Hoạch định chương trình Marketing năm 2008 cho 1 sản phẩm của Công ty TNHH Thanh Hà

Tài liệu Hoạch định chương trình Marketing năm 2008 cho 1 sản phẩm của Công ty TNHH Thanh Hà: ... Ebook Hoạch định chương trình Marketing năm 2008 cho 1 sản phẩm của Công ty TNHH Thanh Hà

doc50 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoạch định chương trình Marketing năm 2008 cho 1 sản phẩm của Công ty TNHH Thanh Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Nh­ chóng ta ®· biÕt, ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Marketing lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo. §Æc biÖt cÇn thiÕt h¬n ®èi víi c¸c c«ng ty trong giai ®o¹n x©m nhËp thÞ tr­êng. - Ho¹t ®éng marketing lµm cho s¶n phÈm cña c¶i cña x· héi t¨ng lªn,víi chÊt l­îng tèt h¬n, ®a d¹ng h¬n, gi¸ thµnh h¹, b×nh æn, ®Þnh l¹i gi¸ c¶. - Marketing thóc ®Èy doanh nghÞªp c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng,t¨ng lîi nhuËn. - Ho¹t ®éng marketing t¹o ra nhiÒu viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng x· héi. Marketing kh«ng chØ cã vai trß ®èi víi x· héi mµ nã cßn cã vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngµy nay: - Gióp doanh nghÞªp cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. - Gióp c¶i tiÕn s¶n phÈm, gia t¨ng dÞch vô, ®Þnh gi¸ phï hîp øng phã víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, gi¶I ph¸p tån ®äng. - øng phã víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh,giµnh thÞ phÇn. Marketing lµ mét m«n häc rÊt bæ Ých vµ cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø mét nhµ qu¶n trÞ nµo trong t­¬ng lai. Th«ng qua ®å ¸n m«n häc qu¶n trÞ marketing sÏ gióp em hiÓu thªm nhiÒu ®iÒu vÒ m«n häc. NhiÖm vô cña ®å ¸n m«n häc lµ :” Ho¹ch ®Þnh ch­¬ng tr×nh Marketing n¨m 2008 cho mét s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH thanh hµ”. Nh÷ng néi dung chñ yÕu sÏ ®­îc gi¶i quyÕt: Ph©n tÝch thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ quy m« cña thÞ tr­êng tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2012 cho c¸c s¶n phÈm. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc marketing ®èi víi mét s¶n phÈm. Ho¹ch ®Þnh ch­¬ng tr×nh marketing ®èi víi mét s¶n phÈm n¨m 2008 CH­¬NG i : thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tnhh thanh hµ 1.1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THANH HÀ 1.1.1. LÞch sö ra ®êi cña c«ng ty C«ng ty TNHH Thanh Hµ ®­îc thµnh lËp n¨m 2004. Mét sè th«ng tin vÒ c«ng ty TNHH Thanh Hµ: Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH Thanh Hµ Tªn tiÕng anh: Thanh Hµ COMPANY LIMITED Tªn viÕt t¾t: TH CO.,LTD Trô së chÝnh: Sè 4, phè NguyÔn Cao, ph­êng B¹ch §»ng, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. Sè §T: 04.55365041 Sè FAX: 04.55367041 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè : 064091 LÜnh vùc SXKD: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn vµ ®éng c¬ ®iÖn phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc Thêi h¹n ho¹t ®éng cña c«ng ty: v« thêi h¹n 1.1.2. C¸c SP mµ c«ng ty hiÖn ®ang s¶n xuÊt kinh doanh STT S¶n phÈm Ký hiÖu 1 Qu¹t trÇn c¸nh 1,4m QT- 1.400 2 Qu¹t ®øng c¸nh 400 Q§- 400 3 Qu¹t ®øng MINI c¸nh 400 Q§M- 400 4 Qu¹t bµn c¸nh 400 QB- 400 5 Qu¹t bµn c¸nh 300 QB- 300 6 Qu¹t bµn c¸nh 225 QB- 225 7 Qu¹t treo t­êng c¸nh 400 QTT- 400 8 Qu¹t treo t­êng c¸nh 450 QTT- 450 9 Qu¹t treo trÇn c¸nh 400 QTQ- 400TT 10 Qu¹t hép c¸nh 350 QH 350 GLP 11 Qu¹t hép c¸nh 300 QH-300 LP 12 Qu¹t hép c¸nh 225 QTT- 225 HP 13 Qu¹t th«ng giã c¸nh 150-250 QTG 1.2. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng bªn ngoµi 1.2.1. Môc ®Ých ph©n tÝch cña m«i tr­êng bªn ngoµi Ph©n tÝch c¸c yÕu tè bªn ngoµi gióp nhµ chiÕn l­îc kh¸m ph¸ vµ hiÓu ®­îc c¸c mèi ®e do¹ vµ c¬ héi, nhê ®ã gióp hä nghÜ ra c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc hiÖu qu¶ cho c«ng ty 1.2.2. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng bªn ngoµi C¸c yÕu tè cña m«i tr­êng bªn ngoµi ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gåm: thÞ tr­êng c«ng ty b¸n s¶n phÈm,®èi thñ c¹nh tranh,c¸c nhµ m«i giíi vµ cung øng,kh©ch hµng,chÝnh s¸ch vµ luËt lÖ nhµ n­íc… ThÞ tr­êng cña c«ng ty b¸n s¶n phÈm Hiện nay thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trải khắp 3 miền: bắc, trung, nam. Tại mỗi miền cũng có sự tập trung nhất định vào các thành phố lớn: Sơ đồ 2.