Giáo trình Vẽ thiết kế chi tiết ô tô

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II GIÁO TRÌNH: VẼ THIẾT KẾ CHI TIẾT Ô TÔ NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ (Dùng cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp) TPHCM, tháng 08 năm 2018 LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình được biên soạn nhằm giúp học sinh có thể tự hệ thống lại kiến thức đã học trên lớp bằng những tóm lược lý thuyết trong từng CHƯƠNG học. Ngoài ra, với các ví dụ minh họa và CHƯƠNG tập kèm theo cũng là một cách giúp các em có thể tự kiểm tra, đánh giá lại những gì đã h

pdf114 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Vẽ thiết kế chi tiết ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nền công nghiệp cơ khí hiện đại có thể giúp quá trình thiết kế chế tạo chi tiết ô tô rút ngắn thời gian và giảm chi phí chế tạo. Giáo trình tập trung vào các vấn đề căn bản trong việc vẽ thiết kế các chi tiết ô tô bằng phần mềm 3D Catia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy rất mong nhận được những đóng góp tích cực từ các đồng nghiệp, học sinh để giáo trình được tốt hơn ở những lần sau nhằm tạo được hiệu quả cao nhất cho người học. Xin chân thành cảm ơn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018 Tham gia biên soạn 1. Huỳnh Diệp Ngọc Long MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG CHƯƠNG 1: PART DESIGN ........................................................................ 1 CHƯƠNG 2: CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH PART ........................................ 57 CHƯƠNG 3: CÁC LỆNH BIẾN ĐỔI PART ............................................... 85 CHƯƠNG 4: NHÓM LỆNH TẠO MẶT ĐƠN GIẢN................................. 94 CHƯƠNG 5: NHÓM LỆNH DI CHUYỂN .................................................. 98 Tài liệu tham khảo ........................................................................................... 112 Trang : 1 Chöông 1: PART DESIGN I. Giôùi Thieäu Moâi Tröôøng Laøm Vieäc Caùch môû moät file part 1. Choïn File -> choïn new (hoaëc laø choïn bieåu töôïng treân maøn hình). Hoäp thoaïi xuaát hieän, cho pheùp baïn choïn nhöõng taøi lieäu maø baïn caàn. 2. Choïn Part trong danh saùch cuûa nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø click OK Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa part ñöôïc môû Hình 1.1 Moâi tröôøng laøm vieäc Part Design Trang : 2 Moâi tröôøng laøm vieäc vôùi Part ñöôïc phaân chia nhö sau Caây ñeå theå hieän caùc thao taùc maø ta ñaõ thöïc hieän Khu vöïc giaønh cho vieäc thieát keá Nhöõng nuùt leänh coù saün treân maøn hình duøng cho vieäc thieát keá Ta coù theå choïn leänh cho quaù trình thieát keá töø caùc menu CATIA seõ cung caáp cho ta 3 maët phaúng ñeå thieát keá. Thaät söï ñeå thieát keá moät khoái part hoaøn chænh thì ta phaûi baét ñaàu töø bieân daïng sketch. Taïo bieân saïng sketch ñöôïc thöïc hieän ôû moâi tröôøng sketcher . ñeå môû noù , ta chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng maø baïn caàn veõ bieân daïng sketch. Moâi tröôøng sketcher cung caáp cho ta haàu heát caùc coäng cuï cho pheùp ta coù theå thieát keá nhöõng bieân daïng maø ta caàn II. Caùc Leänh Cô Baûn Trong Döïng Hình (Sketch-Based Features) Moät khoái part ñöôïc thieát keá baèng caùch laø theâm vaät kieäu, loaïi boû bôùt vaät lieäu . trong phaàn naøy, chuùng ta seõ hoïc caùch ñeå thieát keá moät khoái part theo nhöõng chæ daãn beân döôùi. Taïo part: click vaøo bieåu töôïng pad, choïn bieân daïng ñeå döïng khoái vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät part maø ñöôïc giôùi haïn bôûi maët keá tieáp: Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, choïn vaøo muïc `Up to next' vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi Taïo moät 'Up to Last' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, choïn muïc`Up to last' trong Option vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi . Taïo moät 'Up to Plane' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn , nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc `Up to plane' trong option cuûa hoäp thoaïi vaø choïn moät maët phaúng maø ta caàn Taïo moät 'Up to Surface' Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn, nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc Up to surface trong option trong hoäp thoaïi vaø choïn moät maët phaúng caàn thieát Taïo moät Multi-Pad: choïn vaøo bieåu töôïng , choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn vaø ñònh nghóa chieàu daøi Taïo moät Drafted Filleted Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Trang : 3 Taïo moät Pocket (laáy bôùt ñi phaàn vaät lieäu): Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát rong hoäp thoaïi Taïo moät Multi-Pocket: Click bieåu töôïng, choïn moät sketch treân khoái part vaø ñònh nghóa nhöõng thoâng soá cho töøng khu vöïc khaùc nhau Taïo moät Drafted Filleted Pocket: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng treân khoái ñaõ döïng vaø nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät Shaft: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc quay troøn quanh moät truïc vaø nhaäp vaøo giaù trò cuûa goùc maø ta caàn quay quanh. Taïo moät Groove (laáy bôùt moät phaàn vaät lieäu) Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc quay troøn quanh moät truïc vaø nhaäp vaøo giaù trò cuûa moät goùc. Taïo moät Hole: Click bieåu töôïng naøy, choïn beà maët caàn ñöôïc taïo loã vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät Threaded Hole: Click bieåu töôïng naøy, choïn beà maët caàn ñöôïc taïo loã, ñònh nghóa bieân daïng cuûa loã, choïn Threaded, click Specifications vaø ñieàn ñaày nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi . Taïo moät Rib: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø caàn chaïy theo moät bieân daïng daãn höôùng cho tröôùc, choïn bieân daïng cho tröôùc vaø choïn caùc vò trí trong hoäp thoaïi. Taïo moät Slot: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø caàn chaïy theo moät dieân daïng daãn höôùng, choïn ñöôøng daãn höôùng vaø choïn nhöõng vò trí khaùc nhau trong hoäp thoaïi Taïo moät Stiffener: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, vaø ñònh nghóa bieân daïng caàn ñuøn theo hai hoaëc 3 höôùng . Taïo moät Loft: Click bieåu töôïng naøy, choïn nhöõng bieân daïng , choïn bieân daïng daãn höôùng(taïo Part qua nhieàu maët sketcher vaø theo nhieàu ñöôøng daãn). laáy bôùt phaàn vaät lieäu baèng leänh loft: Click bieåu töôïng naøy, choïn nhöõng bieân daïng, choïn bieân daïng daãn höôùng,. Trang : 4 III. Höôùng Daãn Chi Tieát Söû Duïng Caùc Leänh a. Leänh PART Taïo moät part trong CATIA coù nghóa laø ñuøn moät bieân daïng cho tröôùc theo moät hoaëc hai höôùng. Baøi taäp naøy seõ chæ cho cho chuùng ta caùch döïng moät khoái part cô baûn döïa treân moät bieân daïng kín vôùi kích thöôùc ñöôïc theå hieän nhö hình veõ beân döôùi. 