 1 n¨m, 2 n¨m. Víi mçi kú h¹n kh¸c nhau th× NH ¸p dông mét møc l·i suÊt kh¸c nhau. Th«ng th­êng th× thêi h¹n cµng dµi th× l·i suÊt cµng cao. C¸c NHTM th­êng khuyÕn khÝch KH göi tiÒn víi thêi h¹n dµi, v× lo¹i tiÒn nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh, NH sÏ chñ ®éng trong kinh doanh. Nh­ng vÒ phÝa KH khi göi tiÒn víi kú h¹n dµi hä sÏ lo ©u v× sù kh«ng æn ®Þnh cña ®ång tiÒn, chØ sè l¹m ph¸t n¨m cña nÒn kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña NH. §Ó thu hót ®­îc nhiÒu nguån vèn dµi h¹n th× tèc ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ph¶i æn ®Þnh, gi¸ trÞ ®ång tiÒn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o, l¹m ph¸t võa ph¶i vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NH cã hiÖu qu¶. ë Mü, tiÒn göi cã kú h¹n chiÕm 39% tiÒn göi NH. C¸c kho¶n nµy chñ yÕu ®­îc thÓ hiÖn b»ng chøng chØ tiÒn göi, ®­îc ghi râ h¹n ®Þnh vµ gi¸ trÞ thanh to¸n. ViÖc rót tiÒn tr­íc thêi h¹n sÏ bÞ ph¹t vµ møc ph¹t cã thÓ v­ît qu¸ sè l·i ®­îc h­ëng tÝnh ®Õn ngµy rót tiÒn. Nh­ng ë §øc, ®Ó kh¾c phôc viÖc rót vèn tr­íc h¹n g©y bÊt lîi cho ng­êi göi tiÒn, NH th­êng cÊp cho KH cÇn rót vèn tr­íc h¹n mét kho¶n tÝn dông mµ coi kho¶n tiÒn göi theo kú h¹n lµ kho¶n ®¶m b¶o cho tÝn dông ®ã. Møc l·i suÊt ®èi víi c¸c chøng chØ tiÒn göi cã thÓ cè ®Þnh hoÆc linh ho¹t tuú theo sù lùa chän cña KH vµ ®èi víi lo¹i chøng chØ tiÒn göi cã l·i suÊt linh ho¹t, KH cã thÓ göi thªm tiÒn tr­íc h¹n ®Þnh. C¸c chøng chØ tiÒn göi ®· ®­îc ®a d¹ng ho¸ nh»m ®¸p øng sù c¹nh tranh trong huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng. VÝ dô, c¸c chøng chØ tiÒn göi víi mÖnh gi¸ cao do NH lín ph¸t hµnh cã thÓ chuyÓn nh­îng ®­îc vµ chÝnh nh÷ng ng­êi mua chøng kho¸n ®· t¹o ra mét thÞ tr­êng phô cho chøng chØ tiÒn göi nµy. Nh­ vËy NH cã thÓ thu hót vèn tõ c¸c nhµ ®Çu t­ lín, mµ lÏ ra c¸c nhµ ®Çu t­ nµy cã thÓ dïng vèn ®Çu t­ vµo c¸c tr¸i phiÕu kho b¹c hay vµo thÞ tr­êng tiÒn tÖ. C¸c chøng chØ tiÒn göi cã kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng tèt nµy th­êng ®­îc c¸c c«ng ty, c¸c quü h­u trÝ vµ c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn ®Çu t­ víi khèi l­îng lín vµ ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n thø cÊp tr­íc h¹n ®Þnh thanh to¸n. c. Huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm: Tõ l©u TGTK ®· ®­îc coi lµ c«ng cô huy ®éng vèn truyÒn thèng cña c¸c NHTM. Vèn huy ®éng tõ c¸c tµi kho¶n tiÕt kiÖm th­êng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tiÒn göi NH. TGTK lµ kho¶n tiÒn ®Ó dµnh cña mçi c¸ nh©n ®­îc göi vµo NH, nh»m h­ëng l·i suÊt theo quy ®Þnh. TGTK lµ bé phËn thu nhËp b»ng tiÒn cña c¸ nh©n ch­a sö dông ®­îc göi vµ NH. Nã lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña tÝch luü tiÒn tÖ trong tiªu dïng c¸ nh©n. Khi göi tiÒn vµo NH ng­êi göi tiÒn ®­îc nhËn mét sæ tiÕt kiÖm coi nh­ giÊy chøng nhËn göi tiÒn vµo NH. §Õn thêi h¹n KH rót tiÒn ra ®­îc nhËn mét kho¶n tiÒn l·i trªn tæng sè tiÒn göi tiÕt kiÖm. TiÒn göi tiÕt kiÖm bao gåm c¸c lo¹i sau: + TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: Thùc chÊt ®©y lµ kho¶n TGTK th«ng th­êng. §èi víi kho¶n tiÒn nµy, chñ tµi kho¶n cã thÓ rót tiÒn ra bÊt kú lóc nµo mµ kh«ng ph¶i b¸o tr­íc. Kh¸c víi lo¹i tiÒn göi thanh to¸n, ng­êi göi tiÒn kh«ng ®­îc sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n ®Ó chi tr¶ cho ng­êi kh¸c. Sè d­ tµi kho¶n nµy th­êng kh«ng lín nh­ng cã ­u ®iÓm h¬n so víi c¸c tµi kho¶n giao dÞch ë chç sè d­ nµy Ýt biÕn ®éng. ChÝnh v× vËy ®èi víi lo¹i tiÒn göi nµy, c¸c NHTM th­êng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n so víi tiÒn göi thanh to¸n. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c NHTM cã thÓ dÔ dµng huy ®éng sè vèn nµy. + TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: Khi c¸ nh©n göi tiÒn vµo NH lo¹i TGTK cã kú h¹n trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a KH vµ NH vÒ thêi h¹n göi, l·i suÊt theo quy ®Þnh, vµ KH chØ ®­îc rót tiÒn khi ®Õn h¹n. VÒ nguyªn t¾c, mét khi KH ®· göi tiÒn vµo tµi kho¶n nµy, hä sÏ kh«ng ®­îc rót ra (c¶ gèc vµ l·i) trõ khi ®· hÕt h¹n göi tiÒn. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh trong thu hót tiÒn göi, mét sè NHTM vÉn cho phÐp KH rót tiÒn tr­íc h¹n. Tuy nhiªn, nh»m tr¸nh viÖc khuyÕn khÝch KH rót tiÒn tr­íc h¹n, mét phÇn trong tiÒn l·i mµ KH ®­îc h­ëng ®· bÞ khÊu trõ. Do nguån vèn huy ®éng tõ lo¹i tiÒn göi nµy mang tÝnh æn ®Þnh cho nªn c¸c NHTM th­êng ®­a ra nhiÒu lo¹i kú h¹n kh¸c nhau nh­ lo¹i 3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng, 24 th¸ng... nh»m thu hót cµng nhiÒu nguån vèn víi l·i suÊt cña c¸c lo¹i kú h¹n kh¸c nhau. Th«ng th­êng kú h¹n cµng dµi th× l·i suÊt huy ®éng cµng cao. + TiÕt kiÖm dµi h¹n: Lo¹i tiÕt kiÖm nµy rÊt phæ biÕn ë mét sè n­íc c«ng nghiÖp, nh»m thu hót sè tiÒn nhµn rçi trong thêi h¹n dµi. So víi c¸c lo¹i h×nh tiÕt kiÖm kh¸c, ®èi víi tµi kho¶n nµy, bÊt kú lóc nµo chñ tµi kho¶n còng cã thÓ göi tiÒn vµo tµi kho¶n víi sè l­îng kh«ng h¹n chÕ, nh­ng chØ ®­îc rót ra khi ®Õn h¹n. §©y lµ lo¹i h×nh tiÕt kiÖm mµ NH cÇn tËn dông nh»m t¹o c¸c nguån vèn cã tÝnh æn ®Þnh cao phôc vô cho ho¹t ®éng cÊp tÝn dông dµi h¹n cña m×nh. Nguån vèn huy ®éng tõ TGTK cña d©n c­ cã sè l­îng lín thø hai trong sè c¸c lo¹i tiÒn göi vµo NH, vµ nã phô thuéc rÊt lín vµo thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi, tû lÖ tiÕt kiÖm trªn tæng thu nhËp cña d©n c­, ®Æc tÝnh t©m lý cña d©n c­, chÊt l­îng phôc vô cña NH, sù æn ®Þnh cña ®ång tiÒn vµ nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng v÷ng ch¾c. 1.2.2.2. Huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi cã mÖnh gi¸ lín: ViÖc huy ®éng c¸c chøng chØ tiÒn göi thuéc lo¹i nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n nî h¬n lµ biÖn ph¸p ®Ó c¸c NHTM huy ®éng vèn, bëi nã chØ ®­îc sö dông khi cÇn thiÕt. Møc l·i ®­îc tr¶ cho c¸c chøng chØ tiÒn göi lo¹i nµy ®­îc quy ®Þnh b»ng c¸ch tho¶ thuËn trùc tiÕp gi÷a NH vµ ng­êi göi tiÒn hoÆc ®­îc quy ®Þnh ë møc mµ ng­êi göi tiÒn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan, nh÷ng ng­êi mua chøng chØ tiÒn göi nµy rÊt nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña l·i suÊt. §Ó huy ®éng ®­îc vèn nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu thanh to¸n hay nhu cÇu tÝn dông c¸c NHTM cã thÓ ®­a ra møc l·i suÊt cao h¬n so víi c¸c chøng chØ tiÒn göi kh¸c. 1.2.2.3. Huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: Tr¸i phiÕu NH lµ mét c«ng cô vay nî dµi h¹n trªn thÞ tr­êng vèn d­íi h×nh thøc giÊy nhËn nî do c¸c tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh ®Ó huy ®éng vèn, trong ®ã cam kÕt tr¶ l·i vµ gèc cho ng­êi mua (hoÆc ng­êi së h÷u) sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. VÒ phÝa ng­êi mua, tr¸i phiÕu NH lµ giÊy chøng nhËn viÖc ®Çu t­ vèn vµ quyÒn ®­îc h­ëng thu nhËp cña ng­êi mua trªn sè tiÒn mua tr¸i phiÕu NH. Thùc chÊt h×nh thøc nµy gióp NH chñ ®éng trong huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n vµ vèn nµy cã tÝnh æn ®Þnh cao vÒ thêi gian sö dông vµ l·i suÊt. Theo kinh nghiÖm t¹i §øc, tr¸i phiÕu NH ®­îc ph¸t hµnh víi møc l·i suÊt cè ®Þnh vµ møc l·i suÊt nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo møc l·i suÊt trªn thÞ tr­êng vèn t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh. HÇu hÕt c¸c tr¸i phiÕu NH ®Òu ®­îc ®­a vµo giao dÞch chÝnh thøc hay giao dÞch tù do ë mét hay nhiÒu Së giao dÞch chøng kho¸n §øc. Do ®ã nh÷ng ng­êi ®Çu t­ vµo tr¸i phiÕu NH ®Òu cã thÓ thu håi vèn vµo bÊt cø lóc nµo. ChÝnh v× vËy, ®iÒu ®ã kh«ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho NH trong viÖc thu hót vèn mµ cßn thuËn lîi kÓ c¶ cho KH. Ngoµi ra kinh nghiÖm cho thÊy: viÖc huy ®éng vèn tõ tr¸i phiÕu kh¸ phæ biÕn ë c¸c n­íc, nã ®­îc xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u trong nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû 20 vµ ngµy nay giao dÞch nµy ®· ph¸t triÓn tíi quy m« quèc tÕ bao gåm nhiÒu NH vµ c«ng ty tµi chÝnh tham gia. NghiÖp vô huy ®éng vèn qua tr¸i phiÕu ®· ®em ®Õn cho NH nh÷ng kho¶n lîi nhuËn cao bëi kh¶ n¨ng “ tiªu thô “ c¸c kho¶n vèn huy ®éng nµy ®· ®­îc nhanh chãng chuyÓn ®Õn c¸c n­íc ®ang “kh¸t vèn” ®Ó ph¸t triÓn nhÊt lµ ë Ch©u ¸, Nam Mü. Trªn ®©y lµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn chñ yÕu cña NHTM, tuy nhiªn chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng huy ®éng vèn chÞu ¶nh h­ëng t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè, tõ c¸c yÕu tè mang tÝnh chÊt vÜ m«, ®Õn c¸c yÕu tè vi m« cña nÒn kinh tÕ, còng nh­ c¸c yÕu tè liªn quan tíi chÝnh c¸c NHTM. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn 1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Trong quá trình huy động vốn của NHTM có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quy mô các nguồn vốn huy động. Các nhân tố này bao gồm cả nhan tố khách quan và nhân tố chủ quan. 1.3.1.1. Nhân tố khách quan a. Pháp luật, chính sách của nhà nước: Mọi hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động NH đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Có những bộ luật can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của NH. Những luật này quy định tỷ lệ huy động vốn của NH so với vốn tự có, quy định phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, quy định mức cho vay của NH đối với một khách hàng… Có những bộ luật tác động gián tiếp đến hoạt đọng NH như Luật Đầu tư nước ngoài… Bên cạnh những bộ luật đó thì chính sách tài chính của một quốc gia cũng ảnh hưởng rất lớn đến nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. Khi nền kinh tế lạm phát cao, Nhà nước có chính sách thắt chặt tiền tệ bằng cách tăng lãi suất tiền gửi để thu hút tiền ngoài xã hội thì lúc đó NHTM huy động vốn dễ dàng, ngược lại khi Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất thì NH khó huy động vốn hơn vì người có tiền nhàn rỗi sẽ bỏ tiền vào sản xuất có lợi hơn là gửi vào NH. b. Sự ổn định kinh tế - chính trị - xã hội: Một xã hội, một nền kinh tế được đánh giá là ổn định khi nền kinh tế phát triển với một tốc độ ổn định lâu dài và duy trì qua các năm, tỷ lệ lạm phát ở mức cho phép, có thể chế chính trị ổn định, quốc gia bền vững và đảm bảo an toàn xã hội. Nền kinh tế phát triển hiệu quả và xã hội ổn định sẽ làm cho người dân tăng thu nhập, đời sống ngày một nâng cao. Do đó lượng tiền gửi vào NH ngày càng cao. Nền kinh tế ở vào thời kỳ tăng trưởng, sản xuất phát triển, tích lũy nhiều hơn do đó tạo môi trường cho việc thu hút vốn của NH thuận lợi. Mặt khác nó cũng tạo ra môi trường đầu tư cho NH, từ đó NH phải tìm ra biện pháp để huy động vốn sao cho có hiệu quả thiết thực cho hoạt động kinh doanh của mình. Khi môi trường đầu tư NH được mở rộng thì thu nhập của NH tăng lên tạo điều kiện cho NH mở rộng vốn tự có của NH. Khi tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của một nước không ổn định, tỷ lệ lạm phát cao, nền kinh tế suy thoái, thu nhập của người lao động ngày càng giảm, xu hướng người dân thường giữ ngoại tện mạnh hoặc là hàng hóa thay cho việc gửi tiền vào NH. Điều này gây ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động của NHTM. Nền kinh tế không tăng trưởng, sản xuất bị kìm hãm, lạm phát tăng làm cho môi trường đầu tư của NH bị thu hẹp lại do sản xuất đình trện, thua lỗ nên không doanh nghiệp nào vay vốn củ a NH để sản xuất. Do đó thu nhập của NH giảm làm cho quá trình huy động vốn của NH gặp khó khăn. Như vậy hoạt động của NHTM trên các địa bàn phải luôn bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng. Từ đó đưa ra các giải pháp, các sản phẩm cho phù hợp để thu hút được nhiều KH. c. Tâm lý, thói quen của người gửi tiền: Hoạt động huy động vốn của NHTM chủ yếu được hình thành từ việc huy động các nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong dân cư. Đây là lượng tiền nhàn rỗi chủ yếu có được do việc tiết kiệm trong tiêu dùng của dân cư, do đó công tác huy động vốn của NH chịu ảnh hưởng rất lớn của nhân tố này. Nếu không có tiết kiệm thì sẽ không có đủ vốn đầu tư cho sản xuất và ngược lạim nếu tỷ lệ tiết kiệm trong nước lớn thì làm tăng quy mô huy động vốn của NH. Thói quen tiêu dùng ảnh hưởng tới nghiệp vụ huy động vốn của NH. Nếu ở những vùng dân cư quen sử dụng tiền nhàn rỗi dưới hình thức cất trữ thì việc huy động vốn của NH gặp khó khăn. Còn khi người dân có nhu cầu hưởng lãi hoặc bảo quản tài sản thì họ gửi tiền vào NH nhiều hơn, do đó cơ hội huy động vốn của NH tăng tăng lên. Ở những nước phát triển, nhu cầu giao dịch qua NH rất phát triển. Hầu hết người dân có thu nhập đều mở tài khoản Séc để thanh toán qua NH. Tuy nhiên ở những nước kém phát triển, thu nhập của người dân thấp, nhu cầu giao dịch thanh toán qua NH còn hạn chế nên ít mở tài khoản tại NH. Có thể nói đây không phải là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng hiệu quả huy động vốn của NH nhưng nó có giá trị là nó khiến cho gần hết tiền nhàn rỗi của dân cư luân chuyển vào NH. Bên cạnh đó mức thu nhập của người dân là một trong những yếu tố trực tiếp quyết định đến lượng tiền gửi vào NH. Như vậy về phía người gửi tiền, NH phải quan tâm đến hai yếu tố quan trọng là thu nhập và tâm lý. Thu nhập ảnh hưởng đến số vốn tiềm tàng mà NH có thể huy động. Còn yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến sự biến động ra vào của các nguồn tiền. Tâm lý tin tưởng vào tương lai của NH có tác dụng làm ổn định lượng tiền gửi vào và rút ra, còn trong điều kiện nền kinh tế mất ổn định sự phổ biến của tâm lý lo lắng sẽ gây hiện tượng rút tiền hàng loạt. Nhìn chung khi nền kinh tế không ổn định, giá trị của đồng tiền thay đổi thì có xu hưởng chung là dân cư thường đổi ra các đồng tiền mạnh ( ngoại tệ) có tính chất ổn định cao hơn thay vì đem số tiền đó gửi vào. Do vậy các NHTM phải nắm bắt được yếu tố tâm lý của KH, từ đó đưa ra các hình thức huy động phù hợp để thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. 