Giáo trình Thiết kế đồ họa bitmap

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chủ biên: Lê Thị Thanh Hương GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA BITMAP (Lưu hành nội bộ) Hà Nội năm 2011 Tuyên bố bản quyền Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội không sử dụng và không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh. Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình

pdf166 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thiết kế đồ họa bitmap, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
này với mục đích khác hay ở nơi khác đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 1/164 Muïc luïc PHAÀN 1.....................................................................................................................................................9 XÖÛ LYÙ AÛNH CAÊN BAÛNGIÔÙI THIEÄU..........................................................................................................9 GIÔÙI THIEÄU............................................................................................................................................. 10 GIAÙO TRÌNH LYÙ THUYEÁT ...................................................................................................................... 10 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO........................................................................................................................... 11 HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN LYÙ THUYEÁT .......................................................................................................... 12 BAØI 1 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ PHOTOSHOP ............................................................................... 12 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 12 I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ PHOTOSHOP ....................................................................................................... 12 II. CAÁU HÌNH MAÙY TÍNH CHO PHOTOSHOP .................................................................................... 12 III. ÑOÄ PHAÂN GIAÛI ............................................................................................................................... 13 III.1. ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CUÛA TAÄP TIN ........................................................................................................13 III.2. ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CUÛA MAØN HÌNH .....................................................................................................13 IV. CAØI ÑAËT CHÖÔNG TRÌNH PHOTOSHOP.................................................................................. 13 V. GIÔÙI THIEÄU GIAO DIEÄN MAØN HÌNH ..............................................................................................13 V.1. THANH TIEÂU ÑEÀ .........................................................................................................................14 V.2. THANH MENU BAR ....................................................................................................................14 V.3. THANH OPTION (MENU WINDOW Æ SHOW OPTION) .....................................................................14 V.4. THANH COÂNG CUÏ TOOLBOX........................................................................................................14 V.5. CHEÁ ÑOÄ XEM AÛNH......................................................................................................................14 V.6. CHEÁ ÑOÄ CUOÄN HÌNH AÛNH............................................................................................................14 V.7. V.7. LAØM VIEÄC VÔÙI THANH PALETTE...........................................................................................14 VI. QUAÛN LYÙ FILE........................................................................................................................... 14 VI.1. CHOÏN FILE/NEW: ......................................................................................................................14 VI.2. CHOÏN FILE/ SAVE AS: ..............................................................................................................15 VI.3. CHOÏN FILE/ SAVE :...................................................................................................................16 VI.4. CHOÏN FILE/ SAVE FOR WEB: .....................................................................................................16 VI.5. CHOÏN FILE/ OPEN, OPEN AS:....................................................................................................16 VI.6. CHOÏN FILE/ CLOSE: .................................................................................................................16 VI.7. CHOÏN FILE/ REVERT: ...............................................................................................................16 VI.8. CHOÏN FILE/ EXIT:......................................................................................................................17 BAØI 2 COÂNG CUÏ TAÏO VUØNG CHOÏN KEÁT HÔÏP MENU VEÀ VUØNG CHOÏN ............................................ 18 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 18 I. KHAÙI NIEÄM VEÀ VUØNG CHOÏN – SÖÛ DUÏNG THÖÔÙC ÑO ................................................................ 19 I.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ VUØNG CHOÏN .........................................................................................................19 I.2. SÖÛ DUÏNG THÖÔÙC ÑO..................................................................................................................19 II. COÂNG CUÏ VEÀ VUØNG CHOÏN .......................................................................................................... 19 II.1. RECTANGULAR MARQUEE TOOL (M) ..........................................................................................19 Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 2/164 II.2. ELIPPTICAL MARQUEE TOOL (M)................................................................................................20 II.3. SINGLE ROW MARQUEE ............................................................................................................20 II.4. SINGLE COLUMN MARQUEE .......................................................................................................20 II.5. CROP TOOL (C) ........................................................................................................................20 II.6. LASSO TOOL (L)........................................................................................................................21 II.7. POLYGON LASSO TOOL..............................................................................................................21 II.8. MAGNETIC LASSO TOOL ............................................................................................................21 II.9. MAGIC WAND TOOL (W)............................................................................................................22 III. MOÄT SOÁ LEÄNH LIEÂN QUAN ÑEÁN VUØNG CHOÏN (MENU SELECT) .............................................. 22 III.1. LEÄNH ALL (CTRL+A) .................................................................................................................22 III.2. LEÄNH DESELECT (CTRL+D).......................................................................................................22 III.3. LEÄNH RESELECT (CTRL+SHIFT+D)............................................................................................22 III.4. LEÄNH INVERT (CTRL+SHIFT+I) ..................................................................................................22 III.5. LEÄNH COLOR RANGE ................................................................................................................22 III.6. LEÄNH FEATHER (CTRL+ALT+D).................................................................................................22 III.7. LEÄNH MODIFY...........................................................................................................................22 III.8. LEÄNH GOW...............................................................................................................................23 III.9. LEÄNH SIMILAR ..........................................................................................................................23 III.10. LEÄNH TRANSFORM SELECTION ..............................................................................................23 III.11. LEÄNH LOAD SELECTION.........................................................................................................23 III.12. LEÄNH SAVE SELECTION.........................................................................................................23 IV. BAÛNG BIEÁN ÑOÅI ÑOÁI TÖÔÏNG (MENU EDIT/TRANSFORM) ..................................................... 23 IV.1. FREE TRANSFORM (CTRL+T) ....................................................................................................23 IV.2. SCALE......................................................................................................................................23 IV.3. ROTATE ...................................................................................................................................23 IV.4. SKEW ......................................................................................................................................24 IV.5. DISTORT ..................................................................................................................................24 IV.6. PERSPECTIVE...........................................................................................................................24 IV.7. ROTATE 1800 ...........................................................................................................................24 IV.8. ROTATE 900 CW.......................................................................................................................24 IV.9. ROTATE 900 CWW ...................................................................................................................24 IV.10. FLIP HORIZONTAL .................................................................................................................24 IV.11. FLIP VERTICAL .....................................................................................................................24 BAØI 3 LAØM VIEÄC VÔÙI LÔÙP (LAYER), COÂNG CUÏ TO VEÕ (BRUSH)...................................................... 25 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 25 I. LAYER............................................................................................................................................ 