Giáo trình Thủy năng-Thủy điện - Chương 9.1: Nhà máy - Nguyễn Thống

11 THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TPỒ CHÍ MINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘMÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Email: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu Web: //www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà máy PGS. TS. Nguyễn Thống Chương 1 : Tổng quan. Chương 2 : Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác Chương 3 : Các phương pháp khai

pdf5 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thủy năng-Thủy điện - Chương 9.1: Nhà máy - Nguyễn Thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thỏc năng lượng nước. Chương 4 : ðiều tiết hồ chứa thuỷ ủiện. Chương 5 : ðập dõng & cụng trỡnh thỏo lũ. Chương 6 : Cụng trỡnh lấy nước và dẫn nước. Chương 7 : Thỏp (giếng) ủiều ỏp. Chương 8 : ðường ống ỏp lực & hiện tượng nước va. Chương 9 : Nhà mỏy Thuỷ ủiện. THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống NHÀ MÁY – LỰA CHỌN THễNG SỐ THEO QUAN ðIỂM KINH TẾ 1. Tổng quỏt. 2. Tua bin. 3. Nhà mỏy. 4. Chọn thụng số. THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống 1. TỔNG QUÁT Tua bin là một thiết bị biến năng lượng của nước (ủộng năng, ỏp năng) thành năng lượng cơ quay trờn trục.  Năng lượng cơ này sẽ ủược biến ủổi thành năng lượng ủiện bằng cỏch làm quay trục với mỏy phỏt (alternateur). THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống SƠ ðỒ NGUYấN TẮC LÀM VIỆC TUABIN Buồng xoắn Tua bin Ống hỳt Kờnh xa5 sau NM ðường ống ỏp lực Cao trỡnh ủặt TB THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Turbine Pelton (Cỏnh gỏo)  Mụi trường k/khi = Cỏnh gỏo Van ủiều tiết l/lượng TUA BIN XUNG KÍCH Trục quay TB 2THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống ðường ống ỏp lực THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống ðường ống ỏp lực THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Âu tàu THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống PHÂN LOẠI - Tua bin xung kớch (biến ủổi năng lượng nước dạng ủộng năng  cơ năng trục quay).  Pelton - Tua bin phản kớch (biến ủổi năng lượng nước dạng ủộng năng+ỏp năng  cơ năng trục quay).  Francise, Kaplan. THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Turbine Pelton – INSHMG; Grenoble 10/2006 THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống TUABIN PELTON 3THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống TUA BIN PELTON VỚI 6 VềI PHUN THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống TUA BIN FRANCISE TRỤC ðỨNG Alternaruer Tua bin Trục nối THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Tuabin Mũi phun ðường ống ỏp lực THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Tua bin Tua bin Mỏy phỏt ðường ống Áp lực 4THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Turbine Pelton với 6 vũi phun Vũi phun Cần ủiều khiển van kim ủ/tiết l/lượng THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống CHỌN TUABIN  Phụ thuộc vào Q & H THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống TUA BIN PELTON TUA BIN PELTON (XUNG KÍCH) THƯỜNG SỬ DỤNG CHO NM Cể CỘT NƯỚC TÁC DỤNG H LỚN:  H > (450-500)M THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống TUA BIN FRANCISE • TUA BIN FRANCISE (PHẢN KÍCH KÍCH) THƯỜNG SỬ DỤNG CHO NM Cể CỘT NƯỚC TÁC DỤNG H NHỎ & Q LỚN:  < (450-500)M THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống TUA BIN PELTON TRỤC NGANG THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn ThốngGS. TS. Nguyễn Thống TUA BIN PELTON TRỤC ðỨNG 5THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Tua bin Francis THUỶ NĂNG & THUỶ ðIỆN Ch. 9.1 : Nhà mỏy PGS. TS. Nguyễn Thống Xem tiếp Ch. 9.2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_thuy_nang_thuy_dien_chuong_9_1_nha_may_nguyen_tho.pdf