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Công ty TNHHTHANH Hµ Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Hải Phòng Hải Dương Hà Nội Bắc Ninh Nghê An Hà Tĩnh Huế Tp. HCM Vũng Tàu Cần Thơ Nguồn: P. Kinh doanh Căn cứ vào sơ đồ ta thấy, tại thị trường miền bắc, các sản phẩm của công ty được bán chủ yếu tại các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh trong đó lớn nhất là tại thị trường Hà Nội. Điều này là dễ hiểu vì tại các thành phố này luôn có sự đầu tư xây dựng các công trình lớn có sự tham gia của nhà nước và nước ngoài. Công ty đang tập trung nỗ lực khai thác triệt để mảng thị trường này. Tại thị trường các tỉnh miền trung, công ty kinh doanh chủ yếu tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Huế. Tại khu vực thị trường này công ty vẫn chưa tập trung đầu tư khai thác. Trong thời gian tới khi thị trường Hà Nội và các tỉnh phía bắc đã dần trở nên bão hoà, công ty bắt đầu có sự tập trung tại các tỉnh miền trung vì tại đây cũng đang có sự đầu tư xây dựng lớn. Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh của công ty cũng chưa tập trung nhiều tại khu vực thị trường này. Tại thị trường miền nam, các sản phẩm của công ty được phân phối chủ yếu ở Vũng Tàu, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực thị trường hứa hẹn sẽ thu được nhiều lợi nhuận nếu công ty nỗ lực khai thác. Để có thể so sánh hoạt động kinh doanh của công ty tại các khu vực thị trường này, ta hãy quan sát biểu đồ sau: Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ % doanh thu tại các khu vực thị trường Căn cứ vào biểu đồ ta thấy rằng, hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của công ty tại các miền khác nhau là không giống nhau. Trong 3 miền thì công ty tập trung chủ yếu cho khu vực thị trường các tỉnh phía bắc(chiếm 60%). Còn lại các tỉnh miền trung chiếm 15% và các tỉnh ở khu vực phía nam chiếm 25%. Trong thời gian tới chắc chắn tỉ lệ này sẽ có sự thay đổi đang kể khi mà thị trường phía bắc đã dần có sự bão hoà. Và tại đây lại suốt hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh sừng xỏ nên việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty tại đây là rất khó. Xu thế trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung nỗ lực khai thác 2 khu vực thị trường còn lại bằng việc mở thêm một số đại lý lớn tại khu vực này. 2.§èi thñ c¹nh tranh §èi thñ c¹nh tranh trong n­íc: §iÖn c¬ 91, qu¹t Hoa Sen cña c«ng ty c¬ khÝ chÝnh x¸c sè 1, qu¹t SUNLUX cña c«ng ty TNHH ®iÖn- ®iÖn tö Hång H¶i, qu¹t Phong lan, qu¹t hoa Ph­îng,....... ë miÒn b¾c.qu¹t ASIA cña c«ng ty TNHH ASIA, C«ng ty qu¹t ®iÖn §ång Nai vµ mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt qu¹t kh¸c ë miÒn Nam. Ngoµi ra, cßn cã c«ng ty qu¹t ®iÖn liªn doanh víi §µi Loan s¶n phÈm lµ qu¹t Chinghai ë 562 phè Minh Khai- Hµ Néi. §èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi: Qu¹t ®iÖn cña NhËt B¶n, Th¸i Lan, Hµn Quèc, Trung Quèc. Nếu như căn cứ vào các thương hiệu đang thông dụng trên thị trường nêu ở trên, có thể thấy toàn bộ phần bánh béo bở của thị trường này đang nằm trong tay các thương hiệu nước ngoài. Một trong những lý do khiến các thương hiệu nước ngoài chiếm được thị phần áp đảo chính là sự phong phú về chủng loại, đa dạng về mặt hàng. Hầu hết các sản phẩm qu¹t điện ngoại nhập đều có tới hàng trăm chủng loại khác nhau. Cá biệt có thương hiệu như Clipsal có tới vài ngàn mẫu mã. Sự đa dạng về chủng loại đáp ứng được nhu cầu trang bị, lắp đặt đồng bộ của người sử dụng. Đặc biệt đối với những công trình lớn đòi hỏi nhiều loại qu¹t điện khác nhau. Trong lĩnh vực này, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường không phải là ít. Hiện nay trên thị trường có khoảng vài chục doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các mặt hàng này. Thế nhưng một số ít đầu tư sản xuất hàng cao cấp thì doanh số khiêm tốn, tên tuổi không được biết đến. Một số khác đành chọn hướng sản xuất các loại sản phẩm thông dụng, chọn phân khúc là những người tiêu dùng có thu nhập thấp. Điều khó của các doanh nghiệp Việt Nam khi chưa thể bứt phá khỏi thị trường này nằm ở tâm lý người tiêu dùng vì đây là một mặt hàng đòi hỏi độ tin cậy. Và điều tạo ra sự tin cậy này nằm ở uy tín của thương hiệu. Vì vậy đa số người tiêu dùng đã chọn các thương hiệu ngoại để đảm bảo sự yên tâm của mình. Đối với các công trình, các căn hộ xây dựng mới, người quyết định mua thiết bị điện là