26 I.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ LAYER.................................................................................................................26 I.2. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP PHAÙT SINH LAYERS........................................................................................26 I.3. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN LAYER...............................................................................................26 I.4. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA MENU PALETE LAYER...............................................................................26 I.5. CAÙC CHEÁ ÑOÄ HOØA TROÄN LAYER ..................................................................................................26 I.6. SAÉP XEÁP THÖÙ TÖÏ TREÂN DÖÔÙI CUÛA CAÙC LAYER..............................................................................28 I.7. CANH HAØNG GIÖÕA CAÙC LAYER ....................................................................................................28 II. COÂNG CUÏ TO VEÕ (BRUSH) (B) ..................................................................................................... 29 II.1. COÂNG CUÏ COÏ BRUSH .................................................................................................................29 II.2. COÂNG CUÏ PENCIL......................................................................................................................30 BAØI 4 MAØU SAÉC - CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TO MAØU - CHEÁ ÑOÄ QUICK MASK...................................... 31 Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 3/164 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 31 I. KHAÙI NIEÄM VEÀ MAØU SAÉC.............................................................................................................. 32 I.1. TÌM HIEÅU VEÀ MAØU SAÉC................................................................................................................32 I.2. HEÄ THOÁNG MAØU RGB, CMYK, HSB ..........................................................................................32 II. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TO MAØU ...................................................................................................... 33 II.1. LAØM VIEÄC VÔÙI BAÛNG SWATCHES PALETTE ..................................................................................33 II.2. LAØM VIEÄC VÔÙI BAÛNG COLOR PALETTE ........................................................................................33 II.3. CAÙC COÂNG CUÏ TO MAØU ..............................................................................................................34 III. CHEÁ ÑOÄ QUICKMASK ................................................................................................................... 36 III.1. CAÙC TÍNH CHAÁT CUÛA QUICK MASK ....................................................................................36 III.2. QUICK MASK OPTION ................................................................................................................37 BAØI 5 HIEÄU CHÆNH HÌNH AÛNH ÑEN TRAÉNG CAÙC COÂNG CUÏ VAØ LEÄNH LIEÂN QUAN....................... 38 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 38 I. CAÙC COÂNG CUÏ CHÆNH SÖÛA HÌNH AÛNH ....................................................................................... 39 I.1. CLONE STAMP (S) ....................................................................................................................39 I.2. PATTERN STAMP ......................................................................................................................39 I.3. BLUR (R)..................................................................................................................................40 I.4. SHARPEN (R) ...........................................................................................................................41 I.5. SMUDGE (R).............................................................................................................................41 I.6. DODGE (O)...............................................................................................................................42 I.7. SPONGE (O) .............................................................................................................................42 II. CAÙC LEÄNH LIEÂN QUAN HIEÄU CHÆNH SAÙNG TOÁI......................................................................... 43 II.1. LEVEL (CTRL+L).......................................................................................................................43 II.2. AUTO LEVEL (SHIFT+CTRL+L)...................................................................................................43 II.3. AUTO CONTRAST (ALT+SHIFT+CTRL+L) ....................................................................................44 II.4. CUVERS (CTRL+L)....................................................................................................................44 II.5. BRIGHTNESS/CONTRAST .........................................................................................................45 III. BOÄ LOÏC FILTER LIEÂN QUAN ÑEÁN CHÆNH SÖÛA HÌNH AÛNH ........................................................ 45 III.1. FILTER/BLUR/ SMART BLUR.......................................................................................................45 III.2. FILTER/BLUR/ GAUSSIAN BLUR ..................................................................................................45 III.3. FILTER/SHARPEN/SHARPEN ......................................................................................................45 III.4. FILTER/ NOISE/ DUST AND SCRATCHES......................................................................................46 BAØI 6 HIEÄU CHÆNH AÛNH MAØU - PHUÏC CHEÁ HÌNH AÛNH ÑEN TRAÉNG SANG MAØU............................ 47 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 47 I. CAÙC LEÄNH CHÆNH SÖÛA MAØU SAÉC ............................................................................................... 48 I.1. COLOR BALANCE (CTRL+B) ......................................................................................................48 I.2. HUE/SATURATION (CTRL+U) .....................................................................................................48 I.3. DESATURATION (SHIFT+CTRL+U)..............................................................................................49 I.4. REPLACE COLOR (SHIFT+CTRL+U) ...........................................................................................50 I.5. SELECTIVE COLOR....................................................................................................................50 I.6. CHANNEL MIXER.......................................................................................................................51 I.7. GRADIENT MAP ........................................................................................................................52 I.8. INVERT (CTRL+I) ......................................................................................................................52 I.9. EQUALIZE.................................................................................................................................53 I.10. THRESHOLD .............................................................................................................................53 Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 4/164 I.11. POSTERIZE...............................................................................................................................55 I.12. VARIATIONS..............................................................................................................................55 II. PHUÏC CHEÁ HÌNH AÛNH ÑEN TRAÉNG SANG MAØU ........................................................................ 56 BAØI 7 COÂNG CUÏ VEÕ PATH VAØ CAÙC LEÄNH VEÀ PATH.......................................................................... 57 COÂNG CUÏ SHAPE CAÙCH SÖÛ DUÏNG ..................................................................................................... 57 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 57 I. COÂNG CUÏ VEÕ PATH VAØ CAÙC LEÄNH VEÀ PATH............................................................................. 58 I.1. COÂNG CUÏ VEÕ PATH....................................................................................................................58 I.2. CAÙC LEÄNH VEÀ PATH ..................................................................................................................60 II. COÂNG CUÏ SHAPE VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG ....................................................................................... 61 BAØI 8 COÂNG CUÏ VAÊN BAÛN VAØ HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT......................................................................... 62 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 62 I. COÂNG CUÏ VAÊN BAÛN...................................................................................................................... 63 I.1. HORIZONTAL TYPE TOOL (T)......................................................................................................63 I.2. VERTICAL TYPE TOOL (T) ..........................................................................................................64 I.3. HORIZONTAL TYPE MASK TOOL (T) ............................................................................................64 I.4. VERTICAL TYPE MASK TOOL (T) ................................................................................................64 I.5. UOÁN CONG VAÊN BAÛN..................................................................................................................65 II. HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT .................................................................................................................... 