1.3.1.2. Nhóm nhân tố chủ quan a. Chính sách lãi suất của NHTM: Lãi suất huy động là mối quan tâm hàng đầu chủ yếu khi một cá nhân hay tổ chức kinh tế nào đó muốn gửi tiền vào NH. Điều này là hoàn toàn hợp lý bởi vì trong nền kinh tế, ngành nào có lợi nhuận cao hơn bao giờ cũng thu hút được nhiều người tham gia đầu tư. Chính vì vậy để tạo được nhiều vốn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình, các NH phải có chính sách lãi suất hợp lý sao cho lãi suất huy động vừa đảm bảo kích thích người gửi tiền vừa phù hợp với lãi suất cho vay để tránh tình trạng vốn huy động với giá cao mà đầu tư với giá thấp. Chính sách lãi suất có ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của NH. Do đó NHTM phải hoạch định chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp với tín hiệu thị trường, tiếp tục thực hiện lãi suất dương trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, NH và người sử dụng vốn. Mức lãi suất huy động cần phải thấp hơn lãi suất cho vay để đảm bảo quyền lợi của NH và cũng phải thấp hơn lợi nhuận của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người vay nhưng mức lãi suất này không được thấp hơn tỷ lệ lạm phát để đảm bảo cho người gủi tiền vẫn có một tỷ lệ thu nhập hợp lý. Có như vậy người gửi tiền mới thấy việc gửi tiền vào NH là có lợi. Như vậy lãi suất huy động vốn là yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới quy mô nguồn vốn của NH. Người dân thường quan tâm đến lãi suất TGTK để so sánh với tỷ lệ trượt giá của đồng tiền và khả năng sinh lời của các hình thức đầu tư khác. Từ đó NH có quyết định có gửi tiền vào NH hay không, gửi bao nhiêu là với hình thức nào. Khi các NHTM đưa ra các mức huy động vốn huy động với yêu cầu của thị trường đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền thì nó là đòn bẩy mạnh mẽ thu hút các nguồn tiền nhàn rỗi vào NH, ngược lại khi đưa ra mức lãi suất quá thấp thì người có tiền sẽ chọn các hình thức đầu tư khác có lợi hơn khi gửi tiền vào NH. Do đó các NHTM cần phải duy trì một chính sách lãi suất nhạy cảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế để thu hút các nguồn tiền nhàn rỗi vào NH. b. Các hình thức huy động vốn, chất lượng các dịch vụ NH cung ứng và các hệ thống mạng lưới NH: Hình thức huy động vốn của NH đưa ra càng phong phú, càng đa dạng , linh hoạt và thuận lợi thì khả năng thu hút vốn trong nền kinh tế càng lớn. Nó còn phải xuất phát từ sự khác nhau về nhu cầu và tâm lý trong dân cư. Chính sự đa dạng hóa các hình thức huy động của NH đã giúp cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp tìm được cho mình một hình thức đầu tư hợp lý. Các NHTM đưa ra các hình thức huy động vốn ngày càng đa dạng và hợp lý, cùng với việc mở rộng các màng lưới hoạt động và nâng cao chất lượng các hoạt động, các dịch vụ NH, thì sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho NH về huy động vốn. Ngược lại khi các hình thức huy động vốn của NH chưa đa dạng, phong phú, chất lượng hoạt động các dịch vụ chưa cao, hệ thống màng lưới còn ít, chưa tiện lợi cho KH về việc giao dịch với NH thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới chất lượng huy động vốn của NH. Nếu một NH đưa ra các dịch vụ tốt và đa dạng thường có lợi thế hơn các NH khác có dịch vụ giới hạn. Trong điều kiện thành phố thiếu bãi đậu xe, nếu NH có bãi đậu xe, tiện nghi rộng rãi cũng là một lợi thế . Ta có thể nói như thế về các NH có quầy thu cạnh đường, dịch vụ NH qua thư, các hệ thống chi trả tự động, làm việc suốt ngày đêm và các dịch vụ nhận tiền gửi được cải tiến và tốn ít thời gian. Với những NH sát với địa bàn dân cư hoặc gần trung tâm thương mại thì sẽ có thuận lợi khi thu hút vốn. Màng lưới huy động của NH thường biểu hiện qua việc tổ chức các quỹ tiết kiệm. Khi dân chúng có tiền nhàn rỗi họ thường mang tiền ra quầy tiết kiệm gần nhà họ nhất để gửi. Màng lưới huy động cần rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền. Màng lưới không chỉ mở ở những vùng đông dân cư mà cần được mở ra ở những nơi cách xa trung tâm kinh tế như nông thôn, vùng sâu vùng xa. c. Chất lượng hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng NH đóng vai trò quan trọng trong việc huy động tiền gửi vào hệ thống NH, nghiệp vụ huy động vốn làm nhiệm v._.ụ khơi tăng các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế thì nghiệp vụ sử dụng vốn được thực hiện sử dụng các nguồn vốn đó vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ… để đem lại khả năng sinh lời, thu lợi nhuận về cho NH. Do vậy nếu hoạt động sử dụng vốn không hiệu quả tất yếu dẫn đến việc huy động vốn bị thu hẹp lại. Khi sử dụng vốn kém hiệu quả làm thất thoát vốn nhiều dẫn đến lòng tin của dân chúng vào NH bị giảm đi, tiền vốn huy động vào NH cũng bị giảm. Từ đó rất khó khăn trong việc huy động các nguồn tiền nhàn rỗi. Nếu hoạt động tín dụng có hiệu quả tạo cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế kinh doanh có hiệu quả, thu nhập xã hội ngày càng tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, đời sống dân cư ngày càng cao, nguồn vốn nhàn rỗi ngày càng nhiều, tạo nguồn vốn cho NH huy động ngày càng tăng trưởng để thực hiện đầu tư cho các chu kỳ tiếp theo. d. Hoạt động Marketing Ngân hàng: Đây là vấn đề hết sức quan trọng nhằm giúp cho NH nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng của KH. Từ đó NH mới đưa ra các hình thức huy động vốn, chính sách lãi suất, chính sách tín dụng… cho phù hợp Đồng thời NHTM phải có thông tin đầy đủ, kịp thời giúp cho người có tiền nhàn rỗi hiểu rõ nên gửi tiền vào đâu và gửi như thế nào là có lợi nhất, từ đó có thể giúp cho KH lựa chọn hình thức gửi tiền vào NH phù hợp nhất và NH có thể khai thác tối đa các nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư. đ. Đổi mới công nghệ NH, nhất là