Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010

Tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010: ... Ebook Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010

doc103 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nh÷ng n¨m qua nhê ®­êng lèi më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh chãng, v÷ng ch¾c vµ m¹nh mÏ. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù ph©n cùc, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn n­íc ta gia nhËp WTO, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p vµ cã nhiÒu rñi ro cao h¬n. Do vËy, chØ chó ý ®Õn chøc n¨ng néi bé vµ c«ng viÖc hµng ngµy lµ kh«ng ®ñ, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i v¹ch ra c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc kinh doanh nh»m triÖt ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh vµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c nguy c¬, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c C«ng ty trong t­¬ng lai. Lµ sinh viªn thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn X©y Dùng N¨ng L­îng, qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu em thÊy r»ng ®iÒu quan t©m lín nhÊt cña c«ng ty lµ cã mét ®­êng ®i ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt tham gia vµo thÞ tr­êng quèc tÕ vµ sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc kü thuËt. ChÝnh ®iÒu nµy ®· th«i thóc em nghiªn cøu vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp :’’ Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng ®Õn n¨m 2010 ’’. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc trong thêi gian qua ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt gãp thªm ý kiÕn cña m×nh vµo qóa tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh giai ®o¹n 2010-2015 ë c«ng ty cæ phÇn X©y Dùng N¨ng L­îng 2.2 Mục tiêu cụ thể: Đánh giá được tình hình hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần năng lượng . Đưa ra một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty . 2.3 Đối tượng Tìm hiểu những vấn đề liên quan tới công tác hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng. 2.4 Phạm vi - Phạm vi nội dung : những vấn đề liên quan tới yếu tố đầu vào và ảnh hương của nó tới chất lượng và hiệu quả của công trình tại công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng. - Phạm vi thời gian : Từ 30/12/2008 – 20/5/2009. - Phạm vị không gian : Công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng tại tầng 7 toà nhà sông Đà - Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Các quan điểm tiếp cận chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ThuËt ng÷ chiÕn l­îc cã nguån gèc tõ rÊt l©u, tr­íc ®©y thuËt ng÷ nµy lÇn ®Çu tiªn ®­îc sö dông trong qu©n sù .Ngµy nay, thuËt ng÷ nµy ®· ®­îc sö dông trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc: kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ x· héi. §Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ ë c¶ ph¹m vi vÜ m« vµ vi m«. ë ph¹m vi vÜ m« chóng ta cã thÓ cã c¸c kh¸i niÖm nh­: “chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh”, “chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu”, ë ph¹m vi vi m« thuËt ng÷ chiÕn l­îc còng cã sù kÕt hîp víi c¸c kh¸i niÖm, ph¹m trï qu¶n lý doanh nghiÖp h×nh thµnh c¸c thuËt ng÷ “chiÕn l­îc marketing, chiÕn l­îc s¶n xuÊt”, “chiÕn l­îc kinh doanh”... Sau ®©y lµ mét sè c¸ch tiÕp cËn chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp: 1.1.1 Quan điểm cổ điển Quan ®iÓm nµy xuÊt hiÖn tõ tr­íc nh÷ng n¨m 1960, theo quan ®iÓm nµy th× doanh nghiÖp cã thÓ kÕ ho¹ch hãa, tèi ­u hãa tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó tõ ®ã t¹o ra ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu hiÖu qu¶ vµ tèi ­u hãa lîi nhuËn.V× vËy, trong thêi kú nµy c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu hµm s¶n xuÊt vµ m¸y tÝnh nh»m tèi ­u hãa lîi nhuËn. Thùc tÕ, ®Õn n¨m 1970 c¸ch tiÕp cËn nµy mÊt ý nghÜa, v× ®· kh«ng ®Ò cËp ®Õn m«i tr­êng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp vµ toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu do kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc chØ ®¹o.MÆt kh¸c, lóc nµy ®· h×nh thµnh c¸c khu vùc nh­ B¾c Mü, Nam Mü, T©y ¢u, §«ng ©u... chi phèi lªn toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp.Lóc ®ã xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c khu vùc, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã tiÕng nãi chung phèi hîp lÉn nhau vµ ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè cña c¹nh tranh. 1.1.2 Quan điểm tiến hoá Quan ®iÓm nµy coi “Doanh nghiÖp lµ mét c¬ thÓ sèng vµ nã chÞu t¸c ®éng cña m«i tr­êng bªn ngoµi, ®ång thêi c¬ thÓ sèng tù ®iÒu chØnh chÝnh m×nh ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng kinh doanh”. Nh­ vËy, quan ®iÓm nµy kh«ng thõa nhËn doanh nghiÖp nh­ lµ mét hép ®en, mµ tr¸i l¹i doanh nghiÖp nh­ lµ mét hÖ thèng më chÞu t¸c ®éng cña m«i tr­êng bªn ngoµi, “Doanh nghiÖp kh«ng thÓ ngåi bªn trong bèn bøc t­êng mµ ph¶i më cöa sæ ®Ó quan s¸t bÇu trêi ®Çy sao”, nh»m t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh vµ ph¸t hiÖn nguy c¬ cã thÓ ®e däa doanh nghiÖp. 1.1.3 Quan điểm theo quá trình Theo quan ®iÓm nµy doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng th× cÇn ph¶i cã mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh l©u dµi. Vµ trong nh÷ng qu·ng thêi gian ®ã doanh nghiÖp tÝch luü dÇn kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó tõ ®ã n©ng lªn thµnh m­u kÕ trong kinh doanh. 1.1.4 Quan điểm hệ thống Quan ®iÓm nµy cho r»ng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh chÝnh lµ m«Ü phÇn tö cña hÖ thèng kinh tÕ.Trong hÖ thèng kinh tÕ ®ã th× c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ víi nhau, bÞ chi phèi chÆt chÏ víi nhau vµ chÞu t¸c ®éng bëi m«i tr­êng cña nã (m«i tr­êng cña hÖ thèng kinh tÕ bao gåm tËp hîp c¸c phÇn tö, c¸c ph©n hÖ nh­: m«i tr­êng chÝnh trÞ, luËt ph¸p, v¨n ho¸ x· héi) hoÆc hÖ thèng kinh tÕ t¸c ®éng lªn m«i tr­êng cña nã. Do ®ã mçi doanh nghiÖp (phÇn tö) khi tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh th× kh«ng chØ xem xÐt ®Õn b¶n th©n doanh nghiÖp mµ ph¶i chó ý tíi c¶ sù ¶nh h­ëng cña c¸c phÇn tö kh¸c trong cïng hÖ thèng (m«i tr­êng ngµnh) còng nh­ ngoµi hÖ thèng.Vµ ng­êi ta gäi ®ã lµ m«i tr­êng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc ph©n tÝch m«i tr­êng cña doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Tãm l¹i, cho dï c¸c quan ®iÓm trªn cã tiÕp cËn ph¹m trï chiÕn l­îc d­íi gãc ®é nµo, th× chóng còng nh»m mét môc ®Ých chung cña m×nh lµ t¨ng tr­ëng nhanh, bÒn v÷ng vµ tèi ­u ho¸ lîi nhuËn trong m«i tr­êng ngµy cµng biÕn ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t. 1.2 Khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm Cã thÓ nªu cã mét sè quan niÖm nh­ sau : - M.Porter cho r»ng: “ChiÕn l­îc lµ nghÖ thuËt t¹o lËp c¸c lîi thÕ c¹nh tranh”. - Alain Threatart trong cuèn “ChiÕn l­îc cña C«ng ty” cho r»ng: “ChiÕn l­îc lµ nghÖ thuËt mµ doanh nghiÖp dïng ®Ó chèng l¹i c¹nh tranh vµ giµnh th¾ng lîi ”. - “ChiÕn l­îc lµ nh»m ph¸c ho¹ nh÷ng quü ®¹o tiÕn triÓn ®ñ v÷ng ch¾c vµ l©u dµi, xung quanh quü ®¹o ®ã cã thÓ s¾p ®Æt nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng hµnh ®éng chÝnh x¸c cña doanh nghiÖp”.§ã lµ quan niÖm cña Alain Charles Martinet, t¸c gi¶ cuèn s¸ch “ChiÕn l­îc”, ng­êi ®· ®­îc nhËn gi¶i th­ëng cña Havard L’expandsion n¨m 1983 . - Nhãm t¸c gi¶ Garry D.Smith, DannyR. Arnold, Bopby G.Bizrell trong cuèn “ChiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh” cho r»ng "ChiÕn l­îc ®­îc ®Þnh ra nh­ lµ kÕ ho¹ch hoÆc s¬ ®å t¸c nghiÖp tæng qu¸t dÉn d¾t hoÆc h­íng tæ chøc ®i ®Õn môc tiªu mong muèn. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp tæng qu¸t nµy t¹o c¬ së cho c¸c chÝnh s¸ch (®Þnh h­íng cho viÖc th«ng qua quyÕt ®Þnh ) vµ c¸c thñ ph¸p t¸c nghiÖp ”. - Quan niÖm cña Alfred Chandle (tr­êng §¹i häc Harward) cho r»ng: “ ChiÕn l­îc kinh doanh bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña ®¬n vÞ kinh doanh, ®ång thêi lùa chän c¸ch thøc hoÆc tiÕn tr×nh hoÆc tiÕn tr×nh hµnh ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã . Nh×n chung c¸c quan niÖm trªn vÒ thuËt ng÷ chiÕn l­îc ®Òu bao hµm vµ ph¶n ¸nh c¸c vÊn ®Ò sau : + Môc tiªu cña chiÕn l­îc. + Thêi gian thùc hiÖn. + Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc. + Nh©n tè m«i tr­êng c¹nh tranh. + Lîi thÕ vµ yÕu ®iÓm cña doanh nghiÖp nãi chung vµ theo tõng ho¹t ®éng nãi riªng. Nh­ vËy, ta thÊy chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp lµ mét “s¶n phÈm” kÕt hîp ®­îc nh÷ng g× m«i tr­êng cã? Nh÷ng g× doanh nghiÖp cã thÓ?Vµ nh÷ng g× doanh nghiÖp mong muèn? Tãm l¹i, trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, chiÕn l­îc lµ: “Mét nghÖ thuËt thiÕt kÕ, tæ chøc c¸c ph­¬ng tiÖn nh»m ®¹t tíi c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ cã mèi quan hÖ víi mét m«i tr­êng biÕn ®æi vµ c¹nh tranh. 1.2.2 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh §Ó hiÓu râ h¬n vÒ ph¹m trï chiÕn l­îc kinh doanh chóng ta cÇn xem xÐt nh÷ng ®Æc tr­ng cña nã ®Ó tõ ®ã ph©n biÖt nã víi c¸c kh¸i niÖm, ph¹m trï cã liªn quan. ChiÕn l­îc kinh doanh cã nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: - ChiÕn l­îc kinh doanh th­êng x¸c ®Þnh râ nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n, nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp trong tõng thêi kú vµ ®­îc qu¸n triÖt mét c¸ch ®Çy ®ñ trong tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc vµ bÒn v÷ng (lín h¬n 1 n¨m). - ChiÕn l­îc kinh doanh ®¶m b¶o huy ®éng tèi ®a vµ kÕt hîp tèi ®a viÖc khai th¸c vµ sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vµ n¾m b¾t c¬ héi ®Ó giµnh ­u thÕ trªn th­¬ng tr­êng kinh doanh. - ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh trong suèt mét qu¸ tr×nh liªn tôc tõ viÖc x©y dùng chiÕn l­îc, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc. - ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i cã t­ t­ëng tiÕn c«ng giµnh th¾ng lîi trªn th­¬ng tr­êng kinh doanh (ph¶i tËn dông triÖt ®Ó lîi thÓ cña m×nh ®Ó dµnh th¾ng lîi). - ChiÕn l­îc kinh doanh th­êng ®­îc x©y dùng cho mét thêi kú t­¬ng ®èi dµi (3 n¨m ®Õn 5 n¨m), xu h­íng rót ng¾n xuèng tuú thuéc vµo ®Æc thï cña tõng ngµnh hµng. Tõ nh÷ng ®Æc tr­ng nªu trªn ta dÔ dµng ph©n biÖt ph¹m trï chiÕn l­îc víi nh÷ng kh¸i niÖm, ph¹m trï liªn quan.Kh¸i niÖm gÇn gòi nhÊt víi chiÕn l­îc lµ “kÕ ho¹ch”, trong thùc tÕ nhiÒu khi ng­êi ta nhÇm lÉn hai kh¸i niÖm nµy víi nhau. §Æc tr­ng næi bËt cña chiÕn l­îc lµ tÝnh ®Þnh h­íng vµ x¸c ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch lín ë nh÷ng môc tiªu chñ yÕu, cßn ë c¸c kÕ ho¹ch tÝnh c©n ®èi ®Þnh h­íng lµ chñ ®¹o, tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®Òu ®­îc l­îng ho¸, liªn kÕt víi nhau thµnh mét hÖ thèng chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn diÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3 Các loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Tïy theo mçi c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau mµ chóng ta cã c¸c lo¹i chiÕn l­îc kinh doanh kh¸c nhau. 1.3.1 Căn cứ vào phạm vi của chiến lược + ChiÕn l­îc kinh doanh tæng qu¸t: ChiÕn l­îc kinh doanh tæng qu¸t ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt, bao qu¸t nhÊt vµ cã ý nghÜa l©u dµi, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp, ph­¬ng ch©m dµi h¹n, môc tiªu dµi h¹n. + ChiÕn l­îc kinh doanh tõng lÜnh vùc: gi¶i quyÕt nh÷ng lÜnh vùc cô thÓ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã thùc hiÖn chiÕn l­îc tæng qu¸t, nh­: chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc marketing, chiÕn lù¬c tµi chÝnh, chiÕn l­îc con ng­êi, chiÕn l­îc c«ng nghÖ. 1.3.2 Căn cứ tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh + ChiÕn l­îc kinh doanh kÕt hîp, bao gåm: kÕt hîp phÝa tr­íc, kÕt hîp phÝa sau, kÕt hîp theo chiÒu ngang, kÕt hîp theo chiÒu däc. + ChiÕn l­îc kinh doanh theo chuyªn s©u: th©m nhËp thÞ tr­êng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng, ph¸t triÓn s¶n phÈm. + ChiÕn l­îc kinh doanh më réng: ®a d¹ng ho¸ ®ång t©m, ®a d¹ng ho¸ theo chiÒu ngang, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng theo kiÓu hçn hîp. + C¸c chiÕn l­îc kinh doanh ®Æc thï, bao gåm: liªn doanh, thu hÑp ho¹t ®éng, thanh lý. 1.3.3 Căn cứ theo quá trình chiến lược + ChiÕn l­îc ®Þnh h­íng, bao gåm nh÷ng ®Þnh h­íng lín vÒ chøc n¨ng , nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc trªn c¬ së ph¸n ®o¸n m«i tr­êng vµ ph©n tÝch néi bé doanh nghiÖp.ChiÕn l­îc ®Þnh h­íng lµ ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. + ChiÕn l­îc hµnh ®éng, bao gåm: c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng trong nh÷ng t×nh huèng kh¸c nhau