66 II.1. DROP SHADOW.........................................................................................................................66 II.2. INNER SHADOW ........................................................................................................................66 II.3. OUTER GLOW ...........................................................................................................................67 II.4. INNER GLOW ............................................................................................................................68 II.5. BEVEL AND EMBOSS .................................................................................................................69 II.6. SATIN ......................................................................................................................................70 II.7. COLOR OVERLAY ......................................................................................................................71 II.8. GRADIENT OVERLAY .................................................................................................................72 II.9. PATTERN OVERLAY...................................................................................................................73 II.10. STROKE ...................................................................................................................................74 BAØI 9 CAÙC CHÖÙC NAÊNG TRONG THÖÏC ÑÔN EDIT - IMAGE ............................................................. 75 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 75 I. THÖÏC ÑÔN EDIT............................................................................................................................ 76 I.1. FILL .........................................................................................................................................76 I.2. STROKE ...................................................................................................................................76 I.3. DEFINE BRUSH .........................................................................................................................76 I.4. DEFINE PATTERN......................................................................................................................77 II. THÖÏC ÑÔN IMAGE......................................................................................................................... 77 II.1. LEÄNH DUPLICATE......................................................................................................................77 II.2. LEÄNH IMAGE SIZE ...................................................................................................................77 II.3. LEÄNH CANVAS SIZE ................................................................................................................78 II.4. ROTATE CANVAS ....................................................................................................................78 HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY PHAÀN BAØI TAÄP........................................................................................... 79 BAØI TAÄP 1 - THAO TAÙC VEÀ VUØNG CHOÏN............................................................................................ 79 Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 5/164 BAØI TAÄP 2 - TAÏO MAÃU TO ..................................................................................................................... 80 BAØI TAÄP 3 - BRUSH TOOL .................................................................................................................... 82 BAØI TAÄP 4 - SÖÛ DUÏNG MODE................................................................................................................ 83 BAØI TAÄP 5 - EFFECTS ........................................................................................................................... 84 BAØI TAÄP 6 - TEXT - VUØNG CHOÏN ......................................................................................................... 86 BAØI TAÄP 7 - CHÆNH MAØU SAÉC............................................................................................................... 87 BAØI TAÄP 8 - LAYER MASK .................................................................................................................... 89 BAØI TAÄP 9 - PHUÏC CHEÁ AÛNH ................................................................................................................ 90 BAØI TAÄP 10 - FILTER............................................................................................................................. 91 ÑEÀ THI MAÃU CHO KYØ THI CUOÁI MOÂN................................................................................................... 93 PHAÀN 2 XÖÛ LYÙ AÛNH NAÂNG CAO ........................................................................................................ 94 GIÔÙI THIEÄU............................................................................................................................................. 95 GIAÙO TRÌNH LYÙ THUYEÁT ...................................................................................................................... 95 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO........................................................................................................................... 96 HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN LYÙ THUYEÁT .......................................................................................................... 97 BAØI 1 KEÂNH ALPHA.............................................................................................................................. 97 TOÙM TAÉT ................................................................................................................................................ 97 I. KHAÙI NIEÄM VEÀ KEÂNH ALPHA....................................................................................................... 98 II. ÖÙNG DUÏNG KEÂNH ALPHA ............................................................................................................ 98 BAØI 2 KHAÙI NIEÄM VEÀ FILTER, NHOÙM ARTISTIC............................................................................. 101 TOÙM TAÉT .............................................................................................................................................. 101 I. KHAÙI NIEÄM VEÀ FILTER................................................................................................................ 102 I.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ FILTER ..............................................................................................................102 I.2. SÖÛ DUÏNG BOÄ LOÏC ....................................................................................................................102 II. NHOÙM ARTISTIC.......................................................................................................................... 102 II.1. COLORED PENCIL ...................................................................................................................102 II.2. CUTOUT .................................................................................................................................102 II.3. DRY BRUSH............................................................................................................................102 II.4. FILM GRAIN ............................................................................................................................103 II.5. FRESCO .................................................................................................................................103 II.6. NEON GLOW...........................................................................................................................103 II.7. PAINT DAUBS .........................................................................................................................103 II.8. PALETTE KNIFE ......................................................................................................................104 II.9. PLASTIC WRAP.......................................................................................................................104 II.10. POSTER EDGES......................................................................................................................104 II.11. ROUGH PASTELS ................................................................................ù luùc naøy chæ coù taùc duïng beân trong khung vieàn ñoù. II.3. Single Row Marquee Chöùc naêng Taïo khung vieàn choïn moät haøng 1pixel (naèm ngang). II.3.1. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Single Row Marquee ƒ Kích vaøo moät ñieåm treân aûnh ƒ Vuøng choïn theo haøng ngang baèng 1pixel II.4. Single Column Marquee II.4.1. Chöùc naêng Taïo khung vieàn choïn moät coät 1pixel (naèm doïc). II.4.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Single Row Marquee ƒ Kích vaøo moät ñieåm treân aûnh ƒ Vuøng choïn theo haøng ngang baèng 1pixel II.5. Crop Tool (C) Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 21/164 II.5.1. Chöùc naêng Caét xeùn hình aûnh II.5.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Crop ƒ Kích vaøo moät ñieåm treân aûnh vaø reâ chuoät ñeå taïo khung vieàn choïn ƒ Ta seõ thaáy treân khung vieàn coù taùm noát vuoâng (boán noát vuoâng naèm ôû boán goùc vaø boán noát vuoâng naèm ôû trung taâm ñieåm cuûa caùc caïnh). Ta ñöôïc quyeàn phoùng to ñeå thu heïp khung vieàn baèng caùch kích vaø reâ caùc noát vuoâng. Ngoaøi ra coøn coù theå xoay khung vieàn baèng caùch ñöa con troû ra ngoaøn goùc ñöôøng vieàn vaø reâ chuoät. Neáu muoán di chuyeån khung vieàn choïn, ta chæ caàn ñöa troû vaøo beân trong khung vieàn vaø reâ sang vò trí khaùc ƒ Nhaán phím Enter ñeå hoaøn taát phaàn xeùn aûnh. II.6. Lasso Tool (L) Chöùc naêng Cho pheùp taïo vuøng choïn baèng veõ töï do. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Lasso ƒ Kích giöõ chuoät vaø reâ chuoät sao cho ñöôøng vieàn choïn chaïy theo chu vi cuûa moät hình theå söï vaät. ƒ Muoán veõ vuøng choïn baèng nhöõng ñoïan gaáp khuùc thì nhaán keøm theâm phím Alt II.7. Polygon Lasso Tool II.7.1. Chöùc naêng Cho pheùp taïo vuøng choïn baèng nhöõng ñoïan gaáp khuùc II.7.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Polygon Lasso ƒ Kích töøng ñieåm treân aûnh ñeå taïo khung vieàn choïn II.8. Magnetic Lasso Tool II.8.1. Chöùc naêng Cho pheùp taïo vuøng choïn baèng caùch töï ñoäng doø tìm bieân giöõa nhöõng vuøng coù maøu saéc phaân bieät treân hình aûnh. II.8.2. Thao taùc thöïc hieän Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 22/164 ƒ Choïn coâng cuï Magnetic Lasso ƒ Kích vaøo moät ñieåm treân aûnh vaø reâ chuoät , vuøng choïn luoân baùm vaøo bieân cuûa hình aûnh thao taùc taïo vuøng choïn xung quanh vaät theå cho ñeán khi keát thuùc. II.9. Magic Wand Tool (W) II.9.1. Chöùc naêng Cho pheùp taïo vuøng choïn bao goàm nhöõng ñieåm (pixel) coù maøu töông töï vôùi ñieåm maø ta choïn baèng coâng cuï naøy. II.9.