khâu thanh toán: Cùng với việc đổi mới hoạt động NH, các NHTM ngày càng trang bị các công nghệ tiên tiến vào hoạt động NH, nhất là khâu thanh toán, làm cho vốn luân chuyển nhanh, thuận tiện, đảm bảo an toàn cho KH trong quan hệ gửi tiền, rút tiền, vay vốn. Nếu thực hiện tốt khâu này thì sẽ giảm bớt lưu thông tiền mặt vừa không hiệu quả, vừa không an toàn. Nếu tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên thì NH thu hút được các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế vào hệ thống NH. Để thực hiện tốt vấn đề này, NH cần phải trang bị những công nghệ hiện đại nhất, nhất là khâu thanh toán. Mặt khác, NH cần nghiên cứu đưa ra các hình thức huy động vốn thích hợp, chặt chẽ. Từ đó tạo khâu thanh toán nhanh và kiếm soát được thuận tiện. e. Trình độ nghiệp vụ, thái độ phục vụ của nhân viên NH: Trình độ nghiệp vụ của cán bộ NH cao thì trong quá trình hoạt động kinh doanh, mọi thao tác nghiệp vụ đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, từ đó giúp NH có điều kiện mở rộng kinh doanh, giảm thấp chi phí hoạt động và thu hút được KH. Bên cạnh đó thái độ phục vụ của cán bộ NH cũng là yếu tố tác động đến quy mô tiền gửi. Nếu NH hoạt động tốt, có danh tiếng lâu đời, các nhân viên NH luôn cởi mở, nhiệt tình đối với KH, luôn tạo thuận lợi cho KH thì sẽ gây được uy tín lớn đối với KH, sẽ ngày càng có nhiều khách hàng đến giao dịch, gửi tiền. Thêm vào đó, một NH có cơ sở vật chất kỹ thuật vững mạnh, một trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp, phương tiện làm việc hiện đại sẽ gây cho người gửi tiền cảm giác an tâm, từ đó giúp cho NH huy động nhiều vốn hơn. Cách thức phục vụ của cán bộ NH đối với KH cũng có những ảnh hưởng lớn đến việc huy động vốn cho NH. Hơn ai hết, nhân viên NH là người trực tiếp giao tiếp với KH. Nếu cán bộ NH giáo tiếp với khách một cách lịch sự, nhã nhặn, nhiệt tình thì sẽ tạo được cảm tình tốt với KH, tạo uy tín cho NH về phục vụ KH. Vì vậy để thu hút KH gửi tiền thì trong quá trình phục vụ, cán bộ NH không phải chỉ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ mà còn phải chú ý đến thái độ phục vụ của mình sao cho vừa lòng KH. g. Uy tín của Ngân hàng: Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển, các NHTM phải có uy tín trên thị trường. Uy tín phải được thể hiện trước hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán chi trả cho khách hàng của NH, uy tin được thể hiện ở chất lượng hoạt dộng có hiệu quả của NH. Chính vì vậy mà các NHTM phải không ngừng nâng cao và đảm bảo uy tín của mình trên thương trường, từ đó có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp và dân của. Ngoài ra một NH có bề dày lịch sử hoạt động sẽ được nhiều KH chọn lựa hơn các NH Ýt kinh nghiÖm vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng ch­¬ng 2 thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn hµ néi 2.1. Tổng quan về chi nhánh ngân hàng ĐT & PT HN 2.1.1. Nhiệm vụ chức năng và bộ máy tổ chức của chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN Ngµy 27/05/1957, Chi nh¸nh kiÕn thiÕt Thµnh phè Hµ Néi, tiÒn th©n cña BIDVHN ngµy nay, ®· ®­îc ra ®êi chØ sau mét th¸ng Ng©n hµng KiÕn thiÕt ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp. Trô së cña BIDVHN ®Æt t¹i sè 4B Lª Th¸nh T«ng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. TÝnh ®Õn n¨m 2006, BIDVHN ®· tr¶i qua gÇn 50 n¨m ho¹t ®éng, ghi dÊu sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn theo yªu cÇu, nhiÖm vô c¸ch m¹ng víi c¸c tªn gäi lÞch sö: - Chi hµng kiÕn thiÕt thµnh phè Hµ Néi (1957-1981); - Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ X©y dùng Tp. Hµ Néi (1982-1989). - Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn thµnh phè Hµ Néi (1990 ®Õn nay). Tr¶i qua gÇn nöa thÕ kØ phôc vô sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, x©y dùng nÒn kinh tÕ XHCN, Ng©n hµng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh. TËp thÓ CBCNV BIDVHN ®· v÷ng chÝ bÒn lßng, kiªn tr× thùc hiÖn chøc n¨ng cña NH, ®ång thêi lµ mét tæ chøc lu«n g¾n liÒn víi nh÷ng biÕn ®æi lín lao vµ s©u s¾c vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n ho¸ qua mçi thêi kú lÞch sö cña Thñ ®« Hµ Néi, gãp phÇn t« th¾m thªm nÐt ®Ñp Th¨ng Long ngµn n¨m v¨n hiÕn. §ã lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc phÊn ®Êu gi÷ v÷ng t«n chØ, môc ®Ých, b¸m s¸t thùc tiÔn, ph¸t hiÖn vµ cæ vò nh÷ng nh©n tè míi, nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, thóc ®Èy thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cña ngµnh, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ n­íc giao. TruyÒn thèng gÇn 50 n¨m cña BIDVHN ®­îc thÓ hiÖn sinh ®éng b»ng chÝnh nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn Thñ ®«. Hµng ngµn c«ng tr×nh ®a d¹ng vÒ kÕt cÊu, lín nhá vÒ quy m« cña ®Çy ®ñ c¸c ngµnh thuéc Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng ®· vµ ®ang tõng ngµy mäc lªn, t« ®iÓm cho Thñ ®« Hµ Néi ngµy cµng huy hoµng, t­¬i ®Ñp. BIDVHN lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. Cho ®Õn nay bé m¸y ho¹t ®éng cña BIDVHN cã 310 c¸n bé-nh©n viªn (trong ®ã tû lÖ cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc, tr×nh ®é trung cÊp vµ ®ang ®µo t¹o §¹i häc kh¸ cao, cßn l¹i lµ lao ®éng gi¶n ®¬n). C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña BIDVHN bao gåm mét ban Gi¸m ®èc (mét Gi¸m ®èc vµ ba phã Gi¸m ®èc), 6 khèi gåm nhiÒu phßng ban. Cã thÓ m« t¶ kh¸i qu¸t c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña BIDVHN qua s¬ ®å sau ®©y: - TD1 - TD2 - TD3 - TD4 Khèi tÝn dông Ban gi¸m ®èc Khèi dÞch vô NH Khèi hç trî Kinh doanh Q.lý néi bé C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc - Phßng DVKH doanh nghiÖp - Phßng DVKH c¸ nh©n - Phßng Thanh to¸n quèc tÕ - Phßng Ng©n quü - Phßng Nguån vèn vµ QLKD - Phßng ThÈm ®Þnh KTKT&TV§T - P.Tµi chÝnh k to¸n - P.Th«ng tin ®iÖn to¸n - P.Tæ chøc c¸n bé - V¨n phßng C¸c héi ®ång S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y BIDVHN Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Trong ho¹t ®éng kinh doanh, BIDVHN lu«n b¸m s¸t 4 ®Þnh h­íng lín cña ngµnh vµ t­ t­ëng chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o NH §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: “Ph¶i t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ; B¶o ®¶m an toµn hÖ thèng; Tu©n thñ ph¸p luËt, h¹n chÕ rñi ro; X©y dùng c¬ cÊu hîp lý. VÒ vèn: Sö dông vèn. VÒ nh©n lùc vµ c«ng nghÖ: xo¸ ®éc canh cæ ®iÓn. TiÕp tôc ch¨m lo tËp thÓ v÷ng m¹nh. §Æc biÖt ch¨m lo ®éi ngò c¸n bé vµ tri thøc, kü n¨ng, phÈm chÊt ®¹o ®øc. Ch¨m