vµ nh÷ng ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh triÓn khai chiÕn l­îc 1.3.4 Căn cứ vào vào nguồn của tổ chức + ChiÕn lù¬c do khëi th¶o: chiÕn l­îc nµy b¾t nguån tõ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp do ban qu¶n trÞ cao cÊp x¸c ®Þnh, nã cã thÓ cho phÐp cã sù tuú ý kh¸ lín hoÆc còng cã thÓ ®­îc lý gi¶i hÕt søc ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ. + ChiÕn l­îc do gîi më : b¾t nguån tõ c¸c t×nh huèng trong ®ã c¸c nh©n viªn ®· v¹ch ra nh÷ng tr­êng hîp ngo¹i lÖ cho cÊp qu¶n lý phÝa trªn. + ChiÕn l­îc do ngÇm ®Þnh: do cÊp d­íi suy diÔn nh÷ng ®iÒu nhÊt ®Þnh- ®óng hoÆc sai- tõ c¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh vi cña cÊp trªn. + ChiÕn l­îc do søc Ðp: sinh ra tõ nh÷ng ¸p lùc bªn ngoµi nh­ c¸c hiÖp héi vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc. 1.3.5 Căn cứ vào cấp làm chiến lược kinh doanh + ChiÕn l­îc kinh doanh cÊp c«ng ty: lµ chiÕn l­îc tæng qu¸t, x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng môc tiªu dµi h¹n vµ nh÷ng ph­¬ng thøc ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã trong tõng thêi kú. + ChiÕn l­îc kinh doanh cÊp c¬ së: lµ chiÕn l­îc x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu cô thÓ vµ c¸ch thøc ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã trong lÜnh vùc cña m×nh trªn c¬ së c¸c môc tiªu tæng qu¸t cña cÊp trªn. + ChiÕn l­îc kinh doanh cÊp chøc n¨ng: lµ chiÕn l­îc tËp trung hç trî cho chiÕn l­îc kinh doanh cÊp c«ng ty vµ cÊp c¬ së. 1.4 Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh Nh­ phÇn trªn ®· ®Ò cËp, do cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cho nªn còng cã nhiÒu quan niÖm vÒ néi dung cña chiÕn l­îc.Tuy nhiªn, cã thÓ nhËn ®Þnh mét ®iÓm chung nhÊt gi÷a c¸c quan niÖm ®ã lµ: chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ chiÕn l­îc tæng qu¸t cña doanh nghiÖp trong lÜnh vùc kinh doanh.Nã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt, cã ý nghÜa l©u dµi, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.ChiÕn l­îc kinh doanh bao gåm c¸c chiÕn l­îc chung vµ chiÕn l­îc bé phËn cã liªn kÕt h÷u c¬ víi nhau t¹o thµnh chiÕn l­îc kinh doanh hoµn chØnh bao trïm mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét chiÕn l­îc kinh doanh nµo, dï lµ chiÕn l­îc tæng qu¸t hay chiÕn l­îc bé phËn, vÒ c¬ b¶n, cã nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1.4.1 Quan điểm tư tưởng của doanh nghiệp Mµ h¹t nh©n lµ triÕt lý kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. Nã tr¶ lêi c©u hái ®©u lµ niÒm tin c¬ b¶n, gi¸ trÞ nguyÖn väng vµ c¸c ­u tiªn triÕt lý cña doanh nghiÖp. 1.4.2 Chiến lược kinh doanh xác định các mục tiêu cho doanh nghiệp trong tõng thêi kú, tõng ph¹m vi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc.MÆt kh¸c chiÕn l­îc kinh doanh h­íng cho doanh nghiÖp biÕt ph¶i tËp trung vµo nh÷ng kh©u xung yªó nµo vµ x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu hîp lý cho doanh nghiÖp. 1.4.3 Chiến lược kinh doanh nhằm xác định phương hướng thực hiện mục tiêu Ph­¬ng thøc nµy ®­îc lùa chän trong sè tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc x©y dùng th«ng qua c¸c kü thuËt ph©n tÝch vÒ kh¶ n¨ng hiÖn taÞ cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã lùa chän cho doanh nghiÖp mét ph­¬ng thøc hîp lý. 1.4.4 Chiến lược kinh doanh cuối cùng thể hiện phương án chiến lược Trong quyÕt ®Þnh ®ã, ®Ò cËp c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®èi víi c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vµ h¬n thÕ, dù kiÕn ®­îc c¸c kÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®­îc. CƠ SỞ THỰC TIỄN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY 2.1 Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược kinh doanh 2.1.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh ViÖc x©y dùng ( ho¹ch ®Þnh) vµ th«ng tin vÒ chiÕn l­îc lµ mét trong sè nh÷ng ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña ng­êi qu¶n lý cao cÊp. Mét tæ chøc kh«ng cã chiÕn l­îc còng gièng nh­ con tµu kh«ng cã b¸nh l¸i. Thùc vËy, hÇu hÕt nh÷ng thÊt b¹i trong c«ng viÖc lµm ¨n ®Òu cã thÓ lµ do viÖc thiÕu mét chiÕn l­îc, hoÆc chiÕn l­îc sai lÇm, hoÆc thiÕu viÖc triÓn khai mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n. NÕu kh«ng cã mét chiÕn l­îc thÝch hîp ®­îc thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× thÊt b¹i hÇu nh­ lµ ch¾c ch¾n. §«i khi ng­êi ta thê ¬ víi viÖc lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc bëi v× nh÷ng ng­êi qu¶n lý kh«ng hiÓu ®Çy ®ñ vÒ (1): chiÕn l­îc lµ g× vµ v× sao chóng l¹i quan träng ®Õn vËy, (2) lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn l­îc khíp víi toµn bé qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, (3) x©y dùng chiÕn l­îc nh­ thÕ nµo vµ (4) lµm thÕ nµo ®Ó thùc thi chiÕn l­îc b»ng c¸ch g¾n liÒn chóng víi qu¸ tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh hiÖn t¹i. 2.1.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh + Nã gióp doanh nghiÖp thÊy râ h­íng ®i cña m×nh trong t­¬ng lai. + Nã gióp cho c¸c qu¶n trÞ gia lu«n lu«n chñ ®éng tr­íc nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­ßng. + Nã gióp cho doanh nghiÖp khai th¸c vµ sö dông tèi ®a c¸c tµi nguyªn, tiÒm n¨ng cña m×nh tõ ®ã ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tèi ®a cña doanh nghiÖp . + Gióp cho doanh nghiÖp ph©n bæ c¸c nguån lùc cña m×nh vµo c¸c lÜnh vùc, trong tõng thêi ®iÓm mét c¸ch hîp lý. + Gióp cho doanh nghiÖp t¨ng sù liªn kÕt, g¾n bã cña c¸c nh©n viªn, qu¶n trÞ viªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. + Gióp cho doanh nghiÖp t¨ng sè b¸n 2.2 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay Trong thêi kú bao cÊp, kh¸i niÖm chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp Ýt ®­îc sö dông bëi v× c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh.Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ trong thêi kú nµy c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo chØ tiªu ph¸p lÖnh mµ cÊp trªn ®­a xuèng. ChiÕn l­îc kinh doanh trong thêi kú nµy chØ lµ mét m¾t xÝch kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n do cÊp trªn ®¶m nhiÖm. T­ duy ®Òu tËp trung cho r»ng nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm hµng ®Çu trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: x· héi, s¶n xuÊt... ChÝnh Phñ qu¶n lý vµ vËn hµnh toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Do ®ã, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu x©y dùng chiÕn l­îc theo mét khu«n mÉu cøng nh¾c (S¬ ®å 1): §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng Dù b¸o nhu cÇu ¦íc tÝnh chi phÝ b×nh qu©n TËp hîp chi phÝ ®Çu t­ cïng lo¹i cña c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi S¬ ®å: S¬ ®å qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc thêi bao cÊp Tõ 1986 thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi ®Êt n­íc vµ ®Æc biÖt lµ ®æi míi nÒn kinh tÕ víi quan ®iÓm xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp ®· giµnh ®­îc quyÒn tù chñ trong kinh doanh, tù ph¶i t×m ra con ®­êng ®i riªng cho phï hîp ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ míi. Do ®ã, chiÕn l­îc kinh doanh lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong t×nh h×nh míi. Sù t¨ng tèc cña c¸c biÕn ®æi m«i tr­êng, sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cïng víi viÖc ngµy cµng khan hiÕm c¸c nguån tµi nguyªn dÉn ®Õn sù gia t¨ng nhu cÇu vÒ phÝa x· héi, tõ néi bé cña doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n kh¸c nhau ®· lµm cho chiÕn l­îc kinh doanh ngµy cµng cã mét tÇm quan träng lín víi mét doanh nghiÖp. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn trªn mét sè mÆt sau: ChiÕn l­îc kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp thÊy râ môc ®Ých vµ h­íng ®i cña m×nh. §iÒu kiÖn m«i tr­êng mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i lu«n biÕn ®æi nhanh. Nh÷ng biÕn ®æi nhanh th­êng t¹o ra nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ bÊt ngê. ViÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp tËn dông tèi ®a c¸c c¬ héi vµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c nguy c¬, tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc kinh doanh sÏ gióp cho doanh nghiÖp g¾n liÒn c¸c quyÕt ®Þnh ®Ò ra víi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng liªn quan, hay nãi c¸ch kh¸c lµ gióp c¸c doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh chñ ®éng. X©y dùng chiÕn l­îc sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp t¹o ra chiÕn l­îc kinh doanh tèt h¬n th«ng qua viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng, t¹o c¬ së t¨ng sù liªn kÕt, t¨ng sù liªn kÕt cña c¸c nh©n viªn víi c¸c qu¶n trÞ viªn trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc kinh doanh gióp cho c¸c doanh nghiÖp sö dông nguån lùc mét c¸ch hîp lý nhÊt. Víi toµn bé nh÷ng lý do trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh tèt trong c¸c doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc còng nh­ trªn thÕ giíi, cã thÓ coi “ChiÕn l­îc kinh doanh nh­ lµ c¸i b¸nh l¸i cña con tµu, ®­a con tµu v­ît trïng d­¬ng ®Õn bê th¾ng lîi”. 2.3 Hoạch định chiến lược kinh doanh ở một doanh nghiệp 2.3.1 Những yêu cầu và căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 2.3.1.1 Yêu cầu hoạch định chiến lược - Ph¶i b¶o ®¶m t¨ng thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp . - Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng môc tiªu. - Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc râ nh÷ng môc tiªu then chèt vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. - Ph¶i n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vµ cã mét khèi l­îng th«ng tin tri thøc nhÊt ®Þnh. - BiÕt x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc dù phßng, chiÕn l­îc thay thÕ. - Ph¶i biÕt n¾m b¾t thêi c¬, tËn dông tèi ®a c¬ . 2.3.1.2 Những căn cứ khi hoạch định chiến lược C¨n cø quan träng nhÊt cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh gåm: + Kh¸ch hµng. + §èi thñ c¹nh tranh. + Doanh nghiÖp. C¸c nhµ kinh tÕ coi lùc l­îng nµy lµ “bé ba chiÕn l­îc” mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo ®ã ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. a. Kh¸ch hµng. ChiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo kh¸ch hµng cã nghÜa lµ nã ph¶i t×m ra trong tËp hîp c¸c kh¸ch hµng mét hoÆc mét sè nhãm kh¸ch hµng h×nh thµnh nªn mét khóc thÞ tr­êng cã l­îng ®ñ lín cho viÖc tËp trung nç lùc cña doanh nghiÖp vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng ®ã. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp ph¶i ph©n chia tËp hîp kh¸ch hµng thµnh tõng nhãm, nh÷ng khóc kh¸c nhau theo c¸c tiªu thøc nh­: tr×nh ®é v¨n ho¸, thu nhËp, tuæi t¸c, lèi sèng... B»ng c¸ch ph©n chia nµy doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc cho m×nh khóc thÞ tr­êng môc tiªu, tõ ®ã tËp trung nguån lùc ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng. b. §èi thñ c¹nh tranh. §iÒu dÔ hiÓu lµ c¸c ®æi thñ c¹nh tranh còng cã nh÷ng tham väng, nh÷ng ph­¬ng s¸ch, nh÷ng thñ ®o¹n nh­ doanh nghiÖp ®· trï liÖu. Do vËy, chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn h­íng vµo viÖc t¹o ra sù kh¸c biÖt so víi c¸c ®èi thñ cña m×nh trªn nh÷ng lÜnh vùc then chèt b»ng c¸ch so s¸nh c¸c yÕu tè nãi trªn cña doanh nghiÖp víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Sù kh¸c biÖt chñ yÕu cÇn x¸c ®Þnh ®­îc lµ nh÷ng ­u thÕ mµ doanh nghiÖp ®· cã hoÆc cã thÓ t¹o ra bao gåm c¶ nh÷ng gi¸ trÞ h÷u h×nh vµ v« h×nh. C¸c gi¸ trÞ h÷u h×nh gåm: N¨ng lùc s¶n xuÊt s¶n phÈm. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng kªnh ph©n phèi, tiÕp thÞ. C¸c gi¸ trÞ v« h×nh gåm: Danh tiÕng vµ sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. ChÊt l­îng, kiÓu d¸ng s¶n phÈm. BÝ quyÕt c«ng nghÖ. Lîi thÕ vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, vÞ trÝ s¶n xuÊt gÇn nguån nguyªn vËt liÖu. C¸c b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c mèi quan hÖ víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n, kinh nghiÖm cña c¸n bé qu¶n lý. c. Doanh nghiÖp (thùc lùc cña doanh nghiÖp). ChiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo thùc lùc cña doanh nghiÖp nh»m khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc vµ sö dông nã vµo c¸c lÜnh vùc, chøc n¨ng cã tÇm quan träng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp trong viÖc kinh doanh c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ®· x¸c ®Þnh. C¸c lÜnh vùc, chøc n¨ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh cã thÓ lùa chän theo c¸c c¨n cø cô thÓ nh­ sau: §Çu t­ vµo s¶n phÈm, dÞch vô nµo? §Çu t­ vµo giai ®o¹n c«ng nghÖ nµo? TËp trung më réng quy m« hay phÊn ®Êu gi¶m thÊp chi phÝ? Tæ chøc s¶n xuÊt ®ång bé hay mua b¸n thµnh phÈm vÒ l¾p r¸p? ViÖc x¸c ®Þnh ®óng c¸c lÜnh vùc, chøc n¨ng cña doanh nghiÖp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp h­íng mäi nç lùc cña m×nh vµo c¸c kh©u then chèt nh»m t¹o ra ­u thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng ®· chän. 2.3.2 Các quan điểm cần quán triệt khi hoạch định chiến lược kinh doanh Khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh chóng ta cÇn qu¸n triÖt nh÷ng quan ®iÓm sau ®©y: Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo viÖc khai th¸c c¸c yÕu tè then chèt cña doanh nghiÖp ®Ó dµnh th¾ng lîi. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh dùa vµo viÖc ph¸t huy c¸c ­u thÕ vµ c¸c lîi thÕ so s¸nh. ChiÕn l­îc kinh doanh ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ s¬ khai th¸c nh÷ng nh©n tè míi, nh÷ng nh©n tè s¸ng t¹o. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh dùa trªn c¬ së khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nh©n tè bao quanh nh©n tè then chèt. 2.3.3 Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc (B3) X©y dùng c¸c ph­¬ng thøc chiÕn l­îc (B4) Lùu chän chiÕn l­îc tèi ­u (B5) QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc (B6) Kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi (B1) Nghiªn cøu vµ dù b¸o (B2) S¬ ®å: M« h×nh c¸c b­íc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc 2.3.3.1 Khẳng định đường lối Kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh sø mÖnh lÞch sö cña doanh nghiÖp.Sø mÖnh lµ b­íc th«ng ®iÖp thÓ hiÖn lý do tån t¹i cña tæ chøc, nãi c¸ch kh¸c tæ chøc tån t¹i v× môc ®Ých g×? §©y lµ c¬ së ®Çu tiªn nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp vµ nã còng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc hµnh ®éng cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp khi thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ®Òu ®· hµm chøa trong ®ã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhÊt ®Þnh.Tuy vËy, trong thùc tÕ "c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ g×" hay "nhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ g×" lu«n lµ mét c©u hái khã gi¶i ®¸p. §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy, chÝnh lµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã mét b¶n th«ng ®iÖp b¸o c¸o nhiÖm vô kinh doanh.§ã chÝnh lµ sø mÖnh lÞch sö cña doanh nghiÖp. Néi dung sø mÖnh lÞch sö cña doanh nghiÖp gåm 9 c©u hái sau ®©y: Kh¸ch hµng: ai lµ ng­êi tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp? S¶n phÈm hay dÞch vô cña doanh nghiÖp lµ g×? ThÞ tr­êng: doanh nghiÖp c¹nh tranh ë ®©u? C«ng nghÖ: c«ng nghÖ cã ph¶i lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp hay kh«ng? Sù quan t©m ®èi víi vÊn ®Ò sèng cßn, ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng sinh lîi. TriÕt lý kinh doanh: ®©u lµ niÒm tin c¬ b¶n, gi¸ trÞ, nguyÖn väng vµ c¸c ­u tiªn triÕt lý cña doanh nghiÖp? Tù ®¸nh gi¸ vÒ m×n: n¨ng lùc ®Æc biÖt vµ lîi thÕ c¹nh tranh chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ g×? Mèi quan t©m cña doanh nghiÖp vÒ vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm x· héi? Mèi quan t©m ®èi víi nh©n viªn: th¸i ®é cña doanh nghiÖp ®èi víi nh©n viªn nh­ thÕ nµo? 2.3.3.2 Nghiên cứu và dự báo ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc tèt phô thuéc vµo sù am hiÓu t­êng tËn c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu.C¸c yÕu tè m«i tr­êng cã mét ¶nh h­ëng s©u réng v× chóng ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé c¸c b­íc tiÕp theo cña qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc.ChiÕn l­îc cuèi cïng ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn dù kiÕn.Do ®ã ph¶i nghiªn cøu vµ dù b¸o m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i tr­êng kinh doanh bao gåm ba møc ®é: M«i tr­êng néi bé doanh nghiÖp, m«i tr­êng ngµnh kinh doanh (vi m«) vµ m«i tr­êng nÒn kinh tÕ (vÜ m«).Ba cÊp ®é m«i tr­êng ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å 3 sau: M«i tr­êng vÜ m« C¸c yÕu tè kinh tÕ C¸c yÕu tè chÝnh trÞ C¸c yÕu tè x· héi C¸c yÕu tè tù nhiªn C¸c yÕu tè c«ng nghÖ M«i tr­êng vi m« (ngµnh) C¸c ®èi thñ c¹nh tranh Kh¸ch hµng Ng­êi cung øng §èi thñ tiÒm Èn Hµng thay thÕ Hoµn c¶nh néi bé Nh©n lùc S¶n xuÊt Tµi chÝnh, kÕ to¸n Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn Marketing NÒ nÕp tæ chøc S¬ ®å 3: M«i tr­êng kinh doanh 2.3.3.3 Nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của doanh nghiệp M«i tr­êng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp bao gåm m«i tr­êng vÜ m« vµ m«i tr­êng vi m«. ViÖc ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp nh»m nhËn thøc nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ ®e do¹ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp a. M«i tr­êng vÜ m«. a1. C¸c yÕu tè kinh tÕ. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ, lµm ph¸t sinh c¸c nhu cÇu míi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ. Tû lÖ l¹m ph¸t ¶nh h­ëng ®Õn l·i suÊt, ®Õn tû lÖ l·i ®Çu t­. Tû lÖ thÊt nghiÖp, ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tuyÓn dông vµ sa th¶i. Tû gi¸ hèi ®o¸i. L·i suÊt ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh. KiÓm so¸t gi¸.tiÒn c«ng. C¸n c©n thanh to¸n. a2. C¸c yÕu tè chÝnh trÞ. Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ. C¸c quy ®Þnh vÒ qu¶ng c¸o ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Quy ®Þnh vÒ c¸c lo¹i thuÕ, phÝ, lÖ phÝ. Quy chÕ tuyÓn dông vµ sa th¶i nh©n c«ng. Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. a3. C¸c yÕu tè x· héi. Møc sèng cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng hay thu hÑp quy m« s¶n xuÊt. Phong tôc tËp qu¸n, thãi quen tiªu dïng. V¨n ho¸ vïng. T©m lý hay lèi sèng. Tû lÖ kÕt h«n, sinh ®Î. a4. C¸c yÕu tè tù nhiªn. T¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®èi víi c¸c quyÕt s¸ch cña doanh nghiÖp tõ l©u ®· ®­îc thõa nhËn.Ngµy nay c¸c vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm m«i tr­êng, thiÕu n¨ng l­îng, l·ng phÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn cïng víi nhu cÇu ngµy cµng lín ®èi víi c¸c nguån lùc cã h¹n khiÕn c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi c¸c quyÕt ®Þnh vµ biÖn ph¸p ho¹t ®éng liªn quan. a5. C¸c yÕu tè c«ng nghÖ. §©y lµ lo¹i yÕu tè cã ¶nh h­ëng lín, trùc tiÕp cho chiÕn l­îc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.Thùc tÕ trªn thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù biÕn ®æi c«ng nghÖ ®· lµm chao ®¶o nhiÒu lÜnh vùc nh­ng ®ång thêi còng l¹i xuÊt hiÖn nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh míi, hoµn thiÖn h¬n. Ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu c«ng nghÖ tiªn tiÕn tiÕp tôc ra ®êi, t¹o ra c¸c c¬ héi còng nh­ nguy c¬ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp ®Õn ph¶i quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ, cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, cho c«ng nghÖ míi, cho chuyÓn giao c«ng nghÖ, cho ph¸t minh s¸ng chÕ b. M«i tr­êng t¸c nghiÖp (vi m«). M«i tr­êng t¸c nghiÖp bao gåm c¸c yÕu tè trong ngµnh vµ lµ c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh ®èi víi h·ng, quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh trong ngµnh ®ã. Theo M. Porter “m«i tr­êng kinh doanh lu«n lu«n cã n¨m yÕu tè(t¸c lùc) t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp”.Vµ doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch c¸c t¸c lùc c¹nh tranh nµy ®Ó nhËn diÖn nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng nguy c¬ mµ c«ng ty gÆp ph¶i. Mèi quan hÖ gi÷a n¨m yÕu tè nµy ®­îc thÓ hiÖn d­íi s¬ ®å 4 sau:Kh¸ch hµng C¸c ®èi thñ míi tiÒm Èn Nhµ Cung cÊp C¸c ®èi thñ trong ngµnh Sù tranh ®ua gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã Hµng thay thÕ cã c¸c c¹nh tranh míi Nguy c¬ ®èi thñ Kh¶ n¨ng Ðp gi¸ Kh¶ n¨ng Ðp gi¸ Nguy c¬ vµ dÞch vô do s¶n phÈm thay thÕ S¬ ®å 4: M« h×nh n¨m lùc cña Michael Porter b1. §èi thñ c¹nh tranh. Khi xem xÐt vÒ ®èi thñ c¹nh tranh chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt hai vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt, c­êng ®é c¹nh tranh trong ngµnh, phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau: Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngang søc, kÕt cÊu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh: Tèc ®é cµng cao th× c­êng ®é cao vµ ng­îc l¹i. §èi víi mét sè ngµnh cã chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ dù tr÷ lín th× c­êng ®é c¹nh tranh rÊt lín. Sù kh¸c biÖt vÒ møc ®é phøc t¹p gi÷a c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nh÷ng hµng rµo c¶n trë rót lui khái ngµnh. Thø hai, ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp: Tr­íc hÕt, chóng ta ph¶i nhËn biÕt ®­îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña m×nh lµ ai? Th«ng th­êng chóng ta nhËn biÕt hä th«ng qua c¸c tÝn hiÖu trªn thÞ tr­êng.Sau khi nhËn biÕt ®­îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp, ta sÏ tiÕn hµng ph©n tÝch c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh, ph©n tÝch môc ®Ých cÇn ®¹t ®­îc cña hä lµ g×? Ph©n tÝch chiÕn l­îc hiÖn t¹i cña hä, tiÒm n¨ng hä cã thÓ khai th¸c. Cô thÓ lµ ta cÇn ®i ph._.©n tÝch nh÷ng kh¶ n¨ng sau cña ®èi thñ: Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña ®èi thñ c¹nh tranh, hiÖn nay quy m« s¶n xuÊt lµ lín hay nhá. Kh¶ n¨ng thÝch nghi. Kh¶ n¨ng ph¶n øng, kh¶ n¨ng ®èi phã víi t×nh h×nh Kh¶ n¨ng chÞu ®ùng, kiªn tr×. b2. Kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi trong m«i tr­êng c¹nh tranh.Sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng cã thÓ lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhÊt cña doanh nghiÖp.Sù tÝn nhiÖm ®ã ®¹t ®­îc do doanh nghiÖp ®· tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Mét vÊn ®Ò mÊu chèt ë ®©y lµ kh¶ n¨ng Ðp gi¸ cña kh¸ch hµng hoÆc ®ßi hái chÊt l­îng cao h¬n vµ nhiÒu dÞch vô h¬n.Kh¸ch hµng cã thÓ Ðp gi¸ khi hä ë trong nh÷ng t×nh huèng sau: Khi kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín, hä lîi dông søc mua ®Ó ®ßi bít gi¸. Khi c«ng ty trong c­¬ng vÞ lµ kh¸ch hµng cÇn mua t­ liÖu s¶n xuÊt do nhiÒu nguån cung cÊp nhá kh¸c nhau. Kh¸ch hµng lo¹i nµy th­êng Ýt vÒ sè l­îng nh­ng lín vÒ tÇm vãc. Khi kh¸ch hµng cã nhiÒu kh¶ n¨ng chän lùa kh¸c nhau®èi víi s¶n phÈm thay thÕ ®a d¹ng. Khi kh¸ch hµng cã lîi thÕ trong chiÕn l­îc héi nhËp däc ng­îc chiÒu nghÜa lµ cã thÓ lo liÖu tù cung øng vËt t­ cho m×nh víi phÝ tæn thÊp h¬n lµ ph¶i mua ngoµi. Kh¸ch hµng quen, s¶n phÈm kh«ng ®­îc ph©n ho¸, trong c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm kh«ng cã ®iÒu kiÖn rµng buéc, kh¸ch hµng cã qu¸ ®ñ th«ng tin ... Tuy nhiªn, ë ®©y doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ë thÕ thô ®éng mµ cÇn ph¶i t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng, gi÷ mèi quan hÖ tèt víi hä th«ng qua gi¸ c¶, chÊt l­îng, giao nhËn, dÞch vô sau b¸n cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô.Tõ ®ã, coi kh¸ch hµng nh­ lµ ng­êi céng t¸c víi doanh nghiÖp, cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp. b3. C¸c nhµ cung cÊp. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra æn ®Þnh, liªn tôc doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh­ vËt t­, thiÕt bÞ, lao ®éng vµ tµi chÝnh.Doanh nghiÖp nªn cã quan hÖ l©u dµi, æn ®Þnh víi c¸c nhµ cung cÊp. Tuy nhiªn, v× môc tiªu lîi nhuËn mµ c¸c nhµ cung cÊp lu«n t×m c¸ch g©y søc Ðp cho doanh nghiÖp trong nh÷ng tr­êng hîp sau: Nhµ cung cÊp ®éc quyÒn, nhµ cung cÊp vËt t­ cung cÊp mét sè l­îng lín hoÆc cung cÊp mét chñng lo¹i ®Æc biÖt kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc, ta chØ lµ kh¸ch hµng thø yÕu cña hä, trong hîp ®ång cung cÊp kh«ng cã ®iÒu kho¶n rµng buéc, hä cã kh¶ n¨ng ®Ó khÐp kÝn s¶n xuÊt... b4. C¸c ®èi thñ tiÒm Èn. Chóng ta kh«ng thÓ coi th­êng c¸c ®èi thñ tiÒm Èn, bëi v× hä sÏ cã ­u thÕ h¬n nh­ hä cã c«ng nghÖ míi, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh. Do vËy, khi hä x©m nhËp vµo ngµnh hä sÏ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh v« cïng nguy hiÓm. ChÝnh v× vËy mµ h·ng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ph¶n øng, c¸c biÖn ph¸p th­êng ®­îc sö dông lµ: m­u kÕ, liªn kÕt víi tÊt c¶ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó b¶o vÖ thÞ tr­êng, tù t¹o ra hµng rµo c¶n trë x©m nhËp... b5. C¸c s¶n phÈm thay thÕ. S¶n phÈm thay thÕ lµ s¶n phÈm kh¸c cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu t­¬ng tù cña kh¸ch hµng nh­ng nã l¹i cã ®Æc tr­ng t­¬ng tù kh¸c. Søc Ðp do s¶n phÈm thay thÕ lµm h¹n chÕ thÞ tr­êng, lîi nhuËn cña ngµnh do møc gi¸ cao nhÊt bÞ khèng chÕ. Do vËy, mµ doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn nhu cÇu, gi¸ c¶ cña s¶n phÈm thay thÕ vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i biÕt vËn dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n phÈm cña m×nh. 2.3.3.2 Nghiên cứu dự báo các yếu tố của doanh nghiệp a. Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp Nguån nh©n lùc. Nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh, bao gåm ba cÊp: + Lùc l­îng ®éi ngò qu¶n trÞ viªn cao cÊp. + Lùc l­îng ®éi ngò qu¶n trÞ viªn ®iÒu hµnh. + C«ng nh©n. Khi ph©n tÝch nguån nh©n lùc ta chó ý ph©n tÝch c¸c mÆt: + Bé m¸yl·nh ®¹o. + Tr×nh ®é tay nghÒ, t­ c¸ch ®¹o ®øc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn. + C¸c chÝnh s¸ch c¸n bé cã hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng. + Møc ®é thuyªn chuyÓn c¸n bé vµ bá viÖc. + Tr×nh ®é chuyªn m«n. + Kinh nghiÖm. - Nguån lùc vÒ tµi chÝnh: ë ®©y cÇn ph©n tÝch kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Néi dung cÇn ph©n tÝch tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: + Thùc tr¹ng nhu cÇu vèn, c¬ cÊu vèn trong doanh nghiÖp. + Thùc tr¹ng ph©n bæ vèn. + Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt-kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Thùc tr¹ng c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp ®¸nh gi¸ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Nguån lùc vÒ c«ng nghÖ : Bao gåm nhµ x­ëng, hÖ thèng kho tµng, bÕn b·i, ®­êng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, m¸y mãc thiÕt bÞ... Ph©n tÝch Marketing : Ph©n tÝch marketing lµ mét néi dung rÊt quan träng trong ph©n tÝch néi bé doanh nghiÖp.§iÒu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch nµy th­êng tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò : chñng lo¹i s¶n phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm, thÞ phÇn, gi¸ c¶, niÒm tin cña kh¸ch hµng, hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n. Phân tích khả năng tổ chức của doanh nghiệp Néi dung chÝnh cña viÖc ph©n tÝch nµy tËp trung vµo: Thùc tr¹ng cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp trªn hai mÆt: hÖ thèng tæ chøc vµ qui chÕ ho¹t ®éng. Kh¶ n¨ng thÝch øng cña tæ chøc tr­íc sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh. ChiÕn l­îc cã phï hîp víi môc tiªu, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp hay kh«ng? - Qóa tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp cã hiÖu lùc hay kh«ng? - Phong c¸ch lµm viÖc cña doanh nghiÖp cã phï hîp kh«ng? Phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp cã thÓ duy tr× ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng mét c¸ch bÒn v÷ng, l©u dµi vµ cã ý nghÜa. C¸c nh©n tè sau cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: - BÇu kh«ng khÝ lµm viÖc trong néi bé doanh nghiÖp. - Møc sinh lêi cña vèn ®Çu t­. - N¨ng suÊt lao ®éng. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Kinh nghiÖm kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng. - Sù linh ho¹t, nh¹y bÐn cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. - ChÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. 2.3.3.3 Xác định hệ thống mục tiêu chiến lược 2.3.3.3.1 Hệ thống mục tiêu chiến lược HÖ thèng môc tiªu trong doanh nghiÖp tuú thuéc vµo tõng thêi kú, nã bao gåm môc tiªu dµi h¹n vµ môc tiªu ng¾n h¹n. C¸c môc tiªu dµi h¹n th­êng ®­îc Ên ®Þnh theo 7 lÜnh vùc chñ ®Ò sau: + Møc lîi nhuËn. + N¨ng suÊt. + VÞ thÕ c¹nh tranh. + VÊn ®Ò gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ ®êi sèng ng­êi lao ®éng. + VÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ. + Tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng luËn. Môc tiªu ng¾n h¹n th­êng ®Ò cËp ®Õn lÜnh vùc cô thÓ vµ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp . 2.3.3.3.2 Yêu cầu và các mục tiêu chiến lược a. Yêu cầu - TÝnh cô thÓ: môc tiªu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng tõng thêi kú, ph¶i cã môc tiªu chung, môc tiªu riªng. - TÝnh liªn kÕt: c¸c môc tiªu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt, t­¬ng hç lÉn nhau hay nãi c¸ch kh¸c khi thùc hiÖn môc tiªu nµy kh«ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn môc tiªu kh¸c. TÝnh ­u tiªn: x¸c ®Þnh râ møc ®é ­u tiªn cña tõng môc tiªu vµ hÖ thèng cÊp bËc cña tõng môc tiªu. TÝnh linh ho¹t: C¸c môc tiªu ®Ò ra cÇn ph¶i ®ñ linh ho¹t ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. TÝnh kh¶ thi: môc tiªu ph¶i c©n ®èi gi÷a khã kh¨n vµ thùc t¹i. TÝnh ®Þnh l­îng: c¸c môc tiªu ph¶i ®­îc ®Þnh ra d­íi d¹ng cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hoÆc ®Þnh l­îng ®­îc. TÝnh hîp lý: môc tiªu ph¶i ®­îc nh÷ng ng­êi thùc hiÖn chÊp nhËn vµ thÊu hiÓu ®Çy ®ñ. Tính cấp bậc của mục tiêu chiến lược Nh÷ng môc tiªu chung ChiÕn l­îc C¸c môc ®Ých liªn quan tíi nguån vËt chÊt Nh÷ng môc tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp C¸c môc ®Ých liªn quan tíi nguån nh©n lùc C¸c môc ®Ých liªn quan tíi tµi chÝnh HÖ thèng KHH vµ kinh tÕ nguån vËt chÊt HÖ thèng ph©n tÝch kinh tÕ tæng hîp HÖ thèng KHH vµ kinh tÕ nguån nh©n lùc HÖ thèng KHH vµ kinh tÕ nguån tµi chÝnh C¸c môc ®Ých cho chøc danh, lÜnh vùc kinh doanh C¸c môc ®Ých triÓn khai t¸c nghiÖp S¬ ®å 5: TÝnh cÊp bËc cña hÖ thèng môc tiªu 2.3.3.4 Xây dựng các phương thức chiến lược 2.3.3.4.1 Mô hình chiến lược tăng trưởng Môc tiªu cña chiÕn l­îc nµy lµ t¨ng lîi nhuËn, t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp.ChiÕn l­îc nµy bao gåm: a. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng néi bé doanh nghiÖp: Cßn gäi lµ chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng tËp trung, lµ chiÕn l­îc chñ ®¹o ®Æt träng t©m vµo viÖc c¶i tiÕn c¸c s¶n phÈm vµ hoÆc thÞ tr­êng hiÖn cã mµ kh«ng thay ®æi bÊt kú yÕu tè nµo kh¸c (ngµnh kinh doanh, cÊp ®é ngµnh, c«ng nghÖ ¸p dông).ChiÕn l­îc nµy lµ h×nh thøc t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch t¨ng doanh thu, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ t¨ng sè l­îng lao ®éng. Ba ph­¬ng ¸n chñ ®¹o cña chiÕn l­îc nµy ®­îc tr×nh bµy tãm t¾t nh­ sau: Th©m nhËp thÞ tr­êng: Lµ t×m c¸ch t¨ng tr­íng¶n phÈm hiÖn ®ang s¶n xuÊt trong khi vÉn gi÷ nguyªn thÞ tr­êng hiÖn ®ang tiªu thô, th«ng th­êng b»ng c¸c ho¹t ®éng m¹nh mÏ cña marketing, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng: lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng b»ng con ®­êng th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng míi ®Ó tiªu thô c¸c s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn s¶n phÈm: lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng th«ng qua viÖc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô trong c¸c s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô trong c¸c thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. b. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng b»ng con ®­êng héi nhËp (liªn kÕt) . T¨ng tr­ëng b»ng con ®­êng héi nhËp lµ s¸t nhËp 2 hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp l¹i víi ®Ó cïng chia sÎ c¸c nguån lùc nh»m môc tiªu giµnh ®­îc thÕ lùc m¹nh h¬n trong c¹ch tranh, cã 2 h×nh thøc liªn kÕt: Héi nhËp däc (liªn kÕt) däc ng­îc chiÒu: lµ t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch n¾m quyÒn së h÷u hoÆc t¨ng sù kiÓm so¸t ®èi víi c¸c nguån cung øng vËt liÖu, nÕu trong néi bé doanh nghiÖp cÇn thiÕt lËp c¸c nguån cung øng, thµnh lËp c¸c c«ng ty con. NÕu héi nhËp bªn ngoµi doanh nghiÖp mua ®øt c¸c c¬ së cung øng. Héi nhËp däc thuËn chiÒu: héi nhËp däc thuËn chiÒu lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch mua l¹i, n¾m quyÒn së h÷u hoÆc t¨ng sù kiÓm so¸t ®èi víi c¸c kªnh chøc n¨ng tiªu thô gÇn víi thÞ tr­êng ®Ých, nh­ hÖ thèng b¸n vµ ph©n phèi hµng. c. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸. §a d¹ng ho¸ lµ ®Çu t­ vèn thÆng d­ vµo nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau khi c«ng ty ®· chiÕm ®­îc nhiÒu ­u thÕ c¹nh tranh trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty.§©y lµ lo¹i chiÕn l­îc tæng thÓ thø ba mµ hÇu hÕt c¸c c«ng ty lín trong qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong ®Þnh h­íng dµi h¹n cña hä th­êng ¸p dông. Cã ba lo¹i chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸: §a d¹ng ho¸ ®ång t©m. §a d¹ng ho¸ ®ång t©m lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch h­íng tíi c¸c thÞ tr­êng míi víi c¸c s¶n phÈm míi phï hîp vÒ c«ng nghÖ vµ marketing nhiÒu ý nghÜa hoÆc c¸c s¶n phÈm hiÖn ®ang s¶n xuÊt cã thÓ mang l¹i kÕt qu¶ v­ît dù kiÕn. Ch×a kho¸ ®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ®ång t©m lµ tranh thñ chÝ Ýt mét trong c¸c ­u thÕ néi bé chñ yÕu cña c«ng ty. §a d¹ng ho¸ ngang. §a d¹ng ho¸ ngang lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch h­íng vµo thÞ tr­êng hiÖn ®ang tiªu thô víi nh÷ng s¶n phÈm míi mµ vÒ mÆt c«ng nghÖ kh«ng liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm hiÖn ®ang s¶n xuÊt. §a d¹ng ho¸ tæ hîp. §a d¹ng ho¸ tæ hîp lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch h­íng tíi c¸c thÞ tr­êng míi víi c¸c s¶n phÈm míi mµ vÒ mÆt c«ng nghÖ kh«ng liªn quan g× ®Õn c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty hiÖn ®ang s¶n xuÊt. 2.3.3.4.2 Chiến lược ổn định ChiÕn l­îc æn ®Þnh cè g¾ng gi÷ v÷ng qui m« s¶n xuÊt hiÖn cã nguyªn nh©n lµ do nhiÒu bÊt lîi trªn th­¬ng tr­êng rñi ro hay kh«ng cã søc m¹nh c¹nh tranh.ChiÐn l­îc æn ®Þnh th­êng hay ¸p dông trong c¸c t×nh huèng sau: Doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh kinh doanh ph¸t triÓn chËm hoÆc kh«ng ph¸t triÓn. Chi phÝ më réng thÞ tr­êng hay ®a s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng míi qu¸ cao. Doanh nghiÖp nhá s¶n xuÊt s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ cao phôc vô thÞ tr­êng hÑp nÕu t¨ng qui m« sÏ dÉn ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô. 2.3.3.4.3 Chiến lược cắt giảm Khi doanh nghiÖp cÇn s¾p xÕp l¹i ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sau mét thêi gian t¨ng tr­ëng nhanh, khi trong ngµnh kh«ng cã c¬ héi t¨ng tr­ëng dµi h¹n hoÆc lµm ¨n cã l·i, khi nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh , khi doanh nghiÖp kh«ng cã thÕ m¹nh, kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. Th× doanh nghiÖp nªn ¸p dông chiÕn l­îc c¾t gi¶m. Cã 4 c¸ch th­êng ®­îc ¸p dông sau: C¾t gi¶m chi phÝ: lµ biÖn ph¸p lïi b­íc vµ tæ chøc l¹i doanh nghiÖp, cã thÓ lµ híng vµo viÖc gi¶m bít c¸c bé phËn kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ tæ chøc l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt, chuyÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sang c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. Thu håi vèn ®Çu t­: diÔn ra khi doanh nghiÖp nh­îng b¸n hoÆc ®ãng cöa mét trong c¸c doanh nghiÖp nh»m thay ®æi c¨n b¶n néi dung ho¹t ®éng. Thu ho¹ch: lµ viÖc t×m c¸h t¨ng tèi ®a viÖc lu©n chuyÓn tiÒn v× môc ®Ých tr­íc m¾t bÊt chÊp hËu qu¶ l©u dµi. ChiÕn l­îc th­êng ®­îc c¸c doanh nghiÖp cã t­¬ng lai mê mÞt, nh­ng cã kh¶ n¨ng thu lîi trong thêi gian thu ho¹ch ¸p dông. Gi¶i thÓ: Khi doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tån t¹i hoÆc chuyÓn h­íng s¶n xuÊt th× buéc ph¶i gi¶i thÓ. ®©y lµ biÖn ph¸p b¾t buéc cuèi cïng ®em l¹i nhiÒu khã kh¨nvµ phøc t¹p th­êng kh«ng doanh nghiÖp nµo muèn cã. 2.3.3.4.4 Chiến lược hỗn hợp C¸c tæ chøc th­êng lµ tæ chøc ®a môc tiªu do ®ã cã thÓ kÕt hîp c¸c chiÕn l­îc tæng qu¸t cho c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Trong thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng doanh nghiÖp nÕu biÕt kÕt hîp c¸c chiÕn l­îc mét c¸ch phï hîp sÏ ph¸t huy ®­îc c¸c mÆt m¹nh vµ h¹n chÕ ®­îc c¸c rñi ro. TËn dông ®­îc c¸c m«i tr­êng kinh doanhph¸t ®¹t khèng chÕ thÊp nhÊt nh÷ng lÜnh vùc yÕu kÐm khi doanh nghiÖp ®ang t×m c¸ch mua l¹i hoÆc s¸t nhËp víi doanh nghiªp ®a ngµnh th× chiÕn l­îc nµy lµ phï hîp. 2.3.3.4.5 Chiến lược hướng ngoại ChiÕn l­îc nµy lµ h×nh thøc doanh nghiÖp ph¸t triÓn v­¬n ra thÞ tr­êng bªn ngoµi. Cã ba ph­¬ng ¸n doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông lµ s¸p nhËp, mua l¹i vµ liªn doanh. S¸p nhËp: Sù s¸p nhËp diÔn ra khi hai hoÆc nhiÒu h·ng kÕt hîp víi nhau t¹o thµnh mét c«ng ty míi, duy nhÊt. Qu¸ tr×nh nµy th­êng lµ kÕt qu¶ cña sù tho¶ thËn gi÷a c¸c h·ng tù nguyÖn liªn kÕt thµnh lËp mét h·ng cã tªn gäi vµ danh tÝnh míi, ph¸t hµnh cæ phÇn míi, x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc míi vµ cã nh÷ng thay ®æi kh¸c. Mua l¹i: ViÖc mua l¹i diÔn ra khi mét h·ng mua l¹i mét h·ng kh¸c vµ thu hót hoÆc bæ sung thªm c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng mµ h·ng ®ang tiÕn hµnh, th­êng lµ víi t­ c¸ch ph©n hiÖu hoÆc chi nh¸nh cña h·ng. Liªn doanh: ViÖc liªn doanh diÔn ra khi hai hoÆc nhiÒu h·ng hîp lùc ®Ó thùc thi mét sù viÖc nµo ®ã mµ mét h·ng riªng lÎ kh«ng thÓ lµm ®­îc. QuyÒn së h÷u cña hai h·ng vÉn gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi. Cã ba h×nh thøc liªn doanh: thø nhÊt liªn doanh quèc tÕ; thø hai lµ nhiÒu khi h×nh thøc liªn doanh ph¸t triÓn v× mét chiÕn l­îc nµo ®ã cã lîi cho c¶ ®«i bªn nh­ng v­ît ra ngoµi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña bÊt cø mét h·ng ®éc lËp nµo; thø ba lµ h×nh thøc liªn doanh ®­îc vËn dông khi hai hoÆc nhiÒu h·ng cã kh¶ n¨ng kh¸c nhau ( nh­ bvèn trÝ thøc kü thuËt) nh­ng ®Òu cÇn thiÕt cho mét nç lùc chung. 