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Magic Wand ƒ Kích vaøo moät ñieåm maøu treân aûnh, moät vuøng maøu töông öùng ñöôïc choïn III. MOÄT SOÁ LEÄNH LIEÂN QUAN ÑEÁN VUØNG CHOÏN (MENU SELECT) III.1. Leänh All (Ctrl+A) Choïn toaøn boä hình aûnh III.2. Leänh Deselect (Ctrl+D) Huûy boû vuøng choïn III.3. Leänh Reselect (Ctrl+Shift+D) Choïn laïi vuøng choïn vöøa huûy boû III.4. Leänh Invert (Ctrl+Shift+I) Nghòch ñaûo vuøng choïn III.5. Leänh Color Range Choïn vuøng maøu cho hình aûnh III.6. Leänh Feather (Ctrl+Alt+D) Laøm môø bieân vuøng choïn III.7. Leänh Modify Border Cho pheùp taïo khung cho vuøng choïn coù saün, ta coù theå thay ñoåi ñoä roäng trong hoäp thoaïi Width Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 23/164 Smooth Duøng ñeå laøm trôn vuøng choïn hoaëc bo troøn goùc cho vuøng choïn hình chöõ nhaät Expand Cho pheùp nôùi roäng vuøng choïn theo soá ñònh trong Expand by Contract Cho pheùp thu heïp vuøng choïn theo soá ñònh trong Contract by III.8. Leänh Gow Cho pheùp môû roäng vuøng choïn baèng caùch noái theâm vaøo vuøng choïn saün coù nhöõng ñieåm keá caän vaø coù maøu saéc töông töï III.9. Leänh Similar Cho pheùp môû roäng vuøng choïn baèng caùch noái theâm vaøo vuøng choïn saün coù taát caû nhöõng ñieåm ôû baát kyø vò trí naøo treân hình aûnh vaø coù maøu saéc töông töï III.10. Leänh Transform Selection Thay ñoåi kích thöôùc vuøng choïn. Nhaán vaø giöõ phím Shift nhaáp vaøo moät trong boán goùc reâ chuoät vuøng choïn seõ ñuùng theo tyû leä ban ñaàu III.11. Leänh Load Selection Laáy vuøng choïn ñaõ löu tröõ III.12. Leänh Save Selection Löu vuøng choïn, vuøng choïn ñöôïc löu seõ hieån thò trong keânh Alpha IV. BAÛNG BIEÁN ÑOÅI ÑOÁI TÖÔÏNG (MENU EDIT/TRANSFORM) Choïn vuøng choïn cho hình aûnh IV.1. Free Transform (Ctrl+T) Thay ñoåi vuøng choïn töï do IV.2. Scale Phoùng to, thu nhoû ñoái töôïng ñöôïc choïn IV.3. Rotate Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 24/164 Xoay ñoái töôïng IV.4. Skew Keùo nghieâng IV.5. Distort Bieán daïng ñoái töôïng theo moïi höôùng IV.6. Perspective Bieán daïng ñoái töôïng theo phoái caûnh IV.7. Rotate 1800 Xoay 180 ñoä IV.8. Rotate 900 CW Xoay ñoái töôïng ñöôïc choïn 90 ñoä theo chieàu kim ñoàng hoà IV.9. Rotate 900 CWW Xoay ñoái töôïng ñöôïc choïn 90 ñoä theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà IV.10. Flip Horizontal Laät ñoái töôïng theo chieàu ngang IV.11. Flip Vertical Laät ñoái töôïng theo chieàu ngang Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 25/164 Baøi 3 LAØM VIEÄC VÔÙI LÔÙP (LAYER), COÂNG CUÏ TO VEÕ (BRUSH) Toùm taét Lyù thuyeát 4 tieát - Thöïc haønh 4 tieát Muïc tieâu Caùc muïc chính Baøi taäp baét buoäc Baøi taäp laøm theâm Giuùp hoïc vieân naém vöõng caùc thao taùc laøm vieäc vôùi lôùp (Layer) – coâng cuï toâ veõ (Brush) I. Layer II. Coâng cuï toâ veõ Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 26/164 I. LAYER I.1. Khaùi nieäm veà Layer Lôùp döôùi cuøng cuûa moät hình aûnh thoâng thöôøng goïi laø background (neàn). Layer laø nhöõng lôùp trong suoát ñöôïc ñaët leân treân neàn background naøy. Ñeå hieån thò hoäp thoaïi Layer: Menu Window / Layers (F7) I.2. Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh Layers ƒ Khi ta duøng coâng cuï Move (V) di chuyeån vuøng choïn hoaëc toaøn boä hình aûnh töø taäp tin A sang taäp tin B thì treân taäp tin B seõ xuaát hieän moät Layer môùi. ƒ Khi ta sao cheùp noäi dung cuûa moät vuøng choïn baèng leänh Edit / Copy (Ctrl+C) roài duøng leänh Edit / Paste(Ctrl+V)thì seõ xuaát hieän moät Layer môùi. ƒ Khi duøng coâng cuï Type (T) ñeå nhaäp vaên baûn leân moät hình aûnh thì treân cöûa soå naøy seõ xuaát hieän moät Layer môùi. ƒ Khi ta duøng leänh File/Place ñeå ñaëtmoät hình aûnh ñaõ ñöôïc veõ döôùi daïng AI hay EPS leân moät cöûa soå hình aûnh thì treân cöûa soå naøy seõ xuaát hieän moät Layer môùi. ƒ Nhaáp vaøo bieåu töôïng new Layer treân Palette Layer hoaëc vaøo menu Layer / New / Layer (Ctrl+ Shift+N) ƒ Nhaán toå hôïp phím noùng (Ctrl+Alt+Shift+N) I.3. Caùc phöông phaùp choïn Layer ƒ Nhaáp chuoät vaøo Layer caàn choïn. ƒ Nhaán giöõ phím Ctrl nhaáp chuoät vaøo vuøng hình aûnh cuûa Layer caàn choïn. ƒ Khieåm nhaän chöùc naêng Auto Select Layer treân thanh Option. Sau ñoù duøng coâng cuï Move nhaáp vaøo hình aûnh cuûa Layer caàn choïn. I.4. Caùc chöùc naêng cuûa Menu Palete Layer ƒ New Layer: Taïo lôùp môùi ƒ Duplicate Layer: Nhaân ñoâi lôùp môùi ƒ Delete Layer: Xoùa lôùp ƒ Delete Linked Layers: Xoùa caùc lôùp ñöôïc lieân keát ƒ Delete Hidden Layers: Xoùa caùc lôùp ñaõ aån ƒ Merge Link: Goäp caùc lôùp ñang ñöôïc lieân keát thaønh moät lôùp ƒ Merge Down: Goäp lôùp ñang choïn vôùi lôùp beân döôùi ƒ Merge Visible: Goäp taát caû caùc lôùp ñang hieån thò ƒ Flatten Image: Laøm phaúng lôùp I.5. Caùc cheá ñoä hoøa troän Layer Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 27/164 I.5.1. Normal Chuaån khoâng hoøa troän I.5.2. Dissolve Taïo hieäu öùng coï veõ khoâ trong moät löôïng Pixel ñöôïc hoøa troän. I.5.3. Darken Keát quaû nghieâng veà maøu toái, saéc ñoä ñaäm vaãn ñöôïc baûo toøan, ñaäm hôn so vôùi aûnh ban ñaàu I.5.4. Multiply Keát quaû ñaäm hôn so vôùi aûnh ban ñaàu vaø coù söï hoøa troän ñeàu maøu saùng vaø maøu toái I.5.5. Color Burn Taïo ra hieäu öùng chieáu saùng thöôøng nghieâng veà saéc naâu ñoû, nhöõng maøu saùng trôû neân röïc rôõ, hieäu öùng thöôøng taïo aùnh saùng gaét treân neàn ñaäm I.5.6. Linear Burn Hieäu öùng gaàn gioáng Color burn nhöng ñoä chuyeån maøu bôùt gaét hôn caùc ñoä chuyeån saùng toái I.5.7. Lighten Taïo ra keát quaû saùng hôn so vôùi aûnh ban ñaàu vaø laøm giaûm ñoä ñaäm treân hình aûnh I.5.8. Screen Saùng hôn so vôùi aûnh ban ñaàu, cheá ñoä naøy ngöôïc vôùi hieäu öùng Multiply I.5.9. Color Dodge Laøm saùng maøu neàn ñeå laøm noåi baät maøu hoøa troän thöôøng nghieâng veà nhöõng maøu röïc rôõ I.5.10. Linear Dodge Hieäu öùng gaàn gioáng Color Dodge nhöng ñoä saùng bôùt gaét I.5.11. Overlay Ôû cheá ñoä naøy thöôøng nghieâng veà saéc ñoä noùng vaø röïc rôõ I.5.12. Soft Light Hieäu öùng gaàn gioáng hieäu öùng Overlay nhöng ñoä töông phaûn bò giaûm ñi, aûnh thöôøng cho aùnh saùng dòu I.5.13. Hard Light Keát quaû nghieâng veø maøu ñaäm I.5.14. Vivid Light Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 28/164 Taïo aûnh coù ñoä röïc rôõ laøm taêng ñoä töông phaûn so vôùi aûnh ban ñaàu I.5.15. Linear Light Gaàn gioáng vôùi hieäu öùng Vivid Light nhöng giaûm ñoä töông phaûn I.5.16. Pin Light Taïo keát quaû röïc rôõ maøu tuy nhieân coù taêng theâm caùc caáp ñoä trung gian I.5.17. Difference Keát quaû taïo ra moät maøu thöù ba khaùc bieät so vôùi heä maøu ban ñaàu I.5.18. Exclusion Gaàn gioáng hieäu öùng Difference nhöng bò giaûm ñoä töông phaûn I.5.19. Hue Maøu saéc bò hoøa troän vaø laãn vaøo maøu neàn. Ôû cheá ñoä naøy thöôøng coù toâng maøu xaùm I.5.20. Saturation Keát hôïp ñoä xaùm vaø saéc ñoä cuûa maøu hoøa troän vôùi maøu neàn. I.5.21. Color Hoøa troän coù baûo löu ñoä saùng toái cuûa maøu neàn vôùi saéc ñoä vaø cöôøng ñoä cuûa maøu hoøa troän. I.5.22. Luminosity Nghieâng veà thang ñoä xaùm nhöng maøu röïc rôõ ít bò hoøa troän I.6. Saép xeáp thöù töï treân döôùi cuûa caùc Layer I.6.1. Caùch 1: ƒ Choïn Layer caàn thay ñoåi thöù töï vò trí ƒ Nhaáp vaø giöõ chuoät vaøo layer di chuyeån leân hoaëc xuoáng treân palette Layer roài nhaû chuoät Caùch 2: 9 Choïn Layer caàn thay ñoåi thöù töï vò trí 9 Menu Layer / Arrange: ƒ Bring Front ( Ctrl+Shift+] ): Ñöa Layer leân treân cuøng ƒ Bring Forward ( Ctrl+] ): Ñöa Layer leân treân moät vò trí ƒ Send Backward ( Ctrl+[ ): Ñöa layer xuoáng döôùi moät vò trí ƒ Send To Back ( Ctrl+Shift+[ ): Ñöa Layer xuoáng döôùi cuøng I.7. Canh haøng giöõa caùc Layer 9 Choïn Layer muoán canh haøng (Layer ñöôïc choïn seõ laø Layer ñöùng yeân) Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 29/164 9 Lieân keát vôùi caùc Layer muoán canh haøng 9 Menu Layer / Align Linked ƒ Top Edges: Canh baèng nhau treân ñænh ƒ Vertical Centers: Canh giöõa theo phöông doïc ƒ Bottom Edges: Canh baèng nhau döôùi ñaùy ƒ Left Edges: Canh traùi ƒ Horizontal Centers: Canh giöõa theo phöông ngang ƒ Right Edges: Canh phaûi II. COÂNG CUÏ TO VEÕ (BRUSH) (B) II.1. Coâng cuï coï Brush II.1.1. Chöùc naêng Söû duïng nhö moät caây coï ñeå veõ leân hình aûnh vôùi maøu cuûa Foreground color II.1.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn maøu cho Foreground color ƒ Choïn coâng cuï Brush ƒ Choïn kích côõ ñaàu coï vaø caùc tuøy choïn cho ñaàu coï ƒ Nhaán giöõ phím Shift trong khi veõ ñeå veõ ñöôøng thaúng ñöùng vaø ñöôøng thaúng ngang II.1.3. Giao dieän hoäp thoaïi coï Brush Menu Window / Brushes (hoaëc nhaán phím F5): Hieån thò / Daáu hoäp thoïai Brushes II.1.4. II.1.4. Caùc leänh trong Brush Palette Nhaán phím [ hoaëc ] ñeå taêng / giaûm ñöôøng kính cuûa caùc ñaàu coï Ñoä nhaán cuûa coï Ñoä trong suoát Cheá ñoä hoøa troân Hieån thò caùc loaïi ñaàu coï Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 30/164 ƒ New Brush: Taïo neùt coï môùi ƒ Rename Brush: Ñoåi teân coï ƒ Delette Brush: Xoùa coï veõ ƒ Reset Brushes: Traû laïi cheá ñoä maëc ñònh cho hoäp thoïai Brushes ƒ Load Brushes: Nhaäp coï veõ khaùc vaøo ƒ Save Brushes: Löu caùc coï hieän haønh vaøo thö vieän coï ƒ Replace Brushes: Thay neùt coï hieän haønh coù trong thö vieän Brushes thaønh daïng coï khaùc II.2. Coâng cuï Pencil II.2.1. Chöùc naêng Söû duïng nhö moät caây vieát chì ñeå veõ vôùi maøu Foreground II.2.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn maøu cho Foreground color ƒ Choïn coâng cuï Pencil ƒ Choïn kieåu ñaàu vieát chì ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät ñeå veõ töï do ƒ Nhaán giöõ phím Shift trong khi veõ ñeå veõ ñöôøng thaúng Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 31/164 Baøi 4 MAØU SAÉC - CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TO MAØU - CHEÁ ÑOÄ QUICK MASK Toùm taét Lyù thuyeát 2 tieát - Thöïc haønh 4 tieát Muïc tieâu Caùc muïc chính Baøi taäp baét buoäc Baøi taäp laøm theâm Giuùp hoïc vieân coù khaùi nieäm veà maøu saéc - caùc phöông phaùp toâ chuyeån saéc - Cheá ñoä Quick Mask I. Khaùi nieäm veà maøu saéc II. Caùc phöông phaùp toâ maøu III. Cheá ñoä Quick Mask Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 32/164 I. KHAÙI NIEÄM VEÀ MAØU SAÉC I.1. Tìm hieåu veà maøu saéc Maøu saéc seõ taïo cho nhöõng aûnh hay ñoà vaät coù ñoä töông phaûn, haáp daãn ñeïp vaø trôû neân soáng ñoäng, sôû dó maøu saéc toàn taïi laø bôûi aùnh saùng. Theo lyù thuyeát, aùnh saùng traéng ñöôïc keát hôïp bôûi ba böôùc soùng cuûa maøu ñoû (Red), maøu xanh (Green), maøu xanh döông (Blue), maét ngöôøi ta nhaän nhieàu böôùc soùng khaùc nhau cuûa maøu ñoû, maøu xanh Green, maøu xanh Blue, nhöõng maøu naøy ñöôïc haáp thuï hay phaûn chieáu bôûi ñoái töôïng. Ví duï : khi ta thaáy quaû taùo maøu ñoû treân caây coù nghóa laø böôùc soùng maøu ñoû ñaõ phaûn aûnh vaøo maét ta. Soùng maøu xanh Green vaø xanh Blue ñaõ bò quaû taùo haáp thuï. Nhöõng teá baøo thò giaùc trong maét phaûn öùng vôùi aùnh saùng phaûn chieáu, chuyeån thoâng tin cho naõo vaø ñöôïc naõo bieân dòch laø maøu ñoû. Neáu trôøi coù maây saãm hôn thì caûm giaùc maøu cuûa quaû taùo ngaû maøu saäm xuoáng. I.2. Heä thoáng maøu RGB, CMYK, HSB I.2.1. Maøu RGB Heä thoáng maøu cuûa maøn hình veà cô baûn töông töï nhö nguoàn saùng töï nhieân laø maøu Red, Green, Blue (RGB). Maøu maøn hình ñöôïc taïo baèng nhöõng chaám maøu ñoû, xanh