1. Ta choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn. Chuùng ta conø theå choïn bieân daïng sketch trong sketcher hoaëc laø döïng moät Sketch trong moâi tröôøng Part baèng caùch choïn moät trong 3 maët phaúng maø CATIA cung caáp saün ( ngoaøi tröø nhöõng ñöôøng thaúng). Hình 1.2 Bieân daïng trong Sketcher Neáu chuùng ta baét ñaàu döïng khoái maø khoâng coù bieân daïng cho tröôùc, chuùng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng ñeå tieán haønh veõ Sketch. Theo maëc ñònh, neáu baïn ñuøn bieân daïng, Catia seõ ñuøn theo caùch bình thöôøng laø döïa treân maët phaúng maø ta xaây döïng bieân daïng Sketcher. Ñeå thaáy ñöôïc nhöõng thay ñoåi trong qua trình xöû lyù höôùng ñuøn ta click chuoät vaøo Pad not normal to sketch plane. Neáu chuùng ta ñuøn nhöõng bieân daïng hình hoïc maø ñöôïc taïo trong moâi tröôøng Generative Shape Design, chuùng ta choïn caàn choïn maëc ñònh veà höôùng ñuøn bôûi vì khoâng coù cheá ñoä maëc ñònh veà höôùng , 2. Choïn bieåu töôïng . Hoäp thoaïi duøng ñeå ñònh nghóa nhöõng thoâng soá seõ xuaát hieän ra, vaø chuùng ta coù theå xem khoái Part seõ ñöôïc taïo baèng caùch click vaøo Preview. Hình 1.3 Xem tröôùc Part ñöôïc taïo Trang : 5 Neáu chuùng ta thaáy khoâng haøi loøng vôùi bieân daïng cuûa mình, chuùng ta coù theå click vaøo oâ Selection vaø hieäu chænh laïi bieân daïng. CATIA luoân maëc ñònh saün ôû cheá ñoä Dimension trong quaù trình xaây döïng khoái part, tuy nhieân chuùng ta coù theå thay ñoåi ñònh nghóa naøy baèng nhöõng löïa choïn sau: Up to Next Up to Last Up to Plane Up to Surface Hình 1.4 Hoäp hoäi thoaïi Part Definition 3. Chuùng ta coù theå thay ñoåi gia trò chieàu daøi cuûa khoái part ôû löïa choïn length (nhaäp gia trò maø ta caàn xaây döïng). Hình 1.5 Xem tröôùc höôùng vaø Part ñöôïc döïng Neáu baïn muoán ñònh daïng laïi bieân daïng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng Neáu chuùng ta muoán thay ñoåi veà höôùng ñuøn ta click chuoät vaøo nuùt leänh Reverse. 4. Click Mirrored ñeå ñuøn theo hai höôùng vaø moãi höôùng coù cuøng giaù trò chieàu daøi 5. Click Preview ñeå xem thöû khoái part maø ta muoán taïo Trang : 6 Hình 1.6 Xem tröôùc khoái Part ñöôïc taïo 6. Click OK. Ñeå keát thuùc leänh pad Hình 1.7 Khoái Part ñöôïc taïo Moät soá ghi chuù veà leänh pad Leänh pad cho pheùp ta xaây döïng khoái part döïa treân nhieàu bieân daïng khaùc nhau, nhöõng bieân daïng naøy khoâng ñöôïc giao nhau. Ví duï beân döôùi laø söï minh hoaï cho giaûi thích ôû beân treân. Khoái part ñöôïc xaây döïng döïa treân hai bieân daïng laø hình vuoâng bao ôû beân ngoaøi vaø moät hình troøn ôû beân trong. Hình 1.8 Part ñöôïc taïo thaønh töø 2 bieân daïng khoâng giao nhau Trang : 7 a.1. Söû Duïng 'Up to Next' Pads Baøi taäp naøy cho pheùp ta xaây döïng khoái part vôùi löïa choïn 'Up to Next' 1. Choïn bieân daïng caàn ñuøn, ví duï ta söû duïng bieân daïng laø hình troøn 2. Click chuoät vaøo icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension. 3. Click vaøo nuùt leänh Reverse Direction neáu chuùng ta muoán thay ñoåi höôùng ñuøn. Hình 1.9 Höôùng ñuøn töø bieân daïng 4. Trong löïa choïn Type ta choïn muïc 'Up to next'. Hình 1.20 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Trang : 8 Ñeå söû duïng löïa choïn naøy ta caàn phaûi coù moät khoái Part cho tröôùc vaø moät beà maët treân khoái Part laø maët giôùi haïn cho khoái Part maø ta xaây döïng keá tieáp. CATIA cho pheùp chuùng ta xem tröôùc khoái part ñöôïc taïo. Hình 1.21 Xem tröôùc höôùng taïo Click vaøo Preview ñeå thaáy tröôùc khoái part maø mình taïo 5. Click OK. Khoái Part maø ta caàn xaây döïng ñaõ hoaøn thaønh Hình 1.22 Part ñöôïc taïo a.2. Söû duïng 'Up to Last' Pads Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch söû duïng löïa choïn `Up to last' . 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, ví duï bieân daïng coù daïng hình troøn Hình 1.23 Choïn bieân daïng ñuøn 2. Click vaøo Pad icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension Trang : 9 3. click chuoät vaøo nuùt leänh Reverse Direction neáu chuùng ta muoán thay ñoài höôùng ñuøn . 4. Trong löïa choïn Type ta choïn 'Up to last'. Hình 1.24 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Choïn beà maët cuoái cuøng maø ta caàn ñuøn ñeán Hình 1.25 Xem tröôùc höôùng taïo click Preview ñeå xem tröôùc khoái maø ta ñaõ xaây döïng 5. Click OK. Leänh pad vöøa ñöôïc thöïc hieän xong. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree beân goùc traùi maøn hình. Hình 1.26 Part ñöôïc taïo Trang : 10 a.3. Söû duïng 'Up to Plane' Pads Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch suû duïng löïa choïn Up to plane 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn Hình 1.27 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo Pad icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä dimension 3. Trong löïa choïn Type ta choïn muïc 'Up to plane'. Luùc naøy muïc Offset baét ñaàu hieän leân thay vì khoâng ñöôïc söû duïng nhö ôû maáy löïa choïn treân. Hình 1.28 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Trang : 11 4. Choïn maët phaúng maø ta caàn ñuøn ñeán . Hình 1.29 Xem tröôùc höôùng taïo 5. click Preview ñeå xem tröôùc khoái part maø ta vöøa taïo 6. Click OK. The pad vöøa ñöôïc thöïc hieän. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi. Hình 1.30 Part ñöôïc taïo a.4. 'Up to Surface' Pads Baøi taäp naøy höôùgn daãn caùch söû duïng löïa choïn 'Up to surface' . 1 . Choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn. Hình 1.31 Choïn bieân daïng 2 . Click vaøo Pad icon Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension. 3 . Trong muïc Type ta choïn muïc 'Up to surface'. Nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát Trang : 12 Hình 1.32 Hoäp hoäi thoaïi 4 . Choïn beà maët caàn ñuøn ñeán, beà maët naøy phaûi vuoâng goùc vôùi höôùng ñuøn. Beà maët maø ta löïa choïn phaûi thuoäc khoái part cho tröôøc . Beà maët maø ta löïa choïn seõ laø beà maët giôùi haïn cho khoái Part maø muoán ta xaây döïng. Hình 1.33 Choïn beà maët giôùi haïn click Preview ñeå xem tröôùc khoái part maø ta vöøa xaây döïng. 6 . Click OK. The pad vöøa ñöôïc thöïc hieän. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi Hình 1.34 Part ñöôïc taïo thaønh Trang : 13 b. Leänh Multi-Pad Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch söû duïng Multi Pad . Multi pad cho pheùp ta xaây xaây döïng khoái part phöùc taïp vôùi nhieàu bieân daïng khaùc nhau cuøng moät luùc. 1. Click vaøo Multi-Pad icon . 2. Choïn nhöõng bieân daïng maø ta caàn ñuøn . taát caû caùc bieân daïng phaûi kín vaø khoâng giao nhau.Hoäp thoaïi Multi-Pad Definition xuaát hieän vaø taát caû caùc bieân daïng maø ta löïa choïn ñeàu coù maøu xanh. Ñoái vôùi moãi ñoái töôïng maø ta muoán ñuøn ta coù theå nhaäp giaù trò ñuøn rieâng cho moãi ñoái töôïng ño. Hình 1.35 Choïn nhieàu bieân daïng cuøng moät luùc Muõi teân coù maøu ñoû xuaát hieän treân maøn hình seõ cho ta bieát höôùng ñuøn. Ñeå thay ñoåi höôùng ñuøn ta chæ caàn click vaøo muõi teân ñoù ñeå thay ñoåi höôùng ñuøn. Hoäp thoaïi Multi- Pad Definition seõ cho ta bieát caùc bieân daïng maø ta löïa choïn. Trong baøi taäp naø, coù 7 bieân daïng ñöôïc löïa choïn. Hình 1.36 Danh saùch caùc bieân daïng ñaõ choïn trong hoäp thoaïi MutiPad Definition Trang : 14 3. choïn Extrusion domain.1 trong hoäp thoaïi Extrusion domain.1 luùc naøy seõ coù maøu xanh 4. Ñònh nghóa giaù trò maø ta muoán ñuøn. 5. Laøm töông töï cho caùc bieân daïng keá tieáp. Moãi bieân daïng ta coù theå ñònh nghóa giaù trò ñuøn khaùc nhau khoâng nhaát thieát phaûi coù cuøng giaù trò. Ñoái vôùi nhöõng bieân daïng Sketch phöùc taïp, nuùt Preview seõ cho ta xem tröôùc Part ñöôïc taïo.. 6. Ñoái vôùi nhöõng choã maø ta caàn ñuøn coù cuøng chieàu saâu ta chæ caàn nhaán Ctrl vaø click vaøo caùc ñoái töôïng maø ta caàn (Extrusion domain.3, Extrusion domain.4, Extrusion domain.5, Extrusion domain.6 ) vaø sau ñoù nhaäp vaøo thoâng soá caàn thieát. Hình 1.37 Choïn nhieàu Extrusion domain Moãi giaù trò chieàu daøi cuûa ñoái töôïng naøo thì ñöôïc söû duïng cho chính ñoái töôïng ñoù. 7. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi. Hình 1.38 Muti-Pad Definition môû roäng. Trang : 15 8. Trong muïc löïa choïn ôû baûng beân phaûi , chuùng ta coù theå ñònh nghóa giaù trò cho höôùng ngöôïc laïi. Ví duï, choïn Extrusion domain.1 vaø nhaäp 40mm trong muïc Length. 9. Click OK ñeå hoaøn thaønh leänh Multi-Pad. Leänh multi-pad (identified as Multi-Pad.xxx) ñöïoc löu lai ôû specification tree beân goùc traùi . Hình 1.40 Part ñöôïc taïo - Hieäu chænh Multi-Pad Theâm moät bieân daïng caàn Extrusion Ví duï 1: bieân daïng môùi ñöôïc veõ theâm bao beân ngoaøi nhöõng bieân daïng cho tröôùc 10. Double-click vaøo bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo, bieân daïng theâm vaøo phaûi naèm beân ngoaøi bieân daïng maø ta vöøa choïn. Hình 1.41 Choïn bieân daïng 11. Thoâng tin baùo seõ xuaát hieän cho bieát bieân daïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa xong, ñoùng cuûa soå naøy laïi. 12. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra. Hình 1.42 Feature Definication Error Trang : 16 13. Click OK ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition seõ xuaát hieän. Luùc naøy bieân daïng maø chuùng ta caàn theâm vaøo ñaõ hôïp leä. Ta tieán haønh ñònh nghóa giaù trò maø ta muoán ñuøn cho bieân daïng naøy Hình 1.43 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition 14. Click OK ñeå hoaøn thaønh. Multi-pad baây giôø goàm coù 8 bieân daïng maø ta muoán ñuøn. Hình 1.44 : Part taïo thaønh Ví duï 2: Theâm moät bieân daïng maø bieân daïng naøy naèm trong caùc bieân daïng cho tröôùc vaø khoâng giao vôùi caùc bieân daïng cho tröôùc. 15. Double-click vaøo bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo, bieân daïng theâm vaøo phaûi naèm beân trong bieân daïng maø ta vöøa choïn. Hình 1.45 : Choïn bieân daïng 16. Thoâng tin baùo xuaát hieän cho bieát bieân daïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa xong . ñoùng cuûa soå naøy laïi. Trang : 17 17. . Double-click MultiPad.1. loãi ñònh daïng bieân daïng seõ xuaát hieän cung caáp ñaày ñuû nhöõng loãi maø ta maéc phaûi Hình 1.46 : Hoäp caûnh baùo veà loãi 18. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pad Definition seõ xuaát hieän "Extrusion domain.2" khoâng hieån thò Ôû trong hoäp thoaïi, hai extrusion domains "Extrusion domain.9" vaø "Extrusion domain.10" môùi ñöôïc maëc dònh coù chieàu daøy baèng 0. Hình 1.47 Hoäp thoaïi Multi-Pad Definition 19. Choïn "Extrusion domain.9" ñònh nghóa gia trò chieàu daøi giaû söû ta ñònh nghóa laø 10 mm. 20. Choïn "Extrusion domain.10", bieân daïng coù daïng troøn, vaø ñònh nghóa laø 60 mm cho giaù trò chieàu daøi. 21. Click OK ñeå hoaøn thaønh. Multi-pad.baây giôø goàm coù 9 bieân daïng maø ta muoán ñuøn Hình 1.48 Part hoaøn chænh c. Leänh Pocket 1. Choïn bieân daïng caàn ñuøn Trang : 18 Chuùng ta coù theå söû duïng Sketch trong Sketcher hoaëc nhöõng ñoái töôïng ñöôïc tao trong moâi tröôøng Generative Shape Design (ngoaïi tröø nhöõng ñöôøng thaúng). Chuùng ta coù theå taïo nhöõng Pocket töø nhöõng Sketch khaùc nhau . nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau . Hình 1.49 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo bieåu töôïng Pocket . Hoäp thoaïi Pocket Definition seõ hieån thò. Neáu ta tieán haønh taïo moät Pocket maø khoâng coù bieân daïng cho tröôùc, ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng ñeåû tieán haønh veõ bieân daïng maø ta caàn. Hình 1.50 Hoäp thoaïi Pocket Definition Chuùng ta co ùtheå ñònh nghóa cho Pocket baèng moät trong nhöõng caùch sau ñaây. up to next up to last up to plane up to surface 3. Ñeå ñònh nghóa chieàu saâu , ta ñieàn caùc thoâng soá trong Dimension thuoäc muïc Type, vaø nhaäp vaøo 30mm. Trang : 19 Neáu chuùng ta muoán hieäu chænh laïi bieân daïng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng trong hoäp thoaïi Pocket Definition ñeå tieán haønh söõa laïi bieân daïng . CATIA cho pheùp ta coù theå xöû lyù Pocket vôùi nhieàu caùch khaùc nhau vaø chuùng ta coù theå thay ñoåi höôùng ñuøn baèng caùch click vaøo nuùt Direction. Neáu chuùng ta muoán ñuøn vôùi bieân daïng maø ñöôïc taïo trong moâi tröôøng Generative Shape Design, chuùng ta caàn phaûi ñònh nghóa moät höôùng ñuøn. click Preview ñeå xem thöû Pocket maø ta vöøa taïo. 4. Click OK ñeå hoaøn thaønh quaù trình taïo moät Pocket Sau khi thöïc hieân xong leänh naøy seõ ñöôïc löu lai ôû Specification Tree. Hình 1.51 Pocket ñöôïc taïo 5. Neáu ta muoán hieäu chænh laïi Pocket ta chæ caàn Double-click . luùc naøy ta coù theå hieäu chænh laïi bieân daïng hoaëc coù theå ñònh nghóa laïi caùc thoâng soá maø ta caàn laáy vaät lieâu. 6. Click vaøo Reverse ñeå thay ñoåi höôùng maø ta muoán laáy vaät lieäu ñi: Hình 1.52 Thay ñoåi höôùng taïo chi tieát. 7. Luùc naøy muõi teân seõ quay ngöôïc laïi vôùi höôùng ban ñaàu. 8. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Luùc naøy ta seõ coù ñöôïc bieân daïng cuûa khoái Part sau khi laáy ñi phaàn vaät lieäu. Trang : 20 Hình 1.53 Pocket taïo thaønh Moät vaøi löu yù caàn thieát khí thöïc hieän leänh Pockets Neáu chuùng ta cheøn moät khoái Part vaøo vaø muoán taïo moät Pocket treân ñoái töôïng naøy, CATIA seõ taïo ra vaät lieäu coù maøu khaùc cho ta phaân bieät. Hình 1.54 Khi cheøn vaät lieäu khaùc vaøo Pocket Chuùng ta coù theå taïo nhieàu Pocket töø nhöõng bieân daïng khaùc nhau, nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao vôùi nhau. Ví duï: beân döôùi cho ta thaáy ta taïo moät Pocket töø 8 bieân daïng khaùc nhau. Trang : 21 Hình 1.54 Taïo Pocket töø nhieàu bieân daïng . CATIA Version 5 Release 2, khi ta söû duïng löïa choïn 'up to next' thì maët maø bieân daïng caàn ñuøn ñeán phaûi laø maët vuoâng goùc vôùi höôùng maø ta muoán ñuøn. Ví duï beân döôùi seõ minh hoaï cho löïa choïn naøy: Preview Result Khi ta söû duïng CATIA Version 5 Release 3, khi ta söû duïng löïa choïn 'up to next ‘ thì ta coù theå thaáy söï khaùc bieät qua ví duï beân döôùi. Ôû phieân baûn naøy ta cuõng löïa choïn maët phaúng giôùi haïn gioáng nhö treân nhöng keát quaû sau khi ñuøn thì khaùc bieät hôn. Preview Result Hình 1.55 Söï khaùc nhau giöõa caùc phieân baûn Trang : 22 d. Söû duïng leänh Multi-Pocket Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch thöïc hieän leänh Multi-Pocket. Leänh naøy cho pheùp ta thöïc hieän vieäc laáy vaät lieäu ôû choã khaùc nhau treân khoái Part vôùi nhieàu bieân daïng khaùc nhau. 1. Click vaøo bieåu töôïng Multi-Pocket . 2. Choïn nhöõng bieân daïng maø ta muoán ñuøn ( ôû ñaây ta choïn 4 bieân daïng ). Taát caû nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau, chuùng ñoäc laäp vôùi nhau. Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition xuaát hieän vaø nhöõng bieân daïng maø ta löïa choïn ñieàu coù maøu xanh. Hình 1.56 Choïn nhieàu bieân daïng cuøng moät luùc Muõi teân coù maøu ñoû seõ chæ höôùng maø ta caàn ñuøn. ta coù theå ñuøn theo höôùng ngöôïc laïi baèng caùch click vaøo nuùt leänh Reverse trong hoäp thoaïi. Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition hieån thò taát caû caùc khu vöïc maø ta ñaõ löïa choïn ñeà laáy ñi phaàn vaät lieäu. Trang : 23 Hình 1.57 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition 3. Choïn Extrusion domain.1 trong hoäp thoaïi. Khi ta click chuoät vaøo Extrusion domain.1 . luùc naøy Extrusion domain.1 seõ coù maøu xanh da trôøi 4. Ta nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát . ví duï: ñieàn vaøo 10 mm 5. Ta seõ laøm töông töï cho caùc ñoái töôïng khaùc trong hoäp thoaïi. 