Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo tường công trình

CHệễNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH I. KHAÙI NIEÄM CHUNG. II. PHAÂN LOAẽI TệễỉNG. III. CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA TệễỉNG. IV.CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY. V. CAÁU TAẽO CHI TIEÁT CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA TệễỉNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH.  TUỉY THEO Về TRÍ CUÛA TệễỉNG TRONG COÂNG TRèNH, VAÄT LIEÄU XAÂY DệẽNG : TệễỉNG COÙ CHệÙC NAấNG CHềU LệẽC, BAO CHE, BAÛO VEÄ, NGAấN CHIA KHOÂNG GIAN.  VAÄT LIEÄU XAÂY DệẽNG: ẹAÁT, ẹAÙ, GAẽCH ẹAÁT NUNG, GAẽCH CIMENT, GOÃ, GIAÁY, CHAÁT DEÛO,

pdf58 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo tường công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIM LOAẽI & HễẽP KIM, BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP, THUÛY TINH. KHAÙI NIEÄM CHUNG HEÄ THOÁNG MAÙI CệÛA II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÙC BOÄ PHAÄN CAấN BAÛN CUÛA TệễỉNG BAO GOÀM:  CHAÂN TệễỉNG.  THAÂN TệễỉNG  ẹặNH TệễỉNG  BOÄ PHAÄN TAấNG CệễỉNG ẹOÄ CệÙNG CHO THAÂN TệễỉNG.  BOÄ PHAÄN TAấNG CệễỉNG KHAÛ NAấNG CAÙCH NHIEÄT, CAÙCH AÂM.  BOÄ PHAÄN XUNG QUANH LOÃ CệÛA.  CAÁU TAẽO HOAỉN THIEÄN BEÀ MAậT. KHAÙI NIEÄM CHUNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH.  PHAÂN LOẽAI THEO Về TRÍ : - TệễỉNG BAO CHE XUNG QUANH COÂNG TRèNH. - TệễỉNG NGAấN CHIA KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG. - TệễỉNG COÙ HOAậC KHOÂNG COÙ TIEÁP XUÙC VễÙI BệÙC XAẽ MAậT TRễỉI. - TệễỉNG COÙ HOAậC KHOÂNG COÙ TIEÁP XUÙC VễÙI NệễÙC.  PHAÂN LOẽAI THEO TÍNH CHAÁT LAỉM VIEÄC: - TệễỉNG COÙ YEÂU CAÀU ẹAậC BIEÄT: CAÙCH NHIEÄT, CAÙCH AÂM, CHOÁNG CHAÙY, NGAấN CAÙCH PHOÙNG XAẽ. - TệễỉNG COÁ ẹềNH HOAậC DI ẹOÄNG. - TệễỉNG ẹAậC HOAậC THOAÙNG HễÛ. - TệễỉNG THAÁU QUANG. . . PHAÂN LOAẽI TệễỉNG: THEO Về TRÍ - TÍNH CHAÁT II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH.  ẹAÁT: TệễỉNG TRèNH.  THệẽC VAÄT: LAÙ, COÛ, GOÃ.  ẹAÙ.  GAẽCH ẹAÁT NUNG.  GAẽCH CIMAấNG.  BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP.  KIM LOAẽI & HễẽP KIM.  