green, xanh blue. Khi nhìn thaáy maøu ñoû coù nghóa laø nhöõng chaám maøu ñoû treân maøn hình ñöôïc môû. Nhö vaäy, khi quan saùt moät quaû taùo ñöôïc queùt baèng maùy scan vaø moät quaû taùo naèm caïnh maùy vi tính, neáu taét ñeøn trong phoøng chuùng ta khoâng thaáy quaû thaät maø chæ thaáy quaû taùo treân maøn hình, bôûi vì nguoàn saùng phaùt ra töø maøn hình theå hieän quaû taùo. Vaäy maøn hình döïa vaøo maøu cô baûn töø 0-255 ñöôïc keát hôïp 256 Red, 256 Green, 256 Blue. Toång soá löôïng maøu seõ laø 16,7 trieäu maøu( 256 x 256 x 256 = 16,7 trieäu maøu) vôùi card video laø 24 bit. Neáu 8 bit (2x2x2x2x2x2x2x2 = 256 maøu). I.2.2. Maøu CMYK B G R Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 33/164 Maøu CMYK khoâng döïa treân cô sôû nguoàn saùng, bôûi vì maøn hình phaùt nguoàn saùng ñeå taïo maøu. Trang in khoâng phaùt ra nguoàn saùng, noù chæ haáp thuï vaø phaûn aùnh ra nguoàn saùng. Nhö vaäy, muoán chuyeån maøu maøn hình qua giaáy ta phaûi choïn heä maøu CMYK vaø cung maøu laø 100 (ôû ñaây söû duïng K (Black) thay cho B (blue). Neân kyõ thuaät in maøu K laø maøu töông phaûn. I.2.3. Maøu HSB Duø raèng caû hai mode maøu RGB vaø CMYK laø nhöõng maøu quan troïng trong coâng vieäc ñoà hoïa cuûa maùy vi tính vaø in aán. Tuy nhieân moät soá nhaø phaùc thaûo vaø ñoà hoïa vaãn thaáy noù phöùc taïp khi pha troän moät maøu baèng nhöõng tæ leä phaàn traêm vôùi moät maøu khaùc. Söû duïng baùnh xe maøu RGB vaø CMYK ñeàu khoâng cho maøu saéc theo caûm quan. Do ñoù maøu thöù ba ñaõ xuaát hieän laø HSB (Hue, Saturation, Brightness). ƒ Hue laø saéc ñoä maøu : maøu ñoû : 0,360 ñoä, maøu vaøng : 60 ñoä, xanh Green :120ñoä, Cyan : 180ñoä, xanh Blue : 240ñoä, Magenta : 300ñoä ƒ Saturation : giaù trò cao maøu xaùm caøng ít --> maøu saéc röïc rôõ, trò thaáp ngaû veà xaùm. ƒ Brightness : ñoä saùng maøu ñoûù. II. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TO MAØU II.1. Laøm vieäc vôùi Baûng Swatches palette II.1.1. Chöùc naêng Swatches Palette laø nôi chöùa caùc maãu maøu, maëc ñònh laø 128 maøu nhöng ta coù theå theâm hoaëc bôùt nhöõng maøu treân ñoù. II.1.2. Laøm vieäc vôùi Baûng Swatches palette Menu Window / Swathches ƒ Môû ñoùng Swatches Palette : vaøo menu Window/Show – Hide Swathches ƒ Create New Swatches : taïo maãu maøu môùi vaøo swathches. ƒ Delete Swatches : xoùa maãu maøu ƒ Khi click choïn maãu maøu, maøu seõ xuaát hieän ôû oâ foreground. II.2. Laøm vieäc vôùi Baûng Color palette Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 34/164 Coù theå thay ñoåi maøu trong heä RGB, CMYK, HSB ñeå pha maøu theo maøu chæ ñònh. II.2.1. Choïn löïa maøu Foreground, Background Quan saùt treân hoäp coâng cuï ta seõ thaáy coù bieåu töôïng hai oâ maøu, oâ naèm treân laø oâ maøu Foreground (tieàn caûnh) vaø oâ naèm döôùi laø oâ maøu Background (haäu caûnh). ƒ Set Foreground color: maøu tieàn caûnh ƒ Swith Foreground and Background color: hoaùn ñoåi giöõa maøu tieàn caûnh vaø maøu neàn ƒ Set Background color: maøu neàn ƒ Default Foreground and Background color: taùi laäp maëc ñònh maøu ñen traéng ƒ Toâ maøu cho vuøng choïn baèng maøu Foreground: nhaán phím Alt + Del. ƒ Toâ maøu cho vuøng choïn baèng maøu Background: nhaán phím Ctrl + Del. ƒ Maëc ñònh maøu ñen traéng: nhaán phím D ƒ Chuyeån ñoåi qua laïi giöõa maøu Foreground vaø Background: nhaán phím X II.3. Caùc coâng cuï toâ maøu II.3.1. Eyedropper Tool (I) Chöùc naêng Duøng ñeå laáy maøu treân hình aûnh Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Eyedropper ƒ Di chuyeån con troû vaø kích vaøo moät maøu treân hình aûnh ƒ Keát quaû : maøu laáy ñöôïc seõ hieån thò trong oâ maøu Foreground II.3.2. Color Sampler Tool Chöùc naêng Set Foreground color Set Background color Swith Foreground and Background color Default Foreground and Background color Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 35/164 Duøng ñeå laáy maøu treân hình aûnh vôùi coâng cuï naøy ta thaáy ñöôïc thoâng soá maøu ñang choïn hieån thò trong hoäp thoaïi Info nhöng chæ choïn ñöôïc 4 laàn trong moät file hình aûnh Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Color Sampler ƒ Di chuyeån con troû vaø kích vaøo moät maøu treân hình aûnh ƒ Keát quaû : maøu laáy ñöôïc seõ hieån thò thoâng soá maøu trong hoäp thoaïi Info, baïn coù theå di chuyeån caùc vò trí naøy ñeán vò trí khaùc baèng caùch di chuyeån chuoät vaøo caùc bieåu töôïng choïn maøu treân hình aûnh vaø thaáy daáu muõi teân sau ñoù nhaáp chuoät vaø di chuyeån. II.3.3. Measure Tool Chöùc naêng Xaùc ñònh toïa ñoä, goùc, ñoä daøi cuûa moät ñoaïn thaúng. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Measure ƒ Kích moät ñieåm treân hình aûnh vaø di chuyeån chuoät roài kích vaøo vò trí thöù hai. ƒ Quan saùt ta thaáy baûng con Info, ta seõ thaáy keát quaû thoâng qua söï thay ñoåi cuûa caùc chæ soá. II.3.4. Paint Bucket Tool Chöùc naêng Duøng ñeå ñoå maøu ñoàng nhaát vaøo moät vuøng choïn vôùi maøu Foreground Thao taùc thöïc hieän ƒ Taïo vuøng choïn ƒ Choïn maøu Foreground ƒ Choïn coâng cuï Paint Bucket ƒ Nhaáp vaøo vuøng choïn ƒ Keát quaû: vuøng choïn seõ hieån thò maøu theo maøu Foreground II.3.5. Gradient Tool Chöùc naêng Duøng ñeå toâ maøu chuyeån saéc Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 36/164 Thao taùc thöïc hieän ƒ Taïo vuøng choïn ƒ Choïn coâng cuï Gradient ƒ Nhaáp chuoät vaøo hoäp thoaïi Gradient Editor ñeå choïn maøu theo yù III. CHEÁ ÑOÄ QUICKMASK III.1. CAÙC TÍNH CHAÁT CUÛA QUICK MASK ƒ Duøng Quick Mask (maët naï taïm thôøi) ñeå taïo nhöõng duøng choïn khaùc nhau cho hình aûnh. ƒ Coù theå löu noù vaøo keânh Alpha ñeå söû duïng laïi khi caàn thieát. ƒ ÔÛ cheá ñoä Quick Mask, Photoshop seõ taïm thôøi chuyeån qua cheá ñoä Grayscale. Maëc ñònh laø ñen vaø traéng. ƒ Coù theå duøng haàu heát caùc coâng cuï ñeå chænh söûa Quick Mask. Nhaáp chuoät vaøo ñeå hieån thò hoäp thoaïi Gradient Editor Kieåu toâ chuyeån saéc Cheá ñoä hoøa troän Toâ ñaûo maøu Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 37/164 III.2. Quick Mask Option ƒ Masked Areas : vuøng beân ngoaøi ñöôøng bieân seõ bò che ƒ Selected Areas : vuøng beân trong ñöôøng bieân seõ bò che ƒ Color : maøu cuûa baûn che ƒ Opacity : ñoä môø cuûa baûn che. ƒ Söû duïng Quick Mask raát thuaän tieän trong vieäc caét hình aûnh, baïn nhìn roõ vuøng bò che treân hình aûnh ñeå coù theå goït tæa vuøng choïn. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 38/164 Baøi 5 HIEÄU CHÆNH HÌNH AÛNH ÑEN TRAÉNG CAÙC COÂNG CUÏ VAØ LEÄNH LIEÂN QUAN Toùm taét Lyù thuyeát 2 tieát - Thöïc haønh 4 tieát Muïc tieâu Caùc muïc chính Baøi taäp baét buoäc Baøi taäp laøm theâm Giuùp hoïc vieân naém vöõng caùc thao taùc hieäu chænh hình aûnh ñen traéng caùc coâng cuï vaø leänh lieân quan I. Caùc coâng cuï chænh söûa hình aûnh II. Caùc leänh lieân quan hieäu chænh saùng toái III. Boä loïc filter lieân quan ñeán chænh söûa hình aûnh Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 39/164 I. CAÙC COÂNG CUÏ CHÆNH SÖÛA HÌNH AÛNH I.1. Clone Stamp (S) I.1.1. Chöùc naêng Duøng ñeå sao cheùp hình aûnh I.1.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Rubber Stamp ƒ Nhaáp giöõ phím Alt vaø click leân hình aûnh choïn ñieåm nguoàn ƒ Di chuyeån con troû sang vò trí thöù hai roài click vaø reâ chuoät lieân tuïc ƒ Keát quaû: seõ sao cheùp vuøng click cuûa ñieåm nguoàn qua vò trí thöù hai ƒ Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. ƒ Mode: cheá ñoä hoøa troän. ƒ Opacity: ñoä môø cho vuøng copy ƒ Use All Layers: Laøm môø aûnh xuyeân qua nhieàu lôùp I.2. Pattern Stamp I.2.1. Chöùc naêng Duøng ñeå sao cheùp theo maãu choïn tröôùc. I.2.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Taïo vuøng choïn laøm maãu Pattern ƒ Choïn Menu Edit / Define Pattern ƒ Taét vuøng choïn (Ctrl + D) ƒ Choïn coâng cuï Rubber Stamp ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät lieân tuïc leân hình aûnh ƒ Keát quaû: Nhöõng maãu Pattern seõ hieän leân maøn hình ƒ Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 40/164 ƒ Mode: cheá ñoä hoøa troän. ƒ Opacity: ñoä môø cho vuøng copy ƒ Pattern: Choïn maäu toâaa4 taïo I.3. Blur (R) I.3.1. Chöùc naêng Duøng ñeå laøm môø hình aûnh I.3.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Blur ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät lieân tuïc leân hình aûnh ƒ Taét vuøng choïn (Ctrl + D) ƒ Keát quaû: Hình aûnh seõ bò môø daàn Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 41/164 Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. ƒ Mode: cheá ñoä hoøa troän. ƒ Strength: Ñoä nhaán môø theo tyû leä % ƒ Use All Layers: Laøm môø aûnh xuyeân qua nhieàu lôùp I.4. Sharpen (R) I.4.1. Chöùc naêng Duøng ñeå laøm saéc neùt bieân maøu hình aûnh I.4.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Blur ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät lieân tuïc leân hình aûnh ƒ Taét vuøng choïn (Ctrl + D) ƒ Keát quaû: Hình aûnh seõ roõ neùt ôû caùc bieân Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. ƒ Mode: cheá ñoä hoøa troän. ƒ Strength: Ñoä nhaán môø theo tyû leä % ƒ Use All Layers: Laøm môø aûnh xuyeân qua nhieàu lôùp I.5. Smudge (R) I.5.1. Chöùc naêng Duøng ñeå queùt maøu pha laãn vôùi nhau I.5.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Smudge ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät ttöø maøu naøy keùo sang maøu khaùc treân hình aûnh ƒ Keát quaû: Hình aûnh seõ nhoøe ngay phaàn reâ chuoät Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 42/164 ƒ Mode: cheá ñoä hoøa troän. ƒ Strength: Ñoä nhaán maøu pha laãn vôùi nhau theo tyû leä % ƒ Use All Layers: Laøm môø aûnh xuyeân qua nhieàu lôùp I.6. Dodge (O) I.6.1. Chöùc naêng Duøng ñeå laøm taêng ñoä saùng cho hình aûnh I.6.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Smudge ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät töø maøu naøy keùo sang maøu khaùc treân hình aûnh ƒ Keát quaû: Hình aûnh seõ saùng daàn treân vuøng reâ chuoät Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. ƒ Range: Cho pheùp xaùc ñònh vuøng naøo cuûa hình aûnh seõ bò aûnh höôûng ƒ Exposure: Xaùc ñònh ñoä saùng (giaù trò caøng lôùn hieäu öùng caøng maïnh) I.7. Sponge (O) I.7.1. Chöùc naêng Duøng ñeå laøm cho maøu saéc cuûa hình aûnh baõo hoøa hôn vaø röïc rôõ hôn I.7.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn coâng cuï Sponge ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät töø leân hình aûnh ƒ Keát quaû: Hình aûnh seõ thay ñoåi treân vuøng reâ chuoät Coù theå thay ñoåi caùc chöùc naêng treân thanh Option Ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh trong Brush. Mode: Desaturate: tuøy choïn naøy cho pheùp laøm giaûm cöôøng ñoä maøu (maøu saéc chuyeån daàn qua xaùm). Saturate: tuøy choïn naøy cho pheùp laøm taêng cöôøng ñoä maøu (maøu saéc röïc rôõ). Pressure: aùp löïc taùc ñoäng leân vuøng hình aûnh cho moãi laàn keùo chuoät. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 43/164 II. CAÙC LEÄNH LIEÂN QUAN HIEÄU CHÆNH SAÙNG TOÁI Memu Image / Adjustments II.1. Level (Ctrl+L) II.1.1. Chöùc naêng Duøng ñeå hieäu chænh toâng maøu möùc xaùm trung bình Gamma cho hình aûnh. II.1.