2.3.3.5 Lựa chọn chiến lược tối ưu Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc m« h×nh lùa chän chiÕn l­îc, chóng ta chuyÓn sang b­íc tiÕp theo lµ lùa chän ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc. ViÖc lùa chän ph­¬ng ¸n ®­îc thùc hiÖn b»ng mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau ®©y. 2.3.3.5.1 Phân tích bằng ma trận thị phần/tăng trưởng của BCG (Boston Consulting Group) §©y lµ ma trËn kh¸ cæ ®iÓn vµ ®¬n gi¶n, nã thÝch hîp khi cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp, ph©n tÝch c¬ cÊu s¶n phÈm, danh môc ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. S¬ ®å: Ma trËn BCG Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng PhÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi Cao Trung b×nh ThÊp Cao Trung b×nh thÊp Ng«i sao DÊu hái Con bß s÷a Con chó Dùa vµo s¬ ®å ma trËn BCG, t­¬ng øng tõng vÞ trÝ ta cã c¸c chiÕn l­îc sau: S¬ ®å: ¸p dông ma trËn bcg Ng«i sao Kh¶ n¨ng thu lîi cao, rñi ro trung b×nh, ph¸t triÓn cao. DÊu hái Sinh lîi kÐm, cã nhu cÇu vèn, rñi ro lín. Gi÷ vÞ trÝ c¹nh tranh chi phèi §Çu t­ vèn lín Con bß s÷a Sinh lîi cao, kh«ng cã nhu cÇu vèn, rñi ro Ýt Con chã Sinh lîi kÐm, lç, nhu cÇu vèn Ýt, rñi ro trung b×nh Sinh lîi Rót lui ¦u ®iÓm c¸ch tiÕp cËn cña BCG lµ ®¬n gi¶n, cã tÝnh thùc hµnh cao. Nh­ng h¹n chÕ cña nã lµ ë c¬ chÕ m¸y mãc vµ thô ®éng. H¬n n÷a nã chØ cã ph¹m vi ¸p dông hÑp víi lo¹i m« h×nh chiÕn l­îc chi phÝ. 2.3.3.5.2 Sử dụng ma trận SWOT (Strengths–Weaknesses- Oportunities -Thearts ) Ma trËn nµy theo TiÕng Anh lµ (thÕ m¹nh- ®iÓm yÕu- c¬ héi- nguy c¬). Môc ®Ých cña ma trËn nµy lµ phèi hîp mÆt m¹nh mÆt yÕu víi c¬ héi vµ nguy c¬ thÝch hîp. Ta tiÕn hµnh theo 8 b­íc sau: B­íc 1: LiÖt kª c¸c mÆt m¹nh (S). B­íc 2: LiÖt kª c¸c mÆt yÕu (W). B­íc 3: LiÖt kª c¸c c¬ héi (O). B­íc 4: LiÖt kª c¸c nguy c¬ (T). B­íc 5: KÕt hîp chiÕn l­îc S/O. B­íc 6: KÕt hîp chiÕn l­îc S/T. B­íc 7: KÕt hîp chiÕn l­îc W/O. B­íc 8: KÕt hîp chiÕn l­îc W/T. S¬ ®å: Ma trËn SWOT Ma trËn SWOT C¬ héi (O) 1. 2. 3. Nguy c¬ (T) 1. 2. 3. §iÓm m¹nh (S) 1. 2. KÕt hîp S/O KÕt hîp S/T §iÓm yÕu (W) 1. 2. KÕt hîp W/O KÕt hîp W/T KÕt hîp S/O thu ®­îc do phèi hîp c¸c mÆt m¹nh chñ yÕu víi c¸c c¬ héi cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng lµ doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c mÆt m¹nh cña m×nh nh»m khai th¸c c¬ héi. KÕt hîp S/T thu ®­îc do phèi hîp c¸c mÆt m¹nh víi c¸c nguy c¬ cña doanh nghiÖp. ë ®©y, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËn dông thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó chiÕn th¾ng nguy c¬. KÕt hîp W/O lµ phèi hîp gi÷a c¸c mÆt yÕu cña doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ héi lín. Doanh nghiÖp cã thÓ v­ît qua c¸c mÆt yÕu b»ng c¸ch tranh thñ c¸c c¬ héi. KÕt hîp W/T lµ phèi hîp gi÷a c¸c mÆt yÕu vµ nguy c¬ cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng lµ doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng lµm sao gi¶m thiÓu ®­îc mÆt yÕu cña m×nh vµ tr¸nh ®­îc nguy c¬ b»ng c¸ch ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc phßng thñ 2.3.3.6. Quyết định chiến lược Sau khi ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l­îc,ban l·nh ®¹o tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc ®­îc chän®Ó chñ së h÷u ra quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc. Chñ së h÷u ra quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc nh»m tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái sau : Ph¶i lµm g×? Kh«ng lµm hoÆc lµm kh¸c ®i cã ®­îc hay kh«ng? Lµm nh­ thÕ nµo?Ai lµm? Lµm trong bao l©u? Lµm ë ®©u? ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn lµ g×? Ai sÏ c¶n trë quyÕt ®Þnh, møc ®é vµ c¸ch xö lý? Khã kh¨n nµo sÏ x¶y ra vµ c¸ch kh¾c phôc, triÓn väng cña viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh? HËu qu¶ cña viÖc ra quyÕt ®Þnh? QuyÕt ®Þnh nµo tr­íc ®ã ph¶i huû bá? QuyÕt ®Þnh nµo sÏ ph¶i ®­a ra tiÕp theo?… QuyÕt ®Þnh lµ s¶n phÈm trÝ tuÖ cña ng­êi l·nh ®¹o nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ l·nh ®¹o cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch tuú tiÖn. III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Tổng quan về công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng 3.1.1 Giới thiệu công ty + Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG. + Tên Tiếng Anh: ENERGY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY + Tên viết tắt : CAVICO EC.,JSC + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tp Hà Nội. + Điện thoại : (04) 7684111 Fax : (04) 7684644 + Mã niêm yết : N/A + Email : cavicovn@hn.vnn.vn + Vốn điều lệ: 32.500.000.000 đồng ( Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng). 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng (CavicoEc) được thành lập tháng 3/2005, với các cổ đông sáng lập là: Cavico Việt Nam và Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Nhà Hà Nội. Trên nền tảng giá trị từ những kinh nghiệm và năng lực của một Tập đoàn đầu tư xây dựng và một Tổ chức tài chính tín dụng hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng không ngừng phát triển. Sau ba năm hoạt động, gần 400 cán bộ công nhân viên của Công ty đã tham gia thi công nhiều dự án trọng điểm Quốc gia, các chỉ tiêu tăng trưởng của Công ty, cổ tức cho các cổ đông, đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên đều được đảm bảo. Tháng 7/2007, Công ty đã chính thức đăng ký là Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẵn sàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam để tạo thế và lực mới cho sự phát triển mới trong  giai đoạn đất nước hội nhập WTO.Với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư, xây dựng cơ bản, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính. Nhờ nguồn tài chính vững mạnh và uy tín lâu năm của các cổ đông sáng lập như Habubank, Công ty Cavico Việt Nam, và Công ty Cổ phần Cavico Đầu tư Phát triển Năng lượng, EC đã nhanh chóng tạo được chỗ đứng của mình trong thị trường xây dựng, và được tin tưởng giao nhiệm vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.  Xác định tập trung nguồn lực vào lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện, xây dựng dân dụng công nghiệp và xây dựng các công trình cầu đường, bốc xúc đất đá khai thác mỏ, ngay sau khi thành lập, EC đã đầu tư 60 tỷ đồng để mua sắm thiết bị chuyên dụng và hiện đại, công suất lớn của các hãng lớn như Caterpilar, Tamrock, Armann, Atlas Copco v.v...Bên cạnh đó, EC còn chú trọng xây dựng mô hình quản lý tiên tiến, năng động; tập hợp một đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, được đào tạo bài bản qua các trường lớp và giàu kinh nghiệm thực tế. Chính nhờ chiến lược phát triển đúng đắn, EC đã khẳng định tên tuổi của mình qua các dự án lớn và đạt được nhiều thành công ngang tầm với các tập đoàn lớn.       Hợp đồng thi công đập chính thủy điện Buôn Tua Srah - tỉnh Đak Lak, Đak Nông là mốc đánh dấu sự tham ra của CTCP Xây dựng Năng lượng vào thị trường xây dựng. Giá trị hợp đồng lên tới 300 tỷ đồng, với thời gian thi công từ 2005 đến 2008. Đây thực sự là một thành tựu lớn với một doanh nghiệp còn non trẻ .       Sau đó, công ty liên tiếp tham gia các dự án lớn như thi công bê tông thủy điện Sông Ba Hạ; đào hố móng, đắp đá đập chính Kanak - Nhà máy Thủy điện An Khê; thi công đập tràn, kênh dẫn dòng, cửa nhận nước đầu kênh, cửa nhận nước đầu đường ống áp lực vào nhà máy thủy điện Đaksrông.       Để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, trong năm 2006, công ty đã đầu tư mua sắm thêm thiết bị, nâng tổng giá trị tài sản công ty lên 80 tỷ đồng. Đồng thời, công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 32,5 tỷ đồng trong tháng 5 năm 2007       Nhờ những thành tích ấn tượng, công ty đã vinh dự được nhận bằng khen của Cavico Việt Nam hai năm liên tiếp (2005, 2006), và đặc biệt là bằng khen của Tổng liên đoàn lao động thành phố Hà Nội (2006).       Tự tin với uy tín đã gây dựng, cùng sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của các cổ đông và khách hàng, Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng sẽ thực hiện thành công sứ mệnh của mình, trở thành Công ty đa doanh với thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. 3.1.3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc điẻm về sản phẩm - Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. - Xây dựng công nghiệp và dân dụng. - Dịch vụ bốc xúc đất đá mỏ; - Buôn bán vật tư máy móc thiết bị phục vụ nghành xây dựng, giao thông, thuỷ điện; - Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá; - Buôn bán vật liệu xây dựng; - Dịch vụ xây lắp các công trình điện đến 110 KV; - Khai thác, chế biến và tận thu khoáng sản; - Sản xuất và mua bán điện; - Kinh doanh bất động sản, xây dựng chung cư, xây dựng nhà để bán, xây nhà cho thuê. 3.1.4 Đặc điểm về tài sản cố định                            - Tình hình trang bị tài sản của công ty BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính: VND Tài sản Mã số Thuyết Minh 31/12/2007 01/01/2007 A. Tài sản ngắn hạn 100 119,265,755,330 85,067,149,859 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I. Tiền và các khoản tơng đơng tiền 110 7,098,896,110 562,589,834 1. Tiền 111 V.1. 7,098,896,110 562,589,834 2. Các khoản tơng đơng tiền 112 - - II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120 6,572,229,991 - 1. Đầu t ngắn hạn 121 V.2. 6,572,229,991 - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 37,475,424,301 41,379,761,985 1. Phải thu của khách hàng 131 VII.2 33,595,564,713 35,297,018,162 2. Trả trớc cho ngời bán 132 VI.22.2 3,877,334,893 5,948,743,823 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 2,524,695 134,000,000 IV. Hàng tồn kho 140 59,514,190,247 39,820,020,110 1. Hàng tồn kho 141 V.3. 59,514,190,247 39,820,020,110 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8,605,014,681 3,304,777,930 1. Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 V.4. 695,179,710 - 2. Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nớc 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 VII.3 7,909,834,971 3,304,777,930 B. Tài sản dài hạn 200 54,010,220,347 64,604,039,695 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II. Tài sản cố định 220 45,281,339,416 60,387,984,689 1. TSCĐ hữu hình 221 V.5. 45,281,339,416 60,387,984,689 - Nguyên giá 222 76,912,668,349 79,890,300,487 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (31,631,328,933) (19,502,315,798) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 - - IV. Các khoản đầu t tài chính dài hạn 250 2,507,000,000 1,857,000,000 1. Đầu t vào Công ty con 251 - - 2. Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu t dài hạn khác 258 V.6. 2,507,000,000 1,857,000,000 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐT dài hạn 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 6,221,880,931 2,359,055,006 1. Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.7. 6,221,880,931 2,359,055,006 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 173,275,975,677 149,671,189,554 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 (tiếp theo) Đơn vị tính : VND Nguồn vốn Mã số Thuyết minh 31/12/2007 01/01/2007 A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 134,697,174,891 126,127,711,202 I. Nợ ngắn hạn 310 112,746,244,305 60,937,110,616 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.8. 70,476,644,868 35,253,494,428 2. Phải trả ngời bán 312 VII.4 23,129,676,070 18,064,896,217 3. Ngời mua trả tiền trớc 313 VII.5 7,519,240,000 439,904,180 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 314 V.9. 6,015,710,734 2,714,197,822 5. Phải trả ngời lao động 315 3,293,465,301 2,582,895,855 6. Chi phí phải trả 316 V.10. 1,860,864,120 1,264,254,924 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.11. 450,643,212 617,467,190 II. Nợ dài hạn 330 21,950,930,586 65,190,600,586 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.12. 21,950,930,586 65,190,600,586 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - - B. vốn chủ sở hữu 400 38,578,800,786 23,543,478,352 (400 = 410 + 430) I. Vốn chủ sở hữu 410 V.13 39,667,438,486 23,543,478,352 1. Vốn đầu t của chủ sở hữu 411 32,500,000,000 20,000,000,000 2. Thặng d vốn cổ phần 412 3,103,800,000 - 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 3. Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu t phát triển 417 - - 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 75,669,647 75,669,647 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 3,987,968,839 3,467,808,705 11. Nguồn vốn đầu t XDCB 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 V.13 (1,088,637,700) - 1. Quỹ khen thởng, phúc lợi 431 (1,088,637,700) - 2. Nguồn kinh phí 432 - - Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 173,275,975,677 149,671,189,554 3.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2007 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết Minh Năm 2007 Năm 2006 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V.14. 85,300,167,800 78,148,822,846 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 85,300,167,800 78,148,822,846 4. Giá vốn hàng bán 11 V.15. 71,944,088,853 66,160,857,281 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 13,356,078,947 11,987,965,565 (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V.16. 3,138,883,494 31,707,419 7. Chi phí tài chính 22 V.17. 5,856,963,520 4,216,555,344 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 5,856,963,520 4,216,555,344 8. Chi phí bán hàng 24 - - 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VII.6 4,223,960,285 6,089,463,874 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 6,414,038,636 1,713,653,766 [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 11. Thu nhập khác 31 VII.7 3,347,465,630 3,169,089,675 12. Chi phí khác 32 VII.8 2,917,328,436 1,566,390,561 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32) 40 430,137,194 1,602,699,114 14. Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 6,844,175,830 3,316,352,880 (50 = 30 + 40) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.18. 1,392,847,827 - 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 5,451,328,003 3,316,352,880 (60 = 50 - 51 - 52) 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1,677 1,658 19. Các khoản điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế (1,854,767,869) - 20. Lãi năm trớc chuyển sang 3,467,808,705 1,001,452,582 21. Phân phối lợi nhuận trong năm (3,076,400,000) (849,996,757) - Trích lập quỹ đầu t phát triển - - - Trích lập quỹ dự phòng tài chính - (75,669,647) - Trích lập quỹ khen thởng phúc lợi - (100,000,000) - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - - Chia cổ tức (3,076,400,000) (674,327,110) 22. Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 3,987,968,839 3,467,808,705 3.1.6 Thị trường hoạt động của công ty trong các năm vừa qua Với mục tiêu đóng góp công sức cho việc phát triển năng lượng đất nước, CavicoEc tập trung nguồn lực, kỹ thuật và con người vào lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi. Nhiều dự án lớn của quốc gia đã và đang được CavicoEc đảm đương và hoàn thành đúng tiến độ. Dự án Thủy điện An Khê - Kanak Công trình thủy điện An Khê - Kanak được khởi công ngày 14/11/2005, gồm 02 cụm công trình nhỏ là Kanak và An Khê. Cụm công trình Kanak thuộc địa phận xã Đông, xã Lơ Ku và thị trấn K'Bang, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Cụm công trình An Khê thuộc xã Cửu An, Thành An, Tú An thuộc thị xã An Khê và các xã Nghĩa An, xã Kongbla, xã Đăkhlơ thuộc huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Khu vực nhà máy An Khê thuộc xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Ban quản lý dự án thủy điện 7 là đơn vị trực tiếp quản lý dự án. Tổng công ty xây dựng Sông Đà được giao nhiệm vụ đứng đầu tổ hợp nhà thầu xây dựng. Công trình thủy điện An Khê - Kanak thuộc sơ đồ quy hoạch bậc thang thủy điện trên hệ thống sông Ba. Nhà máy có tổng công suất lắp máy 173MW, trong đó công suất của nhà máy cụm đầu mối Kanak là 13MW, cụm đầu ._. cña Nhµ n­íc vµ x©y dung chiÕn l­îc rong thêi gian kho¶ng 10 n¨m chø kh«ng ph¶I tËp trung chñ yÕu theo n¨n nh­ hiÖn nay. §Þnh h­íng: X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty trë thµnh nhµ thÇu chuyªn nghiÖp, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ x©y dùng truyÒn thèng. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu: C«ng ty nªn ®­a ra c¸c môc tiªu cô thÓ nh­ : 1. PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13-15%. 2. PhÊn ®Êu ®Ó trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh víi nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau, víi kinh nghiÖm c¹nh tranh cao. 3. LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty vÒ chÊt : §ã lµ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. · Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®Õn n¨m 2015: T¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13-15%. Doanh thu kho¶ng 650 tû ®ång. Tæng tµi s¶n t¨ng lªn 499 tû ®ång Vèn kinh doanh b×nh qu©n n¨m tõ 32,5 ®Õn 150 tû ®ång. Lîi nhuËn ®¹t tõ 40 tû ®Õn 50 tû ®ång. Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng tõ 30- 40 ng­êi. Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi/ th¸ng hµng n¨m t¨ng 10-15 %. Tr­íc hÕt tõ nay ®Õn n¨m ®Õn n¨m 2010 Tæng c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu sau: Doanh thu hµng n¨m t¨ng 35 % tøc kho¶ng 650 tû ®ång Vèn kinh doanh t¨ng lªn kho¶ng 98,7 tû ®ång . Nép ng©n s¸ch hµng n¨m tõ 100®Õn 125 tû ®ång . Lîi nhuËn b×nh qu©n t¨ng tõ 2-3 tû Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 30- 40 ng­êi . Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi / th¸ng c¶ th­ëng tõ 3.5 triÖu ®Õn 3.8 triÖu ®ång Môc tiªu ng¾n h¹n (hµng n¨m). Môc tiªu ng¾n h¹n lµ sù cô thÓ ho¸ môc tiªu dµi h¹n, xem nh­ c¸i cÇn ®¹t ®­îc trong n¨m. Môc tiªu ng¾n h¹n cña C«ng ty hiÖn nay bao gåm c¸c môc tiªu trong tõng lÜnh vùc cô thÓ mµ c«ng ty ®ang tham gia §¶m b¶o th¾ng thÇu c¸c dù ¸n. §¶m b¶o huy ®éng vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®· vµ ®ang x©y dùng .§Çu t­ thªm ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p tiªn tiÕn, ®Çu t­ con ng­êi gåm c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tiÕp thÞ ®Êu thÇu. Khi x©y dùng môc tiªu dµi h¹n còng nh­ ng¾n h¹n C«ng ty cÇn ph¶i chó ý quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau nh»m lµm cho hÖ thèng môc tiªu ®óng ®¾n vµ khoa häc: + Môc tiªu ph¶i cô thÓ, nghÜa lµ nã ph¶i ®­îc l­îng ho¸. + Môc tiªu ph¶i linh ho¹t, cã thÓ thay ®æi phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh. + §¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, tøc lµ phï hîp víi n¨ng lùc néi t¹i cña C«ng ty. + Ph¶i nhÊt qu¸n(thèng nhÊt), gi÷a c¸c môc tiªu kh«ng m©u thuÉn nhau. + Môc tiªu ph¶i hîp lý. VËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch lùa chän chiÕn l­îc Cã rÊt nhiÒu m« h×nh ®­îc vËn dông ®Ó ph©n tÝch, trong tr­êng hîp nµy nªn sö dông ba m« h×nh phæ biÕn sau ®Ó ph©n tÝch: Ma trËn thÞ phÇn/ t¨ng tr­ëng cña Boston Consulting Group (BCG). Theo phÇn lý luËn chóng ta ®· biÕt ma trËn nµy ®­îc Boston Consulting Group khëi x­íng tõ n¨m 1960, nã ®­îc ph¸t triÓn tõ ®­êng cong kinh nghiÖm cña M.Porter. Khi ¸p dông ma trËn nµy Tæng C«ng ty cÇn chó ý: Trôc hoµnh biÓu thÞ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cña Tæng C«ng ty (phÇn tr¨m cña Tæng C«ng ty so víi c¸c ®èi thñ trong thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm: x©y l¾p, xi m¨ng, bao b×, vËn t¶i...). Trôc tung biÓu thÞ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÞ phÇn hµng n¨m cña mçi lo¹i s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty. Mçi vßng trßn biÓu thÞ thÞ phÇn cña s¶n phÈm ®ã. Ma trËn ®­îc biÓu thÞ trong s¬ ®å sau: S¬ ®å: Ma trËn BCG ¸p dông cho C«ng ty Ng«i sao DÊu hái Con bß s÷a Con chã 10 0 PhÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng 10% 0 VËn t¶i Kinh doanh S¶n xuÊt ,khai th¸c X©y dung giao th«ng,thuû lîi (1) Ng«i sao: S¶n phÈm cã tû lÖ t¨ng tr­ëng vµ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cao, ®èi víi C«ng ty ®ã chÝnh lµ s¶n phÈm X©y l¾p . HiÖn nay, s¶n phÈm nµy ®ang cã kh¶ n¨ng sinh lêi lín nhÊt, rñi ro Ýt. H­íng chiÕn l­îc s¾p tíi lµ gi÷ vÞ trÝ c¹nh tranh chi phèi, cÇn ®Çu t­ dÓ më réng d©y truyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. (2) Nhãm bß s÷a: Nhãm nµy cã tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp, phÇn thÞ tr­êng cao, trong C«ng ty chÝnh lµ s¶n phÈm kinh doanh. S¶n phÈm nµy cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao, rñi ro Ýt. H­íng chiÕn l­îc hiÖn nay lµ sinh lîi, tøc lµ cè g¾ng khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m thu l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho C«ng ty. (3) Nhãm dÊu hái: Nhãm nµy cã tû lÖ t¨ng tr­ëng cao nh­ng phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi l¹i thÊp. §èi víi C«ng ty hiÖn nay th× s¶n phÈm bao b×, vËn t¶i ®ang n»m t¹i « dÊu hái. H­íng chiÕn l­îc ®èi víi s¶n phÈm nµy lµ ph¶i tÝch cùc ®Çu t­ thªm, më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, t×m ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thÝch hîp nhÊt, tõ ®ã ph¸t triÓn s¶n phÈm nµy lªn « ng«i sao. (4) Nhãm con chã: Cã thÞ phÇn t­¬ng ®èi vµ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp. Trong C«ng ty th× bé phËn s¶n xuÊt ®ang n»m ë nhãm nµy H­íng chiÕn l­îc ¸p dông cho m« h×nh nµylµ kh«ng tiÕp tôc ®Çu t­ më réng, duy tr× æn ®Þnh ë møc hiÖn nay nh»m ®¶m b¶o cung cÊp xi m¨ng, söa xh÷a c¸c thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh trong néi bé c¸c ®¬n vÞ cña C«ng ty. Ma trËn SWOT (Strengths- Weaknesses- Oportunities-Threats). Do ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, do ®ã ta kh«ng thÓ vËn dông ma trËn nµy cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, ë ®©y ta chØ ¸p dông cho tõng s¶n phÈm, trong ph¹m vi cã h¹n cña luËn v¨n nµy ta sÏ ¸p dông cho s¶n phÈm x©y l¾p. VËn dông ma trËn SWOT, C«ng ty nªn tiÕn hµnh theo t¸m b­íc sau: LiÖt kª c¬ héi lín bªn ngoµi C«ng ty. LiÖt kª c¸c mèi ®e däa quan träng bªn ngoµi C«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm m¹nh chñ yÕu cña C«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm yÕu chñ yÕu cña C«ng ty. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi ®e do¹ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/T vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi nguy c¬ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/T vµo « thÝch hîp. ViÖc thùc hiÖn 8 b­íc trªn ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu sau: Ma trËn SWOT ¸p dông Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ Ma trËn SWOT C¬ héi (0): 1.Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn t¸c ®éng tíi x©y dùng. 2.ChÝnh Phñ chuÈn bÞ ®Çu t­ vµo mét sè c«ng tr×nh lín. 3.Sù xuÊt hiÖn cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 4.Sù ph¸t triÓn cña dÞch vô kh¸ch s¹n. 5.C¸c trô së c¬ quan Nhµ n­íc ë c¸c thµnh phè ®ang xuèng cÊp. 6.Tr×nh ®é d©n trÝ cao. Nguy c¬ (T): 1.§èi thñ c¹nh tranh m¹nh. 2.Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, sù Ðp gi¸ cña c¸c chñ ®Çu t­. 3.XuÊt hiÖn c¸c liªn doanh vÒ x©y dùng. 4.ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc thay ®æi th­êng xuyªn. §iÓm m¹nh (S): 1.Cã vèn lín ,m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông, nh©n c«ng tr×nh ®é 2.Cã uy tÝn trong kinh doanh. 3.Cã thÓ liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong néi bé ngµnh ChiÕn l­îc S/O: 1.TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, nh©n c«ng, m¸y mãc, uy tÝn vµ sù ­u ®·i ®Ó th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña Nhµ n­íc. 2.Th©m nhËp vµo khu c«ng nghiÖp, chÕ xuÊt vµ c¸c thµnh phè. ChiÕn l­îc S/T: 1.Cã thÓ liªn kÕt víi c¸c C«ng ty néi bé ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh. 2.TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn ®Ó chèng l¹i søc Ðp tõ chñ ®Çu t­. 3.TËn dông sù ­u ®·i ®Ó v­ît qua sù thay ®æi vÒ ph¸p luËt. §iÓm yÕu (W): 1.ChÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng cao. 2.C¬ chÕ qu¶n lý kÐm 3.Tr×nh ®é marketing cßn yÕu kÐm. 4.¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cßn yÕu. ChiÕn l­îc W/O 1.Tr×nh ®é marketing cßn yÕu kÐm cã thÓ v­ît qua nhê c¸c dù ¸n lín ChÝnh Phñ s¾p ®Çu t­. 2.TËn dông sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®Ó ®Èy m¹nh viÖc ¸p dông chóng. ChiÕn l­îc W/T: 1.Kh¾c phôc chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó ®èi phã víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi c¸c chñ c«ng tr×nh. 2.§Èy m¹nh viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c liªn doanh. Qua ph©n tÝch b¶ng trªn th× ®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p hiÖn nay C«ng ty nªn tËp trung chñ yÕu vµo chiÕn l­îc S/O. X©y dùng mét sè m« h×nh chiÕn l­îc vËn dông cho C«ng ty. Qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh vµ vËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch chiÕn l­îc, ta cã thÓ ®i x©y dùng cho Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ mét sè chiÕn l­îc sau: · ChiÕn l­îc ThÞ tr­êng. · ChiÕn l­îc §Êu thÇu. · ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn con ng­êi. (1). ChiÕn l­îc thÞ tr­êng. Trªn c¬ së hÖ thèng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cho thÊy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng x©m nhËp thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh vµ cô thÓ ho¸ thªm lÜnh vùc s¶n phÈm kinh doanh mµ hÖ thèng môc tiªu ®· ®Ò ra. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng bao gåm c¸c chiÕn l­îc nh­ sau: + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng chuyªn m«n ho¸ hÑp: ChiÕn l­îc nµy chØ tËp trung vµo mét thÞ tr­êng chñ yÕu chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm x©y dùng. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng më réng: Tøc lµ viÖc lùa chän kinh doanh theo mét nhiÒu thÞ tr­êng víi nh÷ng tû lÖ kh¸c nhau. Trong ®ã cã c¸c thÞ tr­êng chÝnh vµ thÞ tr­êng bæ trî. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp: Kh«ng chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi thÞ tr­êng x©y l¾p vµ cßn v­¬n ra chiÕm lÜnh c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­: vËn t¶i, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu... Qua ®ã, kÕt hîp toµn bé nh÷ng ph©n tÝch trªn C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng cã thÓ x¸c ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña C«ng ty lµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp (chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ däc). Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty bao trïm c¸c lÜnh vùc: x©y l¾p, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, vËn t¶i. (2). ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Tõ ph©n ®o¹n chiÕn l­îc cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc: lÜnh vùc x©y l¾p; lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; lÜnh vùc vËn t¶i; lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ. Cho nªn trong chiÕn l­îc s¶n phÈm C«ng ty cÇn chØ ra c¸c chiÕn l­îc cô thÓ cho tõng lÜnh vùc chø kh«ng nªn ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc tæng hîp. · VÒ s¶n phÈm x©y l¾p: Mçi doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng lùa chän cho m×nh mét trong c¸c chiÕn l­îc sau: + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, yªu cÇu kü thuËt cao. + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã quy m« trung b×nh, yªu cÇu kü thuËt truyÒn thèng. + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh nhá, kü thuËt ®¬n gi¶n. XÐt vÒ mÆt n¨ng lùc kü thuËt, thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc cña C«ng ty, C«ng ty nªn ®i vµo c¶ 3 h­íng chiÕn l­îc trªn. Nh­ng ®Æc biÖt chó träng vµo chiÕn l­îc mét vµ hai. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: + §Çu t­ ®ång bé ho¸ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ truyÒn thèng, qu¶n lý sö dông tèt nh÷ng trang thiÕt bÞ cßn sö dông ®­îc. + TiÕp tôc ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc míi hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. + Tæ chøc hÖ thèng tiÕp thÞ réng r·i theo khu vùc ®Þa lý ®Ó cã thÓ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá th­êng ph©n t¸n trªn diÖn réng. + Cã ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. + Tranh thñ th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña Nhµ n­íc. · VÒ kinh doanh vµ lÜnh vùc kh¸c C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ph¸t huy thªm c¸c lÜnh vùc kh¸c mµ trong b¶n ®¨ng kÝ kinh doanh cña c«ng ty. (3). ChiÕn l­îc ®Êu thÇu. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh trong ngµnh x©y dùng mµ ®©y lµ chiÕn l­îc hÕt søc ®Æc thï cña C«ng ty. ChiÕn l­îc nµy bao gåm c¸c chiÕn l­îc cô thÓ sau: a. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa chñ yÕu vµo ­u thÕ vÒ gi¸. C«ng ty lùa chän chiÕn l­îc nµy khi xÐt thÊy m×nh kh«ng cã ­u thÕ vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c nh­ng l¹i cã ­u thÕ tiÒm tµng nµo ®ã ®Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng nh­: + Cã thÓ gi¶m chi phÝ tËp kÕt, di chuyÓn lùc l­îng ë gÇn ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. + Cã thÓ tËn dông nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt ®Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Khai th¸c ®­îc nguån vËt liÖu víi gi¸ thÊp hoÆc cã s½n c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu cña C«ng ty gÇn ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. §Ó thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc nµy C«ng ty cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p sau: + Dù b¸o nhu cÇu vËt liÖu, ®Çu t­ x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu theo khu vùc c«ng tr×nh. + TriÖt ®Ó sö dông lao ®éng gi¶n ®¬n ngoµi x· héi. + Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc cã ­u thÕ vÒ trang thiÕt bÞ hoÆc c¬ së vËt liÖu. + X©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng tèi ­u ®Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng. Sau khi x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng, lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u, x¸c ®Þnh gi¸ chuÈn theo ph­¬ng ¸n ®· chän, C«ng ty sÏ xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ®Þnh gi¸ bá thÇu. VÒ nguyªn t¾c cã thÓ cao h¬n, b»ng hoÆc thÊp h¬n gi¸ chuÈn. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu cao h¬n hoÆc b»ng gi¸ chuÈn ph¶i xÐt ®Õn møc ®é v­ît tréi ­u thÕ gi¸ cña C«ng ty so víi c¸c C«ng ty kh¸c vµ tÝnh bøc xóc cña viÖc th¾ng thÇu. NÕu ­u thÕ vÒ gi¸ cña C«ng ty v­ît tréi kh«ng nhiÒu so víi mét trong c¸c nhµ thÇu kh¸c th× gi¸ bá thÇu tèi thiÓu cã thÓ b»ng gi¸ chuÈn hoÆc t¨ng chót Ýt. Tr­êng hîp cã nhu cÇu bøc xóc ph¶i th¾ng thÇu ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng hoÆc thiÕu viÖc lµm gay g¾t th× gi¸ bá thÇu cã thÓ thÊp h¬n gi¸ chuÈn. Møc ®é gi¶m gi¸ bá thÇu so víi gi¸ chuÈn cña mét c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c ­u thÕ ®· nªu trªn. §­¬ng nhiªn tr­êng hîp th¾ng thÇu kh«ng bøc thiÕt C«ng ty cã thÓ chän gi¸ bá thÇu lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ chuÈn. b. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa chñ yÕu vµo ­u thÕ kü thuËt c«ng nghÖ. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông khi C«ng ty cã ­u thÕ vÒ c«ng nghÖ, tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông trong khu«n khæ mét hoÆc mét sè dù ¸n nµo ®ã. C«ng ty rÊt cã ­u thÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, thuû ®iÖn ,thuû lîi nh­: ®ª, kÌ, ®Ëp; c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ vÒ kü thuËt còng nh­ c«ng nghiÖp. Cho nªn, ®©y lµ ­u thÕ lín ®Ó C«ng ty thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Êu thÇu cña m×nh mét c¸ch tèt h¬n. C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: + §Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c lo¹i m¸y mãc chuyªn dïng. + Cã chÝnh s¸ch thu hót, ph¸t triÓn ®éi ngò kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ. + Cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó gi÷ v÷ng ­u thÕ cña m×nh ®­îc l©u bÒn. c. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh. ChiÕn l­îc nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh víi nh÷ng c¸ch huy ®éng vèn kh¸c nhau. Nh÷ng c¸ch thøc nh­: øng vèn thi c«ng tr­íc cho chñ c«ng tr×nh, chÊp nhËn thanh to¸n chËm... B»ng c¸ch ®ã th× nhµ thÇu cã thÓ tham gia vµ th¾ng thÇu theo ph­¬ng thøc chän thÇu. §ã lµ v× c¸c chñ c«ng tr×nh nhiÒu khi cã nhu cÇu vµ dù kiÕn x©y dùng ch­¬ng tr×nh nh­ng ch­a ®­îc duyÖt vèn hoÆc ch­a huy ®éng vèn. ChiÕn l­îc nµy ®ßi hái ph¶i cã sù chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ rñi ro. Tuy nhiªn, bï l¹i C«ng ty cã thÓ giµnh ®­îc c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n hoÆc ®­îc thanh to¸n c¶ l·i, vèn ®· øng ra ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh víi mét l·i suÊt cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. BiÖn ph¸p chñ yÕu lµ : + Lùa chän gi¶i ph¸p thi c«ng tèi ­u, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh. + ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn tõ néi bé, tõ c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng cao, chÝnh s¸ch sö dông vèn vay ng©n hµng. + CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch khai th¸c tæng thÓ l©u dµi ®èi víi chñ c«ng tr×nh mµ m×nh chÊp nhËn theo nguyªn t¾c chÞu thiÖt tr­íc thu lîi sau. d. ChiÕn l­îc dùa vµo c¸c ­u thÕ ngoµi kinh tÕ. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông chñ yÕu trong tr­êng hîp mong muèn ®­îc chØ ®Þnh thÇu c¸c c«ng tr×nh dù ¸n nµo ®Êy. C¸c ­u thÕ cô thÓ lµ : + Nh÷ng mèi quan hÖ cña C«ng ty víi chñ c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh hîp t¸c l©u dµi. + Sù tÝn nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· t¹o tr­íc ®ã. C«ng ty cÇn: + T¹o lËp c¸c mèi quan hÖ tin cËy lÉn nhau víi c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c chñ c«ng tr×nh. + TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ x· héi nh­ tham gia hç trî, ñng hé ®Þa ph­¬ng x©y dùng mét sè c«ng tr×nh nhá nµo ®Êy, tham gia cøu trî nh©n ®¹o vµ c¸c ho¹t ®éng t×nh nghÜa... Khi x©y dùng chiÕn l­îc ®Êu thÇu cho C«ng ty cÇn chó ý lµ kh«ng nªn x©y dùng duy nhÊt mét chiÕn l­îc nµo ®ã, mµ cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña C«ng ty x©y dùng mét chiÕn l­îc kÕt hîp thÝch hîp víi m×nh. (4) ChiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. ChiÕn l­îc kinh doanh ®­îc lËp ra vµ thùc hiÖn bëi ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña C«ng ty.V× vËy, cã thÓ nãi chiÕn l­îc vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh phô thuéc vµo tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Cho nªn trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh th× chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi lµ x­¬ng sèng xuyªn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Do ®ã tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®éi ngò nµy ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: + Cã quan ®iÓm vµ th¸i ®é râ rµng, trung thµnh víi c¸c lîi Ých cña c«ng ty,cã ý thøc chÊp hµnh kû luËt tèt . + Cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó hoµn thµnh tèt mäi nhiªm vô vµ môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra . + Cã ®¹o ®øc trongkinh doanh, trong qu¶n lý vµ mäi quan hÖ víi thÓ lao ®éng trong c«ng ty. VËy C«ng ty cÇn thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi víi c¸c néi dung sau: * Tæ chøc sö dông nguån nh©n lùc theo c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®· x¸c ®Þnh nh»m khai th¸c tèt nhÊt n¨ng lùc trÝ tuÖ vµ søc lùc cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn chøc, bè trÝ s¾p xÕp, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ yÕu tè lao ®éng. * §Çu t­ ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é mäi mÆt cña ®éi ngò lao ®éng ®Ó ®ñ søc lµm chñ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi yªu cÇu ngµy cµng cao h¬n vÒ tr×nh ®é còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. * T¹o ra ®­îc c¸c ®éng lùc kinh tÕ nh­ cã chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý, cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng râ rµng. * T¹o ra ®­îc c¸c ®éng lùc tinh thÇn nh­ ®Ò cao lßng tù träng, l­¬ng t©m, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng thi ®ua s¶n xuÊt. C¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p lín ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ë C«ng ty (1).§æi míi c«ng nghÖ lu«n lµ mét gi¶i ph¸p cã tÝnh then chèt. §æi míi c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh sù chuyÓn biÕn vÒ kh¶ n¨ng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c«ng ty.§Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty.C«ng ty lu«n cÇn ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý kü thuËt. C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - TËn dông triÖt ®Ó sè thiÕt bÞ, xe, m¸y sau khi hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh.§iÒu ®éng linh ho¹t ®Ó gi¶m bít chi phÝ mua míi. - HiÖn ®¹i ho¸ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ngµnh ®­êng bé, ®­êng hÇm. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn, tù chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. - Tù chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, dông cô phôc vô c«ng t¸c x©y l¾p: m¸y b¬m, m¸y hµn, que hµn, giµn gi¸o, v¸n khu«n, dông cô cÇm tay, hµng b¶o hé lao ®éng… Muèn vËy, c«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p nh­: + TÝch cùc t×m kiÕm vµ huy ®éng mäi nguån vèn ®Çu t­. - Nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp - Nguån vèn tõ c¸c nguån kh¸c nh­ vèn vay cña ng©n hµng, vèn vay cña n­íc ngoµi, vèn cã ®­îc do hîp t¸c x· liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty kh¸c, hoÆc huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. + T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n nªn thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. (.)Tæ chøc tèt ho¹t ®éng nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng lùc cña c«ng ty trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Tr­íc khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ph¸t triÓn doanh nghiÖp mét trong nh÷ng nh©n tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña c«ng ty lµ ph¶i n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh khi tham gia ®Êu thÇu. Nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ tiªn quyÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt cho c«ng ty. Th«ng tin sai lÖch, chËm trÔ hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i chi phÝ rÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc tiÒn cña nh­ng vÉn kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn. Do kh«ng cã th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng vµ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong nhiÒu tr­êng hîp c«ng ty ®· mÊt c¬ héi kinh doanh. MÆc dï c«ng ty còng ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng nh­ng c«ng t¸c thÞ tr­êng cßn yÕu, ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vµ n¨ng lùc së tr­êng cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.§Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®ã vµ vËn dông tèi ®a c¬ héi cña m«i tr­êng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn theo mét sè gi¶i ph¸p sau: - §Çu t­, ph¸t triÓn C«ng ty t­ vÊn m¹nh cã kh¶ n¨ng lµm c¸c hå s¬ ®Êu thÇu, mêi thÇu trän gãi c¸c c«ng tr×nh trong n­íc vµ quèc tÕ víi chÊt l­îng cao. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn lùc l­îng lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Êu thÇu , ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dù ¸n tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng vµ m¹nh vÒ chÊt l­îng cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ë tÇm quèc tÕ. - T¨ng c­êng mäi kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ n¾m b¾t th«ng tin nhanh nh¹y vÒ thÞ tr­êng. - X©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé qu¶n lý, thi c«ng vµ c«ng nh©n phï hîp víi khu vùc vµ thÕ giíi; §µo t¹o hÖ thèng ngµnh nghÒ cã ®ñ tr×nh ®é vµ cã b»ng cÊp, chøng chØ theo th«ng lÖ quèc tÕ. - Thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000 trong x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ISO 1400 vÒ m«i tr­êng… - T×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - T¨ng c­êng tham gia dù thÇu vµ lµm thÇu chÝnh c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ vèn vay ODA, cè g¾ng kh«ng thua trªn s©n nhµ, tõng b­íc v­¬n ra x©y dùng t¹i thÞ tr­êng quèc tÕ. - T¨ng c­êng liªn danh , liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o thªm søc m¹nh trong c¹nh tranh trªn c¬ së b×nh ®¼ng , t«n träng lÉn nhau, c¸c bªn cïng cã lîi. - §Þnh h­íng, ph©n chia thÞ tr­êng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn c¬ së së tr­êng vµ kh¶ n¨ng cña tõng ®¬n vÞ , tr¸nh sù dµn tr¶i, ph©n t¸n, l·ng phÝ, khã qu¶n lý chi phÝ vµ doanh thu. - Tõng b­íc më réng thÞ tr­êng c¶ miÒn B¾c vµ miÒn Nam . (3) TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®æi míi qu¶n lý kinh doanh, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®æi míi qu¶n lý kinh doanh. - Dùa trªn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®Ó söa ®æi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, qui chÕ tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n qui ®Þng néi bé kh¸c cho phï hîp, t¹o sù th«ng tho¸ng ,n¨ng ®éng trong SXKD. - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9000 hoµn chØnh. - S¾p xÕp l¹i hÖ tèng kiÓm so¸t néi bé ®Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh÷ng chøc n¨ng kh«ng ®­îc chång chÐo, bé m¸y phaØ gän nhÑ. Ph¶i cã sù thèng nhÊt , ®ång nhÊt vÒ ch­¬ng tr×nh gi÷a hÖ thèng kiÓm so¸t cña chuyªn m«n víi hÖ thèng kiÓm tra c¸c cÊp cña §¶ng vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng. T¨ng c­êng sù kiÓm tra, gi¸m s¸t nh­ng kh«ng ®­îc g©y khã kh¨n, ¸ch t¾c cho s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ , lÊy ng¨n ngõa khuyÕn c¸o lµm môc ®Ých chÝnh. Sai ph¹m ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®­îc xö lý kÞp thêi. - ViÖc s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn , kh«ng lµm ®ång lo¹t ngay mét lóc mµ chØ lµm tõng b­íc , phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý SXKD. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi m¹nh vÒ mäi mÆt ®ñ vÒ sè l­îng víi tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ cao, cã n¨ng lùc qu¶n lý , cã n¨ng lùc s¸ng t¹o vµ øng dông c«ng nghÖ míi , lao ®éng víi n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. * Tr­íc hÕt c«ng ty cÇn ph¶i chó träng viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trong viªc lËp chiÕn l­îc kinh doanh cho C«ng ty. §Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã ®­îc kiÕn thøc vµ n¨ng lùc trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: + §µo t¹o vµ båi d­ìng kiÕn thøc vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cho ®éi ngò c¸n bé cao cÊp trong C«ng ty vµ c¸c c¸n bé ë Phßng KÕ ho¹ch. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy ph¶i tiÕn hµnh trÝch mét phÇn tr¨m trong lîi nhuËn cña C«ng ty ®Ó thuª chuyªn gia cã tr×nh ®é vÒ chiÕn l­îc kinh doanh hoÆc göi hä ®i häc líp vÒ chiÕn l­îc kinh doanh. + Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt còng nh­ vÒ tinh thÇn ®èi víi ®éi ngò c¸n bé ®ã nh­ ®­îc th­ëng hoÆc tr¶ tiÒn ®i häc. + TuyÓn dông nh÷ng sinh viªn hoÆc c¸n bé cã kiÕn thøc tr×nh ®é trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc. §©y lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty, bëi v× nÕu thiÕu con ng­êi th× mäi ý t­ëng cña C«ng ty còng ®Òu bá ®i. * Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trong viÖc lËp chiÕn l­îc,C«ng ty hiÖn nay cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn con ng­êi : - X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi ®Õn n¨m 2015. KÕ ho¹ch nµy ph¶i g¾n vµ ®ång bé víi kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty. - Thùc hiÖn nguyªn t¾c §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. X©y dùng vµ lµm tèt c«ng t¸c qui ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé võa ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t, võa ®¸p øng yªu cÇu l©u dµi. - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc ®µo t¹o: võa ®µo t¹o míi, võa ®µo t¹o l¹i; võa tù ®µo t¹o, võa tuyÓn dông míi; võa ®µo t¹o trong n­íc, võa ®µo t¹o n­íc ngoµi. - G¾n viÖc ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô víi viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®iÒu hµnh dù ¸n , c¸n bé qu¶n lý c¬ së c«ng nghiÖp. V . KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo, thêi kú nµo cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc kinh doanh còng lu«n lu«n cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®èi víi doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng còng vËy, chiÕn l­îc kinh doanh lu«n ®ãng mét vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn, sù suy thÞnh cña C«ng ty. Th«ng qua mét hÖ thèng c¸c môc tiªu, m« h×nh chiÕn l­îc chñ yÕu mµ x¸c ®Þnh, t¹o dùng mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ c¸ch thøc, biÖn ph¸p, mµ C«ng ty sÏ ph¶i thùc hiÖn v­¬n tíi trong t­¬ng lai. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, sù bïng næ cña th«ng tin cïng víi c¸c yÕu tè bÊt ngê x¶y ra liªn tiÕp ®èi víi nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia, nªn viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­íc kinh doanh ®óng ®¾n lµ rÊt cÇn thiÕt. Do vËy, ngµnh x©y dùng còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n muèn cã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× còng cÇn cã ®­êng lèi chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n vµ ph¶i lu«n hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh sao cho phï hîp víi tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n. Th«ng qua chiÕn l­îc kinh doanh x©y dùng c¸c b­íc hµnh ®éng mét c¸ch khoa häc, dù ®o¸n tr­íc c¬ héi vµ rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt. §Æc biÖt ®èi víi C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc mµ trong t­¬ng lai sÏ gÆp rÊt nhiÒu rñi ro, khi ®ã cã mét chiÕn l­îc kinh doanh hoµn thiÖn sÏ gióp cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng vµ biÕt øng phã víi mäi t×nh huèng ë mäi n¬i, mäi lóc tõ ®ã kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. 5.2 Kiến nghị TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN VÀ QTKD ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : “ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TỪ NĂM 2008 - 2015” Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đỗ Thành Xương Sinh viên thực hiện : Hoàng Thị Thảo Lớp : QTKD – K50 HÀ NỘI 2009 Môc lôc 1.4.2 Chiến lược kinh doanh xác định các mục tiêu cho doanh nghiệp 9 1.4.3 Chiến lược kinh doanh nhằm xác định phương hướng thực hiện mục tiêu 10 1.4.4 Chiến lược kinh doanh cuối cùng thể hiện phương án chiến lược 10 2.1 Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược kinh doanh 10 2.1.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh 10 2.1.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh 10 2.2 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay 11 2.3 Hoạch định chiến lược kinh doanh ở một doanh nghiệp 13 2.3.1 Những yêu cầu và căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 13 2.3.1.1 Yêu cầu hoạch định chiến lược 13 2.3.1.2 Những căn cứ khi hoạch định chiến lược 13 2.3.2 Các quan điểm cần quán triệt khi hoạch định chiến lược kinh doanh 15 2.3.3 Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 16 2.3.3.1 Khẳng định đường lối 16 2.3.3.2 Nghiên cứu và dự báo 17 2.3.3.3 Nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của doanh nghiệp 18 2.3.3.2 Nghiên cứu dự báo các yếu tố của doanh nghiệp 24 2.3.3.3 Xác định hệ thống mục tiêu chiến lược 26 2.3.3.3.1 Hệ thống mục tiêu chiến lược 26 2.3.3.3.2 Yêu cầu và các mục tiêu chiến lược 26 2.3.3.4 Xây dựng các phương thức chiến lược 27 2.3.3.4.1 Mô hình chiến lược tăng trưởng 27 2.3.3.4.2 Chiến lược ổn định 29 2.3.3.4.3 Chiến lược cắt giảm 30 2.3.3.4.4 Chiến lược hỗn hợp 30 2.3.3.4.5 Chiến lược hướng ngoại 31 2.3.3.5 Lựa chọn chiến lược tối ưu 31 2.3.3.5.1 Phân tích bằng ma trận thị phần/tăng trưởng của BCG (Boston Consulting Group) 32 2.3.3.5.2 Sử dụng ma trận SWOT (Strengths–Weaknesses- Oportunities -Thearts ) 33 2.3.3.6. Quyết định chiến lược 35 III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Tổng quan về công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng 36 3.1.1 Giới thiệu công ty 36 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 36 3.1.3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc điẻm về sản phẩm 38 3.1.4 Đặc điểm về tài sản cố định 38 3.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 42 3.1.6 Thị trường hoạt động của công ty trong các năm vừa qua 43 3.1.7 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 46 3.2 Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu 46 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 46 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 46 3.2 3 Phương pháp phân tích số liệu 46 IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY 47 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 47 4.1.1 Môi trường vĩ mô ( nền kinh tế ) 47 4.1.2 Môi trường vi mô ( ngành ) 48 4.1.3Phân tích các yếu tố bên trong 50 4.1.3.1. Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp 50 4.1.3.2 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tæ chøc cña doanh nghiÖp. 54 4.1.3.3Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 56 4.2 Xác định mục tiêu của công ty 57 4.2.1Mục tiêu dài hạn: 57 4.2.2 Mục tiêu ngắn hạn thể hiện qua kế hoạch năm 2009 58 4.3.2 Giải pháp về con người 59 4.3.3 Giải pháp về tài chính 59 4.3.4 Giải pháp về tư vấn khảo sát thiết kế 60 4.3.5 Giải pháp về tổ chức sản xuất 61 4.4 Đánh giá khái quát thực trạng hoạch định chiến lược 61 4.4.1 Kết quả công ty đã đạt được khi ¸p dông chiÕn l­îc qua các năm 61 4.4.2 Những tồn tại trong quá trình hoạch định 66 4.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 69 4.4.4Đánh giá đội ngũ cán bộ hoạch định chiến lược tại công ty 70 4.5 Một số ý kiến góp phần vào quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng đến năm 2010 72 V . KẾT LUẬN 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Kiến nghị 98 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoach dinh chien luoc thao coi.doc
Tài liệu liên quan