THUÛY TINH. MOÃI LOẽAI VAÄT LIEÄU COÙ NHệếNG TÍNH CHAÁT KHAÙC NHAU, CHOẽN LệẽA ẹEÅ THIEÁT KEÁ CAÁU TRUÙC TệễỉNG, CAấN CệÙ VAỉO YEÂU CAÀU CHệÙC NAấNG, Về TRÍ CUÛA TệễỉNG. PHAÂN LOAẽI TệễỉNG: THEO VAÄT LIEÄU TệễỉNG GAẽCH, BTCT. VAÙCH KIM LOẽAI, GOÃ TệễỉNG ẹAÙ TệễỉNG HễẽP KIM II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH.  TệễỉNG TOAỉN KHOÁI: VIEÄC THI COÂNG ẹệễẽC TIEÁN HAỉNH TAẽI COÂNG TRệễỉNG:  TệễỉNG LAẫP GHEÙP: TệễỉNG ẹệễẽC SAÛN XUAÁT TAẽI NHAỉ MAÙY, SAU ẹOÙ VAÄN CHUYEÅN ẹEÁN VAỉ LAẫP GHEÙP TAẽI COÂNG TRệễỉNG. PHAÂN LOAẽI TệễỉNG: THEO PH. PHAÙP THI COÂNG TệễỉNG LAẫP GHEÙP TệễỉNG TOAỉN KHOÁI II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. TệễỉNG CHềU LệẽC:  VAÄT LIEÄU XAÂY TệễỉNG COÙ KHAÛ NAấNG CHềU NEÙN CAO: ẹAÙ, GAẽCH ẹINH ( GAẽCH THEÛ ).  CHIEÀU DAỉY CUÛA TệễỉNG LễÙN, GIAếM DAÀN Tệỉ DệễÙI LEÂN TREÂN.  HAẽN CHEÁ CAÙC KHOAÛNG MễÛ TREÂN THAÂN TệễỉNG. TệễỉNG CHềU LệẽC II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. YEÂU CAÀU:  ẹOÄ OÅN ẹềNH CAO, CHềU ẹệễẽC Sệẽ TAÙC ẹOÄNG CUÛA MOÂI TRệễỉNG Tệẽ NHIEÂN: GIOÙ, BAếO, MệA, NAẫNG, COÂN TRUỉNG. . .  CAÁU TAẽO PHUỉ HễẽP VễÙI YEÂU CAÀU KHAI THAÙC NHệếNG YEÁU TOÁ COÙ LễẽI & HAẽN CHEÁ NHệếNG YEÁU TOÁ BAÁT LễẽI Tệỉ MOÂI TRệễỉNG Tệẽ NHIEÂN, MOÂI TRệễỉNG XAế HOÄI: BệÙC XAẽ MAậT TRễỉI, GIOÙ, AÙNH SAÙNG, AÂM THANH, TAÀM NHèN. . .  BAÛO TRè THUAÄN LễẽI.  TÍNH THAÅM MYế TệễỉNG BAO CHE COÂNG TRèNH II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. TệễỉNG NGAấN CHIA KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG:  COÁ ẹềNH HOAậC DI ẹOÄNG PHUẽ THUOÄC VAỉO KHOÂNG GIAN KIEÁN TRUÙC YEÂU CAÀU.  ẹAÛM BAÛO VEÄ SINH, THAÅM MYế, TAấNG KHAÛ NAấNG TAÙN XAẽ AÙNH SAÙNG, CAÙCH AÂM, HUÙT AÂM. . .  ẹAÙP ệÙNG YEÂU CAÀU THOÂNG THOAÙNG.  ẹAÙP ệÙNG CAÙC YEÂU CAÀU ẹAậC BIEÄT: CHOÁNG PHOÙNG XAẽ, CHOÁNG CHAÙY. . . YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ CAÁU TAẽO II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA TệễỉNG XAÂY:  BEÄ TệễỉNG.  THAÂN TệễỉNG.  GIAẩNG TệễỉNG.  ẹặNH TệễỉNG.  BOÅ TRUẽ.  LANH TOÂ.  OÂ VAấNG, MAÙI HAẫT.  BEÄ CệÛA.  CHAÂN TệễỉNG. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. TệễỉNG MOÙNG- BEÄ TệễỉNG  VAÄT LIEÄU COÙ CệễỉNG ẹOÄ CAO, ẹAÛM BAÛO KHAÛ NAấNG CHềU LệẽC & KHAÛ NAấNG CHOÁNG THAÁM, CHOÁNG VA CHAẽM.  CHIEÀU DAỉY THAÂN TệễỉNG THOÂNG THệễỉNG LễÙN HễN TệễỉNG BAO CHE BEÂN TREÂN.  BOÁ TRÍ LễÙP CHOÁNG THAÁM ễÛ CAÙC Về TRÍ MAậT NGOAỉI, MAậT TRONG VAỉ TAẽI NễI TIEÁP GIAÙP GIệếA TệễỉNG MOÙNG VAỉ TệễỉNG BAO CHE BEÂN TREÂN. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY TệễỉNG BAO CHE BEÄ TệễỉNG VểA HEỉ ẹAỉ KIEÀNG CAÙT TOÂN NEÀN ẹAÁT Tệẽ NHIEÂN NEÀN COÂNG TRèNH MOÙNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH BEÄ TệễỉNG  ẹềNH NGHểA: BOÄ PHAÄN CUÛA TệễỉNG ễÛ Về TRÍ TIEÁP XUÙC VễÙI NEÀN ẹAÁT Tệẽ NHIEÂN.  VAÄT LIEÄU SệÛ DUẽNG XAÂY DệẽNG? Vè SAO?  CHIEÀU CAO XAÂY DệẽNG? Vè SAO?  COÙ TAÙC ẹOÄNG ẹEÁN HèNH THệÙC THAÅM MYế COÂNG TRèNH KHOÂNG? I. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA TệễỉNG BEÄ TệễỉNG SệÛ DUẽNG VAÄT LIEÄU COÙ CệễỉNG ẹOÄ CAO, COÙ KHAÛ NAấNG CHOÁNG THAÁM & CHOÁNG VA CHAẽM: ẹAÙ Tệẽ NHIEÂN, GAẽCH THEÛ, BTCT. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CHOÁNG THAÁM BEÄ TệễỉNG & NEÀN COÂNG TRèNH  Về TRÍ CAÙC LễÙP CHOÁNG THAÁM TREÂN TệễỉNG MOÙNG - BEÄ TệễỉNG.  CAÙC NGUOÀN AÅM Tệỉ ẹAÂU ?  Vè SAO PHAÛI CHOÁNG THAÁM ?  KHOÂNG CHOÁNG THAÁM BEÄ TệễỉNG THè COÙ NHệếNG TAÙC ẹOÄNG BAÁT LễẽI NAỉO CHO THAÂN TệễỉNG ?  CAÙC GIAÛI PHAÙP CHOÁNG THAÁM ?  VAÄT LIEÄU CHOÁNG THAÁM ? VAÛI PVC CT NEÀN CAÙT TOÂN NEÀN ẹAÁT NEÀN Tệẽ NHIEÂN VểA HEỉ I = 2 % CAO ẹOÄ NEÀN OÁP CHAÂN TệễỉNG CAÙT TOÂN NEÀN II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. THAÂN TệễỉNG  VAÄT LIEÄU GAẽCH ẹAÁT NUNG HOAậC GAẽCH CIMAấNG.  CHIEÀU DAỉY THAÂN TệễỉNG THOÂNG THệễỉNG : 100 mm- 400mm.  THAÂN TệễỉNG CAÁU TAẽO MOÄT HOAậC NHIEÀU CHUÛNG LOAẽI VAÄT LIEÄU, COÙ HOAậC KHOÂNG COÙ KHOAÛNG TROÁNG ễÛ GIệếA VễÙI MUẽC ẹÍCH CAÙCH NHIEÄT BệÙC XAẽ MAậT TRễỉI & CAÙCH AÂM.  