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn leänh Levels, hoäp thoaïi xuaát hieän ƒ Nhaáp vaø reâ chuoät noát tam giaùc ôû giöõa trong ba noát cuûa bieåu ñoà Input Levels. Neáu di chuyeån veà phía beân phaûi hình aûnh seõ toái hôn. Ngöôïc laïi neáu di chuyeån veà phía beân traùi cuûa hoäp thoaïi hình aûnh seõ saùng hôn. ƒ Nhaáp vaøo nuùt OK ƒ Löu yù: Thoâng thöôøng duøng coâng cuï Eyedropper ñeå thieát laäp caùc ñieåm ñen vaø ñieåm traéng tuyeät ñoái ñeå caûi thieän ñoä toâng maøu cho hình aûnh. Hoäp thoaïi Levels Nuùt tam giaùc maøu ñen: ñaïi dieän cho toâng maøu toái Shadow. Nuùt tam giaùc maøu traéng: ñaïi dieän cho toâng maøu saùng Highlight. Nuùt tam giaùc maøu xaùm: ñaïi dieän cho toâng maøu trung bình Midtone. II.2. Auto Level (Shift+Ctrl+L) II.2.1. Chöùc naêng Töï ñoäng hieäu chænh möùc xaùm trung bình Gamma cho hình aûnh. II.2.2. Thao taùc thöïc hieän Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 44/164 ƒ Choïn taäp tin hình aûnh caàn hieäu chænh ƒ Choïn leänh Auto Level II.3. Auto Contrast (Alt+Shift+Ctrl+L) II.3.1. Chöùc naêng Töï ñoäng hieäu chænh ñoä töông phaûn cho hình aûnh. II.3.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn taäp tin hình aûnh caàn hieäu chænh ƒ Choïn leänh Auto Contrast II.4. Cuvers (Ctrl+L) II.4.1. Chöùc naêng Duøng ñeå hieäu chænh ñoàng boä caùc möùc saùng – toái – trung bình theo ñoà thò. II.4.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn leänh Cuvers, hoäp thoaïi xuaát hieän ƒ Di chuyeån con troû vaø nhaáp leân ñöôøng ñoà thò (ñöôøng xieân töø goùc döôùi traùi ñeán goùc döôùi phaûi), seõ xuaát hieän moät noát vuoâng treân ñöôøng ñoà thò ñoù. ƒ Kích vaøo noát vuoâng vaø reâ chuoät theo höôùng treân traùi laø taêng saéc ñoä saùng. Ngöôïc laïi, kích vaøo moät noát vuoâng vaø chuoät theo höôùng döôùi phaûi laø taêng saéc ñoä toái – OK ƒ Löu yù: Thoâng thöôøng duøng coâng cuï Eyedropper ñeå thieát laäp caùc ñieåm ñen vaø ñieåm traéng tuyeät ñoái ñeå caûi thieän ñoä toâng maøu cho hình aûnh. Hoäp thoaïi Cuvers Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 45/164 II.5. Brightness/Contrast II.5.1. Chöùc naêng Duøng ñeå hieäu chænh saéc ñoä saùng toái vaø ñoä töông phaûn cho hình aûnh. II.5.2. Thao taùc thöïc hieän ƒ Choïn leänh Brightness/Contrast, hoäp thoaïi xuaát hieän ƒ Di chuyeån thanh tröôït cuûa thanh Brightness, neáu di chuyeån sang traùi laøm toái hình aûnh. Ngöôïc laïi, di chuyeån sang phaûi laøm saùng hình aûnh ƒ Di chuyeån thanh tröôït cuûa thanh Contrast, neáu di chuyeån sang traùi laøm giaûm ñoä töông phaûn cuûa hình aûnh. Ngöôïc laïi, di chuyeån sang phaûi laøm taêng ñoä töông phaûn cuûa hình aûnh ƒ Nhaáp vaøo nuùt OK Hoäp thoaïi Levels Brightness: Ñoä saùng toái Contrast: Ñoä töông phaûn III. BOÄ LOÏC FILTER LIEÂN QUAN ÑEÁN CHÆNH SÖÛA HÌNH AÛNH III.1. Filter/Blur/ Smart Blur Laøm nhoøe chính xaùc hình aûnh. Laøm nhieäm vuï tinh loïc caùc maûng maøu. Noù chuyeån hoùa hình aûnh veà daïng ñôn giaûn cuûa caùc pixel maøu. III.2. Filter/Blur/ Gaussian Blur Nhanh choùng laøm nhoøe vuøng choïn theo möùc ñoä coù theå ñieàu chænh. Boä loïc naøy boå sung chi tieát taàn soá thaáp vaø coù theå taïo hieäu öùng laøm nhoøe. III.3. Filter/Sharpen/Sharpen Laøm saéc neùt vuøng choïn vaø caûi thieän ñoä roõ. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 46/164 III.4. Filter/ Noise/ Dust and Scratches Loaïi boû ñieåm aûnh nhieãu treân aûnh baèng caùch söûa ñoåi caùc ñieåm aûnh khoâng töông hôïp. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 47/164 Baøi 6 HIEÄU CHÆNH AÛNH MAØU - PHUÏC CHEÁ HÌNH AÛNH ÑEN TRAÉNG SANG MAØU Toùm taét Lyù thuyeát 2 tieát - Thöïc haønh 4 tieát Muïc tieâu Caùc muïc chính Baøi taäp baét buoäc Baøi taäp laøm theâm Giuùp hoïc vieân naém vöõng caùc thao taùc hieäu chænh aûnh maøu – Phuïc cheá hì...treân Windows neân laøm toái aûnh vaø töông phaûn theâm moät chuùt, thieát laäp Gamma maëc ñònh trong phieân baûn Windows cuûa Photoshop laø 1.8. Ñeå xem ñoà hoïa cuûa baïn ngoaøi Photoshop vaø ôû trong trình duyeät Web cuûa Windws nhö theá naøo, söû duïng ñieàu khieån gamma trong Photoshop ñeå taêng gamma hieån thò Photoshop leân 2.5. II. CAÙC ÑÒNH DAÏNG ÑOÀ HOÏA CHO WEB II.1. Daïng thöùc file cho web ƒ File ñònh daïng cho Web ban ñaàu laø GIF vaø JPEG, sau naøy xuaát hieän moät ñònh daïng file môùi laø PNG. ƒ File GIF: (Graphic Interchange Format: Ñònh daïng trao ñoåi ñoà hoïa) II.2. Photoshop vôùi World Wide Web Vôùi chöùc naêng laø coâng cuï saùng taïo vaø coâng cuï saûn xuaát, Photoshop ñaõ trôû thaønh coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong thieát keá giao dieän vaø xuaát aûnh cho Web. Tuy nhieân ñeå coù theå xuaát aûnh söû duïng cho Web, nhaát laø khi chaát löôïng cuûa aûnh vaø toác ñoä taûi xuoáng cuûa aûnh luoân laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa nhöõng ai thieát keá trang Web, baïn caàn phaûi löu yù moät soá ñieåm sau ñaây tröôùc khi baét tay vaøo vieäc. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 142/164 ƒ Öu ñieåm: + GIF laø ñònh daïng ñoà hoïa ñöôïc hoã trôï roäng raõi nhaát treân trang Web + Baïn coù theå taïo aûnh maø khoâng hoøa saéc treân maøn hình hieån thò 8 bit. + GIF hoã trôï tính naêng trong suoát vaø keát hôïp chaët cheõ vôùi nhau. File GIF keát hôïp vôùi caùch thöùc neùn ñeå giöõ cho kích côõ file nhoû nhaát, giôùi haïn ôû baûng 256 maøu. Coù caùc ñònh daïng GIF khaùc nhö "GIF 87A" vaø "GIF 89A" (baïn coù theå xuaát aûnh trong Photoshop sang caùc ñònh daïng GIF naøy baèng caùc boä loïc caøi theâm nhö GIF89A Export...). Taát caû caùc daïng aûnh GIF seõ hoaït ñoäng trong trình duyeät Web hoã trôï ñònh daïng GIF cô baûn. Ñoà hoïa GIF thoâng thöôøng (khoâng keát hôïp) taûi töøng doøng ñeå daàn daàn taïo aûnh treân maøn hình. GIF keát hôïp baét ñaàu xaây döïng phieân baûn ñoä phaân giaûi thaáp cuûa aûnh GIF toaøn maøn hình khi file ñang taûi xuoáng. Vieäc keát hôïp raát höõu ích ñoái vôùi nhöõng aûnh GIF lôùn. File JPEG: (Photographic Experts Group) ƒ Öu ñieåm: + Tæ leä neùn lôùn nghóa laø toác ñoä taûi xuoáng nhanh hôn. + JPEG hoã trôï aûnh nhieàu maøu (24 bit, "maøu thöïc"). JPEG laø moät ñònh daïng file khaùc, thöôøng ñöôïc söû duïng treân trang Web ñeå toái thieåu hoùa kích côõ file. AÛnh JPEG laø aûnh nhieàu maøu ("maøu thöïc"). Coù moät daïng file JPEG môùi hôn goïi laø "progressive JPEG". Cuõng nhö daïng file GIF keát hôïp, "progressive JPEG" maát nhieàu thôøi gian taûi trang xuoáng hôn JPEG chuaån, nhöng laïi cho pheùp ngöôøi ñoïc xem tröôùc nhanh hôn. File PNG (Portable Network Graphic) Ñoà hoïa PNG ñöôïc thieát keá ñaëc bieät treân trang Web, chuùng coù moät soá tính naêng toát nhö ñoä saâu maøu (löôïng boä nhôù daønh cho moãi ñieåm aûnh treân maøn hình hieån thò), hoã trôï maøu trong suoát cho aûnh phöùc taïp, keát hôïp toát hôn, töï ñoäng hieäu chænh gamma cuûa maøn hình hieån thò. Ngoaøi ra, aûnh PNG coøn coù theå chöùa caùc ñaëc taû vaên baûn ngaén veà noäi dung aûnh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 143/164 HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN BAØI TAÄP Baøi taäp 1 - FILTER Filter/ Blur - Noise – Distort – Render - Stylize Begin Böôùc thöïc hieän: Thöïc hieän theo nhöõng böôùc sau: File Final01: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thoâng soá: W=20pixel, H= 20pixel, Resolution =72. Löu vaø ñaët teân MAU01. ƒ Phoùng lôùn aûnh ñeán 1600%, môû thöôùc vaø ñònh ñôn vò cho thöôùc laø Pixel. Ñaët hai thöôùc doïc vaø thöôùc ngang taïi vò trí 10p treân cöûa soå maøn hình. ƒ Duøng coâng cuï choïn Rectangular Marquee Tool laàn löôït choïn boán vuøng ñaõ ñöôïc phaân chia baèng hai thöôùc treân aûnh, vaø laàn löôït toâ maøu xaùm cho töøng vuøng vôùi cheá ñoä taêng daàn 20% xaùm cho vuøng 1 vaø 80% xaùm cho vuøng 4. ƒ Choïn toaøn aûnh vaø choïn Edit\Transform\Rotate. Treân thanh Options choïn caùc thoâng soá W= 150%, H = 150%, goùc quay = 450 ƒ Choïn toaøn aûnh moät laàn nöõa duøng chöùc naêng Edit\Define Pattern ñeå löu maãu. ƒ Môû moät file môùi vôùi kích thöôùc tuøy choïn. Duøng chöùc naêng Edit\Fill vaø duøng maãu Pattern vöøa löu ñeå toâ neàn. ƒ Treân file vöøa taïo bieán ñoåi layer Background thaønh layer thöôøng, copy ra theâm moät layer môùi, aùp duïng boä loïc Filter\Render\Clouds. Sau ñoù choïn cheá ñoä hoøa troän Overlay vaø cheá ñoä trong suoát Opacity = 60% cho layer môùi copy naøy. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh maãu kim loaïi. File Final 02: Begin 1 Begin 2 Begin 3 Begin 4 Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 144/164 ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thoâng soá sau: W = 400pixel, H = 400pixel, Resolution = 70dpi. ƒ Toâ maøu cho lôùp naøy vôùi maøu coù thoâng soá nhö sau: R = 199, G = 178, R = 153. ƒ Vaøo Palette Channel taïo theâm moät keânh môùi. Toâ maøu traéng cho keânh naøy, choïn boä loïc Filter\Texture\Stained Glass vôùi nhöõng thoâng soá sau: Cell Size = 10, Border Thickness = 6, Light Intensity = 3. Choïn tieáp boä loïc Filter\Blur\Gaussian Blur vôùi thoâng soá Radius = 3, baám Ctrl + L hieån thò hoäp thoaïi Levels vaø nhaäp caùc thoâng soá Input Levels = 150:1.00:190. Giöõ phím Ctrl vaø nhaáp vaøo keânh naøy ñeå hieån thò laïi vuøng choïn cuûa keânh. ƒ Trôû laïi Palette Layer, taïo moät layer môùi vaø toâ maøu cho vuøng choïn ñang hieån thò vôùi maøu coù thoâng soá: R = 153, G = 134, R = 117. ƒ Choïn cheá ñoä Layer Style\ Bevel and Emboss, trong cöûa soå Bevel and Emboss chænh thoâng soá Depth = 150 vaø Size = 7, caùc thoâng soá coøn laïi giöõ nguyeân. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh maãu gaïch. File Final03: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thoâng soá: W = 50pixel, H = 50pixel, Resolution = 72dpi. ƒ Keùo hai thöôùc doïc vaø ngang ñoàng thôøi ñaët chuùng taïi vò trí 25pixel treân thöôùc (hai thöôùc seõ chia trang laøm vieäc ra thaønh boán phaàn baèng nhau). ƒ Duøng coâng cuï choïn Polygon Lasso Tool taïo moät vuøng choïn hình thoi vôùi taâm laø goùc caét nhau cuûa hai thöôùc. Choïn toaøn file vaø duøng chöùc naêng Edit\Define Pattern ñeå löu laïi maãu. ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thoâng soá: W = 500pixel, H = 500pixel, Resolution = 72pixel. ƒ Treân file môùi vaøo palette Channel vaø taïo theâm moät keânh môùi roài duøng chöùc naêng Edit\Fill ñeå toâ ñaày lôùp naøy vôùi maãu Pattern vöøa löu khi naõy. Giöõ phím Ctrl vaø nhaáp vaøo keânh môùi naøy ñeå laáy laïi vuøng choïn. ƒ Trôû laïi palette Layer, taïo ra moät layer môùi (coù teân layer 1) toâ ñaày vuøng choïn ñang hieån thò vôùi maøu xaùm 50%. Baám toå hôïp phím ‘‘Ctrl + Shift + I’’ ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn, taïo theâm moät layer môùi (coù teân layer 2) vaø tieáp tuïc toâ ñaày vuøng choïn ñang hieån thò vôùi maøu xaùm 50%. ƒ Boû vuøng choïn, trôû veà layer 1 aùp duïng boä loïc Filter\Noise\Add Noise vôùi caùc thoâng soá: Amount = 30% ñaùnh daáu vaøo tuøy choïn Gaussian vaø Monochromatic. Laäp laïi boä loïc naøy vôùi layer 2. ƒ Trôû veà layer 1 aùp duïng boä loïc Filter\Blur\Motion Blur vôùi thoâng soá: Angle = - 450 vaø Distance = 20. Laäp laïi boä loïc naøy treân layer 2 vôùi thoâng soá Angle = - 450. ƒ Copy theâm moät layer 1 thaønh layer 1 copy roài aùp duïng boä loïc Filter\Stylize\Emboss vôùi caùc thoâng soá: Angle = 900, Height = 1, Amount = 300%. Sau ñoù choïn cheá ñoä hoøa troän Hard Light. ƒ Copy theâm moät layer 2 thaønh layer 2 copy vaø tieán haønh caùc böôùc töông töï layer1 copy. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh maãu coùi ñan. File Final04: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thoâng soá : W = 7 inch, H = 5 inch, Resolusion = 150 dpi. ƒ Ñònh maøu Foreground vaø maøu Background theo hai toâng maøu gaàn gioáng maøu goã (# CF9242 vaø # 904A0B). Taïo moät layer môùi, duøng coâng cuï choïn vuøng taïo moät vuøng Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 145/164 choïn baát kì treân layer vöøa taïo sau ñoù duøng coâng cuï toâ chuyeån saéc toâ chuyeån maøu Foreground to Background cho vuøng choïn vöøa taïo. ƒ Aùp duïng boä loïc Filter\Noise\Add Noise vôùi thoâng soá Amount = 12, ñaùnh daáu tuøy choïn Gaussian vaø Monochromatic. ƒ Aùp duïng boä loïc Filter\Blur\Motion Blur vôùi thoâng soá Angle = 0, Amount = 20. ƒ Taïo moät vuøng choïn hình Ellipse taïi vò trí giöõa file vöøa laøm, aùp duïng boä loïc Filter\Distort\Twirl vôùi thoâng soá Angle = 120. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh maãu goã. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 146/164 Baøi taäp 2 - FILTER/ EXTRACT - LIQUIFY Begin Begin 1 Begin 2 Final Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 147/164 Böôùc thöïc hieän: Thöïc hieän theo caùc böôùc sau: ƒ Duøng chöùc naêng Filter \ Extract ñeå chieát loïc ñoái töôïng choù treân file Begin02 ñöa ra thaønh moät layer môùi. ƒ Chuyeån ñoái töôïng vöøa chieát loïc treân file Begin02 sang file Begin01 ƒ Thao taùc vaø saép xeáp ñoái töôïng gioáng file Final. ƒ Duøng coâng cuï nhaäp vaên baûn, nhaäp doøng vaên baûn CAT and DOG, duøng caùc chöùc naêng Layer Style taïo boùng cho vaên baûn. ƒ Duøng caùc chöùc naêng Filter\ Liquify laøm bieán daïng ñoái töônïg gioáng file Final ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 148/164 Baøi taäp 3 - FILTER Filter/ Render Begin Final Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 149/164 Böôùc thöïc hieän Thöïc haønh theo nhöõng böôùc sau: ƒ Duøng caùc coâng cuï choïn, choïn caùc ñoái töôïng caàn söû duïng vaø ñöa ra thaønh caùc layer môùi treân caùc file Begin. ƒ Môû moät file môùi vôùi caùc tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final, duøng caùc chöùc naêng toâ chuyeån saéc ñeå toâ Background gioáng file Final. ƒ Copy Background thaønh moät layer môùi, söû duïng hieäu öùng Filter \ Render \ Lighting Effect ñeå thöïc hieän ñoái töôïng maët trôøi maøu traéng. ƒ Duøng coâng cuï choïn hình troøn vôùi Feather khaù lôùn nhaèm chieát laáy vuøng maët trôøi coù vieàn môø xung quanh. ƒ Taïo ra moät vuøng choïn coù kích thöôùc töông ñoàng vôùi kích thöôùc cuûa maët trôøi maøu traéng, taïo moät layer môùi ñoàng thôøi toâ maøu traéng cho vuøng choïn naøy, duøng caùc chöùc naêng Layer Style ñeå taïo ra quaàn saùng xanh beân ngoaøi rìa lôùp môùi naøy ñoàng thôøi xoaù neàn beân trong chæ chöøa ñöôøng vieàn beân ngoaøi. Duøng coâng cuï choïn vôùi Feather khaù lôùn choïn vaø xoùa phaàn beân treân cuûa lôùp môùi naøy ñeå taïo vieàn xanh beân döôùi neàn. ƒ Chuyeån caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn vaø ñöa thaønh layer treân caùc file Begin sang file môùi taïo. ƒ Thao taùc saép xeáp caùc ñoái töôïng gioáng file Final, Duøng coâng cuï Smudge tool ñeå gaén ñoâi caùnh vaøo ñoái töôïng coâ gaùi. Duøng chöùc naêng Layer Mask ñeå aån coâ gaùi vaøo boâng hoa. ƒ Duøng coâng cuï nhaäp vaên baûn nhaäp doøng vaên baûn PHOTOSHOP vaø duøng caùc chöùc naêng Layer Style ñeå thöïc hieän vieäc phaùt saùng cuûa doøng vaên baûn vaø boâng hoa. ƒ Duøng coâng cuï Pen tool taïo ra caùc ñöôøng Path theo hình daïng gioáng doøng chöõ MAGIC OF, bieán ñöôøng Path thaønh vuøng choïn, taïo ra moät layer môùi vaø duøng chöùc naêng Edit \ Stroke ñeå taïo ñöôøng vieàn vaøng, duøng caùc chöùc naêng Select \ Modify ñeå môû roäng vuøng choïn khoaûng 2 pixel, tieáp tuïc duøng chöùc naêng Edit \ Stroke ñeå toâ vieàn ñoû. ƒ Duøng coâng cuï Smundge tool ñeå taïo nhöõng nôi löûa chaùy gioáng file Final ƒ Duøng coâng cuï nhaäp vaên baûn vaø chöùc naêng toâ neàn ñeå thöïc hieän chöõ ADOBE hoaøn thieän baøi thöïc haønh. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 150/164 Baøi taäp 4 - SÖÛ DUÏNG HIEÄU ÖÙNG Final Final 1 Final2 Final 3 Final4 Böôùc thöïc hieän I. File Final 1: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thoâng soá sau : W=20cm, H=10cm, Resolution = 72dpi, Mode laø Grayscale. ƒ Toâ maøu ñen cho neàn. ƒ Duøng coâng cuï nhaäp vaên baûn nhaäp vaøo doøng chöõ FLAMING vôùi font tuøy yù (coù theå söû duïng font Arial Black), size =72, sau ñoù tieán haønh bieán ñoåi layer chöõ thaønh layer thöôøng. ƒ Choïn leänh Image\Rotate Canvas\900 CW ñeå xoay fileA1 duïng hieäu öùng Filter\Stylize\Wind vôùi caùc thoâng soá nhö sau : Phaàn Methol choïn Win, phaàn Direction choïn From the left ƒ baám phím taét “Ctrl + F’’ hai laàn ñeå laäp laïi hieäu öùng 2 laàn ƒ Choïn leänh Image\Rotate Canvas\900 CCW ñeå ñöa file veà hình daïng ban ñaàu ƒ Aùp duïng hieäu öùng Filter\Stylize\Diffuse ñeå phaân boá ñeàu caùc pixel. Trong cöûa soå hieäu öùng Diffuse choïn tuøy choïn Normal. ƒ Aùp duïng hieäu öùng Filter\Blur\Gaussian Blur vôùi Radius = 1 nhaèm laøm môø ñoái töôïng. ƒ Aùp duïng hieäu öùng Filter\Distort\Ripple vôùi Amount = 100 vaø Size = Medium nhaèm laøm bieán daïng ñoái töôïng. ƒ Chuyeån file veà heä maøu Indexed color baèng caùch choïn menu Image\Mode\Indexed color. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 151/164 ƒ Trong cöûa soå Image\Mode\Color Table choïn tuøy choïn Black Body. ƒ Duøng coâng cuï choïn, choïn caùc ñoái töôïng chöõ ( luùc naøy ñang coù maøu traéng ) toâ ñen cho doøng chöõ. ƒ Canh chænh laïi caùc kích thöôùc vaø maøu saéc hoaøn thieän file. ƒ Keát thuùc phaàn thöïc haønh. II. File Final 2: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thieát ñaët nhö sau : W: 600pixel, H: 300 pixel, Resolutin: 72, Content: White, Mode: RGB. ƒ Duøng coâng cuï Type nhaäp doøng chöõ (PhaùtSaùng) vôùi font chöõ : VNI – Swiss – Extreme, maøu ñen, size = 72. ƒ Ñoåi layer chöõ thaønh layer thöôøng, giöõ phím Ctrl nhaáp vaøo layer ñeå laáy laïi vuøng choïn chöõ vaø löu vuøng choïn naøy. Ñoåi maøu Foreground thaønh maøu traéng vaø choïn leänh Edit/Fill. Trong hoäp hoäi thoaïi Fill choïn Mode laø Multiply vaø choïn Foreground color trong phaàn Use nhaáp ok. ƒ Aùp duïng boä loïc Filter/Blur/Gaussian vôùi Radius laø 2.0. ƒ Aùp duïng boä loïc Filter/Stylize\Solarize ñeå bieán ñoái töôïng thaønh aâm baûn, nhaán “Ctrl + Shift + L’’ ñeå thöïc hieän chöùc naêng AutoLevels. Copy layer hieän taïi theâm moät layer môùi. ƒ Treân layer vöøa copy aùp duïng boä loïc Filter/Distort/Polar Coordinates, choïn thoâng soá Polar To Rectangle. ƒ Xoay file 900CW, nhaán “Ctrl + I’’ ñeå ñaûo maøu ñoái töôïng, aùp duïng boä loïc Filter/Stylize/Wind vôùi thoâng soá Wind vaø From The Right. Laäp laïi boä loïc hai laàn. ƒ Nhaán “Ctrl + I’’ nghòch ñaûo maøu ñoái töôïng laàn nöõa, nhaán “Ctrl + Shift + L’’ ñeå aùp duïng chöùc naêng Auto Levels cho ñoái töôïng, nhaán “Ctrl + F’’ ñeå laäp laïi boä loïc Wind ba laàn. Xoay file 900 CCW ñeå xoay file laïi vò trí cuõ. ƒ Aùp duïng laïi boä loïc Filter/Distort/Polar Coordinates cho ñoái töôïng vôùi thoâng soá Rectangle To Coordinates.. Choïn cheá ñoä hoøa troän Screen cho layer. ƒ Taïo moät layer troáng môùi, toâ chuyeån maøu cho layer vôùi kieåu toâ Violet-Orange. Chuyeån cheá ñoä hoøa troän cuûa lôùp thaønh Color vaø nhaán “Ctrl + I’’ ñeå nghòch ñaûo maøu cho layer. ƒ Trôû veà layer chöõ ban ñaàu, laáy laïi vuøng choïn vaø toâ maøu ñen cho vuøng choïn. Choïn layer toâ chuyeån saéc duøng kieåu toâ Transparend Rainbow ñeå ñieàu chænh maøu vuøng phaùt saùng cho gioáng ñoái töôïng treân file Final. ƒ Chuù yù trong baøi thöïc haønh naøy moãi loaïi font chöõ thöôøng seõ cho ra moãi loaïi kieåu vuøng phaùt saùng khaùc nhau. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh kieåu ñoái töôïng phaùt saùng. III. File Final 3: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thieát ñaët nhö sau: W: 600pixel, H: 300 pixel, Resolutin: 72, Content: White, Mode: RGB. ƒ Toâ maøu ñen cho neàn, duøng coâng cuï Type nhaäp doøng chöõ ( SAMPLE ) vôùi font : VNI – Swiss – Extreme, maøu coù thoâng soá R = 232, G = 200, B = 25, size = 100. ƒ Ñoåi layer chöõ thaønh layer thöôøng sau ñoù aùp duïng boä loïc/Filter/Eye Candy 4000/Weave vôùi caùc thoâng soá : Kieåu aùp duïng Setting/Last Used, Ribbon Width = 18, Gap Width = 7, Shadow Strenght = 100, Thread Detail = 100, Thread Length = 60. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 152/164 ƒ Aùp duïng chöùc naêng Layer Style Bevel and Emboss vôùi caùc thoâng soá : Depth = 170, Size = 3, caùc thoâng soá coøn laïi giöõ nguyeân. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh maãu coùi ñan. IV. File Final 4: thöïc hieän theo caùc böôùc sau: ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng thieát ñaët nhö sau: W: 600pixel, H: 300 pixel, Resolutin: 72, Content: White, Mode: RGB. ƒ Toâ neàn baèng moät maøu tuøy yù (ví duï ôû ñaây laø maøu ñoû). Aùp duïng boä loïc Filter/Eye Candy 4000/Marble vôùi caùc thoâng so: Kieåu aùp duïng Last Used, Vein Size = 17, Vein Coverage = 73, Vein Roughness = 4 choïn hai maøu traéng vaø ñen. ƒ Duøng coâng cuï Type nhaäp doøng chöõ (SAMPLE) vôùi font: VNI – Swiss – Extreme, maøu tuøy yù, size = 100. Ñoåi layer chöõ thaønh layer thöôøng, aùp duïng chöùc naêng Layer Style Bevel and Emboss vôùi caùc thoâng soá: Depth = 100, Size = 5, caùc thoâng soá coøn laïi giöõ nguyeân. ƒ Aùp duïng boä loïc Filter/Eye Candy 4000/Gradient Glow vôùi caùc thoâng soá: Kieåu aùp duïng Neon Outline, Glow Width = 36, Soft Corners = 25, Overall Opacity = 100. ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh chöõ chaát lieäu. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 153/164 BAØI TAÄP 5 - BOÄ LOÏC KPT6.0 Begin Final Böôùc thöïc hieän: Böôùc thöïc hieän ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final. ƒ Duøng coâng cuï choïn, choïn ñoái töôïng neàn baàu trôøi sao töø file Begin ñöa ra thaønh layer môùi vaø chuyeån sang file môùi môû, thao taùc canh chænh ñeå laøm neàn treân file môùi. ƒ Duøng coâng cuï choïn thích hôïp, taïo vuøng choïn caùc ñoái töôïng: con sö töû, hình ñaàu sö töû, moät phaàn hình coâ gaùi, ñöa ra thaønh caùc layer môùi vaø chuyeån sang file môùi. Thao taùc, canh chænh caùc ñoái töôïng gioáng vò trí treân file Final. Duøng chöùc naêng Layer Mask ñeå thöïc hieän vieäc noái ñoái töôïng moät phaàn coâ gaùi vôùi con sö töû gioáng file Final. Choïn moät phaàn caùnh tay coâ gaùi, thao taùc vaø duøng coâng cuï Smudge Tool ñeå taùi taïo moät phaàn caùnh tay coâ gaùi coøn laïi. ƒ Duøng chöùc naêng Layer Mask laøm trong suoát moät phaàn ñoái töôïng ñaàu sö töû vaø giaûm Opacity baèng 35% ñeå hoøa laãn vôùi neàn. ƒ Duøng chöùc naêng Layer Style Outer Glow ñoái vôùi layer chöùa ñoái töôïng con sö töû ñeå phaùt aùnh saùng vaøng xung quanh ñoái töôïng. ƒ Duøng chöùc naêng layer mask laøm trong suoát moät phaàn ñaàu ñoái töôïng caùnh chim vaø gaén vaøo phía sau coâ gaùi. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 154/164 ƒ Duøng chöông trình CorelDraw veõ vöông mieän xuaát sang chöông trình Photoshop vaø aùp duïng chöùc naêng Layer Style Outer Glow vôùi caùc thoâng soá Mode = Screen, Opacity = 88, Spread = 26, Size = 40, Ranger = 100, Jitter = 47, choïn kieåu Contour laø Cone – Inverted. ƒ Duøng coâng cuï Brush vôùi kieåu ñaàu coï Crosshatch 4, size = 48 ñeå chaám hai veät loùe saùng boán caïnh treân vöông mieän. ƒ Taïo moät layer troáng môùi, aùp duïng boä loïc KPT6.0, boä loïc LensFlare vôùi caùc thoâng soá : + Baûng Glow: Giöõ nguyeân caùc maøu, Intensity = 213%, Scale = 41% + Baûng Hailo: Intensity = 1000%, Scale = 80% + Baûng Streaks: Intensity = 1000%, Scale = 400%, Rotation = 800 + Baûng Reflectio: Intensity = 587%, Scale = 288% + Baûng General: Position X = -84%, Position Y = 74%, Brightness = 83, Aspect Ratio = 0.7 ƒ Hoaøn thieän vaø löu file. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh . Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 155/164 Baøi taäp 6 EYECANDY 4000 Begin Final Böôùc thöïc hieän ƒ Duøng caùc coâng cuï choïn, choïn vaø ñöa caùc ñoái töôïng ra thaønh caùc layer môùi treân file Begin. ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final. ƒ Chuyeån caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn vaø chuyeån thaønh layer treân file Begin sang file môùi. ƒ Thao taùc, saép xeáp vaø canh chænh caùc ñoái töôïng cho gioáng vôùi file Final. ƒ Duøng coâng cuï coï Brush coù Feather veõ moät vaøi neùt coï maøu xaùm taïi vò trí muoán laøm toùe nöôùc ƒ Taïo moät vuøng choïn bao quanh toaøn boä vò trí muoán laøm toùe nöôùc, aùp duïng hieäu öùng Filter\Distort\Ocean Ripple taïo hieän töôïng toùe nöôùc. ƒ Ñoái vôùi neàn soùng bieån taïo ra baèng caùch taïo vuønng choïn treân vuøng soùng bieån, aùo duïng boä loïc Filter\Distort\Wave taïo ra caùc löôïc soùng.( coù theå söû duïng theâm boä loïc Filter\Distort\Zigzag ñeå taïo soùng nöôùc toûa ra töø taâm). ƒ Duøng coâng cuï nhaäp vaên baûn nhaäp vaøo doøng vaên baûn The OCEAN, aùp duïng hieäu öùng Eye Candy 4000\ Chrome ñeå thöïc hieän hieäu öùng gioáng file Final. ƒ Aùp duïng theâm caùc cheá ñoä Layer Style cho ñoaïn vaên baûn ñeå hoaøn thieän baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 156/164 ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 157/164 Baøi taäp 7 - FILTER Begin Final Böôùc thöïc hieän ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final, Duøng caùc chöùc naêng toâ chuyeån saéc ñeå taïo ra neàn Background gioáng file Final. ƒ Duøng caùc coâng cuï choïn, choïn caùc ñoái töôïng caàn xöû duïng vaø ñöa ra thaønh caùc layer môùi treân fille Begin. ƒ Chuyeån caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn vaø chuyeån thaønh layer treân file Begin sang file môùi. ƒ Thao taùc, saép xeáp vaø canh chænh caùc ñoái töôïng gioáng file Final. ƒ Duøng coâng cuï choïn taïo ra moät vuøng choïn vöøa khôùp vôùi vuøng caàn taïo chaát lieäu haït, aùp duïng hieäu öùng Filter\Texture\Texturizer vaø choïn moät tuøy choïn trong cöûa soå hieän öùng ñeå thöïc hieän vieäc taïo chaát lieäu haït treân beà maët ñóa CD-ROOM. ƒ Duøng coâng cuï nhaäp vaên baûn nhaäp caùc ñoaïn vaên baûn (CD – Myõ Linh Choïn Loïc) xöû lyù gioáng file Final, rieâng ñoaïn vaên baûn (SAIGON AUDIO VIDEO) aùp duïng cheá ñoä hoøa troän Multiply, ñoaïn vaên baûn (CD – MYLINH) aùp duïng caùc cheá ñoä Layer Style vaø cheá ñoä Group Layer ñeå thöïc hieän. ƒ Duøng chöông trình CorelDraw veõ khoái hoäp sau ñoù xuaát sang chöông trình Photoshop ñeå aùp hình vaøo caùc maët vaø xöû lyù gioáng file Final (neáu chöa söû duïng ñöôïc chöông trình CorelDraw thì coù theå söû duïng hieäu öùng Filter\Render\3D Transform ñeå veõ khoái hoäp). ƒ Thöïc hieän theâm moät soá chænh söûa veà maøu saéc, duøng caùc coâng cuï choïn vaø cheá ñoä Delete ñeå thöïc hieän hình ca só Myõ Linh treân ñóa, hoaøn thieän baøi thöïc haønh. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 158/164 BAØI TAÄP 8 - BEGIN Begin Final Böôùc thöïc hieän: Thöïc hieän theo caùc böôùc sau: ƒ Duøng caùc coâng cuï choïn, choïn caùc ñoái töôïng caàn söû duïng treân file Begin vaø ñöa chuùng ra thaønh caùc layer môùi. ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final, duøng chöùc naêng Edit\Fill toâ maøu ñen cho neàn file môùi, aùp duïng hieäu öùng Filter\Render\Lighting Effect vaø caùc kieåu ñaàu coï Brush ñeå taïo ra Background töông töï file Final. ƒ Chuyeån caùc ñoái töôïng ñaõ choïn vaø chuyeån thaønh layer treân file Begin sang file môùi, thao taùc, saép xeáp vaø canh chænh veà vò trí, maøu saéc caùc ñoái töôïng treân file môùi töông töï file Final. ƒ Duøng chöông trình CorelDraw ñeå taïo ra neàn gaïch, sau ñoù xuaát qua chöông trình Photoshop vaø xöû lyù gioáng file Final (neáu chöa söû duïng ñöôïc chöông trình CorelDraw thì coù theå söû duïng caùc chöùc naêng Edit\Define Pattern vaø caùc chöùc naêng ñieàu khieån ñoái töôïng trong menu Edit ñeå taïo neàn gaïch) ƒ Aùp duïng hieäu öùng Filter\Noise\Add noise ñeå thöïc hieän khung vieàn ngoaøi aûnh. Thöïc hieän caùc canh chænh cuoái cuøng ñeå hoaøn thieän aûnh. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 159/164 Baøi taäp 9 - IMAGEREADY Begin Begin1 Begin2 Böôùc thöïc hieän Thöïc hieän theo caùc böôùc sau: - Khôûi ñoäng TmageReady. Taïi file Begin1 ƒ Choïn menu Window/ Showlayer ƒ Choïn menu Window/ showAnimation. ƒ Baûng Animation ñöôïc môû ra vôùi 1 frame maëc ñònh, töông öùng beân baûng layer laø layer1 ƒ Taïi Frame thöù 1 , choïn Brushtool ñeå veõ hình chieác laù vaø boâng hoa. ƒ Taïi trang thaùi ñang hieän haønh ,click vaøo nuùt Current Frame ( New Frame) ôû phía döôùi baûng Ani Amation ñeå taïo frame môùi.( Frame thöù 2) , choïn Brushtool veõ tieáp nhöõng caùnh hoa ƒ Töông töï tôùi Frame thöù 54, keát thuùc phaàn thöïc haønh boâng hoa. ƒ Trong baûng animation, Click nuùt Play ñeå xem tröôùc ñoaïn hoaït hình, click nuùt stop ñeå keát thuùc. Taïi file Begin2 Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 160/164 ƒ Töø Photoshop duøng path veõ ra maûng hình, choïn edit / fill, toâ maøu naâu. Toâ background maøu xanh, keát thuùc phaàn neàn. ƒ Duøng text tool ñaùnh chöõ knockout, cho layer chöõ knockout thaønh layer thöôøng. ƒ Nhaán Ctrl _ choïn layer , choïn Paint Busket tool/ Partern ƒ Toâ maøu Patern cho chöõ xong, vaøo Effects choïn stroke- taïo vieàn ñoái töôïng, tieáp tuïc click choïn ƒ Inner shadow, Bevel Emboss. ƒ Sau khi hoaøn thaønh chöõ xong, duppliced layer chöõ – sau ñoù copy merged phaàn neàn vaø layer chöõ vöøa môùi copy thaønh layer1. ƒ Töông töï, laømtieáp layer 2,layer3 ñeán layer thöù 18. Ngay töø layer thöù 2 , thay ñoåi chöõ cong( ñeå taïo chuyeån ñoäng) ñeán layer thöù 18. ƒ Qua Imageready, taïi Frame thöù 1 choïn layer 1, click vaøo nuùt Current Frame ( New Frame) ôû phía döôùi baûng Animation ñeå taïo frame môùi.( Frame thöù 2) , choïn layer 2 . Töông töï frame thöù 18. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 161/164 Baøi taäp 10 - FILTER Begin Final Böôùc thöïc hieän Thöïc hieän theo caùc böôùc sau: ƒ Duøng caùc coâng cuï choïn, choïn caùc ñoái töôïng caàn söû duïng treân file Begin vaø ñöa chuùng ra thaønh nhöõng lyer môùi treân file Begin. ƒ Môû moät file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final. ƒ Chuyeån caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn vaø chuyeån thaønh layer treân file Begin sang file môùi. ƒ Thao taùc, saép xeáp vaø canh chænh chuùng gioáng file Final. Duøng hieäu öùng Filter\Distort\Pinch ñeå taïo neàn Background. ƒ Ñoái vôùi ñoái töôïng hình troøn chöùa hình quaû nuùi thöïc hieän baèng caùch taïo vuøng choïn vaø ñöa ñoái töôïng vaøo khung troøn, aùp duïng theâm caùc hieäu öùng Filter\Distort\Spherize vaø Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 162/164 hieäu öùng Filter\Render\Lens Flare ñeå thöïc hieän sau ñoù duøng caùc chöùc naêng Layer Style ñeå chieáu saùng. ƒ Ñoái vôùi ñoái töôïng hình ñaùm maây coù chöùa hoà nöôùc thöïc hieän baèng caùch duøng coâng cuï Custom Shape tool ñeå veõ hình ñaùm maây, chuyeån ñoåi ñöôøng Path thaønh vuøng choïn roài ñöa ñoái töôïng hình aûnh vaøo, duøng caùc chöùc naêng Layer Style ñeå thöïc hieän vieäc chieáu saùng. ƒ Ñoái vôùi ñoái töôïng hình troøn maøu xanh, thöïc hieän baèng caùch taïo vuøng choïn, taïo layer môùi roái duøng caùc cheá ñoä toâ chuyeån saéc ñeå thöïc hieän. ƒ Doøng chöõ DALAT thöïc hieän baèng caùch nhaäp vaên baûn roài duøng caùc chöùc naêng uoán cong chöõ ñeå taïo ra font gioáng file Final, sau ñoù choïn ñoái töôïng (chæ laáy ñöôøng vieàn) duøng chöùc naêng Edit\Stroke ñeå toâ ñuùng maøu caàn duøng. ƒ Doøng chöõ (SammerHoliday) thöïc hieän baèng caùch nhaäp vaên baûn, söû duïng caùc chöùc naêng uoán cong chöõ ñeå thöïc hieän ñuùng font nhö trong file Final, aùp duïng caùc chöùc naêng Layer Style vaø choïn moät trong nhöõng kieåu Contour ñöôøng vieàn trong cöûa soå Layer Style ñeå thöïc hieän. ƒ Canh chænh laïi caùc ñoái töôïng veà vò trí vaø maøu saéc ñeå hoaøn thieän baøi thöïc haønh. ƒ Keát thuùc baøi thöïc haønh. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 163/164 ÑEÀ THI MAÃU CHO KYØ THI CUOÁI MOÂN Ñeà thi cuoái moân hoïc XÖÛ LYÙ AÛNH NAÂNG CAO Thôøi gian: 120 phuùt Ngaøy thi : *** Caùc keát quaû löu vaøo ñóa laøm vieäc ñeå chaám ñieåm*** Ñeà thi: Töø hình aûnh Begin. Söû duïng caùc kyõ thuaät ñaõ hoïc trong chöông trình ñeå thöïc hieän laïi moät baøi maãu Quaûng caùo gioáng taäp tin Final . Kích thöôùc (Width: 20cm vaø Height: 29cm), löu baøi vôùi kieåu Thi_Photo_nc.PSD File Begin File Final File Final Löu yù: Khoâng söû duïng taäp tin Final.jpg ñeå laøm. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Hoïc phaàn 2 – Xöû lyù aûnh Trang 164/164 ÑEÀ THI MAÃU CHO KYØ THI CUOÁI NHOÙM HOÏC PHAÀN ÑEÀ THI CUOÁI NHOÙM HOÏC PHAÀN 2 MOÂN THI: PHOTOSHOP (maãu) Thôøi gian: 150 phuùt Ñeà thi: 1/ Töø hình aûnh Begin 1, Begin 2, Begin 3. Söû duïng caùc kyõ thuaät ñaõ hoïc trong chöông trình ñeå thöïc hieän laïi moät baøi maãu Quaûng caùo gioáng taäp tin Final . Kích thöôùc (Width: 21cm vaø Height: 29cm) 2/ Thöïc hieän Logo baèng phaàn meàm Coreldraw sau ñoù xuaát logo qua phaàn meàm Photoshop vaø trình baøy gioáng baøi maãu. Löu baøi vôùi kieåu Thi_Photo.PSD (giöõ nguyeân caùc Layer). File Begin File Final Löu yù: Khoâng söû duïng taäp tin Final.jpg ñeå laøm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_do_hoa_bitmap.pdf