những nhà thầu, công ty tư vấn và thiết kế. Đối với khách hàng lẻ có nhu cầu mua để trang bị thêm, thay thế sửa chữa thì người quyết định chính là những thợ điện. Tuy nhiên, có một mối liên kết ở đây là uy tín của người tư vấn mua hàng. Vì vậy họ tư vấn chọn hàng theo túi tiền của người tiêu dùng nhưng phần lớn không ai gửi gắm uy tín của mình cho những thương hiệu lạ, thương hiệu không uy tín. Những yếu tố trên đã khiến cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể chen chân vào thị trườngvẫn còn nhiều tiềm năng này. Có một đặc trưng nữa của thị trường này là các doanh nghiệp có thể thoải mái bắt chước các mẫu mã mới nhất, đẹp nhất của các hãng nổi tiếng mà không sợ bị phạm luật vì trong ngành hàng này không sợ bị phạm luật vì trong ngành hàng này không có sự bảo hộ độc quyền về kiểu dáng mẫu mã. Nhưng điều này cũng không giúp ích được nhiều cho các nhà sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Trái lại, chúng còn dẫn tới một thực trạng là những sản phẩm có giá bán trung bình do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất lại phải đối đầu với các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng của Clipsal, National…vì có cùng mặt bằng giá. Đối với sản phẩm qu¹t điện, tâm lý người tiêu dùng là lực cản rất lớn. Đã là hàng Việt Nam thì không thể bán giá cao. Đưa thương hiệu Việt Nam lên sản phẩm thì ít người mua, dù rằng công nghệ sản xuất không khác, linh kiện nguyên liệu cũng không thua kém các sản phẩm ngoại. Qua thực tế trình bày ở trên ta có thể thấy, trên thị trường qu¹t điện hiện nay các sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài vẫn chiếm ưu thế. Chúng ta hy vọng trong thời gian tới các công ty sản xuất và kinh doanh qu¹t điện mang thương hiệu Việt Nam sẽ dần có vị trí cao trên thị trường, góp phần phát triển và nâng cao uy tín của các thương hiệu Việt 3. C¸c nhµ m«i giíi vµ cung øng C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm cho c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng c«ng ty uy tÝn trªn thÞ tr­êng nªn chÊt l­îng ®­îc ®¶m b¶o 4. Kh©ch hµng ng­êi mua s¶n phÈm cña c«ng ty gåm tÊt c¶ c¸c møc thu nhËp.C«ng ty ®· ph¸t triÓn mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi s©u réng bao gåm c¸c ®¹i lý,c¸c cöa hµng b¸n lÎ.HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty ®· v­¬n réng tíi c¸c tØnh thµnh phè.C«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ th­¬ng hiÖu cña m×nh trong nhËn thøc ng­êi tiªu dïng. 5. ChÝnh s¸ch vµ luËt lÖ cña nhµ n­íc C¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cã mét sè h¹n chÕ vÒ sè l­îng nhËp khÈu s¶n phÈm. ChÝnh phñ ViÖt Nam ®a phèi hîp víi c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó cã ®èi s¸ch h÷u hiÖu. C«ng ty ®· ¸p dông chÝnh s¸ch së h÷u cæ phÇn cña CBCNV cïng nhiÒu chÝnh s¸ch phóc lîi kh¸c cho ng­êi lao ®éng nh»m t¹o sù g¾n bã,yªn t©m c«n t¸c phôc vô l©u dµi cho c«ng ty 6. C¸c ®èi t¸c cña c«ng ty N¨m 2003 c«ng ty ®· hîp t¸c vµ nhËn ®­îc sù ®Çu t­ cña nhiÒu tËp ®oµn lín trongvµ ngoµi n­íc.ChÝnh ®iÒu nµy ®· n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng,gióp c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn 1.3 Ph©n tÝch c¸c nguån lùc cña c«ng ty Môc ®Ých ph©n tÝch c¸c nguån lùc lµ ®Ó ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh,®iÓm yÕu cña c«ng ty 1.3.1. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ c¸c mèi quan hÖ tiÒn tÖ g¾n liÒn víi viÖc h×nh thµnh vèn, ph©n phèi, sö dông vµ qu¶n lý vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®ãng vai trß quan träng vµ chi phèi mäi ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. Còng nh­ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty Thanh Hµ lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ta sÏ xem xÐt mét sè chØ tiªu sau: B¶ng 1: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty n¨m 2004 §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2002 1. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n - Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh - Gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng 2. Tæng nguån vèn - Vèn tù cã 2.000 100 180 2.000 2.000 ( Nguån: TH CO.,LTD) Vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty Thanh Hµ hoµn toµn lµ vèn tù cã. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty cã thÓ chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Trong giai ®o¹n ®Çu x©m nhËp thÞ tr­êng c«ng ty cã thÓ ph¶i chÞu ®ùng mét g¸nh nÆng tµi chÝnh v× ch­a thÓ x¸c ®Þnh ngay môc tiªu lîi nhuËn. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn xem xÐt trong c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. Nguồn vốn kinh doanh là yếu tố cơ sở để Công ty tiến hành hoạt động, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Công ty luôn có hướng quay vòng vốn nhanh bằng cách kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả và sử dụng các quỹ. Đến nay, Công ty đang làm thủ tục để tăng nguồn vốn giúp mở rộng quy mô hoạt động. Bảng 1.2. Tài sản cố định năm 2007 ĐVT: đồng TT Tên tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại Tỷ lệ (%) 1 Ôtô tải Suzuki 205.000.000 187.916.667 92 2 Máy vi tính 64.700.000 40.437.500 63 3 TSCĐ khác 25.500.000 15.728.513 62 Tổng cộng 295.200.000 244.082.680 83 1.3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× thÕ mçi doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån lùc nµy. Tæng sè lao ®éng tÞa thêi ®iÓm 01/01/2008 lµ300 ng­êi.C¬ cÊu cña c«ng ty ®­îc ph©n bè theo b¶ng sau: LO¹I Sè NG¦êI 1. Tæng sè lao ®éng - Tr×nh ®é cao häc - Tr×nh ®é ®¹i häc - Tr×nh ®é cao ®¼ng - Tr×nh ®é PTTH 200 10 60 50 80 HÇu hÕt c¸c c¸n bé c«ng nh©n ®Òu cã kinh nghiÑm vµ cã kh¶ n¨ng lµm trßn nhiÖm cô ®­îc giao.Ban gi¸m ®èc c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng quyÕt ®o¸n nhanh. C¸c c¸n bé kinh doanh ®Òu ®¸p øng ®­îc kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty, ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Tuy nhiªn sù s¾p xÕp c¸n béCNV trong c«ng ty ch­a thËt sù hîp lý nªn ch­a tËn dông ®­îc hÕt n¨ng lùc. 1.3.3.C¬ së vËt chÊt kü thuËt Trô së lµm cña c«ng ty kh¸ thuËn lîi cho viÖc giao dÞch vµ quan hÖ kinh doanh. Ngoµi ra kinh doanh lµm trong c«ng ty t­¬ng ®èi tèt.C«ng ty trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt trong c¸c phßng ban, nhµ x­ëng kh¸ réng vµ rÊt vÖ sinh c«ng nghiÖp. phÇn lín c¸c tµi s¶n cña c«ng ty ®­îc sö dông tõ nhiÒu n¨m nay. Riªng c¸c tµi s¶n thuéc nhãm nhµ cöa, vËt kiÕn tróc hÇu nh­ ®· khÊu hao hÕt, gi¸ trÞ cßn l¹i b»ng 50,79% nguyªn gi¸ nh­ng hÇu hÕt chØ lµ gi¸ trÞ sö dông ®Êt ®ai. Tuy nhiªn, c¸c tµi s¶n nµy vÉn cßn sö dông ®­îc, mÆc dï quy m« s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét t¨ng nh­ng c«ng ty hiªn nay chØ cã mét khu nhµ hai tÇng dµnh cho bé phËn qu¶n lý vµ toµn bé ph©n x­ëng s¶n xuÊt, nhµ ¨n, kho, b·i... n»m gãi gän trong khu«n viªn cña c«ng ty. Trong n¨m võa qua c«ng ty ®· ®Çu t­ h¬n 8 tû ®ång ®Ó mua míi vµ n©ng cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý, n©ng cÊp, söa ch÷a mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ó phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tãm l¹i, trong thêi gian qua tµi s¶n cua c«ng ty kh«ng biÕn ®éng nhiÒu, ho¹t ®éng ®Çu t­ mua s¾m kh«ng lín mµ tËp trung chñ yÕu vµo c¶i t¹o vµ n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· ®­îc ®Çu t­ tõ l©u. HiÖn nay, c«ng ty ®ang lËp dù ¸n kh¶ thi x©y dùng thªm mét nhµ m¸y míi t¹i huyÖn Gia L©m ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu dù ¸n nµy ®­îc phª duyÖt c«ng ty sÏ cã mét c¬ së míi phï hîp víi quy m« vµ tiÒm n¨ng cña m×nh. Tµi s¶n v« h×nh Mét lîi thÕ lín trong viªc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng C«ng ty TNHH Thanh Hµ lµ c«ng ty cã s¶n phÈm uy tÝn - chÊt l­îng.s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc coi nh­ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn kh¸c.Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm mÊy n¨m gÇn ®©y ®· phï hîp víi ng­êi tiªu dïng b×nh d©n vµ còng tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi cã thu nhËp trªn møc trung b×nh ®ång thêi h×nh thøc qu¹t còng ®­îc c¶i tiÕn ®¸ng kÓ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·. 1.3.4.Ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty 1.3.4.1.C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty ®­îc tæ chøc theo quy m« trùc tuyÕn chøc n¨ng.