GAẽCH XAÂY & MAẽCH VệếA ẹAÛM BAÛO ẹUÛ CệễỉNG ẹOÄ YEÂU CAÀU VAỉ COÙ KÍCH THệễÙC ẹOÀNG ẹEÀU. - GAẽCH: (10x20) mm - MAẽCH VệếA: 10 mm CAÁU TAẽO THAÂN TệễỉNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO THAÂN TệễỉNG TệễỉNG XAÂY MOÄT LễÙP TệễỉNG XAÂY HAI LễÙP, CUỉNG HOAậC KHAÙC CHUÛNG LOẽAI VAÄT LIEÄU, KHOÂNG COÙ KHOAÛNG TROÁNG ễÛ GIệếA TệễỉNG XAÂY HAI LễÙP, CUỉNG HOAậC KHAÙC CHUÛNG LOẽAI VAÄT LIEÄU, COÙ KHOAÛNG TROÁNG ễÛ GIệếA. CAÙT THEÙP TAấNG CệễỉNG GAẽCH THEÛ THEÙP THEÙP CAÙT . . . THEÙP KÍCH THệễÙC KHOÛANG TROÁNG GAẽCH CIMAấNG & GAẽCH ẹAÁT NUNG GAẽCH ẹAÁT NUNG GAẽCH CIMAấNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÙC NGUYEÂN TAẫC XAÂY TệễỉNG CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY TệễỉNG XAÂY KHOÂNG TRUỉNG MAẽCH KHOAÛNG CAÙCH MAẽCH VệếA XAÂY GAẽCH XAÂY CAÂU GIệếA HAI LễÙP CAÙC KIEÅU XAÂY GAẽCH TREÂN THAÂN TệễỉNG XệÛ LYÙ TAẽI GOÙC TệễỉNG BOÁ TRÍ DOẽC BOÁ TRÍ NGANG BOÁ TRÍ ẹệÙNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY XệÛ LYÙ TệễỉNG XAÂY TAẽI Về TRÍ GOÙC II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. THAÂN TệễỉNG CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY GAẽCH ẹINH ( GAẽCH THEÛ ) THEÙP THANH GAẽCH THEÙP CAÙT HAI LễÙP TệễỉNG CUỉNG VAÄTLIEÄU HAI LễÙP TệễỉNG CUỉNG VAÄT LIEÄU HAI LễÙP TệễỉNG KHOÂNG CUỉNG VAÄTLIEÄU THEÙP GAẽCH KHOAÛNG TROÁNG THEÙP THEÙP II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH.  ẹềNH NGHểA: ẹặNH TệễỉNG BOÁ TRÍ ễÛ PHAÀN TREÂN CUỉNG CUÛA TệễỉNG, THEO PHệễNG DOẽC CUÛA TệễỉNG.  MUẽC ẹÍCH: - CHOÁNG THAÁM CHO THAÂN TệễỉNG. - LIEÂN KEÁT CAÁU TRUÙC MAÙI VAỉO THAÂN TệễỉNG.  VAÄT LIEÄU: YEÂU CAÀU COÙ CệễỉNG ẹOÄ CAO, CHOÁNG THAÁM TOÁT:GAẽCH COÙ CệễỉNG ẹOÄ CAO, ẹAÙ, BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP.  Về TRÍ: - ẹặNH TệễỉNG NAẩM PHÍA DệễÙI CAÁU TRUÙC KEÁT CAÁU MAÙI. - ẹặNH TệễỉNG NAẩM PHÍA TREÂN CAÁU TRUÙC MAÙI. ẹặNH TệễỉNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. ẹặNH TệễỉNG ễÛ Về TRÍ DệễÙI CAÁU TRUÙC MAÙI • VAI TROỉ:  ẹặNH TệễỉNG NHAÄN & PHAÂN BOÁ ẹOÀNG ẹEÀU TAÛI TROẽNG KEÁT CAÁU MAÙI XUOÁNG THAÂN TệễỉNG.  LIEÂN KEÁT XAỉ GOÀ MAÙI VAỉO CAÁU TRUÙC CHềU LệẽC CUÛA COÂNG TRèNH, OÅN ẹềNH CAÁU TRUÙC MAÙI. CHI TIEÁT THEÙP TROỉN NEO VAỉO THEÙP CUÛA ẹặNH TệễỉNG & XAỉ GOÀ. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. ẹặNH TệễỉNG ễÛ Về TRÍ TREÂN CAÁU TRUÙC MAÙI Về TRÍ TIEÁP GIAÙP GIệếA TệễỉNG & MAÙI  VAI TROỉ: - TAấNG ẹOÄ CệÙNG CHO THAÂN TệễỉNG. - CHOÁNG THAÁM CHO THAÂN TệễỉNG XAÂY VệễẽT MAÙI.  