lo x©y dùng lÒ lèi, ph­¬ng thøc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh. §Èy m¹nh hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ NH”.. §Æc biÖt trong 3 n¨m 1999-2001, Chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu c¬ b¶n. X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi kinh doanh mét c¸ch hîp lý theo h­íng ph¸t triÓn m¹ng l­íi ng©n hµng b¸n lÎ, cã c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, c¬ ®éng theo ph­¬ng ch©m “ë ®©u cã kh¸ch hµng, ë ®ã cã ng©n hµng”. C¸c chØ tiªu kinh doanh ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao, ®ång ®Òu vµ toµn diÖn, lµm t¨ng thÞ phÇn, kinh doanh cã l·i, ®óng ph¸p luËt vµ an toµn. Tõ ®ã, Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ®­îc vai trß “CÇn cÈu” ®èi víi kinh tÕ Thñ ®«, thÓ hiÖn trªn nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc, trong 6 n¨m 1995-2001, Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn thÈm ®Þnh vµ duyÖt cho vay 686 dù ¸n víi tæng sè tiÒn trªn 2.000 tû ®ång, gãp phÇn lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸-dÞch vô b×nh qu©n hµng n¨m lµ 365 tû ®ång. Bªn c¹nh viÖc t¨ng c­êng vµ c¶i thiÖn c¬ cÊu, BIDVHN cßn coi träng viÖc n©ng cao c«ng t¸c huy ®éng vèn, c«ng t¸c tÝn dông vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn dÞch vô. VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn: TÝnh ®Õn 31/12/2007, nguån vèn huy ®éng ®¹t 7.048 tû ®ång, t¨ng 1166 tû ®ång so víi n¨m 2006, hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam giao. VÒ c«ng t¸c tÝn dông: Ho¹t ®éng tÝn dông ®· c¬ b¶n b¸m s¸t môc tiªu chñ ®éng t¨ng tr­ëng, g¾n t¨ng tr­ëng víi kiÓm so¸t chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô, chÊp hµnh nghiªm tóc giíi h¹n tÝn dông còng nh­ c¸c quy ®Þnh, kû luËt ®iÒu hµnh. TÝnh ®Õn 31/12/2007, tæng d­ nî (kh«ng kÓ ODA, nî khoanh, chê xö lý) lµ 3.790 tû ®ång, t¨ng 1.064 tû ®ång (+13.9%) so víi n¨m 2006. Trong ®ã: D­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n th­¬ng m¹i lµ 959 tû ®ång, t¨ng 79 tû ®ång (+9%) so víi n¨m 2006. C¸c c¬ cÊu lín vÒ tÝn dông ®· chuyÓn dÞch theo chiÒu h­íng tÝch cùc phï hîp víi ®Þnh h­íng cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Bªn c¹nh viÖc chó träng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nh­ lµ mét yªu cÇu ®Çu tiªn vµ mang tÝnh hÖ thèng ®èi víi tõng c¸n bé tÝn dông. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ vµ tiÕp tôc kiÓm tra, ph©n tÝch c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ gi¶m dÇn d­ nî ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã biÓu hiÖn tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p thu håi c¸c kho¶n nî xÊu vµ kiªn quyÕt h¹n chÕ nî xÊu ph¸t sinh, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Chi nh¸nh. Nhê vËy, ®Õn 31/12/2005, tû lÖ nî qu¸ h¹n lµ 0,51%, thÊp h¬n n¨m 2004 vµ thÊp h¬n møc chung cña hÖ thèng BIDV vµ thu håi ®­îc 15,5 tû ®ång nî tån ®äng. VÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn dÞch vô: Thùc hiÖn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña BIDV, lÊy n¨m 2005 lµ n¨m ph¸t triÓn dÞch vô nªn trong thêi gian qua Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tæng kÕt c«ng t¸c dÞch vô 5 n¨m (2001-2004), x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dÞch vô trong n¨m 2005 trªn c¬ së cñng cè ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô truyÒn thèng nh­ b¶o l·nh, thanh to¸n…khai th¸c c¸c tiÖn Ých cña dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ vµ triÓn khai c¸c dÞch vô míi nh­ thÎ ATM, Mobibanking(Trong n¨m 2005, Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn më réng m¹ng l­íi hÖ thèng m¸y ATM, n©ng cao chÊt l­îng giao dÞch vµ ®· ph¸t hµnh ®­îc 8.525 thÎ). C¸c ho¹t ®éng b¶o l·nh, thanh to¸n trong n­íc, thanh to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n quü, v.v.. ®Òu ®­îc thùc hiÖn an toµn vµ cã hiÖu qu¶. Thu phÝ dÞch vô ®¹t 28,8 tû ®ång. KÕt qu¶ lµ, tÝnh ®Õn th¸ng 5/2002, doanh sè b¶o l·nh cña Ng©n hµng ®¹t 2.340 tû ®ång, riªng n¨m 2001 ®¹t 300 tû, gÊp 9,5 lÇn so víi n¨m 1990. Doanh sè thanh to¸n trong n­íc 1995-1997 ®¹t 82,722 tû ®ång, trong khi n¨m 2001 ®¹t 12.000 tû ®ång gÊp 4,5 lÇn so víi n¨m 1995. Tæng gi¸ trÞ LC ®· më ®¹t 97 triÖu USD, doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 184 triÖu USD. Víi chñ tr­¬ng ®óng ®¾n, chØ ®¹o quyÕt liÖt, nhanh nh¹y, kÞp thêi, s¸ng t¹o, linh ho¹t, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ nªn BIDVHN ®· hoµn thµnh toµn diÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh mµ Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam giao, gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn Thñ ®« trªn mäi lÜnh vùc. ChÝnh v× vËy, BIDVHN ®· ®­îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ xuÊt s¾c toµn hÖ thèng BIDV trong 3 n¨m 1999-2001, cïng víi nhiÒu hu©n ch­¬ng cao quÝ, b»ng khen, danh hiÖu thi ®ua xuÊt s¾c… §Æc biÖt, BIDVHN ®· vinh dù ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Nh× vµ h¹ng Ba Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña BIDVHN. 2.2.1 M¹ng lưới huy động vốn của BIDVHN M¹ng l­íi chi nh¸nh cña BIDVHN 2.2.2. Các hình thức huy động vốn của BIDV sử dụng Nguån vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho ho¹t ®éng cña NH. Mét nguån vèn m¹nh, æn ®Þnh lµ c¬ së ®Ó NH tæ chøc mäi ho¹t ®éng kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶, quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña mçi NH. NhËn thøc ®­îc vai trß to lín ®ã, BIDVHN ngay tõ ®Çu ®· lu«n coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn d­íi mäi h×nh thøc ®Ó ®¶m b¶o quy m« nguån vèn, t¨ng tr­ëng nguån vèn nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. BIDVHN víi c¸c lîi thÕ vÒ vÞ trÝ còng nh­ ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi trªn ®Þa bµn, céng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña Ban gi¸m ®èc vµ ®éi ngò c¸n bé nªn c«ng t¸c huy ®éng vèn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Nh÷ng sè liÖu d­íi ®©y sÏ ph¶n ¸nh thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i BIDVHN trong giai ®o¹n hiÖn nay. Mét NHTM ph¶i huy ®éng vèn th× míi cã vèn cho vay vµ ng­îc l¹i cho vay cã hiÖu qu¶, kinh tÕ ph¸t triÓn th× míi cã nguån vèn lín ®Ó huy ®éng. NÕu nh­ ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c, vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i chñ yÕu lµ vèn tù cã cña b¶n th©n doanh nghiÖp, nÕu thiÕu vèn th× míi ph¶i ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu, tr¸i phiÕu hoÆc vay NH. Ng­îc l¹i, NH kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, nªn ngoµi vèn tù cã, vèn dù tr÷ vµ c¸c lo¹i vay NH kh¸c, th× kh«ng sö dông c¸c nguån ®ã ®Ó lµm nguån vèn chÝnh ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Mµ nguån vèn chÝnh cña NH lµ nguån vèn huy ®éng ®­îc, vèn tù cã cña NH chØ nh»m môc ®Ých g©y sù tin t­ëng uy tÝn cña NH m×nh ®èi víi KH, cßn c¸c vèn kh¸c chØ nh»m môc ®Ých hç trî trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM ®Òu h­íng theo ph­¬ng ch©m ®i vay ®Ó cho vay, kh«ng sö dông ®Õn nguån vèn cÊp ph¸t, huy ®éng theo h­íng cã lîi cho kinh doanh. 