6. Ñoái vôùi nhöõng choã maø ta caàn ñuøn coù cuøng chieàu saâu ta chæ caàn nhaán Ctrl vaø click vaøo caùc ñoái töôïng maø ta caàn (Extrusion domain.3, Extrusion domain.4, Extrusion domain.5) vaø sau ñoù nhaäp vaøo thoâng soá caàn thieát. 7. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi. Trang : 24 Hình 1.58 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition môû roäng Trong Second Lim, chuùng ta xaùc ñònh gia trò chieàu daøi theo höôùng ngöôïc laïi vôùi ban ñaàu maø ta ñaõ ñònh nghóa tröôùc . 8. Click OK ñeå keát thuùc leänh . Khi keát thuùc leänh thì leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree oû phía goùc traùi cuûa maøn hình Hình 1.59 Part taïo thaønh Trang : 25 Hieäu chænh Multi-Pocket Theâm ñoái töôïng maø ta muoán ñuøn Xoaù ñoái töôïng maø ta ñaõ ñuøn Theâm ñoái töôïng muoán ñuøn Ví duï 1: bieân daïng môùi bao beân ngoaøi nhöõng bieân daïng cho tröôùc. 9. Double-click Sketch. 4 ñeå hieäu chænh: ví duï, bieân daïng kín bao beân ngoaøi Extrusion domain.1. Hình 1.60 Choïn bieân daïng hieäu chænh. 10. Sketcher hieän ra cho pheùp ta thieát keá bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo. Click OK ñeå ñoùng cöûa soå. 11. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra. 12. Click OK ñeå ñoùng cöûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition seõ xuaát hieän. Luùc naøy "Extrusion domain.7" ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. Choïn vaøo noù vaø ñieàn vaøo caùc thoâng soá caàn thieát. Trang : 26 13. Click OK ñeå keát thuùc quaù trình ñònh nghóa bieân daïng môùi theâm vaøo. Multi-pocket.1 luùc naøy bao goàm 9 ñoái töôïng, Hình 1.61 Part taïo thaønh. Ví duï 2: theâm bieân daïng môùi maø bieân daïng naøy naèm beân trong bieân daïng cho tröôùc (extrusion domain) 14. Double-click vaøo bieân daïng maø ta caàn hieäu chænh: ví duï, theâm moät bieân daïng kín vaø bieân daïng naøy naèm ôû beân trong Extrusion domain.2. Hình 1.62 Bieân daïng hieäu chænh. 15. Sketcher seõ hieän ra cho pheùp ta thieát keá bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. 16. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra. Trang : 27 Hình 1.63 Hoäp thoaïi Feature Definication Error Neáu ñaõ coù moät bieân daïng toàn taïi tröôùc bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo vaø naèm trong extrusion domain, cöûa soå leänh seõ baùo cho ta laø xoaù bieân daïng ñoù hoaëc thay theá noù vôùi bieân daïng maø ta muoán thieát keá. - 1 bieân daïng ñöôïc xoaù ( ví duï: Extrusion domain.2) - 2 bieân daïng ñöôïc theâm vaøo (ví duï: Extrusion domain.8, Extrusion domain.9). 17. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition xuaát hieän trôû laïi. "Extrusion domain.2" luùc naøy khoâng coøn hieån thò nöõa trong hoäp thoaïi. Ñieàu ngöôïc laïi , 2 extrusion domains môùi laø "Extrusion domain.8" "Extrusion domain.9” ñöôïc maëc ñònh thickness laø 0. 18. click "Extrusion domain.8" vaø tieán haønh ñònh nghóa thickness cho noù (ví duï laø 40mm) 19. Clickt "Extrusion domain.9", ñoù laø moät voøng troøn, vaø ta ñònh nghóa thickness cho noù ( ví duï cuõng laø 40mm). 20. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Multi-pocket.1 luùc naøy ñöôïc taïo thaønh vôùi 8 bieân daïng . Hình 1.64 Part taïo thaønh Trang : 28 21. Xoaù moät Extrusion Domain 22. Sketcher: Cho pheùp ta hieäu chænh laïi bieân daïng maø ta caàn hieäu chænh. Hình 1.65 Hoäp thoaïi Update Diagnosis 23. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, chuùng ta coù theå laøm nhö sau : Söûa, laøm cho noù khoâng hoaït ñoäng hoaëc laø xoaù MultiPocket1. Hoaëc laø chuùng ta coù theå söûa hoaëc laø xoaù Extrusion domain.5 Chaéc chaén raèng MultiPocket.1 ñaõ ñöôïc choïn vaø click vaøo nuùt leänh Edit. Cöûa soå seõ hieån thò loãi veà ñaëc ñieåm maø ta ñaõ ñònh nghóa tröôùc ñoù, vaø cöûa soå naøy lieät keâ raát chi tieát nhöõng söï thay ñoåi ñoù. Hình 1.65 Hoäp thoaïi Feature Definition Error 24. Click OK ñeå ñoùng cöûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition xuaát hieän. Chæ coù 7 bieân daïng ñöôïc ñònh nghóa trong Domains category. 25. Click OK ñeå keát thuùc leänh . luùc naøy multi-pocket ñöôïc taïo thaønh töø 7 ñoái töôïng. Trang : 29 Hình 1.66 Part taïo thaønh e. Leänh Drafted Filleted Pocket : Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn chuùng ta taïo moät Pocket coù töôøng nghieâng vaø coù caùc caïnh ñöôïc bo troøn. 1. Choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn, ñoù laø Sketch.2. Hình 1.67 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo bieåu töông Drafted Filleted Pocket icon treân maøn hình. Hoäp thoaïi Drafted Filleted Pocket Definition xuaát hieän vaø CATIA seõ cho ta xem tröôùc Pocket saép ñöôïc taïo. Trang : 30 Hình 1.68 Hoäp thoaïi Drafted Filleted Pocket Definition 3. Nhaäp vaøo 20mm ôû muïc löïa choïn Depth ( ñònh nghóa chieàu saâu ) 4. Choïn giôùi haïn maø coù tính baét buoäc. choïn beà maët ôû phía treân cuûa Pad1 laø giôùi haïn thöù 2 . Söï löïa choïn ñoù laø quaù trình maø ta muoán nhaäp caùc thoâng soá cho Pocket 5. Tieáp theo ta ñònh nghóa Draft. Nhaäp goùc caàn nghieâng laø 7 (ôû muïc angle). Choïn beà maët caàn Draft. 6. Choïn beà maët thöù hai laøm beà maët trung tính. Beà maët treân cuõng ñöôïc söû duïng laøm beà maët trung tính . 7. Nhaäp vaøo giaù trò 4 ôû muïc fillets (giaù trò cuûa caùc caïnh maø ta muoán bo). Lateral radius: ñònh nghóa giaù trò fillets cho nhöõng caïnh ñöùng. First limit radius: ñònh nghóa giaù trò fillets cho caùc goùc . Second limit radius: ñònh nghóa giaù trò fillets cho caùc caïnh ôû maët trung tính. Löïa choïn nhöõng ñoái töôïng caàn fillets (bo caïnh). Trang : 31 Click vaøo Preview ñeå ta thaáy ñöôïc bieân daïng cuûa Pocket maø ta muoán taïo. Neáu ta khoâng ñieàn caùc thoâng soá ôû muïc fillets vaø Draft thì khi ta click OK thì leänh naøy khoâng coù hieäu löïc. 8. Click Preview ñeå kieåm tra caùc thoâng soá maø ta nhaäp vaøo coù hôïp leä hay khoâng. Ôù Specification tree coù maøu ñoû treân EdgeFillet.1, nghóa laø leänh vöøa roài khoâng thöïc hieän ñöôïc. Hình 1.68 Loãi thöïc hieän 9. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Sau khi thöïc hieän xong leänh vöøa roài thì thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Ñaây laø khoái part sau khi thöïc hieän leänh treân Hình 1.69 Part taïo thaønh Trang : 32 f. Leänh Shaft Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn chuùng ta caùch söû duïng leänh Shaft, leänh naøy cho ta döïng moät khoái Part vôùi bieân daïng hôû. Chuùng ta caàn moät bieân daïng kín hoaëc laø moät bieân daïng hôû vaø moät truïc ñeå bieân daïng naøy quay quanh noù. 1. Choïn moät bieân daïng môû. Bieân daïng vaø truïc quay phaûi cuøng naèm trong maët phaúng maø ta thieát keá bieân daïng. Chuùng ta coù theå xaây döïng moät Shaft töø nhieàu bieân daïng khaùc nhau nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau vaø cuøng quay quanh moät truïc coá ñònh. 2. Click vaøo bieåu töôïng Shaft icon . Treân maøn hình. Hoäp thoaïi Shaft Definition seõ ñöôïc hieån thò. Neáu bieân daïng cuûa baïn thieát keá chöa hôïp lyù ( coù söï giao nhau cuûa moät soá ñoái töôïng ) thì ta khoâng theå thöïc hieän ñöôïc leänh naøy maø ta phaûi hieäu chænh laïi bieân daïng cuûa mình. 3. Click OK ñeå ñoùng söï caûnh baùo ñoù vaø hoäp thoaïi Shaft Definition seõ hieån thò . Hình 1.70 Hoäp thoaïi Shaft Definition CATIA seõ hieån thò teân cuûa bieân daïng maø ta ñaõ thieát keá ôû muïc Profile. Bieân daïng vaø truïc quay phaûi naèm trong cuøng maët phaúng veõ sketch. Caùch laøm naøy seõ giuùp ta khoâng maát thôøi gian ñeå choïn truïc quay. Neáu chuùng ta muoán thay ñoåi bieân daïng cuûa mình ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng ñeå hieäu chænh laïi bieân daïng so cho phuø hôïp. Trang : 33 Neáu chuùng ta khoâng muoán bieân daïng ban ñaàu maø mì...hoâng coù söï giao nhau hoaëc laø khi coù nhieàu caïnh saéc beùn giöõa hai beà maët ñoù. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch söû duïng leänh face-face. 1. Click vaøo Face-Face Fillet icon . Hoäp thoaïi Face-Face Fillet Definition seõ xuaát hieän. Hình 2.21 Hoäp thoaïi Face-Face Fillet Definition 2. Choïn hai beà maët maø ta muoán keát noái vôùi nhau baèng cung bo. Hình 2.22 Choïn hai beà maët. 3. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa söû duïng. 4. Nhaäp giaù trò baùn kính maø ta caàn vaøo oâ Radius . ví ñuï ta nhaäp vaøo giaù trò laø 31 mm. 5. Click vaøo nuùt More ñeå truy caäp vaøo löïa choïn Limiting element (nhöõng yeáu toá ñònh ra giôùi haïn) Trang : 66 6. Click vaøo muïc Limiting element vaø choïn maët phaúng zx laø maët phaúng giôùi haïn . Moät muõi teân coù maøu ñoû xuaát hieän treân maët phaúng ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa vaät lieäu seõ ñöôïc giöõ laïi. Hình 2.23 Höôùng giöõa vaät lieäu. 7. Neáu chuùng ta muoán giöõ laïi phaàn vaät lieäu ôû höôùng ngöôïc laïi thì ta click vaøo muõi teân khi ñoù muõi teân seõ quay theo höôùng ngöôïc laïi. 8. Click OK. Khí ñoù hai beà maët ñaõ ñöôïc keát noái vôùi nhau baèng 1 cung bo. Cung bo ñöôïc giôùi haïn bôûi maët zx. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.24 Part ñöôïc bo Trang : 67 IV. Bo cung giöõa hai beà maët giao nhau (Leänh Tritangent Fillet) Baøi taäp ôû beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch söû duïng löïa choïn Tritangent Fillet ( bo cung giöõa hai beà maët giao nhau ). Chuùng ta caàn coù ba beà maët. Moät beà maët laø beà maët trung gian vaø hai beà laø hai beà maët ta caàn keát noái vôùi nhau baèng cung bo coù baùn kính R. 1. Click vaøo Tritangent Fillet . Hoäp thoaïi Tritangent Fillet Definition seõ xuaát hieän. 2. Choïn caùc beà maët maø ta muoán keát noái vôùi nhau baèng 1 cung bo coù baùn kính R.. Hình 2.25 Hoäp thoaïi Tritangent Fillet Definition Hình 2.26 Beà maët ñöôïc choïn 3. Choïn beà maët caàn di chuyeån, beà maët naèm beân treân. Cung bo seõ tieáp tuyeán vôùi beà maët naøy. Beà maët naøy seõ coù maøu toái. Hình 2.27 Choïn beà maët bo cung click Preview ñeå xem tröôùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Chuùng ta coù theå söû duïng beà maët giôùi haïn, ta click vaøo nuùt more ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi ñeå söû duïng löïa choïn Limiting element. 4. Choïn Plane.2 laø maët phaúng giôùi haïn. Coù muõi teân xuaát hieän treân maët phaúng ñeå xaùc ñònh höôùng maø ta caàn giöõ laïi phaàn vaät lieäu. Neáu nhö chuùng ta muoán thay ñoåi phaàn vaät lieäu maø ta muoán giöõ laïi ta chæ caàn click vaøo muõi teân ñeå thay ñoåi höôùng. Trang : 68 5. Click OK. Caùc beà maët ñaõ ñöôïc keát noái vôùi nhau baèng moät cung bo. Plane.2 ñöôïc choïn laøm maët phaúng giôùi haïn. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.27 Choïn beà maët giôùi haïn V. Vaùt caïnh chi tieát (leänh chamfer) Leänh Chamfer cho pheùp ta vaït caïnh keát noái giöõa hai beà maët. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta cacùh söû duïng leänh naøy 1. Click vaøo Chamfer icon . Hoäp thoaïi Chamfer Definition seõ xuaát hieän, thoâng soá maëc ñònh ñöôïc ñònh nghóa laø chieàu daøi caàn ñöôïc vaùt ñi vaø goùc hôïp vôùi caïnh keát noái cuûa hai beà maët. Chuùng ta coù theå löïa choïn phöông thöùc naøy baèng phöông thöùc khaùc ví duï length 1 vaø length 2 2. Choïn caïnh maø ta muoán vaït. 3. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Hình 2.28 Xem tröôùc caïnh ñöôïc vaùt 3. Giöõ phöông thöùc ñaõ ñöôïc maëc ñònh saün: nhaäp vaøo giaù trò chieàu daøi vaø giaù trò cuûa goùc. Trang : 69 Hình 2.29 Hoäp thoaïi Chamfer Definition. CATIA seõ hieån thò giaù trò maø ta caàn vaùt ngay treân caïnh maø ta vöøa vaùt. Hình 2.30 Hieän thò caïnh vaùt. 4. Click OK. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän song seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.31 Part ñöôïc vaùt Trang : 70 VI. Draft cô baûn (leänh Basic Draft) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn cho ta caùch söû leänh Draft baèng caùch löïa maët trung gian. 1. Click vaøo bieåu töôïng Draft Angle icon . Hoäp thoaïi Draft Definition seõ xuaát hieän vaø coù moät muõi teân xuaát hieän treân maët phaúng, maëc ñònh saün höôùng keùo. Hoäp thoaïi naøy hieän thò giaù trò goùc ôû oâ Angle (goùc naøy luoân ñöôïc maëc ñònh laø 50). Neáu chuùng ta click vaøo icon naèm ôû beân traùi, luùc naøy ta seõ Draft vôùi goùc thay ñoåi ôû caùc vò trí khaùc nhau treân beà maët maø ta muoán Draft. Hình 2.32 Hoäp thoaïi Draft Definition 2. Ñaùnh daáu vaøo oâ Selection by neutral face ñeå xaùc ñònh phöông thöùc. 3. Choïn beà maët ôû treân laøm2 beà maët trung gian. Söï löïa choïn naøy cho pheùp CATIA doø tìm beà maët ñöôïc draft. Nhöõng ñoái töôïng maø ta choïn laøm ñoái töôïng trung gian seõ coù maøu xanh, ñöôøng vieàn beân ngoaøi cuûa maët trung gian seõ coù maøu hoàng. Beà maët maø ta muoán Draft seõ coù maøu ñoû saäm. Höôùng keùo seõ xuaát hieän treân ñænh cuûa khoái Part. Noù vuoâng goùc vôùi maët trung tính Trang : 71 Hình 2.33 Choïn caùc maët Draft vaø höôùng Draft Chuù yù khi ta söû duïng phöông phaùp khaùc, ñoái töôïng ñöôïc löïa choïn seõ coù maøu hoàng toái. 4. Goùc luoân luoân ñöôïc maëc ñònh laø 50. nhaäp vaøo goùc coù giaù trò môùi laø 50 CATIA seõ hieån thò goùc maø ta vöøa nhaäp vaøo ôû ñoái töôïng maø ta muoán draft. 5. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Ñoái töôïng sau khi Draft seõ coù maøu xanh nhaït. Hình 2.34 Xem tröôùc caùc maët ñöôïc Draft 6. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Nhöõng beà maët ñaõ ñöôïc Draft . chuùng ta thaáy caùc beà maët ñöôïc Draft seõ coù vaät lieäu ñöôïc theâm vaøo. Hình 2.35 Caùc maët ñöôïc Draft Baøi taäp naøy khoâng höôùng daãn cho ta caùch söû duïng caùc löïa choïn khaùc (khi ta click vaøo nuùt More seõ xuaát hieän theâm caùc löïa choïn môùi). Trang : 72 Moät vaøi ghi chuù lieân quan ñeán Drafts Hieäu chænh Drafts Neáu ta hieäu chænh laïi bieân daïng Sketch duøng ñeå döïng khoái Part ôû luùc ban ñaàu , CATIA seõ caäp nhaät söï hieäu chænh naøy vaø khoái Part maø ta thöïc hieän luùc ban ñaàu seõ töï tính toaùn laïi laàn nöõa. Ví duï ôû hình beân, coù moät caïnh ñöôïc theâm vaøo bieân Sketch . Hình 2.36 Khoái Part ñöôïc hieäu chænh Chuùng ta coù theå thay ñoåi goùc Draft laø haèng soá thaønh goùc Draft coù giaù trò thay ñoåi. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, Double-Click vaøo leänh Draft maø ta vöøa thöïc hieän, sau ñoù click vaøo löïa choïn Variable Angle Draft trong hoäp thoaïi. Neutral Elements(Maët trung tính) Chuùng ta coù theå choïn moät vaøi beà maët ñeå laøm maët Neutral Element. Theo maëc ñònh höôùng keùo ñöôïc xaùc ñònh ôû beà maët maø ta löïa choïn luùc ban ñaàu . hình beân döôùi seõ minh hoaï cho ta thaáy tröôøng hôïp naøy. Hình 2.37a Draft Definition Hình 2.37b Result Chuùng ta coù theå söû duïng nhöõng Neutral Elements maø khoâng giao vôùi beà maët ñöôïc Draft. Hình veõ beân döôùi seõ minh hoïa cho tröôøng hôïp naøy. Trang : 73 Hình 2.38a Draft Definition Hình 2.38b Result Phaàn môû roäng Neáu ta caàn Draft moät vaøi beà maët maø coù höôùng keùo vuoâng goùc vôùi beà maët trung gian, haõy theo trình töï sau ñeå thöïc hieän, luùc ñoù coâng vieäc cuûa ta coù theå deã daøng hôn. Click vaøo vaø choïn höôùng keùo seõ vuoâng goùc vôùi maët trung gian. Choïn beà maët ñöôïc Draft vaø click OK ñeå thöïc hieän coâng vieäc Draft ñaàu tieân. Baây giôø, ñeå taïo nhöõng Draft khaùc trong cuøng moät CATPart,chuù yù luùc naøo höông keùo cuõng ñöôïc maëc ñònh nhö luùc ta thöïc hieän coâng vieäc Draft ôû treân. .Luùc naøy ngöôøi thieát keá khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian ñeå ñònh nghóa laïi coâng vieäc löïa choïn höôùng keùo. Neáu gaëp khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän leänh Draft, ví duï neáu ta gaëp beà maët coù bieân daïng xoaén, söû duïng löïa choïn Deactivate And Extract Geometry ñeå giaûi quyeát khoù khaên maø ta vöøa gaëp. Trang : 74 VII. Draft naâng cao (leänh Advanced Draft) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng leänh Advanced Draft ñeå Draft hai beà maët laïi vôùi nhau vôùi caùc caïnh phaûn xaï, vaø leänh naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi hai goùc coù giaù trò khaùc nhau vaø söû duïng caû nhöõng phöông thöùc ñang coù. 1. Choïn menu View -> Toolbars -> Advanced Draft ñeå môû thanh Advanced Draft. 2. Click vaøo Advanced Draft icon . Hoäp thoaïi Draft Definition (Advanced) xuaát hieän vaø ta thaáy höôùng keùo ñaõ ñöôïc maëc ñònh saün. Hình 2.39 Hoäp thoaïi Draft Definition (Advanced) 3. Chæ roõ hai beà maët maø ta muoán Draft vôùi caùc caïnh phaûn xaï baèng caùch click vaøo caùc icon nhö chæ daãn. Trang : 75 Coù hai phöông phaùp thoâng duïng : Independent( ñoäc laäp): ta caàn chæ roõ giaù trò cuûa hai goùc . Driving/Driven: gaùi trò goùc maø ta xaùc ñònh cho moät beà maët aûnh höôûng ñeán giaù trò goùc cuûa beà maët thöù hai. Trong baøi taäp naøy ta söû duïng caùch thöù nhaát ( Independent ). 4. Trong caáu truùc cuûa maët trung gian, click No Selection töø combo list vaø choïn cung bo nhö hình veõ beân döôùi. Hình 2.40 Choïn cung bo Luùc naøy ta seõ thaáy ñöôøng thaúng phaûn xaï laø ñöôøng coù maøu hoàng. 5. Trong cô caáu cuûa höôùng keùo, click maët xy vaø choïn beà maët naèm phía treân ñeå xaùc ñònh höôùng keùo môùi. Hình 2.41 Xaùc ñònh höôùng keùo 6. Nhaäp giaù trò cuûa goùc Draft laø 10. 7. Click vaøo Parting Element( ñoái töôïng giôùi haïn) ñeå ñònh nghóa Parting Element. 8. Ta cho oâ Parting Element hieån thò baèng caùch click vaøo oâ ñoù vaø choïn beà maët coù maøu xanh laø beà maët giôùi haïn. 9. Click vaøo 2nd Side tab ñeå xaùc ñònh beà maët thöù hai maø ta muoán Draft Trang : 76 10. Trong cô caáu cuûa ñoái töôïng trung gian, click No Selection töø combo list vaø choïn caïnh ñöôïc bo cung thöù hai Taát caû nhöõng beà maët maø ta muoán Drafted ñöôïc löïa choïn.. Hình 2.42 Choïn beà maët Draft thöù hai 11. Nhaäp giaù trò goùc maø ta muoán Drafted laø 6. 12. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Taát caû beà maët ñöôïc Drafted baèng caùch söû duïng goùc rieâng bieät, hình beân döôùi cho ta thaáy ñöôïc ñieàu ñoù. Hình 2.43 Caùc beà maët ñöôïc Draft 13. Double-click vaøo Draft.1 treân Specification Tree (ôû goùc traùi cuûa maøn hình ) neáu ta muoán hieäu chænh laïi leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Hoäp thoaïi Advanced Draft seõ xuaát hieän. 14. Choïn Driving/Driven. Chuùng ta coù theå thaáy raèng löïa choïn Driving Direction baét ñaàu hoaït ñoäng, ñieàu ñoù coù nghóa laø giaù trò goùc maø ta choïn cho beà maët ban ñaàu trôû thaønh giaù trò daãn höôùng. Neáu ta click vaøo 2nd side tab, chuùng ta thaáy raèng oâ maø ta muoán nhaäp giaù trò goùc khoâng coøn hieän haønh nöõa. Trang : 77 Trong nhöõng ñieàu kieän cuï theå, quaù trình maø ta vöøa thöïc hieän seõ tính toaùn giaù trò cho beà maët thöù hai ñeå traùnh tröôøng hôïp “step effect” 15. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Caùch laøm naøy chæ phuø hôïp cho beà maët thöù hai maø ta muoán Drafted. Hình 2.44 Daft ñaõ ñöôïc hieäu chænh. Naâu ta muoán söû duïng caùch thöù hai ta chæ caàn click1 vaøo oâ 2nd side tab vaø choïn Driving (ckick vaøo kieåm leänh seõ hieän haønh). VIII. Draft vôùi nhöõng ñoái töôïng giôùi haïn (Leänh Draft with Parting Element) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng Parting Element ( ñoái töôïng giôùi haïn). 1. 2. Choïn beà maët maø ta muoán Drafted. Click vaøo Draft Angle icon . Hoäp thoaïi Draft Definition seõ xuaát hieän vaø coù muõi teân maøu ñoû xuaát hieän treân khoái Part, vaø höôùng ñaõ ñöôïc maëc ñònh saün. Beà maët maø ta löïa choïn seõ coù maøu ñoû vaø saùng leân. Quaù trình thöïc hieän naøy seõ doø tìm ra beà maët khaùc bò Draft vaø chuùng seõ coù maøu ñoû nhu hình veõ beân döôùi. Hình 2.45 Choïn caùc beà maët Draft 3. Click vaøo muïc Selection vaø choïn maët phaúng xy ñeå ñònh nghóa maët trung gian. Maët trung gian maø ta vöøa choïn seõ coù maøu hoàng. Trang : 78 Hình 2.46 Choïn maët giôùi haïn vaø höôùng Draft 4. Nhaäp giaù trò goùc môùi laø 13 0. 5. Baây giôø ta click vaøo nuùt More ñeå hieån thò hoäp thoaïi môû roäng vaø tìm hieåu khaû naêng cuûa caùc ñoái töôïng trung gian. 6. Ñeå ñònh nghóa ñoái töôïng trung gian, ta coù theå ñaùnh daáu: Choã phaân chia chính laø beà maët trung tính maø ta löïa choïn (noù chính laø beà maët giôùi haïn). Hoaëc laø ñònh nghóa nhöõng ñoái töôïng trung tính vaø sau ñoù choïn moät beà maët hoaëc laø moät maët phaúng laøm maët phaúng giôùi haïn. Hình 2.47 Hoäp thoaïi Draft Definition môû roäng Ñeå coù nhieàu thoâng tin veà löïa choïn Draft , xem muïc Angle Values. 7. Click Preview: ñoái töôïng bò Drafted seõ coù maøu xanh. Trang : 79 Hình 2.48 Xem tröôùc ñoái töôïng Draft 8. Click OK. Vaät lieäu ñaõ ñöôïc laáy ñi, beà maët ñaõ ñöôïc Drafted. Hình 2.49a Part ñöôïc taïo töø 1 höôùng Hình 2.49b Part ñöôïc taïo töø 2 höôùng 9. Double-click vaøo ñoái töôïng bò drafted neáu ta muoán hieäu chænh laïi noù. 10. Neáu ta muoán Drafted khoái Part veà hai höôùng ta click vaøo oâ Drafted Both Side. 11. Click OK ñeå keát thuùc coâng vieäc hieäu chænh. Khoái part luùc naøy seõ coù daïng nhö hình beân. Trang : 80 IX. Leänh Draft from Reflect Lines Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta draft moät beà maët baèng caùch söû duïng nhöõng ñöôøng giôùi haïn nhö laø nhöõng ñöôøng trung gian. Keát quaû cuûa leänh seõ taïo ra theâm moät beà maët môùi. Trong baøi taâp naøy ta seõ caét boû phaàn vaät lieäu ñöôïc taïo baèng caùch söû duïng nhöõng ñoái töôïng giôùi haïn. 1. Click vaøo bieåu töôïng Draft from Reflect Lines . Hoäp thoaïi Draft from Reflect Lines Definition seõ xuaát hieän vaø coù moät muõi teân ñoû vaø höôùng cuûa noù luoân ñöôïc maëc ñònh tröôùc . Neáu ta muoán thay ñoåi höôùng draft ta chæ caàn choïn vaøo muõi teân. 2. Choïn hình truï. Luùc naøy seõ coù moät ñöôøng thaúng giôùi haïn xuaát hieän vaø noù coù maøu hoàng. Ñöôøng thaúng naøy ñöôïc söû duïng cho quaù trình Drafted beà maët . Hình 2.50 Choïn maët ñeå Draft 3. Nhaäp giaù trò goùc maø ta muoán Drafted vaøo oâ Angle. Ví duï ta nhaäp vaøo 110. caïnh giôùi haïn seõ di chuyeån nhö hình veõ beân döôùi. 4. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Hình 2.51 Xem tröôùc Part ñöôïc Draft Trang : 81 5. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi. 6. Ñaùnh daáu vaøo oâ Define parting element vaø choïn maët phaúng zx laøm maët phaúng giôùi haïn. Hình 2.52 Hoäp thoaïi Draft Reflect Lines Definition môû roäng 7. Click OK ñeå keát thuùc leänh Draft. Luùc ta coù moät chi tieát nhö hình veõ. Hình 2.53 Part ñöôïc Draft Moät beà maët sau khi coù moät caïnh bo troøn ta vaãn coù theå thöïc hieän leänh Draft ñöôïc. Hình veõ beân döôùi seõ minh hoaï cho tröôøng hôïp naøy. Hình 2.54a Choïn caïnh bo ñeå Draft vôùi goùc Draft Hình 2.54b Draft hoaøn taát Trang : 82 X. Draft vôùi goùc thay ñoåi (Leänh Variable Angle Draft) Nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc trình baøy ôû treân ta chæ thöïc hieän leänh Draft vôùi goùc laø haèng soá , trong moät soá tröôøng hôïp ñoøi hoûi bieân daïng Draft phöùc taïp ta phaûi söû duïng ñeán leänh naøy. Baøi taâp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng leänh naøy. 1. Click vaøo Variable Angle Draft icon Hoäp thoaïi Draft Definition seõ xuaát hieän, hieån thò löïa choïn goùc thay ñoåi. Neáu ta choïn icon naèm phía beân traùi ta seõ trôû veà löïa choïn Draft cô baûn. Hình 2.55 Hoäp thoaïi Draft Definition 2. Choïn beà maët maø ta caàn Draft. Nhöõng beà maët phöùc taïp khoâng lieân tuïc thì ta khoâng theå söû duïng leänh naøy ñöôïc. 3. Choïn beà maët ôû treân laøm beà maët trung tính. Ta seõ thaáy coù muõi teân xuaát hieän treân khoái Part, coù höôùng ñöôïc maëc ñònh saün. CATIA seõ doø tìm 2 maët vuoâng goùc vôùi maët maø ta caàn Draft vaø hieån thò hai giaù trò cuûa baùn kính. Hình 2.56 Maët, giaù trò vaø höôùng Draft Trang : 83 4. Taêng giaù trò cuûa goùc: chæ caàn moät giaù trò ñöôïc ñònh nghóa trong bieân daïng hình hoïc Hình 2.57 thay ñoåi giaù trò Draft 5. Ñeå tieán haønh vieäc söûa goùc, choïn giaù trò trong khoái Part vaø taêng giaù trò noù trong hoäp thoaïi ví duï ta taêng giaù trò töø 5 leân thaønh 9. Caùch khaùc, ta coù theå double – click vaøo giaù trò trong hoäp thoaïi sau ñoù tieán haønh söûa laïi. 6. Click Preview xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Hình 2.58 Xem tröùôc Part ñöôïc taïo 7. Ñeå theâm moät ñieåm treân caïnh ta click vaøo muïc Points. Trang : 84 8. Click moät ñieåm treân caïnh. CATIA cho pheùp ta theâm nhieàu ñeåm ( tuyø vaøo tröôøng hôïp maø ta muoán söû duïng). Chuùng ta coù theå theâm ñieåm treân nhöõng maët cong 3D . CATIA töï doø tìm ra söï giao nhau giöõa nhöõng maët phaúng vaø caùc caïnh ñeå tìm ra nhöõng ñieåm phuø hôïp nhaát hoaëc laø chieáu leân caïnh. Neáu sau khi click vaøo caùc ñieåm, ta quyeát ñònh muoán thay ñoåi nhöõng beà maët ñeå draft hoaëc laø muoán thay ñoåi beà maët trung tính, söï löïa choïn naøy cho pheùp boû caùc ñieåm ñoù ùhoaëc choïn, taïo caùc ñieåm ñoù. Khi ta muoán di chuyeån ñieåm, ta chæ caån click vaøo ñieåm maø ta muoán CATIA seõ hieån thò giaù trò goùc treân ñieåm ñoù. 9. Nhaäp giaù trò môùi cho goùc ñoù ví duï ta nhaäp vaøo 17. luùc naøy ta seõ thaáy giaù trò baùn kính môùi. Hình 2.59 Giaù trò môùi ñöôïc nhaäp 10. Click OK ñeå keát thuùc leänh . Khoái part sau khi ta thöïc hieän xong leänh Hình 2.60 Part ñöôïc taïo Trang : 85 Chöông 3 : CAÙC LEÄNH BIEÁN ÑOÅI PART I. Leänh Shell Shelling moät vaät theå coù nghóa laø laøm roãng noù trong khi ta vaãn giöõ ñöôïc moät ñoä daøy nhaát ñònh. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta söû duïng leänh naøy. 1. Choïn beà maët maø ta muoán shell Hình 3.1 Choïn beà maët Shell Hình 3.2 Beà maët löïa choïn seõ coù maøu tím 2. Click vaøo bieåu töôïng Shell . Hoäp thoaïi Shell Definition seõ xuaát hieän. 3. Nhaäp vaøo 15mm trong oâ Default inside thicknes. Hình 3.3 Hoäp thoaïi Shell Definition Trang : 86 4. Click OK. Vaät theå ñaõ ñöôïc Shell Leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 3.4 Vaät theå ñaõ ñöôïc Shell 5. Double-click vaøo leänh shell maø ta vöøa thöïc hieän xong neáu ta muoán hieäu chænh laïi. 6. Ñeå laøm giaûm ñoä daøy beân trong ta nhaäp vaøo giaù trò ñoä daøy môùi laø 4 mm vaø sau ñoù click OK. Khoái truï baây giôø ñaõ trôû neân roãng. Hình 3.5 Vaät theå ñaõ ñöôïc Shell sau khi hieäu chænh 7. Double-click vaøo leänh shell ñaõ thöïc hieän laàn nöõa vaø click vaøo muïc Other thickness faces. 8. Choïn beà maët nhö chæ daãn beân hình. Hình 3.6 Choïn beà maët Shell 9. Double-click vaøo giaù trò thickness ñöôïc hieån thò treân beà maët. 10. Luùc naøy hoäp thoaïi seõ xuaát hieän, nhaäp vaøo 10mm vaø click OK. Chieàu daøi giöõa beà maët ñöôïc choïn vaø beà maët beân trong cuûa khoái taShell laø10mm. Trang : 87 Hình 3.7 Part ñöôïc Shell Moät soá ghi chuù veà leänh naøy Trong moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät, cuøng moät luùc ta tieán haønh hai hoaït ñoäng shell lieân tieáp. Ñeå traùnh tình traïng ñoù giaù trò cuûa hoaït ñoäng shell thöù hai phaûi baèng phaân nöûa cuûa hoaït ñoäng shell ñaàu. Hình 3.8 Shell cuøng luùc nhieàu maët Neáu caàn Shell nhieàu phaàn treân vaät theå, chæ caàn thöïc hieän Shell moät laàn thoâi : choïn moät maët cuûa phaàn ta caàn Shell ñeå traùnh tröôøng hôïp naøy. Luùc naøy Specification Tree seõ hieån thò moät vaät theå ñöôïc shell nhö hình minh hoaï beân döôùi. Hình 3.9 Bieåu töôïng Shell ñöôïc hieän thò ôû Specification Tree Trang : 88 II. Leänh Thickness Thænh thoaûng, doä daøy cuûa chi tieát phaûi ñöôïc theâm vaøo hoaëc boû ñi so vôùi chi tieát ñöôïc taïo luùc ban ñaàu. Leänh Thickness seõ giuùp ta thöïc hieän ñieàu ñoù 1. Click vaøo Thickness icon . Hoäp thoaïi Thickness Definition seõ xuaát hieän. 2. Choïn beà maët maø ta muoán Thickness, taát caû nhöõng beà maët ñöôïc hieån thò nhö hình ôû beân döôùi: Hình 3.10 Choïn beà maët Thickness Beà maët maø ta löïa choïn seõ coù maøu ñoû vaø CATIA hieån thò ñoä daøy hình hoïc cuûa chi tieát. Hình 3.11 Hieän thò ñoä daøy Thickness 3. Nhaäp vaøo giaù trò môùi, ví duï ta nhaäp vaøo 15mm Hình 3.12 Hoäp thoaïi Thickness Definition 4. Click OK. Chieàu daøy cuûa khoái Part ban ñaàu ñaõ ñöôïc taêng leân. Hình 3.13 Part ñöôïc taïo Trang : 89 5. Double-click ñeå hieäu chænh laïi ñoä daøy. 6. Click vaøo muïc Other thickness faces vaø choïn nhöõng beà maët coøn laïi nhö hình veõ. Hình 3.14 Choïn beà maët thickness 7. Double-click vaøo giaù trò Thickness ñöôïc hieån thò treân beà maët naøy. 8. Hoäp thoaïi xuaát hieän ta nhaäp vaøo 25mm vaø sau ñoù click OK Chi tieát sau khi ta duøng leänh Thichness. Hình 3.15 Chi tieát hoaøn thaønh Trang : 90 III. Leänh Thread/Tap Leänh Thread/Tap coù theå taïo ren hoaëc laø taro ren, thích hôïp cho nhöõng khoái truï troøn. 1. Click vaøo Thread/Tap icon . Hoäp thoaïi Thread/Tap Definition seõ xuaát hieän. Hình 3.16 Hoäp thoaïi Thread/Tap Definition 2. Choïn beà maët cuûa hình truï maø ta muoán taïo ren,. Hình 3.17 Choïn beà maët taïo Ren 3. Choïn maët ôû treân laø maët giôùi haïn. Maët giôùi haïn phaûi phaúng. Luùc naøy phaàn ren cuûa loã ñaõ ñöôïc taïo. Trang : 91 Hình 3.18 Höôùng vaø kích thöôùc taïo ren. Trong hoäp thoaïi, ôû Geometrical Definition hieån thò teân cuûa caùc beà maët maø ta löïa choïn. Neáu ta muoán thay ñoåi höôùng ta click vaøo nuùt Reverse Direction. Ôû muïc Numerical Definition cung caáp cho ta 3 kieåu ñònh nghóa bieân daïng ren khaùc nhau.: No Standard: nhaäp vaøo caùc thoâng soá cuûa ngöôøi söû duïng. Metric Thin Pitch: duøng mhöõng giaù trò theo tieâu chuaån AFNOR. Metric Thick Pitch: duøng mhöõng giaù trò theo tieâu chuaån AFNOR. Metric Thin Pitch: Tieâu chuaån AFNOR. Döôùi ñaây laø baûng lieät keâ moät soá loaïi ren theo tieâu chuaån. Nominaldiam Pitch Minordiam M 8.0 1.0 6.917 9.1 1.0 7.917 10.0 1.25 8.647 12. 