YEÂU CAÀU: - LIEÂN KEÁT ẹặNH TệễỉNG VAỉO ẹAÀU COÄT. - TAẽO ẹOÄ DOÁC TREÂN MAậT TREÂN ẹặNH TệễỉNG. TAẽO MAậT DOÁC Gễỉ MOÙC NệễÙC SAỉN MAÙI CHI TIEÁT II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CHAÂN TệễỉNG XAÂY VệễẽT SAỉN MAÙI Về TRÍ TIEÁP GIAÙP GIệếA TệễỉNG & MAÙI  VAI TROỉ: - TAấNG ẹOÄ CệÙNG CHO THAÂN TệễỉNG. - CHOÁNG THAÁM CHO THAÂN TệễỉNG XAÂY VệễẽT MAÙI.  YEÂU CAÀU: - LIEÂN KEÁT ẹặNH TệễỉNG VAỉO ẹAÀU COÄT. - TAẽO ẹOÄ DOÁC TREÂN MAậT TREÂN ẹặNH TệễỉNG. SAỉN MAÙI CHI TIEÁT II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU KIEÄN LANH TOÂ  ẹềNH NGHểA: LANH TOÂ LAỉ CAÁU TRUÙC CHềU LệẽC ẹEÅ NHAÄN TAÛI TROẽNG PHAÀN TệễỉNG PHÍA BEÂN TREÂN CệÛA ẹI, CệÛA SOÅ, TRUYEÀN TAÛI TROẽNG NAỉY XUOÁNG PHAÀN TệễỉNG HAI BEÂN CUÛA CệÛA.  VAÄT LIEÄU: GOÃ, GAẽCH ẹAÁT NUNG, ẹAÙ, GAẽCH- THEÙP, BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP, THEÙP HèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY • LANH TOÂ:  TIEÁT DIEÄN LANH TOÂ BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP: - H= L/12 – L/10 - B= CHIEÀU DAỉY THAÂN TệễỉNG.  CHIEÀU DAỉI ẹOẽAN LANH TOÂ GAÙC VAỉO THAÂN TệễỉNG: - ( 1,5- 2 )CHIEÀU DAỉI GAẽCH XAÂY TệễỉNG. - Vè SAO ? ẹềNH NGHểA : LANH TOÂ LAỉ CAÁU KIEÄN ẹễÛ TAÛI TROẽNG TệễỉNG NGAY PHÍA BEÂN TREÂN KHOÛANG TROÁNG CUÛA CệÛA TREÂN THAÂN TệễỉNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CHI TIEÁT CAÁU TAẽO LANH TOÂ BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TAẽI Về TRÍ TREÂN CệÛA ẹI & CệÛA SOÅ. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY CệÛA ẹI CệÛA SOÅ II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY CHI TIEÁT CAÁU TAẽO LANH TOÂ BTCT TAẽI Về TRÍ TREÂN CệÛA SOÅ ễÛ Về TRÍ TệễỉNG BAO CHE CUÛA COÂNG TRèNH. CHI TIEÁT A  CAÁU TAẽO LANH TOÂ COÙ Gễỉ CAÙCH NệễÙC PHÍA BEÂN TREÂN CệÛA SOÅ ễÛ TệễỉNG BAO CHE COÂNG TRèNH.  Vè SAO PHAÛI COÙ Gễỉ CAÙCH NệễÙC TREÂN CệÛA ? CHI TIEÁT B CHI TIEÁT A CHặ MOÙC NệễÙC I= 2% II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY LANH TOÂ KEÁT HễẽP VễÙI CAÁU TRUÙC CHE NAẫNG: OÂ VAấNG CHặ MOÙC NệễÙC CHI TIEÁT B CHI TIEÁT B CHI TIEÁT A ẹOÄ DOÁC I = 2%  CAÁU TAẽO TIEÁT DIEÄN LANH TOÂ- OÂ VAấNG COÙ NHệếNG HèNH THệÙC NAỉO, NEÂN CHOẽN HèNH THệÙC NAỉO?  