2.2.2.1. C¸c nguån vèn huy ®éng: C¸ch thøc huy ®éng vèn chñ yÕu ®­îc ¸p dông trong thêi gian qua t¹i BIDVHN lµ: NhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, tiÒn göi tiÕt kiÖm d©n c­, ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ (k× phiÕu, tr¸i phiÕu). B»ng nhiÒu h×nh thøc biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn nªn khèi l­îng vèn huy ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸ cao c¶ b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i tiÒn göi. Cô thÓ nh­ sau: B¶ng 2. Nguån vèn huy ®éng giai ®o¹n 2003-2005 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2005 2006 2007 Tæng nguån vèn: 4.559.988 5.882.721 7.048.924 Nguån vèn néi tÖ 3.613.677 4.817.531 5.855.980 Nguån vèn ngo¹i tÖ 946.610 1.065.190 1.192.944 (Nguån: Phßng Nguån vèn vµ QLKD-BIDVHN) Theo b¶ng trªn, ta thÊy nh×n chung vèn huy ®éng cã xu h­íng t¨ng lªn phï hîp víi nhu cÇu sö dông vèn cña NH vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng vèn ®Çu t­. Tæng nguån vèn huy ®éng cña BIDVHN t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m, víi kÕt qu¶ nh­ sau: n¨m 2005 lµ 4.559.988 triÖu ®ång, trong ®ã nguån vèn néi tÖ lµ 3.613.677 triÖu ®ång, chiÕm 79,24% tæng nguån vèn huy ®éng; N¨m 2006 lµ 5.882.721 triÖu ®ång, trong ®ã nguån vèn néi tÖ lµ 4.817.531 triÖu ®ång, t¨ng h¬n n¨m 2005 lµ 1.203.854 triÖu ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng vèn néi tÖ lµ 24,98%; ®Õn n¨m 2007, tÝnh ®Õn 31/12/2005, nguån vèn huy ®éng ®¹t 7.048.924 triÖu ®ång, t¨ng 1.166.203 triÖu ®ång ( t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 16%) so víi n¨m 2006, hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam giao). Trong ®ã, tû träng nguån vèn huy ®éng b»ng VN§ chiÕm 79% trong tæng nguån vèn huy ®éng. a. Huy ®éng vèn tõ tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi d©n c­: VÒ b¶n chÊt cña nguån vèn nµy lµ bé phËn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, sinh ho¹t ®êi sèng v.v.. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ (TCKT) th­êng gi÷ vai trß quan träng ®èi víi mét NH. §©y lµ kho¶n tiÒn göi cña c¸c TCKT, c¸c doanh nghiÖp dïng ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n ®Ó chi tr¶ tiÒn nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, tr¶ dÞch vô vµ c«ng lao ®éng... nh­ng t¹m thêi nhµn rçi ch­a dïng ®Õn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §èi víi NH, do thêi gian vµ sè l­îng c¸c kho¶n tiÒn kh«ng gièng nhau, do ®ã NH cã mét kho¶n tiÒn dïng cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n thiÕu vèn vay, võa bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ cho NH võa thu lîi nhuËn. V× ®©y lµ nguån vèn huy ®éng cã l·i suÊt thÊp nªn NH cÇn khai th¸c nguån vèn nµy v× nã cã lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. B¶ng 3. Nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi TCKT §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2005 2006 2007 1 TiÒn göi cña c¸c TCKT 2.896.838 3.895.979 5.102.837 Tæng céng (Nguån: Phßng Nguån vèn vµ QLKD-BIDVHN) Sè liÖu cho thÊy, tæng nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi cña c¸c TCKT vµ tiÒn göi d©n c­ cã sù t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m: N¨m 2005, nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi cña c¸c TCKT ®¹t 2.896.838 triÖu ®ång. N¨m 2006, tiÒn göi tõ TCKT ®¹t ®­îc lµ 3.895.979 triÖu ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 lµ 999.141 triÖu ®ång .§Õn ngµy 31/12/2007, tiÒn göi cña c¸c TCKT t¹i BIDVHN ®· ®¹t ®­îc mét khèi l­îng ®¸ng kÓ lµ 5.102.837 triÖu ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2006 lµ 1.206.858 triÖu ®ång . 2.2.3. Doanh số, c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng: Bªn c¹nh viÖc xem xÐt quy m« tiÒn göi, tû träng l­îng tiÒn néi tÖ hoÆc ngo¹i tÖ trong tæng nguån vèn mµ cßn cã mét sè chØ tiªu quan träng kh¸c cÇn ®­îc ph©n tÝch ®Ó thÊy ®­îc ®Çy ®ñ h¬n t×nh h×nh nguån vèn huy ®éng. §ã lµ c¬ cÊu nguån vèn, ®­îc ph©n lo¹i thµnh c¬ cÊu nguån vèn theo kú h¹n vµ theo h×nh thøc. a. C¬ cÊu huy ®éng vèn theo h×nh thøc: Theo chØ tiªu nµy, nguån vèn huy ®éng ®­îc ph©n chia lµm 3 lo¹i lµ tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ, tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ nh­ k× phiÕu vµ tr¸i phiÕu. D­íi ®©y lµ c¸c sè liÖu ®­îc tæng hîp vµ ph©n chia theo néi dung cña chØ tiªu nµy: B¶ng 4. C¬ cÊu huy ®éng vèn theo h×nh thøc §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT K× h¹n N¨m 2005 2006 2007 Gi¸ trÞ Tû lÖ (%) Gi¸ trÞ Tû lÖ (%) Gi¸ trÞ Tû lÖ (%) 1 TiÒn göi cña c¸c TCKT 2.896.838 63,53 3.895.979 66,22 5.102.837 72,39 2 TiÒn göi tiÕt kiÖm 1.284.045 28,16 1.546.280 26,28 1.770.115 25,11 3 K× phiÕu, tr¸i phiÕu 379.103 8,31 440.462 7,5 175.972 2,5 Tæng NVH§ 4.559.988 100 5.882.721 100 7.048.924 100 (Nguån: Phßng Nguån vèn vµ QLKD-BIDVHN) Qua sè liÖu ë b¶ng trªn, ta thÊy: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng cña BIDVHN cã sù ph©n chia râ rÖt thÞ phÇn cña tiÒn göi cña c¸c TCKT, TGTK vµ c¸c GTCG (k× phiÕu, tr¸i phiÕu), trong ®ã: Tû träng tiÒn göi cña c¸c TCKT chiÕm møc cao nhÊt trong c¬ cÊu tæng nguån vèn huy ®éng (víi tû lÖ t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m lÇnl­ît lµ 63,53%, 66,22% vµ 72,39%) so víi tû träng TGTK (tû lÖ lÇnl­ît lµ 28,16%; 26,28% vµ 25,11%) vµ k× phiÕu, tr¸i phiÕu. Nguån vèn huy ®éng tõ nghiÖp vô ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ (k× phiÕu, tr¸i phiÕu): Huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu cã lÏ lµ biÖn ph¸p cho phÐp huy ®éng ®­îc mét sè vèn lín nhanh nhÊt v× l·i suÊt huy ®éng cña lo¹i nµy rÊt cao. ViÖc ph¸t hµnh kú phiÕu nh»m môc ®Ých huy ®éng tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c­ ®Ó cho d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ vay vèn thùc hiÖn ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. §ång thêi thu hót mét l­îng tiÒn mÆt tõ l­u th«ng gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t. BIDVHN ®· thùc hiÖn huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh GTCG víi nhiÒu thêi h¹n kh¸c nhau vµ l·i suÊt ­u ®·i nªn ®· thu hót ®­îc l­îng trong tiÒn mÆt l­u th«ng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cña NH, ®ång thêi huy ®éng hé Trung ­¬ng, NH §T&PT ViÖt Nam. N¨m 2005, nguån vèn huy ®éng ®­îc tõ ph¸t hµnh GTCG lµ 379.103 triÖu ®ång, chiÕm 8,31% tæng nguån vèn huy ®éng. Sang n¨m 2006, huy ®éng tõ nguån nµy ®¹t 440.462 triÖu ®ång (chiÕm 7,5% trong tæng nguån vèn huy ®éng), n¨m 2007 huy ®éng tõ nguån nµy ®¹t 175.972 triÖu ®ång (chiÕm 2,5% trong tæng nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng). Nh­ vËy BIDVHN ®· thu hót ®­îc mét l­îng vèn kh¸ lín th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hµnh GTCG. Cã thÓ thÊy r»ng, trong giai ®o¹n 2003-2005, nguån vèn huy ®éng ®­îc qua c¸c th«ng qua ph¸t hµnh GTCG cã t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi nh­ng sè t­¬ng ®èi l¹i gi¶m ®i. ChÝnh v× tÇm quan träng cña nguån vèn huy ®éng tõ nghiÖp vô ph¸t hµnh GTCG nµy (chñ yÕu lµ ph¸t hµnh kú phiÕu Ng©n hµng cã thêi h¹n 12 th¸ng, 13 th¸ng víi ph­¬ng thøc tr¶ l·i tr­íc, tr¶ l·i sau), nªn nÕu BIDVHN tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy sÏ thu hót ®­îc mét l­îng vèn ®¸ng kÓ ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ hç trî mét phÇn nguån vèn cho NH ®Ó sö dông nguån nµy cho ®Çu t­ trung dµi h¹n. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian s¾p tíi, BIDVHN cÇn ph¸t huy viÖc huy ®éng tõ nguån nµy nhiÒu h¬n n÷a. Tãm l¹i, trong hÖ thèng NHTM nãi chung, tiÒn göi c¸c TCKT chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng. V× ®©y lµ nguån vèn huy ®éng víi chi phÝ thÊp nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho NH t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, T¨ng ®­îc tû träng nguån nµy nghÜa lµ NH ®· th¾ng trong kinh doanh, kh«ng chØ trong ho¹t ®éng tÝn dông mµ cßn trong c«ng t¸c dÞch vô NH. Lµ kªnh cung øng vèn trung vµ dµi h¹n chÝnh cho nÒn kinh tÕ, huy ®éng vèn vµ cho vay lµ hai kh©u ®an xen vµ diÔn ra liªn tôc trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Trong 10 n¨m gÇn ®©y, tû träng vèn cã k× h¹n trªn 12 th¸ng (bao gåm tiÒn göi tiÕt kiÖm cã k× h¹n, tiÒn göi cã k× h¹n cña ph¸p nh©n vµ giÊy tê cã gi¸) th­êng chiÕm tõ tû lÖ rÊt cao trong tæng nguån vèn huy ®éng cña BIDVHN. Së dÜ l­îng tiÒn tiÕt kiÖm t¨ng nh­ vËy lµ do thu nhËp cña d©n c­ t¨ng, do t©m lÝ cña ng­êi d©n muèn ®¶m b¶o an toµn cho tµi s¶n cña m×nh còng nh­ nhu cÇu ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ lín, nªn ®ßi hái NH ph¶i ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp thu hót nguån vèn nµy. MÆc dï t¨ng nh­ng nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm cña NH cßn thÊp mét phÇn lµ do c¬ chÕ l·i suÊt cña NH ch­a hÊp dÉn ®­îc ng­êi göi tiÒn, kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. TiÒn göi trªn mét n¨m t¨ng do nhu cÇu vÒ cuéc sèng sinh ho¹t nhµ cöa æn ®Þnh, do vËy l­îng tiÒn ®Ó dµnh cña d©n c­ göi tiÕt kiÖm ®· t¨ng h¬n vÒ trung vµ dµi h¹n, v× ®èi víi hä lo¹i tiÒn göi nµy cã l·i suÊt cao h¬n, chÝnh v× ®iÒu nµy lµm cho nguån vèn trung vµ dµi h¹n cña chi nh¸nh t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng cho NH v× hiÖn nay nhu cÇu ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n t¨ng nhanh so víi c¸c n¨m. Trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã rÊt nhiÒu tæ chøc tÝn dông c¶ trong vµ ngoµi n­íc, t¹o nªn sù c¹nh tranh gay g¾t. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn ®ã nh­ng nguån tiÒn göi trªn mét n¨m t¨ng chñ yÕu lµ tõ ngo¹i tÖ, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ­u thÕ cña NH trong c¹nh tranh víi c¸c NH kh¸c. Nãi chung tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c­ vµo NH ngµy cµng t¨ng lªn vÒ qui m« bëi v× hä muèn t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n vµ gia ®×nh th«ng qua sè tiÒn l·i mµ NH tr¶ cho hä, v× b¶o ®¶m vÒ tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ vÒ bÝ mËt thu nhËp thuËn tiÖn chi tr¶ khi cÇn thiÕt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó ngµy cµng t¨ng l­îng tiÒn vèn nhµn rçi trong d©n c­ t¹i Chi nh¸nh. NH ph¶i th­c sù t¹o ®­îc lßng tin cho ng­êi d©n khi hä göi tiÒn. ViÖc ph¸t hµnh c¸c GTCG cña NH còng cã nhiÒu h¹n chÕ nh­: Chi phÝ cho viÖc ph¸t hµnh lín, møc l·i suÊt cao( cao h¬n so víi l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n), thªm vµo ®ã lµ viÖc ph¸t hµnh GTCG l¹i kh«ng thÓ liªn tôc mµ ph¶i theo tõng ®ît. H¬n n÷a nhiÒu khi ph¸t hµnh kú phiÕu víi môc ®Ých t¨ng nguån vèn huy ®éng nh­ng trong thùc tÕ nguån vèn huy ®éng t¨ng rÊt Ýt mµ chØ cã sù thay ®æi trong c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng mµ th«i. Do ®ã khi ph¸t hµnh kú phiÕu, NH cÇn ph¶i lùa chän h×nh thøc ph¸t hµnh vµ thêi h¹n cho phï hîp. * Ho¹t ®éng sö dông vèn cña BIDVHN. Bªn c¹nh viÖc coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn, ë BIDVHN c«ng t¸c sö dông vèn còng rÊt ®­îc ®Ò cao v× ho¹t ®éng nµy mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho NH, thóc ®Èy c«ng t¸c huy ®éng vèn. Thùc hiÖn NghÞ QuyÕt 15 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ thñ ®« Hµ Néi vµ NghÞ QuyÕt §¹i héi §¶ng Bé thµnh phè lÇn thø 13 vÒ CNH-H§H Thñ ®«, víi nguån vèn huy ®éng ®­îc BIDVHN ®· tÝch cùc chñ ®éng t×m c¸c dù ¸n ®Çu t­, t×m ®Õn víi kh¸ch hµng, b¸m s¸t ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña thñ ®« vµ ®Þnh h­íng më réng kinh doanh cña ngµnh nghÒ ®Ó më réng kinh doanh. Cã thÓ thÊy ®­îc ho¹t ®éng sö dông vèn cña NH th«ng qua c¸c sè liÖu vÒ d­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n nh­ sau: B¶ng 5. T×nh h×nh d­ nî cho vay trung dµi h¹n §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2005 2006 2007 1 Tæng d­ nî cho vay 3.459.374 3.823.014 3.790.552 2a D­ nî cho vay ng¾n h¹n 2.527.792 2.994.203 3.055.307 2b D­ nî cho vay TDH 793.920 761.801 732.870 3 Tû träng TDH/Tæng d­ nî cho vay (%) 22,94 19,92 19,33 4 Cho vay theo KHNN 64.291 14.485 2.375 5 Khoanh chê xö lý 10.257 6 ODA 63.113 52.525 0 (Nguån: Phßng Nguån vèn vµ QLKD-BIDVHN Theo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy, tõ n¨m 2005 ®Õn nay, do nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n t¨ng m¹nh nh­ng do nhiÒu lý do kh¸c nhau nªn D­ nî cho vay TDH cña Ng©n hµng BIDV gi¶m dÇn qua c¸c n¨m nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ do chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng §T TW.TÝnh ®Õn 31/12/2007, tæng d­ nî (kh«ng