§©y lµ kiÓu c¬ cÊu kÕt hîp gi÷a hai lo¹i c¬ cÊu chøc n¨ng trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng.Theo kiÓu nµy Gi¸m ®èc ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c v¨n phßng chøc n¨ng ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. Tuy nhiªn quyÒn quýªt ®Þnh cuèi cïng vÉn thuéc vÒ Gi¸m ®èc.C¸c phßng ban chøc n¨ng cã quyÒn tham m­u cho toµn bé hÖ thèng trùc tuyÕn nh­ng ko co quúªn ra lÖnh cho c¸c ph©n x­ëng vµ cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt.KiÓu c¬ cÊu nµy võa ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng võa ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. BiÓu 1: M« h×nh bé m¸y tæ chøc - qu¶n lý s¶n xuÊt Chñ tÞch - Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Kü thuËt Phã Tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh Phßng B¶o vÖ Phßng Tµi vô Phßng KÕ ho¹ch - VËt t­ Phßng Tiªu thô s¶n phÈm Phßng KCS Ph©n x­ëng c¬ khÝ Ph©n x­ëng L­íi, S¬n, M¹ Ph©n x­ëng §ét DËp Ph©n x­ëng ThiÕt bÞ ®Çu t­ Ph©n x­ëng L¾p r¸p T.PhÈm Ghi chó: Th«ng tin chØ ®¹o Th«ng tin h­íng dÉn 1.3.4.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý (BiÓu 1: M« h×nh bé m¸y tæ chøc- qu¶n lý ) XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh vµ thùc tÕ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trongnh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· tiÕn hµnh tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý theo h­íng gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ (theo s¬ ®å t¹i biÓu 1). Qua s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cua c«ng ty hiÖn nay cho thÊy: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc bè trÝ theo kiÓu trùc tuyÕn - chøc n¨ng. Gi¸m ®èc ra lÖnh ®iÒu hµnh trùc tiÕp trong c«ng ty th«ng qua c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban nghiÖp vô. C¸c phã gi¸m ®èc, tr­ëng phßng ban cã tr¸ch nhiÖm tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao. C¸c phßng ban nghiÖp vô ®­îc bè trÝ t­¬ng ®èi gän nhÑ, gióp cho gi¸m ®èc nhanh chãng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh, chØ ®¹o kÞp thêi trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Ban gi¸m ®èc: gåm gi¸m ®èc vµ 2 phã tæng gi¸m ®èc: -Chñ tÞch-Tæng gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung. Trùc tiÕp chØ ®¹o vµ qu¶n lý. Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh, b¶o vÖ, kÕ ho¹ch - vËt t­, tiªu thô s¶n phÈm, tµi vô. - Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc chØ ®¹o vÒ mÆt kü thuËt ®ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. ChØ ®¹o, theo dâi, ®iÒu chØnh vµ ban hµnh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng kü thuËt. Chñ tÞch QMR (hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 - 2000). -Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc , trùc tiÕp ®iÒu hµnh, chØ ®¹o, x©y dùng tiÕn ®é s¶n xuÊt, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng cho c¸c ph©n x­ëng. Tæ chøc kiÓm kª h¹ch to¸n néi bé, chØ ®¹o c¸c phßng chøc n¨ng vÒ ®Þnh møc tiªu hao vËt t­. Chøc n¨ng c¸c phßng ban nghiÖp vô: - Phßng kÕ ho¹ch - vËt t­: Tham m­u cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c©n ®èi vËt t­, b¸n thµnh phÈm h¹ch to¸n vËt t­ b¸n thµnh phÈm víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt hµng th¸ng, quÝ, n¨m. - Phßng tiªu thô s¶n phÈm: Gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c t×m hiÓu thÞ tr­êng, x©ydùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm. - Phßng tµi vô: Gióp gi¸m ®èc trong lÜnh vùc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ sö dông vèn. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, chÕ ®é tµi chÝnh trong c«ng ty, ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ nh­: X¸c ®Þnh gi¸ b¸n, gi¸ gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp ch­¬ng tr×nh lµm viÖc hµng ngµy, tuÇn, tiÕp kh¸ch, ®èi néi, ®èi ngo¹i. Tæ chøc ®éi ngò thèng kª ph©n x­ëng ®Ó qu¶n lý lao ®éng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng cña toµn c«ng ty. X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho toµn bé qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm t¹i c«ng ty, hµng th¸ng x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cho CBCNV toµn c«ng ty. - Phßng KCS: Gióp gi¸m ®èc theo dâi viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i c«ng ty, bè trÝ nh©n viªn t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, x©y dùng, t¹o mÉu s¶n phÈm theo nhu cÇu thÞ tr­êng hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng, ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu, x©y dùng ®Þnh møc vÒ thêi gian c«ng nghÖ cho toµn bé s¶n phÈm cña c«ng ty, chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vÒ mÆt kü thuËt. - Phßng b¶o