TAẽI SAO MAậT TREÂN OÂ VAấNG PHAÛI TAẽO DOÁC ? TAẽI SAO PHAÛI THIEÁT KEÁ Gễỉ CHặ MOÙC NệễÙC ễÛ MEÙP DệễÙI CUÛA OÂ VAấNG. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. BEÄ CệÛA SOÅ  MUẽC ẹÍCH: - TAấNG ẹOÄ CệÙNG CHO TệễỉNG TAẽI Về TRÍ KHUNG CệÛA, - CHOÁNG THAÁM  YEÂU CAÀU:  VAÄT LIEÄU: BEÄ CệÛA BTCT CAÙC KIEÅU BEÄ CệÛA VễÙI CAÙC LOẽAI VAÄT LIEÄU KHAÙC NHAU II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY BEÄ CệÛA II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY CAÁU TAẽO TệễỉNG HAI BEÂN LOÃ CệÛA ( TệễỉNG XAÂY PHAÚNG ) TệễỉNG BOÁ TRÍ MOÄT LễÙP CệÛA TệễỉNG BOÁ TRÍ HAI LễÙP CệÛA THEÙP THANH NEO KHUNG CệÛA VAỉO THAÂN TệễỉNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG HAI BEÂN LOÃ CệÛA TệễỉNG XAÂY Gễỉ TệễỉNG BOÁ TRÍ HAI LễÙP CệÛA TệễỉNG BOÁ TRÍ MOÄT LễÙP CệÛA II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. AÙP LệẽC GIOÙ (BAếO) TAÙC ẹOÄNG LEÂN COÂNG TRèNH TAÙC ẹOÄNG AÛNH HệễÛNG GIAÛI PHAÙP CAÁU TRUÙC MAÙI NHAỉ TệễỉNG NHAỉ LIEÂN KEÁT CAÁU TRUÙC MAÙI VAỉO KEÁT CAÁU CHềU LệẽC CUÛA COÂNG TRèNH. TAấNG CệễỉNG KHAÛ NAấNG CHềU UOÁN CUÛA TệễỉNG. HEÄ THOÁNG KHUNG CHềU LệẽC TRUYEÀN TAÛI TROẽNG NGANG XUOÁNG MOÙNG COÂNG TRèNH. TAÛI TROẽNG TAÙC ẹOÄNG LEÂN TệễỉNG BEÂN TRONG ẹệễẽC TRUYEÀN QUA KEÁT CAÁU COÂNG TRèNH. GIOÙ TAẽO NEÂN CAÙC AÙP LệẽC DệễNG VAỉ AÙP LệẽC AÂM LEÂN CAÙC BEÀ MAậT CUÛA COÂNG TRèNH. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. GIAẩNG TệễỉNG & BOÅ TRUẽ  MUẽC ẹÍCH: TAấNG KHAÛ NAấNG CHOÁNG LệẽC XOÂ NGANG CHO TệễỉNG.  YEÂU CAÀU: HEÄ THOÁNG GIAẩNG TệễỉNG & BOÅ TRUẽ NAẩM TRONG THAÂN TệễỉNG, LIEÂN KEÁT VAỉO CAÁU TRUÙC CHềU LệẽC CUÛA COÂNG TRèNH.  CAÁU KIEÄN: - GIAẩNG TệễỉNG. - BOÅ TRUẽ. THAÂN TệễỉNG KHOÂNG COÙ BOÄ PHAÄN TAấNG CệễỉNG ẹOÄ CệÙNG. THAÂN TệễỉNG COÙ BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG GIAẩNG TệễỉNG & BOÅ TRUẽ II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG XAÂY BOÄ PHAÄN TAấNG CệễỉNG KHAÛ NAấNG CHềU LệẽC CHO TệễỉNG HEÄ KHUNG CHềU LệẽC CHÍNH CUÛA COÂNG TRèNH LIEÂN KEÁT HEÄ THOÁNG GIAẩNG TệễỉNG & BOÅ TRUẽ VễÙI HEÄ KHUNG KEÁT CAÁU CHềIU LệẽC CUÛA COÂNG TRèNH. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. GIAẩNG TệễỉNG – LANH TOÂ - OÂ VAấNG KEÁT HễẽP CAÁU TRUÙC GIAẩNG TệễỉNG, LANH TOÂ & CAÁU TRUÙC OÂ VAấNG TREÂN HEÄ THOÁNG CệÛA ễÛ TệễỉNG BAO CHE II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. GIAẩNG TệễỉNG – LANH TOÂ – OÂ VAấNG CHI TIEÁT MAậT CAẫT DOẽC QUA Về TRÍ CệÛA SOÅ KEÁT HễẽP CAÙC CAÁU TRUÙC: LANH TOÂ- GIAẩNG TệễỉNG- OÂ VAấNG TREÂN HEÄ THOÁNG TệễỉNG BAO CHE I = 2% II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. HOỉAN THIEÄN BEÀ MAậT TệễỉNG  HèNH THệÙC: - TệễỉNG XAÂY GAẽCH ẹEÅ TRAÀN KHOÂNG TOÂ. - TệễỉNG TOÂ VệếA CIMAấNG- CAÙT, QUEÙT VOÂI HOAậC SễN NệễÙC. - TệễỉNG OÁP GOÃ HOAậC TAÁM HễẽP KIM. CAÙC HèNH THệÙC MAẽCH VệếA CUÛA TệễỉNG XAÂY GAẽCH KHOÂNG TOÂ II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. NHIEÄM VUẽ:  TệễỉNG VAÙCH LAỉM NHIEÄM VUẽ NGAấN CHIA KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG COÂNG TRèNH. YEÂU CAÀU:  OÅN ẹềNH, BEÀN VệếNG.  CAÙCH AÂM, CAÙCH NHIEÄT.  THAÅM MYế. VAÄTLIEÄU XAÂY DệẽNG:  GAẽCH ẹAÁT NUNG, GAẽCH CIMAấNG.  GOÃ Tệẽ NHIEÂN & NHAÂN TAẽO.  KIM LOẽAI: THEÙP, HễẽP KIM.  THAẽCH CAO.  CEMBOARD CAÁU TAẽO TệễỉNG - VAÙCH II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH  HEÄ THOÁNG CAÁU TRUÙC CHềU LệẽC.  HEÄ THOÁNG CAÁU TRUÙC TRAÙM LAẫP KHOÛANG TROÁNG.  CAÙC CAÁU TRUÙC TAấNG CệễỉNG KHAÛ NAấNG CAÙCH AÂM. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG - VAÙCH CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH-VAÄT LIEÄU XAÂY DệẽNG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH:  KHUNG CHềU LệẽC : GOÃ, KIMLOẽAI.  TAÁM OÁP BEÀ MAậT: GOÃ, THAẽCH CAO, CIMAấNG. . . GOÃ Tệẽ NHIEÂN & NHAÂN TAẽO KIM LOẽAI ( THEÙP – NHOÂM ) TIEÁT DIEÄN THANH VAÄT LIEÄU DUỉNG LAỉM KHUNG CHềU LệẽC CAÙC HèNH THệÙC CAÁU TRUÙC CHềU LệẽC CHO TệễỉNG VAÙCH II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH TAÁM OÁP BEÀ MAậT:VAÄT LIEÄU & KÍCH THệễÙC.  GOÃ Tệẽ NHIEÂN.  GOÃ NHAÂN TAẽO.  TAÁM THAẽCH CAO.  TAÁM CEMBOARD. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH GOÃ Tệẽ NHIEÂN GOÃ NHAÂN TAẽO TAÁM THAẽCH CAO, CIMAấNG KHUNG GOÃ CHềU LệẽC II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH TệễỉNG VAÙCH OÁP GOÃ VAÙN Tệẽ NHIEÂN. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH TệễỉNG VAÙCH OÁP VAÙN NHAÂN TAẽO, TAÁM THAẽCH CAO. II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH  HEÄ THOÁNG CAÁU TRUÙC CHềU LệẽC.  HEÄ THOÁNG CAÁU TRUÙC TRAÙM LAẫP KHOÛANG TROÁNG.  CAÙC CAÁU TRUÙC TAấNG CệễỉNG KHAÛ NAấNG CAÙCH AÂM. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG - VAÙCH CAÙC KIEÅU OÁP VAÙN GOÃ II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG –VAÙCH GOÃ CAÙC KIEÅU OÁP VAÙN GOÃ II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG GOÃ VAÙN OÂP THEO PHệễNG NAẩM NGANG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG GOÃ VAÙN OÁP THEO PHệễNG THAÚNG ẹệÙNG & PHệễNG NAẩM NGANG II. CAÁU TAẽO TệễỉNG COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO TệễỉNG -VAÙCH CAÁU TRUÙC KHUNG THEÙP HèNH THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT CAẫT TRÍCH ẹOAẽN Tệỉ MOÙNG ẹEÁN MAÙI MUẽC TIEÂU:  NAẫM VệếNG CAÙC BOÄ PHAÄN CAÁU TAẽO TệễỉNG  NGUYEÂN TAẫC LIEÂN KEÁT VAỉ VAÄT LIEÄU TệỉNG BOÄ PHAÄN  CAÙC LễÙP VAÄT LIEÄU CAÁU TAẽO VAỉ CHI TIEÁT QUAN TROẽNG  DệẽNG MAậT CAẫT QUA MOÄT TRUẽC TệễỉNG Tệỉ MOÙNG ẹEÁN MAÙI THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT CAẫT TRÍCH ẹOAẽN Tệỉ MOÙNG ẹEÁN MAÙI NGUYEÂN TAẫC DệẽNG HèNH: Tệỉ TOÅNG THEÅ ẹEÁN CHI TIEÁT  DệẽNG TRUẽC ẹệÙNG: TIM COÄT, CHIEÀU DAỉY TệễỉNG  DệẽNG TRUẽC NGANG: NEÀN ẹAÁT Tệẽ NHIEÂN, NEÀN NHAỉ, SAỉN LAÀU, DAÀM MAÙI  DệẽNG CHI TIEÁT CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA TệễỉNG Tệỉ MOÙNG – MAÙI  THEÅ HIEÄN CHI TIEÁT CAÁU TAẽO VAỉ VAÄT LIEÄU  KIEÅM TRA KÍCH THệễÙC, GHI CHUÙ, TRUẽC ẹềNH Về THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT CAẫT TRÍCH ẹOAẽN Tệỉ MOÙNG ẹEÁN MAÙI MAậT CAẫT TRÍCH ẹOAẽN NHAỉ 1 TAÀNG VAỉ 2 TAÀNG THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT CAẫT TRÍCH ẹOAẽN Tệỉ MOÙNG ẹEÁN MAÙI MAậT CAẫT TRÍCH ẹOAẽN QUA SAÛNH, TAM CAÁP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_nguyen_ly_thiet_ke_cau_tao_kien_truc_chuong_2_cau.pdf
Tài liệu liên quan