kÓ ODA, nî khoanh, chê xö lý) lµ 732.870 tû ®ånggi¶m 28.931 tû ®ång so víi n¨m 2006. Tuy nhiªn,d­ nî cho vay ng¨n h¹n l¹i t¨ng d¸ng kÓ do Ng©n hµng chó träng vµo viÖc thu håi vèn nhanh. Trong ®ã: - D­ nî tÝn dông ng¾n h¹n n¨m 2007 lµ 3.055.307 tû ®ång, t¨ng 61.104 tû ®ång so víi n¨m 2006; - D­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n th­¬ng m¹i lµ 959 tû ®ång, t¨ng 79 tû ®ång (+9%) so víi n¨m 2006. - D­ nî tÝn dông theo kÕ ho¹ch nhµ n­íc vµ chØ ®Þnh lµ 2.375ty ®ång, gi¶m 12.11tû ®ång so víi n¨m 2006 C¸c c¬ cÊu lín vÒ tÝn dông ®· chuyÓn dÞch theo chiÒu h­íng tÝch cùc phï hîp víi ®Þnh h­íng cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh: TÝnh ®Õn 31/12/2007 d­ nî trung dµi h¹n chiÕm 22,94 . §èi t­îng cho vay trung dµi h¹n cña NH lµ tÊt c¶ c¸c ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua, ®èi t­îng ®­îc vay chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc (®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trung ­¬ng) vµ ngµnh nghÒ ®­îc ®Çu t­ nhiÒu vèn trung dµi h¹n nhÊt lµ thuéc lÜnh vùc th­¬ng m¹i Nh×n chung d­ nî t¨ng cïng doanh sè cho vay, chøng tá r»ng hiÖu qu¶ tÝn dông cña Ng©n hµng lµ tèt, t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh t¨ng thªm thÞ phÇn tÝn dông nghÜa lµ t¨ng thªm doanh thu cho Ng©n hµng. Cã thÓ nãi nguån vèn trung dµi h¹n cña NH ®· gãp phÇn quan träng vµo ®Çu t­ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ hç trî tÝch cùc sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®« còng nh­ gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng c­êng n¨ng lùc c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng hç trî s¶n xuÊt, kinh doanh nãi riªng. HiÖu qu¶ nµy thÓ hiÖn qua møc t¨ng tr­ëng GDP liªn tôc cao vµ møc t¨ng tr­ëng cña ngµnh th­¬ng m¹i cña thµnh phè Hµ Néi tõ n¨m 2000 ®Õn nay. Tr­íc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng m¹nh vÒ vèn trung vµ dµi h¹n, BIDVHN ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu hót nguån vèn nµy, nh­ng kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ. Hµng n¨m, vèn huy ®éng trung dµi h¹n tuy t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi nh­ng vÒ tû träng trong tæng nguån vèn huy ®éng th× t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ (vèn ng¾n h¹n chiÕm tû träng lín h¬n). Sù thay ®æi chñ yÕu ë h×nh th¸i gi¸ trÞ tiÒn VN§ hoÆc ngo¹i tÖ hay thay ®æi tÝnh chÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cã k× h¹n dµi, ng­êi d©n cã xu h­íng chuyÓn sang mua c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ tuú theo sù hÊp dÉn cña l·i suÊt cña mçi h×nh thøc trong tõng thêi kú. 2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i BIDVHN. 2.3.1. Những thành tựu đạt được Trong 3 n¨m gÇn ®©y, nguån vèn cña BIDVHN liªn tôc t¨ng tr­ëng vµ ®­îc huy ®éng tõ rÊt nhiÒu nguån gåm: tõ c¸c TCKT vµ d©n c­, tõ Kho b¹c nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc kh¸c. Víi c¬ cÊu nguån vèn cña NH cho thÊy nguån tiÒn göi d©n c­ chiÕm tû träng lín nhÊt vµ lµ nguån æn ®Þnh nhÊt. Trong c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng th× tû träng vèn huy ®éng cã kú h¹n trªn 12 th¸ng, tû träng vèn huy ®éng kh«ng kú h¹n trong tæng nguån vèn huy ®éng ngµy cµng gi¶m. §iÒu nµy chøng tá nguån vèn huy ®éng cña BIDVHN cã tÝnh chÊt æn ®Þnh cao, NH cã thÓ sö dông ®Ó ®Çu t­ cho nh÷ng dù ¸n trung vµ dµi h¹n. Së dÜ, ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn ®©y, lµ do: - BIDVHN ®· kh«ng ngõng quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng kÕt hîp víi tuyÓn dông c¸n bé míi. Trong ®ã x©y dùng chiÕn l­îc nguån lùc c¸n bé võa cã phÈm chÊt v÷ng vµng võa cã n¨ng lùc chuyªn m«n trë thµnh vÊn ®Ò then chèt, quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Chó träng gi¸o dôc ®¹o ®øc, phong c¸ch nghÒ nghiÖp cho ®éi ngò nh©n viªn, ®æi míi phong c¸ch giao dÞch, nªn t¹o ®­îc uy tÝn vµ lßng tin ®èi víi KH. - Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c nghiÖp vô NH kh¸c bªn c¹nh nghiÖp vô huy ®éng vèn, BIDVHN còng ®· coi träng viÖc ph¸t triÓn vµ ®æi míi vÒ c«ng nghÖ NH. Tõ chç chØ cã 02 m¸y tÝnh víi ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông chØ lµ h¹ch to¸n ®¬n thuÇn (n¨m 1992) ®Õn nay Chi nh¸nh ®· x©y dùng m¹ng m¸y tÝnh diÖn réng nèi m¹ng tõ BIDVHN víi Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vµ 4 chi nh¸nh trùc thuéc, ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông còng ®­îc n©ng cÊp, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®iÒu hµnh cña BIDVHN, ®ång thêi BIDVHN ®· më réng nhiÒu ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô KH: ChuyÓn tiÒn nhanh qua mµng vi tÝnh, thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n bï trõ... - Ngoµi c¸c yÕu tè trªn, BIDVHN ®Æc biÖt t¨ng c­êng vËn ®éng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n t¹i NH, tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n t¹i NH ngµy mét t¨ng. Thùc hiÖn giao kho¸n ®Õn tõng c¸n bé NH. §ång thêi lu«n g¾n viÖc huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao, ®iÒu nµy ®¶m b¶o an toµn vèn mµ NH huy ®éng, ®¶m b¶o chi tr¶ ®ñ gèc vµ l·i cho ng­êi göi tiÒn vµ cã lîi nhuËn. 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña BIDVHN. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña BIDVHN cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: 2.3.2.1. Vèn cã k× h¹n tõ 2 n¨m trë lªn chiÕm tû träng rÊt thÊp trong tæng sè vèn huy ®éng: Theo quy ®Þnh vÒ kú h¹n nî cña NHNN: tÝn dông trung h¹n lµ c¸c kho¶n cÊp tÝn dông cã thêi h¹n tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng vµ tÝn dông dµi h¹n lµ c¸c kho¶n cÊp tÝn dông cã thêi h¹n tõ trªn 60 th¸ng trë lªn. Nh­ vËy, chØ cã c¸c nguån vèn huy ®éng cã kú h¹n phï hîp víi thêi gian quy ®Þnh trªn míi cã thÓ gäi lµ vèn trung vµ dµi h¹n. (ë Mü, mét c«ng cô vay nî lµ ng¾n h¹n nÕu kú h¹n thanh to¸n cña nã lµ 1 n¨m hoÆc Ýt h¬n vµ lµ dµi h¹n nÕu kú h¹n thanh to¸n cña nã lµ 10 n¨m hoÆc l©u h¬n, c«ng cô vay nî cã kú h¹n thanh to¸n gi÷a 1 n¨m vµ 10 n¨m ®­îc gäi lµ trung h¹n). NÕu theo nh÷ng tiªu chuÈn trªn, c¸c NHTM ViÖt Nam nãi chung, ë Hµ Néi nãi riªng vµ ®Æc biÖt lµ BIDVHN tõ tr­íc ®Õn nay ch­a huy ®éng ®­îc vèn dµi h¹n, chñ yÕu lµ vèn cã kú h¹n tõ 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng. HiÖn t¹i, BIDVHN vÉn ch­a t×m ra ®­îc biÖn ph¸p h÷u hiÖu nµo ®Ó kh¬i t¨ng nguån vèn dµi h¹n. 2.3.2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn trung vµ dµi h¹n cña BIDVHN trªn ®Þa bµn, ®Æc b._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37238.doc
Tài liệu liên quan