vÖ: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc b¶o ®¶m an ninh trËt tù trong c«ng ty, b¶o vÖ, qu¶n lý tµi s¶n vµ phßng chèng ch¸y næ, b·o lôt thiªn tai, ho¶ ho¹n. ¦u ®iÓm: C¬ cÊu tæ chøc nµy cã ­u ®iÓm lµ c¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng,thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶,c¬ chÕ nµy cã sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm râ rµng tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n. Nh­îc ®iÓm: Tuy nhiªn,c¬ cÊu nµy còng cã nh­îc ®iÓm ®ã lµ mçi nhµ qu¶n trÞ cÊp trªn cÇn ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn vÒ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c.Do vËy ®©y lµ mét ¸p lùc c«ng viÖc ®èi víi qu¶n trÞ viªn cÊp cao. KÕt luËn: Qua m« h×nh trªn ta thÊy,mçi phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty cã nhiÖm vô t¸ch b¹ch,kh«ng chång chÐo lªn nhau ®Ó tr¸nh sù û l¹i.Tuy nhiªn c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Òu cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau thóc ®Èy nhau cïnglµmviÖc gióp cho ban gi¸m ®èc c«ng ty hoµn toµn yªn t©m tin t­ëng vµo bé m¸y qu¶n lý cña m×nh.ViÖc tæ chøc tèt bé m¸y cña c«ng ty lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng gióp cho c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra. 1.3.5. Danh tiÕng,uy tÝn cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng ë trong n­íc mµ cßn ë mét sè thÞ tr­êng n­íc ngoµi.§¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn lµ do c«ng ty ®· cã nh÷ng chiÕn lù¬c ho¹t ®éng ®óng ®¾n vµ bµi b¶n.ChiÕn l­îc nµy cµng tá ra cã hiÖu qu¶ khi ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña wto 1.4. Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xu¨tkinh doanh cña c«ng ty tnhh thanh hµ mét sè n¨m gÇn ®©y 1.4.1. chØ tiªu ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Trong ph¹m vi thiÕt kÕ m«n häc ta dïng c¸c chØ tiªu sau ®Ó ph©n tÝch:doanh thu b¸n hµng,doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh(nÕu cã),lîi nhuËn tr­íc thuÕ,lîi nhuËn sau thuÕ ,thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp,thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 1.4.2 Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tnhh thanh hµ mét sè n¨m gÇn ®©y §Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Thanh Hµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta lËp b¶ng sè liÖu sau: tt chØ tiªu ®¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 01 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 249.601 260.459 300.252 02 Tæng chi phÝ TriÖu ®ång 209.459 219.601 221.123 03 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ TriÖu ®ång 76.926 81.221 85.354 04 Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 76.296 80.252 84.724 05 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp TriÖu ®ång 21.362,88 22.470,56 23.722,72 06 Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng T.®ång/ng­êi/th¸ng 1,413 1,625 1,832 07 L·i rßng TriÖu ®ång 116.389 129.839 135.362 Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng doanh thu cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng lªn kh¸ m¹nh,bªn c¹nh ®Êy th× do c«ng ty më réng thÞ tr­êng tiªu thô,t¨ng mÆt hµng s¶n xuÊt nªn tæng chi phÝ còng t¨ng lªn nh­ng møc ®é t¨ng cña chÝ phÝ thÊp h¬n møc ®é t¨ng cña doanh thu,kÐo theo ®ã lµ sù gia t¨ng cña lîi nhuËn.Nhê ®ã mµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng t¨ng lªn râ rÖt,cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn.ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho ng­êi lao ®éng yªn t©m s¶n xuÊt,g¾n bã víi c«ng ty.C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nghÜa vô víi nhµ n­íc,gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc.Lµm ®­îc ®iÒu nµy lµ nhê c«ng ty cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n 1.5. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.5.1 C¬ may vµ rñi ro sau khi ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi C¬ may: C«ng ty dùa vµo hai chiÕn l­îc chÝnh lµ thùc hiÖn chiÕn thuËt s¸p nhËp,liªn doanh liªn kÕt,hîp t¸c vµ më réng C«ng ty lu«n tiÕp cËn ®­îc c«ng nghÖ míi,kinh nghiÖm lµm ¨n cña ®èi t¸c nhÊt lµ c¸c ®èi t¸c quèc tÕ TiÒm lùc tµi chÝnh,tr×nh ®é c«ng nghÖ,kh¶ n¨ng nghiªn cøu,ph¸t triÓn s¶n phÈm c«ng nghÖ vµ hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do chÝnh s¸ch æn ®Þnh tiÒn tÖ cña nhµ n­íc nªn tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam víi c¸c ngo¹i tÖ m¹nh t­¬ng ®èi æn ®Þnh,møc ®é dao ®éng gi¸ kh¸ thÊp,viÖc dù b¸o tû gi¸ trong ng¾n h¹n còng kh«ng qu¸ kho kh¨n. Rñi ro VÒ kinh tÕ : Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cã ¶nh h­ëng tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm. NÕu nÒn kinh tÕ l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, thu nhËp ng­êi d©n sôt gi¶m,kh«ng ®¶m b¶o nh÷ng nhu cÇu sinh ho¹t tèi thiÓu thi møc tiªu thô s¶n phÈm ch¾c ch¾n sÏ bÞ t¸c ®éng Hµng gi¶ vµ hµng kÐm chÊt l­îng: còng nh­ mét sè thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn kh¸c,thÞ tr­êng ViÖt Nam vÉn bÞ ¶nh h­ëng nÆng nÒ bëi n¹n hµng gi¶ C¸c rñi ro kh¸c nh­ thiªn tai ®Þch ho¹,ho¶ ho¹n…….lµ nh÷ng rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng,nÕu x¶y ra sÏ g©y thiÖt h¹i cho tµi s¶n,con ng­êi vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña c«ng ty 1.5.2 §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu sau khi ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong §iÓm m¹nh: Trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam tuy cã nhiÒu c«ng ty kinh doanh mÆt hµng qu¹t ®iÖn nh­ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng,®©y chÝnh lµ ®iÓm m¹nh gióp c«ng ty më réng m¹ng l­íi tiªu thô. Ban ®iÒu hµnh cã c¸c thµnh viªn nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong ngµnh. C«ng ty hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc khèng chÕ sù x©m nhËp cu¶ hµng ho¸ ngo¹i nhËp. §iÓm yÕu: Tr×nh ®é lao ®«ng trong c«ng ty ch­a ®ång ®Òu, mét sè bé phËn cßn yÕu kÐm 1.5.3 Môc tiªu - Khèi l­îng tiªu thô ®Õn n¨m 2012 t¨ng 2 lÇn so víi n¨m 2007 - Doanh thu n¨m 2008 ®¹t 220 tû ®ång - Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t trªn 199.873 triÖu ®ång 1.5.4 BiÖn ph¸p §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn c«ng ty cÇn chó träng tíi c¸c vÊn ®Ò sau: YÕu tè con ng­êi: thu hót thªm lao ®éng cã tay nghÒ,c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao,cã kh¶ n¨ng lÜnh héi vµ truyÒn ®¹t tèt víi tiÕn bé cña c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt VÒ yÕu tè c«ng nghÖ,m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi. §øng tr­íc nh÷ng nguy c¬ vµ th¸ch thøc míi c«ng ty hÕt søc c¶nh gi¸c,biÕt tÝch luü ®Ó kÞp thêi theo kÞp sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng Më thªm c¸c chi nh¸nh,®¹i diÖn b¸n hµng T¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh,b¸o chÝ,®µi,tµi trî c¸c ch­¬ng tr×nh truúªn h×nh ®ång thêi kÕt hîp víi c¸c ch­¬ng tr×nh marketing trùc tiÕp. §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, kh¶o s¸t sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng……. Ch­¬ng ii: x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ quy m« cña thÞ tr­êng tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2012 cho c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty tnhh thanh hµ 2.1 . X¸c ®Þnh vÞ thÕ vµ ®­a rachiÕn l­îc s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc chiÕn l­îc phï hîp vµ hiÖu qu¶ th× c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh marketing ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña s¶n phÈm lµ chç nµo trªn thÞ tr­êng. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng hiÖn nay th­êng ®­îc ¸p dông lµ ma trËn thÞ phÇn/ t¨ng tr­ëng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¸c th«ng sè cÇn ®­îc x¸c ®Þnh lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ thÞ phÇn t­¬ng ®èi. C¨n cø vµo gi¸ trÞ cña tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ thÞ phÇn t­¬ng ®èi ®èi víi tõng s¶n phÈm ta ®Æt c¸c s¶n phÈm lªn ma trËn thÞ phÇn/t¨ng tr­ëng tõ ®ã ta cã vÞ trÝ cña tõng s¶n phÈm trªn ma trËn, mçi vÞ trÝ trªn ma trËn ta cã chiÕn l­îc tæng qu¸t thÝch øng. 2.1.1. TÝnh c¸c th«ng sè 2.1.1.1. Tèc ®é t¨ng tr­ëng. §Ó tÝnh ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty qua c¸c n¨m ta thu thËp sè liÖu vÒ doanh sè cña c¸c s¶n phÈm theo c¸c n¨m theo b¶ng 06 sau: B¶ng 6 §¬n vÞ: §ång tt C¸C sp N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 01 Remet «t« 53.582.627 63.586.840 61.771.705 02 Remet xe may 214.330.508 254.347.360 247.086.819 Gäi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña n¨m hiÖn t¹i tÝnh tèc ®é t¨ng tr­ëng so víi n¨m liÒn tr­íc lµ G. Doanh thu n¨m liÒn tr­íc lµ DTLT Doanh thu n¨m hiÖn t¹i tÝnh tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ: DTHT Ta cã: DTHT – DTLT G = x 100 (1) DTLT VÝ dô: TÝnh tèc ®é t¨ng tr­ëng n¨m 2005 cho c¸c s¶n phÈm qu¹t ®iÖn. Theo c«ng thøc (1) vµ sè liÖu ë b¶ng 06 cã kÕt qu¶ thÓ hiÖn ë b¶ng 07 B¶ng 07 §¬n vÞ tÝnh: % tt C¸c s¶n phÈm N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 01 Qu¹t bµn c¸nh 400 1,01 2.72 4.05 02 Qu¹t bµn c¸nh 300 3.52 5.55 5.75 BiÕt ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m ta tÝnh ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh cña tõng s¶n phÈm G = n пGi (2-2) VËy tèc ®é t¨ng tr­ëng cña s¶n phÈm Remet «t«: theo (2-2) vµ sè liÖu ë b¶ng 07 ta cã: G = 3 1.01*2.72.4.05 = 2.23% T­¬ng tù tÝnh cho s¶n phÈm Remet xe m¸y: G = 4.82% B¶ng 08 TT C¸c s¶n phÈm G% 01 Qu¹t bµn c¸nh 400 2.23% 02 Qu¹t bµn c¸nh 300 4.82% 2.1.1.2. ThÞ phÇn t­¬ng ®èi Doanh thu s¶n phÈm cña c«ng ty ThÞ phÇn t­¬ng ®èi = DT sp cïng lo¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt (2-3) HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cïng b¸n c¸c s¶n phÈm nh­ c«ng ty :c«ng tyNacenimex,c«ng ty Tïng Long, c«ng ty Extra . B¶ng 09 §¬n vÞ : TriÖu ®ång TT S¶n phÈm C«ng ty Doanh sè 2007 ThÞ phÇn t­¬ng ®èi 1 Qu¹t bµn c¸nh 400 ASIA 60.789.956 1.016 Hång H¶i 62.564.321 0.987 §ång Nai 64.164.520 0.963 2 Qu¹t bµn c¸nh 300 ASIA 262.123.510 0.943 Hång H¶i 222.403.102 1.11 §ång Nai 241.023.129 1.025 Theo (2-3) vµ sè liÖu vÒ doanh sè cña c«ng ty còng nh­ doanh sè cña ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt ë b¶ng 09, ta tÝnh ®­îc thÞ phÇn t­¬ng ®èi ch« tõng s¶n phÈm cña c«ng ty, kÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn ë cét 05 cña b¶ng 09 2.2. x¸c ®Þnh quy m« thÞ tr­êng cho s¶n phÈm C«ng thøc x¸ ®Þnh : Q2008 = Q2007*(G+1) (2-4) Q2007 : quy m« thÞ tr­êng n¨m 2007 ë ®©y ®èi t­îng lµ doanh sè;§¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång Q2008 : quy m« thÞ tr­êng n¨m 2008;§¬n vÞ thÝnh : triÖu ®ång Theo (2-4), sè liÖu b¶ng 06 vµ b¶ng 08 ta tÝnh ®­îc quy m« thÞ tr­êng theo doanh sè tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2012 B¶ng 10 §¬n vÞ : triÖu ®ång TT Q2007 G% Q2008 Q2009 Q2010 Q2011 Q2012 01 61771705 2.23 63149214 6642145 6910563 7210721 7545810 02 247086819 4.82 258996403 261645987 264567103 267023456 270164913 Ch­¬ng iii: ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc marketing ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty tnhh thanh hµ 3.1- Ph©n tÝch t×nh h×nh marketing hiªn t¹i víi s¶n phÈm qu¹t ®iÖn cña c«ng ty tnhh thanh hµ Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch lµ t×m ra thêi c¬ vµ nguy c¬ ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty.C¸c yÕu tè ph©n tÝch chi tiÕt lµ:thÞ tr­êng,c¹nh tranh,s¶n phÈm,ph©n phèi,m«i tr­êng vÜ m« 3.1.1. Ph©n tÝch thÞ tr­êng víi thÞ s¶n phÈm qu¹t ®iÖn Hiện nay, thị trường kinh doanh các sản phẩm qu¹t điện không phải là một thị trường mới mẻ với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên cơ hội kinh doanh từ mảng thị trường này vẫn còn khá hấp dẫn. Hiện nay chưa có con số thống kê chính thức về doanh số chung của ngành hàng qu¹t điện trên thị trường. Nhưng qua điều tra khảo sát về thị phần, doanh số của một số đơn vị đang dẫn đầu thị trường này, người ta có thể ước tính mỗi năm, thị trường Việt Nam sử dụng gần 500 tỉ đồng cho nhu cầu mua sắm trang bị các mặt hàng qu¹t điện. Đó là chưa kể doanh số của các loại hàng giả, hàng trôi nổi, sản phẩm rẻ tiền không thương hiệu…Trong số các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thì nhu cầu sử dụng qu¹t điện cao cấp chiếm khoảng 50%, phần còn lại thuộc về nhóm hàng trung bình và rẻ tiền. 3.1.2. Ph©n tÝch vÒ s¶n phÈm Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch lµ ®Ó c¨n cø vµo ®ã c«ng ty cã chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm nh»m c¶i thiÖn doanh sè vµ lîi nhuËn Ph©n tÝch s¶n phÈm qu¹t bµn c¸nh 400 ta lËp b¶ng ph©n tÝch sè 11 víi c¸c sè liÖu tõ n¨m 2005 ®Õn 2007 stt chØ tiªu ®¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m2007 01 Møc tiªu thô cña ngµnh ChiÕc 296.896 301.145 304.563 02 ThÞ phÇn cña c«ng ty % 27.64 30.65 35,14 03 Gi¸ b¸n b×nh qu©n 1000® 180 182 188 04 Chi phÝ ®¬n vÞ 1000® 120 130 150 05 Khèi l­îng tiªu thô ChiÕc 1.001 1.502 2.154 06 Doanh thu b¸n hµng TriÖu ®ång 82.087 85._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc22605.doc
Tài liệu liên quan