1.25 10.647 14.0 1.5 12.376 16.0 1.5 14.376 18.0 1.5 16.376 20.0 1.5 18.376 22.0 1.5 20.376 24.0 2.0 21.835 27.0 2.0 24.835 30.0 2.0 27.835 33.0 2.0 30.835 36.0 3.0 32.752 39.0 3.0 35.752 Trang : 92 Metric Thick Pitch: Tieâu Chuaån AFNOR standard Döôùi ñaây laø baûng lieät keâ moät soá loaïi ren theo tieâu chuaån. Nominaldiam Pitch Minordiam M 1 0.25 0.729 1.1 0.25 0.829 1.2 0.25 0.829 1.4 0.3 1.075 1.6 0.35 1.221 1.8 0.35 1.221 2.0 0.4 1.567 2.2 0.45 1.713 2.5 0.45 2.013 3.0 0.5 2.459 3.5 0.6 2.850 4.0 0.7 3.242 4.5 0.75 3.688 5.0 0.8 4.134 6.0 1.0 4.917 7.0 1.0 5.917 8.0 1.25 6.647 9.0 1.25 7.647 10.0 1.5 8.376 12.0 1.75 10.106 14.0 2.0 11.835 16.0 2.0 13.835 18.0 2.5 15.294 20.0 2.5 17.294 22.0 2.5 19.294 24.0 3.0 20.752 27.0 3.0 23.752 30.0 3.5 26.211 33.0 3.5 29.211 36.0 4.0 31.670 Trang : 93 39.0 4.0 34.670 42.0 4.5 37.129 45.0 4.5 40.129 48.0 5.0 42.587 52.0 5.0 46.587 4. Trong baøi taäp beân döôùi ta söû duïng löïa No Standard. Khi ta ñang taïo ren, ta khoâng theå hieäu chænh giaù trò cuûa ñöôøng kính ren, neáu ta ñang taro, ta coù theå hieäu chænh noù. Khi ñang taro, neáu ta söû nhöõng giaù trò ñöôïc ñònh nghóa trong nhöõng file cuûa ta, click vaøo nuùt Add ñeå caäp nhaät file naøy. Moät hoäp thoaïi seõ xuaát hieän , vaø ta tìm ñöôøng daãn file maø ta ñaõ löu. File naøy phaûi laø moät tron gnhöõng loaïi sau: Excel files (general format) Lotus files tabulated files (in Unix environment) 5. Enter nhaäp vaøo 49 mm laø chieàu saâu cuûa ren. Ñeå yù treân maøn hình ta seõ thaáy ñöôøng kính vaø chieàu cao ren ñöôïc ñònh nghóa seõ coù maøu xaùm (nhö hình veõ beân döôùi). 6. Nhaäp vaøo 1.5 mm laø giaù trò cuûa böôùc ren 7. Check vaøo Left-Threaded neáu ta muoán taïo ren traùi 8. Click Preview. Nhöõng ñöôøng thaúng maøu ñoû chæ cho ta thaáy ñöôøng kính ren vaø chieàu saâu ren ñaõ ñöôïc taïo. Hình 3.19 Xem tröôùc ren ñöôïc taïo 9. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Trang : 94 Chöông 4 : NHOÙM LEÄNH TAÏO MAËT ÑÔN GIAÛN I. Leänh Split Ta coù theå chia khoái part thaønh moät hay nhieàu phaàn baèng moät maët phaúng, moät beà maët hoaëc laø maët. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch söû duïng leänh naøy. 1. Choïn khoái part maø ta muoán Split. Hình 4.1 Choïn khoái Part ta muoán Split 2. Click vaøo Split icon . 3. Choïn maët phaúng giôùi haïn. Hoäp thoaïi Split Definition seõ xuaát hieän, chæ roõ ñoái töôïng maø duøng laøm ñoái töôïng giôùi haïn. Hình 4.2 Hoäp thoaïi Split Definition Muõi teân ñoû seõ hieän ra cho ta bieát phaàn vaät lieäu ñöôïc giöõ laïi. Neáu ta muoán thay ñoåi höôùng cuûa phaàn vaät lieäu, maø ta muoán giöõ laïi, ta click vaøo muõi teân ñoù. Luùc naøy muõi teân seõ quay theo chieàu ngöôïc laïi. Hình 4.3 thay ñoåi höôùng giöõ vaät lieäu Trang : 95 4. Click OK. Khoái part ñaõ ñöôïc Split. Moät phaàn vaät lieäu ñaõ ñöôïc laáy ñi. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree ôû beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 4.4 Part ñöôïc taïo II. Leänh Thick Surface (Taïo ñoä daøy cho beà maët) Neáu ta muoán laøm cho beà maët ban ñaàu daøy leân theo hai höôùng ngöôïc nhau baèng caùch söû duïng leänh Thick Surface. 1. Choïn ñoái töôïng maø ta muoán taïo ñoä daøy. Hình 4.5 Choïn ñoái töôïng taïo ñoä daøy. 2. Click vaøo bieåu töôïng Thick Surface . Hoäp thoaïi Thick Surface Definition seõ hieän leân. Hình 4.6 Hoäp thoaïi Thick Surface Definition ôû ñoái töôïng maø ta löïa choïn coù muõi teân xuaát hieän xaùc ñònh höôùng Offset ñaàu tieân, neáu ta muoán thay ñoåi höôùng ta chæ caàn click vaøo muõi teân ñeå thay ñoåi höôùng. Hình 4.7 Höôùng taïo ñoä daøy. Trang : 96 3. Nhaäp 10mm cho höôùng Offset ñaàu tieân vaø nhaäp vaøo 6mm cho höôùng Offset thöù hai. Hình 4.8 nhaäp ñoä daøy cho hai höôùng taïo 4. Click OK. Beà maët maø ta choïn ban ñaàu ñaõ ñöôïc laøm daøy . Leänh maø ta vöøa thöïc hieän ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree beân goùc traùi cuûa maøn hình Hình 4.9 Part ñöôïc taïo III. Leänh Close Surface Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn caùch söû duïng leänh Close Surface 1. Choïn beà maët maø ta muoán laøm kín laïi. Hình 4.10 Choïn beà maët ñeå laømkín 2. Click vaøo Close Surface icon . Hoäp thoaïi Close Surface Definition xuaát hieän treân maøn hình. Hình 4.11 Hoäp thoaïi Close Surface Definition 3. Click OK. Beà maët ban ñaàu ñaõ ñöôïc laøm kín . leänh maø ta vöøa thöïc hieän ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 4.12 Part ñöôïc taïo Trang : 97 VI. Leänh Sew Surface (Keát noái beà maët vôùi khoái part) Sewing nghóa laø keát noái moät beà maët vôùi khoái Part. Baøi taäp beân döôùi seõ höông daãn ta caùch söû duïng leänh naøy 1. Choïn beà maët maø ta muoán keát noái vôùi khoái Part, ñoù laø beà maët coù maøu vaøng. Hình 4.13 Choïn beà maët keát noái. 2. Click vaøo Sew Surface icon . Hoäp thoaïi Sew Surface Definition seõ xuaát hieän . Hình 4.14 Hoäp thoaïi Sew Surface Definition 3. Muõi teân seõ xuaát hieän ñeå xaùc ñònh phaàn vaät lieäu ñöôïc giöõ laïi, neáu ta muoán thay ñoåi höôùng phaàn vaät lieäu maø ta muoán giöõ ta chæ caàn click vaøo muõi teân, luùc naøy muõi teân seõ quay theo höôùng ngöôïc laïi Hình 4.15 Höôùng taïo vaät lieäu. 4. Click OK. Beà maët ñaõ ñöôïc keát noái vôùi khoái Part. Moät phaàn vaät lieäu ñaõ ñöôïc laáy ñi. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu ôû Specification Tree beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 4.16 Part ñöôïc taïo thaønh Chöông 5 : Trang : 98 Chöông 5 : NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN I. Leänh Translation Translation : Leänh naøy duøng ñeå taïo vaät theå baèng caùch sao cheùp töø moät vaät theå coù saün. 1. Click vaøo Translate icon . Hoäp thoaïi Translate Definition seõ xuaát hieän Hình 5.1 Vaät theå sao cheùp Hình 5.2 Hoäp thoaïi Translate Definition 2. Choïn moät caïnh hoaëc laø moät maët phaúng treân vaät theå maø ta muoán di chuyeån . 3. Nhaäp vaøo khoaûng caùch maø ta muoán di chuyeån. Ví duï ta nhaäp vaøo 100mm.. 4. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän luùc naøy vaät theå ñaõ ñöôïc dôøi ñeán vò trí môùi.. Hình 5.3 Vaät theå ñaõ di chuyeån Trang : 99 II. Leänh Rotation (Xoay vaät theå) 1. Click vaøo bieåu töôïng Rotate . Hoäp thoaïi Rotate Definition seõ xuaát hieän . Hình 5.4 Hoäp thoaïi Rotato Definition 2. Choïn moät caïnh laøm truïc xoay. Hình 5.5 Choïn caïnh laøm truïc xoay 3. Nhaäp giaù trò cuûa goùc xoay. Hình 5.6 Vaät theå ñöôïc xoay 4. Click OK ñeå keát thuùc leänh luùc naøy vaät theå ñaõ ñöôïc di chuyeån ñeán vò trí khaùc. III. Leänh Symmetry (Di chuyeån theo kieåu ñoái xöùng) 1. Click vaøo bieåu töôïng Symmetry . Hoäp thoaïi Symmetry Definition seõ xuaát hieän Hình 5.7 Hoäp thoaïi Symmetry Definition Hình 5.8 Choïn vaät di chuyeån 2. Choïn moät ñieåm, ñöôøng thaúng, hoaëc laø maët phaúng laøm ñoái töôïng tham chieáu. Ôû ví duï naøy ta choïn maët phaúng zx. 3. Click OK ñeå keát thuùc leänh luùc naøy vaät theå ñaõ ñöôïc di chuyeån ñeán vò trí môùi, ñoái xöùng vôùi vò trí ban ñaàu. Hình 5.9 Ñoái töôïng ñaõ ñöôïc di chuyeån Trang : 100 IV. Leänh Mirror (Leänh ñoái xöùng) Mirror laø leänh taïo ra moät vaät theå môùi ñoái xöùng vôùi vaät theå ban ñaàu 1. Click vaøo khoái Part maø ta muoán Mirror. Hình 5.10 P

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_ve_thiet_ke_chi_tiet_o_to.pdf
Tài liệu liên quan